DPKOM_8 Session beany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPKOM_8 Session beany"

Transkript

1 DPKOM_8 Session beany 1

2 Obsah přednášky Úvod Bezstavové session beany SessionContext Životní cyklus bezstavových session beanů Stavové session beany Životní cyklus stavových session beanů Stavové session beany a rozšířený perzistentní kontext Vnořené stavové session beany 2

3 Úvod Session beany zaplňují mezeru zanechanou entitními beany. Session beany jsou užitečné pro popis interakcí mezi ostatními beany (taskflow) a pro implementaci konkrétních úloh. Mohou být využity ke čtení, aktualizaci a vkládání dat v business procesu. Např. session bean může být použit k udržování (řízení) seznamu všech volných kabin. 3

4 Úvod Použítí session beanů & použití entitní beanů. Základním pravidlem je, že entitní beany by měly poskytovat bezpečné a konzistentní rozhraní pro množinu sdílených dat, která definuje koncept. Session beany obsahují business logiku a entitní beany model perzistentních dat. Session beanyčasto řídí interakce mezi entitními beany. 4

5 Bezstavové session beany Výhodou těchto session beanů je, že se mohou prohazovat (vyměňovat) mezi EJB objekty, protože nejsou odkázány na údržbu pouze jednoho klienta a neudržují tzv. konverzační stav. Jakmile dokončí obsluhu vyvolání metody, mohou pokračovat v obsluze dalšího EJB objektu (klienta). Protože neudržují konverzační stav, nevyžadují pasivaci a aktivaci. Krátce řečeno bezstavové session beany jsou lehké a rychlé. 5

6 Bezstavové session beany Bezstavové session beany si nemusejí pamatovat nic z předchozího vyvolání metody. Jedinou výjimkou je informace získaná ze SessionContext a z JNDI ENC nebo odkazů na prostředí, které jsou přímo injektovány do beanu. Bezstavové session beany jsou verzí tradičních EJB aplikací transakčního zpracování, které jsou vykonávány prostřednictvím volání procedur. Procedura se vykonává od začátku do konce a pak teprve vrací výsledek. Po té, co procedura skončí je všechno zapomenuto. 6

7 Bezstavové session beany Tato omezení neznamenají, že session bean nemůže mít instanční proměnné, které udržují (zaznamenávají) nějaký druh interního stavu. Instanční proměnná může např. zaznamenávat počet vyvolání daného beanu, nebo ukládat data pro ladění. Dalším příkladem mohou být odkazy na živé zdroje např. URL, verifikace kreditní karty prostřednictvím jiného EJB. 7

8 Bezstavové session beany Vše potřebné v této souvislosti může být získáno prostřednictvím JNDI ENC nebo injektovaných polí. Avšak je důležité si zapamatovat, že tento stav klient nikdy neuvidí. Klient nikdy nemůže předpokládat, že jeho požadavek bude obsluhovat stejný bean. Stejně tak klient neví, kdy se provádí výstup pro ladění. 8

9 Příklad proces placení ProcessPayment Bean TravelAgent má metodu bookpassage(), která používá bean ProcessPayment. ProcessPayment je bezestavový session bean, který je používán beanem TravelAgent k tomu, aby zákazník zaplatil poplatek za plavbu. Session bean ProcesPayment bude také využíván k jakékoli platbě na lodi např. za nákupy dárků, nebo v butiku a další podobné služby. Proto logika beanu bude muset vyhovovat všem těmto požadavkům. 9

10 Příklad proces placení Process Payment Platby jsou zaznamenávány ve spaciální tabulce databáze s názvem PAYMENT. Data této tabulky jsou dávkově zpracovávaná pro účely účetnictví a nejsou normálně použita mimo tuto oblast. Pro placení mohou být použity kreditní karty, šeky nebo hotovost. 10

11 CREATE TABLE PAYMENT ( customer_id amount type check_bar_code check_number credit_number credit_exp_date DATE ) INTEGER, DECIMAL(8,2), CHAR(10), CHAR(50), INTEGER, CHAR(20), Poznámky Tabulka PAYMENT

12 Business rozhraní : ProcessPayment Business rozhraní (local/remote) pro uvedený bean bude mít následující metody: bycredit(), bycheck(), bycash(). Business rozhraní může být buď vzdálené nebo lokální, ale ne obě současně. Vzdálená business rozhraní vyvolávají klienti na síti (z jiného JVM). Když je klientem vyvolána metoda session beanu vzdáleného rozhraní, hodnoty parametrů a návratová hodnota jsou kopírovány. Tato sémantika volání je známá pod označením call-by-value (volání hodnotou). 12

13 Business rozhraní : ProcessPayment Lokální rozhraní jsou přístupná pouze v rámci stejného JVM jako session bean. Tehdy parametry nejsou kopírovány, ale využívá se sémantiky call-by-reference. Session bean ProcessPayment bude potřebovat vytvořit obě rozhraní. Obě rozhraní budou publikována stejným API. Pro zpřehlednění návrhu budou uvedené rozhraní podrozhraními bázového rozhraní s názvem com.titan.processpayment.processpayment: 13

14 package com.titan..titan.processpayment processpayment; Poznámky import com.titan..titan.domain domain.*; public interface ProcessPayment { public boolean bycheck(customer Customer customer, CheckDO check, double amount) throws PaymentException; public boolean bycash(customer Customer customer, double amount) throws PaymentException; public boolean bycredit(customer Customer customer, CreditCardDO card, double amount) throws PaymentException;

15 Business rozhraní : ProcessPayment Specifikace EJB dovoluje deklarovat vzdálené a lokální rozhraní za předpokladu deklarování stejných metod, což je splněno. Všechny metody vrací booleovskou hodnotu informující, zda byla platba úspěšná. Výjimka je vyhozena např. v případě neplatné karty z hlediska exspirace. Nic z rozhraní ProcessPayment není specifikováno v rezervačním systému. Je to z toho důvodu, že ProcessPayment se může využívat i v jiných typech plateb (mimo rezervace). 15

16 package com.titan..titan.processpayment processpayment; Poznámky import javax.ejb ejb.remote public interface ProcessPaymentRemote extends ProcessPayment { package com.titan..titan.processpayment processpayment; import javax.ejb ejb.local public interface ProcessPaymentLocal extends ProcessPayment {

17 Entity a parametry Každá z definovaných metod používá jako parametr entitní bean Customer. Entitní beany jsou zpracovávány jako standardní javovské objekty, je proto nutná implementace java.io.serializable nebo Externalizable. To je důležité, protože bean ProcessPayment zpřístupňuje vnitřní stav entity Customer. Pokud by každé volání metody get entity Customer šlo přes síť, bylo by to velmi nákladné. 17

18 Doménové objekty: třídy CrediCardDO a CheckDO Business rozhraní Bean ProcessPayment využívá obě třídy, CreditDO a CheckDO: 18

19 /* CreditCardDO.java */ package com.titan..titan.processpayment processpayment; Poznámky import java.util util.date Date; public class CreditCardDO implements java.io io.serializable { final static public String MASTER_CARD = "MASTER_CARD"; final static public String VISA = "VISA"; final static public String AMERICAN_EXPRESS = "AMERICAN_EXPRESS"; final static public String DISCOVER = "DISCOVER"; final static public String DINERS_CARD = "DINERS_CARD"; public String number; public Date expiration; public String type; public CreditCardDO(String number, Date expiration, String type) { this.number = number; this.expiration = expiration; this.type = type;

20 /* CheckDO.java */ package com.titan..titan.processpayment processpayment; public class CheckDO implements java.io io.serializable { public String checkbarcode; public int checknumber; Poznámky Objekty od uvedených tříd jsou doménové objekty. public CheckDO (String barcode, int number) { this.checkbarcode = barcode; this.checknumber = number; Jsou to serializovatelné javoské třídy ne enterprise beany. Poskytují vhodný mechanismus pro transport dat.

21 Výjimka aplikace PaymentException Libovolné vzdálené nebo lokální rozhraní může vyhodit aplikační výjimku. Aplikační výjimka by měla popisovat problém business logiky. Je důležité porozumět jaké výjimky by se měly použít a kdy je použít. Např. výjimky javax.naming.namingexception a javax.sql.sqlexception nemají nic co dočinění s business procesy. 21

22 Výjimka aplikace PaymentException Výjimka PayableException popisuje konkrétní business problém, který je pravděpodobně opravitelný (řešitelný). Kontejner EJB ošetří každou výjimku, která není podvýjimkou RuntimeException jako výjimku aplikace. Deklarace PaymentException: 22

23 package com.titan..titan.processpayment processpayment; Poznámky public class PaymentException extends java.lang lang.exception { public PaymentException() { super(); public PaymentException(String msg) { super(msg msg);

24 Výjimka aplikace PaymentException Aplikační výjimka je šířena k volajícímu klientovi. Jakákoli instanční proměnná zahrnutá do výjimky by měla být serializovatelná. Neaplikační výjimky jsou vždy sbaleny v EJBException. To znamená, že jakákoli výjimka, kterou vyhodíte a která je typu RuntimeException nebo její potomek, bude zachycena kontejnerem EJB a zabalena do EJBException. 24

25 Výjimka aplikace PaymentException Všechny výjimky vyhozené rozhraním Java Persistence jsou výjimky typu RuntimeException. Chování výjimky může být deklarováno explicitně s a pomocí XML <application-exception>. 25

26 package com.titan..titan.processpayment processpayment; import com.titan..titan.domain domain.*; import java.sql sql.*; import javax.ejb ejb.*; import javax.annotation annotation.resource Resource; import javax.sql sql.datasource DataSource; import javax.ejb ejb.ejbexception EJBException; Poznámky Třída ProcessPaymentBean bezstavový session public class ProcessPaymentBean implements ProcessPaymentRemote, ProcessPaymentLocal { final public static String CASH = "CASH"; final public static String CREDIT = "CREDIT"; final public static String CHECK = Resource(mappedName mappedname=" ="java java:/ :/titandb titandb") DataSource Resource(name name="min") int minchecknumber = 100; public boolean bycash(customer Customer customer, double amount) throws PaymentException { return process(customer customer.getid getid(), amount, CASH, null, -1, null, null);

27 public boolean bycheck(customer Customer customer, CheckDO check, double amount) throws PaymentException { if (check check.checknumber checknumber > minchecknumber) { return process(customer customer.getid getid(), amount, CHECK, check.checkbarcode checkbarcode, check.checknumber checknumber, null, null); else { throw new PaymentException(" ("Check number is too low. Must be at least "+minchecknumber minchecknumber); public boolean bycredit(customer Customer customer, CreditCardDO card, double amount) throws PaymentException { if (card card.expiration expiration.before before(new java.util util.date Date())) { throw new PaymentException(" ("Expiration date has passed"); else { return process(customer customer.getid getid(), amount, CREDIT, null, -1, card.number number, new java.sql sql.date Date(card card.expiration expiration.gettime gettime())); Poznámky

28 private boolean process(int customerid, double amount, String type, String checkbarcode, int checknumber, String creditnumber, java.sql sql.date creditexpdate) throws PaymentException { Poznámky Connection con = null; PreparedStatement ps = null; try { con = datasource.getconnection getconnection(); ps = con.preparestatement ("INSERT INTO payment (customer customer_id, amount, type,"+ "check check_bar bar_code code,check check_number number,credit credit_number number,"+ "credit credit_exp exp_date date) VALUES (?,?,?,?,?,?,?)"); ps.setint setint(1, (1,customerID customerid); ps.setdouble setdouble(2, (2,amount amount); ps.setstring setstring(3,type); ps.setstring setstring(4, (4,checkBarCode checkbarcode); ps.setint setint(5, (5,checkNumber checknumber); ps.setstring setstring(6, (6,creditNumber creditnumber); ps.setdate setdate(7, (7,creditExpDate creditexpdate); int retval = ps.executeupdate executeupdate(); if (retval retval!=1) { throw new EJBException(" ("Payment insert failed"); return true;

29 catch(sqlexception sql) { throw new EJBException(sql sql); finally { try { if (ps!= null) ps.close close(); if (con con!= null) con.close close(); catch(sqlexception se) { se.printstacktrace printstacktrace(); Poznámky

30 package javax.ejb Target(TYPE) Retention(RUNTIME) Stateless { String name() default ; Atribut name() identifikuje EJB jméno session beanu. Defóltní jméno pro uvedenou třídu beanu bude ProcessPaymentBean. Třída bean identifikuje svoje vzdálené a lokální rozhraní implementací rozhraní ProcessPaymentRemote a ProcessPaymentLocal. Když je bean rozmisťovaný, kontejner se podívá na rozhraní třídy bean a zkontroluje jestli jsou anotované (opatřené javax.ejb ejb.local javax.ejb ejb.remote Remote. Poznámky Třída bean je opatřena anotacemi s využitím Tato introspekce (nahlédnutí dovnitř) určí vzdálené a lokální rozhraní třídy bean. Alternativně třída bean nemusí implementovat žádné rozhraní a mohou být použity přímo ve třídě.

31 Local(ProcessPaymentLocal ProcessPaymentLocal.class Remote(ProcessPaymentRemote ProcessPaymentRemote.class class) public class ProcessPaymentBean { Poznámky final public static String CASH = "CASH"; final public static String CREDIT = "CREDIT"; final public static String CHECK = "CHECK"; Když se uvedená deklarace použije ve třídě bean, vezmou pole rozhraní tříd. Toto není doporučeno dokud nemusíte, protože implementace business rozhraní přímo vyžaduje smlouvu (kontrakt) mezi třídou bean a těmito rozhraními.

32 Třída ProcessPayment Bean Tři deklarované metody (možnosti) placení volají metodu process(), která provádí přidání platby do databáze. Tento způsob redukuje chyby programátora. Metoda process() nevyužívá entitní bean, ale přímo zapisuje data do tabulky PAYMENT s použitím JDBC. 32

33 Zpřístupnění vlastností prostředí (injection) Položky datasource a minchecknumber jsou příklady session položek, které je inicializované prostředím EJB prostředí. Každý kontejner EJB má svůj vlastní interní registr, kde ukládá konfigurační hodnoty a odkazy na externí zdroje a služby. Tento registr se jmenuje Enterprise Naming Context (ENC). Takové instanční proměnné jsou opatřeny 33

34 Zpřístupnění vlastností prostředí (injection) Ta říká kontejneru, že když je vytvářena instance od třídy bean, atributy opatřeny uvedenou anotací musí být inicializovány hodnotami uvedenými v ENC. Když je kontejner EJB rozmístěn, ENC je šířen s metadaty v anotaci a s informacemi uloženými v libovolném popisovači rozmístění EJB XML. 34

35 Zpřístupnění vlastností prostředí (injection) Například která označuje zdrojové datové pole obsahuje atribut mappedname(), který identifikuje externí datový zdroj JDBC, který by měl být mapován do ENC. pro položku minchecknumber identifikuje jmennou hodnotu, která je použita k externí inicializaci uvedeného pole (položky). Právě tyto hodnoty mohou být nakonfigurovány s využitím popisovače rozmístění EJB XML: 35

36 Poznámky V uvedené popisovači je jméno min s hodnotou 250, která je využita jako hraniční hodnota. <ejb ejb ejb ejb-jar jar jar jar xmlns xmlns xmlns xmlns="http:// ="http:// ="http:// ="http://java java java java.sun sun sun sun.com com com com/xml xml xml xml/ns ns ns ns/javaee javaee javaee javaee" xmlns xmlns xmlns xmlns:xsi xsi xsi xsi="http://www.w3. ="http://www.w3. ="http://www.w3. ="http://www.w3.org org org org/2001/ /2001/ /2001/ /2001/XMLSchema XMLSchema XMLSchema XMLSchema-instance" instance" instance" instance" xsi xsi xsi xsi:schemalocation schemalocation schemalocation schemalocation="http:// ="http:// ="http:// ="http://java java java java.sun sun sun sun.com com com com/xml xml xml xml/ns ns ns ns/javaee javaee javaee javaee java java java.sun sun sun sun.com com com com/xml xml xml xml/ns ns ns ns/javaee javaee javaee javaee/ejb ejb ejb ejbjar_3_0. jar_3_0. jar_3_0. jar_3_0.xsd xsd xsd xsd" version version version version="3.0"> ="3.0"> ="3.0"> ="3.0"> <enterprise enterprise enterprise enterprise-beans beans beans beans> <session> <session> <session> <session> <ejb ejb ejb ejb-name name name name>processpaymentbean ProcessPaymentBean ProcessPaymentBean ProcessPaymentBean ejb ejb ejb ejb-name name name name> <env env env env-entry entry entry entry> <env env env env-entry entry entry entry-name name name name>min >min >min >minenv env env env-entry entry entry entry-name name name name> <env env env env-entry entry entry entry-type> type> type> type>java java java java.lang lang lang lang.integer Integer Integer Integer env env env env-entry entry entry entry-type> type> type> type> <env env env env-entry entry entry entry-value value value value>250 >250 >250 >250env env env env-entry entry entry entry-value value value value> env env env env-entry entry entry entry> session> session> session> session> enterprise enterprise enterprise enterprise-beans beans beans beans> ejb ejb ejb ejb-jar> jar> jar> jar>

37 Poznámky XML popisovač rozmístění Tento popisovač je alternativou k anotacím a rozšiřuje metadata, která nemusíte deklarovat v anotacích. Uvedený popisovač rozmístění, který poskytuje kompletní alternaci pro EJB ProcesPayment <? <? <? <?xml xml xml xml version version version version="1.0"?> ="1.0"?> ="1.0"?> ="1.0"?> <ejb ejb ejb ejb-jar jar jar jar xmlns xmlns xmlns xmlns="http:// ="http:// ="http:// ="http://java java java java.sun sun sun sun.com com com com/xml xml xml xml/ns ns ns ns/javaee javaee javaee javaee" xmlns xmlns xmlns xmlns:xsi xsi xsi xsi="http://www.w3. ="http://www.w3. ="http://www.w3. ="http://www.w3.org org org org/2001/ /2001/ /2001/ /2001/XMLSchema XMLSchema XMLSchema XMLSchema-instance" instance" instance" instance" xsi xsi xsi xsi:schemalocation schemalocation schemalocation schemalocation="http:// ="http:// ="http:// ="http://java java java java.sun sun sun sun.com com com com/xml xml xml xml/ns ns ns ns/javaee javaee javaee javaee java java java.sun sun sun sun.com com com com/xml xml xml xml/ns ns ns ns/javaee javaee javaee javaee/ejb ejb ejb ejb-jar_3_0. jar_3_0. jar_3_0. jar_3_0.xsd xsd xsd xsd" version version version version="3.0"> ="3.0"> ="3.0"> ="3.0"> <enterprise enterprise enterprise enterprise-beans beans beans beans> <session> <session> <session> <session> <ejb ejb ejb ejb-name name name name>processpaymentbean ProcessPaymentBean ProcessPaymentBean ProcessPaymentBean ejb ejb ejb ejb-name name name name> <remote remote remote remote>com com com com.titan..titan..titan..titan.processpayment processpayment processpayment processpayment.processpaymentremote ProcessPaymentRemote ProcessPaymentRemote ProcessPaymentRemote remote remote remote remote> <local local local local>com com com com.titan..titan..titan..titan.processpayment processpayment processpayment processpayment.processpaymentlocal ProcessPaymentLocal ProcessPaymentLocal ProcessPaymentLocal local local local local> <ejb ejb ejb ejb-class class class class>com com com com.titan..titan..titan..titan.processpayment processpayment processpayment processpayment.processpaymentbean ProcessPaymentBean ProcessPaymentBean ProcessPaymentBean ejb ejb ejb ejbclass class class class> <session <session <session <session-type> type> type> type>stateless Stateless Stateless Statelesssession session session session-type> type> type> type> <env env env env-entry entry entry entry> <env env env env-entry entry entry entry-name name name name>min >min >min >minenv env env env-entry entry entry entry-name name name name> <env env env env-entry entry entry entry-type> type> type> type>java java java java.lang lang lang lang.integer Integer Integer Integer env env env env-entry entry entry entry-type> type> type> type> <env env env env-entry entry entry entry-value value value value>10 >10 >10 >10env env env env-entry entry entry entry-value value value value> <injection injection injection injection-target target target target> <injection injection injection injection-target target target target-class class class class> com com com com.titan..titan..titan..titan.processpayment processpayment processpayment processpayment.processpaymentbean ProcessPaymentBean ProcessPaymentBean ProcessPaymentBean injection injection injection injection-target target target target-class class class class> <injection injection injection injection-target target target target-name name name name>minchecknumber minchecknumber minchecknumber minchecknumber injection injection injection injection-target target target targetname> name> name> name> injection injection injection injection-target target target target> env env env env-entry entry entry entry>

38 Poznámky XML poskytuje jednu zajímavost, kterou je použití RuntimeException místo EJBException ve třídě beanu. Je to způsobeno tím, že javovský kód nemá žádný odkaz na specifikace EJB. <resource resource resource resource-ref ref ref ref> <res res res res-ref ref ref ref-name name name name>thedatasource thedatasource thedatasource thedatasource res res res res-ref ref ref ref-name name name name> <res res res res-type> type> type> type>javax javax javax javax.sql sql sql sql.datasource DataSource DataSource DataSource res res res res-type> type> type> type> <res res res res-auth auth auth auth>container Container Container Container res res res res-auth auth auth auth> <mapped mapped mapped mapped-name name name name>java java java java:/ :/ :/ :/DefaultDS DefaultDS DefaultDS DefaultDS mapped mapped mapped mapped-name name name name> <injection injection injection injection-target target target target> <injection injection injection injection-target target target target-class class class class> com com com com.titan..titan..titan..titan.processpayment processpayment processpayment processpayment.processpaymentbean ProcessPaymentBean ProcessPaymentBean ProcessPaymentBean injection injection injection injection-target target target target-class class class class> <injection injection injection injection-target target target target-name name name name>datasource datasource datasource datasource injection injection injection injection-target target target target-name name name name> injection injection injection injection-target target target target> resource resource resource resource-ref ref ref ref> session> session> session> session> enterprise enterprise enterprise enterprise-beans beans beans beans> ejb ejb ejb ejb-jar> jar> jar> jar>

39 Session kontext SessionContext Rozhraní javax.ejb.sessioncontext poskytuje pohled do prostředí kontejneru EJB. Objekt SessionContext může být použitý jako rozhraní instance beanu ke kontejneru EJB k získání informací o kontextu volání metod a poskytuje rychlý přístup k různým službám EJB. Odkaz na SessionContext získá session bean public class ProcessPaymentBean implements ProcessPayment SessionContext ctx;... 39

40 SessionContext dovoluje získat informace jako aktuální uživatel, který vyvolal session bean, nebo vyhledat vstupy uvnitř ENC EJB. Rozhraní javax.ejb.sessioncontext: Poznámky public interface javax.ejb ejb.sessioncontext extends javax.ejb ejb.ejbcontext { EJBLocalObject getejblocalobject() throws IllegalStateException EJBObject getejbobject() throws IllegalStateException ; MessageContext getmessagecontext() throws IllegalStateException; <T> getbusinessobject(class Class<T> businessinterface) throws IllegalStateException; Class getinvokedbusinessinterface(); Metody getejbobject() a getejblocalobject() jsou metody EJB 2.1 a vyhazují při vyvolání výjimku. Metoda SessionContext.getBusinessObject() vrací odkaz aktuální bean, který může být vyvolaný jiným klientem. Tato reference je stejná jako reference v Javě. Parametr businessinterface musí být lokální nebo vzdálené rozhraní, takže kontejner ví, zda má vytvořit lokální nebo vzdálený odkaz na bean. Metoda getbusinessobject() dovoluje instanci beanu získat odkaz sama na sebe a ten předat jinému beanu:

41 @Stateless public class A_Bean implements A_BeanRemove private SessionContext context; public void somemethod() { B_BeanRemote BeanRemote b =... // get a remote reference to B_Bean Bean. A_BeanRemote myself = getbusinessobject(a_ (A_BeanRemote BeanRemote.class class); b.amethod amethod(myself myself); Poznámky Pro instanci beanu je nepřípustné, aby předala referenci this jinému beanu; místo toho předává odkaz svého vzdáleného nebo lokálního EJB objektu, který instance beanu dostane z jejího SessionContextu. Metoda SessionContext.getInvokedBusinessInterface() dovoluje stanovit, zda váš bean byl vyvolán prostřednictvím vzdáleného, lokálního nebo web service rozhraní. Vrací vyvolané business rozhraní jako třídu.

42 EJBContext Třída SessionContext je podtřídou třídy javax.ejb.ejbcontext. Třída EJBContext definuje některé užitečné metody, které poskytují užitečné informace beanu za jeho běhu. Definice rozhraní EJBContext: 42

43 package javax.ejb ejb; public interface EJBContext { Poznámky public Object lookup(string name); // EJB 2.1 only> TimerService public TimerService gettimerservice() throws java.lang lang.illegalstateexception IllegalStateException; // security methods public java.security security.principal getcallerprincipal(); public boolean iscallerinrole(java java.lang lang.string rolename); // transaction methods public javax.transaction transaction.usertransaction getusertransaction() throws java.lang lang.illegalstateexception ; public boolean getrollbackonly() throws java.lang lang.illegalstateexception IllegalStateException; public vois setrollbackonly() throws java.lang lang.illegalstateexception IllegalStateException; // deprecated and obsolete methods public java.security security.identity getcalleridentity(); public Boolean iscallerinrole(java java.security security.identity role); public java.util util.properties getenvironment(); public EJBHome getejbhome() throws java.lang lang.illegalstateexception ; public EJBLocalHome getejblocalhome() throws java.lang lang.illegalstateexception IllegalStateException;

44 EJBContext Metoda EJBContext.lookup() dovoluje vyhledat vstupy v ENC. Metoda EJBContext.getTimerService() vrací odkaz na Timer Service kontejneru, která dovoluje bezstavovému beanu nastavit oznámení o časových událostech. Timer Service může být také injektována s použitím Metoda EJBContext.getCallerPrincipal() se používá k získání objektu java.security.principal, který reprezentuje klienta, který aktuálně přistupuje k beanu. 44

45 EJBContext Objekt Principal může být např. využitý k identifikaci klienta, který dělá public class BankBean implements Bank SessionCintext context;... public void withdraw(int acid, double amount) throws AccessDeniedException { String modifiedby = principal.getname();... 45

46 @Stateless public class BankBean implements Bank SessionContext context; public void withdraw(int int acid, double amount) throws AccessDeniedException { if(amount > 10000) { boolean inmanager = context.iscallerinrole iscallerinrole( Manager Manager ); if(! (!ismanager ismanager) { // Only Managers can withdraw more than 10k. throw new AccessDeniedException(); Poznámky Metoda EJBContext.isCallerI nrole()říká, zda-li klient přistupující k beanu je členem specifické role identifikované jménem role. Viz příklad: Některé uváděné metody jsou k verzi EJB 2.1 a jsou již zastaralé. Např. metody getejbhome() a getejblocalhome() způsobí vyhození výjimky RuntimeException.

47 Životní cyklus bezstavových session beanů Životní cyklus bezstavového beanu má pouze dva stavy: Does Not Exit a Metod-Ready Pool. Stav Metod-Ready Pool je společná oblast instancí objektů bezstavových beanů, které nejsou v použití. Stav Does Not Exit reprezentuje stav, kdy z beanu ještě nebyly vytvořeny instance. Když je server EJB poprvé spuštěn, může si vytvořit několik instancí bezstavových beanů (záleží na implementaci), při nedostatku instancí, může server vytvořit další instance a přidat je do společné oblasti. 47

48 Přechod do stavu Metod-Ready Pool Při přechodu ze stavu Does Not Exit do stavu Metod-Ready Pool jsou provedeny tři operace: 1. je vytvořena instance beanu vyvoláním metody Class.newInstance() 2. kontejner injektuje zdroje, které metadata beanu požadují prostřednictvím anotací nebo XML popisovače rozmístění. 3. kontejner EJB bude posílat (vysílat) událost postconstruction. 48

49 Přechod do stavu Metod-Ready Pool Třída beanu se může registrovat pro tyto události anotací metody Tato anotační metoda zpětného volání je volána kontejnerem poté, co je vytvořena instance beanu. Může mít libovolné jméno, musí vracet void, nesmí mít žádné parametry a vyhazovat výjimku no check. 49

50 Přechod do stavu Metod-Ready Pool Třída bean může definovat pouze public class MyBean implements MyLocal public void myinit() { Bezstavové session beany mohou udržovat otevřená spojení na zdroje po celý jejich životní cyklus. by měla zavřít otevřené zdroje před tím, než je instance bezstavového session beanu vyklizena z operační paměti. 50

51 Život ve stavu Method-Ready Pool V tomto stavu je instance připravena obsloužit požadavky klienta. Když klient vyvolá business metodu EJB objektu, volání metody je delegováno na libovolnou volnou instanci ve společné oblasti Method-Ready Pool. Zatímco instance vykonává požadavek, není dostupná jiným EJB objektům. Ihned jak instance skončí, je okamžitě dostupná libovolnému EJB objektu, který ji potřebuje. Instance bezstavových session beanů jsou přiřazeny objektu EJB pouze po dobu trvání volání jedné metody. 51

52 Život ve stavu Method-Ready Pool Když je instance vybrána ze společné oblasti, její ContextSession se mění tak, aby odrážel kontext objektu EJB a klienta vyvolávající metodu. Instance beanu mohou být začleněny do transakčního rozsahu klientské žádosti a mohou přistupovat k informacím SessionContextu, které jsou specifické pro dotaz klienta. Např. bezpečnostní a transakční metody. Poté co instance ukončí obsluhu klienta, je odloučena (oddělena) od objektu EJB a vrací se do společné oblasti připravených metod. 52

APNVZ_7. Builder konstrukční návrhový vzor Broker distribuované systémy

APNVZ_7. Builder konstrukční návrhový vzor Broker distribuované systémy APNVZ_7 Builder konstrukční návrhový vzor Broker distribuované systémy 1 Konstrukční návrhové vzory Pro tvorbu nových objektů se obyčejně v Javě používají konstruktory. Konstruktory jsou užitečné pokud

Více

Oddělení webového a aplikačního serveru. Běží zde několik aplikací.

Oddělení webového a aplikačního serveru. Běží zde několik aplikací. Rozšíření CGI webserver předá požadavek dané externí aplikaci (např. PHP), která daný požadavek obslouží Oddělení webového a aplikačního serveru. Běží zde několik aplikací. 4 vrstvá architektura 1) klientská

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. XXXI. konference.

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. XXXI. konference. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz XXXI. konference Sborník příspěvků Jiřičná u Petrovic 21. 24. října 2007 Programový výbor Rudolf Vladimír,

Více

Typ 2 - připojení prostřednictvím kódu nativního klienta pro přístup k síti

Typ 2 - připojení prostřednictvím kódu nativního klienta pro přístup k síti Práce s databází Specifikace JDBC Pro práci s relačními databázemi poskytuje Java rozhraní JDBC Java Database Connectivity. Specifikace tohoto rozhraní má několik verzí. Verze 1.x je součástí SDK již od

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ. Diplomová práce. Automatizovaný měřicí systém.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ. Diplomová práce. Automatizovaný měřicí systém. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ Diplomová práce Automatizovaný měřicí systém 2005 Jiří Javůrek Anotace Náplní této práce je vytvoření automatizovaného měřicího systému

Více

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FRANTIŠEK HUŇKA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

1. Přehled: SharePoint Services 3.0 a workflow... 7. 2. Úvod do problematiky, motivace... 8. 3. Popis technologie Workflow Foundation...

1. Přehled: SharePoint Services 3.0 a workflow... 7. 2. Úvod do problematiky, motivace... 8. 3. Popis technologie Workflow Foundation... 1 Obsah 1. Přehled: SharePoint Services 3.0 a workflow... 7 2. Úvod do problematiky, motivace... 8 3. Popis technologie Workflow Foundation... 9 3.1 Sekvenční workflow... 9 3.2 Stavové workflow... 9 4.

Více

Průmyslová komunikace PROFInet

Průmyslová komunikace PROFInet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky Diplomová práce Průmyslová komunikace PROFInet 2004 Ondřej Netík Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Valčík Editor XML dat Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Mlýnková Studijní program: Informatika,

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze študenti MFF 15. augusta 2008 1 4 Databáze Požadavky Podstata a architektury DB systémů. Konceptuální, logická a fyzická úroveň pohledů

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY KI/PMP Jiří Fišer Ústí nad Labem 2013 1 Obor: Aplikovaná informatika Klíčová slova: programování, Android,

Více

ÚVOD DO DATABÁZÍ II (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA)

ÚVOD DO DATABÁZÍ II (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ÚVOD DO DATABÁZÍ II (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová Ostravská univerzita OBSAH 1 Databázové struktury v Oracle... 4 1.1 Tabulky... 4

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems.

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems. pisma zlom 80990.qxd:Caché Tech Guide 05 4.6.2008 14:53 Stránka 1 InterSystems Corporation World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631 InterSystems.com

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Programování a užití komponent Pomocný učební text pro studenty předmětu KIV/PUK

Programování a užití komponent Pomocný učební text pro studenty předmětu KIV/PUK Programování a užití komponent Pomocný učební text pro studenty předmětu KIV/PUK Josef Kohout Srpen 2010 J O S E F K O H O U T Programování a užití komponent Pomocný učební text pro studenty předmětu KIV/PUK

Více

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE Bc. Petr Altmann Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Tato diplomová práce zkoumá možnosti vývoje webových služeb a snaží se

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra Softwarového inženýrství Bakalářská práce VoIP videovrátný pod systémem Android Jan Maršoun

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Polymorfní aplikace pro systém Android

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Polymorfní aplikace pro systém Android Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Polymorfní aplikace pro systém Android Plzeň 2013 Bc. Milan Staffa Prohlášení Prohlašuji,

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby

Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby Uživatelská příručka Technický white paper Aktualizováno : 06.05.2014 ÚVOD Systém provozního zálohování slouží k vytváření zálohy (bezpečnostního

Více

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 1 Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 2 Obsah 1. Úvod...3 2. Základy objektově orientovaného programování v jazyku C++...4 2.1. Třídy...4 2.2. Dědičnost - inheritance...6 3. Nové

Více