Pokročilé technologie pro urychlenou rehabilitaci pacienta Urychlená rehabilitace pacienta pomocí pokročilých technologií.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokročilé technologie pro urychlenou rehabilitaci pacienta Urychlená rehabilitace pacienta pomocí pokročilých technologií."

Transkript

1 Urychlená rehabilitace pacienta pomocí pokročilých technologií. Kazuistiky Pär-Olov Östman, DDS, PhD, MD*, Åsa Kärner, CDT** Pacienti dnes žádají estetickou náhradu zubů ve zkráceném čase. Technologické pokroky při plánování terapie založeném na počítačové tomografii, design implantátů, provizorní protetická rekonstrukce nesená implantáty a přesnost technologie CAD/CAM umožňují zubním lékařům provádět implantologickou terapii, která dostojí výše zmíněným požadavkům. To se týká nejen schopnosti provádět méně invazivní zákroky, ale pacient také opouští ordinaci s fixní protetickou rekonstrukcí v barvě zubů a nesenou implantáty. To vše v tentýž den, kdy mu byly implantáty zavedeny. Přesnost technologie CAD/CAM dovoluje zhotovení definitivní rekonstrukce (Patient Specific Restoration ). Zavedení těchto pokročilých technologií do každodenní klinické praxe přináší výhody jak pacientům, tak lékařům. Tyto technologie zahrnují: Viz následující odstavce. Souhrn (Poprvé zveřejněno v časopise Clinical Perspectives (BIOMET 3i), č. 2, ročník 8, 2009) Implantát NanoTite Výraznou charakteristikou implantátu NanoTite je mikrotopografie povrchu Osseotite, která v kombinaci s ukládáním fosforečnanu vápenatého (Discrete Crys - talline Deposition DCD ) vede ke vzniku komplexní topografie povrchu. To implantátu NanoTite dává Bone Bonding povrch, který je vzájemně provázán s no vo - tvořenou linií cementové matrix, s kostí a s implantátem. Implantáty NanoTite jsou indikovány pro náhradu jednoho nebo více zubů, pokud se podaří dosáhnout dobré primární stability. Je potom možné je zatížit odpovídající okluzní zátěží za účelem obnovení žvýkací funkce. Systém Navigator pro CT navigovanou chirurgii **Head of Team Holmgatan, Private practice clinic, Falun; Assistant Professor at the Department of Bio - materials, Institute for Surgical Sciences, Sahlgenska Academy, Göteborg University, Švédsko **Manager of Dentalgruvan Dental Laboratory, Falun, Švédsko Technologie používající navigace podle počítačové tomografie změnila konvenční metody plánování implantologické terapie, provádění chirurgických zákroků a zhoto vení provizorní i definitivní rekonstrukce a ve svém důsledku dává konzistentnější a předpověditelnější výsledky jak z hlediska chirurgického, tak z hlediska protetického. Systém Navigator pro CT navigovanou chirurgii se používá ve spojení s plánovacím softwarem a chirur gickými šablonami, které usnadňují plánování a zlepšují přesnost zavádění implantátů BIOMET 3i. Použití plánovacího softwaru umožňuje zubnímu lékaři přesněji proměřit lokalizaci anatomických struktur a rozměry kosti, které jsou důležité pro plánování i provedení samotného zákroku. Chirurgická šablona sytému Navigator také nabízí možnost zhotovení mistrovského modelu ještě před provedením chirurgického zákroku a tím pádem také laboratorní zhotovení estetické a funkční provizorní rekonstrukce, kterou lze při minimálních úpravách dosadit ihned po zavedení implantátů. QuickBridge komponenty pro provizorní rekonstrukce Mnozí zubní lékaři dnes preferují podmíněně snímatelné definitivní rekonstrukce, ale touží po jednoduchosti a finanční nenáročnosti cementovaných provizorních rekonstrukcí ať už se jedná o rekonstrukce zatížené okamžitě nebo po delší době. Komponenty pro provizorní rekonstrukce QuickBridge představují jednoduchou cestu vedoucí ke zhotovení mohočlenné, cementované provizorní rekonstrukce na kónických abutmentech. CAM StructSURE přesně frézované třmeny a konstrukce Tyto třmeny a konstrukce jsou vyráběny technologií používající jednoho pevného kusu lehkého titanu, která dosahuje skutečně pasivního dosednutí. To, že se konstrukce vyrábí z jednoho kusu titanu, eliminuje potenciální oslabení materiálu způsobené jeho pájením nebo laserovým svárem. K dispozici je jak metoda CAD/CAM, tak kopírovací frézování. Při metodě kopírovacího frézování vytvoří zubní technik individuální tvar třmenu z prys - kyřice, který se potom skenuje. Repliky těchto třmenů se potom frézují z titanu nebo titanové slitiny. Následující klinická kazuistika představuje použití těchto pokročilých technologií: Zavedení implantátů NanoTite Certain za podpory systému Navigator pro CT navigovanou implantaci; zhotovení laboratorní fixní provizorní rekonstrukce pomocí speciálních komponent (QuickBridge ) fixovaných okamžitě po zavedení implantátů; a definitivní konstrukce zhotovená metodou kopírovacího frézování CAM StructSURE. Oddíl laboratorní část nabízí technické tipy, které mohou zubním techni- 53

2 kům pomoci při úspěšné aplikaci keramiky na titanovou konstrukci. Tato klinická kazuistika reprezentuje individuální zkušenosti autorů. Dosažené výsledky nemusí být směrodatné pro jiné případy vzhledem k odlišnostem v postupech pacienta, zubního lékaře i zubního technika. Urychlená rekonstrukce bezzubé maxilly Kazuistika Pacient, 70 let, již 10 let pravidelně dochází na naší dentální kliniku. V posledních sedmi letech byla pacientovi diagnostikována závažná parodontitida, pro kterou byl následně léčen. V průběhu léčby jsme pacientovi předestřeli možnost implantologické léčby, o kterou pacient neměl zájem, protože se obával chirurgického zákroku. Deset měsíců před tím, než podstoupil implantologickou léčbu, proběhl akutní parodontální infekt v okolí obou horních středních řezáků (obr. 1). To vedlo k nezbytnosti extrakce všech přirozených zubů v horní čelisti s následným začleněním imediátní snímatelné náhrady (obr. 2). Pacient náhradu v ústech vnímal jako nepřijatelný objekt a žádal proto o nový léčebný plán, který by mu zajistil fixní rekonstrukci nesenou implantáty. Pacient akceptoval léčebný plán, jehož součástí byla i CT navigovaná implantace spojená s okamžitou rekonstrukcí odevzdanou v den zavedení implantátů. Podle plánu měla být za 3 měsíce metodou CAD/CAM zhotovena fixní definitivní protetická rekonstrukce. Diagnóza Bezzubá maxilla (10 měsíců) Dostatečný objem a kvalita kosti pro zavedení implantátů bez nutnosti augmentace ještě před zavedením implantátů Dostatečný prostor pro rekonstrukci a vyhovující rozměry měkkých tkání Dostatečná výška skusu Léčebný plán Duplikace náhrady/zhotovení pomůcky pro zhotovení CT/odeslání pacienta na CT Zavedení virtuálních implantátů do navrhovaných míst (obr. 3 5); objednání chirurgické šablony Navigator Zhotovení modelu, registrace mezičelistních vztahů a laboratorní zhotovení provizoria Zavedení implantátů pomocí chirurgické šablony; odevzdání imediátní fixní provizorní rekonstrukce Zhotovení a odevzdání definitivní rekonstrukce Terapie před započetím chirurgické fáze terapie Jakmile pacient akceptoval léčebný plán, rebazovali jsme stávající náhradu materiálem Protemp 3 Garant (3M ESPE, St. Paul, Minnesota, USA) abychom vytvořili rentgenoopákní hranici na úrovni měkkých tkání. 54 Pacienta jsme poté odeslali ke zhotovení CT skenu, který byl vyhotoven v podobě 1 mm silných axiálních řezů, přičemž okluzní rovina přestavovala úhel 0 podle rentgenologického protokolu firmy Materialise Dental, Inc (Glen Burnie, Maryland, USA). Údaje z CT jsme obdrželi v elektronické podobě a zpracovali jsme je pomocí plánovacího softwaru od firmy Materialise SimPlant Pro Interactive CT Planning Software. Virtuální implantáty jsme umístili do reformátovaných obrázků tak, aby odpovídaly zamýšlené poloze zubů v rekonstrukci. Vztah plánovaných implantátů, okolní kosti a anatomických struktur je patrný z obrázků 3 5. Chirur - gickou šablonu aplikovanou na měkké tkáně vyrobila firma Materialise, která do šablony inkorporovala hlavní poziční rourky navržené speciálně pro systém Navigator (obr. 6). Pozice těchto rourek v chirurgické šabloně koresponduje s plánovanou pozicí implantátů. Od firmy Materialise jsme také objednali stereolitografický model. Zhotovení provizorní rekonstrukce Zhotovení fixní provizorní rekonstrukce, kterou lze odevzdat ihned po zavedení implantátů vyžaduje volbu vhodného průměru a délky laboratorních implantátů analogů. Ty jsme vybrali z laboratorní sady systému Navigator, podle údajů obsažených v léčebném plánu zhotoveném v tomto systému. Analogy implantátů jsme připojili k fixačním abutmentům (analog mount) a fixační šroub jsme dotáhli přibližně na dvě otáčky. Spojené komponenty (analog/fixační abutment) jsme umístili do hlavní poziční rourky a antirotační piny jsme dosadili do rýh na hlavní poziční rource tak, abychom zajistili správnou polohu hexagonů implantátů a jejich přenos z modelu do úst (obr. 7). Šroubky spojující laboratorní analog implantátu s fixačním abutmentem jsme dotáhli rukou. V laboratoři jsme za pomoci chirurgické šablony umístili analogy implantátů do stereolitografického modelu. Analogy se nacházely v otvorech vytvořených v modelu firmou Materialise právě v místech, kde se plánovalo zavedení implantátů. Analogy jsme potom k modelu fixovali pomocí akrylátové pryskyřice (obr. 8). Stávající pacientovu horní celkovou náhradu jsme pak umístili na model a zastavili jej do artikulátoru vůči modelu dolní čelisti za pomocí dříve získaného skusového registrátu (obr. 9). Náhradu na modelu jsme potom duplikovali v sádře (stone) a opět zastavili do artikulátoru pomocí skusového registrátu. Pomocí náhrady jsme potom vytvořili vakuově tvarovanou chirurgickou šablonu (obr. 10). Chirurgickou šablonu jsme dosadili na model zastavený v artiku látoru a z vosku jsme zhotovili konvenční voskovou šablonu a skusový registrát (obr. 11), jehož účelem je intraorální umístění chirurgické šablony. Na model jsme podle tloušťky měkkých tkání umístili kónické abutmenty (conical abutments) o výšce 1 3 mm (obr. 12). Na tyto kónické abutmenty jsme dosadili titanové komponenty QuickBridge (obr. 12). Retenční rýhy na titanových komponentách jsme vyblokovali voskem. Vakuově tvarovanou šablonu jsme poté vyplnili chemicky tuhnoucí akrylátovou pryskyřicí (ProTemp, 3M ESPE), dosadili na model

3 Stránka 55 Obr. 1. Parodontální infekt v okolí horních řezáků. Obr. 2. Imediátní snímatelná náhrada. Obr. 3. Virtuální plánování implantátů. Obr. 4. Virtuální plánování implantátů. Obr. 5. Virtuální plánování implantátů. Obr. 6. Zhotovená chirurgická šablona. 55

4 Stránka 56 Obr. 7. Model s analogy implantátů. Obr. 8. Fixace analogů pryskyřicí. Obr. 9. Registrace mezičelistních vztahů. Obr. 10. Vakuově tvarovaná šablona. Obr. 11. Vosková šablona a skusový registrát. Obr. 12. Umístění kónických abutmentů na model. 56

5 a nechali ztuhnout (obr. 13). Kónickým vrtákem jsme potom do slizničního povrchu náhrady vytvořili zářezy (obr. 13, výřez), abychom po obvodu získali prostor pro QuickBridge Caps, které budou fixovány intraorálně. Provizorní rekonstrukci jsme zpět dosadili na model v artiku látoru a zhotovili jsme skusový registrát, jehož účelem bude intraorální dosazení náhrady (obr. 14). Provizorní fixní náhradu jsme poté opracovali a vyleštili (obr. 15). Chirurgická fáze terapie Pacientovi jsme aplikovali anestezii a intraorálně jsme pomocí skusového registrátu v definované pozici umístili chirurgickou šablonu (obr. 16). Šablonu jsme fixovali pomocí kostních šroubů o průměru 2 mm (BIOMET Microfixation, Jacksonville, Florida, USA) skrze fixační rourky (obr. 17). Chirurgický plán Navigator dodaný společností Materialise přesně specifikoval nástroje a pořadí vrtáků při zavádění implantátů. Kruhové skalpely (Tissue Punch) jsme za pomalé rotace v mikromotoru zavedli skrze hlavní vodící rourky do správné hloubky tak, jak specifikoval chirurgický plán. Pilotní vrták (starter drill) jsme použili v místě 13 a 23 za účelem tvarování kosti a perforace kortikalis. Následovala preparace štol pro implantáty skrze hlavní poziční rourky za použití příslušného spirálového vrtáku se zarážkou v definované hloubce. Dále jsme při preparaci používali odpovídající zavaděče vsazované vždy do hlavních pozičních rourek (obr. 18). Pro zavedení implantátu s průměrem 4 mm jsme štolu preparovali spirálovými vrtáky o průměru 2 a 3 mm. Fixační abutmenty (Implant Mounts) o odpoví dajícím průměru a vhodné délce jsme vybrali z dodané sady; podle chirurgického plánu jsme je dosadili do implantátů a dotáhli šroubkem. Nejprve jsme zavedli implantáty v místě 13 (obr. 19) a 23. Fixační abutmenty jsme ponechali na místě, protože zajišťovaly oboustranné kotvení chirurgické šablony. Následovala preparace zbývajících štol a zavedení čtyř implantátů. Na všech šesti místech jsme zavedli implantáty NanoTite Certain o průměru 4 mm a o různé délce. Preparace probíhala skrze hlavní poziční rourky pomocí chirurgického mikromotoru při nízkých otáčkách. Poslední otáčky při zavádění implantátu jsme prováděli ráčnou, abychom zajistili přesnou vertikální pozici implantátu (obr. 20). Poziční rýhy na fixačních abutmentech jsme nasměrovali podle rýh na hlavních pozičních rourkách tak, abychom dosáhli přesného sladění hexagonů na mistrovském modelu i v ústech. Z chirurgické šablony jsme odstranili fixační šrouby, následovalo uvolnění šroubků přidržujících fixační abutmenty a opatrné vynětí fixačních abutmentů z hlavních pozičních rourek. Poté jsme z úst odstranili také chirurgickou šablonu. Primární stabilitu implantátů jsme zhodnotili pomocí radiofrekvenční analýzy (RFA) a kost nacházející se koronálně od protetické platformy implantátů jsme tvarovali pomocí nástrojů Certain Manual Bone Profilers. Nyní jsme na implantáty připevnili již dříve vybrané kónické abutmenty sloužící ke zhotovení provizorní náhrady a dotáhli jsme je šroubkem. U každého implantátu jsme zhotovili intraorální snímek ověřující dosazení abutmentu a abutmenty jsme následně dotáhli na 20 Ncm (obr. 21). Na tyto abutmenty jsme potom dosadili titanové cylindry QuickBridge a dotáhli jsme je na 10 Ncm (obr. 21). A na titanové cylindry jsme nacvakli kapny QuickBridge Caps (obr. 22). V tomto okamžiku jsme vyzkoušeli provizorní rekonstrukci, abychom zjistili, zda některá z kapen nebrání jejímu úplnému dosazení. Poté jsme rekonstrukci sejmuli a na retenční povrch kapen QuickBridge Caps jsme nanesli chemicky tuhnoucí akrylátovou pryskyřici. Poté jsme znovu dosadili provizorní rekonstrukci a pacientovu dolní čelist jsme umístili do centrické okluze podle laboratorně zhotoveného skusového registrátu a nechali jsme akrylátovou pryskyřici polymerovat. Po zpolymerování akrylátové pryskyřice jsme rekonstrukci sejmuli. Kapny QuickBridge Caps jsme sejmuli zároveň s rekonstrukcí. Případné bubliny kolem kapen jsme vyplnili pryskyřicí, naopak její případné přebytky jsme odstranili (obr. 23). Dokončenou provizorní fixní rekonstrukci jsme opět dosadili na kónické abutmenty a provedli jsme minimální artikulaci rekonstrukce (obr. 24). Do kapen jsme nanesli 2% chlorhexidinový gel a rekonstrukci jsme zaklapli zpět na místo. Okluzi jsme ověřovali pomocí okluzního filmu. Soustředili jsme se na to, abychom vyloučili laterální síly, které by mohly působit na implantáty. Na závěr jsme zhotovili panoramatický snímek, kterým jsme potvrdili spojení implantát/abutment/rekonstrukce (obr. 25). Kapny QuickBridge Caps jsou zhotoveny z polymeru (PEEK polyetereterketon) a proto na snímku nejsou viditelné. Pacienta jsme propustili s tím, že má požívat měkkou stravu a poučili jsme ho o optimální péči. Zařadili jsme ho také do systému pravidelných kontrolních návštěv. V každé z těchto návštěv jsme ověřovali správnou funkci, okluzi a hygienu dutiny ústní. Protetická fáze terapie Tři měsíce po zavedení implantátů a odevzdání okamžité rekonstrukce se pacient vrátil za účelem zhotovení definitivní protetické rekonstrukce. Hojení se odehrálo bez jakýchkoli komplikací (obr. 26). Provizorní rekonstrukci jsme sejmuli z titanových cylindrů QuickBridge (obr. 27). Titanové cylindry jsme sejmuli z kónických abutmentů pomocí většího šestihranného šroubováku. Na každý z kónických abutmentů jsme dosadili otiskovací pomůcku pro otevřenou metodu otiskování a rukou jsme ji dotáhli (obr. 28). Pro otisk v úrovni abutmentů jsme zvolili perforovanou lžíci a jako otiskovací materiál byl použit polyvinylsiloxan o tužší konzistenci (heavy body) (Dimension Penta H Quick, 3M ESPE). Jakmile otiskovací hmota podle instrukcí výrobce ztuhla, povolili jsme šrouby otiskovacích pomůcek a otiskovací lžíci jsme vyňali z úst. Otis - kovací pomůcky se staly součástí otisku a zůstaly v otis - kovací hmotě. Na otisk protilehlé čelisti jsme použili alginátovou otiskovací hmotu. Titanové cylindry QuickBridge jsme vrátili na místo a vakuově tvarovanou šablonu jsme znovu použili pro zhotovení skusového registrátu tím způsobem, že jsme jej vyplnili polyvinylsiloxanem určeným ke 57

6 Stránka 58 Obr. 13. Dosazení šablony na model. Obr. 14. Skusový registrát provizorní náhrady. Obr. 15. Připravená provizorní náhrada. Obr. 16. Umístění chirurgické šablony do úst pacienta. Obr. 17. Fixace chirurgické šablony šroubky. Obr. 18. Použití zavaděčů usazených do otvorů v šabloně. 58

7 Stránka 59 Obr. 19. Zavedení implantátů v místě 13 a 23. Obr. 20. Zavedené implantáty v daných pozicích. Obr. 21. Dotažení abutmentu momentovou silou; Provizorní cylindry na abutmentech. Obr. 22. Plastové kapny na provizorních cylindrech. Obr. 23. Připravená provizorní náhrada. Obr. 24. Intraorální zkouška provizorní náhrady. 59

8 Stránka 60 Obr. 25. Kontrolní rtg. Obr. 26. Stav po třech měsících. Obr. 27. Sejmutí provizorní náhrady. Obr. 28. Nasazené otiskovací kapny. Obr. 29. Definitivní fixní náhrada. Obr. 30. Definitivní fixní náhrada. 60

9 zhotovování registrátů. Touto technikou jsme zubnímu technikovi dokázali předat informace o výšce skusu, středové linii, tvaru zubů apod., které mu posloužily při zhotovení předtvaru konstrukce (pattern resin) a následně frézované konstrukce CAM StructSURE pro podmíněně snímatelnou kovokeramickou rekonstrukci. Poznámka: Viz odstavce laboratorní část (autorka Åsa Kärner, CDT) na následujících stránkách, kde je v jednotlivých krocích detailně popsán protokol pro zhotovení frézované konstrukce CAM StructSURE pro definitivní protetickou rekonstrukci. Po dokončení definitivní rekonstrukce v laboratoři se pacient dostavil na zubní kliniku. Sejmuli jsme provizorní rekonstrukci i s titanovými cylindry QuickBridge. Ověřili jsme dotažení kónických abutmentů a dosadili jsme definitivní, podmíněně snímatelnou protetickou rekonstrukci nesenou implantáty. Fixační šroubky jsme dotáhli na 10 Ncm (obr. 29). Uzavřeli jsme přístupové kanály a provedli jsme artikulaci celé protetické rekonstrukce. Pacienta jsme opět poučili o péči o rekonstrukci a pro - pustili jsme jej (obr. 30). Závěr Tato klinická kazuistika prezentuje použití mnoha pokročilých technologií za účelem urychlené rehabilitace bezzubé maxilly, jež vycházela vstříc pacientovu požadavku na okamžité odstranění jeho orálního hendikepu. CT navigovaná implantace umožnila zavedení většího počtu implantátů při atraumatickém protokolu bez odklopení laloku (flaples s), které bylo následováno začleněním estetické, funkční a laboratorně zhotovené provizorní rekonstrukce s využitím komponent QuickBridge. Jedno duchost techniky QuickBrid ge je účinnou a cenově efektivní cestou ke zhotovení provizorní rekonstrukce. Plá nování a zhotovení provizorní rekonstrukce probíhá před vlastním chirurgickým zákrokem. Frézovaná kovová konstrukce CAM StructSURE jako základ pro podmíněně snímatelnou kovokeramickou rekonstrukci v daném případě přinesla několik výhod. Jednalo se především o použití týchž kónických abutmentů, které byly na implantáty fixovány v den jejich zavedení a odevzdání provizoria. Ponecháním abutmentů na místě se snižuje potenciál pro rozvoj zánětlivé odpovědi a následné ztráty tvrdých a měkkých tkání. Za další výhodu lze považovat, že konstrukce vytvořená kopírovacím frézováním spojuje přesnost s podmíněnou snímatelností rekonstrukce a poskytuje pacientovi estetickou a dobře fungující rekonstrukci. Laboratorní část Zhotovení definitivní rekonstrukce Zubní lékař do laboratoře zaslal otisky, vybranou barvu, skusový registrát a laboratorní štítek se žádostí o zhotovení frézované konstrukce CAM StructSURE. Laboratorní analogy kónických abutmentů jsme spojili s otiskovacími pomůckami v dodaném otisku. Model měkkých tkání jsme zhotovili injikováním materiálu představujícího měkké tkáně kolem spojení analog/otiskovací pomůcka (obr. 1). Model jsme odlili do sádry typu stone (Whip Mix Silky-Rock). Poté jsme jej zastavili do artikulátoru vůči modelu protilehlé čelisti pomocí skusového registrátu. Provizorní rekonstrukci QuickBridge jsme dosadili na tento model (obr. 2) a vytvořili jsme si silikonový klíč z materiálu o konzistenci putty. Provi zorní rekonstrukci jsme poté sejmuli a na analogy kónických abutmentů jsme dosadili kónické provizorní cylindry bez vnitřního šestihranu. Silikonový klíč jsme vyplnili chemicky a za studena tuhnoucí akrylátovou pryskyřicí, do které jsme přimíchali malé množství pigmentu oxidu titaničitého (TiO2).Tímto jsme usnadnili proces skenování. Silikonový klíč jsme dosadili na model (obr. 3). Po ztuhnutí pryskyřice jsme pak vytvořili model kovové konstrukce, který jsme oproti původnímu tvaru rovnoměrně zmenšili, abychom zaručili dostatečnou a rovnoměrnou tloušťku fasetovací keramiky (obr. 4). Technický tip 1: Předtvar konstrukce by měl být zhotoven co nejpřesněji a s hladkým povrchem, protože takto bude skenován a frézován do definitivní podoby, pokud jej zašleme do oddělení BIOMET 3i PSR. Kvalita konstrukce je tedy závislá na kvalitě jejího předtvaru (obr. 5). Předtvar konstrukce jsme tedy odeslali se žádostí o CAM StructSURE pro kovokeramickou konstrukci firmě BIOMET 3i. Zde je naskenován předtvar konstrukce a analogy implantátů v modelu. Konstrukce je poté vyfrézována z jednoho kusu komerčně čistého titanu, dokončena, vyleštěna a vrácena s fixačními šroubky do zubní laboratoře, kde proběhne napalování keramiky (obr. 6). Technický tip 2: Vzhledem k vysoké rigiditě titanu, by tloušťka fazetovací keramiky měla být nejméně 0,5 mm. Abychom zabránili vzniku lokalizovaného pnutí v titanu, měli by všechny přechody, ostré rohy a linie být zaoblené. Pro úpravy titanu se doporučuje tvrdokovový vrtáček (obr. 7). Je důležité vždy opracovat celou konstrukci a zajistit tak odstranění povrchové vrstvy. Kameny a kotouče používané pro úpravu keramiky nejsou vhodné pro opracování titanu. Materiál obsažený v těchto nástrojích může kontaminovat povrch titanu při napalování keramiky, což může vést ke vzniku bublin v keramice. Titanovou konstrukci jsme opískovali oxidem hlinitým ( µm) při 40 psí (obr. 8). Pokud by byl tlak nižší, příprava povrchu by nebyla dostatečná. Technický tip 3: Jiskry by se v průběhu pískování neměly objevovat vůbec, popř. zcela vzácně. Častější výskyt jisker může poukazovat na přítomnost nevhodné povrchové vrstvy, kterou je třeba odstranit pomocí tvrdokovového vrtáčku dříve, než obnovíme pískování. Konstrukci jsme očistili párou a poté jsme ji 10 minut nechali v klidu za účelem pasivace. Tento postup spočívající v opracování, pískování, očištění a desetiminutovém odpočinku je důležitý pro vznik optimální vazby mezi titanem a keramikou. Po očištění párou a po pasivaci jsme smíchali vazebnou tekutinu s Triceram Bonding Paste a potom jsme směs nanesli ve velmi tenké vrstvě po celém povrchu rekonstrukce, kde jsme chtěli v budoucnu 61

10 Stránka 62 Obr. 1. Zhotovení modelu měkkých tkání. Obr. 2. Umístění provizorní náhrady na model. Obr. 3. Silikonový klíč. Obr. 4. Model kovové konstrukce. Obr. 5. Předtvar konstrukce. Obr. 6. Titanová konstrukce před napálením keramiky. 62

11 Stránka 63 Obr. 7. Vhodný vrtáček pro úpravu titanu. Obr. 8. Opískovaná konstrukce. Obr. 9. Nanesení směsi v místech, kde bude napalována keramika. Obr. 10. Povrch konstrukce. Obr. 11. Vrstvení keramiky. Obr. 12. Vrstvení keramiky. 63

12 Obr. 13. Vrstvení dentinu, incizní a translucentní hmoty. Obr. 14. Napálení třetí vrstvy dentinové hmoty. specifických charakterizací na povrchu. Modelace keramiky Obr. 15. Glazurovaná konstrukce. napalovat keramiku (obr. 9). Následovalo pálení podle specifikací a doporučení výrobce ohledně času a teploty. Po dokončení tohoto kroku se povrch konstrukce zdál tmavě šedý, třpytivý a mírně se lesknul (obr. 10). Technický tip 4: Je-li vazebná vrstva příliš silná, může vést ke vzniku bublin v keramice. Vazebná vrstva je nejdůležitější složkou mezi konstrukcí a fazetovací keramikou a zajišťuje silnou a dlou hodobou vazbu mezi titanovou konstrukcí a keramikou. Po vypálení této vazebné vrstvy jsme smíchali opákní tekutinu s opákním práškem a směs jsme nanesli na konstrukci. Vzhledem k tmavé barvě oxidů titanu, jsme pro první pálení zvolili světlejší odstín. V tomto případě bylo nezbytné nanést tři vrstvy opákní keramiky (obr. 11 a 12). Technický tip 5: Je důležité zabránit vzniku silné vrstvy opákního materiálu, protože může prasknout. Opákní keramika by měla představovat homogenní vrstvu bez 64 Konstrukci jsme vrátili na model v artikulátoru a začali jsme nanášet incizní a dentinové (body) hmoty v poža - dovaném odstínu. Nejprve jsme po celém povrchu nanesli vrstvu opákního dentinu a následně jsme vrstvili dentin, incizní a translucentní hmoty, přesně podle návodu výrobce (obr. 13) (různé typy keramiky se vypalují za rozdílných teplot). Dříve, než jsme konstrukci vložili do pece, použili jsme ostrý nástroj na separaci každého členu až na vrstvu opákeru. Smyslem tohoto opatření je umožnit keramice kontrakci a vyhnout se poškození titanové konstrukce zvýšenou koncentrací stresu v keramice. Před druhým pálením jsme přidali dentinové a incizní odstíny jako kompenzaci za kontrahovanou keramiku a také za účelem vytvoření odpovídajícího anatomického tvaru. V tomto případě bylo nutné před dokončením rekonstrukce napalovat dentinové hmoty i potřetí (obr. 14). Před glazurou jsme pomocí diamantů a keramických kamenů upravili okluzi. Posledním krokem v procesu zhotovení kovokeramické rekonstrukce je glazura. Toto lze provést zároveň s aplikací barev, které mají zubu zaručit speciální charakterizace. Lze se ovšem obejít i bez těchto barevných odstínů. Technický tip 6: Povrch keramiky by neměl být po glazování již upravován, protože to může snížit odolnost keramiky (obr. 15). Technický tip 7: Po pálení jsou na exponovaném povrchu titanu přítomny oxidy. Tyto oxidy lze snadno odstranit po pálení glazury pískováním skleněnými perlami o průměru 50 µm. Exponovaný titan jsme nakonec očistili a vyleštili. Zubnímu lékaři jsme pak vrátili konstrukci CAM StructSURE zhotovenou kopírovacím frézováním spolu s fixačními šroubky.

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Pär-Olov Östman, DDS, PhD.* Sedmdesátiletý pacient navštěvoval pravidelně v posledních deseti letech zubního lékaře, kde byl v průběhu

Více

Náhrada jednoho zubu v estetické zóně pomocí CT navigované implantace

Náhrada jednoho zubu v estetické zóně pomocí CT navigované implantace Náhrada jednoho zubu v estetické zóně pomocí CT navigované implantace Alan L. Rosenfeld, DDS, FACD* Představení systému Navigator pro minimálně invazivní, na základě CT snímku, navigovanou implantaci (Computed

Více

Tvarování měkkých tkání ve frontálním úseku. Kazuistika

Tvarování měkkých tkání ve frontálním úseku. Kazuistika Jon A. Ruel, DMD, MscD* Ordinaci navštívil 48letý muž s otokem, zarudnutím a s palpační a poklepovou citlivostí v okolí zubu 21. Rentgenový snímek ukázal, že zub je endodonticky ošetřený a v periapikální

Více

Regenerace vestibulárního defektu po extrakci v estetické oblasti. Kazuistika

Regenerace vestibulárního defektu po extrakci v estetické oblasti. Kazuistika Regenerace vestibulárního defektu po extrakci v estetické oblasti. Kazuistika John Lupovici, DDS* K ošetření se dostavil 62letý pacient s beznadějnou prognózou frontálních zubů v horní čelisti v důsledku

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

Rozsáhlý defekt chrupu a jeho rekonstrukce pomocí implantátů. Kazuistika

Rozsáhlý defekt chrupu a jeho rekonstrukce pomocí implantátů. Kazuistika . Kazuistika Mounajjed Radek, MUDr., D.D.S, Ph.D*, Macho Jiří, zubní technik** Protetické řešení ztráty zubů u mladých pacientů následkem genetické anomálie nebo traumatické poranění je vždy velkou výzvou

Více

Dental Implant System

Dental Implant System Dental Implant System CHIRURGIE S4.0 S5.0 válec S3.5 kužel Straight kužel Přehled implantátů CHIRURGIE Přehled implantátů Tapered S5.0 kužel S4.0 CHIRURGIE Přehled délek implantátů Řada Straight Řada Tapered

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů

ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů 1 ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů Stomatoprotetická metoda dalšího tisíciletí a obrovský pokrok ve stomatoprotetice jako možný nástroj a nová alternativa pro pokrokově myslící stomatology a zubní

Více

Ceník stomatologických výrobků

Ceník stomatologických výrobků 62857 Duceralloy C 1 g 30,0 Kč Kov počítán paušálně 3g na 1 člen Kov počítán paušálně 4g na člen u implantátů Kov počítán paušálně 5g u celokovových mezičlenů 60001 Mistrovský dělený model (účtováno ve

Více

Minimálně invazivní stabilizace náhrad

Minimálně invazivní stabilizace náhrad Řešení pro bezzubá ústa 3M ESPE MDI Dentální miniimplantáty Minimálně invazivní stabilizace náhrad Inspirováni spokojeností pacienta Minimálně invazivní vysoce ziskové Vaši pacienti získají sebedůvěru

Více

Návod k použití pro protetické komponenty CONELOG Instruction manual for Conelog prosthetic component

Návod k použití pro protetické komponenty CONELOG Instruction manual for Conelog prosthetic component Návod k použití pro protetické komponenty CONELOG Instruction manual for Conelog prosthetic component 1 Popis výrobku 1.1 Implantáty CONELOG SCREW-LINE Implantáty CONELOG SCREW-LINE jsou enoseální implantáty

Více

Modelové a formovací hmoty

Modelové a formovací hmoty Modelové a formovací hmoty Silikan 38 Silikan Universal 38 Silisan N 38 Gloria Special 38 Alabastrová Sádra 39 Mramorit Blue 39 Mramorit 39 Efektor 39 Convertin Hart 40 Ceradent 41 Tessex Al 41 Tessex

Více

DUOTEC S.R.O. zubní laboratoř. Laboratorní ceník (ceník platný od 1.1.20011) Obecné: Inlaye, onlaye, fasety:

DUOTEC S.R.O. zubní laboratoř. Laboratorní ceník (ceník platný od 1.1.20011) Obecné: Inlaye, onlaye, fasety: DUOTEC S.R.O zubní laboratoř Laboratorní ceník (ceník platný od 1.1.20011) Obecné: Kód Cena Název 80001 49.00 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80002 65.00 ANALÝZA MODELŮ V OKLUDORU 80003 350.00 KONZULTACE MEZIČELISTNÍCH

Více

Prostor pro měkké tkáně

Prostor pro měkké tkáně Prostor pro měkké tkáně Prostor pro měkké tkáně V implantologii je pro dosažení dokonalého estetického výsledku protetické rehabilitace jedním z nejdůležitějších aspektů možnost komplexního managementu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_682 Jméno autora: Blanka Nováková Třída/ročník:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_635 Jméno autora: Miroslava Hnízdilová Třída/ročník:

Více

Protetický manuál systému

Protetický manuál systému Protetický manuál systému OBSAH Úvod - Výběr vhojovacího válečku str. 6 - Výběr pilíře podle výšky slizniční části str. 7 - Pilíře pro cementované náhrady str. 8 - Pilíře pro podmíněně snímatelné náhrady

Více

Implantát a keramický abutment

Implantát a keramický abutment Implantát a keramický abutment Petr Šimůnek, MUDr.*, René Foltán, MUDr.**, Taťjana Dostálová, prof., MUDr., DrSc., MBA* Ztráta zubu v nepřerušeném zubním oblouku ve frontálním úseku chrupu vzniká na podkladě

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

Stomaflex Kondenzační silikonová otiskovací hmota s velmi vysokou viskozitou, typu Putty

Stomaflex Kondenzační silikonová otiskovací hmota s velmi vysokou viskozitou, typu Putty Otiskovací materiály Stomaflex Putty 20 Stomaflex Light 20 Gel Catalyst 20 Stomaflex Liquid Catalyst 20 Stomaflex Pasta 20 Siloflex Plus Putty 21 Siloflex Plus Light 21 Siloflex Plus Catalyst 21 Elastic

Více

Dentální implantologický systém

Dentální implantologický systém Dentální implantologický systém CHIRURGIE válec kužel kužel Přehled implantátů Straight S3.5 S4.0 S5.0 CHIRURGIE kužel Přehled implantátů Tapered T4.0 T5.0 CHIRURGIE Přehled délek implantátů S3.5 S4.0

Více

ISCD certifikovaní CEREC trenéři:

ISCD certifikovaní CEREC trenéři: MEDIMADE stomatologické vzdělávací středisko Digital Dentistry Association JANDA-DENTAL CEREC basic Dvoudenní teoreticko-praktický seminář pro začátečníky a středně pokročilé v ordinační výrobě CAD/CAM

Více

Od analýzy k protetice a ještě dál

Od analýzy k protetice a ještě dál Od analýzy k protetice a ještě dál Poznámky k implantologii Ivan Martin Analýza Stanovení cíle Čeho chceme vlastně dosáhnout? Jaké prostředky použijeme? Jaké materiály a techniku? Jaké jsou alternativy?

Více

Axiální zásuvný spoj. Souhrn

Axiální zásuvný spoj. Souhrn Magdaléna Česneková*, prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc.*, MUDr. Marie Bartoňová, CSc.* Jednou z možností jak zajistit retenci hybridní náhrady je užití axiálních zásuvných spojů, tzv. attachmentů. Jsou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_625 Jméno autora: Miroslava Hnízdilová Třída/ročník:

Více

Ceník zubní laboratoře Ludmila Štajnerová

Ceník zubní laboratoře Ludmila Štajnerová Ceník zubní laboratoře Ludmila Štajnerová Termíny zhotovení: Fixní práce - do 3. členů maximálně 5 pracovních dní - ochranné korunky, můstky, opravy dle dohody Snímací náhrady - při individuální domluvě

Více

Ceník stomatologických výrobků

Ceník stomatologických výrobků Pavla Drábková DiS. Dana Horáková DiS. Jana Sigmunda 87 Lutín 783 49 Tel.: 585 652 588 777 817 287 Pavla 608 622 828 Dana www.profi-lab.cz e-mail: profi-lab@centrum.cz Skype: Profi-lab zubní laboratoř

Více

Ceník platný od 1.10.2010

Ceník platný od 1.10.2010 Ceník platný od 1.10.2010 www.tisdent.cz Kovy + konstrukce 60065 Klodan 23,- 60068 Wiron99 15,- 60078 Remanium CD 20,- 63057 Titan (čistý, grade 2) 50,- 60151 NPG 52,- 60300 Litá výztuž 270,- 60305 Účet

Více

www.exklusiv-dent.cz

www.exklusiv-dent.cz www.exklusiv-dent.cz Kontakt: Mgr. Miroslav Diviš Email: m.divis@exklusiv.cz Mobil: +420 604 483 343 Kontakt: Eva Hanisková, LL.M Email: eva@exklusiv.cz Mobil: +420 733 757 067 Interface & Dutý Šroub -

Více

Zubní laboratoř Ceník

Zubní laboratoř Ceník Zubní laboratoř Ceník Kontakt: Maxi DENTAL s.r.o Žerotínova 895/5a 690 02 Břeclav IČ: 29281377, DIČ : CZ29281377 č.účtu: 2287959399/0800 web: www.maxidental.cz e-mail: laborator@maxidental.cz mob: +420

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad V životě jsou to jen maličkosti. 1 Průvodce dlouhodobou stabilizací zubní protézy. Obsah Důsledky používání zubní protézy... 4 5 Možnosti stabilizace Vaší protézy...6

Více

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO!

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! STRAUMANN CARES SYSTÉM 7.0 *Jen pro validovaný proces. Přesnost znamená soulad vyfrézované náhrady s údaji o designu poskytnuté zubním technikem. DIGITALIZACE

Více

Zubní laboratoř Ceník

Zubní laboratoř Ceník Zubní laboratoř Ceník Kontakt: Maxi DENTAL s.r.o Žerotínova 895/5a 690 02 Břeclav IČ: 29281377, DIČ : CZ29281377 č. účtu: 2287959399/0800 web: www.maxidental.cz e-mail: ekonom@maxidental.cz mob: +420 608

Více

Návod k použití pro Implantáty CONELOG SCREW-LINE Instruction manual for the Conelog Screw line implants

Návod k použití pro Implantáty CONELOG SCREW-LINE Instruction manual for the Conelog Screw line implants Návod k použití pro Implantáty CONELOG SCREW-LINE Instruction manual for the Conelog Screw line implants 1 Popis výrobku CONELOG SCREW-LINE jsou enoseální implantáty dostupné v různých délkách a průměrech.

Více

Návod k použití pro protetické komponenty CAMLOG Instruction manual Camlog prosthetic

Návod k použití pro protetické komponenty CAMLOG Instruction manual Camlog prosthetic Návod k použití pro protetické komponenty CAMLOG Instruction manual Camlog prosthetic 1 Popis výrobku Implantáty CAMLOG jsou enoseální implantáty dostupné v různých délkách, průměrech a tvarech. Zavádějí

Více

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Přední pozice ve 3D dentálních zobrazovacích systémech Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Chirurgické předpoklady:

Více

Implantáty o průměru 3,3 mm Tyto implantáty nelze použít s úhlovými abutmenty v oblasti molárů.

Implantáty o průměru 3,3 mm Tyto implantáty nelze použít s úhlovými abutmenty v oblasti molárů. Návod k použití pro Implantační systém CAMLOG s vnitřním spojením Tube-in- Tube Instruction manual for the Camlog implant systém Tube in Tube connection 1 Popis výrobku CAMLOG SCREW-LINE a ROOT-LINE jsou

Více

Česká stomatologická komora Slavojova 22, Praha 2 Tel.:

Česká stomatologická komora Slavojova 22, Praha 2 Tel.: SEZNAM VÝKONŮ A VÝROBKŮ Dle "Opatření představenstva Komory č. 1 - základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař" Česká stomatologická komora Slavojova

Více

IMPLANTAČNÍ SYSTÉM BONE LEVEL PLUS

IMPLANTAČNÍ SYSTÉM BONE LEVEL PLUS IMPLANTAČNÍ SYSTÉM BONE LEVEL PLUS BONE LEVEL PLUS - IMPLANTÁTY A PŘÍSLUŠENST VÍ BONE LEVEL PLUS - IMPLANTÁTY Povrch je pískovaný a leptaný. Balení vč. zavaděče ITV BLP a chirurgického šroubku. a Bone

Více

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900 Ceník stomatologických výrobků Platný od 1.4. 2012 do 1.4. 2015 KÓD NÁZEV CENA 50001 Gingivální epitéza velká, první 6 a více mezer... 2700 50002 Gingivální epitéza velká, druhá 6 a více mezer... 2300

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015

3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015 3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější struktura. Extra nabídka 3M ESPE Dental Získejte polymerační LED

Více

Straumann CARES Visual 9

Straumann CARES Visual 9 Straumann CARES Visual 9 Aktualizace programu Co je nového? Software verze 9.0.1 Datum 18. listopadu 2014 1. Nové funkce v programu Straumann CARES Visual... 2 1.1 Nový sken skenovacího tělíska pro lepší

Více

AMBULANTNÍ STOMATOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ SOUHRNNÉ ÚDAJE

AMBULANTNÍ STOMATOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ SOUHRNNÉ ÚDAJE IČO 2 6 1 9 4 3 9 2 IČZ smluvního ZZ 0 7 1 7 2 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 7 S 1 7 2 Název IČO DANGLART,s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-02 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Příjemné dvacítky. po celé léto. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě 17. 6. 16. 8.

Příjemné dvacítky. po celé léto. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě 17. 6. 16. 8. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě Speciální nabídky 17. 6. 16. 8. 2013 Příjemné dvacítky po celé léto Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější

Více

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12 kurzy pro zubní techniky 2 0 1 2 CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12 Vita ro(c)kování Firma interdent s.r.o. Vám předkládá i letos ročenku odborných kurzů pro zubní techniky. Školení probíhají již tradičně

Více

VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY

VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY Středoevropské sympozium VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY 23.-25.11.2006 25.11.2006 Pořadatel: Stomatologické výzkumné centrum NANOIMPLANTÁTY, VLASTNOSTI A INDIKACE MUDr. Ctibor ARNOLD Dr.Ing. Luděk

Více

Důležitá poznámka: S vnitřní konfigurací implantátů jsou kompatibilní pouze tyto komponenty!

Důležitá poznámka: S vnitřní konfigurací implantátů jsou kompatibilní pouze tyto komponenty! Návod k použití pro Implantační systém isy Instruction Manual for the Isy implant system 1 Popis výrobku Implantáty isy jsou enoseální implantáty dostupné v různých délkách a průměrech. Zavádějí se chirurgicky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Výzva k podání nabídek Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.06/03.0033

Více

převzato

převzato Úspěšnost implantací Autor: Jana Bellanová, Kateřina Horáčková Dentální implantáty Dnešní moderní zubní lékařství může pacientovi nabídnout různé možnost ošetření. Všem známé snímací zubní protézy se netěší

Více

Moderní systém náhrady zubů. Informace pro pacienty

Moderní systém náhrady zubů. Informace pro pacienty Moderní systém náhrady zubů Informace pro pacienty Krásné zuby po celý život Vedle životně důležité funkce žvýkání a kousání jsou zuby předpokladem pro dobrou výslovnost a přirozený úsměv. Všichni víme,

Více

Obsah. Fazetový můstek

Obsah. Fazetový můstek Fazetový můstek Obsah 1.1. Indikace:...1 1.2. Ordinace:...1 2. Vytvoření modelu z otisku a usazení do artikulátoru...1 2.1. Laboratoř:...1 3. Zhotovení fazetového můstku...2 4. Zpracování voskového modelu...2

Více

Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem

Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem MUDr. Prokop Radina*, prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA*, Dagmar Váchová Staticky správné postavení zubů je základem

Více

Heal Ozone. Obr. 1 Přístroj HealOzone

Heal Ozone. Obr. 1 Přístroj HealOzone Heal Ozone Ošetření počátečního zubního kazu bez vrtání, bez strachu a hlavně bez bolesti novou převratnou technologií, která je vhodná pro děti i dospělé. Ozonoterapie se již po delší dobu použije v medicíně

Více

Licí technika ve stomatologii

Licí technika ve stomatologii Magdaléna Česneková*, Taťjana Dostálová, prof., MUDr., DrSc., MBA*, Michaela Seydlová, MUDr.** Použití kovů a kovových slitin je jednou z nejstarších technik používaných ve stomatologii. Náhrady ze zlata

Více

Obsah. Kořenová inlej bez čepičky a s čepičkou

Obsah. Kořenová inlej bez čepičky a s čepičkou Kořenová inlej bez čepičky a s čepičkou Obsah 1. Indikace...1 2. Charakteristika...1 3. Pracovní postup...1 4. Ordinační fáze...1 5. Laboratorní fáze...2 6. Laboratorní fáze...2 7. Montáž modelů do okludoru...2

Více

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická?

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická? Protetika na implantáty - Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr. Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 23. 24.10. 2015 V Praze dne, 2.července 2015 Protetika na implantáty - Vážená paní doktorko, vážený pane

Více

Ortodontická léčba. Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie

Ortodontická léčba. Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie Ortodontická léčba Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie Ortodoncie je jedním z oborů zubního lékařství, jehož náplní je léčba anomálií v postavení

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

Tkáňový hydrogelový osmotický expander OSMED

Tkáňový hydrogelový osmotický expander OSMED Tkáňový hydrogelový osmotický expander OSMED Tkáňová expanze... Samorozpínání na základě osmotického principu Absorbování tělních tekutin a konsistentní růst Zvětšující se objem expanderu stimuluje měkkou

Více

VistaScan Mini skener paměťových fólií malý, ale výkonný

VistaScan Mini skener paměťových fólií malý, ale výkonný VistaScan Mini skener paměťových fólií malý, ale výkonný STlAČEnÝ VZDUCH ODSÁVÁnÍ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY PÉČE O ZUBY HYGIEnA Nová dimenze rentgenové diagnostiky chairside přímo u zubařského křesla VistaScan

Více

Lava Scan ST. Satelitní skener pro zubní laboratoře. Absolutní. kontrola vzhledu. na dosah ruky

Lava Scan ST. Satelitní skener pro zubní laboratoře. Absolutní. kontrola vzhledu. na dosah ruky Lava Scan ST Satelitní skener pro zubní laboratoře Absolutní kontrola vzhledu na dosah ruky Vaše umění. Naše technologie. Sami si kontrolujte vzhled a vytvářejte mistrovské práce Obnovení přirozené krásy

Více

podzimní akce 2015 295,- 345,- 345,- Tvrdokovové finírky

podzimní akce 2015 295,- 345,- 345,- Tvrdokovové finírky A-O-15-28 Tvrdokovové finírky Tvarování a opracování fotokompozitních výplní u tvarů 697, 699, 159, 164 a 166 je pro větší bezpečnost špička bez břitů nehrozí poškrábání a poškození skloviny v mezizubních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_633 Jméno autora: Miroslava Hnízdilová Třída/ročník:

Více

Operaèní postup Døík TEP necementovaný revizní - typ SF

Operaèní postup Døík TEP necementovaný revizní - typ SF Operaèní postup Døík TEP necementovaný revizní - typ SF Revizní necementovaný dřík vychází tvarově z dříku TEP typu S.F., který je výjimečně, pokud je to možné, také používán k reoperacím, i když tento

Více

Straumann CARES Visual 10

Straumann CARES Visual 10 Straumann CARES Visual 10 Aktualizace softwaru Co je nového Verze softwaru 10.0 Datum vydání 1. dubna 2016 Contents 1. Nové funkce a výrobky... 2 1.1 Korunky s frézováním... 2 1.2 Kombinace skeletů s ostatními

Více

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200 SEZNAM VÝROBKŮ- CENÍK PROTETICKÝCH VÝROBKŮ LEDEN 2015 ZPŮSOB ÚHRADY ZP - Způsob úhrady Pojišťovnou I - hradí v plném rozsahu C - hradí ve výši uvedené (= zčásti) N - nehradí SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001

Více

Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku

Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku Každá práce je mistrovským dílem Přirozená elegance bez námahy Zub zrcadlo přírody! Rekonstruovat jeho dokonalou krásu co nejrealističtěji

Více

Necementovaný dřík - typ SF

Necementovaný dřík - typ SF Necementovaný dřík - typ SF Necementované femorální komponenty totální náhrady kyčelního kloubu ALOPLASTIKA Popis implantátu Operační postup Instrumentárium Katalogová nabídka Úvod Necementovaný dřík totální

Více

Ceník vybraných výkonů stomatologické ordinace Dentavia

Ceník vybraných výkonů stomatologické ordinace Dentavia Výplně z materiálů nehrazených pojišťovnou cena kompozitní výplně - bílé plomby čtyři plošky - rekonstrukce 900 Kč 1 350 Kč 1 1 GIC - skloionomerní výplně GC Equia + coat - bílá alternativa amalgámu 650

Více

GINGIVAMOLL GINGIVAMOLL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ:

GINGIVAMOLL GINGIVAMOLL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ: GINGIVAMOLL Gingivální retrakce a odhalení kořenů jsou často nechtěným důsledkem léčby parodontálních kapes kyretážním chirurgickým zákrokem. Pacienti poté trpí estetickými, ale i fonetickými problémy.

Více

Celokeramický systém Turkom-Cera TM. Klinická studie

Celokeramický systém Turkom-Cera TM. Klinická studie Celokeramický systém Turkom-Cera TM Klinická studie Prof. Dr. Cetin Sevuk Protetické oddělení Zubní kliniky, Univerzita v Istanbulu Úvod Vzhledem k narůstajícímu zájmu o estetiku a obavám z toxických a

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch Dr. Ihde Dental BOI Bezvadná Okamžitá Implantace www.boi.ch Implantáty pro okamžité zatížení: BOI Úvodem Naše zuby nejsou jen nástrojem pro příjem potravy, ale jsou také důležitou součástí našeho vzhledu

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

Buďtě chytří. jako liška! Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 1. 1. 2015 28. 2.

Buďtě chytří. jako liška! Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 1. 1. 2015 28. 2. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě Speciální nabídky 1. 1. 2015 28. 2. 2015 Buďtě chytří jako liška! Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější

Více

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 KURZY pro zubní techniky 2 0 1 0 CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 Š k o l i c í l a b o r a t o ř Školicí laboratoř vybavená špičkovou přístrojovou technikou od firem Schick, Bego, Vita, Erkodent a dalších.

Více

Zhotovení pracovního modelu

Zhotovení pracovního modelu Magdaléna Česneková, MUDr.*, Michaela Seydlová*, prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA* Sdělení popisuje pracovní postupy při zhotovení hlavního pracovního modelu ve fixní protetice. Práce porovnává

Více

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou Dodatek č. CU/1/2011 smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče Dohoda o ceně - varianta 60 (dále jen Dohoda o ceně) uzavřený mezi smluvními stranami Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou se sídlem

Více

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical Výrobce: Thommen Medical AG Neckarsulmstrasse 28 2540 Grenchen Švýcarsko www.thommenmedical.com THOMMEN Medical INFORMACE titanové implanáty INICELL CE1250 THOMMEN Medical Respektujte návod na použití

Více

Perfect Polish. 3. výplňové materiály:

Perfect Polish. 3. výplňové materiály: 3. výplňové materiály: Perfect Polish silikonové leštící disky s příměsí diamantového prášku použití na kompozity, skloinomery a kompomery vysoká účinnost, perfektní estetický výsledek možnost sterilizace

Více

Název IČO MDDr. Anna Medviďová-dental care, s.r.o.

Název IČO MDDr. Anna Medviďová-dental care, s.r.o. IČO 0 3 4 9 4 7 3 IČZ smluvního ZZ 0 1 0 9 7 0 0 0 Číslo smlouvy 5 A 0 1 S 0 9 7 Název IČO MDDr. Anna Medviďová-dental care, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-02 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_630 Jméno autora: Miroslava Hnízdilová Třída/ročník:

Více

zení stomatologické ordinace Přístroje Nástroje Materiály Léčiva

zení stomatologické ordinace Přístroje Nástroje Materiály Léčiva Zařízen zení stomatologické ordinace Přístroje Nástroje Materiály Léčiva Přístroje Stomatologická souprava Stomatologické křeslo Sterilizátor Přístroje k přípravě výplňových materiálů Přístroje k přípravě

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_444 Jméno autora: Hana Cintlová Třída/ročník:

Více

100% Akční nabídka Laboratoř. ušetříte. S výrobky M+W Dental stoprocentně ušetříte oproti obdobným výrobkům. platnost do 30.4.

100% Akční nabídka Laboratoř. ušetříte. S výrobky M+W Dental stoprocentně ušetříte oproti obdobným výrobkům. platnost do 30.4. Akční nabídka Laboratoř platnost do 30.4.2015 100% ušetříte S výrobky M+W Dental stoprocentně ušetříte oproti obdobným výrobkům. Martina Grabmüllerová, e-mail: martina.grabmullerova@dentamed.cz, tel.:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Lava Ultimate. CAD/CAM materiál. Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo.

Lava Ultimate. CAD/CAM materiál. Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo. Lava Ultimate CAD/CAM materiál Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo. Co vznikne, když se unikátní nanotechnologie 3M ESPE přenese do CAD/CAM bločků? Úplně nová kategorie materiálu

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Magdaléna Česneková, zubní technik*, Taťjana Dostálová, prof. MUDr., DrSc., MBA*,Marie Bartoňová, MUDr., CSc.*

Magdaléna Česneková, zubní technik*, Taťjana Dostálová, prof. MUDr., DrSc., MBA*,Marie Bartoňová, MUDr., CSc.* Magdaléna Česneková, zubní technik*, Taťjana Dostálová, prof. MUDr., DrSc., MBA*,Marie Bartoňová, MUDr., CSc.* Cílem sdělení je zhodnotit technické a technologické poznatky o používání kořenových nástaveb

Více

STUDIE DOPADŮ SOUČASNÉHO STAVU LEGISLATIVY NA EKONOMIKU V OBORU ZUBNÍ TECHNIK

STUDIE DOPADŮ SOUČASNÉHO STAVU LEGISLATIVY NA EKONOMIKU V OBORU ZUBNÍ TECHNIK STUDIE DOPADŮ SOUČASNÉHO STAVU LEGISLATIVY NA EKONOMIKU V OBORU ZUBNÍ TECHNIK >>> Vážení, tato studie byla zpracována Komorou zubních techniků ČR, IČO: 228 32 904, se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Ostrovského

Více

A-L PODZIMNÍ AKCE

A-L PODZIMNÍ AKCE A-L-16-07 PODZIMNÍ AKCE 09/2016 Tvrdokovové vrtáky 001 - kulička, spirálový břit střední 89,- balení = 5 kusů L [mm] 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 a500 104 001 175 HP 0,3 003

Více

s DPH 15 % Kód Název výkonu

s DPH 15 % Kód Název výkonu Ceník účtovaných zdravotních výkonů č.19 A, č.19 B Stomatologické výkony Cena Cena DPH bez DPH s DPH 15 % Kód Název výkonu v Kč v Kč DIG Digitální otisk 600,00 600,00 CBCT CBCT obou čelistí 2 000,00 2

Více

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm)

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm) NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) NEMOA CAST je ortopedická bandáž zhotovená ze 100% polyesterového vlákna, což zajišťuje vysokou trvanlivost, lze ji snadno formovat

Více

Celkové snímatelné náhrady v současné praxi. 3. část využití fotografií u bezzubého pacienta. Iva Mondok Petr Moj

Celkové snímatelné náhrady v současné praxi. 3. část využití fotografií u bezzubého pacienta. Iva Mondok Petr Moj Celkové snímatelné náhrady v současné praxi 3. část využití fotografií u bezzubého pacienta Iva Mondok Petr Moj Ve třetím dílu našeho seriálu o snímatelných náhradách chceme vyzdvihnout práci s fotografií

Více

Systém přímých kompozitních fazet pro výplně krčků

Systém přímých kompozitních fazet pro výplně krčků Systém přímých kompozitních fazet pro výplně krčků Jedinečný způsob obnovy zubních krčků. První kompozitní skořepiny pro zubní krčky. VENI. Nejpokrokovější způsob rekonstrukce zubních krčků. Zkušenosti

Více

Manuál pokládky velkoformátových obkladů, dlažeb

Manuál pokládky velkoformátových obkladů, dlažeb Manuál pokládky velkoformátových obkladů, dlažeb 160x320 2 PROBLEMATIKA VELKÝCH FORMÁTŮ MONTÁŽ PROBLEMATIKA VELKÝCH FORMÁTŮ MONTÁŽ Problematika velkých formátů Poslední doba přinesla na trh nové formáty

Více

Číslo a název projektu: CZ.1.14/2.6.00/05.01397 Modernizace vybavení zdravotnického zařízení

Číslo a název projektu: CZ.1.14/2.6.00/05.01397 Modernizace vybavení zdravotnického zařízení Číslo a název projektu: CZ.1.14/2.6.00/05.01397 Modernizace vybavení zdravotnického zařízení Oznámení o zahájení výběrového řízení / Výzva k podání nabídky s možností dílčího plnění I. Zadavatel: V+H DENT

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více