Úvod do spolupráce školy a firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do spolupráce školy a firmy"

Transkript

1 Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál. Z původních dvou školských zařízení vznikla v důsledku optimalizace jedna organizace s názvem Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace. V současné době je škola významným školským zařízením v Moravskoslezském kraji a zájemcům o studium nabízí úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou v následujících oborech: Obchodní akademie Dopravní prostředky Strojírenství Informační technologie Obě sloučené školy prošly v posledních letech významnou modernizací. Žáci tak mají k dispozici nové vybavení obou škol, mezi které patří čtyři moderní jazykové učebny, nová chemicko-technologická laboratoř, servis pro opravy motocyklů, nebo robotická laboratoř a nově modernizována učebna informačních technologií v oblasti počítačových sítí. V realizaci je také laboratoř virtuální reality. Škola je velice aktivní v realizaci různých projektů, převážně projektů pro podporu technického vzdělávání. Stále rozvíjíme spolupráci s Hospodářskou komorou a profesními asociacemi. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole M/01 Strojírenství Obor je zaměřen na zvládnutí konstrukce, provoz a údržbu strojů a nástrojů s využitím výpočetní techniky, kreslení a čtení technických výkresů na počítači a programování CNC strojů a využití výpočetní techniky ve strojírenství. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se žák v rámci studia seznámí s následujícími oblastmi: S prací na CNC strojích Tekutinovými mechanismy Robotikou Počítačovou grafikou

2 Elektrotechnikou Programováním Název firmy BRANO a. s. Po získání základních odborných poznatků z oboru strojírenství se žáci naučí pracovat v CAD/CAM systémech - jedná se o počítačový grafický návrh součástí popřípadě sestav v aplikacích SolidWorks. Seznámí se s obsluhou CNC strojů HEIDENHAIN a FANUC. Na těchto strojích pak mohou navržené součásti vyrobit, ve školních dílnách získají žáci praktické dovednosti. Výuka dále obsahuje základní informace z oblasti teorie tekutinových mechanismů i seznámení s využitím průmyslových robotů a manipulátorů v automatizované a robotizované výrobě. Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce Zápory spolupráce Plánování spolupráce Škola s firmou prozatím nespolupracovala. Větší povědomí žáků a učitelů o reálním pracovním prostředí. Získání nových kontaktů, spolupráce na plánování a realizacích dalších projektů. Socializační aspekt kladný vztah k práci, odpovědnost a práce v týmu. Spolupráce je bezproblémová. Firma zatím se školou na tvorbě ŠVP nespolupracuje. Spolupráce se však předpokládá. Předpokladem je také spolupráce při náborových akcích. Cílem spolupráce je prodloužit délku odborné praxe. Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce Smluvní vztah Výrazně ovlivňuje vzdálenost partnerů, cca 60 km. Dalším výrazně ovlivňujícím faktorem je nevyrovnaný počet žáků v ročnících a oborech. Dohoda mezi školou a firmou. V plánu je smlouva dle 65 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Výsledky učení Výběr žáků pro pracoviště Kontrola Smluvně není stanoveno, co se žáci mají naučit, jaké dovednosti si osvojí. Pracoviště jsou žákům přidělována podle přiřazovacího plánu dle dohody školy a firmy s cílem střídání pracovišť. Stanovení výsledků učení, kontrola účasti, slovní hodnocení.

3 Kontrolu provádí instruktor ve firmě v součinnosti s učitelem odborné praxe. Hodnocení spolupráce Ideální průběh spolupráce Pozitivní. Pravidelné setkání zástupců školy a firmy, participace při tvorbě ŠVP, spoluúčast v zadávání ročníkových/maturitních prací apod. Spolupráce na projektech, realizace odborných akcí, exkurzí pro žáky a pedagogy a organizace soutěží pro talentované žáky. Opatření Úprava financování školy, daňové úlevy pro firmy jako motivační prvek. Prostor pro vlastní sdělení a názory Odborná praxe (M, L) Název a adresa školy Kód a název oboru vzdělání Místo výkonu praxe Cíle odborného praxe v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Kompetence: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál M/01 Strojírenství Odborná praxe je realizována v BRANO a. s., Opavská 1000, Hradec nad Moravicí, útvar vývoje a útvar technologie divize dveřní systémy, autozvedáky a zvedací zařízení a zavírače, nástrojárna. Posun ve vnímání a porozumění teoretické látky probírané ve škole v souvislosti s reálnou praxí. Zodpovědnější výběr oboru dalšího studia, nebo zaměstnavatele. Navázání kontaktu pro další možnost uplatnění. Získání osobního portfolia praxe v oboru. Rozvoj návyků souvisejících s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci. Etický kodex firmy. Větší orientace v pracovněprávních vztazích. Osvojování a prohlubování základních dovedností. Sestavení jednoduchého technologického postupu obrábění, stanovení normy času výrobní operace. Práce s konstrukčními 3D programy. Tvorba konstrukčních kusovníků. Porozumět zadání úkolu, určit jádro problému, získat informace o problému, navrhnout varianty řešení, vyhodnotit a zhodnotit správnost zvolené

4 varianty, uplatnit při řešení problému různé metody myšlení a myšlenkové operace, zvolit potřebné pomůcky, literaturu při řešení problému, pracovat v kolektivu a využívat týmové práce. Získat přehled v oblasti základních strojírenských technologií tváření kovů, lisování, obrábění, svařování, povrchová úprava. Stanovovat normy času výrobní operace. Vytvářet konstrukční kusovníky. Pracovat s konstrukčními 3D programy. Organizační zajištění: Odborná praxe byla realizována v květnu v době maturit a to 10 pracovních dní a v září v celkovém počtu 5 pracovních dní. Škola dlouhodobě spolupracuje s firmami z blízkého okolí. Žáci mají možnost najít si odbornou praxi sami, nebo ji konat v již nasmlouvaných firmách. Dosud však mnohdy žáci školy využívali dobu odborné praxe i pro výkon praxe neodborné, ale finančně ohodnocené. Po stránce odbornosti taková praxe žákům nic nepřináší, ale tuto nekvalifikovanou práci mají jako brigádu placenou. počet zúčastněných žáků časové rozmezí, hodinová dotace materiálně technické zabezpečení Učitel odborné praxe pravidelně navštěvuje pracoviště, kde žáci vykonávají odbornou praxi. V případě aktuálního partnerství je každému instruktorovi přidělena vždy skupina maximálně 3 žáků. 15 Praxe proběhla pro žáky ročníku, v období od (10 pracovních dnů) a v září (5 pracovních dnů). Souvislá praxe proběhla v celkové délce 15 dní pro 6 žáků, 10 dní pro 1 žáka a 5 dní pro 8 žáků. Firma BRANO a. s. disponuje strojírenskými technologickými zařízeními CNC obráběcí centrum (9-ti osé), lakovací linka na principu kataforézy, těžké lisy s postupovými nástroji, robotická svařovací centra, montážní linky a jednoúčelové stroje pro montáž výrobku a 3D měřící zařízení. personální zajištění Učitel odborné praxe konzultuje s instruktorem náplň odborné praxe. Pravidelně dochází na kontrolu praxe. legislativní a finanční zajištění Dohoda o spolupráci. Náklady jsou aktuálně hrazeny z prostředků projektu, včetně příspěvku žákům na dopravu, stravování a ubytování v celkové výši 300 Kč/den. Hodnocení Žáci jsou hodnoceni instruktorem odborné praxe, vedoucím praxe formou slovního hodnocení v písemné zprávě.

5 Každému žákovi je vedeno portfolio kompetencí. V současné době není sledována vazba na profesní kvalifikaci. BRANO a.s. ve spolupráci se školou vydá každému žákovi po úspěšném absolvování písemný doklad o absolvování praxe. Instruktor odborné praxe bude v průběhu praxe průběžně sledovat získané kompetence žáků. Popis zkušeností (vč. minulých školních roků) Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Instruktor odborné praxe sleduje průběh získávání kompetencí žáků a firma po absolvování vystaví Potvrzení těchto kompetencí pro každého žáka. Potvrzení bylo vydáno. Spolupráce s firmou byla realizována poprvé. Pracoviště firmy vyhovuje potřebám odborné praxe, k dispozici jsou vyškolení instruktoři a kvalitní vybavení. V plánu je dlouhodobější spolupráce na základě nových zkušeností. Pravidelné setkávání zástupců firmy a školy. Dlouhodobější plány. Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Velmi dobře Další vzdělávání učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů ve firmě Název a adresa školy Kód a název oboru vzdělání Cíl vzdělávání Zaměření a obsah vzdělávání Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál M/01 Strojírenství Zvyšování odborné kompetence učitele odborného výcviku a učitele odborných předmětů formou exkurze do provozu, seznámení s novými technologiemi a pracovními postupy, nebo samotným stínováním odborníka z firmy. CAD/CAM technologie, strojírenství, kontrola a měření, stavba a provoz strojů a zařízení. Stáž učitelů odborného výcviku vede ke zvýšení povědomí o nových trendech v technologiích užívaných ve výrobní praxi se zaměřením na automobilový průmysl. Ověření teoretických znalostí a obsahu učiva v oboru strojírenství s praxí v reálném pracovním prostředí.

6 Název a adresa firmy Aprobace učitele/ů Obsahová charakteristika Organizační zajištění: počet zúčastněných učitelů Odborná praxe je realizována v BRANO a. s., Opavská 1000, Hradec nad Moravicí, útvar vývoje a útvar technologie divize dveřní systémy, autozvedáky a zvedací zařízení a zavírače, nástrojárna. Učitel odborné praxe, učitel odborných předmětů (strojírenství, mechanika, kontrola a měření, CAD/CAM technologie. Střední vzdělání s maturitou odborná praxe. Vysokoškolské vzdělání odborné předměty. Forma spolupráce probíhá nejprve exkurzí do provozu podniku a seznámení se se základním výrobním portfoliem. Následně probíhají jednodenní bloky. Téma bloku je vybíráno na základě požadavků zástupců školy a firmy a je zaměřeno do oblasti strojírenství a moderních metod výroby. Učitelé se aktivně zapojují do činnosti. Na vzdělávání učitelů dohlíží určený pracovník firmy. Hodnocení probíhá na základě zpětnovazebních dotazníků, který vyplňují učitelé. 5 časové rozmezí Odborné stáže proběhly v prvním pololetí školního roku 2014/2015 a to pravidelně 6 hodinový blok jednou týdně. materiálně technické zabezpečení Firma BRANO a. s. disponuje strojírenskými technologickými zařízeními CNC obráběcí centrum (9-ti osé), lakovací linka na principu kataforézy, těžké lisy s postupovými nástroji, robotická svařovací centra, montážní linky a jednoúčelové stroje pro montáž výrobku a 3D měřící zařízení. personální zajištění Na skupinu učitelů byl přidělen mentor absolvent minimálně střední školy se zaměřením na strojírenství s praxí v oboru minimálně 3 roky. Mentor je vybírán na základě probíraného tématu v daný den. legislativní a finanční zajištění Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Učitelé byli proškoleni dle interního předpisu firmy k BOZP a PO první den vstupu na pracoviště. O provedeném školení byl vykonám zápis, učitelé složili kontrolní test. V případě potřeby byli také učitelé vybaveni základními ochrannými pomůckami. Stáž pedagogů probíhá na základě dohody školy a firmy. Zpětnovazební dotazník vyplněný po každém absolvovaném dni odborné stáže. Firma pro učitele připravila orientační test znalostí. Učitelé obdrželi od firmy konkrétní materiály, které mohou učitelé využít jako rozšiřující podklady k učebním materiálům. Stáž pedagogických pracovníků proběhla poprvé. V dalších letech v případě další spolupráce bude brán větší zřetel na výběr samotných pedagogů (případně větší motivace učitelů), výběr témat a osvědčených firemních instruktorů. Je důležité vytvořit základní rámec průběhu odborné stáže (firma, strategie, sortiment, personalista, klíčové profese, hlavní aktivity dne).

7 Další předávání získaných informací ve škole formou prezentace pro kolegy na předmětových komisích, sběr materiálů pro žáky a rodiče, zařazení poznatků a novinek přímo do výuky, informování vedení školy o přínosu aktivity. Nové znalosti a dovednosti využít například v plánování volnočasových aktivit žáků (odborné kroužky a semináře). Bylo by vhodné zajistit krátkodobé exkurze pro všechny učitele odborných předmětů. Bylo by vhodné pravidelné setkávání pro zajištění včasné a přímé zpětné vazby. Včetně setkání na nejvyšší úrovni vedení školy a podniku a prezentace vzájemného partnerství na veřejných místech (web). Spolupráce na společných projektech. Pravidelné sponzorování školy podnikem (materiální např. výrobní odpad, nebo neshodné výrobní kusy; technické). Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Osobně navrhuji umožnit spolupracující firmě možnost prezentace v prostorách školy, např. formou bannerů nebo umístění výrobních vzorků ve škole případně poskytnutí výrobních vzorků k výuce v odborných předmětech. Dobře. Oba partneři se teprve poznávají a větší spolupráce může vzniknout na základě získání dobrých zkušeností a vzájemné prospěšnosti. Jednání se zástupci společnosti je velmi vstřícné a profesionální. Za školu vnímáme, že od partnerství požadujeme po firmě více benefitů, než můžeme firmě jako škola oplátkou poskytnout. Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky Název a adresa školy Kód a název oboru vzdělání Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál M/01 Strojírenství

8 Charakteristika odborníka/ů z praxe: Odborník z praxe je absolvent střední školy oboru strojírenství s odbornou praxí delší než 10let. Název a adresa firmy Firma BRANO a. s. disponuje strojírenskými technologickými zařízeními CNC obráběcí centrum (9-ti osé), lakovací linka na principu kataforézy, těžké lisy s postupovými nástroji, robotická svařovací centra, montážní linky a jednoúčelové stroje pro montáž výrobku a 3D měřící zařízení. Obsahová charakteristika Jedná se projektové dny prakticky zaměřené do oboru strojírenství s ukázkami moderních metod používaných v praxi. Aktivita probíhá ve vybraných ročnících oboru strojírenství. Protože se jedná o prakticky vedené projektové dny, probíhá výuka ve skupině maximálně 15-ti žáků. Vybraný žák z projektového dne vypracuje buď digitální výstup (např. výkresovou dokumentaci), nebo konkrétné výrobek. O obsahu přednášky jedná s odborníkem z praxe garant odborných předmětů a praxe oboru strojírenství. Organizační zajištění: Odborník z praxe nejdříve v krátkosti představí žákům firmu, sortiment a strategii a dále se věnuje vybranému tématu formou přednášky a názorné ukázky s pomocí strojů a zařízení dostupných ve škole, s pomocí výpočetní techniky, nebo s pomocí z firmy přinesené dokumentace/výrobku. počet zúčastněných odborníků z praxe počet zúčastněných žáků 1 25 časové rozmezí Na každou odučenou hodinu projektového dne náleží odborníkovi z praxe jedna hodina přípravy. Celkem se konalo 5 projektových dnů (4 hodinový blok) + 4 hodinová exkurze vybraných žáků do provozu firmy. popis spolupráce s příslušným učitelem Odborník z praxe působí v hodině samostatně pod dohledem pedagoga. Téma projektového dne odborník z praxe předem konzultuje s pedagogem. Výstupy žáků pak hodnotí společně odborník z praxe s pedagogem. legislativní a finanční zajištění Hodnocení Dohoda o spolupráci školy a firmy. Výstupy žáků hodnotí společně odborník z praxe s pedagogem. Zpětnovazební dotazník vyplňuje pedagog i žáci, kteří se zúčastnili projektového dne.

9 Popis zkušeností (vč. minulých školních roků) Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Spolupráce s odborníkem z praxe je v tomto školním roce poprvé. Práce odborníka z praxe je hodnocena velice kladně jak ze strany učitelů, tak samotných žáků. Rádi bychom na základě dobré zkušenosti pořádali projektové dny odborníků z praxe pravidelně (např. 1x měsíčně, formou střídání odborníků dle zaměření). Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Velmi dobře.

10 Odborná praxe (M, L) Název a adresa školy Kód a název oboru vzdělání Místo výkonu praxe Cíle odborného praxe v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Kompetence: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál M/01 Strojírenství Odborná praxe je realizována v BRANO a. s., Opavská 1000, Hradec nad Moravicí, útvar vývoje a útvar technologie divize dveřní systémy, autozvedáky a zvedací zařízení a zavírače, nástrojárna. Posun ve vnímání a porozumění teoretické látky probírané ve škole v souvislosti s reálnou praxí. Zodpovědnější výběr oboru dalšího studia, nebo zaměstnavatele. Navázání kontaktu pro další možnost uplatnění. Získání osobního portfolia praxe v oboru. Rozvoj návyků souvisejících s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci. Etický kodex firmy. Větší orientace v pracovněprávních vztazích. Osvojování a prohlubování základních dovedností. Sestavení jednoduchého technologického postupu obrábění, stanovení normy času výrobní operace. Práce s konstrukčními 3D programy. Tvorba konstrukčních kusovníků. Porozumět zadání úkolu, určit jádro problému, získat informace o problému, navrhnout varianty řešení, vyhodnotit a zhodnotit správnost zvolené varianty, uplatnit při řešení problému různé metody myšlení a myšlenkové operace, zvolit potřebné pomůcky, literaturu při řešení problému, pracovat v kolektivu a využívat týmové práce. Získat přehled v oblasti základních strojírenských technologií tváření kovů, lisování, obrábění, svařování, povrchová úprava. Stanovovat normy času výrobní operace. Vytvářet konstrukční kusovníky. Pracovat s konstrukčními 3D programy. Organizační zajištění: Odborná praxe byla realizována v květnu v době maturit a to 10 pracovních dní a v září v celkovém počtu 5 pracovních dní. Škola dlouhodobě spolupracuje s firmami z blízkého okolí. Žáci mají možnost najít si odbornou praxi sami, nebo ji konat v již nasmlouvaných firmách. Dosud však mnohdy žáci školy využívali dobu odborné praxe i pro výkon praxe neodborné, ale

11 počet zúčastněných žáků časové rozmezí, hodinová dotace materiálně technické zabezpečení finančně ohodnocené. Po stránce odbornosti taková praxe žákům nic nepřináší, ale tuto nekvalifikovanou práci mají jako brigádu placenou. Učitel odborné praxe pravidelně navštěvuje pracoviště, kde žáci vykonávají odbornou praxi. V případě aktuálního partnerství je každému instruktorovi přidělena vždy skupina maximálně 3 žáků. 15 Praxe proběhla pro žáky ročníku, v období od (10 pracovních dnů) a v září (5 pracovních dnů). Souvislá praxe proběhla v celkové délce 15 dní pro 6 žáků, 10 dní pro 1 žáka a 5 dní pro 8 žáků. Firma BRANO a. s. disponuje strojírenskými technologickými zařízeními CNC obráběcí centrum (9-ti osé), lakovací linka na principu kataforézy, těžké lisy s postupovými nástroji, robotická svařovací centra, montážní linky a jednoúčelové stroje pro montáž výrobku a 3D měřící zařízení. personální zajištění Učitel odborné praxe konzultuje s instruktorem náplň odborné praxe. Pravidelně dochází na kontrolu praxe. legislativní a finanční zajištění Dohoda o spolupráci. Náklady jsou aktuálně hrazeny z prostředků projektu, včetně příspěvku žákům na dopravu, stravování a ubytování v celkové výši 300 Kč/den. Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků) Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Žáci jsou hodnoceni instruktorem odborné praxe, vedoucím praxe formou slovního hodnocení v písemné zprávě. Každému žákovi je vedeno portfolio kompetencí. V současné době není sledována vazba na profesní kvalifikaci. BRANO a.s. ve spolupráci se školou vydá každému žákovi po úspěšném absolvování písemný doklad o absolvování praxe. Instruktor odborné praxe bude v průběhu praxe průběžně sledovat získané kompetence žáků. Instruktor odborné praxe sleduje průběh získávání kompetencí žáků a firma po absolvování vystaví Potvrzení těchto kompetencí pro každého žáka. Potvrzení bylo vydáno. Spolupráce s firmou byla realizována poprvé. Pracoviště firmy vyhovuje potřebám odborné praxe, k dispozici jsou vyškolení instruktoři a kvalitní vybavení. V plánu je dlouhodobější spolupráce na základě nových zkušeností. Pravidelné setkávání zástupců firmy a školy.

12 Dlouhodobější plány. Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Velmi dobře Další vzdělávání učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů ve firmě Název a adresa školy Kód a název oboru vzdělání Cíl vzdělávání Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál M/01 Strojírenství Zvyšování odborné kompetence učitele odborného výcviku a učitele odborných předmětů formou exkurze do provozu, seznámení s novými technologiemi a pracovními postupy, nebo samotným stínováním odborníka z firmy. Zaměření a obsah vzdělávání Název a adresa firmy Aprobace učitele/ů Obsahová charakteristika Organizační zajištění: počet zúčastněných učitelů CAD/CAM technologie, strojírenství, kontrola a měření, stavba a provoz strojů a zařízení. Stáž učitelů odborného výcviku vede ke zvýšení povědomí o nových trendech v technologiích užívaných ve výrobní praxi se zaměřením na automobilový průmysl. Ověření teoretických znalostí a obsahu učiva v oboru strojírenství s praxí v reálném pracovním prostředí. Odborná praxe je realizována v BRANO a. s., Opavská 1000, Hradec nad Moravicí, útvar vývoje a útvar technologie divize dveřní systémy, autozvedáky a zvedací zařízení a zavírače, nástrojárna. Učitel odborné praxe, učitel odborných předmětů (strojírenství, mechanika, kontrola a měření, CAD/CAM technologie. Střední vzdělání s maturitou odborná praxe. Vysokoškolské vzdělání odborné předměty. Forma spolupráce probíhá nejprve exkurzí do provozu podniku a seznámení se se základním výrobním portfoliem. Následně probíhají jednodenní bloky. Téma bloku je vybíráno na základě požadavků zástupců školy a firmy a je zaměřeno do oblasti strojírenství a moderních metod výroby. Učitelé se aktivně zapojují do činnosti. Na vzdělávání učitelů dohlíží určený pracovník firmy. Hodnocení probíhá na základě zpětnovazebních dotazníků, který vyplňují učitelé. 5

13 časové rozmezí Odborné stáže proběhly v prvním pololetí školního roku 2014/2015 a to pravidelně 6 hodinový blok jednou týdně. materiálně technické zabezpečení Firma BRANO a. s. disponuje strojírenskými technologickými zařízeními CNC obráběcí centrum (9-ti osé), lakovací linka na principu kataforézy, těžké lisy s postupovými nástroji, robotická svařovací centra, montážní linky a jednoúčelové stroje pro montáž výrobku a 3D měřící zařízení. personální zajištění Na skupinu učitelů byl přidělen mentor absolvent minimálně střední školy se zaměřením na strojírenství s praxí v oboru minimálně 3 roky. Mentor je vybírán na základě probíraného tématu v daný den. legislativní a finanční zajištění Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Učitelé byli proškoleni dle interního předpisu firmy k BOZP a PO první den vstupu na pracoviště. O provedeném školení byl vykonám zápis, učitelé složili kontrolní test. V případě potřeby byli také učitelé vybaveni základními ochrannými pomůckami. Stáž pedagogů probíhá na základě dohody školy a firmy. Zpětnovazební dotazník vyplněný po každém absolvovaném dni odborné stáže. Firma pro učitele připravila orientační test znalostí. Učitelé obdrželi od firmy konkrétní materiály, které mohou učitelé využít jako rozšiřující podklady k učebním materiálům. Stáž pedagogických pracovníků proběhla poprvé. V dalších letech v případě další spolupráce bude brán větší zřetel na výběr samotných pedagogů (případně větší motivace učitelů), výběr témat a osvědčených firemních instruktorů. Je důležité vytvořit základní rámec průběhu odborné stáže (firma, strategie, sortiment, personalista, klíčové profese, hlavní aktivity dne). Další předávání získaných informací ve škole formou prezentace pro kolegy na předmětových komisích, sběr materiálů pro žáky a rodiče, zařazení poznatků a novinek přímo do výuky, informování vedení školy o přínosu aktivity. Nové znalosti a dovednosti využít například v plánování volnočasových aktivit žáků (odborné kroužky a semináře). Bylo by vhodné zajistit krátkodobé exkurze pro všechny učitele odborných předmětů. Bylo by vhodné pravidelné setkávání pro zajištění včasné a přímé zpětné vazby. Včetně setkání na nejvyšší úrovni vedení školy a podniku a prezentace vzájemného partnerství na veřejných místech (web). Spolupráce na společných projektech.

14 Pravidelné sponzorování školy podnikem (materiální např. výrobní odpad, nebo neshodné výrobní kusy; technické). Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Osobně navrhuji umožnit spolupracující firmě možnost prezentace v prostorách školy, např. formou bannerů nebo umístění výrobních vzorků ve škole případně poskytnutí výrobních vzorků k výuce v odborných předmětech. Dobře. Oba partneři se teprve poznávají a větší spolupráce může vzniknout na základě získání dobrých zkušeností a vzájemné prospěšnosti. Jednání se zástupci společnosti je velmi vstřícné a profesionální. Za školu vnímáme, že od partnerství požadujeme po firmě více benefitů, než můžeme firmě jako škola oplátkou poskytnout.

15 Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky Název a adresa školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika odborníka/ů z praxe: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál M/01 Strojírenství Odborník z praxe je absolvent střední školy oboru strojírenství s odbornou praxí delší než 10let. Název a adresa firmy Firma BRANO a. s. disponuje strojírenskými technologickými zařízeními CNC obráběcí centrum (9-ti osé), lakovací linka na principu kataforézy, těžké lisy s postupovými nástroji, robotická svařovací centra, montážní linky a jednoúčelové stroje pro montáž výrobku a 3D měřící zařízení. Obsahová charakteristika Jedná se projektové dny prakticky zaměřené do oboru strojírenství s ukázkami moderních metod používaných v praxi. Aktivita probíhá ve vybraných ročnících oboru strojírenství. Protože se jedná o prakticky vedené projektové dny, probíhá výuka ve skupině maximálně 15-ti žáků. Vybraný žák z projektového dne vypracuje buď digitální výstup (např. výkresovou dokumentaci), nebo konkrétné výrobek. O obsahu přednášky jedná s odborníkem z praxe garant odborných předmětů a praxe oboru strojírenství. Organizační zajištění: Odborník z praxe nejdříve v krátkosti představí žákům firmu, sortiment a strategii a dále se věnuje vybranému tématu formou přednášky a názorné ukázky s pomocí strojů a zařízení dostupných ve škole, s pomocí výpočetní techniky, nebo s pomocí z firmy přinesené dokumentace/výrobku. počet zúčastněných odborníků z praxe počet zúčastněných žáků 1 25 časové rozmezí Na každou odučenou hodinu projektového dne náleží odborníkovi z praxe jedna hodina přípravy. Celkem se konalo 5 projektových dnů (4 hodinový blok) + 4 hodinová exkurze vybraných žáků do provozu firmy. popis spolupráce s příslušným učitelem Odborník z praxe působí v hodině samostatně pod dohledem pedagoga. Téma projektového dne odborník z praxe předem konzultuje s pedagogem.

16 Výstupy žáků pak hodnotí společně odborník z praxe s pedagogem. legislativní a finanční zajištění Hodnocení Dohoda o spolupráci školy a firmy. Výstupy žáků hodnotí společně odborník z praxe s pedagogem. Zpětnovazební dotazník vyplňuje pedagog i žáci, kteří se zúčastnili projektového dne. Popis zkušeností (vč. minulých školních roků) Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Spolupráce s odborníkem z praxe je v tomto školním roce poprvé. Práce odborníka z praxe je hodnocena velice kladně jak ze strany učitelů, tak samotných žáků. Rádi bychom na základě dobré zkušenosti pořádali projektové dny odborníků z praxe pravidelně (např. 1x měsíčně, formou střídání odborníků dle zaměření). Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Velmi dobře.

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obor vzdělání: 39-41- L/01 Autotronik RVP 39-41 L / 01 Autotronik s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2009 Identifikační údaje Název

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Mechanik seřizovač RVP 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Instalatér 36-52-H/01Instalatér Verze první z 07. 09. 2009 Platnost od 1.9.2010 Obsah

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Lesnické práce 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 36-41-M/01 Pozemní stavitelství 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ č.j.: SSTZ/383/2014 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel:... 4 1.2 Zřizovatel... 4 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik Verze 1 Platnost od 1.9.2011 Č.j.: 1780/2012 Spis. skart.

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Strojírenství technický software Školní vzdělávací program Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... Profil absolventa.... Uplatnění absolventa v praxi....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název školního

Více

Technické lyceum - Pilotáž

Technické lyceum - Pilotáž školní vzdělávací program Technické lyceum - Pilotáž 78-42-M/01Technické lyceum Technické lyceum - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5 2.2 Klíčové

Více