Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45"

Transkript

1 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: L/01 Mechanik seřizova izovač

2 Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis učiva 2.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis učiva 3.ročníku Charakteristika a obsah učiva 4.ročníku Hodnocení výsledků žáků Závěr 2

3 Úvodem Výuka oboru mechanik seřizovač byla zahájena v našíškole v roce Profilová odbornost oboru byla utvářena zejména z odborného výcviku s cíli: 1. Vytvořit moderní alternativu zaniklému učebnímu oboru obráběč kovů 2. Zachovat kvalitní základ klasického obrábění 3. Zajistit CNC přípravu pomocí simulačních pracovišť individuálně pro každého žáka 4. Orientovat se na nejzastoupenější řídící systémy Sinumerika Heidenhain 5. Zařadit do výuky CAD/CAM, jehož prostředí se blíží průmyslovým systémům. V roce 2006 jsme zahájili výuku oboru MS mechatronikse zaměřením na tvářecí stroje. RVP je společný pro MS 01 i MS mechatronik04. Ze zkušenosti z výuky a z širšího pojetí RVP vyplývají současné inovace: 1. Odbornépraktické celky programování, vyučovanémetodami teoretické přípravy, jsme oddělili z OV a přesunuli do předmětu Praktika. 2. Oddělili jsme z OV CAD/CAM, který byl spojen s hodnocením z provozního pracoviště, cožpři užití provoznístupnice 1-3 značně zkreslovalo skutečné výsledky. CAD/CAM jsme přesunuli do předmětu Aplikovaná výpočetní technika. 3. Rozšířili jsme výuku o mechatroniku číslicového stroje v předmětu Stroje a zařízení. 4. Posílili jsme práci na strojích ve 3.ročníku v kapitolách prohlubovánídovednosti. V původním pojetí byla výuka ve 3. ročníku orientována výrazně na programování a fyzická činnost na obráběcím stroji tím byla značně oslabena. 5. Celkovým uspořádáním jsme vytvořili prostor pro alternativu spojenídvou zaměření v jednom ročníku. 3

4 Obecné cíle předmp edmětu Cílem odborného výcviku je získání : praktických odborných vědomostí potřebných dovedností správných návyků technologické kázně ke kvalitě výroby zásad dodržování bezpečnosti práce vztahu k hospodárnému využívání surovin a energií při obsluze a seřizování klasických obráběcích strojů a obsluze,seřizování a programování číslicově řízených obráběcích strojů v předmětu se integrují všechny vědomosti a dovednosti, které žáci získávají v teoretické výuce vodborných předmětech 4

5 Pojetí výuky Odborný výcvik je rozdělen do čtyř ročníků a několika tématických celků. Vyučuje se na pracovišti školních dílen, vodborné počítačové a dílenské učebně školy a na provozních pracovištích partnerských firem. Výuka je doplněna odbornými exkurzemi do provozů partnerských firem. Výuka vpodmínkách školy probíhá skupinovou formou pod vedením odborných učitelů. Ve 4.ročníku probíhá příprava na provozních pracovištích firem individuální formou pod vedením instruktorů. Učivo odborného výcviku je sestaveno z tématických celků obsahového okruhu RVP Obsluha a seřizování výrobních strojů a linek tak, aby naplnilo zejména dovednostní profil absolventa a ktomuto cíli maximálně využilo strojů a zařízení strojírenských dílen. Organizace vyučování je přizpůsobena umístění dílen a učeben voddělených vzdálených objektech 5

6 Pojetí výuky Výuka základůčíslicového řízení probíhá za pomoci simulátorů obráběcího stroje. Na simulátorech se interaktivně vyučujíjak základy programování, tak vlastní vytváření, odladění a verifikace NC programů. K dosažení cílů výuky jsou využívány kooperativní, problémové a projektové metody. Výuka probíhá za podpory audiovizuální techniky a metodických pomůcek. Nepostradatelnou součástí výuky je práce sknihou a aktuálními katalogy nástrojů. Základní dovednosti pro náročná měření získávají žáci vpředmětu Laboratorní cvičení tak, aby je mohli využít vprovozních měřírnách partnerských firem. 6

7 Charakteristika, obsah a rozpis učiva u 1. ročníku Učivo prvního ročníku se člení na 5 tématických celků V úvodním tématickém celku je výuka společná a žáci jsou seznámeni se základními ustanoveními právních norem o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, hygienickými, protipožárními předpisy a organizací práce na pracovištích Výuka základů ručního zpracování kovů probíhá společně s vrtáním Výuka obrábění probíhá na klasických obráběcích strojích. Třída je rozdělena na 3 skupiny. Dotace 6 hod. (2 učební dny) 1. ročník Úvod a bezpečnost práce Základy ručního zpracování kovů Vrtání Soustružení Frézování 7

8 Základy ručního zpracování kovů -měření a orýsování - řezání -pilování -stříhání,sekání, probíjení -rovnání a ohýbání UČIVO 1. 30h. 8

9 UČIVO 1. 30h. Vrtání - druhy vrtaček -obsluha -nástroje -upínání -měření -vrtání -zahlubování -vyhrubování -vystružování - řezání závitu 9

10 Soustružen ení - seznámení se soustruhem, obsluhou, seřízením a údržbou - čtení výkresů, měření vnějších a vnitřních rozměrů a úhlů - řezné podmínky, soustružnické nože, upínaní nožů, úhly, ostření -upínání obrobků -soustružení čelních ploch, vnějších průměrů a vnitřních průměrů, vrtání -zapichování, upichování, řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi UČIVO 1. 66h. 10

11 Frézov zování -seznámení s frézkami,obsluhou,seřízením a údržbou - čtení výkresů, měření vnějších a vnitřních rozměrů a úhlů - řezné podmínky, druhy fréz a jejich použití, upínání -upínání obrobků -frézování rovinných, spojených a pravoúhlých ploch,osazení a drážek -frézování šikmých ploch a řezání pilovým kotoučem UČIVO 1. 66h. 11

12 Charakteristika, obsah a rozpis učiva u 2. ročníku Učivo druhého ročníku je rozděleno do 4 tématických celků. Rozvíjejí se zejména dovednosti klasického obrábění soustružení a frézování získané v1.ročníku. Dílenské měření je neoddělitelnou součástí přípravy. Základy číslicového řízení a programování jsou vyučovány na počítačovém simulátoru obrábění a prakticky předvedeny na školních CNC obráběcích strojích. Třída je rozdělena na 3 skupiny. Dotace 10,5 hod. (3 učebnídny) 2.ročník Soustružení Frézování Základy číslicového řízení Základy programování číslicově řízených strojů 12

13 UČIVO h. UČIVO h. Soustružen ení -organizace a BOZP na soustruhu -opakování témat soustružení z 1.ročníku -vrtání,vyhrubování a vystružování na soustruhu -soustružení vnitřních válcových ploch a osazení -soustružení drážek,zapichování a vypichování -soustružení kuželových ploch vnějších a vnitřních - řezání závitů noži Frézov zování -organizace a BOZP na frézce -opakování témat frézování 1.ročníku -frézování drážek -frézování šikmých ploch -frézování jednoduchých tvarových ploch 13

14 Základy číslicového řízení - význam zavedení číslicového řízení strojů, základy geometrie -přehled funkcí pomocných přípravných a technologických -vztažné body pracovního prostoru soustruhu a frézky, nulový bod obrobku -korekce dráhy nástroje, korekce vyložení nástroje -zápis programu a operace s programem, stavba programu UČIVO 2. 21h. 14

15 Základy programování číslicově řízených strojů -simulátor obrábění -definice, význam, ovládání, seřizovací provoz, automatický provoz, správa -simulace soustružení a frézování -programování součástí-technologie soustružení a frézování UČIVO 2. 98h. MTS 15

16 Učebna školy

17 Charakteristika, obsah a rozpis učiva u 3. ročníku Učivo třetího ročníku je zaměřeno voblasti obrábění na prohlubování dovedností vklasickém obrábění, seřizování,obsluze a programování školních a dílenských CNC obráběcích strojů. Na klasických obráběcích strojích se mimo jiné prohlubujídovednosti v upínání obrobků a obráběcích nástrojů přenositelné na číslicově řízené stroje.vybavení školy umožňuje zařadit do OV doplňkové téma zaměřené na stroje pro vstřikování plastů. Třída je rozdělena na 2 skupiny. Dotace 7 hod ( 2 učební dny). 3. ročník Prohlubování dovedností a opakování v soustružení Prohlubování dovedností a opakování ve frézování Seřizování a obsluha CNC obráběcích strojů a zařízení Programování CNC obráběcích strojů Základy vstřikování plastů. 17

18 UČIVO 3. 49h. Prohlubování dovedností a opakování soustružen ení -organizace a BOZP na soustruhu - řezání závitů noži -soustružení tvarových ploch -dokončovací práce rýhování,vroubkování,leštění -soustružení při složitém upínání obrobku -CNC produkční stroj konstrukce, pohony, PLC snímače polohy -Individuální příprava na dílenském CNC soustruhu za podpory technologického pracoviště. MTS, SURFCAM 18

19 UČIVO 3. 49h. Prohlubování dovedností a opakování frézov zování -organizace a BOZP na frézce -frézování jednoduchých tvarových ploch - řezání materiálu pilovým kotoučem -frézování pomocí dělícího přístroje -CNC produkční stroj konstrukce, pohony, PLC, snímače polohy Individuální příprava na dílenské CNC frézce za podpory technologického pracoviště. MTS, SURFCAM MTS, SURFCAM 19

20 UČIVO 3. 28h. UČIVO 3. 91h. Seřizov izování a obsluha CNC obráběcích ch strojů - základy BOZP školního obráběcího stroje -CNC obráběcí stroje v praxi -příklady programů pro obráběcí stroj zhotovené na simulátoru -opakování obsluhy školních CNC obráběcích strojů z 2. ročníku -seřízení CNC soustruhu -seřízení CNC frézky Programování CNC obráběcích ch strojů - programování součástí technologie soustružení s vazbou na CNC stroj -programování součástí technologie soustružení s vazbou na CNC stroj MTS 20

21 Základy vstřikov ikování plastů - technologie vstřikování plastů -nářadí, nástroje a stroje pro vstřikování plastů UČIVO 3. 14h. 21

22 - číslicové stroje pro vstřikov ikování plastů ukázka práce v simulátoru řídícího systému vstřikovacího lisu UČIVO 3. 7h. 22

23 Charakteristika a obsah přípravy p pravy 4. ročníku Příprava žákůčtvrtého ročníku probíhá na vybraných provozních pracovištích partnerských firem po dobu celého školního roku. Žáci jsou přirozeně zařazeni do organizačního systému firmy. Na provozních pracovištích dochází kvýrazné změně charakteru pracovního,komunikativního prostředí. Ročníkové práce na provozní pracoviště. Dotace 10,5 hod ( 3 učební dny). 4. ročník Uvedení na provozní pracoviště, BOZP,PO,Eko, provoz Technická příprava výroby Technologie a vytváření jednoduchých NC programů Obsluha a seřizování CNC obráběcích strojů Měření a kontrola 23

24 Obsluha a seřizov izování CNC obráběcích ch strojů - BOZP provozu, PO, organizace provozu -strojní dokumentace, návody k obsluze a seřízení -obsluha seřízeného stroje -seřízení pod vedením instruktorů -přenos a načítánídat -výrobnídokumentace UČIVO h. - Ročníkovápráce Provoznípracoviště firem Provoznípracoviště strojírenských dílen 24

25 Technická příprava prava výroby, technologie, měření a kontrola - technologicképostupy, NC programy, operační návodky -měření nástrojů, měření obrobků UČIVO 4. Dohromady 105h. 25

26 Hodnocení výsledků vzdělávání V odborném výcviku se uplatňuje zejména individuální hodnocení žáků. V hodnocení kvality výrobku při klasickém obrábění se používá bodový systém z rozměrové kontroly. Do hodnocení témat číslicových strojů se promítá použití kooperativních, problémových a projektových metod. Hodnocení je doplněno o výsledky ústního zkoušení, písemných testů, ročníkové práce a celkové aktivity žáka. Je pamatováno i na jednoduchou formu samohodnocení Na provozních pracovištích hodnotí žáka z 5 charakteristických hledisek přidělený instruktor známkou. Celkové měsíční hodnocení zasílá a konzultuje sodpovědným učitelem. 26

27 Hodnocení provozu

28 Závěr Inovace jsou postaveny na naše podmínky OV Kolektiv odborných učitelů Úspěch v soutěžích Udržitelnost Děkuji za pozornost.

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Operátor CNC strojů Autorský tým: Bc. Stanislav Bugáň Ing. Radovan Ondruš Ing. Miroslav Václavík Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Mechanik seřizovač RVP 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu:

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

školní vzdělávací program Obráběč kovů

školní vzdělávací program Obráběč kovů školní vzdělávací program Obráběč kovů SOU Prokopa Velikého 640 Domažlice Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obráběč kovů RVP: (23-56-H/01) Obráběč kovů Obráběč kovů Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu: Ing. Pavel

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-L/01 MECHANIK

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název školního

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 http://www.skola.mesit.cz 572 433 621, 572 433 637 reditel@skolamesit.cz 1. OBSAH OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ 1. OBSAH 2 2. ÚVOD 3 3. AKCE

Více

Mechanik seřizovač. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Mechanik seřizovač. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace školní vzdělávací program 035/2011 Mechanik seřizovač - CNC obráběcí stroje Seřizovač Mechanik seřizovač Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ č.j.: SSTZ/383/2014 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel:... 4 1.2 Zřizovatel... 4 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku

Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Vsetín 2009 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776,755 01 Vsetín

Více

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Instalatér 36-52-H/01Instalatér Verze první z 07. 09. 2009 Platnost od 1.9.2010 Obsah

Více

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz PROFESNÍ ROZCESTNÍK www.impulsprokarieru.cz JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Tento materiál vznikl díky projektu IMPULS PRO KARIÉRU, který realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci Operačního programu

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Strojírenství technický software Školní vzdělávací program Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... Profil absolventa.... Uplatnění absolventa v praxi....

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Obráběč kovů 23-56-H/01Obráběč kovů Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obor vzdělání: 39-41- L/01 Autotronik RVP 39-41 L / 01 Autotronik s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2009 Identifikační údaje Název

Více