MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TLX Referenční příručka. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TLX Referenční příručka. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Referenční příručka Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

2 Bezpečnost a shoda s předpi... Bezpečnost a shoda s předpisy Bezpečnost Všichni pracovníci, kteří budou instalovat střídače nebo provádět jejich servis, musí být: proškoleni a obeznámeni s obecnými bezpečnostními pravidly pro práci s elektrickými zařízeními; důvěrně obeznámeni s místními požadavky, pravidly a předpisy pro instalaci. Typy bezpečnostních zpráv VAROVÁNÍ Bezpečnostní informace důležitá pro bezpečnost osob. Výstrahy označují potenciálně nebezpečné situace, které mohou skončit vážným poraněním nebo smrtí. UPOZORNĚNÍ Upozornění se symbolem označují potenciálně nebezpečné situace, které mohou skončit malým nebo středním poraněním. UPOZORNĚNÍ Upozornění bez symbolu označují situace, které mohou skončit poškozením vybavení nebo majetku. POZNÁMKA! Poznámka se používá pro označení důležitých informací, kterým je třeba věnovat pozornost. Obecná bezpečnostní pravidla POZNÁMKA! Před instalací Zkontrolujte, zda není poškozen střídač nebo přepravní balení. Pokud jste na pochybách, obraťte se na dodavatele předtím, než střídač nainstalujete. UPOZORNĚNÍ Montáž Chcete-li dosáhnout optimální bezpečnosti, postupujte podle kroků popsaných v tomto návodu. Nezapomeňte, že střídač má dvě strany připojené k napětí: FV vstup a připojení k AC síti. VAROVÁNÍ Odpojení střídače Než zahájíte práce na střídači, vypněte hlavním vypínačem připojení k AC síti a pomocí přepínače FV zátěže připojení k FV systému. Zajistěte, aby nebylo možné zařízení neúmyslně znovu připojit. Pomocí zkoušečky napětí zkontrolujte, zda je střídač odpojen a bez napětí. Ve střídači se stále může vyskytovat velmi vysoké napětí nebezpečných úrovní i po odpojení od sítě a od solárních panelů. Po odpojení od sítě a od FV panelů vyčkejte nejméně 30 minut, než budete pokračovat v práci. UPOZORNĚNÍ Údržba a úpravy Střídač smí opravovat nebo upravovat pouze oprávnění pracovníci. Aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy, používejte pouze originální náhradní díly od vašeho dodavatele. Při použití neoriginálních náhradních dílů nebude garantována shoda s požadavky CE ohledně bezpečnosti elektrických zařízení, elektromagnetické kompatibility a strojní bezpečnosti. Teplota chladicích žeber a komponent uvnitř střídače může přesáhnout 70 C. Dejte pozor na nebezpečí popálení. L _02

3 Bezpečnost a shoda s předpi... UPOZORNĚNÍ Parametry provozní bezpečnosti Nikdy neměňte parametry střídače bez schválení místního dodavetele el. energie a bez pokynů od společnosti Danfoss. Neautorizované změny parametrů provozní bezpečnosti mohou mít za následek poranění osob nebo poškození střídače. Navíc budou mít za následek zrušení všech platných certifikátů na provoz střídače a záruk společnosti Danfoss. Společnost Danfoss nenese odpovědnost za taková zranění či nehody. Rizika FV systémů Ve FV systému jsou přítomna velmi stejnosměrná napětí až V i po odpojení AC sítě. Závady nebo nesprávné použití mohou způsobit elektrický oblouk. VAROVÁNÍ Na střídači nepracujte, dokud není odpojena DC i AC strana. Zkratový proud fotovoltaických panelů je o něco vyšší než maximální provozní proud a závisí na úrovni slunečního ozáření. Přepínač FV zátěže Přepínač FV zátěže (1) umožňuje bezpečné odpojení stejnosměrného proudu. Shoda s předpisy Další informace naleznete v oblasti se soubory ke stažení na v části Approvals and Certifications. Značka CE Toto označení potvrzuje shodu zařízení s předpisy, které platí podle směrnic 2004/108/EC a 2006/95/EC. Tabulka 1.1 L _02

4 Obsah Obsah 1 Úvod Úvod Seznam symbolů Seznam zkratek Verze softwaru Související literatura 6 2 Popis střídače Modely Mechanický popis střídače Popis střídače Přehled funkcí Provozní bezpečnost Mezinárodní střídač Odlehčení MPPT Vychýlení FV Účinnost Interní ochrana proti přepětí Automatický test 21 3 Změna nastavení provozní bezpečnosti a kód sítě nastavení Nastavení provozní bezpečnosti Postup změny 22 4 Požadavky na připojení Pravidla pro přípravu instalace Požadavky na připojení k AC síti Síťový jistič, pojistka kabelu a přepínač zátěže Impedance sítě Požadavky na připojení FV systému Doporučení a cíle pro dimenzování Tenkovrstvé panely Ochrana proti přepětí Řízení teploty Simulace FV systému 37 5 Instalace a uvedení do provozu Rozměry a typy instalace Montáž střídače 41 L _02 1

5 Obsah 5.3 Sejmutí střídače Otevření a zavření střídače Připojení k AC síti Paralelní konfigurace FV řetězců Připojení FV panelů Ruční FV konfigurace 47 6 Připojení periferií Přehled Instalace kabelů periferií Periferní zařízení s rozhraním RS-485 a zařízení s rozhraním sítě Ethernet, které používají konektor RJ Další periferní zařízení Snímačové vstupy Teplotní čidlo Snímač ozáření Čidlo elektroměru (S0) Reléový výstup Poplach Vlastní spotřeba GSM modem Komunikace pomocí sítě Ethernet Komunikace RS Uživatelské rozhraní Integrovaný displej Zobrazení Zobrazení Stav Výrobní protokol Nastavení Přehled protokolu událostí Nastavení periferií Nastavení čidel Komunikační kanál GSM modem Komunikace RS Komunikace pomocí sítě Ethernet Spuštění a kontrola nastavení Počáteční nastavení Režim master 68 2 L _02

6 Obsah 8 Web Server stručná příručka Úvod Podporované znaky Přístup a počáteční nastavení Provoz Struktura webového rozhraní Zobrazení elektrárny, skupiny a střídačů Další informace 73 9 Doplňkové služby Úvod Teorie činného/jalového výkonu Přehled doplňkových služeb Dynamická podpora sítě Příklad Německo SN Řízení činného výkonu Pevná mez Dynamická hodnota Vzdáleně řízené nastavení hladiny výstupního výkonu Řízení jalového výkonu Konstantní hodnota Dynamická hodnota Dálkové řízení nastavení jalového výkonu Hodnoty snížení Servis a opravy Řešení problémů Údržba Čištění skříně Čištění chladiče Technické údaje Obecné údaje Normy a standardy Požadavky UTE ve Francii Montáž Specifikace momentů pro instalaci střídače Technické údaje síťového obvodu Technické údaje pomocných rozhraní Topologie sítě 92 L _02 3

7 Obsah 12 Dodatek A Seznam událostí Způsob čtení seznamu událostí Události související se sítí Události související s FV systémem Interní události Komunikační události L _02

8 1 1 Úvod 1 Úvod 1.1 Úvod V této příručce je popsáno plánování, instalace a základní ovládání solárních střídačů TLX Series. Obrázek 1.1 Solární střídač Přehled kapitol Kapitola Obsah 2, 9, 11 Funkce a technické údaje střídače 3, 4, 11 Úvahy před instalací a plánování 5, 6 Instalace střídačů a periferních zařízení 7 Místní nastavení a sledování střídače V této kapitole najdete informace o umožnění přístupu. 8 Vzdálené nastavení a sledování prostřednictvím webového rozhraní 9 Pomocné servisní funkce pro podporu sítě 10 Údržba 12 Řešení problémů a události Tabulka 1.1 Přehled kapitol Parametry provozní bezpečnosti a správy sítě jsou chráněné heslem. 1.2 Seznam symbolů Symbol Vysvětlující poznámka Kurzíva 1) Označuje odkaz na část návodu. 2) Kurzíva se rovněž používá k označení provozního režimu, např. režimu Připojení. [ ] použité v textu 1) V závorkách je uvedena cesta v menu. 2) V závorkách jsou rovněž uvedeny zkratky, např. [kw]. [Elektrárna] Položka menu dostupná na úrovni elektrárny. [Skupina] Položka menu dostupná na úrovni skupiny nebo výše. [Střídač] Položka menu dostupná na úrovni střídače nebo výše. Označuje krok v menu. Poznámka, užitečné informace. Varování, důležité bezpečnostní informace. #... # Název elektrárny, skupiny nebo střídače ve zprávě SMS nebo e- mailu, např. #název elektrárny#. Mapa menu Symbol Vysvětlující poznámka Označuje dílčí menu. [x] Definuje aktuální úroveň zabezpečení. x může nabývat hodnot 0 3. Tabulka 1.2 Symboly 1.3 Seznam zkratek Zkratka Popis cat5e Kroucená dvoulinka kat. 5 (vylepšená) DHCP Dynamic Host Configuration Protocol DNO Distribution Network Operator (operátor rozvodné sítě) DSL Digital Subscriber Line (digitální přenos po telefonní lince) EMC (směrnice) Electromagnetic Compatibility Directive (směrnice o elmg. kompatibilitě) ESD Electrostatic Discharge (elektrostatický výboj) FRT Fault ride through (překlenutí výpadku sítě) GSM Global System for Mobile communications (globální systém pro mobilní komunikace) IEC International Electrotechnical Commission (Mezinárodní elektrotechnická komise) L _02 5

9 Úvod 1 Zkratka Popis LED Light-emitting diode (světelná dioda) LVD (směrnice) Low Voltage Directive (směrnice pro nízké napětí) MPP Maximum power point (bod maximálního výkonu) MPPT Maximum power point tracking (sledování bodu maximálního výkonu) P P je symbol činného výkonu a měří se ve wattech (W). PCB Printed Circuit Board (deska s plošnými spoji) Společný Společný napájecí bod (Point of common napájecí bod coupling) Bod ve veřejné elektrické síti, ke kterému se připojují (mohou připojit) další zákazníci. PE Protective Earth (ochranná zem) PELV Protected extra-low voltage (chráněné malé napětí) PLA Nastavení hladiny výkonu PNOM POC PSTC FV RCMU RISO ROCOF RTC Q S STC SW THD Jmenovitý výkon Bod připojení (Point of connection) Bod, ve kterém je FV systém připojen k veřejné elektrické síti. Výkon za standardních testovacích podmínek Fotovoltaika, fotočlánky Residual Current Monitoring Unit (hlídač zbytkového proudu) Izolační odpor Rate Of Change Of Frequency (rychlost změny kmitočtu) Real Time Clock (hodiny reálného času) Q je symbol jalového výkonu a měří se v jalových voltampérech (VAr). S je symbol zdánlivého výkonu a měří se ve voltampérech (VA). Standardní testovací podmínky Software Total Harmonic Distortion (celkové harmonické zkreslení) TN-S Terre Neutral - Separate (zemnící, nulový samostatně). AC síť TN-C Terre Neutral - Combined (zemnící, nulový společně). AC síť TN-C-S Terre Neutral - Combined - Separate (zemnící, nulový společně samostatně). AC síť TT Terre Terre (zemnící, zemnící). AC síť prostřednictvím displeje, [Stav Střídač Výr. č. a verze SW Střídač] prostřednictvím webového rozhraní, [Úroveň střídače: Stav Střídač Výr. č. a verze SW Střídač] 1.5 Související literatura Instalační příručka střídače TLX Series Uživatelská příručka serveru TLX Series Uživatelská příručka serveru TLX Series Web Server Příručka Weblogger Stručné příručky a návody k použití pro řadu CLX Příručka GSM Další informace naleznete na v oblasti se soubory ke stažení, nebo se obraťte na dodavatele solárního střídače. Tabulka 1.3 Zkratky 1.4 Verze softwaru Vždy čtěte nejnovější verzi této příručky. Tato příručka platí pro software střídače verze 2.0 a vyšší. Chcete-li zobrazit verzi softwaru, přejděte na 6 L _02

10 Popis střídače 2 Popis střídače 2.1 Modely Řada střídačů TLX Series zahrnuje následující modely: TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ 2 2 Společné vlastnosti Výkon Krytí FV konektory Uživatelské rozhraní Jazyky TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ 6 kva 15 kva IP54 Konektory MC4 Displej Servisní webové rozhraní Webové rozhraní DK, GB, DE, FR, ES, ITA, CZ, NL, GR Tabulka 2.1 Společné vlastnosti L _02 7

11 Popis střídače 2 TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ Monitorování (přes Internet) FTP (portál) Volitelné (dodatečná výbava): Modul GSM 1 (definováno uživatelem, včetně portálu CLX) Webový záznamník CLX portal (pouze s modemem nebo s modulem GSM 1 ) Prostřednictvím příslušenství (pouze portál CLX): CLX 2 CLX GM 2 CLX GM 3 Webový záznamník 5 CLX 3 Volitelné (dodatečná výbava): Modul GSM 5 4 Volitelné (dodatečná výbava): Modul GSM 5 SMS Volitelné (dodatečná výbava): Modul GSM 1 Relé (poplach nebo vlastní - 4 spotřeba) SolarApp 4 Prostřednictvím příslušenství: CLX 2 CLX 3 CLX GM 2 CLX GM 3 Prostřednictvím příslušenství: CLX 2 CLX 3 4 Tabulka 2.2 Monitorování (přes Internet) 1) 1 modul GSM na střídač 2) RS-485, max. 3 střídače na síť 3) RS-485, max. 20 střídačů na síť 4) Ethernet, max. 100 střídačů na síť 5) Max. 50 střídačů na síť Monitorování (místní) Uživatelské rozhraní TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ Displej pro jednoduchou konfiguraci a monitorování - Zabudované webové rozhraní pro rozšířenou konfiguraci a monitorování (přes Ethernet) Tabulka 2.3 Monitorování (místní) 8 L _02

12 Popis střídače TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ Správa sítě Danfoss 5 Vzdáleně řízený činný výkon / PLA CLX GM 2 CLX GM 2 CLX GM 3 CLX GM 3 CLX GM 4 CLX GM 4-4 Vzdáleně řízený jalový výkon - CLX GM 2 CLX GM 3 CLX GM 2 CLX GM 3 Dynamický jalový výkon - - (PF(P) Dynamický jalový výkon Q(U) - Konstantní jalový výkon PF a - CLX GM 2 Q CLX GM 3 Pevná mez činného výkonu (P) Pevná mez zdánlivého výkonu (S) Řízení jalového výkonu se zpětnou vazbou Řízení jalového výkonu bez zpětné vazby - CLX 2 CLX GM Tabulka 2.4 Správa sítě 1) Max. 50 střídačů na síť 2) Max. 3 střídače na síť 3) Max. 20 střídačů na síť 4) Ethernet, max. 100 střídačů na síť 5) Nebo pomocí produktů jiných výrobců, prostřednictvím RS-485 6) Pomocí produktu jiného výrobce TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ Uvedení do provozu Průvodce nastavením 4 (displej) 4 (displej a webové rozhraní) Replikace nastavení (síť střídačů) Vychýlení FV Servisní webové rozhraní Webové rozhraní Tabulka 2.5 Uvedení do provozu 4) Ethernet, max. 100 střídačů L _02 9

13 Popis střídače 2 Typový štítek Výrobní štítek je připevněn na boku střídače a jsou na něm uvedeny následující informace: Typ střídače Důležité technické údaje Výrobní číslo, viz (1), pro identifikaci společnosti Danfoss Obrázek 2.1 Typový štítek 10 L _02

14 2 2 Popis střídače 2.2 Mechanický popis střídače Obrázek 2.2 Mechanický popis střídače Položka Název součásti Položka Název součásti # # 1 Montážní deska 12 Displej 2 Kondenzační kryt 13 Přední kryt 3 Chladič 14 Těsnění předního krytu 4 Přepínač FV zátěže 15 Řídicí deska 5 Základní deska 16 Vnitřní ventilátor 6 Mřížka ventilátoru 17 Montážní deska pro desku plošných spojů 7 Externí ventilátor 18 Výkonová deska 8 Kryt otvoru ventilátoru 19 Plášť cívky 9 Přídavná deska 20 Horní deska 10 GSM modem (volitelně) 21 GSM anténa (volitelné) 11 Komunikační deska Tabulka 2.6 Legenda k Obrázek 2.2, Komponenty střídače L _02 11

15 Popis střídače Popis střídače Přehled funkcí Řada TLX Series zahrnuje beztransformátorové, 3fázové střídače s vysoce výkonným, tříúrovňovým můstkem. Maximální flexibilita je zajištěna 2 nebo 3 samostatnými vstupy a stejným počtem hlídačů bodu maximálního výkonu. Střídač má integrován hlídač reziduálního proudu, funkci testu izolace a integrovaný přepínač FV zátěže. Aby byla zajištěna spolehlivá výroba el. energie během výpadků sítě, je střídač vybaven rozšířenými schopnostmi překlenutí výpadku sítě. Střídač podporuje celou řadu mezinárodních požadavků na el. sítě. Střídač disponuje širokou řadou rozhraní: Uživatelské rozhraní - Displej - Servisní webové rozhraní (TLX a TLX+) - webové rozhraní (TLX Pro a TLX Pro+) Komunikační rozhraní: Vstupy čidel - Standardní RS Volitelný GSM modem - Ethernet (TLX Pro a TLX Pro+) - Vstup elektroměru S0 - Vstup snímače ozáření (referenční buňka) - 3 vstupy teplotního čidla (PT1000) Poplachové vstupy - 1 bezpotenciálové relé Obrázek 2.3 Přehled oblasti připojení 1 Oblast připojení střídavého napětí, viz 5.5 Připojení k AC síti. 2 Komunikace, viz 6 Připojení periferií. 3 Oblast připojení stejnosměrného napětí, viz 5.7 Připojení FV panelů. Tabulka 2.7 Legenda k Obrázek L _02

16 Popis střídače Provozní bezpečnost Střídače jsou určeny pro mezinárodní použití a jsou zkonstruovány s provozním obvodem splňujícím celou řadu mezinárodních požadavků. (viz Mezinárodní střídač). Odolnost vůči jednoduché poruše Bezpečnostní obvod obsahuje dva nezávislé hlídače, a každý z nich ovládá sadu oddělovacích relé, aby byla zaručena odolnost vůči jednoduché poruše. Veškeré bezpečnostní obvody jsou testovány během spuštění, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Pokud obvod absolvuje test neúspěšně více než jednou ze tří pokusů, střídač přejde do zabezpečeného režimu. Pokud se hodnoty sítového napětí, kmitočtu nebo reziduálního proudu naměřené dvěma nezávislými obvody během normálního provozu příliš liší, střídač přestane dodávat el. energii do sítě a zopakuje samokontrolu. Bezpečnostní obvody jsou trvale aktivovány a nelze je vypnout. Sledování sítě Pokud střídač dodává el. energii do sítě, síť je trvale sledována. Sledovány jsou následující parametry: Amplituda síťového napětí (okamžitá a 10minutový průměr) Kmitočet sítě Třífázová detekce výpadku sítě Rychlost změny kmitočtu (ROCOF) Stejnosměrná složka síťového proudu Hlídač reziduálního proudu (RCMU) Pokud některý z parametrů nevyhovuje kódu sítě, střídač přestane dodávat el. energii do sítě. Během samokontroly je rovněž testován izolační odpor mezi FV poli a zemí. Pokud je odpor příliš malý, střídač přestane dodávat el. energii do sítě. Vyčká 10 minut, a potom se pokusí dodávku obnovit. Střídač má čtyři provozní režimy. Informace o kontrolkách naleznete v 7.1 Integrovaný displej. Bez sítě (kontrolky nesvítí) Když není do el. sítě dodáván žádný výkon po dobu delší než 10 minut, střídač se odpojí od sítě a vypne se. Jedná se o běžný noční režim. Uživatelská a komunikační rozhraní jsou i nadále napájena z důvodu zajištění komunikace. Připojení (bliká zelená kontrolka) Střídač se spustí, když napětí FV vstupu dosáhne hodnoty 250 V. Střídač provede sérii interních samokontrol včetně automatické detekce FV zátěže a měření odporu mezi FV poli a zemí. Mezitím také sleduje parametry sítě. Pokud jsou po požadovanou dobu (závisí na kódu sítě) parametry sítě v rámci zadaných specifikací, střídač začne dodávat do sítě el. energii. Na síť (svítí zelená kontrolka) Střídač je připojen k el. síti a dodává do ní el. energii. Střídač se odpojí v následujících případech: Jestliže zjistí v síti abnormální podmínky (závisí na kódu sítě), v případě interní události nebo když není k dispozici žádný FV výkon (do sítě není dodáván výkon po dobu 10 minut). Potom přejde do režimu Připojení nebo Bez sítě. Zabezpečený (bliká červená kontrolka) Jestliže střídač narazí během samokontroly (v režimu Připojení) nebo během provozu ve svých obvodech na chybu, přejde do zabezpečeného režimu a odpojí se od FV systému. Střídač bude pracovat v zabezpečeném režimu, pokud neuplyne za absence FV výkonu alespoň 10 minut, nebo dokud nebude úplně vypnut (AC a FV). Další informace naleznete v části 10.1 Řešení problémů Mezinárodní střídač Střídač je vybaven řadou kódů sítě, aby vyhověl národním požadavkům. Před připojením střídače k síti získejte schválení od místního operátora distribuční sítě. Informace o počátečním výběru kódu sítě naleznete v 7.4 Spuštění a kontrola nastavení. Zobrazení aktuálního nastavení kódu sítě: prostřednictvím displeje v nabídce [Stav Střídač], prostřednictvím webového rozhraní pomocí [Úroveň střídače: Stav Střídač Obecné]. Změna kódu sítě pro úroveň zabezpečení 2, získejte jednodenní uživatelské jméno a heslo od Servisu přihlaste se pomocí získaného uživatelského jména a hesla (úroveň zabezpečení 2) vyberte kód sítě 2 2 L _02 13

17 Popis střídače 2 prostřednictvím displeje pomocí [Nastavení Detaily nastavení] prostřednictvím webového rozhraní pomocí [Úroveň střídače: Nastavení Detaily střídače] Další informace naleznete v 3.2 Postup změny. Podrobné údaje o jednotlivých kódech sítě získáte u společnosti Danfoss. Výběrem kódu sítě se aktivuje řada nastavení: Nastavení pro zvýšení kvality výkonu dodávaného do sítě Další informace naleznete v 9 Doplňkové služby. Nastavení provozní bezpečnosti Efektivní hodnoty cyklu síťových napětí se porovnávají se dvěma dolními a dvěma horními vypínacími hodnotami, např. s přepětím (fáze 1). Pokud efektivní hodnoty překračují vypínací hodnoty déle než je doba vyhodnocení, střídač přestane dodávat do sítě el. energii. Výpadek sítě je detekován dvěma různými algoritmy: 1. Sledováním třífázového napětí (střídač je vybaven sledováním jednotlivých fází proudu). Efektivní hodnoty cyklu síťových napětí fáze fáze se porovnávají s dolní vypínací hodnotou. Pokud efektivní hodnoty překračují vypínací hodnoty déle než je doba vyhodnocení, střídače přestanou dodávat do sítě el. energii. 2. Rychlost změny kmitočtu (ROCOF). Hodnoty rychlosti změny kmitočtu (kladné či záporné) se porovnávají s vypínacími hodnotami a při jejich překročení střídač přestane dodávat do sítě el. energii. Je monitorován reziduální proud. Střídač přestane dodávat do sítě el. energii v následujících případech: - Efektivní hodnota cyklu reziduálního proudu překračuje vypínací hodnoty déle než je doba vyhodnocení, - je zjištěna náhlá skoková změna stejnosměrné složky reziduálního proudu. Během spuštění střídače je monitorován izolační odpor země FV systém. Pokud je hodnota příliš nízká, střídač počká 10 minut a potom se znovu pokusí dodávat el. energii do sítě. Poznámka: Hodnota je posunutá o 200 kω z důvodu kompenzace nepřesnosti měření. Pokud střídač přestane dodávat el. energii do sítě kvůli hodnotě síťového kmitočtu nebo napětí (nikoli kvůli výpadku třífázového napájení) a kmitočet nebo napětí se během krátké doby (krátká doba přerušení) vrátí na normální hodnotu, střídač se může znovu připojit, jakmile se parametry sítě vrátí na zadanou dobu (doba opětovného připojení) do intervalu povolených hodnot. Jinak se střídač vrátí k normální sekvenci připojení. Informace o dalších funkcích, které se netýkají bezpečnosti, a jsou specifické pro jednotlivé kódy sítě, naleznete v 9 Doplňkové služby Odlehčení Omezení výkonu je prostředek ochrany střídače před přetížením a potenciální poruchou. Dále je odlehčení možné použít pro podporu sítě pomocí snížení nebo omezení výstupního výkonu střídače. Odlehčení se aktivuje pokud je: 1. FV nadproud 2. Interní překročení teploty 3. Síťové přepětí 4. Překročení kmitočtu v síti 1 5. Externí příkaz (funkce nastavení hladiny výkonu)1 1) Viz 9 Doplňkové služby. Snížení výkonu se provádí úpravou FV napětí a následným provozem mimo bod maximálního výkonu FV polí. Střídač pokračuje ve snižování výkonu, dokud nepomine potenciální přetížení nebo není dosaženo stanovené hladiny výkonu. Celkovou dobu, po kterou pracoval střídač v režimu odlehčení, lze zobrazit na displeji [Protokol Odlehčení], úroveň zabezpečení 1. Odlehčení kvůli FV proudu nebo výkonu sítě znamená, že byl instalován příliš velký FV výkon, zatímco odlehčení kvůli síťovému proudu, síťovému napětí a síťovému kmitočtu značí potíže se sítí. Další informace naleznete v 9 Doplňkové služby. Během odlehčení kvůli teplotě může výstupní výkon fluktuovat až o 1,5 kw. 1. FV nadproud Střídač bude měnit FV napětí, dokud proud nedosáhne max. hodnoty 12 A. Když dojde k překročení hodnoty 12 A, střídač se odpojí od sítě. 2. Interní překročení teploty Odlehčení kvůli teplotě je příznakem příliš vysoké teploty okolí, zaneseného chladiče, zablokovaného ventilátoru nebo podobně. Rady naleznete v 10.2 Údržba. 14 L _02

18 Popis střídače PNOM P AA PNOM P AA Obrázek 2.6 Napětí sítě nižší než Unom UNOM U Obrázek 2.4 Teplota odlehčení t [ C] 3. Síťové přepětí Pokud napětí sítě překročí mez U1 definovanou provozovatelem distribuční sítě, střídač sníží výstupní výkon. Jestliže se napětí sítě zvýší a překročí definovanou mez 10min. stř. (U2), střídač přestane dodávat el. energii do sítě, aby zachoval kvalitu výkonu a chránil ostatní zařízení připojená k síti. P[W] 150AA U[V] U1 U2 Obrázek 2.5 Síťové napětí nad mezí nastavenou provozovatelem distribuční sítě U1 U2 Pevné Vypínací hodnota Tabulka 2.8 Legenda k Obrázek 2.5 Při síťových napětích nižších než je jmenovité napětí (230 V) střídač sníží výstupní výkon, aby nebyla překročena mezní hodnota proudu. L _02 15

19 Popis střídače MPPT 2 [%] W/m W/m 2 150AA I [W/m *s] Obrázek 2.7 Naměřená účinnost MPPT pro dva různé profily rampy. MPPT (Maximum Power Point Tracker sledování maximálního bodu výkonu) je algoritmus, který se neustále snaží maximalizovat výstup z FV pole. Algoritmus sledování maximálního bodu výkonu je založený na algoritmu přírůstkové vodivosti. Algoritmus aktualizuje FV napětí dostatečně rychle na to, aby sledoval rychlé změny slunečního ozáření, 30 W/(m²*s) Vychýlení FV Charakteristika výkonové křivky FV řetězce je nelineární a v situacích, kdy jsou FV panely částečně zastíněné, například stromem nebo komínem, může mít křivka více než jeden místní bod maximálního výkonu. Pouze jeden z bodů je skutečný globální bod maximálního výkonu. Pomocí funkce Vychýlení FV střídač lokalizuje globální bod maximálního výkonu, spíše než pouze místní bod maximálního výkonu. Střídač poté udržuje výrobu energie v optimálním bodě, globálním bodě maximálního výkonu. 16 L _02

20 Popis střídače PDC[W] AA Úroveň střídače Ve webovém rozhraní: 1. Přejděte na [Úroveň střídače: Nastavení Vychýlení FV Typ vychýlení]. Vyberte možnost Standardní vychýlení. 2. Přejděte na [Úroveň střídače: Nastavení Vychýlení FV Interval vychýlení]. Zadejte požadovaný interval vychýlení v minutách Obrázek 2.8 Výstup střídače, Výkon (W) versus Napětí (V) 2 U DC[V] 1 Plně ozářené solární panely globální bod maximálního výkonu 2 Částečně zastíněné solární panely lokální bod maximálního výkonu 3 Částečně zastíněné solární panely globální bod maximálního výkonu 4 Oblačné podmínky globální bod maximálního výkonu Tabulka 2.9 Legenda k Obrázek 2.8 Nucené vychýlení Nucené vychýlení funguje nezávisle na standardní funkci vychýlení a je určeno pro dlouhodobé vyhodnocování FV panelů. Doporučeným postupem je provedení počátečního nuceného vychýlení po uvedení do provozu a uložení výsledků do souboru s protokolem. Srovnání budoucích vychýlení s počátečním vychýlením bude ukazovat rozsah ztráty výkonu z důvodu degenerace solárních panelů v průběhu času. Aby byly výsledky srovnatelné, zajistěte podobné podmínky (teplota, ozáření a podobně). Postup: Pouze úroveň střídače Přejděte na [Úroveň střídače: Nastavení Vychýlení FV] - Klikněte na možnost Nucené vychýlení. Funkce Vychýlení FV se skládá ze dvou možností skenování celé křivky: Standardní vychýlení pravidelné vychýlení v předprogramovaných intervalech Nucené vychýlení Standardní vychýlení Nucené vychýlení se skládá z následujících kroků: 1. Odpojení střídače od sítě. 2. Změření napětí naprázdno u FV panelů. 3. Opětovné připojení střídače k síti. 4. Obnovení/dokončení vychýlení FV. 5. Obnovení běžné produkce. K optimalizaci výnosu při trvalém zastínění FV panelu použijte standardní vychýlení. Tato charakteristika bude poté skenována v definovaných intervalech pro zajištění, aby produkce zůstala na globálním bodu maximálního výkonu. Postup: Úroveň elektrárny Ve webovém rozhraní: 1. Přejděte na [Úroveň elektrárny: Nastavení Vychýlení FV Typ vychýlení]. Vyberte možnost Standardní vychýlení. Chcete-li zobrazit výsledek posledního provedeného vychýlení FV, přejděte do nabídky: [Úroveň střídače: Střídač Stav Vychýlení FV] [Úroveň elektrárny: Elektrárna Stav Vychýlení FV] Další informace naleznete v příručce TLX Series Web Server: Kapitola 4, Vychýlení FV [0] [Elektrárna, Střídač] Kapitola 6, Vychýlení FV [0] [Elektrárna, Střídač] 2. Přejděte na [Úroveň elektrárny: Nastavení Vychýlení FV Interval vychýlení]. Zadejte požadovaný interval vychýlení v minutách. L _02 17

21 Popis střídače Účinnost 2 Účinnost převodu byla měřena analyzátorem výkonu Yokogawa WT 3000 po dobu 250 sekund, při 25 C a napětí v síti 230 V AC. Níže jsou vyobrazeny účinnosti pro jednotlivé výkony střídačů: η [%] AA U DC [V] 420V 700V 800V P[W] Obrázek 2.9 Účinnost TLX Series 6k: Účinnost [%] versus výkon AC [kw] η [%] AA U DC [V] 420V 700V 800V P[W] Obrázek 2.10 Účinnost TLX Series 8k: Účinnost [%] versus výkon AC [kw] 18 L _02

22 Popis střídače η [%] AA U DC [V] 420V 700V 800V P[W] Obrázek 2.11 Účinnost TLX Series 10k: Účinnost [%] versus výkon AC [kw] η [%] AA U DC [V] 420V 700V 800V P[W] Obrázek 2.12 Účinnost TLX Series 12.5k: Účinnost [%] versus výkon AC [kw] L _02 19

23 Popis střídače η [%] AA U DC [V] 420V 700V 800V P[W] Obrázek 2.13 Účinnost TLX Series 15k: Účinnost [%] versus výkon AC [kw] TLX Series 6k 8k PNOM/P 420 V 700 V 800 V 420 V 700 V 800 V 5% 88,2 % 89,6 % 87,5 % 88,2 % 90,9 % 88,1 % 10% 91,8 % 92,8 % 91,4 % 92,4 % 92,8 % 92,6 % 20% 93,6 % 94,4 % 94,5 % 95,0 % 96,5 % 95,8 % 25% 94.% 95,1 % 95,3 % 95,5 % 96,9 % 96,5 % 30% 94,9 % 95,8 % 96,0 % 95,9 % 97,2 % 96,9 % 50% 96,4 % 97,6 % 97,4 % 96,4 % 97,7 % 97,5 % 75% 96,6 % 97,8 % 97,7 % 96,4 % 97,8 % 97,8 % 100% 96,7 % 97,8 % 97,9 % 96,4 % 97,8 % 97,9 % EU 95,7 % 97,0 % 96,7 % 96,1 % 97,3 % 97,3 % Tabulka 2.10 Účinnosti TLX Series 6k a TLX Series 8k TLX Series 10k 12.5k 15k PNOM/P 420 V 700 V 800 V 420 V 700 V 800 V 420 V 700 V 800 V 5% 87,3 % 90,4 % 89,1 % 89,5 % 92,2 % 91,1 % 91,1 % 93,4 % 92,5 % 10% 90,6 % 92,9 % 92,5 % 92,1 % 94,1 % 93,8 % 93,1 % 94,9 % 94,6 % 20% 94,4 % 96,0 % 95,6 % 95,2 % 96,6 % 96,3 % 95,7 % 97,0 % 96,7 % 25% 95,2 % 96,6 % 96,3 % 95,8 % 97,1 % 96,8 % 96,2 % 97,4 % 97,1 % 30% 95,7 % 97,0 % 96,7 % 96,2 % 97,4 % 97,1 % 96,5 % 97,6 % 97,4 % 50% 96,6 % 97,7 % 97,5 % 96,9 % 97,9 % 97,7 % 97,0 % 98,0 % 97,8 % 75% 96,9 % 97,8 % 97,8 % 97,0 % 97,8 % 97,8 % 96,9 % 97,8 % 97,7 % 100% 97,1 % 97,9 % 97,9 % 97,0 % 97,8 % 97,9 % 96,9 % 97,7 % 97,9 % EU 95,7 % 97,0 % 96,7 % 96,1 % 97,3 % 97,3 % 96,4 % 97,4 % 97,4 % Tabulka 2.11 Účinnosti TLX Series 10k, TLX Series 12.5k a TLX Series 15k 20 L _02

24 Popis střídače Interní ochrana proti přepětí Ochrana FV systému proti přepětí Ochrana FV systému proti přepětí je funkce, která aktivně chrání střídač a FV panely proti přepětí. Funkce je nezávislá na připojení k síti a zůstává aktivní, dokud je střídač plně funkční. Za normálního provozu se bude bod maximálního napětí pohybovat v rozmezí V a ochrana FV panelů proti přepětí zůstává neaktivní. Když se střídač odpojí od sítě, FV napětí se bude nacházet v režimu otevřeného obvodu (bod max. výkonu není sledován). Za těchto podmínek a při vysokém ozáření a nízké teplotě panelu může napětí vzrůst a může překročit hodnotu 860 V. V tomto okamžiku se aktivuje ochrana proti přepětí. Po aktivaci ochrany FV systému proti přepětí se vstupní napětí virtuálně zkratuje (sníží na hodnotu přibližně 5 V), což postačí pro napájení interních obvodů. Snížení vstupního napětí se provádí během 1,5 ms. Po návratu sítě k normálním podmínkám střídač ukončí funkci ochrany FV systému proti přepětí a napětí v bodě maximálního výkonu se vrátí na hodnotu z intervalu V. 2 2 Ochrana meziobvodu proti přepětí Během spuštění (před připojením střídače k síti) a když FV systém nabíjí meziobvod, může být aktivována ochrana proti přepětí, aby se zabránilo přepětí v meziobvodu. 2.4 Automatický test Automatický test střídače lze inicializovat aktivací postupu pro automatický test střídače: Vyhledejte na displeji položku [Nastavení Automatický test] a stiskněte tlačítko OK. Prostřednictvím webového rozhraní přejděte na [Úroveň střídače: Nastavení Detaily nastavení Automatický test] a klepněte na [Start Test]. Příručku k automatickému testu střídače lze stáhnout z L _02 21

25 Změna nastavení provozní be... 3 Změna nastavení provozní bezpečnosti a kód sítě nastavení Nastavení provozní bezpečnosti Střídač je určen pro mezinárodní použití a umí pracovat s celou řadou požadavků souvisejících s provozní bezpečností a chováním sítě. Parametry pro provozní bezpečnost a některé parametry kódu sítě jsou předdefinované a nevyžadují během instalace žádnou změnu. Nicméně některé parametry kódu sítě vyžadují během instalace změnu, aby byla umožněna optimalizace místní sítě. Pro splnění těchto různých požadavků je střídač vybaven předvolenými kódy sítě pro zajištění standardního nastavení. Protože změna parametrů může způsobit porušení zákonných požadavků, a také negativně ovlivnit síť a snížit výnos ze střídače, změny jsou chráněny heslem. Podle typu parametru lze některé změny pouze vrátit na výchozí hodnoty. V případě parametrů používaných pro optimalizaci místní sítě mohou změny provádět montážní pracovníci. Změnou parametrů se kód sítě automaticky změní na Vlastní. Nastavení Komunikace Vzdálený přístup]. - Střídač zaznamená změnu parametrů. 3. Vyplňte a podepište formulář Změna parametrů provozní bezpečnosti. - Při použití webového serveru: Vygenerujte zprávu o nastavení. Vyplňte formulář vygenerovaný webovým rozhraním v počítači. 4. Pošlete operátorovi distribuční sítě následující materiály: - Vyplněný a podepsaný formulář Změna parametrů provozní bezpečnosti. - Dopis s žádostí o zaslání kopie autorizace vlastníkovi FV elektrárny. 3.2 Postup změny Pro každou změnu kódu sítě, buďto přímo nebo prostřednictvím změn ostatních nastavení provozní bezpečnosti, postupujte níže popsaným postupem. Další informace naleznete v části Mezinárodní střídač. Postup pro vlastníka FV elektrárny 1. Určete požadované nastavení kódu sítě. Plnou zodpovědnost za případné budoucí konflikty nese osoba zodpovědná za rozhodnutí o změně kódu sítě. 2. Změnu nastavení si objednejte u autorizovaného technika. Postup pro autorizovaného technika 1. Kontaktujte servisní linku a získejte jednodenní heslo a uživatelské jméno úrovně Otevřete nastavení kódu sítě a změňte jej prostřednictvím webového rozhraní nebo displeje. - Pokud chcete změnit nastavení prostřednictvím webového rozhraní nebo servisního rozhraní, použijte vzdálený přístup [Úroveň střídače: 22 L _02

26 Požadavky na připojení 4 Požadavky na připojení 4.1 Pravidla pro přípravu instalace Tuto kapitolu si přečtěte před navržením FV systému. Jsou v ní uvedeny informace nutné pro plánování integrace střídačů TLX Series do FV systému: Požadavky na připojení k AC síti včetně výběru ochrany AC kabelů Konfigurace FV systému včetně uzemnění Okolní podmínky, např. větrání 4.2 Požadavky na připojení k AC síti UPOZORNĚNÍ Vždy dodržujte místní pravidla a předpisy. UPOZORNĚNÍ Zabraňte opětovnému připojení systému; zajistěte pracovní oblast označením, uzavřením nebo zablokováním oblasti. Neúmyslné opětovné připojení k síti by mohlo mít za následek vážné nehody. UPOZORNĚNÍ Zakryjte všechny komponenty systému, na kterých se vyskytuje napětí, a které by během práce mohly způsobit úraz. Všechny nebezpečné oblasti musí být zřetelně označeny. Střídače jsou zkonstruovány s rozhraním pro připojení k AC síti, které využívá tři fáze, nulový a zemnicí vodič, a jsou určeny k provozu za následujících podmínek: Parametr Napětí sítě, fáze nulový vodič Kmitočet sítě Jmenovitá hodnota 230 V 20 % 50 Hz 5 % Tabulka 4.1 Provozní podmínky sítě Min. Max. 184 V 276 V 45 Hz 55 Hz Při volbě kódu sítě budou výše uvedené parametry omezeny tak, aby vyhovovaly specifickým kódům sítě. Uzemňovací systémy Střídače mohou být provozovány v systémech TN-S, TN-C, TN-C-S a TT. POZNÁMKA! Pokud je kromě integrovaného hlídače rez. proudu vyžadován externí hlídač reziduálního proudu, musí být použit proudový chránič 300mA typu B, aby nedocházelo k vypnutí. IT systémy nejsou podporovány. POZNÁMKA! Aby se zabránilo zemním proudům v komunikačním kabelu, nesmí být při použití uzemnění TN C žádný rozdíl v zemním potenciálu všech střídačů Síťový jistič, pojistka kabelu a přepínač zátěže Mezi síťovým jističem a střídačem nesmí být umístěna žádná zátěž. Přetížení kabelu nemusí pojistka kabelu rozpoznat. Další informace naleznete v Přehled funkcí. Pro zátěž ze strany zákazníka používejte vždy samostatné pojistky. Pro přepínání zátěže používejte vždy vyhrazené jističe s funkcí přepínání zátěže. Šroubovací pojistky, jako jsou Diazed a Neozed, nejsou považovány za adekvátní přepínač zátěže. Držák pojistky by mohl být při demontáži pod zatížením poškozen. Před vyjmutím nebo výměnou pojistek vypněte střídač přepínačem FV zátěže. Výběr výkonu síťového jističe závisí na dimenzaci vodičů (průřez vodičů), typu kabelů, způsobu zapojení, okolní teplotě, jmenovitém proudu střídače a podobně. Pokud se střídač samovolně zahřívá nebo je vystaven působení tepla, bude možná zapotřebí výkon jističe snížit. V Tabulka 4.2 je uveden maximální výstupní proud na fázi. Maximální proud střídače, Iacmax. Doporučená pojistka typu gl/gg Doporučená automatická pojistka typu B TLX Series 6k 8k 10k 12.5k 15k 9,0 A 11,9 A 14,9 A 18,7 A 22,4 A 13 A 16 A 20 A 20 A 25 A 16 A 20 A 20 A 25 A 32 A Tabulka 4.2 Technické údaje síťového obvodu 4 4 L _02 23

27 Požadavky na připojení 4 Kabel Podmínka Technické údaje AC 5žilový kabel Měď Vnější průměr mm Max. doporučená délka kabelů pro TLX Series 6k, 8k a 10k Max. doporučená délka kabelů pro TLX Series 12.5k Max. doporučená délka kabelů pro TLX Series 15k 2,5 mm² 21 m 4 mm² 34 m 6 mm² 52 m 10 mm² 87 m 4 mm² 28 m 6 mm² 41 m 10 mm² 69 m 6 mm² 34 m 10 mm² 59 m DC Max V, 12 A Délka kabelu 4 mm² 4,8 Ω /km < 200 m* Délka kabelu 6 mm² 3,4 Ω /km > m* Odpovídající konektor Vícekontaktní PV-ADSP4./PV-ADBP4. * Vzdálenost mezi střídačem a FV polem a zpět, plus součet délek kabelů použitých k připojení FV pole. Tabulka 4.3 Požadavky na kabely POZNÁMKA! Zabraňte větší výkonové ztrátě v kabelech než činí 1 % jmenovitého výkonu střídače. [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA [m] Obrázek 4.1 TLX Series 6k ztráty v kabelu [%] versus délka kabelu [m] 24 L _02

28 Požadavky na připojení [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA [m] Obrázek 4.2 TLX Series 8k ztráty v kabelu [%] versus délka kabelu [m] [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA [m] Obrázek 4.3 TLX Series 10k ztráty v kabelu [%] versus délka kabelu [m] L _02 25

29 Požadavky na připojení [%] mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA [m] Obrázek 4.4 TLX Series 12.5k ztráty v kabelu [%] versus délka kabelu [m] [%] mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA [m] Obrázek 4.5 TLX Series 15k ztráty v kabelu [%] versus délka kabelu [m] Při výběru typu a průřezu kabelů vezměte v úvahu také následující faktory: - Teplota okolí - Typ umístění (ve zdi, pod zemí, volně položený a podobně) - Odolnost vůči UV záření 26 L _02

30 Požadavky na připojení Impedance sítě Impedance sítě musí odpovídat technickým údajům, aby nedošlo k neúmyslnému odpojení od sítě nebo ke snížení výstupního výkonu. Podobně důležité je, aby byly použity správné dimenze kabelů a aby nedocházelo ke ztrátám. Navíc je třeba vzít v úvahu napětí naprázdno v připojovacím bodě. V následujícím grafu je uvedena maximální povolená impedance sítě jako funkce napětí naprázdno pro střídače řady TLX Series. Z G[ ] kw 8 kw 10 kw 12.5 kw 15 kw 150AA U AC [V] Obrázek 4.6 Impedance sítě: Maximální povolená impedance sítě [Ω] versus Napětí naprázdno [V] 4.3 Požadavky na připojení FV systému V Tabulka 4.4 jsou uvedeny jmenovité a maximální vstupní hodnoty na FV vstup a celkem. Aby nedošlo k poškození střídače, je třeba dodržet při dimenzování FV generátoru pro střídač mezní hodnoty uvedené v tabulce. Informace o pravidlech a doporučeních o dimenzaci FV generátoru (pole panelů) a vyrovnání s kapacitou střídače naleznete v Doporučení a cíle pro dimenzování. Parametr TLX Series 6k 8k 10k 12.5k 15k Počet FV vstupů 2 3 Maximální vstupní napětí naprázdno (Vdcmax) V Minimální napětí MPP (Vmppmin) 250 V Maximální napětí MPP (Vmppmax) 800 V Max./jmen. vstupní proud (Idcmax) 12 A Maximální zkratový proud (Isc) 12 A Maximální FV výkon na vstup na hlídač bodu max. výkonu (Pmpptmax) Max./jmen. převedený FV výkon na vstup, celkový (ΣPmpptmax) Tabulka 4.4 Provozní podmínky FV systému W W W W W W L _02 27

31 Požadavky na připojení I [A] 150AA I dc, max I sc 12, , , 800 V dc, max V dc, min V dcmpptmax U [V] Obrázek 4.7 Provozní rozsah na hlídač bodu max. výkonu 1 Provozní rozsah na hlídač bodu max. výkonu Tabulka 4.5 Legenda k Obrázek 4.7 Maximální napětí naprázdno Napětí naprázdno z FV řetězců nesmí překročit mezní maximální napětí naprázdno střídače. Zkontrolujte uvedené napětí naprázdno při nejnižší provozní teplotě FV panelu. Rovněž zkontrolujte, zda není překročeno maximální napětí systému FV panelů. Během instalace je třeba před připojením FV panelů ke střídači napětí zkontrolovat; použijte voltmetr kategorie III, který dokáže změřit stejnosměrné napětí do V. Pro tenkovrstvé panely platí speciální požadavky. Viz Tenkovrstvé panely. Je třeba dodržet mezní hodnoty výkonu pro jednotlivé FV vstupy. Nicméně převedený vstupní výkon bude omezen max. převedeným FV vstupním výkonem, celkovým součtem (Σmpptmax) a nikoli součtem max. FV vstupních výkonů na hlídač bodu max. výkonu (Pmpptmax1 + Pmpptmax2 + Pmpptmax3). Max./jmen. převedený FV výkon na vstup, celkový 2 nebo 3 hlídače bodu max. výkonu mohou celkem zvládnout větší výkon, než jaký dokáže střídač převést. Pokud je k dispozici nadbytek FV výkonu, střídač omezí odběr výkonu posunutím bodu max. výkonu. Napětí v bodě max. výkonu Napětí řetězce v bodě max. výkonu musí ležet uvnitř provozního rozsahu hlídače bodu max. výkonu střídače, definovaného minimálním provozním napětím v bodě max. výkonu (250 V) a maximálním provozním napětím v bodě max. výkonu (800 V), pro rozsah teplot FV panelů. Zkratový proud Maximální zkratový proud (Isc) nesmí překročit absolutní maximum, které střídač snese. Zkontrolujte specifikaci zkratového proudu při nejvyšší provozní teplotě FV panelu. 28 L _02

32 Požadavky na připojení 1 1 DC 2 AC 150AA což v 1 000V systému odpovídá minimálnímu odporu 1 MΩ. Nicméně FV panely vyráběné podle normy IEC61215 jsou testovány pouze na specifický minimální odpor 40 MΩ*m². Tudíž, u 15kW elektrárny s 10% účinností FV panelů tvoří celková plocha panelů 150 m² a minimální odpor tedy vychází jako 40 MΩ*m²/150 m²=267 kω. Požadovaný limit 1 MΩ byl z tohoto důvodu snížen na 200 kω (+200 kω jako kompenzace nepřesnosti měření) a byl takto schválen příslušnými německými úřady (Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung, Fachhausschuss Elektrotechnik). V průběhu instalace je třeba odpor ověřit před připojením FV panelů ke střídači. Postup ověření odporu je popsán v části Připojení k FV systému Uzemnění Svorky FV polí nelze uzemnit. Povinně je však nutné uzemnit všechny vodivé materiály, např. montážní systém, aby vyhovovaly obecným přepisům týkajícím se elektroinstalace. Obrázek 4.8 Max./jmen. převedený FV výkon na vstup, celkový 1 Provozní rozsah jednotlivých hlídačů bodu max.výkonu. 2 Σmpptmax, převedený Tabulka 4.6 Legenda k Obrázek 4.8 Obrácená polarita Střídač je chráněn proti obrácení polarity a dokud nebude polarita správná, nebude generovat žádný výkon. Obrácení polarity nepoškodí ani střídač ani konektory. UPOZORNĚNÍ Před přepojením polarity nezapomeňte vypnout přepínač FV zátěže! Odpor FV systému vůči zemi Sledování odporu FV systému vůči zemi je zabudováno pro všechny kódy sítě, protože dodávka el. energie do sítě s příliš malým odporem by mohla poškodit střídač nebo FV panely. Podle německé normy VDE musí být odpor mezi svorkami FV polí a zemí minimálně 1 kω / VOC, Paralelní připojení FV polí FV vstupy střídače lze interně (nebo externě) zapojit paralelním způsobem. Viz Tabulka 4.7. Výhody a nevýhody paralelního připojení jsou následující: Výhody Nevýhody - Flexibilita uspořádání - Paralelní připojení umožňuje použít pro připojení FV pole ke střídači jeden dvoužilový kabel (snížení instalačních nákladů). - Není možné sledovat jednotlivé řetězce. - Možná bude třeba použít pojistky nebo kontrolky pro jednotlivé řetězce. Po fyzickém zapojení provede střídač automatický test konfigurace a nakonfiguruje se podle jeho výsledků. Příklady různých FV systémů jsou uvedeny s vysvětlením v Tabulka 4.7. L _02 29

33 Požadavky na připojení 4 Příklad Kapacita, Připojovací bod B Externí C Vstupy střídače orientace A Střídač Externí paralelní Interní a náklon řetězců Rozvodná skříňka generátor u rozdělovač * připojení paralelní připojení ve střídači 1 3 identické x Ano 3 paralelně Vyžadováno Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače (volitelně) 2 3 identické x Volitelné 1 řetězec 1 řetězec 1 řetězec 3 3 různé x Nepovoleno 1 řetězec 1 řetězec 1 řetězec 4 1 jiný x Nepovoleno pro 1 řetězec 1 řetězec 1 řetězec 2 identické řetězec 1. Volitelně pro řetězce 2 a identické x Ano 4 paralelně Vyžadováno Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače (volitelně) 6 4 identické x x Ano 3 paralelně 1 sériově Volitelné Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače 7 6 identických x Vyžadováno 2 řetězce 2 řetězce 2 řetězce 8 4 identické x x Vyžadováno 2 řetězce přes konektor typu Y 1 řetězec 1 řetězec Tabulka 4.7 Přehled příkladů FV systémů * Pokud je celkový vstupní proud větší než 12 A, použijte externí rozdělovač. 30 L _02

34 4 4 Požadavky na připojení Obrázek 4.9 Příklad FV systému 1 Obrázek 4.9 Příklad FV systému 2 Tabulka 4.8 Příklady FV systémů 1 2 Příklad Kapacita, Připojovací bod B Externí C Vstupy střídače orientace A Střídač Externí paralelní Interní a náklon řetězců Rozvodná skříňka generátor u rozdělovač * připojení paralelní připojení ve střídači 1 3 identické x Ano 3 paralelně Vyžadováno Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače (volitelně) 2 3 identické x Volitelné 1 řetězec 1 řetězec 1 řetězec Tabulka 4.9 Legenda k Tabulka 4.8 * Pokud je celkový vstupní proud větší než 12 A, použijte externí rozdělovač. L _02 31

35 Požadavky na připojení 4 Obrázek 4.9 Příklad FV systému 4 Obrázek 4.9 Příklad FV systému 3 Tabulka 4.10 Příklady FV systémů 3 4 Příklad Kapacita, Připojovací bod B Externí C Vstupy střídače orientace A Střídač Externí paralelní Interní a náklon řetězců Rozvodná skříňka generátor u rozdělovač * připojení paralelní připojení ve střídači 3 3 různé x Nepovoleno 1 řetězec 1 řetězec 1 řetězec 4 1 jiný 2 identické x Nepovoleno pro řetězec 1. Volitelně pro řetězce 2 a 3. 1 řetězec 1 řetězec 1 řetězec Tabulka 4.11 Legenda k Tabulka 4.10 * Pokud je celkový vstupní proud větší než 12 A, použijte externí rozdělovač. 32 L _02

36 4 4 Požadavky na připojení Obrázek 4.9 Příklad FV systému 5 Obrázek 4.9 Příklad FV systému 6 Tabulka 4.12 Příklady FV systémů 5 6 Příklad Kapacita, Připojovací bod B Externí C Vstupy střídače orientace A Střídač Externí paralelní Interní a náklon řetězců Rozvodná skříňka generátoru rozdělovač * připojení paralelní připojení ve střídači 5 4 identické x Ano 4 paralelně Vyžadováno Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače (volitelně) 6 4 identické x x Ano 3 paralelně 1 sériově Volitelné Výstup rozdělovače Výstup rozdělovače Tabulka 4.13 Legenda k Tabulka 4.12 * Pokud je celkový vstupní proud větší než 12 A, použijte externí rozdělovač. L _02 33

37 Požadavky na připojení 4 Obrázek 4.9 Příklad FV systému 7 Obrázek 4.9 Příklad FV systému 8 Tabulka 4.14 Příklady FV systémů 7 8 Příklad Kapacita, Připojovací bod B Externí C Vstupy střídače orientace A Střídač Externí paralelní Interní a náklon řetězců Rozvodná skříňka generátor u rozdělovač * připojení paralelní připojení ve střídači 7 6 identických x Vyžadováno 2 řetězce 2 řetězce 2 řetězce 8 4 identické x x Vyžadováno 2 řetězce přes konektor typu Y 1 řetězec 1 řetězec Tabulka 4.15 Legenda k Tabulka 4.14 * Pokud je celkový vstupní proud větší než 12 A, použijte externí rozdělovač. 34 L _02

38 Požadavky na připojení Rozměry a uspořádání kabelů FV systému Výkonová ztráta v kabelech FV systému by neměla překročit 1% jmenovité hodnoty, aby nedocházelo ke ztrátám. U pole o výkonu W při napětí 700 V to odpovídá maximálnímu odporu 0,98 Ω. Bude-li použit hliníkový kabel (4 mm² 4,8 Ω/km, 6 mm² 3,4 Ω / km), maximální délka 4 mm² bude přibližně 200 m a 6 mm² kabelu přibližně 300 m. Celková délka je definována jako dvojnásobek fyzické vzdálenosti mezi střídačem a FV polem plus délka FV kabelů v panelech. Stejnosměrné kabely nestáčejte, protože by se mohly chovat jako anténa pro rádiový šum způsobovaný střídačem. Kabely s kladnou a zápornou polaritou musí být položeny vedle sebe s co nejmenší mezerou mezi nimi. Tím se rovněž sníží indukované napětí v případě blesku a riziko poškození. vstupu střídače je tedy příliš nízké. Správné řešení je připojit k prvnímu vstupu střídače 22 panelů a potom dvakrát 20 panelů ke zbývajícím dvěma vstupům. To odpovídá hodnotám 880 V a 800 V při -10 C a výkonu W/m², podobně jako u příkladu FV systému 4. Optimalizace FV výkonu Poměr instalovaného FV výkonu za standardních podmínek (PSTC) a jmenovitého výkonu střídače (PNOM), takzvaný poměr FV síť, KPV-AC, se používá k vyhodnocení velikosti střídače. Aby bylo dosaženo maximálního výkonového poměru a cenově efektivního řešení, neměly by být překročeny následující limity: Hodnoty v Tabulka 4.17 jsou pouze orientační. 4 4 DC Max V, 12 Délka kabelu 4 mm² -4,8 Ω /km < 200 m* Délka kabelu 6 mm² -3,4 Ω /km > m* Tabulka 4.16 Technické údaje kabelů * Vzdálenost mezi střídačem a FV polem a zpět, plus součet délek kabelů použitých k připojení FV pole Doporučení a cíle pro dimenzování Optimalizace FV konfigurace: Napětí Výstupní výkon střídače je možné optimalizovat přivedením maximálního vstupního napětí naprázdno (Vdcmax) na vstup. Minimální limit pro napětí naprázdno je 500 V. Příklady: 1. U FV systému čítajícího 75 panelů, z nichž každý má napětí naprázdno 40 V při -10 C a výkonu W/m², lze zapojit až 25 panelů do jednoho řetězce (25*40 V=1 000 V). Lze tedy sestavit tři řetězce a každý řetězec dosáhne maximálního vstupního napětí střídače V při -10 C a výkonu W/m², podobně jako u příkladů FV systému 1 a Jiný FV systém má pouze 70 panelů stejného typu jako předchozí. Optimální hodnoty V proto dosáhnou jenom dva řetězce. Zbývajících 20 panelů dosáhne napětí 800 V při -10 C. Řetězec by se tedy měl zapojit do posledního vstupu střídače, podobně jako u příkladu FV systému A nakonec máme FV systém se 62 panely výše popsaného typu. Při dvou řetězcích po 25 panelech zbývá na poslední vstup střídače 12 panelů, které vyprodukují napětí naprázdno pouze 480 V při -10 C. Napětí na posledním A Typ systému Sledovací systémy Pevné systémy s ideálními podmínkami: Blízko ideální orientace (mezi JZ a JV) a sklonu (více než 10 ) Pevné systémy s polooptimálními podmínkami: Orientace nebo sklon překračují výše uvedené limity. Pevné systémy s neoptimálními podmínkami: Orientace i sklon překračují výše uvedené limity. Max. KPV- AC 1,05 1,12 1,18 Odpovídající výkon pro typ střídače TLX Series 6k 8k 10k 12.5k 15k 6,3 kwp 6,7 kwp 7,1 kwp 1,25 8 kwp 8,4 kwp 9,0 kwp 9,4 kwp 10,0 kwp Tabulka 4.17 Optimalizace FV konfigurace 10,5 kwp 11,2 kwp 11,8 kwp 12,5 kwp 13,1 kwp 14,0 kwp 14,7 kwp 15,6 kwp 15,7 kwp 16,8 kwp 17,7 kwp 18,7 kwp Podle titulu autora Dr. B. Burgera Auslegung und Dimensionierung von Wechselrichtern für netzgekoppelte PV-Anlagen, Fraunhofer- Institut für Solare Energiesysteme ISE, POZNÁMKA! Údaje platí pouze pro podmínky severní Evropy (> 48 severní šířky). Poměr FV síť se udává speciálně pro FV systémy, které jsou optimalizovány s ohledem na orientaci a sklon. Konstrukce pro jalový výkon L _02 35

39 Požadavky na připojení 4 Jmenovitý činný (P) a max. zdánlivý (S) výkon střídače jsou stejné. Proto při plném činném výkonu není k dispozici žádná rezerva pro produkci jalového (Q) výkonu. Když jsou střídače instalovány ve FV elektrárně, která musí generovat určitý jalový výkon, musí se tedy snížit instalovaná FV kapacita na jeden střídač. Je potřeba očekávat dva případy: 1. Je vyžadován určitý účiník (PF), např. PF=0,95: poměr FV síť, KPV-AC, je tudíž třeba vynásobit koeficientem 0,95. Správný poměr se potom použije pro dimenzaci elektrárny. 2. Operátor rozvodné sítě specifikuje požadovaný objem jalového výkonu (Q); jmenovitý výkon (P) je znám. Účiník PF je potom možné vypočítat jako: PF=SQRT(P 2 /(P^2+Q 2 )). Účiník PF se potom použije výše uvedeným způsobem. Plán pro nízké síťové napětí Jmenovitý výstupní výkon střídače je specifikován při napětí sítě 230 V. Vstupní výkon je potřeba snížit u AC sítě, u které je napětí pod tímto limitem. Nižší síťové napětí může být k dispozici v případech, kdy je střídač instalován v síti velmi vzdálené od transformátoru nebo při vysokém místním zatížení sítě, např. v průmyslových oblastech. Aby bylo zajištěno adekvátní napětí v AC síti, změřte napětí v síti v 10:00, 12:00 a 14:00, když je vysoké zatížení i ozáření. Existují dvě alternativy: 1. Zmenšit FV elektrárnu na: PSTC=PNOM * KPV-AC * naměřené napětí sítě/230, kde - PSTC je instalovaný FV výkon při std. podmínkách - PNOM je jmenovitý výkon střídače - KPV-AC je tzv. poměr FV síť 2. Obraťte se na místního provozovatele distribuční sítě, aby zvýšil mezní hodnotu v transformátoru Tenkovrstvé panely Někteří výrobci schválili použití střídačů TLX Series s tenkovrstvými panely. Certifikáty naleznete na Pokud pro požadovaný panel není k dispozici žádný certifikát, je třeba obdržet schválení od výrobce panelů předtím, než nainstalujete tenkovrstvé panely společně se střídači. Výkonový obvod střídačů je založen na invertovaném asymetrickém měniči a bipolárním meziobvodu. Záporný potenciál mezi FV poli a zemí je tudíž ve srovnání s jinými beztransformátorovými střídači velmi nízký. UPOZORNĚNÍ Napětí panelů během počátečního poklesu výkonu může být vyšší než jmenovité napětí v technických údajích. To je třeba vzít v úvahu při návrhu FV systému, protože příliš vysoké stejnosměrné napětí by mohlo střídač poškodit. Proud panelů může být během počátečního poklesu výkonu také vyšší než je limit proudu střídače. V takovém případě střídač odpovídajícím způsobem sníží výstupní výkon a výsledkem je nižší zisk. Proto je třeba vzít při návrhu systému v úvahu údaje o střídači a o panelech před a po počátečním poklesu výkonu Ochrana proti přepětí Střídač je vyroben s interní ochranou proti přepětí na straně sítě i FV systému. Pokud je FV systém nainstalován na budově, která je chráněna před bleskem, je třeba FV systém správně do systému ochrany před bleskem zakomponovat. Střídače jsou klasifikovány jako s ochranou Typ III (třída D) (omezená ochrana). Varistory ve střídači jsou připojeny mezi fázové a nulové vodiče a mezi kladné a záporné svorky FV systému. Jeden varistor je umístěn mezi nulový a zemnící vodič. Připojovací bod AC strana Strana FV Kategorie přepětí podle normy EN50178 Tabulka 4.18 Kategorie přepětí Řízení teploty Kategorie III Kategorie II Veškerá výkonová elektronika generuje odpadní teplo, které je třeba řídit a odvádět, aby nedošlo k poškození zařízení a aby bylo dosaženo vysoké stability a dlouhé životnosti. Teplota v okolí důležitých komponent jako jsou integrované výkonové stupně je trvale měřena, aby byla elektronika chráněna proti přehřátí. Jestliže teplota překročí stanovené limity, střídač sníží vstupní výkon, aby udržel teplotu na bezpečné úrovni. Koncepce řízení teploty střídače je založena na nuceném chlazení zajišťovaném ventilátory s proměnnými otáčkami. Ventilátory jsou elektronicky řízeny a spouštějí se jen v případě potřeby. Zadní strana střídače je zkonstruována jako chladič, který odvádí teplo generované výkonovými polovodiči v integrovaných výkonových stupních. Navíc jsou nuceně chlazeny magnetické součásti. Ve vysokých nadmořských výškách je chladicí kapacita vzduchu snížena. Řízení ventilátoru se pokusí snížené chlazení kompenzovat. V nadmořských výškách nad m je při návrhu systému třeba vzít v úvahu odlehčení střídače, aby nedocházelo ke ztrátám energie. 36 L _02

40 Požadavky na připojení Nadmořská výška m Max. zatížení střídače 95% 85% Tabulka 4.19 Kompenzace nadmořské výšky POZNÁMKA! Ochrana PELV je účinná pouze do výšky m n. m. m V úvahu je také nutno vzít další faktory, jako vyšší ozáření. Chladič je třeba pravidelně čistit a jednou ročně kontrolovat, zda není zanesený prachem či jinými znečišťujícími prvky. 4 4 Spolehlivost a životnost střídače optimalizujete tím, že střídač nainstalujete v místě s nízkou teplotou okolí. POZNÁMKA! Při výpočtu větrání uvažujte max. hodnotu odvodu tepla 600 W na střídač Simulace FV systému Před připojením střídače ke zdroji napájení pro testovací účely, např. při simulaci FV systému, se obraťte na dodavatele. Ve střídači jsou integrovány funkce, které by mohly zdroj napájení poškodit. L _02 37

41 Instalace a uvedení do prov... 5 Instalace a uvedení do provozu 5.1 Rozměry a typy instalace Obrázek 5.5 Instalujte na nehořlavý povrch 5 Obrázek 5.1 Nevystavujte trvalému proudu vody Obrázek 5.6 Instalujte ve svislé poloze na vertikální povrch Obrázek 5.2 Neumisťujte na přímé sluneční světlo Obrázek 5.7 Chraňte před prachem a plynným čpavkem Obrázek 5.3 Zajistěte dostatečné proudění vzduchu Obrázek 5.4 Zajistěte dostatečné proudění vzduchu 38 L _02

42 5 5 Instalace a uvedení do prov... Obrázek 5.8 Bezpečné vzdálenosti Při instalaci jednoho i více střídačů dbejte na dodržení uvedených vzdáleností. Doporučuje se montáž do jedné řady. Informace o montáži do více řad získáte od vašeho dodavatele. L _02 39

43 Instalace a uvedení do prov... 5 Obrázek 5.9 Montážní deska POZNÁMKA! Použití montážní desky dodané se střídačem je povinné. Použijte vruty, které bezpečně unesou hmotnost měniče. Střídač musí být vyrovnán a kvůli provádění servisu je důležité, aby byl střídač přístupný zepředu. 40 L _02

44 5 5 Instalace a uvedení do prov Montáž střídače UPOZORNĚNÍ Pro zajištění bezpečné manipulace se střídačem musí střídač přenášet dvě osoby, případně je třeba použít vhodný přepravní vozík. Je třeba mít obutou bezpečnostní obuv. Zvedněte střídač nahoru (2) přes horní okraj montážní desky, až se střídač nakloní ke zdi (3). Obrázek 5.12 Zavěšení střídače na montážní konzolu Umístěte dolní část střídače proti montážní konzole. Obrázek 5.10 Umístění střídače Střídač nakloňte dle obrázku a umístěte horní část střídače proti montážní konzole. Pomocí dvou vodicích plošek (1) v horní desce vyrovnejte střídač ve vodorovném směru. Obrázek 5.13 Dotažení vrutů Obrázek 5.11 Zajištění střídače Snižte (4) střídač a ujistěte se, že háček na základní desce střídače zapadl do spodní části montážní konzoly (5). Zkontrolujte, zda nelze vyháknout spodní část střídače z L _02 41

45 Instalace a uvedení do prov... montážní konzoly. (6) Zajistěte střídač utažením šroubů na obou stranách desky. 5.3 Sejmutí střídače Povolte pojistné vruty na obou stranách střídače. Sejmutí se provádí opačným postupem než montáž. Pevně uchopte střídač za dolní konec a zvedněte ho vertikálně přibližně o 20 mm. Střídač mírně odtáhněte od zdi. Tlačte ho nahoru poněkud skloněný, až se odpojí od montážní desky. Sejměte střídač z montážní desky Otevření a zavření střídače VAROVÁNÍ Dodržujte pravidla bezpečnosti z hlediska statické elektřiny. Před manipulací s libovolnou elektronickou komponentou je třeba vybít jakýkoli elektrostatický náboj dotknutím se uzemněného krytu. Obrázek 5.15 Otevření střídače Zatlačte přední kryt nahoru. Až ucítíte mírný odpor, klepněte do předního krytu zespodu a zaklapněte ho do stabilní pozice. Doporučujeme použít stabilní pozici a nesundávat úplně přední kryt. Obrázek 5.14 Povolení předních vrutů K povolení dvou předních vrutů použijte šroubovák TX 30. Otáčejte šroubovákem tak dlouho, dokud vruty nevyskočí ven. Vruty jsou zajištěny pružinou a nemohou vypadnout. 42 L _02

46 5 5 Instalace a uvedení do prov... Obrázek 5.16 Zavření střídače Při zavírání střídače držte jednou rukou dolní konec předního krytu a klepněte do horní strany, až vám padne do ruky. Usaďte přední kryt na místo a utáhněte dva přední vruty. Obrázek 5.17 Utažení předních vrutů UPOZORNĚNÍ Dva přední šrouby zajišťují uzemnění k čelnímu krytu. Zajistěte, aby byly oba vruty zašroubovány a dotaženy specifikovaným momentem. L _02 43

47 Instalace a uvedení do prov Ověřte, zda střídač odpovídá napětí sítě. 5.5 Připojení k AC síti 2. Vypněte hlavní jistič a proveďte opatření zabraňující připojení střídače k síti. 150AA Otevřete přední kryt. 4. Protáhněte kabel průchodkou ke svorkovnici. 5. Tři fázové vodiče (L1, L2, L3) a nulový vodič (N) jsou povinné a musí se zapojit do 4pólové svorkovnice podle příslušných označení. 5 16mm 140mm L1 L2 L3 N 6. Ochranný zemnící vodič (PE) je povinný a musí se zapojit přímo do zemnící svorky na šasi. Zasuňte vodič a upevněte ho dotažením šroubu. 7. Všechny vodiče musí být správně upevněny odpovídajícím momentem. Viz 11.5 Specifikace momentů pro instalaci střídače. 8. Zavřete přední kryt a zkontrolujte, zda jsou oba přední vruty dotaženy správným momentem (6 8 Nm), aby bylo zajištěno uzemnění. 10mm Obrázek 5.18 Odizolování žil síťového kabelu PE 9. Zapněte hlavní jistič. UPOZORNĚNÍ Z důvodu bezpečnosti zkontrolujte veškerá zapojení. Připojením fázového vodiče do nulové svorky by mohlo dojít k trvalému poškození střídače. Neodstraňujte zkratový můstek v (1). Na obrázku je vyobrazeno odizolování všech 5 žil síťového kabelu. Zemnící vodič musí být delší než fázové a nulové vodiče AA L1 L2 L3 N PE PE Obrázek 5.19 Oblast připojení střídavého napětí 1 Zkratový můstek L1, L2, 3 síťové svorky (L1, L2, L3) a nulová svorka (N) L3, N PE Ochranný zemnicí vodič Tabulka 5.1 Legenda k Obrázek L _02

48 Instalace a uvedení do prov Paralelní konfigurace FV řetězců U paralelní konfigurace FV řetězců vždy použijte interní paralelní propojku společně s externí paralelní spojkou. 1 12A Inverter 12A 20A Cabling 12A 2 PV module 150AA A 12A 20A 12A 12A 1 12A 20A 12A A 12A 20A 12A 12A 20A 30A 12A 12A 20A 1 12A 12A 12A 12A 20A 20A 7A 7A 7A 12A 12A 20A 7A 3 Obrázek 5.20 Správné paralelní připojení 1 Paralelní propojka 2 Paralelní připojení, 3 vstupy 3 Paralelní připojení, 2 vstupy Tabulka 5.2 Legenda k Obrázek 5.20 L _02 45

49 Instalace a uvedení do prov... 12A 12A 1 Inverter 12A 12A 20A 20A 2 Cabling 7A 7A 7A PV module 150AA A 12A 20A 7A A 12A 20A 5 12A 12A 12A 12A 20A 20A 30A 4 12A 12A 20A 12A 12A 20A 30A 12A 12A 20A Obrázek 5.21 Nesprávné paralelní připojení 1 Paralelní propojka 2 Paralelní připojení, 1 vstup. Došlo k překročení hodnoty proudu na prvním vstupu a tudíž k přetížení kabelu a přepínače FV zátěže. 3 Paralelní připojení chybí. Veškerý FV výkon je dodáván na první vstup a tudíž hrozí nebezpečí přetížení FV konektoru, kabelu a přepínače FV zátěže. 4 Chybí paralelní propojka a tudíž hrozí v případě závady střídače nebezpečí přetížení FV konektoru, kabelu a přepínače FV zátěže. Tabulka 5.3 Legenda k Obrázek L _02

50 Instalace a uvedení do prov Připojení FV panelů VAROVÁNÍ NEPŘIPOJUJTE FV systém k zemi! POZNÁMKA! Použijte vhodný voltmetr, který dokáže změřit stejnosměrné napětí do V. Postup připojení FV panelů: 1. Nejprve ověřte polaritu a maximální napětí FV polí změřením napětí FV systému naprázdno. Napětí FV systému naprázdno nesmí přesáhnout V DC. 2. Změřte stejnosměrné napětí mezi kladnou svorkou FV pole a zemí (nebo zelenožlutým zemnícím vodičem). Naměřené napětí by mělo být přibližně nulové. Pokud je napětí konstantní a nenulové, je někde ve FV poli narušená izolace. Než budete pokračovat, najděte místo závady a odstraňte ji. 3. Tento postup zopakujte pro všechna pole. Vstupní výkon může být na vstupy distribuován nerovnoměrně za splnění následujících předpokladů: Není překročen jmenovitý FV výkon střídače (6,2 / 8,2 / 10,3 / 12,9 / 15,5 kw). Maximální zkratový proud FV panelů nesmí překročit 12 A na vstup. 4. Přepněte na střídači přepínač FV zátěže do polohy Vypnuto. Zapojte FV kabely do konektorů MC4. Dbejte na správnou polaritu! Nyní můžete přepínač FV zátěže v případě potřeby zapnout. UPOZORNĚNÍ Jestliže konektory MC4 nesplňují požadavky krytí IP54, může dojít k proniknutí vlhkosti. Pokud nejsou osazeny FV konektory, musí být nasazeno těsnicí víčko (je součástí balení). Všechny střídače s konektory MC4 jsou dodávány s čepičkami na vstupech 2 a 3. Během instalace zlikvidujte čepičky z konektorů, které použijete. POZNÁMKA! Střídač je chráněn proti obrácení polarity, ale dokud nebude polarita opravena, nebude generovat žádný výkon. Chcete-li dosáhnout optimální výroby, musí být napětí naprázdno FV panelů nižší než maximální vstupní napětí střídače (viz 11.1 Obecné údaje) vynásobené koeficientem 1,13. UOC, STC x 1,13 UMAX, inv Ruční FV konfigurace Nastavte střídač na ruční konfiguraci FV systému na úrovni zabezpečení 1: na displeji [Nastavení Detaily nastavení FV konfigurace], pomocí webového rozhraní [Střídač Nastavení Detaily nastavení FV konfigurace]. Automatická detekce bude potom potlačena. Ruční nastavení konfigurace pomocí displeje: 1. Spusťte střídač zapnutím síťového napájení. 2. Zadejte v menu Nastavení instalační heslo (poskytnuté distributorem). Přejděte na [Nastavení Zabezpečení Heslo]. 3. Stiskněte tlačítko Back a pomocí šipek vyhledejte menu FV konfigurace v menu Detaily nastavení. Přejděte na [Nastavení Detaily nastavení FV konfigurace]. 4. Zvolte režim FV konfigurace. Konfigurace musí odpovídat zvolenému zapojení. Přejděte na [Nastavení Detaily nastavení FV konfigurace Režim: Paralelní]. 5 5 Obrázek 5.22 Oblast připojení stejnosměrného napětí L _02 47

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

CZ Appendix. Manuál. Quattro 12 3000 120 50 30 230V 24 3000 70 50 30 230V 48 3000 35 50 30 230V

CZ Appendix. Manuál. Quattro 12 3000 120 50 30 230V 24 3000 70 50 30 230V 48 3000 35 50 30 230V CZ Appendix Manuál Quattro 12 3000 120 50 30 230V 24 3000 70 50 30 230V 48 3000 35 50 30 230V Autorská práva 2008 Victr Energy B.V. Všechna práva vyhrazena Tato publikace ani její části nesmí být nijak

Více

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V NEOSOLAR E N C Z MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V 48 3000 35-16 230/240V 48 3000 35-50 230/240V Neosolar, spol.

Více

CZ Appendix. Manuál. Quattro 12 5000 220 100 100 230V 24 8000 200 100 100 230V 48 8000 110 100 100 230V 48 10000 140 100 100 230V

CZ Appendix. Manuál. Quattro 12 5000 220 100 100 230V 24 8000 200 100 100 230V 48 8000 110 100 100 230V 48 10000 140 100 100 230V CZ Appendix Manuál Quattro 12 5000 220 100 100 230V 24 8000 200 100 100 230V 48 8000 110 100 100 230V 48 10000 140 100 100 230V Autorská práva 2008 Victr Energy B.V. Všechna práva vyhrazena Tato publikace

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger Copyright: COMET System, s.r.o. Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv

Více

WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER ECO (WRE 01/06/14 A WT 02/10) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední revize: 22. 12. 2014 Výrobce: SOLAR

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.9 Datum

Více

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE www.mt.com XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F Obsah 1 Úvod 11 1.1 Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace

Více

Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/2006 11424362 / CS EE410000

Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/2006 11424362 / CS EE410000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Obslužný terminál DOP11A EE41 Vydání 5/26 11424362 / CS Systémová příručka SEW-EURODRVE Driving the world Obsah

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více