POSTDOCI II UK. PrOjeKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTDOCI II UK. PrOjeKTU"

Transkript

1 obalka_170x :58 Page 1 ZPráva O realizaci PrOjeKTU Tato publikace vznikla v rámci projektu Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/ Increasing of the r&d capacity at Charles University through new positions for graduates of doctoral studies (Project no CZ.1.07/2.3.00/ )

2 Základní informace o projektu Název projektu: Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Increasing of the R&D capacity at Charles University through new position for graduates of doctoral studies registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/ Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Číslo a název operačního programu: CZ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy a název: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Číslo a název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Celkové způsobilé výdaje projektu vč. křížového financování: ,60 Kč Prostředky z esf: ,46 Kč Prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu: ,14 Kč Investiční prostředky: Kč Neinvestiční prostředky: ,60 Kč rozdělení finančních prostředků: lékařská fakulta v Plzni: ,00 Kč lékařská fakulta v Hradci Králové: ,20 Kč Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: ,20 Kč Přírodovědecká fakulta v Praze: ,20 Kč rektorát: ,00 Kč

3 Obsah ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Úvodní slovo prorektora pro rozvoj 2 Úvodní slovo hlavní manažerky projektu 3 Realizační tým 4-7 LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI LFP LFP LFP LFP LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ LFHK LFHK FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ FaF FaF FaF FaF FaF FaF FaF FaF FaF FaF FaF PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA V PRAZE PřF PřF PřF PřF PřF PřF PřF PřF PřF PřF PřF Kontakty 80 FaF FaF FaF FaF

4 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORA PRO ROZVOJ Univerzita Karlova v Praze získala v červnu 2012 Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 30.2/014/2012 již druhý celouniverzitní projekt, který umožnil na 4 fakultách vytvořit celkem 32 nových pracovních pozic pro absolventy doktorandských studií. Cílem projektu byla především podpora studentů, akademických a vědeckovýzkumných pracovníků vysokých škol, ale i vědecko-výzkumných organizací prostřednictvím pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti absolventů doktorských studijních programů zapojených do činnosti výzkumných a vývojových týmů v rámci fakult s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci. Přijetí kvalitních postdoktorandů z České republiky (17 pozic), ale i ze zahraničí (15 pozic) přispělo k podpoře a zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumných týmů na fakultách a v případě Přírodovědecké fakulty na půdě nově zakládaného Regionálního centra excelence BIOCEV. Zahraniční mobility postdoktorandů v rozsahu 3 6 měsíců směřovaly na renomovaná odborná pracoviště po celém světě. Stáže obohatily tuzemské výzkumné týmy o nové metodiky a postupy, došlo k prohloubení mezinárodní spolupráce a rozšiřování kontaktů, což přispělo rovněž ke zvyšování prestiže a reprezentace Univerzity Karlovy v zahraničí. Prostřednictvím pedagogické činnosti přenesli postdoktorandi zkušenosti ze zahraničních pracovišť na fakulty a obohatili rovněž vědecko-výzkumné týmy centra BIOCEV. Zapojením postdoktorandů do výuky po celé České republice došlo k přenosu získaných poznatků a k posílení vztahů mezi jednotlivými fakultami a univerzitami, ale také mezi vědeckým a soukromým sektorem. Publikační aktivita postdoktorandů zvýšila publikační činnost jednotlivých fakult i Univerzity Karlovy jako celku. Mnoho postdoktorandů si během tříletého působení na fakultě vybudovalo silnou pozici a určité renomé. Někteří na Univerzitě Karlově či v centru BIOCEV zůstanou, jiným to pomůže při hledání dalšího uplatnění v oboru. Projekt přinesl nové zkušenosti také z pohledu projektového řízení. Vedení projektu zajišťoval Rektorát Univerzity Karlovy nejprve prostřednictvím Odboru analýz a strategií ( ), který byl posléze transformován na Odbor projektové podpory ( ). Rovněž na zapojených fakultách projekt podpořil rozvoj projektových oddělení a prohloubil vzájemnou interní spolupráci. prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. Prorektor pro rozvoj a předseda Monitorovacího výboru projektu Zasedání Monitorovacího výboru 18. února

5 ÚVODNÍ SLOVO MANAŽERKY PROJEKTU Projekt přivedl ke spolupráci 4 fakulty Univerzity Karlovy. Tři mimopražské fakulty (Lékařská fakulta v Plzni, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové) a jednu pražskou (Přírodovědecká fakulta v Praze), jejímž úkolem bylo směřovat vzdělávací aktivity na mimopražské fakulty a vědecko-výzkumné instituce. Na těchto fakultách vzniklo v rámci projektu 32 nových pozic nazvaných postdoktorand, na jejichž vědecké a pedagogické působení dohlíželi zkušení mentoři. Z hlediska administrativního a koordinačního řízení celého projektu byla klíčová pozice hlavního manažera, jehož úkolem byla garance a kontrola plnění všech 64 klíčových aktivit včetně vynaložených nákladů. Na této pozici jsem zodpovídala za plnění publicity, monitorovacích indikátorů, výstupů, průběhu výuky a zahraničních mobilit. Komunikovala jsem s Řídícím orgánem (MŠMT), sledovala jeho informace a pokyny a předávala je dále věcným manažerům, kteří zajišťovali administrativní chod projektu na fakultách. Na základě podkladů získaných od věcných manažerů jsem připravovala monitorovací zprávy projektu. Řídící orgán obdržel a schválil šest řádných monitorovacích zpráv. Dva měsíce po skončení projektu bude odevzdána závěrečná monitorovací zpráva včetně všech výstupů. Připravovala jsem podklady pro jednání tzv. monitorovacího výboru kontrolního orgánu projektu, který se sešel celkem šestkrát v Malé zasedací síni Rektorátu Univerzity Karlovy. Předsedou byl prorektor pro rozvoj Univerzity Karlovy (v letech prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. a v letech Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.). vedení přispělo ke zkvalitnění vzdělávání cílových skupin. Do cílové skupiny byli zařazeni pregraduální a postgraduální studenti, akademičtí a vědecko-výzkumní pracovníci. V případě Přírodovědecké fakulty pocházely osoby cílové skupiny z centra BIOCEV a některé lektorské aktivity byly realizovány i na mimopražských fakultách. Díky velice pilné vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti postdoktorandů a pečlivému metodickému vedení mentorů se podařilo naplnit monitorovací indikátory a výstupy (publikace, rukopisy, odborné články s vysokým IF, skripta, abstrakty, prezentace, postery, přednášky, aj.), ke kterým jsme se jako příjemce zavázali. Ráda bych touto cestou poděkovala postdoktorandům a mentorům za jejich působení a výsledky v projektu, za jejich spolupráci a trpělivost při řešení změn a situací, které se obtížně realizovaly v rámci naplánovaných klíčových aktivit a harmonogramů. V neposlední řadě patří velké poděkování věcným manažerkám, které na fakultách zajišťovaly základní životní funkce projektu a pomáhaly po administrativní stránce postdoktorandům i mentorům v plnění jejich klíčových aktivit a dohlížely na dodržování rozpočtu. Především jejich zásluhou se i přes některé administrativní a legislativní překážky podařilo zvládnout nákup SW a HW vybavení, laboratorního materiálu, odborných služeb a literatury. Mgr. Iveta Rosolová hlavní manažerka projektu V prvním roce řešení proběhla na fakultách výběrová řízení na pozice postdoktorandů. Přijetí postdoktorandů dle stanovených požadavků a kritérií bylo zásadním startovním úkolem každé klíčové aktivity. Po nástupu postdoktoranda byly dotvořeny výzkumné týmy na fakultě či v centru BIOCEV, do kterých mladí vědci vnesli moderní přístupy a metodiky, navázali nové kontakty mezi vědecko-výzkumnými institucemi a aktivně se zapojili do mezinárodních sítí. V druhém roce řešení se jednotlivé týmy zabývaly především výzkumnou činností na svých pracovištích a postdoktorandi absolvovali zahraniční stáže. Tím posílili mezinárodní spolupráci akademických týmů a navázali nové pracovní kontakty v zahraničí. Ve třetím roce řešení postdoktorandi prezentovali výsledky své práce na mezinárodních i tuzemských konferencích a dokončovali publikační výstupy. Důležitou součást projektu tvořila průběžná pedagogická činnost postdoktorandů v rozsahu 3-5 hodin týdně. Výuka předmětů, pořádání workshopů a seminářů, konzultace a day to day 3

6 REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU Název pozice Jméno a příjmení Součást Období Hlavní manažer koordinátor projektu Finanční manažer Věcný manažer koordinátor fakulty Administrátor zahraničních aktivit Mgr. Iveta Rosolová Rektorát UK Mgr. Iveta Rosolová Rektorát UK Mgr. Lenka Ondrusová Rektorát UK Ivana Vodrážková LFP Ing. Markéta Moravová LFHK Mgr. Gabriela Daňková LFHK Ing. Mgr. Alena Jungová FaF Ing. Lenka Vlčková FaF Ing. Martina Doležalová FaF Ing. Lenka Vanická FaF Ing. Markéta Kupcová FaF Mgr. Martina Kopecká Jurčeková FaF Ing. Eva Matušincová PřF Jitka Horáková LFP Monika Pazourková LFHK Aneta Silberová LFHK Mgr. Jana Přeučilová FaF Ing. Markéta Kupcová FaF Ing. Monika Cviková PřF Mgr. Blanka Hamplová, Ph.D. PřF Ing. Eva Matušincová PřF Ing. Marcela Pončíková Rektorát UK Ing. Vladimír Skořepa Rektorát UK Postdoktorand LFP01 Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D. LFP LFP02 MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D. LFP LFP03 MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D. LFP LFP04 Ing. Miroslava Svobodová, Ph.D. LFP

7 REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU Název pozice Jméno a příjmení Součást Období Postdoktorand LFHK01 MVDr. Tomáš Laho, Ph.D. LFHK LFHK02 Wasay Mohiuddin, Ph.D. LFHK Daniel Diaz, Ph.D. LFHK FaF01 Mgr. Jakub Hofman, Ph.D. FaF FaF02 RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D. FaF FaF03 MVDr. Lenka Lecová, Ph.D. FaF FaF04 Echchukattula Dadapeer, Ph.D. FaF Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D. FaF FaF05 Mgr. Petra Pullmannová, Ph.D. FaF FaF06 Dr. Mukund Ghavre, Ph.D. FaF FaF07 RNDr. Patrik Čonka, Ph.D. FaF FaF08 Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. FaF FaF09 Mgr. Ján Stariat, Ph.D. FaF FaF10 Mgr. Jan Švec, Ph.D. FaF FaF11 PharmDr. Klára Petrů, Ph.D. FaF FaF12 Dr. Warunya Boonjob, Ph.D. FaF FaF13 PharmDr. Jana Aufartová, Ph.D. FaF FaF14 RNDr. Ivana Němečková, Ph.D. FaF FaF15 PharmDr. Jan Marek, Ph.D. FaF PřF01 RNDr. Petr Rada, Ph.D. PřF Mgr. Jitka Štáfková, Ph.D. PřF PřF02 Ing. Filip Weisz, Ph.D. PřF Mgr. Jitka Štáfková, Ph.D. PřF PřF03 Silvia Stefania Longoni, Ph.D. PřF PřF04 Mgr. Lenka Horváthová, Ph.D. PřF PřF05 Ivo Florin Scheiber, Ph.D. PřF PřF06 M.Sc. Anna Karnkowska, Ph.D. PřF PřF07 RNDr. Michal Čáp, Ph.D. PřF PřF08 Derek Wilkinson, Ph.D. PřF

8 REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU Název pozice Jméno a příjmení Součást Období Postdoktorand PřF09 Andreea Csilla Pataki, Ph.D. PřF PřF10 Mgr. Petra Hájková, Ph.D. PřF PřF11 RNDr. Lenka Horníková, Ph.D. PřF Mentor LFP01 doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. LFP LFP02 doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. LFP LFP03 MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. LFP LFP04 MUDr. Václav Liška LFP LFHK01 doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. LFHK LFHK02 prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. LFHK FaF01 prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. FaF FaF02 doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. FaF FaF03 prof. RNDr. Lenka Skálová Ph.D. FaF FaF04 prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. FaF FaF05 doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. FaF FaF06 prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. FaF FaF07 prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. FaF FaF08 doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. FaF FaF09 doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D. FaF FaF10 doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. FaF FaF11 doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. FaF FaF12 doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. FaF FaF13 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. FaF FaF14 doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. FaF FaF15 prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. FaF PřF01 prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. PřF PřF02 prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. PřF PřF03 doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. PřF PřF04 Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. PřF PřF05 RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D. PřF

9 REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU Název pozice Jméno a příjmení Součást Období Mentor PřF06 Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. PřF PřF07 prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. PřF PřF08 prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. PřF PřF09 doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. PřF PřF10 doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. PřF PřF11 doc. RNDr. Jitka Forstová, Ph.D. PřF Odborný asistent LFP03 Analytik specialista PřF MUDr. Lukáš Hauer LFP MUDr. Jan Jambura LFP RNDr. Helena Kučerová PřF Ing. Anna Jirošová, Ph.D. PřF doc. RNDr. Irena Valterová, CSc. PřF Knihovník Mgr. Kateřina Klamtová FaF Pracovník skladu Šárka Kysilková FaF Asistent laboratoře Vědecký pracovník Laborant PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. FaF Jana Hovorková FaF Mgr. Blanka Hamplová, Ph.D. PřF RNDr. Štěpánka Hrdá PřF Ing. Miroslava Úlehlová PřF Bc. Michal Dibus PřF Marie Charvátová PřF Michaela Marcinčíková PřF Kristýna Podholová PřF Vlasta Sakařová PřF Helena Uhlířová PřF Hana Žďárská PřF Počet členů realizačního týmu projektu byl původně dle projektové žádosti 79, ale postupně došlo k rozšíření o nové vědecké a administrativní pozice. 7

10 LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Krátké obecné představení fakulty Lékařská fakulta v Plzni je jednou z pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze. Výuka studentů a vědecký výzkum probíhají v úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň. Přímé personální sepětí LF UK v Plzni s Fakultní nemocnicí Plzeň se příznivě promítá jak do kvality výuky a výzkumu na fakultě, tak do kvality poskytované zdravotní péče ve Fakultní nemocnici Plzeň. Na fakultě studuje více jak studentů, z toho cca 500 cizinců. Doktorské studijní programy probíhají na fakultě od roku Roku 2014 bylo otevřeno Biomedicínské centrum, výzkumné centrum LF v Plzni. Toto centrum bylo vybudováno za podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Tři ze čtyř níže jmenovaných postdoků se do činnosti Biomedicínského centra aktivně zapojili.

11 Představení aktivit výzkumných týmů dle jednotlivých postdoků Ústav histologie a embryologie LF v Plzni LFP01 Postdok Mentor Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D. doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Ústav fyziologie LF v Plzni LFP02 Postdok Mentor MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D. doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. Stomatologická klinika LF v Plzni LFP03 Postdok Mentor MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. Chirurgická klinika LF v Plzni. LFP04 Postdok Mentor Ing. Miroslava Svobodová, Ph.D. MUDr. Václav Liška Nové budovy Lékařské fakulty v Plzni

12 VÝSTUPY PROJEKTU LFP01 Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D. Pracovní tým Zahraniční stáže Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D, doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., Mgr. Jan Tůma, MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. The Scripps Research Institute, Kalifornie, USA listopad leden 2014, laboratoř profesora Kuhna, postdoktorand se seznámil s postupem identifikace a izolace cirkulujících nádorových buněk a tam používanými imunohistochemickými, bioinformatickými a molekulárně biologickými metodami Univerzita Komenského v Bratislavě, LF, Ústav molekulárnej biomedicíny duben - červen 2015, pod vedením doc. MUDr. Ing. RNDr. Petera Celecea, Ph.D. MPH, příprava plazmidů fluorescenčně značených proteinů a jejich transfekci, především do myších tkání in vivo Konference Výuka Workshopy/semináře , Kouty, ENBIK, poster: Zjednodušená implementace umělých neuronových sítí v prognostice přežití pacientů s kolorektálním karcinomem na základě klinických a molekulárně-biologických dat , Brno, Organonet, prezentace: Neural stem cells and neuroregeneration , Praha, IMC2014, poster: Embryonic neural stem cells survival and differentiation in cerebellar grafts and in vitro; effects of Sonic Hedgehog , Heidelberg, Německo, Stem Cells in Cancer and Regenerative Medicine, poster: Effect of Sonic hedgehog pathway on embryonal neural stem cells differentiation and proliferation in vitro Histologie a embryologie I. a II. (praktická cvičení) Laboratorní instruktáže: Seznámení se signální drahou Sonic Hedgehog, Imunohistochemie BrdU, Příprava experimentů se Sonic Hedgehog Jednodenní workshopy: Imunohistochemie BrdU, Základy statistického hodnocení v programu GraphPad Prism, Izolace embryí a neurálních kmenových buněk, Izolace a kultivace neurálních kmenových buněk Dvoudenní workshopy: Izolace, kultivace a ovlivňování ensc, Elektroforéza a Western Blot Semináře: Vlastnosti a izolace embryonálních kmenových buněk, Biochemická analýza hepatocytů, Buněčné metasignatury Publikace/manuskripty Leukemia inhibitory factor in neural system development and pathology, 2015, Ostasov, Pavel; Houdek, Zbynek; Cendelin, Jan; Kralickova, Milena; 48 stran, Reviews in the Neurosciences, IF=3.314 (in press) Vedení/konzultace Podpořené osoby Jiné Vedl studenta SVOČ a konzultoval s řadou vědeckých pracovníků a Ph.D. studentů metody sahající od statistického hodnocení dat, postupů SDS elektroforézy a její analýzy po imunohistochemická barvení a obecné principy fluorescenční mikroskopie. 135 studentů, 8 vědecko-výzkumných pracovníků a 6 akademických pracovníků Příprava bioinformatických procesů pro zpracování NGS dat a automatické mikroskopie (High Content Screening) v rámci spolupráce s laboratoří prof. Kuhna. 10

13 Shrnutí vědecko-výzkumné práce PŘÍNOSY PROJEKTU Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D. Hlavním výzkumným cílem byla charakterizace kmenových buněk a vliv membránových receptorů na jejich proliferaci a diferenciaci. Za tímto účelem byla využita řada metod od biochemické analýzy buněk po fluorescenční mikroskopii. V rámci tohoto projektu, ve spolupráci s týmem studujícím neurodegenerace, jsem se zabýval především izolací a charakterizací neurálních embryonálních kmenových buněk (ensc), ovlivňováním a jejich transplantací především v souvislosti s neurodegenerativními onemocněními zasahujících cerebellum. Během výzkumu in vitro bylo dosaženo několik neočekávaných výsledků, především v souvislosti s vlivem morfogenu Sonic Hedgehog (Shh) na přežití a proliferaci ensc a také jeho interakci s hormonem T3, které by mohly alespoň částečně osvětlit mechanismus, kterým T3 ovlivňuje vývoj centrální nervové soustavy a přispět tak k pochopení její ontogeneze, ale i naznačit nové směry ve výzkumu neuroregenerativních metod. Main research goal was characterization of stemm cells and how is their proliferation and differentiation affected by activation of various membrane receptors. For this purpose were employed laboratory methods from PCR to autamated fluorescence microscopy. I was mostly involved in isolation and characterization of embryonic neural stem cells (ensc) their transplantation and treatment affcting their fate. The main focus of this work was predominantly on cerebellum. During this project we achieved several interesting results regarding interaction of morphogen Sonic hedgehog (Shh) and T3 hormone. These data could at least partialy help to elucidate mechanism by which T3 affects development of centralnervous system and thus help in understanding of its ontogenesis and indicate new directions for neuroregeneration research. doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D. se připojil k týmu pracovníků Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze (LFP UK) po letech strávených na Fyziologickém ústavu Akademie věd České Republiky. Již od počátku jeho působení tkvěl jeho přínos v expertíze v řadě laboratorních metod včetně různých druhů mikroskopických analýz a izolace a kultivace neurálních kmenových buněk. Jako postdok významně přispěl k otevření nového výzkumného centra LFP UK, Biomedicínského centra (http://www.biomedic-plzen.cz/cz). Toto nové výzkumné pracoviště je otevřeno od podzimu 2014 a Dr. Ostašov tam již přivedl několik studentů ke studentské vědecké práci, z nichž se, doufejme, stanou budoucí doktorandi LFP UK. Od roku 2013 Dr. Ostašov pomáhá upevnit spolupráci s prof. Peterem Kuhnem z University of Southern California, USA. Dr. Ostašov strávil stáž v Scripps Research Institute, La Jolla, California, USA a od té doby je aktivním hybatelem této naší česko-americké spolupráce. Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D. joined the team of The Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague after years that he spent at Academy of Sciences of Czech Republic. He brought to team the expertise in plenty of methods including different kinds of microscopy and isolation and cultivation of neural stem cells. During his postdoc stay at our institution he contributed significantly to preparation and opening of a new research centre of our school, of The Biomedical Centre (http://www.biomedic-plzen.cz/en). This new centre which is in fact a new department has been opened in the autumn 2014 and Dr. Ostašov has already attracted here new medical students who will hopefully become new PhD students later on. Since 2013 Dr. Ostašov has helped to establish cooperation with Prof. Peter Kuhn from University of Southern California, USA. Dr. Ostašov spent part of his postdoc stay in Scripps Research Institute, La Jolla, California, USA and since then he is an active part of our common Czech-American team. 11

14 VÝSTUPY PROJEKTU LFP02 MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D. Pracovní tým Zahraniční stáže Konference MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D., doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D., Ing. Dagmar Jarkovská , Utrecht, Nizozemí, technika Western blot, postdok se naučil techniku Western blot a různé metody izolace proteinů z buněčných kultur i tkání, tuto techniku zavedl na Ústavu fyziologie LF UK v Plzni , Graz, Rakousko, měření vápníkových přechodů u izolovaných kardiomyocytů, technika měření vápníkových přechodů u izolovaných buněk a možnosti analýzy dat, techniku zavedl v biomedicínském centru LF UK v Plzni a metodu naučil další VaV pracovníky a studenty , Atény, Řecko, 37th Meeting of the EWGCCE, poster: TdP Arrhythmias in Methoxamine-Sensitized Hypercholesterolemic Rabbit , Martin, Slovensko, 41. pracovní konference Komise experimentální kardiologie, poster: Vliv hypercholesterolémie na komorové srdeční arytmie u králíka po α1 adrenergní stimulaci , Maastricht, Nizozemí, 38th Meeting of the EWGCCE, poster: Age dependence of arrhythmia inducibility in Carlsson rabbit model , Miláno, Itálie, 39th Meeting of the EWGCCE, poster: Effect of hypercholesterolemia and ageing on TdP arrhythmia incidence in methoxamine sensitized rabbits , Vranovská Ves, 40. pracovní konference Komise experimentální kardiologie, prezentace: IK1 a srdeční arytmie , Deštné v Orlických horách, 42. pracovní konference Komise experimentální kardiologie, poster: Vliv věku a cholesterolu na TdP arytmie u králíka Výuka Workshopy/ semináře Publikace/ manuskripty Vedení/konzultace Podpořené osoby Fyziologie pro studenty 2. ročníku všeobecného a zubního lékařství na LF UK v Plzni , Zavedení techniky Western blot do výzkumu na našich pracovištích, čj, pro cílovou skupinu vědecko-výzkumných pracovníků , Technika a možnosti měření vápníkových přechodů na izolovaných buňkách, čj, pro cílovou skupinu vědecko-výzkumných pracovníků , Pokročilé možnosti měření vápníkových přechodů na izolovaných buňkách, čj, pro cílovou skupinu vědecko-výzkumných pracovníků TdP incidence in Methoxamine-sensitized rabbit model is reduced with the age but not influenced by hypercholesterolemia. Nalos L., Jarkovská D., Švíglerová J., Süß A., Záleský J., Kuncová J., Štengl M. 6 str. Continuous analysis of heart rate variability for tracking severe sepsis development in clinically relevant porcine model. Dagmar Jarkovská, Lenka Ledvinová, Vojtěch Danihel, Jan Beneš, Jiří Chvojka, Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl, Martin Matějovič. 6 str. Class III antiarrhythmic drugs amiodarone and dronedarone impair KIR2.1 backward trafficking. Yuan Ji, Hiroki Takanari, Lukas Nalos, Marien JC Houtman, Raimond Heukers, Paul MP van Bergen en Henegouwen, Marc A Vos, Marcel AG van der Heyden. 8 str. 1 pregrad. student v rámci SVOČ (prezentace výsledků na studentské vědecké konferenci ), 1 PSG student, 2 day to day vedení VV pracovníků 120 studentů, 45 vědecko-výzkumných pracovníků 12

15 Shrnutí vědecko-výzkumné práce PŘÍNOSY PROJEKTU MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D Postdoktorand v rámci projektu zavedl kombinovaný model hyperchosterolemického, methoxaminem senzitizovaného králíka. Na modelu studoval vliv hyperchlesterolémie na incidenci Torsade de Pointes arytmií (TdP). V průběhu experimentů se podařilo také prokázat významný vliv věku na náchylnost k TdP arytmiím. Výsledky byly odeslány k publikaci. Postdoktorand se zapojil do měření, analýzy a interpretace výsledků projektu vliv sepse na srdeční funkci. Provedl pilotní experimenty zavedení experimentálních modelů sepse na menších zvířatech. Tento model je připraven pro další využítí v rámci výzkumného programu ústavu fyziologie LF UK v Plzni. V rámci stáže na Dpt of Medical Physiology, University Medical Center, Utrecht, Nizozemí se postdoktorand podílel na výzkumu vlivu amiodaronu a dronedaronu na traffiking Kir2.1. Výsledkem je společná publikace, která bude v nejbližší době odeslána do tisku. Postdoctoral Fellow in the project introduced a combined model of hypercholesterolemic, methoxamine sensitized rabbit. This model was used to study the effect of hypercholesterolemia on the incidence of Torsades de Pointes arrhythmia (TdP). Postdoc has also demonstrated during the experiments a significant influence of age on susceptibility of the heart to TdP arrhythmias. The results were submitted for publication. Postdoc was involved in the measurements, analysis and interpretation of the results of the project called impact of sepsis on cardiac function. He conducted pilot experiments to establish experimental model of sepsis in small animals. This model is ready for further use within the research program of the Institute of Physiology Faculty of Medicine in Pilsen. During the research visit to the Dpt of Medical Physiology, University Medical Center, Utrecht, the Netherlands was postdoc involved in research of the effect of amiodarone and dronedarone on Kir2.1 traffiking. Joint publication incorporating these results will be submitted soon. doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. Díky projektu se postdoktorand Dr. Lukáš Nalos intenzivně zapojil do činnosti Ústavu fyziologie a v krátké době trvání projektu jeho činnost dokázal významně obohatit. Vedle zavedení nových experimentálních technik, ve kterých byl vyškolen v průběhu zahraničních stáží (analýza proteinové exprese Western blot, měření vápníkových přechodů v izolovaných srdečních myocytech), na pracovišti zavedl zcela nový experimentální zvířecí model (kombinace Carlsonnova modelu a hypercholesterolémie), který v průběhu projektu detailně analyzoval a získal významné nové poznatky s klinickým přesahem. Podílel se na přípravě projektu, který získal podporu GAČR pro roky Kladně hodnotím i jeho pedagogické působení, které zahrnovalo vedení magisterských i doktorandských studentů i speciální školení a vedení výzkumných pracovníků v rámci nových metod. Publikační aktivita byla přiměřená zaměření projektu na zavádění nových modelů a technik a lze očekávat její další růst. Due to the project postdoc Dr. Lukáš Nalos successfully integrated into the activities of the Dept of Physiology and within the short duration of the project he significantly enhanced them. Beside implementation of several new techniques (Western blot protein expression analysis, calcium transients in isolated cardiac myocytes), in which he was trained during his foreign stays, he introduced at the Dept a completely new experimental model (Carlsson s model combined with hypercholesterolemia), analyzed it in detail and obtained significant new findings with clinical relevance. He contributed to preparation of the project that obtained support from GAČR agency for coming years His educational activities included teaching of both Master and PhD students as well as special courses for researchers related to the new techniques implemented at the Dept. The publication activity was adequate to the focus of the project on implementation of new experimental techniques/models and its further rise is expected. 13

16 VÝSTUPY PROJEKTU LFP03 MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D. Pracovní tým MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D., MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D., MUDr. Lukáš Hauer, MUDr. Jan Jambura Zahraniční stáže University of Medical Science, Faculty of Dentistry, Shahid Sadoughi, Yazd, Iran 7-9/2014 a 12/2014-1/2015, postdok se zde podílel na výuce vysokoškolských studentů zubního lékařství a postgraduálních studentů ústní a čelistní chirurgie. Zúčastnil se řady operací na traumatologických a onkologických odděleních. Stáž poskytla postdokovi možnost poznat různé kazuistiky pacientů a řadu orofaciálních anomálií. Postok je i nadále v kontaktu s pracovníky Íránské univerzity i nemocnice, podařilo se navázat velmi slibnou spolupráci založenou na vzájemné výměně zkušeností a dovedností. Získal zajímavé studijní materiály pro výuku studentů stomatologie na LF UK v Plzni. Konference Výuka , Berlín, Německo, 3D Printing Europe , Plzeň, IX. plzeňské pracovní dny maxillofaciální chirurgie, spoluautor příspěvku: Náhodné nálezy na OPG bezzubých čelistí , Plzeň, X. plzeňské pracovní dny maxillofaciální chirurgie, příspěvek: Historie zubních extrakcí Anatomie (1. ročník zubního lékařství), Topografická anatomie hlavy a krku, praktická cvičení (2. ročník zubního lékařství), Aplikace anatomie v klinické praxi pro zubní lékařství, vytvořil nový volitelný předmět (4. ročník zubního lékařství). Workshopy/ semináře a , kurzy pro akademické pracovníky Ústavu biochemie, seznámení s nejnovějšími poznatky oboru implantologie, s operačním postupem a postoperační péčí o pokusná zvířata, s metodikou a technickým zpracováním materiálu pro mikroskopické vyšetření, techniky zpracování ultratenkých preparátů , Léčba střelné rány, klinický seminář pro pracovníky stomatologické kliniky , Prevalence ateromových plátů v kalcifikované arterii carotis na OPG snímcích pacientů s primárním hyperparathyroidismem (PHPT), klinický seminář pro pracovníky stomatologické kliniky Publikace/ manuskripty Osseointegration evaluation of nano titanium implant Moztarzadeh O. Hrušák D., Hauer L., Jambura J., Tonar Z., Barcal J. On site 3D printing in oral and maxillofacial surgery Moztarzadeh O., Hrusak D., Bolek L., Bolek M. Podpořené osoby 224 studentů (74 mužů, 150 žen), 42 vědecko-výzkumných pracovníků Jiné Získal inspekční certifikát pro hodnocení osteointegrace implantibilních materiálů použitím metodiky výpočtu BIC (evidenční č ). Podílel se na vývoji prototypu dentálního implantátu ve fázi přihlášky UV Příprava na CAD/ CAM podporu dentální implantologie 14

17 Shrnutí vědecko-výzkumné práce PŘÍNOSY PROJEKTU MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D. Postdoktorand se zapojil do výzkumné práce v oblasti nanostrukturovaných materiálů pro biomedicínské účely. Po intenzivním studiu odborné literatury shromáždil podklady pro certifikaci, realizoval finální verzi pracovního postupu Průkaz osseoitegrace implantibilních materiálů použitím metodiky výpočtu BIC (Bone/Implant Conact) a následně získal inspekční certifikát pro hodnocení osseoitegrace implantibilních materiálů použitím metodiky výpočtu BIC (evidenční č ). V rámci studia biokompatibility implantabilních materiálů byla zahájena intenzivní spolupráce s Ústavem lékařské chemie a biochemie LF UK v Plzni. different methods of bone processing such as embedding - - curing, cutting - grinding, and staining - mounting processes for eventual histological analysis of bone-implant interface. He implemented final version of bone processing method which was more efficient, accurate and less time consuming for preparation of bone-implant interface. Finally he obtained inspection certification for evaluation of osseointegration of implantable materials by measurment of BIC (bone-implant contact) percentage-(registration number: ). In his research studies about biocompatibility of implant materials, he had intensive cooperation with the departments of Histology, Biology, Chemistry and Biochemistry of Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Pilsen. Postdoc participated in the research study of nanostructured materials for biomedical purposes. After intensive studies of professional literatures concerning implantology and collecting basic information about osseointegration of titanium implants, he performed series of experiments and tried MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. Mentor postdoktorandovi poskytoval odborné konzultace a podporu při plánování výzkumu a směrování publikačních aktivit. Mimo přímého vědeckého výzkumu se v rámci postoktorandských aktivit odehrávala spolupráce s firmami provádějící výzkum a výrobu implantačních materiálů a dentálních implantátů. V rámci této spolupráce se připravily i podmínky pro budoucí kooperaci při vývoji a zkoušení nových postupů výroby materiálů a typů implantátů. Konkrétně jde o firmy Comtes FHT, Proinno a.s., Timplant s.r.o, Dentamechanik s.r.o., se kterými je navázaná spolupráce a lze předpokládat i realizaci budoucích projektů. Pokud se týká praktických dopadů a výstupů; realizovala se spolupráce při vývoji prototypu nového jednodobého dentálního implantátu pro nízce denzní kost vyrobeného z nanostrukturovaného titanu; jsou připravené metodiky pro vyhodnocování implantačních materiálů; realizují se metody CAD/CAM technologií pro využití v implantologii a maxilofaciální chirurgii. Mentoring the postoctorand on the level of professional consultations and support for planning the research and guidance for publication activities was my main task in this project. Beside the scientific research activities a joint mutual relation to research and production companies in the field of implantable material production and dental implant fabrication was recognized. Namely the companies Comtes FHT, Proinno a.s., Timplant s.r.o, Dentamechanik s.r.o. are the partners for future joint projects. Outputs to be mentioned namely: cooperation in developing a new design of single stage dental implant for low density bone made from nanostructurised titanium; ready for use method for evaluation of implantable material; Appraisal of CAD/ CAM technology for the purpose of implantology and maxillofacial surgery. 15

18 VÝSTUPY PROJEKTU LFP04 Ing. Miroslava Svobodová, Ph.D. Pracovní tým Zahraniční stáže Ing. Miroslava Svobodová, Ph.D., MUDr. Václav Liška, Ph.D., MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. Dlouhodobá stáž: TU Dortmund, Dortmund, Německo , studijní stáž u prof. Tima Rickena, studium popisu tenzoru permeability přímo z dat počítačové tomografie, anizotropie tkání. Krátkodobé stáže: , Udine, Itálie, CISM (letní škola: Nonlinear Mechanics of Soft Fibrous Materials) , Münster, Německo, letní škola - Evolutionary Solid Bodies, Growth and Remodelling of Biological Tissues, prezentace: Estimation of liver volumetry and resection line, Liver surgery planing , Gent, Belgie, centrum IbiTech - BioMMeda, konzultace s Dr. Charlotte Debbaut - příprava korozivních preparátů velkých jater (lidská, prasečí) a modelování tenzoru permeability Konference , Plzeň, 40. česko-slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí a 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, prezentace: Srovnání manuální a automatické segmentace CT dat břišní dutiny a následná volumetrie jater (přednesená v zastoupení MUDr. Václavem Liškou, Ph.D.) , Vilnius, Litva, mezinárodní kongres ICT 2013 (Create, Connect, Growth), pasivní účast , Barcelona, Španělsko, ECCOMAS (11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V), 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI)), prezentace: LISA-Liver Surgery Analyzer Software Development Výuka Workshopy/ semináře Publikace/ manuskripty Vedení/ konzultace Podpořené osoby Přednášky Úvod do statistiky pro biomedicínské obory (únor březen 2013). Přednáška Imaging Methods in Experiment v rámci mezinárodní letní školy experimentální chirurgie Summer School of Experimental Surgery in Pilsen 2014 (7/2014). Účast při výuce předmětů LF UK v Plzni: Experimentální chirurgie (přednáška Ukázky z výpočtového modelování biomechaniky člověka ) Experimentální chirurgie nové technologie v medicíně (přednáška Vizualizace, zpracování obrazu a výpočty v biomedicíně ) , seminář Liver pre-surgery planning, FN Plzeň. Seminář byl určený širší odborné veřejnosti, shrnoval současný stav a dosažené výsledky mezi-univerzitní spolupráce LF a FN Plzeň, UK Praha a FAV ZČU v Plzni koordinované MUDr. Václavem Liškou, Ph.D., Chirurgická klinika FN Plzeň , účast na letní mezinárodní škole Summer School of Experimental Surgery Miroslav Jiřík, Miroslava Svobodová, Vladimír Lukeš, Hynek Mírka, Petr Hošek, Vladislav Třeška, Václav Liška, Liver Surgery Analyzer (LISA) software tailored for individual diagnostic approach, International Journal of Radiology Assisted Surgery (IJCARS), podáno k recenznímu řízení v březnu 2015 Plánované jsou ještě 2 publikace: Rozhledy v chirurgii, European Journal of Radiology 5 vědecko-výzkumných pracovníků day to day vedení 92 studentů všeobecného lékařství, 20 postgraduálních studentů a akademických pracovníků 16

19 Shrnutí vědecko-výzkumné práce PŘÍNOSY PROJEKTU Ing. Miroslava Svobodová, Ph.D. Hlavní náplní projektu bylo testování a vývoj softwaru LISA (LIver Surgery Analyzer) pro virtuální resekci jater a pro využití v klinické praxi. Postdoktorandka testovala segmentační submodul (v současné době doporučený pro užívání v klinické praxi na radiologickém a chirurgickém oddělení FN Plzeň). Byl připraven testovací soubor 30 plně anonymizovaných CT (počítačová tomografie) dat pacientů pro testování submodulu vyhledávajícího a vyhodnocujícího léze v jaterním parenchymu. Samotné submoduly jsou programované studenty a vědeckými pracovníky FAV, ZČU v Plzni. Dále došlo k nastudování teorie porézních materiálů a zajištění kontaktu s prof. Ing. Timem Rickenem, Ph.D., z TU Dortmund. Tato aktivita vede k předpokládanému návaznému matematickému a počítačovému modelování regenerace jaterního parenchymu po resekci, které už bude řešené mimo tento projekt. Velmi cenou aktivitou bylo zajištění pravidelných setkání odborníků z LF UK v Plzni a NTC, FAV, ZČU v Plzni, na kterých se během let dohodla metodika zpracování morfologie mikrostruktury cévního zásobení jater. Hlavní náplň projektu zajištění komunikačního mostu mezi FN a LF UK v Plzni a ZČU v Plzni byla splněna. Došlo k vytvoření dvou skupin 1) modelování z CT dat pacientů segmentace jater, vyhledání a identifikace lézí, 2) modelování z uct dat korozivních preparátů jater prasat - morfologie jaterního parenchymu s uvažováním fyziologického či patologického stavu. The development and the validation of the software LISA (LIver Surgery Analyser) for the virtual liver resection in clinical practice was the main idea of the project. The segmentation submodule was tested and finally it was recommended for the usage in clinical practice at the radiology and surgery department of Faculty Hospital in Pilsen. Further the dataset of 30 patient CT (computed tomography) data was anonymized and prepared to test other submodule developed for the liver lesion identification and classification. Both the submodules are written by students and young researchers at the Faculty of Applied Sciences, West Bohemia University. Concurrently, the postdoc has studied the theory of porous materials within the project, because the liver parenchyma could be mathematically and mechanically assumed as porous material. The last but highly-valuated action was the regular arranging of the interdisciplinary meetings for the experts from Faculty Hospital Pilsen, Medical Faculty in Pilsen, Charles University in Prague and Faculty of Applied Sciences, West Bohemia University. The methodology of the liver micro-circulation has been arranged at the meetings within the years The main aim of the project - the communication bridge establishment between all the institutions at the regional level - was realized. Two interconnected groups were established 1) the post-processing of CT data - liver segmentation, liver lesions detection and classification, 2) the mathematical and computer simulation based on the information obtained from the micro-ct data of pigs liver corrosion casts - liver parenchyma morphology of both the physiology and pathology liver parenchyma. MUDr. Václav Liška, Ph.D. Postdoktorandka výrazně posílila několikaletou spolupráci mezi Lékařskou fakultou UK v Plzni a Fakultní nemocnicí Plzeň na jedné straně a Západočeskou univerzitou na straně druhé. Přispěla k zapojení celé řady mladých vědeckých pracovníků a studentů do výzkumu zaměřeného k podpoře zkvalitnění předoperační fáze resekce jater. Za všechny jmenujme úspěch studentky Kristýny Bajcurové na Vědecké konferenci studentů lékařských fakult České republiky (2014), kde získala 1. místo v sekci Lékařské klinické obory. Došlo k navázání a upevnění mezinárodních kontaktů s pracovišti v Anglii (Queen Mary University of London), Německu (Technische Universität Dortmund) a Belgii (Universiteit Gent), která mohou být klíčová v další spolupráci s cílem zvýšit množství pacientů doporučených k resekčnímu chirurgickému zákroku. Postdoc LFP04 strengthed the interdisciplinary cooperation between Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague and Faculty Hospital Pilsen on the one side and the West Bohemia University on the other side, which has been developed for many years. A lot of students and young researchers were engaged in the research thanks the project to support the improvement of the liver resection presurgery planning. Particularly the winner - Miss. Kristýna Bajcurová - of the National conference for students of medical faculties of the Czech Republic - section Medical clinical fields should be mentioned. Several international contacts were established (Great Britain (Queen Mary University of London), Germany (Technical University of Dortmund) and Belgium (University of Ghent)). These could become crucial within following years of planned research with the aim to increase the amount of patients for the liver surgery. 17

20 vnitrek_170x210_vnitrek :53 Stránka 18 LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Krátké obecné představení fakulty Lékařská fakulta v Hradci Králové je již 70 let zaměřena na výuku a výzkum v oblasti medicíny. Od roku 1945 fungovala jako fakultní pobočka pražské fakulty všeobecného lékařství, později se stala samostatnou fakultou Univerzity Karlovy. V současnosti má akreditovány magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, které lze studovat i v angličtině, a bakalářský studijní program Ošetřovatelství. Absolventům nabízí 20 doktorských studijních programů, též v angličtině. Součástí nabídky je od roku 2012 i specializační vzdělávání lékařů. Na fakultě studuje ve všech studijních programech téměř studentů, z nichž asi jednu pětinu tvoří zahraniční posluchači.

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Křest knihy Experimental Surgery

Křest knihy Experimental Surgery 1 V úterý 20. 9. proběhl v konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici křest knihy Experimental Surgery (Experimentální chirurgie). Ve slavnostní náladě se zde sešla jak velká část

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 OSUDEK k _ZPRAVA_2011_1M0538_10182 of 3 23.3.2012 12:07 ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 1. ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ, VÝSLEDKŮ A SPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU CELÉ OBDOBÍ 1.1.

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu Ivo Pavlík Markéta Kabourková Ivan Rychlík Výzkumný ústav veterinární lékařství, v.v.i. 6. společné setkání řešitelů OP VaVpI, JIC, Brno, 20.9.2011 Zdroje

Více

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji , Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji Odborná konference INNOVA 2014 Setkání firem a vědecko-výzkumných institucí v Plzeňském kraji 24. září 2014

Více

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole název pracoviště Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Správa budov Dermatovenerologická klinika Dětská psychiatrická klinika Dětské kardiocentrum Farmakologický ústav Fotolaboratoř Gynekologicko-porodnická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNY A IT CESTA K EXCELENCI NA KRÁLOVÉHRADECKU? K.K.

SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNY A IT CESTA K EXCELENCI NA KRÁLOVÉHRADECKU? K.K. SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNY A IT CESTA K EXCELENCI NA KRÁLOVÉHRADECKU? K.K. V&V Infrastruktury ČR 6 velkých infrastruktur 40 malých infrastruktur 26 mld na VaV ½ Inst ½ účel KHK 1x Metodiky hodnocení V&V MF

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Vysvětlivky ke studijnímu programu kombinovaná forma: P - přednášky C - cvičení nebo

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia 1. úsek studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Předměty Přednášející ZS kreditů Základy

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt IRICoN Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Název prioritního tématu: Rozvoj

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 500 05 Hradec Králové, Heyrovského 1203, Česká republika, http://www.faf.cuni.cz tel. +420495067111, fax +420495518002 V Hradci Králové,

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje Základní údaje o projektu Název projetu:

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

ZPRÁVA Z ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍ KONFERENCI

ZPRÁVA Z ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍ KONFERENCI ZPRÁVA Z ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍ KONFERENCI v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Název

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Field Board 02 - Biology and Pathology of the Cell. Chairman of the Board: Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., Institute of Cellular Biology and Pathology,

Field Board 02 - Biology and Pathology of the Cell. Chairman of the Board: Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., Institute of Cellular Biology and Pathology, Field Board 02 - Biology and Pathology of the Cell Chairman of the Board: Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., Institute of Cellular Biology and Pathology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague,

Více

Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně biologických technik ve spolupráci s firmou ROCHE

Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně biologických technik ve spolupráci s firmou ROCHE BiochemNet vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně

Více

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu Plzeň 30. března 2016 Business and Innovation Centre služby na podporu inovačního

Více

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD)

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Zkušenosti z realizace projektu Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Nositel projektu: Partneři projektu: APRA Praha asociace PR agentur M&J Consulting s.r.o., Pardubice První regionální

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma studia POVINNÉ PŘEDMĚTY

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma studia POVINNÉ PŘEDMĚTY Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN pro ak. r. 2016/2017 POVINNÉ PŘEDMĚTY 1. úsek studia Povinné

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0096 Název projektu: Štíhlá výroba a inovace POSLÁNÍ PROJEKTU: Budování partnerství a posilování spolupráce v oblasti štíhlé výroby a služeb,inovací

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ZKUŠENOSTI SE ZAVEDENÍM KOMBINOVANÉHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA NA JIHOČESKÉ

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery

Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery Jan Zdebor proděkan pro spolupráci s praxí Setkání HR manažerů Aktuality a novinky pro HR praxi 24.11.2016, SOUE Plzeň Spolupráce VŠ s průmyslem The State of

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. ) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Martin Vrbka Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology 0/14 Outline Aim Courses Employees Budget, cost and profit Classrooms and laboratories

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE V souladu s řádem výběrového řízení UK v Praze zřizuji komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce: Odborný asistent se zaměřením na genetiku rostlin na Katedře genetiky a mikrobiologie, UK v Praze,

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Zápis z 8. zasedání Akademického senátu konaného ve středu dne 23. září 2015 od 13:30 hodin v zasedací místnosti děkanátu

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu:

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Přehled projektů podaných za Univerzitu Palackého v Olomouci do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj,

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN pro ak. r. 2015/2016 1. úsek studia kreditů Základy zdravotnictví

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita

Více

Repetitorium chemie 2014

Repetitorium chemie 2014 Repetitorium chemie 2014 Povídání o praktické chemii nejen pro (mikro)biology Úvodní přednáška ke spíše praktickému kursu laboratorní chemie pro biology Součástí přednášky je praktický návod na obsluhu

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

Nano World Cancer Day 2014

Nano World Cancer Day 2014 Nano World Cancer Day 2014 Celoevropská akce ETPN pořádaná současně ve 13 členských zemích Evropské unie Rakousko (Štýrský Hradec), Česká republika (Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Projekt inovace studijního oboru ČVUT v Praze Fakulty dopravní vzhledem k potřebám automobilového průmyslu Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 31. 3., Obsah prezentace

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více