Návod k použití a údržbě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití a údržbě"

Transkript

1 CZ Návod k použití a údržbě LVR 12 E Vestavěná pračka 2010_23_CZ

2 OBSAH OBSAH...1 Bezpečnostní pokyny...2 Používání spotřebiče...3 Instalace spotřebiče...4 OVLÁDACÍ PANEL SPOTŘEBIČE...6 Průvodce výběrem programů...8 ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE...11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SE SPOTŘEBIČEM...13 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ...14 TECHNICKÉ ÚDAJE

3 Tento návod k použití si pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro případné další konzultace. Bezpečnostní pokyny 1. Pro zapojení spotřebiče se vyžaduje samostatná elektrická zásuvka vybavená řádným uzemněním. Zásuvka by měla být v blízkosti spotřebiče tak, aby k ní dosáhl přívodní kabel. 2. Při vytahování přívodního kabelu ze zásuvky uchopte koncovku, netahejte samotný kabel. 3. Pojistky elektrického obvodu spotřebiče by měly být nastaveny na 13 A. 4. Nepoužívejte spotřebič naboso, nebo když máte vlhké ruce nebo nohy. 5. Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky nebo prášky; v blízkosti spotřebiče nepoužívejte hořlavé spreje; nepřipojujte přívodní kabel do zásuvky v přítomnosti hořlavých sprejů. 6. Dvířka spotřebiče se během ohřevu ohřívají, nedotýkejte se dvířek během procesu ohřívání. Z bezpečnostních důvodů nedovolte dětem, aby se ke spotřebiči přibližovaly. 7. Nedovolte dětem přibližovat se k balicím materiálům, ke spotřebiči, ani aby si s těmito předměty hrály. 8. Bezpečná instalace vypouštěcí hadice vyžaduje držák na vypouštěcí hadici, který zabraňuje jejímu posouvání a vylévání vody mimo odtokový prostor. 9. Spotřebič se nesmí instalovat venku a být vystaven povětrnostním vlivům nebo vlhkému prostředí. V případě prosáknutí vody nechejte spotřebič přirozeně vyschnout. 2

4 10. Spotřebič neumísťujte přímo na koberec nebo v blízkosti stěn či nábytku. 11. Na spotřebič by nemělo přímo svítit slunce, mohlo by způsobit stárnutí plastových materiálů. 12. Při instalaci se ujistěte, že přívodní elektrický kabel není přiškrcen nebo jinak zachycen, aby se předešlo poškození kabelu. Používání spotřebiče 1. Dřív než začnete spotřebič používat, zkontrolujte spoje napouštěcí a vypouštěcí hadice a kohoutku, aby nemohl nastat potenciální problém s prosakováním vody. Jsou-li spoje uvolněné nebo propouštějí, zatáhněte kohoutek a dejte je opravit. Pračku nepoužívejte, dokud nebude mít napájecí a vypouštěcí systém v pořádku. 2. Požadovaný program zvolíte jednoduchým otočením ovládacího tlačítka programu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. 3. Na vrch spotřebiče nepokládejte žádné těžké předměty, tepelné zdroje nebo vlhké předměty. 4. Neperte materiály obsahující molitan nabo materiály podobné spongiím. 5. Před praním pozapínejte všechny knoflíky, uzavřete zipy a utáhněte ramínka/opasky. Malé kousky jako ponožky dejte do pracího vaku nebo do prázdného povlaku na polštář. Nikdy neperte materiály obsahující kovová vlákna, mohla by poškodit tkaniny během praní. 6. Během probíhajícího pracího cyklu neotvírejte zásobník na prací prostředek. 7. Dvířka spotřebiče jsou vybavena bezpečnostním zamykáním, které se automaticky odblokuje 2-3 minuty po skončení pracího cyklu. Nepokoušejte se dvířka otevřít násilím. 3

5 9. Po každém pracím cyklu uzavřete kohoutek přívodu vody, abyste předešli úniku vody. Spotřebič odpojte z elektrické sítě a utřete dosucha spodní část otvoru dvířek. 10. Po každém pracím cyklu uzatvřete kohoutek přívodu vody, aby jste predešli úniku vody. Spotřebič odpojte z elektrické sítě a utřete dosucha spodní část otvoru dvířek. 11. Dvířka pračky, není-li v činnosti, nechávejte vždy pootevřená, předejdete tak případnému vzniku nepříjemných pachů. Spotřebič nepřikrývejte plastovými materiály, vlhkost v pračce musí mít možnost vysušit se. 12. Tento spotřebič má připojení typu Y, proto byste se měli řídit následujícími instrukcemi. V případě poškození elektrického kabelu může být vyměněn výhradně výrobcem, servisním pracovníkem výrobce nebo osobou s příslušným oprávněním. 13. Instalace spotřebiče se musí provést s novou soupravou hadic, nepoužívejte staré hadice. Ventilační otvory na spodku spotřebiče (je-li jimi spotřebič vybaven) musejí být volné, nezakrývejte je např. kobercem. Instalace spotřebiče Odstraňte ze spotřebiče všechny obalové materiály. Na plastových balicích sáčcích můžete vidět kapky vody, je to normální, kapky jsou pozůstatkem výstupní kontroly výrobního procesu. Rozměry pro zabudování spotřebiče 4

6 Dřív než začnete s používáním, odstraňte přepravní šrouby (obr. 2)! Přepravní šrouby slouží výhradně k ochraně součástí spotřebiče při přepravě. OBR. 2 Před zahájením používání: 1. odstraňte zadní kryt, 2. odstraňte tři přepravní šrouby ze zadní strany zadního krytu a vyjměte plastovou hadici, 3. nasaďte zadní kryt zpět; 4. do otvorů po přepravních šroubech vložte plastové zátky. Upozornění: přepravní šrouby a plastovou hadici uschovejte na bezpečné místo pro další použití. Nivelace spotřebiče OBR. 3 Ve spolupráci s další osobou vyměňte nastavitelné nožičky spotřebiče za čtyři dlouhé nožičky dodávané se spotřebičem. Nezapomeňte je přitom upevnit blokovacími šrouby na jednotlivých nožičkách. Nožičky by se potom měly nastavit tak, aby byl spotřebič vodorovně vyvážený a ve správné výšce (nezapomeňte výšku počítat s dodávaným dekoračním krytem), jak je uvedeno na obrázku č. 3. Dekorační kryt se instaluje pomocí šroubů do děr na horním okraji spotřebiče (obr. 4). OBR. 4 Upevnění dvířek a magnetického zámku OBR. 1 - Namontujte dvířka s panty a přitáhněte magnetický zámek šrouby do přední části dvířek spotřebiče (obr. 1). Instalace přívodní hadice - Připojte matici přívodní hadice ke konektoru přípojky vody a důkladně dotáhněte. Matice přívodní hadice Konektor přípojky vody 5

7 Instalace odtokové hadice - Výška umístění odtokové hadice musí být cm. Odtokovou hadici proti posunu zablokujte zaklapnutím do úchytu na zadní straně pračky. - Odtokovou hadici na konci zajistěte upevňovacím hákem, aby nedošlo k jejímu posunu a přetečení vody. - Nedoporučuje se prodlužování odtokové hadice. V případě, že je to nevyhnutné, obraťte se na kvalifikovanou servisní organizaci. Prodloužení hadice by nemělo přesáhnout 250 cm (delší prodloužení by mohlo vést ke zpětnému nasávání). Poznámka: Odtokovou hadici neponořujte do vody, bezpečně ji upevněte a zkontrolujte, zda neprosakuje. Připojení k elektrické síti Před zapojením do elektrické sítě zkontrolujte: - Vhodnost zásuvky vzhledem k maximálnímu výkonu spotřebiče (z bezpečnostních důvodů by měly být pojistky elektrického obvodu nastaveny na minimálně 13 A). - Napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče. - Kompatibilitu koncovky spotřebiče a zásuvky. OVLÁDACÍ PANEL SPOTŘEBIČE A - Volič pracích programů Pootočením voliče pracích programů ve směru/protisměru hodinových ručiček vyberte požadovaný program (více v Průvodci výběrem programů). Pozor: Volič pracích programů je zároveň i zapínacím knoflíkem, když pootočíte volič mimo polohy 0, spotřebič je zapnutý. B Tlačítko start/pauza 6

8 Po zapojení spotřebiče a nastavení požadovaného programu se jemně dotkněte tohoto tlačítka, potom se prací cyklus spustí. Jestliže se tohoto tlačítka dotknete během pracího cyklu, prací cyklus se přeruší a displej začne blikat. Po opětovném dotknutí se tlačítka se program znovu spustí. C Volič teploty Jemně stiskněte toto tlačítko pro výběr požadované teploty (pro zvolenou teplotu se rozsvítí příslušná kontrolka). D Volič rychlosti otáček odstřeďování Jemně stiskněte toto tlačítko pro výběr požadované rychlosti otáček odstřeďování (pro zvolenou rychlost se rozsvítí příslušná kontrolka). Poznámka: Řiďte se Průvodcem výběru programů, který obsahuje informace o nastavení rychlosti odstřeďování, teplotách a pracích programech pro různé druhy tkanin. Jestliže nemáte žádné specifické požadavky, použijte přednastavené programy. E Tlačítko odloženého startu Jemně se dotkněte tohoto tlačítka, rozsvítí se příslušná kontrolka a spotřebič začne svoji činnost až po uplynutí nastaveného času. Každé dotknutí se tlačítka odloženého startu oddálí prací cyklus o 1/2 hodinu, start lze odložit o 1-24 hodin. Po nastavení času stiskněte tlačítko start/pauza a začne se odpočítávání odloženého startu. Po uplynutí nastaveného času začne samotný prací cyklus, potom spotřebič zobrazuje čas zbývající do konce pracího cyklu. F Tlačítko nekrčivého programu (namáčení) Po stlačení tohoto tlačítka se na displeji rozsvítí ikona nekrčivého programu. Když se prací cyklus dostane do posledné fázy máchání, nezačne se odstředění, ale spotřebič začne proces namáčení, aby nedošlo k pokrčení prádla. Pokud chcete prádlo odstředit, stikněte tlačidlo nekrčivého programu znova, ikona programu zhasne a spotřebič bude pokračovat dále v odstředění. Pozn.: Tuto funkci volte k programům pro syntetické a jemné tkaniny (programy 5-10). G Tlačítko přídavného máchání Jemně stiskněte tlačítko, zapne se kontrolka přídavného máchání a spotřebič provede přídavné máchání během pracího cyklu. Poznámka: Přídavné máchání aktivujte pouze u pracích programů H Dávkovač pracích prostředků (vyklápěcí typ, viz obrázek) Instrukce jsou uvedeny na dávkovači. Po otevření dávkovače uvidíte tři přihrádky: Přihrádka 1: prací prostředek na předpírání Přihrádka 2: prací prostředek běžného pracího cyklu Přihrádka 3: avivážní prostředek I Displej Displej Po zapojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej. Čas zobrazující se na displeji během probíhajícího pracího cyklu, představuje čas zbývající do ukončení cyklu. 7

9 Průvodce výběrem programů Výběr programů (poloha voliče programů) Vhodné tkaniny/ prádlo Teplota Standardní nastavení Délka progra mu Prací prostředky Poznámky SAMOSTATNÉ JEMNÉ PRÁDLO SYNTETIKA BAVLNA 1 Předpírání 2 Intenzivní 3 Normální 4 Rychlý 5 Intenzivní 6 Normální 7 Rychlý lehce znečištěné středně znečištěné bílé bavlněné tkaniny lehce znečištěné stálobarevné středně znečištěné stálobarevné středně znečištěné lehce znečištěné stálobarevné * / 40 0 C / 50 0 C / 60 0 C / 90 0 C * / 40 0 C / 50 0 C / 60 0 C / 90 0 C * / 40 0 C / 50 0 C / 60 0 C * / 40 0 C * / 40 0 C / 50 0 C / 60 0 C * / 40 0 C / 50 0 C * / 40 0 C 1200 ot./min. // 60 0 C 1200 ot./min. // 60 0 C 1200 ot./min. // 60 0 C 1200 ot./min. // 40 0 C * 1000 ot./min. // 60 0 C 1000 ot./min. // 50 0 C 1000 ot./min. // 50 0 C 2:59 2:49 1:49 1:31 1:31 1:16 1:01 8 Vlna vlněné tkaniny * / 40 0 C 600 ot./min. // 40 0 C 0:50 9 Kašmír 10 Hedvábí Super rychlý Samostatné praní Samostatné máchání Samostatné odstřeďování kašmírové tkaniny hedvábné tkaniny lehce znečištěná bavlna, plátno, syntetika bavlna, plátno, syntetika * / 40 0 C 400 ot./min. // 40 0 C 0:50 * / 40 0 C 1000 ot./min. // 40 0 C 0:50 * / 40 0 C 600 ot./min. // * 0:29 * / 40 0 C / 50 0 C / 60 0 C // 40 0 C 0:45 * 1000 ot./min. // * 0:29 * 1200 ot./min. // * 0:12 max. 600 ot./min. max. 400 ot./min. max. 400 ot./min. Stálobare vné a nestálobarevné tkaniny perte odděleně 15 Samostatné vypoustění * // 40 0 C 0:03 0 Vypnutí Vypnutí spotřebiče Pozn. : jestliže si přejete, můžete přidat aviváž / musí být přidán prací prostředek prací prostředek nesmí být přidán / * praní studenou vodou 1) Teplota praní označuje maximální teplotu. 2) Uvedené údaje o době trvání pracího cyklu jsou orientační. Čas se může měnit v závislosti na tlaku vody, počáteční teplotě vody a pod. 8

10 Praní 1. Naložení pračky Otevřete dvířka a vložte do bubna pračky prádlo kus po kuse. Pořádně zavřete dvířka. Poznámka: 1) před prvním použitím spusťte jeden prací program naprázdno bez prádla, abyste eliminovali případné znečištění prádla olejem nebo jinými nečistotami; 2) nepřekračujte maximální kapacitu spotřebiče. Přehled gramáže vybraných druhů odevů pracovní pláště, montérky cca 950 g směsové tkaniny cca 800 g košile cca 300 g bundy - bavlna cca 800 g džíny cca 800 g šaty cca 200 g trička cca 300 g spodní prádlo cca 70 g ponožky - směsové tkaniny cca 50 g povlaky na jednu postel - bavlna cca 800 g vlněné deky cca 3000 g 2. Přidávání pracího prášku Vysuňte dávkovač pracích prostředků a vložte prací prášek, avivážní prostředek do odpovídající přihrádky (viz oddíl Dávkovač pracích prostředků). Dávkovač zasuňte zpět. Upozornění: 1) do přihrádek 1 a 2 nedávejte tekuté prací prostředky 2) při předpírání vložte příslušné prací prostředky do přihrádek 1 a 2. U ostatních pracích programů bez předpírání do přihrádky 1 nedávejte žádné prací prostředky. 3) Nepřekračujte doporučené dávkování avivážního prostředku, mohlo by to poškodit syntetická vlákna (viz oddíl Používání spotřebiče). 3. Výběr pracího programu Pro dosažení co nejlepšího výsledku praní je potřebné zvolit vhodný prací program, který odpovídá typu praných tkanin. Instrukce jsou uvedeny i na rukojeti dávkovače pracích prostředků. Vhodný program nastavíte pootočením voliče programu praní na požadovaný program. 4. Výběr teploty praní Když si přejete praní bez ohřevu vody, nastavte ovladač teploty do polohy *. Jednotlivé prací programy mají přednastavené parametry teploty, Standardní nastavení teploty změníte nastavením ovladače teploty do požadované polohy (viz oddíl Průvodce výběrem programů). 9

11 5. Výběr volitelných funkcí Když chcete nastavit některou z doplňkových funkcí, řiďte se Průvodcem výběru programů. 6. Praní Nastavený prací cyklus se spustí po jemném stisknutí tlačítka start/pauza. 7. Ukončení programu Po skončení pracího cyklu se praní automaticky ukončí a na displeji se zobrazí nápis End. Otevřete dvířka a vyberte prádlo. Vypněte přívod vody a odpojte pračku z elektrické sítě. Typy, jak ušetřit elektrickou energii Během praní Jiné 1. plňte pračku vždy takovým množstvím prádla, jakou má maximální kapacitu; 2. maximální kapacitu však nepřekračujte; 3. je-li prádlo velmi znečištěné, použijte i předpírání; 4. při praní lehce znečištěného prádla používejte menší dávku pracího prostředku nebo zvolte program pro jemné lehce znečištěné tkaniny; 5. perte při vhodných teplotách, teploty nad 60 0 C volte pouze u silně znečištěného prádla; 6. nepoužívejte víc pracího prostředku, než uvádí jeho výrobce na obalu; 7. avivážní prostředky usnadňují žehlení a změkčují prádlo; Přidávání avivážních prostředků při praní nejenže změkčuje prádlo, ale také usnadňuje žehlení a eliminuje statickou elektřinu. Pokyny při používaní spotřebiče 1. Spotřebič zapnete pootočením voliče programů praní do požadované polohy (kromě polohy 0 ) 2. Když jste nastavili volič programů praní na požadovaný program, jemně stiskněte tlačítko start/pauza. 3. Když chceme změnit standardní nastavení zvoleného programu, postupujete následovně: Volič programů praní nastavte na požadovaný program Nastavte teplotu, rychlost otáček odstřeďování, případně jiné funkce a nakonec odložený start Stiskněte tlačítko start/pauza pro spuštění programu 10

12 Ostatní funkce Speciální funkce 1. Uzamknutí ovládacího panelu: Zabezpečuje, aby nedošlo k náhodné změně nastavení, například dětmi. Stiskněte současně tlačítko start/pauza a tlačítko odloženého startu, aktivuje se uzamknutí ovládacího panelu a na displeji se zobrazí piktogram zámku spolu s aktuálním nastavením. Je-li ovládací panel uzamknutý, nejsou aktivní žádná tlačítka. Pro odemknutí ovládacího panelu opětovně stiskněte současně tlačítko start/pauza a tlačítko odloženého startu. 2. Funkce paměti při výpadku proudu: Spotřebič má pro případ výpadku dodávky elektrické energie schopnost zapamatovat si nastavení, když k výpadku dojde během probíhajícího cyklu. Po obnovení proudu se přerušený program znovu objeví. Vysvětlivky k zobrazením na displeji: Err 1 Chybové hlášení: chyba uzamykání dvířek. Úkon: Otevřete a zavřete dvířka, když chyba přetrvává, kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 2 - Chybové hlášení: chyba při vypouštění. Úkon: Vyčistěte filtr vypouštěcí hadice, zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není někde blokovaná; když chyba přetrvává, kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 3 - Chybové hlášení: chyba při stoupání teploty. Úkon: Kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 4 - Chybové hlášení: chyba při napouštění vody, nedosáhla požadovanou hladinu do osmy minut. Úkon: skontrolujte zda je otevřený přívod vody a jestli tlak vody není příliš nízký/ vysoký. Kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 5 - Chybové hlášení: překročení povolené hladiny vody. Úkon: Kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 5 - Chybové hlášení: chyba rychlosti motora. Úkon: Kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 7 - Chybové hlášení: chyba při točení a zastavování motora. Úkon: Kontaktujte příslušné servisní středisko. End nastavený cyklus byl úplně ukončen. 1:25: Informace o čase zostávajícím do ukončení pracího cyklu. 19:25: Informace o čase zostávájícím do spuštění pracího cyklu při nastavení odloženého startu. ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE 1. Uzavřete přívod vody a odpojte spotřebič od elektrické energie po každém praní. Dvířka nechávejte pootevřená, abyste zabránili vzniku 11

13 vlhkosti a nepříjemných pachů. Když nebyl spotřebič během delší doby v provozu, vysušte z něho vodu a vyměňte vypouštěcí hadici. 2. Spotřebič odpojte od přívodu elektrické energie vždy před začátkem úkonů údržby a čištění. Na čištění vnějších částí používejte měkký vlhký hadřík namočený ve vodě s trochou saponátu. Nepoužívejte korozívní a agresivní čisticí prostředky. 3. Pravidelně čistěte dávkovač pracích prostředků. Zásobník vytáhněte, propláchněte ho čistou vodou a potom znovu dejte na místo. 4. Pravidelně čistěte filtr (1 x měsíčně) 1) vyberte kryt na spodku spotřebiče; 2) vytáhněte filtr pootočením v protisměru hodinových ručiček; 3) opláchněte ho pod čistou tekoucí vodou 4) nasaďte filtr zpět pootočením ve směru hodinových ručiček a nasaďte vnější kryt. 5. Pravidelně čistěte kohoutek přívodu vody a jeho filtr, aby se do něho nedostaly cizí předměty. 6. Když potřebujete spotřebič převézt na jiné místo, je potřebné znovu nasadit přepravní ochranné prvky (přepravní šrouby, těsnění a pod.), které jste před instalací spotřebiče odstranili a uschovali tak, jak je uvedeno níže. Odstraňte zadní kryt a vyberte Namontujte přepravní šrouby. tři gumové zátky. Vložte gumová těsnění. Dotáhněte těsnění. Nasaďte zadní kryt. 12

14 7. Když nebudete pračku delší dobu používat, odpojte ji od elektrické sítě, vypněte přívod vody a nechejte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku vlhkosti a nepříjemných pachů. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SE SPOTŘEBIČEM Problémy uvedené v tabulce neznamenají poruchu spotřebiče a není potřebné kontaktovat servisní středisko. Servisní středisko kontaktujte, když se na spotřebiči projeví porucha. Spotřebič se nechce spustit. Spotřebič nenapouští vodu. Pračka zároveň vypouští i napouští vodu. Pračka nevypouští vodu. Silné vibrace během odstřeďování Pračka zastaví činnost před skutečným skončením nastaveného cyklu. Pračka zastavuje svoji činnost. Nadměrné množství pěny v bubně, které vychádzí až k dávkovači pracích prostředků nedostatečné napětí sítě výpadek proudu dvířka nejsou dobře zavřena spotřebič nebyl zapnutý kohoutek přívodu vody není otevřený tlak vody je menší než 0,03 MPa přívodní hadice je zlomená nebo zkroucená přerušení dodávky vody volič programů praní není nastaven na konkrétním programu dvířka nejsou dobře zavřená filtr přívodní hadice je znečištěný výška vypouštěcí hadice je pod 80 cm (výška by měla být mezi cm) konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody vypouštěcí hadice je blokována konec vypouštěcí hadice je víc než 100 cm nad úrovní podlahy filtr je zablokovaný nebyly odstraněny všechny ochranné prvky přepravy spotřebič je umístěn na nerovném povrchu, není vyvážený prádlo v pračce přesahuje její kapacitu 6 kg přerušení dodávky vody nebo elektrické energie spotřebič vykonává proces namáčení pračka vykonává nekrčivý program pračka ohlásí chybu použitý prací prostředek není slabo pěnivý, nebo je uřčený na ruční praní příliš velké množství pracího prostředku 13

15 Symbol na produktu nebo na obalovém materiálu znamená, že s takovým produktem se nemůže zacházet jako s odpadem v domácnosti. Má se odvážet na příslušná sběrná místa k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Když zabezpečíte správné odstranění odpadu, pomůžete při ochraně proti potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak mohla vést nesprávná manipulace s tímto produktem. Více informací o recyklaci tohoto produktu získáte v našem místním servisu nebo prodejně, kde jste spotřebič zakoupili. SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ Motor Motor PCB Printed circuit board Doska s plošnými spoji MR Door lock Zámok dvířek R Heating element Ohřevné teleso PS Drainage pump - Vypouštěcí čerpadlo EVF, EVS, EVH Water Inlet Magnetic Valve - Magnetický ventil napouštění vody P Pressure switch Tlakový spínač FA Interference Suppresser Interferenční rušička NTC Temperature sensor Senzor teploty 14

16 TECHNICKÉ ÚDAJE Položky Model: LVR12E Napájení ( ) V ~ / 50 Hz Max. pracovný proud (A) 10 Tlak vody (Mpa) 0,03 P 1 Výkon při praní (W) 200 Výkon při odstřeďování (W) 550 Maximální kapacita praní (kg) 6 Maximální rychlost odstřeďování (ot. / min.) 1200 Počet pracích programů 15 Výkon max. (W) 1950 Rozměry (v x h x š) mm 825 x 565 x 595 Hmotnost spotřebiče (kg) 72 15

17 2010_23_CZ CS COMPANY CZ, s.r.o. náměstí Svobody 93/ Brno (Česká republika) Tel

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

TABULKA PROGRAMŮ. a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, C. Tlačítko Odložený start. např.: D. Volič rychlosti odstředění

TABULKA PROGRAMŮ. a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, C. Tlačítko Odložený start. např.: D. Volič rychlosti odstředění CZ TABULKA PROGRAMŮ A. Volič programu Pračka je vybavena automatickými F bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí B. Časový displej J H B a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, C. Tlačítko Odložený

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti obvyklé. Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE IFU_Alpha_electr_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 9:32 AM OBSAH PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRANÍ PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA IFU-TL HR CZ.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:36 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT CZ PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší pračky. Vaše nová pračka splňuje požadavky na moderní péči o prádlo. Díky speciálním

Více

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

WFLI 2440 EU B-437-01

WFLI 2440 EU B-437-01 WFLI 2440 EU B-437-01 Obsah Návod k použití Pokyny pro likvidaci..................... 5 Likvidace obalů....................... 5 Likvidace starého spotřebiče............. 5 Ochrana životního prostředí

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace DDW-M1211 DDW-M1212 15 15 15 LIKVIDACE VÝROBKU Nevyhazujte tento výrobek do netříděného domovního odpadu. Při likvidaci výrobku je nutné ho zlikvidovat v rámci speciálních nařízení příslušné země. Bezpečnostní

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SIDE BY SIDE CHLADNIČKA RM25***** CZECH REPUBLIC UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 2 NÁVOD K OBSLUZE 4 NASTAVENÍ CHLADNIČKY 4 HLAVNÍ FUNKCE 4 OVLÁDACÍ PANEL 5 PANEL DIGITÁLNÍ INDIKACE

Více

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM...

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM... OBSAH ÚVOD... 191 Symboly používané v tomto návodu... 191 Písmena v závorkách... 191 Problémy a opravy... 191 BEZPEČNOST... 191 Základní bezpečnostní opatření... 191 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM... 191

Více

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Návod k použití WS 10M461BY

Návod k použití WS 10M461BY WS 10M461BY Návod k použití WS 10M461BY Q4ACZM1689 1 Obsah Strana Vaše pračka...3 Účel použití...4 Příprava...5 Nastavení a úprava programů...6 Praní...7 Vyjmutí prádla...8 Upozornění na displeji, volby,

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

L 71470 FL L 71670 FL. CS Návod k použití 2 TR Kullanma Kılavuzu 35

L 71470 FL L 71670 FL. CS Návod k použití 2 TR Kullanma Kılavuzu 35 L 71470 FL L 71670 FL CS Návod k použití 2 TR Kullanma Kılavuzu 35 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím odvlhčovače Bionaire BD20 (dále jen odvlhčovač) si pečlivě pročtěte tento návod a uložte jej pro pozdější použití.

Více