POZNATKY Z PYROMETALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ KONEKTORŮ A PLOŠNÝCH DESEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZNATKY Z PYROMETALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ KONEKTORŮ A PLOŠNÝCH DESEK"

Transkript

1 POZNATKY Z PYROMETALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ KONEKTORŮ A PLOŠNÝCH DESEK FINDINGS FROM PYROMETALURGICAL TREATMENT OF WASET GENERATED FROM CONNECTORS AND PRINTED CIRCUIT BOARDS Burkovič, R a., Malcharcziková, J a., Kursa, M a. a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, Ostrava-Poruba, ČR, a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, Ostrava-Poruba, ČR, a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, Ostrava-Poruba, ČR, Abstrakt : Amortizační odpady výrobků elektrotechnického a elektronického průmyslu představují oblast složitého komplexu materiálů, neboť se zde střetávají jak produkty na bázi kovů, tak produkty na bázi polymerů. Zpracování tak naráží na stanovení podmínek pro zpracování kovů, které mají rozdílné body tání, rozdílné body varu a následně na zpracování plastů, které obsahují nezanedbatelné obsahy nežádoucích prvků, jež při tepelném zpracování mohou vytvářet nebezpečné sloučeniny typu furanů a dioxinů. Předložený příspěvek se zabývá zpracováním vybraných druhů odpadů z elektrotechnického a elektronického průmyslu pyrometalurgickou cestou s cílem stanovení podílu ušlechtilých kovů zlata, stříbra a paladia v těchto odpadech. Abstract : Amortisation wastes generated from products of electrical and electronic industries represent a sphere of complicated mix of materials since this waste contains metal-based products as well as polymer-base products. Their treatment thus encounters a problem of determination of conditions for metal processing, which have dissimilar melting points and boiling points, and then conditions for processing of plastic materials, which contains non negligible contents of undesirable elements, which may from during heat treatment dangerous compounds, such as furans and dioxins. The submitted paper deals with treatment of selected kinds of waste from electrical and electronic industries by pyrometallurgical processes in order to determine portion of precious metals, i.e. gold, silver and palladium in these wastes. 1. Úvod Dle dostupných údajů je množství kovů ve výrobcích elektronického a elektrotechnického průmyslu asi 40 %, polymerů je cca 30 % a 30 % je těžkotavitelných oxidů. Současně se uvádí, že množství drahých kovů v tištěných spojích činí v součtu 2,3 3,85 kg/t (Ag, Au, Pd). Vybrané odpady z elektronického průmyslu byly zpracovávány pyrometalurgickou cestou degradací polymerů tak, aby bylo možno získat ušlechtilé kovy zlato, stříbro a paladium z těchto odpadů. Uvedený problém byl řešen ve spolupráci s Kovohutěmi Příbram nástupnická a.s. 1

2 2. Charakteristika vstupních materiálů Pro stanovení postupů zpracování byly dodány KO Příbram nástupnická, a.s. vzorky odpadů, jejichž charakteristiky jsou následující : EO 1 odpady konektorů z plošných desek zejména počítačů a integrované obvody - obr.1. EO 2 odpad drtě plošných desek bez osazení konektory - obr.2. Tento odpad tvoří drcené části o rozměrech max. 2 x 2 cm s minimálním množstvím volných kovových součástí. EO 3 odpad drtě konektorů s objemem polymerů na bázi PE představují pozlacené konektory včetně připojených měděných drátků - obr.3. Materiál byl dodán v hmotnostech, které jsou uvedeny v tab.1. V tabulce jsou uvedeny i dodané chemické analýzy na obsah ušlechtilých kovů. Tabulka 1. Dodaná množství vzorků a chemické analýzy Označení Hmotnost Chemické složení dle dodavatele hm.% vzorku vzorku (g) Ag Au Pd EO EO ,5 0,080 0,0177 0,007 EO ,146 Table 1. Quatities of stamples and chemical analysis EO1 Obr. 1 Odpad konektorů Fig. 1 The connectors waste EO2 Obr. 2 Odpad drtě plošných desek Fig. 2 The waste of brash printed curcuit boards EO 3 Obr. 3 Odpad drtě konektorů Fig. 3 The waste of connectors brash 2

3 3. Postupy při pyrometalurgickém zpracování Při volbě postupů pyrometalurgického zpracování byly zvoleny cesty postupného tepelného působení na polymery s následným tavením kovové frakce vč.vzniklých popelů, která byla v druhé etapě odseparována od popele polymerů před vlastním tavením. 3.1 Použitá technická zařízení Pro tepelnou degradaci polymerů byla použita kelímková pec, ve víku které byly vyvrtány otvory pro foukání vzduchu a pro termočlánek ke sledování teploty v pícce. Jako zdroj foukání vzduchu byl použit kompresor typu N86KN.18, z kterého byl veden vzduch trubičkou o Ø 6 mm na povrch vsázky elektrošrotu v grafitovém kelímku. Jako termočlánek byl použit Ni-NiCr, který byl spojen s regulačním termostatem. Celé zařízení bylo umístěno v digestoři a v průběhu žíhání vzorku bylo spuštěno odsávání vzniklých exhalací. Po provedeném žíhání byly vzorky pomlety v kulovém mlýně, sítové třídění bylo provedeno na sítě o velikosti ok 0,5 mm. Tavení probíhalo v muflové peci typu 018LP, ve které bylo možno dosáhnout teploty max.1215 o C. 3.2 Postup 1 - žíhání a tavení vzorků v jednom cyklu Při tomto postupu byly vzorky EO1, EO2 a EO3 žíhány při teplotě C po dobu 20 minut k dosažení vyhoření polymerů. Náběh na teplotu trval cca 2 hod. Průběžně byl po dosažení teploty cca 180 o C foukán vzduch. Základní údaje získané pří žíháním vzorků jsou v tab.2. Pro názornost je na obr. 4 uveden vzorek EO3 po provedeném žíhání, a to jak v kelímku, tak po jeho vysypání. Dále byly vzorky včetně vzniklého popele přemístěny do grafitových kelímků a taveny při teplotě cca C za přídavku dřevného uhlí (cca 2 g). Po prvním tavení byl vzorek otočen a taven znovu za přídavku boraxu. Je nutné uvést, že tavením se vytvořila struska špatně oddělitelná od vytaveného slitku z důvodu nízké teploty tavení, která byla dána technickými možnostmi použitého zařízení. V tab.3 jsou uvedeny hodnoty získané při tavení vzorků. Tabulka 2. Základní údaje při žíhání vzorků postup 1 Vzorek Vstup (g) Výstup (g) Úbytek (g) Úbytek (%) 1 (EO1) 51 37,4 13,6 26,7 2 (EO2) 50,1 34,9 15,2 30,3 3 (EO3) 50,0 38,6 11,4 22,8 Table 2. Primary data of annealing of samples process 1 Pro názornost je na obr. 4 uveden vzorek EO3 po provedeném žíhání, a to jak v kelímku, tak po jeho vysypání. Dále byly vzorky včetně vzniklého popele přemístěny do grafitových kelímků a taveny při teplotě cca C za přídavku dřevného uhlí (cca 2 g). Po prvním tavení byl vzorek otočen a taven znovu za přídavku boraxu. Je nutné uvést, že tavením se vytvořila struska špatně oddělitelná od vytaveného slitku z důvodu nízké teploty tavení, která byla dána technickými možnostmi použitého zařízení. V tab.3 jsou uvedeny hodnoty získané při tavení vzorků. 3

4 Vzorek č. Teplota tavení ( o C) Tabulka 3. Průběh tavení vzorků postup 1 Vstupní hmotnost (g) Tavení 1 Tavení 2 (min) (g) (min) (g) Hmotnost slitku (g) Hmotnost strusky (g) , , ,2 9,3 21, , , ,0 11,1 22, , , ,9 33,0 - Table 3. Process of melting samples process 1 Obr. 4. Vzorek elektroodpadu EO3 po provedeném žíhání Fig. 4. The sample of electrowaste EO3 after annealing Vzorky 1 a 2 byly po druhém tavení pomlety na kulovém mlýně po dobu 10 minut a získaná struska spolu s otlučenou struskou byly osety na sítech 0,5 mm, u vzorku 3 byl kovový slitek hutný bez znatelného podílu strusky. Nadsítný podíl byl přetaven 2 x (nesledoval se průběžně podíl strusky nebo kovu), čímž se získaly slitky o hmotnosti uvedené v tab.3., vzorky jsou uvedeny na obr.5. Podsítný podíl je šedočerné až černé barvy u vzorků 1 a 2 u vzorku 3 bylo množství popele malé a ten přešel v průběhu první tavby veškerý do malého množství strusky. Výtěžnosti do kovu jsou shrnuty do tab.4. Vzorek EO1 slitek The sample of EO1 - pig Vzorek EO2 slitek The sample of EO2 ;- pig 4

5 Vzorek EO3 po druhém tavení slitek (z obou stran) The sample EO3 after second melting pig (from both sides) Obr. 5 Vzorky slitků vytavených slitin kovů Fig. 5 The samples of pigs of smelting alloys Vzorek č. Tabulka 4. Výtěžnost do kovu - postup 1 Hmotnost (g) vstup Hmotnost (g) slitku 1 51,0 9,3 18,2 2 50,1 11,1 22, ,0 Table 4. The recovery factor process 1 Výtěžnost (%) Při prvním postupu bylo provedeno zpracování vzorků v jednom sledu bez žádné separace po procesu žíhání, odstranění strusky bylo provedeno mletím a odklepnutím až po tavení ve druhé části, následně po odstranění všech nežádoucích složek byly vytaveny slitky tak, jak jsou uvedeny na obrázcích. Přes poměrně dobré vzorky slitků, byla samotná separace velmi obtížná vzhledem k tvorbě strusky s bodem tání přesahující tavící možnosti pece. 3.3 Postup 2 žíhání a tavení ve dvou cyklech V této etapě bylo postupováno následovně : a) vzorky byly podrobeny žíhání při teplotě 750 o C po dobu 20 minut při foukání vzduchu b) produkt žíhání byl mlet v kulovém mlýně po dobu 10 minut c) vzorky byly sítovány na sítě o velikosti ok 0,5 mm d) nadsítný podíl byl taven při teplotě 1215 o C Vzorky o hmotnosti cca 50 g byly získány kvartací z původní dodané hmotnosti. Vzorky byly dány do studené pece a náběh na danou teplotu trval 90 min. V rozmezí teplot C byl do prostoru kelímku foukán vzduch. V tab. 5 jsou uvedeny základní získané hodnoty při žíhání vzorků Z těchto hodnot vyplývá, že dochází u všech vzorků přibližně ke stejnému úbytku při procesu žíhání. 5

6 Tabulka 5. Základní údaje při žíhání vzorků postup 2 Vzorek Vstup (g) Výstup (g) Úbytek (g) Úbytek (%) 11 (EO1) 50,2 34,9 15,3 30,5 22 (EO2) 50,1 35,0 15,1 30,1 33 (EO3) 50,0 34,1 15,9 31,8 Table 5. Primary data of annealing of samples process 2 Výsledky mletí a sítování jsou uvedeny v tab.6. Z hodnot vyplývá, že přibližně stejný podíl podsítného a nadsítného je u vzorků 11 a 22 je, zatímco u vzorku 33 je podíl nadsítného mnohem vyšší. Vzorky podsítného podílu byly skenovány s cílem zjištění přechodu ušlechtilých kovů do tohoto podílu. Na obr.6 jsou obrázky podsítného a nadsítného podílu po provedeném mletí. Tabulka 6. Hodnoty po mletí a sítování jednotlivých vzorků postup 2 Vzorek Vstup (g) Výstup (g) Ztráta (g) Podsítné (g) Nadsítné (g) 11 34,9 34,8 0,1 24,5 10, ,0 34,6 0,4 26,4 8, ,1 32,2 1,9 5,1 27,1 Table 6. The values after milling and screening of samples process 2 Obr. 6 Podsítný (vpravo) a nadsítný (vlevo) podíl vzorku EO 22 po mletí v kulovém mlýně Fig. 6 The undersize material (right) and oversize part of material (left) of sample EO22 after milling in the ball mill Nadsítný podíl byl taven za přídavku boraxu při teplotě C. Podmínky a hodnoty při tavení vzorků jsou uvedeny v tab.7. U vzorku 22 * došlo k nedokonalému vytavení kovu, a proto byly vzorky znovu přetaveny pod boraxem. Hmotnost slitku byla nižší než po tavení 2, úbytek je tvořen vytvořenou struskou, která musela být ze vzorku odstraněna. Vzorky byly zadány k analýze na obsahy Cu, Au, Ag, Pd. V tab.8 jsou uvedeny hodnoty kovového podílu z původních hmotností vzorků. 6

7 Vzorek č. Teplota tavení ( o C) Tabulka 7. Průběh tavení vzorků postup 2 Vstupní hmotnost (g) Tavení 1 Tavení 2 (min) (g) (min) (g) Hmotnost slitku (g) Úbytek (g) ,3 30 9,7 30 9,7 9,7 0, ,2 30 7,5 30 7,2 5,5 * 2,7 * , , ,7 25,7 1,4 Table 7. Process of melting samples process 2 Tabulka 8. Hodnoty podílu hmotnosti slitku vůči vstupnímu množství - postup 2 Vzorek Hmotnost (g) Hmotnost (g) č. vstup slitku Výtěžnost (%) 11 50,2 9,7 19, ,1 5,5 11, ,0 25,7 51,4 Table 8. Value of part of weight of the pig compared with entering amount process 2 Z výše uvedeného vyplývá, že vzorky 11 a 22 vykazují přibližně stejné zhodnocení a přechod do kovu, u vzorku 33 je tento přechod více jak 50% a odpovídá výsledku přechodu do kovu dle postupu 1. Na obr. 7 je vzorek slitku 22 po přetavení, na vzorku je patrně neroztavený kus kovaru (slitina Fe-Ni-Co). Obr. 7 Vzorek slitku 22 (EO2) po přetavení Fig. 7 The sample of the pig (EO2) after smelting 4. Analýza výstupních produktů Analýza výstupních produktů je rozdělena na část skenové analýzy popelů a část chemické analýzy slitků, vše z hlediska obsahu ušlechtilých kovů. Cílem těchto analýz bylo zjistit, zda a v jakém rozsahu přecházejí ušlechtilé kovy do popele, zejména jako mechanicky stržené částice při mlecím procesu úpravy vyžíhaných vzorků. 7

8 4.1 Analýza popelů Pro skenovou analýzu byly použity popely z prvního (vzorky 1 a 2) a druhého postupu zpracování (vzorky 11, 22 a 33). Skenová plošná analýza jednotlivých vzorků je uvedena v tab.9, bodové analýzy byly provedeny na vybraných objektech, pro názornost je na obr.8 uveden skenový obrázek s vytipovaným bodem pro bodovou analýzu. Tabulka 9. Plošná skenová analýza popelů vybrané prvky EDAX ZAF Quantification Standardless Element Normalized Element vzorek 1 vzorek 2 vzorek 11 vzorek 22 vzorek 33 Wt % Wt % Wt % Wt % Wt % AuM PbM PdL AgL SnL CuK ZnK PtL Table 9. Scan area analysis of ahes chosen elements V tab.10 je pro názornost uvedena bodová analýza bodu 2 (viz. obr. 8) pro popel vzorku EO 2 získaného při postupu 1. Obr. 8 Skenový obrázek popele vzorku 2 s objektem bodové analýzy (bod 2) zvět.300x Fig. 8 Scan picture of ash of the sample 2 with object of point analysis (point 2) magn.300x 8

9 Tabulka 10. Skenová bodová analýza popele vzorku EO2 bod 2, vybrané prvky EDAX ZAF Quantification Standardless Element Normalized Bod 2 Wt % AuM 0.60 PbM 0.54 PdL 0.37 AgL 0.27 SnL 1.84 FeK 2.28 CuK 2.89 ZnK 2.41 Table 10. Scan point analysis of ash of the sample EO2 point 2, chosen elements 4.2 Analýza slitků Pro chemickou analýzu slitků byly z každého vzorku tj. po postupu 1 a postupu 2 odvrtány třísky o hmotnosti 3 6 g. Analýzy byly provedeny VUCHEM TU Ostrava a jsou shrnuty v tab.11. Porovnáme-li získané hodnoty obsahů ušlechtilých kovů, pak hodnoty dodané dodavatelem jsou srovnatelné s docílenými výsledky. Je nutné ale vzít v úvahu, že ke ztrátám ušlechtilých kovů při degradaci polymerů dochází jejich přechodem do popele a na závadu je značná nehomogenita vstupních vzorků. Chemická analýza slitků na obsah mědi u vzorků EO1 a EO2 při postupu 1 je v rozmezí hm%, EO3 má vyšší obsah, činí 82 %. Při postupu 2 je obsah mědi u vzorků EO1 a EO2 v rozmezí hm.% a u vzorku EO3 je 83 hm.%. Tabulka 11. Chemické analýzy obsahů ušlechtilých kovů pro jednotlivé postupy úpravy vzorků odpadů Vzorek Analýza dodavatel (hm.%) Postup - 1 analýza (hm.%) Postup - 2 analýza (hm.%) číslo Ag Au Pd Ag Au Pd Ag Au Pd EO1 0,089 0,052 0,017 0,061 0,39 0,0072 EO2 0,08 0,0177 0,007 0,070 0,054 0,023 0,094 0,020 0,014 EO4 0,146 0,11 0,18 0,013 0,010 0,088 0,012 Table 11. Chemical analysis of noble metals for single processes preparation of samples of wastes 5. Závěr Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace, FMMI, VŠB TU Ostrava se zabývala posouzením možností přímého tavení vybraných složek elektrošrotu k získání slitiny 9

10 mědi s obsahem ušlechtilých kovů, se zaměřením na stanovení spalitelného podílu a výtěžností tavení při použití různých typů vsázky. Byly dodány vzorky, jež je možno rozdělit na 2 základní skupiny. Do první skupiny lze zařadit vzorky 1 a 2 tj. vzorky, které zahrnují směs konektorů, drcené desky a plošné spoje. Do druhé skupiny lze zařadit drcené konektory s pozlacenými kontakty a polymery na bázi polyetylenu. Při vlastním zpracování bylo zjištěno, že v etapě žíhání došlo u všech vzorků k úbytku hmotnosti v rozsahu %. Vyžíhaný polymer u jednotlivých vzorků byl ve formě křehkých částí. Při první etapě byla kovová frakce a popely taveny v jedné etapě s tím, že po odstranění strusky zůstal kovový slitek pro stanovení obsahu ušlechtilých kovů. V druhé etapě byly vzorky po žíhání mlety, sítováním byly odstraněny popely a následně byl vytaven kovový slitek. U vzorků 1 a 2 bylo zjištěno, že kovový slitek je v rozsahu hmotností 7,5 20 % původní vsázky. U vzorku 3 bylo zjištěno, že kovový slitek je z původního vzorku v rozsahu hmotnosti %. Součástí zjišťování obsahu ušlechtilých kovů bylo i zjišťování jejich přechodu do frakce popele resp. strusky. I když v tomto případě nelze zabezpečit přesné kvantitatívní ukazatale, z hlediska kvalitativního bylo zjištěno, že ušlechtilé kovy do frakce popele přechází jak dokazují plošné analýzy v tab.9 a tab.10. Obsahy ušlechtilých kovů ve slitcích vykazují hodnoty velmi odlišné (u stejných vzorků), což svědčí o nehomogenitě vzorků vstupujících do procesu úpravy. Vzhledem k tomu, že vyžíhané polymery jsou křehké, předpokládáme, že autogenní mletí by mohlo omezit převod ušlechtilých kovů do popele ve srovnání s mletím v kulovém mlýně. Závěrem je možno uvést, že postup postupného žíhání a následného zpracování kovové frakce je reálný s následným zpracováním kovové frakce elektrolýzou. Nezbytnou podmínkou je ale jejich ruční předprava s následným mletím do menších frakcí. Součástí technologie by měl být postup získávání ušlechtilých kovů, které přešly do popelů. Příspěvek vznikl za finanční pomoci MŠMT projektu č.2e

a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR, miroslav.kursa@vsb.cz a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR,

a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR, miroslav.kursa@vsb.cz a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR, ROZBOR ÚLETŮ Z KUPLOVNY SLÉVÁRNY SKUHROV A CHOVÁNÍ ÚLETŮ PŘI ŽÍHÁNÍ A TAVENÍ ANALYSIS OF FLY ASHES FROM CUPOLA FURNACE AT THE FOUNDRY SKUHROV AND BEHAVIOUR OF FLY ASHES AT ANNEALING AND MELTING Miroslav

Více

KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS

KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, (220-225) 220 KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s. INTEGROVANÁ RECYKLACE ODPADŮ TĚŽKÝCH A DRAHÝCH KOVŮ Kunický Z. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., 261 81 Příbram VI.,

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZKUŠENOSTI SE SPOLUPRACÍ S KOLEKTIVNÍMI SYSTÉMY NAKLÁDÁNÍ SE SUROVINAMI VZNIKLÝCH Z ELEKTROODPADŮ NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 24.9.2015

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

Vývoj technologie recyklace polypropylenu z vyřazených olověných baterií

Vývoj technologie recyklace polypropylenu z vyřazených olověných baterií Vývoj technologie recyklace polypropylenu z vyřazených olověných baterií Ing. Zdeněk Kunický, Ing. Ivo Oktábec, Ing. Lukáš Kroča Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Obecnická 530, 26181 Příbram VI., kunicky@kovopb.cz,

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

CENOVÉ A DODACÍ PODMÍNKY PRO VÝKUP ODPADŮ S OBSAHEM DRAHÝCH KOVŮ

CENOVÉ A DODACÍ PODMÍNKY PRO VÝKUP ODPADŮ S OBSAHEM DRAHÝCH KOVŮ CENOVÉ A DODACÍ PODMÍNKY PRO VÝKUP ODPADŮ S OBSAHEM DRAHÝCH KOVŮ Platnost : od 1. 1. 2009 I. Rozsah platnosti Tyto obchodní podmínky jsou platné pro veškeré dodávky odpadů s obsahem drahých kovů, které

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

Recyklace neušlechtilých kovů. Perfektní řízení materiálu

Recyklace neušlechtilých kovů. Perfektní řízení materiálu Recyklace neušlechtilých kovů Perfektní řízení materiálu Nevyužitý kapitál z vašich zásob SilverTeam recykluje neušlechtilé kovy Neušlechtilé kovy Měděné slitiny [Cu] Mosazné slitiny [CuZn] Bronzové slitiny

Více

CENOVÉ A DODACÍ PODMÍNKY PRO VÝKUP ODPADŮ S OBSAHEM DRAHÝCH KOVŮ

CENOVÉ A DODACÍ PODMÍNKY PRO VÝKUP ODPADŮ S OBSAHEM DRAHÝCH KOVŮ CENOVÉ A DODACÍ PODMÍNKY PRO VÝKUP ODPADŮ S OBSAHEM DRAHÝCH KOVŮ Platnost : od 19. 8. 2015 I. Rozsah platnosti Tyto obchodní podmínky jsou platné pro veškeré dodávky odpadů s obsahem drahých kovů, které

Více

Optické metody a jejich využití v kompozitech s polymerní matricí.

Optické metody a jejich využití v kompozitech s polymerní matricí. Optické metody a jejich využití v kompozitech s polymerní matricí. Z. Jeníková a E. Nezbedová Základní pojmy Morfologie: studium struktury či tvaru. Předmětem morfologie polymerů je studium struktur či

Více

MOŽNOSTI PYROMETALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ JEMNOZRNNÝCH HUTNÍCH ODPADŮ (JHO) S OBSAHEM Zn A Pb

MOŽNOSTI PYROMETALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ JEMNOZRNNÝCH HUTNÍCH ODPADŮ (JHO) S OBSAHEM Zn A Pb Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, (226-234) 226 MOŽNOSTI PYROMETALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ JEMNOZRNNÝCH HUTNÍCH ODPADŮ (JHO) S OBSAHEM Zn A Pb Kursa M. 1, Burkovič R. 1,Kursová M. 2, Imriš I. 3 1 VŠB TU

Více

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ PÁJENÍ Osnova učiva: Úvod Rozdělení pájek Význam tavidla Metody pájení Stroje a zařízení

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

VLIV SLOŽENÍ ELEKTRODOVÉ HMOTY NA EXTRAKCI ZINKU Z VYPOTŘEBOVANÝCH Zn/MnO 2 BATERIÍ. JIŘÍ FORMÁNEK a JITKA JANDOVÁ. Experimentální část.

VLIV SLOŽENÍ ELEKTRODOVÉ HMOTY NA EXTRAKCI ZINKU Z VYPOTŘEBOVANÝCH Zn/MnO 2 BATERIÍ. JIŘÍ FORMÁNEK a JITKA JANDOVÁ. Experimentální část. VLIV SLOŽENÍ ELEKTRODOVÉ HMOTY NA EXTRAKCI ZINKU Z VYPOTŘEBOVANÝCH Zn/MnO 2 BATERIÍ JIŘÍ FORMÁNEK a JITKA JANDOVÁ Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Vysoká

Více

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Obsah 1. Co je to prášková metalurgie? 2. Schéma procesu 3. Výhody a nevýhody práškové metalurgie 4. Postup práškové metalurgie 5. Výrobky práškové metalurgie 6.

Více

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH METAL 26 23.5.5.26, Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION

Více

Zpracování použitých elektrozařízení

Zpracování použitých elektrozařízení Zpracování použitých elektrozařízení Základní informace o AREO AREO založeno 12.12.2001 Zájmové sdružení právnických osob Zpracovatelé elektroodpadu Současní členové AREO: AQUATEST, a.s. KOVOHUTĚ PŘÍBRAM

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU MEAN EQUIVALENT STRESS VALUES DURING HOT FORMING OF STEELS - INFLUENCE OF CHEMICAL AND STRUCTURE STATE

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

VYUŽITÍ ODPADU Z VÝROBY KAMENNÉ VLNY PRO MODIFIKACI VLASTNOSTÍ CEMENTOVÝCH DESEK S ORGANICKÝM PLNIVEM

VYUŽITÍ ODPADU Z VÝROBY KAMENNÉ VLNY PRO MODIFIKACI VLASTNOSTÍ CEMENTOVÝCH DESEK S ORGANICKÝM PLNIVEM VYUŽITÍ ODPADU Z VÝROBY KAMENNÉ VLNY PRO MODIFIKACI VLASTNOSTÍ CEMENTOVÝCH DESEK S ORGANICKÝM PLNIVEM Ing. Miroslav Vacula, ing.martin Klvač, Robert Mildner Abstract The boards are used wherever their

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS HOTWORK TOOL STEELS WITH IMPROVED PROPERTIES FOR DIE CASTING APPLICATIONS by ThyssenKrupp Ferrosta s.r.o V Holešovičkách 1579 / 24 180 00 Praha 8 Libeň Tel.: 2 8 1 0 9 6 5 1 1, 2 8 1 0 9 6 5 3 2 Fax: 2

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ METALURGICKÝCH ODPADŮ. Krištofová Dana, Štěrbová Gabriela

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ METALURGICKÝCH ODPADŮ. Krištofová Dana, Štěrbová Gabriela BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ METALURGICKÝCH ODPADŮ Krištofová Dana, Štěrbová Gabriela VŠB Technická univerzita Ostrava, FMMI, katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace Abstrakt Bioloužení je jednoduchá a efektivní

Více

SEZNAMTE SE S FIRMOU PUREON. Čištění stroj. součástí a výr. zařízení Recyklace drahých kovů Rafinace drahých kovů.

SEZNAMTE SE S FIRMOU PUREON. Čištění stroj. součástí a výr. zařízení Recyklace drahých kovů Rafinace drahých kovů. SEZNAMTE SE S FIRMOU PUREON Čištění stroj. součástí a výr. zařízení Recyklace drahých kovů Rafinace drahých kovů February 4, 2013 AGENDA Úvod Služby v průmyslových odvětvích Příklady služeb Výrobní možnosti

Více

RECYKLACE DRAHÝCH KOVŮ

RECYKLACE DRAHÝCH KOVŮ RECYKLACE DRAHÝCH KOVŮ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBORU RECYKLACE DRAHÝCH KOVŮ 1 2 3 4 5 6 KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ A ODPADŮ S OBSAHEM DRAHÝCH A NEŽELEZNÝCH KOVŮ STANDARDNÍ PROCES ZPRACOVÁNÍ TECHNOLOGIE

Více

(zpráva o výsledcích řešení projektu MPO, TIP, ev. č. FR-TI3/187 za období 2011 až 2014) Závěrečná zpráva o řešení projektu FR TI3/187, 2011 2014

(zpráva o výsledcích řešení projektu MPO, TIP, ev. č. FR-TI3/187 za období 2011 až 2014) Závěrečná zpráva o řešení projektu FR TI3/187, 2011 2014 Výzkum a vývoj separace těžkých kovů z odpadních vod redukčně-sorpčním způsobem a technik zpracování vyredukované směsi těžkých kovů a jejich sloučenin na využitelné produkty (zpráva o výsledcích řešení

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU . 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00

Více

TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS

TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS Luboš BĚHÁLEK, Petr LENFELD TU v Liberci, Katedra strojírenské technologie Oddělení tváření kovů

Více

KELÍMKOVÉ PECE PRO TAVENÍ A UDRŽOVANÍ SLITIN NEŽELEZNÝCH KOVŮ

KELÍMKOVÉ PECE PRO TAVENÍ A UDRŽOVANÍ SLITIN NEŽELEZNÝCH KOVŮ 1.0 Ústav využití plynu Brno s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika 2.0 3.0 KELÍMKOVÉ PECE PRO TAVENÍ A UDRŽOVANÍ SLITIN NEŽELEZNÝCH KOVŮ NOVÁ GENERACE PLYNOVÝCH KELÍMKOVÝCH PECÍ S NEJNIŽŠÍ MOŽNOU

Více

POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI

POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI COMPARISON OF RESISTANCE TO PITTING CORROSION OF WELD JOINTS OF CrNiMo 17-12-2 STEEL PIPINGS Stanislav Lasek,

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

PERSPEKTIVNÍ METODY SPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIVAŘOVÁNÍ SVORNÍKŮ Perspective Methods of Material Joining Stud Welding

PERSPEKTIVNÍ METODY SPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIVAŘOVÁNÍ SVORNÍKŮ Perspective Methods of Material Joining Stud Welding PERSPEKTIVNÍ METODY SPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIVAŘOVÁNÍ SVORNÍKŮ Perspective Methods of Material Joining Stud Welding Ing. Marie Válová, Ing.Ladislav Kolařík, IWE Abstrakt: The paper deals with modern progressive

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Vzduchovkové střelivo a lovecké broky Air gun pellets and hunting shots. Katalog produktů The Products Catalogue

Vzduchovkové střelivo a lovecké broky Air gun pellets and hunting shots. Katalog produktů The Products Catalogue Vzduchovkové střelivo a lovecké broky Air gun pellets and hunting shots Katalog produktů The Products Catalogue 2 Vzduchovkové střelivo Air gun pellets Diabolo Standard + Standard Flat pro hobby použití

Více

Chemické metody recyklace elektroodpadu

Chemické metody recyklace elektroodpadu Chemické metody recyklace elektroodpadu Ing. Václav GRUBER,CSc Ústav chemických procesů AV ČR, Praha gruber@icpf.cas.cz Úvod Přepracování a likvidace elektroodpadů představuje velmi rozsáhlý soubor činností

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vliv povrchových úprav DPS na pájitelnost Petr Hoch 2015 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

Universální CNC stolní vrtačka

Universální CNC stolní vrtačka Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Universální CNC stolní vrtačka Jiří Doležel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého

Více

MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU THERMAL WASTE TREATMENT WITH USING OF PLASMA DECOMPOSITION

MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU THERMAL WASTE TREATMENT WITH USING OF PLASMA DECOMPOSITION MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU Bajger Z. 1, Krayzel M. 1, Bůžek Z. 2 1 VÍTKOVICE- Výzkum a vývoj, spol. s r.o., ČR 2 VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie,

Více

Nespalovací technologie pro nakládání s odpady ze zdravotnictví

Nespalovací technologie pro nakládání s odpady ze zdravotnictví Nespalovací technologie pro nakládání s odpady ze zdravotnictví Dr. Čestmír Hrdinka Pardubice 2. června 2008 Témata Odpady ze zdravotnictví Legislativa Spalování/Nespalovací metody Náklady 1 Odpady ze

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

Doklady slévání barevných kovů ve středověkém Brně na základě nálezů tyglíků z náměstí Svobody 9

Doklady slévání barevných kovů ve středověkém Brně na základě nálezů tyglíků z náměstí Svobody 9 Doklady slévání barevných kovů ve středověkém Brně na základě nálezů tyglíků z náměstí Svobody 9 Martin Hložek, Petr Holub, Lenka Sedláčková, Tomáš Trojek Nedestruktivní rentgen fluorescenční analýze bylo

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD Andrea Michaliková a Jiří Molínek a Miroslav Příhoda a a VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra tepelné techniky, 7. listopadu 5, 708 Ostrava-

Více

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,

Více

X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU

X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU J.Fiala *, P.Mazal **, M.Kolega *, P.Liškutín ** * University of West Bohemia Plzeň CZ ** Brno University of Technology

Více

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka Abstrakt VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Tasilo Prnka TASTECH, Květná 441, 763 21 Slavičín, E-mail: mail.tastech@worldonline.cz V roce 2001 byl zpracován poprvé návrh

Více

Odporové topné články. Elektrické odporové pece

Odporové topné články. Elektrické odporové pece Odporové topné články Otevřené topné články pro odporové pece (vpravo): 1 4 topný vodič v meandru 5 7 topný vodič ve šroubovici Zavřené topné články: a) trubkový (tyčový) článek NiCr izolovaný MgO b) válcové

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky Materiálové využití elektroodpadu Bakalářská práce Vedoucí práce: Dr. Ing. Radovan Kukla Vypracoval:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

TEORETICKÉ STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH DIAGRAMŮ BINÁRNÍCH SYSTÉMŮ MĚDI, STŘÍBRA, ZLATA A PALADIA

TEORETICKÉ STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH DIAGRAMŮ BINÁRNÍCH SYSTÉMŮ MĚDI, STŘÍBRA, ZLATA A PALADIA TEORETICKÉ STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH DIAGRAMŮ BINÁRNÍCH SYSTÉMŮ MĚDI, STŘÍBRA, ZLATA A PALADIA THEORETICAL STUDY OF EQUILIBRIUM PHASE DIAGRAMS OF COPPER, SILVER, GOLD AND PALLADIUM BINARY SYSTEMS Kozelvá Renata,

Více

KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN. KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b.

KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN. KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b. KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b a Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzuší, FTOP, Vysoká škola

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

POSOUZENÍ NÁKLADOVÉ NÁROCNOSTI VÝROBY LITINY V PLAMENNÉ ROTACNÍ PECI VE SLÉVÁRNE STROJTEX, a. s.

POSOUZENÍ NÁKLADOVÉ NÁROCNOSTI VÝROBY LITINY V PLAMENNÉ ROTACNÍ PECI VE SLÉVÁRNE STROJTEX, a. s. POSOUZENÍ NÁKLADOVÉ NÁROCNOSTI VÝROBY LITINY V PLAMENNÉ ROTACNÍ PECI VE SLÉVÁRNE STROJTEX, a. s. EVALUATION OF THE COSTS OF THE CAST IRON MADE IN OXY-FUEL ROTARY BATCH MELTING FURNACE IN THE FOUNDRY STROJTEX,

Více

TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI

TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI Učeň M., Filípek J. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ NA KOVY, POLOKOVY A NEKOVY

ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ NA KOVY, POLOKOVY A NEKOVY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/13 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ

Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 Ing. Eva Schmidtová, Ing. Monika Podešvová APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ Abstrakt Práce se zabývá výzkumem flotačních činidel vhodných pro flotaci

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

RECYKLACE DRAHÝCH KOVŮ

RECYKLACE DRAHÝCH KOVŮ RECYKLACE DRAHÝCH KOVŮ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBORU RECYKLACE DRAHÝCH KOVŮ 1 2 3 4 5 6 KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ A ODPADŮ S OBSAHEM DRAHÝCH A NEŽELEZNÝCH KOVŮ STANDARDNÍ PROCES ZPRACOVÁNÍ TECHNOLOGIE

Více

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz FORT-PSTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ NQ ISO 9001 0 8. umožňují vložení ačních vložek (ů) do potrubních rozvodů. Konstrukce plastových boxů jsou uzpůsobeny pro vložení všech běžných typů

Více

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn Konference ANSYS 2009 Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn Ing. Petr Kačor, Ph.D., Ing. Martin Marek, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrických

Více

Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů

Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů Zuzana Rašková Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno, raskova@technicalmuseum.cz 24.7.2006 1 Nječastější kovové sbírkové

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu

Více

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ THE ISSUE OF BROWNFIELDS IN TERMS OF THEIR SAFETY RISKS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Bc. Eliška Vítková vitkova.e@centrum.cz

Více

3D SIMULACE PĚCHOVÁNÍ A PRODLUŽOVÁNÍ KOVÁŘSKÉHO INGOTU I 45

3D SIMULACE PĚCHOVÁNÍ A PRODLUŽOVÁNÍ KOVÁŘSKÉHO INGOTU I 45 3D SIMULACE PĚCHOVÁNÍ A PRODLUŽOVÁNÍ KOVÁŘSKÉHO INGOTU I 45 Mašek Bohuslav a + c Nový Zbyšek b + a Kešner Dušan a a) Západočeská univerzita v Plzni, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, CZ b) Škoda

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více

Historie. 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311. 1994 vznik akciové společnosti Kovohutě Příbram, a. s.

Historie. 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311. 1994 vznik akciové společnosti Kovohutě Příbram, a. s. Prezentace 2015 2 Historie 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311 1786-1793 výstavba nové stříbrné a olověné hutě v místech, kde již v roce 1632 stávala huť stará

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman 1 Metalurgie neželezných a železných kovů není

Více

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory Mezi Rolemi 54/1, 15 Praha 5, Jinonice, Česká republika 1 Identifikace metodou: Identification by the method: Objekt: Building:

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

VÍCEOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY AUMA TYP SA

VÍCEOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY AUMA TYP SA Vybavení / funkce servopohonu Polohový a momentový spínač S použitím spínačů se mechanicky sejmuté veličiny dráha a kroutící moment převedou na signály použitelné pro ovládání pohonu. Spínače jsou umístěny

Více

Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska)

Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska) Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska) Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek je vyrobeno ze směsi korundového prášku, dolomitu a dalších přísad. Používá se

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Pájení a lepení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Pájení a lepení Princip pájení: Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pájení a lepení Pájením získáváme pevné nerozebíratelné spoje součástí ze stejnorodého a často

Více