OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 PLATEBNÍ KARTY Všeobecné informace Vydání a obnova platební karty PIN Převzetí platební karty Používání platební karty Změny údajů o Držiteli karty Zúčtování Platebních transakcí, výpisy a reklamace Ztráta/odcizení/zneužití platební karty Blokace omezení platnosti platební karty na základě žádosti (ne z důvodu ztráty/krádeže/zneužití) Oprávnění Záložny, případně ČSOB omezit platnost platební karty z vlastního podnětu Pomoc v nouzi v zahraničí 05 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Zrušovací ustanovení Přechodná ustanovení Platnost a účinnost 05 tř. Svobody 1194/12, Olomouc OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5022 IČ: DIČ: CZ BEZPLATNÁ INFOLINKA:

2 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Úvod Tyto (dále jen Podmínky ) vydává Záložna v souladu s a v návaznosti na Všeobecné obchodní podmínky Záložny (dále jen VOP ) ve spolupráci s Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5; IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen ČSOB ) Tyto Podmínky představují Obchodní podmínky ve smyslu VOP a tedy stanovují další konkrétní pravidla a podmínky upravující vztahy mezi Záložnou a Klientem související s platebními kartami, které jsou Platebními prostředky ve smyslu ZOPS Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást každé Smlouvy uzavřené mezi Záložnou a Majitelem účtu, na základě které je pro konkrétního Držitele karty vydaná platební karta (dále jen Smlouva PK ). 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla Pokud z kontextu těchto Podmínek nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v těchto Podmínkách či jiné pojmy používané v těchto Podmínkách význam stanovený ve VOP nebo jinde v textu těchto Podmínek Výkladová pravidla dokumentů vydávaných Záložnou, tj. VOP, Obchodních podmínek, Sdělení a Sazebníku, jsou stanovena v odstavci 1.4 VOP. 2 PLATEBNÍ KARTY 2.1 Všeobecné informace Majiteli účtu a osobám určeným Majitelem účtu (dále jen Držitel karty ) vydává Záložna platební karty dle aktuální nabídky jako Platební prostředek k účtu typu běžného účtu, vedenému v českých korunách, (dále jen Účet ), a to na základě samostatné Smlouvy PK. Majitel účtu je povinen se podrobně seznámit se Smlouvou PK včetně jejích nedílných součástí, zejména Podmínek, VOP, Sdělení k Platebním službám a provádění platebního styku a Sazebníku, a je povinen ji dodržovat. Majitel účtu nese vždy plnou odpovědnost za porušení Smlouvy PK oprávněnými Držiteli karet, kterým byly platební karty na základě Smlouvy PK uzavřené s Majitelem účtu vydány. Aktuální nabídku platebních karet a souvisejících doplňkových služeb Záložna Klientům zpřístupňuje na Internetových stránkách a Pobočkách Záložna provádí na vrub Účtu Majitele účtu zúčtování všech Platebních transakcí provedených platebními kartami, vydanými k tomuto Účtu, a dále poplatků za vedení platební karty a za ostatní operace či služby s ní související, případně za doplňkové služby, a to ve výši dle Sazebníku účinného v den zúčtování poplatku Záložna jako správce Osobních údajů Majitelů účtů a Držitelů karet je oprávněna uzavřít příslušnou Smlouvu s Poskytovatelem služeb (dále jen Poskytovatel ) dle ustanovení 6 ZOOU a předávat osobní údaje Majitelů účtů a Držitelů karet třetím stranám, které jsou Poskytovatelem nebo zabezpečují služby tvořící nedílnou, popř. volitelnou součást platební karty, v souladu s ustanovením zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění (dále jen Zákon o bankách ), ZSUD a ZOOU Majitel účtu a Držitel karty souhlasí s tím, že Záložna či Poskytovatel služeb jsou oprávněni informovat ostatní banky v ČR, jestliže Majitel účtu nebo Držitel karty poruší Smlouvu PK. Majitel účtu a Držitel karty rovněž souhlasí, aby Záložna či Poskytovatel služeb poskytovali karetní asociaci MasterCard informace týkající se jemu vydaných platebních karet (např. číslo platební karty, její platnost apod.) Platební karty jsou vlastnictvím ČSOB a na Držitele karty přechází pouze právo jejich používání. Na vydání platební karty není právní nárok. Platební karty jsou vydávány zásadně na jméno Držitele karty a jsou nepřenosné. Záložna, případně ČSOB je oprávněna vyžádat si další informace o Majiteli účtu, resp. Držiteli karty, a to i z jiných zdrojů. Záložna může požadavek Majitele účtu o vydání platební karty zamítnout, o této skutečnosti Záložna Majitele účtu písemně nebo telefonicky vyrozumí Majitel účtu nebo Držitel karty pro komunikaci se Záložnou využívá Pobočky, Klientský servis Záložny, Call Centrum Záložny a služby Internetového bankovnictví Záložny. Služby Internetového bankovnictví Záložny se řídí samostatnou Smlouvou, jejíž nedílnou součást tvoří i příslušné Obchodní podmínky. Pokud je daná služba nebo typ komunikace prostřednictvím služeb Internetového bankovnictví nabízena a v Podmínkách není výslovně uvedeno jinak, je komunikace prostřednictvím služeb Internetového bankovnictví rovnocenná komunikaci prostřednictvím Pobočky Záložny. 2.2 Vydání a obnova platební karty Smlouvu PK uzavírá Majitel účtu na Pobočce Záložny. Majitel účtu je povinen Záložně poskytnout úplné a pravdivé údaje s tím, že v opačném případě, tj. sdělením nepravdivých nebo nepřesných údajů, nese Majitel účtu veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé Záložně a vystavuje se kromě jiného i možnosti trestního postihu Platební karta je platná do data na ní uvedeného, tj. do posledního dne uvedeného měsíce, pokud nebude platnost platební karty v souladu s těmito Podmínkami předčasně ukončena. Záložna vydá Držiteli karty automaticky novou platební kartu nejpozději ke dni skončení platnosti původní platební karty, pokud se nerozhodne platnost platební karty neprodloužit V případě, že Majitel účtu nebo Držitel karty nesouhlasí s prodloužením platnosti platební karty a souvisejících doplňkových služeb, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Záložně, a to nejpozději 6 (slovy: šest) kalendářních týdnů před skončením platnosti původní platební karty. Držitel karty může rovněž písemně požádat o předčasnou obnovu platební karty. 2.3 PIN Pod pojmem PIN se rozumí automaticky vygenerovaný personalizovaný bezpečnostní prvek, osobní tajné identifi kační číslo zpřístupněné pouze Držiteli karty a používané výhradně k autorizaci Platebních transakcí provedených platební kartou Držitel karty je povinen při převzetí zkontrolovat neporušenost Zásilky s PIN a okamžitě přijmout veškerá nezbytná opatření na jeho ochranu. V případě jakéhokoli poškození uvedené Zásilky je Držitel karty povinen si vyžádat od instituce, která Zásilku doručila, potvrzení o doručení poškozené Zásilky a bezodkladně informovat o této skutečnosti Záložnu. V takovém případě Záložna vydá Držiteli karty zdarma nový PIN a novou platební kartu. Nepředloží-li Držitel karty potvrzení o doručení poškozené Zásilky, účtuje si Záložna za vydání nové platební karty a vygenerování nového PIN poplatek podle Sazebníku PIN není sdělován jiné osobě než Držiteli karty. Držitel karty je povinen zabránit jeho prozrazení a to zejména tak, že si nebude poznamenávat PIN ve snadno rozpoznatelné podobě na platební kartu nebo jiný předmět, především takový, který uchovává nebo nosí společně s platební kartou, nebo ho nebude sdělovat jiným osobám, včetně rodinných příslušníků. Držitel karty je povinen zamezit prozrazení PIN i při jeho zadávání na klávesnici, např. zakrytím klávesnice druhou rukou apod. Porušení tohoto ustanovení, způsobené Držitelem karty bez ohledu na to, zda k němu došlo podvodným jednáním, úmyslně nebo z nedbalosti, je považováno za hrubé porušení Smlouvy PK a Majitel účtu nese v plném rozsahu veškeré ztráty vzniklé z případných, Držitelem karty neautorizovaných, Platebních transakcí, a to až do okamžiku jejich oznámení ČSOB. Majitel účtu je povinen uhradit Záložně částky všech Platebních transakcí, při kterých byl použit PIN, a všechny škody, které vznikly Záložně jeho prozrazením V případě, že Držitel karty zapomene PIN, lze na jeho písemnou žádost, podanou osobně na Pobočce nebo doručenou Záložně prostřednictvím Internetového bankovnictví nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, platný PIN opakovaně vystavit. K převzetí PIN je Držitel karty povinen se na výzvu Záložny dostavit osobně na Pobočku Je-li při Platební transakci provedené platební kartou opakovaně zadán nesprávně PIN, je platební karta z bezpečnostních důvodů automa- 01

3 ticky dočasně zablokována pro Platební transakce, u kterých je ověřován PIN. Plná funkčnost platební karty se obnoví automaticky zpravidla prvním dnem, kdy Držiteli karty vznikne nárok na čerpání nového limitu pro daný typ platební karty. U platebních karet s čipem nelze PIN odblokovat, dokud nedojde k přímému (on-line) spojení čipové platební karty se systémy ČSOB. 2.4 Převzetí platební karty Držitel karty je povinen při převzetí platební karty podepsat platební kartu v podpisovém proužku, a to v přítomnosti pracovníka příslušné Pobočky Převzetím platební karty vzniká Držiteli karty právo na její používání po dobu její platnosti vyznačenou na platební kartě, pokud není platnost platební karty v souladu s těmito Podmínkami předčasně ukončena Držitel karty je povinen ukládat platební kartu odděleně od jiné bankovní dokumentace na bezpečném místě, tj. na místě, které není volně přístupné třetím osobám a které je zabezpečeno před neoprávněným zásahem třetích osob. Držitel karty je dále povinen pravidelně, po každém použití platební karty, minimálně však 1x denně kontrolovat držení platební karty a přijmout taková individuální bezpečnostní opatření, aby zabránil zneužití, ztrátě nebo odcizení platební karty. Pokud i přes uvedené dojde ke ztrátě, odcizení, zneužití nebo neautorizovanému použití platební karty, je Držitel karty povinen bezodkladně (ihned po zjištění) tuto skutečnost oznámit ČSOB. Porušení povinností plynoucích z tohoto ustanovení, způsobené Držitelem karty bez ohledu na to, zda k němu došlo podvodným jednáním, úmyslně nebo z nedbalosti, je považováno za hrubé porušení Smlouvy PK a Majitel účtu nese v plném rozsahu veškerou ztrátu a škody, a to až do okamžiku oznámení předmětných skutečností (ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití platební karty) ČSOB Platební karta (nová i automaticky obnovená) je na příslušné Pobočce Záložny připravena pro Držitele karty k převzetí po dobu 70 (slovy: sedmdesáti) kalendářních dnů ode dne jejího vydání. Nedojde-li v uvedené době k jejímu převzetí Držitelem karty, bude platební karta znehodnocena a její platnost zrušena, čímž automaticky zaniká i Smlouva PK, na základě které byla tato platební karta vydána. Poplatek za vedení platební karty a souvisejících doplňkových služeb je účtován podle Sazebníku bez ohledu na to, zda Držitel karty vydanou platební kartu nebo automaticky obnovenou platební kartu převezme, či nikoliv Majitel účtu nese odpovědnost za všechny Platební transakce provedené platebními kartami vydanými k jeho Účtu a je povinen uhradit případné škody způsobené Záložně nesprávným použitím platební karty. 2.5 Používání platební karty Platební kartu lze dle jejího druhu použít k bezhotovostnímu placení v zařízeních subjektů provozujících obchod a služby (dále jen obchodník nebo obchodní zařízení ) realizovanému prostřednictvím elektronických pokladních terminálů (dále jen POS ), mechanických snímačů (dále jen Imprinter ) nebo dohodnutých postupů pro platby u internetových obchodníků, k hotovostnímu výběru v síti bankomatů, případně k dalším Platebním transakcím realizovaným v síti bankomatů ČSOB a dále k výplatě hotovosti na přepážkách směnáren jiných bank, k výplatě hotovosti přímo na pokladnách obchodníka, tzv. CashBack Místa, kde lze platební kartu použít, jsou označena logem karetní asociace MasterCard, nebo platebního systému Maestro. ČSOB si vyhrazuje právo odmítnout dát souhlas s provedením určitých typů Platebních transakcí (především Platebních transakcí bez fyzické přítomnosti karty např. písemné poštovní, telefonické, tzv. MO/TO transakce), a to i v závislosti na typu platební karty. ČSOB je oprávněna povolit pouze zabezpečené internetové Platební transakce Službu CashBack (výběr hotovosti na pokladně obchodníka) poskytují pouze obchodní zařízení, která nesou označení služby CashBack. Podmínkou pro uskutečnění služby CashBack je její souběžné provedení s nákupem zboží nebo služeb u daného obchodníka v minimální výši stanovené ČSOB. Součet nákupu a služby CashBack nesmí překročit stanovený týdenní limit platební karty. Obchodník je oprávněn službu typu CashBack odmítnout, a to i bez udání důvodu Držitel karty je povinen zabránit prozrazení údajů o platební kartě, ke kterému může dojít např. prostřednictvím nezabezpečených kanálů, kterými jsou zejména internetové Platební transakce (tj. transakce bez fyzické přítomnosti platební karty). Tuto svoji povinnost Držitel karty, v případě plateb bez fyzické přítomnosti karty, splní pouze za předpokladu použití platební karty u zabezpečeného obchodníka pomocí protokolu 3D Secure, který je prezentovaný pod obchodní značkou MasterCard Secure Code. Nesplnění této povinnosti, způsobené Držitelem karty bez ohledu na to, zda k němu došlo podvodným jednáním, úmyslně či z nedbalosti, je považováno za hrubé porušení Smlouvy PK a Majitel účtu nese v plném rozsahu veškerou ztrátu a škody způsobené tímto nesplněním, a to až do okamžiku oznámení předmětných skutečností (zneužití nebo neautorizovaného použití platební karty) ČSOB V případě jakýchkoli pochybností či podezření na zneužití platební karty nebo platebního terminálu či bankomatu ze strany Držitele karty (např. nestandardní poskytnutí hotovosti, zadrhávaní peněz, nainstalování skimmovacího skenovacího zařízení na bankomatu apod.) nebo pohybu podezřelých osob v blízkosti bankomatu, jejich snahy o zasahování do prováděné Platební transakce a jiné je povinností Držitele karty informovat o zjištěné skutečnosti bezodkladně Záložnu, ČSOB a zároveň Policii ČR Platební karta nesmí být použita k Platebním transakcím, které by byly v rozporu s právními předpisy platnými a účinnými v místě provedení Platební transakce Mezi Záložnou a Majitelem účtu / Držitelem karty jsou dohodnuty jako jediné možné způsoby souhlasu Držitele karty s provedením Platební transakce, resp. její autorizace, pouze níže uvedené způsoby, a to při: a) Platebních transakcích na bankomatu zadání PIN, b) bezhotovostních a hotovostních (CashBack) Platebních transakcích v obchodních zařízeních zadání PIN, vlastnoruční podpis Držitele karty, případně kombinace obou metod dle typu platební karty, c) zabezpečených platbách u internetových obchodníků (3D Secure) zadání čísla platební karty, zadání platnosti platební karty a ochranného trojčíslí platební karty Card Verifi cation Code (CVC), d) ostatních platbách bez přítomnosti platební karty zadání čísla platební karty, zadání platnosti platební karty a ochranného trojčíslí platební karty - Card Verifi cation Code (CVC) O odvolání Platební transakce, která byla autorizována Držitelem karty, lze požádat pouze neprodleně po jejím provedení u příslušného obchodníka. Nelze odvolat již zaúčtovanou Platební transakci. V odůvodněných případech (např. z důvodu neposkytnutí služby, resp. nedodání zboží) může Držitel karty podat reklamaci, a to písemně na příslušném formuláři určeném Záložnou Při použití platební karty v zařízeních subjektů provozujících obchod a služby, jsou tato zařízení oprávněna ověřit (autorizovat) Platební transakci a uskutečnit ji pouze v případě, že obdrží souhlas ČSOB nebo jí pověřené třetí strany. Zaměstnanec obchodního zařízení je oprávněn požadovat v zájmu ochrany Držitele karty prokázání jeho totožnosti a na základě výsledku autorizace případně platební kartu zadržet, před zraky Držitele karty ji znehodnotit a vydat Držiteli karty potvrzení o zadržení platební karty Záložna neodpovídá za odmítnutí Platebních transakcí, stanovení minimálního limitu pro Platební transakce platební kartou či neposkytnutí služeb ze strany obchodního zařízení a za případné škody způsobené Držitelům karet přímo či nepřímo okolnostmi stojícími mimo kontrolu Záložny nebo jejích partnerů (jedná se o zásahy vyšší moci a dále např. o přerušení dodávky energie, poruchu strojů a zařízení systémů zpracování dat, přenosových linek, stávku apod.). Záložna rovněž neodpovídá za to, že obchodní zařízení nebo pobočka jiné banky nepřijmou platební kartu k provedení Platební transakce Držitel karty je oprávněn provádět platební kartou Platební transakce pouze v rámci stanoveného limitu, maximálně však do výše Disponibilního zůstatku na Účtu. S výší limitu je Držitel karty seznámen při převzetí 02

4 platební karty. Limit omezuje jak maximální částku čerpání platební kartou ve stanoveném období, tak i počet Platebních transakcí v tomto období. Změna limitu platební karty je podmíněna souhlasem Záložny a Majitele účtu. Vzhledem ke skutečnosti, že Platební transakce provedené platebními kartami jsou zúčtovány s časovou prodlevou (viz bod těchto Podmínek), je Držitel karty povinen průběžně sledovat a kontrolovat částky Platebních transakcí provedených prostřednictvím platební karty a zabránit přečerpání Disponibilního zůstatku Účtu. Disponibilním zůstatkem na Účtu se přitom pro účely těchto Podmínek rozumí skutečný zůstatek Peněžních prostředků Majitele účtu na Účtu, bez ohledu na Disponibilní zůstatek zobrazovaný Záložnou, ve kterém ještě nemusí být zúčtovány všechny Platební transakce provedené prostřednictvím platební karty. Majitel účtu však nese odpovědnost za všechny Platební transakce bez ohledu na výši limitu a je povinen uhradit škody, způsobené Záložně nesprávným použitím platební karty, resp. za případné přečerpání Disponibilního zůstatku (nepovolený debet) podle příslušné Smlouvy o účtu, na základě které je Záložnou veden pro Majitele účtu Účet. Pokud k úhradě těchto škod Majitel účtu nezabezpečí včas a v dostatečné výši Peněžní prostředky na Účtu, může Záložna započítat pohledávky z těchto škod za Majitelem účtu proti svým závazkům vůči Majiteli účtu a provést inkaso z kteréhokoliv z jeho Účtů vedených Záložnou, případně z více Účtů, a to i do nepovoleného debetu a použít tyto Peněžní prostředky k úhradě pohledávek Záložny za Majitelem účtu vyplývajících z těchto škod. Držitel karty bere na vědomí, že v případě použití platební karty k placení u obchodníků ČSOB (tj. obchodníků používajících POS od ČSOB) nebo k výběru z bankomatů ČSOB je částka takto provedené Platební transakce blokována k dalšímu využití pro Platební transakce Platební kartou bez ohledu na to, je-li Platební transakce již zúčtována, a to od uskutečnění této Platební transakce až do ukončení 2 (slovy: druhého) dne následujícího po dni uskutečnění této Platební transakce. V průběhu této blokace je tedy Držitel karty povinen počítat s tím, že pro Platební transakce prováděné platební kartou bude Disponibilní zůstatek na Účtu ponížen o tuto blokovanou částku Záložna, případně ČSOB, může i bez předchozího upozornění zrušit právo používat platební kartu nebo dočasně či trvale platební kartu zablokovat omezit její platnost (jedná se zejména o porušení smluvních podmínek). Uvedené může nastat i v případě ukončení spolupráce mezi Záložnou a ČSOB při vydávání platebních karet. V tomto případě bude Záložna Držitele karty neprodleně informovat a dohodne se s ním na dalším postupu. Současně s trvalým omezením platnosti platební karty může dojít k jejímu zadržení. Záložna, případně ČSOB nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou Majiteli účtu nebo Držiteli karty v důsledku dočasného či trvalého omezení platnosti platební karty nebo v důsledku zrušení práva používat platební kartu Držitel karty je povinen chránit platební kartu před mechanickým poškozením a před působením jakéhokoliv vlivu (např. magnetického pole), v jehož důsledku by mohlo dojít k porušení záznamu v magnetickém proužku nebo čipu na platební kartě V případě zadržení platební karty bankomatem jiné tuzemské banky je Držitel karty povinen bezprostředně kontaktovat banku nebo poštu, která bankomat obsluhuje, s žádostí o vrácení zadržené platební karty, nebo prostřednictvím telefonického čísla uvedeného na některých bankomatech informovat obsluhující banku o zadržení platební karty. Jde-li o bankomat ČSOB, který je umístěn mimo prostory ČSOB, může Držitel karty požádat o přeposlání zadržené platební karty do zvolené pobočky ČSOB prostřednictvím telefonického čísla uvedeného na bankomatu. V případě zadržení platební karty na bankomatu ČSOB umístěného v prostorách pobočky ČSOB požádá Držitel karty o vrácení platební karty přímo pobočku ČSOB. Neučiní-li tak do uplynutí 3 (slovy: tří) Obchodních dnů od zadržení, nebude platební karta v žádném případě Držiteli karty vrácena. Je povinností Držitele karty požádat ihned Call Centrum ČSOB o omezení platnosti platební karty zadržené bankomatem Platební karta musí být vrácena Záložně při zániku Smlouvy PK, na základě které byla vydána, ukončení platnosti platební karty nebo na vyžádání. Pokud není platební karta vrácena, je Záložna oprávněna tuto nevrácenou platební kartu zablokovat omezit platnost platební karty, a to na náklady Majitele účtu. Držitel karty při převzetí nové automaticky obnovené platební karty není povinen vracet původní platební kartu, je však povinen nevrácenou platební kartu znehodnotit přestřižením přes magnetický proužek a čip a zabránit tak jejímu případnému zneužití. Majitel účtu nese odpovědnost za všechny platební karty vydané Držitelům karet na základě Smlouvy PK a nevrácené Záložně V případě trvalého omezení platnosti platební karty z jakéhokoliv důvodu uvedeného v těchto Podmínkách či Smlouvě PK zaniká, nebylo- -li dohodnuto jinak nebo nevyplývá-li z kontextu těchto Podmínek něco jiného, automaticky i Smlouva PK, na základě které byla tato platební karta vydána, pokud její platnost nebyla trvale omezena právě z důvodu zániku Smlouvy PK na základě jiného příslušného právního úkonu učiněného některou ze smluvních stran. Zánikem Smlouvy PK nezaniká právo Záložny na poplatky, na které jí v souvislosti s platební kartou vydanou na jejím základě vznikl nárok. 2.6 Změny údajů o Držiteli karty Majitel účtu je povinen hlásit Záložně veškeré změny údajů, které se týkají platebních karet vydaných k jeho Účtům, včetně údajů o Držitelích karet, jenž byly poskytnuty Záložně v souvislosti s vydáním uvedených platebních karet (např. změny adresy, příjmení, čísla telefonu). Majitel účtu je odpovědný za všechny škody vzniklé nedodržením této povinnosti Majitel účtu je oprávněn písemně požádat o změny k již vydané platební kartě, a to na příslušném formuláři doručeném Záložně osobně na Pobočku nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 2.7 Zúčtování Platebních transakcí, výpisy a reklamace O zúčtovaných Platebních transakcích provedených prostřednictvím platební karty je Majitel účtu informován výpisem z Účtu vystaveným Záložnou k Účtu, ke kterému byla platební karta vydána. Platební transakce jsou zúčtovávány jednotlivě s uvedením zkráceného čísla platební karty, místa, data Platební transakce, částky a měny Platební transakce s tím, že k zúčtování Platebních transakcí provedených platební kartou dochází v souladu s pravidly karetních asociací s časovou prodlevou od data provedení Platební transakce. Veškeré Platební transakce Záložna zúčtuje nejpozději do konce následujícího Obchodního dne po okamžiku přijetí Platebního příkazu, kterým je obdržení účtovací zprávy o jejich provedení od ČSOB. Připadne-li okamžik přijetí Platebního příkazu na dobu, která není provozní dobou Záložny, platí, že Platební příkaz byl přijat na začátku následující provozní doby Záložny. Záložna uschovává, ve smyslu ZSUD a Zákona o bankách, po dostatečnou dobu vnitřní záznamy umožňující zpětné vyhledání operací a opravu chyb. Majitel účtu a Držitel karty jsou povinni pravidelně průběžně kontrolovat Platební transakce provedené platební kartou, a to bez zbytečného prodlení, případně i s využitím Internetového bankovnictví Záložny, mimo jiné i pro možnost včasného uplatnění reklamace Zúčtování Platebních transakcí probíhá v Obchodních dnech na základě dat obdržených od ČSOB. Při zúčtování Platební transakce provedené platební kartou v cizí měně se při přepočtu měny Platební transakce na CZK používají kurzy ČSOB deviza prodej. Pro přepočet se použije kurz platný v předchozí Obchodní den před dnem zúčtování na Účet Majitele účtu. Pokud měna Platební transakce není uvedena v kurzovním lístku ČSOB, pak ČSOB použije výše uvedený přepočet na částku, kterou obdrží z karetní asociace. Držitel karty, resp. Majitel účtu, získá historii kurzovního lístku ČSOB na internetové stránce Pokud Držitel karty nesouhlasí se zúčtovanou Platební transakcí provedenou platební kartou, je oprávněn podat prostřednictvím Záložny reklamaci, a to písemně na formuláři k tomu určeném spolu s kopiemi výpisu z Účtu, kopiemi účtenek, případným dokladem o stornu Platební transakce, vyjádřením Držitele platební karty atd. Při vyřizování reklamace Platební transakce bude posuzováno, zda Držitel karty splnil všechny podmínky, tj. zejména zda dodržel termíny pro hlášení reklamace a povinnosti vyplývající ze Smlouvy PK (např. závažné porušení ochrany bezpečnostních prvků platební karty). V případě, že bude v průběhu reklamačního řízení zjištěno, že reklamace je neoprávněná, reklamace bude zamítnuta. Lhůta pro vyřízení reklamace se řídí příslušnými předpisy karetní asociace, přičemž reklamující je do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od převzetí reklamace Záložnou informován o stavu a průběhu vyřizování reklamace Majitel účtu bere na vědomí způsob zúčtování Platebních transakcí provedených platebními kartami včetně Platebních transakcí provedených v zahraničí. Při zúčtování Platebních transakcí provedených platebními kartami v zahraničí nelze reklamovat částky vzniklé kursovým rozdílem mezi dnem provedení Platební transakce a dnem zúčtování Platební transakce. Kursový rozdíl může v případě platby platební kartou v zahraničí vzniknout 03

5 také na základě přepočtu platby do zúčtovací měny asociace a následně do měny, ve které se provádí vzájemné zúčtování s ČSOB. V případě, že je k již provedené debetní Platební transakci uskutečněna Platební transakce kreditní a je toto prováděno obchodním místem, které zpracovává jiná banka než ČSOB, ČSOB případně Záložna nenese odpovědnost za případný rozdíl ve výši přepočtených částek vzniklých v důsledku časového odstupu mezi prezentováním debetní a kreditní Platební transakce Neautorizovanou Platební transakci je Držitel karty povinen oznámit Záložně bez zbytečného odkladu, a to v případě podezření na zneužití nejdéle do 2 (slovy: dvou) měsíců, v odůvodněných případech do 13 (slovy: třinácti) měsíců, ode dne odepsání Peněžních prostředků z Účtu Majitele účtu. Takovéto oznámení provádí písemně na formuláři k tomu určeném. Jestliže se při posuzování údajně neautorizované Platební transakce zjistí, že Platební transakce byla autorizována, reklamace bude zamítnuta V případě reklamace neautorizované Platební transakce provedené ukradenou či ztracenou platební kartou je pro výpočet ztráty Majitele účtu z takovéto neautorizované Platební transakce (spoluúčasti) rozhodné datum hlášení ztráty/krádeže platební karty dle bodu těchto Podmínek Pro přepočet ztráty (spoluúčasti) Majitele účtu z neautorizované Platební transakce použije ČSOB kurz vyhlašovaný ČNB k příslušnému datu Držitel karty, případně Majitel účtu, může reklamovat autorizovanou Platební transakci nejvýše do 8 (slovy: osmi) týdnů od jejího vzniku, a to pouze za podmínky, že v okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka nebo tato částka převyšuje částku, kterou by Držitel karty mohl rozumně očekávat (týká se např. plateb v autopůjčovnách, hotelích). V ostatních případech autorizovaných Platebních transakcí (např. nevydání hotovosti bankomatem) musí být reklamace podána bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 2 (slovy: dvou) měsíců od data odepsání Peněžních prostředků z Účtu Majitele účtu Majitel účtu, resp. Držitel karty, je povinen předložit veškerou dostupnou dokumentaci vztahující se ke sporné Platební transakci (zejména kopie účtenek, doklad o stornu Platební transakce, případně také kopie výpisu z Účtu s vyznačenou reklamovanou Platební transakcí, vyjádření Držitele karty) Povinností Držitele karty je v případě reklamace sporné Platební transakce s podezřením na zneužití platební karty (např. padělek, Internet, bankomat) vždy odevzdat Záložně předmětnou platební kartu, ke které se sporná Platební transakce vztahuje, přičemž v případě jejího neodevzdání bude při reklamačním řízení k této skutečnosti přihlíženo. To neplatí v případě řádně ohlášené ztráty nebo odcizení příslušné platební karty Záložna je oprávněna vyzvat Držitele karty nebo Majitele účtu k dodání další dokumentace vztahující se k reklamované Platební transakci. Držitel karty nebo Majitel účtu je povinen poskytnout nezbytnou součinnost za účelem řádného průběhu a vyřízení reklamačního řízení Za neoprávněnou reklamaci účtuje Záložna Majiteli účtu poplatek v souladu se Sazebníkem Jestliže Majitel účtu nebo Držitel karty v souladu s těmito Podmínkami reklamoval chybnou Platební transakci nebo se u Záložny domáhal jiné nápravy neúspěšně, má právo se obrátit na příslušný soud, případně na fi nančního arbitra, který rozhoduje spory mezi vydavateli platebních karet a Držiteli karet při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků podle zákona č. 229/2002 Sb., o fi nančním arbitrovi, v platném znění. 2.8 Ztráta/odcizení/zneužití platební karty Držitel karty, resp. Majitel účtu, je povinen informovat ČSOB o ztrátě, odcizení nebo zneužití platební karty, či prozrazení PIN, a to ihned poté, co uvedenou skutečnost zjistil nebo mohl zjistit s tím, že jedná-li se o podezření na zneužití platební karty, je povinen uvedené skutečnosti hlásit i Policii ČR. Pokud bylo hlášeno zneužití čísla platební karty, je Držitel karty povinen platební kartu neprodleně odevzdat Záložně. Informaci (hlášení o ztrátě, odcizení nebo zneužití platební karty) podává Držitel karty, resp. Majitel účtu, výhradně telefonicky na Call Centrum ČSOB, a to na čísle Hlášení ztráty nebo odcizení platební karty je oprávněna podat kromě Majitele účtu a Držitele karty i třetí osoba (uvedení dále jen společně Hlásící osoba ) Hlásící osoba informuje ČSOB o veškerých okolnostech ztráty nebo odcizení platební karty, a nezná-li číslo platební karty, uvede další údaje, na základě kterých je možné Držitele karty a platební kartu identifi - kovat (např. číslo účtu, rodné číslo). ČSOB je oprávněna telefonické hlášení nahrávat. ČSOB sdělí Hlásící osobě v rámci téhož telefonického hovoru identifi kační kód jako potvrzení telefonického hlášení ztráty nebo odcizení platební karty Každé platební kartě hlášené jako ztracená, odcizená nebo zneužitá je z bezpečnostních důvodů trvale omezena platnost. Trvalé omezení platnosti platební karty nelze zrušit. Záložna nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou Majiteli účtu nebo Držiteli karty v důsledku trvalého omezení platnosti platební karty Odpovědnost Majitele účtu za Platební transakce uskutečněné ztracenou, odcizenou nebo zneužitou platební kartou končí ihned po telefonickém oznámení podle bodu těchto Podmínek. Záložna však v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody vzniklé při Platebních transakcích platebními kartami, při kterých byl použit PIN nebo při kterých Držitel karty jednal podvodně Pokud Držitel karty, resp. Majitel účtu, získá platební kartu zpět poté, co byla ČSOB nahlášena ztráta, krádež, prozrazení PIN nebo zneužití platební karty, nesmí být platební karta dále používána a musí být vrácena Záložně Držitel karty může požádat Záložnu o písemné potvrzení, že ztráta/krádež/zneužití jeho platební karty byly ČSOB nahlášeny, může tak učinit max. do 18 (slovy: osmnácti) měsíců po nahlášení podle bodu těchto Podmínek. 2.9 Blokace omezení platnosti platební karty na základě žádosti (ne z důvodu ztráty/krádeže/zneužití) Držitel karty nebo Majitel účtu může požádat o dočasnou nebo trvalou blokaci platební karty, a to pouze z jiných důvodů než je ztráta, krádež, prozrazení PIN nebo podezření ze zneužití platební karty. Majitel účtu může požádat o omezení platnosti všech platebních karet, které byly vydány k jeho Účtu, Držitel karty pouze o omezení platnosti té platební karty, ke které má dispoziční právo. Záložna nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou Majiteli účtu nebo Držiteli karty v důsledku trvalého či dočasného omezení platnosti platební karty Za škody způsobené případným zneužitím platební karty, které byla dočasně nebo trvale omezena platnost, přejímá Záložna odpovědnost po 10 (slovy: desáté) hodině prvního Obchodního dne následujícího po dni předložení žádosti o omezení platnosti platební karty. Účinnost dočasného omezení platnosti platební karty se vztahuje pouze na autorizované Platební transakce, a pouze za tyto Platební transakce Záložna přebírá odpovědnost ve smyslu výše uvedeného Dočasné omezení platnosti platební karty může zrušit osoba, která o dočasné omezení požádala, dále Majitel účtu nebo Zmocněná osoba. Platební karta je aktivní nejpozději následující Obchodní den po obdržení žádosti. Trvalé omezení platnosti platební karty již není možné odvolat Majitel účtu může požádat Záložnu o zrušení práva Držitele karty používat platební kartu. Podání žádosti o zrušení práva Držitele karty disponovat s platební kartou nezbavuje Majitele účtu odpovědnosti za Platební transakce provedené touto platební kartou do doby zrušení práva používat platební kartu. V případě, že Držitel karty nemůže ze závažných důvodů platební kartu odevzdat Záložně, je on nebo Majitel účtu povinen požádat o trvalé omezení platnosti této platební karty V případě úmrtí Majitele účtu může dojít k trvalému omezení platebních karet jednotlivých Držitelů karet, a to v souladu s tím, jak Majitel účtu za svého života stanovil a sdělil Záložně. Záložna nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou Držiteli karty v důsledku trvalého omezení platnosti platební karty. 04

6 2.10 Oprávnění Záložny, případně ČSOB omezit platnost platební karty z vlastního podnětu Záložna, případně ČSOB je oprávněna omezit platnost platební karty, nebo možnost provádění Platebních transakcí bez přítomnosti karty, dočasně či trvale, z následujících důvodů: a) bezpečnosti platební karty, zejména při podezření na její neautorizované či podvodné použití (získá-li ČSOB od karetní asociace, resp. z jiné banky nebo z jiného důvěryhodného zdroje informaci o možném ohrožení platební karty), b) významného zvýšení rizika neschopnosti splácení úvěru ze strany Majitele účtu Držitele karty, pokud jej lze čerpat prostřednictvím platební karty V souvislosti s trvalým omezením platnosti platební karty může dojít při pokusu o její použití k jejímu zadržení. Záložna o trvalém omezení platnosti platební karty a s ním souvisejících opatření Držitele karty vhodným způsobem bez zbytečného odkladu informuje na telefonním čísle, které Majitel účtu při podpisu Smlouvy PK Záložně sdělil Před omezením platnosti platební karty nebo není-li to možné, tak okamžitě poté, bude Záložna, případně ČSOB, informovat Držitele karty o tomto omezení platnosti platební karty a jeho důvodu a dohodne se s ním na případném dalším postupu. Tato povinnost neplatí v případě, že by poskytnutí této informace mohlo zmařit účel omezení platnosti platební karty nebo to bylo v rozporu s jinými právními předpisy. Záložna nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou Majiteli účtu nebo Držiteli karty v důsledku dočasného či trvalého omezení platnosti platební karty nebo v důsledku zrušení práva používat platební kartu Jakmile pominou důvody omezení platnosti platební karty, zavazuje se Záložna bezodkladně toto omezení platební karty zrušit nebo jako náhradu za tuto platební kartu vydat Držiteli karty novou platební kartu s odlišným číslem a novým PIN, a to bez poplatku Pomoc v nouzi v zahraničí Při ztrátě nebo odcizení platební karty v zahraničí může Držitel karty požádat o vydání nouzové platební karty nebo výplatu nouzové hotovosti na pokrytí nezbytných výdajů. Nouzová platební karta nebo nouzová hotovost se neposkytují Držitelům karet, kterým byla vydána platební karta typu Maestro Záložna je oprávněna poskytnutí nouzové služby odmítnout. V kladném případě Záložna vyrozumí Držitele karty o místě a způsobu převzetí nouzové platební karty nebo nezbytné nouzové hotovosti a zajistí realizaci požadavku prostřednictvím člena asociace pro nouzové služby v příslušné lokalitě Nouzová platební karta je zpravidla vydána s dobou platnosti kratší, než měla původně ztracená nebo odcizená platební karta, není opatřena čipem a nelze ji použít v bankomatu (není k ní vydán PIN). Držitel nouzové platební karty je povinen ji po návratu do České republiky odevzdat Záložně. Za vydání nouzové platební karty nebo nouzové hotovosti účtuje Záložna poplatek dle Sazebníku. 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 3.1 Zrušovací ustanovení Tyto Podmínky v den nabytí své účinnosti ruší a nahrazují Obchodní podmínky pro platební karty účinné od Přechodná ustanovení Neuplatňují se. 3.3 Platnost a účinnost Tyto Podmínky nabývají platnosti dne a účinnosti dne

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 1.1 Úvod 1 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 1 2 PLATEBNÍ KARTY 1

Více

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky )

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Stránka 1 z 10 Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Všeobecná ustanovení 1. Equa bank a. s., (dále jen Banka ) vydává Majiteli Účtu a osobám určeným Majitelem Účtu platební

Více

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY , se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající prostřednictvím své organizační

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. Expobank CZ a.s. (dále jen Expobank ) vydává platební karty MasterCard jako elektronický platební

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem, (dále jen Banka ) vydává v souladu s ustanovením 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a v souladu se zákonem

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. LBBW Bank CZ a.s. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební

Více

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Podmínky ) stanoví vzájemná práva a povinnosti

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P L A T E B N Í K A R T Y ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Evropsko-ruská banka, a.s. se sídlem Štefánikova 78/50, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 28428943,

Více

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání karty a její ochrana 3 4. Platnost karty 3 5.

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet Form: GBH S2 Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (Podmínky pro platební karty) Platné od 1. 03. 2008 I. Úvodní ustanovení 1. Veškeré právní vztahy související s vydáním a užíváním elektronických

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY)

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY) Strana 1 z 11 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové podmínky pro běžné Účty, Termínované vklady a debetní

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet I. Úvodní ustanovení I.1. Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vzájemná práva a

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) Článek 1: Základní ustanovení 1.1 Banka vydává

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

AKTIVACE KARTY DOBITÍ KARTY

AKTIVACE KARTY DOBITÍ KARTY Vážená paní, vážený pane, předplacenou kartu, kterou jste zakoupil/a nebo obdržel/a od našeho distributora, musíte před prvním použitím aktivovat. Než tak učiníte, důkladně si přečtěte následující Obchodní

Více

GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY DEBETNÍCH PLATEBNÍCH PLATEBNÍCH KARET KARET GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Informace o platebních

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis, a.s. Electro World kreditní karta

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis, a.s. Electro World kreditní karta Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis, a.s. Electro World kreditní karta Platnost od 3/2009 Platnost od 3/2009 Obchodní podmínky

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více