B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999"

Transkript

1 Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: -/ Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - Další názvy látky: Identifikace vý robce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: Bochemie s.r.o. Místo podnikání nebo sídlo: Lidická 326, Bohumín, Č R Identifikační číslo: Telefon: 069/ Telex: Fax: 069/ Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informač ní středisko Na Bojišti 1, Praha 2 telefon: 02/ , , Informace o složení látky nebo přípravku Vý robek obsahuje tyto nebezpečné látky: Chemický název chlornan sodný hydroxid sodný Obsah v % < 5 < 2 Číslo CAS Číslo ES Číslo EINECS Vý stražný symbol nebezpečnosti C C R věta S věta 1/ / / Ú daje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 3.1. Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky / přípravku: Přípravek dráždí oč i a kůži; při styku s kyselinami uvolňuje toxickýchlor Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky / přípravku: Možné nesprávné použití látky / přípravku: Další údaje: -

2 Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 2/5 4. Pokyny pro první pomoc 4.1. Vš eobecné pokyny: projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpeč nostního listu Př i nadý chání: vynést nebo doprovodit postiženého na č erstvý vzduch, zabrá nit jakékoliv fyzické ná maze (vč etně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc Při styku s kůží: odstranit zasaženýoděv, zasaženou pokožku dostateč ně omýt vodou, ošetřit reparač ním krémem Př i zasažení očí: vymývat proudem pitné vody po dobu nejméně 10 minut, vyhledat lékařskou pomoc Př i požití: vyplá chnout ú sta pitnou vodou, vypít 1/2 litru vlažné vody, nevyvolá vat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc Další údaje: - 5. Opatření pro hasební zásah 5.1. Vhodnáhasiva: voda, pěna, sníh 5.2. Nevhodnáhasiva: Zvláš tní nebezpečí: při požá ru se může uvolňovat toxickýchlor Zvláš tní ochranné prostředky pro hasiče: ú plnýochrannýoděv Další údaje: Přípravek není hořlavina. 6. Opatření pro případ náhodného úniku 6.1. Bezpečnostní opatření na ochranu osob: používá ní osobních ochranných prostředků Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: skladovat v těsně uzavřených obalech Doporučené metody čiš tění a zneš kodnění: při rozlití malého množství přípravku zředit velkým množstvím vody a splá chnout do kanalizace; v případě rozlití velkého množství nechat nasá knout do vhodného absorpč ního materiá lu (např. dřevěné piliny), kterýse uloží do zvlá štní uzavíratelné ná doby Další údaje: - 7. Pokyny pro zacházení a skladování 7.1. Pokyny pro zacházení: s koncentrovaným přípravkem pracovat pouze v místech, kde je zabezpeč eno větrá ní Pokyny pro skladování: skladovat v originá lních dobře uzavřených obalech v suchých a proti vlivům povětrnosti chrá něných prostorá ch, odděleně od potravin a pitné vody; neskladovat na přímém sluneč ním světle. Teplota skladová ní: 0 až C.

3 Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 3/5 8. Kontrola expozice a ochrana osob 8.1. Technickáopatření: dodržení podmínek manipulace a skladová ní; zajistit účinné větrá ní Kontrolní parametry: Osobní ochranné prostř edky: Ochrana dý chacích cest: respirá tor s příslušným filtrem (v případě, že nelze zajistit dostateč né větrá ní) Ochrana očí: ochranné brýle nebo oblič ejovýštít Ochrana rukou: gumové rukavice Ochrana kůže: pracovní oděv keprový, obuv kožená s gumovou podrážkou; reparač ní krém 8.4. Další údaje: - 9. Fyzikální a chemické vlastnosti: Skupenství (při 20 o C): kapalné Barva: světle žlutá Zápach (vů ně): chlorovýzá pach Hodnota ph (při 20 o C): 13,5 Teplota (rozmezí teplot) tání: - Teplota (rozmezí teplot) varu: - Bod vzplanutí: - Hořlavost: nehořlavý Samozápalnost: nevykazuje Meze vý buš nosti: - Oxidační vlastnosti: nevykazuje Tenze par (při o C): - Hustota (při 20 C): 1070 kg/m 3 Rozpustnost (při 20 o C): - ve vodě: neomezeně mísitelný - v tucích: - Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: - Další údaje: Stabilita a reaktivita Podmínky, za nichž je vý robek stabilní: rozmezí teplot skladová ní Podmínky, který ch je nutno se vyvarovat: dlouhodobé stá ní na místě přímého dopadu sluneč ního záření, zvýšená teplota Látky a materiály, s nimiž se vý robek nesmí dostat do styku: kyseliny Nebezpečné rozkladné produkty: chlor Další údaje: -

4 Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 4/5 11. Toxikologické informace Akutní toxicita: Subchronická-chronickátoxicita: Dráždivost: dráždí oč i a kůži Senzibilizace: Karcinogenita: Mutagenita: Toxicita pro reprodukci: Zkuš enosti u člověka: Provedení zkouš ek na zvíř atech: Další údaje: Ekologické informace Akutní toxicita pro vodní organismy: Rozložitelnost: Toxicita pro ostatní prostředí: CHSK: BSK 5 : Další údaje: negativní vlivy na okolní prostředí nejsou zná my. 13. Informace o zneš kodňování 13.1 Způ soby zneš kodňování látky/přípravku: absorpč ní materiá l použitýpro sanaci se likviduje řízeným spalovacím procesem nebo se uloží na řízenou sklá dku Způ soby zneš kodňování kontaminovaného obalu: řízenýspalovací proces. 14. Informace pro přepravu Pozemní př eprava ADR / RID: není klasifiková no jako nebezpeč nýná klad. Třída: - Číslice:/ písmeno: - Vý stražnátabule: - Číslo UN: - Poznámka: Vnitrozemskávodní př eprava ADN/ADNR: Námoř ní př eprava IMDG: -

5 Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 5/ Leteckápř eprava ICAO/IATA: Další údaje: Informace o právních předpisech Klasifikace látky/přípravku (dle zák. 157/1998 Sb.) Symbol nebezpečnosti: X i (dráždivý) R-věty: R 31: Uvolňuje toxickýplyn při styku s kyselinami. R 36/38 : Dráždí oč i a kůži. S-věty: S 2: Uchová vejte mimo dosah dětí. S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vyplá chněte vodou a vyhledejte pomoc. S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S 50: Nesměšujte s s kyselinami Označení na obalu (dle vyhl. 26/1999 Sb.) Symbol nebezpečnosti: X i (dráždivý) Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: Zá kon 157/1998 Sb. vč etně prová děcích předpisů Sdělení Ministerstva zahranič ních věcí 159/1997 Sb. lékařskou 16. Další informace Prohláš ení: Bezpeč nostní list obsahuje ú daje potřebné pro zajištění bezpeč nosti a ochrany při prá ci a ochrany životního prostředí. Uvedené ú daje odpovídají souč asnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými prá vními předpisy. Nemohou být považová ny za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

Elektrická rozbuška - časovaná

Elektrická rozbuška - časovaná B E Z P B E E Č Z N P O E S Č T N O S K T V A K L V I A T L A I T A T R T A R D A I D C I E C E P P A A R R T T N N E E R R S T V Í Material Safety Bezpečnostní Data Sheet list Elektrická rozbuška časovaná

Více

BEZPEČ NOSTNÍ LIST. Datum vydá ní: 05.01.2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize : 20.12.1999 H U B E X B

BEZPEČ NOSTNÍ LIST. Datum vydá ní: 05.01.2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize : 20.12.1999 H U B E X B Datum vydá ní: 05.01.2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace lá tky/přípravku dovozce/vý robce 1.1. Chemickýná zev lá tky/obchodníná zev přípravku Číslo CAS : Číslo ES (EINECS): Dalšíná zev lá tky : H

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko. Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Práškové složky

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku Strana: 1/12 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Fury 10 EW Další názvy: - Aplikovatelná registrační čísla REACH: - základní složka: zeta-cypermethrin

Více

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Minerální vlna ze skelných vláken MINERÁLNÍ VLNA ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENÁ PRO TEPELNOU A ZVUKOVOU

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100984 Číslo CAS: 7681-76-7 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Plastické mazivo/tuk 1.3. Identifikace

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

Bezpeč nostnílist podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydá ní: 20.02.2004 Strana 1/6 Datum revize: 09.06.2005 Ná zev výrobku: SEKU ZYME

Bezpeč nostnílist podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydá ní: 20.02.2004 Strana 1/6 Datum revize: 09.06.2005 Ná zev výrobku: SEKU ZYME Datum vydá ní: 20.02.2004 Strana 1/6 1 Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 1.1 Identifikace lá tky nebo přípravku: Obchodníná zev přípravku: Seku Zyme Použitílá tky nebo přípravku:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Husté kaly

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více