SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI"

Transkript

1 ÈÍSLO 16 (4/01) PROSINEC 2001 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI - POŽADAVKY... 1 NOVINKY Technologie BGA... 2 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI - POŽADAVKY ISO 9001:2000 resp. ÈSN EN ISO 9001:2001 Èas není možno zastavit, je to bìžec dlouhým krokem a bìží za každého poèasí Ani tvùrci norem se nezastavili a po šesti letech je k dispozici nová mezinárodní norma øady ISO Zkratka ISO patøí Mezinárodní organizaci pro normalizaci. Je to celosvìtová federace národních normalizaèních orgánù, èlenù ISO. Citovaná norma byla vypracována technickou komisí ISO/TC 176 Management jakosti a prokazování jakosti, subkomisí SC 2 Systémy jakosti. Systémy CAD-CAM pro strojní výrobu v DICOM... 3 TEORETICKÁ ÈÁST Principy systému managementu jakosti podle ISO 9001: , 5, 6 ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA Pøenosové rychlosti pro pøenos dat KV rádiovými stanicemi... 7 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY Vydání potvrzení NBÚ... 8 Èeských 100 nejlepších... 8 Nová norma má status èeské technické normy a nahrazuje: - ISO 9001:1994 Model zabezpeèování jakosti pøi návrhu, vývoji, výrobì, instalaci a servisu, - ISO 9002:1994 Model zabezpeèování jakosti pøi výrobì, instalaci a servisu, - ISO 9003:1994 Model zabezpeèování jakosti pøi výstupní kontrole a zkoušení. Struènì je možno konstatovat, že nová norma je univerzálnìjší a je zcela orientována na zákazníka, pøitom je pøi øízení jakosti uplatòován procesní pøístup. Pùvodní norma mìla dvacet povinných prvkù, kdežto nová norma se opírá o osm zásad. Na všechny procesy je možno použít všeobecnì známý postup PDCA. Kde P (Plan) znamená plánuj, D (Do) znamená dìlej, C (Check) znamená kontroluj, A (Act) znamená jednej. Opìt je nutné si uvìdomit, že záleží na lidech, kteøí ve firmì pracují a táhnou tìžkou káru pokroku, vývoje, výroby a prodeje neustále dopøedu. Výrobky musí být bezvadné a služby vstøícné, rychlé a taktéž bezvadné. irma bude úspìšná jen tehdy, když bude mít platící zákazníky a platící zákazníci si budou velmi obezøetnì vybírat výrobky a služby se zaruèenou a výbornou jakostí. irma musí nejen plnit slíbené požadavky, ale musí neustále sledovat, jak jsou zákazníci spokojeni, aby mohla vèas a cílenì reagovat. Bude to zase èas, který ukáže, jak využití nové normy pøispìlo k tomu, že zákazník je spokojenìjší a zda snažení o zlepšování bylo úèinné. Na tomto místì je tøeba ještì pøipomenout, že firma DICOM absolvovala reaudit podle nové normy, který provedla certifikaèní spoleènost LLOYD S RE- GISTER QUALITY ASSURANCE. Certifikát byl vydán v mìsíci záøí 2001 a má platnost tøi roky. Na zaèátek roku 2002 se pøipravuje reaudit firmy podle standardu NATO AQAP 110. Tento je nezbytnì nutný pro zabezpeèení jakosti dodávek do AÈR. Dále bude DICOM reauditován Úøadem pro civilní letectví podle nového pøedpisu JAR 21, aby mohl vyrábìt, projektovat a dodávat civilní letecké výrobky. BLUE LINE Ing. Antonín Petratur vedoucí TQM, tel.: 0632/ ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001 DICOM IN ORM 1

2 NOVINKY TECHNOLOGIE BGA Obecnou zkratkou BGA (Ball Grid Array) je oznaèována skupina integrovaných obvodù pouzdøených technologii BGA. Pouzdra byla vyvinuta na poèátku 90. let firmou MOTO- ROLA. Møížkové uspoøádání vývodù ze spodní strany souèástky (viz. obr. 1) umožnilo zmenšení rozmìrù pouzdra pøi souèasném zvýšení poètu kontaktù. Obr. 1 Pouzdro PBGA (Plastic Ball Grid Array) Konstrukce pouzder Substrát je základním materiálem každého BGA pouzdra. Podle typu substrátu dìlíme pouzdra na: PBGA - skelná tkanina vyztužená bismaleimidetriazinovou (BT) pryskyøicí CBGA, CLGA, CCGA - keramika TBGA, mbga, Flex BGA - pružná polyimidová podložka Polovodièový èip je pøipevnìn na substrát pomocí vodivého lepidla (støíbrem plnìný epoxid). Obvykle je èip propojen pomocí mikrodrátkù, které jsou spájeny s kovem termokompresí. Pájecí vývody ve tvaru kulièek nebo oválù jsou vyrábìny z eutektické pájky Sn62 Pb36/Ag, Sn63Pb37 nebo vysokoteplotní pájky Sn10Pb90. Rozteè pájecích vývodù mùže být 1,5 mm, 1,27 mm, 1 mm, 0,8 mm až 0,3 mm. Oválný tvar vývodù zajiš uje vìtší pružnost zejména u pouzder s keramickým substrátem. Polovodièový èip je pøilepen tepelnì vodivým epoxidovým lepidlem na pozlacenou plošku základního materiálu. Tlouš ka substrátu je 0,25 mm s vrstvou mìdi o tlouš ce 0,18 mm. Vývody èipu jsou realizovány drátovými vývody, které jsou pøipevnìny pomocí termokomprese na plošky v horní vrstvì a pomocí prokovených otvorù v základním substrátu jsou vyvedeny na spodní vrstvu, kde jsou propojeny na pole kontaktních plošek realizované kulièkami pájky. Montáž BGA pouzder ve firmì DICOM Spoleènost DICOM zavedla osazování BGA pouzder do výroby již pøed rokem. Vzhledem k tomu, že technologie osazování BGA pouzder vychází ze stávajících postupù povrchové montáže (SMT) desek plošných spojù, bylo možné využít souèasného vybavení SMT linky. Na desky plošných spojù se nanáší pájecí pasta pøes kovové planžety v sítotiskovém zaøízení. Osazovací zaøízení, které je vybaveno vizuálním systémem, porovnává pøed umístìním souèástky na desku spodní obraz souèástky s vrchním obrazem pájecích plošek na desce plošných spojù. Pro pájení desek pøetavením jsou používány reflow pece s podporou konvekce. Správné stanovení teplotního profilu je dùležitým parametrem procesu pájení. Pøi pøekroèení pøedepsané teploty pøetavení (210 až 220 C) dochází k vnitøní delaminaci souèástky. Nevýhodou tìchto pouzder je jejich pøípadná oprava po pájení. K tomuto úèelu byla linka doplnìna modulární opravárenskou stanicí (obr. 3) umožòující demontáž a montáž souèástky v pouzdru BGA na desku plošných spojù. Demontáž je provádìna pomocí horkovzdušné trubice, spodního pøedehøevu a vakuové pipety. Pro opìtovné osazení nového pouzdra nebo opraveného pouzdra se používá optický hranol, který stejnì jako u osazovacího automatu pøekryje spodní obraz souèástky a vrchní obraz pájecích plošek na desce plošných spojù. Souèástka je pøed pájením osazena do pájecí pasty nebo pouze do tavidla. Pájecí pasta je pøi opravách nanášena pomocí mikroplanžet. Pájení pak opìt probíhá pomocí horkovzdušné trubice a spodního pøedehøevu. Nejnároènìjším krokem montáže je kontrola pouzder po pájení. Vizuálnì lze kontrolovat pouze obvodové vývody souèástky. Pro podrobnìjší analýzu je nutné používat rentgenové zaøízení, které mùže odhalit pøípadné defekty pájení pod souèástkou. Ing. Dana Hanusová vedoucí tech. pøípravy výroby, tel.: 0632/ Obr. 2 Prùøez PBGA pouzdrem Substrát a základní materiál FR4 desek plošných spojù mají podobný koeficient teplotní roztažnosti (TCE), což zamezuje vzniku pnutí pøi procesu pájení a zvyšuje tak spolehlivost propojení mezi deskou a souèástkou. Obr. 3 Modulární opravárenská stanice 2 DICOM INFORM ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001

3 NOVINKY SYSTÉMY CAD-CAM PRO STROJNÍ VÝROBU V DICOM Spoleènost DICOM využívá již od svého vzniku technologie CAD a CAM jak pro strojní výrobu, tak i pro návrh a osazování desek plošných spojù. Tyto technologie, stejnì jako ostatní, jsou postupnì inovovány. Cílem tohoto èlánku je seznámit zákazníky s CAD a CAM systémy pro strojní výrobu používanými v DICOM a možnostmi jejich využití. Ucelený systém CAD-CAM pro strojní výrobu sestává ze tøí èástí: návrhu dílù na poèítaèi, pøípravy dat pro CNC stroje a vlastní výroby na CNC strojích. Návrh výrobkù (CAD) V oddìlení KON spoleènosti DICOM se pro konstrukèní práce používá systém AutoCad 2000 s nadstavbami Mechsoft-Profi a Mechanical Desktop. Pøevážná vìtšina výrobkù byla vytvoøena ve 2D návrhu. Návrh ve 3D byl používán pouze pro konstrukci dílù složitých tvarù, jako napø. víko polního telefonu, pro tvorbu vystøelovaných schémat do opravárenské dokumentace a pro modelování budoucích výrobkù pro úèely propagace. Instalace AutoCad mají vybudovanou pøímou návaznost na systém øízení výroby, tj. soubory výkresù programu AutoCad jsou souèástí (dokumenty) pøíslušných položek systému øízení výroby. Je vybudována vazba mezi položkami v databázi systému øízení výroby a rohovým razítkem výkresu. Pøi zmìnì údajù v databázi mohou být automaticky po otevøení výkresu zmìnìny i údaje v rohovém razítku výkresu. V souèasné dobì je zavádìn program Autodesk Inventor, po jehož zavedení budou všechny nové výrobky navrhovány jen ve 3D. Hlavní výhodou uvedeného øešení je, že správnì provázaná celková sestava obsahuje úplná data všech komponentù v ní obsažených. Jakákoliv zmìna v celkové sestavì se promítne i do dílù v ní obsažených, do výrobních výkresù i do výkresu vystøelovaného schématu pro opravárenskou dokumentaci. Další výhodou je pøedávání dat do CAM ve formì 3D modelu a tím snížení pravdìpodobnosti chyby. Pøíprava dat pro NC stroje Pro pøípravu programù pro NC a CNC obrábìcí stroje je v DICOM používán program Surfcam. Patøí k nejrozšíøenìjším programùm CAM pro poèítaèe PC. Je to systém pøedevším s technologickým zamìøením, ale umožòuje modelování a následné úpravy modelù, vytvoøených v tomto programu nebo pøevzatých z jiných systémù. To má výhodu pøedevším pøi kooperaci, pokud je model dodán z externí firmy. Pøi zmìnách nemusí být podklady vráceny zadavateli, ale mohou být po dohodì opraveny pøímo technologem v programu Surfcam. Pøi pøebírání modelù z CAD systémù je nejvhodnìjší formát DSN používaný programem Surfcam. V programech CADKEY a SolidWorks lze generovat data v tomto formátu. Z ostatních systémù lze èíst data ve formátech IGES, DXF, SAT, VDA, X_T, X_B, CDL, CSF, DES, FST, NCA, SPA. V DICOM jsou pøedávána data ve formátu DXF pro modely konstruované ve 2D a ve formátu IGES pro modely vytváøené v 3D návrhu. Souèástí programu jsou postprocesory pro jednotlivé NC a CNC stroje. Strojní vybavení Ve spoleènosti DICOM se používají následující numericky øízené stroje pro strojní výrobu Frézka FEHLMANN PICOMAX 50 CNC Frézka je vybavena øídicím systémem BANDIT, je to nejstarší CNC frézka používaná ve spoleènosti DICOM, umožòuje 3osé frézování. Datové soubory mohou být vytváøeny øídicím systémem pouze za klidu stroje nebo mohou být pøipraveny na poèítaèi. Frézka FEHLMANN PICOMAX 54 Frézka je vybavena jednoduchým øídicím systémem HEIDENHAIN TNC 124 a umožòuje jen 2osé frézování. Øídicí systém mùže programovat pouze pøímé dráhy ve dvou osách, nelze programovat oblouky. Stroj není vybaven servopohonem osy Z. Datové soubory mohou být vytváøeny øídicím systémem pouze za klidu stroje nebo mohou být pøipraveny na poèítaèi. Používá se pro souøadnicové vrtání a pro frézování pøímých drah. Frézka FEHLMANN PICOMAX 55 CNC Frézka je vybavena øídicím systémem HEIDENHAIN TNC 426, je to nejmodernìjší CNC frézka ve spoleènosti DICOM, umožòuje 3osé frézování. Datové soubory mohou být vytváøeny pøímo øídicím systémem nebo mohou být pøipraveny na poèítaèi. Pøíprava dat øídicím systémem mùže probíhat soubìžnì s jinou èinností, napøíklad pøi obrábìní jiného dílu. Frézka FEHLMANN PICOMAX 80 CNC Frézka je vybavena øídicím systémem HEIDENHAIN TNC 415, umožòuje 3osé frézování. Datové soubory mohou být vytváøeny pøímo øídicím systémem nebo mohou být pøipraveny na poèítaèi. Pøíprava dat øídicím systémem mùže probíhat soubìžnì s jinou èinností. Drátová vyjiskøovaèka VUMA EIR 002A Vyjiskøovaèka je vybavena øídicím systémem, který je souèástí stroje. Umožòuje 2osé øezání. Datové soubory jsou pøipravovány na poèítaèi. Ing. Zdenìk Pícha vedoucí KON, tel.: 0632/ ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001 DICOM INFORM 3

4 TEORETICKÁ ÈÁST PRINCIPY SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI PODLE ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 je norma procesnì zamìøená na zákazníka. Vychází ze zásady, že systémy øízení jakosti je tøeba brát jako proces iniciovaný aktivitami organizace. Cílem tohoto procesu je uspokojit potøeby zákazníka a následnì teprve formálnì požadavky normy. Organizace proto mohou podle nové normy omezit rozsah systémù øízení jakosti, ale pouze tehdy, není-li ovlivnìna schopnost systému zajistit shodný výrobek nebo službu zákazníkovi. Z pohledu aplikovaných principù obsahuje nová norma tyto ètyøi sekce: úloha vrcholového vedení, øízení zdrojù, realizace procesu výroby nebo služby, mìøení, analýza a zlepšování. V èem jsou základní zmìny oproti normì z roku 1994? Lze je shrnout do tøí oblastí: - zvýšená odpovìdnost vedení, - plná spokojenost zákazníka, - trvalé zlepšování. Odpovìdnost vedení Nová norma klade podstatnì vìtší dùraz na vrcholové vedení organizace. To je odpovìdné za všechny aspekty sytému øízení jakosti. Vrcholové vedení musí demonstrovat svou angažovanost pøi vytváøení a pøezkoumávání systémù jakosti. Pøi nìm musí ovìøit jeho efektivnost, zjistit pøíležitosti pro prùbìžné zlepšování, vytváøet potøebné zdroje a zajistit, aby všichni zamìstnanci byli seznámeni s dùležitostí plného uspokojování zákazníka. Spokojenost zákazníka Celou normou se prolínají prvky uspokojování zákazníka. K tomu musí vedení stanovit všechny jeho potøeby a oèekávání a zapracovat je do systémových požadavkù k dosažení zákazníkovy dùvìry. Dále musí vedení zajistit, že požadavky zákazníka budou správnì pochopeny a také následnì uspokojeny. K tomuto cíli je tøeba stanovit konkrétní opatøení pro komunikaci se zákazníkem o výrobku nebo službì, detailech smlouvy nebo objednávky, neshodì výrobku a zajistit související zpìtnovazební informace. Trvalé zlepšování Norma obsahuje také cyklus èinností, které zajiš ují nástroje ke zjiš- ování a zavádìní pøíležitostí ke zlepšování. Patøí k nim politika jakosti, která zahrnuje závazek k trvalému zlepšování, cíle jakosti, které musí být v souladu s tímto požadavkem, využití výstupù z pøezkoumání vrcholovým vedením, vnitøní audity identifikující potencionální pøíležitosti ke zlepšování a také analýza dat z procesù systému øízení jakosti, spokojenosti zákazníka, neshodnosti výrobkù nebo služby a také vlastních charakteristik procesù se zamìøením na jejich zlepšování. Vìtšina organizací má od konce devadesátých let zaveden systém øízení jakosti podle normy z roku 1994 a úspìšnì jej aplikuje. Z tohoto zorného úhlu vyvstává pro výrobce nebo poskytovatele služby otázka proè je tøeba zavádìt normu novou, co pøináší odlišného nebo v èem je výhodnìjší? Z pohledu výrobce èi zajiš ovatele služby se mùže zdát, že se jedná o standard zbyteèný, který mu bude jenom ztìžovat a také zdražovat èinnosti související s výrobkem nebo službou a také zvyšovat náklady spojené se zavedením nové normy. Pracovníci, kteøí v organizacích pracují na tomto úseku však mohou potvrdit, že tomu tak není. Nová norma pro systém managementu jakosti, kromì toho, že má po formální stránce oproti staré jednodušší a logiètìjší stavbu, pøináší øadu výhod. Umožòuje napø. spojit systém øízení s procesy klíèových obchodních èinností pøípadnì s jinými øídicími normami. Nestanovuje organizaci povinnost pøepracovat jejich zavedený systém do výše uvedených ètyø sekcí. Organizace mùže mít vlastní systém, který podporuje její obchodní èinnosti zaveden tak, aby odpovídal jejím potøebám, ale také potøebám zákazníkù. Pro bližší objasnìní a pochopení proè byly vlastnì normy ISO øady 9000 pøepracovány, je tøeba se zmínit o zásadách systému managementu jakosti, na kterých jsou založeny. Ještì pøed tím je však tøeba upozornit, že normy ISO pro oblast jakosti se vyvíjejí dlouhodobì. Komise, která v této oblasti pracuje, monitorovala úèinnost normy z roku Na základì pøipomínek uživatelù výrobkù a služeb a také jejich poskytovatelù pøipravila návrhy, které tuto skuteènost respektují a po probìhlém procesu mezinárodního pøipomínkového øízení schválila a vydala nový standard. Základní myšlenkou nové normy je poskytnout organizacím produkujícím výrobky nebo služby základ pro to, aby byly vedeny k stálému zvyšování výkonnosti a tím i vlastní efektivnosti. Zásadami, na kterých jsou založeny, jsou myšleny, základní pravidla nebo pøístupy k øízení a fungování organizace, které jsou zamìøeny na neustálé a dlouhodobé zvyšování výkonnosti organizace soustøedìním se na zákazníky a pøi tom respektují i požadavky ostatních zainteresovaných stran, tj. zamìstnancù, akcionáøù, dodavatelù, atd. 4 DICOM INFORM ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001

5 TEORETICKÁ ÈÁST Tìmito zásadami jsou: - zamìøení na zákazníka, - úloha vrcholového vedení, - zapojení všech pracovníkù, - procesní pøístup, - systémový pøístup k managementu, - neustálé zlepšování, - pøístup k rozhodování založený na faktech, - vzájemnì prospìšné dodavatelské vztahy. Jaké výsledky lze oèekávat pøi aplikaci tìchto zásad? Zamìøení na zákazníka: pochopení potøeb a oèekávání zákazníkù v celé jejich šíøi, tj. týkajících se výrobkù, dodávání, ceny, provozní spolehlivosti, životnosti, atd.; zabezpeèení, aby cíle organizace produkující výrobek nebo poskytující službu byly propojeny s potøebami a oèekáváním zákazníkù; vyvážení požadavkù zákazníkù a zainteresovaných stran; sdìlování potøeb a oèekávání zákazníkù mezi jednotlivými úrovnìmi organizace; mìøení spokojenosti zákazníka; zamìøení se na výsledek a systematické øízení vztahù se zákazníky. V koneèném efektu by tato zásada mìla pøinést zvýšení zisku organizace, jejího podílu na trhu na základì pružné a pohotové reakce na pøíležitosti trhu a také zvýšení vìrnosti zákazníkù a možnosti opakování zakázek. dobrý pocit a hrdost zamìstnancù z toho, že jsou souèástí organizace; uspokojení z vlastní práce; lepší prezentace organizace u zákazníkù, na veøejnosti a v místním spoleèenství. Výsledkem aplikace této zásady je, že takto motivovaní zamìstnanci, kteøí jsou spokojeni se svým zamìstnáním, jsou také odpovìdni za svùj vlastní výkon a pøijímají cíle organizace za vlastní a jsou ochotni se podílet a pøispívat k rozhodování a neustálému zlepšování. Procesní pøístup: systematické definování procesù, tj. èinností, které jsou potøebné pro dosažení požadovaného výsledku; stanovení odpovìdností a pravomocí pro øízení klíèových èinností; identifikace a mìøení vstupù a výstupù z procesù; mìøení a analyzování zpùsobilosti klíèových procesù; identifikování rozhraní klíèových èinností v rámci funkcí organizace; zamìøení se na faktory jako jsou zdroje, metody a materiály, které zlepšují klíèové èinnosti v organizaci; vyhodnocení rizik, dùsledkù a dopadù èinností na zákazníky, dodavatele a další zainteresované strany; Úloha vrcholového vedení: aktivní pøístup a vedení pomocí pøíkladu; zvažování potøeb zainteresovaných stran; stanovení jasné vize organizace do budoucnosti; stanovení spoleèných hodnot a etických modelù jednání na všech úrovních organizace; vybudování dùvìry a odstranìní obav; poskytování potøebných zdrojù zamìstnancùm na to, aby jednali zodpovìdnì a spolehlivì; povzbuzení a uznání pøínosu zamìstnancù; podpora otevøené a pøímé komunikace; stanovení ambiciózních cílù a zavádìní strategií pro jejich dosažení. Výsledkem aplikování této zásady je skuteènost, že všichni zamìstnanci organizace budou motivováni a zapojí se do úsilí o dosažení cílù organizace. zvažování krokù procesù, toku øídicích opatøení, potøeb školení, nutnosti zaøízení a dále metod, informací a ostatních zdrojù potøebných k dosažení požadovaného výsledku. Efekt z aplikace této zásady lze oèekávat pøedevším ve snížení nákladù a efektivnìjším využití zdrojù, lepších, jistìjších a pøedvídatelnìjších výsledcích a stanovení správných priorit. Zapojení všech zamìstnancù: pochopení vlastní role jako pøíslušníkù organizace a svého pøispìní k jejímu fungování; pøijetí problémù za vlastní a odpovìdnosti za jejich øešení; identifikace limitujících faktorù své výkonnosti jako zamìstnancù organizace a hodnocení výkonnosti podle osobních cílù; aktivní vyhledávání pøíležitostí pro zvyšování svých schopností, znalostí a k získávání zkušeností; sdìlování poznatkù, zkušeností a otevøené diskuse o problémech a sporných otázkách; Systémový pøístup k managementu: popsání systému, kdy se identifikují nebo vyvinou procesy, které ovlivòují požadované cíle; strukturování systému tak, aby bylo dosaženo cílù zpùsobem, který je nejefektivnìjší a nejúèinnìjší; strukturování pøístupù pro sladìní procesù; lepší pochopení rolí a odpovìdností za dosažení spoleèných cílù a tím stírání hranic mezi funkcemi; stanovení prùbìhù jednotlivých èinností v systému a na co mají být zamìøeny; ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001 DICOM INFORM 5

6 TEORETICKÁ ÈÁST zjištìní, které procesy jsou na sobì závislé; neustálé zlepšování systému mìøením a vyhodnocováním; znalost organizaèních možností a identifikace existujících omezení zdrojù pøed zahájením èinnosti. Aplikace tohoto pøístupu umožní zamìøit se na klíèové procesy. Integrace a propojení procesù napomohou k dosažení požadovaných výsledkù a cílù. Neustálé zlepšování: zavedení dùsledného celopodnikového pøístupu k neustálému zlepšování organizace; dosažení stavu, kdy neustálé zlepšování výrobkù nebo služeb a systému se stane cílem každého pracovníka; poskytování výcviku zamìstnancùm v metodách a nástrojích stálého zlepšování jako napø. cyklus plánuj-dìlej-kontroluj-jednej; inovace procesù; stanovování cílù pro vedení a mìøítek pro jejich sledování; podpora èinností zamìøených na prevenci; zjiš ování a potvrzování toho, že došlo ke zlepšení. Prospìchem z aplikace této zásady by mìlo být pøedevším zapojení správnì vyškolených zamìstnancù do procesù zlepšování na všech úrovních organizace a provázání neustálého zlepšování se strategickými cíli organizace. Pøístup k rozhodování založený na faktech: pøijímání opatøení a sbìr dat a informací týkajících se stanoveného cíle; zajištìní stavu, aby byla data a informace dostateènì pøesná a spolehlivá; zajištìní dostupnosti dat zamìstnancùm, kteøí je potøebují; provádìní analýzy dat a informací použitím vhodných metod; pøijímání rozhodnutí a opatøení na základì analýzy skuteèností doplnìné zkušenostmi a intuicí. Výsledek této zásady se dá oèekávat ve vyšší možnosti prokázání správnosti pøedcházejících rozhodnutí na základì záznamù údajù a následné schopnosti pøezkoumat a rozebrat èi pøípadnì zmìnit názor a rozhodnutí pro dosažení cíle. normy ISO 9001:1994 a bylo nezbytné její obnovení. Systém jakosti uplatòovaný ve spoleènosti jsme mìli rozpracovaný tak, že splòoval požadavky dvaceti èlánkù staré normy. Rozhodovali jsme se, zda volit cestu, kterou pøipouští nová norma, a to v prvních fázích její implementace zásadnì nic nemìnit a zpracovat pøevodní matici mezi zavedeným systémem a požadavky nové normy. Pøi zpracovávání této matice však vyplynuly všechny rozdíly a nutnost pøijmutí dalších opatøení. Nová norma sice jmenuje jenom šest oblastí, které musí být øízeny dokumentovanými postupy, což dává pøíležitost k racionalizaci èinností a procesù tak, aby odrážely souèasnou praxi, a jejich sladìní s požadavky nové normy. Pøi této cestì je však nutné postupovat velmi opatrnì, nebo pøi následných auditech mùže auditor, v souhlase s normou, vyžadovat prokázání, jak je øízení nedokumentovaných procesù a èinností stanoveno. Druhou cestou, kterou bylo možné zvolit, je provedení revize stávajícího systému a jeho zásadní pøepracování tak, aby naplòoval požadavky nové normy. V koneèném øešení jsme, i když se to jevilo jako obtížnìjší, zvolili tuto možnost. Vzali jsme v úvahu, že tøíleté období, na které jsou udìlovány certifikáty, bude dostateènì dlouhé k tomu, abychom prokázali efektivní implementaci nové normy. Pøepracovali jsme pøíruèku jakosti, co by vrcholový dokument pro øízení jakosti a zapracovali jsme do ní výše uvádìné principy. Rovnìž tak jsme upravili øadu procesù a èinností øízení jakosti, aby vyhovovaly požadavkùm nové normy. Stanovili jsme potøebné procesy systému, jejich vazby, cíle jakosti, monitorování výstupù vèetnì spokojenosti zákazníka, jejich vyhodnocování (typicky pøi pøezkoumávání vedením), stanovení nápravných opatøení a programù pro zlepšování. O tom, že se nám tento zámìr úspìšnì zdaøil a pøepracovaný systém vyhovuje nárokùm nové normy, svìdèí udìlení certifikátu podle ISO 9001:2000 od Lloyd s Register Quality Assurance, London s dobou platnost do Je si jenom tøeba pøát, že uplatòování principù nové normy bude mít pøínosy, kvùli kterým ji její autoøi pøipravovali. Ing. Zdenìk Vápeník DIN, tel.: 0632/ Vzájemnì prospìšné dodavatelské vztahy: vytvoøení takového vzájemného vztahu, kdy jsou vyváženy krátkodobé zisky a dlouhodobé zámìry; sdílení odborných znalostí a zdrojù s partnery; zjištìní a výbìr klíèových dodavatelù; jasná a otevøená komunikace; sdílení informací a plánù do budoucnosti; podpora a uznání zlepšení a úspìchù dodavatelù. V koneèném výsledku mùže tato zásada pøinést možnosti vytváøení strategických partnerství a spojenectví, pružnost a optimalizaci nákladù a zdrojù. Rozpracování uvedených zásad systému managementu jakosti pomùže vytvoøit organizaci systém, který nejen splòuje požadavky ISO 9001:2000, ale je také dobrým základem pro další podnikání a motivující sílou pro následné zlepšování. Termín pøechodu na novou normu je stanoven do Naše spoleènost stála pøed problémem jak postupovat dále pøi aplikaci norem ISO øady V záøí 2001 konèila certifikace podle 6 DICOM INFORM ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001

7 ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA PØENOSOVÉ RYCHLOSTI PRO PØENOS DAT KV RÁDIOVÝMI STANICEMI R-150A A R-150S Servisní oddìlení DICOM stále zaznamenává dotazy na správné nastavení komunikaèních rychlostí pøi pøenosu dat KV rádiovými stanicemi øady R-150. Cílem následujícího èlánku je podrobným zpùsobem vysvìtlit tuto problematiku a doporuèit uživatelùm, jak správnì pøenosovou rychlost nastavit. Pøi pøenosu dat je tøeba rozlišit dva rozdílné pojmy: 1. Rychlost pøenosu dat v rádiovém kanále To je rychlost pøenosu dat vzduchem, která je urèena typem modemu ve stanici øady R-150. KV rdst Max. rychlost pøenosu dat (bps) R-150A 228,5 R-150A s modemem GM857* 2700 R-150S 5400 * modemem GM857 je vybaven omezený poèet rdst R-150A 2. Rychlost pøenosu dat mezi poèítaèem PC a rdst R-150 To je rychlost pøenosu dat kabelem, který spojuje PC a rdst R-150. Pøi pøenosu dat je tøeba dodržet jedno jediné pravidlo: Pøenosová rychlost datového rozhraní KV rdst = = Pøenosová rychlost datového rozhraní v PC Nyní budou podrobnì uvedeny možnosti nastavení datových rozhraní. 2.1 Datové rozhraní KV rádiové stanice KV rádiová stanice R-150A Všechny rdst R-150A dodané do AÈR mají od výrobce (DICOM) nastavenu rychlost KV rádiové stanice R-150A, které byly vybaveny modemem GM857, mají zvýšenou rychlost 1200 bps 4800 bps Tuto rychlost nemùže obsluha stanice bìžným zpùsobem zmìnit. Jedinou možností, jak zmìnit pøenosovou rychlost datového rozhraní, je použít speciální program, který má k dispozici servisní oddìlení výrobce (DICOM) KV rádiová stanice R-150S Všechny rdst R-150S, dodané do AÈR mají od výrobce (DICOM) nastavenu rychlost 4800 bps Tuto rychlost mùže obsluha stanice zmìnit pouze pøes plnicí zaøízení PK150T, kdy v nastavení Data - Alis - Basic - Data Interface Setup nastaví jinou komunikaèní rychlost než 4800 bps. Zásadnì se nedoporuèuje tuto rychlost mìnit. 2.2 Datové rozhraní poèítaèe PC Pro datovou komunikaci s R-150A nebo R-150S jsou urèeny dva komunikaèní programy, které si nastavují datové rozhraní PC. Pøíslušný komunikaèní program má uživatel instalován na PC (typ programu podle použitého operaèního systému): Operaèní systém MS DOS Windows 9X Program pro pøenos dat Alisterm Walterm nebo Alisterm Program Alisterm Rychlost datového rozhraní se nastavuje v souboru Alisterm.dat, který je umístìn ve stejném adresáøi, jako program Alisterm. Alisterm.dat je textový soubor, na jehož 14. øádku je text: BAUD2 = Pokud požaduje uživatel zmìnu rychlosti (napø. na 4800), otevøe v bìžném textovém editoru (ne ve Wordu!) soubor Alisterm.dat, zmìní øádek 14 na: BAUD2 = 4800 a soubor opìt uloží. Ostatní nastavení souboru Alisterm.dat nemìnit. Datové rozhraní programu Alisterm je pevnì nastaveno na sériový port COM2. Uživatel nastavení nemùže mìnit Program Walterm Rychlost datového rozhraní se nastavuje volbou Nastavení - Datový port - Rychlost. Standardnì je nastavena hodnota Datové rozhraní programu Walterm je výrobcem nastaveno na sériový port podle pøíslušné zástavby (prostøedku). Standardní nastavení: Port: COM2, Rychlost: 4800, Parita: žádná, Bitù: 8, Stopbitù: 1, HW øízení pøenosu: zatrženo 3. Závìr Pokud dojde k navázání spojení mezi dvìma koncovými KV rádiovými stanicemi øady R150 a pøijímaná data jsou neèitelná, pak je na 99 % špatnì nastavena rychlost pøenosu dat mezi poèítaèem PC a rdst øady R-150. Zásadnì pøizpùsobujeme rychlost na stranì PC, nikoliv na stranì KV rádiové stanice. Podle typu rdst provedeme kontrolu následujících parametrù v komunikaèním programu: KV rádiová Program Alisterm Program Walterm stanice R-150A R-150A s modemem GM857 R-150S V souboru Alisterm.dat zmìnit øádek 14 na: BAUD2 = 1200 V souboru Alisterm.dat zmìnit øádek 14 na: BAUD2 = 4800 V souboru Alisterm.dat zmìnit øádek 14 na: BAUD2 = 4800 V programu Walterm provést volbu Nastavení - Datový port Port: COM2, Rychlost: 1200, Parita: žádná, Bitù: 8, Stop-bitù: 1, HW øízení pøenosu: zatrženo V programu Walterm provést volbu Nastavení - Datový port Port: COM2, Rychlost: 4800, Parita: žádná, Bitù: 8, Stop-bitù: 1, HW øízení pøenosu: zatrženo V programu Walterm provést volbu Nastavení - Datový port Port: COM2*, Rychlost: 4800, Parita: žádná, Bitù: 8, Stop-bitù: 1, HW øízení pøenosu: zatrženo * Èíslo portu zvolit podle aktuálního pøipojení k PC Ing. Milan Šošolík KON, tel.: 0632/ ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001 DICOM INFORM 7

8 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY Na slavnostním veèeru Èeských 100 nejlepších ve Španìlském sále Pražského hradu pøevzal øeditel Ing. A. Šohajek z rukou ministra obrany ÈR Ing. J. Tvrdíka ocenìní pro DICOM - nejlepší firma z ÈR v oboru obranný prùmysl za rok Stejné ocenìní získal DICOM již v roce Ochrana informací je dùležitým tématem souèasnosti a se vstupem Èeské republiky do NATO jsou otázky s ním spojené vysoce aktuální. Proto naše spoleènost podala žádost na NBÚ o provìrky osob a organizace. Po uskuteènìných provìrkách v oblastech personální, administrativní a objektové bezpeènosti vydal v záøí letošního roku Národní bezpeènostní úøad naší organizaci potvrzení podle 62 odst. 1 zákona è. 148/1998 Sb. o ochranì utajovaných skuteèností a zmìnì nìkterých zákonù, na základì kterého mohou být firmì poskytnuty a mohou v ní vznikat utajované skuteènosti do a vèetnì stupnì utajení DÙVÌRNÉ. Za úèasti slovenského prezidenta, ministrù obrany Slovenské a Èeské republiky, náèelníka GŠ ASR, velitelù pozemních a vzdušných sil ASR a AÈR, øady dalších velitelù vojska a V.I.P. hostí se ve vojenském prostoru Leš v SR uskuteènilo ve dnech 9. až 13.záøí 2001 mezinárodní velitelsko - štábní cvièení s èásteèným vyvedením vojsk 1. mb Armády Slovenské republiky a 71. mpr. Armády Èeské republiky pod názvem BLUE LINE Toto cvièení pøímo navázalo na loòské cvièení BLUE LINE 2000, konané ve VP LIBAVÁ, ÈR. BLUE LINE 2001 bylo co do rozsahu a úèasti významných hostí nejvìtší v dosavadní v historii ASR. Cvièení bylo velmi profesionálnì pøipraveno a vedeno a prokázalo pøipravenost aktérù zvládnout zadaný úkol. Pro spoleènost DICOM a pro mne osobnì, jako pøímého úèastníka cvièení v èásti V.I.P. byl velkým zadostiuèinìním fakt, že obì armády byly vybaveny ruèními, pøenosnými i mobilními VKV taktickými komunikaèními prostøedky made in DICOM, které pracovaly po celou dobu cvièení bezchybnì a vysloužili si uznání z nejvyšších armádních míst. Ing. Alois Šohajek, øeditel DICOM DICOM INFORM - ètvrtletník spoleènosti DICOM. Vydavatel: DICOM, spol. s r.o. Toto èíslo vychází v nákladu 250 ks. Redakce, grafické zpracování a tisk - oddìlení DIN spoleènosti DICOM DICOM, spol. s r.o., Sokolovská 573, P.O.Box 129, Uherské Hradištì,Tel. 0632/522603, Fax: 0632/522836, 8 DICOM INFORM ÈÍSLO 16/PROSINEC 2001

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

Obsah TECHNOLOGIE VÝROBY PLOŠNÝCH SPOJÙ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA... 13 1.1 Subtraktivní technologie výroby... 15 1.2 Aditivní technologie výroby plošných spojù... 16 1.3 Výroba a konstrukce vícevrstvých desek

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

50 let od založení podniku MESIT

50 let od založení podniku MESIT ČÍSLO 17,18 (1,2/02) KVĚTEN 2002 V TOMTO ČÍSLE MESIT - 50 let... 1-7 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY 50 let od založení podniku MESIT Pøipomínat si významná jubilea

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality Pøíruèka systému managementu kvality 1. Prohlášení Tato pøíruèka systému managementu kvality popisuje systém managementu kvality (dále

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné ROZVÁDĚČE NN systém EU Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních požadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkušeností našich pracovníkù i z nejmodernìjších poznatkù v elektrotechnice. Každý

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

OBSAH. Seznam ilustrací... xv Seznam schémat... xvii Pøedmluva... xxi. 1 Podniková strategie: úvod... 3

OBSAH. Seznam ilustrací... xv Seznam schémat... xvii Pøedmluva... xxi. 1 Podniková strategie: úvod... 3 Podniková strategie vii OBSAH Seznam ilustrací... xv Seznam schémat... xvii Pøedmluva... xxi Èást I Úvod... 1 1 Podniková strategie: úvod... 3 1.1 Podstata strategie a strategických rozhodnutí... 4 1.1.1

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Centrální mazání øetìzù

Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù zvyšuje produktivitu výrobních linek Tøecí body øetìzu: C Mezi vnìjší a vnitøní sponou. D Mezi sponou a váleèkem. E Mezi zubem øetìzového kola, váleèkem

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Pøepì ová ochrana videomonitorovacích systémù s analogovými kamerami Témìø celý povrch naší planety je pokrytý hustou sítí elektrických propojení. Kromì energetických sítí nyní zažívají bouølivý rozvoj

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

V TOMTO ÈÍSLE SO TWARE, SO TWARE ÈÍSLO 12 (4/00) PROSINEC 2000

V TOMTO ÈÍSLE SO TWARE, SO TWARE ÈÍSLO 12 (4/00) PROSINEC 2000 ÈÍSLO 12 (4/00) PROSINEC 2000 V TOMTO ÈÍSLE DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY SO TWARE, SO TWARE... 1 SO TWARE, SO TWARE NOVINKY Má ještì DGPS smysl?... 2 TEORETICKÁ

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

MIKROSKOPY A PROJEKTORY

MIKROSKOPY A PROJEKTORY MIKROSKOPY A PROJEKTORY MA 113 MA 116 MA 118 MA 121 STØEDICÍ MIKROSKOPY MA 113, MA 116, MA 118, MA 121, MA 111, MA 112,MA 112-2, MA 112-2Ee, MA 117 SZ/1, MA 117 SZ-E-3 Použití: pro støedìní a ustavování

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

NRUE/A, NRUF/A (NRUT../A)

NRUE/A, NRUF/A (NRUT../A) TR RS -0.0 ompaktní regulátory /5 en - 0.999 RU/, RU/ (RUT../) igitální podstanice rogramovatelné kompaktní regulátory pro mìøicí, øídicí a regulaèní úlohy v systémech VV. ohou být použity pro autonomní

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

V TOMTO ÈÍSLE TECHNOLOGIE A DICOM ÈÍSLO 6 (2/99) DUBEN 1999 DICOM IN ORM REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY TECHNOLOGIE A DICOM... 1

V TOMTO ÈÍSLE TECHNOLOGIE A DICOM ÈÍSLO 6 (2/99) DUBEN 1999 DICOM IN ORM REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY TECHNOLOGIE A DICOM... 1 ÈÍSLO 6 (2/99) DUBEN 1999 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY V TOMTO ÈÍSLE TECHNOLOGIE A DICOM... 1 NOVINKY Nový zpùsob popisu dílcù (Laser)... 2 Osazovací automat MYDATA

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Operaèní postup Úrazová endoprotéza ramenního kloubu

Operaèní postup Úrazová endoprotéza ramenního kloubu Operaèní postup Úrazová endoprotéza ramenního kloubu - 1 - ÚRAZOVÁ ENDOPROTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU OBSAH Úvod... 2 Rozmìrová øada... Nástroje pro aplikaci endoprotézy... 2 3 Operaèní postup Obecné zásady

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více