Projekt Sociální integrace v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007"

Transkript

1 Projekt Sociální integrace v Praze

2 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky Bráník Lhotka Kamýk Modřany 3 Libuš Komořany Cholupice Písnice Točná 1 Proxima Sociale, o. s. 2 Sociální služby městské části Praha 12 3 Škola SPMP Modrý klíč 4 Klub maminek Balónek Tato publikace vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České Republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.

3 Úvod Cílem této publikace je představit výsledky projektu Sociální integrace v Praze 12, který byl realizován od 1. října 2005 do 31. října 2007 v lokalitě městské části Prahy 12. Stejně tak jako projekt i vznik této publikace byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy. Čtenář má možnost seznámit se nejen se samotným projektem a organizacemi podílejícími se na jeho realizaci, ale také s daty a čísly, kterých bylo dosaženo v rámci plnění monitorovacích ukazatelů projektu, a s informacemi o dopadu realizace projektu na poskytování sociálních služeb v městské části Praha 12. Více jak dva roky realizace projektu přinesly mnoho zkušeností nejen v oblasti poskytování sociálních služeb a jejich propojování, ale i v administraci evropského projektu. Tyto i jiné související informace je možné nalézt na následujících stránkách. 1

4 Obsah Úvod 1 1. Evropský sociální fond a JPD Základní informace o projektu Sociální integrace v Praze Proxima Sociale, o. s Představení organizace Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Slovo ředitelky Sociální služby městské části Praha Představení organizace Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Slovo ředitele Škola SPMP Modrý klíč Představení organizace Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Slovo ředitele Mateřské centrum Klub maminek Balónek Představení organizace Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Slovo zástupců partnera Dopady projektu Partnerství a spolupráce Příběhy klientů podpořených v rámci projektu Aktivity Public relations Poděkování 27 2

5 1. Evropský sociální fond a JPD 3 1 Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze strukturálních fondů, prostřednictvím kterých je realizována jedna ze základních politik Evropské unie posilování hospodářské a sociální soudržnosti, která usiluje o vyvážený rozvoj evropských regionů a odstraňování rozdílů v úrovni rozvoje těchto regionů. ESF je určen na podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnávání příležitostí v přístupu na trh práce. ESF je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období činil 456,98 mil. Euro. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Orgánem zodpovědným za zřízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věci. Dalšími partnery realizace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Nadace rozvoje občanské společnosti, Magistrát hlavního města Prahy, úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy. Jedním z programů, které umožňovaly čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů pro období v České Republice a hlavním městě Praze, je Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro Prahu (JPD3). JPD 3 je spolufinancován z ESF padesáti procenty a padesáti procenty z národních veřejných zdrojů státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy. Hlavním cílem JPD3 je efektivní trh práce založený na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje. Celkový objem finančních prostředků určených na program JPD 3 pro období činil 117,6 mil. Euro. Projekt Sociální integrace v Praze 12 byl podpořen z JPD3 v rámci priority 2, opatření 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. 2. Základní informace o projektu Sociální integrace v Praze 12 Projekt byl realizován v období od 1. října 2005 do 31. října Jednalo se o jeden z největších projektů založených na úzké partnerské spolupráci realizovaný v oblasti sociálních služeb v městské části Praha 12. Důsledné dodržování principu partnerství v průběhu celého projektu úzce souvisí se specifickým cílem projektu, kterým bylo vytvoření propracovaného funkčního systému sociálních služeb. Tento systém umožní vytváření podmínek pro zařazování osob sociálně vyloučených na trh práce i po skončení projektu. Celkem byly do projektu zapojeny 4 organizace poskytující sociální služby: Organizace Proxima Sociale, o. s. Rakovského Praha 12 Sociální služby městské části Praha 12 Olbramovická Praha 4 Škola SPMP Modrý klíč Smolkova 567/ Praha 4 Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/ Praha 4 Způsob zapojení do projektu Realizátor projektu a konečný příjemce Partner projektu Partner projektu Partner projektu 1 Zdroj: 3

6 Hlavním cílem projektu bylo umožnění získání odpovídajících dovedností a znalostí osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo jsou tímto jevem ohrožené k začlenění se do společnosti a na trh práce. Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím vytvoření kvalitní a funkční sociální sítě v městské části Praha 12. V rámci realizace projektu byly také naplňovány předpokládané dílčí cíle: obnova a rozvoj klíčových dovedností umožňující příslušníkům ohrožených skupin začlenění na trh práce rozvoj organizací zabývajících se programy pro společenskou integraci osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociální exkluzí včetně rozvoje manažerských dovedností vedoucích pracovníků vytváření nových pracovních míst pro osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce zajištění potřebného vzdělávání a výcviku osob znevýhodněných při vstupu na trh práce zajištění vhodného zázemí těmto osobám zejména při řešení jejich osobní či rodinné situace a tím napomáhat jejich opětovné integraci do společnosti Výběr cílových skupin, který byl učiněn před začátkem projektu, souvisel s působením a zaměřením organizací příjemce a partnerů projektu stejně tak jako s podmínkami Evropského sociálního fondu. Škola SPMP Modrý klíč - pracovník chráněné dílny 4

7 Nejobecněji lze v projektu rozdělit cílové skupiny na příjemce služeb a poskytovatelé sociálních služeb. Následující tabulka obsahuje výčet všech cílových skupin, které byly v rámci projektu Sociální integrace v Praze 12 podpořeny. Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu sociální situace Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu věku Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu zdravotního a duševního postižení Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu ztráty nebo absence pracovních návyků Pracovníci veřejné správy a nestátního neziskového sektoru v oblasti sociální problematiky Poskytovatelé sociálních služeb Výběr konkrétních aktivit realizovaných v rámci projektu souvisel s cílem projektu zejména svojí propojeností, kdy realizace jedné aktivity úzce navazuje na další aktivity. Následující tabulka obsahuje výčet všech realizovaných aktivit v rámci projektu. Vzdělávání pracovníků neziskových organizací a podpora manažerských dovedností vedoucích pracovníků Kontaktní práce Poradenství Vzdělávání členů cílových skupin se zaměřením na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Podporované zaměstnání a dílny Doprovodné opatření servis pro rodiče dětí v obtížné životní situaci Doprovodné opatření denní stacionář určený rodičům s dětmi Doprovodné opatření denní stacionář určený rodinným příslušníkům odkázaným na celodenní péči Pozn.: Popis jednotlivých aktivit je uveden v kapitole 3.2, 4.2., 5.2., 6.2. Proxima Sociale, o. s. - vzdělávací kurz pro nezaměstnané 5

8 3. Proxima Sociale, o. s Představení organizace Proxima Sociale, o. s. je občanské sdružení, jehož posláním je zvyšovat kvalitu života občanů a pomáhat jim překonávat nepříznivé životní situace. Základní idea provozovat sociální služby zaměřené na komunitu vznikla v roce V roce 1995 byla započata realizace prvních projektů v rámci Komunitního centra Krok: Nízkoprahový klub pro děti a mládež, Terénní sociální práce na Praze 12 - Modřany a Sociální byt určený pro mladistvé chlapce. V prvních třech letech byl provoz centra a jeho služeb financován z programu Phare EU a byl vyhlášen jako modelový projekt pro práci s mládeží Rady Evropy. Od roku 1998 přešlo naše sdružení k vícezdrojovému financování činnosti. V roce 2000 začala realizace projektu dalšího Komunitního centra - Jižní pól na Praze 11 a tím i nová etapa rozvoje poskytovaných služeb Proxima Sociale, o. s.. V následných letech vznikaly další programy, kterými jsou: Sociální byt pro matky s dětmi (původně byt pro mladistvé chlapce a dívky), Občanská porada, Job klub - poradenství v pracovně právních vztazích, Probační programy a preventivní programy pro základní školy. Občanské sdružení Proxima Sociale, o. s. sdružuje v současné době dvě komunitní centra Komunitní centrum Krok na Praze 12 (KC Krok) a Komunitní centrum Jižní pól na Praze 11 (KC Jižní pól). V rámci uvedených center provozuje celkem 10 samostatných programů. Organizace nabízí komunitně orientované sociální služby a služby nízkoprahového charakteru v těchto programech: Nízkoprahové programy: - Nízkoprahový klub pro děti a mládež Krok a Jižní pól - Terénní sociální práce na Praze 11 a 12 Služby pro dospělé klienty: - Sociální byt pro matky s dětmi - Občanská poradna - Job klub na Praze 11 a 12 Programy na klíč: - Probační program pro mladé prvotrestané pachatele - Preventivní programy pro základní školy Proxima Sociale, o. s. - letáky jednotlivých služeb 6

9 Veškeré programy jsou zajišťovány na vysoké profesionální úrovni a v rámci programových metodik i přímé práce s klienty jsou uplatňovány Standardy kvality. V roce 2007 absolvovaly terénní služby a služby nízkoprahových klubů v obou centrech úspěšně audity Standardů kvality NZDM (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež). Komunitní centrum Krok je jedním z iniciátorů Komunitního plánování v Praze 12 a je aktivní v procesech regionální spolupráce v oblasti sociálních služeb a rozvoje otevřené občanské společnosti. Komunitní centrum Jižní pól je jedním z iniciátorů spolupráce neziskových organizací a státní správy při tvorbě rozvojových dokumentů pro Prahu 11. Nízkoprahové kluby pro děti a mládež (KC Krok, KC Jižní pól) Služba nízkoprahového klubu reaguje na potřeby návštěvníků, podporuje jejich iniciativu a kreativitu, jak,,zdravěji trávit volný čas. Dochází zde k navazování kontaktů s potencionálními klienty, pro něž je součástí nabídky klubu doprovodný, podpůrný a poradenský servis při řešení jejich problémů a obtíží. V rámci provozu klub nabízí dobrovolné, pravidelné i nepravidelné programy, které vycházejí ze zájmů mladých lidí (graffiti workshopy, koncerty, žonglování, turnaje ve stolním fotbálku, skate závody apod.) a z poslání našeho sdružení (preventivní a vzdělávací programy, které jsou zaměřeny na témata týkajících se mladých lidí - vztahy, sex, drogy, dospívání, životní uplatnění apod.). Lidé, kteří klub navštěvují, mají možnost aktivně ovlivňovat jak náplň činnosti klubu, tak jeho vzhled. Nabídku klubu doplňují: programy (sportovní turnaje, večery s hostem, filmové kluby apod.), víkendové výjezdy (zhruba 1x za 3 měsíce), hudební zkušebna (samosprávná aktivita, cca 13 hudebních skupin, otevřena denně), koncerty (večery s příležitostí pro seberealizaci začínajících hudebních skupin), happeningy (otevřené dny pro veřejnost ve spolupráci s návštěvníky klubu), domovská skupina (1,5h týdně - strukturovaný program, interakční hry, témata členů), výtvarné dílny (1x za 14 dní, převážně holčičí sedánek ), večerní programy s nocováním v centrech. Cílovou skupinu tvoří děti a mládež ve věku let. Nízkoprahový klub v KC Krok má otevřeno tři dny v týdnu, v KC Jižní pól čtyři dny v týdnu. Terénní sociální práce (KC Krok, KC Jižní pól) V rámci terénní sociální práce dochází k vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí, na ulici, a k poskytování sociálních služeb (poradenství, doprovod do institucí, situační a krizová intervence). Terénní sociální pracovník vyhledává klienty patřící do cílové skupiny a nabízí jim poradenství, doprovod do institucí a pomoc při řešení obtížných životních situací (problémy ve škole, v rodině, s kamarády, s drogovými experimenty). Cílem terénní sociální práce je iniciovat u mladých lidí pozitivní změnu v jejich životě, která povede k omezení negativních jevů, které souvisejí s jejich životním stylem. Pracovníci podporují mladé lidi k aktivnímu a samostatnému řešení životních obtíží, motivují je k zapojení do společenského dění v místě jejich bydliště a k aktivnímu trávení volného času. Zázemí terénní sociální práce v KC Krok v Praze Modřany tvoří dvě mobilní buňky tzv. Bouda v lokalitě sídliště Na Beránku a tzv. Libuschka v lokalitě sídliště Libuš. Otevřeno je v obou lokalitách dva dny v týdnu. Dalším zázemím je klub Garáž s malou skateboardingovou U-rampou, nealkoholickým barem a klubovou místností. Cílem služby je motivovat návštěvníky k pozitivní změně v jejich životě, poskytovat poradenský servis, doprovázet je na úřady a jiné instituce. Nabídku klubu tvoří i volnočasové aktivity, které slouží jako prostředek k výše zmiňovaným cílům. Součástí programů jsou i pravidelné výjezdy (výlety, lezení na skály, sjíždění řek na raftech apod.). Návštěvníky služby tvoří převážně mládež z blízkého okolí ve věku let. Terénní sociální práce v KC Jižní pól je poskytována jednak v zázemí a jednak bez zázemí. Jako zázemí a kontaktní místo streetworkera slouží maringotka Marína na Chodově. Otevřeno je dva dny v týdnu. Terénní práce bez zázemí se realizuje v lokalitě Jižního Města dva dny v týdnu. Cílem je poskytnout dětem a mládeži na ulici odborné sociální služby, informace o rizicích jejich životního stylu a motivovat je k smysluplnému trávení volného času. Sociální byt pro matky s dětmi (KC Krok) Sociální byt představuje krátkodobou pomoc ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou či selháním bezpečného životního prostoru, domova nebo bytu, a na řešení této situace nestačí samy. Byt je určen především klientkám z Prahy 12 a 4, ale mohou být ubytovány i klientky z jiných obvodů Prahy. Základem je poskytnutí azylové formy umístění v bytě 3+1 v běžné bytové zástavbě. Každá klientka s dětmi má k dispozici jeden uzamykatelný pokoj. Doba pobytu se pohybuje v rozmezí jednoho měsíce až půl roku. Úhrada za dobu pobytu činí pro dospělou osobu 70Kč, pro dítě 30Kč na den. 7

10 Klientkám jsou poskytovány služby jako sociální pomoc, intervence při řešení základních sociálních problémů (zaměstnání či bydlení), poradenství zaměřené na zvládnutí obtížné životní situace a na rozšíření sociálních dovedností, doprovodná činnost v úředních záležitostech atd.. Občanská poradna (KC Krok) Tato služba nabízí právní poradenství obyvatelům místní komunity. Cílem služby je zajišťovat, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb, nebo neschopností vyjádřit své problémy a nacházeli potřebné informace a návody k řešení svých problémů. Jedná se o bezplatnou službu určenou všem obyvatelům, zejména místní komunity, kteří jejím prostřednictvím mohou řešit problémy například z těchto oblastí: pracovně a občansko-právní vztahy, bydlení, problematika rodiny a mezilidských vztahů, lidská práva, ochrana spotřebitele a další. Poradna je členem Asociace občanských poraden (AOP), prostřednictvím které také upozorňuje zákonodárné orgány, orgány místních samospráv a příslušné orgány státní správy na nedostatky legislativy a současně informuje subjekty poskytující služby na neřešené problémy občanů, čímž přispívá k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni. Od prosince 2005 je občanská poradna ve spolupráci s Asociací občanských poraden zapojena do projektu JPD3 Rozvoj kvalitních služeb občanských poraden pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, který je zaměřen na zlepšení kvality služeb občanských poraden v Praze. Job klub (KC Krok, KC Jižní pól) Job klub je bezplatnou službou, kterou mohou využít lidé, kteří jsou nezaměstnaní a hledají práci. V současné době Job klub reaguje na potřeby nezaměstnaných především z regionů Prahy 11 a 12 s cílem nabídnout jim komplexní poradenství a podporu při hledání práce a řešení pracovně právních problémů. Klientům konkrétně nabízíme individuální konzultace, doprovázení v úředních záležitostech, krátkodobý kurz zaměřený na témata provázející celý proces od nezaměstnanosti až po úspěšné nalezení práce a kurz práce na počítači. V rámci služby také běží projekt tzv. chráněného pracovního místa pro obtížně zaměstnatelné klienty. Od roku 2006 provozujeme tzv. Job klub která je určena lidem, kteří hledají práci či brigádu a nemají přístup k internetu. Služba zajišťuje podobné služby jako klasická internetová kavárna. Zde je návštěvníkům navíc k dispozici pracovník, který poskytuje základní pracovně právní poradenství a asistenci při práci na počítači. Probační program (KC Krok) Služba je určena mladistvým pachatelům trestných činů, kteří tento program navštěvují v rámci alternativních trestů, tzv. přiměřených omezení. Skupinová setkání probíhají 1x týdně v rozsahu 2 hodin, doplněná jsou víkendovým a týdenním výjezdovým programem a individuální prací s klientem. Délka programu je 6 měsíců. Tuto formu programu realizujeme od roku Program je akreditován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Preventivní programy na základních školách (KC Krok) V oblasti primární prevence sociálně patologických jevů nabízíme dlouhodobý kontinuální interakční program, který je zaměřen na práci s třídním kolektivem žáků druhého stupně základní školy. Cílem je podpora zdravého životního stylu, zvyšování informovanosti a vytváření pozitivních postojů k rizikovému chování včetně závislostí na návykových látkách, s důrazem na rozvoj osobnosti a zdravé sebepojetí. Tímto způsobem má program za cíl oddalovat a předcházet rizikům spojeným se sociálně patologickými jevy. Náplní jednotlivých bloků programu je práce s třídou prostřednictvím diskusí, výkladů, nácvikových, sebepoznávacích, výtvarných, pohybových a relaxačních technik. Témata bloků se týkají oblastí komunikace a zdravého sebeprosazení, řešení konfliktů, předcházení šikany, životních hodnot, mezilidských vztahů, partnerských vztahů, sexuality, závislosti na návykových látkách, gamblerství, rasismu apod. Program je certifikován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 8

11 3.2. Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu V rámci projektu Sociální integrace v Praze 12 byly realizovány služby kontaktní práce, a to jak prostřednictvím služby nízkoprahového klubu pro děti a mládež Krok, tak terénních programů v lokalitě Prahy 12. Dále se v rámci projektu nabízelo poradenství v oblasti pracovního práva. Toto poradenství probíhalo prostřednictvím služby občanské poradny a Job klubu. V rámci Job klubu se dále realizovaly střednědobé kurzy pro občany, kteří usilovně hledají práci a potřebují si osvojit nové dovednosti, jak práci rychle a efektivně získat. Projekt umožňoval také částečně financovat v rámci tzv. doprovodného opatření službu sociálního bytu pro matky s dětmi. Součástí projektu bylo také vzdělávání pracovníků Proxima Sociale, o. s. prostřednictvím absolvování odborných kurzů a seminářů a také týdenní zahraniční stáže v Německu, Holandsku a Belgii, kde pracovníci mohli se zahraničními kolegy diskutovat některé palčivé otázky a inspirovat se zde jinými metodami práci. Proxima Sociale, o. s. - pracovně právní poradenství 9

12 Klíčová aktivita Vzdělávání pracovníků neziskových organizací a podpora manažerských dovedností vedoucích pracovníků Popis její realizace Tato aktivita umožnila rozšíření znalostí a dovedností pracovníků zapojených do projektu, zejména osvojení si nových metod při práci s klienty a prohloubení si dalších potřebných znalostí. V termínu absolvovalo 10 zaměstnanců podílející se na projektu týdenní odbornou stáž. Cílem bylo seznámit se s činností německých, holandských a belgických zařízeních poskytujících podobné služby, tj. komunitně orientované sociální služby se vztahem k prevenci sociální exkluze a zaměstnatelnosti. Během sedmi dní byl navštíven německý Hamburk, holandský Amsterdam, Culemborg a Rotterdam, belgické Bruggy, Brusel a Achen. Stáž se konala v sedmi institucích, kde proběhly diskuse o způsobech práce, výsledcích podobně orientovaných projektů, porovnávaly se zkušenosti a definovala se podoba další spolupráce. V květnu 2006 proběhl jednodenní kurz pro čtyři pracovníky Proxima Sociale, o. s., který měl za cíl prohloubit jejich manažerské dovednosti v podobě efektivní motivace pracovníků v přímé práci. Na jaře 2007 prošli dva pracovníci (pracovník poradenství a koordinátorka vzdělávání) kurzem Krizové intervence s cílem umožnit pracovníkům lépe reagovat a pomoci klientovi v řešení aktuální obtížné životní situace. Součástí vzdělávání byl i soustavný kurz angličtiny pro zaměstnance. Kontaktní práce Aktivita probíhala od začátku projektu, a to ve 2 programech (nízkoprahové kluby pro děti a mládež a terénní sociální práce) a ve 4 lokalitách Prahy 12 (Modřany, Libuš, Beránek a Zátišská) s cílem kontaktovat rizikové skupiny dětí a mládeže, popř. jejich rodiče a další sociální okolí, rozvíjet s nimi pozitivní vztahy a představovat jim nabídku dalších služeb (zejména poradenství a vzdělávání), které mohou využívat v případě potřeby. Kontaktní práce se prioritně zaměřovala na osoby ohrožené neúspěchem na standardním trhu práce (čerství absolventi, osoby s nedokončeným primárním vzděláním, osoby s rizikovým životním stylem). Poradenství Aktivita probíhala také od začátku projektu, a to v 5 programech (občanská poradna, Job klub, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, terénní sociální práce a sociální byt pro matky s dětmi) s cílem informovat klienty o způsobech a možnostech řešení nevyhovujících nebo nepříznivých sociálních situací, vytvářet tak podmínky pro eliminaci rizika sociální exkluze a zvyšovat vlastní kompetentnost a nezávislost na institucionálních formách pomoci. Vzhledem k paralelně probíhající aktivitě kontaktní práce nebylo nutné ani nadstandardně anoncovat poradenské služby, ani se speciálně zaměřovat na zvyšování motivovanosti klientů. Naopak se jako velice pozitivní ukázala propojenost obou služeb. Poradenství se zaměřovalo především na osoby opakovaně nebo dlouhodobě nezaměstnané či ohrožené nezaměstnaností. 10

13 Vzdělávání cílových skupin se zaměřením na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce V rámci programu Job klub proběhlo celkem 7 desetitýdenních vzdělávacích kurzů pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. Náplní jednotlivých kurzů byl samotný proces hledání práce. Součástí každého kurzu byly paralelně probíhající PC kurzy (MS Word, MS Excel, internet, ová komunikace). Vzdělávací kurz pojednával o těchto tématech: jak, kde a jakou práci si hledat, správná forma životopisu a motivačního dopisu, reflexe procesu hledání práce, na co si dávat pozor při přijímacích pohovorech, pracovně právní minimum, apod.. Kurz zahrnoval jak teorii, tak praktické nácviky včetně simulace jednání se zaměstnavatelem v rámci přijímacího řízení. Podporované zaměstnávání a dílny V rámci této aktivity byla zřízena dvě podporovaná pracovní místa. Fundraiser organizace s cílem přispět k posílení vnitřní stability a dlouhodobé udržitelnosti organizace a rozvíjet pozitivní vnější vztahy poskytovatele sociálních služeb v regionu. Tato pozice byla později přeměněna na klasický pracovní poměr. Pracovník administrativně-technické podpory chráněné pracovní místo pro dlouhodobě nezaměstnanou osobu s cílem zvýšit její akceschopnost a úspěšnost na trhu práce prostřednictvím podporování a rozvíjení správných pracovních návyků i dovedností v pomocné administrativě. Na tuto pozici byly během projektu přijaty celkem 3 osoby, které velmi těžko vzhledem k některým skutečnostem hledaly zaměstnání. První žena po spolupráci s námi absolvovala rekvalifikační kurz a nastoupila do zaměstnání. S druhou osobou musel být rozvázán pracovní poměr z důvodu pracovních absencí. Třetí osobě byl přidělen částečný invalidní důchod. Doprovodné opatření servis pro rodiče dětí v obtížné životní situaci Tato aktivita byla realizovaná formou azylového ubytování pro matky s dětmi, které se ocitly v obtížných životních situacích spojených se ztrátou bezpečného domova a schopností obstát na trhu práce. Téměř všechny podpořené klientky se zúčastnily vzdělávacího kurzu v rámci Job klubu a intenzivních individuálních poradenských konzultací v rámci pobytu. 11

14 3.3. Slovo ředitelky Projekt Sociální integrace v Praze 12, který naše organizace společně s partnery realizovala, přinesl pomoc nejen samotným klientům, kteří prošli našimi službami, ale také ukázal, jak důležité je spolupracovat v regionu tak, aby se klient nestal poutníkem po všech sociálních službách. Projekt ukázal, jak na sebe mohou být služby napojeny a jak efektivně mohou být využity. Díky projektu mohla naše organizace zaměstnat pracovníka fundraisingu a Public relations a zaměstnanci mohli absolvovat zahraniční stáž, kde získali cenné zkušenosti. Domnívám se, že se nám společně s partnery podařilo vytvořit unikátní projekt, který jde napříč cílovými skupinami a kde všichni najdou to, co potřebují. Ukázali jsme klientům, že všechny služby jsou dostupné v regionu, dokázali jsme je naučit si o pomoc říct a doufám, že jsme jim poskytli i pozitivní zkušenost s poskytováním sociálních služeb. Přísné podmínky čerpání finančních prostředků nás naučily poradit si s nesnadnou administrativou celého projektu. Ta nás navíc obohatila o cenné zkušenosti, které bychom chtěli zužitkovat v dalších projektech financovaných z Evropské unie. Chtěla bych na tomto místě především poděkovat pracovníkům odboru fondů EU z Magistrátu hl. města Prahy, kteří nám byli vždy dobrými rádci a kteří nám byli nápomocni zejména při správném čerpání finančních prostředků. Mgr. Martina Zimmermannová ředitelka Proxima Sociale, o. s. 12

15 4. Sociální služby městské části Praha Představení organizace Sociální služby městské části Praha 12 (Sociální služby MČ Praha 12) jsou příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 12 v roce Jejím posláním je pomáhat zajistit relativně samostatný a smysluplný život každému, kdo je odkázán na pomoc druhé osoby, cítí se sám nebo nemá dost sil poprat se s nepřízní osudu. Naší cílovou skupinou jsou osoby, které jsou z důvodu věku, zdravotního stavu či nepříznivé životní situace odkázáni na pomoc druhé osoby. Klientům se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, to je v péči o vlastní osobu a domácnost, nabízíme a poskytujeme služby formou terénní či ambulantní pečovatelské služby. Služba probíhá vždy individuálně, dle dohody, přímo v domácnosti klienta a jejím smyslem je maximálně prodloužit jeho setrvání v přirozeném prostředí, zachovat a podporovat všechny vazby, které jsou pro něho potřebné. Osobám, jejichž schopnost sebeobsluhy je ve srovnání s klientem pečovatelské služby výrazně nižší a jsou na dohled a pomoc druhé osoby odkázány trvale, je určena pobytová služba v sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971. Péče poskytovaná zde má výrazně ošetřovatelský charakter. 24 hodinový servis zaměřený na zajištění uspokojování základních životních potřeb vhodně doplňují prvky odborně vedené zdravotní rehabilitace a pracovní terapie. Umístění v zařízení pomáhá vyřešit jednak situaci seniorů čekajících na přidělení místa v domově důchodců, ale i klientů, jejichž zdravotní stav je zhoršen dočasně a nejde o případy vhodné pro hospitalizaci. Zařízení řeší také situaci pečujících rodin po dobu, kdy se o svého seniora nemohou postarat samy. Právě pro zaměstnané a současně pečující rodiny je určen denní stacionář pro seniory fungující od roku 2005 v rámci provozu tohoto zařízení. Všem seniorům bez výjimky jsou určeny sociálně aktivizační činnosti, které nabízíme jednak prostřednictvím aktivit probíhajících v šesti klubech dříve narozených nebo jako jednorázové či opakující se akce. Další cílovou skupinou naší organizace jsou matky či otcové s dětmi, kteří řeší krizi v osobním životě a ocitli se bez střechy nad hlavou. Jim jsme schopni nabídnout přechodné ubytování ve 2 vybavených azylových bytech. Klid a dočasné vyřešení bytové otázky většinou dává prostor pro další nutná rozhodnutí, která na ně čekají. Sociální služby MČ Praha 12 se specializují i na cílovou skupinu, jejíž věk se nachází na zcela opačném konci časové přímky. V oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku sídlícím na adrese Jordána Jovkova 3253 poskytujeme komplexní celodenní péči. Maminkám na mateřské dovolené dále nabízíme krátkodobé pohlídaní dítěte formou hlídací služby. Sociální služby MČ Praha 12 - hlídání dětí pracujícím maminkám 13

16 4.2. Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Aktivity, které organizace v rámci projektu Sociální integrace v Praze 12 realizovala, byly označovány jako doprovodné. Jednalo se o provoz tří stacionářů. Dva z nich byly určeny pro osoby odkázané na pomoc druhé osoby - rodinného příslušníka, který je současně zapojen na trhu práce. Závislým osobám, kterými byli jednak senioři a dále děti mladšího něž předškolního věku, byla poskytována přímá sociálně ošetřovatelská péče. Zajištěním kvalitní péče o závislé osoby bylo umožněno zapojení či znovu zapojení pečujících rodinných příslušníků na trh práce. Třetí stacionář sloužil rodičům s dětmi, kteří se ocitli v krizové životní situaci. Těm bylo zajišťováno ubytování, poradenská činnost a dále služby partnerů zaměřené na zvýšení jejich možností uplatnění na trhu práce. V době zapojení rodičů byla jejich dětem poskytována přímá sociálně ošetřovatelská péče. V rámci spolupráce s ostatními partnery v projektu bylo v organizaci vytvořeno pracovní místo pro jeden dělený úvazek. Veškeré aktivity byly v průběhu celého projektu realizovány bez jakýchkoli problémů. Klíčová aktivita Doprovodné opatření servis pro rodiče dětí v obtížné životní situaci Popis její realizace Tato aktivita měla za cíl podpořit osoby v obtížné životní situaci a vyřešením jejich krize napomoci opětovné integraci do společnosti a na trh práce. Osobám v krizi bylo poskytnuto přechodné ubytování včetně služeb nabízených v rámci azylového bydlení a odborné poradenství, které poskytovali další partneři projektu. Zapojením do aktivit partnerů mohli klienti získat jednak základní orientaci v oblasti pracovního práva, tak klíčové dovednosti nutné pro hledání pracovního místa, jednání s potencionálními zaměstnavateli, apod.. Kapacita služby byla 2 dospělé osoby + jejich děti. Doprovodné opatření denní stacionář určený rodičům s dětmi Aktivita měla za cíl podpořit zaměstnané rodiče dětí, a tím je stabilizovat na trhu práce. Tento cíl byl plněn prostřednictvím 3 míst vytvořených v rámci činnosti oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku. Služba komplexní celodenní péče byla nabízena dětem matek samoživitelek zapojených na trhu práce. Výběr dětí byl veden tak, aby plnil současně dva úkoly stabilizoval matku na trhu práce a přesně vymezil službu jako čistě sociální, Doprovodné opatření denní stacionář určený rodinným příslušníkům odkázaným na celodenní péči Cílem této aktivity bylo podpořit zaměstnané osoby pečující o rodinného příslušníka odkázaného na trvalý dohled a péči druhé osoby. Služba byla zajišťována prostřednictvím nově zavedené aktivity - denního stacionáře pro seniory s kapacitou 4 míst. Umístění závislé osoby do tohoto stacionáře umožnilo pečující osobě uplatnit se na trhu práce nebo si své postavení na trhu práce udržet. 14

17 Sociální služby MČ Praha 12 - denní stacionář pro seniory 4.3. Slovo ředitele Aktivity realizované v rámci projektu Sociální integrace v Praze 12 přinesly organizaci cenné zkušenosti a poznatky z oblastí sociální práce. V případě péče o děti zaměstnaných matek a azylového bydlení šlo sice pouze o inovaci spočívající v propojení našich služeb se službami pracovního poradenství či prosté zvýšení kapacity. Výběr klientů a práce s nimi však dostala díky základnímu cíli projektu podpoře zaměstnanosti klientů, nový rozměr. Jiný význam získaly činnosti, jakými jsou poradenství, kontaktní práce, spolupráce s ostatními organizacemi, s partnery v projektu. Hledání klientů pro tyto aktivity nepůsobilo větší potíže, neboť jde o služby tradiční, o nichž občané městské části vědí, znají způsoby kontaktování a služby využívají. Zcela jiná situace nastala při zprovoznění denního stacionáře pro seniory. Šlo o zcela novou službu, která nemá na území městské části Praha 12 tradici. Kontaktní práce, jejímž cílem bylo hledání a nalézání vhodných klientů, probíhala za pomoci sociálních pracovnic a okrskové sestry naší organizace, za pomoci seniorů organizovaných v klubech dříve narozených. Využili jsme všech možností, které nám skýtá naše práce. Zkušenosti z práce s klienty použitelné a aplikovatelné do naší běžné činnosti nejsou však to jediné, co projekt organizaci přinesl. Za velice cenné je třeba považovat dovednosti získané v souvislosti s tvorbou a následně s administrací projektu. Přísnost EU při dokládání nákladů a při výkaznictví, práce konaná v podstatě v neustálém časovém stresu vyvolávaném průběžně se měnícími zadávacími podmínkami, musela nutně najít odraz ve schopnostech rychle reagovat, kombinovat a improvizovat. PaedDr. Marie Mandíková, CSc. ředitelka Sociálních služeb MČ Praha 12 15

18 5. Škola SPMP Modrý klíč 5.1. Představení organizace Škola SPMP Modrý klíč (Modrý klíč) je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace byla vybudována na principech občanské společnosti z iniciativy rodičů dětí s těžkou formou mentálního a kombinovaného postižení. Byla zřízena v roce 1991 na základě stanov Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (dnes Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o. s.) jako samostatný právní subjekt. Modrý klíč v roce 2007 poskytuje zázemí komplexní péče pro 105 klientů. Sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče jsou uživatelům nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení i jejich věku. Rozvoj těchto forem je veden snahou k maximálně možnému přiblížení života lidí s postižením normálnímu životu jejich vrstevníků. Dětem je umožněno vzdělávání na úrovni mateřské školy a základní školy speciální. Pro starší uživatele služeb je denní program realizován v zácvikových pracovištích, dílnách a autistickém centru. Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního programu pro uživatele služeb je v rámci projektu řešeno jejich stravování, doprava, fyzioterapeutické služby, dále poradenská činnost, další vzdělávání pracovníků a edukační program rodinných příslušníků a opatrovníků uživatelů služeb. Nyní se projekt zaměřuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb, zaměřuje se na pomoc klientům s kombinovaným postižením a klientům s problémovým chováním, jež je způsobeno jejich omezenou sociální adaptabilitou pro specifické poruchy vnímání, rozumové analýzy situací, předvídavosti, apod Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Hlavním cílem projektu Sociální integrace v Praze 12 bylo umožnit osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociální exkluzí získat odpovídající dovednosti a schopnosti k začlenění se do společnosti a na trh práce. Škola SPMP Modrý klíč díky svým mnohaletým zkušenostem v práci s klienty s mentálním a kombinovaným postižením zaměřila své aktivity v rámci projektu právě na tuto cílovou skupinu. Velmi důležitá je dovednost získání informací o skutečných potřebách, dovednosti komunikace a empatii cílové skupiny. Klíčové aktivity projektu tedy začínaly na odborném profesionálním růstu pracovníků. Na základě zkušeností v poradenství i v přímé péči byla pak budována strategie realizace projektu, která by nebyla možná bez komplexní podpůrné péče v rámci doprovodných opatření jako např. zajištění ubytování v týdenním režimu či asistenční dopomoci. 16

19 Klíčová aktivita Vzdělávání pracovníků neziskových organizací a podpora manažerských dovedností vedoucích pracovníků Popis její realizace Tato aktivita umožňovala neustálý růst kvalifikace pracovníků, a tak podporovala zvýšení kvality poskytovaných služeb. Všichni pracovníci zapojení do projektu absolvovali Psychosociální výcvik, Základní kurz k problematice autismu, seminář Problematika sexuality u lidí s mentálním postižením, seminář Agresivita a problémové chování u lidí s mentálním postižením. Všichni zaměstnanci zapojení v projektu se zúčastnili celostátní konference Agresivita a problémové chování u lidí s mentálním postižením. V termínu absolvovalo 12 zaměstnanců vzdělávací pobyt ve Švédsku v Helsinborku za účelem poznání sociální péče ve Švédsku, předání si vzájemných informací a zkušeností a prohloubení vzájemné spolupráce. V rámci základního vzdělávání zaměstnanců proběhla školení první pomoci s praktickými nácviky a zaškolení v podpůrných aktivitách k fyzioterapii a logopedii. Součástí seberozvoje pracovníka a zkvalitňování jeho práce byla možnost využít supervizi. Kontaktní práce Kontaktní práce se v rámci projektu realizovala kontaktováním veřejnosti a prezentováním projektu. Kontaktní práce s veřejností probíhala jak v sídle organizace v rámci pravidelných konzultačních hodin vyhrazených pro veřejnost, tak na jednotlivých akcích, které Modrý klíč organizoval, nebo kterých se účastnil. Poradenství Poradenství se uskutečňovalo v rámci pravidelných vyhrazených hodin pro veřejnost. Nejčastěji se jednalo o konzultace a poradenství rodinám, jejichž členové s mentálním postižením mají zájem se zapojit na trh práce a hledají vhodnou formu pracovního uplatnění a podpory. Dalším okruhem byla práce přímo s osobami s mentálním postižením a poradenství při řešení jejich osobních problémů, nebo problémů, jež je vyřazují ze života komunity. Vzdělávání cílových skupin se zaměřením na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Podporované zaměstnávání a dílny Vzdělávání osob cílové skupiny se uskutečňovalo formou denních aktivit zaměřených na zvládání sociálních dovedností a rozvoj pracovních návyků pod vedením asistenta vzdělávání a odborných asistentů. Smyslem práce v dílnách Modrého klíče je příprava osob s mentálním a kombinovaným postižením k plnohodnotnému uplatnění v běžném pracovním prostředí. Pracovní náplní jsou mimo jiné jednoduché montážní práce a řemeslná rukodělná tvorba, která umožňuje uplatnit vlastní výtvarnou invenci. Vznikají tak obrázky, přáníčka, předměty denní potřeby z textilu, proutí či keramiky. Projekt umožnil zaměstnat v dílně celkem 5 osob. Doprovodné opatření denní stacionář určený rodinným příslušníkům odkázaným na celodenní péči Tato aktivita byla realizována formou komplexních služeb denního a týdenního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, jež byly prostřednictvím tohoto doprovodného opatření zapojovány do klíčových aktivit. 17

20 Škola SPMP Modrý klíč - práce v chráněné dílně 5.3. Slovo ředitele Realizace projektu napomohla ke zkvalitnění a rozšíření námi poskytovaných služeb, ale hlavně poskytla mnoha rodinám s těžce mentálně postiženým členem nové životní cíle a pomohla jim přiblížit životní styl k běžnému normálu. Prokázala dále také, že i jednotlivé neziskové organizace pracující v sociální oblasti s rozdílnou cílovou skupinou mohou vzájemně spolupracovat, předávat si zkušenosti a řešit sociální problematiku v širších souvislostech. Chtěla bych tím vyzdvihnout například konkrétní spolupráci s občanským sdružením Klub maminek Balónek, kde matky těžko hledající práci našly uplatnění v našem zařízení. V rámci projektu se podařilo naplnit jednotlivé klíčové aktivity, které by bez doprovodných aktivit nešly realizovat. Projekt tak ukázal nutnost nabídky provázanosti jednotlivých sociálních služeb v rámci komplexního řešení individuální situace každého uživatele služeb, a to i včetně přizpůsobení aktuálnímu stavu a aktuálním potřebám. Ing. Mgr. Milana Remarová ředitelka Školy SPMP Modrý klíč 18

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena v návaznosti na předchozí Iniciativy

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce NA VLASTNÍ Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce Realizátor: Spirála Turnov, o. s. Partner projektu: Centrum pro rodinu Náruč, o. s. Termín realizace: 1. 6. 2012 31. 5. 2014 Místo realizace:

Více

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Projektový záměr Nestůj a pojď 2 Předmět projektu: Klíčové aktivity projektu se zaměří na propojení regionálních zaměstnavatelů zejména příspěvkových organizací

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více