Strojírenství - programování CNC strojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strojírenství - programování CNC strojů"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje Profil absolventa Úvodní identifikační údaje Popis uplatnění absolventa Očekávané kompetence absolventa Charakteristika ŠVP Identifikační údaje oboru Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Metody a postupy výuky Cíle a pojetí vzdělávacího programu Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Organizace výuky Maturitní zkouška Realizace klíčových kompetencí Aplikace průřezových témat Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Hodnocení žáků a diagnostika Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Charakteristika školy Učební plány Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Dějepis Matematické vzdělávání

3 Matematika Přírodovědné vzdělávání Chemie Fyzika Ekologie Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávací předměty CAD/CAM Počítačová grafika Technické kreslení Konstruování Projektování Strojírenská technologie Základy strojnictví Stroje a zařízení Metrologie a měření CNC programování Řízení a regulace Elektrotechnika Praxe Personální a materiální zabezpečení vzdělání Spolupráce se sociálními partnery

4 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Strojírenství - programování CNC strojů Název oboru: Strojírenství Kód oboru: 3-41-M/01 Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka vzdělání: 4 roky Forma vzdělání: denní Předkladatel: název školy Integrovaná střední škola Cheb adresa školy Obrněné brigády 6, Cheb ředitel Mgr. Bc. Tomáš Mašek telefon www Zřizovatel: název Krajský úřad Karlovarského kraje IČ Adresa Závodní 353/88, 3601, Karlovy Vary Platnost: od podpis a razítko ředitele školy 4

5 . Profil absolventa.1 Úvodní identifikační údaje Zřizovatel: název Krajský úřad Karlovarského kraje IČ Adresa Závodní 353/88, 3601, Karlovy Vary Název školy: Integrovaná střední škola Cheb Adresa školy: Obrněné brigády 6, Cheb Adresa webu: Název ŠVP: Programování a obsluha CNC strojů ve strojírenství Název oboru: Strojírenství Kód oboru: 3 41 M/01 Platnost: od počínaje prvním ročníkem stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou délka vzdělání: 4 roky forma vzdělání: denní. Popis uplatnění absolventa Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník (ÚSO) se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících se schopností obsluhovat CNC stroje, programovat CNC stroje (a to nejen pro oblast strojírenství, ale pro ostatní obory, které využívají CNC strojů). Je připravován k provádění těchto činností všude tam, kde se využívají CNC stroje. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Typickými činnostmi, kterými se absolventi tohoto oboru zabývají, jsou činnosti zabezpečující výrobu strojních součástí. Absolventi si osvojí široký teoretický i praktický základ oboru a jsou specialisty v pracovních pozicích jako programátoři CNC strojů ve strojírenství. Dále je absolvent vybaven praktickými znalostmi v oblasti CAD/CAM systémů, programování CNC strojů a počítačové grafiky. 5

6 Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění všude ve strojírenské výrobě a v obchodu...1 Očekávané kompetence absolventa Klíčové kompetence jsou v evropském rámci pojímány jako kombinace znalostí, dovedností a postojů odpovídajících určitému kontextu a jsou definovány jako kompetence, které všichni potřebují ke svému osobnímu naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění a pro pracovní život. Během počátečního vzdělávání a odborné přípravy by si měli mladí lidé osvojit klíčové schopnosti na takové úrovni, aby byli připraveni na dospělost, a tyto schopnosti by si měli dále rozvíjet, zachovávat a aktualizovat v rámci celoživotního vzdělávání. Odbornými kompetencemi rozumíme kompetence, které jsou profilově zaměřeny vůči oboru. Popisují, jaké konkrétní činnosti ve svém oboru mají znát, v čem se mají orientovat, jaký mají přehled, např. o ekonomicko-sociálním rozvoji apod. Klíčové kompetence mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata; dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 6

7 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě); chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; 7

8 mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. správně používat a převádět běžné jednotky; používat pojmy kvantifikujícího charakteru; provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; učit se používat nové aplikace; komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. Odborné kompetence navrhovali základní druhy spojů a volili spojovací součásti, navrhovali a dimenzovali strojní součásti k přenosu pohybu, potrubí a armatury aj. konstrukční prvky strojů a zařízení; zpracovávali návrhy jednoduchých tekutinových mechanizmů sestavených ze standardních prvků; konstruovali jednoduché řezné nástroje, nástroje ke tváření, jednoduché přípravky, měřidla aj. výrobní pomůcky; 8

9 volili pro strojní součásti a nástroje vhodné materiály, druhy polotovarů, druhy a rozměry předvýrobků; u kovových materiálů předepisovali jejich tepelné zpracování, povrchovou úpravu apod. s přihlédnutím ke zpracování na CNC strojích; četli a vytvářeli výkresy součástí, výkresy sestavení, schémata aj. produkty grafické technické komunikace používané ve strojírenství; orientovali se v jednoduchých stavebních výkresech a jednoduchých elektrotechnických schématech; zpracovávali k výkresům součástí a sestavení další navazující konstrukční dokumentaci; dimenzovali strojní součásti a konstrukce, kontrolovali jejich namáhání a deformace; uplatňovali zásady technické normalizace a standardizace, využívali při řešení technických úloh normy, strojnické tabulky aj. zdroje informací; navrhovali technologické postupy hotovení jednodušších součástí a postupy montáže jednodušších podskupin či výrobků s přihlédnutím ke zpracování na CNC strojích; vytvářeli popisy jednotlivých technologických operací pro výrobu nesložitých součástí; určovali stroje, CNC stroje, zařízení, komunální nástroje, nářadí, měřidla a další výrobní pomůcky pro uskutečnění jednotlivých technologických operací; navrhovali základní koncepci jednoduchých operačních nástrojů, nářadí, měřidel a dalších výrobních pomůcek s přihlédnutím ke zpracování na CNC strojích; stanovovali technologické podmínky pro operace obrábění, tváření, tepelného zpracování apod.; určovali pomocné a provozní materiály a hmoty, potřebné k uskutečnění předepsaných technologických operací; vytvářeli programy pro vykonávání jednodušších pracovních operací na CNC strojích; navrhovali způsoby a podmínky kontroly jakosti součástí a výrobků; zpracovávali v souladu se servisní a provozní dokumentací strojů a zařízení plány jejich ošetřování a údržby; navrhovali s použitím servisní dokumentace strojů a zařízení způsoby zjišťování jejich technického stavu či závad; rozhodovali o způsobu opravy závad běžných konstrukčních uzlů a agregátů strojů a zařízení včetně CNC strojů vedli záznamy o provozu, údržbě a opravách strojů a zařízení; zpracovávali údaje pro objednávky potřebných náhradních dílů a komponent strojů a zařízení. používali měřidla a měřicí přístroje, vhodně aplikovali běžné způsoby kontroly a měření základních technických veličin; měřili délkové rozměry, úhly, tvary, vzájemnou polohu ploch a prvků součástí a jakost jejich povrchu; prováděli zkoušky mechanických vlastností technických materiálů, jednoduché zkoušky jejich technologických vlastností, zkoušky vlastností provozních hmot a materiálů, kontrolu strojních součástí a nástrojů a podíleli se dílčími měřeními na komplexních měřeních a zkouškách strojů a zařízení; vyhodnocovali výsledky uskutečněných měření a zpracovávali o nich záznamy a protokoly. využívali aplikační programy pro podporu projektové a konstrukční přípravy výroby včetně výroby na CNC strojích. využívali aplikační programy pro podporu technologické přípravy výroby, včetně přípravy výroby pro CNC stroje; 9

10 využívali aplikační programy pro podporu péče o technický stav strojů; prezentovali myšlenky a návrhy s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, za pomoci CAD/CAM nástrojů. rozezná smyslovým vnímáním, popř. uskutečněním jednoduchých zkoušek nejpoužívanější druhy konstrukčních, nástrojových a pomocných materiálů používaných ve strojírenství a při provozu strojů a CNC strojů navrhuje a předepisuje materiály pro výrobu strojních součástí, prvků konstrukcí, nástrojů, nářadí apod. navrhuje postupy, technologické podmínky a druhy technologických zařízení k provedení operací tepelného či chemicko-tepelného zpracování strojních součástí, nástrojů, odlitků, svarků, kovací teploty výkovků apod.; navrhuje druhy a způsoby provedení dodatkových operací, navazujících na tepelné zpracování a způsoby kontroly výsledků tepelného či chemicko-tepelného zpracování určuje způsob přípravy povrchů před jejich povrchovou úpravou a dodatkové operace navazující na vlastní povrchovou úpravu včetně úpravy na CNC strojích; stanovuje rozměry předvýrobků a polotovarů stanovuje sled technologických operací výroby strojních součástí, částí konstrukcí, nástrojů, nářadí, výrobních pomůcek apod stanovuje rozdělení operací strojního obrábění do jednotlivých úseků, úkonů a připravuje je také pro CNC stroje. navrhuje pro jednotlivé operace použití operačního nářadí, nástrojů, měřidel aj. výrobních pomůcek stanovuje postupy montáže jednoduchých podskupin či skupin určuje potřebné montážní nářadí navrhuje podle zadaných parametrů jednoduché i složené převody ozubenými koly, řemenové a řetězové převody rozlišuje jednotlivé druhy strojů, CNC strojů a zařízení, kategorizuje je podle základních parametrů a zná hlavní podmínky pro jejich provoz vypracovává pro dané stroje (skupiny strojů, strojní zařízení, vozidla apod.) plány údržby, revizí a plánovaných oprav zná základní zásady a normy v oblasti řízení a certifikace jakosti výrobků kreslí výkresy součástí zobrazuje tvar součástí, kótuje jejich délkové rozměry a úhly, stanovuje jejich dovolené úchylky, úchylky geometrického tvaru a vzájemné polohy jejich ploch a prvků využívá ke konstrukčním činnostem výpočetní techniku s příslušnými aplikačními programy orientuje se v blokových schématech jednoduchých řídicích a automatizačních systémů chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; 10

11 znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili s finančními prostředky; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška se dělí na dvě části: společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě její části. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze povinných zkoušek, které zadává Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v termínu společném pro všechny školy a za stejných podmínek, určuje jejich rozsah a formu a stanoví i kritéria jejich hodnocení. Jedná se o zkoušky: - zkouška z českého jazyka a literatury - volitelná zkouška - žáci si volí mezi předměty: cizí jazyk a matematika Povinné zkoušky koná žák v základní úrovni obtížnosti. Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků s ohledem na specifika a možnosti naší školy a možnosti uplatnění absolventa na trhu práce v našem regionu nebo v dalším studiu. Skládá se ze 3 povinných zkoušek stanovených ředitelem školy. Předměty a formy profilové části maturitní zkoušky: Praktická zkouška z odborných předmětů - forma: praktická zkouška - jednodenní o Maturitní témata obsahují otázky z učiva těchto předmětů CAD/CAM CNC programování Konstruování Strojírenská technologie forma: ústní zkouška o Maturitní témata obsahují otázky z učiva těchto předmětů Strojírenská technologie Stroje a zařízení - forma: ústní zkouška 11

12 o Maturitní témata obsahují otázky z učiva těchto předmětů Stroje a zařízení Fyzika - ústní zkouška - nepovinná Matematika - ústní zkouška - nepovinná Profilová část maturitní zkoušky může mít, kromě tří povinných zkoušek, až nepovinné zkoušky. Žák si je může zvolit z důvodu větších šancí na trhu práce nebo možného zohlednění výsledků těchto zkoušek v přijímacím řízení na vysokou školu. 1

13 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Identifikační údaje oboru Název školy: Integrovaná střední škola Cheb Adresa školy: Obrněné brigády 6, Cheb Adresa webu: Název ŠVP: Programování a obsluha CNC strojů ve strojírenství název oboru Programování a obsluha CNC strojů ve strojírenství kód 3 41 M/01 stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou délka studia 4 forma studia denní forma vzdělávání platnost od Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Přijímání ke studiu je v souladu s paragrafem 60 Zákona č. 561/004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/004 Sb. v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělávání. Přijetí ke vzdělávání ve střední škole je v souladu s ustanoveními zákona č. 561/004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělání a splnění stanovených kritérií ředitelem školy na příslušný školní rok. Doklad o zdravotní způsobilosti uchazeče není požadován. V souladu se zákonem č. 561/004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásí ředitel školy ve stanovených termínech první kolo (případně další kola) přijímacího řízení pro přijímání do prvního ročníku střední školy a stanoví: 1. počty přijímaných uchazečů,. konání či nekonání přijímací zkoušky (písemného testu), 3. jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení pro daný obor vzdělání, 4. další podmínky pro přijetí (stanovené aktuálně podle platných legislativních norem). 13

14 3.. Metody a postupy výuky Vyučovací, nebo-li výukové metody jsou postupy, cesty, způsoby vyučování, kterými se dosahují stanovené výukové cíle výsledky vzdělávání. Na ISŠ Cheb klasifikujeme výukové metody následovně: 1. klasické výukové metody metody slovní, jako např. vyprávění, vysvětlování, výklad, přednáška, práce s textem a rozhovor. - metody názorně - demostrační předvádění a pozorování, práce s obrazem, schéma, ilustrace, myšlenkové a pojmové mapy, instruktáž. - metody dovednostně - praktické vyučující hlavně využívají napodobování, manipulování, vytváření dovednosti a produkční dovednosti.. Aktivizující metody zde využíváme hlavně metody diskusní, problémové, situační, inscenační a didaktické hry. 3. Komplexní výukové metody zde se využívá hlavně frontální výuka, skupinová a kooperativní výuka, individuální a individualizovaná výuka. Dále také samostatná práce žáků, kritické myšlení, brainstorming a brainwriting, projektová výuka, výuka dramatem, učení o životních situacích a výuka podporovaná počítačem. Jsou v podstatě různorodé, odpovídají potřebám a zkušenostem jednotlivých pedagogů a charakteru učiva. Zařazení jednotlivých metod je blíže konkretizováno až na úrovni vyučovacích předmětů. Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoje kompetencí ve školním vzdělávacím programu se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací potřeby žáků. Učitelé se dle možností zaměřují na metody aktivizující, kterými je žák nucen při získávání vědomostí a dovedností vyvinout vlastní úsilí. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů formou mezipředmětových vztahů, žáci si osvojí učivo ve vzájemných souvislostech prostřednictvím průřezových témat. Při využívání různých forem metod výuky ze strany vyučujících je kladen důraz na vytváření pozitivního klimatu třídy a na rozvíjení dobré komunikace mezi žáky a učiteli. Při výuce se prolínají metody aktivizující, kterými je žák nucen při získávání vědomostí a dovedností vyvinout vlastí úsilí s metodami pasivními, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky, ty jsou chápány jako doplňkové. V průběhu školního roku jsou do výuky zařazovány exkurze, přednášky odborníků z praxe a odborné praxe žáků v reálných pracovních podmínkách. Cílem zařazení odborných praxi je seznámení žáků s reálnými provozy a pracovišti a získání informací pro jejich rozhodování o budoucím uplatnění a studiu. Realizace klíčových kompetencí - k učení rozvíjí se ve všech předmětech vyučovaných na naší škole - komunikativní písemné i ústní vyjadřování žáků je neustále kultivováno ve všech předmětech - k řešení problémů ve všech předmětech jsou žáci vedeni k samostatnému řešení problémů 14

15 i k práci ve skupinách - personální a sociální osobnostní a sociální výchově je věnována velká pozornost, aby žáci byli vedeni k rozvíjení vlastní osobnosti a schopnosti spolupracovat s druhými - občanské a kulturní povědomí hodnoty osobnostní i hodnoty nutné pro život v této společnosti jsou žákům předávány v rámci celého studia - využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a práce s informacemi Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby byly u žáků rozvíjeny klíčové kompetence, které požadují zaměstnavatelé a které jsou součástí výkonu odborné kvalifikace. Žák má být flexibilní, má být schopen se celoživotně vzdělávat a uplatnit se na trhu práce. Své teoretické poznatky získané v předmětech, své dovednosti a znalosti si mohou žáci porovnat s požadavky potencionálních zaměstnavatelů v době odborné praxe, která je zařazena od druhého ročníku. Žáci navazují nové kontakty, učí se jednat s lidmi, vykonávají jednoduché administrativní činnosti, prokazují tak svoji adaptabilitu, samostatnost při plnění svěřených úkolů, zodpovědnost i schopnost spolupráce. Poznatky z praxe i případné požadavky zaměstnavatelů jsou dále doplňovány a rozvíjeny v předmětech. Ve výuce je podporována samostatná práce, využívaná práce s textem. Žáci řeší praktické problémové úlohy a situace, na nichž aplikují teoretické poznatky. Žáci mají možnost samostatné ústní a písemné prezentace (samostatné práce, projekty, referáty, diskuze). Různými formami (film, besedy, exkurze) se cíleně ujasňuje představa žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání. 3.3 Cíle a pojetí vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy tak, aby našli uplatnění v širokém spektru praktických činností a ve schopnosti obsluhovat CNC stroje, programovat CNC stroje (a to nejen pro oblast strojírenství, ale pro ostatní obory, které využívají CNC strojů). Protože i tato oblast techniky se v současné době rozvíjí nebývalým tempem, kladou učitelé při výuce důraz především na rozvíjení schopnosti žáků učit se, pracovat, vnímat a posuzovat i zdánlivě nesouvisející vlivy, hledat nová řešení, pracovat a řešit úkoly samostatně i v kolektivu. Aby bylo uvedených cílů dosaženo, je zvláště v odborných předmětech prováděna výuka často v malých skupinách a je zaměřena na ověřování schopností žáků poznatky správně a samostatně aplikovat. Při vyučování se využívají moderní výukové metody, které nutí žáky k samostatnému uvažování, posuzování získaných poznatků, ale také posuzování důsledků aplikovaných rozhodnutí a použitých řešení (metoda heuristická, deduktivní, projektová apod.). ICT technika a moderní didaktické pomůcky (dataprojektor) moderní software včetně CAD/CAM aplikací jsou využívány při vyučování v různém rozsahu prakticky ve všech předmětech. 15

16 Mimořádně obtížným úkolem pro všechny učitele je v co největší možné míře naplnit představy žáků o zvoleném oboru vzdělání a o jeho uplatnění v praxi, případně motivovat jejich zájem o zvolený obor a udržet jej po celou dobu studia. 3.4 Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Tento vzdělávací program je určen pro uchazeče, kteří splnili podmínky pro přijetí, mají obecný zájem o techniku a spatřují své budoucí pracovní uplatnění v povoláních, jako je programování v CAD/CAM aplikacích a obsluha CNC strojů. Učivo všeobecně vzdělávacích předmětů poskytuje absolventům všeobecný kulturní rozhled, znalosti a dovednosti, které jim napomáhají k pochopení současného světa v širším kontextu, a které jim umožňují vytváření správných postojů k ostatním lidem, k vědě, k technice a k péči o zdraví. Zvláštní důraz je kladen na schopnost absolventa porozumět sociálním partnerům a správně komunikovat v rodném i cizím jazyce. Žáci jsou připravováni využívat i v této oblasti prostředky nejmodernějších komunikačních technologií. Blok všeobecně vzdělávacích předmětů je sestaven s důrazem na osvojení cizího jazyka. Posílena je role oblasti informačních a komunikačních technologií, ve které budou žáci získávat znalosti též v oblasti CAD/CAM systémů, programování CNC strojů a počítačové grafiky. Zkušenosti potvrzují, že hlubší orientace v aplikačním softwaru značně zvyšují produktivitu práce. Odborné předměty jsou dále sestaveny z oblastí strojírenství, projektování a konstruování, elektrotechniky a praktického vyučování. Teoretické vyučování Na začátku každého ročníku jsou žáci seznámeni s učebním plánem k jednotlivým vyučovaným předmětům na daný školní rok. Zároveň na úvodních hodinách jednotlivých předmětů obdrží informace, ve kterých mají uvedeny všechny potřebné údaje vztahující se k jejich studiu, jako jsou názvy předmětů, vyučující, potřebná literatura, potřebné pomůcky. V rámci studia mají žáci možnost po celou dobu vzdělávání využívat odborných konzultací ve všech předmětech, které jsou jim dány učebním plánem (ŠVP) oboru Programování a řízení CNC strojů ve strojírenství Dále je k dispozici vybavení jednotlivých učeben jak kmenových, tak i odborných, které žáci využívají při studiu. Kmenové učebny školní tabule lavice a židle Některé učebny jsou dále vybaveny: 16

17 data projektorem interaktivní tabulí s programem Smart board televizorem + videem + DVD přehrávačem PC nebo notebookem s připojením na Internet Učebny výpočetní techniky: PC s LCD monitory, klávesnicí, myší a notebooky s připojením na Internet, odborný software. Praktické vyučování Žáci absolvují praktické vyučování v dílnách ISŠ Cheb, kde získají základní znalosti se zpracováním kovů (dílna zámečnická, dílna strojní s obráběcími stroji včetně CNC) a v odborné učebně výpočetní techniky s odborným softwarovým vybavením (CAD/CAM aplikace), kde získají zkušenosti s programováním CNC strojů včetně simulace obrábění. Zámečnická dílna: pracovní stoly stolní a stojanové vrtačky pákové nůžky ruční nářadí Strojní dílna: soustruhy (včetně CNC) frézky vrtačka bruska strojní pila 3.5 Organizace výuky Základní organizační formou výuky je denní forma vzdělávání podle rozvrhu vyučovacích hodin. V některých předmětech je výuka dělena na výklad a na semináře nebo cvičení, která jsou organizována pro menší skupiny žáků. V některých předmětech, kde je třeba trvalé aktivní zapojení všech žáků nebo kde žáci řeší samostatně pod vedením vyučujícího praktické úlohy, je výuka organizována jen formou cvičení nebo seminářů (Cizí jazyk, IKT, Praxe apod.). Většinou probíhá výuka těchto předmětů v odborných učebnách. Příprava žáků je organizována jako čtyřleté denní studium. Příprava na budoucí povolání je ukončena maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a platnou vyhláškou o ukončování studia na středních školách. Realizace praxe 17

18 Praxe, jako nejrozsáhlejší předmět technické a technologické přípravy je rozvržená na celé studium a pokrývá v podstatě 3 oblasti učiva/ Projektování a konstruování, Strojírenská technologie a Stavba a provoz strojů. Realizace blokové praxe Praxe je rozložena do druhého a třetího ročníku studia (viz tabulka přehledu využití týdnů ve školním roce). Rozšiřuje vědomosti a dovednosti ve všech oblastech vzdělávání. Je realizována v reálných pracovních podmínkách na základě,,dohody o zabezpečení odborné praxe žáků (dle 1, 13 vyhlášky MŠMT č. 13/005 Sb., o středním vzdělávání). Žáci si vedou o průběhu praxe záznamy, ve kterých dokumentují průběh praxe, výčet vlastních činností. Na základě těchto záznamů žáci vypracují podrobnou zprávu, kterou po ukončení praxe odevzdají. Výsledky praxe jsou zohledněny při hodnocení předmětu praxe. 3.6 Maturitní zkouška Maturitní zkouška se dělí na dvě části: společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě její části. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze povinných zkoušek, které zadává Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v termínu společném pro všechny školy a za stejných podmínek, určuje jejich rozsah a formu a stanoví i kritéria jejich hodnocení. Jedná se o zkoušky: - zkouška z českého jazyka a literatury - volitelná zkouška - žáci si volí mezi předměty: cizí jazyk a matematika Povinné zkoušky koná žák v základní úrovni obtížnosti. Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků s ohledem na specifika a možnosti naší školy a možnosti uplatnění absolventa na trhu práce v našem regionu nebo v dalším studiu. Skládá se ze 3 povinných zkoušek stanovených ředitelem školy. Předměty a formy profilové části maturitní zkoušky: Praktická zkouška z odborných předmětů - forma: praktická zkouška - jednodenní o Maturitní témata obsahují otázky z učiva těchto předmětů CAD/CAM CNC programování Konstruování Strojírenská technologie forma: ústní zkouška o Maturitní témata obsahují otázky z učiva těchto předmětů Strojírenská technologie Stroje a zařízení - forma: ústní zkouška o Maturitní témata obsahují otázky z učiva těchto předmětů Stroje a zařízení 18

19 Fyzika - ústní zkouška - nepovinná Matematika - ústní zkouška - nepovinná Profilová část maturitní zkoušky může mít, kromě tří povinných zkoušek, až nepovinné zkoušky. Žák si je může zvolit z důvodu větších šancí na trhu práce nebo možného zohlednění výsledků těchto zkoušek v přijímacím řízení na vysokou školu. 3.7 Realizace klíčových kompetencí K rozvoji klíčových kompetencí nejvíce přispívá využití vhodných výukových metod, které již byly zmíněny v odstavci.., a které ve svých důsledcích vedou žáky k osobní aktivitě, kreativitě, k týmové práci a k aplikaci získaných poznatků a dovedností (samostatné řešení praktických úloh referáty, projekty, návrhy apod.). Nezanedbatelnou roli zde hrají i mimoškolní aktivity, které staví žáky do nových rolí, přitom v odlišném prostředí (olympiády, odborné soutěže, SOČ, zájmové kroužky, sportovní kurzy, návštěvy výstav, veletrhů, firem apod.). Používané metody a klíčové kompetence, k jejichž rozvoji přispívají jednotlivé předměty jsou konkretizovány v osnovách předmětů. 3.8 Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti Charakteristika tématu Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však jen o postoje, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním. Škola vytváří demokratické klima otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Výchova k odpovědnému a aktivnímu občanství v demokratické společnosti zahrnuje vědomosti a dovednosti z těchto oblastí: osobnost a její rozvoj komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů společnost jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství historický vývoj (především v 19. a 0. století) stát, politický systém, politika, soudobý svět masová média morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život. 19

20 Těžiště realizace se předpokládá v etické výchově, ve vytvoření demokratického klimatu školy, v cílevědomém úsilí o dobré znalosti a dovednosti žáků, v promyšleném a funkčním používání strategie výuky a v realizaci mediální výchovy. K vytvoření demokratického klimatu ve škole přispívá také Rada rodičů a Rada studentů. Při pravidelných měsíčních schůzkách jsou řešeny problémy spojené s provozem školy, ale zejména jsou vznášeny náměty a připomínky k průběhu vzdělávání, k mimoškolním akcím, k profesní orientaci žáků a k perspektivám školy. Mediální výchova je realizována nejen v rámci jednotlivých předmětů (zejména při vyhledávání relevantních informací na internetu), ale též prostřednictvím školního časopisu Redakční tým se podílí na vzniku časopisu po stránce obsahové, technické i distribuční, učí se nést odpovědnost za výsledek své práce. Nedílnou součástí výchovy žáků k aktivnímu občanství je prevence sociálně patologických jevů u žáků. Školní preventivní strategie vytyčuje dlouhodobé cíle, které jsou pak na každý školní rok konkretizovány. Člověk a životní prostředí Charakteristika tématu Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s odborným vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Průřezové téma je ve složce všeobecného vzdělávání začleněno především do přírodovědného vzdělávání v tématech ekologie, člověk a životní prostředí, dále je začleněno do společenskovědního a estetického vzdělávání a vzdělávání pro zdraví. V odborné složce se vzdělávání zaměřuje zejména na materiálové a energetické zdroje, na kvalitu pracovního prostředí, vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví, na technické a technologické procesy a řídící činnosti. Obsah průřezového tématu Člověk a životní prostředí zahrnuje témata: 0

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenské práce 23-51-E/01 Verze: v1.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1. Úvodní identifikační údaje... 6 2.2 Popis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik Verze 1 Platnost od 1.9.2011 Č.j.: 1780/2012 Spis. skart.

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Lesnické práce 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V KLATOVECH, NÁBŘ.KPT.NÁLEPKY 362, KLATOVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Elektrotechnika-Automatizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obsah Strana Identifikační údaje 3 Profil absolventa 3 Uplatnění absolventa 3 Očekávané kompetence 5 Způsob ukončení vzdělání 10 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2009 Identifikační údaje Název

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5 2.2 Klíčové

Více