BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burza cenných papírů Praha vs. Moskevská mezibankovní měnová burza. Prague Stock Exchange vs. Moscow Interbank Currency Exchange

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burza cenných papírů Praha vs. Moskevská mezibankovní měnová burza. Prague Stock Exchange vs. Moscow Interbank Currency Exchange"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Burza cenných papírů Praha vs. Moskevská mezibankovní měnová burza Prague Stock Exchange vs. Moscow Interbank Currency Exchange Anna Glatsunova

2 Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Burza cenných papírů Praha vs. Moskevská mezibankovní měnová burza Název práce v AJ: Prague Stock Exchange vs. Moscow Interbank Currency Exchange Autor: Anna Glatsunova Akademický rok: 2010/2011 Kontakt: Tel.: (+420)

3 1. Zadání 3

4 2. Abstrakt Důvodem výběru tématu Burza cenných papírů Praha vs. Moskevská mezibankovní měnová burza pro moji bakalářskou práci je skutečnost, že z celého ekonomického oboru mě finanční trhy zajímají nejvíce. Tato práce se zabývá dvěma významnými kapitálovými trhy. Jedná se o českou (Burza cenných papírů Praha, a. s.) a ruskou burzu (Moskevská mezibankovní měnová burza). Záměrem je srovnání a zhodnocení jednotlivých trhů. Na základě srovnání určitých důležitých burzovních veličin práce ukazuje, v čem se jednotlivé trhy odlišují a co naopak tyto burzy úzce spojuje. Jednotlivé kapitoly se zabývají vývojem burzovnictví, obecnými ustanoveními, analýzou současného institucionálního a právního rámce českého a ruského kapitálového trhu. Dále se zaměřuje na srovnání obchodních parametrů a statistických dat zmíněných burzách (uspořádání trhů, používané obchodní systémy, typy obchodů a instrumentů, tvorbu burzovních indexů a další faktory s vlivem na konkurenceschopnost burz). Klíčová slova: burza, cenný papír, akcie, dluhopis, index, tržní kapitalizace, IPO, emise, emitent, finanční deriváty. 4

5 3. Abstract The reason why I choose Prague Stock Exchange vs. Moscow Interbank Currency Exchange as a topic of my thesis is that I am interested in financial markets. This thesis describes two significant financial markets Czech Stock Market Exchange (Burza cených papírů Praha, BCPP) and Russian Stock Market Exchange (MICEX). The goal is to compare and analyse both financial markets. By comparing various information I analyse main similarities and differences of both stock exchanges. Different parts of my work deal with history of stock exchanges, general clauses and analysis of current legal status of Czech and Russian financial markets. The other area of focus is comparison of trading specifics and statistics data of both financial markets (market organisation, used trading systems, types of deals and financial instruments, creation of stock market indexes etc.). Key words: Stock exchange, Stocks, Shares, Bonds, Stock market index, Market capitalization IPO, Issues, Emitents, Financial derivates. 5

6 4. Prohlášení Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Burza cenných papírů Praha vs. Moskevská mezibankovní měnová burza jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autorka uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušila autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhla nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědoma následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne.... Anna Glatsunova 6

7 5. Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru Hájkovi, Ph.D., za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. 7

8 Obsah 1. Zadání Abstrakt Abstract Prohlášení Poděkování Úvod Vývoj burz Historické informace o původu burzovního obchodování Vývoj trhu cenných papírů v České republice Historie a profil BCPP Vývoj trhu cenných papírů v Rusku Historie a profil MICEX Shrnuti Obecná ustanoveni Předmět podnikání Základní kapitál Členství na burze BCPP MICEX Shrnutí Orgány a struktura burz Orgány burzy BCPP Valná hromada Burzovní komora Generální ředitel burzy Burzovní výbory

9 Dozorčí rada Orgány burzy MICEX Valná hromada akcionářů Představenstvo Výkonné organy burzy Dozorčí rada Shrnutí Institucionální a právní rámec trhů BCPP MICEX Shrnutí Srovnání vybraných obchodních parametrů BCPP a MICEX Způsoby obchodování BCPP MICEX Tržní segmenty Trhy BCPP Trhy MICEX Srovnání vybraných statistických údajů BCPP a MICEX Burzovní indexy Index PX Index MICEX Podíl různých odvětví průmyslu v bázi indexů Ostatní statistické údaje a jejich srovnání Tržní kapitalizace v letech Objemy obchodů Vývoj počtu IPO

10 13. Závěr Conclusion Seznam tabulek Seznam grafů a seznam obrázků Důležité pojmy a zkratky Seznam použité literatury

11 6. Úvod Jedním z předmětů, který mě během mého studia zaujal, je předmět Banky, finance a finanční trhy. Jeho cílem je poskytnout ucelené poznatky o fungování finančních trhů a bankovního sektoru. Dozvěděla jsem se, co to je finanční trh a proč je tak důležitý v oboru Ekonomika. Finanční trh je systém institucí a instrumentů, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu (formou cenných papírů) mezi různými ekonomickými subjekty. Subjekty finančního trhu jsou často vystavovány situaci, ve které mají přebytek nebo nedostatek finančních prostředků. Systém finančního trhu představuje možnost přemístění finančních prostředků na základě poptávky a nabídky od přebytkových subjektů k deficitním. Hlavní funkcí finančního trhu je mobilizace finančních zdrojů při minimalizaci časových a finančních nákladů účastníků uzavírajících obchod. Existence finančního trhu zabezpečuje srozumitelný a přehledný mechanizmus prodeje peněžních prostředků a kapitálu. Trh cenných papírů je jednou ze součástí finančního trhu. Jednou z hlavních funkcí trhu cenných papírů je pohyb finančních zdrojů v ekonomice a tvorba cen cenných papírů. Prostřednictvím různých druhů cenných papírů jsou alokovány finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním. Cenné papíry jsou dokumenty představující určitou hodnotu, majetek nebo majetkový prospěch. Jejich vydání umožňuje emitentům získání kapitálu pro jejich další fungování a rozvoj. Majiteli cenných papírů vznikají práva s těmito papíry spojená, například právo na podíl na zisku společnosti, vyplaceného formou dividend. Vznik různých cenných papírů a jejích koupě a prodej vedl k potřebě organizace trhu a vzniku subjektů, které tento trh regulují. Burza je jedním ze základních segmentů kapitálového trhu. Je to právnická osoba odpovědná za řádné fungování organizovaného trhu komodit, měn, cenných papírů a finančních derivátů. Burzy mají podstatný vliv na rozvoj ekonomiky země, ve které se nachází. V současné době mají burzy cenných papírů velmi důležitou roli v systému tržních vztahů. Jsou považovány za barometr ekonomického a politického života země. Burzovní informace patří mezi nejvíce objektivní a cenné (hodnotné). Cílem mé bakalářské práce je srovnat a na základě provedené analýzy zhodnotit rozdíly a možné silné a slabé stránky největší české a ruské burzy s cennými papíry, tedy Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen BCPP) a Moskevské mezibankovní měnové burzy (Moscow Interbank Currency Exchange, dále jen 11

12 MICEX). Na těchto burzách jsou zajímavé rozdíly v historii jejich vývoje a současném postavení na trhu. V obecné části proto popisují a srovnávám historický vývoj obou burz, obecná ustanovení (předmět podnikání, základní kapitál, podmínky členství a organizační struktury burz), provádím analýzu současného institucionálního a také částečně právního rámce českého a ruského kapitálového trhu. V analytické části se zaměřují na srovnání obchodních parametrů a statistických údajů burz. Stěžejní částí práce je přehledné srovnání obchodních systémů, tržních segmentů, burzovních indexů, tržní kapitalizace akcií, objemů obchodů a počtu provedených IPO. 12

13 7. Vývoj burz V první kapitole jsem se zaměřila na historii porovnávaných burz od jejich vzniku až do současné doby. Jde o dlouhodobý pohled na rozvoj finančních trhů v České republice a v Rusku. Srovnání historického vývoje pomáhá k porozumění současné situace na obou burzách Historické informace o původu burzovního obchodování. Moderní burzy cenných papírů a principy pro komoditní burzy mají dlouhou historii vzniku a vývoje. Starověké Řecko a starověký Řím měl zkušenost s formálním obchodováním s centrální institucí na trhu, s obecnými burzovními operacemi, s peněžním systémem i s praxí uzavírání smluv na dodávky zboží dle smluvních podmínek. V době rozkvětu římské říše nákupní centra, tzv. fora vendalia (odbytiště), byly centry prodeje zboží, které Římané dováželi z nejvzdálenějších koutů říše. V Japonsku prototyp burzovního obchodování existoval již v 1. století n. l. Přesto, že byly tyto ekonomické instituce vytvořeny národy jiných civilizací, jsou mnohé základní principy obchodování na moderní burze podobné, jako u jejích obdob v jiných kulturách. Dnešní burzy jsou bezprostředně spojeny s životem a prací lidí v západní Evropě. Po provedení analýzy forem burzovního obchodování v čase, můžeme určit osobitost psychologické, sociální a ekonomické struktury západní kultury Vývoj trhu cenných papírů v České republice Snahy o založení burzy se datují už do dob Marie Terezie. Na území dnešní České republiky se trh s cennými papíry začal utvářet v polovině 19. století, v roce 1855 byla založena prozatímní burza v Praze. Obchodovalo se zejména s valutami a směnkami. Úspěchu však bylo dosaženo teprve v 80. letech 19. století. V březnu roku 1871 byla na základě povolení rakouského ministra zřízena Pražská burza pro zboží a cenné papíry. V dubnu téhož roku bylo zahájeno burzovní obchodování se státními dluhopisy a akciemi českých podniků. Zpočátku se na této burze obchodovalo jak s cennými papíry, tak i s komoditami. Později se pražská burza stala velmi úspěšnou v obchodu s cukrem, pro který se stala klíčovým trhem celého Rakouska-Uherska. [Miras.cz, 2011] 1 13

14 Velice negativní dopad na rozvoj českého trhu s cennými papíry měl krach vídeňské burzy. Ten přišel 9. května 1873 a způsobil drtivý pád celého trhu. Největší dopad zaznamenalo strojírenství a hutnictví. Do roku 1878 se snížila výroba železa o 65 % a výroba litiny o 66 %. Přibližně 100 českých akciových společností zkrachovalo. Bankroty slabších společností však zároveň uspíšily centralizaci a koncentraci průmyslu a finančního kapitálu. Během 1. světové války byla pražská burza uzavřena a oficiální obchod byl zakázán. Burzovní obchodování bylo znovu zahájeno 3. února 1919, přičemž obchody začaly nabývat mnohem větších objemů oproti minulosti. Po první světové válce obchod s cukrem ustoupil a obchodovalo se již výlučně s cennými papíry. V létě 1923 zahraniční investoři zjistili, že se na pražské burze obchoduje s akciemi prvotřídních akciových společností, jejichž kurzy jsou podhodnoceny. Nastal prudký nárůst objemu obchodů a tržních cen akcií. Velmi příznivý vývoj na pražském trhu cenných papírů trval prakticky až do podzimu roku Velká hospodářská krize velmi nepříznivě ovlivnila českou ekonomiku: hospodářská stagnace, negativní očekávání investorů a politické napětí. To vše přispívalo k prohloubení všeobecné deprese na finančních trzích. Po překonání této krize se na pražské burze v polovině 30. let výrazně zvýšily objemy obchodů. Meziválečné období se stalo pro pražskou burzu obdobím největšího rozmachu. Svým významem dokonce překonala burzu ve Vídni. Toto období prosperity však bylo přerušeno příchodem druhé světové války. Po druhé světové válce již nebylo obchodování na burze cenných papírů v Praze obnoveno. V 50. letech byl aplikován poválečný model státního hospodářství - model centrálně řízené ekonomiky, který znamenal definitivní likvidaci sekundárních trhů cenných papírů. Zavedení tohoto modelu znamenalo pro pražskou burzu konec obchodování na více než 60 let. Ke konci fungování centrálně řízené ekonomiky došlo až v roce 1989, kdy proběhla sametová revoluce. Státní banka Československa založila prozatímní sekundární trh v roce 1991, což posloužilo jako první krok k rozvoji tržního mechanizmu. O připuštění cenných papírů k obchodování na této burze rozhodovala Komise trhu cenných papírů, která byla složena ze zástupců Federálního ministerstva financí a SBČS. Největší objemy obchodů byly na prozatímní burze realizovány se státními dluhopisy, podílovými listy investičních fondů a bankovními dluhopisy. 14

15 Prozatímní sekundární trh fungoval až do zahájení obchodování na Burze cenných papírů Praha. Na úspěšnou a bohatou tradici mohlo být navázáno až po pádu komunismu, kdy se 6. dubna 1993 uskutečnily na parketu burzy první obchody a pražská burza začala psát svou novodobou historii Historie a profil BCPP Pro založení burzy cenných papírů vznikl Přípravný výbor v květnu Tato společnost byla 24. srpna 1992 přeměněna na sdružení, které se později transformovalo na obchodní společnost. Burzu cenných papírů Praha, a. s. (BCPP) založilo dvanáct československých bank a pět nezávislých obchodníků s cennými papíry. BCPP byla zapsána do obchodního rejstříku ve formě akciové společnosti 24. listopadu První obchodní seance se konala 6. dubna 1993 se sedmi cennými papíry: jeden státní dluhopis, tři obligace, dva podílové listy a jedna akcie. Objemy obchodů se pohybovaly pouze v desítkách tisíc korun. Příchodem akcií z obou vln kuponové privatizace došlo k velkému zvýšení obchodovaných emisí v letech 1993 a V té době bylo na burze skoro 2000 emisí cenných papírů. Z důvodu nízké likvidity došlo v roce 1997 k vyřazení více než 1300 emisí. V následujících letech pokračoval pokles počtu obchodovaných akciových emisí. Během prvních deseti let neproběhl na BCPP jediný úspěšný úpis nové společnosti, jež jsou zejména v USA impulsem pro rychlý rozvoj ekonomiky. [Musílek, 2011] 15

16 Graf 1: Počty emisí (BCPP, ) Počty emisí na BCPP ve vybraných letech 1993 až Zdroj: Klíčové údaje BCPP Burza cenných papírů Praha je největším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Je založena na členském principu, což znamená, že přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. [Finance.cz, 2011] Ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu mají oprávnění k obchodování také Česká národní banka a Ministerstvo financí ČR. O přijetí za členy BCPP rozhoduje vedení burzy na základě doporučení burzovního výboru pro členské otázky. Do listopadu roku 1993 se na BCPP obchodovalo pouze jedenkrát týdně. Z důvodu rostoucího zájmu investorů se frekvence obchodování postupně zvyšovala. Od 2. listopadu se obchodovalo v úterý a čtvrtek a od 14. března 1994 se obchodovalo v cyklu pondělí, úterý a čtvrtek. Od 19. září 1994 se na burze obchoduje každý pracovní den. Zároveň se prudce zvýšil objem obchodů. Postupem času se burza snaží zatraktivnit obchodování, aby se stala rovnocenným partnerem na globalizujícím se akciovém trhu. Usiluje o zvýšení likvidity vyřazením nekvalitních emisí a dělením trhů. Přesouvá obchody do kurzotvorného segmentu - obchodování v systémech KOBOS a SPAD. V úvodních letech významnou část ukrajoval RM-systém a SCP. Postupem času se burza stala naprosto dominantním organizátorem trhu s cennými papíry na Českém trhu. 16

17 Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP), stoprocentní dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s., je nejvýznamnějším subjektem v oblasti vypořádání obchodů s investičními nástroji v České republice. V roce 1993 byl založen jako Burzovní registr cenných papírů, s.r.o., a v roce 1996 se transformoval na akciovou společnost s názvem UNIVYC, a.s. Krátce po přijetí zákona č. 256/2004 Sb, o podnikání na kapitálovém trhu, UNIVYC, a.s., požádal regulátora kapitálového trhu o povolení k činnosti centrálního depozitáře podle 100 tohoto zákona. Rozhodnutím České národní banky ze dne 14. srpna 2009 získal UNIVYC, a.s., povolení k činnosti centrálního depozitáře. Na základě tohoto povolení UNIVYC, a.s., změnil obchodní firmu na Centrální depozitář cenných papírů, a.s. CDCP zajišťuje finanční vypořádání investičních nástrojů v českých korunách a v případě zúčtování obchodů s elektřinou finanční vypořádání v EUR. Vypořádání v českých korunách zabezpečuje centrální depozitář prostřednictvím platebních příkazů zasílaných do Zúčtovacího centra České národní banky (ZC ČNB). Zúčtovací bankou pro finanční vypořádání v EUR je Komerční banka, a.s. Centrální depozitář rovněž provádí vypořádání investičních nástrojů bez peněz v případě mimoburzovních obchodů a převodů. V roce 2009 zaslal CDCP do ZC ČNB přibližně 342 tisíc příkazů, což představuje 14,3 % pokles ve srovnání s rokem 2008, v celkovém objemu mld. Kč. To odpovídá meziročnímu poklesu o 41,2 %. Objem vypořádaných burzovních obchodů a mimoburzovních převodů s cennými papíry prostřednictvím CDCP za rok 2009 dosáhl hodnoty 2 920,4 mld. Kč a představuje 99,7% podíl všech vypořádaných obchodů a převodů na českém kapitálovém trhu. Jedná se o třetí nejnižší objem od roku 2001, což je především důsledek cenového a objemového propadu na světových kapitálových trzích. Na burzovní obchody připadá 29 % z celkového objemu transakcí vypořádaných CDCP v roce 2009, zbytek zahrnuje vypořádání mimoburzovních transakcí Vývoj trhu cenných papírů v Rusku Rusko má dostatečné zkušenosti s burzovním podnikáním. Před Říjnovou revolucí v roce 1917 se v Rusku, stejně jako po celém světě, aktivně rozvíjelo burzovní obchodování s komoditami i s cennými papíry. První burzu v Rusku založil Petr I. v Petrohradu na počátku 18. století. V Moskvě burza vznikla na konci osmnáctého 17

18 století a v dalších ruských městech byly burzy zakládány v polovině devatenáctého století. V Rusku, na rozdíl od jiných zemí, byly obchody s různými komoditami a cennými papíry prováděny na jedné univerzální burzovní platformě, bez rozdělení akciových a komoditních burz. Na začátku 20. století se na burzách se obchodovalo se státními dluhopisy, dluhopisy některých měst, dluhopisy jiných států, hypotečními cennými papíry, akciemi a dluhopisy vydanými bankami, pojišťovnami, dopravními společnostmi a železnicí a podniky průmyslu a obchodu. 2 Po říjnové revoluci v roce 1917 byly burzy uzavřeny. V roce 1922 byly zveřejněny nařízení vlády o prodeji cenných papírů. Burzovní obchodování bylo povolené s akciemi a dluhopisy, směnkami, šeky, státními a obecními cennými papíry a dluhopisy státních a družstevních organizací. Na burze bylo umístěno také několik zahraničních cenných papírů. Ke konci období NEP však byla činnost burz ukončena. Na konci 20. století, po sedmdesátileté pauze burzovnictví v Rusku, se znovu objevily burzy a oddělení komoditních burz. V roce 1991 bylo rozhodnutím vlády RSFSR 3 schváleného Nařízení o vydávání a oběhu cenných papírů, a o burzách v RSFSR. V tomto Nařízení byla podstatná část věnovaná regulaci na burze cenných papírů. V roce 1991 v Rusku existovalo kolem sta burz, z toho čtyři akciové. V roce 1992 byl přijat zákon O komoditních burzách a burzovním obchodování. Federální zákon O trhu s cennými papíry z roku 1996 podrobně popisuje úkoly a funkce, práva a povinnosti, struktury a základní operace na burze cenných papírů. 4 Rychlý vzestup obchodování na akciové burze na konci 20. století byl vystřídán s poklesem v posledních letech. V současné době obchodování s cennými papíry provádí jednotlivé burzy. Na konci roku 1999 bylo v Rusku patnáct burz s cennými papíry. Nejstabilnější postavení mají Moskevská mezibankovní měnová burza, Burza ruský obchodní systém a Petrohradská burza cenných papírů Ruská sovětská federativní socialistická republika (rusky Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, zkratka RSFSR) byla socialistický stát a od roku 1922 největší svazová republika Sovětského svazu ml 18

19 Historie a profil MICEX Moskevská mezibankovní měnová burza (MICEX) byla založena v roce Dnes je to přední ruská burza, na které je založen celostátní systém obchodování ve všech hlavních segmentech finančních trhů - devizové, akciové a futures, a to jak v Moskvě, tak i ve velkých finančních a průmyslových centrech Ruska. Společně se svými partnery (vypořádací dům MICEX, Národní depozitární centrum, regionální burzy, atd.) burza rovněž realizuje zúčtovací, vypořádací a depozitní služby přibližně pro 1500 organizací, členů burzy. Z hlediska celkového obratu obchodů je MICEX největší burzou v Rusku, SNS a východní Evropě. Burza cenných papírů MICEX působí jako součást skupiny MICEX, jejíž podíl na ruském akciovém trhu je vyšší než 80 %, a na mimoburzovním segmentu je kolem 60 %. Patří mezi 30 předních burz cenných papírů z celého světa. Její podíl na burzovním obratu ruských aktiv a depozitních certifikátů na akcie ruských emitentů dělá kolem 70 %. Burza cenných papírů MICEX je centrem tvorby likvidity na ruské cenné papíry a základní burzovní platformou pro mezinárodní investice do akcií a obligací ruských společností. 6 Na burze cenných papírů MICEX se každý den obchoduje s více než 1300 cennými papíry. Jsou to cenné papíry přibližně 700 ruských emitentů. Mezi největší emitenty patří takové společnosti jako OJSC Sberbank Ruska, OAO Gazprom, OJSC Rostelecom, OJSC LUKOIL, OJSC NK Rosněfť, OJSC MMC Norilsk Nickel, banka VTB, OJSC Surgutneftegaz, OJSC Tatneft, JSC RusHydro a jiné společnosti s celkovou kapitalizací kolem 20 trilionů rublů. (asi 750 miliard dolarů). Hlavním ukazatelem na ruském akciovém trhu je Index MICEX. Je počítán od roku 1997 a zahrnuje 30 nejlikvidnější akcií největších a nejrychleji se rozvíjejících ruských společností, které představují hlavní sektory ekonomiky. V rámci vývoje rodiny akciových indexů burza MICEX provádí vypočet řady odvětvových indexů (MICEX O&G, MICEX PWR, MICEX TLC, MICEX M&M, MICEX MNF, MICEX FNL, MICEX CGS, MICEX CHM) a kapitalizačních indexů (MICEX LC, MICEX MC, MICEX SC). Ukazatele na trhu obligací jsou Index obecních obligací MICEX MBI a Index korporátních obligací MICEX CBI

20 Burza cenných papírů MICEX nabízí unikátní možnost umístění a obratu obligací. V roce 2009 došlo k umístění 162 emisí obligací 98 emitentů. Objem umístěných obligací tvořil skoro 1 trilion rublů, což je rekord za celou historii existence daného trhu na Burze cenných papírů MICEX. Burza přijala opatření k minimalizaci defaultů na trhu obligací, provedla reformu burzovních kotací obligací a zavedla přísnější požadavky na emitenty obligací, než požaduje platná legislativa. Dnes se na burze MICEX točí více než 700 emisí regionálních, korporátních a burzovních obligací více než 420 emitentů. Jejich celková nominální hodnota je 2,7 trilionů rublů. MICEX má jeden z nejmodernějších elektronických obchodních systémů na světě. Prostřednictvím globální sítě přenosu dat je k technickému komplexu burzy MICEX připojeno více než 2000 vzdálených terminálů. Ty jsou nainstalovány v kancelářích členů burzy v padesáti městech Ruska i v zahraničí. Více než 200 makléřských firem je napojeno na obchodní komplex burzy MICEX přes Internet Gateway, který umožňuje obsluhovat investory prostřednictvím vzdálených terminálů pomocí internetových technologií. Burza cenných papírů MICEX má více než 650 členů. Burza MICEX poskytuje širokou škálu služeb pro emitenty, včetně uvádění stávajících akcií na burzu, kotaci a umístění na burze primární veřejné nabídky (IPO). V roce 2009 byl zahájen Sektor Trh inovací a investic MICEX (TII). Tento trh byl vytvořen na základě Sektoru inovačních a rostoucích společností (IRS). Hlavním úkolem tohoto Sektoru je přilákat investice do high-tech firem a podniků malé a střední kapitalizace. Prvním emitentem sektoru se stala biotechnologická společnosti JSC Institut lidských kmenových buněk. V rámci TII působí tři segmenty, určené pro společnosti s různým stupněm zralosti, kapitalizace a různými skupinami investorů: IRS sektor, sektor soukromých umístění a sektor umístění a obchodu pro neveřejné společnosti. Činnost burzy cenných papírů MICEX je zaměřena na zvýšení úrovně služeb, které poskytují organizátoři obchodů účastníkům trhu s cennými papíry a emitentům. To významně přispívá k řešení globální otázky konkurenceschopnosti finančního trhu v Rusku a vytvoření mezinárodního finančního centra v Moskvě. 20

21 Hlavními faktory konkurenceschopnosti ZAO Burza MICEX: 1. Univerzální povaha služeb skupiny MICEX, která zahrnuje ZAO Burza MICEX umožňuje účastníkům trhu rychle převádět finanční prostředky mezi trhy, snižovat riziko a snižovat celkové náklady na transakce. 2. Velký počet účastníků a dosažená vysoká likvidita obchodování s blue chips na ZAO Burza MICEX poskytují úzké spready, snižují náklady a lákají nové účastníky kapitálového trhu. 3. Goodwill (obchodní pověst) organizací v rámci skupiny MICEX pomáhá přilákat ZAO Burza MICEX nové emitenty a investory Shrnuti Burza má za čtyři sta let své existence ve světové ekonomice za sebou dlouhou cestu vývoje: od velkoobchodního trhu, kde se obchodovalo s homogenními komoditami, do největšího trhu, kde se provádí obchody s velkým množstvím zboží daných vlastností, bez jeho skutečného předložení, ale na základě kontraktu. Při vývoji trhu s cennými papíry sehrály burzy s cennými papíry velice důležitou roli. Burzovnictví na trhu cenných papírů je charakterizováno několika rysy spojené s výjimečností burzovního zboží, zejména - cenné papíry, stejně jako předpoklad pro odbornou přípravu přímých účastníků obchodů, přísné regulace burzovních transakcí. V současné době ve světě existuje kolem dvou set burz, které působí ve více než šedesáti zemích světa. Mezinárodní federace burz cenných papírů (dále jen FESE), se sídlem v Paříži, sdružuje 31 z nich. Obě porovnávané burzy jsou členy FESE. Historie současných burz BCPP a MICEX je velmi podobná. Je to dáno zejména tím, že jak v České republice, tak i v Rusku byla po druhé světové válce činnost burz na šedesát až sedmdesát let pozastavena. To bylo způsobeno tím, že v obou zemích byl komunistický režim a panovala centrálně řízená ekonomika, což hodně omezilo ekonomickou činnost obou zemí. Ke konci 19. století komunistický režim v obou zemích padl. Začalo období rozvoje tržní ekonomiky, burzy začaly znovu fungovat. Na začátku 20. století je historie obou burz velmi podobná. V příloze 1 jsou stručně popsány nejdůležitější události vývoje obou burz v čase. Je patrné, že jak BCPP, tak i MICEX byly založeny ve stejném roce (1992). Burza MICEX byla původně založena pro obchodování s měnami. Cílem BCPP je organizace obchodů s cennými papíry již od jejího založení. V roce 1993 se na BCPP i na MICEX začalo obchodovat se státními cennými papíry. Výpočet hlavního indexu BCPP byl zahájen o dva roky 21

22 dřív než vypočet hlavního indexu MICEX. Obchodní systém MICEX odpovídá úrovni nejlepších zahraničních elektronických systémů již od roku Na burze BCPP se lepší obchodní systémy zavádí později: v roce 1996 systém KOBOS, a v roce 1998 systém SPAD, který funguje do současnosti. Burza MICEX aktivně spolupracuje s předními světovými burzami, již v roce 1997 byla podepsána dohoda o spolupráci s NewYork Stock Exchange (NYSE). Dle mých zdrojů BCPP nemá podepsanou žádnou smlouvu o spolupráci s přední světovou burzou. Spolupráce se zahraničními burzami může být i jedním z důvodů, že MICEX má již od roku 1998 své webové stránky. Na BCPP byl zahájen provoz webových stránek až v roce Na konec si můžeme všimnout hlavního rozdílu, že na BCPP se nikdy neobchodovalo s měnami. 22

23 8. Obecná ustanoveni 8.1. Předmět podnikání Předmětem podnikání BCPP je a) organizovat regulovaný trh investičních nástrojů v rozsahu povolení vydaného Českou národní bankou (dále jen ČNB ), b) zajišťovat publikování výsledků burzovních obchodů, c) poskytování informací, týkajících se investičních nástrojů, které nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, d) poskytování služeb prostřednictvím svého a jiného regulovaného, a to i zahraničního trhu, e) provozovat mnohostranný obchodní systém, f) provádět poradenskou, osvětovou a další činnost související s předmětem podnikání burzy BCPP, g) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, h) poskytování software, i) technicko-inženýrská činnost v oblasti informační techniky, j) školící a vzdělávací činnost, k) zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání, l) vydavatelství, m) poskytovat další služby na finančním trhu podle zákona č. 256/2004 Sb. O podnikání na kapitálovém trhu. Předmětem podnikání MICEX je: a) spolupráce s účastníky trhu cenných papírů v tvorbě a rozvoji organizovaného trhu s cennými papíry, b) vytvoření podmínek pro oběh a kotaci cenných papírů emitentů, které odpovídají požadavkům zákonů a legislativním aktům Ruské federace, c) zabezpečení nutných podmínek pro fungování trhu cenných papírů v zájmu profesionálních členů trhu cenných papírů a investorů, d) zabezpečení stejných podmínek pro všechny členy burzy cenných papírů, e) spoluúčast v rozvoji infrastruktury trhu cenných papírů Ruské federace, f) zajištění otevřenosti a přístupnosti informací o stavu trhů cenných papírů, 23

24 g) poskytovat další služby na finančním trhu podle federálních zákonů Ruské federace. Burza MICEX určuje obsah a množství informací, které jsou obchodním tajemstvím, stejně jako pravidla ochrany těchto informací. MICEX realizuje sponzorskou, vzdělávací (v Moskvě existuje muzeum MICEX věnované burzovnímu podnikání) a charitativní činnost Základní kapitál Základní kapitál Burzy BCPP činí Kč (slovy dvě stě šedesát pět milionů dvě stě šestnáct tisíc korun českých). Základní kapitál burzy je rozdělen na kmenových akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu lze provést z vlastních zdrojů burzy nebo upsáním nových akcií. Snížení základního kapitálu lze provést 3 způsoby: snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, stáhnutím akcií z oběhu na základě návrhu nebo upuštěním od vydání akcií. Snížení základního kapitálu nelze provést stáhnutím akcií z oběhu na základě losování. O zvýšení či snížení základního kapitálu rozhoduje v první řadě valná hromada. Zvýšení a snížení základního kapitálu provádí burzovní komora v souladu s usnesením valné hromady, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu, a to v době, kterou určí valná hromada. Burzovní komora se také musí řídit Stanovami Burzy BCPP a úpravou obsaženou v obchodním zákoníku. Základní kapitál Burzy MICEX činí RUB (slovy sto milionů rublů). Je rozdělen na kmenových akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotou RUB (slovy jeden tisíc rublů). Zvýšení základního kapitálu lze provést stejně tak jako v u Burzy BCPP upsáním nových akcií, ale také dalším způsobem: zvýšením jmenovité hodnoty akcií. Snížení výše základního kapitálu lze provést snížením jmenovité hodnoty akcií, stažením určitého množství akcií z oběhu a také koupí a splácením části akcií. 24

25 8.3. Členství na burze V této kapitole se chci zmínit o podmínkách členství na porovnávaných burzách. Popíši licence a povoleni, které musí mít člen burzy BCPP Na BCPP jsou oprávněni obchodovat pouze její členové. Práva a povinnosti členů jsou upraveny Burzovními pravidly 7 a ZPKT 8. Přijetí za člena burzy se považuje za udělení a oprávnění kupovat a prodávat investiční nástroje. Účast člena burzy může být vázána na splnění náležitostí stanovených Burzovními pravidly nebo rozhodnutími příslušných burzovních orgánů. O přijetí za člena burzy rozhoduje burzovní komora na základě doporučení burzovního výboru pro členské otázky. Žádost o členství na burze se podává písemně. Podmínky pro přijetí za člena burzy, jakož i náležitosti žádosti a doklady, které k ní musí být přiloženy, jsou stanoveny v Burzovních pravidlech. Burza zasílá ČNB pravidelně změny v seznamu členů burzy. Členem burzy může být obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, které splňují veškeré podmínky stanovené burzovními pravidly a rozhodnutími burzovních orgánů, bylo jim burzovní komorou uděleno členství na burze v souladu s Burzovními pravidly a zaplatili poplatek za udělení členství. Členství na burze opravňuje člena burzy k uzavírání burzovních obchodů. Členové burzy musí splňovat po celou dobu svého členství na burze obecné podmínky členství. Mimo povolení k poskytování investičních služeb udělené dozorovým úřadem domovského státu a sídla v členském státě Evropské unie jsou podmínkami členství splacený základní kapitál a vlastní kapitál ve výši alespoň 10 mil. Kč (nestanoví-li zákon o podnikání na kapitálovém trhu vlastní kapitál vyšší), zachovávání kapitálové přiměřenosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a pohotové likvidní prostředky ve výši minimálně 5 mil. Kč (vlastní peněžní prostředky v bankách nebo v pokladně, vlastní cenné papíry obchodované na hlavním nebo vedlejším trhu burzy, vlastní krátkodobé cenné papíry vydávané Českou národní bankou, cenné papíry obchodované na hlavním nebo vedlejším trhu burzy přijaté na základě REPO operací nebo vypůjčené peněžní prostředky 7 ftp.pse.cz/info.bas/cz/predpisy/clen.pdf 8 Zákon č. 256/2004 Sb. O podnikání na kapitálovém trhu. 25

26 získané na základě REPO operací, pokud k těmto operacím byla uzavřena písemná smlouva, a dále majetkový vklad člena burzy v Garančním fondu burzy). Činnost poskytování investičních služeb musí obchodník vykonávat alespoň 1 rok před přijetím za člena s objemem obchodů s cennými papíry na vlastní a cizí účet na veřejných trzích v posledním roce před podáním žádosti o přijetí na burzu (včetně obchodů uskutečněných žadatelem prostřednictvím člena burzy na veřejném trhu) alespoň 5 mil. Kč měsíčně, své odborné činnosti v rámci obchodování s cennými papíry vykonává prostřednictvím makléře, který je jeho zaměstnancem. Makléř musí mít ke své činnosti povolení dozorového orgánu domovského státu. Žádost o udělení členství na burze musí také obsahovat reference alespoň dvou členů burzy k přijetí žadatele za člena burzy. O udělení členství na burze rozhoduje burzovní komora na návrh výboru. Při rozhodování přihlíží kromě stanoviska výboru k dalším faktorům, zejména k potřebám a kapacitním možnostem burzy. Osoba ucházející se o členství na BCPP musí prokázat splacený kapitál ve výši alespoň 10 mil. Kč a disponovat počátečním kapitálem nejméně 730 tis. EUR, musí provozovat činnost minimálně 1 rok a objem jí uzavřených nebo zprostředkovaných obchodů s investičními nástroji musí činit minimálně 5 mil. Kč za měsíc. Člen je také povinen splňovat podmínky kapitálové přiměřenosti stanovené zákonem. Pro udělení členství je třeba zaslat Burzovní komoře písemnou žádost, která splňuje požadavky stanovené burzovními pravidly. K žádosti musí být kupříkladu přiložen výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 1 měsíc nebo údaje o osobách, jejichž podíl na základním kapitálu žadatele nebo hlasovacích právech spojených s akciemi vydaných žadatelem dosahuje 5 % a více. Komora pak žádost předá k projednání Výboru pro členské otázky a na základě jeho návrhu rozhodně o udělení členství. Člen je povinen po celou dobu členství splňovat podmínky dané burzovními pravidly. Aby mohl člen uzavírat burzovní obchody, musí být také účastníkem sdružení Garanční fond burzy, jehož majetek slouží ke krytí závazků a rizik vyplývajících z burzovních obchodů a závazků vůči burze. Pokud člen není bankou, je jeho povinností uzavřít smlouvu s clearingovou bankou, která bude provádět zúčtování prostřednictvím Clearingového centra ČNB. 26

27 Pokud člen neplní povinnosti z členství vyplývající, může Burzovní komora zahájit řízení o odnětí členství. Doručením rozhodnutí o odnětí členství zaniká. Členství může rovněž zaniknout doručením písemného oznámení o ukončení členství členem burze. Členové nemusí být akcionáři burzy. Podle údajů z výroční zprávy z roku 2009 je na BCPP 20 členů. V tabulce 2 je uvedena výše poplatků pojících se k žádosti o členství a za přijetí člena. Tabulka 1: Sazebník burzovních poplatků 1. Poplatek (jednorázový) za přijetí za člena burzy (zápisné) 0 Kč 2. Poplatek (jednorázový) za podání žádosti o členství na burze Kč Zdroj: zpracováno autorem dle platného Sazebníku burzovních poplatků MICEX Členové Burzy MICEX mohou být pouze právnické osoby, které splňují požadavky právních předpisů (legislativy) Ruské federace. Členové musí byt zařazeny do Seznamu členů Burzy v souladu s interními dokumenty Burzy MICEX. Nerovné postavení členů Burzy MICEX a taky předání práva obchodování na Burze MICEX třetím osobám je zakázáno. Členové burzy mají právo na: - provedení obchodních operací (obchodování) na Burze MICEX, v souladu s požadavky federálních zákonů a podmínky interních dokumentů Burzy MICEX. - užívaní burzovních informací s ohledem na požadavky interních dokumentů Burzy MICEX. - jiná práva stanovena zákony, předpisy Ruské federace a interními dokumenty Burzy MICEX. Členové burzy MICEX jsou povinní: 9 ftp.pse.cz/info.bas/cz/predpisy/sazeb.pdf 27

28 - plnit požadavky zákonů, předpisů Federální komise pro cenné papíry, Stanov Burzy MICEX, pravidel provedení obchodních operací a jiných interních dokumentů Burzy, které reglementují (upravují) obchod s cennými papíry, - poctivě (svědomitě) plnit své závazky k (vůči) Burze MICEX a straně, s níž byla uzavřena dohoda, - poskytovat Burze MICEX na její žádost informace pro realizaci kontroly v souladu s interními dokumenty Burzy MICEX, - provádět včasně platby, poplatky a příspěvky vybírané Burzou MICEX za služby, které poskytuje, - platit pokuty za porušení požadavků stanovených v interních dokumentech Burzy MICEX, - plnit další povinnosti v souladu se zákony, předpisy Federální služby pro cenné papíry Ruska a dalšími předpisy Ruské federace. Jak se stát členem Burzy cenných papírů MICEX: Uchazeč by měl být obeznámen s Pravidly pro přijetí k obchodování na Burze MICEX 10 (dále jen - Pravidla pro přijetí), která upravují požadavky na uchazeče o členství na Burze MICEX. Je důležité vědět, že členem Burzy MICEX se mohou stát pouze právnické osoby profesionální členové trhu cenných papírů, které splňují podmínky stanovené v Pravidlech pro přijetí. Člen Burzy musí mít licenci na provozování brokerské čí dealerské činnosti nebo licenci na správu a řízení cenných papírů. Pro realizaci transakcí s finančními deriváty je k tomu potřeba další licence, a to Licence burzovního zprostředkovatele pro obchodování s futures a opcemi na burzovním trhu, kterou vydává Komise pro komoditní burzy při FSFR Ruska. K provádění operací s cizí měnou a poskytování zprostředkovatelských služeb na devizovém trhu je nezbytná Licence k provádění bankovních operací v rublech a cizí měně. Další základní podmínkou je zařazení profesionálního člena do seznamu profesionálních členů Burzy na základě schválení ředitelství Burzy MICEX

29 Uchazeč musí podat písemnou Žádost o členství na Burze MICEX, kterou upravuje příloha 01 Pravidel pro přijetí, poskytnout soubor dokumentů uvedených v Seznamu dokumentů a taky písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (ochrana osobních údajů). Pro získání referencí uchazeč musí poskytnout kompetentnímu účastníkovi Burzy MICEX, který má právo na vydání referencí, kopie dokumentů dle č. 2 Pravidel pro přijetí. O členství rozhoduje Ředitelství Burzy MICEX. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se posílá uchazeči písemně. Ve zprávě o přijetí jsou uvedeny podmínky pro úhradu registračního/vstupního poplatku: číslo účtu Burzy MICEX, variabilní symbol, částka a další. V souladu s články a Pravidel pro přijetí a rozhodnutím Ředitelství Burzy MICEX ze dne 24. prosince 2010 (Protokol č. 9) vstupní poplatek činí 3 mil. RUB (slovy tři miliony ruských rublů) včetně DPH na běžný účet Burzy MICEX. Po zaplacení vstupního poplatku a splnění všech důležitých požadavků pro členství podle č. 5 Pravidel pro přijetí, člen Burzy MICEX dostává příležitost provádět obchodní transakce v obchodním systému MICEX. Právnické a fyzické osoby, které chtějí provádět transakce na finančním trhu, by měly vyhledat zprostředkovatele - profesionální členové, které mají licenci a jsou akreditovaní na burze. 29

30 Graf 2: Množství členů MICEX v letech 2006 až 2009 Množství členů MICEX v letech 2006 až Zdroj: Výroční zpráva MICEX Shrnutí Hlavním předmětem podnikání obou burz je organizace trhu s cennými papíry. Obě burzy se věnují vzdělávací a sponzorské činnosti. BCPP provádí přednášky jak v prostorách burzy, tak i v různých vzdělávacích institucích. Například, BCPP je jedním z hlavních sponzorů vysoké školy Unicorn college. Více než deset let Skupina MICEX se podílí na pomoci nuzným a podporuje významné projekty v oblasti kultury a vzdělávání. Například, MICEX sponzoruje státní Vysokou školu ekonomickou v Moskvě, aktivně se podílí na rekonstrukci a obnovení výbavy určitých dětských nemocnic, účastní se dětských sportovních soutěží. Od roku 2002 v Moskvě existuje muzeum MICEX přímo v hlavní budově Burzy MICEX. Muzeum není otevřeno pro veřejnost. Jestli někdo chce navštívit toto muzeum, musí napsat žádost předsedovi MICEX a splnit další podmínky. Zájemci mohou navštívit virtuální muzeum, který je přístupný pro všechny na webových stránkách muzea. Pro srovnání výše základního kapitálu BCPP a MICEX je třeba převést částky na společnou měnu. Jako společná měna byla zvolena měna EUR. V tabulce 3 jsou uvedeny kurzy měn ke konci roku

31 Tabulka 2: Kurz ČNB a CBR ke dni Datum CZK/EUR RUB/EUR ,80 41,67 Zdroj: webové stránky ČNB a CBR. Na základě těchto kurzů částky základního kapitálu byly převedeny na EUR v tabulce 4. Výše základního kapitálu BCPP je skoro pět krát vyšší než výše základního kapitálu MICEX. Tabulka 3: Převod základního kapitálu na EUR Název burzy Výše základního kapitálu v národní měně Výše základního kapitálu v EUR BCPP Kč EUR MICEX RUB EUR Zdroj: vlastní zpracování Na BCPP a MICEX jsou oprávněni obchodovat pouze registrované členové těchto burz. Členem burz může byt pouze právnická osoba, která má odpovídající licenci a splňuje další podmínky. Žádost o členství se podává písemně. Práva a povinnosti členů BCPP jsou upraveny Burzovními pravidly a ZPKT. Člen burzy MICEX musí splňovat podmínky stanovené v Pravidlech pro přijetí, požadavky legislativy Ruské federace. Uchazeče, které splňují veškeré základní požadavky, musí byt zařazeny do Seznamu členů burzy v souladu s interními dokumenty Burzy MICEX. Stejnou podmínkou u BCPP a u MICEX je zaplacení určitých vstupních poplatků. Poplatek MICEX činí 3 mil. RUB, poplatek BCPP je Kč. Pro převedení poplatků na společnou měnu byly použity kurzy z tabulky 3. 31

32 Tabulka 4: Převod poplatků na EUR Název burzy Částka v národní měně Částka v EUR BCPP Kč 388 EUR MICEX RUB EUR Zdroj: vlastní zpracování Rozdíl ve výši poplatků je velmi velký. Vstupní poplatek MICEX je mnohem vyšší než poplatek na BCPP. Ale na druhou stranu pro členství na BCPP uchazeč musí splnit další finanční podmínky, například, minimální výše základního kapitálu je 10mil. Kč ( EUR dle kurzu ČNB ze dne ), musí zachovat kapitálovou přiměřenosti podle ZPKT a pohotové likvidní prostředky ve výši minimálně 5 mil. Kč ( EUR dle kurzu ČNB ze dne ) a jiné. Burza MICEX nevznáší takové finanční požadavky. Dalším velkým rozdílem je množství členů na BCPP a na MICEX. Na konci roku 2009 je na BCPP pouze 20 profesionálních členů, kdyžto na MICEX je jích až [Výroční zprávy MICEX a BCPP] 32

33 9. Orgány a struktura burz V této části popisuji organizační struktury porovnávaných burz. Informaci o organizačních strukturách a o organech burz jsem čerpala ze Stanov burz Orgány burzy BCPP - Valná hromada - Burzovní komora - Burzovní výbory: o Výbor pro členské otázky o Výbor pro kotaci o Výbor pro burzovní obchody - Dozorčí rada Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem burzy. Právo účastnit se valné hromady má každý akcionář. Dalšími oprávněnými jsou členové dozorčí rady, generální ředitel a zástupce ČNB. Řádná valná hromada musí být burzovní komorou svolána minimálně jednou do roka tak, aby se konala nejpozději 30. června každého roku. O svolání mimořádné valné hromady mohou písemně zažádat akcionáři burzy, kteří v souhrnu vlastní alespoň 3 % podíl. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách fungování burzy, například o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o změně stanov. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu burzy. To je v současných podmínkách, kdy vídeňská burza vlastní přes 90 % pražské burzy, v podstatě automatické Burzovní komora Burzovní komora je statutárním orgánem burzy, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Má tři členy, které rovněž volí valná hromada, funkční období je opět 5 let. Do kompetence Burzovní komory spadá mimo jiné schvalování burzovních indexů a harmonogramu burzovních dnů. Zejména ale rozhoduje o přijetí investičních nástrojů na regulovaný trh. Burzovní komora zasedá minimálně jednou za dva měsíce, návrh na její svolání podává předseda nebo pověřený člen komory. Členové burzovní komory ručí za závazky burzy společně a nerozdílně, 33

34 rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů k náhradě škody. Je stanoveno, že členové burzovní komory nesmí provádět vůči burze konkurenční činnost podnikáním ve stejném nebo podobném oboru, ve kterém podniká burza Generální ředitel burzy Generální ředitel burzy řídí běžný provoz burzy, podepisuje účetní výkazy, schvaluje organizační, pracovní a mzdový řád burzy, účastní se zasedání valné hromady, burzovní komory a burzovních výborů a vykonává usnesení burzovní komory. Jeho práva a povinnosti jsou podrobněji upravena v Burzovních pravidlech. Může být členem burzovní komory a členem burzovního výboru. Za svou činnost odpovídá burzovní komoře Burzovní výbory Burzovní komora má pravomoc zřídit k výkonu činností burzovní výbory, a to jak stálé, tak dočasné, a při jejich zřízení schválit jejich statut. Burzovní výbory se řídí mj. Burzovními pravidly. Členem burzovního výboru se může stát člen burzovní komory, odborník na problematiku kapitálového trhu, finanční investor, emitent cenného papíru a jiný odborník, dále generální ředitel a zaměstnanec burzy. Burzovní výbory se scházejí většinou jednou za měsíc. Burzovní komora zřídila tři burzovní výbory. Burzovní výbor pro členské otázky předkládá burzovní komoře návrhy na rozhodnutí ohledně členství na burze, projednává návrhy Burzovních pravidel vztahujících se k členství na burze a poskytuje součinnost při dozoru nad činností členů burzy. Burzovní výbor pro kotaci předkládá burzovní komoře strategii pro přijímání cenných papírů k obchodování na oficiální trh a z ní vycházející návrhy Burzovních pravidel, vydává návrh na rozhodnutí o přijetí cenného papíru k obchodování, kontroluje plnění povinností emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na burze a zveřejňuje o těchto emitentech získané informace. Burzovní výbor pro burzovní obchody působí v oblasti obchodování na burze a vypořádání burzovních obchodů, schvaluje časový harmonogram burzovního dne a projednává otázky týkající se burzovních indexů. 34

35 Dozorčí rada Dozorčí rada je šestičlenná. Členy volí a odvolává valná hromada. Funkční období je pětileté a člen může být znovuzvolen. Dozorčí rada má, podle zákona a stanov burzy, za úkol dohlížet na výkon působnosti burzovní komory a uskutečňování činnosti burzy. Zejména kontroluje účetní zápisy, její členové mohou nahlížet do všech záznamů, týkajících se činnosti burzy a zastupovat burzu vůči členům burzovní komory v řízení před soudy nebo jinými orgány Orgány burzy MICEX - Valná hromada akcionářů - Představenstvo - Výkonné organy burzy o Ředitelství o Generální ředitel o Burzovní rada o Burzovní výbory - Dozorčí rada. Jedním z hlavních požadavků, který je kladen na burzu cenných papírů, je právní forma neziskové partnerství, a.s. a také výše vlastního kapitálu v rublech nejméně RUB Valná hromada akcionářů Nejvyšším řídícím orgánem burzy je valná hromada akcionářů. Akcionář se účastní valné hromady prostřednictvím svého zástupce. Burza je povinna provádět řádnou valnou hromadu akcionářů burzy každý rok. Řádná valná hromada akcionářů se koná ne dříve než dva měsíce a nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního roku. Mimořádná valná hromada akcionářů se koná na základě rozhodnutí Ředitelství dle vlastního návrhu nebo dle požadavku Dozorčí rady, auditora anebo akcionáře, který vlastní minimálně 10 procent akcií Burzy MICEX. Valná hromada akcionářů řeší následující problémy: změny ve Stanovách Burzy, reorganizace Burzy, zvýšení základního kapitálu, jmenování generálního 11 Požadavky na výši vlastního kapitálu jsou stanoveny v Normativech přiměřenosti vlastních zdrojů, schválených příkazem (nařízením)federální služby pro cenné papíry Ruska dne /pz-n, v Metodice výpočtu vlastního zdrojů profesionálních členů trhu cenných papírů, která byla schválena příkazem (nařízením) dne / pz-n. 35

36 ředitele a další. Rozhodnutí valné hromady může být uznáno bez svolání schůze, akcionáři mohou probírat všechny otázky a hlasovat dálkově. Rozhodnutí přijaté dálkovým hlasováním je platné za podmínky, že všechny informace o jeho provedení budou rozeslány všem akcionářům Představenstvo Představenstvo zajišťuje celkové řízení burzy. Členové Představenstva burzy jsou voleni valnou hromadou akcionářů burzy. Představenstvo většinou hlasů všech členů volí ze svých členů předsedu představenstva a jednoho nebo více místopředsedů na dobu do příští řádné valné hromady akcionářů burzy. Předseda a jeho zástupce může být znovu zvolen na neomezené množství funkčních období. Představenstvo může zřídit stálé a dočasné výbory pro hlavní činnost burzy a pro řešení aktuálních běžných problémů. Představenstvo burzy vytváří poradní orgán Burzovní radu a schvaluje její sbor. Burzovní rada je tvořena z pracovníků burzy, členů trhu, emitentů, ředitelů akciových investičních fondů, penzijních fondů, akciových podílových fondů, pojišťoven a ostatních organizací, které chtějí vytvořit spravedlivý trh s cennými papíry a nezávislých odborníků. Kvantitativní složení Burzovní rady určuje Představenstvo a členů nesmí být méně než pět. Pořadí vzniku Burzovní rady, její pravomoci, požadavky pro členy, jejich práva, povinnosti a odpovědnosti, jakož i další otázky týkající se Burzovní rady, jsou určeny v Předpisech pro Burzovní radu, které byly schváleny Představenstvem Burzy. Představenstvo je oprávněno přijímat rozhodnutí, když se zasedání účastní alespoň polovina z celkového počtu členů Představenstva. Představenstvo může přijímat rozhodnutí dálkovým hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy představenstva. Představenstvo řeší tyto otázky: určení priorit Burzy, svolání roční a mimořádné valné hromady, umístění dluhopisů a jiných cenných papírů, určení ceny (hodnoty) majetku a cenných papírů, schválení rozpočtu Burzy MICEX, doporučení k výši odměny vyplácené členům Dozorčí rady, auditorům, doporučení o výši dividendy z akcií a její výplatu, schvalování interních dokumentů Burzy (například pravidla provedení obchodů s různými typy cenných papírů na Burze, pravidla pro přijetí členů na Burzu, pravidel kotace a oběhu cenných papírů, 36

37 dokumenty trvalých a dočasných pracovních orgánů Představenstva a jiných dokumentů) a další. Předseda představenstva svým jménem podepisuje pracovní smlouvu s generálním ředitelem burzy Výkonné organy burzy Běžnou činnost burzy řídí generální ředitel burzy, který je jediným výkonným orgánem burzy. Ředitelství burzy je kolegiálním výkonným orgánem burzy. Generální ředitel je členem ředitelství a vykonává funkci předsedy ředitelství. Ředitelství a generální ředitel burzy jsou odpovědní valné hromadě a představenstvu burzy. Počet členů ředitelství určuje představenstvo burzy. V ředitelství nesmí být méně než tři členové, a to včetně generálního ředitele burzy. Představenstvo burzy volí ředitelství na dobu dvou let z kandidátů navržených generálním ředitelem burzy. Generální ředitel burzy bez plné moci jedná jménem burzy, zastupuje její zájmy, realizuje transakce z účtu burzy, vydává příkazy a pokyny, přijímá rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení zaměstnanců burzy, organizuje schůzky valné hromady a představenstva, umožňuje sestavení výroční zprávy a její prezentaci na schůzce ředitelství burzy pro předběžné hodnocení a řeší další problémy. Do kompetence ředitelství burzy patří i další otázky: přijetí cenných papírů k obchodování na burze, vymezení ke dni zahájení obchodování různých druhů cenných papírů, předběžné posouzení výroční zprávy a další otázky Burzovní výbory MICEX Skupina MICEX má různé burzovní výbory, které jsou roztříděny do tří skupin: Výbory MICEX-RTS, a. s.: o o o Výbor pro devizový trh, Výbor pro REPO a půjčky cenných papírů, Výbor pro trhy s deriváty, 37

38 o o Výbor pro vypořádání a zúčtování operací, Výbor pro informační a technologické služby, Výbory Burzy MICEX, a. s.: o o o o o o Výbor pro cenné papíry, Výbor pro listing cenných papírů, Výbor pro trh kolektivního investování, Výbor pro cenné papíry s pevným výnosem, Indexní výbor, Výbor pro informační a technologické služby, Výbor pro rozvoj Trhu inovací a investic při Koordinační radě TII MICEX Rada odborníků Dozorčí rada Kontrolu nad finanční a ekonomickou činností burzy MICEX realizuje Dozorčí rada. Členové rady jsou voleni valnou hromadou na dobu do příští řádné valné hromady. V Dozorčí radě nemohou být členové představenstva a správní rady burzy. Kontrola finanční a ekonomické činnosti burzy se provádí na základě výsledků hospodaření za rok, a také kdykoliv na základě podnětu dozorčí rady burzy, nebo z rozhodnutí valné hromady, představenstva nebo na žádost akcionáře/ů burzy, které drží v souhrnu nejméně 10 procent akcií s hlasovacím (volicím) právem. Spolehlivost údajů obsažených ve výroční zprávě burzy a roční účetní závěrce musí být ověřena dozorčí radou. Dozorčí rada vytváří shrnutí k výroční zprávě a roční účetní závěrky Burzy. Bez závěrečných dokumentů od Dozorčí rady výroční zpráva nemůže být předem schválena Představenstvem Burzy ani Valnou hromadou akcionářů Shrnutí Obě burzy mají právní formu akciové společnosti, proto mají velmi podobnou organizační strukturu. Jako akciová společnost i burza má své jednotlivé orgány. Nejvyšším orgánem je valná hromada, burzovní komora (představenstvo u 38

39 MICEX) přebírá roli statutárního orgánu a dozorčí rada vykonává dozorové a kontrolní činnosti. Burzovní výbory fungují jako poradní orgány burzovní komory (představenství). V čele burzy stoji generální ředitel. Na pražské burze jsou 3 burzovní výbory: burzovní výbor pro členské otázky, burzovní výbor pro kotaci a burzovní výbor pro burzovní obchody. U Skupiny MICEX je těchto výborů mnohem víc. 39

40 10. Institucionální a právní rámec trhů Trhy cenných papírů jsou nejvíce regulovaná odvětví v ekonomikách vyspělých států. Mezi nejdůležitější účely regulace trhu cenných papírů patří: ochrana investorů, zabezpečení důvěryhodnosti, podpora transparentnosti. Trhy cenných papírů jsou náchylné k tržním selhávání - z tohoto předpokladu vychází teorie finanční regulace kapitálových trhů. Tržní selhávání se projevují jak informační asymetrií, tak i zápornými externalitami. Efektivní fungování trhů cenných papírů předpokládá dokonalou informovanost účastníků. Avšak na neregulovaných trzích cenných papírů dochází k tomu, že různí účastníci disponují více či méně kompletními soubory kurzotvorných informací, což se ve finanční ekonomii označuje jako informační asymetrie. Úplné informace jsou rozhodujícím předpokladem efektivního fungování trhů cenných papírů a také základem rovnoprávného postavení finančních investorů. Podle Teorie finanční regulace je nutné, aby státní regulace omezila informační asymetrii stanovením pravidel zacházení s neveřejnými informacemi, informačních povinností emitentů a důsledným vynucováním stanovených povinností a pravidel. Regulace trhu cenných papírů se taktéž snaží zabránit šíření záporných externalit. Vzhledem k tomu, že na trzích cenných papírů lze realizovat obrovské peněžní transakce za minimálních transakčních nákladů, patří investiční bankovnictví mezi velice atraktivní odvětví, kde lze provádět (často i na anonymní bázi) rozsáhlé nelegální transakce. Státní regulace trhu cenných papírů z ekonomických důvodů se snaží minimalizovat výskyt nelegálních obchodů. V této části popisuji systém regulace trhu cenných papírů v České republice a v Rusku BCPP Na sekundárním kapitálovém trhu v České republice působí dva velcí organizátoři trhu s investičními nástroji. Roli organizátora burzovního trhu přebírá Burza cenných papírů Praha, a.s.), organizátorem mimoburzovního trhu je RM- Systém, a.s. Burze se blíže věnují následující kapitoly. RM-Systém, a.s. vznikl v roce Jedná se o plně elektronický trh s investičními instrumenty, který na 40

41 rozdíl od burzy není založen na členském principu, ale na principu zákaznickém. To přináší zákazníkům možnost jednoduchým způsobem obchodovat na sekundárním trhu. V roce 1993 bylo ministerstvem financí zřízeno Středisko cenných papírů jako instituce na podporu rozvoje kapitálového trhu, která plní úkoly stanovené především v zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. Jeho základním úkolem je vedení evidence zaknihovaných cenných papírů a jejich majitelů. K zajištění vypořádání burzovních obchodů založila v roce 1993 burza jako svou dceřinou společnost Burzovní registr cenných papírů, s.r.o. V roce 1996 její činnost převzala společnost UNIVYC, a.s., která dále rozšířila rozsah poskytovaných produktů a služeb. V roce 2009 krátce po přijetí zákona č. 256/2004 Sb, o podnikání na kapitálovém trhu, UNIVYC, a.s., požádal regulátora kapitálového trhu o povolení k činnosti centrálního depozitáře podle 100 tohoto zákona. Rozhodnutím České národní banky ze dne 14. srpna 2009 získal UNIVYC, a.s., povolení k činnosti centrálního depozitáře. Na základě tohoto povolení UNIVYC, a.s., změnil obchodní firmu na Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Základní kapitál této společnosti činí 100 mil Kč a jejím stoprocentním akcionářem je burza. Od roku 2006 je členem Evropské asociace centrálních depozitářů cenných papírů. Regulaci a dohled nad celým finančním trhem, tedy i nad kapitálovým trhem i burzou vykonává od Česká národní banka. Dohled nad kapitálovým trhem dříve vykonávala Komise pro cenné papíry, která byla zřízena dne Spolu s ministerstvem financí vytváří Česká národní banka legislativu zajišťující řádné fungování trhu. V oblasti dohledu nad trhem je důležitý zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje působnost a pravomoci České národní banky při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem a některá práva a povinnosti subjektů, které na tomto trhu působí. Nejvýznamnějším právním předpisem v oblasti kapitálového trhu je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT), jenž se věnuje i oblasti týkající se burzy. Důležitý je též zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že právní úprava burzy a jejího fungování je v České republice poměrně volně formulována, vydává burza své vlastní předpisy, které jsou závazné pro všechny, kdo na burze působí. Mezi takové předpisy patří Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen Stanovy 41

42 burzy 12 ), Burzovní pravidla, Poplatkový řád a Sazebník burzovních poplatků, Pravidla Garančního fondu burzy, Statut a Řád Burzovního rozhodčího soudu. Dále sem patří předpisy společnosti UNIVYC, a.s. Na počátku devadesátých let minulého století bylo ministerstvo financí jediným dozorovým úřadem nově vynikajícího finančního trhu v České republice. V tomto období měl rozhodující postavení bankovní a pojistný sektor, ostatní sektory buď vůbec neexistovaly, nebo se teprve začaly postupně rozvíjet. Na počátku devadesátých let můžeme uspořádání finančního dohledu přirovnat k jednotnému modelu finančního dohledu, avšak netradičně umístěného v rámci ministerstva financí. Tento přístup nebyl v souladu s požadavky na nezávislý charakter dozorové instituce. Státní dozor nad kapitálovým trhem vykonávalo ministerstvo financí až do konce března 1998, kdy vznikla Komise pro cenné papíry personálně a operačně nezávislý dohledový úřad pro kapitálový trh, který byl však finančně závislý na státním rozpočtu. Komise pro cenné papíry byla ke konci března 2006 zrušena a veškeré pravomoci finančního dohledu (včetně dozoru pojišťovacího, dozoru v oblasti penzijního připojištění i dozoru nad družstevními záložnami) převzala centrální banka. V České republice tedy od dubna 2006 existuje model finančního dohledu v rámci centrální banky. Výkon dohledu nad finančním trhem je v rámci České národní banky organizačně zajišťován funkcionálním způsobem třemi sekcemi (sekce regulace a analýz finančního trhu, sekce licenčních a sankčních řízení, sekce dohledu nad finančním trhem), usilujícími o sladění dříve odlišných dohledových přístupů vůči jednotlivým sektorům. Státní regulace a dohled trhu cenných papírů vychází z ustanovení zákonů o dohledu nad kapitálovým trhem (1998), o cenných papírech (1992), o podnikání na kapitálovém trhu (2004), o kolektivním investování (2004), o dluhopisech (1990), o bankách (1992), obchodního zákoníku (1991) a různých dalších předpisů a vyhlášek. ČNB při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem posiluje důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh tím, že přispívá k ochraně investorů a rozvoji kapitálového trhu a podporuje osvětu v této oblasti. 12 : 42

43 Mezi základní nástroje ČNB patří: udělování licencí, povolení a předběžných souhlasů k příslušným činnostem na kapitálovém trhu včetně kontroly dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, získávání informací potřebných pro výkon dohledu a jejích vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, kontrola plnění povinností daných příslušnými zákony, rozhodování o právech a povinnostech právnických a fyzických osob podle příslušných zákonů, kontrola plnění informačních povinností osob podléhajících státnímu dohledu, kontrola plnění povinností osob vyplývajících ze zákazu využívat důvěrné informace a oznamování podezření ze spáchání trestního činu za zneužívání informací v obchodním styku, uložení předběžného opatření, uložení opatření k nápravě a sankce včetně pokut MICEX Organizace obchodování jako druh profesionální činnosti na trhu s cennými papíry je podřízena státní regulaci, která je určena prameny práva, nařízením o organizaci obchodování s cennými papíry schválené Usnesením FSFT /pz-n (dále jen Nařízení o organizaci obchodování). Činnost organizace obchodování na burze s cennými papíry se rozumí jako poskytování služeb, které přímo přispívají k uzavírání občansko-právních obchodů s cennými papíry mezi členy trhu (federální zákon O trhu s cennými papíry). Profesionální účastník trhu s cennými papíry, který se zabývá organizací obchodů na trhu cenných papírů, je tvůrcem trhu. Jak bylo uvedeno výše, existují dva typy organizátorů obchodování - burzy a mimoburzovní (OTC) obchodní platformy. Zákon neumožňuje kombinaci burzovní činnosti s činností organizátora mimoburzovního trhu. Právní forma organizátora mimoburzovního trhu může být buď uzavřená akciová společnost (a.s.) nebo neziskové partnerství. 43

44 Donedávna organizátor trhu s cennými papíry v Rusku mohl mít právní formu pouze neziskové partnerství. Toto omezení bylo změněno v roce Od té doby mohou mít burzy cenných papírů v Rusku právní formu a.s. V současné době mají největší organizátory obchodování na trhu cenných papírů v Rusku mají status akciové společnosti: Burza MICEX, a.s. a Burza RTS, a.s. Obchodování na burze mohou vést pouze k profesionální účastníci trhu s cennými papíry - brokeři, dealeři, stejně jako organizace, které mají licenci k provádění bankovních operací. Burza (stejně jako organizátor mimoburzovních obchodů) pořádá obchody pouze pro své členy (pro organizátory, kteří jsou registrováni jako neziskoví partneři) nebo akreditované účastníky trhu (organizátory, kteří jsou registrováni jako akciové společnosti). [Nařízení o organizaci obchodů 3.4]. Mezi hlavní dokumenty, které upravují činnost profesionálních členů trhu cenných papírů v Ruské federaci, patří: Federální zákon ze dne FZ O trhu s cennými papíry; Federální zákon ze dne FZ O ochraně práv a zákonných zájmů investorů na trhu cenných papírů; Postup při udělování licencí na profesionální činnosti na trhu cenných papírů, který byl schválen Usnesením FSFT Ruska dne /pz-n (dále jen Licenční řízení); Standardy přiměřenosti profesionálních členů trhu s cennými papíry, a také investičních, podílových fondů a penzijních fondů, které byly schválené nařízením FSFT Ruska dne /pz-n (dále jen Kapitálovou přiměřenost); Nařízení o expertech finančního trhu, která byla schválena usnesením FSFT Ruska dne /pz-n (dále jen Nařízení o expertech); Nařízení o vnitřní regulaci profesionálního člena trhu cenných papírů, které bylo schváleno usnesením FSFT Ruska dne /pz-n (dále jen Nařízení o vnitřní regulaci); Nařízení o hlášení profesionálních účastníků trhu s cennými papíry, které bylo schváleno FSFT Ruska dne FCS Ruska 33, 109n Ministerstvo financí (dále jen Nařízení o hlášení); 44

45 a další. Nutnou a nezbytnou podmínkou pro provedení operací s cennými papíry s právy člena (na právech člena) je licence profesionálního účastníka trhu s cennými papíry. Za tímto účelem byl vyvinut a aplikuje se postup pro udělování licencí, včetně otázek o licenčních požadavcích a podmínkách; pro přezkumné řízení, vydávání a popírání licencí; odebrání licence a zrušení licence. V souladu s federálními právními předpisy O trhu cenných papírů a prezidentským dekretem 314 ze dne O systému a struktuře federálních orgánů výkonné moci je regulátorem trhu cenných papírů Federální služba pro finanční trhy (FSFT Ruska). Struktura, postavení a funkce daného orgánu byly objasněny v nařízení vlády Ruské federace 206 ze dne Problematika Federální služby pro finanční trhy (dále jen Nařízení 206), 317 ze dne 30. června Schválení Federální služby pro finanční trhy a federální zákon O trhu s cennými papíry (ve znění ze dne 29. června 2004). Těmito dokumenty bylo stanoveno, že FSFT Ruska je federální výkonný orgán a plní funkci kontroly a dohledu nad finančními trhy. FSFT Ruska je klíčovým prvkem při provádění regulačních funkcí, které jsou definovány v kapitole 10 federálního zákona O trhu cenných papírů, a to: zavedení závazných požadavků na činnost profesionálních účastníků trhu s cennými papíry a její normy, státní registrace emisí (dodatečných emisí) cenných papírů, prospektů cenných papírů a sledování dodržování podmínek emitenty, udělování licencí profesním účastníkům trhu s cennými papíry, vytvoření systému pro ochranu práv vlastníků a sledování dodržování jejich práv ze strany emitentů a profesionálních účastníků trhu s cennými papíry, zákaz a přerušení činnosti osob, které podnikají na kapitálovém trhu bez licence, a jiné. FSFT Ruska je v přímém podřízení premiéra Ruské federace. Úřad vykonává svou činnost i prostřednictvím svých územních orgánů. 45

46 V názvu a seznamu funkcí regulátora je široké spektrum regulací, které nejsou omezené pouze na trh s cennými papíry, ale vymezují finanční trh. Procesy transformace institucí na trhu cenných papírů v Rusku a vytvoření nového regulačního systému byly prováděny na základě přístupu k tvorbě takového národního finančního systému, ve kterém plní funkci regulátora úřad - megaregulátor finančního trhu. Prezidentský dekret 314 nejen zrušil a předal novému státnímu orgánu (FSFT Ruska) funkce, které existovaly dříve v systému orgánů vlády Federální komise pro trh cenných papírů (FCSM Ruska). Novému regulačnímu úřadu byly předány některé oblasti jiných státních struktur. Od Ministerstva financí Ruské federace byla k FSFT Ruska přesunuta funkce kontroly a dohledu nad formací a investováním penzijních fondů, od zrušeného Ministerstva pro ochranu hospodářské soutěže politiky Ruské federace kontrola nad komoditními burzami a trhy s deriváty, od Ministerstva práce a sociálního rozvoje dohled nad soukromými penzijními fondy. Vytvoření systému regulace trhu v Rusku, založeného na myšlence megaregulovaní, je zákonitým důsledkem vzniku finančních trhů s vysokým stupněm centralizace. V tomto případě je zavedení jednotného orgánu dozoru viděno odborníky jako opodstatněný krok. FSFT Ruska však ještě není mega-regulátor v plném smyslu slova, protože z regulace jsou vyjmuty pojišťovny (jsou uvedeny pod jurisdikci Federální služby pro dohled nad pojišťovnictvím Ruska), auditoři (Ministerstvo financí) a komerční banky (Ruská centrální banka). Vedle národních regulačních úřadů jsou ve světě vytvořeny a aktivně působí i mezinárodní regulátoři finančního trhu a sdružení národních regulátorů. Těmi jsou Basilejský výbor pro bankovní dohled, Mezinárodní asociace pojistných dozorů (IAIS), Asociace národních číslovacích agentur (ANNA) a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO). Účelem posledně uvedené je organizování celosvětové spolupráce mezi regulátory trhů cenných papírů, regulátory a zpracovateli standardů a regulátory a účastníky trhu. IOSCO realizuje tyto úkoly v oblasti norem, zveřejňování informací, unifikace účetnictví a stanovení obecných zásad regulace trhu s cennými papíry atd. 46

47 10.3. Shrnutí Systém regulace českého a ruského trhu s cennými papíry v současnosti je velmi podobný. V obou zemích finanční trh reguluje pouze jedna instituce. Výkon dohledu nad finančním trhem je v České republice zajišťován ČNB. V Rusku tuto funkci plní FSFT. Finanční trh je v obou zemích regulován velkým počtem zákonů a právních norem. 47

48 11. Srovnání vybraných obchodních parametrů BCPP a MICEX V této části se budu zabývat vybranými obchodními parametry srovnávaných burz. Prvním parametrem bude způsob obchodování, dalším pak tržní segmenty. Zejména ze srovnání způsobů obchodování vyplynou i druhy instrumentů obchodovaných na vybraných burzách Způsoby obchodování BCPP Pražská burza rozlišuje šest obchodních skupin. Pro tyto skupiny jsou vymezeny příslušné způsoby obchodování. Tyto skupiny a způsoby obchodování jsou popsány tabulkami 5 a6. V tabulkách je uvedeno, který způsob je pro danou obchodní skupinu kurzotvorný. Tabulka 5: Obchodní skupiny Obchodní skupina 1 Instrumenty zařazené do skupiny Všechny akcie a dluhopisy, kromě akcií obchodovaných ve SPAD a emisí listinných akcií a dluhopisů 2 Listinné akcie a dluhopisy 3 Vybrané akcie zařazené k obchodování ve SPAD 8 Investiční certifikáty 9 Futures 0 Warranty Zdroj: Zpracováno autorem dle BCPP Tabulka 6: Typy obchodů Obchodní skupina Aukční režim Kontinuální režim SPAD Blokové obchody Obchody s účastí specialisty Futures obchody ve SPAD 1 Ano Ano (kurz) Ano 2 Ano (kurz) Ano 3 Ano Ano (kurz) Ano 8 Ano (kurz) 9 0 Ano Ano Ano (kurz) Ano (kurz) Zdroj: Zpracováno autorem dle BCPP SPAD obchody 48

49 Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů (SPAD) je založen na činnosti tvůrců trhu. Jejich úkolem je zajišťovat dostatečnou likviditu. Počet emisí, pro které může tvůrce trhu vykonávat tuto činnost, není omezen. S emisemi, které jsou zařazeny do SPAD, není možné uzavírat blokové obchody. Výjimku tvoří obchody, které svým objemem překračují limit stanovený burzou, a blokové obchody uzavírané s nečleny. Ve SPAD jsou obchodovány jen vybrané emise, zpravidla ty nejlikvidnější. V současnosti je zde obchodováno 14 emisí akcií. Ve SPAD se uzavírá přibližně 90 % všech burzovních obchodů pražské burzy. Automatické obchody - Aukční režim Aukční režim funguje jiným způsobem. Nejprve dojde k soustředění všech objednávek týkajících se dané emise k jednomu časovému okamžiku. Na jejich základě je určena aukční cena a míra alokace, na pražské burze i kód stavu trhu. Aukční cena je učena tak, aby bylo dosaženo co největšího objemu obchodů. Dalším kritériem je minimální převis nabídky nebo poptávky. Automatické obchody - Kontinuální režim Obchody jsou v rámci kontinuálního režimu uzavírány průběžně. Dochází zde k párování objednávek a k nákupu a prodeji na základě cenové a časové priority. Na pražské burze navazuje kontinuální režim na aukční režim. Středem povoleného rozpětí je závěrečný kurz aukce. Pokud ten není dostupný, je středem závěrečný kurz předchozího burzovního dne. Blokové obchody Blokové obchody pražská burza definuje jako takové, kde alespoň na jedné straně vystupuje člen burzy. Tyto obchody se dále dělí na Blokové obchody a Blokové obchody členů burzy s nečleny. Blokové obchody je možno uzavírat jak na vlastní účet, tak na účet zákazníka. Předmětem obchodu je jedna emise investičního instrumentu. Je dohodnuta buď cena za 1ks, nebo celkový objem obchodu při stanoveném počtu kusů a termínu vypořádání. Cena dohodnutého obchodu nemusí nijak odrážet aktuální kurz instrumentu a není nijak omezena, pokud příslušným výborem není stanoveno jinak. Jediné, co blokové obchody na pražské burze musí splňovat, je podmínka minimálního objemu obchodu. Ta je pro akcie a podílové listy stanovena na 1 Kč. Pro dluhopisy je určena minimální částka 49

50 na Kč. Cena a množství instrumentu obchodovaného pomocí blokových obchodů nevstupuje do výpočtu kurzu tohoto instrumentu. Blokové obchody tudíž nejsou kurzotvorné. Obchody s účastí specialisty Tento typ obchodů se využívá pro tituly, pro které není možné zajistit dostatečný počet tvůrců trhu pro obchodování ve SPAD. Je určen pro obchodování s investičními certifikáty a warranty. Název je odvozen od principu těchto obchodů. Pro každý takto obchodovaný investiční instrument je určen specialista, jehož úkolem je zajišťování dostatečné likvidity. Specialistou může být každý člen burzy, pokud o tom s burzou uzavře smlouvu. Futures obchody Trhu s futures se mohou zúčastnit pouze takoví členové burzy, kteří splňují podmínky pro obchodování s deriváty stanovené zákonem a burzou. Podobně jako v případě obchodů za účasti specialisty, je zde třeba tvůrců trhu, kteří jsou povinni kotovat všechny futures série, které mají na starosti MICEX Na burze MICEX je povoleno obchodování s emisními cennými papíry v průběhu jejich umístění a oběhu, stejně jako i s jinými cennými papíry, včetně podílových listů investičních fondů a hypotečních certifikátů. Přijetí cenných papírů k obchodování u tvůrce trhu probíhá cestou jejich zařazení do Seznamu cenných papírů přijatých k obchodování (dále jen Seznam). Tento seznam obsahuje následující části: - Cenné papíry, které byly přijaty k umístění; - Kotační seznam A prvního stupně; - Kotační seznam A druhého stupně; - Kotační seznam B; - Kotační seznam V; - Kotační seznam I; - Seznam nekotovaných cenných papírů. Do Seznamu (včetně sektoru TII) mohou být zahrnuty: 50

51 - cenné papíry, které byly přijaty k obchodování na burze MICEX bez procedury listingu (cestou začlenění do sekce Seznam nekotovaných cenných papírů); - cenné papíry přijaté k obchodování na burze MICEX na základě listingu (cestou začlenění do sekcí Kotační seznam A prvního stupně, Kotační seznam A druhého stupně, Kotační seznam B, Kotační seznam V, Kotační seznam I). Do kotačního seznamu "A" se zařazují pouze akcie. Seznam, změny a dodatky k němu schvaluje generální ředitel burzy. V případě, že cenné papíry jsou zahrnuty/vyloučeny do/ze seznamu z iniciativy Burzy, stejně jako změny a dodatky k němu jsou schvalovány ředitelstvím Burzy. Organizátor obchodů je povinen oznámit FSFT o zařazení/vyloučení cenných papírů do/ze seznamu. Seznam musí obsahovat tyto informace: - druh, kategorii (typ) cenných papírů; - individuální státní registrační číslo emise (dodatečné emise) cenných papírů (pokud existuje); - individuální identifikační číslo emise (dodatečné emise) burzovních obligací (v případě zařazení do seznamu burzovních obligací); - jméno emitenta; - jmenovitou hodnotu cenného papíru; - celkový počet cenných papírů v této emisi; - další informace. Přijetí cenných papírů k obchodování u organizátora obchodování (s výjimkou burzovních obligací) probíhá za následujících podmínek: - musí být provedena registrace prospektu cenných papírů; - státní registrace zprávy o výsledcích emise (dodatečné emise) cenných papírů emitenta, nebo musí být podáno oznámení o výsledcích emisi Federální službě (dodatečné emise) cenných papírů (s výjimkou ruských depozitních certifikátů, stejně jako případů umístění cenných papírů na 51

52 trzích organizátora obchodů nebo zahrnutí cenných papírů do kotačního seznamu "B" a "I"); - emitent cenných papírů musí dodržovat (respektovat) všechny požadavky legislativy Ruské federace o cenných papírech a předpisy federálního výkonného orgánu trhu s cennými papíry, včetně nařízení o zveřejnění (otevření) informací na trhu s cennými papíry, a správcovské společnosti podílového investičního fondu (které řídí hypoteční krytí) požadavky legislativy Ruské federace o investičních fondech (právní předpisy Ruské federace týkajících se hypotéčních cenných papírů), a další předpisy. Typy forem provedení obchodů na MICEX. Aukce je forma provedení obchodů, kterou lze použít při umístění a manipulaci s cennými papíry za účelem stanovení optimální ceny. Obchody, které se konají na burze MICEX formou Aukce, se skládají z období shromáždění žádostí a období uspokojení těchto žádostí na základě emisních dokumentů a jiných dokumentů upravujících pořadí umístění a provozu příslušné emise cenných papírů se specifikacemi stanovenými v Pravidlech pro provedení obchodů. Diskrétní aukce je forma provedení obchodů na Hlavním trhu za podmínek stanovených v odst Uzavření obchodů na hlavním trhu Pravidel pro provedení obchodů. Při Diskrétní aukci se cena cenného papíru používá ke stanovení hranice omezující výkyvy cen cenných papírů, dle Pravidel pro provedení obchodů Konkurz na stanovení sazby kupónu je forma provedení obchodů, kterou lze použít jak při uvádění nových emisí, tak i při oběhu dluhopisů (obligací) za účelem stanovení sazby kuponu. Obchody, které se konají formou Soutěže pro stanovení kupónové sazby (dále jen - soutěže), jsou složené z období shromáždění žádostí a období uspokojení těchto žádostí na základě emisních dokumentů a jiných dokumentů upravujících pořadí umístění a provozu příslušné emise cenných papírů se specifikacemi stanovenými v Pravidlech pro provedení obchodů. Postup provedení obchodů 52

53 Organizátor je povinen provádět obchody v souladu s požadavky, které jsou stanoveny v Pravidlech pro provedení obchodů a dokumentech, schválených organizátorem obchodování. Hlavní obchodní seance probíhá od 9 do 19 hodin místního času (MSK). Po 19. hodině MSK je organizátor obchodů rovněž oprávněn provádět obchody v dalších obchodních seancích. Způsob provedení a realizace obchodů je určen organizátorem obchodů včetně následujících požadavků: - Obchody mohou být realizovány na základě podání adresné nebo bezadresné žádosti člena burzy. V tomto případě adresní žádost je žádost, která je určena (informace o ní je otevřena) všem členům. Všechny ostatní žádosti jsou bezadresné. - Obchody mohou být provedeny na základě žádostí, jejichž cena může být změněna, nebo na základě žádosti, jejíž cenu nelze změnit. Organizátoři obchodů mohou dodatečně stanovit jinou klasifikaci žádostí, které se předkládají uchazečům. Stanovení povinností na základě výsledků transakcí, které byly provedeny u organizátora, se provádí zúčtovací (clearingovou) organizací. - Organizátor obchodů musí vést evidenci podaných žádostí členy, stejně jako evidenci transakcí provedených v obchodním řízení u organizátora obchodů. Seznam žádostí členů musí obsahovat určité údaje stanovené v Pravidlech provedení obchodů. - Pro výpočet tržní hodnoty a uznání kotace cenných papírů za obchodní den se berou v úvahu obchody, které byly uzavřené na trzích organizátora obchodů během hlavní obchodní seance. Tržní obchody jsou prováděny formou aukce na základě bezadresní žádosti za standardních podmínek stanovených organizátorem obchodů a taktéž i jiné obchody provedené na trzích organizátora obchodů odpovídající požadavkům organizátora v určité chvíli. - Pro výpočet tržní hodnoty a uznání kotace cenných papírů mohou být brány v úvahu obchody uskutečněné formou aukce během hlavní obchodní seance s použitím adresných žádostí v určitých případech. 53

54 11.2. Tržní segmenty Trhy BCPP Základní rozdělení trhů pražské burzy se odvíjí od způsobu jejich regulace. Primárně jsou rozděleny na regulované a neregulované. Rozdíl mezi těmito druhy trhů spočívá v tom, že podmínky pro instrumenty obchodované na regulovaných trzích jsou přímo definovány zákonem. Naproti tomu podmínky pro umístění titulu na neregulovaný trh stanovuje pouze samotná burza. Regulovaný (oficiální) trh pražské burzy je tvořen dvěma segmenty hlavním a volným trhem. Na těchto trzích jsou instrumenty rozděleny zejména podle úrovně informací poskytovaných daným emitentem. Na volný trh jsou umisťovány emise takových emitentů, kteří nejsou schopni či ochotni vyhovět informačním kritériím hlavního trhu. Dalšími kritérii jsou prestiž emitenta nebo kvalita a likvidita cenného papíru. Neregulovaným trhem je trh MFT. Jak bylo řečeno výše, pravidla pro přijetí instrumentu stanovuje burza. Pravidla pro provozování tohoto trhu jsou upravena v zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále ZPKT) Trhy MICEX MICEX, a. s. provádí organizaci obchodování na burzovním trhu MICEX- RTS, Trhu s deriváty FORTS, Devizovém trhu, Peněžním trhu, Trhu zboží a na mimoburzovním trhu burzy MICEX. Burzovní trh MICEX-RTS je trhem pro obchodování a akciemi, podílovými listy, dluhopisy a depozitními certifikáty. Trh cenných papírů MICEX-RTS se skládá ze tří sektorů trhu: hlavní trh, standard a classica. - Sektor Hlavním trh je nejlikvidnější burzovní trh s centrálním kontrahentem a plným předběžným deponováním. V sektoru Hlavní trh obchody se provádí s akciemi, dluhopisy, depozitními certifikáty a podílovými listy. Zahrnuje různé způsoby obchodování, včetně Hlavního obchodního režimu (anonymní bezadresné obchody), Režimu vyjednávacích obchodů, Režimu REPO operací, Režimu umístění a zpětného odkupu cenných papírů, stejně jako mnoho dalších speciálních režimů. Výpočty v Hlavním obchodním režimu probíhají v den uzavření obchodu (T +0). 54

55 - Sektor Standard je burzovní trh s akciemi a podílovými listy s centrálním kontrahentem při výpočtu T +4. Vedle hlavní burzovní seance obsahuje i večerní burzovní seanci od 19:00 do 23:50 - Sektor Classica je klasický adresný trh akcií, dluhopisů, obligací a podílových listů bez předběžného 100 % deponování papírů a s možností vypořádání (výpočtu) obchodů v amerických dolarech. Trh FORTS je vytvořen pro obchodování s futures a opcemi. Devizový trh je organizovaným trhem pro obchodování s měnami. Peněžní trh je trhem státních cenných papírů. Na Trhu zboží probíhají obchody s elektrickou energii, železnými kovy, stavebním materiálem, farmaceutickými výrobky a jiným zbožím. Mimoburzovní trhy představuje informační server, na kterém jsou zveřejněné informace o mimoburzovních obchodech. Mimoburzovním obchodem je obchod s cennými papíry ze Seznamu, který byl uzavřen na trzích jiného tvůrce trhu. Na burze MICEX je vytvořen Systém pro sběr informací o mimoburzovních transakcích. 55

56 12. Srovnání vybraných statistických údajů BCPP a MICEX Burzovní indexy Burzovní index je ukazatelem vývoje určitého trhu jako celku, slouží ke sledování vývoje trhu v čase a jeho vývojovým tendencím. Burzovní index odráží současný stav vývoje trhu a dlouhodobý vývoj trhu s jeho tendencemi, proto jej lze také použít jako určité měřítko úspěšnosti dlouhodobého vývoje investorova portfolia z hlediska výnosů. Každý burzovní či mimoburzovní trh má svůj vlastní index pro jednotlivé druhy cenných papírů obchodovaných na daném trhu. Za nejdůležitější jsou považovány indexy akciové. [Wikipedia, 2011] Akciový index je ukazatel na akciovém trhu, ukazuje průměrnou hodnotu změny cen akcií. Změna hodnoty akciového indexu udává, jak se změnily ceny akcií, které tvoří index. Akciové indexy jsou využívány k posouzení stavu na trhu nebo na určitém tržním segmentu a k posouzení chování trhu. [DAMONEY, 2011] Index PX Index PX je oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha. Ještě v roce 2005 burza vypočítávala tři tržní indexy, a to PX-50, PX-D a PX-GLOB, a tři oborové indexy. Od však burza namísto indexů PX-50 a PX-D používá pouze index PX. První výpočet indexu PX se uskutečnil 20. března 2006, kdy se stal nástupcem indexů PX 50 a PX-D. Index PX převzal historické hodnoty staršího indexu PX 50 a spojitě na ně navázal. Výpočet indexu PX 50 byl zaveden ve shodě s metodologií IFC (International Finance Corporation) doporučenou pro tvorbu indexů na vznikajících trzích. Index PX je cenovým indexem, dividendové výnosy se ve výpočtu nezohledňují. Index je kalkulován v době obchodování v rámci cenotvorných segmentů, tj. od 9.25 do hodin v intervalu 1 minuty. Báze indexu se aktualizuje 4 ročně. Počátečním dnem výpočtu indexu se stal 5. duben 1994, k němuž byla sestavena báze obsahující 50 nejvýznamnějších akciových emisí a nastavena výchozí hodnota indexu na bodů. Později neustále počet emisí v bázi indexu klesal. Změny v bázi indexu a její aktualizace byly prováděny podle pravidel Komise pro správu burzovních indexů. 56

57 Následující graf 3 ukazuje vývoj Indexu PX od roku Od roku 2002 hodnoty Indexu postupně rostou až do roku Od konce roku 2007 Index zaznamenává klesající tendenci až do prvního čtvrtletí roku 2009, kdy minimální roční hodnota činila 628,5 bodu. Tato hodnota odpovídá úrovni roku Od počátku druhého čtvrtletí 2009 nastalo oživení trhu a index si do konce třetího čtvrtletí připsal téměř 85 % zisk: dosáhl svého ročního maxima ve výši 1 195,7 bodu. Index PX v posledním burzovním dni roku 2009 dosáhl hodnoty 1 117,3, a připsal si tak meziroční nárůst ve výši 30,19 %. Vývoj na kapitálovém trhu v roce 2010 nese všechny průvodní jevy postkrizového období. Hlavní index pražské burzy PX sice v roce 2010 zaznamenal nárůst o 9,62 %, ale objemy obchodů na akciovém trhu dosáhly pouze hodnoty 389,87 mld. Kč. [Klíčová data BCPP ] Tržní kapitalizace k poslednímu obchodnímu dni (30. prosinci 2010) činila 1,39 bil. Kč. Přes tento optimistický nárůst tržní kapitalizace je nutné konstatovat, že na trhu zdaleka nepůsobil předkrizový počet investorů a že i ti, kteří se na trh vrátili, neobchodovali tak intenzivně. [PSE.cz, 2011] V roce 2011 index klesl o 31,8% [vlastní výpočty] Hodnota indexu klesla z počáteční výše 1232,4 na 840,8 bodů (nejnižší hodnota Indexu PX v roce 2011 podle Objemy obchodů na BCPP v roce 2011 oproti loňskému roku klesli skoro o 19 mil. Kč. Graf 3: Vývoj Indexu PX od roku 1994 Zdroj: oficiální webové stránky BCPP [www.bcpp.cz, 2012] Nejvyšší historická hodnota indexu BCPP je 1589 bodů (29. října 2007). Minimální hodnota je 316 bodů (8. října 1998). 57

58 Index MICEX Index MICEX je cenový, vážený podle tržní kapitalizace (free-float) kompozitní index ruského trhu cenných papírů. Obsahuje 30 nejlikvidnějších akcií největších a nejrychleji se rozvíjejících ruských společností. Ekonomické aktivity těchto společností patří mezi základní odvětví hospodářství, jež jsou prezentovány na Burze MICEX, a. s. Index MICEX se vypočítává od 22. září Výpočet probíhá v reálném čase v rublech. Pravidla výpočtu Indexu MICEX poskytují jasný a transparentní mechanismus pro vytvoření základní báze indexu. Čtvrtletně je publikován list čekajících, který tvoří seznam cenných papírů - kandidátů pro zařazení do indexu při příští revizi základní báze výpočtu indexu. Výběr akcií, které mají být zahrnuty do indexu MICEX se provádí za účasti Indexného výboru na Burze MICEX, a. s. To je poradní orgán, složený z předních analytiků ruského finančního trhu a zástupců odborného společenství. Index MICEX je indexem cenných papírů, který se používá k pozastavení obchodů s akciemi na Burze cenných papírů v souladu s pravidly obchodování s cennými papíry Burzy MICEX, a. s., a to v případech stanovených v právních předpisech o organizaci obchodování na trhu s cennými papíry, která byla schválena Usnesením FSFT Ruska dne 28. prosince /pz-n N (ve znění pozdějších předpisů). Informace o aktuální hodnotě Indexu zveřejňuje burza v reálném čase s frekvencí jednou za sekundu. Informace o hodnotě Indexu ke konci obchodního dne se zveřejňují každý den do jedné hodiny po ukončení obchodování s cennými papíry v hlavním obchodním režimu. Báze pro výpočet indexu je přezkoumána burzou každých šest měsíců. Schválení parametrů akcií zahrnutých do báze Indexu, stejně jako schválení listů čekajících probíhá čtvrtletně. Jsou také povolené mimořádné změny v bázi výpočtu Indexu a/nebo parametrů akcií. Publikované hodnoty Indexu MICEX nejsou revidovány. 58

59 Následující graf 4 ukazuje vývoj Indexu MICEX od 1998 do současnosti. Stejně jako u Indexu PX, hodnoty Indexu MICEX vykazují růst až do roku Během světové finanční krize v roce 2008 hodnoty Indexu MICEX klesly skoro o 73 %. [vlastní výpočty na základě údajů z Za jeden rok hodnota indexu klesla na úroveň roku Od roku 2009 index začíná znovu růst až do začátku doku 2011, kdy jeho nejvyšší hodnota činí 1865,30 bodů. V roce 2011 hodnoty indexu klesly přibližně o 25 %. Nejnižší hodnota Indexu MICEX v roce 2011 činí 1242,57. Je velice zajímavé, že i přes prudké výkyvy hodnot indexu během finanční krize roku 2008, neklesly na burze MICEX objemy obchodů. Na grafu 8 je přehledně zobrazen neustálý růst obchodů na burze MICEX. Graf 4: Vývoj Indexu MICEX od roku 1998 Zdroj: oficiální webové stránky MICEX [www.micex.ru, 2012] Nejvyšší historická hodnota Indexu MICEX činí 1970,46 bodů (12. prosince 2007). Minimální hodnota je 18,53 bodů (5. října 1998) Podíl různých odvětví průmyslu v bázi indexů Na oficiálních webech porovnávaných burz jsou zveřejněné seznamy společností, které tvoří bázi indexů. V těchto seznamech jsou názvy společností a jejich podíl na indexu. Podíly podniků jsou vypočítávány podle tržní kapitalizace. Podniky s vysokou tržní kapitalizací mají vetší podíl na indexu než podniky, jejichž tržní kapitalizace je nižší. Na základě informací ze seznamů k hlavním indexům burz jsem společnosti, které tvoří tyto seznamy, roztřídila podle odvětví jejich působení. 59

60 V tabulce 9 jsou uvedeny součty podílů společností, které tvoří bázi Indexu PX, dle oboru podnikání. Tabulka 7: Podíl různých odvětví průmyslu v bázi Indexu PX Obor podnikání Finanční služby Výroba paliva Telekomunikace Energetika BCPP 37,79% 11,17% 20,79% 22,59% Obor podnikání Obchod Strojírenství Ostatní BCPP 0,21% 0,21% 7,24% Zdroje: Vlastní zpracování V tabulce 10 jsou uvedeny součty podílů společností, které tvoří bázi Indexu MICEX, dle oboru podnikání. Tabulka 8: Podíl různých odvětví průmyslu v bázi Indexu MICEX Obor podnikání Finanční služby Doprava Výroba paliva Telekomunikace MICEX 14,93% 0,31% 53,42% 6,14% Obor podnikání Hutnictví a metalurgie Chemický průmysl Energetika Obchod MICEX 12,59% 5,15% 5,69% 1,95% Zdroje: Vlastní zpracování 9 a 10. Pro přehlednější zobrazení byly vytvořeny grafy 3 a 4 dle dat z tabulek 60

61 Graf 5: Podíl různých odvětví průmyslu v bázi Indexu PX 0,21% 0,21% 7,24% BCPP 22,59% 37,79% Finanční služby Vyroba paliva Telekomunikace Energetika 20,79% 11,17% Obchod Strojírenství Ostatní Zdroje: Vlastní zpracování Z grafu 3 je zřejmé, že největší podíl na Indexu PX tvoří odvětví finančního průmyslu. Do finančního průmyslu patří Komerční banka, Erste Group Bank a The Vienna Insurance Group (VIG). Nejnižší podíl mají společností z odvětví strojírenství a obchodu. Graf 6: Podíl různých odvětví průmyslu v bázi Indexu MICEX MICEX 5,15% 12,59% 5,69% 1,95% 14,93% 0,31% Finanční služby Doprava Vyroba paliva Tekekomunikace 6,14% 53,42% Hutnictví a metalurgie Chemický průmysl Energetika Obchod Zdroje: Vlastní zpracování Z grafu 4 je jasné, že největší podíl na Indexu MICEX mají podniky z odvětví výroby paliva. K tomu odvětví patří národní a nadnárodní společnosti jako Gazprom, a. s., Lukoil, a. s., Novatek, a. s. a další. 61

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. 04.07.2011 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA a.s. Soukromá společnost fungující na členském principu Hlavním akcionářem je Vídeňská

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu S T A N O V Y upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu čl. 1 Název sídlo: 1. Název sportovní asociace je: Česká asociace

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese PRILOHY KE KNIZE MILOSLAV VOTAVA 5 Příloha č. 1 Prvky globálního finančního systému a vztahy mezi nimi GLOBÁLNÍ FINANČNÍ

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník Metodický pokyn

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více