MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TLX Referenční příručka. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TLX Referenční příručka. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Referenční příručka Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

2 Bezpečnost a shoda s předpi... Bezpečnost a shoda s předpisy Bezpečnost Všichni pracovníci, kteří budou instalovat střídače nebo provádět jejich servis, musí být: proškoleni a obeznámeni s obecnými bezpečnostními pravidly pro práci s elektrickými zařízeními; důvěrně obeznámeni s místními požadavky, pravidly a předpisy pro instalaci. Typy bezpečnostních zpráv VAROVÁNÍ Bezpečnostní informace důležitá pro bezpečnost osob. Výstrahy označují potenciálně nebezpečné situace, které mohou skončit vážným poraněním nebo smrtí. UPOZORNĚNÍ Upozornění se symbolem označují potenciálně nebezpečné situace, které mohou skončit malým nebo středním poraněním. UPOZORNĚNÍ Upozornění bez symbolu označují situace, které mohou skončit poškozením vybavení nebo majetku. POZNÁMKA! Poznámka se používá pro označení důležitých informací, kterým je třeba věnovat pozornost. Obecná bezpečnostní pravidla POZNÁMKA! Před instalací Zkontrolujte, zda není poškozen střídač nebo přepravní balení. Pokud jste na pochybách, obraťte se na dodavatele předtím, než střídač nainstalujete. UPOZORNĚNÍ Montáž Chcete-li dosáhnout optimální bezpečnosti, postupujte podle kroků popsaných v tomto návodu. Nezapomeňte, že střídač má dvě strany připojené k napětí: FV vstup a připojení k AC síti. VAROVÁNÍ Odpojení střídače Než zahájíte práce na střídači, vypněte hlavním vypínačem připojení k AC síti a pomocí přepínače FV zátěže připojení k FV systému. Zajistěte, aby nebylo možné zařízení neúmyslně znovu připojit. Pomocí zkoušečky napětí zkontrolujte, zda je střídač odpojen a bez napětí. Ve střídači se stále může vyskytovat velmi vysoké napětí nebezpečných úrovní i po odpojení od sítě a od solárních panelů. Po odpojení od sítě a od FV panelů vyčkejte nejméně 30 minut, než budete pokračovat v práci. UPOZORNĚNÍ Údržba a úpravy Střídač smí opravovat nebo upravovat pouze oprávnění pracovníci. Aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy, používejte pouze originální náhradní díly od vašeho dodavatele. Při použití neoriginálních náhradních dílů nebude garantována shoda s požadavky CE ohledně bezpečnosti elektrických zařízení, elektromagnetické kompatibility a strojní bezpečnosti. Teplota chladicích žeber a komponent uvnitř střídače může přesáhnout 70 C. Dejte pozor na nebezpečí popálení. L _02

3 Bezpečnost a shoda s předpi... UPOZORNĚNÍ Parametry provozní bezpečnosti Nikdy neměňte parametry střídače bez schválení místního dodavetele el. energie a bez pokynů od společnosti Danfoss. Neautorizované změny parametrů provozní bezpečnosti mohou mít za následek poranění osob nebo poškození střídače. Navíc budou mít za následek zrušení všech platných certifikátů na provoz střídače a záruk společnosti Danfoss. Společnost Danfoss nenese odpovědnost za taková zranění či nehody. Rizika FV systémů Ve FV systému jsou přítomna velmi stejnosměrná napětí až V i po odpojení AC sítě. Závady nebo nesprávné použití mohou způsobit elektrický oblouk. VAROVÁNÍ Na střídači nepracujte, dokud není odpojena DC i AC strana. Zkratový proud fotovoltaických panelů je o něco vyšší než maximální provozní proud a závisí na úrovni slunečního ozáření. Přepínač FV zátěže Přepínač FV zátěže (1) umožňuje bezpečné odpojení stejnosměrného proudu. Shoda s předpisy Další informace naleznete v oblasti se soubory ke stažení na v části Approvals and Certifications. Značka CE Toto označení potvrzuje shodu zařízení s předpisy, které platí podle směrnic 2004/108/EC a 2006/95/EC. Tabulka 1.1 L _02

4 Obsah Obsah 1 Úvod Úvod Seznam symbolů Seznam zkratek Verze softwaru Související literatura 6 2 Popis střídače Modely Mechanický popis střídače Popis střídače Přehled funkcí Provozní bezpečnost Mezinárodní střídač Odlehčení MPPT Vychýlení FV Účinnost Interní ochrana proti přepětí Automatický test 21 3 Změna nastavení provozní bezpečnosti a kód sítě nastavení Nastavení provozní bezpečnosti Postup změny 22 4 Požadavky na připojení Pravidla pro přípravu instalace Požadavky na připojení k AC síti Síťový jistič, pojistka kabelu a přepínač zátěže Impedance sítě Požadavky na připojení FV systému Doporučení a cíle pro dimenzování Tenkovrstvé panely Ochrana proti přepětí Řízení teploty Simulace FV systému 37 5 Instalace a uvedení do provozu Rozměry a typy instalace Montáž střídače 41 L _02 1

5 Obsah 5.3 Sejmutí střídače Otevření a zavření střídače Připojení k AC síti Paralelní konfigurace FV řetězců Připojení FV panelů Ruční FV konfigurace 47 6 Připojení periferií Přehled Instalace kabelů periferií Periferní zařízení s rozhraním RS-485 a zařízení s rozhraním sítě Ethernet, které používají konektor RJ Další periferní zařízení Snímačové vstupy Teplotní čidlo Snímač ozáření Čidlo elektroměru (S0) Reléový výstup Poplach Vlastní spotřeba GSM modem Komunikace pomocí sítě Ethernet Komunikace RS Uživatelské rozhraní Integrovaný displej Zobrazení Zobrazení Stav Výrobní protokol Nastavení Přehled protokolu událostí Nastavení periferií Nastavení čidel Komunikační kanál GSM modem Komunikace RS Komunikace pomocí sítě Ethernet Spuštění a kontrola nastavení Počáteční nastavení Režim master 68 2 L _02

6 Obsah 8 Web Server stručná příručka Úvod Podporované znaky Přístup a počáteční nastavení Provoz Struktura webového rozhraní Zobrazení elektrárny, skupiny a střídačů Další informace 73 9 Doplňkové služby Úvod Teorie činného/jalového výkonu Přehled doplňkových služeb Dynamická podpora sítě Příklad Německo SN Řízení činného výkonu Pevná mez Dynamická hodnota Vzdáleně řízené nastavení hladiny výstupního výkonu Řízení jalového výkonu Konstantní hodnota Dynamická hodnota Dálkové řízení nastavení jalového výkonu Hodnoty snížení Servis a opravy Řešení problémů Údržba Čištění skříně Čištění chladiče Technické údaje Obecné údaje Normy a standardy Požadavky UTE ve Francii Montáž Specifikace momentů pro instalaci střídače Technické údaje síťového obvodu Technické údaje pomocných rozhraní Topologie sítě 92 L _02 3

7 Obsah 12 Dodatek A Seznam událostí Způsob čtení seznamu událostí Události související se sítí Události související s FV systémem Interní události Komunikační události L _02

8 1 1 Úvod 1 Úvod 1.1 Úvod V této příručce je popsáno plánování, instalace a základní ovládání solárních střídačů TLX Series. Obrázek 1.1 Solární střídač Přehled kapitol Kapitola Obsah 2, 9, 11 Funkce a technické údaje střídače 3, 4, 11 Úvahy před instalací a plánování 5, 6 Instalace střídačů a periferních zařízení 7 Místní nastavení a sledování střídače V této kapitole najdete informace o umožnění přístupu. 8 Vzdálené nastavení a sledování prostřednictvím webového rozhraní 9 Pomocné servisní funkce pro podporu sítě 10 Údržba 12 Řešení problémů a události Tabulka 1.1 Přehled kapitol Parametry provozní bezpečnosti a správy sítě jsou chráněné heslem. 1.2 Seznam symbolů Symbol Vysvětlující poznámka Kurzíva 1) Označuje odkaz na část návodu. 2) Kurzíva se rovněž používá k označení provozního režimu, např. režimu Připojení. [ ] použité v textu 1) V závorkách je uvedena cesta v menu. 2) V závorkách jsou rovněž uvedeny zkratky, např. [kw]. [Elektrárna] Položka menu dostupná na úrovni elektrárny. [Skupina] Položka menu dostupná na úrovni skupiny nebo výše. [Střídač] Položka menu dostupná na úrovni střídače nebo výše. Označuje krok v menu. Poznámka, užitečné informace. Varování, důležité bezpečnostní informace. #... # Název elektrárny, skupiny nebo střídače ve zprávě SMS nebo e- mailu, např. #název elektrárny#. Mapa menu Symbol Vysvětlující poznámka Označuje dílčí menu. [x] Definuje aktuální úroveň zabezpečení. x může nabývat hodnot 0 3. Tabulka 1.2 Symboly 1.3 Seznam zkratek Zkratka Popis cat5e Kroucená dvoulinka kat. 5 (vylepšená) DHCP Dynamic Host Configuration Protocol DNO Distribution Network Operator (operátor rozvodné sítě) DSL Digital Subscriber Line (digitální přenos po telefonní lince) EMC (směrnice) Electromagnetic Compatibility Directive (směrnice o elmg. kompatibilitě) ESD Electrostatic Discharge (elektrostatický výboj) FRT Fault ride through (překlenutí výpadku sítě) GSM Global System for Mobile communications (globální systém pro mobilní komunikace) IEC International Electrotechnical Commission (Mezinárodní elektrotechnická komise) L _02 5

9 Úvod 1 Zkratka Popis LED Light-emitting diode (světelná dioda) LVD (směrnice) Low Voltage Directive (směrnice pro nízké napětí) MPP Maximum power point (bod maximálního výkonu) MPPT Maximum power point tracking (sledování bodu maximálního výkonu) P P je symbol činného výkonu a měří se ve wattech (W). PCB Printed Circuit Board (deska s plošnými spoji) Společný Společný napájecí bod (Point of common napájecí bod coupling) Bod ve veřejné elektrické síti, ke kterému se připojují (mohou připojit) další zákazníci. PE Protective Earth (ochranná zem) PELV Protected extra-low voltage (chráněné malé napětí) PLA Nastavení hladiny výkonu PNOM POC PSTC FV RCMU RISO ROCOF RTC Q S STC SW THD Jmenovitý výkon Bod připojení (Point of connection) Bod, ve kterém je FV systém připojen k veřejné elektrické síti. Výkon za standardních testovacích podmínek Fotovoltaika, fotočlánky Residual Current Monitoring Unit (hlídač zbytkového proudu) Izolační odpor Rate Of Change Of Frequency (rychlost změny kmitočtu) Real Time Clock (hodiny reálného času) Q je symbol jalového výkonu a měří se v jalových voltampérech (VAr). S je symbol zdánlivého výkonu a měří se ve voltampérech (VA). Standardní testovací podmínky Software Total Harmonic Distortion (celkové harmonické zkreslení) TN-S Terre Neutral - Separate (zemnící, nulový samostatně). AC síť TN-C Terre Neutral - Combined (zemnící, nulový společně). AC síť TN-C-S Terre Neutral - Combined - Separate (zemnící, nulový společně samostatně). AC síť TT Terre Terre (zemnící, zemnící). AC síť prostřednictvím displeje, [Stav Střídač Výr. č. a verze SW Střídač] prostřednictvím webového rozhraní, [Úroveň střídače: Stav Střídač Výr. č. a verze SW Střídač] 1.5 Související literatura Instalační příručka střídače TLX Series Uživatelská příručka serveru TLX Series Uživatelská příručka serveru TLX Series Web Server Příručka Weblogger Stručné příručky a návody k použití pro řadu CLX Příručka GSM Další informace naleznete na v oblasti se soubory ke stažení, nebo se obraťte na dodavatele solárního střídače. Tabulka 1.3 Zkratky 1.4 Verze softwaru Vždy čtěte nejnovější verzi této příručky. Tato příručka platí pro software střídače verze 2.0 a vyšší. Chcete-li zobrazit verzi softwaru, přejděte na 6 L _02

10 Popis střídače 2 Popis střídače 2.1 Modely Řada střídačů TLX Series zahrnuje následující modely: TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ 2 2 Společné vlastnosti Výkon Krytí FV konektory Uživatelské rozhraní Jazyky TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ 6 kva 15 kva IP54 Konektory MC4 Displej Servisní webové rozhraní Webové rozhraní DK, GB, DE, FR, ES, ITA, CZ, NL, GR Tabulka 2.1 Společné vlastnosti L _02 7

11 Popis střídače 2 TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ Monitorování (přes Internet) FTP (portál) Volitelné (dodatečná výbava): Modul GSM 1 (definováno uživatelem, včetně portálu CLX) Webový záznamník CLX portal (pouze s modemem nebo s modulem GSM 1 ) Prostřednictvím příslušenství (pouze portál CLX): CLX 2 CLX GM 2 CLX GM 3 Webový záznamník 5 CLX 3 Volitelné (dodatečná výbava): Modul GSM 5 4 Volitelné (dodatečná výbava): Modul GSM 5 SMS Volitelné (dodatečná výbava): Modul GSM 1 Relé (poplach nebo vlastní - 4 spotřeba) SolarApp 4 Prostřednictvím příslušenství: CLX 2 CLX 3 CLX GM 2 CLX GM 3 Prostřednictvím příslušenství: CLX 2 CLX 3 4 Tabulka 2.2 Monitorování (přes Internet) 1) 1 modul GSM na střídač 2) RS-485, max. 3 střídače na síť 3) RS-485, max. 20 střídačů na síť 4) Ethernet, max. 100 střídačů na síť 5) Max. 50 střídačů na síť Monitorování (místní) Uživatelské rozhraní TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ Displej pro jednoduchou konfiguraci a monitorování - Zabudované webové rozhraní pro rozšířenou konfiguraci a monitorování (přes Ethernet) Tabulka 2.3 Monitorování (místní) 8 L _02

12 Popis střídače TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ Správa sítě Danfoss 5 Vzdáleně řízený činný výkon / PLA CLX GM 2 CLX GM 2 CLX GM 3 CLX GM 3 CLX GM 4 CLX GM 4-4 Vzdáleně řízený jalový výkon - CLX GM 2 CLX GM 3 CLX GM 2 CLX GM 3 Dynamický jalový výkon - - (PF(P) Dynamický jalový výkon Q(U) - Konstantní jalový výkon PF a - CLX GM 2 Q CLX GM 3 Pevná mez činného výkonu (P) Pevná mez zdánlivého výkonu (S) Řízení jalového výkonu se zpětnou vazbou Řízení jalového výkonu bez zpětné vazby - CLX 2 CLX GM Tabulka 2.4 Správa sítě 1) Max. 50 střídačů na síť 2) Max. 3 střídače na síť 3) Max. 20 střídačů na síť 4) Ethernet, max. 100 střídačů na síť 5) Nebo pomocí produktů jiných výrobců, prostřednictvím RS-485 6) Pomocí produktu jiného výrobce TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ Uvedení do provozu Průvodce nastavením 4 (displej) 4 (displej a webové rozhraní) Replikace nastavení (síť střídačů) Vychýlení FV Servisní webové rozhraní Webové rozhraní Tabulka 2.5 Uvedení do provozu 4) Ethernet, max. 100 střídačů L _02 9

13 Popis střídače 2 Typový štítek Výrobní štítek je připevněn na boku střídače a jsou na něm uvedeny následující informace: Typ střídače Důležité technické údaje Výrobní číslo, viz (1), pro identifikaci společnosti Danfoss Obrázek 2.1 Typový štítek 10 L _02

14 2 2 Popis střídače 2.2 Mechanický popis střídače Obrázek 2.2 Mechanický popis střídače Položka Název součásti Položka Název součásti # # 1 Montážní deska 12 Displej 2 Kondenzační kryt 13 Přední kryt 3 Chladič 14 Těsnění předního krytu 4 Přepínač FV zátěže 15 Řídicí deska 5 Základní deska 16 Vnitřní ventilátor 6 Mřížka ventilátoru 17 Montážní deska pro desku plošných spojů 7 Externí ventilátor 18 Výkonová deska 8 Kryt otvoru ventilátoru 19 Plášť cívky 9 Přídavná deska 20 Horní deska 10 GSM modem (volitelně) 21 GSM anténa (volitelné) 11 Komunikační deska Tabulka 2.6 Legenda k Obrázek 2.2, Komponenty střídače L _02 11

15 Popis střídače Popis střídače Přehled funkcí Řada TLX Series zahrnuje beztransformátorové, 3fázové střídače s vysoce výkonným, tříúrovňovým můstkem. Maximální flexibilita je zajištěna 2 nebo 3 samostatnými vstupy a stejným počtem hlídačů bodu maximálního výkonu. Střídač má integrován hlídač reziduálního proudu, funkci testu izolace a integrovaný přepínač FV zátěže. Aby byla zajištěna spolehlivá výroba el. energie během výpadků sítě, je střídač vybaven rozšířenými schopnostmi překlenutí výpadku sítě. Střídač podporuje celou řadu mezinárodních požadavků na el. sítě. Střídač disponuje širokou řadou rozhraní: Uživatelské rozhraní - Displej - Servisní webové rozhraní (TLX a TLX+) - webové rozhraní (TLX Pro a TLX Pro+) Komunikační rozhraní: Vstupy čidel - Standardní RS Volitelný GSM modem - Ethernet (TLX Pro a TLX Pro+) - Vstup elektroměru S0 - Vstup snímače ozáření (referenční buňka) - 3 vstupy teplotního čidla (PT1000) Poplachové vstupy - 1 bezpotenciálové relé Obrázek 2.3 Přehled oblasti připojení 1 Oblast připojení střídavého napětí, viz 5.5 Připojení k AC síti. 2 Komunikace, viz 6 Připojení periferií. 3 Oblast připojení stejnosměrného napětí, viz 5.7 Připojení FV panelů. Tabulka 2.7 Legenda k Obrázek L _02

16 Popis střídače Provozní bezpečnost Střídače jsou určeny pro mezinárodní použití a jsou zkonstruovány s provozním obvodem splňujícím celou řadu mezinárodních požadavků. (viz Mezinárodní střídač). Odolnost vůči jednoduché poruše Bezpečnostní obvod obsahuje dva nezávislé hlídače, a každý z nich ovládá sadu oddělovacích relé, aby byla zaručena odolnost vůči jednoduché poruše. Veškeré bezpečnostní obvody jsou testovány během spuštění, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Pokud obvod absolvuje test neúspěšně více než jednou ze tří pokusů, střídač přejde do zabezpečeného režimu. Pokud se hodnoty sítového napětí, kmitočtu nebo reziduálního proudu naměřené dvěma nezávislými obvody během normálního provozu příliš liší, střídač přestane dodávat el. energii do sítě a zopakuje samokontrolu. Bezpečnostní obvody jsou trvale aktivovány a nelze je vypnout. Sledování sítě Pokud střídač dodává el. energii do sítě, síť je trvale sledována. Sledovány jsou následující parametry: Amplituda síťového napětí (okamžitá a 10minutový průměr) Kmitočet sítě Třífázová detekce výpadku sítě Rychlost změny kmitočtu (ROCOF) Stejnosměrná složka síťového proudu Hlídač reziduálního proudu (RCMU) Pokud některý z parametrů nevyhovuje kódu sítě, střídač přestane dodávat el. energii do sítě. Během samokontroly je rovněž testován izolační odpor mezi FV poli a zemí. Pokud je odpor příliš malý, střídač přestane dodávat el. energii do sítě. Vyčká 10 minut, a potom se pokusí dodávku obnovit. Střídač má čtyři provozní režimy. Informace o kontrolkách naleznete v 7.1 Integrovaný displej. Bez sítě (kontrolky nesvítí) Když není do el. sítě dodáván žádný výkon po dobu delší než 10 minut, střídač se odpojí od sítě a vypne se. Jedná se o běžný noční režim. Uživatelská a komunikační rozhraní jsou i nadále napájena z důvodu zajištění komunikace. Připojení (bliká zelená kontrolka) Střídač se spustí, když napětí FV vstupu dosáhne hodnoty 250 V. Střídač provede sérii interních samokontrol včetně automatické detekce FV zátěže a měření odporu mezi FV poli a zemí. Mezitím také sleduje parametry sítě. Pokud jsou po požadovanou dobu (závisí na kódu sítě) parametry sítě v rámci zadaných specifikací, střídač začne dodávat do sítě el. energii. Na síť (svítí zelená kontrolka) Střídač je připojen k el. síti a dodává do ní el. energii. Střídač se odpojí v následujících případech: Jestliže zjistí v síti abnormální podmínky (závisí na kódu sítě), v případě interní události nebo když není k dispozici žádný FV výkon (do sítě není dodáván výkon po dobu 10 minut). Potom přejde do režimu Připojení nebo Bez sítě. Zabezpečený (bliká červená kontrolka) Jestliže střídač narazí během samokontroly (v režimu Připojení) nebo během provozu ve svých obvodech na chybu, přejde do zabezpečeného režimu a odpojí se od FV systému. Střídač bude pracovat v zabezpečeném režimu, pokud neuplyne za absence FV výkonu alespoň 10 minut, nebo dokud nebude úplně vypnut (AC a FV). Další informace naleznete v části 10.1 Řešení problémů Mezinárodní střídač Střídač je vybaven řadou kódů sítě, aby vyhověl národním požadavkům. Před připojením střídače k síti získejte schválení od místního operátora distribuční sítě. Informace o počátečním výběru kódu sítě naleznete v 7.4 Spuštění a kontrola nastavení. Zobrazení aktuálního nastavení kódu sítě: prostřednictvím displeje v nabídce [Stav Střídač], prostřednictvím webového rozhraní pomocí [Úroveň střídače: Stav Střídač Obecné]. Změna kódu sítě pro úroveň zabezpečení 2, získejte jednodenní uživatelské jméno a heslo od Servisu přihlaste se pomocí získaného uživatelského jména a hesla (úroveň zabezpečení 2) vyberte kód sítě 2 2 L _02 13

17 Popis střídače 2 prostřednictvím displeje pomocí [Nastavení Detaily nastavení] prostřednictvím webového rozhraní pomocí [Úroveň střídače: Nastavení Detaily střídače] Další informace naleznete v 3.2 Postup změny. Podrobné údaje o jednotlivých kódech sítě získáte u společnosti Danfoss. Výběrem kódu sítě se aktivuje řada nastavení: Nastavení pro zvýšení kvality výkonu dodávaného do sítě Další informace naleznete v 9 Doplňkové služby. Nastavení provozní bezpečnosti Efektivní hodnoty cyklu síťových napětí se porovnávají se dvěma dolními a dvěma horními vypínacími hodnotami, např. s přepětím (fáze 1). Pokud efektivní hodnoty překračují vypínací hodnoty déle než je doba vyhodnocení, střídač přestane dodávat do sítě el. energii. Výpadek sítě je detekován dvěma různými algoritmy: 1. Sledováním třífázového napětí (střídač je vybaven sledováním jednotlivých fází proudu). Efektivní hodnoty cyklu síťových napětí fáze fáze se porovnávají s dolní vypínací hodnotou. Pokud efektivní hodnoty překračují vypínací hodnoty déle než je doba vyhodnocení, střídače přestanou dodávat do sítě el. energii. 2. Rychlost změny kmitočtu (ROCOF). Hodnoty rychlosti změny kmitočtu (kladné či záporné) se porovnávají s vypínacími hodnotami a při jejich překročení střídač přestane dodávat do sítě el. energii. Je monitorován reziduální proud. Střídač přestane dodávat do sítě el. energii v následujících případech: - Efektivní hodnota cyklu reziduálního proudu překračuje vypínací hodnoty déle než je doba vyhodnocení, - je zjištěna náhlá skoková změna stejnosměrné složky reziduálního proudu. Během spuštění střídače je monitorován izolační odpor země FV systém. Pokud je hodnota příliš nízká, střídač počká 10 minut a potom se znovu pokusí dodávat el. energii do sítě. Poznámka: Hodnota je posunutá o 200 kω z důvodu kompenzace nepřesnosti měření. Pokud střídač přestane dodávat el. energii do sítě kvůli hodnotě síťového kmitočtu nebo napětí (nikoli kvůli výpadku třífázového napájení) a kmitočet nebo napětí se během krátké doby (krátká doba přerušení) vrátí na normální hodnotu, střídač se může znovu připojit, jakmile se parametry sítě vrátí na zadanou dobu (doba opětovného připojení) do intervalu povolených hodnot. Jinak se střídač vrátí k normální sekvenci připojení. Informace o dalších funkcích, které se netýkají bezpečnosti, a jsou specifické pro jednotlivé kódy sítě, naleznete v 9 Doplňkové služby Odlehčení Omezení výkonu je prostředek ochrany střídače před přetížením a potenciální poruchou. Dále je odlehčení možné použít pro podporu sítě pomocí snížení nebo omezení výstupního výkonu střídače. Odlehčení se aktivuje pokud je: 1. FV nadproud 2. Interní překročení teploty 3. Síťové přepětí 4. Překročení kmitočtu v síti 1 5. Externí příkaz (funkce nastavení hladiny výkonu)1 1) Viz 9 Doplňkové služby. Snížení výkonu se provádí úpravou FV napětí a následným provozem mimo bod maximálního výkonu FV polí. Střídač pokračuje ve snižování výkonu, dokud nepomine potenciální přetížení nebo není dosaženo stanovené hladiny výkonu. Celkovou dobu, po kterou pracoval střídač v režimu odlehčení, lze zobrazit na displeji [Protokol Odlehčení], úroveň zabezpečení 1. Odlehčení kvůli FV proudu nebo výkonu sítě znamená, že byl instalován příliš velký FV výkon, zatímco odlehčení kvůli síťovému proudu, síťovému napětí a síťovému kmitočtu značí potíže se sítí. Další informace naleznete v 9 Doplňkové služby. Během odlehčení kvůli teplotě může výstupní výkon fluktuovat až o 1,5 kw. 1. FV nadproud Střídač bude měnit FV napětí, dokud proud nedosáhne max. hodnoty 12 A. Když dojde k překročení hodnoty 12 A, střídač se odpojí od sítě. 2. Interní překročení teploty Odlehčení kvůli teplotě je příznakem příliš vysoké teploty okolí, zaneseného chladiče, zablokovaného ventilátoru nebo podobně. Rady naleznete v 10.2 Údržba. 14 L _02

18 Popis střídače PNOM P AA PNOM P AA Obrázek 2.6 Napětí sítě nižší než Unom UNOM U Obrázek 2.4 Teplota odlehčení t [ C] 3. Síťové přepětí Pokud napětí sítě překročí mez U1 definovanou provozovatelem distribuční sítě, střídač sníží výstupní výkon. Jestliže se napětí sítě zvýší a překročí definovanou mez 10min. stř. (U2), střídač přestane dodávat el. energii do sítě, aby zachoval kvalitu výkonu a chránil ostatní zařízení připojená k síti. P[W] 150AA U[V] U1 U2 Obrázek 2.5 Síťové napětí nad mezí nastavenou provozovatelem distribuční sítě U1 U2 Pevné Vypínací hodnota Tabulka 2.8 Legenda k Obrázek 2.5 Při síťových napětích nižších než je jmenovité napětí (230 V) střídač sníží výstupní výkon, aby nebyla překročena mezní hodnota proudu. L _02 15

19 Popis střídače MPPT 2 [%] W/m W/m 2 150AA I [W/m *s] Obrázek 2.7 Naměřená účinnost MPPT pro dva různé profily rampy. MPPT (Maximum Power Point Tracker sledování maximálního bodu výkonu) je algoritmus, který se neustále snaží maximalizovat výstup z FV pole. Algoritmus sledování maximálního bodu výkonu je založený na algoritmu přírůstkové vodivosti. Algoritmus aktualizuje FV napětí dostatečně rychle na to, aby sledoval rychlé změny slunečního ozáření, 30 W/(m²*s) Vychýlení FV Charakteristika výkonové křivky FV řetězce je nelineární a v situacích, kdy jsou FV panely částečně zastíněné, například stromem nebo komínem, může mít křivka více než jeden místní bod maximálního výkonu. Pouze jeden z bodů je skutečný globální bod maximálního výkonu. Pomocí funkce Vychýlení FV střídač lokalizuje globální bod maximálního výkonu, spíše než pouze místní bod maximálního výkonu. Střídač poté udržuje výrobu energie v optimálním bodě, globálním bodě maximálního výkonu. 16 L _02

20 Popis střídače PDC[W] AA Úroveň střídače Ve webovém rozhraní: 1. Přejděte na [Úroveň střídače: Nastavení Vychýlení FV Typ vychýlení]. Vyberte možnost Standardní vychýlení. 2. Přejděte na [Úroveň střídače: Nastavení Vychýlení FV Interval vychýlení]. Zadejte požadovaný interval vychýlení v minutách Obrázek 2.8 Výstup střídače, Výkon (W) versus Napětí (V) 2 U DC[V] 1 Plně ozářené solární panely globální bod maximálního výkonu 2 Částečně zastíněné solární panely lokální bod maximálního výkonu 3 Částečně zastíněné solární panely globální bod maximálního výkonu 4 Oblačné podmínky globální bod maximálního výkonu Tabulka 2.9 Legenda k Obrázek 2.8 Nucené vychýlení Nucené vychýlení funguje nezávisle na standardní funkci vychýlení a je určeno pro dlouhodobé vyhodnocování FV panelů. Doporučeným postupem je provedení počátečního nuceného vychýlení po uvedení do provozu a uložení výsledků do souboru s protokolem. Srovnání budoucích vychýlení s počátečním vychýlením bude ukazovat rozsah ztráty výkonu z důvodu degenerace solárních panelů v průběhu času. Aby byly výsledky srovnatelné, zajistěte podobné podmínky (teplota, ozáření a podobně). Postup: Pouze úroveň střídače Přejděte na [Úroveň střídače: Nastavení Vychýlení FV] - Klikněte na možnost Nucené vychýlení. Funkce Vychýlení FV se skládá ze dvou možností skenování celé křivky: Standardní vychýlení pravidelné vychýlení v předprogramovaných intervalech Nucené vychýlení Standardní vychýlení Nucené vychýlení se skládá z následujících kroků: 1. Odpojení střídače od sítě. 2. Změření napětí naprázdno u FV panelů. 3. Opětovné připojení střídače k síti. 4. Obnovení/dokončení vychýlení FV. 5. Obnovení běžné produkce. K optimalizaci výnosu při trvalém zastínění FV panelu použijte standardní vychýlení. Tato charakteristika bude poté skenována v definovaných intervalech pro zajištění, aby produkce zůstala na globálním bodu maximálního výkonu. Postup: Úroveň elektrárny Ve webovém rozhraní: 1. Přejděte na [Úroveň elektrárny: Nastavení Vychýlení FV Typ vychýlení]. Vyberte možnost Standardní vychýlení. Chcete-li zobrazit výsledek posledního provedeného vychýlení FV, přejděte do nabídky: [Úroveň střídače: Střídač Stav Vychýlení FV] [Úroveň elektrárny: Elektrárna Stav Vychýlení FV] Další informace naleznete v příručce TLX Series Web Server: Kapitola 4, Vychýlení FV [0] [Elektrárna, Střídač] Kapitola 6, Vychýlení FV [0] [Elektrárna, Střídač] 2. Přejděte na [Úroveň elektrárny: Nastavení Vychýlení FV Interval vychýlení]. Zadejte požadovaný interval vychýlení v minutách. L _02 17

21 Popis střídače Účinnost 2 Účinnost převodu byla měřena analyzátorem výkonu Yokogawa WT 3000 po dobu 250 sekund, při 25 C a napětí v síti 230 V AC. Níže jsou vyobrazeny účinnosti pro jednotlivé výkony střídačů: η [%] AA U DC [V] 420V 700V 800V P[W] Obrázek 2.9 Účinnost TLX Series 6k: Účinnost [%] versus výkon AC [kw] η [%] AA U DC [V] 420V 700V 800V P[W] Obrázek 2.10 Účinnost TLX Series 8k: Účinnost [%] versus výkon AC [kw] 18 L _02

22 Popis střídače η [%] AA U DC [V] 420V 700V 800V P[W] Obrázek 2.11 Účinnost TLX Series 10k: Účinnost [%] versus výkon AC [kw] η [%] AA U DC [V] 420V 700V 800V P[W] Obrázek 2.12 Účinnost TLX Series 12.5k: Účinnost [%] versus výkon AC [kw] L _02 19

23 Popis střídače η [%] AA U DC [V] 420V 700V 800V P[W] Obrázek 2.13 Účinnost TLX Series 15k: Účinnost [%] versus výkon AC [kw] TLX Series 6k 8k PNOM/P 420 V 700 V 800 V 420 V 700 V 800 V 5% 88,2 % 89,6 % 87,5 % 88,2 % 90,9 % 88,1 % 10% 91,8 % 92,8 % 91,4 % 92,4 % 92,8 % 92,6 % 20% 93,6 % 94,4 % 94,5 % 95,0 % 96,5 % 95,8 % 25% 94.% 95,1 % 95,3 % 95,5 % 96,9 % 96,5 % 30% 94,9 % 95,8 % 96,0 % 95,9 % 97,2 % 96,9 % 50% 96,4 % 97,6 % 97,4 % 96,4 % 97,7 % 97,5 % 75% 96,6 % 97,8 % 97,7 % 96,4 % 97,8 % 97,8 % 100% 96,7 % 97,8 % 97,9 % 96,4 % 97,8 % 97,9 % EU 95,7 % 97,0 % 96,7 % 96,1 % 97,3 % 97,3 % Tabulka 2.10 Účinnosti TLX Series 6k a TLX Series 8k TLX Series 10k 12.5k 15k PNOM/P 420 V 700 V 800 V 420 V 700 V 800 V 420 V 700 V 800 V 5% 87,3 % 90,4 % 89,1 % 89,5 % 92,2 % 91,1 % 91,1 % 93,4 % 92,5 % 10% 90,6 % 92,9 % 92,5 % 92,1 % 94,1 % 93,8 % 93,1 % 94,9 % 94,6 % 20% 94,4 % 96,0 % 95,6 % 95,2 % 96,6 % 96,3 % 95,7 % 97,0 % 96,7 % 25% 95,2 % 96,6 % 96,3 % 95,8 % 97,1 % 96,8 % 96,2 % 97,4 % 97,1 % 30% 95,7 % 97,0 % 96,7 % 96,2 % 97,4 % 97,1 % 96,5 % 97,6 % 97,4 % 50% 96,6 % 97,7 % 97,5 % 96,9 % 97,9 % 97,7 % 97,0 % 98,0 % 97,8 % 75% 96,9 % 97,8 % 97,8 % 97,0 % 97,8 % 97,8 % 96,9 % 97,8 % 97,7 % 100% 97,1 % 97,9 % 97,9 % 97,0 % 97,8 % 97,9 % 96,9 % 97,7 % 97,9 % EU 95,7 % 97,0 % 96,7 % 96,1 % 97,3 % 97,3 % 96,4 % 97,4 % 97,4 % Tabulka 2.11 Účinnosti TLX Series 10k, TLX Series 12.5k a TLX Series 15k 20 L _02

24 Popis střídače Interní ochrana proti přepětí Ochrana FV systému proti přepětí Ochrana FV systému proti přepětí je funkce, která aktivně chrání střídač a FV panely proti přepětí. Funkce je nezávislá na připojení k síti a zůstává aktivní, dokud je střídač plně funkční. Za normálního provozu se bude bod maximálního napětí pohybovat v rozmezí V a ochrana FV panelů proti přepětí zůstává neaktivní. Když se střídač odpojí od sítě, FV napětí se bude nacházet v režimu otevřeného obvodu (bod max. výkonu není sledován). Za těchto podmínek a při vysokém ozáření a nízké teplotě panelu může napětí vzrůst a může překročit hodnotu 860 V. V tomto okamžiku se aktivuje ochrana proti přepětí. Po aktivaci ochrany FV systému proti přepětí se vstupní napětí virtuálně zkratuje (sníží na hodnotu přibližně 5 V), což postačí pro napájení interních obvodů. Snížení vstupního napětí se provádí během 1,5 ms. Po návratu sítě k normálním podmínkám střídač ukončí funkci ochrany FV systému proti přepětí a napětí v bodě maximálního výkonu se vrátí na hodnotu z intervalu V. 2 2 Ochrana meziobvodu proti přepětí Během spuštění (před připojením střídače k síti) a když FV systém nabíjí meziobvod, může být aktivována ochrana proti přepětí, aby se zabránilo přepětí v meziobvodu. 2.4 Automatický test Automatický test střídače lze inicializovat aktivací postupu pro automatický test střídače: Vyhledejte na displeji položku [Nastavení Automatický test] a stiskněte tlačítko OK. Prostřednictvím webového rozhraní přejděte na [Úroveň střídače: Nastavení Detaily nastavení Automatický test] a klepněte na [Start Test]. Příručku k automatickému testu střídače lze stáhnout z L _02 21

25 Změna nastavení provozní be... 3 Změna nastavení provozní bezpečnosti a kód sítě nastavení Nastavení provozní bezpečnosti Střídač je určen pro mezinárodní použití a umí pracovat s celou řadou požadavků souvisejících s provozní bezpečností a chováním sítě. Parametry pro provozní bezpečnost a některé parametry kódu sítě jsou předdefinované a nevyžadují během instalace žádnou změnu. Nicméně některé parametry kódu sítě vyžadují během instalace změnu, aby byla umožněna optimalizace místní sítě. Pro splnění těchto různých požadavků je střídač vybaven předvolenými kódy sítě pro zajištění standardního nastavení. Protože změna parametrů může způsobit porušení zákonných požadavků, a také negativně ovlivnit síť a snížit výnos ze střídače, změny jsou chráněny heslem. Podle typu parametru lze některé změny pouze vrátit na výchozí hodnoty. V případě parametrů používaných pro optimalizaci místní sítě mohou změny provádět montážní pracovníci. Změnou parametrů se kód sítě automaticky změní na Vlastní. Nastavení Komunikace Vzdálený přístup]. - Střídač zaznamená změnu parametrů. 3. Vyplňte a podepište formulář Změna parametrů provozní bezpečnosti. - Při použití webového serveru: Vygenerujte zprávu o nastavení. Vyplňte formulář vygenerovaný webovým rozhraním v počítači. 4. Pošlete operátorovi distribuční sítě následující materiály: - Vyplněný a podepsaný formulář Změna parametrů provozní bezpečnosti. - Dopis s žádostí o zaslání kopie autorizace vlastníkovi FV elektrárny. 3.2 Postup změny Pro každou změnu kódu sítě, buďto přímo nebo prostřednictvím změn ostatních nastavení provozní bezpečnosti, postupujte níže popsaným postupem. Další informace naleznete v části Mezinárodní střídač. Postup pro vlastníka FV elektrárny 1. Určete požadované nastavení kódu sítě. Plnou zodpovědnost za případné budoucí konflikty nese osoba zodpovědná za rozhodnutí o změně kódu sítě. 2. Změnu nastavení si objednejte u autorizovaného technika. Postup pro autorizovaného technika 1. Kontaktujte servisní linku a získejte jednodenní heslo a uživatelské jméno úrovně Otevřete nastavení kódu sítě a změňte jej prostřednictvím webového rozhraní nebo displeje. - Pokud chcete změnit nastavení prostřednictvím webového rozhraní nebo servisního rozhraní, použijte vzdálený přístup [Úroveň střídače: 22 L _02

26 Požadavky na připojení 4 Požadavky na připojení 4.1 Pravidla pro přípravu instalace Tuto kapitolu si přečtěte před navržením FV systému. Jsou v ní uvedeny informace nutné pro plánování integrace střídačů TLX Series do FV systému: Požadavky na připojení k AC síti včetně výběru ochrany AC kabelů Konfigurace FV systému včetně uzemnění Okolní podmínky, např. větrání 4.2 Požadavky na připojení k AC síti UPOZORNĚNÍ Vždy dodržujte místní pravidla a předpisy. UPOZORNĚNÍ Zabraňte opětovnému připojení systému; zajistěte pracovní oblast označením, uzavřením nebo zablokováním oblasti. Neúmyslné opětovné připojení k síti by mohlo mít za následek vážné nehody. UPOZORNĚNÍ Zakryjte všechny komponenty systému, na kterých se vyskytuje napětí, a které by během práce mohly způsobit úraz. Všechny nebezpečné oblasti musí být zřetelně označeny. Střídače jsou zkonstruovány s rozhraním pro připojení k AC síti, které využívá tři fáze, nulový a zemnicí vodič, a jsou určeny k provozu za následujících podmínek: Parametr Napětí sítě, fáze nulový vodič Kmitočet sítě Jmenovitá hodnota 230 V 20 % 50 Hz 5 % Tabulka 4.1 Provozní podmínky sítě Min. Max. 184 V 276 V 45 Hz 55 Hz Při volbě kódu sítě budou výše uvedené parametry omezeny tak, aby vyhovovaly specifickým kódům sítě. Uzemňovací systémy Střídače mohou být provozovány v systémech TN-S, TN-C, TN-C-S a TT. POZNÁMKA! Pokud je kromě integrovaného hlídače rez. proudu vyžadován externí hlídač reziduálního proudu, musí být použit proudový chránič 300mA typu B, aby nedocházelo k vypnutí. IT systémy nejsou podporovány. POZNÁMKA! Aby se zabránilo zemním proudům v komunikačním kabelu, nesmí být při použití uzemnění TN C žádný rozdíl v zemním potenciálu všech střídačů Síťový jistič, pojistka kabelu a přepínač zátěže Mezi síťovým jističem a střídačem nesmí být umístěna žádná zátěž. Přetížení kabelu nemusí pojistka kabelu rozpoznat. Další informace naleznete v Přehled funkcí. Pro zátěž ze strany zákazníka používejte vždy samostatné pojistky. Pro přepínání zátěže používejte vždy vyhrazené jističe s funkcí přepínání zátěže. Šroubovací pojistky, jako jsou Diazed a Neozed, nejsou považovány za adekvátní přepínač zátěže. Držák pojistky by mohl být při demontáži pod zatížením poškozen. Před vyjmutím nebo výměnou pojistek vypněte střídač přepínačem FV zátěže. Výběr výkonu síťového jističe závisí na dimenzaci vodičů (průřez vodičů), typu kabelů, způsobu zapojení, okolní teplotě, jmenovitém proudu střídače a podobně. Pokud se střídač samovolně zahřívá nebo je vystaven působení tepla, bude možná zapotřebí výkon jističe snížit. V Tabulka 4.2 je uveden maximální výstupní proud na fázi. Maximální proud střídače, Iacmax. Doporučená pojistka typu gl/gg Doporučená automatická pojistka typu B TLX Series 6k 8k 10k 12.5k 15k 9,0 A 11,9 A 14,9 A 18,7 A 22,4 A 13 A 16 A 20 A 20 A 25 A 16 A 20 A 20 A 25 A 32 A Tabulka 4.2 Technické údaje síťového obvodu 4 4 L _02 23

27 Požadavky na připojení 4 Kabel Podmínka Technické údaje AC 5žilový kabel Měď Vnější průměr mm Max. doporučená délka kabelů pro TLX Series 6k, 8k a 10k Max. doporučená délka kabelů pro TLX Series 12.5k Max. doporučená délka kabelů pro TLX Series 15k 2,5 mm² 21 m 4 mm² 34 m 6 mm² 52 m 10 mm² 87 m 4 mm² 28 m 6 mm² 41 m 10 mm² 69 m 6 mm² 34 m 10 mm² 59 m DC Max V, 12 A Délka kabelu 4 mm² 4,8 Ω /km < 200 m* Délka kabelu 6 mm² 3,4 Ω /km > m* Odpovídající konektor Vícekontaktní PV-ADSP4./PV-ADBP4. * Vzdálenost mezi střídačem a FV polem a zpět, plus součet délek kabelů použitých k připojení FV pole. Tabulka 4.3 Požadavky na kabely POZNÁMKA! Zabraňte větší výkonové ztrátě v kabelech než činí 1 % jmenovitého výkonu střídače. [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA [m] Obrázek 4.1 TLX Series 6k ztráty v kabelu [%] versus délka kabelu [m] 24 L _02

28 Požadavky na připojení [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA [m] Obrázek 4.2 TLX Series 8k ztráty v kabelu [%] versus délka kabelu [m] [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA [m] Obrázek 4.3 TLX Series 10k ztráty v kabelu [%] versus délka kabelu [m] L _02 25

29 Požadavky na připojení [%] mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA [m] Obrázek 4.4 TLX Series 12.5k ztráty v kabelu [%] versus délka kabelu [m] [%] mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA [m] Obrázek 4.5 TLX Series 15k ztráty v kabelu [%] versus délka kabelu [m] Při výběru typu a průřezu kabelů vezměte v úvahu také následující faktory: - Teplota okolí - Typ umístění (ve zdi, pod zemí, volně položený a podobně) - Odolnost vůči UV záření 26 L _02

30 Požadavky na připojení Impedance sítě Impedance sítě musí odpovídat technickým údajům, aby nedošlo k neúmyslnému odpojení od sítě nebo ke snížení výstupního výkonu. Podobně důležité je, aby byly použity správné dimenze kabelů a aby nedocházelo ke ztrátám. Navíc je třeba vzít v úvahu napětí naprázdno v připojovacím bodě. V následujícím grafu je uvedena maximální povolená impedance sítě jako funkce napětí naprázdno pro střídače řady TLX Series. Z G[ ] kw 8 kw 10 kw 12.5 kw 15 kw 150AA U AC [V] Obrázek 4.6 Impedance sítě: Maximální povolená impedance sítě [Ω] versus Napětí naprázdno [V] 4.3 Požadavky na připojení FV systému V Tabulka 4.4 jsou uvedeny jmenovité a maximální vstupní hodnoty na FV vstup a celkem. Aby nedošlo k poškození střídače, je třeba dodržet při dimenzování FV generátoru pro střídač mezní hodnoty uvedené v tabulce. Informace o pravidlech a doporučeních o dimenzaci FV generátoru (pole panelů) a vyrovnání s kapacitou střídače naleznete v Doporučení a cíle pro dimenzování. Parametr TLX Series 6k 8k 10k 12.5k 15k Počet FV vstupů 2 3 Maximální vstupní napětí naprázdno (Vdcmax) V Minimální napětí MPP (Vmppmin) 250 V Maximální napětí MPP (Vmppmax) 800 V Max./jmen. vstupní proud (Idcmax) 12 A Maximální zkratový proud (Isc) 12 A Maximální FV výkon na vstup na hlídač bodu max. výkonu (Pmpptmax) Max./jmen. převedený FV výkon na vstup, celkový (ΣPmpptmax) Tabulka 4.4 Provozní podmínky FV systému W W W W W W L _02 27

31 Požadavky na připojení I [A] 150AA I dc, max I sc 12, , , 800 V dc, max V dc, min V dcmpptmax U [V] Obrázek 4.7 Provozní rozsah na hlídač bodu max. výkonu 1 Provozní rozsah na hlídač bodu max. výkonu Tabulka 4.5 Legenda k Obrázek 4.7 Maximální napětí naprázdno Napětí naprázdno z FV řetězců nesmí překročit mezní maximální napětí naprázdno střídače. Zkontrolujte uvedené napětí naprázdno při nejnižší provozní teplotě FV panelu. Rovněž zkontrolujte, zda není překročeno maximální napětí systému FV panelů. Během instalace je třeba před připojením FV panelů ke střídači napětí zkontrolovat; použijte voltmetr kategorie III, který dokáže změřit stejnosměrné napětí do V. Pro tenkovrstvé panely platí speciální požadavky. Viz Tenkovrstvé panely. Je třeba dodržet mezní hodnoty výkonu pro jednotlivé FV vstupy. Nicméně převedený vstupní výkon bude omezen max. převedeným FV vstupním výkonem, celkovým součtem (Σmpptmax) a nikoli součtem max. FV vstupních výkonů na hlídač bodu max. výkonu (Pmpptmax1 + Pmpptmax2 + Pmpptmax3). Max./jmen. převedený FV výkon na vstup, celkový 2 nebo 3 hlídače bodu max. výkonu mohou celkem zvládnout větší výkon, než jaký dokáže střídač převést. Pokud je k dispozici nadbytek FV výkonu, střídač omezí odběr výkonu posunutím bodu max. výkonu. Napětí v bodě max. výkonu Napětí řetězce v bodě max. výkonu musí ležet uvnitř provozního rozsahu hlídače bodu max. výkonu střídače, definovaného minimálním provozním napětím v bodě max. výkonu (250 V) a maximálním provozním napětím v bodě max. výkonu (800 V), pro rozsah teplot FV panelů. Zkratový proud Maximální zkratový proud (Isc) nesmí překročit absolutní maximum, které střídač snese. Zkontrolujte specifikaci zkratového proudu při nejvyšší provozní teplotě FV panelu. 28 L _02

32 Požadavky na připojení 1 1 DC 2 AC 150AA což v 1 000V systému odpovídá minimálnímu odporu 1 MΩ. Nicméně FV panely vyráběné podle normy IEC61215 jsou testovány pouze na specifický minimální odpor 40 MΩ*m². Tudíž, u 15kW elektrárny s 10% účinností FV panelů tvoří celková plocha panelů 150 m² a minimální odpor tedy vychází jako 40 MΩ*m²/150 m²=267 kω. Požadovaný limit 1 MΩ byl z tohoto důvodu snížen na 200 kω (+200 kω jako kompenzace nepřesnosti měření) a byl takto schválen příslušnými německými úřady (Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung, Fachhausschuss Elektrotechnik). V průběhu instalace je třeba odpor ověřit před připojením FV panelů ke střídači. Postup ověření odporu je popsán v části Připojení k FV systému Uzemnění Svorky FV polí nelze uzemnit. Povinně je však nutné uzemnit všechny vodivé materiály, např. montážní systém, aby vyhovovaly obecným přepisům týkajícím se elektroinstalace. Obrázek 4.8 Max./jmen. převedený FV výkon na vstup, celkový 1 Provozní rozsah jednotlivých hlídačů bodu max.výkonu. 2 Σmpptmax, převedený Tabulka 4.6 Legenda k Obrázek 4.8 Obrácená polarita Střídač je chráněn proti obrácení polarity a dokud nebude polarita správná, nebude generovat žádný výkon. Obrácení polarity nepoškodí ani střídač ani konektory. UPOZORNĚNÍ Před přepojením polarity nezapomeňte vypnout přepínač FV zátěže! Odpor FV systému vůči zemi Sledování odporu FV systému vůči zemi je zabudováno pro všechny kódy sítě, protože dodávka el. energie do sítě s příliš malým odporem by mohla poškodit střídač nebo FV panely. Podle německé normy VDE musí být odpor mezi svorkami FV polí a zemí minimálně 1 kω / VOC, Paralelní připojení FV polí FV vstupy střídače lze interně (nebo externě) zapojit paralelním způsobem. Viz Tabulka 4.7. Výhody a nevýhody paralelního připojení jsou následující: Výhody Nevýhody - Flexibilita uspořádání - Paralelní připojení umožňuje použít pro připojení FV pole ke střídači jeden dvoužilový kabel (snížení instalačních nákladů). - Není možné sledovat jednotlivé řetězce. - Možná bude třeba použít pojistky nebo kontrolky pro jednotlivé řetězce. Po fyzickém zapojení provede střídač automatický test konfigurace a nakonfiguruje se podle jeho výsledků. Příklady různých FV systémů jsou uvedeny s vysvětlením v Tabulka 4.7. L _02 29

33 Požadavky na připojení 4 Příklad Kapacita, Připojovací bod B Externí C Vstupy střídače orientace A Střídač Externí paralelní Interní a náklon řetězců Rozvodná skříňka generátor u rozdělovač * připojení paralelní připojení ve střídači 1 3 identické x Ano 3 paralelně Vyžadováno Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače (volitelně) 2 3 identické x Volitelné 1 řetězec 1 řetězec 1 řetězec 3 3 různé x Nepovoleno 1 řetězec 1 řetězec 1 řetězec 4 1 jiný x Nepovoleno pro 1 řetězec 1 řetězec 1 řetězec 2 identické řetězec 1. Volitelně pro řetězce 2 a identické x Ano 4 paralelně Vyžadováno Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače (volitelně) 6 4 identické x x Ano 3 paralelně 1 sériově Volitelné Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače 7 6 identických x Vyžadováno 2 řetězce 2 řetězce 2 řetězce 8 4 identické x x Vyžadováno 2 řetězce přes konektor typu Y 1 řetězec 1 řetězec Tabulka 4.7 Přehled příkladů FV systémů * Pokud je celkový vstupní proud větší než 12 A, použijte externí rozdělovač. 30 L _02

34 4 4 Požadavky na připojení Obrázek 4.9 Příklad FV systému 1 Obrázek 4.9 Příklad FV systému 2 Tabulka 4.8 Příklady FV systémů 1 2 Příklad Kapacita, Připojovací bod B Externí C Vstupy střídače orientace A Střídač Externí paralelní Interní a náklon řetězců Rozvodná skříňka generátor u rozdělovač * připojení paralelní připojení ve střídači 1 3 identické x Ano 3 paralelně Vyžadováno Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače (volitelně) 2 3 identické x Volitelné 1 řetězec 1 řetězec 1 řetězec Tabulka 4.9 Legenda k Tabulka 4.8 * Pokud je celkový vstupní proud větší než 12 A, použijte externí rozdělovač. L _02 31

35 Požadavky na připojení 4 Obrázek 4.9 Příklad FV systému 4 Obrázek 4.9 Příklad FV systému 3 Tabulka 4.10 Příklady FV systémů 3 4 Příklad Kapacita, Připojovací bod B Externí C Vstupy střídače orientace A Střídač Externí paralelní Interní a náklon řetězců Rozvodná skříňka generátor u rozdělovač * připojení paralelní připojení ve střídači 3 3 různé x Nepovoleno 1 řetězec 1 řetězec 1 řetězec 4 1 jiný 2 identické x Nepovoleno pro řetězec 1. Volitelně pro řetězce 2 a 3. 1 řetězec 1 řetězec 1 řetězec Tabulka 4.11 Legenda k Tabulka 4.10 * Pokud je celkový vstupní proud větší než 12 A, použijte externí rozdělovač. 32 L _02

36 4 4 Požadavky na připojení Obrázek 4.9 Příklad FV systému 5 Obrázek 4.9 Příklad FV systému 6 Tabulka 4.12 Příklady FV systémů 5 6 Příklad Kapacita, Připojovací bod B Externí C Vstupy střídače orientace A Střídač Externí paralelní Interní a náklon řetězců Rozvodná skříňka generátoru rozdělovač * připojení paralelní připojení ve střídači 5 4 identické x Ano 4 paralelně Vyžadováno Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače (volitelně) 6 4 identické x x Ano 3 paralelně 1 sériově Volitelné Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače Tabulka 4.13 Legenda k Tabulka 4.12 * Pokud je celkový vstupní proud větší než 12 A, použijte externí rozdělovač. L _02 33

37 Požadavky na připojení 4 Obrázek 4.9 Příklad FV systému 7 Obrázek 4.9 Příklad FV systému 8 Tabulka 4.14 Příklady FV systémů 7 8 Příklad Kapacita, Připojovací bod B Externí C Vstupy střídače orientace A Střídač Externí paralelní Interní a náklon řetězců Rozvodná skříňka generátor u rozdělovač * připojení paralelní připojení ve střídači 7 6 identických x Vyžadováno 2 řetězce 2 řetězce 2 řetězce 8 4 identické x x Vyžadováno 2 řetězce přes konektor typu Y 1 řetězec 1 řetězec Tabulka 4.15 Legenda k Tabulka 4.14 * Pokud je celkový vstupní proud větší než 12 A, použijte externí rozdělovač. 34 L _02

38 Požadavky na připojení Rozměry a uspořádání kabelů FV systému Výkonová ztráta v kabelech FV systému by neměla překročit 1% jmenovité hodnoty, aby nedocházelo ke ztrátám. U pole o výkonu W při napětí 700 V to odpovídá maximálnímu odporu 0,98 Ω. Bude-li použit hliníkový kabel (4 mm² 4,8 Ω/km, 6 mm² 3,4 Ω / km), maximální délka 4 mm² bude přibližně 200 m a 6 mm² kabelu přibližně 300 m. Celková délka je definována jako dvojnásobek fyzické vzdálenosti mezi střídačem a FV polem plus délka FV kabelů v panelech. Stejnosměrné kabely nestáčejte, protože by se mohly chovat jako anténa pro rádiový šum způsobovaný střídačem. Kabely s kladnou a zápornou polaritou musí být položeny vedle sebe s co nejmenší mezerou mezi nimi. Tím se rovněž sníží indukované napětí v případě blesku a riziko poškození. vstupu střídače je tedy příliš nízké. Správné řešení je připojit k prvnímu vstupu střídače 22 panelů a potom dvakrát 20 panelů ke zbývajícím dvěma vstupům. To odpovídá hodnotám 880 V a 800 V při -10 C a výkonu W/m², podobně jako u příkladu FV systému 4. Optimalizace FV výkonu Poměr instalovaného FV výkonu za standardních podmínek (PSTC) a jmenovitého výkonu střídače (PNOM), takzvaný poměr FV síť, KPV-AC, se používá k vyhodnocení velikosti střídače. Aby bylo dosaženo maximálního výkonového poměru a cenově efektivního řešení, neměly by být překročeny následující limity: Hodnoty v Tabulka 4.17 jsou pouze orientační. 4 4 DC Max V, 12 Délka kabelu 4 mm² -4,8 Ω /km < 200 m* Délka kabelu 6 mm² -3,4 Ω /km > m* Tabulka 4.16 Technické údaje kabelů * Vzdálenost mezi střídačem a FV polem a zpět, plus součet délek kabelů použitých k připojení FV pole Doporučení a cíle pro dimenzování Optimalizace FV konfigurace: Napětí Výstupní výkon střídače je možné optimalizovat přivedením maximálního vstupního napětí naprázdno (Vdcmax) na vstup. Minimální limit pro napětí naprázdno je 500 V. Příklady: 1. U FV systému čítajícího 75 panelů, z nichž každý má napětí naprázdno 40 V při -10 C a výkonu W/m², lze zapojit až 25 panelů do jednoho řetězce (25*40 V=1 000 V). Lze tedy sestavit tři řetězce a každý řetězec dosáhne maximálního vstupního napětí střídače V při -10 C a výkonu W/m², podobně jako u příkladů FV systému 1 a Jiný FV systém má pouze 70 panelů stejného typu jako předchozí. Optimální hodnoty V proto dosáhnou jenom dva řetězce. Zbývajících 20 panelů dosáhne napětí 800 V při -10 C. Řetězec by se tedy měl zapojit do posledního vstupu střídače, podobně jako u příkladu FV systému A nakonec máme FV systém se 62 panely výše popsaného typu. Při dvou řetězcích po 25 panelech zbývá na poslední vstup střídače 12 panelů, které vyprodukují napětí naprázdno pouze 480 V při -10 C. Napětí na posledním A Typ systému Sledovací systémy Pevné systémy s ideálními podmínkami: Blízko ideální orientace (mezi JZ a JV) a sklonu (více než 10 ) Pevné systémy s polooptimálními podmínkami: Orientace nebo sklon překračují výše uvedené limity. Pevné systémy s neoptimálními podmínkami: Orientace i sklon překračují výše uvedené limity. Max. KPV- AC 1,05 1,12 1,18 Odpovídající výkon pro typ střídače TLX Series 6k 8k 10k 12.5k 15k 6,3 kwp 6,7 kwp 7,1 kwp 1,25 8 kwp 8,4 kwp 9,0 kwp 9,4 kwp 10,0 kwp Tabulka 4.17 Optimalizace FV konfigurace 10,5 kwp 11,2 kwp 11,8 kwp 12,5 kwp 13,1 kwp 14,0 kwp 14,7 kwp 15,6 kwp 15,7 kwp 16,8 kwp 17,7 kwp 18,7 kwp Podle titulu autora Dr. B. Burgera Auslegung und Dimensionierung von Wechselrichtern für netzgekoppelte PV-Anlagen, Fraunhofer- Institut für Solare Energiesysteme ISE, POZNÁMKA! Údaje platí pouze pro podmínky severní Evropy (> 48 severní šířky). Poměr FV síť se udává speciálně pro FV systémy, které jsou optimalizovány s ohledem na orientaci a sklon. Konstrukce pro jalový výkon L _02 35

39 Požadavky na připojení 4 Jmenovitý činný (P) a max. zdánlivý (S) výkon střídače jsou stejné. Proto při plném činném výkonu není k dispozici žádná rezerva pro produkci jalového (Q) výkonu. Když jsou střídače instalovány ve FV elektrárně, která musí generovat určitý jalový výkon, musí se tedy snížit instalovaná FV kapacita na jeden střídač. Je potřeba očekávat dva případy: 1. Je vyžadován určitý účiník (PF), např. PF=0,95: poměr FV síť, KPV-AC, je tudíž třeba vynásobit koeficientem 0,95. Správný poměr se potom použije pro dimenzaci elektrárny. 2. Operátor rozvodné sítě specifikuje požadovaný objem jalového výkonu (Q); jmenovitý výkon (P) je znám. Účiník PF je potom možné vypočítat jako: PF=SQRT(P 2 /(P^2+Q 2 )). Účiník PF se potom použije výše uvedeným způsobem. Plán pro nízké síťové napětí Jmenovitý výstupní výkon střídače je specifikován při napětí sítě 230 V. Vstupní výkon je potřeba snížit u AC sítě, u které je napětí pod tímto limitem. Nižší síťové napětí může být k dispozici v případech, kdy je střídač instalován v síti velmi vzdálené od transformátoru nebo při vysokém místním zatížení sítě, např. v průmyslových oblastech. Aby bylo zajištěno adekvátní napětí v AC síti, změřte napětí v síti v 10:00, 12:00 a 14:00, když je vysoké zatížení i ozáření. Existují dvě alternativy: 1. Zmenšit FV elektrárnu na: PSTC=PNOM * KPV-AC * naměřené napětí sítě/230, kde - PSTC je instalovaný FV výkon při std. podmínkách - PNOM je jmenovitý výkon střídače - KPV-AC je tzv. poměr FV síť 2. Obraťte se na místního provozovatele distribuční sítě, aby zvýšil mezní hodnotu v transformátoru Tenkovrstvé panely Někteří výrobci schválili použití střídačů TLX Series s tenkovrstvými panely. Certifikáty naleznete na Pokud pro požadovaný panel není k dispozici žádný certifikát, je třeba obdržet schválení od výrobce panelů předtím, než nainstalujete tenkovrstvé panely společně se střídači. Výkonový obvod střídačů je založen na invertovaném asymetrickém měniči a bipolárním meziobvodu. Záporný potenciál mezi FV poli a zemí je tudíž ve srovnání s jinými beztransformátorovými střídači velmi nízký. UPOZORNĚNÍ Napětí panelů během počátečního poklesu výkonu může být vyšší než jmenovité napětí v technických údajích. To je třeba vzít v úvahu při návrhu FV systému, protože příliš vysoké stejnosměrné napětí by mohlo střídač poškodit. Proud panelů může být během počátečního poklesu výkonu také vyšší než je limit proudu střídače. V takovém případě střídač odpovídajícím způsobem sníží výstupní výkon a výsledkem je nižší zisk. Proto je třeba vzít při návrhu systému v úvahu údaje o střídači a o panelech před a po počátečním poklesu výkonu Ochrana proti přepětí Střídač je vyroben s interní ochranou proti přepětí na straně sítě i FV systému. Pokud je FV systém nainstalován na budově, která je chráněna před bleskem, je třeba FV systém správně do systému ochrany před bleskem zakomponovat. Střídače jsou klasifikovány jako s ochranou Typ III (třída D) (omezená ochrana). Varistory ve střídači jsou připojeny mezi fázové a nulové vodiče a mezi kladné a záporné svorky FV systému. Jeden varistor je umístěn mezi nulový a zemnící vodič. Připojovací bod AC strana Strana FV Kategorie přepětí podle normy EN50178 Tabulka 4.18 Kategorie přepětí Řízení teploty Kategorie III Kategorie II Veškerá výkonová elektronika generuje odpadní teplo, které je třeba řídit a odvádět, aby nedošlo k poškození zařízení a aby bylo dosaženo vysoké stability a dlouhé životnosti. Teplota v okolí důležitých komponent jako jsou integrované výkonové stupně je trvale měřena, aby byla elektronika chráněna proti přehřátí. Jestliže teplota překročí stanovené limity, střídač sníží vstupní výkon, aby udržel teplotu na bezpečné úrovni. Koncepce řízení teploty střídače je založena na nuceném chlazení zajišťovaném ventilátory s proměnnými otáčkami. Ventilátory jsou elektronicky řízeny a spouštějí se jen v případě potřeby. Zadní strana střídače je zkonstruována jako chladič, který odvádí teplo generované výkonovými polovodiči v integrovaných výkonových stupních. Navíc jsou nuceně chlazeny magnetické součásti. Ve vysokých nadmořských výškách je chladicí kapacita vzduchu snížena. Řízení ventilátoru se pokusí snížené chlazení kompenzovat. V nadmořských výškách nad m je při návrhu systému třeba vzít v úvahu odlehčení střídače, aby nedocházelo ke ztrátám energie. 36 L _02

40 Požadavky na připojení Nadmořská výška m Max. zatížení střídače 95% 85% Tabulka 4.19 Kompenzace nadmořské výšky POZNÁMKA! Ochrana PELV je účinná pouze do výšky m n. m. m V úvahu je také nutno vzít další faktory, jako vyšší ozáření. Chladič je třeba pravidelně čistit a jednou ročně kontrolovat, zda není zanesený prachem či jinými znečišťujícími prvky. 4 4 Spolehlivost a životnost střídače optimalizujete tím, že střídač nainstalujete v místě s nízkou teplotou okolí. POZNÁMKA! Při výpočtu větrání uvažujte max. hodnotu odvodu tepla 600 W na střídač Simulace FV systému Před připojením střídače ke zdroji napájení pro testovací účely, např. při simulaci FV systému, se obraťte na dodavatele. Ve střídači jsou integrovány funkce, které by mohly zdroj napájení poškodit. L _02 37

41 Instalace a uvedení do prov... 5 Instalace a uvedení do provozu 5.1 Rozměry a typy instalace Obrázek 5.5 Instalujte na nehořlavý povrch 5 Obrázek 5.1 Nevystavujte trvalému proudu vody Obrázek 5.6 Instalujte ve svislé poloze na vertikální povrch Obrázek 5.2 Neumisťujte na přímé sluneční světlo Obrázek 5.7 Chraňte před prachem a plynným čpavkem Obrázek 5.3 Zajistěte dostatečné proudění vzduchu Obrázek 5.4 Zajistěte dostatečné proudění vzduchu 38 L _02

42 5 5 Instalace a uvedení do prov... Obrázek 5.8 Bezpečné vzdálenosti Při instalaci jednoho i více střídačů dbejte na dodržení uvedených vzdáleností. Doporučuje se montáž do jedné řady. Informace o montáži do více řad získáte od vašeho dodavatele. L _02 39

43 Instalace a uvedení do prov... 5 Obrázek 5.9 Montážní deska POZNÁMKA! Použití montážní desky dodané se střídačem je povinné. Použijte vruty, které bezpečně unesou hmotnost měniče. Střídač musí být vyrovnán a kvůli provádění servisu je důležité, aby byl střídač přístupný zepředu. 40 L _02

44 5 5 Instalace a uvedení do prov Montáž střídače UPOZORNĚNÍ Pro zajištění bezpečné manipulace se střídačem musí střídač přenášet dvě osoby, případně je třeba použít vhodný přepravní vozík. Je třeba mít obutou bezpečnostní obuv. Zvedněte střídač nahoru (2) přes horní okraj montážní desky, až se střídač nakloní ke zdi (3). Obrázek 5.12 Zavěšení střídače na montážní konzolu Umístěte dolní část střídače proti montážní konzole. Obrázek 5.10 Umístění střídače Střídač nakloňte dle obrázku a umístěte horní část střídače proti montážní konzole. Pomocí dvou vodicích plošek (1) v horní desce vyrovnejte střídač ve vodorovném směru. Obrázek 5.13 Dotažení vrutů Obrázek 5.11 Zajištění střídače Snižte (4) střídač a ujistěte se, že háček na základní desce střídače zapadl do spodní části montážní konzoly (5). Zkontrolujte, zda nelze vyháknout spodní část střídače z L _02 41

45 Instalace a uvedení do prov... montážní konzoly. (6) Zajistěte střídač utažením šroubů na obou stranách desky. 5.3 Sejmutí střídače Povolte pojistné vruty na obou stranách střídače. Sejmutí se provádí opačným postupem než montáž. Pevně uchopte střídač za dolní konec a zvedněte ho vertikálně přibližně o 20 mm. Střídač mírně odtáhněte od zdi. Tlačte ho nahoru poněkud skloněný, až se odpojí od montážní desky. Sejměte střídač z montážní desky Otevření a zavření střídače VAROVÁNÍ Dodržujte pravidla bezpečnosti z hlediska statické elektřiny. Před manipulací s libovolnou elektronickou komponentou je třeba vybít jakýkoli elektrostatický náboj dotknutím se uzemněného krytu. Obrázek 5.15 Otevření střídače Zatlačte přední kryt nahoru. Až ucítíte mírný odpor, klepněte do předního krytu zespodu a zaklapněte ho do stabilní pozice. Doporučujeme použít stabilní pozici a nesundávat úplně přední kryt. Obrázek 5.14 Povolení předních vrutů K povolení dvou předních vrutů použijte šroubovák TX 30. Otáčejte šroubovákem tak dlouho, dokud vruty nevyskočí ven. Vruty jsou zajištěny pružinou a nemohou vypadnout. 42 L _02

46 5 5 Instalace a uvedení do prov... Obrázek 5.16 Zavření střídače Při zavírání střídače držte jednou rukou dolní konec předního krytu a klepněte do horní strany, až vám padne do ruky. Usaďte přední kryt na místo a utáhněte dva přední vruty. Obrázek 5.17 Utažení předních vrutů UPOZORNĚNÍ Dva přední šrouby zajišťují uzemnění k čelnímu krytu. Zajistěte, aby byly oba vruty zašroubovány a dotaženy specifikovaným momentem. L _02 43

47 Instalace a uvedení do prov Ověřte, zda střídač odpovídá napětí sítě. 5.5 Připojení k AC síti 2. Vypněte hlavní jistič a proveďte opatření zabraňující připojení střídače k síti. 150AA Otevřete přední kryt. 4. Protáhněte kabel průchodkou ke svorkovnici. 5. Tři fázové vodiče (L1, L2, L3) a nulový vodič (N) jsou povinné a musí se zapojit do 4pólové svorkovnice podle příslušných označení. 5 16mm 140mm L1 L2 L3 N 6. Ochranný zemnící vodič (PE) je povinný a musí se zapojit přímo do zemnící svorky na šasi. Zasuňte vodič a upevněte ho dotažením šroubu. 7. Všechny vodiče musí být správně upevněny odpovídajícím momentem. Viz 11.5 Specifikace momentů pro instalaci střídače. 8. Zavřete přední kryt a zkontrolujte, zda jsou oba přední vruty dotaženy správným momentem (6 8 Nm), aby bylo zajištěno uzemnění. 10mm Obrázek 5.18 Odizolování žil síťového kabelu PE 9. Zapněte hlavní jistič. UPOZORNĚNÍ Z důvodu bezpečnosti zkontrolujte veškerá zapojení. Připojením fázového vodiče do nulové svorky by mohlo dojít k trvalému poškození střídače. Neodstraňujte zkratový můstek v (1). Na obrázku je vyobrazeno odizolování všech 5 žil síťového kabelu. Zemnící vodič musí být delší než fázové a nulové vodiče AA L1 L2 L3 N PE PE Obrázek 5.19 Oblast připojení střídavého napětí 1 Zkratový můstek L1, L2, 3 síťové svorky (L1, L2, L3) a nulová svorka (N) L3, N PE Ochranný zemnicí vodič Tabulka 5.1 Legenda k Obrázek L _02

48 Instalace a uvedení do prov Paralelní konfigurace FV řetězců U paralelní konfigurace FV řetězců vždy použijte interní paralelní propojku společně s externí paralelní spojkou. 1 12A Inverter 12A 20A Cabling 12A 2 PV module 150AA A 12A 20A 12A 12A 1 12A 20A 12A A 12A 20A 12A 12A 20A 30A 12A 12A 20A 1 12A 12A 12A 12A 20A 20A 7A 7A 7A 12A 12A 20A 7A 3 Obrázek 5.20 Správné paralelní připojení 1 Paralelní propojka 2 Paralelní připojení, 3 vstupy 3 Paralelní připojení, 2 vstupy Tabulka 5.2 Legenda k Obrázek 5.20 L _02 45

49 Instalace a uvedení do prov... 12A 12A 1 Inverter 12A 12A 20A 20A 2 Cabling 7A 7A 7A PV module 150AA A 12A 20A 7A A 12A 20A 5 12A 12A 12A 12A 20A 20A 30A 4 12A 12A 20A 12A 12A 20A 30A 12A 12A 20A Obrázek 5.21 Nesprávné paralelní připojení 1 Paralelní propojka 2 Paralelní připojení, 1 vstup. Došlo k překročení hodnoty proudu na prvním vstupu a tudíž k přetížení kabelu a přepínače FV zátěže. 3 Paralelní připojení chybí. Veškerý FV výkon je dodáván na první vstup a tudíž hrozí nebezpečí přetížení FV konektoru, kabelu a přepínače FV zátěže. 4 Chybí paralelní propojka a tudíž hrozí v případě závady střídače nebezpečí přetížení FV konektoru, kabelu a přepínače FV zátěže. Tabulka 5.3 Legenda k Obrázek L _02

50 Instalace a uvedení do prov Připojení FV panelů VAROVÁNÍ NEPŘIPOJUJTE FV systém k zemi! POZNÁMKA! Použijte vhodný voltmetr, který dokáže změřit stejnosměrné napětí do V. Postup připojení FV panelů: 1. Nejprve ověřte polaritu a maximální napětí FV polí změřením napětí FV systému naprázdno. Napětí FV systému naprázdno nesmí přesáhnout V DC. 2. Změřte stejnosměrné napětí mezi kladnou svorkou FV pole a zemí (nebo zelenožlutým zemnícím vodičem). Naměřené napětí by mělo být přibližně nulové. Pokud je napětí konstantní a nenulové, je někde ve FV poli narušená izolace. Než budete pokračovat, najděte místo závady a odstraňte ji. 3. Tento postup zopakujte pro všechna pole. Vstupní výkon může být na vstupy distribuován nerovnoměrně za splnění následujících předpokladů: Není překročen jmenovitý FV výkon střídače (6,2 / 8,2 / 10,3 / 12,9 / 15,5 kw). Maximální zkratový proud FV panelů nesmí překročit 12 A na vstup. 4. Přepněte na střídači přepínač FV zátěže do polohy Vypnuto. Zapojte FV kabely do konektorů MC4. Dbejte na správnou polaritu! Nyní můžete přepínač FV zátěže v případě potřeby zapnout. UPOZORNĚNÍ Jestliže konektory MC4 nesplňují požadavky krytí IP54, může dojít k proniknutí vlhkosti. Pokud nejsou osazeny FV konektory, musí být nasazeno těsnicí víčko (je součástí balení). Všechny střídače s konektory MC4 jsou dodávány s čepičkami na vstupech 2 a 3. Během instalace zlikvidujte čepičky z konektorů, které použijete. POZNÁMKA! Střídač je chráněn proti obrácení polarity, ale dokud nebude polarita opravena, nebude generovat žádný výkon. Chcete-li dosáhnout optimální výroby, musí být napětí naprázdno FV panelů nižší než maximální vstupní napětí střídače (viz 11.1 Obecné údaje) vynásobené koeficientem 1,13. UOC, STC x 1,13 UMAX, inv Ruční FV konfigurace Nastavte střídač na ruční konfiguraci FV systému na úrovni zabezpečení 1: na displeji [Nastavení Detaily nastavení FV konfigurace], pomocí webového rozhraní [Střídač Nastavení Detaily nastavení FV konfigurace]. Automatická detekce bude potom potlačena. Ruční nastavení konfigurace pomocí displeje: 1. Spusťte střídač zapnutím síťového napájení. 2. Zadejte v menu Nastavení instalační heslo (poskytnuté distributorem). Přejděte na [Nastavení Zabezpečení Heslo]. 3. Stiskněte tlačítko Back a pomocí šipek vyhledejte menu FV konfigurace v menu Detaily nastavení. Přejděte na [Nastavení Detaily nastavení FV konfigurace]. 4. Zvolte režim FV konfigurace. Konfigurace musí odpovídat zvolenému zapojení. Přejděte na [Nastavení Detaily nastavení FV konfigurace Režim: Paralelní]. 5 5 Obrázek 5.22 Oblast připojení stejnosměrného napětí L _02 47

1. Nastavení země a provozní bezpečnost 2. 4. Technické údaje střídače ULX 4000 8

1. Nastavení země a provozní bezpečnost 2. 4. Technické údaje střídače ULX 4000 8 Obsah Obsah 1. Nastavení země a provozní bezpečnost 2 2. Německo, nastavení země 3 3. Francie 7 4. Technické údaje střídače ULX 4000 8 L00410594-01_48 1 1. Nastavení země a provozní bezpečnost 1 1. Nastavení

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Návod k instalaci GSM Option Kit FLX series

Návod k instalaci GSM Option Kit FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Návod k instalaci GSM Option Kit FLX series www.danfoss.com/solar Bezpečnost Bezpečnost Typy bezpečnostních zpráv VAROVÁNÍ Bezpečnostní informace důležitá

Více

SOLAR INVERTERS Návod k instalaci FLX Series www.danfoss.com/solar

SOLAR INVERTERS Návod k instalaci FLX Series www.danfoss.com/solar MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Návod k instalaci FLX Series www.danfoss.com/solar Bezpečnost a shoda s předpi... Bezpečnost a shoda s předpisy Typy bezpečnostních zpráv V tomto dokumentu

Více

Technický list. Střídače PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Technický list. Střídače PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 CZ Technický list Střídače PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Přehled technických údajů PIKO 3.0 PIKO 3.6 PIKO 4.2 PIKO 5.5 PIKO 7.0 1 PIKO 8.3 1 PIKO 10.1 1 Počet vstupů DC / počet sledovačů MPP 1 / 1

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Autonomní systémy problém s akumulací energie Systémy připojené k elektrické síti Elektrická siť nahrazuje akumulaci energie STŘÍDAČ Solar City - Amersfoort

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Stručná příručka CLX GM SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Stručná příručka CLX GM SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Series Stručná příručka CLX GM SOLAR INVERTERS Obsah Obsah 1. Důležité pokyny 2 O této Stručné příručce 2 Symboly 2 Bezpečnostní pokyny 2 2. Popis výrobku 4 Popis

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower

Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower Ja cjapři teplotním deratingu (snižování výkonu v důsledku teploty) střídač snižuje svůj výkon, aby komponenty chránil před

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

Ušetřete za elektřinu

Ušetřete za elektřinu Ušetřete za elektřinu Poři te si solární balíček od APINU Všeobecný úvod S nabídkou fotovoltaických balíčků SPPEZY, se zaměřil APIN a Schneider Electric na vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

SolarMax 20C/25C/30C/35C. Osvědčená spolehlivost.

SolarMax 20C/25C/30C/35C. Osvědčená spolehlivost. SolarMax 20C/25C/30C/35C Osvědčená spolehlivost. Osvědčená spolehlivost Sputnik Engineering uvedl svůj první fotovoltaický centrální měnič SolarMax do provozu již v roce 1992. Od té doby se svými každodenními

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Třífázový střídač (nejen) pro rodinné domy. NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva.

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Třífázový střídač (nejen) pro rodinné domy. NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva. SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva Výnosný Flexibilní

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Průvodce aktualizací softwaru střídače Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_48 Obsah Obsah 1. Úvod 2 Úvod 2 Zřeknutí se odpovědnosti 2 2. Požadavky před aktualizací 3 Aktualizace

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků Nejlepší poměr cena/výkon C K Kvalitní produkty Zákaznická spokojenost Míra uspokojení zákazníků > 95 % Zpráva pro zákazníka o řešení problému nejdéle do 7 dnů Reakce na požadavek

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ------------ pro solární regulátor nabíjení ------------ řada EPRC JMENOVITÉ ZÁTĚŽE (12 V nebo 24 V autodetekce) EPRC-5 12 V nebo 24 V autodetekce, 5 A EPRC-10 12 V nebo 24 V autodetekce,

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Pro and Pro+

Danfoss Solar Inverters TLX Pro and Pro+ Danfoss Solar Inverters TLX Pro and Pro+ Rev. date: 2011-11-11 L00410585-02_48 Obsah Obsah 1. Příručka kompatibility a stažení firmwaru 2 Předmluva 2 Kompatibilita firmwaru u střídačů TLX Pro a TLX Pro+

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI, MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ POPIS REGULÁTORU MPPT regulátor je určen pro optimalizaci pracovního bodu fotovoltaických panelů při

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. EN CZ Příloha Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

NEOSOLAR. Phoenix měnič uživatelská příručka 12 800 12 1200 24 800 24 1200 48 800 48 1200. Neosolar, spol. s r.o., Váš distributor pro ČR

NEOSOLAR. Phoenix měnič uživatelská příručka 12 800 12 1200 24 800 24 1200 48 800 48 1200. Neosolar, spol. s r.o., Váš distributor pro ČR EN CZ NEOSOLAR Phoenix měnič uživatelská příručka 12 800 12 1200 24 800 24 1200 48 800 48 1200 Neosolar, spol. s r.o., Váš distributor pro ČR Autorská práva 2008 Victron Energy B.V. Všechna práva vyhrazena

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

Phocos CA. Solární regulátory nabíjení. Uživatelská příručka. Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento

Phocos CA. Solární regulátory nabíjení. Uživatelská příručka. Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento Phocos CA Solární regulátory nabíjení Uživatelská příručka Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek firmy Phocos. Přečtěte si prosím pozorně a důkladně tento návod před tím, než začnete

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx. Instalační příručka. Three phase 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx. Instalační příručka. Three phase 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TripleLynx Instalační příručka Three phase 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Obsah Obsah 1. Úvod 2 Úvod 2 Postup instalace 2 Důležité bezpečnostní informace 3 DC přepínač

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

Uživatelský manuál nabíjecího regulátoru FDC200W-300W-400W

Uživatelský manuál nabíjecího regulátoru FDC200W-300W-400W Uživatelský manuál nabíjecího regulátoru FDC200W-300W-400W 1. Úvod Inteligentní hybridní regulátor nabíjení řízený mikroprocesorem s integrovanou ochranou větrné turbíny proti silnému větru a ochranou

Více

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZ2145A www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka 35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R 4. vydání - leden 2013 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Modul C-RC-0002R je interierový ovladač určený

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

NÁVOD NR, NRT. k užití napěťového relé RTK 28-710_3. RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1

NÁVOD NR, NRT. k užití napěťového relé RTK 28-710_3. RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1 NÁVOD k užití napěťového relé NR, NRT RTK 28-710_3 RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1 N A P Ě Ť O V É R E L É NR, NRT Obsah: 1. Užití NR.... 3 2. Princip funkce... 3 3. Výstupy... 3 4. Parametry...

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti o produktu Podrobnosti o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro přístroj SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Obsah Přístroj Sunny String-Monitor SSM24-11 je koncipován speciálně pro sledování činnosti

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

MPPT MĚNIČ PRO FOTOVOLTAICKÉ PANELY

MPPT MĚNIČ PRO FOTOVOLTAICKÉ PANELY MPPT MĚNIČ PRO FOTOVOLTAICKÉ PANELY březen 2015 ver.2.3 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD KE SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI Výrobce ujišťuje, že na tento výrobek vydal prohlášení o shodě ve smyslu zákona číslo

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART IP2030-CS/QS, rev. AA Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART Průvodce rychlou instalací VAROVÁNÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů pro instalaci může způsobit smrt, nebo

Více

SolarMax 50TS/80TS/100TS/300TS. Připraveni na budoucnost.

SolarMax 50TS/80TS/100TS/300TS. Připraveni na budoucnost. SolarMax 50TS/80TS/100TS/300TS Připraveni na budoucnost. Připraveni na budoucnost. Sputnik Engineering uvedl do provozu svůj první fotovoltaický centrální měnič již v roce 1992. Od té doby se svými každodenními

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE kotlové relé Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 3 Instalace... 3 Montáž... 3 Elektrické zapojení... 4 Přidání zařízení.... 4 Konfigurace relé... 5 Konfigurace

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technické. Commander SK, typová velikost A až C Obr. - Příklad typového označení y K ód jmen. výkonu, např.: 00025

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

SolarMax řada MT. Výkonný produkt pro maximální výnosy.

SolarMax řada MT. Výkonný produkt pro maximální výnosy. SolarMax řada MT Výkonný produkt pro maximální výnosy. Do třetice fází všeho dobrého. Již 20 let vyvíjíme a vyrábíme beztransformátorové měniče. Toto letité know-how přetavili naši inženýři do nové řady

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více