Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz"

Transkript

1

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3

4 prof. Ing. Hana Machková, CSc., doc. Ing. Eva Èernohlávková, CSc., doc. Ing. Alexej Sato, CSc., a kolektiv Mezinárodní obchodní operace 5., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Autorský kolektiv: prof. Ing. Hana Machková, CSc. kap. 1 (vyjma 1.3.1), kap. 3 doc. Ing. Eva Èernohlávková, CSc. kap. 2 (vyjma 2.4.3), 4, 5, 6, 10, 12 (vyjma 12.4), èást 11.3 doc. Ing. Alexej Sato, CSc. kap. 7, 8, 9, 11 (vyjma 11.3), èást 2.4.3, èást 12.4 Ing. Jan Kouba kap. 13 doc. Ing. Josef Malý, Ph.D. kap. 14, èást Odborná recenze: prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. doc. Ing. Marie Koneèná, CSc. Vydání odborné knihy schválila Vìdecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Odpovìdná redaktorka Mgr. Marie Zelinová Sazba Milan Vokál Poèet stran 240 Páté vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a.s. Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto ISBN Upozornìní Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této publikace nesmí být reprodukována a používána v elektronické podobì, kopírována a nahrávána bez pøedchozího písemného souhlasu nakladatele.

5 Obsah O autorech...9 Úvod...11 Summary Formy podnikání na mezinárodních trzích Služby na podporu mezinárodního podnikání Faktory ovlivòující volbu formy vstupu na mezinárodní trhy Vývoz a dovoz zboží a služeb Prostøednické vztahy Smlouvy o výhradním prodeji Obchodní zastoupení Smlouva mandátní Komisionáøská smlouva Vývozní aliance sdružení vývozcù Pøímý vývoz Formy pøítomnosti podniku na zahranièních trzích nenároèné na kapitálové investice Licence Franchising Smlouva o øízení Zušlechťovací operace Mezinárodní výrobní kooperace Kapitálové vstupy podniku na zahranièní trhy Uskuteèòování mezinárodních obchodních operací Východiska pro mezinárodní obchodní operace Prùbìh obchodních operací Uzavírání mezinárodních kupních smluv Obsah kupních smluv Plnìní kupních smluv Dokumenty v mezinárodním obchodì Zvláštnosti smluvního zajišťování vybraných obchodních operací Obchody na aukcích Nìkteré zvláštnosti uzavírání smluv v obchodì investièními celky Realizace veøejných zakázek Dodací podmínka (parita) Mezinárodní výkladová pravidla INCOTERMS Doložky INCOTERMS Obsah jednotlivých doložek Skupina E Skupina F Skupina C Skupina D

6 3.3 INCOTERMS Doložky INCOTERMS Platební podmínky Funkce platební podmínky Smìnka a šek v mezinárodním obchodì Smìnky Šeky Hlavní druhy platebních podmínek Platba pøedem Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso Dodávky na otevøený úèet Dodavatelský úvìr Nìkteré nástroje zajištìní úvìrových rizik Bankovní záruka Výhrada vlastnictví Další možnosti zajištìní úvìrových rizik Cenová politika a cenová kalkulace Východiska pro tvorbu cen na zahranièních trzích Cena v mezinárodních kupních smlouvách Kalkulace v zahranièním obchodì Financování mezinárodního obchodu Druhy úvìrù v mezinárodním obchodì Dodavatelský úvìr Úvìr poskytnutý odbìratelem Zprostøedkovatelský úvìr Bankovní úvìr Vládní úvìry Úvìry mezinárodních organizací Tradièní metody a nástroje financování Metody krátkodobého financování Metody støednìdobého a dlouhodobého financování Alternativní metody financování Faktoring Forfaiting Leasing Vnitrounijní plnìní Vnitrounijní dodání a poøízení zboží Dodání zboží do jiného èlenského státu EU Poøízení zboží z jiného èlenského státu EU Nìkteré výjimky ze základních pravidel pro dodání èi poøízení zboží Poskytování služeb mezi èlenskými zemìmi EU Princip obrácené daòové povinnosti reverse charge Karuselové obchodní operace Výkaznictví vnitrounijního obchodu Intrastat Technická harmonizace v zemích EU

7 8. Celní øízení v EU Dovoz a vývoz zboží Celní øízení Celní sazebník TARIC (Tarif intégré communautaire) Pùvod zboží Celní hodnota Celní režimy Celní dluh Logistika v mezinárodním obchodì Význam logistiky v mezinárodním obchodì Smluvní zajištìní pøepravních operací Železnièní pøeprava Silnièní pøeprava Letecká pøeprava Námoøní a øíèní pøeprava Kombinovaná pøeprava Poštovní a kurýrní pøeprava Skladovací služby Kontrolní služby Rizika v mezinárodním obchodì Riziko v podnikání Druhy rizik v mezinárodních ekonomických vztazích Rizika tržní Rizika komerèní Rizika pøepravní Rizika teritoriální Rizika kurzová Riziko odpovìdnosti za výrobek Respektování rizikovosti v øízení podnikù Pojištìní rizik v mezinárodním obchodì Ekonomický význam a právní rámec pojištìní rizik Pojištìní pøepravních rizik Smluvní zajištìní pøepravních rizik Rozsah pojistného krytí Spoleèná havárie Pojištìní úvìrových rizik Komerèní úvìrové pojištìní Úvìrové pojištìní se státní podporou Pojištìní odpovìdnosti za škodu Pojištìní veletrhù a výstav Vázané obchodní operace Kompenzace Protinákupy Buyback, production sharing, kooperace na kompenzaèním základì Cash-back Offsety

8 Druhy offsetù Offsety v ÈR Reexporty Obchody na komoditních burzách Podstata komoditní burzy a podmínky jejího fungování Druhy burzovních obchodù Legislativní zázemí a úèastníci burzovního trhu (v USA) Realizace obchodù na komoditní burze (v USA) Souèasný vývoj burzovních obchodù Specifika obchodování nehmotnými statky Licenèní smlouva Stanovení ceny za licenci Licenèní poplatky Jiné úhrady v licenèních smlouvách Platební podmínky Druhy licencí Licence na know-how Èistá licenèní smlouva a smlouva smíšená Sdružená licence Licence výluèná a nevýluèná Aktivní a pasivní licence Vzájemná bezplatná licence Mlèky poskytnutá licence Nabídka licence Nucená a zákonná licence Licence na pøihlášku nehmotného statku k ochranì Licence na ochrannou známku Sublicence a pøevod práva z licence Smlouvy uzavírané v souvislosti s licenèní smlouvou Dohoda o utajení Opèní smlouva Smlouva o právu prvního odmítnutí Smlouva o dílo nehmotné Nakládání prùmyslovým vlastnictvím v ÈR a legislativa EU Evropská patentová úmluva Spoleèný patent EU Dodatková ochranná osvìdèení Nová legislativa EU prùmyslové vzory a biotechnologické vynálezy Prùmyslové vzory Užitné vzory Ochranné známky Seznam zkratek Seznam literatury Rejstøík Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 O autorech 9 O autorech Prof. Ing. Hana Machková, CSc. Pùsobí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde také vystudovala obor Ekonomika a øízení zahranièního obchodu. V souèasné dobì je prorektorkou pro zahranièní vztahy a PR a vedoucí katedry mezinárodního obchodu na Fakultì mezinárodních vztahù. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. V roce 1996 jí francouzská vláda udìlila titul Chevalier dans l Ordre des Palmes Académiques (Rytíø øádu akademických palem). Je èlenkou Vìdecké rady VŠE v Praze a Vìdecké rady Fakulty mezinárodních vztahù a garantem studijních programù Mezinárodní obchod a International Business Central European Business Realities. Pøednáší jako hostující profesorka na univerzitách v Lyonu a Paøíži. Má bohatou publikaèní èinnost, je autorkou øady uèebnic a odborných èlánkù v ÈR i v zahranièí. Doc. Ing. Eva Èernohlávková, CSc. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializaci ekonomika a øízení zahranièního obchodu. V tomto oboru také obhájila kandidátskou práci a byla jmenována docentkou. Dlouhodobì pùsobí pedagogicky a výzkumnì na katedøe mezinárodního obchodu. Odbornì se zamìøuje na operace v zahranièních ekonomických vztazích, jejich financování, vliv zahranièních ekonomických vztahù na ekonomiku podniku a problémy konkurenceschopnosti podnikù na zahranièních trzích. Je autorkou a spoluautorkou øady knižních publikací, uèebních textù, vìdeckých prací a èlánkù. Mezinárodní zkušenosti získala díky dlouhodobému pobytu v Dánsku a spoluprací se skandinávskými vysokými školami. Je èlenkou vìdecké rady Fakulty mezinárodních vztahù VŠE. Její pedagogické aktivity zahrnují také semináøe a kurzy pro manažery. Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. Po absolutoriu oboru Ekonomika a øízení zahranièního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze pùsobil postupnì v obchodním úseku podniku zahranièního obchodu Merkuria, jako obchodní delegát na èeskoslovenském velvyslanectví v Belgii a jako obchodní øeditel afilace spoleènosti Strojimport, a. s., v Bruselu. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumnì i publikaènì zamìøil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské èinnosti se zahranièím. Má velmi bohatou publikaèní èinnost jako autor a spoluautor øady knižních publikací, vìdeckých prací a odborných èlánkù. Od roku 1999 pùsobí v pražské poboèce koncernu Carl Zeiss v úseku korporátní komunikace a public relations. Ing. Jan Kouba Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor zahranièní obchod. Po absolvování nastoupil do spoleènosti Koospol, a. s., kde zastával rùzné pracovní pozice, mimo jiné také jako vedoucí burzovního oddìlení afilace Pilsner Urquel v Londýnì. Od roku 1992 je èlenem pøedstavenstva a. s. CUKREX Praha. Dlouhodobì se zamìøuje na velmi specifickou

10 10 Mezinárodní obchodní operace oblast mezinárodního obchodu, a sice na obchod zemìdìlskými komoditami burzovního charakteru, pøedevším obilím, cukrem, kakaem, kávou a olejninami. Absolvoval praktické stáže u brokerských firem ve Vídni, Chicagu a New Yorku. Své dlouholeté praktické zkušenosti z obchodování na komoditních burzách využívá i ve své odborné pøednáškové a publikaèní èinnosti. V tomto smìru spolupracuje od roku 1994 s Fakultou mezinárodních vztahù VŠE v Praze, pedagogicky pùsobil i na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze v postgraduálních kurzech organizovaných pro èleny komoditních burz v ÈR. Doc. Ing. Josef Malý, Ph.D. Po ukonèení studia na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 1981 pracoval v podniku zahranièního obchodu Polytechna v oblasti prodeje a nákupu práv k prùmyslovému vlastnictví. Od roku 1991 spolupracuje s katedrou mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahù VŠE v Praze, od r jako její interní èlen. Vyuèuje pøedmìty Mezinárodní obchodní operace a Obchod prùmyslovými právy. V letech absolvoval studijní pobyty na Norwegian School of Management, Sandvika v Norsku a na Buckinghamshire College of Higher Education, St. Gilles ve Velké Británii. V letech pùsobil v øídících funkcích u zahranièních i èeských spoleèností. Vìnuje se rovnìž konzultantské èinnosti v oblasti prùmyslových práv, napø. pro AV ÈR, Patentservis Praha, a. s. Podílí se také na provádìní evaluací projektù financovaných s podporou fondù EU. Je autorem øady publikací a èlánkù v oblasti obchodu prùmyslovými právy.

11 Úvod 11 Úvod Kolektiv autorù katedry mezinárodního obchodu VŠE v Praze pøedkládá veøejnosti již páté, aktualizované a rozšíøené vydání odborné publikace Mezinárodní obchodní operace, tøetí v nakladatelství Grada. Publikace je koncipována nejen jako odborná literatura pro potøeby vìdecko-výzkumné, ale i jako studijní literatura pro vysokoškolské studenty, kteøí se vìnují problematice mezinárodního obchodu, a pracovníky firem zamìøených na podnikání v mezinárodním mìøítku. Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními problémy, které musejí exportéøi a importéøi øešit v obchodu hmotným zbožím i v ostatních formách hospodáøské spolupráce se zahranièím. V míøe nezbytnì nutné se zabývá i nìkterými službami, které bezprostøednì souvisejí s uskuteèòováním mezinárodního podnikání i s institucionálním rámcem, který vytváøí podmínky pro jeho realizaci. Publikace je èlenìna do ètrnácti kapitol. Úvodní kapitola je vìnována strategickým rozhodováním o formách podnikání na zahranièních trzích a postihuje východiska pro volbu jednotlivých forem. Tìžištì publikace tvoøí kapitoly zabývající se provádìním mezinárodního obchodu: prùbìhem obchodních operací a uzavíráním kupních smluv a v návazných kapitolách potom obvyklými podmínkami mezinárodních kupních smluv, a sice se zamìøením na dodací podmínky (INCOTERMS 2000 a nová verze INCOTERMS 2010), platební podmínky a tvorbu cen. Další kapitoly rozebírají aktivity nezbytné pro realizaci obchodu, zejména celní øízení, problematiku obchodování na vnitøním trhu EU, financování, logistické zajišťování obchodních operací a pojišťování. Pozornost je vìnována také rizikovosti mezinárodního podnikání a tvorbì rizikové politiky podnikù. Pøedmìtem výkladu jsou i nìkteré netradièní obchodní operace vèetnì offsetù, burzovní obchody a obchod nehmotnými statky. Èeská republika je nedílnou souèástí globální svìtové ekonomiky. Globalizace pøináší èeským podnikùm nejen øadu možností pro zapojení do mezinárodních podnikatelských aktivit, ale je spojena i s urèitými hrozbami, zejména se stále se zostøující konkurencí na mezinárodních trzích. Ekonomická krize prokázala zásadní význam zahranièního obchodu pro èeskou ekonomiku. Zatímco øadu let byl zahranièní obchod faktorem, který podporoval rùst HDP, v roce 2009 pøispìl zejména kvùli snížení zahranièní koupìschopné poptávky a hospodáøskému poklesu na hlavních vývozních trzích k jeho poklesu. Pokud si èeské podniky chtìjí udržet mezinárodní konkurenceschopnost, musí nejen vyrábìt kvalitní výrobky, ale také ovládat složitou problematiku mezinárodních obchodních operací a vycházet z dlouhodobé strategie mezinárodního marketingu. Snahou autorského kolektivu proto bylo poskytnout ètenáøùm, ať z øad odborné veøejnosti, studentù èi pracovníkù praxe, ucelené informace pro snadnìjší orientaci v možnostech, formách a podmínkách pro podnikání na mezinárodních trzích. Vybrané kapitoly této publikace byly zpracovány v rámci dvou výzkumných projektù IGS VŠE v Praze: F2/3/2010 Postavení ÈR jako zemì pùvodu zboží a služeb a F2/19/2010 Øešení dopadù finanèní a ekonomické krize na vývozce v ÈR. Autoøi by zároveò chtìli podìkovat všem pracovníkùm teorie i praxe, kteøí svými námìty, radami a doporuèeními pøispìli k vypracování této publikace. Budou vdìèni i za všechny pøipomínky z øad ètenáøù.

12 12 Mezinárodní obchodní operace Summary A team of authors from the Department of International Trade at the University of Economics, Prague has prepared the 5 th edition of this book. The main objective is to propose to the research community, students and practitioners a comprehensive text covering the main fields of international trade operations, especially in goods, and to explain the main challenges that exporters and importers have to face in international markets. On one hand, globalization and recent changes in the international environment provide the opportunity to companies to develop international activities worldwide as well as offer unprecedented opportunities for firms. On the other hand, globalization is also linked with many threats, especially intense international competition. Since 2008, companies have had to face the impact of global economic and financial crises. It is mainly organizations with a deep knowledge of export and import techniques that can pass through these difficult crisis times and potentially even strengthen their competitiveness for the period of economic recovery. The book International Trade Operations is organized into fourteen chapters. The main international market entry strategies are the subjects of the first chapter. Special attention is paid to export entry mode (agency, distributorship, intermediary contracts, export alliance), licensing, franchising, outsourcing and direct investment. The core of the book is in the chapters explaining international transactions: the contract of sale, general conditions of sale, export documents, delivery terms (Incoterms 2000 and the newest version of Incoterms 2010), payment terms (bill of exchange and cheque, cash in advance, documentary credit, documentary collection, open account, supply credits), tools for the improvement of security of international transactions (bank guarantees and others) and pricing policy. The following chapters complete the scope of export and import activities: financing of international trade operations by various kinds of credits and trade finance tools (factoring, forfaiting), customs clearance, EU and internal market, international logistics and insurance. Special attention is given to risk management, so important in today s growing uncertainty within the international business environment. The last part of the book is dedicated to so-called special trade operations. One chapter describes countertrade operations (barter, counter-purchase, buyback, cash-back, offsets), another explains international exchange stocks and commodities business and the last one deals with intangible goods and industrial properties.

13 Formy podnikání na mezinárodních trzích Formy podnikání na mezinárodních trzích Díky rostoucí liberalizaci mezinárodního podnikatelského prostøedí si mohou podniky volit stále širší spektrum forem podnikání na mezinárodních trzích. Malé a støední podniky obvykle zaèínají podnikat formou vývozních a dovozních operací, velké firmy kombinují øadu forem podle zvolené strategie pro cílové zahranièní trhy. Pøi rozvoji mezinárodních aktivit mohou èeské podniky využít nabídku služeb øady institucí, které se na podporu mezinárodního podnikání zamìøují. 1.1 Služby na podporu mezinárodního podnikání Stejnì jako ve vìtšinì vyspìlých zemí existuje i v Èeské republice pomìrnì široká nabídka služeb státu a dalších institucí na podporu exportu. Jedná se napø. o poradenství, vzdìlávání, informaèní služby, úèast na státem podporovaných zahranièních výstavách a veletrzích, vybrané marketingové služby, zvýhodnìné financování, pojištìní rùzných typù rizik apod. Proexportní politika i podpora podnikání a investic spadají do gesce Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR (MPO). Toto ministerstvo je zøizovatelem dvou významných agentur, které poskytují èeským podnikatelským subjektùm øadu služeb. Èeská agentura na podporu obchodu CzechTrade poskytuje poradenské, informaèní, asistenèní a vzdìlávací služby jak pro zaèínající exportéry, tak pro podniky, které již na zahranièních trzích pùsobí. Nabízí napø. služby více než 30 zahranièních kanceláøí (prùzkum trhu, vyhledávání obchodních kontaktù, ovìøení zájmu o nabídku, organizaci obchodních jednání èi dlouhodobou exportní asistenci), on-line informaèní služby o exportních pøíležitostech, možnost prezentace v Adresáøi exportérù, úèast na výstavách a veletrzích atp. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest poskytuje zejména informace o možnostech podpory pro malé a støední podnikatele, zodpovídá za implementaci dotaèních programù financovaných EU a státem, poskytuje poradenství k projektùm, spravuje databáze èeských dodavatelských firem, poskytuje souèinnost pøi realizaci investièních projektù a zprostøedkování státní investièní podpory i tzv. AfterCare (služby pro zahranièní investory, kteøí již pùsobí v Èeské republice). MPO podporuje i informaèní služby pro vývozce formou provozování Zelené linky pro export a internetových portálù pro podnikání a export BusinessInfo.cz a Export.cz. Kromì MPO je v oblasti proexportní politiky aktivní i Ministerstvo zahranièních vìcí, které zodpovídá za ekonomickou diplomacii realizovanou zastupitelskými úøady ÈR v zahranièí èi generálními konzuláty s obchodnì-ekonomickými úseky a dále Èeskými centry. Dalšími významnými subjekty, které podporují mezinárodní podnikatelské aktivity èeských podnikù, jsou Èeská exportní banka ÈEB a Exportní garanèní a pojišťovací spoleènost EGAP. ÈEB financuje vývozní operace, jež vyžadují dlouhodobé zdroje financování za výhodné úrokové sazby. EGAP poskytuje úvìrové pojištìní se státní podporou, a pomáhá tak èeským exportérùm, investorùm a jejich bankám v pøípadì, kdy pro rizika spojená s fi-

14 14 Mezinárodní obchodní operace nancováním vývozu nebo zahranièní investice nenajdou vhodné pojištìní na komerèním trhu. Prostøednictvím Státního zemìdìlského intervenèního fondu SZIF se mohou èeské potravináøské firmy zapojit do programù na propagaci zemìdìlských produktù na vnitøním trhu EU i v tøetích zemích a využít i další formy marketingové podpory (propagaèní kampanì, spolupráce pøi prezentaci na zahranièních výstavách a veletrzích, marketingové poradenství a služby, vzdìlání, informace o zahranièní legislativì, pomoc pøi získávání finanèních prostøedkù pro perspektivní projekty). SZIF také poskytuje informace o trhu se zemìdìlskými komoditami v Èeské republice, Evropské unii a ostatních zemích. Informaèní služby týkající se celní problematiky poskytují specializovaná pracovištì Celní správy ÈR Centrum pro základní poradenství a informace z oblasti celní a daòové problematiky a dalších kompetencí Celní správy ÈR a Centrum pro podávání informací o celních sazbách a integrovaném tarifu Spoleèenství Taric. Podporu pøi rozvoji podnikatelských aktivit v zahranièí nabízejí i rùzné svazy a profesní sdružení. Hospodáøská komora ÈR podporuje vstupy podnikù na zahranièní trhy poskytováním teritoriálních informací, poskytováním informací o podmínkách pro obchod a podnikání v zahranièí, poskytováním asistenèních služeb, organizací podnikatelských misí a kontaktních akcí atd. Obdobné služby nabízí také Svaz prùmyslu a dopravy èi Národní výbor Mezinárodní obchodní komory ICC Czech Republic. 1 Èeské podniky mohou využívat i øadu služeb nabízených Evropskou unií. Jedná se napø. o poradenství o podnikání v rámci EU, které poskytuje celoevropská síť Entreprise Europe Network (tato síť má celkem 11 poboèek v ÈR), informaèní služby pro podnikání na trzích tøetích zemí MADB (Market Access Database Databáze pøístupu na trhy tøetích zemí), European Small Business Portal (Evropský portál pro malé podniky) nebo Your Europe Business (Vaše Evropa Podniky). 1.2 Faktory ovlivòující volbu formy vstupu na mezinárodní trhy Na zahranièních trzích mohou podniky využívat rùzné strategie mezinárodního podnikání. Pøed rozhodnutím o tom, zda firma zaène samostatnì podnikat na mezinárodních trzích, je tøeba vyhodnotit jak faktory vnitøní, tak faktory vnìjší. Podnikání na mezinárodních trzích má celou øadu specifik a je spojeno se znaènými nároky nejen na obchodní, marketingové a finanèní kapacity, ale vyžaduje i rozšíøení výrobních kapacit, adaptace výrobního sortimentu podle podmínek cílových zahranièních trhù, a zmìny v oblasti lidských zdrojù, napø. nábor nových jazykovì vybavených pracovníkù se zkušenostmi z oblasti realizace mezinárodního obchodu èi proškolení zamìstnancù stávajících atp. Proto by si mìl podnik pøed koneèným rozhodnutím o vstupu na mezinárodní trhy provést analýzu své pøipravenosti na mezinárodní podnikání. Metodologii, jak si mohou zaèínající vývozci ovìøit pøipravenost na export formou vyplnìní on-line Dotazníku exportní pøipravenosti, nabízí na svých webových stránkách napø. CzechTrade. 1 Mezinárodní obchodní komora se sídlem v Paøíži hraje v mezinárodním obchodì dùležitou úlohu. Jejím hlavním úkolem je vypracovávat pravidla pro mezinárodní podnikání. Mezinárodní obchodní komora je napøíklad autorem mezinárodních pravidel INCOTERMS, pravidel pro oblast bankovnictví, vypracovala Øád pro rozhodèí øízení, vzorovou Mezinárodní kupní smlouvu atd. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 Pøi volbì strategie pro cílový trh je vždy nutno zohlednit zvláštnosti a vyspìlost trhu a celou øadu dalších faktorù. Jedná se zejména o: obchodnìpolitické podmínky celní a devizový režim, kurzová politika, netarifní nástroje obchodní politiky (technické pøekážky, množstevní omezení, minimální ceny, antidumpingová cla, dovozní pøirážky, dovozní depozita atp.); ekonomické prostøedí hospodáøský rùst, míra inflace, míra nezamìstnanosti, rùst prùmyslové výroby, vývoj reálných smìnných relací, investic, platební bilance, demografický vývoj, životní úroveò a dynamika spotøeby; politické prostøedí politický systém, politická stabilita, èlenství dané zemì v regionálních integraèních seskupeních a její politické vazby na další státy, vztah k zahranièním firmám, korupèní prostøedí, význam zájmových skupin; právní prostøedí stabilita a dùvìryhodnost legislativního prostøedí, podmínky pro zahranièní podnikatelské subjekty, možnost kontroly vlastnictví, možnost nákupu nemovitostí a pozemkù, devizovì-právní aspekty podnikání zahranièních subjektù, možnost repatriace zisku do zahranièí, øešení sporù pøi podnikání se zahranièím, podmínky pro zamìstnávání cizincù; charakteristika výrobkù prùmyslové výrobky, zemìdìlské výrobky, spotøební zboží krátkodobé èi dlouhodobé spotøeby, dodávky pro veøejný sektor; charakteristika obchodního partnera právní forma spoleènosti, vlastnická struktura, ruèení, osoby oprávnìné jednat jménem firmy, postavení na trhu, velikost firmy, reference; efektivnost vybrané formy podnikání pomìr vynaložených nákladù a rizik, návratnost vložených prostøedkù, pøedpokládaná míra zisku. Mezinárodní podnikání mùže mít celou øadu forem, jež obvykle èleníme do tøí základních skupin. Jedná se o vývoz a dovoz zboží a služeb (obchodní operace), formy nenároèné na kapitálové investice (licence, franchising atp.) a kapitálovì nároèné formy vstupu na mezinárodní trhy (napø. pøímé zahranièní investice). 1.3 Vývoz a dovoz zboží a služeb Nejjednodušší formou vstupu na zahranièní trhy, kterou zaèínají obvykle rozvíjet své mezinárodní aktivity èeské podniky, jsou tradièní vývozní a dovozní operace. Pøi vývozu mohou firmy využít øadu obchodních metod a spolupracovat na základì smluvních vztahù s rùznými subjekty prostøedníky, výhradními prodejci, obchodními zástupci, mandatáøi, komisionáøi atp. Volba práva pøi uzavírání smluv záleží vždy na dohodì stran. 2 V pøípadì výhradního prodeje a obchodního zastoupení mohou smluvní strany použít vzorové smlouvy Mezinárodní obchodní komory (ICC Models Contracts) Prostøednické vztahy Formy podnikání na mezinárodních trzích 15 V mezinárodním obchodì se mùžeme setkat s celou øadou prostøedníkù, tj. subjektù, které obchodují vlastním jménem, na vlastní úèet a riziko. Prostøedníci prodávají zboží nakoupené na základì bìžných kupních smluv (contract of sale) dalším odbìratelùm èi koneèným spotøebitelùm. Jejich odmìnou je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, tzn. cenová marže. Použití služeb prostøedníka mùže být výhodné pro malé a støední podniky, pro nìž je vývoz 2 V dalším textu bude pro názornost využíváno ustanovení èeského obchodního zákoníku.

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

Marketing obchodní firmy. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D.

Marketing obchodní firmy. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Marketing obchodní firmy Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3477. publikaci Odpovìdná

Více

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Øízení výroby a nákupu Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Doc. Ing. Jiøí Hnilica, Ph.D. Prof. Ing. Jiøí Fotr, CSc. Aplikovaná analýza rizika ve finanèním managementu a investièním rozhodování Vydala Grada

Více

Plánování a tvorba hodnoty firmy

Plánování a tvorba hodnoty firmy Ing. Pavel Mariniè, Ph.D., MBA Plánování a tvorba hodnoty firmy Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3410. publikaci

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ.

Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ. Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc, pøièemž v Èeské

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu info@vsem.cz / www.vsem.cz NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Podpora exportu v České republice v kontextu společnosti ABC / Support

Více

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 3 6 Ing. Martin Boèek, Daniel

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

Ekonomické a finanèní øízení firmy Manažerské úèetnictví v praxi 2., výraznì rozšíøené a aktualizované vydání. Ing. Tomáš Petøík

Ekonomické a finanèní øízení firmy Manažerské úèetnictví v praxi 2., výraznì rozšíøené a aktualizované vydání. Ing. Tomáš Petøík Ing. Tomáš Petøík Ekonomické a finanèní øízení firmy Manažerské úèetnictví v praxi 2., výraznì rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 6 0 7 2 Doc. Ing. Emilie Kalínská,

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Volání dálek... XIII. Technologický inkubátor zahajuje. Návštìva rektora z Malty na VUT v Brnì. Uložení ostatkù Raduita de Souches

Volání dálek... XIII. Technologický inkubátor zahajuje. Návštìva rektora z Malty na VUT v Brnì. Uložení ostatkù Raduita de Souches 2003 8 Volání dálek... XIII Technologický inkubátor zahajuje Návštìva rektora z Malty na VUT v Brnì Uložení ostatkù Raduita de Souches Obsah 3... JE TO TAK DOBØE? 4... PRVNÍ INKUBÁTOR VYSOKÉ ŠKOLY V ÈR

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena

Více

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka spoleènosti T-Mobile za rok 2005 podle IFRS Obsah 4 5 6 6 7 8 Zpráva nezávislých auditorù Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz zmìn vlastního kapitálu

Více