Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz"

Transkript

1

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3

4 prof. Ing. Hana Machková, CSc., doc. Ing. Eva Èernohlávková, CSc., doc. Ing. Alexej Sato, CSc., a kolektiv Mezinárodní obchodní operace 5., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Autorský kolektiv: prof. Ing. Hana Machková, CSc. kap. 1 (vyjma 1.3.1), kap. 3 doc. Ing. Eva Èernohlávková, CSc. kap. 2 (vyjma 2.4.3), 4, 5, 6, 10, 12 (vyjma 12.4), èást 11.3 doc. Ing. Alexej Sato, CSc. kap. 7, 8, 9, 11 (vyjma 11.3), èást 2.4.3, èást 12.4 Ing. Jan Kouba kap. 13 doc. Ing. Josef Malý, Ph.D. kap. 14, èást Odborná recenze: prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. doc. Ing. Marie Koneèná, CSc. Vydání odborné knihy schválila Vìdecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Odpovìdná redaktorka Mgr. Marie Zelinová Sazba Milan Vokál Poèet stran 240 Páté vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a.s. Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto ISBN Upozornìní Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této publikace nesmí být reprodukována a používána v elektronické podobì, kopírována a nahrávána bez pøedchozího písemného souhlasu nakladatele.

5 Obsah O autorech...9 Úvod...11 Summary Formy podnikání na mezinárodních trzích Služby na podporu mezinárodního podnikání Faktory ovlivòující volbu formy vstupu na mezinárodní trhy Vývoz a dovoz zboží a služeb Prostøednické vztahy Smlouvy o výhradním prodeji Obchodní zastoupení Smlouva mandátní Komisionáøská smlouva Vývozní aliance sdružení vývozcù Pøímý vývoz Formy pøítomnosti podniku na zahranièních trzích nenároèné na kapitálové investice Licence Franchising Smlouva o øízení Zušlechťovací operace Mezinárodní výrobní kooperace Kapitálové vstupy podniku na zahranièní trhy Uskuteèòování mezinárodních obchodních operací Východiska pro mezinárodní obchodní operace Prùbìh obchodních operací Uzavírání mezinárodních kupních smluv Obsah kupních smluv Plnìní kupních smluv Dokumenty v mezinárodním obchodì Zvláštnosti smluvního zajišťování vybraných obchodních operací Obchody na aukcích Nìkteré zvláštnosti uzavírání smluv v obchodì investièními celky Realizace veøejných zakázek Dodací podmínka (parita) Mezinárodní výkladová pravidla INCOTERMS Doložky INCOTERMS Obsah jednotlivých doložek Skupina E Skupina F Skupina C Skupina D

6 3.3 INCOTERMS Doložky INCOTERMS Platební podmínky Funkce platební podmínky Smìnka a šek v mezinárodním obchodì Smìnky Šeky Hlavní druhy platebních podmínek Platba pøedem Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso Dodávky na otevøený úèet Dodavatelský úvìr Nìkteré nástroje zajištìní úvìrových rizik Bankovní záruka Výhrada vlastnictví Další možnosti zajištìní úvìrových rizik Cenová politika a cenová kalkulace Východiska pro tvorbu cen na zahranièních trzích Cena v mezinárodních kupních smlouvách Kalkulace v zahranièním obchodì Financování mezinárodního obchodu Druhy úvìrù v mezinárodním obchodì Dodavatelský úvìr Úvìr poskytnutý odbìratelem Zprostøedkovatelský úvìr Bankovní úvìr Vládní úvìry Úvìry mezinárodních organizací Tradièní metody a nástroje financování Metody krátkodobého financování Metody støednìdobého a dlouhodobého financování Alternativní metody financování Faktoring Forfaiting Leasing Vnitrounijní plnìní Vnitrounijní dodání a poøízení zboží Dodání zboží do jiného èlenského státu EU Poøízení zboží z jiného èlenského státu EU Nìkteré výjimky ze základních pravidel pro dodání èi poøízení zboží Poskytování služeb mezi èlenskými zemìmi EU Princip obrácené daòové povinnosti reverse charge Karuselové obchodní operace Výkaznictví vnitrounijního obchodu Intrastat Technická harmonizace v zemích EU

7 8. Celní øízení v EU Dovoz a vývoz zboží Celní øízení Celní sazebník TARIC (Tarif intégré communautaire) Pùvod zboží Celní hodnota Celní režimy Celní dluh Logistika v mezinárodním obchodì Význam logistiky v mezinárodním obchodì Smluvní zajištìní pøepravních operací Železnièní pøeprava Silnièní pøeprava Letecká pøeprava Námoøní a øíèní pøeprava Kombinovaná pøeprava Poštovní a kurýrní pøeprava Skladovací služby Kontrolní služby Rizika v mezinárodním obchodì Riziko v podnikání Druhy rizik v mezinárodních ekonomických vztazích Rizika tržní Rizika komerèní Rizika pøepravní Rizika teritoriální Rizika kurzová Riziko odpovìdnosti za výrobek Respektování rizikovosti v øízení podnikù Pojištìní rizik v mezinárodním obchodì Ekonomický význam a právní rámec pojištìní rizik Pojištìní pøepravních rizik Smluvní zajištìní pøepravních rizik Rozsah pojistného krytí Spoleèná havárie Pojištìní úvìrových rizik Komerèní úvìrové pojištìní Úvìrové pojištìní se státní podporou Pojištìní odpovìdnosti za škodu Pojištìní veletrhù a výstav Vázané obchodní operace Kompenzace Protinákupy Buyback, production sharing, kooperace na kompenzaèním základì Cash-back Offsety

8 Druhy offsetù Offsety v ÈR Reexporty Obchody na komoditních burzách Podstata komoditní burzy a podmínky jejího fungování Druhy burzovních obchodù Legislativní zázemí a úèastníci burzovního trhu (v USA) Realizace obchodù na komoditní burze (v USA) Souèasný vývoj burzovních obchodù Specifika obchodování nehmotnými statky Licenèní smlouva Stanovení ceny za licenci Licenèní poplatky Jiné úhrady v licenèních smlouvách Platební podmínky Druhy licencí Licence na know-how Èistá licenèní smlouva a smlouva smíšená Sdružená licence Licence výluèná a nevýluèná Aktivní a pasivní licence Vzájemná bezplatná licence Mlèky poskytnutá licence Nabídka licence Nucená a zákonná licence Licence na pøihlášku nehmotného statku k ochranì Licence na ochrannou známku Sublicence a pøevod práva z licence Smlouvy uzavírané v souvislosti s licenèní smlouvou Dohoda o utajení Opèní smlouva Smlouva o právu prvního odmítnutí Smlouva o dílo nehmotné Nakládání prùmyslovým vlastnictvím v ÈR a legislativa EU Evropská patentová úmluva Spoleèný patent EU Dodatková ochranná osvìdèení Nová legislativa EU prùmyslové vzory a biotechnologické vynálezy Prùmyslové vzory Užitné vzory Ochranné známky Seznam zkratek Seznam literatury Rejstøík Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 O autorech 9 O autorech Prof. Ing. Hana Machková, CSc. Pùsobí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde také vystudovala obor Ekonomika a øízení zahranièního obchodu. V souèasné dobì je prorektorkou pro zahranièní vztahy a PR a vedoucí katedry mezinárodního obchodu na Fakultì mezinárodních vztahù. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. V roce 1996 jí francouzská vláda udìlila titul Chevalier dans l Ordre des Palmes Académiques (Rytíø øádu akademických palem). Je èlenkou Vìdecké rady VŠE v Praze a Vìdecké rady Fakulty mezinárodních vztahù a garantem studijních programù Mezinárodní obchod a International Business Central European Business Realities. Pøednáší jako hostující profesorka na univerzitách v Lyonu a Paøíži. Má bohatou publikaèní èinnost, je autorkou øady uèebnic a odborných èlánkù v ÈR i v zahranièí. Doc. Ing. Eva Èernohlávková, CSc. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializaci ekonomika a øízení zahranièního obchodu. V tomto oboru také obhájila kandidátskou práci a byla jmenována docentkou. Dlouhodobì pùsobí pedagogicky a výzkumnì na katedøe mezinárodního obchodu. Odbornì se zamìøuje na operace v zahranièních ekonomických vztazích, jejich financování, vliv zahranièních ekonomických vztahù na ekonomiku podniku a problémy konkurenceschopnosti podnikù na zahranièních trzích. Je autorkou a spoluautorkou øady knižních publikací, uèebních textù, vìdeckých prací a èlánkù. Mezinárodní zkušenosti získala díky dlouhodobému pobytu v Dánsku a spoluprací se skandinávskými vysokými školami. Je èlenkou vìdecké rady Fakulty mezinárodních vztahù VŠE. Její pedagogické aktivity zahrnují také semináøe a kurzy pro manažery. Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. Po absolutoriu oboru Ekonomika a øízení zahranièního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze pùsobil postupnì v obchodním úseku podniku zahranièního obchodu Merkuria, jako obchodní delegát na èeskoslovenském velvyslanectví v Belgii a jako obchodní øeditel afilace spoleènosti Strojimport, a. s., v Bruselu. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumnì i publikaènì zamìøil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské èinnosti se zahranièím. Má velmi bohatou publikaèní èinnost jako autor a spoluautor øady knižních publikací, vìdeckých prací a odborných èlánkù. Od roku 1999 pùsobí v pražské poboèce koncernu Carl Zeiss v úseku korporátní komunikace a public relations. Ing. Jan Kouba Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor zahranièní obchod. Po absolvování nastoupil do spoleènosti Koospol, a. s., kde zastával rùzné pracovní pozice, mimo jiné také jako vedoucí burzovního oddìlení afilace Pilsner Urquel v Londýnì. Od roku 1992 je èlenem pøedstavenstva a. s. CUKREX Praha. Dlouhodobì se zamìøuje na velmi specifickou

10 10 Mezinárodní obchodní operace oblast mezinárodního obchodu, a sice na obchod zemìdìlskými komoditami burzovního charakteru, pøedevším obilím, cukrem, kakaem, kávou a olejninami. Absolvoval praktické stáže u brokerských firem ve Vídni, Chicagu a New Yorku. Své dlouholeté praktické zkušenosti z obchodování na komoditních burzách využívá i ve své odborné pøednáškové a publikaèní èinnosti. V tomto smìru spolupracuje od roku 1994 s Fakultou mezinárodních vztahù VŠE v Praze, pedagogicky pùsobil i na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze v postgraduálních kurzech organizovaných pro èleny komoditních burz v ÈR. Doc. Ing. Josef Malý, Ph.D. Po ukonèení studia na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 1981 pracoval v podniku zahranièního obchodu Polytechna v oblasti prodeje a nákupu práv k prùmyslovému vlastnictví. Od roku 1991 spolupracuje s katedrou mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahù VŠE v Praze, od r jako její interní èlen. Vyuèuje pøedmìty Mezinárodní obchodní operace a Obchod prùmyslovými právy. V letech absolvoval studijní pobyty na Norwegian School of Management, Sandvika v Norsku a na Buckinghamshire College of Higher Education, St. Gilles ve Velké Británii. V letech pùsobil v øídících funkcích u zahranièních i èeských spoleèností. Vìnuje se rovnìž konzultantské èinnosti v oblasti prùmyslových práv, napø. pro AV ÈR, Patentservis Praha, a. s. Podílí se také na provádìní evaluací projektù financovaných s podporou fondù EU. Je autorem øady publikací a èlánkù v oblasti obchodu prùmyslovými právy.

11 Úvod 11 Úvod Kolektiv autorù katedry mezinárodního obchodu VŠE v Praze pøedkládá veøejnosti již páté, aktualizované a rozšíøené vydání odborné publikace Mezinárodní obchodní operace, tøetí v nakladatelství Grada. Publikace je koncipována nejen jako odborná literatura pro potøeby vìdecko-výzkumné, ale i jako studijní literatura pro vysokoškolské studenty, kteøí se vìnují problematice mezinárodního obchodu, a pracovníky firem zamìøených na podnikání v mezinárodním mìøítku. Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními problémy, které musejí exportéøi a importéøi øešit v obchodu hmotným zbožím i v ostatních formách hospodáøské spolupráce se zahranièím. V míøe nezbytnì nutné se zabývá i nìkterými službami, které bezprostøednì souvisejí s uskuteèòováním mezinárodního podnikání i s institucionálním rámcem, který vytváøí podmínky pro jeho realizaci. Publikace je èlenìna do ètrnácti kapitol. Úvodní kapitola je vìnována strategickým rozhodováním o formách podnikání na zahranièních trzích a postihuje východiska pro volbu jednotlivých forem. Tìžištì publikace tvoøí kapitoly zabývající se provádìním mezinárodního obchodu: prùbìhem obchodních operací a uzavíráním kupních smluv a v návazných kapitolách potom obvyklými podmínkami mezinárodních kupních smluv, a sice se zamìøením na dodací podmínky (INCOTERMS 2000 a nová verze INCOTERMS 2010), platební podmínky a tvorbu cen. Další kapitoly rozebírají aktivity nezbytné pro realizaci obchodu, zejména celní øízení, problematiku obchodování na vnitøním trhu EU, financování, logistické zajišťování obchodních operací a pojišťování. Pozornost je vìnována také rizikovosti mezinárodního podnikání a tvorbì rizikové politiky podnikù. Pøedmìtem výkladu jsou i nìkteré netradièní obchodní operace vèetnì offsetù, burzovní obchody a obchod nehmotnými statky. Èeská republika je nedílnou souèástí globální svìtové ekonomiky. Globalizace pøináší èeským podnikùm nejen øadu možností pro zapojení do mezinárodních podnikatelských aktivit, ale je spojena i s urèitými hrozbami, zejména se stále se zostøující konkurencí na mezinárodních trzích. Ekonomická krize prokázala zásadní význam zahranièního obchodu pro èeskou ekonomiku. Zatímco øadu let byl zahranièní obchod faktorem, který podporoval rùst HDP, v roce 2009 pøispìl zejména kvùli snížení zahranièní koupìschopné poptávky a hospodáøskému poklesu na hlavních vývozních trzích k jeho poklesu. Pokud si èeské podniky chtìjí udržet mezinárodní konkurenceschopnost, musí nejen vyrábìt kvalitní výrobky, ale také ovládat složitou problematiku mezinárodních obchodních operací a vycházet z dlouhodobé strategie mezinárodního marketingu. Snahou autorského kolektivu proto bylo poskytnout ètenáøùm, ať z øad odborné veøejnosti, studentù èi pracovníkù praxe, ucelené informace pro snadnìjší orientaci v možnostech, formách a podmínkách pro podnikání na mezinárodních trzích. Vybrané kapitoly této publikace byly zpracovány v rámci dvou výzkumných projektù IGS VŠE v Praze: F2/3/2010 Postavení ÈR jako zemì pùvodu zboží a služeb a F2/19/2010 Øešení dopadù finanèní a ekonomické krize na vývozce v ÈR. Autoøi by zároveò chtìli podìkovat všem pracovníkùm teorie i praxe, kteøí svými námìty, radami a doporuèeními pøispìli k vypracování této publikace. Budou vdìèni i za všechny pøipomínky z øad ètenáøù.

12 12 Mezinárodní obchodní operace Summary A team of authors from the Department of International Trade at the University of Economics, Prague has prepared the 5 th edition of this book. The main objective is to propose to the research community, students and practitioners a comprehensive text covering the main fields of international trade operations, especially in goods, and to explain the main challenges that exporters and importers have to face in international markets. On one hand, globalization and recent changes in the international environment provide the opportunity to companies to develop international activities worldwide as well as offer unprecedented opportunities for firms. On the other hand, globalization is also linked with many threats, especially intense international competition. Since 2008, companies have had to face the impact of global economic and financial crises. It is mainly organizations with a deep knowledge of export and import techniques that can pass through these difficult crisis times and potentially even strengthen their competitiveness for the period of economic recovery. The book International Trade Operations is organized into fourteen chapters. The main international market entry strategies are the subjects of the first chapter. Special attention is paid to export entry mode (agency, distributorship, intermediary contracts, export alliance), licensing, franchising, outsourcing and direct investment. The core of the book is in the chapters explaining international transactions: the contract of sale, general conditions of sale, export documents, delivery terms (Incoterms 2000 and the newest version of Incoterms 2010), payment terms (bill of exchange and cheque, cash in advance, documentary credit, documentary collection, open account, supply credits), tools for the improvement of security of international transactions (bank guarantees and others) and pricing policy. The following chapters complete the scope of export and import activities: financing of international trade operations by various kinds of credits and trade finance tools (factoring, forfaiting), customs clearance, EU and internal market, international logistics and insurance. Special attention is given to risk management, so important in today s growing uncertainty within the international business environment. The last part of the book is dedicated to so-called special trade operations. One chapter describes countertrade operations (barter, counter-purchase, buyback, cash-back, offsets), another explains international exchange stocks and commodities business and the last one deals with intangible goods and industrial properties.

13 Formy podnikání na mezinárodních trzích Formy podnikání na mezinárodních trzích Díky rostoucí liberalizaci mezinárodního podnikatelského prostøedí si mohou podniky volit stále širší spektrum forem podnikání na mezinárodních trzích. Malé a støední podniky obvykle zaèínají podnikat formou vývozních a dovozních operací, velké firmy kombinují øadu forem podle zvolené strategie pro cílové zahranièní trhy. Pøi rozvoji mezinárodních aktivit mohou èeské podniky využít nabídku služeb øady institucí, které se na podporu mezinárodního podnikání zamìøují. 1.1 Služby na podporu mezinárodního podnikání Stejnì jako ve vìtšinì vyspìlých zemí existuje i v Èeské republice pomìrnì široká nabídka služeb státu a dalších institucí na podporu exportu. Jedná se napø. o poradenství, vzdìlávání, informaèní služby, úèast na státem podporovaných zahranièních výstavách a veletrzích, vybrané marketingové služby, zvýhodnìné financování, pojištìní rùzných typù rizik apod. Proexportní politika i podpora podnikání a investic spadají do gesce Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR (MPO). Toto ministerstvo je zøizovatelem dvou významných agentur, které poskytují èeským podnikatelským subjektùm øadu služeb. Èeská agentura na podporu obchodu CzechTrade poskytuje poradenské, informaèní, asistenèní a vzdìlávací služby jak pro zaèínající exportéry, tak pro podniky, které již na zahranièních trzích pùsobí. Nabízí napø. služby více než 30 zahranièních kanceláøí (prùzkum trhu, vyhledávání obchodních kontaktù, ovìøení zájmu o nabídku, organizaci obchodních jednání èi dlouhodobou exportní asistenci), on-line informaèní služby o exportních pøíležitostech, možnost prezentace v Adresáøi exportérù, úèast na výstavách a veletrzích atp. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest poskytuje zejména informace o možnostech podpory pro malé a støední podnikatele, zodpovídá za implementaci dotaèních programù financovaných EU a státem, poskytuje poradenství k projektùm, spravuje databáze èeských dodavatelských firem, poskytuje souèinnost pøi realizaci investièních projektù a zprostøedkování státní investièní podpory i tzv. AfterCare (služby pro zahranièní investory, kteøí již pùsobí v Èeské republice). MPO podporuje i informaèní služby pro vývozce formou provozování Zelené linky pro export a internetových portálù pro podnikání a export BusinessInfo.cz a Export.cz. Kromì MPO je v oblasti proexportní politiky aktivní i Ministerstvo zahranièních vìcí, které zodpovídá za ekonomickou diplomacii realizovanou zastupitelskými úøady ÈR v zahranièí èi generálními konzuláty s obchodnì-ekonomickými úseky a dále Èeskými centry. Dalšími významnými subjekty, které podporují mezinárodní podnikatelské aktivity èeských podnikù, jsou Èeská exportní banka ÈEB a Exportní garanèní a pojišťovací spoleènost EGAP. ÈEB financuje vývozní operace, jež vyžadují dlouhodobé zdroje financování za výhodné úrokové sazby. EGAP poskytuje úvìrové pojištìní se státní podporou, a pomáhá tak èeským exportérùm, investorùm a jejich bankám v pøípadì, kdy pro rizika spojená s fi-

14 14 Mezinárodní obchodní operace nancováním vývozu nebo zahranièní investice nenajdou vhodné pojištìní na komerèním trhu. Prostøednictvím Státního zemìdìlského intervenèního fondu SZIF se mohou èeské potravináøské firmy zapojit do programù na propagaci zemìdìlských produktù na vnitøním trhu EU i v tøetích zemích a využít i další formy marketingové podpory (propagaèní kampanì, spolupráce pøi prezentaci na zahranièních výstavách a veletrzích, marketingové poradenství a služby, vzdìlání, informace o zahranièní legislativì, pomoc pøi získávání finanèních prostøedkù pro perspektivní projekty). SZIF také poskytuje informace o trhu se zemìdìlskými komoditami v Èeské republice, Evropské unii a ostatních zemích. Informaèní služby týkající se celní problematiky poskytují specializovaná pracovištì Celní správy ÈR Centrum pro základní poradenství a informace z oblasti celní a daòové problematiky a dalších kompetencí Celní správy ÈR a Centrum pro podávání informací o celních sazbách a integrovaném tarifu Spoleèenství Taric. Podporu pøi rozvoji podnikatelských aktivit v zahranièí nabízejí i rùzné svazy a profesní sdružení. Hospodáøská komora ÈR podporuje vstupy podnikù na zahranièní trhy poskytováním teritoriálních informací, poskytováním informací o podmínkách pro obchod a podnikání v zahranièí, poskytováním asistenèních služeb, organizací podnikatelských misí a kontaktních akcí atd. Obdobné služby nabízí také Svaz prùmyslu a dopravy èi Národní výbor Mezinárodní obchodní komory ICC Czech Republic. 1 Èeské podniky mohou využívat i øadu služeb nabízených Evropskou unií. Jedná se napø. o poradenství o podnikání v rámci EU, které poskytuje celoevropská síť Entreprise Europe Network (tato síť má celkem 11 poboèek v ÈR), informaèní služby pro podnikání na trzích tøetích zemí MADB (Market Access Database Databáze pøístupu na trhy tøetích zemí), European Small Business Portal (Evropský portál pro malé podniky) nebo Your Europe Business (Vaše Evropa Podniky). 1.2 Faktory ovlivòující volbu formy vstupu na mezinárodní trhy Na zahranièních trzích mohou podniky využívat rùzné strategie mezinárodního podnikání. Pøed rozhodnutím o tom, zda firma zaène samostatnì podnikat na mezinárodních trzích, je tøeba vyhodnotit jak faktory vnitøní, tak faktory vnìjší. Podnikání na mezinárodních trzích má celou øadu specifik a je spojeno se znaènými nároky nejen na obchodní, marketingové a finanèní kapacity, ale vyžaduje i rozšíøení výrobních kapacit, adaptace výrobního sortimentu podle podmínek cílových zahranièních trhù, a zmìny v oblasti lidských zdrojù, napø. nábor nových jazykovì vybavených pracovníkù se zkušenostmi z oblasti realizace mezinárodního obchodu èi proškolení zamìstnancù stávajících atp. Proto by si mìl podnik pøed koneèným rozhodnutím o vstupu na mezinárodní trhy provést analýzu své pøipravenosti na mezinárodní podnikání. Metodologii, jak si mohou zaèínající vývozci ovìøit pøipravenost na export formou vyplnìní on-line Dotazníku exportní pøipravenosti, nabízí na svých webových stránkách napø. CzechTrade. 1 Mezinárodní obchodní komora se sídlem v Paøíži hraje v mezinárodním obchodì dùležitou úlohu. Jejím hlavním úkolem je vypracovávat pravidla pro mezinárodní podnikání. Mezinárodní obchodní komora je napøíklad autorem mezinárodních pravidel INCOTERMS, pravidel pro oblast bankovnictví, vypracovala Øád pro rozhodèí øízení, vzorovou Mezinárodní kupní smlouvu atd. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 Pøi volbì strategie pro cílový trh je vždy nutno zohlednit zvláštnosti a vyspìlost trhu a celou øadu dalších faktorù. Jedná se zejména o: obchodnìpolitické podmínky celní a devizový režim, kurzová politika, netarifní nástroje obchodní politiky (technické pøekážky, množstevní omezení, minimální ceny, antidumpingová cla, dovozní pøirážky, dovozní depozita atp.); ekonomické prostøedí hospodáøský rùst, míra inflace, míra nezamìstnanosti, rùst prùmyslové výroby, vývoj reálných smìnných relací, investic, platební bilance, demografický vývoj, životní úroveò a dynamika spotøeby; politické prostøedí politický systém, politická stabilita, èlenství dané zemì v regionálních integraèních seskupeních a její politické vazby na další státy, vztah k zahranièním firmám, korupèní prostøedí, význam zájmových skupin; právní prostøedí stabilita a dùvìryhodnost legislativního prostøedí, podmínky pro zahranièní podnikatelské subjekty, možnost kontroly vlastnictví, možnost nákupu nemovitostí a pozemkù, devizovì-právní aspekty podnikání zahranièních subjektù, možnost repatriace zisku do zahranièí, øešení sporù pøi podnikání se zahranièím, podmínky pro zamìstnávání cizincù; charakteristika výrobkù prùmyslové výrobky, zemìdìlské výrobky, spotøební zboží krátkodobé èi dlouhodobé spotøeby, dodávky pro veøejný sektor; charakteristika obchodního partnera právní forma spoleènosti, vlastnická struktura, ruèení, osoby oprávnìné jednat jménem firmy, postavení na trhu, velikost firmy, reference; efektivnost vybrané formy podnikání pomìr vynaložených nákladù a rizik, návratnost vložených prostøedkù, pøedpokládaná míra zisku. Mezinárodní podnikání mùže mít celou øadu forem, jež obvykle èleníme do tøí základních skupin. Jedná se o vývoz a dovoz zboží a služeb (obchodní operace), formy nenároèné na kapitálové investice (licence, franchising atp.) a kapitálovì nároèné formy vstupu na mezinárodní trhy (napø. pøímé zahranièní investice). 1.3 Vývoz a dovoz zboží a služeb Nejjednodušší formou vstupu na zahranièní trhy, kterou zaèínají obvykle rozvíjet své mezinárodní aktivity èeské podniky, jsou tradièní vývozní a dovozní operace. Pøi vývozu mohou firmy využít øadu obchodních metod a spolupracovat na základì smluvních vztahù s rùznými subjekty prostøedníky, výhradními prodejci, obchodními zástupci, mandatáøi, komisionáøi atp. Volba práva pøi uzavírání smluv záleží vždy na dohodì stran. 2 V pøípadì výhradního prodeje a obchodního zastoupení mohou smluvní strany použít vzorové smlouvy Mezinárodní obchodní komory (ICC Models Contracts) Prostøednické vztahy Formy podnikání na mezinárodních trzích 15 V mezinárodním obchodì se mùžeme setkat s celou øadou prostøedníkù, tj. subjektù, které obchodují vlastním jménem, na vlastní úèet a riziko. Prostøedníci prodávají zboží nakoupené na základì bìžných kupních smluv (contract of sale) dalším odbìratelùm èi koneèným spotøebitelùm. Jejich odmìnou je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, tzn. cenová marže. Použití služeb prostøedníka mùže být výhodné pro malé a støední podniky, pro nìž je vývoz 2 V dalším textu bude pro názornost využíváno ustanovení èeského obchodního zákoníku.

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE HANA MACHKOVÁ, EVA ČERNOHLÁVKOVÁ, ALEXEJ SATO A KOLEKTIV MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE VSTUP NA ZAHRANIČNÍ TRHY DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ CELNÍ ŘÍZENÍ LOGISTIKA POJIŠTĚNÍ RIZIK ELEKTRONICKÉ

Více

Mezinárodní obchodní operace

Mezinárodní obchodní operace prof. Ing. Hana Machková, CSc., doc. Ing. Eva Èernohlávková, CSc., doc. Ing. Alexej Sato, CSc., a kolektiv Mezinárodní obchodní operace 5., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. Ing. Hana Machková, CSc. Mezinárodní marketing 3., aktualizované a pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 7 840

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Kniha vznikla v rámci øešení Výzkumného zámìru MŠMT, MSM 604 607 0906 Ekonomika zdrojù èeského zemìdìlství a jejich efektivní využívání v rámci

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. Úvod do studia práva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

je získat Market Access DataBase Ota Šimák Oddělení ochranných opatření obchodu Aktuální informace z třetích trhů a kde je získat

je získat Market Access DataBase Ota Šimák Oddělení ochranných opatření obchodu Aktuální informace z třetích trhů a kde je získat Market Access DataBase Zacílení na třetí trhy 2015: 90% světového růstu HDP mimo EU Dohody o volném Česká exportní strategie Země prioritního zájmu Informace o situaci na konkrétních trzích Market Access

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Financování obchodu do Indie

Financování obchodu do Indie KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ SPECIALIZOVANÉ OBCHODNÍ AKTIVITY Financování obchodu do Indie Ondřej MICHALOVSKÝ Praha, 9. 12. 2015 INDIE Klasifikace úvěrového rizika (OECD): 3 (škála 0-7, ČR: 0) Indie zařazena

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století

Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století Ludmila Štěrbová a kolektiv Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století Analýza mezinárodního obchodu v současné krizi Pojetí, funkce a aktéři mezinárodního obchodu Moderní pojetí teorií Trendy a prognózy

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Obec Øepeè AKTIVA CELKEM 24 448

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež AKTIVA CELKEM 64

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 1 6 Doc. Ing. Jiøí Dìdina,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70947121 Název: Svazek obcí Moravia AKTIVA CELKEM

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 12 / 2011 IÈO: 293806 Název: Mìstys Vranov nady Dyjí AKTIVA CELKEM 77 406 274,28 18

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Přímé zahraniční investice PZI (FDI) Štrach 2009 investice do jiné země

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY Metodické listy pro předmět Cílem předmětu je předat a z Vaší strany pak získat znalosti z oblasti teorie i praxe v současné době prováděného zahraničního obchodu. V této souvislosti jde o vyjasnění základních

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

MANAŽERSKÁ psychologie

MANAŽERSKÁ psychologie Milan Mikuláštík MANAŽERSKÁ psychologie 3., přepracované vydání Tuto knihu věnuji svému synovi Mg. A. Milanu Mikuláštíkovi a dceři MUDr. Věře Mikuláštíkové. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více