Návod k použití a údržbě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití a údržbě"

Transkript

1 CZ Návod k použití a údržbě LVR 12 E Vestavěná pračka 2010_23_CZ

2 OBSAH OBSAH...1 Bezpečnostní pokyny...2 Používání spotřebiče...3 Instalace spotřebiče...4 OVLÁDACÍ PANEL SPOTŘEBIČE...6 Průvodce výběrem programů...8 ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE...11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SE SPOTŘEBIČEM...13 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ...14 TECHNICKÉ ÚDAJE

3 Tento návod k použití si pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro případné další konzultace. Bezpečnostní pokyny 1. Pro zapojení spotřebiče se vyžaduje samostatná elektrická zásuvka vybavená řádným uzemněním. Zásuvka by měla být v blízkosti spotřebiče tak, aby k ní dosáhl přívodní kabel. 2. Při vytahování přívodního kabelu ze zásuvky uchopte koncovku, netahejte samotný kabel. 3. Pojistky elektrického obvodu spotřebiče by měly být nastaveny na 13 A. 4. Nepoužívejte spotřebič naboso, nebo když máte vlhké ruce nebo nohy. 5. Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky nebo prášky; v blízkosti spotřebiče nepoužívejte hořlavé spreje; nepřipojujte přívodní kabel do zásuvky v přítomnosti hořlavých sprejů. 6. Dvířka spotřebiče se během ohřevu ohřívají, nedotýkejte se dvířek během procesu ohřívání. Z bezpečnostních důvodů nedovolte dětem, aby se ke spotřebiči přibližovaly. 7. Nedovolte dětem přibližovat se k balicím materiálům, ke spotřebiči, ani aby si s těmito předměty hrály. 8. Bezpečná instalace vypouštěcí hadice vyžaduje držák na vypouštěcí hadici, který zabraňuje jejímu posouvání a vylévání vody mimo odtokový prostor. 9. Spotřebič se nesmí instalovat venku a být vystaven povětrnostním vlivům nebo vlhkému prostředí. V případě prosáknutí vody nechejte spotřebič přirozeně vyschnout. 2

4 10. Spotřebič neumísťujte přímo na koberec nebo v blízkosti stěn či nábytku. 11. Na spotřebič by nemělo přímo svítit slunce, mohlo by způsobit stárnutí plastových materiálů. 12. Při instalaci se ujistěte, že přívodní elektrický kabel není přiškrcen nebo jinak zachycen, aby se předešlo poškození kabelu. Používání spotřebiče 1. Dřív než začnete spotřebič používat, zkontrolujte spoje napouštěcí a vypouštěcí hadice a kohoutku, aby nemohl nastat potenciální problém s prosakováním vody. Jsou-li spoje uvolněné nebo propouštějí, zatáhněte kohoutek a dejte je opravit. Pračku nepoužívejte, dokud nebude mít napájecí a vypouštěcí systém v pořádku. 2. Požadovaný program zvolíte jednoduchým otočením ovládacího tlačítka programu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. 3. Na vrch spotřebiče nepokládejte žádné těžké předměty, tepelné zdroje nebo vlhké předměty. 4. Neperte materiály obsahující molitan nabo materiály podobné spongiím. 5. Před praním pozapínejte všechny knoflíky, uzavřete zipy a utáhněte ramínka/opasky. Malé kousky jako ponožky dejte do pracího vaku nebo do prázdného povlaku na polštář. Nikdy neperte materiály obsahující kovová vlákna, mohla by poškodit tkaniny během praní. 6. Během probíhajícího pracího cyklu neotvírejte zásobník na prací prostředek. 7. Dvířka spotřebiče jsou vybavena bezpečnostním zamykáním, které se automaticky odblokuje 2-3 minuty po skončení pracího cyklu. Nepokoušejte se dvířka otevřít násilím. 3

5 9. Po každém pracím cyklu uzavřete kohoutek přívodu vody, abyste předešli úniku vody. Spotřebič odpojte z elektrické sítě a utřete dosucha spodní část otvoru dvířek. 10. Po každém pracím cyklu uzatvřete kohoutek přívodu vody, aby jste predešli úniku vody. Spotřebič odpojte z elektrické sítě a utřete dosucha spodní část otvoru dvířek. 11. Dvířka pračky, není-li v činnosti, nechávejte vždy pootevřená, předejdete tak případnému vzniku nepříjemných pachů. Spotřebič nepřikrývejte plastovými materiály, vlhkost v pračce musí mít možnost vysušit se. 12. Tento spotřebič má připojení typu Y, proto byste se měli řídit následujícími instrukcemi. V případě poškození elektrického kabelu může být vyměněn výhradně výrobcem, servisním pracovníkem výrobce nebo osobou s příslušným oprávněním. 13. Instalace spotřebiče se musí provést s novou soupravou hadic, nepoužívejte staré hadice. Ventilační otvory na spodku spotřebiče (je-li jimi spotřebič vybaven) musejí být volné, nezakrývejte je např. kobercem. Instalace spotřebiče Odstraňte ze spotřebiče všechny obalové materiály. Na plastových balicích sáčcích můžete vidět kapky vody, je to normální, kapky jsou pozůstatkem výstupní kontroly výrobního procesu. Rozměry pro zabudování spotřebiče 4

6 Dřív než začnete s používáním, odstraňte přepravní šrouby (obr. 2)! Přepravní šrouby slouží výhradně k ochraně součástí spotřebiče při přepravě. OBR. 2 Před zahájením používání: 1. odstraňte zadní kryt, 2. odstraňte tři přepravní šrouby ze zadní strany zadního krytu a vyjměte plastovou hadici, 3. nasaďte zadní kryt zpět; 4. do otvorů po přepravních šroubech vložte plastové zátky. Upozornění: přepravní šrouby a plastovou hadici uschovejte na bezpečné místo pro další použití. Nivelace spotřebiče OBR. 3 Ve spolupráci s další osobou vyměňte nastavitelné nožičky spotřebiče za čtyři dlouhé nožičky dodávané se spotřebičem. Nezapomeňte je přitom upevnit blokovacími šrouby na jednotlivých nožičkách. Nožičky by se potom měly nastavit tak, aby byl spotřebič vodorovně vyvážený a ve správné výšce (nezapomeňte výšku počítat s dodávaným dekoračním krytem), jak je uvedeno na obrázku č. 3. Dekorační kryt se instaluje pomocí šroubů do děr na horním okraji spotřebiče (obr. 4). OBR. 4 Upevnění dvířek a magnetického zámku OBR. 1 - Namontujte dvířka s panty a přitáhněte magnetický zámek šrouby do přední části dvířek spotřebiče (obr. 1). Instalace přívodní hadice - Připojte matici přívodní hadice ke konektoru přípojky vody a důkladně dotáhněte. Matice přívodní hadice Konektor přípojky vody 5

7 Instalace odtokové hadice - Výška umístění odtokové hadice musí být cm. Odtokovou hadici proti posunu zablokujte zaklapnutím do úchytu na zadní straně pračky. - Odtokovou hadici na konci zajistěte upevňovacím hákem, aby nedošlo k jejímu posunu a přetečení vody. - Nedoporučuje se prodlužování odtokové hadice. V případě, že je to nevyhnutné, obraťte se na kvalifikovanou servisní organizaci. Prodloužení hadice by nemělo přesáhnout 250 cm (delší prodloužení by mohlo vést ke zpětnému nasávání). Poznámka: Odtokovou hadici neponořujte do vody, bezpečně ji upevněte a zkontrolujte, zda neprosakuje. Připojení k elektrické síti Před zapojením do elektrické sítě zkontrolujte: - Vhodnost zásuvky vzhledem k maximálnímu výkonu spotřebiče (z bezpečnostních důvodů by měly být pojistky elektrického obvodu nastaveny na minimálně 13 A). - Napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče. - Kompatibilitu koncovky spotřebiče a zásuvky. OVLÁDACÍ PANEL SPOTŘEBIČE A - Volič pracích programů Pootočením voliče pracích programů ve směru/protisměru hodinových ručiček vyberte požadovaný program (více v Průvodci výběrem programů). Pozor: Volič pracích programů je zároveň i zapínacím knoflíkem, když pootočíte volič mimo polohy 0, spotřebič je zapnutý. B Tlačítko start/pauza 6

8 Po zapojení spotřebiče a nastavení požadovaného programu se jemně dotkněte tohoto tlačítka, potom se prací cyklus spustí. Jestliže se tohoto tlačítka dotknete během pracího cyklu, prací cyklus se přeruší a displej začne blikat. Po opětovném dotknutí se tlačítka se program znovu spustí. C Volič teploty Jemně stiskněte toto tlačítko pro výběr požadované teploty (pro zvolenou teplotu se rozsvítí příslušná kontrolka). D Volič rychlosti otáček odstřeďování Jemně stiskněte toto tlačítko pro výběr požadované rychlosti otáček odstřeďování (pro zvolenou rychlost se rozsvítí příslušná kontrolka). Poznámka: Řiďte se Průvodcem výběru programů, který obsahuje informace o nastavení rychlosti odstřeďování, teplotách a pracích programech pro různé druhy tkanin. Jestliže nemáte žádné specifické požadavky, použijte přednastavené programy. E Tlačítko odloženého startu Jemně se dotkněte tohoto tlačítka, rozsvítí se příslušná kontrolka a spotřebič začne svoji činnost až po uplynutí nastaveného času. Každé dotknutí se tlačítka odloženého startu oddálí prací cyklus o 1/2 hodinu, start lze odložit o 1-24 hodin. Po nastavení času stiskněte tlačítko start/pauza a začne se odpočítávání odloženého startu. Po uplynutí nastaveného času začne samotný prací cyklus, potom spotřebič zobrazuje čas zbývající do konce pracího cyklu. F Tlačítko nekrčivého programu (namáčení) Po stlačení tohoto tlačítka se na displeji rozsvítí ikona nekrčivého programu. Když se prací cyklus dostane do posledné fázy máchání, nezačne se odstředění, ale spotřebič začne proces namáčení, aby nedošlo k pokrčení prádla. Pokud chcete prádlo odstředit, stikněte tlačidlo nekrčivého programu znova, ikona programu zhasne a spotřebič bude pokračovat dále v odstředění. Pozn.: Tuto funkci volte k programům pro syntetické a jemné tkaniny (programy 5-10). G Tlačítko přídavného máchání Jemně stiskněte tlačítko, zapne se kontrolka přídavného máchání a spotřebič provede přídavné máchání během pracího cyklu. Poznámka: Přídavné máchání aktivujte pouze u pracích programů H Dávkovač pracích prostředků (vyklápěcí typ, viz obrázek) Instrukce jsou uvedeny na dávkovači. Po otevření dávkovače uvidíte tři přihrádky: Přihrádka 1: prací prostředek na předpírání Přihrádka 2: prací prostředek běžného pracího cyklu Přihrádka 3: avivážní prostředek I Displej Displej Po zapojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej. Čas zobrazující se na displeji během probíhajícího pracího cyklu, představuje čas zbývající do ukončení cyklu. 7

9 Průvodce výběrem programů Výběr programů (poloha voliče programů) Vhodné tkaniny/ prádlo Teplota Standardní nastavení Délka progra mu Prací prostředky Poznámky SAMOSTATNÉ JEMNÉ PRÁDLO SYNTETIKA BAVLNA 1 Předpírání 2 Intenzivní 3 Normální 4 Rychlý 5 Intenzivní 6 Normální 7 Rychlý lehce znečištěné středně znečištěné bílé bavlněné tkaniny lehce znečištěné stálobarevné středně znečištěné stálobarevné středně znečištěné lehce znečištěné stálobarevné * / 40 0 C / 50 0 C / 60 0 C / 90 0 C * / 40 0 C / 50 0 C / 60 0 C / 90 0 C * / 40 0 C / 50 0 C / 60 0 C * / 40 0 C * / 40 0 C / 50 0 C / 60 0 C * / 40 0 C / 50 0 C * / 40 0 C 1200 ot./min. // 60 0 C 1200 ot./min. // 60 0 C 1200 ot./min. // 60 0 C 1200 ot./min. // 40 0 C * 1000 ot./min. // 60 0 C 1000 ot./min. // 50 0 C 1000 ot./min. // 50 0 C 2:59 2:49 1:49 1:31 1:31 1:16 1:01 8 Vlna vlněné tkaniny * / 40 0 C 600 ot./min. // 40 0 C 0:50 9 Kašmír 10 Hedvábí Super rychlý Samostatné praní Samostatné máchání Samostatné odstřeďování kašmírové tkaniny hedvábné tkaniny lehce znečištěná bavlna, plátno, syntetika bavlna, plátno, syntetika * / 40 0 C 400 ot./min. // 40 0 C 0:50 * / 40 0 C 1000 ot./min. // 40 0 C 0:50 * / 40 0 C 600 ot./min. // * 0:29 * / 40 0 C / 50 0 C / 60 0 C // 40 0 C 0:45 * 1000 ot./min. // * 0:29 * 1200 ot./min. // * 0:12 max. 600 ot./min. max. 400 ot./min. max. 400 ot./min. Stálobare vné a nestálobarevné tkaniny perte odděleně 15 Samostatné vypoustění * // 40 0 C 0:03 0 Vypnutí Vypnutí spotřebiče Pozn. : jestliže si přejete, můžete přidat aviváž / musí být přidán prací prostředek prací prostředek nesmí být přidán / * praní studenou vodou 1) Teplota praní označuje maximální teplotu. 2) Uvedené údaje o době trvání pracího cyklu jsou orientační. Čas se může měnit v závislosti na tlaku vody, počáteční teplotě vody a pod. 8

10 Praní 1. Naložení pračky Otevřete dvířka a vložte do bubna pračky prádlo kus po kuse. Pořádně zavřete dvířka. Poznámka: 1) před prvním použitím spusťte jeden prací program naprázdno bez prádla, abyste eliminovali případné znečištění prádla olejem nebo jinými nečistotami; 2) nepřekračujte maximální kapacitu spotřebiče. Přehled gramáže vybraných druhů odevů pracovní pláště, montérky cca 950 g směsové tkaniny cca 800 g košile cca 300 g bundy - bavlna cca 800 g džíny cca 800 g šaty cca 200 g trička cca 300 g spodní prádlo cca 70 g ponožky - směsové tkaniny cca 50 g povlaky na jednu postel - bavlna cca 800 g vlněné deky cca 3000 g 2. Přidávání pracího prášku Vysuňte dávkovač pracích prostředků a vložte prací prášek, avivážní prostředek do odpovídající přihrádky (viz oddíl Dávkovač pracích prostředků). Dávkovač zasuňte zpět. Upozornění: 1) do přihrádek 1 a 2 nedávejte tekuté prací prostředky 2) při předpírání vložte příslušné prací prostředky do přihrádek 1 a 2. U ostatních pracích programů bez předpírání do přihrádky 1 nedávejte žádné prací prostředky. 3) Nepřekračujte doporučené dávkování avivážního prostředku, mohlo by to poškodit syntetická vlákna (viz oddíl Používání spotřebiče). 3. Výběr pracího programu Pro dosažení co nejlepšího výsledku praní je potřebné zvolit vhodný prací program, který odpovídá typu praných tkanin. Instrukce jsou uvedeny i na rukojeti dávkovače pracích prostředků. Vhodný program nastavíte pootočením voliče programu praní na požadovaný program. 4. Výběr teploty praní Když si přejete praní bez ohřevu vody, nastavte ovladač teploty do polohy *. Jednotlivé prací programy mají přednastavené parametry teploty, Standardní nastavení teploty změníte nastavením ovladače teploty do požadované polohy (viz oddíl Průvodce výběrem programů). 9

11 5. Výběr volitelných funkcí Když chcete nastavit některou z doplňkových funkcí, řiďte se Průvodcem výběru programů. 6. Praní Nastavený prací cyklus se spustí po jemném stisknutí tlačítka start/pauza. 7. Ukončení programu Po skončení pracího cyklu se praní automaticky ukončí a na displeji se zobrazí nápis End. Otevřete dvířka a vyberte prádlo. Vypněte přívod vody a odpojte pračku z elektrické sítě. Typy, jak ušetřit elektrickou energii Během praní Jiné 1. plňte pračku vždy takovým množstvím prádla, jakou má maximální kapacitu; 2. maximální kapacitu však nepřekračujte; 3. je-li prádlo velmi znečištěné, použijte i předpírání; 4. při praní lehce znečištěného prádla používejte menší dávku pracího prostředku nebo zvolte program pro jemné lehce znečištěné tkaniny; 5. perte při vhodných teplotách, teploty nad 60 0 C volte pouze u silně znečištěného prádla; 6. nepoužívejte víc pracího prostředku, než uvádí jeho výrobce na obalu; 7. avivážní prostředky usnadňují žehlení a změkčují prádlo; Přidávání avivážních prostředků při praní nejenže změkčuje prádlo, ale také usnadňuje žehlení a eliminuje statickou elektřinu. Pokyny při používaní spotřebiče 1. Spotřebič zapnete pootočením voliče programů praní do požadované polohy (kromě polohy 0 ) 2. Když jste nastavili volič programů praní na požadovaný program, jemně stiskněte tlačítko start/pauza. 3. Když chceme změnit standardní nastavení zvoleného programu, postupujete následovně: Volič programů praní nastavte na požadovaný program Nastavte teplotu, rychlost otáček odstřeďování, případně jiné funkce a nakonec odložený start Stiskněte tlačítko start/pauza pro spuštění programu 10

12 Ostatní funkce Speciální funkce 1. Uzamknutí ovládacího panelu: Zabezpečuje, aby nedošlo k náhodné změně nastavení, například dětmi. Stiskněte současně tlačítko start/pauza a tlačítko odloženého startu, aktivuje se uzamknutí ovládacího panelu a na displeji se zobrazí piktogram zámku spolu s aktuálním nastavením. Je-li ovládací panel uzamknutý, nejsou aktivní žádná tlačítka. Pro odemknutí ovládacího panelu opětovně stiskněte současně tlačítko start/pauza a tlačítko odloženého startu. 2. Funkce paměti při výpadku proudu: Spotřebič má pro případ výpadku dodávky elektrické energie schopnost zapamatovat si nastavení, když k výpadku dojde během probíhajícího cyklu. Po obnovení proudu se přerušený program znovu objeví. Vysvětlivky k zobrazením na displeji: Err 1 Chybové hlášení: chyba uzamykání dvířek. Úkon: Otevřete a zavřete dvířka, když chyba přetrvává, kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 2 - Chybové hlášení: chyba při vypouštění. Úkon: Vyčistěte filtr vypouštěcí hadice, zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není někde blokovaná; když chyba přetrvává, kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 3 - Chybové hlášení: chyba při stoupání teploty. Úkon: Kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 4 - Chybové hlášení: chyba při napouštění vody, nedosáhla požadovanou hladinu do osmy minut. Úkon: skontrolujte zda je otevřený přívod vody a jestli tlak vody není příliš nízký/ vysoký. Kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 5 - Chybové hlášení: překročení povolené hladiny vody. Úkon: Kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 5 - Chybové hlášení: chyba rychlosti motora. Úkon: Kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 7 - Chybové hlášení: chyba při točení a zastavování motora. Úkon: Kontaktujte příslušné servisní středisko. End nastavený cyklus byl úplně ukončen. 1:25: Informace o čase zostávajícím do ukončení pracího cyklu. 19:25: Informace o čase zostávájícím do spuštění pracího cyklu při nastavení odloženého startu. ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE 1. Uzavřete přívod vody a odpojte spotřebič od elektrické energie po každém praní. Dvířka nechávejte pootevřená, abyste zabránili vzniku 11

13 vlhkosti a nepříjemných pachů. Když nebyl spotřebič během delší doby v provozu, vysušte z něho vodu a vyměňte vypouštěcí hadici. 2. Spotřebič odpojte od přívodu elektrické energie vždy před začátkem úkonů údržby a čištění. Na čištění vnějších částí používejte měkký vlhký hadřík namočený ve vodě s trochou saponátu. Nepoužívejte korozívní a agresivní čisticí prostředky. 3. Pravidelně čistěte dávkovač pracích prostředků. Zásobník vytáhněte, propláchněte ho čistou vodou a potom znovu dejte na místo. 4. Pravidelně čistěte filtr (1 x měsíčně) 1) vyberte kryt na spodku spotřebiče; 2) vytáhněte filtr pootočením v protisměru hodinových ručiček; 3) opláchněte ho pod čistou tekoucí vodou 4) nasaďte filtr zpět pootočením ve směru hodinových ručiček a nasaďte vnější kryt. 5. Pravidelně čistěte kohoutek přívodu vody a jeho filtr, aby se do něho nedostaly cizí předměty. 6. Když potřebujete spotřebič převézt na jiné místo, je potřebné znovu nasadit přepravní ochranné prvky (přepravní šrouby, těsnění a pod.), které jste před instalací spotřebiče odstranili a uschovali tak, jak je uvedeno níže. Odstraňte zadní kryt a vyberte Namontujte přepravní šrouby. tři gumové zátky. Vložte gumová těsnění. Dotáhněte těsnění. Nasaďte zadní kryt. 12

14 7. Když nebudete pračku delší dobu používat, odpojte ji od elektrické sítě, vypněte přívod vody a nechejte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku vlhkosti a nepříjemných pachů. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SE SPOTŘEBIČEM Problémy uvedené v tabulce neznamenají poruchu spotřebiče a není potřebné kontaktovat servisní středisko. Servisní středisko kontaktujte, když se na spotřebiči projeví porucha. Spotřebič se nechce spustit. Spotřebič nenapouští vodu. Pračka zároveň vypouští i napouští vodu. Pračka nevypouští vodu. Silné vibrace během odstřeďování Pračka zastaví činnost před skutečným skončením nastaveného cyklu. Pračka zastavuje svoji činnost. Nadměrné množství pěny v bubně, které vychádzí až k dávkovači pracích prostředků nedostatečné napětí sítě výpadek proudu dvířka nejsou dobře zavřena spotřebič nebyl zapnutý kohoutek přívodu vody není otevřený tlak vody je menší než 0,03 MPa přívodní hadice je zlomená nebo zkroucená přerušení dodávky vody volič programů praní není nastaven na konkrétním programu dvířka nejsou dobře zavřená filtr přívodní hadice je znečištěný výška vypouštěcí hadice je pod 80 cm (výška by měla být mezi cm) konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody vypouštěcí hadice je blokována konec vypouštěcí hadice je víc než 100 cm nad úrovní podlahy filtr je zablokovaný nebyly odstraněny všechny ochranné prvky přepravy spotřebič je umístěn na nerovném povrchu, není vyvážený prádlo v pračce přesahuje její kapacitu 6 kg přerušení dodávky vody nebo elektrické energie spotřebič vykonává proces namáčení pračka vykonává nekrčivý program pračka ohlásí chybu použitý prací prostředek není slabo pěnivý, nebo je uřčený na ruční praní příliš velké množství pracího prostředku 13

15 Symbol na produktu nebo na obalovém materiálu znamená, že s takovým produktem se nemůže zacházet jako s odpadem v domácnosti. Má se odvážet na příslušná sběrná místa k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Když zabezpečíte správné odstranění odpadu, pomůžete při ochraně proti potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak mohla vést nesprávná manipulace s tímto produktem. Více informací o recyklaci tohoto produktu získáte v našem místním servisu nebo prodejně, kde jste spotřebič zakoupili. SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ Motor Motor PCB Printed circuit board Doska s plošnými spoji MR Door lock Zámok dvířek R Heating element Ohřevné teleso PS Drainage pump - Vypouštěcí čerpadlo EVF, EVS, EVH Water Inlet Magnetic Valve - Magnetický ventil napouštění vody P Pressure switch Tlakový spínač FA Interference Suppresser Interferenční rušička NTC Temperature sensor Senzor teploty 14

16 TECHNICKÉ ÚDAJE Položky Model: LVR12E Napájení ( ) V ~ / 50 Hz Max. pracovný proud (A) 10 Tlak vody (Mpa) 0,03 P 1 Výkon při praní (W) 200 Výkon při odstřeďování (W) 550 Maximální kapacita praní (kg) 6 Maximální rychlost odstřeďování (ot. / min.) 1200 Počet pracích programů 15 Výkon max. (W) 1950 Rozměry (v x h x š) mm 825 x 565 x 595 Hmotnost spotřebiče (kg) 72 15

17 2010_23_CZ CS COMPANY CZ, s.r.o. náměstí Svobody 93/ Brno (Česká republika) Tel

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL. Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register. Před použitím přístroje

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Návod k použití TK 76K572

Návod k použití TK 76K572 Návod k použití TK 76K572 SM-302-01 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení spotřebiče do provozu...8 Příprava nápojů...10 Informace

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

Návod k obsluze. Automatická pračka

Návod k obsluze. Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší pračky a gratulujeme vám za dobré rozhodnutí. Vaše nová pračka vyhovuje požadavkům moderní péče o prádlo

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod k obsluze. Automatická pračka

Návod k obsluze. Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší pračky a gratulujeme vám za dobré rozhodnutí. Vaše nová pračka vyhovuje požadavkům moderní péče o prádlo

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

BEZPEČNOST A ZÁKLADNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOST A ZÁKLADNÍ UPOZORNĚNÍ URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti obvyklé. Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE IFU_Alpha_electr_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 9:32 AM OBSAH PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRANÍ PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více