Návod k použití a údržbě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití a údržbě"

Transkript

1 CZ Návod k použití a údržbě LVR 12 E Vestavěná pračka 2010_23_CZ

2 OBSAH OBSAH...1 Bezpečnostní pokyny...2 Používání spotřebiče...3 Instalace spotřebiče...4 OVLÁDACÍ PANEL SPOTŘEBIČE...6 Průvodce výběrem programů...8 ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE...11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SE SPOTŘEBIČEM...13 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ...14 TECHNICKÉ ÚDAJE

3 Tento návod k použití si pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro případné další konzultace. Bezpečnostní pokyny 1. Pro zapojení spotřebiče se vyžaduje samostatná elektrická zásuvka vybavená řádným uzemněním. Zásuvka by měla být v blízkosti spotřebiče tak, aby k ní dosáhl přívodní kabel. 2. Při vytahování přívodního kabelu ze zásuvky uchopte koncovku, netahejte samotný kabel. 3. Pojistky elektrického obvodu spotřebiče by měly být nastaveny na 13 A. 4. Nepoužívejte spotřebič naboso, nebo když máte vlhké ruce nebo nohy. 5. Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky nebo prášky; v blízkosti spotřebiče nepoužívejte hořlavé spreje; nepřipojujte přívodní kabel do zásuvky v přítomnosti hořlavých sprejů. 6. Dvířka spotřebiče se během ohřevu ohřívají, nedotýkejte se dvířek během procesu ohřívání. Z bezpečnostních důvodů nedovolte dětem, aby se ke spotřebiči přibližovaly. 7. Nedovolte dětem přibližovat se k balicím materiálům, ke spotřebiči, ani aby si s těmito předměty hrály. 8. Bezpečná instalace vypouštěcí hadice vyžaduje držák na vypouštěcí hadici, který zabraňuje jejímu posouvání a vylévání vody mimo odtokový prostor. 9. Spotřebič se nesmí instalovat venku a být vystaven povětrnostním vlivům nebo vlhkému prostředí. V případě prosáknutí vody nechejte spotřebič přirozeně vyschnout. 2

4 10. Spotřebič neumísťujte přímo na koberec nebo v blízkosti stěn či nábytku. 11. Na spotřebič by nemělo přímo svítit slunce, mohlo by způsobit stárnutí plastových materiálů. 12. Při instalaci se ujistěte, že přívodní elektrický kabel není přiškrcen nebo jinak zachycen, aby se předešlo poškození kabelu. Používání spotřebiče 1. Dřív než začnete spotřebič používat, zkontrolujte spoje napouštěcí a vypouštěcí hadice a kohoutku, aby nemohl nastat potenciální problém s prosakováním vody. Jsou-li spoje uvolněné nebo propouštějí, zatáhněte kohoutek a dejte je opravit. Pračku nepoužívejte, dokud nebude mít napájecí a vypouštěcí systém v pořádku. 2. Požadovaný program zvolíte jednoduchým otočením ovládacího tlačítka programu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. 3. Na vrch spotřebiče nepokládejte žádné těžké předměty, tepelné zdroje nebo vlhké předměty. 4. Neperte materiály obsahující molitan nabo materiály podobné spongiím. 5. Před praním pozapínejte všechny knoflíky, uzavřete zipy a utáhněte ramínka/opasky. Malé kousky jako ponožky dejte do pracího vaku nebo do prázdného povlaku na polštář. Nikdy neperte materiály obsahující kovová vlákna, mohla by poškodit tkaniny během praní. 6. Během probíhajícího pracího cyklu neotvírejte zásobník na prací prostředek. 7. Dvířka spotřebiče jsou vybavena bezpečnostním zamykáním, které se automaticky odblokuje 2-3 minuty po skončení pracího cyklu. Nepokoušejte se dvířka otevřít násilím. 3

5 9. Po každém pracím cyklu uzavřete kohoutek přívodu vody, abyste předešli úniku vody. Spotřebič odpojte z elektrické sítě a utřete dosucha spodní část otvoru dvířek. 10. Po každém pracím cyklu uzatvřete kohoutek přívodu vody, aby jste predešli úniku vody. Spotřebič odpojte z elektrické sítě a utřete dosucha spodní část otvoru dvířek. 11. Dvířka pračky, není-li v činnosti, nechávejte vždy pootevřená, předejdete tak případnému vzniku nepříjemných pachů. Spotřebič nepřikrývejte plastovými materiály, vlhkost v pračce musí mít možnost vysušit se. 12. Tento spotřebič má připojení typu Y, proto byste se měli řídit následujícími instrukcemi. V případě poškození elektrického kabelu může být vyměněn výhradně výrobcem, servisním pracovníkem výrobce nebo osobou s příslušným oprávněním. 13. Instalace spotřebiče se musí provést s novou soupravou hadic, nepoužívejte staré hadice. Ventilační otvory na spodku spotřebiče (je-li jimi spotřebič vybaven) musejí být volné, nezakrývejte je např. kobercem. Instalace spotřebiče Odstraňte ze spotřebiče všechny obalové materiály. Na plastových balicích sáčcích můžete vidět kapky vody, je to normální, kapky jsou pozůstatkem výstupní kontroly výrobního procesu. Rozměry pro zabudování spotřebiče 4

6 Dřív než začnete s používáním, odstraňte přepravní šrouby (obr. 2)! Přepravní šrouby slouží výhradně k ochraně součástí spotřebiče při přepravě. OBR. 2 Před zahájením používání: 1. odstraňte zadní kryt, 2. odstraňte tři přepravní šrouby ze zadní strany zadního krytu a vyjměte plastovou hadici, 3. nasaďte zadní kryt zpět; 4. do otvorů po přepravních šroubech vložte plastové zátky. Upozornění: přepravní šrouby a plastovou hadici uschovejte na bezpečné místo pro další použití. Nivelace spotřebiče OBR. 3 Ve spolupráci s další osobou vyměňte nastavitelné nožičky spotřebiče za čtyři dlouhé nožičky dodávané se spotřebičem. Nezapomeňte je přitom upevnit blokovacími šrouby na jednotlivých nožičkách. Nožičky by se potom měly nastavit tak, aby byl spotřebič vodorovně vyvážený a ve správné výšce (nezapomeňte výšku počítat s dodávaným dekoračním krytem), jak je uvedeno na obrázku č. 3. Dekorační kryt se instaluje pomocí šroubů do děr na horním okraji spotřebiče (obr. 4). OBR. 4 Upevnění dvířek a magnetického zámku OBR. 1 - Namontujte dvířka s panty a přitáhněte magnetický zámek šrouby do přední části dvířek spotřebiče (obr. 1). Instalace přívodní hadice - Připojte matici přívodní hadice ke konektoru přípojky vody a důkladně dotáhněte. Matice přívodní hadice Konektor přípojky vody 5

7 Instalace odtokové hadice - Výška umístění odtokové hadice musí být cm. Odtokovou hadici proti posunu zablokujte zaklapnutím do úchytu na zadní straně pračky. - Odtokovou hadici na konci zajistěte upevňovacím hákem, aby nedošlo k jejímu posunu a přetečení vody. - Nedoporučuje se prodlužování odtokové hadice. V případě, že je to nevyhnutné, obraťte se na kvalifikovanou servisní organizaci. Prodloužení hadice by nemělo přesáhnout 250 cm (delší prodloužení by mohlo vést ke zpětnému nasávání). Poznámka: Odtokovou hadici neponořujte do vody, bezpečně ji upevněte a zkontrolujte, zda neprosakuje. Připojení k elektrické síti Před zapojením do elektrické sítě zkontrolujte: - Vhodnost zásuvky vzhledem k maximálnímu výkonu spotřebiče (z bezpečnostních důvodů by měly být pojistky elektrického obvodu nastaveny na minimálně 13 A). - Napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče. - Kompatibilitu koncovky spotřebiče a zásuvky. OVLÁDACÍ PANEL SPOTŘEBIČE A - Volič pracích programů Pootočením voliče pracích programů ve směru/protisměru hodinových ručiček vyberte požadovaný program (více v Průvodci výběrem programů). Pozor: Volič pracích programů je zároveň i zapínacím knoflíkem, když pootočíte volič mimo polohy 0, spotřebič je zapnutý. B Tlačítko start/pauza 6

8 Po zapojení spotřebiče a nastavení požadovaného programu se jemně dotkněte tohoto tlačítka, potom se prací cyklus spustí. Jestliže se tohoto tlačítka dotknete během pracího cyklu, prací cyklus se přeruší a displej začne blikat. Po opětovném dotknutí se tlačítka se program znovu spustí. C Volič teploty Jemně stiskněte toto tlačítko pro výběr požadované teploty (pro zvolenou teplotu se rozsvítí příslušná kontrolka). D Volič rychlosti otáček odstřeďování Jemně stiskněte toto tlačítko pro výběr požadované rychlosti otáček odstřeďování (pro zvolenou rychlost se rozsvítí příslušná kontrolka). Poznámka: Řiďte se Průvodcem výběru programů, který obsahuje informace o nastavení rychlosti odstřeďování, teplotách a pracích programech pro různé druhy tkanin. Jestliže nemáte žádné specifické požadavky, použijte přednastavené programy. E Tlačítko odloženého startu Jemně se dotkněte tohoto tlačítka, rozsvítí se příslušná kontrolka a spotřebič začne svoji činnost až po uplynutí nastaveného času. Každé dotknutí se tlačítka odloženého startu oddálí prací cyklus o 1/2 hodinu, start lze odložit o 1-24 hodin. Po nastavení času stiskněte tlačítko start/pauza a začne se odpočítávání odloženého startu. Po uplynutí nastaveného času začne samotný prací cyklus, potom spotřebič zobrazuje čas zbývající do konce pracího cyklu. F Tlačítko nekrčivého programu (namáčení) Po stlačení tohoto tlačítka se na displeji rozsvítí ikona nekrčivého programu. Když se prací cyklus dostane do posledné fázy máchání, nezačne se odstředění, ale spotřebič začne proces namáčení, aby nedošlo k pokrčení prádla. Pokud chcete prádlo odstředit, stikněte tlačidlo nekrčivého programu znova, ikona programu zhasne a spotřebič bude pokračovat dále v odstředění. Pozn.: Tuto funkci volte k programům pro syntetické a jemné tkaniny (programy 5-10). G Tlačítko přídavného máchání Jemně stiskněte tlačítko, zapne se kontrolka přídavného máchání a spotřebič provede přídavné máchání během pracího cyklu. Poznámka: Přídavné máchání aktivujte pouze u pracích programů H Dávkovač pracích prostředků (vyklápěcí typ, viz obrázek) Instrukce jsou uvedeny na dávkovači. Po otevření dávkovače uvidíte tři přihrádky: Přihrádka 1: prací prostředek na předpírání Přihrádka 2: prací prostředek běžného pracího cyklu Přihrádka 3: avivážní prostředek I Displej Displej Po zapojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej. Čas zobrazující se na displeji během probíhajícího pracího cyklu, představuje čas zbývající do ukončení cyklu. 7

9 Průvodce výběrem programů Výběr programů (poloha voliče programů) Vhodné tkaniny/ prádlo Teplota Standardní nastavení Délka progra mu Prací prostředky Poznámky SAMOSTATNÉ JEMNÉ PRÁDLO SYNTETIKA BAVLNA 1 Předpírání 2 Intenzivní 3 Normální 4 Rychlý 5 Intenzivní 6 Normální 7 Rychlý lehce znečištěné středně znečištěné bílé bavlněné tkaniny lehce znečištěné stálobarevné středně znečištěné stálobarevné středně znečištěné lehce znečištěné stálobarevné * / 40 0 C / 50 0 C / 60 0 C / 90 0 C * / 40 0 C / 50 0 C / 60 0 C / 90 0 C * / 40 0 C / 50 0 C / 60 0 C * / 40 0 C * / 40 0 C / 50 0 C / 60 0 C * / 40 0 C / 50 0 C * / 40 0 C 1200 ot./min. // 60 0 C 1200 ot./min. // 60 0 C 1200 ot./min. // 60 0 C 1200 ot./min. // 40 0 C * 1000 ot./min. // 60 0 C 1000 ot./min. // 50 0 C 1000 ot./min. // 50 0 C 2:59 2:49 1:49 1:31 1:31 1:16 1:01 8 Vlna vlněné tkaniny * / 40 0 C 600 ot./min. // 40 0 C 0:50 9 Kašmír 10 Hedvábí Super rychlý Samostatné praní Samostatné máchání Samostatné odstřeďování kašmírové tkaniny hedvábné tkaniny lehce znečištěná bavlna, plátno, syntetika bavlna, plátno, syntetika * / 40 0 C 400 ot./min. // 40 0 C 0:50 * / 40 0 C 1000 ot./min. // 40 0 C 0:50 * / 40 0 C 600 ot./min. // * 0:29 * / 40 0 C / 50 0 C / 60 0 C // 40 0 C 0:45 * 1000 ot./min. // * 0:29 * 1200 ot./min. // * 0:12 max. 600 ot./min. max. 400 ot./min. max. 400 ot./min. Stálobare vné a nestálobarevné tkaniny perte odděleně 15 Samostatné vypoustění * // 40 0 C 0:03 0 Vypnutí Vypnutí spotřebiče Pozn. : jestliže si přejete, můžete přidat aviváž / musí být přidán prací prostředek prací prostředek nesmí být přidán / * praní studenou vodou 1) Teplota praní označuje maximální teplotu. 2) Uvedené údaje o době trvání pracího cyklu jsou orientační. Čas se může měnit v závislosti na tlaku vody, počáteční teplotě vody a pod. 8

10 Praní 1. Naložení pračky Otevřete dvířka a vložte do bubna pračky prádlo kus po kuse. Pořádně zavřete dvířka. Poznámka: 1) před prvním použitím spusťte jeden prací program naprázdno bez prádla, abyste eliminovali případné znečištění prádla olejem nebo jinými nečistotami; 2) nepřekračujte maximální kapacitu spotřebiče. Přehled gramáže vybraných druhů odevů pracovní pláště, montérky cca 950 g směsové tkaniny cca 800 g košile cca 300 g bundy - bavlna cca 800 g džíny cca 800 g šaty cca 200 g trička cca 300 g spodní prádlo cca 70 g ponožky - směsové tkaniny cca 50 g povlaky na jednu postel - bavlna cca 800 g vlněné deky cca 3000 g 2. Přidávání pracího prášku Vysuňte dávkovač pracích prostředků a vložte prací prášek, avivážní prostředek do odpovídající přihrádky (viz oddíl Dávkovač pracích prostředků). Dávkovač zasuňte zpět. Upozornění: 1) do přihrádek 1 a 2 nedávejte tekuté prací prostředky 2) při předpírání vložte příslušné prací prostředky do přihrádek 1 a 2. U ostatních pracích programů bez předpírání do přihrádky 1 nedávejte žádné prací prostředky. 3) Nepřekračujte doporučené dávkování avivážního prostředku, mohlo by to poškodit syntetická vlákna (viz oddíl Používání spotřebiče). 3. Výběr pracího programu Pro dosažení co nejlepšího výsledku praní je potřebné zvolit vhodný prací program, který odpovídá typu praných tkanin. Instrukce jsou uvedeny i na rukojeti dávkovače pracích prostředků. Vhodný program nastavíte pootočením voliče programu praní na požadovaný program. 4. Výběr teploty praní Když si přejete praní bez ohřevu vody, nastavte ovladač teploty do polohy *. Jednotlivé prací programy mají přednastavené parametry teploty, Standardní nastavení teploty změníte nastavením ovladače teploty do požadované polohy (viz oddíl Průvodce výběrem programů). 9

11 5. Výběr volitelných funkcí Když chcete nastavit některou z doplňkových funkcí, řiďte se Průvodcem výběru programů. 6. Praní Nastavený prací cyklus se spustí po jemném stisknutí tlačítka start/pauza. 7. Ukončení programu Po skončení pracího cyklu se praní automaticky ukončí a na displeji se zobrazí nápis End. Otevřete dvířka a vyberte prádlo. Vypněte přívod vody a odpojte pračku z elektrické sítě. Typy, jak ušetřit elektrickou energii Během praní Jiné 1. plňte pračku vždy takovým množstvím prádla, jakou má maximální kapacitu; 2. maximální kapacitu však nepřekračujte; 3. je-li prádlo velmi znečištěné, použijte i předpírání; 4. při praní lehce znečištěného prádla používejte menší dávku pracího prostředku nebo zvolte program pro jemné lehce znečištěné tkaniny; 5. perte při vhodných teplotách, teploty nad 60 0 C volte pouze u silně znečištěného prádla; 6. nepoužívejte víc pracího prostředku, než uvádí jeho výrobce na obalu; 7. avivážní prostředky usnadňují žehlení a změkčují prádlo; Přidávání avivážních prostředků při praní nejenže změkčuje prádlo, ale také usnadňuje žehlení a eliminuje statickou elektřinu. Pokyny při používaní spotřebiče 1. Spotřebič zapnete pootočením voliče programů praní do požadované polohy (kromě polohy 0 ) 2. Když jste nastavili volič programů praní na požadovaný program, jemně stiskněte tlačítko start/pauza. 3. Když chceme změnit standardní nastavení zvoleného programu, postupujete následovně: Volič programů praní nastavte na požadovaný program Nastavte teplotu, rychlost otáček odstřeďování, případně jiné funkce a nakonec odložený start Stiskněte tlačítko start/pauza pro spuštění programu 10

12 Ostatní funkce Speciální funkce 1. Uzamknutí ovládacího panelu: Zabezpečuje, aby nedošlo k náhodné změně nastavení, například dětmi. Stiskněte současně tlačítko start/pauza a tlačítko odloženého startu, aktivuje se uzamknutí ovládacího panelu a na displeji se zobrazí piktogram zámku spolu s aktuálním nastavením. Je-li ovládací panel uzamknutý, nejsou aktivní žádná tlačítka. Pro odemknutí ovládacího panelu opětovně stiskněte současně tlačítko start/pauza a tlačítko odloženého startu. 2. Funkce paměti při výpadku proudu: Spotřebič má pro případ výpadku dodávky elektrické energie schopnost zapamatovat si nastavení, když k výpadku dojde během probíhajícího cyklu. Po obnovení proudu se přerušený program znovu objeví. Vysvětlivky k zobrazením na displeji: Err 1 Chybové hlášení: chyba uzamykání dvířek. Úkon: Otevřete a zavřete dvířka, když chyba přetrvává, kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 2 - Chybové hlášení: chyba při vypouštění. Úkon: Vyčistěte filtr vypouštěcí hadice, zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není někde blokovaná; když chyba přetrvává, kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 3 - Chybové hlášení: chyba při stoupání teploty. Úkon: Kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 4 - Chybové hlášení: chyba při napouštění vody, nedosáhla požadovanou hladinu do osmy minut. Úkon: skontrolujte zda je otevřený přívod vody a jestli tlak vody není příliš nízký/ vysoký. Kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 5 - Chybové hlášení: překročení povolené hladiny vody. Úkon: Kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 5 - Chybové hlášení: chyba rychlosti motora. Úkon: Kontaktujte příslušné servisní středisko. Err 7 - Chybové hlášení: chyba při točení a zastavování motora. Úkon: Kontaktujte příslušné servisní středisko. End nastavený cyklus byl úplně ukončen. 1:25: Informace o čase zostávajícím do ukončení pracího cyklu. 19:25: Informace o čase zostávájícím do spuštění pracího cyklu při nastavení odloženého startu. ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE 1. Uzavřete přívod vody a odpojte spotřebič od elektrické energie po každém praní. Dvířka nechávejte pootevřená, abyste zabránili vzniku 11

13 vlhkosti a nepříjemných pachů. Když nebyl spotřebič během delší doby v provozu, vysušte z něho vodu a vyměňte vypouštěcí hadici. 2. Spotřebič odpojte od přívodu elektrické energie vždy před začátkem úkonů údržby a čištění. Na čištění vnějších částí používejte měkký vlhký hadřík namočený ve vodě s trochou saponátu. Nepoužívejte korozívní a agresivní čisticí prostředky. 3. Pravidelně čistěte dávkovač pracích prostředků. Zásobník vytáhněte, propláchněte ho čistou vodou a potom znovu dejte na místo. 4. Pravidelně čistěte filtr (1 x měsíčně) 1) vyberte kryt na spodku spotřebiče; 2) vytáhněte filtr pootočením v protisměru hodinových ručiček; 3) opláchněte ho pod čistou tekoucí vodou 4) nasaďte filtr zpět pootočením ve směru hodinových ručiček a nasaďte vnější kryt. 5. Pravidelně čistěte kohoutek přívodu vody a jeho filtr, aby se do něho nedostaly cizí předměty. 6. Když potřebujete spotřebič převézt na jiné místo, je potřebné znovu nasadit přepravní ochranné prvky (přepravní šrouby, těsnění a pod.), které jste před instalací spotřebiče odstranili a uschovali tak, jak je uvedeno níže. Odstraňte zadní kryt a vyberte Namontujte přepravní šrouby. tři gumové zátky. Vložte gumová těsnění. Dotáhněte těsnění. Nasaďte zadní kryt. 12

14 7. Když nebudete pračku delší dobu používat, odpojte ji od elektrické sítě, vypněte přívod vody a nechejte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku vlhkosti a nepříjemných pachů. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SE SPOTŘEBIČEM Problémy uvedené v tabulce neznamenají poruchu spotřebiče a není potřebné kontaktovat servisní středisko. Servisní středisko kontaktujte, když se na spotřebiči projeví porucha. Spotřebič se nechce spustit. Spotřebič nenapouští vodu. Pračka zároveň vypouští i napouští vodu. Pračka nevypouští vodu. Silné vibrace během odstřeďování Pračka zastaví činnost před skutečným skončením nastaveného cyklu. Pračka zastavuje svoji činnost. Nadměrné množství pěny v bubně, které vychádzí až k dávkovači pracích prostředků nedostatečné napětí sítě výpadek proudu dvířka nejsou dobře zavřena spotřebič nebyl zapnutý kohoutek přívodu vody není otevřený tlak vody je menší než 0,03 MPa přívodní hadice je zlomená nebo zkroucená přerušení dodávky vody volič programů praní není nastaven na konkrétním programu dvířka nejsou dobře zavřená filtr přívodní hadice je znečištěný výška vypouštěcí hadice je pod 80 cm (výška by měla být mezi cm) konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody vypouštěcí hadice je blokována konec vypouštěcí hadice je víc než 100 cm nad úrovní podlahy filtr je zablokovaný nebyly odstraněny všechny ochranné prvky přepravy spotřebič je umístěn na nerovném povrchu, není vyvážený prádlo v pračce přesahuje její kapacitu 6 kg přerušení dodávky vody nebo elektrické energie spotřebič vykonává proces namáčení pračka vykonává nekrčivý program pračka ohlásí chybu použitý prací prostředek není slabo pěnivý, nebo je uřčený na ruční praní příliš velké množství pracího prostředku 13

15 Symbol na produktu nebo na obalovém materiálu znamená, že s takovým produktem se nemůže zacházet jako s odpadem v domácnosti. Má se odvážet na příslušná sběrná místa k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Když zabezpečíte správné odstranění odpadu, pomůžete při ochraně proti potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak mohla vést nesprávná manipulace s tímto produktem. Více informací o recyklaci tohoto produktu získáte v našem místním servisu nebo prodejně, kde jste spotřebič zakoupili. SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ Motor Motor PCB Printed circuit board Doska s plošnými spoji MR Door lock Zámok dvířek R Heating element Ohřevné teleso PS Drainage pump - Vypouštěcí čerpadlo EVF, EVS, EVH Water Inlet Magnetic Valve - Magnetický ventil napouštění vody P Pressure switch Tlakový spínač FA Interference Suppresser Interferenční rušička NTC Temperature sensor Senzor teploty 14

16 TECHNICKÉ ÚDAJE Položky Model: LVR12E Napájení ( ) V ~ / 50 Hz Max. pracovný proud (A) 10 Tlak vody (Mpa) 0,03 P 1 Výkon při praní (W) 200 Výkon při odstřeďování (W) 550 Maximální kapacita praní (kg) 6 Maximální rychlost odstřeďování (ot. / min.) 1200 Počet pracích programů 15 Výkon max. (W) 1950 Rozměry (v x h x š) mm 825 x 565 x 595 Hmotnost spotřebiče (kg) 72 15

17 2010_23_CZ CS COMPANY CZ, s.r.o. náměstí Svobody 93/ Brno (Česká republika) Tel

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, spa. Při vybírání přístroje

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1264 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití. Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny

Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití. Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny Pračka Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou využívat zařízení

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný zásobník na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1366 HDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registeraeg.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registeraeg.com L 73260 SLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...8 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ... 10 7.

Více

#4;# +05647%6+10 /#07#. Návod k použití s 1

#4;# +05647%6+10 /#07#. Návod k použití s 1 Návod k použití 1 J L I H A G F K E E M B C D * Pouze u určitých modelů 2 a) b) c) 2 click 36 74 75 76 7 108 7 24 hod. 12 9 10 11 10 7 12 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento vysavač je určený pouze pro

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 70270 VFLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. TECHNICKÉ

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, SpA.

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

TABULKA PROGRAMŮ C D A B I 6.0. i Ano i i i i i i i i Max. 6.0. i Ano i i i i i i i i i i Max. 5.0 3.0. i Ano i i i i i i i i i Max.

TABULKA PROGRAMŮ C D A B I 6.0. i Ano i i i i i i i i Max. 6.0. i Ano i i i i i i i i i i Max. 5.0 3.0. i Ano i i i i i i i i i Max. CZ TABULKA PROGRAMŮ A. Kontrolka Otevřená dvířka Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.: B. Kontrolka Servis C. Kontrolka

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití. Pračka PLD 14840

Návod k použití. Pračka PLD 14840 Návod k použití Pračka PLD 14840 2 OBSAH Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Technické informace 4 Popis spotřebiče 5 Ovládací panel 6 Programy 10 Údaje o spotřebě 12 Před prvním použitím 13

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Řiďte se následujícími pokyny:

Řiďte se následujícími pokyny: UŽIVATELSKÝ MANUÁL BWT361 2E CS - ČESKY Tento spotřebič je určen výhradně k používání v domácnostech a byl vyvinut k praní, máchání a odstřeďování textilií, jež je možno prát v pračce. - Maximální kapacita

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

Návod k použití. Pračka ZWY 31206

Návod k použití. Pračka ZWY 31206 CS Návod k použití Pračka ZWY 31206 Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče 4 Jak spustit cyklus praní? 5 Denní používání 6 Prací programy _ 7 Čištění a údržba 8 Bezpečnostní

Více

AUTOMATICKÁ BUBNOVÁ PRAČKA NÁVOD K OBSLUZE

AUTOMATICKÁ BUBNOVÁ PRAČKA NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ BUBNOVÁ PRAČKA NÁVOD K OBSLUZE OBSAH PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU > POPIS...03 > PŘÍPRAVA...04 > BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...05 > INSTALACE...06 > OVLÁDACÍ PANEL...08 OBSLUHA PRAČKY > VOLBA PR0GRAMU...

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 OVLÁDACÍ PANEL 13 PROGRAMY

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

AUTOMATICKÁ BUBNOVÁ PRAČKA NÁVOD K OBSLUZE

AUTOMATICKÁ BUBNOVÁ PRAČKA NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ BUBNOVÁ PRAČKA NÁVOD K OBSLUZE OBSAH PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU 10-15 16-19 POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA >SOUČÁSTI...03 >PŘÍPRAVA...04 >BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...05 >INSTALACE...06 >OVLÁDACÍ PANEL...08

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

Myčky na nádobí Návod k instalaci CDI 45 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel

Více

........ EWT 1062 TDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWT 1062 TDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1062 TDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití LAVAMAT 72850 M Návod k použití Pračka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný

Více

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel

Více

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011)

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) OBSAH Základní informace...3 Pokyny týkající se bezpečnosti...4 Instalace pračky...6 Označení symbolů

Více

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí Návod k obsluze Přenosná počítačka EURO mincí 1 Legenda k tlačítkům a prvkům 1. Obslužné pole 2. Displej 3. Tlačítko START/STOP 4. Tlačítko pro smazání C 5. Tlačítko pro zprávu REPORT 6. Tlačítko pro volbu

Více

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M PARNÍ ČISTIČ CSC5714M BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. 1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ STRANA 12 BEZPEČNOSTNÍ RADY A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ STRANA 13

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ STRANA 12 BEZPEČNOSTNÍ RADY A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ STRANA 13 OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Návod k použití PRAČKA

Návod k použití PRAČKA Návod k použití IWTE 51251 PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání spotřebiče Zapojení do elektřiny a připojení vody První prací cyklus Technické údaje Popis pračky Ovládací panel Displej Jak otevřít

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší sušičky Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné

Více

Návod k použití. User Manual. Washing Machine. Pračka PL 1061-5 TL

Návod k použití. User Manual. Washing Machine. Pračka PL 1061-5 TL Návod k použití User Manual Pračka Washing Machine PL 06-5 TL 2 OBSAH Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Ovládací panel 5 Tabulka programů 6 Údaje o spotřebě 8 Funkce 9 Před

Více

WIXL 126. Pračka. Návod k instalaci a použití

WIXL 126. Pračka. Návod k instalaci a použití WIXL 126 Pračka Návod k instalaci a použití WIXL 126 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

L 70270 VFL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

L 70270 VFL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ L 70270 VFL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 5 TECHNICKÉ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ PANEL 10 PROGRAMY 13 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 13 POUŽITÍ

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS... EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA PROGRAMU JAK ČISTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL. Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register. Před použitím přístroje

Více

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W AUTOMATICKÁ PRAČKA Tento návod je platný pro model BFW1000W OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje,

Více

Provoz sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

Provoz sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Provoz sušičky Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné pro sušení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 14 PŘED POUŽITÍM

Více

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

EWT 1066 EDW EWT 1266 EDW...

EWT 1066 EDW EWT 1266 EDW... EWT 1066 EDW EWT 1266 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.............................................................. 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE...................................................................

Více

...... EWT 1066 ODW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

...... EWT 1066 ODW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1066 ODW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.............................................................. 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE...................................................................

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 75260 TLC 1 CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. POPIS

Více

........ EWT 1066 TDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWT 1066 TDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1066 TDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ VYJMUTÍ FILTRU PÉČE

Více