in my gullet; hov. mít ~é kalhoty be in a blue funk, have cold feet, vulg. shit bricks; (rozdávat) ~ýma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "in my gullet; hov. mít ~é kalhoty be in a blue funk, have cold feet, vulg. shit bricks; (rozdávat) ~ýma"

Transkript

1 plno 782 plodnost plno adv v sále je p. the hall is packed full; mít p. práce be very busy, be up to oneʼs eyes in work; mít p. řečí (reptat) grumble, hov. grouch, grouse, bellyache, crab; mít p. řečí a neudělat nic be all talk and no action; mít p. starostí have a lot of trouble; na ulicích bylo p. lidí the streets were teeming with people; mít p. energie hov. be full of go; má v domě p. cenností he has a house full of valuables plnohodnotně adv adequately plnohodnotn ý adj-69 (náhrada) adequate, full; (strava) highly nutritious; (materiál) of good quality; ~á měna (zlatá a stříbrná) full-bodied currency plnokrevník, -a m-2 thoroughbred, purebred (horse), full-blooded horse, pure-blooded horse plnokrevnost, -i ž-39 full-bloodedness plnokrevný adj-69 1 (kůň) thoroughbred, full- -blooded 2 přen. (opravdový) authentic plnokvětý adj-69 rich in blossom; (jsoucí v rozkvětu) in (full) blossom n. bloom plnoletost, -i ž-39 (the age of) majority; dosáhnout ~i come of age, reach the age of majority plnoletý adj-69 major, of age; stát se ~m come of age, reach maturity plnomocník, -a m-2, plnomocnic e, -e ž-36 authorized representative; (mimořádný vyslanec) plenipotentiary; (pro hlasování) proxy plnomocn ý adj-69 authorized; (vyslanec) plenipotentiary; círk. ~é odpustky plenary indulgence plnoprávný adj-69 competent, enjoying full rights, full-fledged, fully-fledged; p. člen full member plnost, -i ž-39 srv. plný 1 (láhve) fullness; (pneumatiky) solidity 2 (postavy) plumpness 3 (hlasu) richness, sonorousness; (života) richness plnoštíhlý adj-69 rather plump, well-rounded plnotextov ý adj-69 počít. atrib. full-text; ~é vyhledávání full-text search plnotučný adj-69 (mléko) full-cream, whole; p. sýr full-fat cheese; p. tvaroh full-fat quark plnovous, -u m-17 full beard plnovýznamov ý adj-69 jaz. ~é sloveso full verb pln ý adj-69 1 full; (sklenička: dolitá) replenished; (hotel) booked up; (místnost) packed, crammed full; (náměstí) crowded; ~á krabice/ lžíce/ kapsa čeho a boxful/ spoonful/ pocketful of sth; ~é auto/ letadlo/ nákladní auto carload/ planeload/ lorryload; ~á sklenice mléka a full glass of milk; být p. (ryb, chyb ap.) teem with, (plevele) be rife with; p. prachu thick with dust; být p. sentimentality (kniha ap.) reek of sentimentality, be full of sentimentality; p. nebezpečí (dobrodružství ap.) fraught with danger; týden p. vzruchu a hectic week; (proslov) být p. citátů be bristling with quotations; mít ~ou hlavu čeho be full of sth; mít ~ou hlavu aut think of nothing but cars; slova ~á skrytých významů words fraught with hidden meanings hov. mít koho ~é zuby be sick and tired of sb, hov. hate sbʼs guts; mám toho ~é zuby I have had a bellyful of it, it sticks in my gullet; hov. mít ~é kalhoty be in a blue funk, have cold feet, vulg. shit bricks; (rozdávat) ~ýma rukama with open hands; mít ~é ruce práce be up to oneʼs elbows in work 2 (úplný) full, whole; (tucet, úhel) round; (spokojenost) complete; ~á adresa the full address; ~é jízdné full fare; ~é náklady full cost; ~á penze (v hotelu) full board; ~á polní voj. full marching order; ~á zaměstnanost full employment; mít ~é právo co udělat have every right to do sth, be within oneʼs rights to do sth; (jet) na ~é obrátky at full throttle, flat out, all out; ~ou parou vpřed full speed ahead; být p. síly (starší člověk) be very much alive; v ~é parádě dressed up to the nines; v ~ém počtu (posádka, hokejové mužstvo) at full strength; expr. rádio řve na ~é pecky the radio is turned on (at) full blast; expr. žít na ~é pecky live n. enjoy life to the full; v ~ém proudu in full swing; v ~ém slova smyslu in the full sense of the word; podepsat co ~ým jménem sign sth in full; z ~a hrdla, z ~ých plic at the top of oneʼs voice; v ~é zbroji in full readiness (for battle); (prodat) za ~ých pět tisíc for no less than five thousand 3 (postava) (rather) plump, round, (ženská též) stout; (poprsí) ample, full; (paže) well-rounded; ~á v prsou busty, buxom 4 (kolo) solid 5 (vrcholný) ~á sezona high n. peak season 6 (hlas) rich, sonorous 7 právn. ~á moc warranty, warrant n. power of attorney, discretionary powers; neomezená ~á moc carte blanche; při ~ém vědomí compos mentis plod, -u m-17 1 bot. fruit zakázané ~y forbidden fruit 2 zeměd. (plodina) product, crop; mořské ~y seafood 3 lék. foetus; mrtvý p. stillbirth; poloha ~u v děloze foetal position; vyhnání ~u abortion 4 přen. fruit(s), product(s), result(s); ~(y) práce the fruit(s) of sbʼs labour; ~y civilizace the blessings of civilization; p. jejich lásky the fruit of their love plodicí adj-70: p. větev fruit-bearing branch plodi na, -ny ž-28 crop, crop-plant; (podle výnosnosti) cropper; kořenová p. root crop; hlavní p. main crop; polní ~ny field crops; výnosná/ nevýnosná p. a good/ poor cropper; tržní p. cash crop; střídání ~n rotation of crops; postřik ~n crop-spraying plodinov ý adj-69: ~á burza commodity exchange, produce exchange; p. trh produce market plo dit, -dím impf-111; Imper -ď; TrP, VS -zen- 1 (stromy) give, yield; (pole) produce; naše stromy ~dí dobrá jablka our trees give nice apples 2 (potomstvo) produce, kn. engender, procreate; (zvl. muž) beget; (zvířecí samec) sire; (matka) give life to 3 (závist, nenávist, zlo) cause, generate, be the cause of, beget; (rozbroje) stir up; p. zločin spawn n. engender crime plodivý adj-69 fecund, fertile, capable of procreation plodně adv fruitfully plodnost, -i ž-39 fertility, fruitfulness; (půdy) goodness, fertility; symbol ~i fertility symbol

2 plodný 783 ploužit plodný adj-69 1 (strom) fruitful; (půda též) fertile; (země) plentiful; (žena) fertile; p. věk (ženy) child-bearing age 2 (spisovatel) prolific, copious; (kariéra) fruitful, (život též) productive plodolist, -u m-17 bot. carpel plodonosný adj-69 fruit-bearing, odb. fructiferous plodov ý adj-69 lék. p. koláč placenta; ~á voda amniotic fluid, hov. the waters; odchází jí ~á voda her waters broke plodožrav ec, -ce m-9 fruit-eating animal plodožravý adj-69 frugivorous, fruit-eating ploch a, -y ž-33 1 (vnější) surface, area; (stavební) site; (prostor) space; (vodní: rozsáhlá) expanse, tract; plakátovací p. hoarding, Amer billboard; podlahová p. floor space; pracovní p. worktop; sedací p. (židle) seat; styčná p. meeting ground; třecí p. area of friction; zastavěná p. built-up area; rozsáhlé lesní ~y huge tracts of forests; na velké ploše over a large area dostat se na šikmou ~u go off the straight and narrow, get into bad habits; být na šikmé ploše be on the slippery slope 2 let. přistávací p. landing area, (pro vrtulníky) heliport, helipad, helicopter pad; parkovací p. letiště apron 3 ložná p. load capacity n. area, cargo space 4 fotb. hrací p. football field; poslat hráče na hrací ~u send a player on 5 mat. area; celková p. the total area; kulová p. spherical surfaces; pokoj má ~u the room is in area plochodrážní adj-70 aut. atrib. speedway plochost, -i ž-39 flatness; srv. plochý ploch ý adj-69; plošší 1 (střecha, povrch) flat; (talíř) shallow; (krajina) flat, level; sport. ~á dráha speedway; ~á láhev flask; mít ~é nohy be flat- -footed; p. vůz float; mít ~á ňadra be flat-chested; hov. být ~á jako prkno be as flat as a board 2 voj. řízená střela s ~ou dráhou letu cruise missile plomb a, -y ž-28 1 (zubní) filling, hov. plug 2 (pečeť) lead seal plombovací adj-70 filling; sealing plombován í, -í s-51 1 (zubů) filling 2 (zásilky) sealing plomb ovat, -uji/ -uju impf (zuby) fill 2 (zásilku) seal ploník, -u m-18 bot. golden maidenhair plonk neskl. adj sl. (bez peněz) být p. be skint, be stony broke, neutr. be penniless plos ka, -ky ž-32 anat. zastaráv. sole; masáž ~ek nohou massage of soles plošin a, -y ž-28 platform; (náhorní) plateau, tableland, table; montážní p. assembly platform; nakládací p. loading platform; (těžební) ropná p. oil rig; p. strojvůdcovské budky dř. footplate plošinář, -e m-8 speedway (motorcycle) racer plošinový adj-69: p. vůz flat vehicle, (zvl. na rozvoz mléka) float, žel. flat wagon, Amer flat car; p. vagon flat, Amer flatcar; p. vozík platform truck plošk a, -y ž-32 face, facet; p. krystalu crystal face plošn ý adj-69 1 (míra) square; p. obsah surface area 2 mat. ~á projekce flat projection 3 el. p. obvod printed circuit; deska s ~ými spoji printed circuit card, počít. též motherboard 4 (paušální: zvýšení cen) overall; (sazba) flat-rate; (zákaz) blanket; (závěry) sweeping; ~é bombardování area n. blanket bombing, carpet bombing ploštic e, -e ž-36 zool. true bug, odb. heteropteran plot, -u m-21 fence; (tyčkový) paling, (laťkový) slat fence, (z horizontálních latí) rail fence; (živý) hedge, hedgerow, Amer live fence; drátěný p. wire fence; prkenný p. (ohrada) board fence; protizávějový p. snow fence; obehnat ~em fence in; (živým) hedge (být) sám jako kůl v ~ě utterly alone, all alone; jít podle ~u žert. (hodinky) be way out, be hopelessly wrong; sedět na ~ě (být nerozhodný) sit on the fence ploténk a, -y ž-32 anat. intevertebral disc, spinal disc; výhřez meziobratlové ~y a slipped disc ploténkový adj-69 anat. discal plotic e, -e ž-36 zool. (ryba) roach plotn a, -y ž-31 1 kuch. (sporák) kitchen range; (horní část sporáku) hob 2 techn. (deska) plate, slab plotní adj-70, plotový adj-69 of a fence, atrib. fence plotořez, -u m-17 zahr. hedge trimmer, hedge cutter, (strunový) string trimmer, strimmer plotter [plotr], plotr, -u m-17 počít. plotter plotýnk a, -y ž-32 1 kuch. hotplate, cooking plate, el. též ring; (na placky) griddle 2 anat. hov. v. ploténka plouh at se, -ám se impf-119 expr. (těžce jít) drag o.s. along, trudge (sněhem through the snow) pl out, -uji/ -uju impf-108; inf -ou- jinak > -u- 1 (loď) sail, navigate, (po moři též) voyage; (být na vodě) float, be afloat, (být unášen) drift; p. kolem sail past; p. do Bostonu be bound n. destined for Boston, sail to Boston; p. podél pobřeží sail along the coast, hug the shore; p. po/ proti proudu řeky sail down/ up the river; p. kolem světa sail round the world p. s proudem přen. drift along, be a timeserver, zast. kn. serve the time; p. proti proudu swim against the tide 2 (cestovat: lodí) sail; (řídit loď) navigate 3 (vzduchem: mraky) float, drift, drive, (rychleji) flit (po obloze across the sky); (kluzák) sail, glide plout ev, -ve ž-38 1 fin, (tulení, potápěčská) flipper; hřbetní p. dorsal fin 2 sl., žert. (paže) paw, fin, Amer sl. mitt ploutvonohý adj-69b zool. pinniped ploutvonož ec, -ce m-9 zool. ~ci pinnipeds ploutvovitý adj-69 fin-shaped, pinniform ploužák, -u m-18 hov. slow dance plouž it, -ím impf-111; Imper pluž/ plouži (plášť po zemi) drag; p. nohy drag oneʼs feet p. se drag o.s. (along), struggle along, (stařec) dodder; plough n. trundle (sněhem through the snow); nemocný se ~il k posteli the sick man dragged himself to the bed P

3 plouživě 784 plynně plouživě adv slowly; p. jít shuffle, drag o.s. along, (starý člověk) dodderingly plouživý adj-69 (krok, způsob chůze) shuffling, (plíživý) sneaking, stealthy, sl. slinky plovací adj-70: p. blána web; p. pás lifebelt, swimming belt, rubber ring; p. vesta life jacket plováč ek, -ku m-19 techn. float plovák, -u m-18 techn. float; (na hydroplánu) pontoon; (bóje) buoy; (plovoucí maják) floating beacon; p. splachovadla cistern float plovákový adj-69 atrib. float; p. hydroplán float seaplane; p. ventil float-controlled valve plován í, -í s-51 swimming plovárn a, -y ž-31 swimming pool; jít na ~u go swimming plov at, -u impf-90; Imper plov(ej) 1 v. plavat 2 (kmeny) float, drift (along) plovoucí adj-70 1 floating; techn. p. jeřáb floating crane; p. podlaha laminated floor; p. rypadlo dredger, (korečkové) bucket dredger; p. kotva drift anchor; p. objekt n. předmět a floating object 2 p. písek quicksand 3 fin. p. kurz floating exchange rate plozen í, -í s-51 procreation pls t, pls ť, -ti ž-39; pl: D -tem/ -tím, L (o) -tech/ -tích; I -tmi felt; klobouk z ~ti felt hat plstěn í, -í s-51 text. felting plstěn ý adj-69 atrib. felt; p. klobouk felt hat; ~á podložka felt pad plst it se, 3. os. sg -í se impf-111; Imper plsť; TrP, VS -ěn- (vlněné zboží) become felted plstnatý adj-69 felt-like; bot. lanuginous, též lanuginose pl ť, -tě ž-38a dř. (large) raft plťař, -e m-8 dř. rafter plůd ek, -ku m-19 1 bot. (malý plod) small fruit 2 (rybí) small fish pluh, -u m-18 1 plough, Amer plow 2 techn. sněhový p. snowplough, Amer snowplow, (vířivý) rotary snowplough; horn. uhelný p. mining plough n. Amer plow 3 sport. (při lyžování) snowplough, Amer snowplow; brzdit ~em snowplough pluk, -u m-18 voj. regiment; dělostřelecký/ jezdecký/ pěší/ tankový p. artillery/ cavalry/ infantry/ tank regiment; velitel ~u commander of a regiment, regimental commander plukovní adj-70 voj. regimental; p. hudba regimental band plukovnick ý adj-69e: ~á hodnost colonelcy, the rank of colonel plukovník, -a m-2, plukovnic e, -e ž-36 voj. 1 (pozemních vojsk) colonel; Br (letectva) group captain 2 zast. plukovnice (žena plukovníka) the colonelʼs wife plundrován í, -í s-51 expr. pillage, plundering plundr ovat, -uji/ -uju impf-110 (plenit) plunder, pillage, sack; (lesy ap.) exploit sth ruthlessly plunžr, -u m-17 techn. plunger piston, ram plunžrový adj-69 techn. (píst) atrib. plunger plurál, -u m-22 jaz. plural; v ~u in the plural pluralism us [-izm-], -u m-26 filoz., pol. pluralism; kulturní p. multiculturalism pluralist a, -y m-13 pluralist pluralistický [-ty-] adj-69e filoz., pol. (názor) pluralist, pluralistic pluralit a, -y ž-28 pluralism pluralitní adj-70 (společnost, principy, politika) pluralist, (democracy) pluralistic plurálov ý adj-69 atrib. plural; ~á koncovka a plural ending plus I neskl. s; hov. -u m-17 1 (znaménko) plus sign; přen. (přednost) plus, advantage; to je jeho p. thatʼs a point in his favour, thatʼs a plus for him, thatʼs his strong point; to je jedno z jeho p. thatʼs one of his strong points 2 fin. hov. být v ~u (platební bilance) be in the black II adv (teplota) above zero; p. 5 5 above zero; tři p. čtyři je sedm three plus four is seven; p. minus (zhruba) roughly, approximately, round about, give or take plusov ý adj-69: ~é znaménko plus sign plusquamperfektní, pluskvamperfektní adj-70 pluperfect plusquamperfekt um, pluskvamperfekt um, -a s-53 jaz. pluperfect, past perfect plůt ek, -ku m-19 zdrobn. a small fence plutokraci e, -e ž-35 pol. plutocracy plutokrat, -a m-1 pol. plutocrat plutokratický [-ty-] adj-69e pol. plutocratic, plutocratical plutoni um [-tóny-], -a s-54 chem. plutonium plužen í, -í s-51 sport. snowplough pluž it, -ím impf-111 sport. snowplough plyn, -u m-17 1 prům. gas; zemní/ bahenní p. natural/ marsh gas; topný p. heating gas; naleziště ~u gas field, Amer též gas well; dodávka ~u gas supply; otrávit ~em gas; otrávit se ~em, pustit si p. gas o.s.; zkapalnělý zemní p. liquefied nat ural gas; vytápěný ~em heated by gas 2 kuch. vařit na ~u cook with gas; pustit p. turn on the gas; zavřít p. turn off the gas 3 voj. nervový p. nerve gas; otravný p. poison gas; slzný p. tear gas, (používaný proti nepokojům) CS gas 4 aut. pedál ~u accelerator, Amer gas pedal; šlápnout na p. step on the accelerator; přidat p. accelerate, open the throttle; ubrat p. close the throttle, throttle down; na plný p. at top speed, at full throttle 5 lék. (používaný při narkóze) rajský p. nitrous oxide, laughing gas 6 ~y (výpary) fumes; výfukové ~y exhaust fumes; dezinfekce ~em fumigation 7 ~y (plynatost) flatulence, meteorism, hov. wind; trpět na ~y suffer from wind n. flatulence plynárensk ý adj-69f atrib. gas; p. průmysl gas industry; p. dělník gas worker; ~á společnost gas company; p. koks gas coke plynárenstv í, -í s-51 gas industry plynárn a, -y ž-31 gasworks + sg n. pl plynatost, -i ž-39 flatulence, meteorism; hov. wind plynatý adj-69 gassy, containing gas plynně adv fluently; hovořit p. anglicky speak fluent English, be fluent in English

4 plynnost 785 po plynnost, -i ž-39 jaz. fluency plynn ý 1 adj-69 fyz. ~é skupenství the gaseous state plynný 2 adj-69 jaz. (řeč) fluent plynobeton, -u m-17 techn. gas concrete plynofikac e, -e ž-34 installation of gas, supplying with gas plynojem, -u m-17 gasometer, gas container plynoměr, -u m-17 gas meter plynotěsný adj-69 gasproof plynotvorný adj-69 producing gas plynoucí adj-70 (čas) passing; p. z čeho consequent upon sth; podmínka p. ze zákona implied condition plyn out, 3. os. sg -e impf (voda) flow, stream; (zisk) p. do kapsy go into sbʼs pocket 2 (čas) flow, pass away; p. jako voda roll by, fly; jak ~e čas as time passes 3 (řeč) flow; (příběh, líčení) unwind 4 (vyplývat) result n. follow from; z toho ~e consequently; z toho ~e poučení, že this shows that, this goes to show that plynovatý adj-69 v. plynotvorný plynovk a, -y ž-32 gas gun plynovod, -u m-17 (v budově) gas pipe; (rozvod) gas mains; (dálkový) gas pipeline plynov ý adj-69 atrib. gas; p. kotel gas boiler; ~á maska/ komora/ lampa/ trubka/ turbína gas mask/ chamber/ lamp/ pipe/ turbine; ~á pistole gas gun; ~é topení gas heating; ~é topítko gas fire; p. kohout/ sporák/ spotřebič gas tap/ cooker/ appliance; p. průtokový ohřívač geyser plynule adv smoothly; (bez přerušení) continuously, uninterruptedly; p. se pohybovat (provoz) flow plynulost, -i ž-39 smoothness, continuity; (stylu) fluency plynulý adj-69 continuous, smooth, flowing; (výroba) continuous; (doprava) flowing smoothly, fast-flowing; (styl) fluid; (próza) easy; (chod) smooth; p. rozjezd smooth start plynut í, -í s-51 (vody, řeči) flowing; p. času the passage of time plyš, -e m-23 plush plyšák 1, -u m-18 ob. (plyšový koberec) plush carpet plyšák 2, -u/ -a m-18 hov. expr. the velvet revolution plyšák 3, -a m-2 ob. (plyšový medvídek) furry teddy bear plyšov ý adj-69 atrib. plush (koberec carpet); ~á hračka soft toy, cuddly toy; p. medvídek furry teddy bear; expr. ~á revoluce the velvet revolution plytce adv superficially, (banálně) trivially plytkost, -i ž-39 shallowness, triviality, superficiality, inanity plyt ký adj-69a; -ší (povrchní) superficial, shallow; (banální) trivial; p. demagog a shallow demagogue plýtvající adj-70 (rozhazovačný) extravagant, profligate, kn. prodigal plýtván í, -í s-51 wastefulness, extravagance, kn. prodigality; to je p. času it is a waste of time; to je p. penězi itʼs a waste of money plýtv at, -ám impf-119 waste, (penězi též) squander, (energií též) dissipate; p. slovy waste oneʼs words plýtvavý adj-69 v. plýtvající plz eň, -ně ž-38a (pivo) Pilsner, Pilsener plzeňské, -ho s-56 Pilsner, Pilsener plzeňsk ý adj-69f: ~é pivo Pilsner, Pilsener plž, -e m-8 zool. slug, snail, odb. gastropod pneumaticky [-ty-] adv pneumatically; p. ovládaný pneumatically operated pneumatick ý [-ty-] adj-69e pneumatic; (pneumaticky ovládaný) pneumatically operated, air-operated; ~á sbíječka pneumatic drill pneumatik a [-ty-], -y ž-33 tyre, Amer tire; praskla mi p. Iʼve got a puncture; vyměnit ~u change a tyre; letní/ zimní ~y summer/ winter tyres; ojetá p. worn-out tyre n. Amer tire náhradní p. dosl. a spare tyre; žert. přen. middle- -age flab, a midriff bulge pneumoni e [-mony- n. -móny-], -e ž-35 lék. pneumonia pneumotorax, -u m-17 lék. pneumotorax pneuservis, -u m-17 tyre services pnoucí adj-70 (rostlina) climbing pn out se, 3. os. sg -e se impf (do výše) tower (above); (most) span, stretch across; (obloha) stretch over, extend over 2 p. se kolem čeho twine n. wind around sth; p. se po stěně (plazivá rostlina) ramble over the wall pnut í, -í s-51 techn. (lana, pružiny) tautness, tension; (materiálu) stress po prep vyj. I + L 1 (místně: pohyb) (jít) po ulici along the street; (plout) po řece down the river; plavat po proudu swim with the tide; (šlapat) po trávníku on the grass; (procházet se) po ulici up and down the street; chodit po obchodech go round the shops; chodit po místnosti pace the room; (toulat se) po lese in the forest; běhat po hřišti run about a playing field, (o dětském hřišti) run about a playground; (uhodit) po hlavě on the head; jít po čích stopách follow in sbʼs tracks 2 (místní n. časovou podílnost) (vycházet) po jednom one by one; po dvou in twos, two by two; (v řadách) po pěti five deep; (splácet) po částech in instalments; po stovkách a hundred crowns at a time studovat po nocích burn the midnight oil; jsou po deseti korunách (za kus) they cost ten crowns apiece; tři jablka po pěti korunách three apples at five crowns each; dala nám po deseti korunách she gave us ten crowns each 3 (následnost v čase/ pořadí) after; jeden po druhém one after the other; po obědě after lunch; je po páté hodině it has just turned five; být po operaci be recovering from an operation; po letech years later; po pěti letech five years later; (nejdůležitější skladatel) po Smetanovi next to Smetana; platit po dodání pay on delivery; po obdržení knihy on receipt of the P

5 poafričtělý 786 pobílit book; po skončení války in the aftermath of the war je po všem itʼs all over; hov. je po něm he has had it, his number is up 4 být po kom (po otci ap.) take after sb 5 (po původním majiteli) zdědit po (otci ap.) inherit from; šaty po sestře (její) her sisterʼs castoffs 6 (způsob) (vyrobeno) po domácku homemade; kdyby bylo po mém if I had my way; milovat se po francouzsku have oral sex; vždy je po jejím she always gets her own way; jít po špičkách go on tiptoe 7 (podle) (poznat) po hlasu by his/ her voice 8 (zřetel) po této stránce in this respect po tom ti nic není itʼs none of your business II + A 1 (prostorovou n. časovou hranici) up to; (voda sahá) po kolena up to the knees; být až po pás ve vodě be up to the waist in water; až po střechu up to the roof mít čeho po krk hov. be fed up with sth, be sick and tired of sth; být až po uši zamilovaný be head over heels in love; vězel až po uši v dluzích he was up to his ears in debt 2 (časové rozpětí) for; po nějakou dobu for some time; po dobu tří let for three years; po dobu, co budeme pryč while we are away; po celý rok throughout the year; po celý život all oneʼs life; po celý den all day (long), round the clock poafričtělý, poafričtěný adj-69 Africanized poafrič tit, -tím pf-112; Imper -ť/ -ti, poafričť ovat, -uji/ -uju impf-110 Africanize p. se become Africanized poameričtělý, poameričtěný adj-69 Americanized poamerič tit, -tím pf-112; Imper -ť/ -ti, poameričť ovat, -uji/ -uju impf-110 Americanize p. se become Americanized poangličtělý, poangličtěný adj-69 Anglicized poanglič tit, -tím pf-112; Imper -ť/ -ti, poangličť ovat, -uji/ -uju impf-110 Anglicize, zast. Anglify p. se become Anglicized poarabštělý, poarabštěný adj-69 Arabized poarabš tit, -tím pf-112; Imper -ť/ -ti, poarabšť ovat, -uji/ -uju impf-110 Arabize p. se become Arabized pobádán í, -í s-51 encouragement, prodding; hov. pushing, needling; v. pobádat pobád at, -ám impf-119 (koho k většímu výkonu) urge, goad, prod, hov. needle, push; (dodávat odvahy) encourage; p. koho (ke spěchu) rush sb; p. koho k práci spur sb on to work; p. k čemu goad sb into (doing) sth pobafáv at, -ám impf expr. p. z dýmky puff (away) at a pipe 2 hov. (o psovi) yap, bark (every now and then) Pobalt í, -í s-51 zeměp. Baltic, (státy též) the Baltic States, the Baltics pobaltsk ý adj-69f Baltic; ~é republiky/ státy the Baltic Republics/ States; Pobaltští Slované Baltic Slavs pobarbarš tit (se), -tím (se) pf-112; Imper -ť/ -ti, pobarbaršť ovat (se), -uji/ -uju (se) impf-110 barbarize pobaveně adv laughingly, amusedly, (ironicky) quizzically; p. se na něho podívala she looked at him quizzically, she looked at him in amusement pobaven í, -í s-51 (rozptýlení) amusement, distraction, (uvolnění) light relief; (vzrušení) hov. kicks; sloužit pro p. provide light relief; udělat něco jen tak pro p. hov. do sth for kicks, do sth just for the hell of it pobavenost, -i ž-39 amusement pobavený adj-69 amused, (ironický) quizzical; p. úsměv an amused smile pobav it, -ím pf-111 amuse, make sb laugh; ~ilo ho to it amused him, he found it amusing; ~ilo mě, když jsem se dověděl, že I was amused to hear that p. se (dobře) have a good time, enjoy o.s.; (pohovořit si) have a chat (s kým with sb); dobře jsme se ~ili we enjoyed ourselves immensely, Amer, Scot we had a real good time, Amer sl. we had a real gas poběhlic e, -e ž-36 zast. 1 (běhna) hov. slut, sl. tart, hooker, neutr. prostitute, kn. loose woman, woman of ill repute 2 (tulačka) tramp, vagabond poběhlík, -a m-2 v č. zast. tramp, vagabond, Amer bum pobelháv at, -ám impf-119 limp slightly; (být chromý) have a slight limp, walk with a slight limp pobělohorský adj-69f (doba) after the Battle of the White Mountain pobend it si, -ím si pf-112 hov. live it up pobert a, -y m-12 expr. thief, pickpocket, pilferer pobesedován í, -í s-51 chat, hov. confab pobesed ovat si, -uji/ -uju si pf-110: p. si s kým have a chat with sb pobídk a, -y ž-32 (povzbuzení) encouragement, stimulus, inducement; (popud) goad, prod, spur; (zvláštní odměna) incentive; být komu ~ou serve as a stimulus to sb pobídkov ý adj-69 atrib. incentive; ~á prémie incentive bonus; p. eskont incentive discount; p. systém incentive scheme pobídn out, -u pf-98 1 (koně) spur, set spurs to 2 přen. p. koho k čemu spur n. urge sb to do sth, spur sb on to do sth; p. koho ke spěchu rush sb pobídnut í, -í s-51 encouragement, stimulation, incitement; vzít si/ vstoupit bez p. help o.s./ enter without being asked pobíhán í, -í s-51 running around, (sem a tam) hov. toing and froing pobíh at, -ám impf-119 run about n. around; (šukat) bustle about; (nervózně) dash about, flit n. dart n. jig about, hov. jitter around, buzz around; (s hlukem) barge about; (davy: hemžit se) mill around; (skotačit) rollick, frolic, romp about; p. jako splašený dash around like a mad thing; nervózně p. po místnosti flutter around the room; p. po ulicích run about the streets; p. po zahradě run about n. around the garden pobíjen í, -í s-51 (zvířat) slaughter; (zajatců) massacre, butchering pobíj et, -ím impf-116a v. pobít pobíl it, -ím pf-111; Imper též -i whiten, make white; p. moukou cover with flour

6 pobírat 787 pobožnůstkářský pobír at, -ám impf-119 (dostávat: plat) draw, receive, (čistou mzdu) take home, hov. pull; p. důchod draw oneʼs pension; p. podporu v nezaměstnanosti be on the dole; p. sociální dávky be on social security, Amer be on welfare; kolik ~áš týdně? how much do you get n. hov. pull a week? pobíratel, -e m-11, pobíratelk a, -y ž-32 (příspěvku) recipient pob ít, -iji/ -iju pf p. plechem (dveře ap.) provide n. mount sth with metal fittings; p. střechu plechem cover the roof with sheet metal 2 (zajatce ap.) massacre, butcher; (zvířata) butcher, slaughter 3 sport. sl. (porazit: mužstvo, protivníka) thrash; p. koho na hlavu hov. clobber sb p. se (porvat se) have a fight pobit í, -í s-51 1 p. železem reinforcing with metal (fittings) 2 (usmrcení) massacre (zajatců of prisoners); (zvěře) slaughter pobízen í, -í s-51 urging, encouragement; (ke spěchu) rushing, hustling; udělat co bez p. do sth of oneʼs own accord, do sth without being asked pobíz et, -ím impf-116a 1 p. koně spur on a horse 2 (ke spěchu) rush, hurry sb up, hasten; (popohánět) urge sb on, keep at sb, make sb get a move on, egg sb on; p. koho k práci keep sb at his/ her work; v. též pobídnout; stále koho p. keep sb under (constant) pressure; nenechte se p.! donʼt wait to be asked!, help yourself! poblahopř át, -eji/ -eju pf-109: p. komu k čemu congratulate sb on sth, offer oneʼs congratulations to sb on sth poblázněn í, -í s-51 infatuation poblázněnost, -i ž-39 infatuation, hov. nuttiness poblázněný adj-69 infatuated, hov. nutty, dotty, moonstruck; hov. být p. kým n. do koho be crazy n. crackers n. dotty about sb, be infatuated with sb, sl. be gaga over n. about sb poblázn it, -ím pf-112 turn sbʼs head, infatuate p. se hov. (ztratit hlavu) go crackers, Amer sl. flip oneʼs lid; p. se do koho be(come) crazy n. hov. crackers about sb, be(come) infatuated with sb; nechat se p. nejnovější módou be crazy about the latest fashion, be bitten by the latest craze; ~il se do toho he went crackers about it pobledlý adj-69 palish, peaky, rather pale pobledn out, -u pf-98 turn n. become pale; (sláva, vzpomínky ap.) wane, dim poblikáv at, -ám impf-119 (lampička) flicker; (hvězdy) twinkle poblink at, -ám pf-119 děts. p. co soil sth with vomit, be sick on sth p. se be sick, Amer expr. sl. toss oneʼs cookies pobl ít, -iji/ -iju pf-108 zhrub. p. co be sick all over sth p. se zhrub. puke, neutr. vomit, be sick poblízku adv zast. close by, nearby poblíž I adv near (here), close by, nearby, in the vicinity; někde p. somewhere about here; je někde p. he is somewhere about II prep near, close to, not far from; p. nádraží near the station; ostrov p. pobřeží an island off the coast pobloudil ec, -ce m-9 náb. heretic pobloudilost, -i ž-39 náb. heresy pobloud it, -ím pf (pochybit, zmýlit se) make a mistake 2 (o dopisu) go astray poblouzen í, -í s-51 1 (omyl) error, fallacy 2 (pomatení) aberration; mladické p. youthful aberration; p. mysli an aberration of the mind poblouzněn í, -í s-51 1 (pomatení) aberration, delusion 2 (vzplanutí) infatuation poblouzn it, -ím pf-112 infatuate, turn sbʼs head pobočk a, -y ž-32 1 (podniku) subsidiary, branch; (kancelář) branch office, suboffice; řetěz poboček chain 2 odborová p. union branch, (tiskařů) chapel; Amer (studentské organizace) chapter; Amer (místní: klubu, organizace) chapel 3 zast. šk. (paralelní třída) parallel class 4 (telefonní: ústředna) local exchange; (linka) extension poboční adj-70 v. pobočný pobočník, -a m-2, pobočnic e, -e ž-36 adjutant; (velitele) aide-de camp (pl aides-de-camp) pobočný adj-69 subsidiary, branch; p. závod subsidiary factory; p. obchod branch (shop), outlet pobodán í, -í s-51 1 (nožem) (multiple) stab wounds 2 (od komárů) mosquito bites pobod at, -ám pf (nožem) give sb multiple stab wounds, knife sb; být ~án have multiple stab wounds 2 (o komárech) p. koho sting sb all over; být ~án od komárů be covered with mosquito bites pobodn out, -u pf-98: p. koně spur oneʼs horse pobolív at, 3. os. sg -á impf-119 (noha ap.) be painful (from time to time, intermittently), hov. be acting up, be playing up; už mě zase ~á v zádech my back has been playing me up again poboř it, -ím pf-111, pobour at, -ám pf-119 (budovu, most) damage (badly), (cause) considerable damage to, ruin; (provést demolici) demolish, pull down pobouřeně adv indignantly, with indignation pobouřen í, -í s-51 outrage, indignation, exasperation, outcry; vyvolalo to p. it caused an uproar; způsobit veřejné p. cause public outrage pobouřený adj-69 outraged, incensed, exasperated, up in arms pobouř it, -ím pf-112a; Imper -i/ pobuř 1 inflame, outrage; (silněji) incense, madden, fill sb with indignation; p. veřejnost cause public outrage 2 (poštvat) stir up, incite, instigate p. se (nad čím) be filled with indignation at, be outraged at, be incensed at pobožně adv piously pobožnost, -i ž-39 1 (zbožnost) religiousness, piousness 2 (bohoslužba) worship, divine service; večerní p. vespers, (požehnání) evensong; kdy začíná p.? what time does church begin?; po ~i after church pobožnůstkář, -e m-8, pobožnůstkářk a, -y ž-32 hanl. sanctimonious person, bigot, prig pobožnůstkářský adj-69f hanl. sanctimonious, bigoted, pious, (pokrytecky moralistický) priggish P

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh 1/9 1.2.02.14 Materiál je určen pro práci žáků 4. 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo českého a anglického jazyka. 1. část Žáci dostávají v elektronické podobě první pracovní list obrázky

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH.

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH. STEP-IN PURE Modely Přehled Vana a sprchový kout v jednom Odnímatelná akrylátová dvířka Pohodlný vstup do sprchového prostoru Snadná obsluha Bezpečný odtokový systém s 2 opdady Moderní odtokový žlab v

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Go first, Walking in the jungle - Playing English 1 a 2 (INFOA 2006, 2007)

Go first, Walking in the jungle - Playing English 1 a 2 (INFOA 2006, 2007) Attract, Engage, Captivate Chinese whisper tichá pošta Tonguetwisters: Pink silk socks with seven pink dots. Happy Harry has a hundred hungry hamsters. Go first, Walking in the jungle - Playing English

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

The apple is the plate. The apple is the cup.

The apple is the plate. The apple is the cup. 1. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) in (B) next to (D) between (E) on The apple is the plate. 2. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) next to (B) around (D) between (E) in The cup is

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20. Klíčová slova: 20. Text: Keywords: sparkling wine, champagne, glasses, service Service of sparkling wines 1. The Inventory for sparkling wine service - Wine cooler it cools the beverage; ice, water and

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více