SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI"

Transkript

1 ÈÍSLO 16 (4/01) PROSINEC 2001 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI - POŽADAVKY... 1 NOVINKY Technologie BGA... 2 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI - POŽADAVKY ISO 9001:2000 resp. ÈSN EN ISO 9001:2001 Èas není možno zastavit, je to bìžec dlouhým krokem a bìží za každého poèasí Ani tvùrci norem se nezastavili a po šesti letech je k dispozici nová mezinárodní norma øady ISO Zkratka ISO patøí Mezinárodní organizaci pro normalizaci. Je to celosvìtová federace národních normalizaèních orgánù, èlenù ISO. Citovaná norma byla vypracována technickou komisí ISO/TC 176 Management jakosti a prokazování jakosti, subkomisí SC 2 Systémy jakosti. Systémy CAD-CAM pro strojní výrobu v DICOM... 3 TEORETICKÁ ÈÁST Principy systému managementu jakosti podle ISO 9001: , 5, 6 ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA Pøenosové rychlosti pro pøenos dat KV rádiovými stanicemi... 7 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY Vydání potvrzení NBÚ... 8 Èeských 100 nejlepších... 8 Nová norma má status èeské technické normy a nahrazuje: - ISO 9001:1994 Model zabezpeèování jakosti pøi návrhu, vývoji, výrobì, instalaci a servisu, - ISO 9002:1994 Model zabezpeèování jakosti pøi výrobì, instalaci a servisu, - ISO 9003:1994 Model zabezpeèování jakosti pøi výstupní kontrole a zkoušení. Struènì je možno konstatovat, že nová norma je univerzálnìjší a je zcela orientována na zákazníka, pøitom je pøi øízení jakosti uplatòován procesní pøístup. Pùvodní norma mìla dvacet povinných prvkù, kdežto nová norma se opírá o osm zásad. Na všechny procesy je možno použít všeobecnì známý postup PDCA. Kde P (Plan) znamená plánuj, D (Do) znamená dìlej, C (Check) znamená kontroluj, A (Act) znamená jednej. Opìt je nutné si uvìdomit, že záleží na lidech, kteøí ve firmì pracují a táhnou tìžkou káru pokroku, vývoje, výroby a prodeje neustále dopøedu. Výrobky musí být bezvadné a služby vstøícné, rychlé a taktéž bezvadné. irma bude úspìšná jen tehdy, když bude mít platící zákazníky a platící zákazníci si budou velmi obezøetnì vybírat výrobky a služby se zaruèenou a výbornou jakostí. irma musí nejen plnit slíbené požadavky, ale musí neustále sledovat, jak jsou zákazníci spokojeni, aby mohla vèas a cílenì reagovat. Bude to zase èas, který ukáže, jak využití nové normy pøispìlo k tomu, že zákazník je spokojenìjší a zda snažení o zlepšování bylo úèinné. Na tomto místì je tøeba ještì pøipomenout, že firma DICOM absolvovala reaudit podle nové normy, který provedla certifikaèní spoleènost LLOYD S RE- GISTER QUALITY ASSURANCE. Certifikát byl vydán v mìsíci záøí 2001 a má platnost tøi roky. Na zaèátek roku 2002 se pøipravuje reaudit firmy podle standardu NATO AQAP 110. Tento je nezbytnì nutný pro zabezpeèení jakosti dodávek do AÈR. Dále bude DICOM reauditován Úøadem pro civilní letectví podle nového pøedpisu JAR 21, aby mohl vyrábìt, projektovat a dodávat civilní letecké výrobky. BLUE LINE Ing. Antonín Petratur vedoucí TQM, tel.: 0632/ ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001 DICOM IN ORM 1

2 NOVINKY TECHNOLOGIE BGA Obecnou zkratkou BGA (Ball Grid Array) je oznaèována skupina integrovaných obvodù pouzdøených technologii BGA. Pouzdra byla vyvinuta na poèátku 90. let firmou MOTO- ROLA. Møížkové uspoøádání vývodù ze spodní strany souèástky (viz. obr. 1) umožnilo zmenšení rozmìrù pouzdra pøi souèasném zvýšení poètu kontaktù. Obr. 1 Pouzdro PBGA (Plastic Ball Grid Array) Konstrukce pouzder Substrát je základním materiálem každého BGA pouzdra. Podle typu substrátu dìlíme pouzdra na: PBGA - skelná tkanina vyztužená bismaleimidetriazinovou (BT) pryskyøicí CBGA, CLGA, CCGA - keramika TBGA, mbga, Flex BGA - pružná polyimidová podložka Polovodièový èip je pøipevnìn na substrát pomocí vodivého lepidla (støíbrem plnìný epoxid). Obvykle je èip propojen pomocí mikrodrátkù, které jsou spájeny s kovem termokompresí. Pájecí vývody ve tvaru kulièek nebo oválù jsou vyrábìny z eutektické pájky Sn62 Pb36/Ag, Sn63Pb37 nebo vysokoteplotní pájky Sn10Pb90. Rozteè pájecích vývodù mùže být 1,5 mm, 1,27 mm, 1 mm, 0,8 mm až 0,3 mm. Oválný tvar vývodù zajiš uje vìtší pružnost zejména u pouzder s keramickým substrátem. Polovodièový èip je pøilepen tepelnì vodivým epoxidovým lepidlem na pozlacenou plošku základního materiálu. Tlouš ka substrátu je 0,25 mm s vrstvou mìdi o tlouš ce 0,18 mm. Vývody èipu jsou realizovány drátovými vývody, které jsou pøipevnìny pomocí termokomprese na plošky v horní vrstvì a pomocí prokovených otvorù v základním substrátu jsou vyvedeny na spodní vrstvu, kde jsou propojeny na pole kontaktních plošek realizované kulièkami pájky. Montáž BGA pouzder ve firmì DICOM Spoleènost DICOM zavedla osazování BGA pouzder do výroby již pøed rokem. Vzhledem k tomu, že technologie osazování BGA pouzder vychází ze stávajících postupù povrchové montáže (SMT) desek plošných spojù, bylo možné využít souèasného vybavení SMT linky. Na desky plošných spojù se nanáší pájecí pasta pøes kovové planžety v sítotiskovém zaøízení. Osazovací zaøízení, které je vybaveno vizuálním systémem, porovnává pøed umístìním souèástky na desku spodní obraz souèástky s vrchním obrazem pájecích plošek na desce plošných spojù. Pro pájení desek pøetavením jsou používány reflow pece s podporou konvekce. Správné stanovení teplotního profilu je dùležitým parametrem procesu pájení. Pøi pøekroèení pøedepsané teploty pøetavení (210 až 220 C) dochází k vnitøní delaminaci souèástky. Nevýhodou tìchto pouzder je jejich pøípadná oprava po pájení. K tomuto úèelu byla linka doplnìna modulární opravárenskou stanicí (obr. 3) umožòující demontáž a montáž souèástky v pouzdru BGA na desku plošných spojù. Demontáž je provádìna pomocí horkovzdušné trubice, spodního pøedehøevu a vakuové pipety. Pro opìtovné osazení nového pouzdra nebo opraveného pouzdra se používá optický hranol, který stejnì jako u osazovacího automatu pøekryje spodní obraz souèástky a vrchní obraz pájecích plošek na desce plošných spojù. Souèástka je pøed pájením osazena do pájecí pasty nebo pouze do tavidla. Pájecí pasta je pøi opravách nanášena pomocí mikroplanžet. Pájení pak opìt probíhá pomocí horkovzdušné trubice a spodního pøedehøevu. Nejnároènìjším krokem montáže je kontrola pouzder po pájení. Vizuálnì lze kontrolovat pouze obvodové vývody souèástky. Pro podrobnìjší analýzu je nutné používat rentgenové zaøízení, které mùže odhalit pøípadné defekty pájení pod souèástkou. Ing. Dana Hanusová vedoucí tech. pøípravy výroby, tel.: 0632/ Obr. 2 Prùøez PBGA pouzdrem Substrát a základní materiál FR4 desek plošných spojù mají podobný koeficient teplotní roztažnosti (TCE), což zamezuje vzniku pnutí pøi procesu pájení a zvyšuje tak spolehlivost propojení mezi deskou a souèástkou. Obr. 3 Modulární opravárenská stanice 2 DICOM INFORM ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001

3 NOVINKY SYSTÉMY CAD-CAM PRO STROJNÍ VÝROBU V DICOM Spoleènost DICOM využívá již od svého vzniku technologie CAD a CAM jak pro strojní výrobu, tak i pro návrh a osazování desek plošných spojù. Tyto technologie, stejnì jako ostatní, jsou postupnì inovovány. Cílem tohoto èlánku je seznámit zákazníky s CAD a CAM systémy pro strojní výrobu používanými v DICOM a možnostmi jejich využití. Ucelený systém CAD-CAM pro strojní výrobu sestává ze tøí èástí: návrhu dílù na poèítaèi, pøípravy dat pro CNC stroje a vlastní výroby na CNC strojích. Návrh výrobkù (CAD) V oddìlení KON spoleènosti DICOM se pro konstrukèní práce používá systém AutoCad 2000 s nadstavbami Mechsoft-Profi a Mechanical Desktop. Pøevážná vìtšina výrobkù byla vytvoøena ve 2D návrhu. Návrh ve 3D byl používán pouze pro konstrukci dílù složitých tvarù, jako napø. víko polního telefonu, pro tvorbu vystøelovaných schémat do opravárenské dokumentace a pro modelování budoucích výrobkù pro úèely propagace. Instalace AutoCad mají vybudovanou pøímou návaznost na systém øízení výroby, tj. soubory výkresù programu AutoCad jsou souèástí (dokumenty) pøíslušných položek systému øízení výroby. Je vybudována vazba mezi položkami v databázi systému øízení výroby a rohovým razítkem výkresu. Pøi zmìnì údajù v databázi mohou být automaticky po otevøení výkresu zmìnìny i údaje v rohovém razítku výkresu. V souèasné dobì je zavádìn program Autodesk Inventor, po jehož zavedení budou všechny nové výrobky navrhovány jen ve 3D. Hlavní výhodou uvedeného øešení je, že správnì provázaná celková sestava obsahuje úplná data všech komponentù v ní obsažených. Jakákoliv zmìna v celkové sestavì se promítne i do dílù v ní obsažených, do výrobních výkresù i do výkresu vystøelovaného schématu pro opravárenskou dokumentaci. Další výhodou je pøedávání dat do CAM ve formì 3D modelu a tím snížení pravdìpodobnosti chyby. Pøíprava dat pro NC stroje Pro pøípravu programù pro NC a CNC obrábìcí stroje je v DICOM používán program Surfcam. Patøí k nejrozšíøenìjším programùm CAM pro poèítaèe PC. Je to systém pøedevším s technologickým zamìøením, ale umožòuje modelování a následné úpravy modelù, vytvoøených v tomto programu nebo pøevzatých z jiných systémù. To má výhodu pøedevším pøi kooperaci, pokud je model dodán z externí firmy. Pøi zmìnách nemusí být podklady vráceny zadavateli, ale mohou být po dohodì opraveny pøímo technologem v programu Surfcam. Pøi pøebírání modelù z CAD systémù je nejvhodnìjší formát DSN používaný programem Surfcam. V programech CADKEY a SolidWorks lze generovat data v tomto formátu. Z ostatních systémù lze èíst data ve formátech IGES, DXF, SAT, VDA, X_T, X_B, CDL, CSF, DES, FST, NCA, SPA. V DICOM jsou pøedávána data ve formátu DXF pro modely konstruované ve 2D a ve formátu IGES pro modely vytváøené v 3D návrhu. Souèástí programu jsou postprocesory pro jednotlivé NC a CNC stroje. Strojní vybavení Ve spoleènosti DICOM se používají následující numericky øízené stroje pro strojní výrobu Frézka FEHLMANN PICOMAX 50 CNC Frézka je vybavena øídicím systémem BANDIT, je to nejstarší CNC frézka používaná ve spoleènosti DICOM, umožòuje 3osé frézování. Datové soubory mohou být vytváøeny øídicím systémem pouze za klidu stroje nebo mohou být pøipraveny na poèítaèi. Frézka FEHLMANN PICOMAX 54 Frézka je vybavena jednoduchým øídicím systémem HEIDENHAIN TNC 124 a umožòuje jen 2osé frézování. Øídicí systém mùže programovat pouze pøímé dráhy ve dvou osách, nelze programovat oblouky. Stroj není vybaven servopohonem osy Z. Datové soubory mohou být vytváøeny øídicím systémem pouze za klidu stroje nebo mohou být pøipraveny na poèítaèi. Používá se pro souøadnicové vrtání a pro frézování pøímých drah. Frézka FEHLMANN PICOMAX 55 CNC Frézka je vybavena øídicím systémem HEIDENHAIN TNC 426, je to nejmodernìjší CNC frézka ve spoleènosti DICOM, umožòuje 3osé frézování. Datové soubory mohou být vytváøeny pøímo øídicím systémem nebo mohou být pøipraveny na poèítaèi. Pøíprava dat øídicím systémem mùže probíhat soubìžnì s jinou èinností, napøíklad pøi obrábìní jiného dílu. Frézka FEHLMANN PICOMAX 80 CNC Frézka je vybavena øídicím systémem HEIDENHAIN TNC 415, umožòuje 3osé frézování. Datové soubory mohou být vytváøeny pøímo øídicím systémem nebo mohou být pøipraveny na poèítaèi. Pøíprava dat øídicím systémem mùže probíhat soubìžnì s jinou èinností. Drátová vyjiskøovaèka VUMA EIR 002A Vyjiskøovaèka je vybavena øídicím systémem, který je souèástí stroje. Umožòuje 2osé øezání. Datové soubory jsou pøipravovány na poèítaèi. Ing. Zdenìk Pícha vedoucí KON, tel.: 0632/ ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001 DICOM INFORM 3

4 TEORETICKÁ ÈÁST PRINCIPY SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI PODLE ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 je norma procesnì zamìøená na zákazníka. Vychází ze zásady, že systémy øízení jakosti je tøeba brát jako proces iniciovaný aktivitami organizace. Cílem tohoto procesu je uspokojit potøeby zákazníka a následnì teprve formálnì požadavky normy. Organizace proto mohou podle nové normy omezit rozsah systémù øízení jakosti, ale pouze tehdy, není-li ovlivnìna schopnost systému zajistit shodný výrobek nebo službu zákazníkovi. Z pohledu aplikovaných principù obsahuje nová norma tyto ètyøi sekce: úloha vrcholového vedení, øízení zdrojù, realizace procesu výroby nebo služby, mìøení, analýza a zlepšování. V èem jsou základní zmìny oproti normì z roku 1994? Lze je shrnout do tøí oblastí: - zvýšená odpovìdnost vedení, - plná spokojenost zákazníka, - trvalé zlepšování. Odpovìdnost vedení Nová norma klade podstatnì vìtší dùraz na vrcholové vedení organizace. To je odpovìdné za všechny aspekty sytému øízení jakosti. Vrcholové vedení musí demonstrovat svou angažovanost pøi vytváøení a pøezkoumávání systémù jakosti. Pøi nìm musí ovìøit jeho efektivnost, zjistit pøíležitosti pro prùbìžné zlepšování, vytváøet potøebné zdroje a zajistit, aby všichni zamìstnanci byli seznámeni s dùležitostí plného uspokojování zákazníka. Spokojenost zákazníka Celou normou se prolínají prvky uspokojování zákazníka. K tomu musí vedení stanovit všechny jeho potøeby a oèekávání a zapracovat je do systémových požadavkù k dosažení zákazníkovy dùvìry. Dále musí vedení zajistit, že požadavky zákazníka budou správnì pochopeny a také následnì uspokojeny. K tomuto cíli je tøeba stanovit konkrétní opatøení pro komunikaci se zákazníkem o výrobku nebo službì, detailech smlouvy nebo objednávky, neshodì výrobku a zajistit související zpìtnovazební informace. Trvalé zlepšování Norma obsahuje také cyklus èinností, které zajiš ují nástroje ke zjiš- ování a zavádìní pøíležitostí ke zlepšování. Patøí k nim politika jakosti, která zahrnuje závazek k trvalému zlepšování, cíle jakosti, které musí být v souladu s tímto požadavkem, využití výstupù z pøezkoumání vrcholovým vedením, vnitøní audity identifikující potencionální pøíležitosti ke zlepšování a také analýza dat z procesù systému øízení jakosti, spokojenosti zákazníka, neshodnosti výrobkù nebo služby a také vlastních charakteristik procesù se zamìøením na jejich zlepšování. Vìtšina organizací má od konce devadesátých let zaveden systém øízení jakosti podle normy z roku 1994 a úspìšnì jej aplikuje. Z tohoto zorného úhlu vyvstává pro výrobce nebo poskytovatele služby otázka proè je tøeba zavádìt normu novou, co pøináší odlišného nebo v èem je výhodnìjší? Z pohledu výrobce èi zajiš ovatele služby se mùže zdát, že se jedná o standard zbyteèný, který mu bude jenom ztìžovat a také zdražovat èinnosti související s výrobkem nebo službou a také zvyšovat náklady spojené se zavedením nové normy. Pracovníci, kteøí v organizacích pracují na tomto úseku však mohou potvrdit, že tomu tak není. Nová norma pro systém managementu jakosti, kromì toho, že má po formální stránce oproti staré jednodušší a logiètìjší stavbu, pøináší øadu výhod. Umožòuje napø. spojit systém øízení s procesy klíèových obchodních èinností pøípadnì s jinými øídicími normami. Nestanovuje organizaci povinnost pøepracovat jejich zavedený systém do výše uvedených ètyø sekcí. Organizace mùže mít vlastní systém, který podporuje její obchodní èinnosti zaveden tak, aby odpovídal jejím potøebám, ale také potøebám zákazníkù. Pro bližší objasnìní a pochopení proè byly vlastnì normy ISO øady 9000 pøepracovány, je tøeba se zmínit o zásadách systému managementu jakosti, na kterých jsou založeny. Ještì pøed tím je však tøeba upozornit, že normy ISO pro oblast jakosti se vyvíjejí dlouhodobì. Komise, která v této oblasti pracuje, monitorovala úèinnost normy z roku Na základì pøipomínek uživatelù výrobkù a služeb a také jejich poskytovatelù pøipravila návrhy, které tuto skuteènost respektují a po probìhlém procesu mezinárodního pøipomínkového øízení schválila a vydala nový standard. Základní myšlenkou nové normy je poskytnout organizacím produkujícím výrobky nebo služby základ pro to, aby byly vedeny k stálému zvyšování výkonnosti a tím i vlastní efektivnosti. Zásadami, na kterých jsou založeny, jsou myšleny, základní pravidla nebo pøístupy k øízení a fungování organizace, které jsou zamìøeny na neustálé a dlouhodobé zvyšování výkonnosti organizace soustøedìním se na zákazníky a pøi tom respektují i požadavky ostatních zainteresovaných stran, tj. zamìstnancù, akcionáøù, dodavatelù, atd. 4 DICOM INFORM ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001

5 TEORETICKÁ ÈÁST Tìmito zásadami jsou: - zamìøení na zákazníka, - úloha vrcholového vedení, - zapojení všech pracovníkù, - procesní pøístup, - systémový pøístup k managementu, - neustálé zlepšování, - pøístup k rozhodování založený na faktech, - vzájemnì prospìšné dodavatelské vztahy. Jaké výsledky lze oèekávat pøi aplikaci tìchto zásad? Zamìøení na zákazníka: pochopení potøeb a oèekávání zákazníkù v celé jejich šíøi, tj. týkajících se výrobkù, dodávání, ceny, provozní spolehlivosti, životnosti, atd.; zabezpeèení, aby cíle organizace produkující výrobek nebo poskytující službu byly propojeny s potøebami a oèekáváním zákazníkù; vyvážení požadavkù zákazníkù a zainteresovaných stran; sdìlování potøeb a oèekávání zákazníkù mezi jednotlivými úrovnìmi organizace; mìøení spokojenosti zákazníka; zamìøení se na výsledek a systematické øízení vztahù se zákazníky. V koneèném efektu by tato zásada mìla pøinést zvýšení zisku organizace, jejího podílu na trhu na základì pružné a pohotové reakce na pøíležitosti trhu a také zvýšení vìrnosti zákazníkù a možnosti opakování zakázek. dobrý pocit a hrdost zamìstnancù z toho, že jsou souèástí organizace; uspokojení z vlastní práce; lepší prezentace organizace u zákazníkù, na veøejnosti a v místním spoleèenství. Výsledkem aplikace této zásady je, že takto motivovaní zamìstnanci, kteøí jsou spokojeni se svým zamìstnáním, jsou také odpovìdni za svùj vlastní výkon a pøijímají cíle organizace za vlastní a jsou ochotni se podílet a pøispívat k rozhodování a neustálému zlepšování. Procesní pøístup: systematické definování procesù, tj. èinností, které jsou potøebné pro dosažení požadovaného výsledku; stanovení odpovìdností a pravomocí pro øízení klíèových èinností; identifikace a mìøení vstupù a výstupù z procesù; mìøení a analyzování zpùsobilosti klíèových procesù; identifikování rozhraní klíèových èinností v rámci funkcí organizace; zamìøení se na faktory jako jsou zdroje, metody a materiály, které zlepšují klíèové èinnosti v organizaci; vyhodnocení rizik, dùsledkù a dopadù èinností na zákazníky, dodavatele a další zainteresované strany; Úloha vrcholového vedení: aktivní pøístup a vedení pomocí pøíkladu; zvažování potøeb zainteresovaných stran; stanovení jasné vize organizace do budoucnosti; stanovení spoleèných hodnot a etických modelù jednání na všech úrovních organizace; vybudování dùvìry a odstranìní obav; poskytování potøebných zdrojù zamìstnancùm na to, aby jednali zodpovìdnì a spolehlivì; povzbuzení a uznání pøínosu zamìstnancù; podpora otevøené a pøímé komunikace; stanovení ambiciózních cílù a zavádìní strategií pro jejich dosažení. Výsledkem aplikování této zásady je skuteènost, že všichni zamìstnanci organizace budou motivováni a zapojí se do úsilí o dosažení cílù organizace. zvažování krokù procesù, toku øídicích opatøení, potøeb školení, nutnosti zaøízení a dále metod, informací a ostatních zdrojù potøebných k dosažení požadovaného výsledku. Efekt z aplikace této zásady lze oèekávat pøedevším ve snížení nákladù a efektivnìjším využití zdrojù, lepších, jistìjších a pøedvídatelnìjších výsledcích a stanovení správných priorit. Zapojení všech zamìstnancù: pochopení vlastní role jako pøíslušníkù organizace a svého pøispìní k jejímu fungování; pøijetí problémù za vlastní a odpovìdnosti za jejich øešení; identifikace limitujících faktorù své výkonnosti jako zamìstnancù organizace a hodnocení výkonnosti podle osobních cílù; aktivní vyhledávání pøíležitostí pro zvyšování svých schopností, znalostí a k získávání zkušeností; sdìlování poznatkù, zkušeností a otevøené diskuse o problémech a sporných otázkách; Systémový pøístup k managementu: popsání systému, kdy se identifikují nebo vyvinou procesy, které ovlivòují požadované cíle; strukturování systému tak, aby bylo dosaženo cílù zpùsobem, který je nejefektivnìjší a nejúèinnìjší; strukturování pøístupù pro sladìní procesù; lepší pochopení rolí a odpovìdností za dosažení spoleèných cílù a tím stírání hranic mezi funkcemi; stanovení prùbìhù jednotlivých èinností v systému a na co mají být zamìøeny; ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001 DICOM INFORM 5

6 TEORETICKÁ ÈÁST zjištìní, které procesy jsou na sobì závislé; neustálé zlepšování systému mìøením a vyhodnocováním; znalost organizaèních možností a identifikace existujících omezení zdrojù pøed zahájením èinnosti. Aplikace tohoto pøístupu umožní zamìøit se na klíèové procesy. Integrace a propojení procesù napomohou k dosažení požadovaných výsledkù a cílù. Neustálé zlepšování: zavedení dùsledného celopodnikového pøístupu k neustálému zlepšování organizace; dosažení stavu, kdy neustálé zlepšování výrobkù nebo služeb a systému se stane cílem každého pracovníka; poskytování výcviku zamìstnancùm v metodách a nástrojích stálého zlepšování jako napø. cyklus plánuj-dìlej-kontroluj-jednej; inovace procesù; stanovování cílù pro vedení a mìøítek pro jejich sledování; podpora èinností zamìøených na prevenci; zjiš ování a potvrzování toho, že došlo ke zlepšení. Prospìchem z aplikace této zásady by mìlo být pøedevším zapojení správnì vyškolených zamìstnancù do procesù zlepšování na všech úrovních organizace a provázání neustálého zlepšování se strategickými cíli organizace. Pøístup k rozhodování založený na faktech: pøijímání opatøení a sbìr dat a informací týkajících se stanoveného cíle; zajištìní stavu, aby byla data a informace dostateènì pøesná a spolehlivá; zajištìní dostupnosti dat zamìstnancùm, kteøí je potøebují; provádìní analýzy dat a informací použitím vhodných metod; pøijímání rozhodnutí a opatøení na základì analýzy skuteèností doplnìné zkušenostmi a intuicí. Výsledek této zásady se dá oèekávat ve vyšší možnosti prokázání správnosti pøedcházejících rozhodnutí na základì záznamù údajù a následné schopnosti pøezkoumat a rozebrat èi pøípadnì zmìnit názor a rozhodnutí pro dosažení cíle. normy ISO 9001:1994 a bylo nezbytné její obnovení. Systém jakosti uplatòovaný ve spoleènosti jsme mìli rozpracovaný tak, že splòoval požadavky dvaceti èlánkù staré normy. Rozhodovali jsme se, zda volit cestu, kterou pøipouští nová norma, a to v prvních fázích její implementace zásadnì nic nemìnit a zpracovat pøevodní matici mezi zavedeným systémem a požadavky nové normy. Pøi zpracovávání této matice však vyplynuly všechny rozdíly a nutnost pøijmutí dalších opatøení. Nová norma sice jmenuje jenom šest oblastí, které musí být øízeny dokumentovanými postupy, což dává pøíležitost k racionalizaci èinností a procesù tak, aby odrážely souèasnou praxi, a jejich sladìní s požadavky nové normy. Pøi této cestì je však nutné postupovat velmi opatrnì, nebo pøi následných auditech mùže auditor, v souhlase s normou, vyžadovat prokázání, jak je øízení nedokumentovaných procesù a èinností stanoveno. Druhou cestou, kterou bylo možné zvolit, je provedení revize stávajícího systému a jeho zásadní pøepracování tak, aby naplòoval požadavky nové normy. V koneèném øešení jsme, i když se to jevilo jako obtížnìjší, zvolili tuto možnost. Vzali jsme v úvahu, že tøíleté období, na které jsou udìlovány certifikáty, bude dostateènì dlouhé k tomu, abychom prokázali efektivní implementaci nové normy. Pøepracovali jsme pøíruèku jakosti, co by vrcholový dokument pro øízení jakosti a zapracovali jsme do ní výše uvádìné principy. Rovnìž tak jsme upravili øadu procesù a èinností øízení jakosti, aby vyhovovaly požadavkùm nové normy. Stanovili jsme potøebné procesy systému, jejich vazby, cíle jakosti, monitorování výstupù vèetnì spokojenosti zákazníka, jejich vyhodnocování (typicky pøi pøezkoumávání vedením), stanovení nápravných opatøení a programù pro zlepšování. O tom, že se nám tento zámìr úspìšnì zdaøil a pøepracovaný systém vyhovuje nárokùm nové normy, svìdèí udìlení certifikátu podle ISO 9001:2000 od Lloyd s Register Quality Assurance, London s dobou platnost do Je si jenom tøeba pøát, že uplatòování principù nové normy bude mít pøínosy, kvùli kterým ji její autoøi pøipravovali. Ing. Zdenìk Vápeník DIN, tel.: 0632/ Vzájemnì prospìšné dodavatelské vztahy: vytvoøení takového vzájemného vztahu, kdy jsou vyváženy krátkodobé zisky a dlouhodobé zámìry; sdílení odborných znalostí a zdrojù s partnery; zjištìní a výbìr klíèových dodavatelù; jasná a otevøená komunikace; sdílení informací a plánù do budoucnosti; podpora a uznání zlepšení a úspìchù dodavatelù. V koneèném výsledku mùže tato zásada pøinést možnosti vytváøení strategických partnerství a spojenectví, pružnost a optimalizaci nákladù a zdrojù. Rozpracování uvedených zásad systému managementu jakosti pomùže vytvoøit organizaci systém, který nejen splòuje požadavky ISO 9001:2000, ale je také dobrým základem pro další podnikání a motivující sílou pro následné zlepšování. Termín pøechodu na novou normu je stanoven do Naše spoleènost stála pøed problémem jak postupovat dále pøi aplikaci norem ISO øady V záøí 2001 konèila certifikace podle 6 DICOM INFORM ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001

7 ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA PØENOSOVÉ RYCHLOSTI PRO PØENOS DAT KV RÁDIOVÝMI STANICEMI R-150A A R-150S Servisní oddìlení DICOM stále zaznamenává dotazy na správné nastavení komunikaèních rychlostí pøi pøenosu dat KV rádiovými stanicemi øady R-150. Cílem následujícího èlánku je podrobným zpùsobem vysvìtlit tuto problematiku a doporuèit uživatelùm, jak správnì pøenosovou rychlost nastavit. Pøi pøenosu dat je tøeba rozlišit dva rozdílné pojmy: 1. Rychlost pøenosu dat v rádiovém kanále To je rychlost pøenosu dat vzduchem, která je urèena typem modemu ve stanici øady R-150. KV rdst Max. rychlost pøenosu dat (bps) R-150A 228,5 R-150A s modemem GM857* 2700 R-150S 5400 * modemem GM857 je vybaven omezený poèet rdst R-150A 2. Rychlost pøenosu dat mezi poèítaèem PC a rdst R-150 To je rychlost pøenosu dat kabelem, který spojuje PC a rdst R-150. Pøi pøenosu dat je tøeba dodržet jedno jediné pravidlo: Pøenosová rychlost datového rozhraní KV rdst = = Pøenosová rychlost datového rozhraní v PC Nyní budou podrobnì uvedeny možnosti nastavení datových rozhraní. 2.1 Datové rozhraní KV rádiové stanice KV rádiová stanice R-150A Všechny rdst R-150A dodané do AÈR mají od výrobce (DICOM) nastavenu rychlost KV rádiové stanice R-150A, které byly vybaveny modemem GM857, mají zvýšenou rychlost 1200 bps 4800 bps Tuto rychlost nemùže obsluha stanice bìžným zpùsobem zmìnit. Jedinou možností, jak zmìnit pøenosovou rychlost datového rozhraní, je použít speciální program, který má k dispozici servisní oddìlení výrobce (DICOM) KV rádiová stanice R-150S Všechny rdst R-150S, dodané do AÈR mají od výrobce (DICOM) nastavenu rychlost 4800 bps Tuto rychlost mùže obsluha stanice zmìnit pouze pøes plnicí zaøízení PK150T, kdy v nastavení Data - Alis - Basic - Data Interface Setup nastaví jinou komunikaèní rychlost než 4800 bps. Zásadnì se nedoporuèuje tuto rychlost mìnit. 2.2 Datové rozhraní poèítaèe PC Pro datovou komunikaci s R-150A nebo R-150S jsou urèeny dva komunikaèní programy, které si nastavují datové rozhraní PC. Pøíslušný komunikaèní program má uživatel instalován na PC (typ programu podle použitého operaèního systému): Operaèní systém MS DOS Windows 9X Program pro pøenos dat Alisterm Walterm nebo Alisterm Program Alisterm Rychlost datového rozhraní se nastavuje v souboru Alisterm.dat, který je umístìn ve stejném adresáøi, jako program Alisterm. Alisterm.dat je textový soubor, na jehož 14. øádku je text: BAUD2 = Pokud požaduje uživatel zmìnu rychlosti (napø. na 4800), otevøe v bìžném textovém editoru (ne ve Wordu!) soubor Alisterm.dat, zmìní øádek 14 na: BAUD2 = 4800 a soubor opìt uloží. Ostatní nastavení souboru Alisterm.dat nemìnit. Datové rozhraní programu Alisterm je pevnì nastaveno na sériový port COM2. Uživatel nastavení nemùže mìnit Program Walterm Rychlost datového rozhraní se nastavuje volbou Nastavení - Datový port - Rychlost. Standardnì je nastavena hodnota Datové rozhraní programu Walterm je výrobcem nastaveno na sériový port podle pøíslušné zástavby (prostøedku). Standardní nastavení: Port: COM2, Rychlost: 4800, Parita: žádná, Bitù: 8, Stopbitù: 1, HW øízení pøenosu: zatrženo 3. Závìr Pokud dojde k navázání spojení mezi dvìma koncovými KV rádiovými stanicemi øady R150 a pøijímaná data jsou neèitelná, pak je na 99 % špatnì nastavena rychlost pøenosu dat mezi poèítaèem PC a rdst øady R-150. Zásadnì pøizpùsobujeme rychlost na stranì PC, nikoliv na stranì KV rádiové stanice. Podle typu rdst provedeme kontrolu následujících parametrù v komunikaèním programu: KV rádiová Program Alisterm Program Walterm stanice R-150A R-150A s modemem GM857 R-150S V souboru Alisterm.dat zmìnit øádek 14 na: BAUD2 = 1200 V souboru Alisterm.dat zmìnit øádek 14 na: BAUD2 = 4800 V souboru Alisterm.dat zmìnit øádek 14 na: BAUD2 = 4800 V programu Walterm provést volbu Nastavení - Datový port Port: COM2, Rychlost: 1200, Parita: žádná, Bitù: 8, Stop-bitù: 1, HW øízení pøenosu: zatrženo V programu Walterm provést volbu Nastavení - Datový port Port: COM2, Rychlost: 4800, Parita: žádná, Bitù: 8, Stop-bitù: 1, HW øízení pøenosu: zatrženo V programu Walterm provést volbu Nastavení - Datový port Port: COM2*, Rychlost: 4800, Parita: žádná, Bitù: 8, Stop-bitù: 1, HW øízení pøenosu: zatrženo * Èíslo portu zvolit podle aktuálního pøipojení k PC Ing. Milan Šošolík KON, tel.: 0632/ ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001 DICOM INFORM 7

8 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY Na slavnostním veèeru Èeských 100 nejlepších ve Španìlském sále Pražského hradu pøevzal øeditel Ing. A. Šohajek z rukou ministra obrany ÈR Ing. J. Tvrdíka ocenìní pro DICOM - nejlepší firma z ÈR v oboru obranný prùmysl za rok Stejné ocenìní získal DICOM již v roce Ochrana informací je dùležitým tématem souèasnosti a se vstupem Èeské republiky do NATO jsou otázky s ním spojené vysoce aktuální. Proto naše spoleènost podala žádost na NBÚ o provìrky osob a organizace. Po uskuteènìných provìrkách v oblastech personální, administrativní a objektové bezpeènosti vydal v záøí letošního roku Národní bezpeènostní úøad naší organizaci potvrzení podle 62 odst. 1 zákona è. 148/1998 Sb. o ochranì utajovaných skuteèností a zmìnì nìkterých zákonù, na základì kterého mohou být firmì poskytnuty a mohou v ní vznikat utajované skuteènosti do a vèetnì stupnì utajení DÙVÌRNÉ. Za úèasti slovenského prezidenta, ministrù obrany Slovenské a Èeské republiky, náèelníka GŠ ASR, velitelù pozemních a vzdušných sil ASR a AÈR, øady dalších velitelù vojska a V.I.P. hostí se ve vojenském prostoru Leš v SR uskuteènilo ve dnech 9. až 13.záøí 2001 mezinárodní velitelsko - štábní cvièení s èásteèným vyvedením vojsk 1. mb Armády Slovenské republiky a 71. mpr. Armády Èeské republiky pod názvem BLUE LINE Toto cvièení pøímo navázalo na loòské cvièení BLUE LINE 2000, konané ve VP LIBAVÁ, ÈR. BLUE LINE 2001 bylo co do rozsahu a úèasti významných hostí nejvìtší v dosavadní v historii ASR. Cvièení bylo velmi profesionálnì pøipraveno a vedeno a prokázalo pøipravenost aktérù zvládnout zadaný úkol. Pro spoleènost DICOM a pro mne osobnì, jako pøímého úèastníka cvièení v èásti V.I.P. byl velkým zadostiuèinìním fakt, že obì armády byly vybaveny ruèními, pøenosnými i mobilními VKV taktickými komunikaèními prostøedky made in DICOM, které pracovaly po celou dobu cvièení bezchybnì a vysloužili si uznání z nejvyšších armádních míst. Ing. Alois Šohajek, øeditel DICOM DICOM INFORM - ètvrtletník spoleènosti DICOM. Vydavatel: DICOM, spol. s r.o. Toto èíslo vychází v nákladu 250 ks. Redakce, grafické zpracování a tisk - oddìlení DIN spoleènosti DICOM DICOM, spol. s r.o., Sokolovská 573, P.O.Box 129, Uherské Hradištì,Tel. 0632/522603, Fax: 0632/522836, 8 DICOM INFORM ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Øízení výroby a nákupu Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru Legislativní zmìna, týkající se požární bezpeènosti staveb, aneb ochrana domácností pøed požárem. Více na stranì 6. GSM Axemax - multifunkèní komunikátor s mnoha zpùsoby využití. Ètìte na stranì 12. Bulletin

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI 1.1.1 Historie 1.1.2 Základní fakta 1.1.3 Vlastnická struktura 1.1.4 Organizaèní struktura 1.1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více