Obsah. Bezpečnostní pokyny. O tomto návodu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Bezpečnostní pokyny. O tomto návodu:"

Transkript

1

2 Obsah O tomto návodu: Uživatelský návod obsahuje důležité informace a varování o ovládání tohoto přístroje. Uchovejte prosím tento uživatelský návod v dosahu aby ste ho mohli kdykoli v příadě potřeby použít. Obsah tohoto dokumentu je poskytován tak jak je, jak stanoví příslušná právní úprava. Žádné záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na, nejsou ve vztahu k přesnosti, správnosti, spolehlivosti nebo obsahu tohoto dokumentu. XZENT si vyhrazuje právo revidovat nebo ukončit tento dokument kdykoli, bez předchozího upozornění. OBSAH Bezpečnostní pokyny 3 Tlačítka ovládacího panelu 4 Dálkový ovladač 6-7 Source Menu 8-9 Režim rádia Přehrávání Bluetooth režim Nastavení Specifikace 30 Bezpečnostní pokyny Přečtě te si tento návod celý. Věnujte pozornost všem upozorněním. Držte se instrukcí. Uschovejte si tento návod. Kdokoli bude používat tento přístroj by měl mít přístup k tomuto návodu. Tento přístroj je navržen pro provoz ve vozidle s 12V DC baterií a negativním zeměním. Nepoužívejte přístroj jiným způsobem, něž jak je popsáno v tomto návodu. Závada způsobená nedodržením návodu k použití může vést ke ztrátě záruky. Přístroj žádným způsoben nerozebírejte ani neupravujte, povede to ke ztrátě záruky. Nepokoušejte se přístroj opravovat sami, místo toho kontaktujte autorizovaného prodejce XZENT.Používejte pouze originální příslušenství, které je určené pro tento přístroj jinak riskujete poškození přístroje. Nainstalujte přístroj podle montážního návodu a používejte pouze dodané příslušenství. Akcelerační síly při dopravních nehodách bývají velké. Nesprávně nainstalovaný přístroj představuje během do pravní nehody velké riziko pro řidiče a pasažéry ve vozidle. Chraňte přístroj před vodou a dalšími tekutinami které by se mohli do přístroje dostat. Výsledkem by mohl být elekritrický zkrat nebo i požár. Abyste předešli elektrickému zkratu, nikdy do přístroje nevkládejte žádné kovové předměty (jako mince nebo kovové nářadí ). Před výměnou vadné pojistky se pokuste najít příčinu zkratu. Věnujte prosím pozornost napájecím kabelům! Pokud není zkrat důsledkem chyby v napájecích kabelech, můžete vadnou pojistku vyměnit za novou pojistku (stejné hodnoty). Pokud zkrat stále přetrvává, kontaktujte autorizovaného prodejce XZENT. Při připojování jakéhokoli dalšího zařízení si přečtěte jeho uživatelský návod pro podrobné bezpečnostní pokyny. Nepokoušejte se připojit nekompatibilní zařízení. Dejte pozor na vybití baterie vozidla během používání přístroje ve vozidle s vypnutým motorem. Pro tože přístroj užívá značné množství energie a baterie je dobíjena pouze s nastartovaným motorem, může se stát, že baterie bude vybita na úroveň, kdy nebude možno nastartovat. - V souladu se zákonem platným v některých Evropských zemích není povolena jízda s monitorem zobrazujícím video v zorném poli řidiče, protože může být odváděna pozornost řidiče od provozu. Dodržujte prosím dopravní předpisy ve Vaší zemi nebo se můžete vystavit riziku pokuty v případě dopravní nehody nebo dokonce ztratit pojistné krytí. Věnujte prosím pozornost hlasitosti ve Vašem vo zidle s ohledem na zvuky provozu v okolí vozidla jako jsou sirény hasičů, policie nebo záchranné služby. Nevystavujte přístroj tvrdým nárazům. Výsledkem mohou být mechanické nebo elektrické poruchy přístroje. Pokud se objeví nějaké problémy nebo dotazy během instalace, zeptejte se prosím Vašeho prodejce XZENT. Tento přístroj používá laser kategorie class 1. Provádění postupů jiných než uvedených v tomto návodu může vést k nebezpečnému vystavení koherentního světla. Neotvírejte kryty a nepokoušejte se nic sami opravovat. Servis svěřte kvalifikovanému personálu. POZNÁMKA: Zobrazení v tomto návodu se mohou lišit od skutečného přístroje. Některé obrázky v tomto návodu se mohou lišit od zobrazení na displeji přístroje. Specifikace přístroje mohou být změněny bez předchozího upozornění. 2 3

3 Tlačítka Tlačítka čelního panelu: Ovládací tlačítka 1) EJECT: Stiskněte pro vysunutí disku 2) MENU: Dotkněte se pro otevření hlavního menu 3) BT: Dotkněte se pro připojení se spárovaným mobilním telefonem 4) Rotary encoder: Otáčejte pro zvýšení/snížení hlasitosti Stiskněte a držte pro zapnutí/vypnutí přístroje Různé: 5) Stav mechaniky: ČERVENÁ: disk je v DVD mechanice BÍLÁ: disk v mechanice není 6) RESET: Stiskněte pro provedení resetu přístroje 7) SD card slot: Slot SD/SDHC karty 8) AUX IN: 3.5mm jack (pouze audio vstup)

4 Dálkový ovladač Remote Control Operation buttons ) POWER ZAP/VYP přístroje 2) EJECT Vysunutí disku 3) MUTE Ztlumení/obnovení audio výstupu 4) SRC Změna zdroje 5) KEYPAD Zadání stopy/kapitoly/titulu 6) VOL+ Zvýšení hlasitosti 7) VOL- Snížení hlasitosti 8) INFO Zobrazení DVD info 9) GOTO Otevření numerické klávesnice na obrazovce 10) STOP/BAND Stop DVD/změna rádio pásma 11) SEL Otevření EQ 12) ESC Zavření menu/eq 13) MENU Otevření hlavního menu 14) PIC Bez funkce 15) REPEAT A B Nastavení počátečního a koncového bodu opakování na DVD 16) OK Přehrávání/Pauza; Potvrzení 17) DIRECTION BUTTONS Vybrání položky; pohyb kurzoru 18) TITLE Otevření menu titulu DVD 19) ROOT Otevření hlavního menu DVD 20) REPEAT Opakování stopy/kapitoly/titulu 21) SKIP NEXT Skok na další stopu/předvolbu/kapitolu/titul 22) SKIP PREVIOUS Skok na předchozí stopu/předvolbu/kapitolu/titul 23) FAST REVERSE Rychle zpět; v režimu rádia ladění o 50kHz dolů 24) FAST FORWARD Rychle vpřed; v režimu rádia ladění o 50kHz nahoru 25) AUDIO Změna audio jazyka DVD 26) ZOOM Přiblížení/oddálení 27) ANGLE Změna úhlu pohledu DVD 28) SUB-T Změna titulků DVD

5 Menu zdrojů přehrávání Menu zdrojů přehrávání Vstup do menu zdrojů přehrávání Jsou dva způsoby jak otevřít menu zdrojů přehrávání: 1) Dotyková obrazovka Dotkněte se levého horního rohu pro návrat z kteréhokoli režimu 2) Čelní panel Pro vstup do menu zdrojů přehrávání se dotkněte MENU Ovládací tlačítka DVB-T SD-CARD USB Tuner SETUP BT AV 1 Standby DISC AV 2 Dotkněte se pro spuštění režimu DVB-T Dotkněte se pro spuštění režimu SD karty Dotkněte se pro spuštění režimu USB Dotkněte se pro spuštění režimu rádia Dotkněte se pro menu nastavení Dotkněte se pro spuštění režimu BT s připojeným párovaným mobilním tel. Dotkněte se pro spuštění režimu AV 1 (přední AUX IN) Dotkněte se pro vypnutí TFT obrazovky pro zapnutí se dotkněte znovu Dotkněte se pro spuštění režimu disku Dotkněte se pro spuštění režimu AV 2 (zadní AV in) 8 9

6 Rádio Režim rádia Poznámka: Vybrané a aktivní položky jsou zvýrazněny červeně. Tento přístroj disponuje RDS přijímačem. RDS je systém který přenáší spolu s FM rádio signálem. Dostupnost a obsah RDS dat závisí na odpovídající vysílané stanici a na síle síle jejího signálu. RDS například přenáší alternativní frekvence, které umožňují automaticky změnit frekvenci bez zá sahu uživatele. AM pásmo nepodporuje žádnou RDS funkci. Abyste mohli využívat funkce a možnosti RDS, musíte mít zapnutou funkci AF. Funkce AF je defaultně z výroby vypnutá. Doporučujeme funkci AF zapnout hned po prvním zapnutí přístroje Ovládací tlačítka 1) Source Dotkněte se pro návrat do hlavního menu. 2) AF Dotkněte se pro zap/vyp funkce AF. 3) TA Dotkněte se pro zap/vyp funkce TA. 4) REG Dotkněte se pro zap/vyp funkce regional. 5) NEXT Dotkněte se pro skok na další dostupnou stanici. 6) PREV Dotkněte se pro skok na předchozí dostupnou stanici. 7) AS Dotkněte se pro automatické uložení nejsilnějších stanic. 8) BAND Dotkněte se pro přepnutí rádio pásma (FM1 FM2 FM3 AM1 AM2 ). 9) SCAN Dotkněte se pro náhled uložených stanic.pro zrušení náhledu se dotkněte znovu. 10) Adjust up Dotkněte se pro přeladění frequence o 50kHz nahoru. 11) Adjust down Dotkněte se pro přeladění frequence o 50kHz dolů. 12) Preset Dotkněte se pro výběr uložené stanice. Dotkněte se a podržte pro uložení právě naladěné stanice na pozici předvolby. Informační pole 13) BAND Zobrazuje aktuální rádio pásmo. 14) Frequency Zobrazuje aktuální frekvenci. 15) PS Program stanice zobrazuje program stanice pokud je dostupný. 16) Radio text Zobrazuje rádio text (pokud je dostupný). 17) Clock time Zobrazuje čas

7 Přehrávání USB/SD/DISK Poznámka: Vybrané nebo aktivní položky jsou zvýrazněny červeně Přehrávání videa Vaše DVD můžete ovládat přímo pomocí menu přehrávání a pomocí dotykové obrazovky. Pokud není na obrazovce dostupné žádné zvláštní menu, dotkněte se dolní části obrazovky pro otevření ovládacího pruhu Ovládací tlačítka 1) PLAY/PAUSE Dotkněte se pro pauzu/pokračování přehrávání. 2) STOP Dotkněte se pro zastavení přehrávání. 3) PREV Dotkněte se pro skok na předchozí stopu/kapitolu/titul. 4) NEXT Dotkněte se pro skok na následující stopu/kapitolu/titul. 5) SUB-T Dotkněte se pro sort through dostupných titulků. 6) AUDIO Dotkněte se pro sort through dostupných audio stop. 7) ROOT Dotkněte se pro vstup do ROOT menu. 8) SEARCH Dotkněte se pro otevření klávesnice umožňující vyhledávání podle indexu. 9) EQ Dotkněte se pro otevření EQ. Ovládací tllačítka 1) Source Dotkněte se pro vstup do hlavního menu. 2) PREV Dotkněte se pro skok na předchozí stopu. Dotkněte se a držte pro rychlé vzad. 3) PLAY/PAUSE Dotkněte se pro pauzu/pokračování přehrávání. 4) NEXT Dotkněte se pro skok na další stopu. Dotkněte se a držte pro rychlé vpřed. 5) REPEAT Dotkněte se pro zap/vyp funkce opakování (opakování jedné stopy). 6) SHUFFLE Dotkněte se pro zap/vyp funkce náhodného přehrávání. 7) Folder Up Dotkněte se pro skok o jednu úroveň adresáře výš. 8) ROOT Dotkněte se pro skok do kořenového adresáře. 9) SCAN Dotkněte se pro náhled každé skladby v adresáři. Dotkněte se znovu pro vyputí náhledu. 10) EQ Dotkněte se pro otevření EQ. 11) SEARCH Dotkněte se pro otevření klávesnice umožňující vyhledávání podle indexu. 12) List Up Dotkněte se pro posun seznamu nahoru. 13) Folder/track Dotkněte se stopy pro start přehrávání / dotkněte se adresáře pro otevření adresáře. 14) List Down Dotkněte se pro posun seznamu dolů. Informační pole 15) Index Zobrazuje seznam stop. 16) Track time Zobrazuje aktuální čas přehrávání. 17) File name Zobrazuje název souboru. 18) ID3 info Zobrazuje dostupné ID3 informace (informace na obrazovce posouvá). 19) Folder content Zobrazuje obsah adresáře (jako adresáře, stopy, videa nebo obrázky)

8 Bluetooth Režim bluetooth 1 Poznámka: Vybrané nebo aktivní položky jsou zvýrazněny červeně. Během probíhající synchronizace kontaktů není možné žádné další ovládání přístroje Ovládací tlačítka 1) Source Dotkněte se pro vstup do hlavního menu. 2) Delete Smaže poslední zadanou číslici (režim klávesnice). 3) Handsfree mode Dotkněte se pro režim handsfree. 4) Music mode Dotkněte se pro režim hudby. 5) Handsfree Dotkněte se pro použití funkce handsfree. 6) Private mode Přepne hovor zpět do mobilního telefonu (soukromý režim). 7) Phonebook Dotkněte se pro vstup do telefonního seznamu. Dotkněte se a držte pro synchronizaci telefonního seznamu mobilního telefonu. 8) Missed calls Dotkněte se pro otevření seznamu zmeškaných hovorů. Dotkněte se a držte pro aktualizaci seznamu zmeškaných hovorů. 9) Outgoing calls Dotkněte se pro otevření seznamu volaných čísel. Dotkněte se a držte pro aktualizaci seznamu volaných čísel 10) Incoming calls Dotkněte se pro otevření seznamu přijatých hovorů. Dotkněte se a držte pro aktualizaci seznamu přijatých hovorů. 11) Keypad Dotkněte se pro otevření klávesnice na obrazovce. 12) Accept call Dotkněte se pro volání/přijetí hovoru. 13) End call Dotkněte se pro zavěšení. Informační pole 14) Time Zobrazuje dobu volání. 15) Number/name field Zobrazuje číslo kontaktu/jméno volajícího

9 Bluetooth připojení a párování mobilního telefonu: Párování mobilního telefonu: 1. Otevřete Setup > BT > Devices Menu. 2. Stiskněte Vyhledávat a ujistěte se, že Váš mobilní telefon je v bluetooth nastavený jako viditelný. 3. Jakmile je vyhledávání ukončeno, Váš mobilní telefon by měl být zobrazen ve středové části. 4. Vyberte dotekem Váš mobilní telefon. 5. To na obrazovce otevře klávesnici která Vám umožní zadat PIN kód. 6. Zadejte 4 místný PIN kód a potvrďte OK. Systém se dotáže na identický PIN kód na mobilním te lefonu. 7. Jakmile ste zadali identický PIN kód na mobilním telefonu, přístroj zobrazí OK, successful. 8. Úspěšné provedení kroků výše uvedených zobrazí párovaný mobilní telefon v levé části obrazovky. Poznámka: S přístrojem je možné párovat najednou pouze jeden mobilní telefon. Připojení mobilního telefonu: 1. Dotykem vyberte mobilní telefon v levé části obrazovky. 2. Stiskněte Connect. Smazat / odpojit mobilní telefon 1. Dotykem vyberte mobilní telefon v levé části obrazovky. 2. Stiskněte Delete. Telefonní seznam 1. Pro vstup do telefonního seznamu se dotkněte ikony telefonního seznamu. 2. Pro synchronizaci telefonního seznamu se dotkněte ikony telefonního seznamu a držte ji. 3. Pro volání se dotkněte kontaktu. Pokud má kontakt více než jedno tel. číslo, systém zobrazí detaily. Pro volání se dotkněte zvoleného tel. čísla. Poznámka: Telefonní seznam je stále uložen v paměti přístroje dokud nesmažete mobilní telefonze seznamu párovaných telefonů nebo nepárujete jiný mobilní telefon. Toto umožňuje rychlý přístup k Vašemu telefonnímu seznamu. V případě provedení změn v tel. seznamu ve Vašem mobilním telefonu se dotkněte a poržte ikonu mobilního seznamu pro novou synchronizaci kontaktů. Výpis volání 1. Pro zobrazení výpisu volání se dotkněte odpovídající ikony (zmeškané/volaná čísla/přijaté hovory). 2. Volat kontakt můžete dotykem kontaktu na obrazovce přístroje. Režim hudby 1) A2DP Dotkněte se pro start bluetooth režimu přehrávání hudby. 2) PREV Dotkněte se pro skok na předchozí stopu. 3) Play/Pause Dotkněte se pro pauzu/pokračování přehrávání. 4) NEXT Dotkněte se pro skok na další stopu

10 Nastavení OBRAZOVKA Jas Kontrast Barva Dotykem šipek nahoru/dolů nastavíte jas obrazovky. Dotykem šipek nahoru/dolů nastavíte kontrast obrazovky. Dotykem šipek nahoru/dolů nastavíte barevnost obrazovky. Nastavení obsahuje šest hlavních částí. Dotykem příslušné ikony můžete otevřít odpovídající část abyste provedli nastavení

11 Nastavení HODINY Datum Čas Režim hodin Dotykem šipek a číslic nastavíte datum. Dotykem šipek a číslic nastavíte čas. Dotkněte se pro výběr režimu hodin (12h nebo 24h)

12 Nastavení DVD Poměr stran Režim Rodičovský zámek Nastaví poměr stran DVD. Nastaví scaling mode DVD. Nastavení rodičovského zámku, chráněno helsem

13 Nastavení Systém Přístroj Beep Zapne/vypne zvukovou odezvu. Camera Mirror Zap/vyp funkci zrcadl. obr. kamery. Antenna power Zap/vyp fantomové napájení antény. Anti-Theft Zap/vyp funkci ochrany proti krádeži. Set Password Dotkněte se pro zadání hesla ochrany proti krádeži. Defaultní hodnota je Zadání 0000 nastaví heslo na defaultní hodnotu. Kód nefunguje pokud je přístroj uzamčený. Tovární nastavení Pro nahrání tov. nast. se dotkněte YES. KalibraceTS Pro kalibraci obraz. se dotkněte YES

14 Nastavení BT General Zapne/vypne funkci bluetooth. Device Pro připojení a párování mobilního telefonu se podívejte na stranu 16/17. Setting Zapne/vypne funkci automatického připojení

15 Nastavení Ostatní SoftInfo Key Light Language Zobrazí verzi softwaru v přístroji. Vybere barvu podsvícení kláves. Vybere Váš preferovaný jazyk OSD

16 Specifikace TECHNICKÉ SPECIFIKACE: BLUETOOTH HANDS-FREE Synchronizace až 250 kontaktů s max 3 telefonními čísly na kontakt. Interní microfon. Aktualizovatelný firmware bluetooth. A2DP s AVRCP. MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ Mechanika CD/DVD. USB 2.0 port na zadní straně přístroje. Čtečka karet SD/SDHC (až do 32 GB). Přehrává (DVD): CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid and JPEG. Přehrává (SD/USB): MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 and JPEG. OBECNÉ VLASTNOSTI Intuitivní, uživatelsky přívětivé HMI v 10 různých jazycích. 6.2"/15.7 cm 16:9 HD TFT-LCD displej s rozlišením 800x480 pixelů a dotykovým ovládáním. RDS tuner s 30 předvolbami pro uložení stanic (18 FM/12 AM). 4 x 40W zesilovač. 12dB/oct. low-pass filtr pro linkový výstup pro subwoofer. Vícebarevné podsvícení tlačítek. Dotyková ovládací tlačítka. 1 x IR dálkové ovládání. A/V PŘIPOJENÍ 4.1-CH předzesílený linkové výstupy. 2 x kompozitní video výstup (NTSC). 1 x 3.5 mm přední A/V vstup. 1 x zadní A/V vstup. 1 x video vstup souvací kamery s automatickým přepnutím obrazu. Lze připojit kompatibilní externí DVB-T nebo DAB+ přijímače. 30

17 LEGAL DISCLAIMERS XZent MODEL: xt8026bt Výrobní číslo:... Datum nákupu:... Jméno:... Adresa:... Město:... Stát:... PSČ:... Země:... EN DE FR ES IT PT The packing material of this item and the finished product contained inside are fully compliant with RoHS directive. Halogenated flame retardants are not used in any of the plastic injection parts of the product, nor for the printed circuit boards. Die Verpackung und das darin enthaltene Produkt entsprechen den Richtlinien der RoHS Verordnung. Halogenierte Flammhemmer werden weder in Kunststoffteilen des Produktes, noch für die Verpackung und Einlageteile verwendet. Les matériaux utilisés pour l emballage et pour le produit fini sont en conformité avec la directive RoHS. Les composants injectés en matière plastique et les circuits imprimés du produit ne contiennent pas de substance organique anti-feu. El material de embalaje de este producto y el producto final que contiene cumplen totalmente la directiva RoHS. Retardantes de fuego halogenados no son usados en ninguna de las partes de plástico inyectado del producto, ni de las placas de circuito impreso. La stessa confezione e il prodotto è incluso in conformità con le linee guida del decreto RoHS. Ritardanti di fiamma alogenati non sono parte nelle materie plastiche del prodotto, né per il confezionamento e il deposito da parte utilizzati. Este produto e a sua embalagem estão totalmente de acordo com a directiva RoHS. As partes plásticas injectadas e os circuitos impressos não usam retardantes de fogo halogenados. Adresa prodejce a otisk razítka E13 10R Pokud někdy v budoucnosti budete chtít tento výrobek vyhodit, pamatujte prosím, že elektrické výrobky by neměli být vyhozeny s domovním odpadem. Odevzdejte ho prosím na sběrné místo elektroodpadu. Informujte se u místních úřadů nebo u Vašeho prodejce na způsob recyklace elektroodpadu (elektrických a elektronických zařízení). EN DE FR ES IT PT CZ This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual party rights of Rovi corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited. Dieses Gerät enthält Kopierschutz-Technologie der Rovi Corporation, die durch U.S. Patente und weitere IP Rechte geschützt ist. Das Reverse Engineering als auch die Zerlegung des Gerätes ist verboten. Cet appareil incorpore une technologie anti-piratage qui dépend de certains brevets américains ou d autres droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. Toute rétro-ingénierie ou tout démontage est interdit. Este artículo incorpora tecnología anti copia, esta protegido por las patentes de los Estados Unidos y otros derechos intelectuales de la corporación Rovi. Imitación y desmontaje están prohibidos. Questo dispositivo include la tecnologia di protezione per copie di Rovi Corporation, che e protetta dai brevetti degli Stati Uniti e altri diritti di proprietà intellettuale. Il Reverse Engineering e lo smontaggio del dispositivo è vietato. Este equipamento incorpora tecnologia de protecção anti-cópia protegida por patentes americanas e outros direitos de propriedade intectual de Rovi Corporation. Toda a retro engenharia ou desmontagem são interditas. Obalový materiál částí a hotového výrobku uvnitř balení jsou plně kompatibilní se směrnicí RoHS. Halogenované zpomalovače hoření se nepoužívají v žádné z plastových částí výrobku, ani pro desky s plošnými spoji. EN The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. DE Die Bluetooth Weltmarke und deren Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. FR Le mot, la marque et le logo Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. CZ Slovní označení bluetooth a loga jsou vlastnictvím Bluetooth SIG, Inc. 32

18 Poznámky

ZE-DAB60 DAB+ PŘIJÍMAČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN

ZE-DAB60 DAB+ PŘIJÍMAČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN ZE-DAB60 DAB+ PŘIJÍMAČ USER MANUAL UŽIVATELSKÝ NÁVOD ENGLISH/ GERMAN O TOMTO NÁVODU Tento návod obsahuje důležité informace a upozornění o ovládání tohoto přístroje. Uložte ho prosím ve Vašem vozidle aby

Více

ZE-DVBT60HD 2-CH ANTÉNNÍ DIVERZITNÍ HD DVB-T TUNER ENGLISH/ GERMAN

ZE-DVBT60HD 2-CH ANTÉNNÍ DIVERZITNÍ HD DVB-T TUNER ENGLISH/ GERMAN ZE-DVBT60HD 2-CH ANTÉNNÍ DIVERZITNÍ HD DVB-T TUNER USER UŽIVATELSKÝ MANUAL NÁVOD ENGLISH/ GERMAN O TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ Návod k použití obsahuje důležité informace a upozornění týkající se provozu tohoto

Více

Multimediální přehrávač 80895 R/G

Multimediální přehrávač 80895 R/G Multimediální přehrávač 80895 R/G Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Důležitá upozornění... 2 Funkce přehrávače... 3 Obsah balení... 4 Funkce tlačítek a konektorů přehrávače... 5 Hlavní nabídky...

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Ovládací prvky přístroj 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tlačítko RADIO Spuštění režimu rádia V režimu rádia: volba

Více

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE ČESKY AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE Sportage Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro případné budoucí použití. Nákresy a technické údaje se mohou

Více

KDC-BT47SD OBSAH. Bezpečnost 2 Údržba. Začínáme s technologií Bluetooth 16 Funkce snadného párování Registrace zařízení Bluetooth (párování)

KDC-BT47SD OBSAH. Bezpečnost 2 Údržba. Začínáme s technologií Bluetooth 16 Funkce snadného párování Registrace zařízení Bluetooth (párování) KDC-BT47SD RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tuto příručku, klepnutím na tlačítko níže vyhledejte nejnovější vydání a upravené stránky. http://manual.kenwood.com/edition/im349/

Více

Systém vizuální zábavy do auta

Systém vizuální zábavy do auta 4-410-680-21(1) IET5 Systém vizuální zábavy do auta Návod k obsluze AV centrum Návod na použitie XAV-63 2012 Sony Corporation 4-410-680-21(1) Systém vizuální zábavy do auta Návod k obsluze XAV-63 2012

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA www.goclever.com Důležité informace Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 199/5/WE.

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat.

Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth ex-10 NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. PERFECT SOUND s.r.o. http://www.alpine-electronics.cz Leopoldova

Více

Naviceiver pro specifická vozidla Kompatibilní s FIAT Ducato III I Ducato III EURO 5

Naviceiver pro specifická vozidla Kompatibilní s FIAT Ducato III I Ducato III EURO 5 T OUCH ANOT HER WORLD EXC ZE-N C 3 711D Naviceiver pro specifická vozidla Kompatibilní s FIAT Ducato III I Ducato III EURO 5 ZENEC E>GO ZE-NC3711D Perfektně padnoucí do Vašeho FIATu Ducato V roce 2008

Více

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument.

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE R CZ Pokročilá navigace INE-S900R PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. Návod k použití UPOZORNĚNÍ Pokud je vám něco z příručky ohledně

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. SONIM XP2.10 SPIRIT Čeština

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. SONIM XP2.10 SPIRIT Čeština UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SONIM XP2.10 SPIRIT Čeština Informace obsažené v této Uživatelské příručce jsou určeny pro model Sonim XP2.10 SPIRIT. Obsah tohoto dokumentu je poskytován "jak je". Vyjma případů,

Více

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ KDC-BT61U KDC-6051U CD PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tuto příručku, klepnutím na tlačítko níže vyhledejte nejnovější vydání a upravené stránky. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved.

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A)

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) LH-RH3693SE_NAACLL4_CZE_MFL30582417 HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) USB Před připojením, provozem a nastavováním

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více