Projekt Sociální integrace v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007"

Transkript

1 Projekt Sociální integrace v Praze

2 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky Bráník Lhotka Kamýk Modřany 3 Libuš Komořany Cholupice Písnice Točná 1 Proxima Sociale, o. s. 2 Sociální služby městské části Praha 12 3 Škola SPMP Modrý klíč 4 Klub maminek Balónek Tato publikace vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České Republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.

3 Úvod Cílem této publikace je představit výsledky projektu Sociální integrace v Praze 12, který byl realizován od 1. října 2005 do 31. října 2007 v lokalitě městské části Prahy 12. Stejně tak jako projekt i vznik této publikace byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy. Čtenář má možnost seznámit se nejen se samotným projektem a organizacemi podílejícími se na jeho realizaci, ale také s daty a čísly, kterých bylo dosaženo v rámci plnění monitorovacích ukazatelů projektu, a s informacemi o dopadu realizace projektu na poskytování sociálních služeb v městské části Praha 12. Více jak dva roky realizace projektu přinesly mnoho zkušeností nejen v oblasti poskytování sociálních služeb a jejich propojování, ale i v administraci evropského projektu. Tyto i jiné související informace je možné nalézt na následujících stránkách. 1

4 Obsah Úvod 1 1. Evropský sociální fond a JPD Základní informace o projektu Sociální integrace v Praze Proxima Sociale, o. s Představení organizace Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Slovo ředitelky Sociální služby městské části Praha Představení organizace Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Slovo ředitele Škola SPMP Modrý klíč Představení organizace Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Slovo ředitele Mateřské centrum Klub maminek Balónek Představení organizace Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Slovo zástupců partnera Dopady projektu Partnerství a spolupráce Příběhy klientů podpořených v rámci projektu Aktivity Public relations Poděkování 27 2

5 1. Evropský sociální fond a JPD 3 1 Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze strukturálních fondů, prostřednictvím kterých je realizována jedna ze základních politik Evropské unie posilování hospodářské a sociální soudržnosti, která usiluje o vyvážený rozvoj evropských regionů a odstraňování rozdílů v úrovni rozvoje těchto regionů. ESF je určen na podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnávání příležitostí v přístupu na trh práce. ESF je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období činil 456,98 mil. Euro. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Orgánem zodpovědným za zřízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věci. Dalšími partnery realizace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Nadace rozvoje občanské společnosti, Magistrát hlavního města Prahy, úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy. Jedním z programů, které umožňovaly čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů pro období v České Republice a hlavním městě Praze, je Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro Prahu (JPD3). JPD 3 je spolufinancován z ESF padesáti procenty a padesáti procenty z národních veřejných zdrojů státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy. Hlavním cílem JPD3 je efektivní trh práce založený na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje. Celkový objem finančních prostředků určených na program JPD 3 pro období činil 117,6 mil. Euro. Projekt Sociální integrace v Praze 12 byl podpořen z JPD3 v rámci priority 2, opatření 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. 2. Základní informace o projektu Sociální integrace v Praze 12 Projekt byl realizován v období od 1. října 2005 do 31. října Jednalo se o jeden z největších projektů založených na úzké partnerské spolupráci realizovaný v oblasti sociálních služeb v městské části Praha 12. Důsledné dodržování principu partnerství v průběhu celého projektu úzce souvisí se specifickým cílem projektu, kterým bylo vytvoření propracovaného funkčního systému sociálních služeb. Tento systém umožní vytváření podmínek pro zařazování osob sociálně vyloučených na trh práce i po skončení projektu. Celkem byly do projektu zapojeny 4 organizace poskytující sociální služby: Organizace Proxima Sociale, o. s. Rakovského Praha 12 Sociální služby městské části Praha 12 Olbramovická Praha 4 Škola SPMP Modrý klíč Smolkova 567/ Praha 4 Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/ Praha 4 Způsob zapojení do projektu Realizátor projektu a konečný příjemce Partner projektu Partner projektu Partner projektu 1 Zdroj: 3

6 Hlavním cílem projektu bylo umožnění získání odpovídajících dovedností a znalostí osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo jsou tímto jevem ohrožené k začlenění se do společnosti a na trh práce. Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím vytvoření kvalitní a funkční sociální sítě v městské části Praha 12. V rámci realizace projektu byly také naplňovány předpokládané dílčí cíle: obnova a rozvoj klíčových dovedností umožňující příslušníkům ohrožených skupin začlenění na trh práce rozvoj organizací zabývajících se programy pro společenskou integraci osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociální exkluzí včetně rozvoje manažerských dovedností vedoucích pracovníků vytváření nových pracovních míst pro osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce zajištění potřebného vzdělávání a výcviku osob znevýhodněných při vstupu na trh práce zajištění vhodného zázemí těmto osobám zejména při řešení jejich osobní či rodinné situace a tím napomáhat jejich opětovné integraci do společnosti Výběr cílových skupin, který byl učiněn před začátkem projektu, souvisel s působením a zaměřením organizací příjemce a partnerů projektu stejně tak jako s podmínkami Evropského sociálního fondu. Škola SPMP Modrý klíč - pracovník chráněné dílny 4

7 Nejobecněji lze v projektu rozdělit cílové skupiny na příjemce služeb a poskytovatelé sociálních služeb. Následující tabulka obsahuje výčet všech cílových skupin, které byly v rámci projektu Sociální integrace v Praze 12 podpořeny. Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu sociální situace Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu věku Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu zdravotního a duševního postižení Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu ztráty nebo absence pracovních návyků Pracovníci veřejné správy a nestátního neziskového sektoru v oblasti sociální problematiky Poskytovatelé sociálních služeb Výběr konkrétních aktivit realizovaných v rámci projektu souvisel s cílem projektu zejména svojí propojeností, kdy realizace jedné aktivity úzce navazuje na další aktivity. Následující tabulka obsahuje výčet všech realizovaných aktivit v rámci projektu. Vzdělávání pracovníků neziskových organizací a podpora manažerských dovedností vedoucích pracovníků Kontaktní práce Poradenství Vzdělávání členů cílových skupin se zaměřením na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Podporované zaměstnání a dílny Doprovodné opatření servis pro rodiče dětí v obtížné životní situaci Doprovodné opatření denní stacionář určený rodičům s dětmi Doprovodné opatření denní stacionář určený rodinným příslušníkům odkázaným na celodenní péči Pozn.: Popis jednotlivých aktivit je uveden v kapitole 3.2, 4.2., 5.2., 6.2. Proxima Sociale, o. s. - vzdělávací kurz pro nezaměstnané 5

8 3. Proxima Sociale, o. s Představení organizace Proxima Sociale, o. s. je občanské sdružení, jehož posláním je zvyšovat kvalitu života občanů a pomáhat jim překonávat nepříznivé životní situace. Základní idea provozovat sociální služby zaměřené na komunitu vznikla v roce V roce 1995 byla započata realizace prvních projektů v rámci Komunitního centra Krok: Nízkoprahový klub pro děti a mládež, Terénní sociální práce na Praze 12 - Modřany a Sociální byt určený pro mladistvé chlapce. V prvních třech letech byl provoz centra a jeho služeb financován z programu Phare EU a byl vyhlášen jako modelový projekt pro práci s mládeží Rady Evropy. Od roku 1998 přešlo naše sdružení k vícezdrojovému financování činnosti. V roce 2000 začala realizace projektu dalšího Komunitního centra - Jižní pól na Praze 11 a tím i nová etapa rozvoje poskytovaných služeb Proxima Sociale, o. s.. V následných letech vznikaly další programy, kterými jsou: Sociální byt pro matky s dětmi (původně byt pro mladistvé chlapce a dívky), Občanská porada, Job klub - poradenství v pracovně právních vztazích, Probační programy a preventivní programy pro základní školy. Občanské sdružení Proxima Sociale, o. s. sdružuje v současné době dvě komunitní centra Komunitní centrum Krok na Praze 12 (KC Krok) a Komunitní centrum Jižní pól na Praze 11 (KC Jižní pól). V rámci uvedených center provozuje celkem 10 samostatných programů. Organizace nabízí komunitně orientované sociální služby a služby nízkoprahového charakteru v těchto programech: Nízkoprahové programy: - Nízkoprahový klub pro děti a mládež Krok a Jižní pól - Terénní sociální práce na Praze 11 a 12 Služby pro dospělé klienty: - Sociální byt pro matky s dětmi - Občanská poradna - Job klub na Praze 11 a 12 Programy na klíč: - Probační program pro mladé prvotrestané pachatele - Preventivní programy pro základní školy Proxima Sociale, o. s. - letáky jednotlivých služeb 6

9 Veškeré programy jsou zajišťovány na vysoké profesionální úrovni a v rámci programových metodik i přímé práce s klienty jsou uplatňovány Standardy kvality. V roce 2007 absolvovaly terénní služby a služby nízkoprahových klubů v obou centrech úspěšně audity Standardů kvality NZDM (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež). Komunitní centrum Krok je jedním z iniciátorů Komunitního plánování v Praze 12 a je aktivní v procesech regionální spolupráce v oblasti sociálních služeb a rozvoje otevřené občanské společnosti. Komunitní centrum Jižní pól je jedním z iniciátorů spolupráce neziskových organizací a státní správy při tvorbě rozvojových dokumentů pro Prahu 11. Nízkoprahové kluby pro děti a mládež (KC Krok, KC Jižní pól) Služba nízkoprahového klubu reaguje na potřeby návštěvníků, podporuje jejich iniciativu a kreativitu, jak,,zdravěji trávit volný čas. Dochází zde k navazování kontaktů s potencionálními klienty, pro něž je součástí nabídky klubu doprovodný, podpůrný a poradenský servis při řešení jejich problémů a obtíží. V rámci provozu klub nabízí dobrovolné, pravidelné i nepravidelné programy, které vycházejí ze zájmů mladých lidí (graffiti workshopy, koncerty, žonglování, turnaje ve stolním fotbálku, skate závody apod.) a z poslání našeho sdružení (preventivní a vzdělávací programy, které jsou zaměřeny na témata týkajících se mladých lidí - vztahy, sex, drogy, dospívání, životní uplatnění apod.). Lidé, kteří klub navštěvují, mají možnost aktivně ovlivňovat jak náplň činnosti klubu, tak jeho vzhled. Nabídku klubu doplňují: programy (sportovní turnaje, večery s hostem, filmové kluby apod.), víkendové výjezdy (zhruba 1x za 3 měsíce), hudební zkušebna (samosprávná aktivita, cca 13 hudebních skupin, otevřena denně), koncerty (večery s příležitostí pro seberealizaci začínajících hudebních skupin), happeningy (otevřené dny pro veřejnost ve spolupráci s návštěvníky klubu), domovská skupina (1,5h týdně - strukturovaný program, interakční hry, témata členů), výtvarné dílny (1x za 14 dní, převážně holčičí sedánek ), večerní programy s nocováním v centrech. Cílovou skupinu tvoří děti a mládež ve věku let. Nízkoprahový klub v KC Krok má otevřeno tři dny v týdnu, v KC Jižní pól čtyři dny v týdnu. Terénní sociální práce (KC Krok, KC Jižní pól) V rámci terénní sociální práce dochází k vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí, na ulici, a k poskytování sociálních služeb (poradenství, doprovod do institucí, situační a krizová intervence). Terénní sociální pracovník vyhledává klienty patřící do cílové skupiny a nabízí jim poradenství, doprovod do institucí a pomoc při řešení obtížných životních situací (problémy ve škole, v rodině, s kamarády, s drogovými experimenty). Cílem terénní sociální práce je iniciovat u mladých lidí pozitivní změnu v jejich životě, která povede k omezení negativních jevů, které souvisejí s jejich životním stylem. Pracovníci podporují mladé lidi k aktivnímu a samostatnému řešení životních obtíží, motivují je k zapojení do společenského dění v místě jejich bydliště a k aktivnímu trávení volného času. Zázemí terénní sociální práce v KC Krok v Praze Modřany tvoří dvě mobilní buňky tzv. Bouda v lokalitě sídliště Na Beránku a tzv. Libuschka v lokalitě sídliště Libuš. Otevřeno je v obou lokalitách dva dny v týdnu. Dalším zázemím je klub Garáž s malou skateboardingovou U-rampou, nealkoholickým barem a klubovou místností. Cílem služby je motivovat návštěvníky k pozitivní změně v jejich životě, poskytovat poradenský servis, doprovázet je na úřady a jiné instituce. Nabídku klubu tvoří i volnočasové aktivity, které slouží jako prostředek k výše zmiňovaným cílům. Součástí programů jsou i pravidelné výjezdy (výlety, lezení na skály, sjíždění řek na raftech apod.). Návštěvníky služby tvoří převážně mládež z blízkého okolí ve věku let. Terénní sociální práce v KC Jižní pól je poskytována jednak v zázemí a jednak bez zázemí. Jako zázemí a kontaktní místo streetworkera slouží maringotka Marína na Chodově. Otevřeno je dva dny v týdnu. Terénní práce bez zázemí se realizuje v lokalitě Jižního Města dva dny v týdnu. Cílem je poskytnout dětem a mládeži na ulici odborné sociální služby, informace o rizicích jejich životního stylu a motivovat je k smysluplnému trávení volného času. Sociální byt pro matky s dětmi (KC Krok) Sociální byt představuje krátkodobou pomoc ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou či selháním bezpečného životního prostoru, domova nebo bytu, a na řešení této situace nestačí samy. Byt je určen především klientkám z Prahy 12 a 4, ale mohou být ubytovány i klientky z jiných obvodů Prahy. Základem je poskytnutí azylové formy umístění v bytě 3+1 v běžné bytové zástavbě. Každá klientka s dětmi má k dispozici jeden uzamykatelný pokoj. Doba pobytu se pohybuje v rozmezí jednoho měsíce až půl roku. Úhrada za dobu pobytu činí pro dospělou osobu 70Kč, pro dítě 30Kč na den. 7

10 Klientkám jsou poskytovány služby jako sociální pomoc, intervence při řešení základních sociálních problémů (zaměstnání či bydlení), poradenství zaměřené na zvládnutí obtížné životní situace a na rozšíření sociálních dovedností, doprovodná činnost v úředních záležitostech atd.. Občanská poradna (KC Krok) Tato služba nabízí právní poradenství obyvatelům místní komunity. Cílem služby je zajišťovat, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb, nebo neschopností vyjádřit své problémy a nacházeli potřebné informace a návody k řešení svých problémů. Jedná se o bezplatnou službu určenou všem obyvatelům, zejména místní komunity, kteří jejím prostřednictvím mohou řešit problémy například z těchto oblastí: pracovně a občansko-právní vztahy, bydlení, problematika rodiny a mezilidských vztahů, lidská práva, ochrana spotřebitele a další. Poradna je členem Asociace občanských poraden (AOP), prostřednictvím které také upozorňuje zákonodárné orgány, orgány místních samospráv a příslušné orgány státní správy na nedostatky legislativy a současně informuje subjekty poskytující služby na neřešené problémy občanů, čímž přispívá k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni. Od prosince 2005 je občanská poradna ve spolupráci s Asociací občanských poraden zapojena do projektu JPD3 Rozvoj kvalitních služeb občanských poraden pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, který je zaměřen na zlepšení kvality služeb občanských poraden v Praze. Job klub (KC Krok, KC Jižní pól) Job klub je bezplatnou službou, kterou mohou využít lidé, kteří jsou nezaměstnaní a hledají práci. V současné době Job klub reaguje na potřeby nezaměstnaných především z regionů Prahy 11 a 12 s cílem nabídnout jim komplexní poradenství a podporu při hledání práce a řešení pracovně právních problémů. Klientům konkrétně nabízíme individuální konzultace, doprovázení v úředních záležitostech, krátkodobý kurz zaměřený na témata provázející celý proces od nezaměstnanosti až po úspěšné nalezení práce a kurz práce na počítači. V rámci služby také běží projekt tzv. chráněného pracovního místa pro obtížně zaměstnatelné klienty. Od roku 2006 provozujeme tzv. Job klub která je určena lidem, kteří hledají práci či brigádu a nemají přístup k internetu. Služba zajišťuje podobné služby jako klasická internetová kavárna. Zde je návštěvníkům navíc k dispozici pracovník, který poskytuje základní pracovně právní poradenství a asistenci při práci na počítači. Probační program (KC Krok) Služba je určena mladistvým pachatelům trestných činů, kteří tento program navštěvují v rámci alternativních trestů, tzv. přiměřených omezení. Skupinová setkání probíhají 1x týdně v rozsahu 2 hodin, doplněná jsou víkendovým a týdenním výjezdovým programem a individuální prací s klientem. Délka programu je 6 měsíců. Tuto formu programu realizujeme od roku Program je akreditován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Preventivní programy na základních školách (KC Krok) V oblasti primární prevence sociálně patologických jevů nabízíme dlouhodobý kontinuální interakční program, který je zaměřen na práci s třídním kolektivem žáků druhého stupně základní školy. Cílem je podpora zdravého životního stylu, zvyšování informovanosti a vytváření pozitivních postojů k rizikovému chování včetně závislostí na návykových látkách, s důrazem na rozvoj osobnosti a zdravé sebepojetí. Tímto způsobem má program za cíl oddalovat a předcházet rizikům spojeným se sociálně patologickými jevy. Náplní jednotlivých bloků programu je práce s třídou prostřednictvím diskusí, výkladů, nácvikových, sebepoznávacích, výtvarných, pohybových a relaxačních technik. Témata bloků se týkají oblastí komunikace a zdravého sebeprosazení, řešení konfliktů, předcházení šikany, životních hodnot, mezilidských vztahů, partnerských vztahů, sexuality, závislosti na návykových látkách, gamblerství, rasismu apod. Program je certifikován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 8

11 3.2. Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu V rámci projektu Sociální integrace v Praze 12 byly realizovány služby kontaktní práce, a to jak prostřednictvím služby nízkoprahového klubu pro děti a mládež Krok, tak terénních programů v lokalitě Prahy 12. Dále se v rámci projektu nabízelo poradenství v oblasti pracovního práva. Toto poradenství probíhalo prostřednictvím služby občanské poradny a Job klubu. V rámci Job klubu se dále realizovaly střednědobé kurzy pro občany, kteří usilovně hledají práci a potřebují si osvojit nové dovednosti, jak práci rychle a efektivně získat. Projekt umožňoval také částečně financovat v rámci tzv. doprovodného opatření službu sociálního bytu pro matky s dětmi. Součástí projektu bylo také vzdělávání pracovníků Proxima Sociale, o. s. prostřednictvím absolvování odborných kurzů a seminářů a také týdenní zahraniční stáže v Německu, Holandsku a Belgii, kde pracovníci mohli se zahraničními kolegy diskutovat některé palčivé otázky a inspirovat se zde jinými metodami práci. Proxima Sociale, o. s. - pracovně právní poradenství 9

12 Klíčová aktivita Vzdělávání pracovníků neziskových organizací a podpora manažerských dovedností vedoucích pracovníků Popis její realizace Tato aktivita umožnila rozšíření znalostí a dovedností pracovníků zapojených do projektu, zejména osvojení si nových metod při práci s klienty a prohloubení si dalších potřebných znalostí. V termínu absolvovalo 10 zaměstnanců podílející se na projektu týdenní odbornou stáž. Cílem bylo seznámit se s činností německých, holandských a belgických zařízeních poskytujících podobné služby, tj. komunitně orientované sociální služby se vztahem k prevenci sociální exkluze a zaměstnatelnosti. Během sedmi dní byl navštíven německý Hamburk, holandský Amsterdam, Culemborg a Rotterdam, belgické Bruggy, Brusel a Achen. Stáž se konala v sedmi institucích, kde proběhly diskuse o způsobech práce, výsledcích podobně orientovaných projektů, porovnávaly se zkušenosti a definovala se podoba další spolupráce. V květnu 2006 proběhl jednodenní kurz pro čtyři pracovníky Proxima Sociale, o. s., který měl za cíl prohloubit jejich manažerské dovednosti v podobě efektivní motivace pracovníků v přímé práci. Na jaře 2007 prošli dva pracovníci (pracovník poradenství a koordinátorka vzdělávání) kurzem Krizové intervence s cílem umožnit pracovníkům lépe reagovat a pomoci klientovi v řešení aktuální obtížné životní situace. Součástí vzdělávání byl i soustavný kurz angličtiny pro zaměstnance. Kontaktní práce Aktivita probíhala od začátku projektu, a to ve 2 programech (nízkoprahové kluby pro děti a mládež a terénní sociální práce) a ve 4 lokalitách Prahy 12 (Modřany, Libuš, Beránek a Zátišská) s cílem kontaktovat rizikové skupiny dětí a mládeže, popř. jejich rodiče a další sociální okolí, rozvíjet s nimi pozitivní vztahy a představovat jim nabídku dalších služeb (zejména poradenství a vzdělávání), které mohou využívat v případě potřeby. Kontaktní práce se prioritně zaměřovala na osoby ohrožené neúspěchem na standardním trhu práce (čerství absolventi, osoby s nedokončeným primárním vzděláním, osoby s rizikovým životním stylem). Poradenství Aktivita probíhala také od začátku projektu, a to v 5 programech (občanská poradna, Job klub, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, terénní sociální práce a sociální byt pro matky s dětmi) s cílem informovat klienty o způsobech a možnostech řešení nevyhovujících nebo nepříznivých sociálních situací, vytvářet tak podmínky pro eliminaci rizika sociální exkluze a zvyšovat vlastní kompetentnost a nezávislost na institucionálních formách pomoci. Vzhledem k paralelně probíhající aktivitě kontaktní práce nebylo nutné ani nadstandardně anoncovat poradenské služby, ani se speciálně zaměřovat na zvyšování motivovanosti klientů. Naopak se jako velice pozitivní ukázala propojenost obou služeb. Poradenství se zaměřovalo především na osoby opakovaně nebo dlouhodobě nezaměstnané či ohrožené nezaměstnaností. 10

13 Vzdělávání cílových skupin se zaměřením na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce V rámci programu Job klub proběhlo celkem 7 desetitýdenních vzdělávacích kurzů pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. Náplní jednotlivých kurzů byl samotný proces hledání práce. Součástí každého kurzu byly paralelně probíhající PC kurzy (MS Word, MS Excel, internet, ová komunikace). Vzdělávací kurz pojednával o těchto tématech: jak, kde a jakou práci si hledat, správná forma životopisu a motivačního dopisu, reflexe procesu hledání práce, na co si dávat pozor při přijímacích pohovorech, pracovně právní minimum, apod.. Kurz zahrnoval jak teorii, tak praktické nácviky včetně simulace jednání se zaměstnavatelem v rámci přijímacího řízení. Podporované zaměstnávání a dílny V rámci této aktivity byla zřízena dvě podporovaná pracovní místa. Fundraiser organizace s cílem přispět k posílení vnitřní stability a dlouhodobé udržitelnosti organizace a rozvíjet pozitivní vnější vztahy poskytovatele sociálních služeb v regionu. Tato pozice byla později přeměněna na klasický pracovní poměr. Pracovník administrativně-technické podpory chráněné pracovní místo pro dlouhodobě nezaměstnanou osobu s cílem zvýšit její akceschopnost a úspěšnost na trhu práce prostřednictvím podporování a rozvíjení správných pracovních návyků i dovedností v pomocné administrativě. Na tuto pozici byly během projektu přijaty celkem 3 osoby, které velmi těžko vzhledem k některým skutečnostem hledaly zaměstnání. První žena po spolupráci s námi absolvovala rekvalifikační kurz a nastoupila do zaměstnání. S druhou osobou musel být rozvázán pracovní poměr z důvodu pracovních absencí. Třetí osobě byl přidělen částečný invalidní důchod. Doprovodné opatření servis pro rodiče dětí v obtížné životní situaci Tato aktivita byla realizovaná formou azylového ubytování pro matky s dětmi, které se ocitly v obtížných životních situacích spojených se ztrátou bezpečného domova a schopností obstát na trhu práce. Téměř všechny podpořené klientky se zúčastnily vzdělávacího kurzu v rámci Job klubu a intenzivních individuálních poradenských konzultací v rámci pobytu. 11

14 3.3. Slovo ředitelky Projekt Sociální integrace v Praze 12, který naše organizace společně s partnery realizovala, přinesl pomoc nejen samotným klientům, kteří prošli našimi službami, ale také ukázal, jak důležité je spolupracovat v regionu tak, aby se klient nestal poutníkem po všech sociálních službách. Projekt ukázal, jak na sebe mohou být služby napojeny a jak efektivně mohou být využity. Díky projektu mohla naše organizace zaměstnat pracovníka fundraisingu a Public relations a zaměstnanci mohli absolvovat zahraniční stáž, kde získali cenné zkušenosti. Domnívám se, že se nám společně s partnery podařilo vytvořit unikátní projekt, který jde napříč cílovými skupinami a kde všichni najdou to, co potřebují. Ukázali jsme klientům, že všechny služby jsou dostupné v regionu, dokázali jsme je naučit si o pomoc říct a doufám, že jsme jim poskytli i pozitivní zkušenost s poskytováním sociálních služeb. Přísné podmínky čerpání finančních prostředků nás naučily poradit si s nesnadnou administrativou celého projektu. Ta nás navíc obohatila o cenné zkušenosti, které bychom chtěli zužitkovat v dalších projektech financovaných z Evropské unie. Chtěla bych na tomto místě především poděkovat pracovníkům odboru fondů EU z Magistrátu hl. města Prahy, kteří nám byli vždy dobrými rádci a kteří nám byli nápomocni zejména při správném čerpání finančních prostředků. Mgr. Martina Zimmermannová ředitelka Proxima Sociale, o. s. 12

15 4. Sociální služby městské části Praha Představení organizace Sociální služby městské části Praha 12 (Sociální služby MČ Praha 12) jsou příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 12 v roce Jejím posláním je pomáhat zajistit relativně samostatný a smysluplný život každému, kdo je odkázán na pomoc druhé osoby, cítí se sám nebo nemá dost sil poprat se s nepřízní osudu. Naší cílovou skupinou jsou osoby, které jsou z důvodu věku, zdravotního stavu či nepříznivé životní situace odkázáni na pomoc druhé osoby. Klientům se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, to je v péči o vlastní osobu a domácnost, nabízíme a poskytujeme služby formou terénní či ambulantní pečovatelské služby. Služba probíhá vždy individuálně, dle dohody, přímo v domácnosti klienta a jejím smyslem je maximálně prodloužit jeho setrvání v přirozeném prostředí, zachovat a podporovat všechny vazby, které jsou pro něho potřebné. Osobám, jejichž schopnost sebeobsluhy je ve srovnání s klientem pečovatelské služby výrazně nižší a jsou na dohled a pomoc druhé osoby odkázány trvale, je určena pobytová služba v sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971. Péče poskytovaná zde má výrazně ošetřovatelský charakter. 24 hodinový servis zaměřený na zajištění uspokojování základních životních potřeb vhodně doplňují prvky odborně vedené zdravotní rehabilitace a pracovní terapie. Umístění v zařízení pomáhá vyřešit jednak situaci seniorů čekajících na přidělení místa v domově důchodců, ale i klientů, jejichž zdravotní stav je zhoršen dočasně a nejde o případy vhodné pro hospitalizaci. Zařízení řeší také situaci pečujících rodin po dobu, kdy se o svého seniora nemohou postarat samy. Právě pro zaměstnané a současně pečující rodiny je určen denní stacionář pro seniory fungující od roku 2005 v rámci provozu tohoto zařízení. Všem seniorům bez výjimky jsou určeny sociálně aktivizační činnosti, které nabízíme jednak prostřednictvím aktivit probíhajících v šesti klubech dříve narozených nebo jako jednorázové či opakující se akce. Další cílovou skupinou naší organizace jsou matky či otcové s dětmi, kteří řeší krizi v osobním životě a ocitli se bez střechy nad hlavou. Jim jsme schopni nabídnout přechodné ubytování ve 2 vybavených azylových bytech. Klid a dočasné vyřešení bytové otázky většinou dává prostor pro další nutná rozhodnutí, která na ně čekají. Sociální služby MČ Praha 12 se specializují i na cílovou skupinu, jejíž věk se nachází na zcela opačném konci časové přímky. V oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku sídlícím na adrese Jordána Jovkova 3253 poskytujeme komplexní celodenní péči. Maminkám na mateřské dovolené dále nabízíme krátkodobé pohlídaní dítěte formou hlídací služby. Sociální služby MČ Praha 12 - hlídání dětí pracujícím maminkám 13

16 4.2. Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Aktivity, které organizace v rámci projektu Sociální integrace v Praze 12 realizovala, byly označovány jako doprovodné. Jednalo se o provoz tří stacionářů. Dva z nich byly určeny pro osoby odkázané na pomoc druhé osoby - rodinného příslušníka, který je současně zapojen na trhu práce. Závislým osobám, kterými byli jednak senioři a dále děti mladšího něž předškolního věku, byla poskytována přímá sociálně ošetřovatelská péče. Zajištěním kvalitní péče o závislé osoby bylo umožněno zapojení či znovu zapojení pečujících rodinných příslušníků na trh práce. Třetí stacionář sloužil rodičům s dětmi, kteří se ocitli v krizové životní situaci. Těm bylo zajišťováno ubytování, poradenská činnost a dále služby partnerů zaměřené na zvýšení jejich možností uplatnění na trhu práce. V době zapojení rodičů byla jejich dětem poskytována přímá sociálně ošetřovatelská péče. V rámci spolupráce s ostatními partnery v projektu bylo v organizaci vytvořeno pracovní místo pro jeden dělený úvazek. Veškeré aktivity byly v průběhu celého projektu realizovány bez jakýchkoli problémů. Klíčová aktivita Doprovodné opatření servis pro rodiče dětí v obtížné životní situaci Popis její realizace Tato aktivita měla za cíl podpořit osoby v obtížné životní situaci a vyřešením jejich krize napomoci opětovné integraci do společnosti a na trh práce. Osobám v krizi bylo poskytnuto přechodné ubytování včetně služeb nabízených v rámci azylového bydlení a odborné poradenství, které poskytovali další partneři projektu. Zapojením do aktivit partnerů mohli klienti získat jednak základní orientaci v oblasti pracovního práva, tak klíčové dovednosti nutné pro hledání pracovního místa, jednání s potencionálními zaměstnavateli, apod.. Kapacita služby byla 2 dospělé osoby + jejich děti. Doprovodné opatření denní stacionář určený rodičům s dětmi Aktivita měla za cíl podpořit zaměstnané rodiče dětí, a tím je stabilizovat na trhu práce. Tento cíl byl plněn prostřednictvím 3 míst vytvořených v rámci činnosti oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku. Služba komplexní celodenní péče byla nabízena dětem matek samoživitelek zapojených na trhu práce. Výběr dětí byl veden tak, aby plnil současně dva úkoly stabilizoval matku na trhu práce a přesně vymezil službu jako čistě sociální, Doprovodné opatření denní stacionář určený rodinným příslušníkům odkázaným na celodenní péči Cílem této aktivity bylo podpořit zaměstnané osoby pečující o rodinného příslušníka odkázaného na trvalý dohled a péči druhé osoby. Služba byla zajišťována prostřednictvím nově zavedené aktivity - denního stacionáře pro seniory s kapacitou 4 míst. Umístění závislé osoby do tohoto stacionáře umožnilo pečující osobě uplatnit se na trhu práce nebo si své postavení na trhu práce udržet. 14

17 Sociální služby MČ Praha 12 - denní stacionář pro seniory 4.3. Slovo ředitele Aktivity realizované v rámci projektu Sociální integrace v Praze 12 přinesly organizaci cenné zkušenosti a poznatky z oblastí sociální práce. V případě péče o děti zaměstnaných matek a azylového bydlení šlo sice pouze o inovaci spočívající v propojení našich služeb se službami pracovního poradenství či prosté zvýšení kapacity. Výběr klientů a práce s nimi však dostala díky základnímu cíli projektu podpoře zaměstnanosti klientů, nový rozměr. Jiný význam získaly činnosti, jakými jsou poradenství, kontaktní práce, spolupráce s ostatními organizacemi, s partnery v projektu. Hledání klientů pro tyto aktivity nepůsobilo větší potíže, neboť jde o služby tradiční, o nichž občané městské části vědí, znají způsoby kontaktování a služby využívají. Zcela jiná situace nastala při zprovoznění denního stacionáře pro seniory. Šlo o zcela novou službu, která nemá na území městské části Praha 12 tradici. Kontaktní práce, jejímž cílem bylo hledání a nalézání vhodných klientů, probíhala za pomoci sociálních pracovnic a okrskové sestry naší organizace, za pomoci seniorů organizovaných v klubech dříve narozených. Využili jsme všech možností, které nám skýtá naše práce. Zkušenosti z práce s klienty použitelné a aplikovatelné do naší běžné činnosti nejsou však to jediné, co projekt organizaci přinesl. Za velice cenné je třeba považovat dovednosti získané v souvislosti s tvorbou a následně s administrací projektu. Přísnost EU při dokládání nákladů a při výkaznictví, práce konaná v podstatě v neustálém časovém stresu vyvolávaném průběžně se měnícími zadávacími podmínkami, musela nutně najít odraz ve schopnostech rychle reagovat, kombinovat a improvizovat. PaedDr. Marie Mandíková, CSc. ředitelka Sociálních služeb MČ Praha 12 15

18 5. Škola SPMP Modrý klíč 5.1. Představení organizace Škola SPMP Modrý klíč (Modrý klíč) je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace byla vybudována na principech občanské společnosti z iniciativy rodičů dětí s těžkou formou mentálního a kombinovaného postižení. Byla zřízena v roce 1991 na základě stanov Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (dnes Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o. s.) jako samostatný právní subjekt. Modrý klíč v roce 2007 poskytuje zázemí komplexní péče pro 105 klientů. Sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče jsou uživatelům nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení i jejich věku. Rozvoj těchto forem je veden snahou k maximálně možnému přiblížení života lidí s postižením normálnímu životu jejich vrstevníků. Dětem je umožněno vzdělávání na úrovni mateřské školy a základní školy speciální. Pro starší uživatele služeb je denní program realizován v zácvikových pracovištích, dílnách a autistickém centru. Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního programu pro uživatele služeb je v rámci projektu řešeno jejich stravování, doprava, fyzioterapeutické služby, dále poradenská činnost, další vzdělávání pracovníků a edukační program rodinných příslušníků a opatrovníků uživatelů služeb. Nyní se projekt zaměřuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb, zaměřuje se na pomoc klientům s kombinovaným postižením a klientům s problémovým chováním, jež je způsobeno jejich omezenou sociální adaptabilitou pro specifické poruchy vnímání, rozumové analýzy situací, předvídavosti, apod Představení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu Hlavním cílem projektu Sociální integrace v Praze 12 bylo umožnit osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociální exkluzí získat odpovídající dovednosti a schopnosti k začlenění se do společnosti a na trh práce. Škola SPMP Modrý klíč díky svým mnohaletým zkušenostem v práci s klienty s mentálním a kombinovaným postižením zaměřila své aktivity v rámci projektu právě na tuto cílovou skupinu. Velmi důležitá je dovednost získání informací o skutečných potřebách, dovednosti komunikace a empatii cílové skupiny. Klíčové aktivity projektu tedy začínaly na odborném profesionálním růstu pracovníků. Na základě zkušeností v poradenství i v přímé péči byla pak budována strategie realizace projektu, která by nebyla možná bez komplexní podpůrné péče v rámci doprovodných opatření jako např. zajištění ubytování v týdenním režimu či asistenční dopomoci. 16

19 Klíčová aktivita Vzdělávání pracovníků neziskových organizací a podpora manažerských dovedností vedoucích pracovníků Popis její realizace Tato aktivita umožňovala neustálý růst kvalifikace pracovníků, a tak podporovala zvýšení kvality poskytovaných služeb. Všichni pracovníci zapojení do projektu absolvovali Psychosociální výcvik, Základní kurz k problematice autismu, seminář Problematika sexuality u lidí s mentálním postižením, seminář Agresivita a problémové chování u lidí s mentálním postižením. Všichni zaměstnanci zapojení v projektu se zúčastnili celostátní konference Agresivita a problémové chování u lidí s mentálním postižením. V termínu absolvovalo 12 zaměstnanců vzdělávací pobyt ve Švédsku v Helsinborku za účelem poznání sociální péče ve Švédsku, předání si vzájemných informací a zkušeností a prohloubení vzájemné spolupráce. V rámci základního vzdělávání zaměstnanců proběhla školení první pomoci s praktickými nácviky a zaškolení v podpůrných aktivitách k fyzioterapii a logopedii. Součástí seberozvoje pracovníka a zkvalitňování jeho práce byla možnost využít supervizi. Kontaktní práce Kontaktní práce se v rámci projektu realizovala kontaktováním veřejnosti a prezentováním projektu. Kontaktní práce s veřejností probíhala jak v sídle organizace v rámci pravidelných konzultačních hodin vyhrazených pro veřejnost, tak na jednotlivých akcích, které Modrý klíč organizoval, nebo kterých se účastnil. Poradenství Poradenství se uskutečňovalo v rámci pravidelných vyhrazených hodin pro veřejnost. Nejčastěji se jednalo o konzultace a poradenství rodinám, jejichž členové s mentálním postižením mají zájem se zapojit na trh práce a hledají vhodnou formu pracovního uplatnění a podpory. Dalším okruhem byla práce přímo s osobami s mentálním postižením a poradenství při řešení jejich osobních problémů, nebo problémů, jež je vyřazují ze života komunity. Vzdělávání cílových skupin se zaměřením na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Podporované zaměstnávání a dílny Vzdělávání osob cílové skupiny se uskutečňovalo formou denních aktivit zaměřených na zvládání sociálních dovedností a rozvoj pracovních návyků pod vedením asistenta vzdělávání a odborných asistentů. Smyslem práce v dílnách Modrého klíče je příprava osob s mentálním a kombinovaným postižením k plnohodnotnému uplatnění v běžném pracovním prostředí. Pracovní náplní jsou mimo jiné jednoduché montážní práce a řemeslná rukodělná tvorba, která umožňuje uplatnit vlastní výtvarnou invenci. Vznikají tak obrázky, přáníčka, předměty denní potřeby z textilu, proutí či keramiky. Projekt umožnil zaměstnat v dílně celkem 5 osob. Doprovodné opatření denní stacionář určený rodinným příslušníkům odkázaným na celodenní péči Tato aktivita byla realizována formou komplexních služeb denního a týdenního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, jež byly prostřednictvím tohoto doprovodného opatření zapojovány do klíčových aktivit. 17

20 Škola SPMP Modrý klíč - práce v chráněné dílně 5.3. Slovo ředitele Realizace projektu napomohla ke zkvalitnění a rozšíření námi poskytovaných služeb, ale hlavně poskytla mnoha rodinám s těžce mentálně postiženým členem nové životní cíle a pomohla jim přiblížit životní styl k běžnému normálu. Prokázala dále také, že i jednotlivé neziskové organizace pracující v sociální oblasti s rozdílnou cílovou skupinou mohou vzájemně spolupracovat, předávat si zkušenosti a řešit sociální problematiku v širších souvislostech. Chtěla bych tím vyzdvihnout například konkrétní spolupráci s občanským sdružením Klub maminek Balónek, kde matky těžko hledající práci našly uplatnění v našem zařízení. V rámci projektu se podařilo naplnit jednotlivé klíčové aktivity, které by bez doprovodných aktivit nešly realizovat. Projekt tak ukázal nutnost nabídky provázanosti jednotlivých sociálních služeb v rámci komplexního řešení individuální situace každého uživatele služeb, a to i včetně přizpůsobení aktuálnímu stavu a aktuálním potřebám. Ing. Mgr. Milana Remarová ředitelka Školy SPMP Modrý klíč 18

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 9.12.2005 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více