Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let"

Transkript

1 V Brně dne 4. března 2011 Sp. zn.: 149/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Pan O. si stěžoval na postup jisté banky, která mu odmítla vydat kreditní kartu s odůvodněním, že překračuje horní věkovou hranici pro poskytnutí této služby stanovenou na 70 let. Ochránce provedl šetření a dospěl k závěru, že banka se dopustila diskriminaci z důvodu věku. Vyloučení zájemců o kreditní karty z důvodu překročení věku 70 let totiž zasahuje do lidské důstojnosti a není možné jej odůvodnit poukazem na eliminaci úvěrového rizika, aniž by byly kromě věku zkoumány i další informace. Summary Mr. O. complained of the practice of a bank which refused to issue a credit card for him arguing that he exceeds the upper age limit for the service provision set up to 70 years. The public defender of rights conducted an investigation and came to the conclusion that the bank committed discrimination on the ground of age. The exclusion of the applicants due to the exceeding of the age of 70 intervenes into their human dignity and cannot be justified with the reference to the credit risk without investigating other information besides the age. A - Obsah podnětu Dne 21. září 2010 se na veřejného ochránce práv se svým podnětem obrátil pan O.. Pan O. si na základě reklamního letáku od společnosti T. chtěl objednat kreditní kartu za účelem úspory v nákladech na telefonní hovory. Obratem kontaktoval C.E., plc, prostřednictvím telefonní linky. Po asi 30minutovém pohovoru se ho pracovnice zeptala na věk, a když zjistila, že je mu 73 let, sdělila, že mu banka kreditní kartu neposkytne, protože překročil věk 70 let. Pan O. dodal i odpověď pracovnice zákaznického servisu, v níž zástupkyně banky potvrzuje, že věk je skutečně jedním z kritérií, které musí žadatel o kreditní kartu splňovat. Dalšími kritérii je parametr trvalého příjmu, typ pracovního poměru nebo záznamy žadatele v bankovních registrech. Parametr horní věkové hranice podle jejího vyjádření vždy hraje významnou roli v tzv. creditscoringových modelech všech finančních společností. Pan O. se proto rozhodl obrátit na ochránce se stížností na diskriminaci z důvodu věku, zajímá ho postoj ochránce k jednání bank. V doplnění ze dne 7. února 2011 pan O. uvedl, že mu jmenovaná banka opakovaně odmítla vydat kreditní kartu v souvislosti s reklamou Č. (C. Č. kreditní karta). Za každou platbu kartou by mohl získávat míle do věrnostního programu OK Plus Č.

2 B - Skutková zjištění Ochránce ve věci zahájil šetření, v rámci něhož vyzval banku k vyjádření. Zplnomocněný zástupce banky uvedl, že C. definuje pro účely posouzení bonity zájemců o kreditní kartu skupinu parametrů. Konečný výsledek schvalovacího procesu, tedy schválení či zamítnutí žádosti o kreditní kartu, závisí na míře jejich naplnění. C. tímto eliminuje rizika, která podstupuje poskytnutím kreditní karty. Podle něj C. vykonává své činnosti v rámci licence s odbornou péčí a při poskytování svých produktů zohledňuje řadu faktorů i nad rámec zákonných povinností, což přispívá zároveň k ochraně zájemců před akceptováním nadměrného rizika v oblasti osobních financí. Zástupce banky uvedl, že soubor kritérií využívaných C. v rámci posouzení žádosti o úvěrový produkt zahrnuje i věk zájemců. Jedná se o jeden z nezbytných parametrů využívaných v rámci obchodních zvyklostí v sektoru bankovních služeb. Ve vztahu k dosaženému věku totiž podle jeho vyjádření roste statistická pravděpodobnost přirozeného úmrtí zájemce. Pokud by v rámci posuzování žádostí nebyl brán tento ukazatel v potaz, narůstá C. úvěrové riziko plynoucí z možnosti neuhrazení pohledávky. Konkrétní věková hranice je stanovena na základě výstupů získaných z interní databáze statistických údajů, relevantních pro vyhodnocení úvěrového rizika při současném využití znalosti dat ilustrujících demografický vývoj v České republice. C. podle vyjádření zástupce stanovila pro splnění věkové hranice maximální hodnotu. Jedná se o jednu z nutných podmínek platných pro všechny zájemce o karty. Její nesplnění proto vede k automatickému zamítnutí žádosti. Rovnoprávné postavení jednotlivých zájemců C. neumožňuje poskytovat výjimky z pravidla. Pokud zájemce překročí věkovou hranici, karta mu nebude poskytnuta. C - Právní hodnocení a. Poskytování finančních produktů V souladu s ustanovením 12 zákona č. 21/1992, o bankách, ve znění pozdějších předpisů, jsou banky a pobočky zahraničních bank povinny při výkonu své činnosti postupovat obezřetně, zejména provádět obchody způsobem, který nepoškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů a neohrožuje bezpečnost a stabilitu banky. Banky nesmí uzavírat smlouvy za nápadně nevýhodných podmínek pro banku, zejména takové, které zavazují banku nebo pobočku zahraniční banky k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění zjevně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě. Smlouvy uzavřené v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. b. Ochrana spotřebitele V souladu s ustanovením 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je službou jakákoliv podnikatelská činnost, která je určena k nabídce spotřebiteli. Pod definici služeb 2

3 spadá i poskytování finančních služeb. V souladu s ustanovením 6 zákona o ochraně spotřebitele nesmí poskytovatel služby spotřebitele diskriminovat. Dozor nad dodržování ustanovení 6 zákona o ochraně spotřebitele vykonává v případě bank a poboček zahraničních bank v návaznosti na ustanovení 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, Česká národní banka (ustanovení 23 odst. 9 zákona o ochraně spotřebitele). Česká národní banka vykonává dohled nad bankami a pobočkami zahraničních bank, v rámci něhož kontroluje dodržování zákonů a ukládá opatření k nápravě a sankce. c. Zákaz diskriminace z důvodu věku při poskytování finančních služeb Zákaz diskriminace kromě veřejnoprávní úpravy v zákoně o ochraně spotřebitele upravuje zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (dále jen antidiskriminační zákon ). V ustanovení 1 odst. 1 písm. j) ve spojení s ustanovením 2 odst. 3 antidiskriminační zákon zapovídá diskriminaci v oblasti přístupu ke zboží a službám mimo jiné i z důvodu věku. Diskriminací v rozporu s antidiskriminačním zákonem se rozumí jednání (včetně opomenutí), kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci na základě zakázaného důvodu v zákonem vymezené oblasti. Podle ustanovení 7 odst. 1 antidiskriminačního zákona diskriminací není, pokud je rozdílné zacházení objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. 1. Věk jako diskriminační důvod Antidiskriminační právo nechrání věk člověka jako takový, ale právě dosažení věku, které s sebou přináší znevýhodnění a způsobuje zvláštní zranitelnost svých nositelů, která se může projevit až vyloučením. Možnosti odůvodnění rozdílného zacházení na základě věku jsou širší než na základě jiných zakázaných důvodů. Ze zákazu rozlišování na základě věku existuje množství výjimek. S ohledem na specifičnost věku jako diskriminačního důvodu je třeba posuzovat jeho použití vzhledem ke konkrétní situaci. 2. Rovnost jako důstojnost Za diskriminační lze považovat pouze rozlišování, které je způsobilé zasáhnout lidskou důstojnost. 1 Účelem záruky rovnosti je předcházení porušování lidské důstojnosti a svobody v důsledku omezování, znevýhodňování a zatěžování, nikoliv na základě zásluh, schopností nebo subjektivních okolností, ale na základě uplatňování stereotypně předpokládaných skupinových charakteristik. 2 1 Viz ustanovení čl. 1 Listiny základních práv a svobod: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. 2 Viz např. rozhodnutí kanadského Nejvyššího soudu ve věci Miron v. Trudel [1995] 2 SCR 418 na s Citováno z Fredman, S. Antidiskriminační právo. Přeložila Tereza Kodičková. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007, s

4 Skutečnost, že jsou osoby starší 70 let na základě statistické pravděpodobnosti přirozeného úmrtí zcela vyloučeny z přijímání služby je nepochybně zásahem do jejich důstojnosti. Věk je zde použit jako neprostupné kritérium použité k odepření služby, aniž by se hodnotila individuální schopnost zájemců o karty dostát svým závazkům. Riziko přirozeného úmrtí hrozí všem osobám, nikoliv pouze těm, které jsou starší 70 let. Požadavek důstojnosti znamená, že jednání má vyjadřovat respekt k lidem, zásah do důstojnosti představuje jednání, na základě něhož je osoba starší 70 let považována za méně hodnotnou pouze z důvodu věku. 3. Legitimita rozlišování z důvodu věku Protože antidiskriminační zákon nezakazuje jakékoliv rozdílné zacházení, těžiště hodnocení případu leží v posouzení legitimity rozlišování z důvodu věku, resp. neposkytování kreditních karet osobám starším 70 let. Kreditní karta je platební kartou spojenou s revolvingovým úvěrem, tedy úvěrem, který držitel karty může postupně splácet a zároveň dále čerpat. S kartou mohou být spojeny i další služby. Na poskytování kreditní karty je proto nutné nahlížet jako na krátkodobý úvěr v nižší částce (ohraničený kreditním limitem). 3 Hlavním argumentem banky pro zachování rozlišování z důvodu věku je eliminace úvěrového rizika plynoucího z možnosti neuhrazení pohledávky z důvodu úmrtí. Parametr horní věkové hranice hraje významnou roli v tzv. creditscoringových modelech finančních společností, protože s věkem roste statistická pravděpodobnost úmrtí. Eliminace úvěrového rizika je nepochybně legitimním cílem. Úmrtí klienta však automaticky neznamená nedobytnost pohledávky. V případě úmrtí se pohledávka vypořádá v rámci řízení o dědictví. Použití věkové hranice 70 let k vyloučení starších zájemců je v případě poskytování kreditních karet zjevně nepřiměřené vzhledem k dosahovanému cíli. 4 Kritérium věku se obecně při hodnocení rizika může použít, v žádném případě ale nemůže být kritériem jediným a vylučujícím. Po starších zájemcích mohou být, ve srovnání s mladšími, při zachování rovného zacházení požadovány dodatkové informace, na základě nichž by bylo možné ověřit jejich schopnost dostát svým závazkům. Přiměřené by bylo i stanovení odlišné výše poplatků za poskytované služby v závislosti na příslušnosti k věkové skupině. Bezvýjimečné odepření služeb pouze z důvodu vysokého věku zasahuje do důstojnosti starších osob, a jako takové je neodůvodnitelné. Na základě generalizace dochází k vyloučení starších osob v porovnání s osobami ve srovnatelné situaci, které ještě věku 70 let nedosáhly. Vysoký věk nemůže představovat vylučující kritérium, může odůvodnit toliko zjišťování dodatkových informací, které ostatní věkové skupiny nejsou povinny poskytovat. 3 Jiným způsobem by bylo třeba hodnotit např. hypoteční úvěry, pro jejichž nabídku taktéž platí věkové limity. 4 Navíc poptávka po kreditních kartách je mezi staršími lidmi na velmi nízké úrovni. 4

5 D - Závěr S ohledem na to, že vyloučení zájemců o kreditní karty z důvodu překročení věku 70 let zasahuje do lidské důstojnosti, není možné odůvodnit jej poukazem na eliminaci úvěrového rizika, aniž by byly kromě věku zkoumány i další informace. Neposkytnutí finanční služby pouze z důvodu věku představuje diskriminaci v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Banky se při poskytování finančních služeb musí řídit zákonem, a proto musí respektovat i zákaz diskriminace. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 5

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 22. května 2012 Sp. zn.: 193/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Na ochránce se obrátil pan J. V. se stížností na banku a poskytovatele

Více

Zpráva o šetření. ve věci věkového omezení při poskytování spotřebitelských úvěrů starším klientům. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci věkového omezení při poskytování spotřebitelských úvěrů starším klientům. A - Předmět šetření I. Paušální omezení horní věkovou hranicí představuje značný zásah do důstojnosti starších osob a jako takové představuje nežádoucí nedovolené omezení pro osoby vyššího věku. II. III. Pokud banka omezí

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV DOSTUPNOST FINANČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY 2013 POSLÁNÍ OCHRÁNCE Veřejný ochránce práv (ombudsman) podle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, chrání osoby před

Více

Stanovisko veřejného ochránce práv k cenovému rozlišování

Stanovisko veřejného ochránce práv k cenovému rozlišování V Brně dne 13. září 2011 Sp. zn.: 158/2010/DIS/JKV Stanovisko veřejného ochránce práv k cenovému rozlišování Toto stanovisko rozšiřuje Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování. Cílem je

Více

Zpráva o šetření. vyloučení dárce krevní plazmy pro jeho sexuální orientaci

Zpráva o šetření. vyloučení dárce krevní plazmy pro jeho sexuální orientaci V Brně dne 24. října 2011 Sp. zn.: 75/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření vyloučení dárce krevní plazmy pro jeho sexuální orientaci Abstrakt Pan X.Y. se obrátil na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností

Více

Zpráva o šetření. neposkytnutí životního pojištění klientce vyléčené z drogové závislosti. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. neposkytnutí životního pojištění klientce vyléčené z drogové závislosti. A. Obsah podnětu I. Předběžné informování o nemožnosti uzavřít pojistnou smlouvu je odepřením služby, které může být diskriminací v rozporu s antidiskriminačním zákonem. II. III. Rozlišování v oblasti poskytování pojištění

Více

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o.

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o. V Brně dne 9. srpna 2011 Sp. zn.: 136/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o. Abstrakt Ing. T. si stěžovala na diskriminační jednání ze strany

Více

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování V Brně dne 23. srpna 2011 Sp. zn.: 158/2010/DIS/JKV Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování Stanovování rozdílných cen zboží a služeb je relativně běžné a sleduje nejrůznější cíle. S

Více

Zpráva o šetření diskriminace v přístupu k zaměstnání z důvodu věku

Zpráva o šetření diskriminace v přístupu k zaměstnání z důvodu věku sp. zn. 199/2011/DIS/AHŘ V Brně dne 2012 Zpráva o šetření diskriminace v přístupu k zaměstnání z důvodu věku Abstrakt Pan J. se obrátil na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností na diskriminaci

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 10821/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 164/SU/2012

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Zadlužování domácností a jeho legislativní, ekonomické a sociální důsledky na Šumpersku. Bc. Božena Mildová

Zadlužování domácností a jeho legislativní, ekonomické a sociální důsledky na Šumpersku. Bc. Božena Mildová Zadlužování domácností a jeho legislativní, ekonomické a sociální důsledky na Šumpersku Bc. Božena Mildová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce mapuje současná legislativní a sociální opatření

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

A. Počty podnětů, šetření

A. Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o veřejném ochránci

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Zpráva o šetření. trvalý pobyt na území České republiky jako podmínka pro přiznání žákovského jízdného

Zpráva o šetření. trvalý pobyt na území České republiky jako podmínka pro přiznání žákovského jízdného Sp. zn.: 114/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření trvalý pobyt na území České republiky jako podmínka pro přiznání žákovského jízdného Abstrakt Paní M., občanka Slovenské republiky, se obrátila na Kancelář veřejného

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů, soudce zpravodaje Ludvíka Davida a soudkyně Kateřiny Šimáčkové ve věci ústavní

Více

PŘÍSTUP K SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ DOMOV PRO SENIORY

PŘÍSTUP K SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ DOMOV PRO SENIORY Výzkum veřejného ochránce práv PŘÍSTUP K SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ DOMOV PRO SENIORY Obsahová analýza 2013 OBSAH Strana Úvod 3-5 Sedmero základních doporučení ochránce pro poskytovatele služby domov pro seniory

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který

Více

Obecná část IV. Důvodová zpráva

Obecná část IV. Důvodová zpráva Důvodová zpráva IV. Obecná část Právní postavení pedagogických pracovníků upravuje samostatný zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 35/2005-51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Místní akční skupina Via rustica, o.s. Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000178 Sídlo: nám. Svobody 320, 39501 Pacov Kancelář: Španovského 319, 39501 Pacov Příručka pro žadatele ucházející se o podporu

Více

N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky

N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 31/13 dne 10. července 2014 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského (soudce zpravodaj) a soudců Ludvíka Davida,

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/3636/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 Informační povinnosti 1.1.1 Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více