POZNATKY Z PYROMETALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ KONEKTORŮ A PLOŠNÝCH DESEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZNATKY Z PYROMETALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ KONEKTORŮ A PLOŠNÝCH DESEK"

Transkript

1 POZNATKY Z PYROMETALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ KONEKTORŮ A PLOŠNÝCH DESEK FINDINGS FROM PYROMETALURGICAL TREATMENT OF WASET GENERATED FROM CONNECTORS AND PRINTED CIRCUIT BOARDS Burkovič, R a., Malcharcziková, J a., Kursa, M a. a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, Ostrava-Poruba, ČR, a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, Ostrava-Poruba, ČR, a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, Ostrava-Poruba, ČR, Abstrakt : Amortizační odpady výrobků elektrotechnického a elektronického průmyslu představují oblast složitého komplexu materiálů, neboť se zde střetávají jak produkty na bázi kovů, tak produkty na bázi polymerů. Zpracování tak naráží na stanovení podmínek pro zpracování kovů, které mají rozdílné body tání, rozdílné body varu a následně na zpracování plastů, které obsahují nezanedbatelné obsahy nežádoucích prvků, jež při tepelném zpracování mohou vytvářet nebezpečné sloučeniny typu furanů a dioxinů. Předložený příspěvek se zabývá zpracováním vybraných druhů odpadů z elektrotechnického a elektronického průmyslu pyrometalurgickou cestou s cílem stanovení podílu ušlechtilých kovů zlata, stříbra a paladia v těchto odpadech. Abstract : Amortisation wastes generated from products of electrical and electronic industries represent a sphere of complicated mix of materials since this waste contains metal-based products as well as polymer-base products. Their treatment thus encounters a problem of determination of conditions for metal processing, which have dissimilar melting points and boiling points, and then conditions for processing of plastic materials, which contains non negligible contents of undesirable elements, which may from during heat treatment dangerous compounds, such as furans and dioxins. The submitted paper deals with treatment of selected kinds of waste from electrical and electronic industries by pyrometallurgical processes in order to determine portion of precious metals, i.e. gold, silver and palladium in these wastes. 1. Úvod Dle dostupných údajů je množství kovů ve výrobcích elektronického a elektrotechnického průmyslu asi 40 %, polymerů je cca 30 % a 30 % je těžkotavitelných oxidů. Současně se uvádí, že množství drahých kovů v tištěných spojích činí v součtu 2,3 3,85 kg/t (Ag, Au, Pd). Vybrané odpady z elektronického průmyslu byly zpracovávány pyrometalurgickou cestou degradací polymerů tak, aby bylo možno získat ušlechtilé kovy zlato, stříbro a paladium z těchto odpadů. Uvedený problém byl řešen ve spolupráci s Kovohutěmi Příbram nástupnická a.s. 1

2 2. Charakteristika vstupních materiálů Pro stanovení postupů zpracování byly dodány KO Příbram nástupnická, a.s. vzorky odpadů, jejichž charakteristiky jsou následující : EO 1 odpady konektorů z plošných desek zejména počítačů a integrované obvody - obr.1. EO 2 odpad drtě plošných desek bez osazení konektory - obr.2. Tento odpad tvoří drcené části o rozměrech max. 2 x 2 cm s minimálním množstvím volných kovových součástí. EO 3 odpad drtě konektorů s objemem polymerů na bázi PE představují pozlacené konektory včetně připojených měděných drátků - obr.3. Materiál byl dodán v hmotnostech, které jsou uvedeny v tab.1. V tabulce jsou uvedeny i dodané chemické analýzy na obsah ušlechtilých kovů. Tabulka 1. Dodaná množství vzorků a chemické analýzy Označení Hmotnost Chemické složení dle dodavatele hm.% vzorku vzorku (g) Ag Au Pd EO EO ,5 0,080 0,0177 0,007 EO ,146 Table 1. Quatities of stamples and chemical analysis EO1 Obr. 1 Odpad konektorů Fig. 1 The connectors waste EO2 Obr. 2 Odpad drtě plošných desek Fig. 2 The waste of brash printed curcuit boards EO 3 Obr. 3 Odpad drtě konektorů Fig. 3 The waste of connectors brash 2

3 3. Postupy při pyrometalurgickém zpracování Při volbě postupů pyrometalurgického zpracování byly zvoleny cesty postupného tepelného působení na polymery s následným tavením kovové frakce vč.vzniklých popelů, která byla v druhé etapě odseparována od popele polymerů před vlastním tavením. 3.1 Použitá technická zařízení Pro tepelnou degradaci polymerů byla použita kelímková pec, ve víku které byly vyvrtány otvory pro foukání vzduchu a pro termočlánek ke sledování teploty v pícce. Jako zdroj foukání vzduchu byl použit kompresor typu N86KN.18, z kterého byl veden vzduch trubičkou o Ø 6 mm na povrch vsázky elektrošrotu v grafitovém kelímku. Jako termočlánek byl použit Ni-NiCr, který byl spojen s regulačním termostatem. Celé zařízení bylo umístěno v digestoři a v průběhu žíhání vzorku bylo spuštěno odsávání vzniklých exhalací. Po provedeném žíhání byly vzorky pomlety v kulovém mlýně, sítové třídění bylo provedeno na sítě o velikosti ok 0,5 mm. Tavení probíhalo v muflové peci typu 018LP, ve které bylo možno dosáhnout teploty max.1215 o C. 3.2 Postup 1 - žíhání a tavení vzorků v jednom cyklu Při tomto postupu byly vzorky EO1, EO2 a EO3 žíhány při teplotě C po dobu 20 minut k dosažení vyhoření polymerů. Náběh na teplotu trval cca 2 hod. Průběžně byl po dosažení teploty cca 180 o C foukán vzduch. Základní údaje získané pří žíháním vzorků jsou v tab.2. Pro názornost je na obr. 4 uveden vzorek EO3 po provedeném žíhání, a to jak v kelímku, tak po jeho vysypání. Dále byly vzorky včetně vzniklého popele přemístěny do grafitových kelímků a taveny při teplotě cca C za přídavku dřevného uhlí (cca 2 g). Po prvním tavení byl vzorek otočen a taven znovu za přídavku boraxu. Je nutné uvést, že tavením se vytvořila struska špatně oddělitelná od vytaveného slitku z důvodu nízké teploty tavení, která byla dána technickými možnostmi použitého zařízení. V tab.3 jsou uvedeny hodnoty získané při tavení vzorků. Tabulka 2. Základní údaje při žíhání vzorků postup 1 Vzorek Vstup (g) Výstup (g) Úbytek (g) Úbytek (%) 1 (EO1) 51 37,4 13,6 26,7 2 (EO2) 50,1 34,9 15,2 30,3 3 (EO3) 50,0 38,6 11,4 22,8 Table 2. Primary data of annealing of samples process 1 Pro názornost je na obr. 4 uveden vzorek EO3 po provedeném žíhání, a to jak v kelímku, tak po jeho vysypání. Dále byly vzorky včetně vzniklého popele přemístěny do grafitových kelímků a taveny při teplotě cca C za přídavku dřevného uhlí (cca 2 g). Po prvním tavení byl vzorek otočen a taven znovu za přídavku boraxu. Je nutné uvést, že tavením se vytvořila struska špatně oddělitelná od vytaveného slitku z důvodu nízké teploty tavení, která byla dána technickými možnostmi použitého zařízení. V tab.3 jsou uvedeny hodnoty získané při tavení vzorků. 3

4 Vzorek č. Teplota tavení ( o C) Tabulka 3. Průběh tavení vzorků postup 1 Vstupní hmotnost (g) Tavení 1 Tavení 2 (min) (g) (min) (g) Hmotnost slitku (g) Hmotnost strusky (g) , , ,2 9,3 21, , , ,0 11,1 22, , , ,9 33,0 - Table 3. Process of melting samples process 1 Obr. 4. Vzorek elektroodpadu EO3 po provedeném žíhání Fig. 4. The sample of electrowaste EO3 after annealing Vzorky 1 a 2 byly po druhém tavení pomlety na kulovém mlýně po dobu 10 minut a získaná struska spolu s otlučenou struskou byly osety na sítech 0,5 mm, u vzorku 3 byl kovový slitek hutný bez znatelného podílu strusky. Nadsítný podíl byl přetaven 2 x (nesledoval se průběžně podíl strusky nebo kovu), čímž se získaly slitky o hmotnosti uvedené v tab.3., vzorky jsou uvedeny na obr.5. Podsítný podíl je šedočerné až černé barvy u vzorků 1 a 2 u vzorku 3 bylo množství popele malé a ten přešel v průběhu první tavby veškerý do malého množství strusky. Výtěžnosti do kovu jsou shrnuty do tab.4. Vzorek EO1 slitek The sample of EO1 - pig Vzorek EO2 slitek The sample of EO2 ;- pig 4

5 Vzorek EO3 po druhém tavení slitek (z obou stran) The sample EO3 after second melting pig (from both sides) Obr. 5 Vzorky slitků vytavených slitin kovů Fig. 5 The samples of pigs of smelting alloys Vzorek č. Tabulka 4. Výtěžnost do kovu - postup 1 Hmotnost (g) vstup Hmotnost (g) slitku 1 51,0 9,3 18,2 2 50,1 11,1 22, ,0 Table 4. The recovery factor process 1 Výtěžnost (%) Při prvním postupu bylo provedeno zpracování vzorků v jednom sledu bez žádné separace po procesu žíhání, odstranění strusky bylo provedeno mletím a odklepnutím až po tavení ve druhé části, následně po odstranění všech nežádoucích složek byly vytaveny slitky tak, jak jsou uvedeny na obrázcích. Přes poměrně dobré vzorky slitků, byla samotná separace velmi obtížná vzhledem k tvorbě strusky s bodem tání přesahující tavící možnosti pece. 3.3 Postup 2 žíhání a tavení ve dvou cyklech V této etapě bylo postupováno následovně : a) vzorky byly podrobeny žíhání při teplotě 750 o C po dobu 20 minut při foukání vzduchu b) produkt žíhání byl mlet v kulovém mlýně po dobu 10 minut c) vzorky byly sítovány na sítě o velikosti ok 0,5 mm d) nadsítný podíl byl taven při teplotě 1215 o C Vzorky o hmotnosti cca 50 g byly získány kvartací z původní dodané hmotnosti. Vzorky byly dány do studené pece a náběh na danou teplotu trval 90 min. V rozmezí teplot C byl do prostoru kelímku foukán vzduch. V tab. 5 jsou uvedeny základní získané hodnoty při žíhání vzorků Z těchto hodnot vyplývá, že dochází u všech vzorků přibližně ke stejnému úbytku při procesu žíhání. 5

6 Tabulka 5. Základní údaje při žíhání vzorků postup 2 Vzorek Vstup (g) Výstup (g) Úbytek (g) Úbytek (%) 11 (EO1) 50,2 34,9 15,3 30,5 22 (EO2) 50,1 35,0 15,1 30,1 33 (EO3) 50,0 34,1 15,9 31,8 Table 5. Primary data of annealing of samples process 2 Výsledky mletí a sítování jsou uvedeny v tab.6. Z hodnot vyplývá, že přibližně stejný podíl podsítného a nadsítného je u vzorků 11 a 22 je, zatímco u vzorku 33 je podíl nadsítného mnohem vyšší. Vzorky podsítného podílu byly skenovány s cílem zjištění přechodu ušlechtilých kovů do tohoto podílu. Na obr.6 jsou obrázky podsítného a nadsítného podílu po provedeném mletí. Tabulka 6. Hodnoty po mletí a sítování jednotlivých vzorků postup 2 Vzorek Vstup (g) Výstup (g) Ztráta (g) Podsítné (g) Nadsítné (g) 11 34,9 34,8 0,1 24,5 10, ,0 34,6 0,4 26,4 8, ,1 32,2 1,9 5,1 27,1 Table 6. The values after milling and screening of samples process 2 Obr. 6 Podsítný (vpravo) a nadsítný (vlevo) podíl vzorku EO 22 po mletí v kulovém mlýně Fig. 6 The undersize material (right) and oversize part of material (left) of sample EO22 after milling in the ball mill Nadsítný podíl byl taven za přídavku boraxu při teplotě C. Podmínky a hodnoty při tavení vzorků jsou uvedeny v tab.7. U vzorku 22 * došlo k nedokonalému vytavení kovu, a proto byly vzorky znovu přetaveny pod boraxem. Hmotnost slitku byla nižší než po tavení 2, úbytek je tvořen vytvořenou struskou, která musela být ze vzorku odstraněna. Vzorky byly zadány k analýze na obsahy Cu, Au, Ag, Pd. V tab.8 jsou uvedeny hodnoty kovového podílu z původních hmotností vzorků. 6

7 Vzorek č. Teplota tavení ( o C) Tabulka 7. Průběh tavení vzorků postup 2 Vstupní hmotnost (g) Tavení 1 Tavení 2 (min) (g) (min) (g) Hmotnost slitku (g) Úbytek (g) ,3 30 9,7 30 9,7 9,7 0, ,2 30 7,5 30 7,2 5,5 * 2,7 * , , ,7 25,7 1,4 Table 7. Process of melting samples process 2 Tabulka 8. Hodnoty podílu hmotnosti slitku vůči vstupnímu množství - postup 2 Vzorek Hmotnost (g) Hmotnost (g) č. vstup slitku Výtěžnost (%) 11 50,2 9,7 19, ,1 5,5 11, ,0 25,7 51,4 Table 8. Value of part of weight of the pig compared with entering amount process 2 Z výše uvedeného vyplývá, že vzorky 11 a 22 vykazují přibližně stejné zhodnocení a přechod do kovu, u vzorku 33 je tento přechod více jak 50% a odpovídá výsledku přechodu do kovu dle postupu 1. Na obr. 7 je vzorek slitku 22 po přetavení, na vzorku je patrně neroztavený kus kovaru (slitina Fe-Ni-Co). Obr. 7 Vzorek slitku 22 (EO2) po přetavení Fig. 7 The sample of the pig (EO2) after smelting 4. Analýza výstupních produktů Analýza výstupních produktů je rozdělena na část skenové analýzy popelů a část chemické analýzy slitků, vše z hlediska obsahu ušlechtilých kovů. Cílem těchto analýz bylo zjistit, zda a v jakém rozsahu přecházejí ušlechtilé kovy do popele, zejména jako mechanicky stržené částice při mlecím procesu úpravy vyžíhaných vzorků. 7

8 4.1 Analýza popelů Pro skenovou analýzu byly použity popely z prvního (vzorky 1 a 2) a druhého postupu zpracování (vzorky 11, 22 a 33). Skenová plošná analýza jednotlivých vzorků je uvedena v tab.9, bodové analýzy byly provedeny na vybraných objektech, pro názornost je na obr.8 uveden skenový obrázek s vytipovaným bodem pro bodovou analýzu. Tabulka 9. Plošná skenová analýza popelů vybrané prvky EDAX ZAF Quantification Standardless Element Normalized Element vzorek 1 vzorek 2 vzorek 11 vzorek 22 vzorek 33 Wt % Wt % Wt % Wt % Wt % AuM PbM PdL AgL SnL CuK ZnK PtL Table 9. Scan area analysis of ahes chosen elements V tab.10 je pro názornost uvedena bodová analýza bodu 2 (viz. obr. 8) pro popel vzorku EO 2 získaného při postupu 1. Obr. 8 Skenový obrázek popele vzorku 2 s objektem bodové analýzy (bod 2) zvět.300x Fig. 8 Scan picture of ash of the sample 2 with object of point analysis (point 2) magn.300x 8

9 Tabulka 10. Skenová bodová analýza popele vzorku EO2 bod 2, vybrané prvky EDAX ZAF Quantification Standardless Element Normalized Bod 2 Wt % AuM 0.60 PbM 0.54 PdL 0.37 AgL 0.27 SnL 1.84 FeK 2.28 CuK 2.89 ZnK 2.41 Table 10. Scan point analysis of ash of the sample EO2 point 2, chosen elements 4.2 Analýza slitků Pro chemickou analýzu slitků byly z každého vzorku tj. po postupu 1 a postupu 2 odvrtány třísky o hmotnosti 3 6 g. Analýzy byly provedeny VUCHEM TU Ostrava a jsou shrnuty v tab.11. Porovnáme-li získané hodnoty obsahů ušlechtilých kovů, pak hodnoty dodané dodavatelem jsou srovnatelné s docílenými výsledky. Je nutné ale vzít v úvahu, že ke ztrátám ušlechtilých kovů při degradaci polymerů dochází jejich přechodem do popele a na závadu je značná nehomogenita vstupních vzorků. Chemická analýza slitků na obsah mědi u vzorků EO1 a EO2 při postupu 1 je v rozmezí hm%, EO3 má vyšší obsah, činí 82 %. Při postupu 2 je obsah mědi u vzorků EO1 a EO2 v rozmezí hm.% a u vzorku EO3 je 83 hm.%. Tabulka 11. Chemické analýzy obsahů ušlechtilých kovů pro jednotlivé postupy úpravy vzorků odpadů Vzorek Analýza dodavatel (hm.%) Postup - 1 analýza (hm.%) Postup - 2 analýza (hm.%) číslo Ag Au Pd Ag Au Pd Ag Au Pd EO1 0,089 0,052 0,017 0,061 0,39 0,0072 EO2 0,08 0,0177 0,007 0,070 0,054 0,023 0,094 0,020 0,014 EO4 0,146 0,11 0,18 0,013 0,010 0,088 0,012 Table 11. Chemical analysis of noble metals for single processes preparation of samples of wastes 5. Závěr Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace, FMMI, VŠB TU Ostrava se zabývala posouzením možností přímého tavení vybraných složek elektrošrotu k získání slitiny 9

10 mědi s obsahem ušlechtilých kovů, se zaměřením na stanovení spalitelného podílu a výtěžností tavení při použití různých typů vsázky. Byly dodány vzorky, jež je možno rozdělit na 2 základní skupiny. Do první skupiny lze zařadit vzorky 1 a 2 tj. vzorky, které zahrnují směs konektorů, drcené desky a plošné spoje. Do druhé skupiny lze zařadit drcené konektory s pozlacenými kontakty a polymery na bázi polyetylenu. Při vlastním zpracování bylo zjištěno, že v etapě žíhání došlo u všech vzorků k úbytku hmotnosti v rozsahu %. Vyžíhaný polymer u jednotlivých vzorků byl ve formě křehkých částí. Při první etapě byla kovová frakce a popely taveny v jedné etapě s tím, že po odstranění strusky zůstal kovový slitek pro stanovení obsahu ušlechtilých kovů. V druhé etapě byly vzorky po žíhání mlety, sítováním byly odstraněny popely a následně byl vytaven kovový slitek. U vzorků 1 a 2 bylo zjištěno, že kovový slitek je v rozsahu hmotností 7,5 20 % původní vsázky. U vzorku 3 bylo zjištěno, že kovový slitek je z původního vzorku v rozsahu hmotnosti %. Součástí zjišťování obsahu ušlechtilých kovů bylo i zjišťování jejich přechodu do frakce popele resp. strusky. I když v tomto případě nelze zabezpečit přesné kvantitatívní ukazatale, z hlediska kvalitativního bylo zjištěno, že ušlechtilé kovy do frakce popele přechází jak dokazují plošné analýzy v tab.9 a tab.10. Obsahy ušlechtilých kovů ve slitcích vykazují hodnoty velmi odlišné (u stejných vzorků), což svědčí o nehomogenitě vzorků vstupujících do procesu úpravy. Vzhledem k tomu, že vyžíhané polymery jsou křehké, předpokládáme, že autogenní mletí by mohlo omezit převod ušlechtilých kovů do popele ve srovnání s mletím v kulovém mlýně. Závěrem je možno uvést, že postup postupného žíhání a následného zpracování kovové frakce je reálný s následným zpracováním kovové frakce elektrolýzou. Nezbytnou podmínkou je ale jejich ruční předprava s následným mletím do menších frakcí. Součástí technologie by měl být postup získávání ušlechtilých kovů, které přešly do popelů. Příspěvek vznikl za finanční pomoci MŠMT projektu č.2e

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU

VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU IMPORTANCE OF NON-FERROUS METALS FOR TECHNICAL PRACTICE AND DEVELIPMENT OF ADVANCED METALLIC MATERIALS Miroslav Kursa a

Více

Recyklace, druhotné zpracování materiálu

Recyklace, druhotné zpracování materiálu recyklace,druhotné zpracování materiálu Nové metody zpracování a recyklace jemnozrnných kovonosných odpadů New Methods of Processing and Recycling of Fine Metal Waste Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D. 1,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Nakládání s elektroodpadem v Plzeňském kraji 2014 Abstrakt Tématem této diplomové práce je nakládání

Více

Chemické metody recyklace elektroodpadu

Chemické metody recyklace elektroodpadu Chemické metody recyklace elektroodpadu Ing. Václav GRUBER,CSc Ústav chemických procesů AV ČR, Praha gruber@icpf.cas.cz Úvod Přepracování a likvidace elektroodpadů představuje velmi rozsáhlý soubor činností

Více

PŘEHLED HYDROMETALURGICKÝCH TECHNOLOGIÍ PRO ZÍSKÁVÁNÍ Zn A Mn Z ODPADNÍCH ALKALICKÝCH A ZINKO-CHLORIDOVÝCH Zn/MnO 2 BATERIÍ

PŘEHLED HYDROMETALURGICKÝCH TECHNOLOGIÍ PRO ZÍSKÁVÁNÍ Zn A Mn Z ODPADNÍCH ALKALICKÝCH A ZINKO-CHLORIDOVÝCH Zn/MnO 2 BATERIÍ PŘEHLED HYDROMETALURGICKÝCH TECHNOLOGIÍ PRO ZÍSKÁVÁNÍ Zn A Mn Z ODPADNÍCH ALKALICKÝCH A ZINKO-CHLORIDOVÝCH Zn/MnO 2 BATERIÍ JIŘÍ FORMÁNEK a, JITKA JANDOVÁ a a JIŘÍ SÍS b a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ZAVÁDĚNÍ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V NAŠICH OCELÁRNÁCH

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ZAVÁDĚNÍ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V NAŠICH OCELÁRNÁCH SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ZAVÁDĚNÍ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V NAŠICH OCELÁRNÁCH CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF IMPLEMENTATION THE METHOD OF CONTINUOUS FOLLOWING OF THE COSTS IN CZECH STEELWORKS

Více

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (5)

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (5) 8. dubna 2015, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (5) Elektroodpad Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL

Více

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b OVĚŘENÍ VÝROBY PAŽNICOVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍCH STUPŇŮ L80 A N80 PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE Josef Bár a Jan Melecký b ArcelorMittal, a. s.,vratimovská

Více

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X I V 2 0 1 1 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N

Více

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste)

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Markéta Mlčúchová Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2

Více

Historie a budoucnost alternativních paliv a materiálů Ing. Jan Gemrich, VÚ maltovin Praha, s.r.o. 1. Charakteristika cementářských provozů

Historie a budoucnost alternativních paliv a materiálů Ing. Jan Gemrich, VÚ maltovin Praha, s.r.o. 1. Charakteristika cementářských provozů Historie a budoucnost alternativních paliv a materiálů Ing. Jan Gemrich, VÚ maltovin Praha, s.r.o. 1. Charakteristika cementářských provozů Usilovnou technologicko informační činností se do obecného povědomí

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA Publikováno na stránkách www.vuzt.cz TERMOLÝZNÍ ZPRACOVÁNÍ ZBYTKOVÉ BIOMASY, SEPAROVANÝCH PLASTOVÝCH A CELULÓZOVÝCH PODÍLŮ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ENERGETICKÉ A SUROVINOVÉ VYUŽITÍ Petr Jevič, Zdeňka

Více

RECYKLACE DRAHÝCH KOVŮ

RECYKLACE DRAHÝCH KOVŮ RECYKLACE DRAHÝCH KOVŮ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBORU RECYKLACE DRAHÝCH KOVŮ 1 2 3 4 5 6 KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ A ODPADŮ S OBSAHEM DRAHÝCH A NEŽELEZNÝCH KOVŮ STANDARDNÍ PROCES ZPRACOVÁNÍ TECHNOLOGIE

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh logistického systému pro sběr a energetické využití objemného domovního odpadu Pavel

Více

VLIV PARAMETRŮ TERMOMECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VÝSLEDNOU MIKROSTRUKTURU TRIP OCELI S VYSOKÝM OBSAHEM HLINÍKU EFFECTS OF THERMOMECHANICAL PROCESSING PARAMETERS ON FINAL MICROSTRUCTURE OF ALUMINIUM BEARING

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU

STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU učební text Jiří FRIES Ostrava 2007 Recenze: prof. Ing. Josef JURMAN, CSc. Miroslav LIŠKA Název: Stroje pro zpracování odpadu

Více

POKROKOVÉ TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ OZUBENÝCH SOUČÁSTI S OHLEDEM NA MINIMALIZACI DEFORMACÍ

POKROKOVÉ TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ OZUBENÝCH SOUČÁSTI S OHLEDEM NA MINIMALIZACI DEFORMACÍ METAL 25 24.-26.5.25, Hradec nad Moravicí POKROKOVÉ TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ OZUBENÝCH SOUČÁSTI S OHLEDEM NA MINIMALIZACI DEFORMACÍ ADVANCED TRENDS IN PROCESSING OF GEAR PARTS WITH REGARD TO THE MINIMISATION

Více

ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA

ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA Autor: Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava Jihlava 2014 Obsah 1 Úvodní informace... 5 1.1 Abstrakt... 5 1.2 Identifikační

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Milan Ošťádal TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ ŽÍHÁNÍ, ZPŮSOB PRÁCE S UČEBNICÍ NA SIGMUNDOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU

Více

Recyklace plastů ve strojírenské výrobě

Recyklace plastů ve strojírenské výrobě Recyklace plastů ve strojírenské výrobě Integrovaná Střední škola technická Mělník ( K učilišti 2566 276 01 Mělník ) Datum: 12. 1. 2010 Třída: 4.M Vypracoval: Matějka Milan Hodnocení: Recyklace Plastů:

Více

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1 Bc. Tomáš Chovanec Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na strukturní vlastnosti

Více

NÁVRH METOD ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

NÁVRH METOD ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A DIAGNOSTIKY NÁVRH METOD ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Radim Dvořák Vedoucí práce: doc. Ing. Milan

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY 1 Obsah Přílohy k části I. Politika nerostných surovin ČR... 3 Příloha č. 1 Grafy k části Politika nerostných surovin... 3 Příloha č. 2 Tabulky k části Politika

Více

Analýza nekeramického odpadu neolitického sídliště v Bylanech

Analýza nekeramického odpadu neolitického sídliště v Bylanech 3 28 Archeologické rozhledy LIX 2007 3 Analýza nekeramického odpadu neolitického sídliště v Bylanech The analysis of non-ceramic refuse from the Neolithic site at Bylany Petr Květina Cílem práce je interpretace

Více

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450 AUTOŘI Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, PhD. Ing. Božena Schejbalová, CSc. Ing. Martin Vojvodík Mgr. Jan Pileček RNDr. Jan Müller Ing. Petr Ponikelský Ing. Hana Novotná

Více