TOSHIBA Série L10 Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOSHIBA Série L10 Uživatelská příručka"

Transkript

1 TOSHIBA Série L10 Uživatelská příručka

2 TOSHIBA Série L10 Copyright 2004 TOSHIBA Corporation. Všechna práva vyhrazena. Podle autorského práva nesmí být tato příručka reprodukována v jakékoliv formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti TOSHIBA. S ohledem na použití informací zde uváděných není předpokládána žádná návaznost na patenty. Uživatelská příručka pro přenosný osobní počítač série TOSHIBA L10 První vydání Prosinec 2004 Vlastnictví a práva na pořizování kopií hudby, videa, počítačových programů, databází, atd. jsou chráněna autorským zákonem. Materiály chráněné autorským právem mohou být kopírovány pouze pro osobní a domácí použití. Pokud si nad rámec výše uvedených omezení budete kopírovat (včetně převádění datových formátů) nebo pozměňovat tyto materiály, předávat je nebo distribuovat přes Internet bez předchozího schválení vlastníků autorských práv, mohou tito na vás požadovat náhrady a můžete se tak vystavit trestnímu stíhání za porušení autorských nebo osobních práv. Pamatujte na dodržování autorského práva, pokud používáte tento produkt ke kopírování prací podléhajících autorskému právu nebo při jiných činnostech. Pamatujte, že právo vlastníka chráněné autorským právem můžete porušit také tím, že použijete funkce pro přepnutí zobrazovacího režimu (např. širokoúhlý režim, režim zvětšení apod.) tohoto produktu pro zobrazení zvětšených obrázků nebo videa v kavárnách nebo hotelích za účelem zisku nebo poskytnutí veřejnosti. Tento produkt obsahuje technologie chráněné autorským právem prostřednictvím patentových práv Spojených států a dalších práv chránících duševní vlastnictví. Použití této technologie na ochranu autorských práv musí být schváleno společností Macrovision a je předpokládáno její domácí použití a jiné omezené prohlížení, pokud není jinak schváleno společností Macrovision. Reverzní inženýrství nebo analýza kódu je zakázána. Poznámka Tato příručka byla ověřena a byla zkontrolována přesnost jejího obsahu. Informace obsažené v této příručce platí pro osobní přenosný počítač Série TOSHIBA L10 a odpovídají stavu v době vydání této příručky. Nové modely počítačů nebo nová vydání této příručky mohou být uvedena bez předchozího upozornění. Společnost TOSHIBA nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené přímo nebo nepřímo technickými nebo typografickými chybami nebo opomenutími zde se vyskytujícími nebo rozdíly mezi produktem a příručkou. Uživatelská příručka ii

3 TOSHIBA Série L10 Obchodní značky Intel, Intel SpeedStep, Pentium a Celeron jsou obchodní nebo registrované značky společnosti Intel Corporation. Windows a Microsoft jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. Photo CD je obchodní značkou společnosti Eastman Kodak. TruSurround XT, WOW XT, SRS a symbol jsou obchodními značkami SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround XT, WOW XT, TruBass, SRS 3D a FOCUS jsou zahrnuty do licence společnosti SRS Labs, Inc. V prírucce mohou být použity i další obchodní znacky a registrované obchodní znacky neuvedené výše. Evropa Prohlášení o shodě EU Tento produkt je označen štítkem CE v souladu s příslušnou evropskou direktivou, jmenovitě s Direktivou o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/ EEC pro přenosné počítače a další elektronické vybavení včetně dodaného napájecího adaptéru, s Direktivou o vybavení rádiových a rádiových telekomunikačních zařízení 99/5/EEC v případě, že je implemetováno telekomunikační příslušenství a Direktivou pro nízké napětí 73/23/EEC pro dodaný napájecí adaptér. Označení CE je zaručeno společností TOSHIBA EUROPE GmbH, Hammfelddamm 8, Neuss, Německo, telefon +49 (0) Kopii příslušného Prohlášení o shodě CE naleznete na následujících internetových stránkách: Uživatelská příručka iii

4 TOSHIBA Série L10 Modem - upozornění Prohlášení o shodě Zařízení bylo schváleno [Rozhodnutí Evropské komise CTR21 ] pro celoevropské jednoterminálové připojení k veřejné telefonní síti (PSTN). Díky rozdílům mezi sítěmi PSTN v jednotlivých zemích není zaručeno, že toto schválení bezpodmínečně zaručuje bezporuchový provoz na všech koncových bodech sítě PSTN. V případě potíží se nejprve obra te na vašeho dodavatele zařízení v první instanci. Prohlášení o kompatibilitě sítě Tento produkt je navržen pro práci v následujících sítích a je s nimi kompatibilní. Byl testován podle dalších požadavku a vyhověl požadavkům obsaženým v EG Německo ATAAB AN005,AN006,AN007,AN009,AN010 a DE03,04,05,08,09,12,14,17 Řecko ATAAB AN005,AN006 a GR01,02,03,04 Portugalsko ATAAB AN001,005,006,007,011 a P03,04,08,10 Španělsko ATAAB AN005,007,012 a ES01 Švýcarsko ATAAB AN002 Všechny ostatnístáty ATAAB AN003,004 / oblasti Zvláštní nastavení přepínačů nebo nastavení software je třeba pro jednotlivé sítě, obra te se na příslušné uživatelské příručky, kde naleznete podrobnosti. Funkce hookflash (časované přerušení zpětného volání) musí být schválena v každém státu zvláš. Nebylo testováno, zda tato funkce je v souladu s normami jednotlivých států, nelze tedy zaručit bezchybnou činnost této specifické funkce v jednotlivých státech a ve specifických sítích. Uživatelská příručka iv

5 TOSHIBA Série L10 Bezpecnostní pokyny pro provoz optické diskové jednotky Projděte si mezinárodně platná opatření uvedená na konci tohoto oddílu. Panasonic DVD Super Multi UJ-830 Jednotka DVD Super Multi obsahuje laserový systém. Správné používání výrobku vyžaduje pečlivé prostudování návodu a jeho uschování pro budoucí použití. Pokud výrobek vyžaduje údržbu, obra te se na autorizovaný servis. Jiné než v těchto pokynech popsané využití ovládacích prvků, provádění úprav nebo postupů jiných, než zde uvedených, může způsobit nebezpečné ozáření. Zabraňte možnosti zásahu laserovým paprskem, nepokoušejte se výrobek rozebírat. Uživatelská příručka v

6 TOSHIBA Série L10 TOSHIBA SAMSUNG STORAGE TECHNOLOGY DVD-ROM & CD-R/RW TS-L462A Jednotka DVD-ROM & CD-R/RW obsahuje laserový systém. Správné používání výrobku vyžaduje pečlivé prostudování návodu a jeho uschování pro budoucí použití. Pokud výrobek vyžaduje údržbu, obra te se na autorizovaný servis. Jiné než v těchto pokynech popsané využití ovládacích prvků, provádění úprav nebo postupů jiných, než zde uvedených, může způsobit nebezpečné ozáření. Zabraňte možnosti zásahu laserovým paprskem, nepokoušejte se výrobek rozebírat. Uživatelská příručka vi

7 TOSHIBA Série L10 Panasonic DVD-ROM & CD-R/RW UJ-DA760 Jednotka DVD-ROM & CD-R/RW obsahuje laserový systém. Správné používání výrobku vyžaduje pečlivé prostudování návodu a jeho uschování pro budoucí použití. Pokud výrobek vyžaduje údržbu, obra te se na autorizovaný servis. Jiné než v těchto pokynech popsané využití ovládacích prvků, provádění úprav nebo postupů jiných, než zde uvedených, může způsobit nebezpečné ozáření. Zabraňte možnosti zásahu laserovým paprskem, nepokoušejte se výrobek rozebírat. Uživatelská příručka vii

8 TOSHIBA Série L10 Mezinárodní upozornění CAUTION: Tento přístroj obsahuje laserový systém a je klasifikován jako LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1. Správné používání výrobku vyžaduje pečlivé prostudování návodu a jeho uschování pro budoucí použití. Při jakémkoli problému s tímto modelem se obra te na AUTORIZOVANÝ servis. Zabraňte možnosti zásahu laserovým paprskem, nepokoušejte se výrobek rozebírat. VORSICHT: Dieses Gerät enthält ein Laser- System und ist als "LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT" klassifiziert. Für den richtigen Gebrauch dieses Modells lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren diese bitte als Referenz auf. Falls Probleme mit diesem Modell auftreten, benachrichtigen Sie bitte die nächste "autorisierte Service-Vertretung". Um einen direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden darf das Gerät nicht geöffnet werden. ADVARSEL: Denne mćrking er anbragt udvendigt pĺ apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med laserstrĺler af klasse 1, hviket betyder, at der anvendes laserstrlier af svageste klasse, og at man ikke pĺ apparatets yderside kan bilve udsat for utilladellg kraftig strĺling. APPARATET BOR KUN ĹBNES AF FAGFOLK MED SĆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER MED LASERSTRĹLER! Indvendigt i apparatet er anbragt den her gengivne advarselsmćkning, som advarer imod at foretage sĺdanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsatte sig for laserstrĺling. Uživatelská příručka viii

9 TOSHIBA Série L10 OBS! Apparaten innehĺller laserkomponent som avger laserstrĺining överstigande gränsen för laserklass 1. VAROITUS. Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää laserdiodin, joka lähetää näkymätöntä silmilie vaarallista lasersäteilyä. CAUTION: POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, PROVÁDĚNÍ ÚPRAV NEBO POSTUPŮ JINÝCH, NEŽ UVEDENÝCH V PŘÍRUČCE MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK NEBEZPEČNÉ OZÁŘENÍ. VORSICHT: DIE VERWENDUNG VON ANDEREN STEURUNGEN ODER EINSTELLUNGEN ODER DAS DURCHFÜHREN VON ANDEREN VORGÄNGEN ALS IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN KÖNNEN GEFÄHRLICHE STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR FOLGE HABEN. Uživatelská příručka ix

10 TOSHIBA Série L10 Obecná upozornění Počítače TOSHIBA jsou navrženy tak, aby zaručovaly optimální bezpečnost, minimalizovaly námahu a odolávaly nárokům kladeným na přenosné stroje. Určitá omezení a doporučení je nicméně vhodné vzít v úvahu, aby nedošlo k případnému poranění osob nebo poškození počítače. Zcela určitě si proto přečtěte obecná bezpečnostní opatření níže a upozornění uvedená v textu této příručky. Obra te se rovněž na Bezpečnostní příručku. Přílišná námaha Pozorně si přečtěte Bezpečnostní příručku. Obsahuje informace potřebné pro prevenci únavy z námahy rukou a zápěstí, která může být způsobena dlouhodobým používáním klávesnice. Kapitola 3, Začínáme, rovněž obsahuje informace o vhodném uspořádání pracovního prostoru, postavení a osvětlení, které vám pomůže snížit fyzickou námahu. Varování před přehřátím Vyhnete se delšímu fyzickému kontaktu s pocítacem. Při dlouhodobém používání počítače se může povrch počítače silně zahřívat. Teplota sice nemusí být príliš vysoká na dotyk, ale dlouhodobý fyzický kontakt (napríklad pokud si položíte pocítac na klín nebo pokud si ruce položíte na operku pro dlane) muže zpusobit popálení pokožky. Rovněž, je-li počítač užíván po dlouhou dobu, vyhněte se přímému kontaktu s kovovou deskou podpírající vstupní a výstupní porty. Může být velmi horká. Povrch napájecího adaptéru může být po delším používání horký. Tento stav není příznakem poruchy. Pokud potřebujete přenášet napájecí adaptér, odpojte jej a nechejte jej před přenášením vychladnout. Nepokládejte napájecí adaptér na materiály, které jsou citlivé na teplo. Takové materiály by mohly být poškozeny. Uživatelská příručka x

11 Obecná upozornění Tlak a poškození nárazem Nevystavujte počítač vysokému fyzickému tlaku a vyhněte se silným nárazům. Vysoký tlak nebo nárazy mohou zpusobit poškození soucástí pocítace a být prícinou jeho selhání. Přehřátí PC karet Některé PC karty se mohou silně zahřívat při dlouhodobém používání. Přehřátí PC karet muže způsobovat chyby a nestabilitu při provozu PC karet. Pokud vyměňujete PC karty, které byly dlouhodobě používány, buďte rovněž opatrní. Mobilní telefony Používání mobilních telefonu muže rušit zvukový systém. Provoz počítače tím není nijak omezen, ale doporučuje se udržovat mezi počítačem a mobilním telefonem vzdálenost 30cm, pokud je používán. Výkon procesoru ( CPU ) Upozornění Výkonnost procesoru ve vašem počítači se může odlišovat od specifikací za následujících podmínek: použití některých periferních zařízení napájení z baterie místo napájení ze sítě použití některých multimediálních her nebo přehrávání videa se zvláštními efekty použití standardních telefonních linek nebo sí ových spojení s nízkou rychlostí použití složitého modelovacího software, jako jsou špičkové návrhářské aplikace použití počítače v místech s nízkým tlakem (výška > metrů nad mořen nebo > stop). použití počítače při teplotách mimo rozsah 5 C až 35 C (41 F až 95 F) nebo > 25 C (77 F) ve velkých výškách (všechny teplotní údaje jsou přibližné). Výkon procesoru se může rovněž odlišovat od specifikací v závislosti na konfiguraci počítače. Za některých okolností se může váš počítač automaticky vypnout. Jde o normální ochrannou funkci navrženou ke snížení rizika ztráty dat nebo poškození zařízení, pokud není používáno za doporučených podmínek. Chcete-li se vyhnout ztrátě dat, vždy si vytvářejte záložní kopie dat jejich pravidelným ukládáním na externí médium. Pro dosažení optimálního výkonu vždy počítač používejte jen za doporučených podmínek. Přečtěte si další omezení v oddíle Požadavky na prostředí v Dodatku A, Specifikace. Více informací získáte od středisek pro servis a podporu TOSHIBA. Uživatelská příručka xi

12 Obecná upozornění Vyhovění CE Tento produkt a jeho původní vybavení jsou navrženy tak, aby vyhovovaly příslušné EMC (elektromagnetické kompatibilitě) a bezpečnostním normám. Společnost TOSHIBA nicméně nezaručuje soulad produktu s požadavky těchto standardů EMC, pokud použité nebo zapojené vybavení a kabely nejsou výrobkem společnosti TOSHIBA. V takovém případě musí osoby, které připojily / implementovaly toto vybavení / kabely, zajistit, že celý systém (PC a vybavení / kabely) stále vyhovuje požadovaným normám. Chcete-li se vyhnout problémům s kompatibilitou EMC, dodržujte následující pravidla: Připojujte/ implementujte pouze vybavení označené značkou CE Připojujte pouze nejlepší stíněné kabely Pracovní prostředí Tento produkt je navržen tak, aby splňoval požadavky EMC (elektromagnetické kompatibility) pro takzvaná obytná, obchodní a lehká průmyslová prostředí. TOSHIBA neschvaluje používání tohoto produktu v pracovních prostředích jiných než výše zmíněná obytná, obchodní a lehká průmyslová prostředí. Nejsou schválena například následující prostředí: Průmyslová prostředí (prostředí s napájecím napětím >230 V~) Lékařská prostředí Prostředí dopravních prostředků Prostředí letadel Pokud je tento produkt dodán s portem pro sí ové připojení, obra te se na odstavec Sí ové připojení. Společnost TOSHIBA Europe GmbH nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv následky vyplývající z užívání tohoto produktu v neschválených pracovních prostředích. Následky užívání tohoto produktu v neschválených pracovních prostředích mohou být: Interference s jinými zařízeními nebo stroji v blízkém okolí Selhání nebo ztráta dat z počítače způsobené rušením vznikajícím v jiném zařízení nebo stroji v blízkém okolí TOSHIBA tedy důrazně doporučuje vhodné testování elektromagnetické kompatibility tohoto produktu před použitím v jakémkoliv neschváleném pracovním prostředí. V případě automobilů nebo letadel je třeba před užíváním tohoto produktu požádat výrobce nebo provozovatele letecké linky o povolení užívat tento produkt. Z důvodů obecné bezpečnosti není dovoleno používat tento produkt v prostorech, kde se vyskytuje atmosféra výbušné směsi plynů. Uživatelská příručka xii

13 Obecná upozornění Sí ové připojení (varování třídy A) Pokud má tento produkt sí ové periferie a bude-li připojen k síti, jsou splněny předpoklady pro limity vyzařování Třídy A (v souladu s technickými normami). To znamená, že pokud je produkt používán v domácím prostředí, mohou být rušena jiná zařízení v blízkém okolí. Nepoužívejte proto tento produkt v takových prostředích (například v obývacím pokoji), v opačném případě můžete způsobit následné rušení a nést za něj odpovědnost. Informace o bezpečném zápisu na optická média I v případě, že software neindikuje žádný problém, se vždy ujistěte, že byla data správně zapsána na zapisovatelé optické médium (CD-R, CD-RW apod.). Wireless LAN a vaše zdraví Bezdrátové LAN produkty, stejně jako ostatní radiové produkty, vysílají elektromagnetické vlnění o určité frekvenci. Úroveň energie vysílané zařízeními Wireless LAN je ale mnohem nižší, než u jiných radiokomunikačních zařízení, například mobilních telefonů. Jelikož produkty Wireless LAN pracují podle vodítek daných bezpečnostními standardy a doporučeními pro bezpečnost rádiových frekvencí, společnost TOSHIBA věří, že je jejich používání pro zákazníky bezpečné. Tyto normy a doporučení jsou výsledkem shody mezi členy vědecké komunity a pramení z diskuse mezi výbory, složenými z vědců, kteří neustále revidují a interpretují rozsáhlou vědeckou literaturu. V některých případech může být použití bezdrátové sítě LAN omezeno správcem budovy, provozovatelem dopravního prostředku, nebo zodpovědnými představiteli příslušné organizace. Je tomu tak například: při používání zařízení Wireless LAN na palubě letadel nebo v jakémkoli jiném prostředí, kde může dojít k nebezpečnému rušení jiných důležitých zařízení či spojení. Pokud si nejste jisti opatřeními, jež se vztahují na použití bezdrátových zařízení v určitém prostředí či organizaci (např. letiště), doporučuje se požádat o povolení k použití zařízení Wireless LAN příslušné zodpovědné orgány před jejich zapnutím. Bezpečnostní pokyny pro produkty Wireless Pokud je váš počítač vybaven funkcemi bezdrátové sítě Wireless, je třeba si před použitím produktů Wireless podrobně přečíst veškeré bezpečnostní pokyny a porozumět jim. Tato příručka obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutné dodržovat, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo k poškození zařízení Wireless. Uživatelská příručka xiii

14 Obecná upozornění Omezení odpovědnosti Nepřebíráme zodpovědnost za škody způsobené zemětřesením nebo bleskem, ohněm mimo naše zavinění, činností třetích stran, jinými nehodami, záměrnými nebo nahodilými chybami uživatele nebo chybným způsobem použití za neobvyklých podmínek. Za následné škody (ztrátu obchodního zisku, přerušení činnosti), které se mohou vyskytnou v návaznosti na nefunkčnost produktu, rovněž nepřebíráme odpovědnost. Nepřebíráme odpovědnost za škody zaviněné nedostatečným prostudováním obsahu uživatelské příručky. Za škody vzniklé díky chybné činnosti nebo zastavení práce počítače v důsledku použití zařízení v kombinaci se zařízeními jiných výrobců nepřebíráme žádnou odpovědnost. Omezení použití Nepoužívejte produkty Wireless pro řízení zařízení: Zařízení přímo propojených se systémy podpory života, jako jsou následující. Lékařské přístroje, jako jsou systémy podpory života, zařízení použité při operacích, atd. Výfukové systémy pro plyny, jako jsou jedovaté plyny atd., a výfukové systémy pro kouř. Zařízení, které musí být sestavováno v souladu s právními předpisy, jako je Zákon o požární ochraně, Stavební zákon apod. Zařízení odpovídající výše zmíněnému. Zařízení propojených se zařízením pro lidskou bezpečnost nebo s velkým vlivem na udržování bezpečnosti veřejných funkcí apod., protože toto zařízení nebylo navrženo pro takový způsob použití. Zařízení pro řízení dopravního provozu v letectví, na železnici, na silnici, v námořní dopravě atd. Zařízení použití v jaderných elektrárnách atd. Zařízení odpovídající výše zmíněnému. Uživatelská příručka xiv

15 Obecná upozornění VAROVÁNÍ Vypněte přepínač bezdrátové komunikace produktu Wireless na přeplněných místech, jako je například plný vlak podzemní dráhy. Udržujte tento produkt ve vzdálenosti alespoň 22 cm od srdečního stimulátoru. Rádiové vlny mohou ovlivnit funkci srdečního stimulátoru a způsobit tak dýchací potíže. Vypněte přepínač bezdrátové komunikace produktu uvnitř nemocnice nebo v blízkosti lékařského zařízení. Nepřibližujte lékařské zařízení do blízkosti tohoto produktu. Rádiové vlny mohou ovlivnit elektrické lékařské zařízení a zavinit tak nehodu způsobenou chybnou funkcí zařízení. Vypněte přepínač bezdrátové komunikace v blízkosti automatických dveří, požárních hlásičů nebo jiných zařízení pro automatickou kontrolu. Rádiové vlny mohou ovlivnit zařízení pro automatickou kontrolu a zavinit tak nehodu způsobenou chybnou funkcí zařízení. Nezapínejte přepínač bezdrátové komunikace v letadlech nebo na místech, kde dochází nebo může docházet rádiové rušení. Rádiové vlny mohou tato zařízení ohrozit a zavinit tak nehodu způsobenou chybnou funkcí zařízení. Sledujte případné účinky rušení nebo jiné potíže na jiných zařízeních při používání tohoto produktu. Pokud dochází k nějakým vedlejším efektům, vypněte přepínač bezdrátové komunikace. V opačném případě mohou rádiové vlny ovlivnit činnost jiných zařízení a zavinit tak nehodu způsobenou chybnou funkcí zařízení. Při použití produktu v automobilu si u výrobce ověřte, jestli má automobil ověřenu příslušnou elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Rádiové vlny tohoto produktu mohou omezit bezpečnost řízení. V závislosti na typu vozidla může produkt ve vzácných případech ovlivnit elektronické zařízení instalované v automobilu. POZNÁMKA Nepoužívejte produkt na následujících místech: V blízkosti mikrovlnné trouby nebo v jiném prostředí, kde je generováno magnetické pole. Na místech nebo v blízkosti zařízení, kde se vyskytuje statická elektřina nebo rádiové rušení. Na místech, kde v závislosti na prostředí není produkt v dosahu rádiových vln. Uživatelská příručka xv

16 TOSHIBA Série L10 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Předmluva příručky xxii Ujednání xxiii Zkratky xxiii Ikony xxiii Klávesy xxiii Použití kláves xxiv Zobrazení xxiv Upozornění xxiv Úvod Kontrola vybavení Hardware Software Vlastnosti zvláštní funkce Nástroje doplňky Seznámení s počítačem Přední strana při zavřeném displeji Levá strana Pravá strana Zadní strana Spodní strana Přední strana při otevřeném displeji Indikátory systému a klávesnice USB disketová jednotka (doplňková) Uživatelská příručka xvi

17 Obsah Kapitola 3 Kapitola 4 Pevná jednotka optických médií kódy regionu pro jednotky DVD a média zapisovatelné disky Disky CD Disky DVD Formáty Jednotka DVD-ROM a CD-R/RW Jednotka DVD Super Multi Napájecí adaptér Začínáme Příprava pracovního prostředí Všeobecné podmínky Umístění počítače Sezení a držení těla Osvětlení Pracovní návyky Instalace baterie Připojení napájecího adaptéru Otevření displeje Zapnutí počítače Instalace Windows XP Vypnutí počítače Režim vypnutí (režim bootování) Režim Hibernace Režim Spánku Restartování počítače Obnova předem instalovaného software Základy provozu Použití plošky TouchPad Použití disketové jednotky USB Připojení disketové jednotky 3,5" Odpojení disketové jednotky 3,5" Použití jednotky optických médií Vkládání disků Vyjímání disků Ovládání zvuku/videa tlacítka Další a Predchozí Tlacítka Prehrávat/pozastavit a Stop Uživatelská příručka xvii

18 Obsah Zápis CD na jednotce DVD-ROM a CD-R/RW Důležité upozornění (DVD-ROM and CD-R/RW drive) Před zápisem nebo přepisem Během zápisu nebo přepisu Upozornění (jednotka CD-R/RW) Zápis disků CD/DVD na jednotce DVD Super Multi Důležitá informace (jednotka DVD Super Multi) Upozornění (jednotka DVD Super Multi) Před zápisem nebo přepisem Během zápisu nebo přepisu RecordNow! Basic pro počítač TOSHIBA Software DLA for TOSHIBA Instalace InterVideo WinDVD Creator Platinum InterVideo WinDVD Creator Platinum Péče o média CD/DVD Pružné disky Zvukový systém Ovládání hlasitosti Úroveň mikrofonu Modem Volba regionu Nabídka Vlastnosti Nastavení Výběr modemu Vlastnosti vytáčení Připojení Odpojení Wireless LAN Zabezpečení Přepínač bezdrátové komunikace Indikátor bezdrátové komunikace LAN Typy kabelů sítí LAN Připojení kabelu LAN Odpojení kabelu LAN Čištění počítače Přeprava počítače Uživatelská příručka xviii

19 Obsah Kapitola 5 Kapitola 6 Klávesnice Znakové klávesy F1... F12 funkční klávesy Programovatelné klávesy: kombinace klávesy Fn Emulace kláves rozšířené klávesnice Horké klávesy Příchytná klávesa Fn Speciální klávesy Windows Překryvná klávesnice Přepnutí na numerický blok Dočasné použití normální klávesnice (překrytí zapnuto) Vkládání znaků ASCII Napájení a režimy při zapnutí Podmínky napájení Indikátory napájení Typy baterií Baterie Baterie hodin reálného času Péče o baterii a její použití Bezpečnostní pokyny Nabíjení baterií Sledování kapacity baterie Maximalizace provozní doby baterie Uchování dat při vypnutém napájení Prodloužení životnosti baterie Výměna baterie Vyjmutí baterie Instalace baterie Režimy při zapnutí Nástroje Windows Horké klávesy Vypnutí a zapnutí panelem displeje Automatické vypnutí systému Uživatelská příručka xix

20 Obsah Kapitola 7 Kapitola 8 Doplňková zařízení PC karta Instalace PC karty Vyjmutí PC karty Rozšíření paměti Instalace pamě ového modulu Vyjmutí pamě ového modulu Přídavná baterie Další napájecí adaptér Jednotka pružného disku Externí monitor TV Změna rozlišení Bezpečnostní zámek Náprava závad Postup při řešení problému Základní opatření Analýza problému Základní opatření u hardwaru a systému Spouštění systému Samočinný test Napájení Hodiny skutečného času Klávesnice Panel LCD Jednotka pevného disku Jednotka DVD-ROM & CD-R/RW Jednotka DVD Super Multi Disketová jednotka PC karty Polohovací zařízení USB Rozšíření paměti Zvukový systém Monitor Modem LAN Wireless LAN Tiskárna Podpora TOSHIBA Dříve než zavoláte Kam psát? Uživatelská příručka xx

21 Obsah Dodatek A Dodatek B Dodatek C Dodatek D Dodatek E Specifikace Řadič zobrazení a režimy Wireless LAN Napájecí kabel a konektory Pokud je vám počítač odcizen Glosář Rejstřík Uživatelská příručka xxi

22 TOSHIBA Série L10 Předmluva příručky Blahopřejeme vám k zakoupení počítače série TOSHIBA L10. Tento výkonný přenosný počítač lze velmi snadno rozšířit a to i o nástroje multimédií, je navržen tak, aby vám poskytl roky spolehlivého a vysoce výkonného provozu. V této příručce naleznete, jak váš počítač série TOSHIBA L10 zapojit a jak jej začít používat. Je zde také podrobně popsáno, jak lze počítač nakonfigurovat, jsou popsány základní operace a údržba, používání doplňků a odstraňování závad. Pokud s počítači teprve začínáte nebo pokud jste dříve přenosný počítač neužívali, pročtěte si nejprve kapitoly Úvod a Seznámení s počítačem a seznamte se s jednotlivými funkcemi, součástmi a doplňkovými zařízeními. Poté si přečtěte kapitolu Začínáme, kde naleznete podrobný návod, jak počítač zapojit. Pokud již máte s používáním počítačů zkušenosti, pokračujte prosím v četbě úvodu, abyste se seznámili s organizací této příručky a potom si můžete příručku prolistovat. Určitě si ale pročtěte oddíl Specifikace v Úvodu, abyste se seznámili s funkcemi počítače, které nejsou běžné nebo jsou užity pouze u tohoto počítače. Pokud chcete instalovat PC karty nebo připojovat externí zařízení jako je monitor, přečtěte si kapitolu 7, Doplňková zařízení. Tato příručka má devět následujících kapitol, sedm dodatků, glosář a rejstřík. Kapitola 1, Úvod, obsahuje přehled funkcí, možností a doplňků počítače. Kapitola 2, Seznámení s počítačem, popisuje součásti počítače a stručně vysvětluje jejich funkci. Kapitola 3, Začínáme, poskytuje stručný přehled, jak s počítačem začít pracovat a poskytuje pokyny k bezpečnosti a k přizpůsobení pracovního prostředí. Uživatelská příručka xxii

23 Předmluva Kapitola 4, Základy provozu, obsahuje návod, jak používat následující zařízení: Touch pad, doplňková jednotka USB, ovládání zvuku a videa, zvukový systém, jednotky optických médií, modem, bezdrátové komunikace a LAN. Také obsahuje tipy jak pečovat o počítač, o diskety a o disky CD/DVD. Kapitola 5, Klávesnice, popisuje zvláštní klávesové funkce včetně přepínání klávesnice a horkých kláves. Kapitola 6, Napájení a režimy při zapnutí, popisuje podrobně možnosti napájení počítače a úsporné režimy baterie. Kapitola 7, Doplňková zařízení, popisuje dostupný doplňkový hardware. Kapitola 8, Náprava závad poskytuje užitečné informace pro provádění některých diagnostických testů a rady pro případy, kdy počítače nepracuje jak má. V dodatcích jsou uvedeny technické údaje vašeho počítače. Glosář definuje obecnou počítačovou terminologii a obsahuje seznam zkratek použitých v textu. Pomocí Rejstřík můžete v této příručce rychle vyhledat požadovanou informaci. Ujednání V této příručce se pro popis, identifikaci a zvýraznění termínů a provozních postupů používají následující prostředky. Zkratky Při prvém výskytu a kdykoliv je to pro srozumitelnost potřebné, jsou zkratky uvedeny v závorkách za jejich definicí. Příklad: Read Only Memory (ROM). Zkratková slova jsou také definována v Glosáři. Ikony Ikony identifikují porty, displeje a ostatní části vašeho počítače. Panel indikátorů také používá ikony k identifikaci těch součástí, o jejichž stavu podává informaci. Klávesy Klávesy jsou v textu použity při popisu mnoha postupů práce s počítačem. Výrazným typem písma jsou označeny nejdůležitější symboly, které se na klávesnici objevují. Například Enter označuje klávesu Enter. Uživatelská příručka xxiii

24 Předmluva Použití kláves Některé operace vyžadují současné stisknutí dvou nebo více kláves. Tyto operace jsou zde označeny hlavními symboly těchto kláves, které jsou odděleny znakem plus ( +). Například Ctrl+C znamená, že musíte podržet klávesu Ctrl a ve stejný okamžik stisknout klávesu C. Pokud jsou použity tři klávesy, podržte první dvě a ve stejný okamžik stiskněte třetí. ABC Pokud postup vyžaduje akci jako je klepnutí na ikonu nebo zadání textu, je název ikony nebo text, který je třeba zapsat, uveden v písmu podle příkladu vlevo. Zobrazení S ABC Jména oken nebo ikon nebo text vytvořený počítačem, který se objevuje na obrazovce počítače, je v příručce uveden písmem, které vidíte vlevo. Upozornění V této příručce se upozornění většinou používá pro zvýraznění důležité informace. Každý druh upozornění je označen podle níže uvedeného vzoru. Dejte pozor! Upozornění vás informuje o tom, že nesprávné použití zařízení nebo neuposlechnutí instrukcí může mít za následek ztrátu dat nebo i poškození vašeho počítače. Přečtěte si prosím. Poznámka je návod nebo rada, která vám pomůže co nejlépe využívat vaše zařízení. Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, kdy v případě nedodržení pokynů může být způsobena smrti nebo vážné poranění. Uživatelská příručka xxiv

25 TOSHIBA Série L10 Kapitola 1 Úvod V této kapitole naleznete seznam položek v krabici s počítačem, jsou zde uvedeny parametry počítače, popsány doplňky a příslušenství. Některé funkce popsané v této příručce nemusí správně fungovat, pokud budete používat operační systém, který nebyl předem nainstalován firmou TOSHIBA. Kontrola vybavení Pečlivě vybalte počítač. Uschovejte krabici a balicí materiál pro budoucí použití. Hardware Presvedcete se, zda máte všechny následující položky: Přenosný osobní počítač série TOSHIBA L10 Univerzální napájecí adaptér a napájecí kabel Modulární kabel modemu (doplňková část závislá na zakoupeném modelu). Před zahájením používání počítače je nutné instalovat baterii. Viz oddíl Instalace baterie v kapitole 3, Začínáme. Uživatelská příručka 1-1

26 Úvod Software Windows XP Home Edition nebo Professional V pocítaci je predem instalován následující software: Microsoft Windows XP Home Edition nebo Professional Ovladac modemu Ovladač grafické karty pro Windows Nástroje TOSHIBA Ovladač Wireless LAN (lze použít pouze u modelů s Wireless LAN) Ovladač zvukové karty pro Windows Přehrávač videa na DVD Ovladač LAN Ovladač polohovacího zařízení Uživatelská příručka TOSHIBA Konzole TOSHIBA TOSHIBA ConfigFree TOSHIBA Touch and Launch Nástroj spínání TOSHIBA TouchPad TOSHIBA PC Diagnostic Tool Nástroj TOSHIBA Zooming Další software může být předem nainstalován v závislosti na zakoupeném modelu. Dokumentace Uživatelská příručka TOSHIBA L10 Rychlý start TOSHIBA L10* Příručka s bezpečnostními pokyny Záruční informace Záložní média a doplňkový software Záchranný disk CD-ROM s nástroji a programy CD s dalším dosftwarem* * označuje doplňkovou součást, která je závislá na zakoupeném modelu. Pokud nekteré z techto položek chybí nebo jsou poškozeny, kontaktujte co nejdríve svého prodejce. Uživatelská příručka 1-2

27 Úvod Vlastnosti Počítač používá technologii vysoké integrace LSI (Large Scale Integration) společnosti TOSHIBA, polovodičovou technologii CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) k dosažení malých rozměrů, minimální hmotnosti, nízké spotřeby energie a vysoké spolehlivosti. Tento pocítac má následující vlastnosti a výhody: Procesor Vestavěná Počítač je vybaven procesorem Intel. Procesor Intel Celeron M, který zahrnuje 1 MB mezipaměti úrovně 2. Procesor Intel Pentium M 350 (1,3GHz) nebo vyšší. V budoucnu mohou být instalovány i jiné procesory. Pamě Sloty Až dva pamě ové moduly s kapacitou 256 nebo 256 MB lze instalovat do pamě ového slotu a dosáhnout tak maximální kapacity paměti systému 1 GB. Před instalací pamě ového modulu 512 MB se ujistěte, že jsou vyjmuty všechny dříve instalované pamě ové moduly. Video RAM Maximálně 64 MB paměti RAM je určeno pro zobrazování. Uživatelská příručka 1-3

28 Úvod Napájení Baterie Baterie hodin (RTC) Napájecí adaptér Počítač je napájen jednou lithium-ionovou baterií umožňující dobíjení. Vestavěná baterie RTC udržujenastavení času a kalendáře. Univerzální napájecí adaptér dodává systému energii a dobíjí vybité baterie. Je dodáván se samostatným napájecím kabelem. Vzhledem k tomu, že je univerzální, muže být pripojen k síti strídavého napetí v rozmezí od 100 do 240 voltu, výstupní proud se liší u jednotlivých modelu. Použití jiného modelu muže poškodit pocítac. Viz oddíl Napájecí adaptér v kapitole 2, Seznámení s počítačem. Disky Jednotka pevného disku USB disketová jednotka (doplňková) K dispozici ve dvou velikostech. 40,0 miliard bajtů (37,26 GB) 60,0 miliard bajtů (55,88 GB) V budoucnu se mohou dodávat i jiné typy pevných disků. Pracuje s disketami 3,5" o kapacitě 1,44 MB nebo 720 KB. Pripojuje se k portu USB. Počítače této série mohou být vybaveny jednotkou optických médií. Dostupné jednotky optických médií jsou popsány níže. Uživatelská příručka 1-4

29 Úvod Jednotka DVD-ROM & CD-R/RW Jednotka DVD Super Multi Některé modely jsou vybaveny jednotkou DVD-ROM a CD-R/RW plné velikosti, umožňuje přehrávat disky CD/DVD bez nutnosti použití adaptéru. Čte disky DVD-ROM s maximálně 8 násobnou rychlostí a disky CD-ROM s maximálně 24 násobnou rychlostí. Zapisuje na disky CD-R až 24 násobnou rychlostí a na disky CD-RW až 24 násobnou rychlostí. Tato jednotka podporuje následující formáty: CD-R CD-RW DVD-ROM DVD Video CD DA CD-Text Photo CD (jedna/více částí) CD-ROM Režim 1, Režim 2 CD ROM XA Režim 2 (Form1, Form2) Rozšířené CD (CD EXTRA) Některé modely jsou vybaveny jednotkou DVD Super Multi plné velikosti, která umožňuje zaznamenávat data na přepisovatelné disky CD/ DVD a rovněž přehrávat disky CD a DVD o velikosti 12cm (4,72") nebo 8cm (3,15") bez použití adaptéru. Čte disky DVD-ROM s maximálně 8 násobnou rychlostí a disky CD-ROM s maximálně 24 násobnou rychlostí. Zapisuje na disky CD-R až 24 násobnou rychlostí, CD-RW až 10 násobnou rychlostí, DVD-R s maximálně 8 násobnou rychlostí, DVD-RW s maximálně 4 násobnou rychlostí. DVD+R s maximálně 8 násobnou rychlostí a DVD+RW s maximálně 4 násobnou rychlostí. Disky DVD-RAM maximálně 3 násobnou rychlostí. Jednotka podporuje tyto další formáty oproti jednotce DVD-RW & CD-R/RW. DVD+R DVD+RW DVD-RAM DVD-R DVD-RW Uživatelská příručka 1-5

30 Úvod Displej LCD panel počítače umožňuje zobrazení video grafiky s vysokým rozlišením. Obrazovku lze naklápet v širokém rozmezí úhlu pro dosažení maximálního pohodlí a citelnosti. Vestavěný Řadič grafiky Displej 15,0" TFT, 16 M barev, s následujícím rozlišením: XGA, 1024 bodů horizontálně 768 bodů vertikálně Řadič grafiky maximalizuje výkon displeje. Více informací naleznete v oddíle Řadič zobrazení a režimy v Dodatku B, Řadič zobrazení a režimy. Klávesnice Vestavěná 84 nebo 85 kláves, kompatibilní s rozšířenou klávesnicí IBM, zabudovaný numerický blok, speciální ovládání kurzoru a klávesy. Viz kapitola 5, Klávesnice, kde naleznete podrobnosti. Polohovací zařízení Vestavěná ploška TouchPad Polohovací zařízení Touch Pad a ovládací tlačítka na operce dlaní umožnují řídit pohyb ukazatele na displeji a posouvat obsahem oken. Porty Externí monitor USB 2.0 ( Universal Serial Bus) 15pinový analogový port VGA podporuje funkce kompatibilní se standardem VESA DDC2B. Počítač má porty univerzální sériové sběrnice USB odpovídající standardu USB 2.0, který umožňuje přenosy dat až 40-krát vyšší rychlostí oproti standardu USB 1.1. (Porty podporují rovněž standard USB 1.1.) Sloty PC karty Do slotu karty PC lze vložit jednu kartu typu II tlouš ky 5 mm. Uživatelská příručka 1-6

31 Úvod Multimédia Zvukový systém Konektor videovýstupu (S-Video) Ovládací tlačítka zvuku/videa Konektor sluchátek Konektor mikrofonu Zvukový systém kompatibilní se Zvukovým systémem Windows pracuje s interními reproduktory a poskytuje výstup na konektory pro externí mikrofon a sluchátka. Tento konektor umožňuje přenos obrazových dat do externích zařízení. Výstup dat závisí na typu zařízení připojeného ke kabelu S-Video. (Ne všechny modely podporují tuto funkci.) Ovládací tlačítka zvuku a videa dovolují snadné použití jednotky optických médií počítače. Tlačítka můžete rovněž použít pro ovládání zvukových CD, přehrávače videa na DVD a přehrávače Windows Media Player, pokud je systém zapnut. Tento konektor slouží pro výstup zvukového signálu. Konektor mikrofonu 3,5 mm umožňuje připojit třívodičový kabel monofonního mikrofonu nebo jiného zařízení pro zvukový vstup. komunikace Modem Vestavený modem umožnuje datovou a faxovou komunikaci. Podporuje V.90 (V.92). Rychlost prenosu dat a faxu závisí na kvalite analogové telefonní linky. Obsahuje konektor pro pripojení na telefonní linku. Standardy V.90 a v.92 jsou současně podporovány pouze v USA, Kanadě, Austrálii, Velké Británii, Francci a Německu. V ostatních oblastech je podporován pouze standard V.90. Uživatelská příručka 1-7

32 Úvod LAN Wireless LAN Počítač má vestavěnou podporu pro Ethernet LAN (10 megabitů za sekundu, 10BASE-T) a Fast Ethernet LAN (100 megabitů za sekundu, 100BASE-Tx). Funkce Wireless LAN není k dispozici na všech konfiguracích. Tam, kde je implementována, podporuje standard B a G, ale je kompatibilní s jinými systémy LAN založenými na technologii přímého rozprostřeného spektra (DSSS) / ortogonálního multiplexního rozdělení frekvencí, která odpovídá standardu IEEE Mechanismu automatické volby přenosové rychlosti vybírá z rozsahu 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 a 6Mbit/s. (IEEE g) Mechanismus automatické volby přenosové rychlosti v rozsahu 11; 5,5; 2 a 1 Mb/s. (IEEE b) Přepínání mezi více kanály. Řízení napájení karty Šifrování dat WEP (Wired Equivalent Privacy) založené na 128-bitovém šifrovacím algoritmu. Pokročilé šifrování AES (Advanced Encryption Standard) založené na 128-bitovém šiforvacím algoritmu. Uživatelská příručka 1-8

33 Úvod Software operační systém Nástroje TOSHIBA Plug and Play Na pevném disku je předinstalován operační systém Windows XP Home Edition nebo Windows XP Professional, Nástroje TOSHIBA a ovladače. Dále viz oddíl Software na začátku této kapitoly. Řada nástrojů a ovladačů je předem instalována na vašem počítači a usnadňuje jeho používání. Viz oddíl Nástroje v této kapitole. Pokud připojíte k počítači externí zařízení nebo pokud instalujete komponentu, funkce Plug-and- Play umožní systému rozpoznat připojení a provést automaticky potřebné konfigurace. zvláštní funkce Následuje popis funkcí, které jsou jedinecné pro pocítace TOSHIBA nebo jsou nové a usnadnují používání pocítace. Pamatujte, že popis spouštění některých zvláštních funkcí je založen na nastavení Ovládacích panelů na zobrazení kategorií. Při klasickém zobrazení je postup jiný. Horké klávesy Překryvná klávesnice Heslo při zapnutí Okamžité zabezpečení Kombinace kláves umožnují rychle zmenit konfiguraci systému prímo z klávesnice, aniž by se musel spouštet konfiguracní program. Klávesnice s deseti klávesami je integrována do hlavní klávesnice. Pokyny pro použití překryvné klávesnice najdete v oddíle Překryvná klávesnice v Kapitole 5, Klávesnice. Existují dve úrovne zabezpecení heslem, správce a uživatel, bránící nepovolenému prístupu k pocítaci. Pro nastavení hesla správce poklepejte na Konzole TOSHIBA na vaší ploše, zvolte záložku Zabezpečení a spus te nástroj Heslo správce. Pro nastavení hesla uživatele klepněte na start, Ovládací panely, Tiskárny a ostatní hardware, TOSHIBA HWSetup. Na záložce Heslo můžete nastavit heslo uživatele. Funkce horkých kláves Fn + F1 vymaže obrazovku a přeruší provoz počítače, čímž jsou chráněna data. Uživatelská příručka 1-9

34 Úvod Automatické vypnutí displeje Automatické vypnutí disku Automatický režim Spánku/Hibernace Inteligentní napájení Režim úspory baterie Zapnutí a vypnutí panelem displeje Tato funkce automaticky vypíná napájení interního displeje, když jsou klávesnice nebo polohovací zařízení po určitou dobu nečinné. Napájení je obnoveno po stisku klávesy. Pro nastavení času klepněte na start, Ovládací panely, Výkon a údržba, Možnosti napájení. Na záložce Režimy napájení zvolte čas pro Vypnutí monitoru. Tato funkce automaticky vypíná napájení pevného disku, pokud k němu není po určitou dobu přístup. Napájení se obnoví, jakmile je treba prístup na disk. Pro nastavení času klepněte na start, Ovládací panely, Výkon a údržba, Možnosti napájení. Na záložce Režimy napájení zvolte čas pro Vypnutí pevného disku. Tato funkce automaticky přepne systém do režimu spánku nebo do režimu Hibernace, když po určitou dobu není žádný vstup nebo není aktivován žádný hardwaru. Pro nastavení času klepněte na start, Ovládací panely, Výkon a údržba, Možnosti napájení. Na záložce Režimy napájení zvolte čas pro Přechodí systému do režimu spánku nebo Přechodí systému do režimu hibernace. Mikroprocesor v sí ovém zdroji určí náboj baterie a spočítá zbývající kapacitu baterie. Rovněž chrání elektronické součástky před abnormálními podmínkami, jako je přepětí ze sí ového zdroje. Pro zjištění zbývající energie baterie klepněte na start, Ovládací panely, Výkon a údržba, Možnosti napájení a záložku Měřič spotřeby. Tato funkce umožnuje šetrit kapacitu baterie. Pro nastavení času klepněte na start, Ovládací panely, Výkon a údržba, Možnosti napájení. Na záložce Režimy napájení můžete zvolit schéma pro Režimy napájení. Tato funkce vypne napájení počítače, pokud je zavřen panel displeje, při otevření panelu jej znovu zapne. Pro nastavení času klepněte na start, Ovládací panely, Výkon a údržba, Možnosti napájení a záložku Pokročilé. Uživatelská příručka 1-10

35 Úvod Automatické přepnutí do režimu Hibernace při slabé baterii Hibernace Spánek Když je kapacita baterie vyčerpána do té míry, že v provozu počítače nelze pokračovat, přejde systém automaticky do režimu Hibernace a vypne napájení. Pro nastavení času klepněte na start, Ovládací panely, Výkon a údržba, Možnosti napájení a záložku Upozornění. Tato funkce umožnuje vypnutí pocítace behem práce se softwarem. Obsah hlavní paměti se uloží na pevný disk a když počítač znovu zapnete, můžete pokračovat tam, kde jste předtím skončili. Podrobnosti viz oddíl Vypnutí počítače v kapitole 3, Začínáme. Pokud potrebujete prerušit práci, mužete vypnout pocítac bez nutnosti ukoncení používaných programu. Data jsou udržována v hlavní paměti počítače. Pokud znovu zapnete pocítac, mužete pokracovat v práci tam, kde jste prestali. Nástroje V tomto oddíle jsou popsány nainstalované programové nástroje a je ukázáno, jak je spustit. Podrobnosti naleznete v on-line příručce ke každému nástroji, v souborech nápovědy nebo v souborech readme.txt. Pamatujte, že popis spouštění některých zvláštních funkcí je založen na nastavení Ovládacích panelů na zobrazení kategorií. Při klasickém zobrazení je postup jiný. Konzole TOSHIBA HW Setup Přehrávač videa na DVD Konzole TOSHIBA je grafické uživatelské rozhraní, které zajiš uje snadný přístup k nápovědě a službám. Program umožnuje prizpusobit nastavení hardwaru podle toho, jak pracujete s pocítacem a jaká prídavná zarízení používáte. Program spustíte klepnutím na tlačítko start a na Ovládací panely. V Ovládacích panelech, Tiskárnách a ostatním hardware zvolte ikonu TOSHIBA HW Setup. Přehrávač DVD Video Player se používá pro přehrávání videa na DVD. Jeho rozhraní a funkce se zobrazují na displeji. Klepněte na tlačítko start, přejděte na Všechny programy, pak na InterVideo WinDVD a klepněte na InterVideo WinDVD. Uživatelská příručka 1-11

36 Úvod Nástroj TOSHIBA Zooming RecordNow! Basic pro počítač TOSHIBA Software DLA for TOSHIBA TOSHIBA PC Diagnostic Tool TOSHIBA ConfigFree Tento nástroj umožňuje zvětšovat nebo zmenšovat velikost ikon na ploše nebo okno aplikace. Pro spuštění TOSHIBA Zooming Utility klepněte na start, zvolte Všechny programy, pak TOSHIBA a dále Nástroje a klepněte na Zooming. Můžete vytvářet CD/DVD v různých formátech včetně zvukových CD, která mohou být přehrávána na standardních CD přehrávačích, a datová CD obsahující složky a soubory z vašeho pevného disku. Tento software lze požít na modelech s DVD-ROM & CD-R/RW a jednotce DVD Super Multi. DLA (Drive Letter Access) je software pro zápis paketů, zpřístupňuje funkci, která zapisuje soubory a složky na disk DVD+RW, DVD-RW nebo CD-RW přes písmeno jednotky podobně jako na disketu nebo jiný vyměnitelný disk. TOSHIBA PC Diagnostic Tool zobrazuje základní informace o počítači a testuje vestavěná zařízení. Chcete-li spustit nástroj TOSHIBA PC Diagnostic Tool, klepněte na tlačítko start, pak na Všechny programy, přejděte na TOSHIBA, dále Nástroje a klepněte na PC Diagnostic Tool. ConfigFree je sada nástrojů, které umožňují snadné řízení komunikačních zařízení a sí ových spojení. ConfigFree rovněž usnadňuje vyhledávání příčin potíží s komunikací a vytvářet profily pro snadné přepínání mezi umístěními a komunikačními sítěmi. Pro spuštění ConfigFree klepněte na start, zvolte Všechny programy, pak TOSHIBA a dále Sítě a klepněte na ConfigFree. Uživatelská příručka 1-12

37 Úvod Nástroj spínání TOSHIBA TouchPad TOSHIBA Touch and Launch Stiskem Fn + F9 je možné povolit nebo zakázat funkce plošky Touch Pad. Pokud stisknete tyto horké klávesy, bude aktuální stav zobrazen jako ikona. Nástroj TOSHIBA Touch and Launch umožňuje provádět různé úkony jednoduše pomocí plošky TouchPad. Nástroj TOSHIBA Touch and Launch je užitečný v následujících situacích: Otevření souboru na ploše, jehož ikona je zakryta nějakým oknem. Pro otevření stránky na Internetu nabídka Oblíbené Explorer. Zobrazení seznamu aktuálně otevřených oken a změna aktivního okna. TOSHIBA Touch and Launch rovněž umožňuje přizpůsobit následující funkce změnou nastavení. Otevření souboru v definované složce. Rychlé spouštění často požadovaných aplikací, které byly zaregistrovány. Pro spuštění TOSHIBA Touch and Launch klepněte na start, zvolte Všechny programy, pak TOSHIBA a dále Nástroje a klepněte na Touch and Launch. Uživatelská příručka 1-13

38 Úvod doplňky Mužete pridat radu rozširujících doplnku, které dále zlepší výkon pocítace a usnadní jeho používání. Viz kapitola 7, Doplňková zařízení, kde naleznete podrobnosti. Dostupné jsou tyto doplnky: Rozšíření paměti Baterie Napájecí adaptér Sada disketové jednotky USB Do počítače lze snadno instalovat pamě ový modul s kapacitou 256 nebo 512 MB (PC2100 / PC2700 DDR). (PC2700 funguje stejně jako PC2100) U vašeho prodejce TOSHIBA lze zakoupit prídavnou baterii. Lze použít jako záložní nebo k výmene. Baterie (4300mAh) Pokud často používáte počítač na více místech, může být výhodné, když si pro každé místo zakoupíte zvláštní napájecí adaptér, abyste nemuseli adaptér přenášet. Disketová jednotka 3 " umožňuje používat diskety s kapacitou 1,44 MB nebo 720 kb. Pripojuje se k portu USB. (Diskety 720 KB nemůžete formátovat v systému Windows XP, ale můžete používat již dříve formátované diskety.) Uživatelská příručka 1-14

39 TOSHIBA Série L10 Kapitola 2 Seznámení s počítačem Tato kapitola popisuje různé součásti vašeho počítače. Seznamte se se všemi částmi dříve, než začnete s počítačem pracovat. Přední strana při zavřeném displeji Obrázek níže ukazuje přední stranu počítače s panelem displeje v zavřené poloze. Reproduktor Západka displeje Přepínač bezdrátové komunikace Reproduktor Přední strana počítače se zavřeným displejem Reproduktory Západka displeje Přepínač bezdrátové komunikace Stereo reproduktory přehrávají zvuky generované vaším softwarem, také přehrávají zvuková výstražná znamení, jako je upozornění na vybitou baterii, které generuje systém. Západka zajiš uje LCD panel v uzavřené poloze. Stisknutím této západky displej otevřete. Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí zařízení Wireless LAN. (Není k dispozici na všech modelech). Vypněte přepínač v letadlech a v nemocnicích. Zkontrolujte indikátor bezdrátové komunikace. Tento indikátor zhasne, pokud jsou funkce bezdrátové komunikace vypnuty. Uživatelská příručka 2-1

40 Seznámení s počítačem Levá strana Obrázek níže ukazuje levou stranu počítače. Otvor ventilátoru Konektor sluchátek Port externího monitoru USB porty Konektor mikrofonu Slot PC karty Levá strana počítače Port externího monitoru Otvor ventilátoru Tento 15pinový port umožňuje připojit externí monitor nebo displej. Analogový VGA port podporuje funkce kompatibilní se standardem VESA DDC2B. Chladící otvory pomáhají chránit procesor před přehřátím. Neblokujte ventilační otvory. Rovněž zajistěte, aby se do otvoru ventilátoru nedostaly nějaké předměty, například špendlíky nebo podobné, které by mohly poškodit obvody počítače. Porty USB 2.0 (Universal Serial Bus) Konektor mikrofonu Konektor sluchátek Slot PC karty Dva porty USB jsou na levé straně počítače. Port odpovídají standardu USB 2.0, který umožňuje až 40-krát rychlejší přenosy dat než standard USB 1.1 (porty podporují také standard USB 1,1). Zabrante vniknutí cizích predmetu do konektoru USB. Špendlík nebo podobný objekt by mohl poškodit obvody počítače. Správná činnost všech funkcí na všech zařízeních USB není zaručena. Některá nevyzkoušená zařízení třetích stran nemusí pracovat správně. Konektor mikrofonu 3,5 mm umožňuje připojit třívodičový kabel monofonního mikrofonu nebo jiného zařízení pro zvukový vstup. Tento konektor slouží pro výstup zvukového signálu. Do slotu PC karty lze vložit 5 mm kartu Typu II. Slot podporuje 16-bitové PC karty a PC karty CardBus. Uživatelská příručka 2-2

41 Seznámení s počítačem Pravá strana Obrázek níže ukazuje pravou stranu počítače. Indikátor optického disku Nouzové vysouvací tlačítko Vysouvací tlačítko Pevná jednotka optického disku Pravá strana počítače Pevná jednotka optického disku Vysouvací tlačítko Nouzové vysouvací tlačítko Indikátor optického disku Počítač je vybaven modulem s jednotkou optických médií, která umožňuje používat disky 12 cm (4,72") nebo 8 cm (3,15") bez použití adaptéru. Technické specifikace jednotlivých jednotek viz oddíl Jednotky optických médií v této kapitole, v kapitole 4, Základy provozu, naleznete podrobnosti o používání jednotky a péči o disky. Dostupné jsou následující jednotky: Jednotka DVD-ROM a CD-R/RW Jednotka DVD Super Multi Stiskněte zde pro otevření zásuvky optického disku. V případě, že se disk nevysvětlitelně zablokuje nebo přestane odpovídat, stiskněte toto tlačítko pro ruční vysunutá zásuvky optického disku. Indikátor jednotky optického disku svítí oranžově, pokud počítač přistupuje k jednotce optického disku. Uživatelská příručka 2-3

42 Seznámení s počítačem Zadní strana Následující obrázek ukazuje zadní panel počítače (může se lišit v závislosti na modelu). Konektor DC-IN 19V USB port Konektor modemu Konektor video-výstupu Konektor LAN Zadní strana počítače USB 2.0 (Universal Serial Bus) Konektor DC-IN 19V Konektor videovýstupu Konektor modemu Konektor sítě LAN Port USB je na pravé straně počítače. Další podrobnosti viz oddíl Levá strana. Do této zásuvky se připojuje výstupní zástrčka univerzálního napájecího adaptéru. Použijte pouze univerzální adaptér dodávaný s počítačem. Použití jiného adaptéru může poškodit počítač. Pro výstup videa zapojte kabel S-Video do tohoto konektoru. Kabel S-Video slouží k přenosu obrazového signálu. (Není k dispozici na všech modelech) Pokud je ve vašem modelu instalován interní modem, je k dispozici konektor pro modulární kabel, kterým se modem připojuje přímo k telefonní lince. Za bouřky odpojte kabel modemu od telefonní zásuvky. Nepřipojujte modem k digitální telefonní lince. Při připojení k digitální lince může být modem poškozen. Tento konektor umožňuje připojit sí LAN. Počítač má vestavěnou podporu pro Ethernet LAN (10 megabitů za sekundu, 10BASE-T) a Fast Ethernet LAN (100 megabitů za sekundu, 100BASE-TX). Viz kapitola 4, Základy provozu, kde naleznete podrobnosti. Uživatelská příručka 2-4

43 Seznámení s počítačem Spodní strana Na obrázku níže je vyobrazena spodní strana počítače. Před otočením počítače se ujistěte, že je panel displeje zavřen. Baterie Západka pro uvolnění baterie (2) Zámek baterie (1) Otvor ventilátoru Kryt pamě ového modulu Kryt Wireless LAN Spodní strana počítače Zámek baterie (1) Západka pro uvolnění baterie (2) Baterie Kryt pamě ového modulu Kryt Wireless LAN Otvor ventilátoru Posuňte tuto západku pro uvolnění baterie. Posuňte a podržte tuto západku pro uvolnění baterie. Více informací o vyjímání baterií naleznete v Kapitole 6, Napájení a režimy při zapnutí. Baterie napájí počítač, pokud není připojen napájecí adaptér. Více informací baterii naleznete v Kapitole 6, Napájení a režimy při zapnutí. Tento kryt chrání dva sloty pamě ových modulů, jeden pamě ový modul je nainstalován. Viz oddíl Rozšíření paměti v kapitole 7, Doplňková zařízení. Tento kryt chrání slot Wireless LAN, případně kartu Wireless LAN, pokud je nainstalována. (Ne všechny modely podporují tuto funkci.) Chladící otvory pomáhají chránit procesor před přehřátím. Uživatelská příručka 2-5

44 Seznámení s počítačem Přední strana při otevřeném displeji Obrázek ukazuje přední stranu počítače s otevřeným displejem. Podrobnosti viz příslušná ilustrace. Při otevírání displeje posuňte západku na přední části displeje a zvedněte panel displeje nahoru. Nastavte displej do takového úhlu, abyste na něj dobře viděli. Indikátory systému a klávesnice Stínítko displeje Závěs displeje Tlačítko napájení Ovládací tlačítka zvuku/videa Ovládací tlačítka TouchPad Ovládací tlačítka systémové indikátory Přední strana počítače s otevřeným displejem Tlačítko napájení systémové indikátory Ovládací tlačítka zvuku/videa Zapne počítač a vypne jej, případně přepne do režimu Hibernace a probudí z tohoto režimu. Indikátory dovolují sledovat stav různých součástí počítače (Baterie, Napájení, aktivita Wireless, aktivita pevného disku, stav CapsLock a NumLock). Podrobnosti viz oddíl Systémové indikátory. Tlačítko Předchozí: Přehrává předchozí stopu / kapitolu / data. Tlačítko Další: Přehrává následující stopu/ kapitolu/data. Tlačítko Přehrávat/pozastavit: Zahájí nebo přeruší přehrávání. Tlačítko Stop: Zastaví přehrávání. Viz kapitola 4, Základy provozu. Uživatelská příručka 2-6

45 Seznámení s počítačem Závěs displeje Stínítko displeje Ovládací tlačítka Ovládací tlačítka TouchPad Závěs displeje drží zobrazovací plochu displeje v různých úhlech, ze kterých je na ni dobře vidět. Displej LCD zobrazuje text a grafiku ve vysokém kontrastu. Viz oddíl Řadič zobrazení a režimy v dodatku B, Řadič zobrazení a režimy. Při napájení počítače ze sí ového adaptéru bude jas displeje o něco vyšší než při napájení z baterie. Nižší jas je zdůvodněn úsporou energie baterie. Polohovací zařízení TouchPad je umístěno ve středu opěrky pro dlaně pod klávesnicí, používá pro ovládání kurzoru na obrazovce. Tato vám umožňují vybírat položky nabídek nebo manipulovat s textem a grafikou označenou ukazatelem na obrazovce. Viz oddíl Použití plošky TouchPad v kapitole 4, Základy provozu. Uživatelská příručka 2-7

46 Seznámení s počítačem Indikátory systému a klávesnice Vestavěný pevný disk CapsLock NumLock Aktivita Wireless Napájení Baterie Indikátory systému a překryvné klávesnice Napájení Baterie Aktivita Wireless Vestavěný pevný/ optický disk CapsLock NumLock Indikátor Napájení svítí zeleně, je-li počítač zapnut. Pokud počítač vypnete příkazem Spát v okně Vypnout Windows, tento indikátor bliká oranžově (jednu sekundu svítí, dvě sekundy nesvítí), dokud se počítač nevypne. Indikátor Baterie ukazuje stav nabití baterie: zelená znamená plně nabitou baterii, oranžová znamená nabíjení baterie a blikající oranžová znamená nízkou energii baterie. Viz kapitola 6, Napájení a režimy při zapnutí. Ukazuje aktivitu zařízení Wireless LAN a jestli je zařízení Wireless LAN zapnuto. Není k dispozici na všech modelech. Indikátor vestavěného pevného/optického disku svítí zeleně, pokud počítač pracuje s jednotkou pevného disku nebo s jednotkou optického disku. Tento indikátor svítí zeleně, pokud jsou klávesy písmen přepnuty na vkládání velkých písmen. Překryvné klávesy (klávesy s šedým potiskem) můžete použít k zadávání čísel, pokud indikátor numerického režimu svítí zeleně. Viz oddíl Překryvná klávesnice v kapitole 5, Klávesnice. Uživatelská příručka 2-8

47 Seznámení s počítačem USB disketová jednotka (doplňková) Disketová jednotka 3,5" umožňuje používat diskety s kapacitou 1,44 MB nebo 720 kb. Připojuje se k portu USB. Indikátor použití disku Slot disketové jednotky Vysouvací tlačítko Jednotka pružného disku Indikátor použití disku Slot disketové jednotky Vysouvací tlačítko Tento indikátor svítí, pokud počítač přistupuje k disketě. Vkládejte diskety do tohoto slotu. Pokud je disketa vložena do jednotky, vysouvací tlačítko vyskočí ven. Chcete-li disketu vyjmout, zatlačte na vysouvací tlačítko a disketa se částečně vysune pro snadné vyjmutí. Používáte-li disketovou jednotku, sledujte Indikátor použití disku. Nevysunujte disketu nebo nevypínejte počítač, pokud tento indikátor svítí. Pokud to uděláte, může dojít ke zničení dat na disketě a poškození diskety nebo jednotky. Externí disketová jednotka by měla být umístěna na plochý vodorovný povrch, pokud je používána. Nepokládejte disketovou jednotku, pokud právě pracuje, na plochu se sklonem větším než 20 o. Nepokládejte nic na disketovou jednotku. Uživatelská příručka 2-9

48 Seznámení s počítačem Pevná jednotka optických médií V počítači je nainstalována jedna z následujících jednotek optických médií: jednotky DVD-ROM & CD-R/RW nebo DVD Super Multi. Pro provoz jednotky CD/DVD-ROM je použit řadič rozhraní ATAPI. Při přístupu počítače na disk CD/DVD svítí indikátor na jednotce. kódy regionu pro jednotky DVD a média Jednotky DVD-ROM & CD-R/RW a DVD Super Multi a média v nich používaná jsou vyráběna s ohledem na specifikace šesti regionů.. Při koupi média DVD-Video se ujistěte, že je vhodné pro vaši jednotku, jinak jej nebude možné správně přehrávat. Kód Region zapisovatelné disky Tento oddíl popisuje typy zapisovatelných disků CD/DVD. Ověřte si podle specifikací vaší jednotky, na jaké typy disků může zapisovat. Použijte RecordNow! pro zápis kompaktních disků. Viz kapitola 4, Základy provozu. Disky CD 1 Kanada, Spojené státy 2 Japonsko, Evropa, Jižní Afrika, Střední Východ 3 Jihovýchodní Asie, Východní Asie 4 Austrálie, Nový Zéland, ostrovy v Pacifiku, Střední Amerika, Jižní Amerika, Karibské ostrovy 5 Rusko, Indický subkontinent, Afrika, Severní Korea, Mongolsko 6 Čína Na disky CD-R lze zapisovat pouze jednou. Uložená data nelze smazat ani změnit. Na disky CD-RW lze zapisovat vícekrát. Použijte buď 1, 2 nebo 4 rychlostní disky CD-RW nebo vysokorychlostní disky s 4- až 10-násobnou rychlostí. Rychlost zápisu na vysokorychlostní disky CD-RW (vysokorychlostní disky pouze pro jednotky DVD-ROM) & CD-R/RW je maximálně 24-násobná. Uživatelská příručka 2-10

49 Seznámení s počítačem Disky DVD Na disky DVD-R lze zapisovat pouze jednou. Uložená data nelze smazat ani změnit. Na disky DVD-RW lze zapisovat vícekrát. Na disky DVD-RAM lze zapisovat vícekrát. Na disky DVD+R lze zapisovat pouze jednou. Uložená data nelze smazat ani změnit. Na disky DVD+RW lze zapisovat vícekrát. Formáty Jednotky podporují následující formáty: DVD-ROM CD DA Photo CD TM (jedna/více částí) CD-ROM XA Režim 2 (Form1, Form2) CD-R DVD Video CD-Text CD-ROM Režim 1, Režim 2 Rozšířené CD (CD EXTRA) CD-RW Uživatelská příručka 2-11

50 Seznámení s počítačem Jednotka DVD-ROM a CD-R/RW Modul jednotky DVD-ROM a CD-R/RW umožňuje zaznamenávat data na přepisovatelné disky CD a rovněž přehrávat disky CD a DVD o velikosti 12 cm (4,72") nebo 8 cm (3,15") bez použití adaptéru. Rychlost ctení je nižší ve stredu disku a vyšší u vnejších okraju. Ètení DVD 8 násobná rychlost (maximálnì) Ètení CD 24 násobná rychlost (maximálnì) Zápis CD-R 24 násobná rychlost (maximálnì) Zápis CD-RW 24 násobná rychlost (maximálnì, vysokorychlostní média) Jednotka DVD Super Multi Modul jednotky DVD Super Multi umožňuje zaznamenávat data na přepisovatelné disky CD/DVD a rovněž přehrávat disky CD a DVD o velikosti 12 cm (4,72") nebo 8 cm (3,15") bez použití adaptéru. Rychlost ctení je nižší ve stredu disku a vyšší u vnejších okraju. Ètení DVD 8 násobná rychlost (maximálnì) Zápis DVD-R 8 násobná rychlost (maximálnì) Zápis DVD-RW 4 násobná rychlost (maximálnì) Zápis DVD+R 8 násobná rychlost (maximálnì) Zápis DVD+R W 4 násobná rychlost (maximálnì) Zápis DVD-RAM 3 násobná rychlost (maximálnì) Ètení CD 24 násobná rychlost (maximálnì) Zápis CD-R 24 násobná rychlost (maximálnì) Zápis CD-RW 10 násobná rychlost (maximálnì, vysokorychlostní média) Uživatelská příručka 2-12

51 Seznámení s počítačem Napájecí adaptér Sí ový napájecí adaptér mění střídavé napětí na stejnosměrné a snižuje napětí dodávané do počítače. Může se automaticky přizpůsobit libovolnému napětí sítě mezi 100 a 240 volty o frekvencích 50 nebo 60 hertzů. Chcete-li nabít baterii, jednoduše připojte napájecí adaptér ke zdroji elektrického proudu a k počítači. Viz kapitola 6, Napájení a režimy při zapnutí, kde naleznete podrobnosti. Napájecí adaptér Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s počítačem nebo jiný odpovídající adaptér. Použití nesprávného adaptéru muže poškodit počítač. Společnost TOSHIBA v takovém případě nepřebírá žádnou odpovědnost za vzniklé škody. Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s počítačem nebo jiný odpovídající adaptér. Použití nekompatibilního adaptéru nebo adaptéru jiného typu s jiným napájecím napětím může způsobit poškození počítače, poruchy jeho činnosti a pravděpodobně také ztrátu dat. Toshiba nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození způsobená nekompatibilním adaptérem. Použijte pouze napájecí adaptér dodaný jako příslušenství. Jiné napájecí adaptéry mají rozdílné napětí a polaritu svorek a jejich použití může vést zahřátí, vzniku kouře nebo k poškození zařízení. Uživatelská příručka 2-13

52 TOSHIBA Série L10 Kapitola 3 Začínáme V této kapitole naleznete základní informace o tom, jak začít s používáním počítače. Jsou zde uvedena tato témata: Příprava pracovního prostředí pro vaše zdraví a bezpečnost Nezapomeňte si přečíst příručku s bezpečnostními pokyny. Tento průvodce, dodaný spolu s počítačem, vysvětluje podmínky použití produktu. Instalace baterie Připojení napájecího adaptéru Otevření displeje Zapnutí napájení Instalace Windows XP Vypnutí napájení Restartování počítače Obnova předem instalovaného software Všichni uživatelé by si měli přečíst oddíl Instalace Windows XP. Uživatelská příručka 3-1

53 Začínáme Příprava pracovního prostředí Vytvoření pohodlného pracovního prostředí je důležité pro vás i váš počítač. Špatné pracovní prostředí nebo stresující pracovní návyky mohou mít za následek únavu nebo i vážné zdravotní poškození z opakovaného napětí vašich rukou, zápěstí nebo jiných kloubů. Správné vnější podmínku by se měly vytvořit také pro vlastní počítač. V tomto oddíle jsou diskutovány tyto problémy: Všeobecné podmínky Umístění počítače Sezení a držení těla Osvětlení Pracovní návyky Všeobecné podmínky Obecně platí, že pokud se cítíte pohodlně, cítí se tak i váš počítač, přečtěte si však následující a ujistěte se, že je vaše pracovní prostředí správně připraveno. Přesvědčte se, že kolem počítače je odpovídající prostor pro zajištění dobré ventilace. Přesvědčete se, zda je napájecí šňůra adaptéru připojena k zásuvce, která je blízko počítače a je snadno dostupná. Teplota by měla být mezi 5 až 35 stupni Celsia (41 až 95 stupňů Fahrenheita) a relativní vlhkost by měla být 20 až 80 procent. Vyhněte se místům, kde mohou nastat rychlé nebo mimořádné změny teploty nebo vlhkosti. Nevystavujte počítač prachu, vlhku nebo přímému slunečnímu světlu. Neumís ujte počítač blízko zdrojů tepla, např. elektrického topení. Nepoužívejte počítač poblíž kapalin nebo korosivních materiálů. Neumís ujte počítač blízko předmětů, které vytvářejí silné elektromagnetické pole (např. reproduktory). Některé součásti počítače, včetně médií pro ukládání dat, mohou být poškozeny působením magnetů. Neumís ujte počítač do blízkosti magnetických předmětů nebo nepřibližujte magnetické předměty do jeho blízkosti. Dávejte pozor na některé předměty, například stereo reproduktory, které při své činnosti produkují silné magnetické pole. Rovněž dávejte pozor na kovové předměty, například náramky, které mohou být dočasně magnetizované. Nepracujte s počítačem v těsné blízkosti mobilního telefonu. Zajistěte dostatek prostoru pro práci ventilátoru. Neblokujte ventilační otvory. Uživatelská příručka 3-2

54 Začínáme Umístění počítače Umístěte počítač a přídavná zařízení tak, aby bylo zajištěno pohodlí a bezpečnost. Postavte počítač na plochou podložku ve vhodné výšce a vzdálenosti. Displej by neměl být výše než úroveň očí, aby se zabránilo jejich namáhání. Umístěte počítač tak, aby byl při práci přímo proti Vám a přesvědčete se, že máte dostatečný prostor pro snadnou práci s jinými zařízeními. Ponechejte za počítačem dostatečný prostor, abyste mohli volně nastavovat displej. Displej by měl být nakloněn tak, aby byly sníženy odrazy světla a aby byl obraz na displeji co nejlépe vidět. Používáte-li držák dokumentů, nastavte jej přibližně do stejné výšky a vzdálenosti jako počítač. Sezení a držení těla Základní faktory, které mohou snížit pracovní napětí je výška Vaší židle vzhledem k počítači a klávesnici a podpora, jakou židle poskytuje Vašemu tělu. Viz následující doporučení a obrázek. Pod úrovní očí Úhly 90 Opora pro chodidla Držení těla a poloha vašeho počítače Dejte si židli tak, aby klávesnice byla na úrovni nebo těsně pod úrovní vašich loktů. Měli byste psát pohodlně s uvolněnými rameny. Kolena by měla být trochu výše než kyčle. Pokud je třeba, používejte podložku pod nohy, abyste si zvýšili kolena a snížili tlak na zadní stranu stehen. Upravte si zadní opěradlo židle tak, aby podepíralo spodní část páteře. Seďte vzpřímeně tak, aby v pracovní poloze byly Vaše kolena, kyčle a lokty přibližně úhlem 90 stupňů. Nenaklánějte se příliš dopředu ani se nezaklánějte dozadu. Uživatelská příručka 3-3

55 Začínáme Osvětlení Správné osvětlení může zlepšit čitelnost displeje a snížit únavu očí. Umístěte počítač tak, aby se sluneční světlo nebo jasné vnitřní osvětlení neodráželo od obrazovky. Používejte tónovaná skla, žaluzie nebo jiné clony abyste odstranili odrazy na obrazovce. Neumís ujte počítač před zdroj jasného světla, který by Vám mohl svítit přímo do očí. Pokud je to možné, používejte měkké, nepřímé osvětlení pracovního prostoru. Používejte lampičku pro osvětlení dokumentů na pracovním stole, ale dbejte na to, aby se lampička neodrážela na obrazovce nebo aby Vám nesvítila do očí. Pracovní návyky Základním pravidlem pro prevenci únavy nebo zranění z opakovaného namáhání je změna aktivit. Pokud je to možné, naplánujte si během pracovního dne různé druhy činností. Pokud musíte před počítačem trávit dlouhý čas, najděte si způsob, jak přerušit rutinu, to může snížit stres a zvýšit Vaší výkonnost. Seďte uvolněně. Správná poloha židle a počítače může snížit napětí v ramenech a snížit namáhání zad. Často měňte pozici. Občas povstaňte a protáhněte se nebo si krátce zacvičte. Několikrát za den si protáhněte a procvičte zápěstí a ruce. Často se dívejte mimo obrazovku počítače a zaměřte oči na několik sekund na vzdálený objekt, například na 30 sekund každých 15 minut. Dělejte raději časté a krátké přestávky než jednu či dvě dlouhé, například dvě až tři minuty každou hodinu. Pravidelně choďte na oční prohlídky a ihned navštivte lékaře, pokud se domníváte, že trpíte poškozením z opakovaného namáhání. Existuje celá řada knih o ergonomii a o poškození z opakovaného namáhání nebo o syndromu opakovaného stresu. Více informací o těchto tématech a o cvičeních nejvíce stresovaných partií, jako jsou zápěstí a ruce hledejte ve Vaší knihovně nebo v knihkupectví. Také si projděte Příručku pro bezpečnost a pohodlí. Uživatelská příručka 3-4

56 Začínáme Instalace baterie Při instalaci baterie postupujte podle těchto kroků. Baterie je složena z lithium-iontových baterií, které mohou při nesprávné manipulaci, použití nebo likvidaci explodovat. Baterie likvidujte v souladu s požadavky platných předpisů. Používejte pouze baterie, doporučované firmou TOSHIBA. Nedotýkejte se západky, pokud držíte počítač. Mohlo by dojít k poranění vypadnuvší baterií při neúmyslném uvolnění západky. Nestiskávejte tlačítko napájení před vložením baterie. 1. Vypněte napájení počítače. 2. Odpojte od počítače všechny kabely. 3. Vložte baterii. Západka pro uvolnění baterie (2) zapadne na své místo. 4. Zajistěte baterii zámkem (1), aby byla baterie zabezpečena ve své poloze. Pokud budete chtít baterii později vyjmout, musíte nejdříve uvolnit tento zámek. Západka pro uvolnění baterie (2) Zámek baterie (1) Zajištění baterie Viz oddíl Vyjmutí baterie v kapitole 6, Napájení a režimy při zapnutí, kde naleznete podrobnosti o vyjímání baterie. Uživatelská příručka 3-5

57 Začínáme Připojení napájecího adaptéru Napájecí adaptér připojte, pokud potřebujete nabít baterii nebo pokud chcete počítač napájet z elektrické sítě. Je to také nejrychlejší způsob jak začít používat počítač, protože baterie je třeba před prvním použitím nabít. Napájecí adaptér lze připojit k libovolnému zdroji, který poskytuje napětí mezi 100 a 240 volty s frekvencí 50 nebo 60 hertzů. Podrobné informace o použití napájecího adaptéru naleznete v Kapitole 6, Napájení a režimy při zapnutí. Použijte pouze napájecí adaptér dodaný jako příslušenství. Jiné napájecí adaptéry mají rozdílné napětí a polaritu svorek a jejich použití může vést zahřátí, vzniku kouře nebo k poškození zařízení. Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s počítačem nebo jiný odpovídající adaptér. Použití nesprávného adaptéru může poškodit počítač. TOSHIBA nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození způsobená nekompatibilním adaptérem. Pokud připojujete napájecí adaptér k počítači, vždy postupujte podle kroků popsaných v Uživatelské příručce. Připojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky musí být posledním krokem při zapojování napájecího adaptéru, napájecí konektor je pak pod napětím a mohlo by dojít k poranění nebo šoku při kontaktu s ním. Jako obecné bezpečnostní doporučení platí, že je vhodné se vyhnout dotyku kovových součástí. 1. Připojte napájecí šňůru k napájecímu adaptéru. Připojení napájecí šňůry k napájecímu adaptéru. Uživatelská příručka 3-6

58 Začínáme 2. Připojte výstupní šňůru napájecího adaptéru do zásuvky DC IN 19V vzadu na počítači. Otevření displeje Připojení adaptéru k počítači 3. Připojte napájecí šňůru do fungující elektrické zásuvky. Panel displeje lze naklánět v širokém rozsahu úhlů pro dosažení dobré čitelnosti displeje. 1. Posuňte západku vpředu na počítači vpravo. 2. Zvedněte panel nahoru a nastavte jej do vhodného úhlu, abyste na něj dobře viděli. Při otevírání a zavírání panelu displeje postupujte s rozumnou opatrností. Pokud jej otevřete nebo zaklapnete příliš zprudka, mohlo by dojít k poškození počítače. Otevření displeje Uživatelská příručka 3-7

59 Začínáme Zapnutí počítače V tomto oddíle je popsáno jak zapnout počítač. Po prvním zapnutí je nutné počítač vypnout až po nastavení operačního systému. Viz oddíl Instalace Windows XP. 1. Pokud je připojena externí jednotka pružného disku, zkontrolujte, zda v ní není vložena disketa. Je-li v jednotce disketa, stiskněte vysouvací tlačítko a disketu vyjměte. 2. Otevřete panel displeje. 3. Stiskněte a držte tlačítko zapnutí po dobu dvou až tří sekund. Instalace Windows XP Zapnutí napájení Při prvním spuštění počítače se na úvodní obrazovce zobrazí logo Microsoft Windows XP Home Edition nebo Professional Edition Startup Screen. Postupujte podle pokynu na obrazovce. Pečlivě si přečtěte Licenční ujednání s koncovým uživatelem Windows zobrazené na displeji. Uživatelská příručka 3-8

60 Začínáme Vypnutí počítače Počítač může být vypnut v jednom z následujících režimů. Vypnutí (Restart), Hibernace nebo Spánek. Režim vypnutí (režim bootování) Když vypnete počítač v režimu vypnutí, neukládají se žádné informace o stavu systému a počítač po zapnutí spustí hlavní obrazovku operačního systému. 1. Pokud jste zadávali data, uložte je na pevný disk nebo disketu. 2. Přesvědčte se, že byly ukončeny všechny činnosti disku a pak vyjměte z jednotek disk CD/DVD nebo disketu. Ujistěte se, že jsou indikátory Vestavěný HDD/optický disk zhasnuty. Vypnete-li počítač tlačítkem během práce s diskem (disky), můžete ztratit data nebo poškodit disk (disky). 3. Klepněte na tlačítko Start, pak na Vypnout počítač. Z nabídky Vypnout poèítaè vyberte Vypnout. 4. Vypněte všechna připojená periferní zařízení. Nezapínejte počítač nebo připojená zařízení ihned po vypnutí. Chvíli počkejte, aby se mohly všechny kondenzátory plně vybít. Režim Hibernace V režimu hibernace se při vypnutí počítače uloží obsah paměti na pevný disk. Při opětovném zapnutí počítače se obnoví jeho předchozí stav. V režimu hibernace se neuloží stav připojených zařízení. Uložte svá data. Při přechodu do režimu hibernace uloží počítač obsah paměti na pevný disk. Pro ochranu dat je ovšem nejbezpečnější data nejprve ručně uložit. Vyjmete-li baterii nebo odpojíte-li napájecí adaptér dříve, než je toto uložení dokončeno, ztratíte data. Vyčkejte, dokud indikátor Disk nezhasne. Neinstalujte a nevyjímejte pamě ový modul, když je počítač v režimu hibernace. Dojde ke ztrátě dat. Uživatelská příručka 3-9

61 Začínáme Výhody režimu Hibernace Funkce Hibernace má tyto výhody: Uloží data na pevný disk, když se počítač automaticky vypne kvůli vybití baterie. Aby se počítač vypínal v režimu Hibernace, musí být režim hibernace nastaven pod záložkou Hibernace v nástroji Řízení spotřeby: Jinak se počítač vypne ve spánkovém režimu. Pokud se baterie úplně vybije, budou data uložená ve spánkovém režimu ztracena. Po zapnutí počítače se můžete hned vrátit do předchozího pracovního prostředí. Šetří energii tím, že vypne počítač, pokud po dobu zadanou funkcí Přechod do hibernace nedostane žádný vstup z klávesnice nebo signál z jiného zařízení. Můžete použít funkci vypnutí počítače zavřením panelu displeje. Spuštění režimu Hibernace Můžete rovněž povolit přechod do režimu Hibernace stiskem kláves Fn + F4. Viz kapitola 5, Klávesnice, kde naleznete podrobnosti. Pro přechod do režimu Hibernace postupujte takto: 1. Klepněte na tlačítko start. 2. Zvolte Vypnout počítač. 3. Otevře se dialogové okno Vypnout počítač. Hibernovat není zobrazeno. 4. Stiskněte klávesu Shift. Položka Spát se změní na Hibernovat. 5. Zvolte Hibernovat. Automatický režim Hibernace Počítač přejde automaticky do režimu Hibernace, pokud stisknete tlačítko napájení nebo zavřete panel displeje. Nejdřív musíte ovšem provést příslušná nastavení podle následujících kroků. 1. Otevřete Ovládací panely. 2. Otevřete položku Výkon a údržba a otevřete Možnosti napájení. 3. Vyberte záložku Hibernovat ve Vlastnostech napájení, zaškrtněte políčko Povolit hibernaci a klepněte na tlačítko Použít. 4. Klepněte na tlačítko OK. Uživatelská příručka 3-10

62 Začínáme Uložení dat v režimu Hibernace Pokud vypnete napájení v režimu hibernace, počítač potřebuje čas k uložení dat z paměti na pevný disk. Během tohoto procesu bude svítit indikátor Disk. Po vypnutí počítače a uložení obsahu paměti na pevný disk vypněte napájení všech periferních zařízení. Nezapínejte počítač nebo připojená zařízení ihned po vypnutí. Chvíli počkejte, aby se mohly všechny kondenzátory plně vybít. Režim Spánku Pokud potřebujete přerušit práci, můžete vypnout počítač bez nutnosti ukončení používaných programů. Data jsou udržována v hlavní paměti počítače. Pokud znovu zapnete počítač, můžete pokračovat v práci tam, kde jste přestali. Pokud je použit napájecí adaptér, přejde počítač do režimu Spánku podle nastavení v nástroji Řízení spotřeby. Chcete-li obnovit provoz z režimu Spánku, stiskněte tlačítko napájení nebo libovolnou klávesu. Druhý způsob však lze použít pouze v případě, že je v programu HW Setup povoleno zapnutí z klávesnice. Pokud je aktivní sí ová aplikace ve chvíli, kdy počítač automaticky přejde do režimu Spánku, nemusí být správně obnovena ve chvíli, kdy počítač obnovuje provoz z režimu Spánku. Chcete-li zabránit automatickému přechodu počítače do režimu Spánku, zakažte Spánek v Řízení spotřeby. Tento úkon má ovšem za následek neplatnost vyhovění úspornému standardu Energy Star počítače. Před přechodem do režimu Spánku se ujistěte, že máte uložena vaše data. Neinstalujte a nevyjímejte pamě ový modul, pokud je počítač v režimu Spánku. Mohlo by dojít k poškození modulu nebo počítače. Nevyjímejte baterii, pokud je počítač v režimu spánku (není-li ovšem připojen k napájecímu adaptéru). Dojde ke ztrátě dat v paměti. Pokud si berete počítač na palubu letadla nebo do nemocnice, vypněte počítač v režimu hibernace nebo jej vypněte úplně, aby nedošlo k rušení radiovým signálem. Výhody režimu Spánku Funkce spánku má tyto výhody: Obnovuje pracovní prostředí mnohem rychleji než režim hibernace. Šetří energii tím, že vypne počítač, pokud po dobu zadanou funkcí Přechod do spánku nedostane žádný vstup z klávesnice nebo signál z jiného zařízení. Můžete použít funkci vypnutí počítače zavřením panelu displeje. Uživatelská příručka 3-11

63 Začínáme Přechod do režimu Spánku Pro přechod do režimu Spánku máte jednu ze tří možností: 1. Klepněte na tlačítko start a pak na Vypnout počítač, pak na Vypnout. 2. Zavřete panel displeje. 3. Stisknete tlačítko napájení. Pokud znovu zapnete počítač, můžete pokračovat v práci tam, kde jste přestali před vypnutím počítače. Můžete rovněž povolit přechod do režimu Spánku stiskem kláves Fn + F3. Viz kapitola 5, Klávesnice, kde naleznete podrobnosti. Pokud je počítač vypnut v režimu Spánku, indikátor napájení bliká oranžově. Pokud provozujete počítač na baterie, můžete prodloužit dobu provozu vypnutím v režimu Hibernace, režim Spánku má vyšší spotřebu energie Omezení režimu Spánku Režim Spánku nebude fungovat za následujících podmínek: Napájení bylo znovu zapnuto ihned po vypnutí počítače. Pamě ové obvody jsou vystaveny statické elektřině nebo elektrickému šumu. Restartování počítače Za určitých okolností je potřebné, aby byl systém resetován. Například když: Změníte některá nastavení počítače. Nastane nějaká chyba a počítač nereaguje na příkazy z klávesnice. Jsou tři možnosti, jak počítač restartovat: 1. Klepněte na tlačítko Start, pak na Vypnout počítač. Z nabídky Vypnout poèítaè vyberte Restartovat. 2. Stiskněte Ctrl + Alt + Del pro zobrazení Správce úloh Windows, pak zvolte Vypnout a Restartovat. 3. Stiskněte tlačítko napájení a podržte jej pět sekund. Vyčkejte 10 až 15 sekund, pak znovu zapněte počítač stiskem tlačítka napájení. Uživatelská příručka 3-12

64 Začínáme Obnova předem instalovaného software Pokud jsou předem instalované soubory poškozeny, použijte Záchranný disk k jejich obnovení. Obnovení celého systému Jestliže potřebujete obnovit operační systém a veškerý předem nainstalovaný software, postupujte podle následujících kroků. Pokud znovu nainstalujete operační systém Windows, přeformátuje se pevný disk a všechna data budou ztracena. 1. Vložte do jednotky optických médií Záchranný disk a vypněte napájení počítače. 2. Po zobrazení textu In Touch with Tomorrow TOSHIBA uvolněte klávesu F Použijte klávesy se šipkami nahoru nebo dolů pro volbu CD-ROM/ DVD-ROM v nabídce na displeji. 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 5. Pokud byly na vašem počítači instalovány nějaké další programy, nebude je možné obnovit ze Záchranného disku. Tyto aplikace (např. Works Suite, přehrávač DVD, hry atd.) instalujte zvláš z vlastních médií. Obnova nástrojů a ovladačů Toshiba Pokud systém Windows pracuje správně, lze jednotlivé ovladače nebo aplikace instalovat samostatně. Disk TOSHIBA Tools & Utilities CD-ROM obsahuje ovladače a aplikace, které jsou nainstalovány do vašeho systému. Pokud jsou vaše systémové ovladače nebo aplikace jakýmkoliv způsobem poškozeny, toto CD vám umožní znovu nainstalovat většinu těchto komponent, které nejsou součástmi operačního systému Windows. Uživatelská příručka 3-13

65 TOSHIBA Série L10 Kapitola 4 Základy provozu Tato kapitola podává informace o základních operacích zahrnujících použití plošky Touch Pad, doplňkové disketové jednotky USB, jednotek optických médií, ovládání zvuku a videa, zvukového systému, modemu, bezdrátové sítě LAN a sítě LAN. Také obsahuje tipy jak pečovat o počítač a jak zajistit rozptýlení tepla. Použití plošky TouchPad Chcete-li použít plošku TouchPad, položte váš prst na plošku a posuňte špičku prstu ve směru, kterým chcete pohnout ukazatelem na displeji. Ovládací tlačítka Ovládací tlačítka TouchPad TouchPad a ovládací tlačítka TouchPad Dvě tlačítka pod klávesnicí mají stejnou funkci jako tlačítka na myši. Stiskněte levé tlačítko pro volbu položky nebo pro manipulaci s textem nebo grafikou označenou ukazatelem. Stiskněte pravé tlačítko pro zobrazení místní nabídky nebo jiné funkce v závislosti na používaném software. Nestiskávejte plošku Touch Pad příliš silně a nepoužívejte při práci s ploškou Touch Pad ostré předměty, například kuličkovou tužku. Ploška Touch Pad by mohla být poškozena. Uživatelská příručka 4-1

66 Základy provozu Pro vyvolání některých funkcí můžete klepnout na plošku Touch Pad místo stisknutí ovládacího tlačítka. Klepnutí: Klepněte jednou na plošku TouchPad Poklepání: Klepněte dvakrát na plošku TouchPad Tažení a puštění: 1. Podržte levé ovládací tlačítko a posuňte ukazatel pro přetažení položky, kterou chcete přesunout. 2. Zdvihněte prst pro její puštění na zvoleném místě. Posuv: Vertikálně: Posouvejte váš prst nahoru nebo dolů podél pravého okraje plošky Touch Pad. Horizontálně: Posouvejte váš prst vpravo nebo vlevo podél dolního okraje plošky Touch Pad. Použití disketové jednotky USB Doplňková disketová jednotka 3,5" se připojuje k portu USB počítače. Jednotka pracuje s disketami 1,44 MB nebo 720 KB. Viz kapitola 2, Seznámení s počítačem, kde naleznete podrobnosti. Připojení disketové jednotky 3,5" Pro připojení jednotky zapojte konektor do portu USB na počítači.. Viz následující obrázek. Ujistěte se, že je konektor správně orientován a umístěn proti zásuvce. Nepokoušejte se zapojit konektor silou, mohlo by tak dojít k poškození konektoru. Připojení disketové jednotky USB Pokud připojíte disketovou jednotku po zapnutí počítače, bude trvat asi 10 sekund, než počítač rozpozná, že je disketová jednotka připojena. Dokud těchto 10 sekund neuběhne, neodpojujte jednotku ani ji znovu nepřipojujte. Uživatelská příručka 4-2

67 Základy provozu Odpojení disketové jednotky 3,5" Pokud již nepotřebujete použít disketovou jednotku, postupujte podle následujících kroků při jejím odpojování: 1. Vyčkejte, dokud indikátor nezhasne, aby bylo jisté, že na disketové jednotce již neprobíhá žádná aktivita. Pokud odpojíte disketovou jednotku nebo vypnete počítač, zatímco počítač přistupuje k jednotce, může dojít k poškození dat, diskety nebo disketové jednotky. 2. Klepněte na ikonu Bezpečně odstranit hardware na hlavním panelu. 3. Klepněte na jednotku pružného disku. 4. Vytáhněte konektor disketové jednotky z portu USB. Použití jednotky optických médií Následující text a ilustrace se vztahují k vestavěné jednotce DVD-ROM. Jiné jednotky optických médií lze ovšem obsluhovat obdobným způsobem. Jednotka plné velikosti zajiš uje spouštění programů založených na CD/ DVD-ROM s plným výkonem. Můžete přehrávat disky CD/DVD o průměru 12 cm (4,72") nebo 8 cm (3,15") bez nutnosti použití adaptéru. Pro provoz jednotky CD/DVD-ROM je použit řadič rozhraní ATAPI. Pokud počítač pracuje s jednotkou CD/DVD-ROM, indikátor na jednotce svítí. Pro přehrávání video disků DVD použijte aplikaci WinDVD. Pokud máte jednotku DVD-ROM a CD-R/RW, viz též oddíl Zápis CD na jednotce DVD-ROM a CD-R/RW, kde naleznete pokyny pro zápis na CD/ DVD. Pokud máte jednotku DVD Super Multi, viz též oddíl Zápis disků CD/DVD na jednotce DVD Super Multi, kde naleznete pokyny pro zápis na CD/DVD. Uživatelská příručka 4-3

68 15 mm Základy provozu Vkládání disků Při vkládání disků, postupujte podle následujících kroků a vyobrazení. 1. a. Pokud je napájení zapnuto, stiskněte vysouvací tlačítko DVD-ROM, aby se zásuvka jednotky mírně vysunula. Vysouvací tlačítko Stisknutí vysouvacího tlačítka DVD-ROM b. Zásuvka se nevysune, pokud napájení jednotky není zapnuto. Pokud je napájení jednotky vypnuto, můžete zásuvku vysunout vložením tenkého předmětu (cca 15 mm), například narovnané kancelářské sponky do otvoru napravo od vysouvacího tlačítka. Průměr 1,0 mm Ruční otevření zásuvky pomocí otvoru pro vysunutí Uživatelská příručka 4-4

69 Základy provozu 2. Zásuvku jemně uchopte a vysuňte ji až do krajní polohy. Ruční vysouvání zásuvky 3. Vložte disk do zásuvky popiskem vzhůru. Vkládání disku Pokud je zásuvka plně otevřena, okraj počítače se poněkud rozšíří přes zásuvku disku. Z tohoto důvodu bude nutné disk mírně naklonit, aby bylo možné jej vložit do zásuvky. Po vložení disku se ujistěte, že je vložen vodorovně, jak je uvedeno na obrázku níže. Nedotýkejte se laserových čoček. Mohlo by dojít k narušení jejich seřízení. Dbejte na to, aby do jednotky nepronikly cizí předměty. Před zavřením jednotky zkontrolujte zadní okraj zásuvky, aby nezanesla do jednotky nečistoty. Uživatelská příručka 4-5

70 Základy provozu 4. Zatlačte jemně na střed disku, abyste ucítili, jak zapadne do správné polohy. Disk musí spočívat pod vrcholem hřídele unášeče, zarovnaný s jeho základnou. 5. Zatlačením doprostřed zásuvky ji zasuňte. Tlačte jemně až zaskočí na místo. Pokud není disk CD/DVD do zásuvky při jejím uzavření správně vložen, může dojít k poškození disku. Zásuvka se také po stisknutí vysunovacího tlačítka nemusí správně otevřít. Zavření zásuvky disku Vyjímání disků Při vyjímání disků, postupujte podle následujících kroků a vyobrazení. Nemačkejte vysunovací tlačítko, pokud počítač právě pracuje s jednotkou. Před otevřením zásuvky nejdříve vyčkejte, až zhasne indikátor optických médií. Pokud se disk v zásuvce po jejím otevření ještě otáčí, počkejte, až se zastaví, a teprve poté jej vyjměte. 1. Stisknutím vysunovacího tlačítka pootevřete zásuvku. Jemně ji uchopte a vysuňte až do krajní polohy. Jakmile se zásuvka pootevře, počkejte až se disk zcela zastaví a teprve poté ji otevřete úplně. Před nouzovým použitím vysunovacího otvoru vedle vysunovacího tlačítka je nutno vypnout počítač. Pokud se disk při otevření zásuvky otáčí, mohl by disk vyletět z hřídele unášeče a poranit vás. Uživatelská příručka 4-6

71 Základy provozu 2. Disk lehce přečnívá přes okraje zásuvky a tak jej můžete snadno uchopit. Disk jemně uchopte a vyjměte ven ze zásuvky. Vyjmutí disku CD/DVD 3. Zatlačením doprostřed zásuvky ji zasuňte. Tlačte jemně až zaskočí na místo. Uživatelská příručka 4-7

72 Základy provozu Ovládání zvuku/videa Tento oddíl popisuje, jak používat ovládací tlačítka zvuku/videa. tlacítka Další a Predchozí Požadovanou funkci vyberete stisknutím ikony. Další Stiskněte tlačítko pro přechod na další skladbu, kapitolu nebo data. Předchozí Stiskněte tlačítko pro návrat na předchozí skladbu, kapitolu nebo data. Pokud je v přehrávači Windows Media Player zvoleno Náhodné pořadí, tlačítka Další nebo Předchozí přejdou na náhodně zvolený výběr. Tlacítka Prehrávat/pozastavit a Stop Požadovanou funkci vyberete stisknutím ikony. Přehrávat/ pozastavit Stiskněte tlačítko přehrávání. pro zahájení nebo přerušení Stop Stiskněte tlačítko pro zastavení přehrávání. Ovládací tlačítka zvuku/videa Uživatelská příručka 4-8

73 Základy provozu Zápis CD na jednotce DVD-ROM a CD-R/RW Pokud je nainstalován příslušný typ jednotky, je možné zapisovat na disky CD. Jednotka DVD-ROM a CD-R/RW dovoluje číst disky DVD-ROM a CD a rovněž zapisovat na disky CD-R/RW. Přečtěte si pokyny v této kapitole pro zajištění co nejvyšší efektivity při zapisování na disky CD. Informace o vkládání a vyjímání disků CD naleznete v oddíle Použití jednotek optických médií. Na disky CD-R lze zapisovat pouze jednou. Disky CD-RW lze přepisovat vícekrát. Důležité upozornění (DVD-ROM and CD-R/RW drive) Dříve než budete zapisovat nebo přepisovat disk DVD-ROM a CD-R/RW, musíte si přečíst a dodržet pokyny pro nastavení a užívání uvedené v této části příručky. Pokud tak neučiníte, nemusí jednotka DVD-ROM a CD-RW pracovat správně a nemusí se vám podařit zapsat nebo přepsat data, může dojít ke ztrátě dat nebo k jiné škodě. Před zápisem nebo přepisem Pokud zapisujete nebo přepisujete data, projděte si následující body. Doporučujeme následující výrobce médií CD-R a CD-RW. Kvalita média může ovlivnit úspěšnost zápisu nebo přepisu. CD-R: TAIYO YUDEN Co., Ltd. MITSUI Chemicals, Inc. MITSUBISHI Chemical Corporation Ricoh Co., Ltd. Hitachi Maxell Ltd. CD-RW: MITSUBISHI Chemical Corporation Ricoh Co., Ltd. *Pro níže uvedená zvláštní média jsou doporučeni následující výrobci: Vysokorychlostní CD-RW: MITSUBISHI Chemical Corporation, Ricoh Co., Ltd. Ultra-vysokorychlostní CD-RW: MITSUBISHI Chemical Corporation Uživatelská příručka 4-9

74 Základy provozu TOSHIBA potvrzuje použitelnost médií CD-R a CD-RW výše uvedených výrobců. Provoz s jinými médii nelze zaručit. Disky CD-RW lze obecně přepsat až krát. Skutečný počet možných přepsání je nicméně závislý na kvalitě média a způsobu jeho použití. Před zápisem nebo přepisem se ujistěte, že je připojen napájecí adaptér. Ujistěte se, že je ukončen veškerý software kromě programu pro zápis. Nespouštějte jiný software, například spořič obrazovky, který by mohl zatížit procesor. S počítačem pracujte při aktvním režimu napájení Stále zapnuto. Nepoužívejte žádný režim úspory energie. Nezapisujte disk, pokud je v provozu antivirový software. Ukončete jej, vypněte veškerý antivirový software a programy, které na pozadí automaticky kontrolují soubory. Nepoužívejte nástroje pro práci s pevným diskem, včetně těch, které jsou určeny ke zrychlení práce disku. Tyto nástroje mohou způsobit nestabilitu operace nebo poškození dat. Zapisujte data z pevného disku na CD. Nepokoušejte se zapisovat data ze zdroje v místní síti (LAN) nebo jiného sí ového zařízení. Zápis pomocí jiného software než RecordNow! Nebyl ověřen. Při použití jiného softwaru tedy nelze zaručit výsledky. Uživatelská příručka 4-10

75 Základy provozu Během zápisu nebo přepisu Vezměte v úvahu následující, pokud zapisujete nebo přepisujete data na CD-R nebo CD-RW. Vždy kopírujte data z pevného disku na CD. Nepoužívejte funkci vyjmout a vložit. Originální data by mohla být ztracena, pokud dojde k chybě při zápisu. Neprovádějte žádné z následujících úkonů: Přepínání uživatelů operačního systému Windows XP. Použití počítače k nějaké další činnosti, včetně použití myši nebo plošky TouchPad, zavírání nebo otevírání panelu LCD displeje. Spuštění komunikační aplikace, například práce s modemem. Vystavení počítače PC nárazům nebo vibracím. Instalace, odpojení nebo připojení externích zařízení, včetně následujících: PC karty, USB zařízení, externí displeje, optická digitální zařízení. Otevírání jednotky optických médií. Pokud je médium nedostatečné kvality, znečištěné nebo poškozené, může při zápisu nebo přepisu dojít k chybám. Položte počítač na vodorovný povrch a vyhněte se místům vystaveným vibracím, jako jsou letadla, vlaky nebo vozidla. Nepoužívejte nestabilní podložku, například skládací stolek. Udržujte mobilní telefony a jiná bezdrátová komunikační zařízení v dostatečné vzdálenosti od počítače. Upozornění (jednotka CD-R/RW) Společnost TOSHIBA nepřebírá odpovědnost za následující: Poškození disku CD-R/RW, které by mohlo být způsobeno zápisem nebo přepisem pomocí této jednotky. Změnu nebo ztrátu obsahu záznamu na CD-R/RW, která by mohla být způsobena zápisem nebo přepisem pomocí této jednotky, a rovněž za ztrátu zisku nebo přerušení činnosti z důvodu změny nebo ztráty obsahu záznamu. Škody způsobené použitím zařízení nebo softwaru třetích stran. Jednotky pro zápis na optická média mají svá technologická omezení, díky kterým může docházet k neočekávaným chybám způsobeným kvalitou médií nebo problémy se zařízeními hardware. Rovněž je vhodné vytvořit dvě nebo více kopií důležitých dat pro případ neočekávané změny nebo ztráty obsahu záznamu. Uživatelská příručka 4-11

76 Základy provozu Zápis disků CD/DVD na jednotce DVD Super Multi Jednotku DVD Super Multi Drive můžete používat pro zápis dat na disky CD-R/RW nebo DVD-R/-RW/+R/+RW/-RAM. Nainstalovány jsou následující aplikace pro zápis: RecordNow! a DLA s licencí od Sonic Solutions. InterVideo WinDVD Creator 2 Platinum, produkt společnosti InterVideo, Inc. Důležitá informace (jednotka DVD Super Multi) Dříve než budete zapisovat nebo přepisovat disk CD-R/RW nebo DVD-R/- RW/+R/+RW/-RAM, musíte si přečíst a dodržet pokyny pro nastavení a užívání uvedené v této části příručky. Pokud tak neučiníte, nemusí jednotka DVD Super Multi pracovat správně a nemusí se vám podařit zapsat nebo přepsat data, může dojít ke ztrátě dat nebo k jiné škodě. Upozornění (jednotka DVD Super Multi) Společnost TOSHIBA nepřebírá odpovědnost za následující: Poškození disku CD-R/RW nebo DVD-R/-RW/+R/+RW/-RAM, které by mohlo být způsobeno zápisem nebo přepisem pomocí této jednotky. Změnu nebo ztrátu obsahu záznamu na CD-R/RW nebo DVD-R/-RW/ +R/+RW/-RAM, která by mohla být způsobena zápisem nebo přepisem pomocí této jednotky, a rovněž za ztrátu zisku nebo přerušení činnosti z důvodu změny nebo ztráty obsahu záznamu. Škody způsobené použitím zařízení nebo softwaru třetích stran. Jednotky pro zápis na optická média mají svá technologická omezení, díky kterým může docházet k neočekávaným chybám způsobeným kvalitou médií nebo problémy se zařízeními hardware. Rovněž je vhodné vytvořit dvě nebo více kopií důležitých dat pro případ neočekávané změny nebo ztráty obsahu záznamu. Uživatelská příručka 4-12

77 Základy provozu Před zápisem nebo přepisem Na základě testů kompatibility prováděných společností TOSHIBA doporučujeme následující výrobce disků CD-R/RW a DVD-R/+R/-RW/ +RW/-RAM. TOSHIBA nicméně nezaručuje funkčnost, kvalitu nebo výkon pro žádný disk. Kvality disků mohou ovlivnit úspěšnost při zápisu nebo přepusu disků. CD-R: CD-RW: TAIYO YUDEN Co., Ltd. MITSUBISHI Chemical Corporation Ricoh Co., Ltd. Hitachi Maxell Ltd. MITSUBISHI Chemical Corporation Ricoh Co., Ltd. Vysokorychlostní CD-RW: MITSUBISHI Chemical Corporation Ricoh Co., Ltd. Ultravysokorychlostní CD-RW: DVD-R: DVD+R: DVD-RW: DVD+RW: DVD-RAM: MITSUBISHI Chemical Corporation TAIYO YUDEN Co., Ltd. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. MITSUBISHI Chemical Corporation Ricoh Co., Ltd. Specifikace DVD přepisovatelného disku verze 1.1 Victor Company of Japan, Ltd. (JVC) MITSUBISHI Chemical Corporation MITSUBISHI Chemical Corporation Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Hitachi Maxell Ltd. Tato jednotka nemůže používat disky, které povolují zápis 8 násobnou rychlostí nebo vyšší (DVD-R, DVD+R), nebo 4 násobnou rychlostí nebo vyšší (DVD-RW, DVD+RW) Pokud je disk nedostatečné kvality, je znečištěn nebo poškozen, může při zápisu nebo přepisu dojít k chybám. Před použitím disku zkontrolujte, jestli není poškozen nebo znečištěn. Skutečný počet možných přepsání disku CD-RW, DVD-RW, DVD+RW nebo DVD-RAM je ovlivněn kvalitou média a způsobem jeho použití. Uživatelská příručka 4-13

78 Základy provozu K dispozici jsou dva typy médií DVD-R: disky pro autorskou práci a pro obecné použití. Nepoužívejte disky pro autorskou práci. Jednotkou v počítači lze zapisovat pouze na disky pro obecné použití. Můžete používat DVD-RAM disky, které lze vyjmout z pouzdra a disky DVD-RAM bez pouzdra. Můžete používat disk s kapacitou 2,6GB na jedné straně v režimu pouze pro čtení. Jiné jednotky DVD-ROM pro počítače nebo jiné přehrávače DVD nemusí být schopné číst disky DVD-R/-RW nebo DVD+R/+RW. Data zapsaná na médium CD-R/DVD-R/DVD+R nelze mazat ani částečně ani jako celek. Data smazaná (funkce Erase) z disku CD-RW, DVD-RW, DVD+RW a DVD-RAM nelze obnovit. Před mazáním dat si pečlivě ověřte obsah média. Pokud je připojeno více jednotek, na kterých lze zapisovat, dejte pozor, aby nedošlo ke smazání dat v nesprávné jednotce. Při zápisu na disk DVD-R/ RW, DVD+R/+RW nebo DVD-RAM je potřeba jistá část prostoru na disku pro správu souborů, takže nebude možné zaplnit celou volnou kapacitu disku. Jelikož jsou disky založeny na standardu DVD, disk bude zaplněn prázdnými daty, pokud je objem zapisovaných dat menší než 1 GB. I v případě, že zapisujete malé množství dat, bude pravděpodobně třeba jistý čas pro zápis prázdných dat. Disk DVD-RAM formátovaný metodou FAT32 nelze číst v systému Windows 2000 bez ovladače DVD-RAM. Pokud je připojeno více jednotek, na kterých lze zapisovat, dejte pozor, aby nedošlo k zápisu dat v nesprávné jednotce. Před zápisem nebo přepisem se ujistěte, že je připojen napájecí adaptér. Pokud provádíte přechod do Spánku/Hibernace, ověřte si, že zápis na DVD-RAM byl dokončen. Zápis je dokončen, pokud lze vysunout médium DVD-RAM. Ujistěte se, že je ukončen veškerý software kromě programu pro zápis. Nespouštějte jiný software, například spořič obrazovky, který by mohl zatížit procesor. S počítačem pracujte při aktvním režimu napájení Stále zapnuto. Nepoužívejte žádný režim úspory energie. Nezapisujte disk, pokud je v provozu antivirový software. Ukončete jej, vypněte veškerý antivirový software a programy, které na pozadí automaticky kontrolují soubory. Nepoužívejte nástroje pro práci s pevným diskem, včetně těch, které jsou určeny ke zrychlení práce disku. Tyto nástroje mohou způsobit nestabilitu operace nebo poškození dat. Data zapisujte z pevného disku počítače na disk CD/DVD. Nepokoušejte se zapisovat data ze zdroje v místní síti (LAN) nebo jiného sí ového zařízení. Zápis pomocí jiného software než RecordNow! Není doporučen. Uživatelská příručka 4-14

79 Základy provozu Během zápisu nebo přepisu Před zápisem nebo přepisem dat na discích CD-R/ RW, DVD-R/-RW/- RAM nebo DVD+R/+RW si přečtěte následující. Během zápisu nebo přepisu dat neprovádějte žádné z následujících úkonů: Přepínání uživatelů operačního systému Windows XP. Použití počítače k nějaké další činnosti, včetně použití myši nebo zařízení Touch Pad, zavírání nebo otevírání panelu displeje LCD. Spuštění komunikační aplikace, například práce s modemem. Vystavení počítače nárazům nebo vibracím. Instalace, odpojení nebo připojení externích zařízení, včetně následujících: PC karty, USB zařízení, externí displeje, optická digitální zařízení. Používat ovládací tlačítka Zvuku / Videa pro přehrávání hudby a zvuku. Otevření jednotky DVD Super Multi Drive. Během zápisu nebo přepisu nepoužívejte funkce pro vypnutí počítače, přechod do režimu Spánku nebo Hibernace. Před přechodem do Spánku nebo Hibernace si ověřte, že zápis nebo přepis byl dokončen. Zápis je dokončen, pokud lze otevřít zásuvku jednotky DVD Super Multi Drive. Položte počítač na vodorovný povrch a vyhněte se místům vystaveným vibracím, jako jsou letadla, vlaky nebo vozidla. Nepoužívejte nestabilní podložku, například skládací stolek. Udržujte mobilní telefony a jiná bezdrátová komunikační zařízení v dostatečné vzdálenosti od počítače. Vždy kopírujte data z pevného disku na disk CD-R/-RW,DVD-R/-RW/- RAM nebo DVD+R/+RW. Nepoužívejte vypnutí a vložení. Originální data by mohla být ztracena, pokud dojde k chybě při zápisu. Uživatelská příručka 4-15

80 Základy provozu RecordNow! Basic pro počítač TOSHIBA Vezměte na vědomí následující, pokud používáte RecordNow!: Pomocí RecordNow! nelze vytvořit DVD-Video. Pomocí RecordNow! nelze vytvořit DVD-Audio. Funkci RecordNow!'s "Audio CD pro přehrávač CD v autě nebo doma" nelze použít pro nahrávání hudby na disk DVD-R/-RW nebo DVD+R/ +RW. Nepoužívejte funkci "Exact Copy" programu RecordNow! pro kopírování disků DVDVideo a DVD-ROM s ochranou autorskými právy. Disk DVD-RAM nelze zálohovat pomocí funkce "Exact Copy" programu RecordNow!. Nelze zálohovat disky CD-ROM nebo CD-R/RW na DVD-R/-RW nebo DVD+R/+RW pomocí funkce Exact Copy programu RecordNow!. Nelze zálohovat disky DVD-ROM, DVD-Video nebo DVD-R/-RW nebo DVD+R/+RW na CD-R/RW pomocí funkce Exact Copy programu RecordNow!. RecordNow! nemůže zapisovat ve formátu paketů. V některých případech nemusí být možné použít funkci Exact Copy programu RecordNow! pro zálohování médií DVD-R/ RW nebo DVD+R/+RW zapsaných jiným softwarem pro zálohování na jiné jednotce DVD-R/ RW nebo DVD+R/+RW. Pokud přidáte data na disk DVD-R nebo DVD+R, na který již bylo nahráváno, nemusí být přidaná data za některých okolností čitelná. Nelze je číst v 16-bitových operačních systémech, jako jsou Windows 98SE a Windows ME. Ve Windows NT4 potřebujete Service Pack 6 nebo pozdější pro čtení přidaných dat. Ve Windows 2000 potřebujete Service Pack 2 nebo pozdější pro čtení přidaných dat. Některé jednotky DVD-ROM a DVD-ROM & CD-R/RW nemohou číst přidaná data bez ohledu na použitý operační systém. RecordNow! nepodporuje záznam na disky DVD-RAM. Pro záznam na DVD-RAM použijte Průzkumník nebo jiný nástroj. Pokud zálohujete disk DVD, ujistěte se, že zdrojový disk podporuje záznam na disky DVD-R/-RW nebo DVD+R/+RW. Pokud zdrojový disk nepodporuje záznam na disky DVD-R/-RW nebo DVD+R/+RW, nemusí být zálohování úspěšné. Pokud zálohujete DVD-R, DVD-RW, DVD+R nebo DVD+RW, ujistěte se, že používáte stejný typ disku. Nelze částečně mazat data zapsaná na disk CD-RW, DVD-RW nebo DVD+RW. Data zapsaná na médium CD-R/DVD-R/DVD+R nelze mazat ani částečně ani jako celek. Uživatelská příručka 4-16

81 Základy provozu Ověřování dat Chcete-li si ověřit, že data jsou na disku zapsána nebo přepsána správně, postupujte před zápisem nebo přepisem dat na CD/DVD následovně. 1. Klepněte na tlačítko Možnosti ( ) v programu RecordNow! pro otevření panelu Možnosti. 2. Zvolte Data v nabídce vlevo. 3. Zaškrtněte políčko Ověření dat na disku po zápisu v možnostech pro Data. 4. Klepněte na tlačítko OK. Software DLA for TOSHIBA Vezměte na vědomí následující, pokud používáte DLA: Tento software podporuje pouze přepisovatelné disky (DVD+RW, DVD-RW, and CD-RW). Nepodporuje disky DVD+R, DVD-R a CD-R, které nejsou přepisovatelné. DLA nepodporuje formátování disku DVD-RAM nebo zápis na něj. Toto je zajištěno ovladačem DVD-RAM. Příslušný software pracuje podle disku vloženého do jednotky. Nepoužívejte disky, které byly formátovány jiným softwarem pro zápis paketů než DLA. Podobně nepoužívejte disky, které byly formátovány programem DLA s jiným softwarem pro zápis paketů než DLA. Pokud používáte neznámý disk, naformátujte jej nejdříve s volbou Kompletní formátování. Nepoužívejte pro složky a soubory Vyjmutí a Vložení. Soubor nebo složka, která byla vyjmuta může bát ztracena, pokud dojde k chybě na disku. Instalace InterVideo WinDVD Creator Platinum Chcete-li nainstalovat program InterVideo WinDVD Creator, musíte se přihlásit s právy administrátora. Před instalací programu InterVideo WinDVD Creator zavřete všechny programy. 1. Vložte do jednotky optických médií disk CD-ROM s Doplňkovým softwarem, který obsahuje program WinDVD Creator. 2. Postupujte podle instalačních pokynů, které se objeví na obrazovce. 3. Pokud je instalace dokončena, restartujte po výzvě váš počítač, aby se mohly změny projevit. Uživatelská příručka 4-17

82 Základy provozu InterVideo WinDVD Creator Platinum Obra te se na on-line nápovědu, kde naleznete další informace o programu InterVideo WinDVD Creator. Pokud zapisujete instalační soubory na disk formátovaný metodou DLA a chcete-li spouštět instalaci z tohoto disku, může dojít k chybě. V takovém případě nejdříve zkopírujte data na pevný disk a pak spus te instalaci. Při zapisování videa na DVD vezměte v úvahu následující omezení: 1. Editace digitálního videa Přihlaste se s právy administrátora pro užití programu WinDVD Creator. Pokud používáte WinDVD Creator, ujistěte se, že je váš počítač napájen ze sí ového adaptéru. S počítačem pracujte při aktivním režimu napájení Stále zapnuto. Nepoužívejte žádný režim úspory energie. Pokud upravujete disk DVD, můžete zobrazit náhledy. Pokud je však spuštěna jiná aplikace, nemusí se náhledy zobrazit správně. WinDVD Creator nemůže zobrazovat video na externím monitoru v simultánním režimu. Programem WinDVD Creator nelze upravovat a přehrávat obsah chráněný autorským právem. Neměňte nastavení zobrazení, pokud používáte WinDVD Creator. Nepřecházejte do režimu spánku nebo hibernace, pokud používáte program WinDVD Creator. Nespouštějte program WinDVD Creator ihned po zapnutí počítače. Vyčkejte prosím, dokud neustane veškerá aktivita disků. Při nahrávání na kameru DV-Camcorder se ujistěte, že ukládáte veškerá vaše data, nechejte kamkordér nahrávat několik sekund před zahájením nahrávání vašich dat. Nahrávání CD, funkce JPEG, DVD-Audio, mini DVD a Video CD nejsou v této verzi podporovány. Při nahrávání videa na DVD nebo pásek zavřete všechny ostatní programy. Nespouštějte jiný software, například spořič obrazovky, který by mohl zatížit procesor. Nespouštějte komunikační aplikace, například modem nebo LAN. Uživatelská příručka 4-18

83 Základy provozu 2. Před nahráváním videa na DVD Při nahrávání na disk DVD používejte pouze disky doporučené výrobcem jendotky. Nenastavujte pracovní jednotku na pomalé zařízení, např. pevný disk na USB 1.1, zápis na DVD by se nemusel zdařit. Neprovádějte žádné z následujících úkonů: Použití poèítaèe k nìjaké další èinnosti, vèetnì použití myši nebo zaøízení Touch Pad, zavírání nebo otevírání panelu displeje LCD. Vystavení poèítaèe nárazùm nebo vibracím. Použití tlaèítka pøepínaèe režimù a ovládacího tlaèítka zvuku a videa pro pøehrávání hudby nebo hlasu. Otevøení jednotky DVD. Instalace, odpojení nebo pøipojení externích zaøízení, vèetnì následujících: PC karty, SD karty, zaøízení USB, externí monitor, zaøízení ilink, optická digitální zaøízení. Po uložení důležitých dat ověřte obsah disku. Disky DVD-R/+R/-RW nelze zapisovat ve formátu VR. Na disk DVD-R/+R/-RW/+RW lze zapsat ve formátu DVD Video nejvíce 2 hodiny obrazových dat. WinDVD Creator nemůže exportovat formát DVD-Audio, VideoCD, minidvd. WinDVD Creator může zapisovat na disky DVD-RAM/+RW ve formátu VR, ale disk bude možné přehrávat pouze na vašem počítači. Při zápisu dat na disk DVD potřebuje WinDVD Creator 2GB nebo více místa na disku na každou hodinu videa. Pokud vytvoříte plně nahrávané DVD, nemusí se sekvence kapitol přehrávat správně. 3. O správě disků WinDVD Creator může pracovat s jedním seznamem skladeb na disku. WinDVD Creator může zobrazovat jiný náhled, než který byl dříve nastaven rekordérem DVD-RAM. Při použití Správce disků můžete upravit formát DVD-VR na disku DVD-RAM, formát DVD+VR na disku DVD+RW a formát DVD- Video na DVD-RW. 4. O nahraných DVD Některé jednotky DVD-ROM pro počítače nebo jiné přehrávače DVD nemusí být schopné číst disky DVD-R/+R/-RW/+RW/-RAM. Při přehrávání vašich nahraných disků na vašem počítači použijte aplikaci WinDVD. Pokud použijete již použitý přepisovatelný disk, může být plné formátování zablokované. Použijte zcela nový disk. Uživatelská příručka 4-19

84 Základy provozu Péče o média Tento oddíl poskytuje návod, jak chránit data, uložená na CD/DVD discích a disketách. S médii zacházejte opatrně. Následující jednoduchá doporučení výrazně prodlouží životnost vašich médií a ochrání data na nich uložená: CD/DVD 1. Disky CD/DVD uchovávejte v obalech, abyste je uchránili před poškozením a nečistotami. 2. Neohýbejte disky CD/DVD. 3. Na stranu disku CD/DVD, která obsahuje data, nepište, nelepte nálepky, ani ji nijak nepoškozujte. 4. CD/DVD disk vždy uchopte za vnější hranu nebo za vnitřní otvor. Otisky prstů na povrchu disku mohou znemožnit čtení dat. 5. Disky nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ani extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. Nepokládejte na CD/DVD disky žádné těžké předměty. 6. Zaprášený nebo zašpiněný CD/DVD disk otřete čistou suchou látkou. Disk CD/DVD otírejte směrem ze středu k okraji, nikoli do kruhu. Pokud je to nutné, namočte látku do vody nebo neutrálního čisticího prostředku. Nepoužívejte benzín, ředidlo nebo podobné látky. Pružné disky 1. Ukládejte diskety do krabiček, abyste je uchránili před poškozením a znečištěním. Pokud je disketa znečištěná, nepoužívejte čistící přípravek. Použijte měkkou navlhčenou látku. 2. Neodsunujte ochranný plíšek diskety a nedotýkejte se jejího magnetického povrchu. Otisky prstů na povrchu diskety mohou zabránit čtení dat. 3. V případě zkroucení, ohnutí nebo vystavení diskety přímému slunečnímu světlu nebo extrémnímu teplu či chladu může dojít ke ztrátě dat. 4. Nepokládejte na diskety žádné těžké předměty. 5. V blízkosti disket nejezte, nekuřte a nepoužívejte mazací gumu. Cizí částice uvnitř pouzdra diskety mohou poškodit její magnetický povrch. 6. Magnetická energie může zničit data uložená na vašich disketách. Diskety proto uschovávejte mimo dosah reproduktorů, rádií, televizních přijímačů a dalších zdrojů magnetických polí. Uživatelská příručka 4-20

85 Základy provozu Zvukový systém Tento oddíl popisuje ovládání funkcí digitálního zvuku, včetně úrovně hlasitosti a řízení napájení. Ovládání hlasitosti Hlasitost zvuku pro přehrávání i pro záznam lze v systému Windows ovládat pomocí nástroje Ovládání hlasitosti. Pro spuštění Ovládání hlasitosti přehrávání, klepněte na start, přejděte na Všechny programy, pak na Příslušenství, dále na Zábava a klepněte na Ovládání hlasitosti. Pro spuštění Hlasitosti záznamu, klepněte na Možnosti, přejděte na Vlastnosti, zvolte Záznam a klepněte na OK. Pro zobrazení podrobností v Ovládání hlasitosti klepněte na Nápověda v okně Ovládání hlasitosti. Úroveň mikrofonu Pro změnu citlivosti mikrofonu postupujte následovně. 1. Klepněte na start, přejděte na Všechny programy, pak na Příslušenství, dále na Zábava a klepněte na Ovládání hlasitosti. 2. Klepněte na Možnosti a přejděte na Vlastnosti. 3. Zvolte Záznam a klepněte na OK. 4. Klepněte na Možnosti a zvolte Pokročilé. 5. Klepněte na Pokročilé. 6. Zaškrtněte políčko Microphone Boost. Modem Tento oddíl popisuje, jak připojit interní modem k zásuvce telefonní linky a jak jej odpojit. Interní modem nepodporuje hlasové funkce. Funkce pro přenos dat a faxování jsou podporovány. Za bouřky odpojte kabel modemu od telefonní zásuvky. Nepřipojujte modem k digitální telefonní lince. Při připojení k digitální lince může být modem poškozen. Uživatelská příručka 4-21

86 Základy provozu Volba regionu Telekomunikační předpisy se v jednotlivých zemích liší, musíte zajistit, aby nastavení modemu odpovídalo předpisům země, ve které modem používáte. Pro volbu regionu postupujte podle těchto kroků. 1. Klepněte na tlačítko start, přejděte na Všechny programy, pak na TOSHIBA, pak na Sítě a klepněte na Nástroj volby regionu pro modem. Nepoužívejte funkci Volba země/regionu v nástroji pro nastavení modemu v Ovládacích panelech, i když je tato funkce k dispozici. Pokud změníte zemi/region v Ovládacích panelech, nebude mít tato změna žádný vliv. 2. Ikona volby regionu se objeví na hlavním panelu systému. Klepnutím na ikonu hlavním tlačítkem myši zobrazte seznam zemí, které modem podporuje. Zobrazí se také dílčí nabídka s informacemi o telefonní oblasti. Zvolená země a telefonní oblast jsou označeny zaškrtnutím. 3. Zvolte zemi v nabídce zemí nebo umístění v dílčí nabídce. Země, na kterou kliknete bude vybrána jako výchozí pro modem a automaticky se nastaví nová telefonní oblast. Pokud zvolíte telefonní oblast, zvolí se automaticky i příslušná země a je dále nastavena jako výchozí pro modem. Nabídka Vlastnosti Klepněte na ikonu vedlejším tlačítkem myši pro zobrazení následující nabídky. Nastavení Můžete aktivovat nebo deaktivovat následující nastavení: Režim automatického spuštění Program volby regionu se spustí automaticky při spuštění operačního systému. Otevření dialogového okna Vlastnosti vytáčení po výběru regionu Po zvolení regionu se automaticky zobrazí dialogové okno pro nastavení vytáčení telefonního čísla. Seznam míst pro volbu regionu Objeví se dílčí nabídka s informacemi o telefonních oblastech. Otevření dialogového okna, pokud místní kód Vlastností vytáčení a volby regionu nesouhlasí Při nesprávném nastavení kódu země a telefonní oblasti se objeví varovné dialogové okno. Uživatelská příručka 4-22

87 Základy provozu Výběr modemu Jestliže počítač nemůže rozpoznat interní modem, zobrazí se dialogové okno. Zvolte pro modem port COM. Vlastnosti vytáčení Zvolením této položky lze zobrazit vlastnosti vytáčení telefonního čísla. Pokud používáte modem v Japonsku, vyžadují technické předpisy uvedené v Zákoně o telekomunikacích, aby byl zvolen japonský regionální režim. Je protiprávní používat v Japonsku modem s jakýmkoliv jiným nastavením. Připojení Připojte kabel modemu následujícím způsobem. K připojení modemu musí být použit modulární kabel dodaný s počítačem. Zapojte konec modulárního kabelu s jádrem k počítači. Za bouřky odpojte kabel modemu od telefonní zásuvky. Nepřipojujte modem k digitální telefonní lince. Při připojení k digitální lince může být modem poškozen. 1. Zapojte jeden konec telefonního kabelu do zásuvky modemu. 2. Druhý konec modulárního kabelu zapojte do telefonní zásuvky. Zapojení interního modemu Netahejte za kabel a nepřenášejte počítač, pokud je kabel připojen. Pokud používáte zařízení pro ukládání dat, jako je pevný disk připojený k 16-bitové PC kartě, mohou se vyskytnout následující problémy: Rychlost komunikace modemu je nízká nebo dochází k přerušení komunikace. Ve zvuku se mohou vyskytnout vynechání. Uživatelská příručka 4-23

88 Základy provozu Odpojení Při odpojování kabelu interního modemu postupujte podle následujících kroků. 1. Stiskněte kolík na konektoru telefonní zásuvky a vytáhněte konektor. 2. Vytáhněte konektor kabelu z počítače. Wireless LAN Funkce Wireless LAN není k dispozici na všech konfiguracích. Tam, kde je implementována, podporuje standard B a G, ale je kompatibilní s jinými systémy LAN založenými na technologii přímého rozprostřeného spektra (DSSS) / ortogonálního multiplexního rozdělení frekvencí, která odpovídá standardu IEEE pro Wireless LAN. Mechanismu automatické volby přenosové rychlosti vybírá z rozsahu 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 a 6Mbit/s. (IEEE g) Mechanismus automatické volby přenosové rychlosti v rozsahu 11; 5,5; 2 a 1 Mb/s. (IEEE b) Přepínání mezi více kanály. Řízení napájení karty Šifrování dat WEP (Wired Equivalent Privacy) založené na 128bitovém šifrovacím algoritmu. Pokročilé šifrování AES (Advanced Encryption Standard) založené na 128-bitovém šiforvacím algoritmu. Funkce spuštění ze sítě (Wake-up on LAN) nepracuje v bezdrátových sítích LAN. Zabezpečení Vždy se ujistěte, že je zapnuto šifrování dat, jinak vystavujete počítač nebezpečí neoprávněného přístupu třetích osob přes sí Wireless LAN a mohlo by dojít ke zcizení, pozměnění, poškození nebo ztrátě uložených dat. TOSHIBA důrazně doporučuje zákazníkům používat funkci šifrování. Společnost TOSHIBA není odpovědná za odcizení dat nebo jejich poškození v důsledku používání technologie bezdrátové sítě LAN. Přepínač bezdrátové komunikace Pomocí přepínače bezdrátové komunikace můžete zapnout nebo vypnout funkce bezdrátové sítě LAN. Pokud je přepínač vypnut, nejsou přijímány ani vysílány žádné přenosy. Posuňte přepínač vpravo pro zapnutí a vlevo pro vypnutí. Vypněte přepínač v letadlech a v nemocnicích. Zkontrolujte indikátor. Tento indikátor zhasne, pokud jsou funkce bezdrátové komunikace vypnuty. Uživatelská příručka 4-24

89 Základy provozu Indikátor bezdrátové komunikace Indikátor bezdrátové komunikace signalizuje stav funkcí bezdrátové komunikace. Stav indikátoru Indikátor zhasnut Indikátor svítí Popis Přepínač bezdrátové komunikace je vypnut. Automatické vypnutí z důvodu přehřátí. Chyba napájení. Přepínač bezdrátové komunikace je zapnut. Funkce Wireless LAN byly zapnuty některou z aplikací. Pokud jste pro vypnutí funkce Wireless LAN použili lištu úloh, bude pro nové zapnutí funkce třeba restartovat počítač. Případně můžete postupovat podle následujícího postupu: 1. V Ovládacích panelech klepněte na Výkona a údržba, pak na Systém. 2. Zvolte záložku Pokročilé. 3. Klepněte na Správce zařízení. Otevře se okno správce zařízení. Klepněte na Sí ové adaptéry. 4. Vyberte si požadovaný sí ový adaptér a pak klepněte na Zapnout na liště úloh. LAN Počítač má vestavěnou podporu pro Ethernet LAN (10 megabitů za sekundu, 10BASE-T) a Fast Ethernet LAN (100 megabitů za sekundu, 100BASE-TX). Tento oddíl popisuje, jak počítač připojit k síti LAN a odpojit jej od ní. Typy kabelů sítí LAN Počítač musí být před připojením k síti LAN správně nastaven. Přihlášení k síti LAN s využitím výchozích nastavení počítače může způsobit poruchu funkce sítě LAN. Zkontrolujte nastavení podle pokynů správce sítě LAN. Pokud používáte sí Fast Ethernet LAN (100 megabitů za sekundu, 100BASE-TX), ujistěte se, že je připojena kabelem CAT5 nebo vyšším. Nelze použít kabel CAT3. Pokud používáte sí Ethernet LAN (10 megabitů za sekundu, 10BASE-T), můžete použít kabel CAT3 nebo vyšším. Uživatelská příručka 4-25

90 Základy provozu Připojení kabelu LAN Připojte kabel sítě LAN následujícím způsobem. 1. Vypněte počítač a všechna externí zařízení k němu připojená. 2. Připojte jeden konec kabelu do konektoru LAN. Jemně na něj zatlačte, až uslyšíte cvaknutí západky. Připojení kabelu LAN 3. Zasuňte druhý konec kabelu do konektoru rozbočovače LAN. Před zapojením k rozbočovači se poraďte se správcem sítě LAN. Odpojení kabelu LAN Odpojte kabel sítě LAN následujícím způsobem. 1. Zatlačte páčku na zástrčce kabelu LAN v konektoru počítače a vytáhněte zástrčku z konektoru. 2. Odpojte kabel z rozbočovače LAN stejným způsobem. Před odpojením z rozbočovače se poraďte se správcem sítě LAN. Čištění počítače Pro zajištění dlouhého a bezproblémového provozu chraňte počítač před prachem a tekutinami. Dávejte pozor, abyste do počítače nevylili tekutinu. Pokud dojde k navlhnutí nebo namočení počítače, okamžitě jej vypněte a nechejte kompletně vyschnout. Počítač čistěte lehce navlhčenou látkou (vodou). Na displej můžete použít čistič na sklo. Malé množství čističe nastříkejte na měkkou čistou látku, kterou monitor jemně otřete. Nikdy nestříkejte čistič přímo na počítač a zabraňte, aby se tekutina dostala do jakékoli části počítače. K čištění počítače nikdy nepoužívejte kyselé nebo žíravé látky. Odstraňujte vysavačem pravidelně prach z otvorů ventilátoru na levé straně počítače. Viz kapitola 2, Seznámení s počítačem, Levá strana. Uživatelská příručka 4-26

91 Základy provozu Přeprava počítače Počítač je konstruován tak, aby byl odolný. Pokud budete při jeho přepravě dodržovat několik jednoduchých opatření, zajistí vám to jeho bezproblémový provoz. Přesvědčete se, že před manipulací s počítačem všechny jeho disky ukončily činnost. Ověřte stav indikátoru Disk na počítači. Pokud je disk CD/DVD v jednotce, vyjměte jej. Přesvědčete se, že je zásuvka jednotky bezpečně uzavřena. Vypněte napájení počítače. Před přenášením počítače odpojte sí ový adaptér a všechna periferní zařízení. Zavřete panel displeje. Nedržte počítač za panel displeje. Pro přepravu počítače používejte brašnu. Při přenášení počítače jej pevně držte tak, aby neupadl nebo o něco nezavadil. Během přenášení nedržte počítač za vyčnívající části. Vyčnívající součásti Uživatelská příručka 4-27

92 TOSHIBA Série L10 Kapitola 5 Klávesnice Rozložení kláves na klávesnici počítače je kompatibilní s rozšířenou klávesnicí se 101/102 klávesami. Stiskem některých kombinací kláves lze na počítači vyvolat všechny funkce standardní klávesnice se 101/102 klávesami. Počet kláves na vaší klávesnici je závislý na konfiguraci klávesnice podle národního nebo regionálního rozložení kláves, pro které je počítač nakonfigurován. K dispozici jsou i klávesnice pro více jazyků. Klávesnice má šest typů kláves: znakové klávesy, překryvné klávesy, funkční klávesy, programovatelné klávesy, speciální klávesy Windows a klávesy pro ovládání kurzoru. Znakové klávesy Znakové klávesy zapisují malá a velká písmena, číslice, interpunkční znaménka a zvláštní symboly, které se objevují na obrazovce. Mezi používáním klávesnice psacího stroje a klávesnice počítače jsou určité rozdíly: Písmena a číslice v textu na počítači mohou mít různou šířku. Mezery vytvořené klávesou mezerníkem mohou být rovněž různě široké v závislosti na zarovnání textu a dalších faktorech. Malé písmeno l (el) a číslice 1 (jedna) nejsou na počítači zaměnitelné, jako je tomu u psacího stroje. Nelze zaměňovat velké písmeno O (o) a číslici 0 (nula). Funkce Caps Lock na počítači pouze přepíná znakové klávesy na velká písmena, zatímco u psacího stroje je tím zamknut přeřaďovač všech kláves. Klávesy Shift, klávesa Tab a klávesa BkSp mají stejnou funkci jako jejich protějšky na klávesnici psacího stroje, mají však ještě další počítačové funkce. Uživatelská příručka 5-1

93 Klávesnice F1... F12 funkční klávesy Funkční klávesy (nezaměňovat za Fn) je 12 kláves umístěných v první řadě kláves na klávesnici. Tyto klávesy mají jinou funkci než ostatní klávesy. F1 až F12 se nazývají funkční, protože se jejich stiskem spouští jednotlivé naprogramované funkce. V kombinaci s klávesou Fn provádějí klávesy označené ikonami na počítači speciální funkce. Viz oddíl Programovatelné klávesy: kombinace klávesy Fn v této kapitole. Funkce prováděné jednotlivými klávesami jsou závislé na používaném software. Programovatelné klávesy: kombinace klávesy Fn Klávesa Fn (funkce) se používá v kombinaci s jinými klávesami jako programovatelné klávesy. Překryvné klávesy jsou klávesové kombinace, které zapínají, vypínají nebo nastavují některé funkce. Některé programy mohou funkce překryvných kláves zablokovat, nebo narušit. Nastavení programovatelných kláves není ukládáno funkcí Spánek. Emulace kláves rozšířené klávesnice Rozložení rozšířené 101-tlačítkové klávesnice Klávesnice je rozvržena tak, aby poskytovala všechny funkce jako rozšířená 101-tlačítková klávesnice vyobrazená výše. 101/102-tlačítková rozšířená klávesnice má numerický blok a tlačítko Scroll Lock. Také obsahuje přídavné klávesy Enter a Ctrl napravo od hlavní klávesnice. Protože je klávesnice u počítače menší a má méně kláves, některé rozšířené funkce musí být simulovány použitím dvou kláves namísto jedné u klasické klávesnice. Váš software možná potřebuje klávesy, které se na klávesnici nenacházejí. Stisknutím klávesy Fn a jedné z následujících kláves se simuluje funkce rozšířené klávesnice. Uživatelská příručka 5-2

94 Klávesnice Horké klávesy Horké klávesy zapínají nebo vypínají některé funkce počítače. Ztlumení zvukustisk kláves Fn + Esc v prostředí operačního systému Windows zapne nebo vypne zvuk. Pokud stisknete tyto horké klávesy, bude aktuální stav zobrazen jako ikona. Okamžité zabezpečení: Stiskněte Fn + F1 a dojde k zhasnutí displeje, aby bylo ostatním zabráněno v přístupu k vašim datům. K obnovení obrazu a původních funkcí stiskněte libovolnou klávesu nebo se dotkněte polohovacího zařízení TouchPad. Pokud je registrováno heslo spořiče obrazovky, zobrazí se dialogové okno. Zadejte heslo spořiče obrazovky a klepněte na OK. Pokud není heslo nastaveno, bude zobrazení na displeji obnoveno ihned po stisknutí klávesy nebo plošky TouchPad. Režim úspory energie: Stiskem Fn + F2 otevřete okno Vlastnosti napájení. Můžete zkontrolovat stav napájení nebo nakonfigurovat řízení spotřeby. Spánek: Pokud stisknete Fn + F3, počítač přejde do režimu Spánku. Aby nedošlo k neočekávanému přechodu do režimu spánku, zobrazí se dialogové okno pro potvrzení. Pokud zaškrtnete políčko v tomto okně, příště se již nezobrazí. Hibernace: Pokud stisknete Fn + F4, počítač přejde do režimu Hibernace. Aby nedošlo k neočekávanému přechodu do režimu Hibernace, objeví se dialogové okno pro potvrzení. Pokud zaškrtnete políčko v tomto okně, příště se již nezobrazí. Uživatelská příručka 5-3

95 Klávesnice Výběr zobrazení: Stisk kláves Fn + F5 přepíná aktivní zobrazovací zařízení. Pokud stisknete tyto horké klávesy, zobrazí se dialogové okno. Budou zobrazena pouze dostupná zařízení. Pokud podržíte klávesu Fn a stisknete F5 znovu, změníte tak aktuální zařízení. Po uvolnění kláves Fn a F5 se zvolené zařízení změní. Jas displeje: Stisk Fn + F6 sníží jas displeje o jeden krok. Pokud stisknete tyto horké klávesy, aktuální nastavení bude zobrazeno po dobu dvou sekund ve formě ikony. Jas displeje: Stisk Fn + F7 zvýší jas displeje o jeden krok. Pokud stisknete tyto horké klávesy, aktuální nastavení bude zobrazeno po dobu dvou sekund ve formě ikony. Světelnost displeje se zvyšuje s úrovní jasu. Nastavení bezdrátové sítě: Na tomto modelu neí pro kombinaci kláves Fn + F8 nastavena žádná funkce. Touch Pad: Stiskem Fn + F9 v prostředí Windows můžete zapnout nebo vypnout funkce TouchPad. Pokud stisknete tyto horké klávesy, bude aktuální stav zobrazen jako ikona. Stiskněte Fn + F10 pro aktivaci integrovaného numerického bloku. Pokud je aktivováno, fungují klávesy s šedým potiskem na dolním okraji jako klávesy numerické klávesnice. Více informací o ovládání těchto kláves najdete v oddíle Překryvná klávesnice v této kapitole. Po zapnutí počítače jsou obě tato nastavení vypnuta. Uživatelská příručka 5-4

96 Klávesnice Stiskněte Fn + F12 (ScrLock) pro zablokování kurzoru na určitém řádku. Tato funkce je po zapnutí počítače vypnutá. Výběr rozlišení zobrazení:stisk kláves Fn + mezerník přepíná aktivní zobrazovací zařízení. Při každém stisku těchto horkých kláves se rozlišení displeje změní. Nástroj TOSHIBA Zooming (zmenšení) Pro zmenšení velikosti ikon na ploše nebo okna aplikace stiskněte klávesu 1 a podržte přitom klávesu Fn. Nástroj TOSHIBA Zooming (zvětšení): Pro zvětšení velikosti ikon na ploše nebo okna aplikace stiskněte klávesu 2 a podržte přitom klávesu Fn. Snížení hlasitosti: Stiskněte Fn + Down pro snížení úrovně hlasitosti. Po stisku těchto horkých kláves bude ikona s novým nastavením zobrazena po dobu dvou sekund. Zvýšení hlasitosti:stiskněte Fn + Nahoru pro zvýšení úrovně hlasitosti. Po stisku těchto horkých kláves bude ikona s novým nastavením zobrazena po dobu dvou sekund. Příchytná klávesa Fn Nástroj Usnadnění TOSHIBA můžete použít pro změnu klávesy Fn na příchytnou, tj. můžete ji jednou stisknout, uvolnit a pak stisknout klávesu F s číslem. Chcete-li spustit nástroj Usnadnění TOSHIBA, klepněte na tlačítko start, pak na Všechny programy, přejděte na TOSHIBA, dále Nástroje a klepněte na Usnadnění. Uživatelská příručka 5-5

97 Klávesnice Speciální klávesy Windows Klávesnice obsahuje dvě klávesy, které mají ve Windows speciální funkci: Klávesa s logem Windows aktivuje nabídku Start a druhá má stejnou funkci jako vedlejší tlačítko myši. Tato klávesa aktivuje nabídku start ve Windows. Tato klávesa má stejnou funkci jako vedlejší tlačítko myši. Překryvná klávesnice Klávesnice vašeho počítače nemá nezávislý numerický blok, ale sdílený numerický blok, který funguje podobně. Sdílený numerický blok je tvořen klávesami uprostřed klávesnice, které mají šedý popisek. Tento sdílený numerický blok poskytuje stejné funkce jako numerický blok na 101/102-tlačítkové klávesnici. Přepnutí na numerický blok Sdílený numerický blok může být použit ke vkládání číselných dat nebo k ovládání kurzoru. Numerický režim Pro přepnutí do numerického režimu stiskněte klávesy Fn + F11. Indikátor Numerického režimu se rozsvítí. Nyní vyzkoušejte vkládání číselných dat pomocí kláves, vyobrazených na následujícím obrázku. Stiskněte znovu klávesy Fn + F11 pro vypnutí překrytí. Překryvná numerická klávesnice Uživatelská příručka 5-6

98 Klávesnice Dočasné použití normální klávesnice (překrytí zapnuto) Při zapnutém překrytí můžete dočasně používat normální klávesnici bez nutnosti vypnout překrytí: 1. Podržte klávesu Fn a stiskněte jakoukoli další klávesu. Všechny klávesy budou fungovat, jako by bylo překrytí vypnuto. 2. Velká písmena pište podržením kláves Fn + Shift a stisknutím znakové klávesy. 3. Uvolněte klávesu Fn pro obnovení funkce numerického bloku. Vkládání znaků ASCII Ne všechny znaky ASCII mohou být vloženy pomocí klávesnice přímo. Některé musí být vyvolány zadáním jejich číselného ASCII kódu. Při zapnutém překrytí: 1. Podržte klávesu Alt. 2. Použijte numerických kláves k zadání ASCII kódu. 3. Uvolněte klávesu Alt a ASCII znak se objeví na obrazovce. Při vypnutém překrytí: 1. Podržte klávesy Alt + Fn. 2. Použijte numerických kláves k zadání ASCII kódu. 3. Uvolněte klávesy Alt + Fn a ASCII znak se objeví na obrazovce. Uživatelská příručka 5-7

99 TOSHIBA Série L10 Kapitola 6 Napájení a režimy při zapnutí Zdroje napájení počítače zahrnují adaptér střídavého proudu a interní baterie. Tato kapitola poskytuje informace o tom, jak těchto zdrojů napájení co nejefektivněji využít včetně nabíjení a výměny baterií, jak šetřit kapacitu baterií a používat režim zapnutí. Podmínky napájení Výkonnost počítače a stav nabití počítače jsou ovlivňovány podmínkami napájení: jestli je připojen adaptér střídavého proudu, jestli je nainstalována baterie a jaká je úroveň jejího nabití. Tabulka Podmínky napájení Počítač zapnut Počítač vypnut (nepracuje) Univerzální napájecí adaptér připojen Baterie plně nabita Baterie nabita částečně nebo nenabita Pracuje LED: Baterie zeleně Pracuje Rychlé nabíjení LED: Baterie oranžově LED: Baterie zeleně Rychlé nabíjení LED: Baterie oranžově Baterie není instalována Pracuje Nenabíjí se LED: Baterie zhasnut Nenabíjí se LED: Baterie zhasnut Univerzální napájecí adaptér nepřipojen Baterie je nabita nad bod sepnutí Baterie je nabita pod bod sepnutí Pracuje LED: Baterie zhasnut Pracuje LED: Baterie bliká oranžově Baterie je vyčerpána Počítač se vypíná Baterie není instalována Nepracuje LED: Baterie zhasnut Uživatelská příručka 6-1

100 Napájení a režimy při zapnutí Zkontrolujte indikátor Baterie ke zjištění stavu nabití akumulátoru. Zde je seznam světelných signálů indikátoru: Bliká oranžově Oranžový Zelený Zhasnut Baterie není dostatečně nabita. Je potřeba připojit napájecí adaptér pro její dobití. Je připojen napájecí adaptér a probíhá dobíjení baterie. Je připojen napájecí adaptér a baterie je zcela nabita. Za jiných okolností indikátor nesvítí. Pokud se baterie při nabíjen příliš zahřeje, nabíjení se zastaví a indikátor baterie zhasne. Pokud teplota baterie klesne do normálního rozsahu, nabíjení bude pokračovat. Toto se může přihodit v zapnutém i vypnutém počítači. Indikátory napájení Zkontrolujte indikátor Napájení ke zjištění stavu napájení počítače. Zelený Bliká oranžově Zhasnut Počítač je napájen a je zapnutý. Počítač je napájen a byl vypnut ve spánkovém režimu. Indikátor se rozsvítí na jednu sekundu a zhasne na dvě sekundy. Za jiných okolností indikátor nesvítí. Uživatelská příručka 6-2

101 Napájení a režimy při zapnutí Typy baterií Počítač má následující baterie: Baterie (4300mAh) Baterie hodin RTC (Real Time Clock) Baterie je složena z lithium-iontových baterií, které mohou při nesprávné manipulaci, použití nebo likvidaci explodovat. Baterie likvidujte v souladu s požadavky platných předpisů. Používejte pouze baterie, doporučované firmou TOSHIBA. Nevyjímejte baterii, pokud je počítač vypnut ve spánkovém režimu. Data jsou uložena v paměti RAM, takže by došlo k jejich ztrátě při výpadku napájení. Pokud je počítač vypnut v režimu Spánku a je-li napájecí adaptér odpojen, hlavní baterie napájí pamě počítače, ve které jsou uložena data a spuštěné programy. Pokud je baterie zcela vybita, režim Spánu nebude fungovat a dojde ke ztrátě veškerých dat v paměti. Baterie Pokud není připojen adaptér střídavého proudu, je hlavním zdrojem napájení počítače výměnná baterie, složená z bloku lithium-iontových článků, popisovaná v této příručce pod pojmem baterie. Je možné zakoupit přídavné baterie pro prodloužení provozu počítače bez připojení adaptéru střídavého proudu. Před vyjmutím baterie přepněte počítač do režimu Hibernace, nebo uložte vaše data a vypněte počítač. Nevyměňujte baterii, pokud je připojen adaptér střídavého proudu. Baterie Aby byla zachována maximální kapacita baterie, provozujte počítač na baterie alespoň jednou měsíčně až do úplného vybití baterie. Postupy viz Prodloužení životnosti baterie v této kapitole. Pokud je počítač při provozu trvale napájen ze sí ového adaptéru po dobu déle než jednoho měsíce, nelze spoléhat na nabití baterie. Nelze zaručit účinnou funkci baterie po dobu její přepokládané životnosti a indikátor Baterie nemusí správně indikovat vybití baterie. Uživatelská příručka 6-3

102 Napájení a režimy při zapnutí Baterie hodin reálného času Baterie hodin reálného času (RTC) napájí vnitřní hodiny a kalendář. Také umožňuje uchovávat informace o konfiguraci systému. Pokud se baterie RTC zcela vybije, systém ztratí konfigurační data a vnitřní hodiny s kalendářem přestanou fungovat. Baterie RTC je lithium ionová baterie a měla by být vyměňována pouze vaším prodejcem, nebo servisním zástupcem firmy TOSHIBA. Baterie může při nesprávné výměně, manipulaci, použití nebo likvidaci explodovat. Baterie likvidujte v souladu s požadavky platných předpisů. Změnit nastavení hodin skutečného času můžete stiskem F2 při zobrazení POST. Po nastavení času a data pro baterii hodin doporučujeme zapnout napájení počítače, aby se tak baterie hodin mohla dobíjet. Viz kapitola 8, Náprava závad, kde naleznete podrobnosti. Je zobrazena následující zpráva na displeji LCD: ERROR 0271: Check date and time settings. WARNING 0251: System CMOS checksum bad-default configuration used. Press [F1] to resume, [F2] to setup. Baterie hodin je již úplně nebo částečně vybita. Bude nutné nastavit datum a čas na obrazovce nastavení systému BIOS pomocí následujícího postupu: 1. Stiskněte F2 po zobrazení spouštěcí obrazovky. 2. Nastavte datum v položce System Date. 3. Nastavte čas v položce System Time. 4. Stiskněte klávesu F10. Zobrazí se potvrzující zpráva. Stiskněte klávesu Enter. BIOS Setup bude ukončen a počítač bude restartován. Po nastavení data a času je doporučeno počítač zapnout a nechat je zapnutý, aby se mohla baterie hodin dobít. Uživatelská příručka 6-4

103 Napájení a režimy při zapnutí Péče o baterii a její použití Baterie je životně důležitou součástí přenosného počítače. Správná péče o baterii pomůže zachovat její kapacitu a prodloužit životnost. Postupujte podle následujících instrukcí v tomto oddíle, abyste zajistili bezpečný provoz a maximální výkon. Bezpečnostní pokyny Nesprávné zacházení s bateriemi může zapříčinit smrt, vážné poranění nebo škodu na majetku. Podrobně si přečtěte následující pokyny: Nebezpečí:Označuje hrozbu nebezpečné situace, kdy v případě nedodržení pokynů může být způsobena smrti nebo vážné poranění. Varování: Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, kdy v případě nedodržení pokynů může být způsobena smrti nebo vážné poranění. Upozornění:Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, kdy v případě nedodržení pokynů může dojít ke střednímu nebo malému poranění nebo ke škodě na majetku. Poznámka: Poskytuje důležité informace. Nebezpečí 1. Nikdy se nepokoušejte baterii likvidovat spálením nebo vystavovat ji účinku zařízení jako je například mikrovlnná trouba. Baterie může explodovat a způsobit poranění. 2. Nikdy se nepokoušejte baterii rozebírat, opravovat nebo jinak narušovat její pláš. Baterie se může přehřát a způsobit požár. Únik leptavého alkalického roztoku nebo jiných elektrolytických látek může způsobit požár nebo poranění vedoucí až ke smrti nebo vážné újmě na zdraví. 3. Nikdy nezkratujte baterii dotykem kovového předmětu na pólech baterie. Zkrat může způsobit požár nebo jiné poškození baterie a být tak příčinou poranění. Aby nedošlo ke zkratu, vždy zabalte baterii do plastového krytu a zakryjte póly baterie izolační páskou, pokud ji skladujete nebo likvidujete. 4. Nikdy nepropichujte baterii hřebíkem nebo jiným ostrým předmětem. Baterii nevystavujte úderům kladiva nebo jiného předmětu. Nikdy na ni nestoupejte. 5. Nikdy nenabíjejte baterii jiným způsobem, než jak je popsáno v uživatelské příručce. Nikdy nezapojujte baterii do zásuvky nebo do zásuvky zapalovače cigaret v automobilu. Mohlo by dojít k jejímu prasknutí a vznícení. 6. Používejte pouze baterie dodávané spolu s počítačem nebo baterie typu schváleného výrobcem počítačového zařízení. Baterie mají různá napětí a polohy kontaktů. Při použití nesprávné baterie může vzniknout dým, požár nebo může dojít k prasknutí pouzdra baterie. Uživatelská příručka 6-5

104 Napájení a režimy při zapnutí 7. Nikdy baterii nevystavujte horku, například při skladování v blízkosti tepelného zdroje. Vystavení baterie horku může způsobit její vzplanutí, explozi nebo únik leptavé kapaliny a způsobit tak smrt nebo vážné poranění. Může tak být rovněž způsobena nesprávná funkce zařízení a ztráta dat. 8. Nikdy nevystavujte baterii velkým nárazům, vibracím nebo tlaku. Ochranné prostředky uvnitř baterie by tak mohly selhat a způsobit její přehřátí, explozi, požár nebo únik leptavé kapaliny a tak způsobit smrt nebo vážné poranění. 9. Nenechávejte baterii zvlhnout. Vlhká baterie se může přehrát, vzplanout nebo prasknout a způsobit tak smrt nebo vážné poranění. Varování 1. Nikdy nedovolte, aby se leptavý kapalný elektrolyt uniklý z baterie dostal do kontaktu s očima, pokožkou nebo oblečením. Pokud se leptavý kapalný elektrolyt dostane do kontaktu s očima, okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím tekoucí vody a vyhledejte lékařskou pomoc, aby nedošlo k poškození zraku. Pokud se kapalný elektrolyt dostane na pokožku, okamžitě ji omývejte tekoucí vodou, aby nedošlo k popálení. Pokud se kapalina dostane na vaše šaty, okamžitě si zasažené oblečení sundejte, aby nedošlo ke kontaktu kapaliny s pokožkou nebo s očima. 2. Okamžitě vypněte napájení, odpojte napájecí adaptér a vyjměte baterii, pokud dojde k některé z následujících událostí: silný nebo neobvyklý zápach, přehřátí baterie, změna barvy nebo deformace. Baterii dále nepoužívejte, dokud nebude zkontrolována servisním střediskem TOSHIBA. Mohlo by dojít ke vzniku kouře, ohně nebo by baterie mohla prasknout. 3. Ujistěte se, že je baterie bezpečně instalována v počítači, než ji začnete nabíjet. Při nesprávné instalaci by mohlo dojít ke vzniku kouře, ohně nebo by baterie mohla prasknout. 4. Udržujte baterie mimo dosah dětí a nezletilých. Mohlo by dojít k poranění. Upozornění 1. Nikdy nepokračujte v užívání baterie, pokud je její kapacita dobíjení snížená nebo pokud se zobrazí zpráva, že baterie je vyčerpána. Pokud budete pokračovat v užívání baterie vyčerpané nebo baterie se zmenšenou kapacitou, může dojít ke ztrátě dat. 2. Nikdy nevyhazujte baterie do běžného koše na odpadky. Přineste ji prodejci TOSHIBA nebo do jiného recyklačního centra a ušetřete tak zdroje a zabraňte poškození životního prostředí. Zakryjte póly baterie izolační páskou, aby nedošlo ke zkratu, který by mohl způsobit požár nebo roztržení baterie. 3. Používejte pouze baterie, doporučované firmou TOSHIBA jako náhrady. 4. Vždy si ověřte, že je baterie správně a bezpečně nainstalována. V opačném případě by baterie mohla vypadnout a způsobit zranění. Uživatelská příručka 6-6

105 Napájení a režimy při zapnutí 5. Nabíjejte baterii pouze při okolní teplotě od 5 do 35 stupňů Celsia. V opačném případě by mohlo dojít k úniku roztoku elektrolytu, snížení účinnosti baterie a zkrácení její životnosti. 6. Pozorně sledujte zbývající energii baterie. Pokud se hlavní baterie a baterie hodin úplně vybijí, funkce Spánek a Hibernace nebudou fungovat a data z paměti budou ztracena. Počítač kromě toho může registrovat chybné datum a čas. V takovém případě zapojte napájecí adaptér a dobijte baterie. 7. Nikdy neinstalujte nebo nevyjímejte baterii, pokud jste předtím nevyli napájení a neodpojili napájecí adaptér. Nevyjímejte baterii, pokud je počítač vypnut ve spánkovém režimu. Dojde ke ztrátě dat. Poznámka 1. Nevyjímejte baterii, pokud je zapnuta funkce spuštění ze sítě LAN. Dojde ke ztrátě dat. Před vyjmutím baterie vypněte funkci spuštění ze sítě LAN. 2. Po dobití baterie nenechávejte napájecí adaptér připojen k vypnutému počítači déle než několik hodin. Při pokračování nabíjení by mohlo dojít k poškození baterie. Nabíjení baterií Jakmile se sníží nabití baterie, začne indikátor Baterie oranžově blikat, což oznamuje, že baterie vystačí již jen na několik minut provozu. Pokud budete pokračovat v práci, když indikátor Baterie bliká, přejde počítač do režimu Hibernace (nedojde ke ztrátě dat) a poté se automaticky vypne. Počítač přejde do režimu Hibernace pouze pokud je režim Hibernace povolen v programu Řízení spotřeby. Vybitou baterii musíte opět dobít. Postupy Pro nabití baterie nainstalované v počítači je nutné připojit adaptér střídavého proudu do zdířky DC IN 19V a adaptér připojit do sí ové zásuvky pod proudem. Indikátor Baterie svítí při dobíjení baterie oranžově. K nabíjení baterie používejte pouze počítač, připojený k adaptéru střídavého proudu. Nikdy se baterii nepokoušejte nabít jiným druhem nabíječky. Uživatelská příručka 6-7

106 Napájení a režimy při zapnutí Čas Následující tabulka obsahuje přibližné určení času, potřebného k úplnému dobití vybité baterie. Doba nabíjení (hodiny) Typ baterie Počítač zapnut Počítač vypnut Baterie (4300mAh) Přibližně 6 nebo déle Přibližně 3 Baterie hodin Přibližně 24 nenabíjí se Doba nabíjení je v případě zapnutého počítače ovlivněna okolní teplotou, teplotou počítače a způsobem jeho používání. Pokud například využíváte mnoha externích zařízení, bude se baterie dobíjet výrazně déle. Viz též oddíl Maximalizace provozní doby baterie. Poznámka k nabíjení baterie Za těchto podmínek může dojít k nesprávnému nabití baterie: Baterie je extrémně horká nebo studená. Pokud je baterie extrémně horká, nemusí se vůbec nabít. Pro zajištění úplného nabití baterie ji musíte nabíjet za pokojové teploty 10 až 30 C (50 až 88 F). Baterie je téměř zcela vybitá. Nechejte adaptér střídavého proudu několik minut připojený, baterie by se měla začít nabíjet.. Indikátor Baterie může vykazovat rapidní snížení provozní doby baterie, pokud baterii dobíjíte za následujících podmínek: Baterie nebylo dlouhou dobu používána. Baterie byla zcela vybita a po dlouhou dobu ponechána v počítači. Studená baterie byla instalována do teplého počítače. V takovém případě postupujte podle následujících kroků: 1. Zcela vybijte baterii, ponechejte ji v zapnutém počítači, dokud se napájení automaticky nevypne. 2. Zapojte napájecí adaptér. 3. Nabíjejte baterii, dokud nezačne indikátor Baterie svítit zeleně. Opakujte tento postup dvakrát až třikrát, dokud baterie nedosáhne své původní kapacity. Je-li napájecí adaptér připojen delší dobu, snižuje se tím životnost baterie. Alespoň jednou měsíčně nechejte počítač v provozu z baterie až do úplného vybití baterie, pak baterii znovu nabijte. Uživatelská příručka 6-8

107 Napájení a režimy při zapnutí Sledování kapacity baterie Zbývající energii baterie můžete sledovat na hlavním panelu a v ovládacím panelu Windows Možnosti napájení. Po zapnutí počítače musíte počkat nejméně 16 sekund, než se načtou informace o zbývající energii akumulátoru. Počítač potřebuje tuto dobu ke zjištění zbývající kapacity akumulátoru a k výpočtu zbývající provozní doby na základě okamžité spotřeby energie a zbývající kapacity akumulátoru. Skutečná zbývající provozní doba se může od vypočítané provozní doby mírně lišit. Opakované vybíjení a dobíjení akumulátoru postupně snižuje jeho celkovou kapacitu. Z toho důvodu nevydrží často používaný starší akumulátor napájet stejně dlouho jako akumulátor nový, i když je oba zcela dobijete. V tomto případě bude Řízení spotřeby Windows indikovat u staré i nové baterie 100% nabití, avšak vypočítaná zbývající provozní doba bude u starší baterie kratší. Maximalizace provozní doby baterie Použitelnost baterie závisí na tom, jak dlouho je schopna poskytovat energii na jedno nabití. Délka použitelnosti baterie závisí na: Jak nastavíte svůj počítač (například jestli zapnete režim úspory akumulátoru). Počítač nabízí režim úspory energie baterie, který lze nastavit v programu Řízení spotřeby Windows, pro ušetření kapacity baterie. Tento režim poskytuje následující volby: Přechod systému do spánkového režimu Hibernace systému Vypnutí monitoru Jak často a po jak dlouhou dobu používáte pevný disk, jednotku optických médií a disketovou jednotku. Nakolik je akumulátor nabitý v okamžiku, kdy s ním začnete pracovat. Jak používáte doplňková zařízení napájené z baterie, například PC kartu. Povolení režimu Spánku šetří energii baterie, pokud často vypínáte a zapínáte počítač. Kam ukládáte vaše programy a data. Uzavření displeje šetří energii v případě, že nepoužíváte klávesnici. Délka provozní doby se snižuje při nízkých teplotách. Jaký je stav kontaktů baterie. Přesvědčte se, že jsou kontakty baterie čisté, případně je před instalací otřete čistým suchým hadříkem. Uživatelská příručka 6-9

108 Napájení a režimy při zapnutí Uchování dat při vypnutém napájení Pokud počítač vypnete a baterie jsou plně nabity, umožní baterie uchování dat přibližně po následující dobu: Baterie (4300mAh) Baterie hodin Přibližně 3 dny (režim Spánku) Přibližně 30 dní (režim Vypnutí) 30 dní Prodloužení životnosti baterie Chcete-li prodloužit životnost vaší baterie: Alespoň jednou měsíčně odpojte počítač od zdroje napájení a provozujte jej pouze z baterie až do úplného vybití baterie. Přitom postupujte podle následujících kroků: 1.Vypněte napájení počítače. 2.Odpojte napájecí adaptér a zapněte napájení počítače. Pokud se počítač nezapne, pokračujte krokem 4. 3.Provozujte počítač na baterie po dobu pěti minut. Pokud je baterie nabita na více než pět minut provozu, pokračujte v práci až do úplného vybití baterie. Pokud indikátor Baterie bliká nebo pokud se zobrazí nějaké varování upozorňující na nízký stav nabití baterie, pokračujte krokem 4. 4.Připojte napájecí adaptér k počítač a sí ový kabel do zásuvky. Indikátor Baterie se rozsvítí oranžově a indikuje tak, že je baterie nabíjena. Pokud se indikátor Baterie nerozsvítí, počítač není správně napájen. Zkontrolujte zapojení napájecího adaptéru a sí ového kabelu. 5.Nabíjejte baterii, dokud nezačne indikátor Baterie svítit zeleně. Pokud máte více baterií, používejte je střídavě. Pokud nebudete počítač delší dobu používat, více než jeden měsíc, baterii z něj vyjměte. Odpojte napájecí adaptér, pokud je baterie zcela nabita. Přebíjením baterie dochází k jejímu zahřívání a zkracuje se její životnost. Pokud se nechystáte počítač používat déle než 8 hodin, odpojte napájecí adaptér. Náhradní baterie uchovávejte na chladném a suchém místě mimo přímý sluneční svit. Uživatelská příručka 6-10

109 Napájení a režimy při zapnutí Výměna baterie Pokud baterie dosáhne konce své životnosti, budete muset nainstalovat baterii novou. Životnost baterie činí většinou okolo 500 nabití. Pokud indikátor Baterie krátce oranžově bliká poté, co jste baterii plně dobili, znamená to, že je nutné baterii vyměnit. Pokud pracujete mimo dosah elektrické sítě, můžete vybitou baterii vyměnit za nabitou náhradní baterii. Tento oddíl popisuje, jak baterii vyjmout a nainstalovat. Vyjmutí baterie Při výměně vybitého baterie postupujte podle následujících kroků. Při manipulaci s bateriemi dávejte pozor, abyste nezkratovali její kontakty. Také se snažte baterii neupustit, neudeřit do ní, ani na ni nijak nepůsobit silou. Nevyjímejte baterii, pokud je počítač vypnut ve spánkovém režimu. Data jsou uložena v paměti RAM, takže by došlo k jejich ztrátě při výpadku napájení. V režimu Hibernace může dojít ke ztrátě dat, pokud vyjmete baterii nebo odpojíte napájecí adaptér před dokončením ukládání obsahu paměti. Počkejte, až zhasne indikátor Pevný disk. Nedotýkejte se západky, pokud držíte počítač. Mohlo by dojít k poranění vypadnuvší baterií při neúmyslném uvolnění západky. 1. Uložte svá data. 2. Vypněte napájení počítače. Přesvědčete se, že indikátor Napájení zhasnul. 3. Odpojte od počítače všechny kabely. 4. Otočte počítač horní stranou dolů. 5. Posuňte západku (2) a uvolněte baterie, předtím však přepněte zámek baterie (1) do odemčené polohy, pak vysuňte baterii. Baterie Západka pro uvolnění baterie (2) Zámek baterie (1) Uvolnění baterie Z ekologických důvodů použité akumulátory nevyhazujte. Vracejte je zpět vašemu prodejci společnosti TOSHIBA. Uživatelská příručka 6-11

110 Napájení a režimy při zapnutí Instalace baterie Při instalaci baterie postupujte podle těchto kroků. Baterie je složena z lithium-iontových baterií, které mohou při nesprávné manipulaci, použití nebo likvidaci explodovat. Baterie likvidujte v souladu s požadavky platných předpisů. Používejte pouze baterie, doporučované firmou TOSHIBA. Nedotýkejte se západky, pokud držíte počítač. Mohlo by dojít k poranění vypadnuvší baterií při neúmyslném uvolnění západky. 1. Vypněte napájení počítače. 2. Odpojte od počítače všechny kabely. 3. Vložte baterii. 4. Ujistěte se, že je západka pro uvolnění baterie (1) v odemčené poloze. Baterie Zámek baterie (1) Zajištění baterie Uživatelská příručka 6-12

111 Napájení a režimy při zapnutí Režimy při zapnutí Počítač má následující režimy zapnutí: Režim bootování: Počítač se vypne bez uložení dat. Vždy si uložte svou práci, pokud hodláte vypnout počítač v režimu bootování. Režim Hibernace: Data z paměti jsou uložena na pevný disk. Režim Spánku: Data jsou udržována v hlavní paměti počítače. Viz také oddíly Zapnutí počítače a Vypnutí počítače v kapitole 3, Začínáme. Nástroje Windows Nastavení můžete určit programem Řízení spotřeby Windows. Horké klávesy Můžete použít horké klávesy Fn + F3 pro přechod do spánkového režimu a Fn + F4 pro přechod do režimu Hibernace. Viz kapitola 5, Klávesnice, kde naleznete podrobnosti. Vypnutí a zapnutí panelem displeje Počítač můžete nastavit tak, že se automaticky vypne při zavření panelu displeje. Pokud opět otevřete panel, počítač se zapne, pokud je v režimu Spánek nebo Hibernace, ale nikoliv v režimu vypnutí. Pokud je funkce vypnutí panelem displeje povolena a použijete-li pro vypnutí počítače funkci Windows Vypnout počítač, nezavírejte panel displeje, dokud není dokončen proces vypínání počítače. Automatické vypnutí systému Tato funkce automaticky vypíná počítač, pokud jej nepoužijete během nastavené doby. Systém se ve Windows vypne ve spánkovém režimu nebo v režimu Hibernace. Uživatelská příručka 6-13

112 TOSHIBA Série L10 Kapitola 7 Doplňková zařízení Doplňková zařízení mohou zvýšit výkon a univerzálnost počítače. Tato kapitola popisuje připojování nebo instalaci následujících zařízení, která jsou dostupná u prodejců TOSHIBA: Karty/paměti PC karta Rozšíření paměti Napájecí zařízení Přídavná baterie Další napájecí adaptér Periferní zařízení Jednotka pružného disku Externí monitor TV Ostatní Bezpečnostní zámek Uživatelská příručka 7-1

113 Doplňková zařízení PC karta Počítač je vybaven slotem pro PC karty, do kterého lze vložit jednu 5 mm karty typu II. Lze instalovat jakoukoliv PC kartu, která odpovídá průmyslovým normám (vyrobenou společností TOSHIBA nebo jiným výrobcem). Slot podporuje 16-bitové PC karty, včetně multifunkční karty PC Card 16 a PC karty CardBus. Sběrnice CardBus podporuje novou technologii 32-bitových PC karet. Sběrnice umožňuje vyšší výkon uspokojující zvýšené nároky na multimediální přenos dat. Instalace PC karty Konektor karty PC je na levé straně počítače. Instalační funkce ve Windows vám umožní instalaci PC karet při zapnutém počítači. PC kartu neinstalujte, pokud je počítač ve spánkovém či hibernačním režimu. Některé karty nemusí fungovat správně. Pevný disk nebo jednotka CD-ROM/DVD-ROM připojená k 16-bitové kartě PC může ovlivnit výkon zvukového systému a přenos dat, včetně zpomalení přenosových rychlostí a chyby při vytáčení. Při vkládání PC karty postupujte podle kroků níže. 1. Vložte PC kartu. 2. Jemně na ni zatlačte, abyste zajistili dobré připojení. PC karta Vložení PC karty Po instalaci karty se podívejte do dokumentace ke kartě a zkontrolujte, jestli konfigurace systému Windows odpovídá vaší kartě. Uživatelská příručka 7-2

114 Doplňková zařízení Vyjmutí PC karty Před vyjmutím PC karty se ujistěte, že žádná aplikace nebo systémová služba kartu nepoužívá. Před vyjmutím PC karty ji vždy nejdříve vypněte. V opačném případě by mohlo dojít k poškození systému. Při vyjmutí PC karty postupujte podle kroků níže. 1. Otevřete ikonu Bezpečně odstranit hardware na hlavním panelu a vypněte PC kartu. 2. Stiskněte vysouvací tlačítko PC karty pro její částečné vysunutí. 3. Stiskněte prodloužené vysouvací tlačítko a jemně kartu vysuňte. 4. Uchopte PC kartu a vytáhněte ji. Vysouvací tlačítko PC karta Vyjmutí PC karty Uživatelská příručka 7-3

115 Doplňková zařízení Rozšíření paměti Do zásuvek pamě ových modulů můžete instalovat další paměti pro zvýšení celkové kapacity paměti RAM. Tento oddíl popisuje, jak instalovat a vyjmout pamě ový modul. Používejte pouze pamě ové moduly schválené společností TOSHIBA. Nepokoušejte se instalovat pamě ový modul za následujících podmínek. Mohlo by dojít k poškození počítače a modulu. Rovněž by došlo ke ztrátě dat. a. Počítač je zapnut. b. Počítač byl vypnut v režimu Spánku nebo Hibernace. Zvukový signál se ozve, pokud je vložen nesprávný pamě ový modul. Podrobnosti viz oddíl Rozšíření paměti v kapitole 8, Náprava závad. Modul rozšíření paměti je citlivá elektronická součástka, která může být vážně poškozena statickou elektřinou. Lidské tělo je vždy nabito určitým množstvím statické elektřiny, před instalací pamě ového modulu vždy zajistěte, aby byl tento náboj vybit. Pro vybití statické elektřiny se stačí holou rukou dotknout jakékoliv kovové části. Pro povolení a utažení zajiš ovacích šroubků použijte šroubovák Phillips velikosti 1. Použití nesprávného šroubováku by mohlo způsobit poškození hlav šroubků. Uživatelská příručka 7-4

116 Doplňková zařízení Instalace pamě ového modulu Při instalaci pamě ového modulu postupujte podle kroků níže. 1. Nastavte počítač do bootovacího režimu a vypněte napájení. 2. Odpojte od počítače všechny kabely. 3. Otočte počítač dolní stranou vzhůru a vyjměte baterii (viz kapitola 6, Napájení a režimy při zapnutí). 4. Uvolněte šrouby zajiš ující kryt pamě ového modulu. 5. Zasuňte nehet nebo tenký předmět pod kryt a zdvihněte jej. Kryt pamě ového modulu Sejmutí krytu pamě ového modulu 6. Zdvihněte jednu stranu izolační vložky a vložte konektor pamě ového modulu do konektoru na počítači pod úhlem asi 45 stupňů. Jemně zatlačte na modul, abyste zajistili dobré připojení. Nedotýkejte se konektorů na pamě ovém modulu a na počítači. Nečistoty na konektorech mohou způsobit problémy s přístupem k paměti. Hlavní pamě ový modul můžete instalovat do kteréhokoliv z obou slotů. Uživatelská příručka 7-5

117 Doplňková zařízení 7. Zatlačte modul dolů, takže zůstane ve vodorovné poloze. Dvě západky na obou stranách zajistí modul v jeho poloze. Slot A Slot B Instalace pamě ového modulu 8. Uložte kryt a zajistěte jej šrouby. 9. Vyměňte baterii, jak je popsáno v kapitole 6, Napájení a režimy při zapnutí. 10. Zapněte napájení a ověřte, že byla přidaná pamě rozpoznána. Otevřete Vlastnosti systému v Ovládacích panelech a klepněte na záložku Obecné. Vyjmutí pamě ového modulu Chcete-li vyjmout pamě ový modul, ujistěte se, že je počítač v režimu bootování, pak: 1. Vypněte počítač a odstraňte všechny kabely připojené k počítači. 2. Otočte počítač dolní stranou vzhůru a vyjměte baterii a šrouby zajiš ující kryt zásuvky pamě ového modulu. 3. Zasuňte nehet nebo tenký předmět pod kryt a zdvihněte jej. 4. Zdvihněte jednu stranu izolačního krytu a zatlačte na západky směrem ven pro uvolnění modulu. Pružina vytlačí jeden konec modulu nahoru. Uživatelská příručka 7-6

118 Doplňková zařízení 5. Uchopte modul po stranách a vyjměte jej. Pokud používáte počítač delší dobu, pamě ové moduly budou horké. V takovém případě nechejte pamě ové moduly před jejich výměnou vychladnout. Pokud se jich jinak dotknete, můžete být popáleni. Nedotýkejte se konektorů na pamě ovém modulu a na počítači. Nečistoty na konektorech mohou způsobit problémy s přístupem k paměti. Západky Vyjmutí pamě ového modulu 6. Usaďte a přišroubujte kryt šroubem, pak vra te na místo baterii. Přídavná baterie Pomocí přídavné baterie můžete zvýšit přenosnost vašeho počítače. Pokud nemáte k dispozici zdroj střídavého proudu, můžete vybitou baterii nahradit jinou, plně nabitou. Viz kapitola 6, Napájení a režimy při zapnutí. Další napájecí adaptér Pokud počítač často přenášíte na různá místa a používáte jej doma i v práci, bude pro vás výhodnější zakoupit si napájecí adaptér střídavého proudu pro všechna místa zvláš, abyste nemuseli přenášet těžké předměty. Uživatelská příručka 7-7

119 Doplňková zařízení Jednotka pružného disku Externí monitor Modul externí disketové jednotky 3,5" lze připojit k portu USB. Podrobnosti o připojování modulu externí disketové jednotky 3,5 naleznete v kapitole 4, Základy provozu. Externí analogový monitor lze připojit k portu pro externí monitor, který je umístěn na počítači. Počítač podporuje několik režimů zobrazení. Viz dodatek B, Řadič zobrazení a režimy. Při připojování monitoru dodržujte následující postup. 1. Vypněte napájení počítače. 2. Připojte monitor k portu pro externí monitor na počítači. 3. Zapněte napájení monitoru. 4. Zapněte počítač. Pokud zapnete napájení zobrazí se spouštěcí obrazovka Windows (Windows Logo) na zobrazovacím zařízení. Plocha Windows se však zobrazí na zařízení, které jste použili jako poslední při vypínání počítače, pokud je toto zařízení připojeno i po zapnutí počítače. Zobrazení můžete změnit stisknutím kláves Fn + F5. Pokud odpojujete monitor ještě před vypnutím počítače ze sítě, ujistěte se, že jste stiskli klávesy Fn + F5 a přepnuli tak na interní zobrazení. Viz kapitola 5, Klávesnice, kde se dočtete podrobnosti o horkých klávesách pro změnu nastavení monitoru. Uživatelská příručka 7-8

120 Doplňková zařízení TV Výstup TV je k dispozici na některých modelech. K video výstupu počítače lze připojit televizor. Postupujte podle následujících kroků. Pokud je k počítači připojen televizor, nastavte typ televizoru ve Vlastnostech obrazovky. Postupujte podle následujících kroků. Pouze TV 1. Klepněte na start a pak naovládací panely, dále na Vzhled a témata. 2. Poklepejte na ikonu Obrazovka pro otevření okna Vlastnosti obrazovky. 3. Klepněte na záložku Nastavení a pak na tlačítko Pokročilé. 4. Klepněte na Intel Extreme Graphics2 for Mobile, pak na Vlastnosti grafiky, klepněte na záložku Zařízení a ikonu Televizor. 5. Změňte nastavení, která odpovídají vašemu televizoru a oblasti, ve které právě jste. 6. Klepněte na Použít nebo na OK ve Vlastnostech řadiče grafiky Intel 82852/82855 GM/GME. Režim LCD/TV (Klon dvojího zobrazení / Rozšíření plochy) 1. Klepněte na start a pak naovládací panely, dále na Vzhled a témata. 2. Poklepejte na ikonu Obrazovka pro otevření okna Vlastnosti obrazovky. 3. Klepněte na záložku Nastavení a pak na tlačítko Pokročilé. 4. Klepněte na Intel Extreme Graphics2 for Mobile, klepněte na Vlastnosti grafiky, pak na záložku Zařízení a ikonu Intel(R) Dual Display Clone nebo na ikonu Rozšířená plocha. 5. Zvolte Nastavení zařízení. 6. Změňte Nastavení, která jsou chodná pro televizor a pro oblast, ve které právě jste, pak klepněte na OK v Nastavení zařízení. 7. Klepněte na Použít nebo na OK ve Vlastnostech řadiče grafiky Intel 82852/82855 GM/GME. K dispozici je 10 standardů videa podle seznamu. Vyberte jeden standard videa podle oblasti, ve které právě jste. NTSC-M (pro Spojené státy) NTSC-J (pro Japonsko) PAL-B (pro Evropu) Uživatelská příručka 7-9

121 Doplňková zařízení Změna rozlišení Pokud chcete rozlišení změnit, postupujte podle následujících kroků: 1. Klepněte na start a pak naovládací panely, dále na Vzhled a témata. 2. Poklepejte na ikonu Obrazovka pro otevření okna Vlastnosti obrazovky. 3. Zvolte záložku Nastavení a klepněte na Pokročilé. 4. Vyberte záložku Adaptér, pak zvolte Zobrazit všechny režimy. 5. Zvolte rozlišení v nabídce. Bezpečnostní zámek Bezpečnostní zámek vám umožňuje připevnit počítač ke stolu nebo jinému těžšímu předmětu, abyste zabránili jeho zcizení. Počítač má slot bezpečnostního zámku na levé straně. Připojte jeden konec kabelu ke stolu a druhý konec do slotu bezpečnostního zámku. 1. Otočte počítač tak, aby levá strana směřovala k vám. 2. Zarovnejte otvory bezpečnostního zámku a připojte zámek. Bezpečnostní zámek Uživatelská příručka 7-10

122 TOSHIBA Série L10 Kapitola 8 Náprava závad Společnost TOSHIBA vyrobila počítač tak, aby uživateli dlouho sloužil bezvadně. Pokud se přesto vyskytnou nějaké problémy při jeho užívání, postupy popsané v tomto oddíle vám pomohou zjistit jejich příčinu. Tuto kapitolu byste si rozhodně měli přečíst. Povědomí o možných závadách vám umožní problémům předcházet. Postup při řešení problému Řešení problémů bude mnohem snazší, budete-li se držet následujících zásad: Okamžitě po zjištění problému přestaňte počítač užívat. Budete-li pokračovat v práci, můžete počítač poškodit či přijít o data. Můžete rovněž poškodit hodnotná data, která s problémem souvisí a jsou nezbytná k jeho odstranění. Pozorujte, co se děje. Zapište si chování systému a činnosti, které jste prováděli bezprostředně před výskytem problému. Máte-li připojenu tiskárnu, vytiskněte aktuální stav obrazovky prostřednictvím příkazu PrtSc. Témata a postupy zmíněné v tomto oddíle jsou pouze pomocné; nejsou konečným řešením problémů. Mnoho problémů lze odstranit jednoduše, některé však budou vyžadovat spolupráci vašeho prodejce. Budete-li potřebovat konzultovat situaci se svým prodejcem či někým jiným, připravte si detailní popis problému předem. Uživatelská příručka 8-1

123 Náprava závad Základní opatření Vždy nejprve zvažujte nejjednodušší řešení. Níže uvedená opatření jsou jednoduchá, jejich opomenutí však může vést k vážným problémům. Před zapnutím počítače zapněte všechna periferní zařízení. To zahrnuje tiskárnu a ostatní externí zařízení, která používáte. Před připojením externího zařízení vypněte počítač. Při opětovném spuštění počítač detekuje nové zařízení. Ujistěte se, že jsou všechna nastavení konfiguračního programu nastavena správně. Zkontrolujte všechny kabely. Jsou správně a řádně připojeny? Nepřiléhající kabely mohou způsobit chyby signálu. Zkontrolujte, zda z připojených kabelů netrčí volné dráty a zda konektory mají všechny kolíky. Zkontrolujte správné vložení diskety nebo disku CD/DVD-ROM a skutečnost, že je disketa správně nastavena proti přepsání. Dělejte si poznámky vašich zjištění a uchovávejte je ve stálém protokolu o chybách. Usnadní vám to popis problémů vašemu prodejci. Bude-li se problém opakovat, protokol vám jej umožní rychleji rozpoznat. Analýza problému Systém občas signalizuje, že něco není v pořádku. Mějte na paměti následující otázky: Která část systému špatně funguje: klávesnice, disketová mechanika, pevný disk, jednotka optických médií, displej. Každé zařízení vykazuje různé příznaky. Je operační systém správně nastaven? Zkontrolujte možnosti nastavení. Co se objevuje na obrazovce? Zobrazují se nějaká sdělení či náhodné znaky? Vytiskněte kopii aktuální obrazovky, máte-li připojenu tiskárnu. V dokumentaci k softwaru a operačnímu systému vyhledejte význam sdělení. Zkontrolujte, že jsou všechny připojovací kabely správně připojeny. Nepřiléhající kabely mohou způsobit chybný či přerušovaný přenos signálu. Svítí nějaké indikátory? Které? Jakou mají barvu? Svítí nebo blikají? Poznamenejte si, co vidíte. Slyšíte nějaké pípání? Kolik? Jsou krátká či dlouhá? Mají vysoký či nízký tón? Je počítač nezvykle hlučný? Poznamenejte si, co slyšíte. Poznamenejte si svá zjištění, abyste je mohli popsat vašemu prodejci. Uživatelská příručka 8-2

124 Náprava závad Software Hardware Příčinou problémů může být software nebo disk. Nedaří-li se vám nahrát do počítače sadu softwarových programů, může být poškozeno médium nebo program. Zkuste nahrát jinou kopii softwaru. Pokud se při užívání sady softwarových programů objeví hlášení o chybě, prověřte jeho význam v dokumentaci k softwaru. Dokumentace obvykle obsahuje oddíl zabývající se řešením problémů a přehled hlášení o chybách. Jako další krok prověřte význam hlášení o chybě v dokumentaci k operačnímu systému. Pokud jste nezjistili žádný problém se softwarem, zkontrolujte hardware. Nejprve učiňte výše uvedená základní opatření. Nepodařilo-li se vám problém odstranit, snažte se zjistit příčinu problému. Následující kapitola se zabývá základními opatření u jednotlivých komponent a periferních zařízení. Základní opatření u hardwaru a systému Tato kapitola se zabývá problémy způsobenými hardwarem počítače nebo připojenými periferními zařízeními. Základní problémy mohou nastat v následujících oblastech: Spouštění systému Polohovací zařízení Samočinný test USB Napájení Rozšíření paměti Klávesnice Zvukový systém Panel LCD Monitor Jednotka pevného disku Modem Jednotka DVD-ROM a CD-R/RW LAN Jednotka DVD Super Multi Wireless LAN Disketová jednotka (doplňková) Tiskárna PC karta Spouštění systému Pokud se počítač řádně nespustí, zkontrolujte následující: samočinný test Zdroje napájení Heslo při zapnutí Uživatelská příručka 8-3

125 Náprava závad Samočinný test Samočinný test se spustí automaticky při spuštění počítače, zobrazí se následující text: In Touch with Tomorrow Zobrazení TOSHIBA Text zůstane na obrazovce několik vteřin. Pokud je test úspěšný, počítač se pokusí načíst operační system podle nastavení priority bootování (Boot Priority) v programu TOSHIBA HW Setup. Nastane-li jedna z níže uvedených situací, samočinný test proběhl neúspěšně: Počítač přeruší činnost a nezobrazí žádné informace či hlášení vyjma loga společnosti TOSHIBA. Na obrazovce se objevují náhodné znaky a systém nefunguje obvyklým způsobem. Na obrazovce se objeví hlášení o chybě. Vypněte počítač a zkontrolujte zapojení všech kabelů. Pokud samočinný test proběhne opět neúspěšně, kontaktujte svého prodejce. Napájení Pokud počítač není zapojen do zástrčky střídavého proudu, je primárním zdrojem baterie. Počítač má však další zdroje napájení zahrnující inteligentní napájecí zdroj a baterii hodin. Zdroje nejsou navzájem propojené, a tudíž kterýkoliv z nich může způsobit problémy. Tato kapitola uvádí základní opatření pro napájení ze sítě či z baterií. Pokud se vám přesto nepodaří problém vyřešit, může být problém v jiném zdroji. V takovém případě kontaktujte svého prodejce. Vypnutí při přehřátí Pokud se příliš zvýší vnitřní teplota počítače, počítač automaticky přejde do režimu Hibernace nebo Spánku a vypne se. Pokud dosáhl počítač pokojové teploty a stále se nespustil nebo se spustil, ale rychle ukončil činnost, kontaktujte svého prodejce. Uživatelská příručka 8-4

126 Náprava závad Napájení ze sítě Pokud máte při spuštění počítače problém s připojeným adaptérem střídavého proudu, zkontrolujte indikátor DC IN. Viz kapitola 6, Napájení a režimy při zapnutí, kde naleznete podrobnosti. Problém Napájecí adaptér nenapájí počítač elektrickým proudem. Postup Zkontrolujte připojení. Ujistěte se, že napájecí šňůra pevně přiléhá k počítači a zdrojové zástrčce. Zkontrolujte stav napájecí šňůry a kontaktů. Je-li šňůra roztřepená nebo poškozená, vyměňte ji. Jsou-li kontakty znečištěné, otřete je bavlněným či čistým hadříkem. Pokud i presto adaptér střídavého proudu počítač nespustil, kontaktujte svého prodejce. Baterie Pokud předpokládáte závadu v baterii, zkontrolujte indikátor Baterie. Více informací o indikátorech a použití baterií naleznete v Kapitole 6, Napájení a režimy při zapnutí. Problém Baterie nenapájí počítač elektrickým proudem. Baterie se nedobíjí, i když je připojen napájecí adaptér (Indikátor Baterie nesvítí oranžově) Postup Baterie může být vybitá. Zapojte kabel adaptéru střídavého proudu a dobijte ji. Pokud byla baterie úplně vybita, nezačne se dobíjet ihned. Vyčkejte několik minut. Pokud se baterie přesto nedobíjí, zkontrolujte zástrčku napájecího adaptéru. Vyzkoušejte ji zapojením jiného zařízení. Ověřte, je-li baterie na dotyk teplá nebo studená. Pokud je baterie příliš horká či příliš studená, nebude se správně dobíjet. Musíte teplotu zvýšit na úroveň pokojové teploty. Uživatelská příručka 8-5

127 Náprava závad Problém Baterie nenapájí počítač očekávanou dobu Postup Odpojte adaptér střídavého proudu ze zástrčky a zkontrolujte, zda jsou kontakty čisté. Pokud nejsou, otřete je měkkým, suchým hadrem namočeným v lihu. Zapojte kabel adaptéru střídavého proudu a vyměňte baterii. Zkontrolujte, zda je řádně připojena. Zkontrolujte indikátor Baterie. Pokud nesvítí, nechejte počítač dobíjet baterii po dobu alespoň 20 minut. Pokud se indikátor Baterie rozsvítí po 20 minutách, pokračujte v nabíjení baterie ještě alespoň 20 minut a pak teprve zapněte počítač. Pokud indikátor stále nesvítí, životnost baterie se možná chýlí ke konci. Vyměňte ji. Pokud si nemyslíte, že se životnost baterie chýlí ke konci, kontaktujte svého prodejce. Pokud často dobíjíte částečně vybitou baterii, nemusí se baterie nabíjet na svou plnou kapacitu. Zcela vybijte baterii a zkuste ji znovu nabít. Zkontrolujte nastavení spotřeby energie v programu Řízení spotřeby. Zvažte použití režimu snížené spotřeby energie. Hodiny skutečného času Problém Nastavení systémového data a času v systému BIOS je ztraceno. Postup Baterie hodin je vybita nebo je její energie nedostatečná. Bude nutné nastavit datum a čas n obrazovce nastavení systému BIOS pomocí následujícího postupu: 1. Stiskněte klávesu F2. Spustí se program BIOS Setup. 2. Nastavte datum v položce System Date. 3. Nastavte čas v položce System Time. 4. Stiskněte klávesu F10. Zobrazí se potvrzující zpráva. 5. Stiskněte klávesu Enter. BIOS Setup bude ukončen a počítač bude restartován. Po nastavení času a data pro baterii hodin doporučujeme zapnout napájení počítače, aby se tak baterie hodin mohla dobíjet. Uživatelská příručka 8-6

128 Náprava závad Klávesnice Problémy s klávesnici mohou být způsobeny nastavením. Viz kapitola 5, Klávesnice, kde naleznete podrobnosti. Problém Panel LCD Místo některých písmen se zobrazují číslice Výstup na obrazovce je zkomolený Postup Ověřte, že není zapnutá numerická klávesnice. Stiskněte Fn + F11 a pokračujte v psaní. Zkontrolujte, zda software nepřepisuje nastavení klávesnice. Přepisování znamená změnu významu kláves. Viz dokumentace k vašemu software. Pokud ani pak nelze klávesnice používat, kontaktujte svého prodejce. Některé zdánlivé problémy s displejem LCD mohou souviset s nastavením počítače. Problém Žádné zobrazení Výše uvedené problémy přetrvávají, popř. se vyskytly problémy nové Postup Stiskněte horké klávesy Fn + F5 a změňte vlastnosti zobrazení a zkontrolujte, zda není nastaven externí monitor. Pročtěte si dokumentaci k softwaru a zjistěte, zda problém není způsoben softwarem. Spus te diagnostický test Pokud problémy přetrvají, kontaktujte svého prodejce. Uživatelská příručka 8-7

129 Náprava závad Jednotka pevného disku Problém Počítač se nebootuje z pevného disku Pomalý výkon Postup Zkontrolujte, zda je disketa v disketové mechanice. Pokud ano, vyjměte ji a restartujte. Problémem mohou být soubory operačního systému. Obra te se na dokumentaci operačního systému. Soubory mohou být fragmentovány. Spus te defragmentátor a zkontrolujte stav svých souborů a disku. Informace o defragmentátoru lze získat z dokumentace o operačním systému a on-line nápovědy. Pokud to nepomůže, přeformátujte pevný disk. Pak obnovte operační systém a ostatní soubory. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce. Jednotka DVD-ROM & CD-R/RW Viz kapitola 4, Základy provozu, kde naleznete podrobnosti. Problém Nelze přistupovat k disku CD/DVD v jednotce. Postup Zkontrolujte, že je zásuvka jednotky bezpecne zavrena. Tlacte jemne, až zaskocí na místo. Otevrete zásuvku a overte, že je disk CD/DVD správne uložen. Musí ležet potištenou stranou vzhuru. Cizí predmet v zásuvce disku muže blokovat laserový paprsek pri ctení disku CD/DVD. Overte, že zde není žádná prekážka. Vyjmete všechny cizí predmety. Zkontrolujte, jestli není disk CD/DVD znecišten. Pokud je, otrete jej jemnou látkou zvlhcenou vodou nebo neutrálním prostredkem. Podrobnosti viz oddíl Péče o média v kapitole 4, Základy provozu. Uživatelská příručka 8-8

130 Náprava závad Problém Nekteré disky CD/DVD jsou prehrávány správne, jiné ne Postup Příčinou může být konfigurace software nebo hardware. Zkontrolujte, že konfigurace hardware odpovídá požadavkům vašeho software. Obra te se na dokumentaci k CD/DVD. Zkontrolujte typ používaného disku CD/DVD. Jednotka podporuje: DVD-ROM: DVD-ROM, DVD Video CD-ROM: CD-DA, CD-Text, Photo CD (jedna/více částí), CD-ROM Režim 1, Režim 2, CD-ROM XA Režim 2 (Form1, Form2), Rozšířené CD (CD-EXTRA) Zapisovatelé CD: CD-R, CD-RW Zkontrolujte kód regionu na disku DVD. Musí odpovídat kódu na jednotce DVD-ROM a CD-R/ RW. Kódy regionů jsou uvedeny v oddílu Pevná jednotka optických médií v kapitole 2, Seznámení s počítačem. Uživatelská příručka 8-9

131 Náprava závad Problém Nelze správne zapisovat. Postup Pokud se nedarí správne zapisovat, ujistete se, že dodržujete následující pokyny: Používejte pouze média doporucená spolecností TOSHIBA. Behem zápisu nepoužívejte myš ani klávesnici. Pro záznam používejte pouze software dodaný s pocítacem. Behem zápisu nepoužívejte ani nespouštejte jiný software. Nehýbejte s pocítacem pri zapisování. Behem zápisu nepripojujte nebo neodpojujte externí zarízení ani karty. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce. Jednotka DVD Super Multi Viz kapitola 4, Základy provozu, kde naleznete podrobnosti. Problém Nelze přistupovat k disku CD/DVD v jednotce. Postup Zkontrolujte, že je zásuvka jednotky bezpečně zavřena. Tlacte jemne, až zaskocí na místo. Otevrete zásuvku a overte, že je disk CD/DVD správne uložen. Musí ležet potištenou stranou vzhuru. Cizí predmet v zásuvce disku muže blokovat laserový paprsek pri ctení disku CD/DVD. Overte, že zde není žádná prekážka. Vyjmete všechny cizí predmety. Zkontrolujte, jestli není disk CD/DVD znecišten. Pokud je, otrete jej jemnou látkou zvlhcenou vodou nebo neutrálním prostredkem. Podrobnosti viz oddíl Péče o média v kapitole 4, Základy provozu. Uživatelská příručka 8-10

132 Náprava závad Problém Nekteré disky CD/DVD jsou prehrávány správne, jiné ne Postup Příčinou může být konfigurace software nebo hardware. Ověřte si, že konfigurace hardware odpovídá požadavkům software podle dokumentace CD/DVD. Zkontrolujte typ používaného disku CD/DVD. Jednotka podporuje: DVD-ROM: DVD-ROM, DVD-Video1, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM CD-ROM: CD-DA, CD-Text, Photo CD (jedna/více částí), CD-ROM Režim 1, Režim 2, CD-ROM XA Režim 2 (Form1, Form2), Rozšířené CD (CDEXTRA) Zapisovatelé CD: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM Zkontrolujte kód regionu na disku DVD. Musí odpovídat kódu na jednotce DVD Super Multi. Kódy regionů jsou uvedeny v oddílu Pevná jednotka optických médií v kapitole 2, Seznámení s počítačem. Disketová jednotka Viz kapitola 4, Základy provozu, kde naleznete podrobnosti. Problém Jednotka nepracuje Některé programy pracují správně a některé ne Nelze přistupovat k externí disketové jednotce 3,5" Postup Kabel může být špatně zapojen. Zkontrolujte připojení k počítači a k jednotce. Příčinou může být konfigurace software nebo hardware. Zkontrolujte, že konfigurace hardware odpovídá požadavkům vašeho software. Vyzkoušejte jinou disketu. Jestli k ní lze přistupovat, problém je pravděpodobně v původní disketě (nikoliv v disketové mechanice). Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce. Uživatelská příručka 8-11

133 Náprava závad PC karty Viz též kapitola 7, Doplňková zařízení. Problém Dochází k chybě PC karty Postup Vložte PC kartu znovu a ujistěte se, že je správně vsazena. Ujistěte se, že je spojení mezi externím zařízením a kartou pevné. Prostudujte si dokumentaci ke karte. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce. Polohovací zařízení Pokud používáte myš USB, podívejte se také na oddíl USB v této kapitole a do dokumentace k myši. Ovládací tlačítka Problém Kurzor na obrazovce nereaguje na činnost plošky Touch Pad Dvojité klepnutí nefunguje Ukazatel myši se pohybuje příliš rychle nebo příliš pomalu Postup Systém je patrně zaneprázdněn. Pokud má ukazatel tvar přesýpacích hodin, vyčkejte až se vrátí do svého obvyklého tvaru a znovu jím zkuste pohnout. Zkuste změnit rychlost dvojitého klepnutí v ovládacím panelu myši. 1. Otevřete Ovládací panely, zvolte ikonu Myš a stiskněte Enter. 2. Klepněte na záložku Tlačítka. 3. Nastavte rychlost dvojitého klepnutí podle pokynů a klepněte na tlačítko OK. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce. Zkuste změnit rychlost dvojitého klepnutí v ovládacím panelu myši. 1. Otevřete Ovládací panely, zvolte ikonu Myš a stiskněte Enter. 2. Klepněte na záložku Vlastnosti ukazatele. 3. Nastavte rychlost ukazatele podle pokynů a klepněte na tlačítko OK. Uživatelská příručka 8-12

134 Náprava závad Problém Reakce plošky TouchPad je příliš citlivá. Postup Nastavte úroveň citlivosti na dotyk. 1. Otevřete Ovládací panely. 2. Klepněte na ikonu Tiskárny a pak na ikonu Ostatní hardware. 3. Klepněte na ikonu Myš. 4. Klepněte na záložku Nastavení zařízení. 5. Klepněte na tlačítko Nastavení. 6. Zobrazí se Vlastnosti Synaptics Touch Pad na portu PS/2. Poklepejte na Citlivost v levé části okna. 7. Je zobrazeno PalmCheck a Citlivost dotyku. Klepněte na Citlivost dotyku. 8. Přesuňte posuvník pro nastavení odpovídající CItlivosti dotyku. Klepněte na tlačítko OK. 9. Klepněte na tlačítko OK na záložce Nastavení zařízení. Myš USB Problém Kurzor na obrazovce nereaguje na pohyb myši Dvojité klepnutí nefunguje Postup Systém je patrně zaneprázdněn. Pokud má ukazatel tvar přesýpacích hodin, vyčkejte až se vrátí do svého obvyklého tvaru a znovu jím zkuste pohnout. Ujistěte se, že je myš správně připojena k portu USB. Zkuste změnit rychlost dvojitého klepnutí v ovládacím panelu myši. 1. Otevřete Ovládací panely, zvolte ikonu Myš a stiskněte Enter. 2. Klepněte na záložku Tlačítka. 3. Nastavte rychlost dvojitého klepnutí podle pokynů a klepněte na tlačítko OK. Uživatelská příručka 8-13

135 Náprava závad Problém Ukazatel myši se pohybuje příliš rychle nebo příliš pomalu Ukazatel myši se pohybuje s chybami Postup Zkuste změnit rychlost dvojitého klepnutí v ovládacím panelu myši. 1. Otevřete Ovládací panely, zvolte ikonu Myš a stiskněte Enter. 2. Klepněte na záložku Vlastnosti ukazatele. 3. Nastavte rychlost ukazatele podle pokynů a klepněte na tlačítko OK. Myš může být znečištěna. V dokumentaci k myši naleznete pokyny pro její čištění. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce. USB Obra te se rovněž na dokumentaci k vašemu zařízení USB. Problém Postup Zařízení USB nepracuje Zkontrolujte pevnost spojení kabelem mezi portem USB na počítači a zařízením USB. Ujistěte se, že jsou ovladače zařízení USB správně nainstalovány. Informace o kontrole ovladačů naleznete v dokumentaci k systému Windows XP. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce. Uživatelská příručka 8-14

136 Náprava závad Rozšíření paměti Viz též Kapitola 7, Doplňková zařízení, pro více informací o instalaci pamě ových modulů. Problém Počítač se zastaví a ozve se pípnutí. (Dlouhé pípnutí, tři krátká pípnutí, pak dlouhé pípnutí.) Postup Ujistěte se, že rozšiřující pamě ový modul je kompatibilní s počítačem. Pokud je instalován nekompatibilní modul, postupujte podle následujících kroků. 1. Vypněte napájení počítače 2. Odpojte napájecí adaptér a všechna periferní zařízení. 3. Vyjmete hlavní baterii. 4. Vyjměte pamě ový modul. 5. Vra te baterii a připojte napájecí adaptér. 6. Zapněte napájení. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce. Zvukový systém Obra te se rovněž na dokumentaci k vašim zvukovým zařízením. Problém Není slyšet žádný zvuk Postup Zkontrolujte nastavení hlasitosti softwaru. Zkontrolujte pevnost připojení sluchátek. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce. Uživatelská příručka 8-15

137 Náprava závad Monitor Viz též Kapitola 7, Doplňková zařízení, a dokumentace k vašemu monitoru. Problém Monitor se nezapíná Žádné zobrazení Dochází k chybám zobrazení Postup Ujistěte se, že je vypínač externího monitoru v poloze zapnuto. Ověřte si, že je napájecí kabel externího monitoru zapojen do funkční elektrické zásuvky. Zkuste nastavit kontrast a jas ovládacími prvky na externím monitoru. Stiskněte horké klávesy Fn + F5 pro změnu priority zobrazení a ujistěte se, že není nastaveno zobrazení na interním displeji. Zkontrolujte, že je kabel externího monitoru pevně připojen k počítači. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce. Modem Problém Komunikační software nemůže inicializovat modem Je slyšet oznamovací tón, ale není možné uskutečnit hovor Lze uskutečnit hovor, ale nelze navázat spojení Po vytočení hovoru není slyšet vyzvánění Komunikace je neočekávaně přerušena Hlášení CONNECT je rychle nahrazeno zprávou NO CARRIER Postup Ujistěte se, že jsou nastavení interního modemu správná. Obra te se na Telefonní subsystém v Ovládacích panelech. Pokud je hovor uskutečňován přes zařízení PBX, ujistěte se, že je vypnuta funkce pro detekci tónové volby komunikační aplikace. Můžete rovněž použít příkaz ATX. Zkontrolujte, jestli jsou nastavení vašeho komunikačního programu správná. Zkontrolujte, jestli je ve vaší komunikační aplikaci správně nastavena tónová nebo pulzní volba. Můžete rovněž použít příkaz ATD. Počítač automaticky přeruší komunikaci, pokud je nosný signál nedostatečný po určitý časový interval. Pokuste se prodloužit tento interval. Zkontrolujte nastavení zjiš ování chyb ve vaší komunikační aplikaci. Můžete rovněž použít příkaz AT\N. Uživatelská příručka 8-16

138 Náprava závad Problém Znaky zobrazované během komunikace jsou zkomolené Nelze přijmout příchozí hovor Postup Při přenosu dat se ujistěte, že nastavení parity a stop-bitů je stejné jako u vzdáleného počítače. Zkontrolujte datový tok a komunikační protokol. Zkontrolujte nastavení počtu vyzvánění před automatickou odpovědí na hovor ve vaší komunikační aplikaci. Můžete rovněž použít příkaz ATS0. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce. LAN Problém Nelze přistupovat k síti LAN Postup Zkontrolujte pevnost připojení kabelu mezi konektorem LAN a rozbočovačem LAN. Pokud problém přetrvává, obra te se na správce sítě LAN. Wireless LAN Pokud následující postupy neobnoví přístup k síti LAN, kontaktujte vašeho správce sítě LAN. Více informací o bezdrátové komunikaci naleznete v Kapitole 4, Základy provozu. Problém Nelze přistupovat k síti Wireless LAN Postup Zkontrolujte, že je přepínač bezdrátové komunikace na počítači v poloze zapnuto. Pokud problém přetrvává, kontaktujte správce sítě LAN. Funkce Wireless LAN není k dispozici na všech konfiguracích. Uživatelská příručka 8-17

139 Náprava závad Tiskárna Problém Postup Tiskárnu nelze zapnout. Zkontrolujte, zda je tiskárna pripojena k elektrické zásuvce. Pripojením jiného zarízení se presvedcte, že je v zásuvce proud. Pocítac nekomunikuje s tiskárnou Presvedcte se, zda je tiskárna zapnuta a je online (pripravena k použití). Zkontrolujte, zda není poškozen kabel, kterým je tiskárna pripojena k pocítaci. Presvedcte se, zda je kabel pevne zapojen. Zjistete, zda je software nakonfigurován tak, aby byla tiskárna rozpoznána. Prectete si dokumentaci k tiskárne a softwaru. Chyba tiskárny Vyhledejte príslušné informace v dokumentaci k tiskárne. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce. Podpora TOSHIBA Pokud potřebuje poradit ohledně užívání počítače nebo máte při využívání počítače jakékoliv problémy, kontaktuje společnost TOSHIBA, která vám poskytne další technickou podporu. Dříve než zavoláte Některé problémy mohou být způsobeny softwarem nebo operačním systémem, je důležité se nejdříve pokusit využít všech dostupných možností pomoci. Předtím, než se rozhodnete kontaktovat společnost TOSHIBA, zkuste provést následující opatření: Pročtěte si kapitoly o odstraňování závad v dokumentaci k softwaru nebo periferním zařízením. Pokud problém nastavení při užívání softwarových aplikací, pročtěte si dokumentaci k softwaru, zejména pak navrhované způsoby odstraňování závad. Využijte odborné pomoci softwarové firmy. Kontaktujte prodejce, u něhož jste počítač a/nebo software nakoupili. Prodejci vám mohou poskytnout nejaktuálnější informace a pomoc. Kam psát? Pokud i nadále nemůžete problém vyřešit a předpokládáte, že jeho příčina souvisí s hardwarem, napište zástupci společnosti TOSHIBA uvedenému na letáku se záručními informacemi nebo se podívejte na internetový server Uživatelská příručka 8-18

140 TOSHIBA Série L10 Dodatek A Specifikace Fyzické rozměry Tento dodatek shrnuje technické specifikace počítače. Hmotnost (typická) Velikost 2,72 kilogramu, pro konfiguraci: 15"XGA, 512MB x 1 RAM, 40GB HDD, jednotka Super Multi, modem, LAN (100M Bit), 8-článková baterie. Hmotnost se při dalších konfiguracích bude lišit. Výše uvedená hmotnost byla změřena za určitých podmínek. Nelze zaručit tuto hmotnost i u aktuálního výrobku. 332 (š) 270 (h) 28,5 / 36,6 (v) milimetrů (nezahrnuje ty součásti, které přečnívají přes obrys těla počítače) Uživatelská příručka A-1

141 Specifikace Požadavky na prostředí Podmínky Okolní teplota Relativní vlhkost Provoz 5 C (5,00 C) až 35 C (35,00 C) Mimo provoz -20 C (-4 F) až 65 C (149 F) 20% až 80% 10% až 90% Změna teploty Teplota vlhkého teploměru Podmínky Provoz Mimo provoz 20 C za hodinu maximálně 26 C maximálně Nadmořská výška (od hladiny moře) -60 až metrů -60 až metrů maximálně Požadavky na napájení Napájecí adaptér Počítač V AC 50 nebo 60 Hz (cyklů za sekundu) 19 VDC 3,42 Ampér Interní modem Uzlová řídící jednotka (Network Control Unit, NCU) Typ NCU Typ linky Typ vytáčení Řídící příkaz Monitorovací funkce AA Komunikační specifikace Telefonní linka (pouze analogová) Impulsní Tónové Příkazy AT Příkazy EIA-578 Reproduktor počítače Komunikační systém Data: Zcela obousměrný Fax: Zpola obousměrný Uživatelská příručka A-2

142 Specifikace Komunikační protokol Data ITU-T-Rec (Dříve CCITT) V.21/V.22/V.22bis/V.32/ V.32bis/V.34/V.90 Bell Fax: ITU-T-Rec (Dříve CCITT) 103/212A V.17/V.29/V.27ter/ V.21 ch2 Komunikační rychlost Přenosová úroveň Úroveň příjmu Vysílání a příjem dat 300/1200/2400/4800/7200/9600/12000/14400/ 16800/19200/21600/24000/26400/28800/31200/ bps Příjem dat pouze s V /29333/30666/32000/33333/34666/36000/ 37333/38666/40000/41333/42666/44000/45333/ 46666/48000/49333/50666/ 52000/53333/54666/ bps Fax 2400/4800/7200/9600/12000/14400 bps -10 dbm -10 až -40 dbm Vstupný/výstupní 600 ohmů ±30% impedance Oprava chyb MNP třídy 4 a ITU-T V.42 Komprese dat Zdroj napájení MNP třídy 5 a ITU-T V.42bis +3,3V (zajištěno počítačem) Uživatelská příručka A-3

143 TOSHIBA Série L10 Dodatek B Řadič zobrazení a režimy Řadič zobrazení Řadič zobrazení překládá softwarové příkazy na příkazy hardwarové, které zapínají a vypínají určité obrazové prvky. Řadič odpovídá standardu VGA (Video Graphics Array) a podporuje rozšířené grafické pole XGA (Extended Graphics Array) pro interní LCD a externí monitory. K dispozic jsou následující: XGA 15,0, 1024 bodů horizontálně 768 bodů vertikálně Externí monitor s vysokým rozlišením připojený k počítači zobrazuje až 1920 horizontálních a 1440 vertikálních pixelů při 16M barvách. Řadič zobrazení rovněž řídí zobrazovací režim, který používá pravidel průmyslové normy pro nastavení rozlišení obrazovky a maximální počet barev, které lze na obrazovce zobrazit. Software určený pro použití v určitém zobrazovacím režimu bude fungovat na jakémkoliv počítači, který daný režim podporuje. Řadiče zobrazení podporují všechny VGA režimy, které patří k nejčastěji užívaným průmyslovým normám. Uživatelská příručka B-1

144 Řadič zobrazení a režimy Zobrazovací režimy Počítač podporuje zobrazovací režimy uvedené v tabulce níže. Pokud vaše aplikace nabízí hodnoty režimu, které neodpovídají hodnotám v tabulce, vyberte režim dle typu, rozlišení, matice znaku, poctu barev a obnovovací frekvence. Pokud váš software podporuje grafický i textový režim, může obrazovka reagovat rychleji v textovém režimu. Tabulka 1: Tabuklka 1 Režimy zobrazení (VGA) Režim zobr. Typ Rozlišení Matice znaku (body) Barvy na LCD Barvy na monitoru Frekvence vertikálního řádkování (Hz) 0, 1 VGA Text 2, 3 VGA Text 0*, 1* VGA Text 2*, 3* VGA Text 0+, 1+ VGA Text 2+, 3+ VGA Text znaků z 256K 16 z 256K znaků z 256K 16 z 256K znaků z 256K 16 z 256K znaků z 256K 16 z 256K znaků z 256K 16 z 256K znaků z 256K 16 z 256K 70 4, 5 VGA Graf. 6 VGA Graf bodů bodů z 256K 4 z 256K z 256K 2 z 256K 70 7 VGA Text 7+ VGA Text znaků 9 14 Mono Mono znaků 9 16 Mono Mono 70 Uživatelská příručka B-2

145 Řadič zobrazení a režimy Tabulka 1: Tabuklka 1 Režimy zobrazení (VGA) Režim zobr. Typ Rozlišení Matice znaku (body) Barvy na LCD Barvy na monitoru Frekvence vertikálního řádkování (Hz) D VGA Graf bodů z 256K 16 z 256K 70 E VGA Graf bodů z 256K 16 z 256K 70 F VGA Graf bodů 8 14 Mono Mono VGA Graf. 11 VGA Graf. 12 VGA Graf. 13 VGA Graf bodů bodů bodů bodů z 256K 16 z 256K z 256K 2 z 256K z 256K 16 z 256K z 256K 256 z 256K 70 Uživatelská příručka B-3

146 Řadič zobrazení a režimy Tabulka 2: Režimy zobrazení (852GM) Rozlišení Barvy na LCD Barvy na monitoru Frekvence vertikálního řádkování (Hz) /256K 256/256K /256K 256/256K /256K 256/256K /256K (Virtuální pouze s XGA panelem) /256K (Virtuální pouze s XGA panelem) /256K (Virtuální) /256K (Virtuální) 256/256K /256K /256K /256K 60 Některé režimy SVGA nejsou podporovány při současném zobrazení na LCD a monitoru nebo při zobrazení na více monitorech. Uživatelská příručka B-4

147 Řadič zobrazení a režimy Tabulka 2: Režimy zobrazení (852GM) (pokraèování) Rozlišení Barvy na LCD Barvy na monitoru /64K 64/64K /64K 64/64K /64K 64/64K /64K (Virtuální pouze s XGA panelem) /64K (Virtuální pouze s XGA panelem) /64K (Virtuální) /64K (Virtuální) Frekvence vertikálního řádkování (Hz) 64/64K /64K /64K /64K 60 Některé režimy SVGA nejsou podporovány při současném zobrazení na LCD a monitoru nebo při zobrazení na více monitorech. Uživatelská příručka B-5

148 Řadič zobrazení a režimy Tabulka 2: Režimy zobrazení (852GM) (pokraèování) Rozlišení Barvy na LCD Barvy na monitoru M/16M 16M/16M M/16M 16M/16M M/16M 16M/16M M/16M (Virtuální pouze s XGA panelem) M/16M (Virtuální pouze s XGA panelem) M/16M (Virtuální) Frekvence vertikálního řádkování (Hz) 16M/16M M/16M M/16M Některé režimy SVGA nejsou podporovány při současném zobrazení na LCD a monitoru nebo při zobrazení na více monitorech. Uživatelská příručka B-6

149 Řadič zobrazení a režimy Nastavení zobrazení 1. Nelze přejít na záložku Nastavení v okně Vlastnosti zobrazení při zobrazení na více monitorech, pokud současně používáte displej a externí monitor. Záložku Nastavení lze zobrazit následujícím postupem, Otevřete Ovládací panely, klepněte na Zobrazení a témata Klepněte na Zobrazení. Zvolte záložku Nastavení Vlastnosti zobrazení Přepnutí na režim více monitorů Stiskněte klávesy Ctrl + Alt + F12 pro zobrazení Intel(R) 82852/ GM/GME Graphics Controller Prope... (Viz následující obrázek). Klepněte na vlevo od záložky [Zařízení] (viz obrázek níže) a pak zvolte Rozšířená plocha. Zkontrolujte, že je primární zobrazovací zařízení nastaveno na Notebook (vestavěný displej) a sekundární zařízení na Monitor (externí monitor). Uživatelská příručka B-7

150 Řadič zobrazení a režimy Vlastnosti Intel 82852/82855 GM/GME Graphics Controller 2. V některých případech se nemusí zobrazovat obraz při přehrávání DVD, pokud je použito současně zobrazení na vestavěném displeji a na externím monitoru. Snižte rozlišení, použijte pouze displej počítače nebo nastavte zobrazování v režimu více monitorů, pak zkuste přehrát DVD. Viz Externí monitor v kapitole 7, Doplňková zařízení, nebo v příručce aplikace pro nastavení jednotlivých zobrazovacích zařízení. 3. Překrývání DVD videa není zobrazeno, pokud je režim zobrazení na monitoru nastaven na vysoké rozlišení a vysokou obnovovací frekvenci. Snižte rozlišení nebo obnovovací frekvenci na monitoru. 4. Pokud je zobrazovací režim nastaven na TV nebo simultánní LCD (vestavěný displej)/tv a systém přejde do režimu Spánku nebo Hibernace, můžete přepnout na režim zobrazení na LCD (vestavěný displej) pomocí kláves Fn + F5. Z takových podmínek se ale nemůžete vrátit k režimu zobrazení na TV nebo simultánní LCD (vestavěný displej)/tv. V takových případech postupujte následovně: Stiskněte klávesy Ctrl + Alt + F12 pro zobrazení Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller Prope... Pak klepněte na ikonu představující zobrazovací zařízení (režim zobrazení), které chcete použít na levém panelu na záložce Zařízení. 5. Pokud je zvolen zobrazovací režim LCD (vestavěný displej), lze nastavit virtuální zobrazení (Virtuální obrazovku). Pak však nemusí být možné změnit rozlišení zobrazení na více než 1280 x 1024 bodů v režimu nejvyšší barevné hloubky (32bit), pokud se například pokusíte nastavit posuvník rozlišení na 1600 x 1200 a pak zvolit nejvyšší barevnou hloubku (32bit) z rozbalovacího seznamu Kvalita barev. V takových případech postupujte následovně: Nejdřív nastavte posuvník rozlišení zobrazení na rozlišení 1024 x 768, pak zvyšte rozlišení na více než 1024 x 768 a zvolte nejvyšší kvalitu barev (32bit) z rozbalovací nabídky. Uživatelská příručka B-8

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Uživatelská příručka. TOSHIBA mini NB300/NB305. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka. TOSHIBA mini NB300/NB305. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA mini NB300/NB305 computers.toshiba-europe.com mini NB300/NB305 Copyright Poznámka Obchodní známky 2009 by TOSHIBA Corporation. Všechna práva vyhrazena. Podle autorského práva

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

emachines E620 řady Stručné pokyny

emachines E620 řady Stručné pokyny emachines E620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Vychutnejte si ten nejlepší obrazový a zvukový výkon

Vychutnejte si ten nejlepší obrazový a zvukový výkon funkce SateLlite p100 Satellite p100 Vychutnejte si ten nejlepší obrazový Notebook Satellite P100 společnosti Toshiba výhodně poskytuje individuální digitální obsah. Notebook Satellite P100, který je navržen

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Původní vydání: 02/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

Uživatelská příručka TECRA R10. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TECRA R10. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TECRA R10 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Předmluva Obecná upozornění Začínáme Kontrola vybavení........................................

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více