Projekt Sociální integrace v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007"

Transkript

1 Projekt Sociální integrace v Praze

2 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky Bráník Lhotka Kamýk Modřany 3 Libuš Komořany Cholupice Písnice Točná 1 Proxima Sociale, o. s. 2 Sociální služby městské části Praha 12 3 Škola SPMP Modrý klíč 4 Klub maminek Balónek Tato publikace vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České Republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.

3 Úvod Cílem této publikace je představit výsledky projektu Sociální integrace v Praze 12, který byl realizován od 1. října 2005 do 31. října 2007 v lokalitě městské části Prahy 12. Stejně tak jako projekt i vznik této publikace byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy. Čtenář má možnost seznámit se nejen se samotným projektem a organizacemi podílejícími se na jeho realizaci, ale také s daty a čísly, kterých bylo dosaženo v rámci plnění monitorovacích ukazatelů projektu, a s informacemi o dopadu realizace projektu na poskytování sociálních služeb v městské části Praha 12. Více jak dva roky realizace projektu přinesly mnoho zkušeností nejen v oblasti poskytování sociálních služeb a jejich propojování, ale i v administraci evropského projektu. Tyto i jiné související informace je možné nalézt na následujících stránkách. 1

4 Obsah Úvod 1 1. Evropský sociální fond a JPD Základní informace o projektu Sociální integrace v Praze Proxima Sociale, o. s Představení organizace Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Slovo ředitelky Sociální služby městské části Praha Představení organizace Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Slovo ředitele Škola SPMP Modrý klíč Představení organizace Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Slovo ředitele Mateřské centrum Klub maminek Balónek Představení organizace Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Slovo zástupců partnera Dopady projektu Partnerství a spolupráce Příběhy klientů podpořených v rámci projektu Aktivity Public relations Poděkování 27 2

5 1. Evropský sociální fond a JPD 3 1 Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze strukturálních fondů, prostřednictvím kterých je realizována jedna ze základních politik Evropské unie posilování hospodářské a sociální soudržnosti, která usiluje o vyvážený rozvoj evropských regionů a odstraňování rozdílů v úrovni rozvoje těchto regionů. ESF je určen na podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnávání příležitostí v přístupu na trh práce. ESF je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období činil 456,98 mil. Euro. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Orgánem zodpovědným za zřízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věci. Dalšími partnery realizace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Nadace rozvoje občanské společnosti, Magistrát hlavního města Prahy, úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy. Jedním z programů, které umožňovaly čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů pro období v České Republice a hlavním městě Praze, je Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro Prahu (JPD3). JPD 3 je spolufinancován z ESF padesáti procenty a padesáti procenty z národních veřejných zdrojů státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy. Hlavním cílem JPD3 je efektivní trh práce založený na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje. Celkový objem finančních prostředků určených na program JPD 3 pro období činil 117,6 mil. Euro. Projekt Sociální integrace v Praze 12 byl podpořen z JPD3 v rámci priority 2, opatření 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. 2. Základní informace o projektu Sociální integrace v Praze 12 Projekt byl realizován v období od 1. října 2005 do 31. října Jednalo se o jeden z největších projektů založených na úzké partnerské spolupráci realizovaný v oblasti sociálních služeb v městské části Praha 12. Důsledné dodržování principu partnerství v průběhu celého projektu úzce souvisí se specifickým cílem projektu, kterým bylo vytvoření propracovaného funkčního systému sociálních služeb. Tento systém umožní vytváření podmínek pro zařazování osob sociálně vyloučených na trh práce i po skončení projektu. Celkem byly do projektu zapojeny 4 organizace poskytující sociální služby: Organizace Proxima Sociale, o. s. Rakovského Praha 12 Sociální služby městské části Praha 12 Olbramovická Praha 4 Škola SPMP Modrý klíč Smolkova 567/ Praha 4 Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/ Praha 4 Způsob zapojení do projektu Realizátor projektu a konečný příjemce Partner projektu Partner projektu Partner projektu 1 Zdroj: 3

6 Hlavním cílem projektu bylo umožnění získání odpovídajících dovedností a znalostí osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo jsou tímto jevem ohrožené k začlenění se do společnosti a na trh práce. Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím vytvoření kvalitní a funkční sociální sítě v městské části Praha 12. V rámci realizace projektu byly také naplňovány předpokládané dílčí cíle: obnova a rozvoj klíčových dovedností umožňující příslušníkům ohrožených skupin začlenění na trh práce rozvoj organizací zabývajících se programy pro společenskou integraci osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociální exkluzí včetně rozvoje manažerských dovedností vedoucích pracovníků vytváření nových pracovních míst pro osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce zajištění potřebného vzdělávání a výcviku osob znevýhodněných při vstupu na trh práce zajištění vhodného zázemí těmto osobám zejména při řešení jejich osobní či rodinné situace a tím napomáhat jejich opětovné integraci do společnosti Výběr cílových skupin, který byl učiněn před začátkem projektu, souvisel s působením a zaměřením organizací příjemce a partnerů projektu stejně tak jako s podmínkami Evropského sociálního fondu. Škola SPMP Modrý klíč - pracovník chráněné dílny 4

7 Nejobecněji lze v projektu rozdělit cílové skupiny na příjemce služeb a poskytovatelé sociálních služeb. Následující tabulka obsahuje výčet všech cílových skupin, které byly v rámci projektu Sociální integrace v Praze 12 podpořeny. Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu sociální situace Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu věku Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu zdravotního a duševního postižení Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu ztráty nebo absence pracovních návyků Pracovníci veřejné správy a nestátního neziskového sektoru v oblasti sociální problematiky Poskytovatelé sociálních služeb Výběr konkrétních aktivit realizovaných v rámci projektu souvisel s cílem projektu zejména svojí propojeností, kdy realizace jedné aktivity úzce navazuje na další aktivity. Následující tabulka obsahuje výčet všech realizovaných aktivit v rámci projektu. Vzdělávání pracovníků neziskových organizací a podpora manažerských dovedností vedoucích pracovníků Kontaktní práce Poradenství Vzdělávání členů cílových skupin se zaměřením na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Podporované zaměstnání a dílny Doprovodné opatření servis pro rodiče dětí v obtížné životní situaci Doprovodné opatření denní stacionář určený rodičům s dětmi Doprovodné opatření denní stacionář určený rodinným příslušníkům odkázaným na celodenní péči Pozn.: Popis jednotlivých aktivit je uveden v kapitole 3.2, 4.2., 5.2., 6.2. Proxima Sociale, o. s. - vzdělávací kurz pro nezaměstnané 5

8 3. Proxima Sociale, o. s Představení organizace Proxima Sociale, o. s. je občanské sdružení, jehož posláním je zvyšovat kvalitu života občanů a pomáhat jim překonávat nepříznivé životní situace. Základní idea provozovat sociální služby zaměřené na komunitu vznikla v roce V roce 1995 byla započata realizace prvních projektů v rámci Komunitního centra Krok: Nízkoprahový klub pro děti a mládež, Terénní sociální práce na Praze 12 - Modřany a Sociální byt určený pro mladistvé chlapce. V prvních třech letech byl provoz centra a jeho služeb financován z programu Phare EU a byl vyhlášen jako modelový projekt pro práci s mládeží Rady Evropy. Od roku 1998 přešlo naše sdružení k vícezdrojovému financování činnosti. V roce 2000 začala realizace projektu dalšího Komunitního centra - Jižní pól na Praze 11 a tím i nová etapa rozvoje poskytovaných služeb Proxima Sociale, o. s.. V následných letech vznikaly další programy, kterými jsou: Sociální byt pro matky s dětmi (původně byt pro mladistvé chlapce a dívky), Občanská porada, Job klub - poradenství v pracovně právních vztazích, Probační programy a preventivní programy pro základní školy. Občanské sdružení Proxima Sociale, o. s. sdružuje v současné době dvě komunitní centra Komunitní centrum Krok na Praze 12 (KC Krok) a Komunitní centrum Jižní pól na Praze 11 (KC Jižní pól). V rámci uvedených center provozuje celkem 10 samostatných programů. Organizace nabízí komunitně orientované sociální služby a služby nízkoprahového charakteru v těchto programech: Nízkoprahové programy: - Nízkoprahový klub pro děti a mládež Krok a Jižní pól - Terénní sociální práce na Praze 11 a 12 Služby pro dospělé klienty: - Sociální byt pro matky s dětmi - Občanská poradna - Job klub na Praze 11 a 12 Programy na klíč: - Probační program pro mladé prvotrestané pachatele - Preventivní programy pro základní školy Proxima Sociale, o. s. - letáky jednotlivých služeb 6

9 Veškeré programy jsou zajišťovány na vysoké profesionální úrovni a v rámci programových metodik i přímé práce s klienty jsou uplatňovány Standardy kvality. V roce 2007 absolvovaly terénní služby a služby nízkoprahových klubů v obou centrech úspěšně audity Standardů kvality NZDM (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež). Komunitní centrum Krok je jedním z iniciátorů Komunitního plánování v Praze 12 a je aktivní v procesech regionální spolupráce v oblasti sociálních služeb a rozvoje otevřené občanské společnosti. Komunitní centrum Jižní pól je jedním z iniciátorů spolupráce neziskových organizací a státní správy při tvorbě rozvojových dokumentů pro Prahu 11. Nízkoprahové kluby pro děti a mládež (KC Krok, KC Jižní pól) Služba nízkoprahového klubu reaguje na potřeby návštěvníků, podporuje jejich iniciativu a kreativitu, jak,,zdravěji trávit volný čas. Dochází zde k navazování kontaktů s potencionálními klienty, pro něž je součástí nabídky klubu doprovodný, podpůrný a poradenský servis při řešení jejich problémů a obtíží. V rámci provozu klub nabízí dobrovolné, pravidelné i nepravidelné programy, které vycházejí ze zájmů mladých lidí (graffiti workshopy, koncerty, žonglování, turnaje ve stolním fotbálku, skate závody apod.) a z poslání našeho sdružení (preventivní a vzdělávací programy, které jsou zaměřeny na témata týkajících se mladých lidí - vztahy, sex, drogy, dospívání, životní uplatnění apod.). Lidé, kteří klub navštěvují, mají možnost aktivně ovlivňovat jak náplň činnosti klubu, tak jeho vzhled. Nabídku klubu doplňují: programy (sportovní turnaje, večery s hostem, filmové kluby apod.), víkendové výjezdy (zhruba 1x za 3 měsíce), hudební zkušebna (samosprávná aktivita, cca 13 hudebních skupin, otevřena denně), koncerty (večery s příležitostí pro seberealizaci začínajících hudebních skupin), happeningy (otevřené dny pro veřejnost ve spolupráci s návštěvníky klubu), domovská skupina (1,5h týdně - strukturovaný program, interakční hry, témata členů), výtvarné dílny (1x za 14 dní, převážně holčičí sedánek ), večerní programy s nocováním v centrech. Cílovou skupinu tvoří děti a mládež ve věku let. Nízkoprahový klub v KC Krok má otevřeno tři dny v týdnu, v KC Jižní pól čtyři dny v týdnu. Terénní sociální práce (KC Krok, KC Jižní pól) V rámci terénní sociální práce dochází k vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí, na ulici, a k poskytování sociálních služeb (poradenství, doprovod do institucí, situační a krizová intervence). Terénní sociální pracovník vyhledává klienty patřící do cílové skupiny a nabízí jim poradenství, doprovod do institucí a pomoc při řešení obtížných životních situací (problémy ve škole, v rodině, s kamarády, s drogovými experimenty). Cílem terénní sociální práce je iniciovat u mladých lidí pozitivní změnu v jejich životě, která povede k omezení negativních jevů, které souvisejí s jejich životním stylem. Pracovníci podporují mladé lidi k aktivnímu a samostatnému řešení životních obtíží, motivují je k zapojení do společenského dění v místě jejich bydliště a k aktivnímu trávení volného času. Zázemí terénní sociální práce v KC Krok v Praze Modřany tvoří dvě mobilní buňky tzv. Bouda v lokalitě sídliště Na Beránku a tzv. Libuschka v lokalitě sídliště Libuš. Otevřeno je v obou lokalitách dva dny v týdnu. Dalším zázemím je klub Garáž s malou skateboardingovou U-rampou, nealkoholickým barem a klubovou místností. Cílem služby je motivovat návštěvníky k pozitivní změně v jejich životě, poskytovat poradenský servis, doprovázet je na úřady a jiné instituce. Nabídku klubu tvoří i volnočasové aktivity, které slouží jako prostředek k výše zmiňovaným cílům. Součástí programů jsou i pravidelné výjezdy (výlety, lezení na skály, sjíždění řek na raftech apod.). Návštěvníky služby tvoří převážně mládež z blízkého okolí ve věku let. Terénní sociální práce v KC Jižní pól je poskytována jednak v zázemí a jednak bez zázemí. Jako zázemí a kontaktní místo streetworkera slouží maringotka Marína na Chodově. Otevřeno je dva dny v týdnu. Terénní práce bez zázemí se realizuje v lokalitě Jižního Města dva dny v týdnu. Cílem je poskytnout dětem a mládeži na ulici odborné sociální služby, informace o rizicích jejich životního stylu a motivovat je k smysluplnému trávení volného času. Sociální byt pro matky s dětmi (KC Krok) Sociální byt představuje krátkodobou pomoc ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou či selháním bezpečného životního prostoru, domova nebo bytu, a na řešení této situace nestačí samy. Byt je určen především klientkám z Prahy 12 a 4, ale mohou být ubytovány i klientky z jiných obvodů Prahy. Základem je poskytnutí azylové formy umístění v bytě 3+1 v běžné bytové zástavbě. Každá klientka s dětmi má k dispozici jeden uzamykatelný pokoj. Doba pobytu se pohybuje v rozmezí jednoho měsíce až půl roku. Úhrada za dobu pobytu činí pro dospělou osobu 70Kč, pro dítě 30Kč na den. 7

10 Klientkám jsou poskytovány služby jako sociální pomoc, intervence při řešení základních sociálních problémů (zaměstnání či bydlení), poradenství zaměřené na zvládnutí obtížné životní situace a na rozšíření sociálních dovedností, doprovodná činnost v úředních záležitostech atd.. Občanská poradna (KC Krok) Tato služba nabízí právní poradenství obyvatelům místní komunity. Cílem služby je zajišťovat, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb, nebo neschopností vyjádřit své problémy a nacházeli potřebné informace a návody k řešení svých problémů. Jedná se o bezplatnou službu určenou všem obyvatelům, zejména místní komunity, kteří jejím prostřednictvím mohou řešit problémy například z těchto oblastí: pracovně a občansko-právní vztahy, bydlení, problematika rodiny a mezilidských vztahů, lidská práva, ochrana spotřebitele a další. Poradna je členem Asociace občanských poraden (AOP), prostřednictvím které také upozorňuje zákonodárné orgány, orgány místních samospráv a příslušné orgány státní správy na nedostatky legislativy a současně informuje subjekty poskytující služby na neřešené problémy občanů, čímž přispívá k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni. Od prosince 2005 je občanská poradna ve spolupráci s Asociací občanských poraden zapojena do projektu JPD3 Rozvoj kvalitních služeb občanských poraden pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, který je zaměřen na zlepšení kvality služeb občanských poraden v Praze. Job klub (KC Krok, KC Jižní pól) Job klub je bezplatnou službou, kterou mohou využít lidé, kteří jsou nezaměstnaní a hledají práci. V současné době Job klub reaguje na potřeby nezaměstnaných především z regionů Prahy 11 a 12 s cílem nabídnout jim komplexní poradenství a podporu při hledání práce a řešení pracovně právních problémů. Klientům konkrétně nabízíme individuální konzultace, doprovázení v úředních záležitostech, krátkodobý kurz zaměřený na témata provázející celý proces od nezaměstnanosti až po úspěšné nalezení práce a kurz práce na počítači. V rámci služby také běží projekt tzv. chráněného pracovního místa pro obtížně zaměstnatelné klienty. Od roku 2006 provozujeme tzv. Job klub která je určena lidem, kteří hledají práci či brigádu a nemají přístup k internetu. Služba zajišťuje podobné služby jako klasická internetová kavárna. Zde je návštěvníkům navíc k dispozici pracovník, který poskytuje základní pracovně právní poradenství a asistenci při práci na počítači. Probační program (KC Krok) Služba je určena mladistvým pachatelům trestných činů, kteří tento program navštěvují v rámci alternativních trestů, tzv. přiměřených omezení. Skupinová setkání probíhají 1x týdně v rozsahu 2 hodin, doplněná jsou víkendovým a týdenním výjezdovým programem a individuální prací s klientem. Délka programu je 6 měsíců. Tuto formu programu realizujeme od roku Program je akreditován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Preventivní programy na základních školách (KC Krok) V oblasti primární prevence sociálně patologických jevů nabízíme dlouhodobý kontinuální interakční program, který je zaměřen na práci s třídním kolektivem žáků druhého stupně základní školy. Cílem je podpora zdravého životního stylu, zvyšování informovanosti a vytváření pozitivních postojů k rizikovému chování včetně závislostí na návykových látkách, s důrazem na rozvoj osobnosti a zdravé sebepojetí. Tímto způsobem má program za cíl oddalovat a předcházet rizikům spojeným se sociálně patologickými jevy. Náplní jednotlivých bloků programu je práce s třídou prostřednictvím diskusí, výkladů, nácvikových, sebepoznávacích, výtvarných, pohybových a relaxačních technik. Témata bloků se týkají oblastí komunikace a zdravého sebeprosazení, řešení konfliktů, předcházení šikany, životních hodnot, mezilidských vztahů, partnerských vztahů, sexuality, závislosti na návykových látkách, gamblerství, rasismu apod. Program je certifikován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 8

11 3.2. Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu V rámci projektu Sociální integrace v Praze 12 byly realizovány služby kontaktní práce, a to jak prostřednictvím služby nízkoprahového klubu pro děti a mládež Krok, tak terénních programů v lokalitě Prahy 12. Dále se v rámci projektu nabízelo poradenství v oblasti pracovního práva. Toto poradenství probíhalo prostřednictvím služby občanské poradny a Job klubu. V rámci Job klubu se dále realizovaly střednědobé kurzy pro občany, kteří usilovně hledají práci a potřebují si osvojit nové dovednosti, jak práci rychle a efektivně získat. Projekt umožňoval také částečně financovat v rámci tzv. doprovodného opatření službu sociálního bytu pro matky s dětmi. Součástí projektu bylo také vzdělávání pracovníků Proxima Sociale, o. s. prostřednictvím absolvování odborných kurzů a seminářů a také týdenní zahraniční stáže v Německu, Holandsku a Belgii, kde pracovníci mohli se zahraničními kolegy diskutovat některé palčivé otázky a inspirovat se zde jinými metodami práci. Proxima Sociale, o. s. - pracovně právní poradenství 9

12 Klíčová aktivita Vzdělávání pracovníků neziskových organizací a podpora manažerských dovedností vedoucích pracovníků Popis její realizace Tato aktivita umožnila rozšíření znalostí a dovedností pracovníků zapojených do projektu, zejména osvojení si nových metod při práci s klienty a prohloubení si dalších potřebných znalostí. V termínu absolvovalo 10 zaměstnanců podílející se na projektu týdenní odbornou stáž. Cílem bylo seznámit se s činností německých, holandských a belgických zařízeních poskytujících podobné služby, tj. komunitně orientované sociální služby se vztahem k prevenci sociální exkluze a zaměstnatelnosti. Během sedmi dní byl navštíven německý Hamburk, holandský Amsterdam, Culemborg a Rotterdam, belgické Bruggy, Brusel a Achen. Stáž se konala v sedmi institucích, kde proběhly diskuse o způsobech práce, výsledcích podobně orientovaných projektů, porovnávaly se zkušenosti a definovala se podoba další spolupráce. V květnu 2006 proběhl jednodenní kurz pro čtyři pracovníky Proxima Sociale, o. s., který měl za cíl prohloubit jejich manažerské dovednosti v podobě efektivní motivace pracovníků v přímé práci. Na jaře 2007 prošli dva pracovníci (pracovník poradenství a koordinátorka vzdělávání) kurzem Krizové intervence s cílem umožnit pracovníkům lépe reagovat a pomoci klientovi v řešení aktuální obtížné životní situace. Součástí vzdělávání byl i soustavný kurz angličtiny pro zaměstnance. Kontaktní práce Aktivita probíhala od začátku projektu, a to ve 2 programech (nízkoprahové kluby pro děti a mládež a terénní sociální práce) a ve 4 lokalitách Prahy 12 (Modřany, Libuš, Beránek a Zátišská) s cílem kontaktovat rizikové skupiny dětí a mládeže, popř. jejich rodiče a další sociální okolí, rozvíjet s nimi pozitivní vztahy a představovat jim nabídku dalších služeb (zejména poradenství a vzdělávání), které mohou využívat v případě potřeby. Kontaktní práce se prioritně zaměřovala na osoby ohrožené neúspěchem na standardním trhu práce (čerství absolventi, osoby s nedokončeným primárním vzděláním, osoby s rizikovým životním stylem). Poradenství Aktivita probíhala také od začátku projektu, a to v 5 programech (občanská poradna, Job klub, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, terénní sociální práce a sociální byt pro matky s dětmi) s cílem informovat klienty o způsobech a možnostech řešení nevyhovujících nebo nepříznivých sociálních situací, vytvářet tak podmínky pro eliminaci rizika sociální exkluze a zvyšovat vlastní kompetentnost a nezávislost na institucionálních formách pomoci. Vzhledem k paralelně probíhající aktivitě kontaktní práce nebylo nutné ani nadstandardně anoncovat poradenské služby, ani se speciálně zaměřovat na zvyšování motivovanosti klientů. Naopak se jako velice pozitivní ukázala propojenost obou služeb. Poradenství se zaměřovalo především na osoby opakovaně nebo dlouhodobě nezaměstnané či ohrožené nezaměstnaností. 10

13 Vzdělávání cílových skupin se zaměřením na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce V rámci programu Job klub proběhlo celkem 7 desetitýdenních vzdělávacích kurzů pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. Náplní jednotlivých kurzů byl samotný proces hledání práce. Součástí každého kurzu byly paralelně probíhající PC kurzy (MS Word, MS Excel, internet, ová komunikace). Vzdělávací kurz pojednával o těchto tématech: jak, kde a jakou práci si hledat, správná forma životopisu a motivačního dopisu, reflexe procesu hledání práce, na co si dávat pozor při přijímacích pohovorech, pracovně právní minimum, apod.. Kurz zahrnoval jak teorii, tak praktické nácviky včetně simulace jednání se zaměstnavatelem v rámci přijímacího řízení. Podporované zaměstnávání a dílny V rámci této aktivity byla zřízena dvě podporovaná pracovní místa. Fundraiser organizace s cílem přispět k posílení vnitřní stability a dlouhodobé udržitelnosti organizace a rozvíjet pozitivní vnější vztahy poskytovatele sociálních služeb v regionu. Tato pozice byla později přeměněna na klasický pracovní poměr. Pracovník administrativně-technické podpory chráněné pracovní místo pro dlouhodobě nezaměstnanou osobu s cílem zvýšit její akceschopnost a úspěšnost na trhu práce prostřednictvím podporování a rozvíjení správných pracovních návyků i dovedností v pomocné administrativě. Na tuto pozici byly během projektu přijaty celkem 3 osoby, které velmi těžko vzhledem k některým skutečnostem hledaly zaměstnání. První žena po spolupráci s námi absolvovala rekvalifikační kurz a nastoupila do zaměstnání. S druhou osobou musel být rozvázán pracovní poměr z důvodu pracovních absencí. Třetí osobě byl přidělen částečný invalidní důchod. Doprovodné opatření servis pro rodiče dětí v obtížné životní situaci Tato aktivita byla realizovaná formou azylového ubytování pro matky s dětmi, které se ocitly v obtížných životních situacích spojených se ztrátou bezpečného domova a schopností obstát na trhu práce. Téměř všechny podpořené klientky se zúčastnily vzdělávacího kurzu v rámci Job klubu a intenzivních individuálních poradenských konzultací v rámci pobytu. 11

14 3.3. Slovo ředitelky Projekt Sociální integrace v Praze 12, který naše organizace společně s partnery realizovala, přinesl pomoc nejen samotným klientům, kteří prošli našimi službami, ale také ukázal, jak důležité je spolupracovat v regionu tak, aby se klient nestal poutníkem po všech sociálních službách. Projekt ukázal, jak na sebe mohou být služby napojeny a jak efektivně mohou být využity. Díky projektu mohla naše organizace zaměstnat pracovníka fundraisingu a Public relations a zaměstnanci mohli absolvovat zahraniční stáž, kde získali cenné zkušenosti. Domnívám se, že se nám společně s partnery podařilo vytvořit unikátní projekt, který jde napříč cílovými skupinami a kde všichni najdou to, co potřebují. Ukázali jsme klientům, že všechny služby jsou dostupné v regionu, dokázali jsme je naučit si o pomoc říct a doufám, že jsme jim poskytli i pozitivní zkušenost s poskytováním sociálních služeb. Přísné podmínky čerpání finančních prostředků nás naučily poradit si s nesnadnou administrativou celého projektu. Ta nás navíc obohatila o cenné zkušenosti, které bychom chtěli zužitkovat v dalších projektech financovaných z Evropské unie. Chtěla bych na tomto místě především poděkovat pracovníkům odboru fondů EU z Magistrátu hl. města Prahy, kteří nám byli vždy dobrými rádci a kteří nám byli nápomocni zejména při správném čerpání finančních prostředků. Mgr. Martina Zimmermannová ředitelka Proxima Sociale, o. s. 12

15 4. Sociální služby městské části Praha Představení organizace Sociální služby městské části Praha 12 (Sociální služby MČ Praha 12) jsou příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 12 v roce Jejím posláním je pomáhat zajistit relativně samostatný a smysluplný život každému, kdo je odkázán na pomoc druhé osoby, cítí se sám nebo nemá dost sil poprat se s nepřízní osudu. Naší cílovou skupinou jsou osoby, které jsou z důvodu věku, zdravotního stavu či nepříznivé životní situace odkázáni na pomoc druhé osoby. Klientům se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, to je v péči o vlastní osobu a domácnost, nabízíme a poskytujeme služby formou terénní či ambulantní pečovatelské služby. Služba probíhá vždy individuálně, dle dohody, přímo v domácnosti klienta a jejím smyslem je maximálně prodloužit jeho setrvání v přirozeném prostředí, zachovat a podporovat všechny vazby, které jsou pro něho potřebné. Osobám, jejichž schopnost sebeobsluhy je ve srovnání s klientem pečovatelské služby výrazně nižší a jsou na dohled a pomoc druhé osoby odkázány trvale, je určena pobytová služba v sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971. Péče poskytovaná zde má výrazně ošetřovatelský charakter. 24 hodinový servis zaměřený na zajištění uspokojování základních životních potřeb vhodně doplňují prvky odborně vedené zdravotní rehabilitace a pracovní terapie. Umístění v zařízení pomáhá vyřešit jednak situaci seniorů čekajících na přidělení místa v domově důchodců, ale i klientů, jejichž zdravotní stav je zhoršen dočasně a nejde o případy vhodné pro hospitalizaci. Zařízení řeší také situaci pečujících rodin po dobu, kdy se o svého seniora nemohou postarat samy. Právě pro zaměstnané a současně pečující rodiny je určen denní stacionář pro seniory fungující od roku 2005 v rámci provozu tohoto zařízení. Všem seniorům bez výjimky jsou určeny sociálně aktivizační činnosti, které nabízíme jednak prostřednictvím aktivit probíhajících v šesti klubech dříve narozených nebo jako jednorázové či opakující se akce. Další cílovou skupinou naší organizace jsou matky či otcové s dětmi, kteří řeší krizi v osobním životě a ocitli se bez střechy nad hlavou. Jim jsme schopni nabídnout přechodné ubytování ve 2 vybavených azylových bytech. Klid a dočasné vyřešení bytové otázky většinou dává prostor pro další nutná rozhodnutí, která na ně čekají. Sociální služby MČ Praha 12 se specializují i na cílovou skupinu, jejíž věk se nachází na zcela opačném konci časové přímky. V oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku sídlícím na adrese Jordána Jovkova 3253 poskytujeme komplexní celodenní péči. Maminkám na mateřské dovolené dále nabízíme krátkodobé pohlídaní dítěte formou hlídací služby. Sociální služby MČ Praha 12 - hlídání dětí pracujícím maminkám 13

16 4.2. Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Aktivity, které organizace v rámci projektu Sociální integrace v Praze 12 realizovala, byly označovány jako doprovodné. Jednalo se o provoz tří stacionářů. Dva z nich byly určeny pro osoby odkázané na pomoc druhé osoby - rodinného příslušníka, který je současně zapojen na trhu práce. Závislým osobám, kterými byli jednak senioři a dále děti mladšího něž předškolního věku, byla poskytována přímá sociálně ošetřovatelská péče. Zajištěním kvalitní péče o závislé osoby bylo umožněno zapojení či znovu zapojení pečujících rodinných příslušníků na trh práce. Třetí stacionář sloužil rodičům s dětmi, kteří se ocitli v krizové životní situaci. Těm bylo zajišťováno ubytování, poradenská činnost a dále služby partnerů zaměřené na zvýšení jejich možností uplatnění na trhu práce. V době zapojení rodičů byla jejich dětem poskytována přímá sociálně ošetřovatelská péče. V rámci spolupráce s ostatními partnery v projektu bylo v organizaci vytvořeno pracovní místo pro jeden dělený úvazek. Veškeré aktivity byly v průběhu celého projektu realizovány bez jakýchkoli problémů. Klíčová aktivita Doprovodné opatření servis pro rodiče dětí v obtížné životní situaci Popis její realizace Tato aktivita měla za cíl podpořit osoby v obtížné životní situaci a vyřešením jejich krize napomoci opětovné integraci do společnosti a na trh práce. Osobám v krizi bylo poskytnuto přechodné ubytování včetně služeb nabízených v rámci azylového bydlení a odborné poradenství, které poskytovali další partneři projektu. Zapojením do aktivit partnerů mohli klienti získat jednak základní orientaci v oblasti pracovního práva, tak klíčové dovednosti nutné pro hledání pracovního místa, jednání s potencionálními zaměstnavateli, apod.. Kapacita služby byla 2 dospělé osoby + jejich děti. Doprovodné opatření denní stacionář určený rodičům s dětmi Aktivita měla za cíl podpořit zaměstnané rodiče dětí, a tím je stabilizovat na trhu práce. Tento cíl byl plněn prostřednictvím 3 míst vytvořených v rámci činnosti oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku. Služba komplexní celodenní péče byla nabízena dětem matek samoživitelek zapojených na trhu práce. Výběr dětí byl veden tak, aby plnil současně dva úkoly stabilizoval matku na trhu práce a přesně vymezil službu jako čistě sociální, Doprovodné opatření denní stacionář určený rodinným příslušníkům odkázaným na celodenní péči Cílem této aktivity bylo podpořit zaměstnané osoby pečující o rodinného příslušníka odkázaného na trvalý dohled a péči druhé osoby. Služba byla zajišťována prostřednictvím nově zavedené aktivity - denního stacionáře pro seniory s kapacitou 4 míst. Umístění závislé osoby do tohoto stacionáře umožnilo pečující osobě uplatnit se na trhu práce nebo si své postavení na trhu práce udržet. 14

17 Sociální služby MČ Praha 12 - denní stacionář pro seniory 4.3. Slovo ředitele Aktivity realizované v rámci projektu Sociální integrace v Praze 12 přinesly organizaci cenné zkušenosti a poznatky z oblastí sociální práce. V případě péče o děti zaměstnaných matek a azylového bydlení šlo sice pouze o inovaci spočívající v propojení našich služeb se službami pracovního poradenství či prosté zvýšení kapacity. Výběr klientů a práce s nimi však dostala díky základnímu cíli projektu podpoře zaměstnanosti klientů, nový rozměr. Jiný význam získaly činnosti, jakými jsou poradenství, kontaktní práce, spolupráce s ostatními organizacemi, s partnery v projektu. Hledání klientů pro tyto aktivity nepůsobilo větší potíže, neboť jde o služby tradiční, o nichž občané městské části vědí, znají způsoby kontaktování a služby využívají. Zcela jiná situace nastala při zprovoznění denního stacionáře pro seniory. Šlo o zcela novou službu, která nemá na území městské části Praha 12 tradici. Kontaktní práce, jejímž cílem bylo hledání a nalézání vhodných klientů, probíhala za pomoci sociálních pracovnic a okrskové sestry naší organizace, za pomoci seniorů organizovaných v klubech dříve narozených. Využili jsme všech možností, které nám skýtá naše práce. Zkušenosti z práce s klienty použitelné a aplikovatelné do naší běžné činnosti nejsou však to jediné, co projekt organizaci přinesl. Za velice cenné je třeba považovat dovednosti získané v souvislosti s tvorbou a následně s administrací projektu. Přísnost EU při dokládání nákladů a při výkaznictví, práce konaná v podstatě v neustálém časovém stresu vyvolávaném průběžně se měnícími zadávacími podmínkami, musela nutně najít odraz ve schopnostech rychle reagovat, kombinovat a improvizovat. PaedDr. Marie Mandíková, CSc. ředitelka Sociálních služeb MČ Praha 12 15

18 5. Škola SPMP Modrý klíč 5.1. Představení organizace Škola SPMP Modrý klíč (Modrý klíč) je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace byla vybudována na principech občanské společnosti z iniciativy rodičů dětí s těžkou formou mentálního a kombinovaného postižení. Byla zřízena v roce 1991 na základě stanov Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (dnes Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o. s.) jako samostatný právní subjekt. Modrý klíč v roce 2007 poskytuje zázemí komplexní péče pro 105 klientů. Sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče jsou uživatelům nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení i jejich věku. Rozvoj těchto forem je veden snahou k maximálně možnému přiblížení života lidí s postižením normálnímu životu jejich vrstevníků. Dětem je umožněno vzdělávání na úrovni mateřské školy a základní školy speciální. Pro starší uživatele služeb je denní program realizován v zácvikových pracovištích, dílnách a autistickém centru. Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního programu pro uživatele služeb je v rámci projektu řešeno jejich stravování, doprava, fyzioterapeutické služby, dále poradenská činnost, další vzdělávání pracovníků a edukační program rodinných příslušníků a opatrovníků uživatelů služeb. Nyní se projekt zaměřuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb, zaměřuje se na pomoc klientům s kombinovaným postižením a klientům s problémovým chováním, jež je způsobeno jejich omezenou sociální adaptabilitou pro specifické poruchy vnímání, rozumové analýzy situací, předvídavosti, apod Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Hlavním cílem projektu Sociální integrace v Praze 12 bylo umožnit osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociální exkluzí získat odpovídající dovednosti a schopnosti k začlenění se do společnosti a na trh práce. Škola SPMP Modrý klíč díky svým mnohaletým zkušenostem v práci s klienty s mentálním a kombinovaným postižením zaměřila své aktivity v rámci projektu právě na tuto cílovou skupinu. Velmi důležitá je dovednost získání informací o skutečných potřebách, dovednosti komunikace a empatii cílové skupiny. Klíčové aktivity projektu tedy začínaly na odborném profesionálním růstu pracovníků. Na základě zkušeností v poradenství i v přímé péči byla pak budována strategie realizace projektu, která by nebyla možná bez komplexní podpůrné péče v rámci doprovodných opatření jako např. zajištění ubytování v týdenním režimu či asistenční dopomoci. 16

19 Klíčová aktivita Vzdělávání pracovníků neziskových organizací a podpora manažerských dovedností vedoucích pracovníků Popis její realizace Tato aktivita umožňovala neustálý růst kvalifikace pracovníků, a tak podporovala zvýšení kvality poskytovaných služeb. Všichni pracovníci zapojení do projektu absolvovali Psychosociální výcvik, Základní kurz k problematice autismu, seminář Problematika sexuality u lidí s mentálním postižením, seminář Agresivita a problémové chování u lidí s mentálním postižením. Všichni zaměstnanci zapojení v projektu se zúčastnili celostátní konference Agresivita a problémové chování u lidí s mentálním postižením. V termínu absolvovalo 12 zaměstnanců vzdělávací pobyt ve Švédsku v Helsinborku za účelem poznání sociální péče ve Švédsku, předání si vzájemných informací a zkušeností a prohloubení vzájemné spolupráce. V rámci základního vzdělávání zaměstnanců proběhla školení první pomoci s praktickými nácviky a zaškolení v podpůrných aktivitách k fyzioterapii a logopedii. Součástí seberozvoje pracovníka a zkvalitňování jeho práce byla možnost využít supervizi. Kontaktní práce Kontaktní práce se v rámci projektu realizovala kontaktováním veřejnosti a prezentováním projektu. Kontaktní práce s veřejností probíhala jak v sídle organizace v rámci pravidelných konzultačních hodin vyhrazených pro veřejnost, tak na jednotlivých akcích, které Modrý klíč organizoval, nebo kterých se účastnil. Poradenství Poradenství se uskutečňovalo v rámci pravidelných vyhrazených hodin pro veřejnost. Nejčastěji se jednalo o konzultace a poradenství rodinám, jejichž členové s mentálním postižením mají zájem se zapojit na trh práce a hledají vhodnou formu pracovního uplatnění a podpory. Dalším okruhem byla práce přímo s osobami s mentálním postižením a poradenství při řešení jejich osobních problémů, nebo problémů, jež je vyřazují ze života komunity. Vzdělávání cílových skupin se zaměřením na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Podporované zaměstnávání a dílny Vzdělávání osob cílové skupiny se uskutečňovalo formou denních aktivit zaměřených na zvládání sociálních dovedností a rozvoj pracovních návyků pod vedením asistenta vzdělávání a odborných asistentů. Smyslem práce v dílnách Modrého klíče je příprava osob s mentálním a kombinovaným postižením k plnohodnotnému uplatnění v běžném pracovním prostředí. Pracovní náplní jsou mimo jiné jednoduché montážní práce a řemeslná rukodělná tvorba, která umožňuje uplatnit vlastní výtvarnou invenci. Vznikají tak obrázky, přáníčka, předměty denní potřeby z textilu, proutí či keramiky. Projekt umožnil zaměstnat v dílně celkem 5 osob. Doprovodné opatření denní stacionář určený rodinným příslušníkům odkázaným na celodenní péči Tato aktivita byla realizována formou komplexních služeb denního a týdenního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, jež byly prostřednictvím tohoto doprovodného opatření zapojovány do klíčových aktivit. 17

20 Škola SPMP Modrý klíč - práce v chráněné dílně 5.3. Slovo ředitele Realizace projektu napomohla ke zkvalitnění a rozšíření námi poskytovaných služeb, ale hlavně poskytla mnoha rodinám s těžce mentálně postiženým členem nové životní cíle a pomohla jim přiblížit životní styl k běžnému normálu. Prokázala dále také, že i jednotlivé neziskové organizace pracující v sociální oblasti s rozdílnou cílovou skupinou mohou vzájemně spolupracovat, předávat si zkušenosti a řešit sociální problematiku v širších souvislostech. Chtěla bych tím vyzdvihnout například konkrétní spolupráci s občanským sdružením Klub maminek Balónek, kde matky těžko hledající práci našly uplatnění v našem zařízení. V rámci projektu se podařilo naplnit jednotlivé klíčové aktivity, které by bez doprovodných aktivit nešly realizovat. Projekt tak ukázal nutnost nabídky provázanosti jednotlivých sociálních služeb v rámci komplexního řešení individuální situace každého uživatele služeb, a to i včetně přizpůsobení aktuálnímu stavu a aktuálním potřebám. Ing. Mgr. Milana Remarová ředitelka Školy SPMP Modrý klíč 18

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / / / / / / / / / / úvodní slovo Dlouho jsem přemýšlela, co napsat jako úvodní slovo naší další, v pořadí již jedenácté, výroční zprávy. A vymyslela jsem něco originálního. Zvu Vás ke čtení o naší činnosti

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Proxima sociale. Výroční zpráva 2003

Proxima sociale. Výroční zpráva 2003 Proxima sociale Výroční zpráva 2003 Proxima sociale q výroční zpráva 2003 Proxima sociale je občanské sdružení, které se profesně zabývá sociální prací a provozuje komunitní centra v Praze Modřanech (Krok)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán služeb a péče Vsetínska na roky 2008-2010 Úvodní slovo + foto + loga prac. skupin + loga projektu 1 + 2 Materiál byl

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Vážení čtenáři, Jaromír Drábek

Vážení čtenáři, Jaromír Drábek 2 Vážení čtenáři, Česká republika se spolu s dalšími státy Evropské unie zavázala v roce 2010 intenzivně zaměřit svou pozornost k problémům spojeným s chudobou a sociálním vyloučením. Shodou okolností

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ABSTRAKT PROJEKTŮ Opatření č. 1 Registrované služby dle zákona o sociálních službách, min. částka: 30.000,-, max. částka: 100.000,-, spoluúčast min.: 50% Projekty, které jsou navržené k podpoře: Č. Žadatel

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy.

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy. Bydlení Rodina s dětmi, děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Katalog sociálních a návazných služeb 2010 / 2011 Stáří Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE ------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE CZ.1.04/2.1.01/63.00031 Stránka 2 Obsah ÚVODEM 4 KVALIFIKAČNÍ A PERSONÁLNÍ AGENTURA, O. P. S. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více