SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 Anotace absolventských projektů Třída Číslo AP Anotace CZ Anotace EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 Anotace absolventských projektů 2013. Třída Číslo AP Anotace CZ Anotace EN"

Transkript

1 09A 1 09A 2 09A 3 09A 4 09A 5 09A 6 09A 7 09A 8 09A 9 09A 10 Práce teoreticky popisuje výrobu měřiče aktuální úrovně osvětlení (tzv. luxmetru). Součástí práce je software pro mikroprocesor, psán v programovacím jazyce Assembler, a rovněž také hardware, který je tvořen plošným spojem (DPS), displejem a fotočidlem, jež jsou usazeny v plastové krabičce. Celý projekt je vyvinut s důrazem na jednoduchost ovládání samotného měřiče. Daný absolventský projekt se zabývá konstrukcí třípásmového jednokanálového parametrického ekvalizéru, jeho následným proměřením v laboratoři a porovnáním určitých parametrů se školním parametrickým ekvalizérem. Cílem této maturitní práce je vytvořit modulární systém pro inteligentní řízení domácnosti. Systém bude měřit různé elektrické a fyzikální veličiny, které bude následně uživateli prezentovat formou webového rozhraní. Tato práce obsahuje dokumentaci k nízkofrekvenčnímu zesilovači určenému pro reprodukci muziky z přehrávače a vybavenému stereofonním výstupem. Tato práce obsahuje popis konstrukce jednotlivých části zesilovače, teoretický rozbor a protokol o měření. Práce pojednává o realizaci čítače kmitočtu s využitím procesoru PIC (Microchip) v kmitočtovém pásmu 0,1Hz - 1MHz s vstupní citlivosti 5V pro digitální signál a 3.7V - 5.5V pro analogový periodický signál. Čítač byl realizován pomocí procesoru PIC16F88, signál na vstupu je upraven pomocí operačního zesilovače zapojeného jako komparátor s vazbou na multiplex. Přistroj pracuje s rozsahem výše uvedených vstupních napětí a s teplotní stabilitou -10 C až 60 C danou stabilitou externího krystalového oscilátoru. Práce teoreticky popisuje výrobu pohybového zabezpečení domu. Toto zařízení lze sestavit v domácích podmínkách za malou pořizovací cenu. Součástí práce je software pro mikroprocesor, psán v Assemblerovém jazyce a rovněž hardware, který je tvořen plošným spojem, mobilním telefonem a čidly. Celý projekt může být dále vyvíjen. V budoucnu, po přidání kódového zámku a úpravě softwaru pro mikroprocesor, bude moci majitel sám upravovat jeho fungování bez asistence vyškoleného technika. Cílem tohoto projektu je zautomatizovat skleník, který bude automaticky podle režimu otevírat okno, a tím se budou vyrovnávat teploty mezi venkem a vnitřkem skleníku. Tento dokument je přípravou k realizaci tohoto projektu jako dlouhodobé maturitní práce. Je v něm popsána historie skleníků, jeho účel a návrh na samotnou realizaci přístroje a popis programové části. Cílem tohoto projektu je navrhnout opensource modulární měřicí a spínací systém moderní domácnosti, který bude fungovat na velmi jednoduchých principech. Každý bastlíř tak bude schopen snadno navázat své aplikace na systém. Soustava bude měřit různé fyzikální a elektrické veličiny z prostředí domova a po vyhodnocení například zhasne světlo nebo zapne topení. Tato práce je zaměřena na návrh řídící jednotky. Práce se zabývá konstrukcí spínaného zdroje s obvodem TinySwitch. Spínané zdroje dnes už existují spíše jako specializované integrované obvody. Jejich největší výhodou je hlavně malá velikost a tak se využívají právě v nabíječkách pro mobilní telefony, zdrojích pro notebooky a jiných zařízení. Použitý obvod TNY 253 je napájen ze síťového napětí 220V o maximálním výkonu 3W. Na výstupu objeví maximálně okolo 9V při 238mA. Tento absolventský projekt s názvem práce Návrh a realizace nf zesilovače o výkonu 30-40W obsahuje dokumentaci, popis konstrukce, teoretický rozbor a protokol o měření zesilovače určeného pro zesíleni zvuku. Zesilovač je vybaven monofonním výstupem. Vstup i výstup zesilovače je proveden konektory jack 3,5 mm. This work theoretically describes the production of photometer. This work contains software for microprocessor, which is written in Assembler, and also hardware, which is formed by printed circuit board (PCB), a display and photo sensor, which are placed in a plastic box. The whole project has been developed with the focus on the easy-to-use control of the photometer. This graduation project deals with the construction of triband single-channel parametric equalizer which is subsequently measured and certain parameters are compared to school parametric EQ. The objective of this graduation work is to make a modular system for intelligent home management. The system will measure various electric and digital values which will subsequently be presented by the web interface to users. This work includes documentation to the low-frequency amplifier intended for the reproduction of music from the player and equipped stereo output. The work deals with the implementation of the frequency counter using a PIC processor (Microchip) in the frequency range 0,1Hz - 1MHz with an input sensitivity for a digital signal 5V and 3.7V - 5.5V for an analog periodic signal. The counter was implemented with the help of PIC16F88 processor, the signal at the input is modified with the help of the operational amplifier connected as a comparator with the link to the multiplex. The device works with the range of the above written input voltage and temperature stability -10 C to 60 C - the stability of the external crystal oscillator. The work theoretically describes the production of motion house security. This device can be constructed at home for a small cost. Part of this work is the software for the microprocessor which is written in Assembler language, as well as hardware which consists of a PCB, a mobile phone and sensors. The project can be further developed. In the future, after adding the code lock and modifying the software for the microprocessor, the owner himself will be able to customize its operation without the assistance of a trained technician. The aim of this project is to automate a greenhouse, which will automatically, depending on a selected mode, open the window and thus ballance the temperature between the outside and inside of the greenhouse. This document is a preparation for implementing this work as long-graduation project. It describes the history of greenhouses, their purpose and the design of actual implementation of the device and a description of its program part. The aim of this project is to design an open-source modular home switching and measuring system. Modern home will work on very simple principles. Each handyman" will be able to build new modules for this system. The system will measure various physical and electrical characteristics of the home. After evaluating them, it can for example turn the lights or the heating on and off. My part is focused on the control unit. The project deals with the design of a switching power supply circuit with TinySwitch. Switching sources are nowadays more like a specialized integrated circuits. Their biggest advantage is small size, so they are mainly used in mobile phones chargers, sources for laptops and other devices. Used circuit TNY 253 is powered by an AC voltage of 220V with maximum power 3W. At the output around 238 ma at 9V appears. This graduation project named "Design and implementation of audio amplifier 30-40W" includes documentation, description of design, theoretical analysis and a protocol of measurement of amplifiers designed for sound reinforcement. The amplifier is equipped with a mono output. The input and output of signals are connected to jack 3.5 mm. Stránka 1

2 09A 11 09A 12 09A 13 09D 1 09D 2 09D 3 09D 4 09D 5 Kódový zámek je zařízení, které bylo vytvořeno k otevírání dveří. Je sestaven z hardwaru a softwaru pro mikroprocesor PIC. Řídící jednotkou je mikroprocesor PIC16F88. Pro zadávání kódu byla zvolena maticová klávesnice. Pro zobrazení uživatelského prostředí slouží LCD displej. Při zadání správného kódu bude sepnuto relé. Při zadání špatného kódu se ozve varovná sirénka. Jako záložní zdroj byla zvolena 12V baterie. Software pro mikroprocesor je psán v programovacím jazyce C. Program má uživatelské prostředí, kde si uživatel bude moci nastavit heslo a dobu sepnutí relé. Práce se zabývá postupem výroby záznějového detektoru kovu, který byl vytvořen za účelem detekování středně velkých kovových předmětů o průměru zhruba od 3 do 18 cm. Byl sestrojen pomocí hledací cívky, ta vytváří ve svém okolí magnetické pole, které se deformuje pokud přijde do styku s kovovým předmětem a takto vzniká signál, který je dále přiváděn do směšovače. Ve směšovači se pak provedl nízkofrekvenční rozdíl kmitočtů tohoto měřícího a referenčního oscilátoru. Zdrojem referenčního oscilátoru byl binární dělič, který byl dále nastavitelný spínačem a dvěma potenciometry. Výsledný signál byl vyhodnocován sluchátky. Práce se zabývá FM transceiverem tzv. superheterodynem. Rozděluje se do tří částí. V první části se jedná o úvod k teorii radiopřijímačů a principu FM modulace. V druhé části je teoretický rozbor blokového schématu radiopřijímače. V závěru práce jsou shrnuty některé výsledky z praktických měření na přijímači. Součástí práce je i kompletní seznam použitých součástek. Tato práce představuje restauraci a cafe Java, a to prostřednictvím dvou dlouhých videí a dvou krátkých spotů. Ukazuje prostory, kuchyni a veškeré možnosti restaurace. Obě videa jsou doprovázená představením šéfkuchaře. Práce je určena především pro zveřejnění na internetu. Jakékoliv další využití záleží na majiteli restaurace. Cílem našeho absolventského projektu je vytvořit audiovizuální dílo s názvem Dokument Milovice. Účelem dokumentárního pořadu je představit veřejnosti historii Milovic a Božího daru. Dílo je tvořeno především výpověďmi obyvatel, které jsou doplněny o prostřihy záběrů ze současných Milovic. Cílem našeho absolventského projektu bylo vytvořit audiovizuální dílo s názvem Schola Pragensis Tato výstava se každoročně koná v listopadu v Kongresovém centru Praha a představují se zde střední školy a učiliště. V průběhu jsme se věnovali natáčení samotné výstavy, rozhovorům s návštěvníky a také organizátory Scholy Pragensis. Natáčení jsme pojali formou dokumentu, který poskytne divákům jak informace o výstavě, tak o jednotlivých stáncích, které se zde nacházely. Cílem našeho absolventského projektu je vytvořit audiovizuální dílo s názvem Oheň byl, je a bude. Hlavním tématem práce je nejen historie požární techniky, výcvik hasičů, jednotlivé organizace hasičských sborů, ale také představení zásadních rozdílů mezi dobrovolnými jednotkami a profesionálními sbory. Dokumentární snímek kromě historického exkurzu nastiňuje i praktické stránky výkonu hasičského povolání tím, že hasičská technika a vybavení jsou prezentovány samotnými členy HSZ. Většina příspěvků byla získána nejen od pracovně aktivních hasičů, ale také hasičů vysloužilých, jejichž názor je obohacen o jistou dávku životní zkušenosti. Cílem naší maturitní práce bylo natočit audiovizuální dílo, dokument o hasičích. Poodkrývá pokličku lehkého tajemna a představuje dvě části požární ochrany na území České republiky: Hasičský záchranný sbor ČŘ (HZS ČR) a Sbor dobrovolných hasičů (SDH). Ukazuje činnost jedince během služby nebo volného času věnovanému této činnosti v případě dobrovolníka, osobní výstroj, zázemí a techniku, se kterou pracuje při rozličných výjezdech. V dokumentu se nacházejí záběry ze dvou rozdílných kategorií jednotek, které přináší pohledy na hasiče z různých úhlů. A coded lock is a device which was created to open a door. It consists of hardware and software for microprocessor PIC. The control unit is microprocessor PIC16F88. A matrix keyboard is used for inserting a code. LCD display is used to display user interface. When the right code is selected, relay is turned on. When the code is not right, warning siren is activated. A backup power source is 12V battery. Software for microprocessor is written in a programming language C. The program has a user interface where the user will be able to change a password and time when the relay will be turned on. The work deals with the proces of producing a beating metal detector, which was created for the purpose of detecting mediumsize metal objects with a diameter of about 3 to 18 inches. It was constructed using a search coil, which creates in its surrounding magnetic field. This magnetic field is deformed when it comes into contact with metal objects, and thus it creates a signal which is then fed into the mixer. The mixer then performed low-frequency difference of frequency of the measurement and reference oscillator. The source of the reference oscillator was a binary divider, which was also adjustable by switches and potentiometers. The resulting signal was evaluated by a set of headphones. The project deals with the superheterodyne FM transceiver. It is divided into three parts. The first part is an introduction to the theory of radio receivers and the principle of FM modulation. The second part is a theoretical analysis of the block diagram of a radio. In the conclusion it summarizes some of the results of practical measurement of the receiver. The work also includes a complete list of components used. This work is introducing Cafe Java and a restaurant with two long videos and two short spots. It shows rooms, kitchen and all possibilities of the restaurant. The long videos are accompained by comments of master Chef. This work is for the usage on the internet. Other uses depend on the owner s opinion. The aim of our project is to create graduate audiovisual work named Document Milovice. The purpose of this documentary is to present the history of Milovice and Boží dar. The work contains interviews and confessions supplemented by pictures of Milovice today. The aim of our graduational project is to create the audiovisual work called Schola Pragensis This exhibition is annually hosted in Prague Congress Centre in November. There are high schools and training institutions presenting themselves in there. During the exhibition we were making a documentary about the exhibition. The documentary includes interviews with guests, workers and organizers, it also provides information about individual stands. The aim of our graduation project was to create the audiovisual work entitled Fire Was, Is and Will Be. The main topic of our work is not only the history of fire equipment, firefighters training, individual organizations of fire brigades but also to show signifiant differences between voluntary and professional firefighter units. The documentary outlines, apart from historical excursus, also practical aspects of performance of firefighting profession. The firefighting equipment and facilities are presented by firefighters themselves. We obtained most videos not only from labor-active firefighters, but also from retired members. Their view is enriched by a certain amount of life experience. The goal of our project was to shoot a short documentary about work of a fireman. We blow away the mists and darkness of unknown about this profession and proudly introduce the two sections of Czech firemen: the profesional firemen (HZS ČR) and the volunteers (SDH). What you are going to see is what the firemen do during their duty (or free time in case of the volunteers), fire stations, personal gear, equipment or vehicles used while fighting with fire and much more. The documentary consists of shoots of two different categories of fire brigades and comes with multiple sights of view while describing the firemen. Stránka 2

3 09D 6 09D 7 09D 8 09D 9 09D 10 09D 11 09E 1 Cílem naší maturitní práce bylo natočit audiovizuální dílo, dokument o hasičích. Poodkrývá pokličku lehkého tajemna a představuje dvě části požární ochrany na území České republiky: Hasičský záchranný sbor ČŘ (HZS ČR) a Sbor dobrovolných hasičů (SDH). Ukazuje činnost jedince během služby nebo volného času věnovanému této činnosti v případě dobrovolníka, osobní výstroj, zázemí a techniku, se kterou pracuje při rozličných výjezdech. V dokumentu se nacházejí záběry ze dvou rozdílných kategorií jednotek, které přináší pohledy na hasiče z různých úhlů. Náš televizní pořad Panská News se zaměří na nejrůznější sporty. První dva díly budou plné adrenalinu. Uvidíte v nich nejvyšší bungee jumping v České republice a extrémní skoky na kolech. Ve třetím a pátém díle se budeme věnovat našemu školnímu florbalovému týmu, který už po několikáté vyhrál v Pražském kole a přineseme rozhovor jak s hráči, tak i s trenérem. Čtvrtý díl představí poněkud zvláštní sport, a to jojování. Náš spolužák vám ukáže, že s jojem se dají dělat neuvěřitelné věci. V posledním díle, jež bude přenášen živě ze studia, uvidíte sestřih nepovedených záběrů, kterých vzniklo během natáčení nespočet. Vzdělávací program Jak se dělá tanečník je rychlou a zábavnou formou, jak se dozvědět více o tanci a jeho vývoji. V patnácti minutách předvedou žáci Taneční Konzervatoře Praha šest krátkých představení, při nichž se vystřídá hned několik tanečních stylů, od moderního tance až po clogging. Celý pořad byl natáčen během veřejného představení pro žáky základních škol, které se konalo v Městské knihovně Praha na adrese Mariánské náměstí 1/98 Praha 1. Dílo vzniklo ve spolupráci se Střední průmyslovou školou sdělovací techniky v Panské, celý projekt pak zastřešil Magistrát hlavního města Prahy. Tento projekt má za cíl zachytit moderní trend digitalizace zvukového signálu a popsat tuto problematiku lidem neznalým věci. Zároveň se pokusí vysvětlit základní pojmy a uvědomit uživatele o faktech. Výsledkem díla by měl být výukový program pro SPŠST Panská, či pro jakéhokoliv jiného nadšence této technologie. V Průběhu audiovizuálního díla se autor pokusí vysvětlit funkci elektrických řetězců při přepisu signálu z mechanického, magnetického a optického záznamu do digitální podoby. Závěrem díla bude provedeno porovnání obou výsledných záznamů. Divák tak dostane možnost vytvořit si na danou problematiku vlastní názor. Tato interaktivní prezentace byla vytvořena jako doplněk výuky především v předmětech vzdělávacího programu Filmová a televizní tvorba. Prezentace se skládá z několika samostatných kapitol. Jednotlivé kapitoly vysvětlují princip zapojení studia a popisují zařízení, která ve studiu najdeme. K tomu je využito ukázkových fotografií,obrázků a grafů. Výukový program je určen nejen pro prezentaci na interaktivních tabulích, ale i pro výuku s využitím projektoru. Absolventským projektem je ukázka z tvorby hudebního seskupení Petr Gets Mad, které se již bohužel rozpadlo. Autor práce je bývalým členem skupiny a po rozchodu chtěl nějakým způsobem zaznamenat její tvorbu. Proto bylo vybráno a následně nahráno pět nejvhodnějších skladeb. Žánr této kapely může být jen těžko definován. Pohybuje se ale asi nejblíže indie-rocku, případně dalším podobným odvětvím undergroundové hudby. Cílem této práce je vytvořit dokument o laserovém centru ELI. Dokument přiblíží divákovi, k čemu bude centrum sloužit, důvod výběru oblasti, ve které bude postaveno, a na jakém principu má pracovat. Práce je natáčena formou dokumentu, který obsahuje rozhovory, a je rozdělen do několika kapitol podle probíraných témat. Dokument slouží jako materiál informující o světovém projektu a mimo jiné také jako informační materiál pro občany Dolních Břežan. The goal of our project was to shoot a short documentary about work of a fireman. We blow away the mists and darkness of unknown about this profession and proudly introduce the two sections of Czech firemen: the profesional firemen (HZS ČR) and the volunteers (SDH). What you are going to see is what the firemen do during their duty (or free time in case of the volunteers), fire stations, personal gear, equipment or vehicles used while fighting with fire and much more. The documentary consists of shoots of two different categories of fire brigades and comes with multiple sights of view while describing the firemen. Our TV magazine Panská News will focus on a variety of sports. The first two parts will be full of adrenaline. You will see the highest bungee jumping in the Czech Republic and extreme bike jumps.the third and the fifth part we will devote our school floorball team which has won several times in Prague round and we will bring to you an interview with the players and the coach. The fourth part will show you the unusual sport yoyo. Our classmate shows that with yoyo you can do incredible things. In the last part which we will broadcast live from the studio you will see the film footage of many failed shots which were filmed during all five parts. This educational program ''How to make a dancer'' is a quick and entertaining form how to learn something about dance and its history. In fiftheen minutes students of the Dance Conservatory Prague will present six short performances, during which several styles of dance, from modern dance to clogging, will be presented. The whole show was shot during the public performance for students of basic schools which took place in the Prague City Library with the address Mariánské náměstí 1/98 Praha 1. The work was made in collaboration with the Technical Secondary School of Communications Technology in Panská, the entire project was roofed by Prague Magistrate. The project "Digitalization of sound records" would like to present a modern trend of digitalizing of sound signal. It tries to explain basic terms and facts about this issue. The result of the project should be an educational program for students of SPŠST Panská or some other people who care about this technology. The video tries to explain every electric chain used during transcription from mechanic, magnetic and optical analog signal to some digital format. At the end of the video there is a comparison of both created signals. The viewer should make his own opinion on this modern technology here. This interactive presentation was created as an educational complement mostly for the subjects of the Film and television production educational programme. The presentation consists of several separate chapters. These chapters explain the principles of plugging in a studio and devices we can see there. This is achieved by sample photographs, pictures and graphs. The instructional programme is meant to be used both for an interactive whiteboard presentation and for teaching with the help of a projector. This graduation project is a record of music by band Petr Gets Mad, which is, unfortunately, not active anymore. The author decided to record it as the graduation project, because he was a member of the group. After the break, he wanted to record it. Five best songs have been chosen and have been subsequently recorded. The genre of this group is not clearly definable. It is propably some kind of indie-rock or a similar underground genre. The goal of this work is to create a documentary about Laser centre ELI. The purpose of the documentary is to give a viewer a closer insight into the function of the Centre, reason of its location and the principle of its of work. The movie was shot like a documenary which includes interviews and it is divided by the topics into several chapters. The documentary should work as a material informing about a global project and also as an informative material for the citizens of Dolní Břežany. Stránka 3

4 09E 2 09E 3 09E 4 09E 5 09E 6 09E 7 09E 8 Cílem tohoto absolventského projektu bylo zachycení restaurace a pivovaru U Fleků. Součástí projektu jsou záběry z různých sálů, muzea, ktérý zachycuje přípravu surovin na vaření piva v historii, v neposlední řadě prostory pivovaru, včetně popisu a ukázky průběhu vaření flekovského piva. Na závěr tohoto projektu uvidíte závěrečnou, poučnou scénku. Celý absolventský projekt doprovází paní Dagmar Vacková a Ivan Chramosil mluveným slovem. Audiovizuální snímek BIATLON představuje biatlon v Čechách v osmnáctiminutovém dokumentu. Hlavním záměrem dokumentu je přiblížit biatlon jako sport široké veřejnosti. Dílo obsahuje záběry ze závodů pořádaných v České republice v roce 2012/ 2013, včetně Mistrovství světa v biatlonu pořádaném v Novém Městě na Moravě. Dále obsahuje rozhovory s Michalem Šlesingrem, který je již řadu let jedním z nejlepších biatlonistů v Čechách a prezidentem Českého svazu biatlonu Václavem Fiřtíkem. Dokument je doprovázen komentářem o vývoji, současné formě a pravidlech biatlonu. Naše práce se zabývá tématem entomologie. Jejím cílem je vytvoření audiovizuálního díla, které umožní nahlédnout za oponu tohoto vědeckého oboru a především seznámit zájemce s její atraktivní praktickou stránkou spojenou s pobytem v přírodě, sběrem materiálu a jeho bližším poznáváním. Abychom naplnili tento nelehký záměr, obrátili jsme se na odborníka z oboru entomologie, pana Pavla Špryňara, s kterým jsme v létě absolvovali entomologické toulky, včetně přípravných a následných prací. Součástí projektu jsou také popularizační webové stránky a nezbytná dokumentace. Pořad Panská News představuje každým rokem téma maturitní práce. Jejím cílem je vyrobit publicistický magazín o šesti dílech. Tato práce s názvem Panská News Člověk a technika se snaží přiblížit divákům, jak jsme dnes ovlivněni technikou. Důležitým účelem tohoto díla je i osvojení samostatné tvůrčí práce s televizní technikou v praxi, získávání orientace v pracovním postupu při výrobě pořadu i překonávání a řešení nečekaných momentů spojených s organizací projektu. Výstupem této práce je DVD disk. Cílem tohoto absolventského projektu je upravit a doplnit program RLC tak, aby byl schopen řešit kromě lineárních obvodů i obvody s nelineární součástkou, s řízenými zdroji a obvody buzené nesinusovým signálem. Algoritmus je vytvořen tak, aby rychle a efektivně řešil obvody zadané pomocí textového souboru.výstup z programu je otevřený a přímo určený k dalšímu zpracování a rozšiřování. Krátká reklamní videa mají za účel ukázat formy nových možností ve výuce, které svojí jednoduchostí zaujmou studenty dnešní doby. Představíme několik firem, které se zabývají interaktivní formou výuky, která je v dnešní době stále častěji využívána. Dokumentární film o Podzemí Prahy, který byl vytvořen studenty 4. E za účelem představení jednotlivých podzemních komplexů našeho hlavního města. Audiovizuální dílo bylo studenty vybráno jako předmět absolventské práce z důvodu jejich zájmu o konkrétní činnosti a postupy, které jsou nutné pro výrobu AV pořadu, zvláště pak dokumentů, částečně kvůli jejich zájmu o tyto prostory. Dílo je rozděleno na pět hlavních částí. V první části dokumentu je rozebíráno pražské metro a související informace. Druhá část pojednává o vyšehradských kasematech. Třetí část se zabývá podzemím situovaným na Proseku. Předposlední část nás vezme k Branické skále. Pátá a poslední část se odehrává přímo v útrobách vojenského podzemního komplexu v Divoké Šárce. Cílem tvůrců pořadu je ukázat divákovi jednotlivá pražská podzemí, ať už ta klasická a známá (pražské metro), tak i ta pro veřejnost zcela neznámá a nepřístupná (Divoká Šárka) a poskytnout obohacující informace. The goal of this graduation project is to describe a restaurant and brewery U Fleku. The project invites us to different halls and also to a museum, which shows its visitors history of brewing styles. Last but not least the project brings us to modern brewery halls and describes how beer is brewed nowadays. At the end of this project you will see a final, enlightening scene. The whole graduation project is hosted by voices of Mrs. Dagmar Vacková and Ivan Chramosil. The audiovisual movie "BIATHLON is an eighteen - minute documentary in which biathlon in the Czech Republic is introduced. The main purpose of the document is to present biathlon as a sport for the public. This work includes shots from the races organised in the Czech Republic in the 2012/2013 season, including the Biathlon World Championships held in Nové Město na Moravě. It also contains the interviews with Michael Šlesingr, who has been one of the best biathletes in the Czech Republic for years and with the President of the Czech Biathlon Union Vaclav Fiřtík. The documentary is accompanied with a commentary on the development, current form and the rules of biathlon. The topic of our thesis is entomology. Its task is to make an audiovisual work that lets us to look behind a curtain of this branch of study and mainly to show people how atractive and practical it is in conection with outdoor activities, collecting material and it s more detailed research. Foreseening possible difficulties we adressed an entomology expert, Mr. Pavel Špryňar, who was our summer entomology guide as well a a great help during preparation and follow-up periods. The part of our project is also web pages and documentation. Panská News is a traditional topic of graduation work. The target of this work is a production of a six part investigative magazine. Our graduation work is called Panská News Man and technology and it explains viewers how technology nowadays affects our lives. The project also worked as a teaching tool-its aim was to teach its makers how to use TV technology and how to become familiar with production process. The goal of this graduation project is to modify and suplement the RLC program in order to be able to solve not only the linear cicuits,but also the circuits with non-linear component with controlled power source and circuits powered by non-sinusoidal signal. The algorithm is designed to be able to solve quickly and effectively circuits added by the text file. The output of this program is open and directly intended for further expansion. The short advertising videos are designed to show new possibilities in the form of teaching, which attracts students to its simplicity today. We will display several companies that deal with interactive form of teaching that is becoming more common nowadays. The documentary about the underground of Prague was created by students of the 4E class to present individual underground complexes of our capital city. This audio visual movie was chosen by students as a topic of the graduation project because of their interest in specific activities and procedures which are neccessary in creating AV programmes, especially the documetaries. The topic of the programme was chosen by students partly because of their interest in these areas. The programme is divided into five main parts. In the first part of the documentary the Prague s subway and related information is analysed. The second part is about Vyšehrad s casemates. The third part deals with the underground situated in Prosek. Next -to- last part will take us to the Branická skála. The fifth and last part takes place right in the interior of the army underground complex in Divoká Šárka. The goal of the makers is to show single Prague s undergrounds to the viewer,both the classic known one (Prague s subway) and the unknown and forbidden one (Divoká Šárka) and provide enriching information. Stránka 4

5 09E 9 09E 10 09E 11 09E 12 09F 1 09F 2 09F 3 09F 4 09F 5 Cílem této práce je vytvořit audiovizuální dílo na téma lední hokej. V tomto díle uvidíte pohledy dvou trenérů na Pražské derby i to, jak tito trenéři svojí kariéru začínali. Za klub HC Sparta Praha jsme vyzpovídali Pavla Hynka a za klub HC Slavia Praha Jiřího Kalouse. Tématem této práce je Lampový zesilovač. Jedná se o práci konstrukčního charakteru. Její náplní byl návrh, popřípadě i modifikace originálního schématu zapojení. Konstrukce obnáší výrobu chassis, desku tištěných spojů a propojení mezi funkčními celky. V této práci byly použity elektronky včetně komponentů, které byly recyklovány ze starších radiopřijímačů. Součástí práce je i kompletní dokumentace. Záměrem této práce je snaha poukázat na fakt, že na dnešní dobu zastaralé elektronky dokáží uspokojit potřeby nenáročného posluchače i v době 21. století. Hlavním záměrem této práce bylo zkoumání záznamu zvuku v různých prostředích a situacích různými mikrofony. Následně bylo posuzováno, jaký typ a směrovost mikrofonu nejlépe vyhovuje pro konkrétní záměr. Práce byla vybrána z důvodu zájmu o obor zvukařské práce se zaměřením na film a televizi. Cílem této práce je vytvořit interaktivní prezentaci demonstrující rozdíly kvality snímání obrazu u zadaných typů kamer. Dílo obsahuje soubory obrazových záznamů, které přiblíží divákovi chyby v natáčeném obraze. Práce bude prezentovaná ve formátu MS-Office 2010 PowerPoint. Audiovizuální dílo,,hazard: Stálo to za to? je hraný dokument založený na skutečné události. Jde o jakousi rekonstrukci příběhu, o který se s námi podělil nejmenovaný muž pomocí internetu. Muž nám poskytl základní námět, ale příběh je doupraven do filmové podoby. Hlavní postava se svěřuje svému psychologovi. Hranice mezi hraným dokumentem a hraným filmem je velice tenká, proto se ho snažíme různými detaily podpořit. Natáčení probíhalo převážně v Praze a obsazeni byli výhradně neherci. Naším cílem bylo poukázat na to, že házet peníze do automatů nebo,,sázet je na barvu, není řešení. Cílem tohoto audiovizuálního díla je zachycení současného stavu budov, které byly opuštěny dobrovolně či následkem vnějších vlivů. Tato místa postupem času samovolně zanikají, někdy jim k tomu dopomáhá lidský vandalismus. Práce je rozdělena na pět částí, podkreslené hudbou a ruchy, které vytvářejí tehdejší atmosféru místa. Jednotlivé části jsou vždy ukončeny informacemi o právě zhlédnutém místě formou titulků. Animace Život brouka byla natočena dle vlastního námětu. Tato technologie mě vždy zajímala. Způsob animace je jednoduchý, jako je jednoduchý příběh broučka, který prochází životem od narození až do jeho smrti. Použila jsem technologii klasické animace s převážnou asistencí počítače, aby výsledek byl co nejplynulejší a zároveň, aby byl co nejméně plastický. Animování probíhalo bez komplikací až na pár problémů s exportem záběrů. Cílem našeho absolventského projektu (dále jen AP), bylo vytvořit audiovizuální dílo se zaměřením na dokumentární snímek o motocyklech. Dílo obsahuje základní technické i praktické informace o provozu a údržbě motocyklů, rozhovory se zkušenými řidiči i odborníky na motocyklistiku a náhled do motorkářských festivalů. Toto audiovizuální dílo provází po záhadách a pověstech, kterými jsou opředeny památky hlavního města Prahy. Dokument spojuje historii, architekturu a literaturu v jednom snímku. Jednotlivé pověsti a místa s nimi provázaná představuje v několika krátkých (cca 3 5 min.) částech. V každé této části bude představen příběh památky, doplněný o současné informace a některá nová tvrzení či studie. Video z těchto míst také doprovází vedlejší obrazový materiál, a to dobové kresby, fotografie a animace. The aim of our work is to create an audiovisual work on ice-hockey topic. In this work you will see two trainers points of view on Prague derby and how they started their own career. For the club HC Sparta Praha we interviewed Pavel Hynek and for the club HC Slavia Praha Jiří Kalous. This design character graduation work is called "Tube amplifier". It focuses on a design and modification of the original wiring diagram. The construction of the amplifer involved assembly of "chassis", printed circuit board, and connections between functional units. In this work were used tubes with recycled components from vintage radio receivers. The work also contains complete documentation. The aim of this work is to point out that even in the 21st century, obsolete tubes can satisfy the needs of not very demanding listeners. The main aim of this work was to study the sound recording in different environments and situations with using different microphones. Then I was assessing which kind and directionality of microphone is best suited for a particular purpose. I have chosen this topic due to my interest in the field of sound recording with a focus on film and television. The aim of this work is to create an interactive presentation demonstrating the differences in quality imaging for specified types of cameras. It incorporates a video recording, which explains the viewer errors in the shooting of the picture. The work is presented in the format of MS-Office 2010 PowerPoint. The audio-visual piece called,,hazard: Was it worth doing? is a feature document based on a true event. It is something like a reconstruction of a story told by an unnamed man who we met on the internet. He gave us the main theme, however, we decided to edit it into a cinematographic form. The story is narrated in retrospective by a main character and in the way of speaking to a psychologist. The line between a feature document and a classic movie is very thin so we are trying to support it with various details. Shooting took place mostly in Prague with only non-actors. Our goal was to point at the fact that throwing money to the automat or,,bet on color is not a solution. The aim of this audiovisual work is the depicting of the present state of buildings, which were left voluntarily or by the outer influences. These places vanish in the course of time, sometimes human vandalism helps the vanishing. The work is divided into 5 parts, accopanied by music and bustles which create the then atmosphere of the place. Individual parts are ended with the information in the form of subtitles. This animation was filmed according to my own theme. I have always been interested in technology. I wanted to broaden my horizons. The way of animation is simple and the story is simple, too. The story describes beetle s life from birth to death. I used the classic technology of animation with a computer assistance, because the result is smooth and the least plastic.the animation was without complications but there were little problems was with the export. The aim of our graduation project (hereinafter referred to as AP) was to create the audiovisual work focused on the documentary film about motorcycles. The work includes basic technical and practical information about the operation and maintenance of motorcycles, interviews with experienced drivers and experts of motorcycling and insight into biker festivals. This audiovisual work is a guide to mysteries and legends connected with monuments of capital city Prague. The document combines history, architecture and literature in one movie. Each place and its tale will be introduced in a few short episodes (3-5 minutes). In every part there will be presented a story of the monument, plus some present information and new studies or theories. Old drawings, photographs and animations from all locations will accompany the video. Stránka 5

6 09F 6 09F 8 Projekt Svět podle Anunnakiho je AV dílo, jež ztvárňuje subjektivní pohled mimozemského pozorovatele na současný stav lidské civilizace z hlediska devastace. Jedná se o hraný sci-fi dokument, minimalisticky natočený hypnotizujícími dlouhými záběry s geometrickou kompozicí. Atmosféru dotváří hudební podkres hudebníka Moimira Papalescu. Víceznačné dílo má za úkol vyvolat v divákovi otázky týkající se naší budoucnosti. Lidé mezi námi je dokumentární film, zabývající se reálným světem, lidmi kolem nás a nástrahami, které mohou potkat kohokoliv z nás. Film poukazuje na lidi, na jejich problémy, rozdíly mezi nimi a na možnost, aby se člověk zamyslel sám nad sebou a uvědomil si své hodnoty. Dokument zobrazuje rozdíl mezi člověkem, který neustále pracuje a člověkem, který naopak práci věnoval svůj veškerý čas dříve, ale nyní tomu už tak není. Dále poznáte život jedné ženy na mateřské dovolené a jedné studentky střední školy. The project World By Anunnaki is an AV work. It creates a subjective point of view of an alien observer of the present condition of human civilization from the aspect of devastation. It is a sci-fi feature documentary which is minimalistically recordered by hypnotic long takes with a geometric composition. The atmosphere is created by musician Moimir Papalescu. The aim of this ambiguous work is to raise questions about our future. People among us is a documentary clip. It deals with the real world, the people around us and pitfalls that can happen to any of us. The film highlights the people, their problems, diferences between them. The document shows the difference between one man who is working constantly and a man who gave all his time to his job before, but now it is not so. Then you will see the life of a woman on a maternity leave and a high school student. 09F 9 09F 10 09F 11 09F 12 09G 1 Audiovizuální dílo KJJ je dokument zachycující prostředí Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka. Poukazuje na výjimečnost této státní vzdělávací instituce, jež se jako jediná v České republice věnuje výuce jazzu, populární i klasické hudby. Poskytuje bližší pohled na školu a informuje o možnostech, které jsou nabízeny mladým muzikantům. Dokument se zabývá činností Studentské akademie, což jsou zájmové kroužky pro studenty základních a středních škol v Praze. Dílo se skládá z rozhovorů se zakladatelkou Studentské akademie a s vedoucími jednotlivých oborů (filmová, hudební, dj, design & art, fotografická a divadelní akademie). Rozhovory jsou doplněny o záběry z workshopů, které se odehrávaly během jednotlivých akademií. Cílem dokumentu je přiblížení idey a činnosti Studentské akademie. Film V New Yorku řemeslo žije! je dokument, který zachycuje život tří Čechů, kteří v Česku vystudovali učiliště/střední odbornou školu a nyní se úspěšně živí v největším městě Spojených států amerických New Yorku. Tento absolventský projekt si dává za cíl oslovit především studenty ZŠ/SOU a touto formou je nepřímo motivovat v jejich studiu nebo alespoň se zamyslet nad svou kariérou, která může být úspěšná třeba i na druhém konci planety. Zároveň cílem této práce bylo si vyzkoušet natáčení mimo Českou republiku a tím získat úplně nové zkušenosti, které mohou tvůrcům pomoci při jejich dalším kariérním růstu v rámci oboru. Obsahem práce je vytvoření a zrealizování tříminutové 2D animace s užitím technologie (Kinetic typography). Dílo má jednoduchý děj a je návodem, jak se vypořádat s dlouhodobou maturitní prácí. Celý projekt je vytvořený v Adobe After Effects CS4. V této práci chceme ukázat, jak vypadá život drogově závislé ženy v době detoxikace. Co prožívá a jak vzpomíná na dobu, kdy pervitin užívala. The Audio Visual Project CJJ is a documentary capturing the environment of College and Conservatory of Jaroslav Jezek. It points at the uniqueness of this state educational institution, which is the only one in the Czech Republic focused on modern musical genres such as jazz, popular and classical music. It provides a closer look at the school and informs about the opportunities which are offered to young musicians. The document deals with the activities of the Student Academy, which are hobby clubs for students in elementary and secondary schools in Prague. The work consists of interviews with the founder of the Student Academy and the teacher of every academy (film, music, dj, design & art, photography and theater academy). Interviews are supplemented with shots of workshops that were enacted during each academy. The aim is to describe the ideas and activities of the Student Academy. The film V New Yorku řemeslo žije! (Craft is Alive in New York!) is a documentary movie. It captures the life of three Czechs who previously studied in the Czech Republic at a training institution/vocational school and now they are successful in the biggest USA s city New York. This graduation project gives itself a goal to impress students of elementary schools/training schools and motivate them indirectly in their study or just make them think about their carrier which can be successful even if they are at the other part of the planet. Simultaneously, the goal of this project is to train filmmaking outside the Czech Republic and get totally new experience which can help the filmmakers in their future carrier in the industry. The content of this project is the creation and realization of the three-minute 2D animation with the use of technology ( Kinetic typography ). The project has a simple plot with instructions how to hangle the long-term graduation work. The entire project is created in Adobe After Effects CS4. We want to show in this work the life of a drug addict woman during detoxification. What is she experiencing and how does she remember the time when she used to take pervitin. Stránka 6

7 09G 2 Tento dokument se zabývá prostředím zubní ordinace, prostředím velmi odpuzujícím pro mnohé lidi, prostředím, kam většina lidí chodí ze strachu jen jednou za rok. Dokument provádí celým pracovním dnem v zubní ordinaci. Přibližuje toto prostředí pro obyčejného diváka, pacienta, který vlastně vůbec netuší, co se děje za zavřenými dveřmi, než vejde do ordinace. Ukazuje, že doktor i sestra jsou vlastně úplně obyčejní lidé, kteří mají vlastní životy, a ne jenom stroje, které pacientům pomůžou od bolesti. Jsou to lidé jako my a to, čeho se bojíme, to, kam nechceme chodit, je jen obyčejná místnost, ve které pracují lidé, a vše tam končí a začíná pracovní dobou. Hlavní dějová linka se točí kolem sestry, celým dokumentem nás provádí její příběh, kdy se před 16 lety zamilovala do pana doktora. Svoji práci začala opravdu dělat z lásky, postupem času se z toho stal spíše zvyk. V dokumentu jsou zachyceny situace a rozhovory mezi sestrou a doktorem, které ukazují jejich vřelý a přátelský vztah jejich život v ordinaci. Zvyk, za kterým byla kdysi láska a dnes je z toho velmi silné pouto mezi dvěma lidmi. This documentary deals with an environment at the dentist, the environment which is very unpleasant for many people and one to which the majority of people subject themselves, perhaps out of fear, only once a year. The documentary takes us through a whole working day at the dental surgery. It approaches this place from a point of view of a patient who in fact has no idea what happens behind the closed door before entering the surgery. It shows that the doctor and the nurse are in fact normal people who have their own lives and that they are not just a technical apparatus which relieves the patients from their pain. They are indeed the same kind of people as us and the fact that we are scared of a place where we do not want to go, is shown as only an ordinary room in which people work and everything starts and finishes within normal working time. The main story line focuses on a nurse, and her story proceeds through the documentary, from the time 16 years ago when she fell in love with the dentist. She started doing her work from real love, and through time this love turned into a normal routine. In the documentary there are depicted situations and conversation between the nurse and the doctor which shows their warm and friendly relationship-their actual life at the dental surgery. The routine behaviour behind which their love arose has now has turned out to be a very strong tie between two people. 09G 3 Tato práce seznamuje širokou veřejnost s Ta Kavárnou na Vyšehradě, s jejími postupy, možnostmi, cíli a pracovníky. This project was made to introduce the project of Ta Kavárna at Vyšehrad to general public, to show how it works, what are the options of the project, its targets and who are their employees. 09G 4 09G 5 09G 6 09G 7 09G 8 09G 9 Jako absolventskou práci jsme natočili jeden díl televizního pořadu Pod Prahou, jehož téma je Hip Hop jakožto styl žití. Pořadem provází moderátor se svými hosty. V této práci se objeví: reklamní blok, medailonek sponzora pořadu, videoklip a rozhovory ze studia. Tvůrci zatím nedokončeného filmu Musica se rozhodli natočit stejnojmenný dokument, popisující cesty, po kterých se při výrobě filmu vydali. Adam Josefus mluví o tom, jakým způsobem animuje, o propagaci celého filmu a o jeho osobním vztahu ke štaflím. Kristián Kopřivík skládá hudbu, píše scénář a nosí stativy po lese. Krátkometrážní dokument je natočen podobnou technologií jako film samotný - animací v reálném prostředí. Cílem této práce je zdokonalení dovedností studentů s profesionální technikou, včetně technologických postupů. Tento dokument je zaměřen na osobní, profesní a umělecký život Borise Carloffa. Jedná se o dokument, který nám má přiblížit osobnost tohoto umělce. Struktura dokumentu musí přesně odpovídat zadání práce. Krátký animovaný film o Jasmíně Trampotové, obyčejné holčičce. Jediná věc, která ji trápí, jsou její sny, protože se jí zdává o strašidlech a o všem ostatním, čeho se bojí. V jednom ze svých snů se dozví, že když vytáhne Velký Špunt, mohla by se možná zbavit nočních můr jednou provždy. Stojí před rozhodnutím obětovat krásné sny i s těmi zlými. Zalíbí se jí nakonec sny, nebo raději Velký Špunt vytáhne a zjistí, co se stane? Tato práce byla vytvořena jako promo video pro kapelu Memphis. Má ukázat divákovi, jaké to je být členem známé hudební kapely a co všechno takové založení obnáší. Cílem absolventského projektu Urychlovat nekonečno bylo především seznámení diváků s Lubomírem Typltem, což je český malíř a textař. Lubomír Typlt divákům představí svou práci a kapelu WWW, pro kterou napsal většinu textů. Vyvrcholením dokumentu je Typltova výstava v Rudolfinu, které se zúčastnilo přes 800 lidí. Tento projekt nám přinesl mnoho tvůrčích poznatků a především seznámení s profesionály z různých uměleckých oborů. As a graduation project we made one part of the TV show Pod Prahou, the of which theme is Hip Hop as a Lifestyle.The broadcast is hosted by a moderator with his guests. In this graduation project we show commercials, a sponsor s video demonstration and interviews from the studio. The creators of the unfinished film Musica decided to make a documentary, showing us all the paths they went through while making the movie. Adam Josefus talks about his way of animation, about a promotion of the film and about his personal relationship to stepladders. Kristián Kopřivík makes music, writes screenplay and carries tripods around the woods.the short documentary is made using a similar technology as the film itself - animation, combined with real surroundings. The aim of the graduation work is improvement of student's abilities to work with professional equipment and technological processes. This documentary is focused on a personal, professional and creative life of Boris Carloff. It's a documentary, which is trying to aim on a personality of this famous Czech artist. A structure of the shot must strictly match the work assignment. A short animated movie about Jasmína Trampotová is about an ordinary girl. The only thing that troubles her are her dreams because she dreams of bogies and all other things she is afraid of. In one of her dreams she discovers, that if she pulls out the Big Plug, she might get rid of the nightmares once and fo ever. She stands before decision, whether she should sacrifice her beautiful dreams as well as the evil ones. Will she finally fancy her dreams or will she pull out the Big Plug and finds out what could happen? This work was created as a promo video for the band Memphis. It is supposed to show the viewer what it is like to be a member of the famous music band and what a foundation is all about. The aim of the graduation project Advancing infinity was firstly to acquaint viewers with Lubomir Typlt, a Czech painter and writer. Lubomir Typlt will introduce his work and WWW band, for which he has written the most of the lyrics. The culmination of the document is Typlt s exhibition at the Rudolfinum, which was attended by over 800 people. This project has brought us a lot of creative knowledge and especially getting to know people from different artistic disciplines. Stránka 7

8 09L 1 09L 2 Cílem práce bylo vytvořit model prutové konstrukce dle zadaných pravidel soutěže Hala roku JUNIOR a vytvoření analýzy napětí v jednotlivých částech navržené konstrukce pomocí 3D počítačové vizualizace. Je zde zdokumentován průběh soutěže a spočítán modul pružnosti dřevěných konstrukčních prvků. Dále práce obsahuje shrnutí a představení halových konstrukcí a architektonických modelů. Je zde zachycen vývoj konstrukčních systémů a obecné vlastnosti halových konstrukcí jako jsou: funkce, součásti, možnosti zatížení a namáhání, druhy používaného materiálu a schémata konstrukcí. Tato dlouhodobá maturitní práce byla vytvořena jako procvičovací pomůcka pro žáky základních škol k opakování znalostí z matematiky v rozsahu 1. až 5. třídy. Cílem je upevnit základní poznatky matematiky a procvičit jak aritmetickou, tak geometrickou část. The aim was to create a model of the rod design according to the specified rules of the "Hall of JUNIOR" and creating stress analysis in different parts of the structure using 3D computer visualization. The competition and calculation of the elastic modulus skewers used in the construction are documented in the work. The work includes a summary and introduction of hall structures and architectural models. The development of design systems and general properties of hall structures such as: functions, parts, options of loads and stresses, types of material used and construction schemes are shown here. This long-term graduation work was created as an exercise utility for pupils of elementary school for revising and exercising knowledge of math to the extent of 1st to 5th grade of elementary school. The main goal is to fix elementary knowledge of math and exercise not only arithmetic, but also geometric part. 09L 3 09L 4 a 24 09L 5 09L 6 09L 7 09L 8 09L 9 09L 10 Fyzikální principy detektorů částic nejsou většinou příliš složité. Složitá je pouze technologie výroby, aby detektory splňovaly náročné požadavky na přesnost. Přesto je možné některé detektory vyrobit i s jednoduchými pomůckami. V práci jsou popsány fyzikální principy detektorů i návod na výrobu jednoho z nich spolu s problémy, které se při konstrukci mohou vyskytnout. Tato maturitní práce se zabývá návrhem nové nádražní haly a autobusové zastávky ve zvolené lokalitě v Říčanech u Prahy. Část zaměřená na návrh stanice pro autobusy navazuje na ročníkovou práci ze třetího ročníku. Dále zkoumá současnou dopravní situaci a navrhuje nové urbanistické řešení území stanoveného pro revitalizaci. Posuzuje několik základních konstrukčních prvků navrhovaných objektů a porovnává je s mezními stavy. Cílem je propojit navržené části s okolní infrastrukturou a zlepšit komfort občanů využívající autobusovou i vlakovou dopravu v dané lokalitě. Práce obsahuje teorii lidských smyslů z pohledu fyziky. Propojuje teorii fyziky daného smyslu s podrobným popisem z pohledu biologie. Jsou zde uvedeny i různé vady jednotlivých smyslů. Na závěr je uvedená série experimentů, které tyto smysly dokazují. Tato práce by měla každému pomoci pochopit, jakým způsobem fungují orgány, díky kterým vnímáme okolí. Tento dlouhodobý absolventský projekt se zabývá výrobou výukové prezentace na téma derivační a integrační článek a následně výrobou testu na přezkoušení nabytých znalostí. Látka je zpracována na obtížnosti vhodné pro studenty středních škol. K vytvoření generátoru testu bylo použito programu Wolfram Mathematica. Práce popisuje základní principy výroby elektrické energie pomocí mechanické energie proudící vody nebo proudícího vzduchu, jaderné energie, solární energie a tepelné energie. Každý uvedený způsob výroby je fyzikálně popsán a jsou uvedeny jeho výhody a nevýhody. Princip výroby elektrické energie přeměnou energie proudícího vzduchu ilustruje vyrobený model Windbeltu. Tato práce se zabývá principy fungování elektronických osciloskopických zařízení. Zahrnuje také informace o historickém vývoji osciloskopů až po současný stav. Práce objasňuje funkce jednotlivých částí osciloskopu a udává nezbytné parametry. Také zahrnuje přehled důležitých informací pro výběr a koupi osciloskopu. Práce je zaměřena na výrobu a popis netradičních modelů, pomocí nichž lze demonstrovat fyzikální jevy z různých oblastí fyziky. U každého modelu je popsán postup výroby a součástky či materiál nutné k jejich výrobě. Práce je doplněna o fotografie modelů. Výstupní prací má být funkční generátor sinusového signálu s Wienovým členem, napájený certifikovaným zdrojem nebo akumulátorem. Zpracování návrhu a konstrukce na destičkovém plošném spoji. Physical principles of particle detectors aren t usually too complex. Complex is only the production technology demanding high accuracy. Nevertheless, it is possible to make some detectors with simple tools. The thesis describes the physical principles of detectors and instructions for making one of them. The thesis also involves the description of problems which may occur during the construction. This graduation thesis focuses on the design of the new railway station in the chosen locality in Říčany by Prague. The part aimed at the project of the railway station follows the coursework from the third year. It also studies the current traffic situation and suggests the new city planning for revitalization. It considers several basic constructional elements of suggested objects and compares them with marginal conditions. The aim is to connect suggested parts with ambient infrastructure and improve comfort of citizens using bus and train transport in the particular locality. The work includes the theory of human senses in terms of physics. It combines the theory of physics with the detailed description from the perspective of biology. Various defects of the senses arealso presented. Finally, the series of experiments that demonstrate the senses are listed. This work should help everyone understand how our organs work, thanks to which we perceive the surroundings. This long-term graduation project aims at the creation of an educational presentation on the topic of differentiator and integrator and the creation of a test for checking the knowledge acquired. The material difficulty is appropriate for high school students. Wolfram Mathematica was used to create the test generator. This work describes basic principles of electric power generation based on mechanical energy of water or air flow, nuclear energy, solar energy and thermal energy. Each of the principle is physically described and the advantages and disadvantages are mentioned in the work. Electric power generation based on mechanical energy of air flow is shown by Windbelt. The work deals with the priniciples of electronic oscilloscope devices operation. It also incudes the information about the historical development of the oscilloscopes to the present state. This work explains the function of each part of the oscilloscope and gives the necessary parameters. It also contains a summary of the important information for the choice and purchase of the oscilloscope. The work focuses on the production and description of unusual models, which can be used to demonstrate physical phenomena from different fields of physics. For each model the production process and the parts or material required for their manufacture are described. The work is accompanied by photos of the models. The output of the construction work should be a working sinusoidal signal generator with Wien part, powered by a certified source or battery: the design and construction of the platelet PCB. Stránka 8

9 09L 11 09L 12 09L 13 09L 14 09L 15 a 17 09L 16 09L 18 09L 19 09L 20 V absolventské práci se zabýváme návrhem lávky pro pěší a cyklisty přes dálnici. Lávka bude modelována v programu Autodesk Inventor 2013a následně podrobována zkouškám pevnosti a testům, jestli je námi vymyšlený návrh reálný. V návrhu budou použity jak skutečné normované prvky, tak i mnou vymyšlené. Lávka se bude nacházet mezi vesnicemi Třebonice a Jinočany, bude navazovat na již stávající komunikace stojící podél dálnice. Hlavními použitými materiály budou ocel, beton a sklo. Tato práce si klade za cíl nastínit a pokud možno objasnit problematiku různých mechanismů ventilových rozvodů u spalovacích motorů. Bude obsahovat teoretickou část v podobě úvodního objasnění principu činnosti a rozdělení rozvodových mechanismů podle konstrukce popř. jiných parametrů. Vysvětlení principu práce jednotlivých rozvodových mechanismů. Třetí bod teoretické části bychom doplnili o názorné ukázky v podobě náhledů a animací zhotovených v programu Autodesk Inventor. Cílem naší práce je nejen získávání znalostí během utváření naší práce, ale hlavně ukázat, jaký význam může dnes mít solární energie. Vzhledem k ostatním zdrojům energie se jedná o nevyčerpatelný zdroj, a tedy by se lidstvo mělo více snažit o jeho výzkum a použití v praxi. Doufáme, že naše práce bude názornou ukázkou, a to ukázkou nejen využití solární energie v praxi, ale i konstruování a sestavování. Chceme také, aby naše práce byla nejen užitečná, ale také poučná a mohla být využita jako výukový materiál pro ostatní žáky. Tato práce se zabývá teorií pohybového systému člověka z hlediska anatomie, fyziologie a biomechaniky. Praktická část měřená systémem Kistler byla provedena v laboratoři extrémních zátěží Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. V absolventské práci se budeme zabývat přestavbou staršího rodinného domu na novodobou funkcionalistickou stavbu v Horních Počernicích. Budeme se snažit vymodelovat nový i stávající dům v programu Autodesk Revit Architecture 2011 tak, abychom zjistili výhody přestavby. Také se budeme zabývat zateplením a dalšími prvky, které jsou důležité pro přestavbu podle současných standardů. Absolventský projekt vznikl jako pokračování Ročníkové práce ze třetího ročníku. Tato práce se zabývá průzkumem současného, námi vybraného dětského hřiště a jeho renovací. Práce splňuje požadavky současných norem na tvorbu dětského hřiště a herních prvků, obsahuje nově navržené pružinové houpadlo, projektové dokumentace a digitální modely použitých herních prvků, dotazník spokojenosti a jeho výsledek promítnutý v grafech, ekonomické posouzení projektu a pevnostní výpočty zohledňující teorii pružnosti a pevnosti materiálu. První část práce je teoretická, zabývá se historií, základními pojmy koordinačních sloučenin, názvoslovím, stabilitou a dalšími tématy, které jsou důležité. Druhá část je praktická, ve které je ukázáno několik pokusů se zpracovaným postupem a přiloženými fotografiemi. K praktické části patří i nástěnný poster, na kterém jsou zobrazeny výsledné chemikálie z provedených pokusů. V práci jsou popsány základní principy činnosti osciloskopů s mechanickým vychylováním paprsku a základy řízení takovýchto mechanických soustav. Platnost těchto principů demonstruje model osciloskopu, který je navržen a vyroben s využitím jednoduchých součástek a zapojení, vše s ohledem na opakovatelnost realizace konstrukce osciloskopu v amatérských podmínkách vývoje. Práce se zabývá popisem fyzikálních experimentů, které jsou popsány exponenciální závislostí fyzikálních veličin. Naměřená data jsou fyzikálně vysvětlena. Vybrané experimenty jsou popsány matematicky. In my final work, I will discuss the concept of a footbridge for pedestrians and cyclists across the highway. I will create the bridge in the program Autodesk Inventor After that I will test the strength of the bridge and if the concept is realistic. For the building of the I will use standard elements and also elements invented by me. The footbridge will be located between two villages, Třebonice and Jinočany, and will connect to the already existing communications standing along the highway. The material mainly used will be steel, concrete and glass. This work aims to outline and clarify the issue of different mechanisms of valve trains for internal combustion engines. It contains the theoretical part in the form of the initial clarification of the principle of operation and the distribution of timing mechanisms according to different parameters. The explanation of the principle of work. The third point of the theoretical part is created by the demonstration in the form of thumbnails and animations made in Autodesk Inventor The aim of our project is not only to develop knowledge during the creation of our work, but also to show the importance solar energy can have nowadays. With regard to other energy sources, this is an inexhaustible one thereby mankind should seek more possiblities for its research and practical use. We hope that our work will be the illustration of the use of solar energy not only in practice, but also in design and assembling. We also want to ensure that our work is not only useful, but also informative and that it could be further used as educational material for other students. This project deals with a theory of human motion system from the point of view of anatomy, physiology and biomechanics. The practical part was measured by Kistler system in the laboratory of Biomechanics of Extreme Loads at the Faculty of Physical Education and Sport of Charles University. Our final work deals with the reconstruction of an old detached house into a modern functionalist building located in Horní Počernice. Both the original and the newly reconstructed building are modelled in the Autodesk Revit Architecture 2011 software, so that the advantages of the reconstruction are ascertained. The work also focuses on thermal insulation and other features of reconstruction according to current housing standards. My final project originated as the continuation of my final work from the third year. It deals with the exploration of an existing playground and its reconstruction. The work meets current standards for the building of a playground for children and its play sets include the new design of a spring swing, project documents, digital models of the game elements and a questionnaire which results are presented in charts. The economic assessment of the project and the strength calculations take into account the theory of elasticity and the strength of the material. The first part of this work is theoretical and focuses on: history, basic terms of coordination compounds, terminology, stability of this compounds and other topics that seemed important to me. The second part is practical, in this part a few experiments with procedure protocols and pictures are demonstrated. To the practical part also belongs a wall-poster wich pictures the final testresults. This work describes the basic principles of the function of oscilloscopes with the mechanical deflection of light ray and basics of controlling, such as mechanical assemblies. The validity of these principles is demonstrated by a model of oscilloscope, designed using simple components and wiring. Everything was constructed with respect to the reproducibility of the construction of oscilloscope under non-professional conditions. The work deals with the description of physical experiments which are characterized by exponential dependence of physical quantities. The measured data are explained by physical theory. The selected experiments are described with mathematics. Stránka 9

10 09L 21 09L 22 09L 23 09L 25 09M 1 09M 2 09M 3 09M 4 Náplň maturitní práce by měl být výstup v podobě tištěného návodu k sestavění dřevěného modelu lodi s možností zabudování příslušenství na dálkové ovládání. Dále by zde měla být možnost zaslat výkres v elektronické podobě do firmy nabízející řezání laserem a nechat si stavebnici laserem předřezat a doma si ji už pouze sestavit. Maturitní práci doprovází funkční model vlastní výroby. Tématem absolventského projektu je méně známý pojem fraktály. V práci je výkladovou formou pojednáno o základních principech generování fraktálních obrazců a jejich uplatnění v praktických aplikacích, spolu s vysvětlením základních pojmů fraktální geometrie. Součástí je program na vykreslování několika příkladů fraktálů, jejichž ukázky jsou uvedené v obrazové příloze. Jiné programem vygenerované obrazce jsou součástí textu jednotlivých kapitol (kromě kapitoly Praktické aplikace). Součástí práce je i uživatelská dokumentace, ukázky několika vstupních souborů a programátorská dokumentace. Výhodou vytvořeného softwaru je jeho přenositelnost na různé platformy, neboť jeho zdrojový kód je psán kompletně v jazyce C, za využití jen základních knihovních funkcí. Další výhodou je, že grafický výstup ve formátu ppm je zobrazitelný na mnoha typech zařízení. V této práci jsou popsány záložní zdroje elektrické energie. V první části práce jsou uvedeny jejich typy, fyzikální principy jejich činnosti a výhody (resp. nevýhody) jednotlivých typů těchto zdrojů. V rámci praktické části práci byly proměřeny hlasitosti vybraných typů záložních zdrojů, které jsou instalovány v různých provozech. Cílem této práce je snaha o proniknutí do problematiky stavební mechaniky, konkrétně pak do oblasti ocelových konstrukcí. Prostředkem k pochopení se stala tvorba nosné konstrukce zastřešení vstupní haly nákupního centra, pro které bylo navrženo alternativní konstrukční řešení. Hlavní část projektu je soustředěna na návrh základních nosných prvků a jejich posouzení z hlediska teorie pružnosti a pevnosti materiálů. Závěr práce je věnován tvorbě digitálního modelu navržené konstrukce a ekonomickému posouzení celé stavby. Práce obsahuje tvorbu 2D výkresové dokumentace a 3D modelu celého bytu, dále modelování zařízení a vybavení čtyř místností (chodby, kuchyně a dvou dětských pokojů) ve stylu moderního bydlení a na závěr renderování těchto objektů. Hlavní část práce jsme vytvořili v prostředí AutoCAD Tento projekt byl navržen podle skutečného bytu. Absolventský projekt obsahuje rekonstrukci rodinné rekreační chaty. Jednotlivé části jsou zaměřeny na tvorbu 2D výkresové dokumentace objektu podle reálných rozměrů, nastavení rozvržení tisku, tvorbu 3D modelu celé chaty a interiéru jedné místnosti. Závěrem jsou vytvořeny vizualizace celého objektu včetně této místnosti. Absolventský projekt obsahuje tvorbu modelu závodního vozu třídy Formula Student/SAE s označením FSE.01 pomocí parametrického, adaptivního 3D modeláře Autodesk Inventor Součástí práce je seznámení se soutěží a historií formulí na ČVUT. Dílčí části se zabývají samotným modelováním a sestavením studentské formule, stručným popisem provedené tvorby, ukázkovou technickou dokumentací, rozpadem parametrického modelu a animací celé sestavy. Práce si klade i otázku zvolení vhodné barevné kombinace pro karoserii. Flower Safeguard je komplexní software, který umožňuje uživateli pomocí měřicích senzorů firmy Vernier sledovat např. teplotu ovzduší pokoje, změny pohybu v pokoji, atd. Naměřená data jsou okamžitě odesílána na server, kde se kontrolují a případně se okamžitě odesílají definované zprávy na uživatelský . Aplikace může přijímat data od více zařízení, může jí spravovat několik uživatelů Její ovládání je intuitivní a je vhodné i pro méně zkušené uživatele. The aim of the graduation thesis is to present printed instructions to build the wooden model ship with the possibility of adding some accessories on the radio control. In addition, there should be an option to send the drawing in an electronic form to a company offering laser cutting and the laser kit compile at home. The graduation work accompanies the functional model made of own production. The topic of the graduation project is a less-known term - fractals. The work discusses the basic principles of generating fractal patterns and their use in practical applications, together with an explanation of a basic concept of fractal geometry. Part of the work consists of a program to render several examples of fractals of wich samples are listed in the illustration annex. Other programgenerated images are included in the following chapters (except for the chapter Practical applications). The work also includes user documentation, examples of several input files and programming documentation. The advantage of the created software is its portability to different platforms because its source code is written completely in C, using only basic library functions. Furthermore, the graphical output format ppm is displayable on many types of equipment. The work describes the standby sources of electrical power. The first part of the work introduces the types, the physical principles of their work and the advantages or rather the disadvantages of each of them. The practical part contains the results of the volume range measurement of the standby sources of electrical power in different types of buildings (hospital, factory ). The aim of this work is to get a deeper insight into the problem of constructing mechanics, particularly concerning the area of steel constructions. The creation of a supporting construction for the entrance hall of a shopping centre, for which I projected my own alternative solution, became the main purpose of understanding. The main part of the project is focused on the plan of fundamental supporting components and their assessment from the point of view of material elasticity and strenght theory. The final part focuses on the creation of a digital model of the projected construction and its economic assessment. This thesis consists of a 2D drawings documentation and a 3D model of a flat, further modeling devices and equipment of four rooms (living room, kitchen and two children rooms) in style of modern living and in conclusion rendering of this objects. The main part of this thesis was made in AutoCAD This project was designed according to a real flat. My graduate project contains a reconstruction of our family summer cottage. Single parts are focused on a creation of the 2D drawing documentation of this object according to real proportions, setup layout of the print, creation of the 3D model of the cottage and the interior of one room. In the end the visualisation of the object including the room are made. The absolvent's project contains the creation of a Formula Student/SAE class racing vehicle model using parametric as well as adaptive 3D modeling software Autodesk Inventor Professional The project includes an introduction to the history of formula racing on CTU. Individual parts of the text address the actual modeling, the construction of the student formula, a brief description of the outcome, a sample technical documentation, a break down view of the model and an animation of the whole assembly. Choosing the right bodywork color scheme is also one of the topics. Flower Safeguard is a comprehensive software application which enables the user, using measuring devices of Vernier company, to watch e.g. a temperature of the air in the room, change of moving objects in the room etc. The measured data are immediately sent to the server where they are checked, and defined messages are sent to the user s . The application can receive data from several devices in the same time with a possibility of creation more users on the server, Its control is convenient even for less experienced users. Stránka 10

11 09M 5 09M 6 09M 7 09M 8 09M 9 09M 10 09M 11 09M 12 09M 13 09M 14 Předmětem absolventského projektu je tvorba funkčního modelu jeřábu za použití veškerých znalostí získaných během našeho studia. Dílčí části projektu se zabývají jednotlivými aspekty této problematiky, včetně návrhů, samotné konstrukce, realizace elektroniky, tvorby počítačového softwaru, následné pečlivé dokumentace a analýzy. K těmto účelům byla využita široká škála softwarových prostředků, které naši práci usnadnily. Součástí práce je i stručný úvod do historie vědních oborů, o které se tento projekt opírá. Během tvorby práce jsme z dostupných zdrojů sepsali teorii mikrovlnného ohřevu a na základě těchto poznatků provedli pokusy, které dokazují dané teoretické poznatky v praxi. Tento projekt je zaměřen na modely dvou spojeneckých bombardovacích letounů Avra Lanchaster a Boeingu B-17, známého též jako Létající pevnost. Oba modely byly vytvořeny v aplikaci Autodesk AutoCAD. V práci je popsána historie obou letadel od jejich vzniku až po zařazení do bojových operací. Dále je vysvětlen postup modelování jednotlivých částí modelů. Nakonec je zmíněno vizualizování a generování renderů. V projektu je kladen důraz na co nejjednodušší modelování složitých ploch letadel. Absolventský projekt je koncipován jako podklady pro výuku v programu AutoCAD, konkrétně ve verzi Podklady jsou rozděleny na dvě části. V první jsou popsány jednotlivé základní a vybrané pokročilé funkce. V druhé je pak zdokumentován postup modelování automobilu. Práce je zaměřena nejen na základní modelovací operace ve 3D prostoru, ale i na tvorbu složitějších objektů. Cílem mého snažení je upevnit si znalosti programu AutoCAD a případně pomoct i ostatním lidem si tyto znalosti zlepšit. Tato práce obsahuje příklady ze statiky, které jsou řešené početně i graficky včetně podrobného popisu jejich řešení. Příklady jsou řazeny postupně podle jednotlivých kapitol statiky. Cílem práce je přispět k usnadnění výuky a studia technické mechaniky. Práce se zabývá návrhem a konstrukcí ladičky. K zajištění jednotnosti formální úpravy pro celou školu je práce rozdělena na titulní list, čestné prohlášení, zadání a poté obsah práce. Obsahuje obecné informace o základních součástkách a návrh obvodu, ze kterého bylo s menšími úpravami vytvořeno schéma plošného spoje. Zároveň byla zkonstruována krabička pro obvod. Absolventský projekt obsahuje postup modelování a vizualizace devíti námi vybraných zbraní, které byly používány v období od 14. století až do současnosti. Další částí projektu je učebnice, ve které jsou do určitých historických událostí zakomponovány obrázky a detailní popisy jednotlivých zbraní dané doby. Práce popisuje a dokumentuje tvorbu modelu vnitřních planet sluneční soustavy založeného na převodech s ozubenými koly. Součástí práce je mimo 3D digitálního modelu i reálný model. Práce je doplněna teorií převodů a informacemi o jednotlivých terestrických planetách sluneční soustavy. Tato práce je ukázkou praktického využití modelování ploch v programu AutoCAD od firmy Autodesk. Práce je členěna na dvě části. V první části byl vytvořen 3D model auta s jeho vizualizací, včetně nastavení materiálů a světel, ve druhé části byl vytvořen 3D model garážového stání, včetně 2D výkresové dokumentace. Součástí práce je i statický výpočet zatížení střechy garážového stání a celková kalkulace ceny stavby garáže. Absolventský projekt obsahuje překlad odborného textu o koordinačních sloučeninách z knihy Chemical Principles. Součástí práce je vytvoření modelů vybraných koordinačních sloučenin v elektronické podobě pomocí programu ChemSketch a jiných grafických programů. This graduation project is dedicated to the creation of a working tower crane model using complex knowledge we gained during our studies. Individual parts of the project adress different aspects of the problem, including a conceptual part, the physical construction, the electric circuit design, the computer software programming, as well as following technical documentation and analysis. A different variety of software was used in order to simplify our task. Also included is a brief historical background of the different science disciplines our project builds upon. We have described the theory of microwave heating by writing this student thesis using the available information sources. Based on these data and knowledge we have made experiments proving these theories in practice. This project is focused on two models of allied bombers. The first one is Avro Lanchaster and the second one is Boeing B-17, also known as Flying Fortress. Both models were created in Autodesk AutoCAD application. The history of both aircrafts has been described since their origin to their placing into battle operations. Further there is explained modeling process of the main parts of the models. The visualization and genering renders are mentioned at the end. The easiest way of the creation of the complex planes occuring on the aircraft is emphasized in this project. This graduation project is designed as a basis for instruction in AutoCAD, specifically in version Substrates are divided into two parts. The first part describes the different basic and selected advanced features. The second one documents a process of modeling a car. The work is focused on the basic modeling operations in 3D space, but also on the creation of complex objects. The goal of my work is to strenghten the knowledge of AutoCAD and possibly even help other people to improve these skills. This project contains exercises from statics which are solved with the usage of numeral and graphical methods including detail description of the solution. Tasks are lined up according to the patricular topics of statics. The aim of this project is to make teaching and studying technical mechanics easier. The work deals with the design and construction of a tuning fork. To ensure the consistency of formal arrangements for the whole school, the work is divided into a title page, affidavit, assignment and then content of the work. It contains general information about the basic components and the circuit design, from which a diagram PCB (with minor modifications) was created. This graduation project consists of a procedure for modelling and visualizing of nine weapons of our choice, which were used from the 14th century up to the present. The next part of the project is a textbook, in which there are pictures and detailed descriptions of every single weapon used in specific historical events of each period. The project describes and documents the creation of a model of the inner planets of the solar system based on cogwheels. The project includes 3D digital model and also a real model. The work is complemented by theory of transmissions and by information about each terrestrial planet of the solar system. This work is an example of a practical use of surface modelling in AutoCAD program by Autodesk. The work is divided into two parts. In the first, a 3D model of a car was created with it's visualization, including the materials and lights settings, in the second part a 3D model of a garage stall, including 2D draft documentation. Work includes a calculation of a static load of the roof of the garage stall and overall calculation of the building cost of the garage. The graduation project's goal is to translate a text from the book Chemical Principles regarding coordination compounds. Also included is the creation of models of chosen complex substances in electronic form using ChemSketch and other graphics software. Stránka 11

12 09M 15 09M 16 09M 17 09M 18 09M 19 09M 20 Tato práce byla vytvořena za účelem rozšíření znalostí z oboru elektrochemie, dále také rozšíření anglické slovní zásoby a překladu odborného textu. Práci tvoří přeložený text, provedení základního měření chemického článku a zhotovení učebních pomůcek v podobě posteru. Cílem této dlouhodobé maturitní práce je vytvoření výukového programu pro matematiku 1. stupně základní školy v jazyce Visual Basic, za pomoci Windows Forms, které tento program nabízí. Pro každou třídu je v programu několik testů. Vyhodnocený test nabídne informace o délce trvání testu, procentuální úspěšnost, známku, počet spočítaných příkladů a počet příkladů správně a špatně. Tato práce se bude zabývat zdrojovým kódem a uživatelským manuálem. Účelem této práce bylo vytvoření databáze účinných látek léčivých rostlin. Práce obsahuje chemické vzorce těchto sloučenin a jejich 3D modely v programu ChemSketch. Dále jsou uvedeny výskyty těchto sloučenin v přírodě a jejich praktické využití. Vše je doplněno obrázky a podrobným popisem. Práce je zaměřena na navržení a výrobu modelu obléhacího stroje balisty, na navržení velikosti modelu, určení jeho jednotlivých proporcí a také na ověření jeho funkčnosti. Dále na provedení příslušných hlavních výpočtů pevnosti a kinematiky. Zejména také určení doletu střely, trajektorie a průběhu rychlosti náboje. Výpočty jsou doplněny grafickým zobrazením trajektorie letu střely a závislosti velikosti rychlosti střely na čase. Pro porovnání jsou provedeny obdobné výpočty pro další obléhací stroje onager a trébuchet. Stejně jako u balisty jsou výpočty doplněny grafickým zobrazením trajektorie letu střely a závislosti velikosti rychlosti střely na čase. U těchto strojů jsou také orientačně navrženy rozměry stroje ve skutečné velikosti a určena celková hmotnost. Absolventský projekt je zpracován formou sbírky 7 pokusů pro předmět Technická mechanika. Každý pokus obsahuje modelovou soupravu, teoretický rozbor problému, návod na provedení pokusu, metodiku práce s žáky a formuláře pro provedení pokusů formou laboratorních prací. Během tvorby tohoto absolventského projektu jsme z dostupných zdrojů sepsali základní informace o složkách potravy, enzymech, hormonech, metabolismu a potravinářských přídatných látkách. Projekt je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Praktická část obsahuje informace o jednotlivých barvivech včetně sestrojení jejich molekul v programu ACD/ChemSketch 12 a naše pozorování z experimentů, které se barvivy zabývají. Součástí projektu jsou i výukové pomůcky, které se nachází v příloze. This graduation work was created in order to extend knowledge in electrochemistry branch, extend English vocabulary and also to translate a technical text. This work contains translated text, construction of basic measurement chemical cell and making teaching aids in form of a poster. The aim of this long-graduation work is to create a learning program on mathematic for the first level of primary school in Visual Basic language supported by Windows Forms, which offers this program. There are several tests for each class. The evaluated test offers information about the length of tests, the accomplishment in percentage, the assessment, the general number of examples solved, the number of examples solved successfully and the number of examples solved unsuccessfully. This work will deal with the source code and the user manual. The aim of this thesis is to make a database of effective agents of curative herbs. The thesis contains chemical formulaes and 3D models of compounds in ChemSketch. The thesis also gives examples of localities where these compounds occur and how to use them. The thesis are supplemented by pictures and detailed description of these compounds. This work is focused on the design and production of the siege machine ballista.the main aim of the work was to design the size of the model, the determination of the machine proportions, as well as to verify its functionality. Furthermore, I focused on the implementation of main strength and kinematics calculations as well. Moreover, I determined the shot range, its trajectory and speed. The calculations are supplemented by graphical representation of missile flight trajectory and shot speed dependence on time. For comparison, similar calculations were performed for other siege machines onager and trébuchet. Similar to ballista, calculations are supplemented by graphical representation of shot flight trajectory and shot speed dependence on time. In these machines are indicatively designed machine dimensions in actual size and with specified total weight. The Graduate project is compiled into form of 7 experiments applicable in the subject Technical mechanics. Each experiment contains a model set, the problem analysis, instructions for the experiment performance, student s managing methodics and the forms for student s laboratory exercise. During the process of making of our thesis we have used available sources to make a list of elemental information about food components, enzymes, hormones, metabolism and food additives. Our project is divided into a theoretical and practical part. The practical one gives information about particular food pigments including construction of their molecules in ACD/ChemSketch 12 and our observation during experiments. The project also includes teaching tools (see Appendix). Stránka 12

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více