K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna Plzeò Èeská Republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika"

Transkript

1 K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna Plzeò Èeská Republika Tel: web:

2 DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení jeho požadavkù je naším prvním a nejdùležitìjším krokem v procesu navrhování. Získání dostateèného množství informací pøináší lepší výsledky v kratším èase. Ve fázi návrhù a studií, formou skic a modelù vytvoøíme nìkolik návrhù celkového øešení, s dùrazem na detail a ergonomii produktu. Koncepèní studie jsou navrhovány týmem odborníkù z rùzných oblastí a konzultovány s klientem. Tvarová øešení respektují výrobní technologie a použité materiály. Pro zvolenou variantu øešení zpracujeme dokumentaci, která obsahuje všechna dùležitá data (základní rozmìry, materiály, barevné varianty). Souèástí dokumentace jsou také 3D visualisace a CAD-data navrženého produktu.

3 SCANOVÁNÍ 3D scanování je proces, pøi kterém dochází ke snímání Design souøadnic objektu v prostoru. Nasnímané body se upraví a pøevedou pomocí CAD systému do plošného nebo objemového digitálního modelu. Data v této podobì jsou tak pøipravena k dalšímu zpracování v CAD/CAM systémech, napø. pro konstrukci forem, k vytvoøení technologie pro CNC stroj, apod. Výhody a využití: Pøevedení neznámého, napø. ruènì vytvoøeného, tvaru do digitální podoby (designové studie, modely, prototypy, sochy). Specifikace vstupních dat pro technologie obrábìní (odlitky, výkovky, sváry) Optimalizace programù, redukce èasù CNC obrábìní. Ovìøení rozmìrové a tvarové pøesnosti. Zkrácení koneèného èasu na vývoj a výrobu funkèního vzorku. Oblasti použití: modely z kovu, plastu, døeva, kamene a jiných materiálù zmenšené nebo reálné prototypy z oblasti strojírenství odlitky - získání pøesného tvaru odlitku pro úsporu strojního èasu a bezchybný chod obrábìcích zaøízení hlinìné modely - úpravy dílù automobilù s následnou výrobou forem sochy, plastiky, archeologie - vytvoøení digitálního obrazu k archivaci nebo výrobì replik mìkké, poddajné díly - bezkontakní kontrola tvarové a rozmìrové pøesnosti opravy poškozených nástrojù a forem bez datové historie, vytvoøení CAD dat k výrobì vložky lidské tìlo - vytváøení pøesných ortopedických pomùcek

4 KONSTRUKCE Konstrukce dílu na základì výkresové dokumentace Z výkresové dokumentace v elektronické nebo papírové podobì pøevedeme požadovaný výrobek do 3D dat. Konstrukce prototypových vstøikovacích forem Na základì dodaných CAD dat dílu pro zákazníka pøipravíme konstrukci prototypové formy, vèetnì dodávky vzorku. Konstrukce lisovacích a rimovacích nástrojù Sériové nebo prototypové nástroje z oceli, hliníku, umìlého døeva. Konstrukce dílu na základì digitalizovaných dat 3D scanerem pøevedeme fyzický kus do digitální podoby. Z digitalizovaných dat provedeme vlastní konstrukci tvaru. Konstrukce dílu na základì znalosti okolního prostøedí Požadovaný díl vytvoøíme pomocí CAD dat okolí, ve kterém má být díl umístìn. Výsledkem je 3D model dílu, vèetnì návaznosti na své okolní prostøedí. Konstrukce kontrolních pøípravkù Mìøící, kontrolní pøípravky, pomùcky a šablony. Výrobní dokumentace Je standardní souèástí dodávek nástrojù a pøípravkù. Dle dodaných CAD dat dílu, zhotovíme jeho výkresovou dokumentaci. Výstupní formáty CAD dat (po dohodì lze CAD data pøedat i v jiných formátech): model (Catia V4),CATPart (Catia V5), iges, vda, dwg, dxf, stl...

5 PROGRAMOVÁNÍ Tvorba CNC programù 2.5D, 3D a 5os pro frézovací centra Design Máme pro Vás øešení, a už se jedná o obrábìní malých souèástí v øádu milimetrù nebo rozmìrných obrobkù. Postprocesory Zajiš ujeme výrobu vlastních postprocesorù pro frézovací centra dle Vašeho pøání. Vzhledem k širokému spektru CNC strojù, jejich øídících systémù a tím i jejich rozdílù, pøipravíme vlastní postprocesor pøesnì dle Vašich požadavkù. V souèasnosti máme pøipraveny postprocesory na tyto stroje: Našim zákazníkùm dodáváme programy pro moderní tøí-osá a pìti-osá obrábìcí centra. TOS Kuøim-FS100, hlava "K", 5os, HEIDENHAIN 426 TOS Kuøim-FUQ125, hlava "K" a "O", 5os, HEIDENHAINiTNC 530 TOS Kuøim-FS80, hlava "S", HEIDENHAIN-iTNC 530 HAAS, 3osy D e c k e l M a h o, 3 o s y, HEIDENHAIN Mill Plus Kovosvit MAS, MCV 750, 1000, 3osy, HEIDENHAIN

6 OBRÁBÌNÍ Pro naše obchodní partnery zajiš ujeme: obrábìní na produktivních 3-osých obrábìcích centrech obrábìní tvarovì složitých dílù na 5ti-osých obrábìcích centrech do maximálního rozmìru 4000x1300x1400 mm Zabýváme se výrobou zejména v tìchto oblastech: prototypové vstøikovací formy lisovací formy RIM formy prototypové a kusové díly upínací a mìøící pøípravky Rychlost a kvalita obrábìní je zajištìna správnou volbou CAM technologie pro øídící systém Heidenhain itnc 530.

7 MÌØENÍ Kontrola rozmìrové a tvarové pøesnosti výrobkù na 3D mìøícím stroji Manuální mìøící stroj, X3000, Y1500, Z1000 CNC mìøící stroj, X1500, Y700, Z600 K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna Plzeò Èeská Republika Tel: web:

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

Již témìø padesát let se v pravidelných

Již témìø padesát let se v pravidelných 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného

Více

Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů

Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů Pro naše zákazníky nabízíme optimální řešení výrobních procesů. U nás máte vše pod jednou střechou nabízíme

Více

Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů

Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů Pro naše zákazníky nabízíme optimální řešení výrobních procesů. U nás máte vše pod jednou střechou nabízíme

Více

MEPAC CZ - SLUŽBY. Výroba a opravy nástrojů a forem CNC obrábění CAD, CAM konstrukce 3D měření 3D skenování a modelování

MEPAC CZ - SLUŽBY. Výroba a opravy nástrojů a forem CNC obrábění CAD, CAM konstrukce 3D měření 3D skenování a modelování MEPAC CZ - SLUŽBY Výroba a opravy nástrojů a forem CNC obrábění CAD, CAM konstrukce 3D měření 3D skenování a modelování Laserové navařování Laserové gravírování Laserové kalení TIG, MIG navařování Leštění

Více

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace 2014/15 I Futu e specializovaná øešení pro POHODU rùzné úèely a oblasti nasazení pøipojení k MDB, SQL i E1 ergonomická

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI 1.1.1 Historie 1.1.2 Základní fakta 1.1.3 Vlastnická struktura 1.1.4 Organizaèní struktura 1.1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

Výrobní logistika v systémech aplikaèního softwaru

Výrobní logistika v systémech aplikaèního softwaru V úvodu èlánku je uvedena definice logistiky a její význam v souvislosti s øízením výroby. Dále jsou podrobnì rozebrány jednotlivé koncepce systémù pro a øízení výroby. Jsou popsána teoretická východiska

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Øízení výroby a nákupu Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

EdiCAD DESIGN SOLUTION

EdiCAD DESIGN SOLUTION SoftCAD.3D SoftCAD.3D Práce v 3D prostoru pomocí EdiCAD DESIGN SOLUTION pøirozených lidských gest SoftCAD.3D - prostorový modeláø vybavený intuitivním u ivatelským rozhraním urèený pro vytváøení modelù

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3 P ø e d m l u v a Pøedmluva vydavatele Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB Pøinášíme Vám první èíslo TechCON magazínu, èasopisu, který se bude vìnovat Vašemu projekènímu systému

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

PEPS CAD/CAM SYSTEM. česky

PEPS CAD/CAM SYSTEM. česky PEPS CAD/CAM SYSTEM česky 2 Obsah SolidCut CAD 5 2,5D Frézování 6 MILL-Expert 9 SolidCut Frézování 3D 10 Databáze nástrojů 12 SolidElectrode 13 3D Drátové řezání 14 PentaCut 16 TubeCut 16 Děrování/stříhání

Více

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY OBSAH Str. 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 Firma Infosystém dopravní firmy 1) Sledování vozidel a provozních dat Vyhledávání vozidel Vytìžovací databanky Geoinformaèní systémy

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Servis podpora prodeje. na internetu. O servisu HEIDENHAIN se také více dozvíte online na http://www.heidenhain.cz/cs_cz/technicky-servis

Servis podpora prodeje. na internetu. O servisu HEIDENHAIN se také více dozvíte online na http://www.heidenhain.cz/cs_cz/technicky-servis Servis a školení Servis podpora prodeje HEIDENHAIN s.r.o. disponuje zkušenými servisními pracovníky s dlouholetou praxí, vyškolenými přímo mateřskou firmou v SRN. Servis je vybaven veškerou potřebnou technikou

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení KOVOSVIT MAS E.news Svět obráběcích strojů Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 WWW.KOVOSVIT.CZ Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! Stroj MCU 630V-5X nyní i s

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) OBSAH 1. Technické

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE I N T E R N E T O V Ý Č A S O P I S K U B O U Š E K G R O U P 13. - 17. 9. 2010 Výstaviště Brno POZVÁNKA NA MSV BRNO hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE hala F, stánek 44 - divize

Více