Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 15. schůze Rady města Cvikova ze dne 21. srpna Ročník 35 ŘÍJEN 2007 Cena 5 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 15. schůze Rady města Cvikova ze dne 21. srpna 2007. Ročník 35 ŘÍJEN 2007 Cena 5 Kč"

Transkript

1 Zpravodaj města a Zpravodaj říjen 2007 města a Ročník 35 ŘÍJEN 2007 Cena 5 Kč I s takovým číslem se dá vyhrát Běh em... Vážení spoluobčané, stále více se setkávám se žádostmi občanů o možnost vybudování chodníku mezi em a Svorem. Důvodem je převážně to, že občané města dochází do Svoru na vlakové spoje a většinou chodí po poměrně nebezpečné silnici I/13. Tento problém by vyřešil chodník souběžně s hlavní silnicí. Pokusili jsme se dohodnout o vybudování tohoto chodníku s Ředitelstvím silnic a dálnic, avšak bez výsledku. Proto zastupitelstvo města rozhodlo vybudovat chodník vedle hlavní silnice od benzínové čerpací stanice kolem bývalého areálu Lesů a dál po trase svorské kanalizace. Toto napojení by bylo ideální a bezpečné, je zde však nutné vyřešit pozemkové vztahy a samozřejmě získat dotaci na vlastní investiční akci. Doufám, že se vše podaří a že bude chodník sloužit nejenom chodcům, ale například i pro in-line bruslení. V době, kdy jsme začínali jednat o možnosti spojení a se Svorem pro pěší, ale i cyklisty, jednali jsme také o možnosti využití bývalého drážního tělesa. Protože by to však trasu pro pěší značně prodloužilo a i zde je nutné řešit majetkové vztahy, bylo toto řešení odloženo. Znovu tuto myšlenku oživil zastupitel pan Hanzlíček, který se o možnost vybudování cyklotrasy po tělese bývalé dráhy začal zajímat a je pověřen koordinací prací směřujících k vybudování první etapy cyklotrasy od DDM áček na konec katastru města. V případě získání dotace by tato cyklotrasa rovněž sloužila pro in-line bruslaře. Závěrem mého příspěvku snad potěším hlavně starší občany města, kteří nebyli spokojeni s autobusovým spojením z Nového Boru do v dopoledních hodinách. Po naší intervenci u Krajského úřadu Libereckého kraje odboru dopravy byla zřízena nová autobusová linka v hodin, která chyběla v případě návštěv lékařů nebo úřadů sídlících v Novém Boru. Jezdit začne od 9. prosince Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z jednání 15. schůze Rady města a ze dne 21. srpna /07 Schvaluje odpis majetku dle návrhu v zařízení 728 Dům s pečovatelskou službou. (6 pro, 1 nepřítomen) 216/07 Schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou: p. Resslerová, bytem II Sídliště 560, p. Lamata, bytem I, Husova 151. (6 pro, 1 nepřítomen) 217/07 Rada schvaluje uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Sídliště na nákup dřevěných prvků do zahrady dle návrhu. (6 pro, 1 nepřítomen) 218/07 Rada schvaluje zvýšení stravného v Mateřské škole Sídliště od 3. září 2007, a to pro děti do 6 let o 1,- Kč, pro děti nad 6 let o 1,50 Kč, pro zaměstnance o 4,- Kč. (6 pro, 1 nepřítomen) 219/07 Rada se seznámila se zprávou o počtu bytů po ukončení jejich prodeje za zvýhodněných podmínek a doporučuje předložit ke schválení na ZM další prodej bytů z majetku města za cenu odhadní ( s přechodem nájemní smlouvy). Bude dořešena otázka prodeje bytu těmto nájemcům: p. Gorolovi v čp. 552, p. Angyalovi v č.p. 556, p. Berdarovi v čp. 597, p. Macanové (ukončení nájmu p. Slavíkovi) v čp (6 pro, 1 nepřítomen) 220/07 Souhlasí s užitím veřejného prostranství v parku u školy pro uspořádání akce - Koloběžkiáda - 3. ročník , pořadatel Mateřské centrum Ovečka. (6 pro, 1 nepřítomen) 221/07 Zamítá žádost p. Stanislava Hanuše o povolení vyhrazeného parkování s tím, že dle usnesení zastupitelstva vyhrazené parkování pouze pro držitele průkazu ZTP. 222/07 a) Souhlasí s prodloužením splatnosti kupní ceny čp. 214 p. Polakovičovi, do finanční prostředky na účtu města, jinak zrušení návrhu na vklad kupní smlouvy. (4 pro, 2 proti) b) Odkládá žádost p. Bílé Heleny, bytem Bohatice a Lubomíra Farkaše, bytem na jednání rady po kontrole úhrady kupní ceny p. Polakovičem. 223/07 Vzala na vědomí vyjádření Ředitelství silnic a dálnic k akci humanizace přechodu u čerpací stanice, akce bude přesunuta na r. 2008, prodloužení platnosti stavebního povolení do r Informace do ZM o nerealizování akce chodníku a veřejného osvětlení ze strany města, přesun do rozpočtu r /04 Vzala na vědomí dopis Státního fondu Dopravní infrastruktury - otázka kruhové křižovatky ve ě na silnici I/13, možnost přípravy ze státního fondu zařazení do plánu akcí Ředitelství (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) silnic a dálnic, přiděleno číslo ISPRO FIN /07 Nemá námitek k provedení humanitární sbírky ošacení na území města Diakonií Broumov, ale město se nebude podílet na jejím zajištění. (6 pro, 1 nepřítomen) 227/07 Rada doporučuje, aby byla žádost p. Volejníka, Lindava o připojení na kanalizační síť zařazena do projektové přípravy. (6 pro, 1 nepřítomen) 228/07 Schvaluje výměnu přidělení bytu v č.p. 543 Mánesova ulice (po p. Kazdové) p. Františkovi Andrlemu, dosud bytem, Komenského 105. Přidělení bytu v č.p. 105 Komenského ul. (po p. Andrlovi) dle pořadníku p. Ladě Němečkové, dosud bytem, Martinovo údolí 569. (6 pro, 1 nepřítomen) 229/07 Souhlasí s podnájmem bytu č. 3 v č.p. 540, Mánesova ulice, nájemce p. Čermák Petr, podnájemce p. Řeháková Mária, bytem, Nová č.p. 232, a to na dobu 1 roku. (4 pro, 1 proti, 1 zdržel) 230/07 Doporučuje ZM schválit podpis kupní smlouvy s SVS a.s. Teplice kanalizace Martinovo údolí z r cena 711 tis., prošetřena smlouva o financování z na základě připomínky člena zastupitelstva p. Hanzlíčka. (6 pro, 1 nepřítomen) 231/07 Schvaluje pronájem nebytového prostoru v č.p. 105, Komenského ulice,. (bývalá vet. středisko) pro účely kanceláře, cena 500,- Kč/m2/rok, nájemce Regina Soukupová, Praha 1, Konvitská 12. Pozastavuje provedení stavebních úprav nebytového prostoru s tím, že na uvedené práce bude vyžádána další nabídka k posouzení výše nákladů. (6 pro, 1 nepřítomen) 232/07 Přijímá nabídku firmy REMAX, realitní kancelář, zástupce p. Bartoš, p. Burešová a souhlasí s uzavřením smlouvy na zveřejňování prodejů a realizaci prodejů nemovitostí určených městem do , potom vyhodnocení činnosti. Souhlasí se zadáním již dříve zveřejněných nabídek k odprodeji objektů města č.p. 346 a č.p. 284 Československé armády. Další objekty (č.p. 246 a bývalý ÚSP v Lindavě) budou určeny na jednání zastupitelstva (6 pro, 1 nepřítomen) 233/07 Souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Asecool na odvoz a likvidaci elektrospotřebičů ze sběrného dvora, podmínky a smlouva v rámci mandátní smlouvy s firmou Marius Pedersen na likvidaci odpadů 234/07 Projednala žádost farnosti Lindava o dotaci města ve výši 125 tis. Kč na dokončení opravy střechy kostela v Lindava výběrové řízení - zadání firmě Opravy památek Kabač s.r.o. Doksy na 336 tis., dotace od památkového úřadu, jejich spoluúčast 10 tis.kč. Vzhledem k výši nákladů na opravu rada doporučuje, aby byla provedena nová poptávka na provedení prací, možnost snížení nákladů v rámci výběrového řízení, potom jednání o dotaci. (6 pro, 1 nepřítomen) 236/07 Na základě zápisu ze dne hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na stavební úpravy objektu č.p. 358, ulice Československé armády, souhlasí s uzavřením a podpisem smlouvy s firmou GEDOS s.r.o., Moskevská 82, Česká Lípa v hodnotě díla ,40 Kč včetně DPH. (6 pro, 1 nepřítomen) 237/07 Na základě zápisu ze dne hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výstavbu kanalizační stoky splašková kanalizace ulice Tovární, souhlasí s uzavřením a podpisem smlouvy s firmou PITTNER Česká Lípa, Chelčického 1505, Česká Lípa v hodnotě ,- Kč včetně DPH. (6 pro, 1 nepřítomen) Dále rada projednala: - členové rady provedli prohlídku objektu bývalého ÚSP Lindava s tím, že na příští radě bude konečný návrh využití objektu (možný prodej) - odkládá žádost p. Pance na dořešení užívání pozemků na odkládá na příští jednání žádost p. Marka ve věci snížení kupní ceny pozemku zahrádky z důvodu omezení vedením vysokotlakého plynu (p. Srbová prošetří míru omezení užívání pozemku a možnosti výstavby zahradní chaty na daném pozemku) - vzala na vědomí informaci o zájmu města Gromadka z Polska na spolupráci mezi městy a doporučuje jiné bližší příhraniční město - připomínka k vývozu popelnic nedávají zpět na místo, nechávají ležet, kde se jim to hodí, brání v chůzi i jízdě, ohrožuje bezpečnost, bude prošetřena se zástupci firmy Marius Pedersen JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z jednání 16. schůze Rady města a ze dne 4. září /07 Schvaluje provozní řád školního hřiště pro veřejnost včetně provozní doby a ceny. (6 pro, 1 nepřítomen) 239/07 Žádost p. Pance ve věci pozemků u domu v Ústavní ulici rada trvá na posledním vytyčení pozemku. Pověřuje referenta SMM projednat a vysvětlit stávající stav (město uznává stávající stav zaregistrovaný na katastrálním úřadu, postavení plotu na náklady žadatele). (6 pro, 1 nepřítomen) 240/07 Doporučuje ZM snížení ceny pozemků kupující p. Marek, bytem, z důvodu omezení užívání pozemku vzhledem k vedení plynovodu na 15,- Kč za 1 m2. (5 pro 1 zdržel l nepřítomen) 241/07 Souhlasí se vzájemným zápočtem za úpravy nebytového prostoru v č.p. 105, Komenského ulice, v celkové hodnotě 48 tis. Kč i s DPH. (6 pro, 1 nepřítomen) 242/07 Objekt č.p. 242, Lindava Ústav sociální péče Linda doporučuje ZM podat žádost o převod garáže a zbytkového vybavení. Doporučuje ZM prodej. Upozornění České poště na prodej objektu. Zajištění vytápění školy a pošty. Zvažovat změnu topení pro školu. (6 pro, 1 nepřítomen) 243/07 Doporučuje prodej domu č.p. 246 v Lindavě manželům Pěničkovým, bytem tamtéž. (6 pro, 1 nepřítomen) 244/07 Prodej domu č.p. 214 prodloužení splatnosti kupní ceny za prodej domu do nebylo dodrženo, cena nebyla zaplacena k Rada doporučuje zrušení prodeje a projednání nových žádostí o koupi domu. Rada doporučuje prodej domu stávajícímu nájemci p. Farkašovi, cena 470 tis. Kč. (6 (Pokračování na stránce 3) 2

3 (Pokračování ze stránky 2) pro, 1 nepřítomen) 245/07 Vzala na vědomí rozbor hospodaření města za měsíc (6 pro, 1 nepřítomen) 246/07 Doporučuje ZM schválit navrhovaná rozpočtová opatření - vzhled obcí celkem navýšení o tis. Kč (6 pro, 1 nepřítomen) 247/07 Souhlasí s vydáním nástěnného kalendáře města, souhlasí s užitím znaku na kalendáři, náklad 200 ks, prodej na Infocentru 100,- Kč. (5 pro, 1 nepřítomen, 1 nehlasoval) 248/07 Doporučuje ZM poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti na dokončení opravy střechy kostela v Lindavě ve výši ,- Kč. Současně doporučuje zpřístupnění objektu 1x v měsíci veřejnosti. (6 pro, 1 nepřítomen) 249/07 Nedoporučuje prodej objektu č.p. 105 Komenského ulice (žádost sl. Polákové Moniky, bytem, Nová ul. 312). (5 pro, 1 zdržel, 1 nepřítomen) 250/07 Souhlasí s podpisem smlouvy s firmou MS Česká Lípa na prodej pozemku pro výstavbu průmyslového objektu a souhlasí s úpravou článku 5 v případě nevydání stavebního povolení vrácení pozemku zpět. (6 pro, 1 nepřítomen) 251/07 Rada doporučuje zařadit do investičních akcí města skupiny A - výstavba komunikací a výstavba nových inženýrských sítí. (6 pro, 1 nepřítomen) 252/07 Doporučuje ZM zvážit otázku vybavení interiéru rekonstrukce bývalého hotelu Sever potřeba zadat výběrové řízení na projekt, aby byla možnost získání dotace. Zpracování PD vybavení - kuchyň, restaurace, ubytování, oslovení min. 3 bytových architektů-projektantů. (6 pro, 1 nepřítomen) 253/07 Souhlasí s udělením výjimky v počtu dětí Mateřské školy Sídliště na školní rok 2007/08 v obou třídách na 28 dětí. (6 pro, 1 nepřítomen) 254/07 Doporučuje ZM schválit výjimku počtu děti pro Mateřskou školu v Lindavě pro Základní školu a mateřskou školu Bohumila Hynka na 13 dětí pro školní rok 2007/08. (6 pro, 1 nepřítomen) 256/07 Vzala na vědomí investiční záměr cyklostezky - stezka zdraví v trase bývalé železniční tratě Svor. Souhlalsí s investičním záměrem (stezka zdraví) Jablonné - Svor - - Svor Nový Bor a doporučuje předložit investiční záměr do komise rozvoje města k vyjádření. (6 pro, 1 nepřítomen) 257/07 Doporučuje zachovat stávající postup kriterií pro stanovení ceny pozemku při prodeji individuální posouzení žádosti dle účelu, pro který je pozemek žádán. (6 pro, 1 nepřítomen) 258/07 Na základě žádostí projednaných v komisi rozvoje města: lokalita K Zahrádkám - vzala na vědomí odstoupení žadatelů: p. Martin Maňaska, p. Jiří Jirák, náhradník: Fürbacherová Ivana,, Sídliště 575 po vyjádření vyvěsit volné parcely na úřední desku (6 pro, 1 nepřítomen) 259/07 Doporučuje nabídnout k prodeji pozemky pro zahrádky v lokalitě u školního hřiště (zveřejnění, přednost mají stávající nájemci pozemků) (6 pro, 1 nepřítomen) 261/07 Rada schvaluje p r o n á j e m dle návrhu komise rozvoje města (6 pro, 1 nepřítomen) a. p.p.č. 997/1(část) o výměře 1398 m 2 (557 m 2 ) k.ú., lokalita Mánesova ul., druh pozemku: zahrada, dle ÚP: zastavěné území čistě obytné území-kolektivní žadatel: Vendula TRČOVÁ,, Družstevní 114; za účelem zahrady pův. nájemce p. Martin Maňaska, nájemní vztah trval do doporučená cena: 1,50 Kč/m 2 /rok b. p.p.č. 1095/1 o výměře 3049 m 2 k.ú., lokalita Čechova ul., druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: nezastavěné území ostatní zeleň, st.p.č. 1095/2 o výměře 634 m 2 k.ú., lokalita Čechova ul., druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: nezastavěné území louky, pastviny, žadatel: Zdeněk BOHUSLAV,, Nová 236; za účelem sekání trávy, doporučená cena: 0,10 Kč/m 2 /rok 265/07 Rada bere na vědomí: a) ukončení nájmu: p.p.č. 453 a části p.p.č. 446 o celkové výměře 1310 m 2 k.ú. Drnovec (smlouva o dočasném užívání pozemku č na dobu neurčitou) žadatel: Jaroslava GRILLOVÁ-DVOŘÁČKOVÁ,, Drnovec 116; t.č. bytem Velké Přílepy, Úholičky 124 b) odstoupení od kupní smlouvy: p.p.č. 1154/20 o výměře 226 m 2 k.ú., lokalita ČSA, druh pozemku: zahrada, dle ÚP: nezastavěné území chatová a zahrádková kolonie, (prodej odsouhlasen na 6. zasedání ZM dne č.usn. 3/a)18.), žadatel: p. František Blažek,, B.Němcové 177 Dále rada projednala: - nezveřejnění vyhlášení celostátní petice ve věci radaru (5 pro, 2 nepřítomni) - smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci - připojuje se (6 pro, 1 nepřítomen) - informace k výstavbě Stavokombinát trojdomky JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města ze dne 13. září 2007 Účast: 17 členů, omluveni p. Kořínek, p. PhDr. Sýkorová, p. Lupoměský, p. Tuma Zastupitelstvo města a projednalo a 1/ Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení 2/ A) Schvaluje prodej pozemků města 1) pozemky zahrádek v zahrádkářské kolonii u školního hřiště (zveřejnění prodeje, přednost stávajících nájemců ), cena 30,- Kč za 1 m 2 ( hlasování: 17 pro, 4 nepřítomni) 2) pozemky dle jednotlivých žádostí : a) p.p.č. 3420/14 o výměře 958 m 2 k.ú., lokalita Lesní ul., druh pozemku: trvalý travní porost, kupující: Monika SVO- BODOVÁ,, Vančurova 601; za účelem výstavby RD, cena: 100 Kč/m 2, hlasování: (16 pro, 5 nepřítomno) b) p.p.č /15 o výměře 961 m 2 k.ú., lokalita Lesní ul., druh pozemku: trvalý travní porost, kupující: Jiří SVOBO- DA,, Slovanka 189; za účelem výstavby RD, cena: 100 Kč/m 2, hlasování: (16 pro, 5 nepřítomno) c) p.p.č. 755/1 o výměře 569 m 2 k.ú., lokalita Martinovo údolí, druh pozemku: trvalý travní porost, st.p.č. 552 (Pokračování na stránce 4) 3

4 (Pokračování ze stránky 3) o výměře 190 m 2 k.ú., lokalita Martinovo údolí, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště, kupující: Vladislav PECH,, Alšova 333; za účelem výstavby RD, cena: 100 Kč/m 2, hlasování: (15 pro, 5 nepřítomno,1 nehlasoval p. Pech) d) část p.p.č (část z výměry 432 m 2 dle GP) k.ú., lokalita Palackého ul., druh pozemku: ostatní plocha-ostatní komunikace, kupující: Marie KASALOVÁ, Plzeň, Staniční 57, za účelem zachování přístupu a příjezdu, cena: 100 Kč/m 2, hlasování: (16 pro, 5 nepřítomno) e) p.p.č. 2505/3 o výměře 29 m 2 k.ú., lokalita Tovární ul., druh pozemku: trvalý travní porost, kupující: Ing.Josef DO- STÁL,, Tovární 271; za účelem rozšíření zahrady, cena: 30 Kč/m 2, hlasování: (15 pro, 5 nepřítomno, 1 nehlasoval p.ing. Dostál) f) p.p.č. 2480/1 o výměře 1297 m 2 k.ú., lokalita Tovární ul., druh pozemku: trvalý travní porost, kupující: Radek MU- SIL, Doksy, Nezvalova 784; za účelem výstavby RD, cena: 100 Kč/m 2, hlasování: (15 pro, 6 nepřítomno) g) p.p.č. 1154/20 o výměře 226 m 2 k.ú., lokalita ČSA, druh pozemku: zahrada, kupující: Pavlína ONDRUŠKOVÁ,, ČSA 119; za účelem rozšíření zahrady, cena: 30 Kč/ m 2, hlasování: (15 pro, 6 nepřítomno) h) p.p.č. 1144/1 o výměře 470 m 2 k.ú., lokalita u šk.hřiště-zahrádkářská kolonie, druh pozemku: trvalý travní porost, kupující: Luboš a Magda DRAŠKOVIČOVI,, Mánesova 545; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m 2, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni) ch) část p.p.č (část z výměry 1669 m 2 k.ú. dle GP), lokalita u šk.hřiště - zahr. kolonie, druh pozemku: zahrada, kupující: Irena HOCKEOVÁ,, Komenského 537; za účelem zahrady, kupující: Karel a Lucie HOCKEOVI,, Sídliště 576; za účelem zahrady cena : 30 Kč/m 2, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni) i) st.p.č. 100/2 o výměře 216 m 2 k.ú. Trávník u a, druh pozemku: zast. plocha a nádvoří-zbořeniště, kupující: ing.zdeněk a ing.zuzana LIŠKOVI, Praha 9, Bryksova 957; za účelem výstavby RD, cena: 100 Kč/m 2, hlasování: (16 pro, 1 zdržel p.jirák, 4 nepřítomni) j) část p.p.č. 53/2 (část z výměry 451 m 2 dle GP- do 100 m 2 ), k.ú. Drnovec, druh pozemku: zahrada, kupující: Lenka ZETKOVÁ,, Vančurova 602; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m 2 (dodržení podmínek souhlasu Osadního výboru Drnovec), hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni) k) část p.p.č. 124(část z výměry 1158 m 2 dle GP) k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost, kupující: Václav a Jiřina CHUDOBOVI, Lindava 275; za účelem přístupu a příjezdu cena: 100 Kč/m 2, hlasování: (15 pro, 2 nepřítomni p. JUDr. Švehla, p. Ing. Dostál, 4 nepřítomni) l) p.p.č. 57 o výměře 784 m 2 k.ú. Lindava, druh pozemku: zahrada, kupující: Dušan LÁRYŠ, Lindava, Svitava 18; za účelem zahrady - zemědělský účel, cena: 30 Kč/m 2, hlasování: (16 pro, 1 zdržel p. Kovalev, 4 nepřítomni) B) Neschvaluje prodej pozemků města a) p.p.č. 658/3 o výměře 585 m 2 k.ú., lokalita Sídliště, druh pozemku: ost. plocha-manipulační plocha, st.p.č o výměře 3 m 2 k.ú., lokalita Sídliště, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, žadatel: IZOLACE CZ s.r.o.,, Sídliště 579; za účelem lepšího zabezpečení objektu a případného rozšíření aktivit hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni) b) st.p.č. 105 o výměře 526 m 2 k.ú. Trávník u a, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště, žadatel: Vladimíra ŠVECOVÁ, Praha 7 - Holešovice, Strojnická 9; za účelem zahrady, popř. výstavby RD, hlasování: (16 pro, 1 nepřítomen p.mgr.krafková, 4 nepřítomni) c) p.p.č. 1021/7 o výměře 1332 m 2 k.ú. Naděje, druh pozemku: zahrada, žadatel: Vlastimil KOCOUREK, - Naděje 85; za účelem rozšíření zahrady pozemek vhodný k výstavbě, hlasování: (16 pro, 1 nepřítomen p.mgr.krafková, 4 nepřítomni) d) p.p.č. 961(část) o výměře 2184 m 2 (360 m 2 ) k.ú. Naděje, druh pozemku: trvalý travní porost, žadatel: ing. Petr a Eva BROŽOVI, Praha 4-Nusle, Nám. bří Synků 8; za účelem rekreace pozemek vhodný k výstavbě, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni) e) p.p.č o výměře 266 m 2 k.ú. Lindava, druh pozemku: ostatní plocha-ostatní komunikace, žadatel: Jaroslav a Jiřina ŠŤASTNÝCH, Lindava 151; za účelem scelení, část sloužící jako cesta - komunikaci ponechat v majetku města, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni) C) Odkládá žádost p. Dušana Láryše, bytem Svitava 18 o koupi pozemku p.p.č. 135/1 o výměře 4088 m 2 k.ú. Svitava, do příštího zasedání ZM a prověření žádosti a realizace prodeje pozemků města p. Otradovcovi. 3/ Schvaluje A) Nabytí pozemků do majetku města a) p.p.č o výměře 3076 m 2 k.ú., lokalita Žitavská ul., druh pozemku: zahrada, za účelem část pro bydlení a část zahrada; bezúplatný převod, předávající: Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Česká Lípa, Dubická 970, hlasování: (16 pro, 1 nepřítomna p.studničná, 4 nepřítomni) b) p.p.č. 3182/4,5,6 (část z výměry dle GP) k.ú., lokalita výjezd na Trávník, druh pozemku: zahrada, za účelem zachování průchozí cesty od DPS; úplatný převod, odkupní cena: 30 Kč/m 2 + navýšení o daň z převodu nemovitostí, prodávající: Ján a Monika DRAŠKOVIČOVI,, Dělnická 339, Miroslav a Eva POZNÍKOVI,, Sídliště 587, Vítězslav a Wieslawa MATAJOVI,, Sídliště 597, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni) c) st.p.č. 56/1(část z výměry 560 m 2 dle GP) k.ú. Drnovec, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, dle ÚP: zastavěné území smíšené obytné území za účelem zachování stávající velikosti hřiště; převod dle podmínek, předávající: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Česká Lípa, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni) d) p.p.č o výměře 597 m 2 k.ú. Lindava, druh pozemku: ostatní plocha ost.komunikace, za účelem zachování komunikace; bezúplatný převod, předávající: Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci, Hrádek nad Nisou, Žitavská 100, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni) e) p.p.č. 3584/1 o výměře m 2 k.ú. a k.ú. Svor, předávající Státní statek Bílý Kostel, druh pozemku ostatní plocha, za účelem stavby chodníku - Svor, bezplatný převod. (hlasování: 17 pro, 4 nepřítomni) B) Směnu pozemků a) p..p.č. 3062/20 o výměře 41 m 2 k.ú., lokalita Slunečná, druh pozemku: zahrada, vlastník: Město za p.p.č. 3062/19 o výměře 16 m 2 k.ú., lokalita Slunečná, druh pozemku: orná půda, vlastník: Josef a Bohuslava PLACHTO- VI,, Slunečná 481 za účelem uvedení do souladu se stávajícím stavem; bezúplatná směna, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni) b) p.p.č. 3062/22 o výměře 29 m 2 k.ú., lokalita Slunečná, druh pozemku: zahrada, vlastník: Město za p.p.č. 3062/23 o výměře 25 m 2 k.ú., lokalita Slunečná, druh pozemku: orná půda, vlastník: Miroslav ČECH a Michala a Jiří HOKROVI,, Slunečná 481 za účelem uvedení do souladu se stávajícím stavem; bezúplatná směna, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni) (Pokračování na stránce 5) 4

5 (Pokračování ze stránky 4) 4/ A) Prodej domů města a) ruší usnesení č. 13 a) ze dne o prodeji domu č.p. 214 Ústavní ulice II manželům Polakovičovým, bytem, z důvodu nezaplacení kupní ceny dle smlouvy. (hlasování: 14 pro, 1 proti p. Ing. Dr. Vojtěch, 2 zdrželi p. Kovalev, p. Neckař, 4 nepřítomni) b) schvaluje prodej domu č.p. 214 Ústavní ulice II za cenu ,- Kč kupujícímu p. Lubomírovi Farkašovi, bytem tamtéž. (Tímto se zamítá žádost p. Heleny Bílé, bytem Bohatice o prodej domu z důvodu přednosti koupě nájemcem bytu v č.p. 214), (hlasování: 14 pro, 3 zdrželi p. Ing. Dr. Vojtěch, p. Kovalev, p. Neckař, 4 nepřítomni) c) neschvaluje prodej domu č.p. 105, Komenského ulice I, (hlasování 14 pro, 3 zdrželi p. Jirák, p. Neckař, p. Tichý, 4 nepřítomni) d) schvaluje prodej domu č.p. 246 se st. p. č. 159 místní část Lindava, cena ,- kupující manželé Jaroslav a Bohumila Pěničkovi, bytem tamtéž (hlasování 17 pro, 4 nepřítomni) e) schvaluje prodej domu č.p. 242 místní část Lindava (bývalý ÚSP Linda) s pozemky, cena dle znaleckého posudku, zveřejnění, přes realitní kancelář REMAX (hlasování 17 pro, 4 nepřítomni) B) Nabytí nemovitostí do majetku města - bezplatný převod z majetku Libereckého kraje garáž u č.p. 242 v místní části Lindava (hlasování 17 pro, 4 nepřítomni) 5/ Schvaluje postup prodeje bytů z majetku města (s výjimkou bytu č. 8 v č.p. 556 Sídliště do konce roku 2008 a bytu č. 2 v č.p. 557 Sídliště do 6 měsíců od zrušení nájmu p. Slavíkovi) prodej za odhadní cenu, ochrana nájemce bytu, převzetí závazků nájemní smlouvy zveřejnění nabídky prodej přes realitní kancelář REMAX (hlasování : 17 pro, 4 nepřítomni) 6/ Schvaluje podpis kupní smlouvy na převod z majetku města kanalizace Martinovo údolí (výstavba v r. 1997, hodnota 711 tis. Kč) SVS a.s. Teplice. (hlasování 16 pro, 1 nepřítomna p. Pharm. Skopová, 4 nepřítomni) 8/ Schvaluje Rozpočtové změny - navýšení ceny projektu rekonstrukce objektu sokolovny o 60 tis. Kč, podpis dodatku smlouvy (hlasování: 14 pro, 2 nepřítomni p. Jirák, p. Mgr. Krafková, 1 nehlasoval ing. Dostál, 4 nepřítomni) - příspěvek na opravu střechy kostela v Lindavě ve výši ,- Kč (hlasování 17 pro, 4 nepřítomni) - navýšení kapitoly vzhled obcí o tis. Kč (hlasování: 15 pro, 2 zdrželi p. Ing. Hokr, p. Hanzlíček, 4 nepřítomni) 9/ Souhlasí se zadáním zpracování projektu na vybavení bývalého hotelu Sever. (hlasování: 17 pro, 4 nepřítomni) 10/ Snížení ceny pozemku a) souhlasí se snížením kupní ceny pozemků dle žádosti p. Marka, bytem za pozemek p.č. 1376/14 v k.ú. na cenu 15,- Kč/m2 (hlasování: 16 pro, 1 zdržel p. Ing. Beránek, 4 nepřítomni) 11/ Schvaluje výjimku v počtu dětí v mateřské škole v Lindavě při ZŠ a MŠ B. Hynka z 15 na 13 dětí pro školní rok (hlasování 17 pro, 4 nepřítomni) 12/ Schvaluje investiční záměr na vybudování cyklostezky Stezky zdraví na tělese bývalé železniční tratě Jablonné v Podještědí Svor a pověřuje jako koordinátora pro přípravu cyklostezky a rozpracování záměru zastupitele p. Jaroslava Hanzlíčka a pověřuje starostu města k provedení úkonů vedoucích k přípravě projektu. O postupu přípravy projektu bude informována komise rozvoje města a rada. (hlasování: 14 pro, 3 zdrželi p. Mgr. Krafková, p. Pharm. Skopová, p. Kovalev) 13/ Různé - bere na vědomí informaci o schůzi kontrolního výboru a ukládá starostovi města svolat členy jednotlivých výborů k zajištění jejich aktivní činnosti kontrola příští zastupitelstvo - bere na vědomí informaci o odložení akce humanizace přechodu u čerpací stanice - bere na vědomí informaci o výběrových řízeních na rekonstrukci ubytovny fotbalového klubu a kanalizaci Tovární ulice 7/ Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu města za I. pololetí 2007 JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Oslavy 140. výročí založení SDH ve ě Vážení spoluobčané, v dnešním článku bych se chtěl vrátit k již proběhlým oslavám 140. výroční založení Sboru dobrovolných hasičů ve ě. Celou akci jsme připravili za velkého přispění města a Městského klubu kultury ve ě na sobotu 15. září Veškeré ukázky hasičské techniky a hasičských zásahů probíhaly na náměstí před městským úřadem, ostatní doprovodné akce byly připraveny v areálu bývalého letního kina, kde nechyběly atrakce pro děti, stánky s občerstvením a bohatý kulturní program. Velký dík patří všem pozvaným hasičským jednotkám, které se našich oslav zúčastnily, zážitkem pro přihlížející byla spanilá jízda, na kterou byl vskutku skvostný pohled, když jednotlivá technika projížděla pod majáky a houkačkami městem. (Pokračování na stránce 6) 5

6 (Pokračování ze stránky 5) Velký kus práce také odvedli při moderování této akce pánové David Sobotka a Tomáš Mařas, za což jim patří zasloužené poděkování. O zakončení kulturního programu se postarala místní, již notoricky známá, kapela Pavoucy, která se vzdala honoráře ve prospěch cvikovských hasičů díky kluci. Třešničkou na dortu byl dosti povedený ohňostroj, který definitivně ukončil OSLAVY 140. VÝROČÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CVIKOVA. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat za sponzorské dary panu K. Čižinskému prodej ovoce a zelenina a panu Pavlu Neckařovi maso - uzeniny. Děkuji i vám všem příznivcům hasičstva, kteří jste nás přišli podpořit i přes počáteční nepřízeň počasí. Za SDH Pavel T u m a UPOZORNĚNÍ Ve čtvrtek 25.října 2007 začíná svoz nádob označených samolepkou zimní svoz ve ě, Drnovci, Lindavě, Svitavě, Trávníku a Naději. Dále bychom chtěli upozornit na provoz Sběrného dvora a požádat občany, aby tento provoz dodržovali a neodkládali odpady před vraty mimo otevírací dobu. Provozní doba Sběrného dvora: středa sobota 15,00 17,00 hod. 9,00 11,00 hod. Štěpánka Petrusová finanční odbor MěÚ ZŠ a MŠ Bohumila Hynka informuje Září ve škole 3. září v 8 hodin zasedli opět po prázdninách ve svých lavicích žáci, aby se přivítali se svými třídními učiteli a vyslechli informace k novému školnímu roku. Výjimkou byli naši prvňáčci, kteří svůj první den školní docházky již tradičně zahajují v 9 hodin na malé škole doprovázeni rodiči a ostatními blízkými. Ve třídách vybavených novým nábytkem, kam se dostavili doprovázeni v rámci již tradičního patronátu žáky 8. ročníku, byli přivítáni třídními učitelkami paní Růženou Novákovou a paní Mgr. Alenou Jelínkovou. S pozdravem a přáním zavítali do prvních tříd v mém doprovodu i starosta města pan Mgr. Ivo Čeřovský a za Sbor pro občanské záležitosti paní Marta Studničná. Pan starosta předal třídním učitelkám květiny a paní Studničná na následném jednání přislíbila prvňáčkům pamětní listy jako upomínku na zahájení školní docházky. Po slavnostním zahájení už na školáky čekaly první povinnosti a úkoly. V tomto školním roce se do nich pustilo 413 žáků, což je o 35 méně než loni. Tento stav způsobil odchod žáků, kteří po absolvování 9. ročníku nastoupili v počtu 35 na střední školy, 21 na střední odborná učiliště a 4 na víceletá gymnázia. Naproti tomu bylo přijato do 1. tříd jen 39 dětí. Zákonní zástupci ostatních dětí, které prošly zápisem, požádali o odklad školní docházky. Celkem šlo o 15 žádostí, což je číslo sice vysoké, ale v rámci Libereckého kraje nikterak výjimečné. Ačkoli školní rok, v němž se budou žáci 1. a 6. ročníků učit podle našeho vlastního školního vzdělávacího programu, teprve začíná, už jsme stačili spolu s našimi kolegy připravit řadu (Pokračování na stránce 7) 6

7 zajímavých akcí. Z těch nejvýznamnějších bych rád uvedl atletickou olympiádu, která se uskuteční, nezhatí-li vše nepřízeň počasí, 26. a 27. září jako kvalifikace na finálové čtvrteční odpoledne, na jehož začátku bude škole a veřejnosti slavnostně předáno nové školní hřiště. Ceremoniálu se již slíbili zúčastnit představitelé města, firmy i vrcholového sportu. Poslední zářijový týden bude probíhat další ze společných česko-německých projektů, jehož výsledky budou ve čtvrtek před státním svátkem společně prezentovat žáci naší a jonsdorfské školy. Žáci prvního stupně pak přivítají jako již tradičně podzim projektovým dnem Vítání podzimu, na nějž naváží v minulých letech úspěšným Barevným týdnem. Věřím, že i další akce školy, školní družiny i lindavské školky proběhnou úspěšně a za pozornosti i s přispěním rodičovské veřejnosti. Bez její podpory by totiž škola jen těžko mohla plnit své důležité poslání. Protože si to jako pedagogové i správní zaměstnanci ZŠ a MŠ Bohumila Hynka dobře uvědomujeme, děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na tu, která nás ve školním roce čeká. Petr Jonáš, ředitel školy Žáci I. A se svou třídní učitelkou paní Růženou Novákovou zahájili školní rok v počtu 19. V prvních dnech školy se společně fotografovalo i 20 žáků I. B s paní učitelkou Mgr. Alenou Jelínkovou Představitelé firmy Nisainvest, která prováděla třetí etapu rekonstrukce základní školy, udělali radost nejen předáním krásného sportovního areálu, ale i originálem kresby Petra Urbana. 7

8 Provozní řád školního hřiště Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka, příspěvková organizace Sad 5. května 130, , telefon: Provozní doba Pondělí pátek škola veřejnost Sobota, neděle, svátky veřejnost Provozovatel si vyhrazuje možnost úpravy provozní doby s ohledem na počasí Objednávky pronájmu přijímá přímo v areálu správce školního hřiště pan Jiří Plíhal 2. Stanovení cen za pronájem sportovišť Děti do 18-ti let včetně zdarma! Atletická dráha a skok daleký pro všechny věkové kategorie zdarma! Výškařský sektor pouze pod dozorem trenéra. Ostatní: hřiště na volejbal, nohejbal, tenis...100,-/hod hřiště na plážový volejbal.100,-/hod hřiště malou kopanou.. 160,-/hod hřiště na basketbal. obě 160,-/hod, jedno 100,-/hod celý sportovní areál...300,-/hod V ceně je zapůjčení sportovního vybavení dle dohody se správcem hřiště. 3. Všeobecné pokyny pro uživatele hřiště Vážení návštěvníci, toto veřejné sportovní hřiště bylo vybudováno nemalými prostředky města a státu a je Vám dáváno k využití Vašeho volného času. Pro zpříjemnění Vašeho pobytu, Vás prosíme o dodržování podmínek tohoto provozního řádu. a) každý uživatel hřiště vstupuje na vlastní nebezpečí, majitel sportoviště nenese odpovědnost za jakýkoli úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu, b) vstup na sportovní plochy je dovolen pouze ve vhodné čisté sportovní obuvi a sportovním oblečení, na plážový volejbal bez obutí, c) na školní hřiště není dovoleno brát si skleněné lahve, sklenice apod. (nebezpečí úrazu při plážovém volejbalu i dalších činnostech) d) je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje a omamné látky, e) není povoleno jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, kolech a koloběžkách, f) je zakázáno vstupovat se zvířaty g) na hřišti je zakázáno stanovat a rozdělávat otevřené ohně, h) pevně zabudované sportovní zařízení nelze nahrazovat jinými, i) všichni uživatelé jsou povinni udržovat pořádek a sportoviště po sobě upravit do původního stavu, j) všichni jsou povinni uposlechnout pokynů správce, ten je v případě porušování ustanovení provozního řádu oprávněn dotyčnou osobu vykázat z prostor sportoviště. Porušení tohoto provozního řádu a způsobení škody na zařízení či vybavení se postihuje podle obecných předpisů, v souladu s 420 Občanského zákoníku. Ve ě dne Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Provozní řád byl projednán a schválen usnesením Rady města č. 238 ze dne

9 Důležitá telefonní čísla Hasiči Záchranná služba Policie Městská policie Tísňové volání V případě, že správce není na hřišti momentálně přítomen, je možno se objednat na telefonním čísle V době konání tréninků atletického oddílu při DDM áček je možné po dohodě se správcem využít ohrazená sportoviště (hřiště na basketbal, malý fotbal, kurt na tenis). Přejeme ničím nerušené sportovní zážitky. STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz TÝDEN KNIHOVEN Heslem letošního svátečního týdne je Knihovnická bašta a my zveme všechny naše příznivce i ty, co nás ještě nenavštívili Přijďte ochutnat. Nejen chlebem živ je člověk a i u nás najdete řadu lahůdek. Kromě báječné literární krmě jsme pro vás v tomto týdnu připravili : 1. Členství zdarma do konce roku. 2. Amnestie upomínek. 3. Velké říjnové čtení pro žáky pátých tříd. 4. Soutěž pro všechny žáky ZŠ celý týden můžete soutěžit a vylosovat namístě zajímavé ceny. 5. Vyhlašujeme celoroční soutěž Berkův měšec. Jedná se o velkou soutěžní hru pro všech pro žáky ZŠ. Řada otázek vás provede po současnosti i minulosti našeho města a můžete si sami ověřit, jak dobře ho znáte. Hrajeme o měšec hamižného Berky, který díky své hrabivosti zřejmě toto jméno Berka - pro pány z Dubé získal. Na výherce tedy čeká pěkná odměna, uvidíme komu se podaří měšec vyprázdnit. ské miniaturky Pravidla : Soutěž bude probíhat od října 2007 do května Každý měsíc se dozvíte 1 soutěžní otázku získáte ji v knihovně, zveřejněna bude také ve Zpravodaji a na internetu Odpovědi je třeba odevzdat do knihovny nejpozději do konce daného měsíce. Vyhodnocení a předání ceny proběhne v červnu Jak si poradíte s otázkami? - můžete využít knihy,které jsou pro vás v knihovně připraveny; - vyzkoušejte také internet, doporučuji stránky města a také - neváhejte spolupracovat s rodiči, jistě se pátrání také rádi zúčastní - za některými odpověďmi se možná budete muset vydat i na výlet do okolí 1. soutěžní otázka Kdy měl nejvíce obyvatel? Zatrhni správnou odpověď. Přeji vám úspěšné pátrání. L.Sýkorová Událo se za onoho času Marktredewitz je poslední německá železniční stanice před hraničním přechodem mezi (tehdy) ČSSR a (tehdy) Západním Německem. Copak zpáteční cesta, to už je docela snadná věc; to cesta tam je daleko složitější. Přechází ji poučení v zaměstnání, že se bere na vědomí, jak se má jeden chovat, s kým mluvit, a zejména s kým nemluvit, zejména nestýkat se s emigranty, s těmi, co nezákonně opustili republiku a stali se ničím, byli méně než nic. V nepřítomnosti jim byl zabaven majetek, příbuzní (mám chuť napsat pozůstalí) měli též potíže a nejen potíže A tak se stalo, že na nádraží v Marktredewitz se rodiče a jejich mladinká dcerka loučili s návštěvou, vracející se domů do Čech. Tak buďte zdrávi a mějte se a napište, pak k dcerce: Tak pojď už, už musíme jít! Ještě chvíli, chviličku, prosí mláďátko, já se budu ještě chvilenku dívat na našeho českého mašinfíru! Máma polkne, slzy jí vyhrkly, pohýbala rty, povzdechla, jako by šeptla: Ba ne, holka, teď už je to j e j i c h českej mašinfíra! Opravdu se stalo. A už se nestane. 9

10 Setkání členů Svazu tělesně postižených ve ě na zábavných hrách. První zářijový den (sobota) letošního roku byla pro členy Místní organizace Svazu tělesně postižených ve ě dnem sportovním vlastně takovou malou olympiádou v areálu Domu dětí a mládeže áček. Čas zahájení sportovního klání byl stanoven na 14 hodin, leč aktéři se dostavovali až do půl třetí. V počtu 35 účastníků program zahájil člen výboru pan Petr Jílek a předsedkyně paní Naďa Mrnková. Byla vysvětlena pravidla k jednotlivým disciplínám, vymyšlených výborem místní organizace. Hod míčkem do panáka (dřevěného, neplést s panákem vodky), hod kroužky na bodované kolíky (v těch jsem bodoval k druhému místu i já), porážení kuželek míčkem pro kočky (pěkně zahýbaly ty míčky, oba asi utíkaly před kočkami), namotávání provázku s autíčkem na první dotek (šlo to, ale nesměl foukat vítr), hod podkovou na cíl a přesnost (obdoba francouzské hry Petangue) a česká specialita - soutěž o nejkrásnější mužskou nohu. Pan Petr Jílek pravidla velice přesně a jasně vysvětlil a šlo se bojovat. Každý si mohl vyzkoušet svůj um na všech soutěžních stanovištích. Kuželky byly velký oříšek. Zrovna tak vhodit míčky do pusy panákovi. Jen několika zkušeným se dařilo. Zato hod kroužky byl velmi atraktivní a namotávání provázku s autíčky byla velmi lukrativní činnosti. Po absolvování všech těchto úkolů zahájil pan Petr Jílek soutěž v hodu podkovou. Dvě desetičlenná družstva proti sobě začala dlouhé a zajímavé klání. Hodit zhruba čtvrtkilovou podkovu přesně ke kolíku nebo k podkově spoluhráče na centimetry byl leckdy výkon urputný. Aby si soutěžící trochu oddechli, přijely je pobavit a potěšit svým vystoupením mažoretky děvčata z Jablonného v Podještědí, nazývající se Jablůňky. Jejich skvělý výkon pochodový tanec na různou hudbu, odměnili přihlížející bouřlivým potleskem. Pak se dohrálo zbývajících pět kol hodu podkovou. Nejvíce se všichni těšili na sedm odvážlivců, kteří se rozhodli bojovat v soutěži o nejkrásnější nohu (svoji a mužskou). Po zavěšení potřebné plenty a rozdání hlasovacích lístků začala přehlídka vykukujících nožek. Společný nástup, samostatná produkce a závěrečné odhalení. Sečetly se body a hle, vítěz byl na světě. Nejkrásnější pánskou nohou se pyšní pan Miroslav Nývlt. Na samý závěr her byly vypsány diplomy a připraveny drobné ceny. Pro všechny zúčastněné byla největší výhrou dobrá nálada a příjemně prožitý den. Potom se zapálil oheň, opékaly se buřtíky, pilo se vínečko a pivečko. Podvečerní náladička po dobré soutěži, jak má být. Nejvíce medajlí a diplomů vyhrál pan Václav Paluš dvě zlaté za hod kroužky a hod podkovou společně s panem Janem Procházkou a jednu stříbrnou za hod míčkem do panáka. Pak už se sedělo, pilo, klábosilo a dobrá nálada z krásného dne tekla proudem. Z podmračeného dne se vyklubal krásný hvězdičkový večer. Hvězdnou oblohu obdivovalo 16 zbylých lidiček, které stmelil krásný sportovní den, zakončený fantastickou zprávou, že Roman Šebrle vyhrál v Japonsku zlatou olympijskou medajli. A 35 členů Místní organizace Svazu tělesně postižených občanů ve ě ji ten den vyhrálo s ním. Zdeněk Nigrin Milí přátelé divadla, Léto nám uteklo, jak ta voda. Velmi se omlouvám, že jsem nestihl uzávěrku zářijového čísla, ale sto víte, prázdniny a dovolené. Náš ochotnický spolek Nopoď hrál, resp. připravoval se, že budeme hrát 20. července Dívčí válku v lesním divadle v Mlýnech-Kytlici. A jak to dopadlo, nechám slovo principálovi, lépe bych to nenapsal : Zmoklá Dívčí válka v Lesním divadle Mlýny V pátek 20. července mohlo být v Lesním divadle Mlýny divadelně moc příjemně. Přichystána byla komedie Dívčí válka. Celé odpoledne svítilo sluníčko, i večer, když v šest hodin dorazili herci novoborského divadla Nopoď a společně s organizátory připravovali vše potřebné k večernímu představení, nic nenasvědčovalo tomu, že hra skončí dříve než se mohla pořádně rozjet. Přes určité obavy z účasti se nakonec sešla i velmi pěkná návštěva - přes 130 diváků - a dobře připravení a nabuzení herci podle časového plánu zahájili po půl deváté své vystoupení. Po prvních salvách smíchu, provázejících hned úvodní repliky této rozverné komedie, se oči diváků i herců začaly více a více zvedat od jeviště k nebi, kam se neuvěřitelnou rychlostí přihnaly děsivě černé mraky. Obloha se jimi zcela zatáhla, zvedl se prudký vítr a v dáli se začaly klikatit zlověstné blesky. Každému bylo jasné, co bude následovat. Nasvícené jeviště a naplněné hlediště začaly skrápět první kapičky, aby za krátkou chvíli přešly ve vydatnou průtrž mračen, před kterou nebylo jiného úniku než rychlý útěk z areálu. Každý si asi dovede představit, co se v otevřeném přírodním divadle v takovém okamžiku může dít. Hra zastavena, technici divadla přikrývající citlivou zvukovou techniku, organizátoři odnášejí do prostorově omezeného zákulisí elektrická světla, běží se zakrýt za kopcem vzdálený přenosný generátor, který bylo nutno nechat běžet, jednak aby lidé měli osvícenou cestu pro odchod z rokliny a jednak aby herci mohli uklízet kulisy. Mezitím byla divákům nabídnuta možnost vrácení vstupného; mnozí tuto možnost solidárně bez váhání odmítají, ale i tak pokladny se tvoří menší fronta, kde diváci dostávají proti vráceným vstupenkách (Pokračování na stránce 11) 10

11 (Pokračování ze stránky 10) zpět teď zcela promáčené bankovky. Ještě zaznívá spontánní potlesk diváků jako výraz odměny hercům, kteří ne vlastní vinou nemohli představení dokončit. Je to v novodobé historii Lesního divadla Mlýny vlastně (teprve) druhý případ, kdy bylo nutno představení ukončit kvůli dešti. Poprvé to bylo při folkovém festivalu před dvěma lety a nyní tedy podruhé, Věříme, že co se týče této nepřízně počasí, má Lesním divadlo "vybráno" a že (nejen) tato pátá sezóna proběhne bez tohoto nepříjemnému, bohužel ale neovlivnitelného, povětrnostního jevu. 25. července jsme hráli Poprask na laguně v lesním divadle ve Sloupu. Diváků přišlo dost a kromě potlesku i kritika byla velmi pochvalná. Zmíním ještě recesistickou akci v Krásné Lípě, kde 1. září bylo kromě slavnostního setkání Čechií historických motocyklů, které se zde vyráběly, také pokus o zápis do České guinesovy knihy rekordů v počtu lidí na jednom místě v jégrově spodním prádle, neboť i jégrovky se narodily v Krásné Lípě. Tak a prozatímní rekord jégristů v Kr. Lípě 2007 byl šťastných a veselých třináct a z toho nás nopodistů jsme byli čtyři. V. Chalupníček Festival Středověké a Renesanční hudby Lublaň 8. 9.IX Vokálně instrumentální soubor Lusatia consort při ZUŠ byl pozván na další ročník Festivalu Srednjeveške in Renesansne glasbe v Ljubljani. Během dvou prázdninových soustředění se podařilo nacvičit čtrnáctičlennému jádru souboru pod uměleckým vedením Mgr. Štěpána Přenosila dva hodinové bloky skladeb pojímající hudbu od středověku, přes renesanci, po současnou filmovou hudbu. Do Slovinska odjíždíme již ráno ve čtvrtek 6.září. První zastávkou je Studio Goliáš rádia Proglas v Brně. Od 17 hodin ve velmi příjemném prostředí probíhá naše zvuková zkouška, a v 19:15 začíná živé vysílání pořadu Jak se vám líbí? Moderátor Milan Tesař vede konverzaci se souborem velice klidným způsobem, takže již po první skladbě Ave Regina caelorum padá tréma. Na dotazy moderátora odpovídají Štěpán Přenosil a Michal Stránský. Během 45 minut, které utekly jako voda jsme stačili posluchačům nabídnout jenom zlomek našeho repertoáru, ale podle okamžitého telefonického ohlasu vystoupení posluchače příjemně oslovilo. Během noci se malým autobusem přesouváme do slovinské Logarské doliny. Celou noc vydatně prší, ale ve chvíli, kdy vyrážíme na prohlídku národního parku, déšť ustává. Výhled na majestátné vrcholy hor Triglavského hřebenu je odměnou za několikahodinový výstup. Do večera jsme v Lublani. Organizační tým Středověkých dní pro nás připravil ubytování na studentských kolejích. Rychle osprchovat, a jdeme do hajan. Zítra nás čeká náročný muzikantský den. Snídaně v Menze kolejí, a na desátou hodinu odjíždíme do historické části Lublaně, na Trojmostí. Tady nás čeká první vystoupení. Kromě pozorných posluchačů se na nás začíná usmívat i sluníčko. Po předchozích uplakaných dnech je to vyslovený zázrak. Postupně vystupujeme na Čankarjevom nábřeží a Prešerenovom trgu. V poledne se přesouváme o šest kilometrů západněji k velkému nákupnímu komplexu City Park. Tady po obědu, zajištěném pořadateli vystupujeme dvakrát na sponzory postaveném pódiu se středověkými atributy. V areálu improvizované vesnice se střídají šermíři, metači vlajek, kouzelníci i artisté na chůdách a samozřejmě hudebníci. Pro nás je zajímavé srovnání s hudbou italských dudáků Clamor et Glaudium. Čas rychle utekl, a je tu večer. Vracíme se do našeho dočasného bydliště ve čtvrti Vič. Nedělním ránem zní za okny zvony z několika lublaňských kostelů. Ano je tu den sváteční. Pro nás to znamená probuzení do posledního dne na Středověkých a Renesančních dnech. Po snídani nás autobus odváží na Lublaňský hrad.. Krátká zkouška v prostorách kostela Svatého Jiří a začíná sváteční mše. Hudebně ji zajišťuje Lusatia consort a pro návštěvníky mše, ale i náhodné turisty je to krásné pohlazení po duši. Dopoledne máme na prohlídku středověké tržnice. Po obědě a krátké zkoušce v prostorách Miniteatru Zahajujeme prvním hudebním blokem hlavní program na nádvoří Lublaňského hradu. Následuje průvod všech vystupujících souborů, a čtyřhodinová exibice učinkujících ze Srbska, Chorvatska, Itálie, Slovinska a České republiky. Spolu s Lusatií consort tu naše barvy hájila šermířská skupina Equites z Žatce. Podruhé se dostáváme do kotle diváků před sedmou hodinou. Kromě skladeb Lusatie consort tu dostává prostor pro předvedení gotické hudby i pětičlenná sekce nazývající se Jääääär. Program Středověkých a Renesančních dní v Lublani končí před dvacátou hodinou. Čeká nás společná večeře s pořadateli a vystupujícími soubory a noční cesta do Čech. Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům souboru Lusatia consort, uměleckému vedoucímu Mgr. Štěpánovi Přenosilovi za příkladnou reprezentaci, městu za finanční spoluúčast na cestě. Za o.s. Lusatia consort Zdeněk Urbanec 11

12 Kam s tím? Vážení spoluobčané, jednoho krásného dne jsem měla nápad. Zatím nevím, zda byl dobrý, či naopak. To ukáže čas. Ráda bych se s vámi o něj podělila. Schovávala jsem si doma různé druhy porcelánového nádobí, které jsem už neměla v sadách (něco upadlo na zem členům mé rodiny a někdy něco i mně bohužel) a ještě byl jeden důvod, který hromadil kousky porcelánů do úschovy na horší časy. A to mikrovlnná trouba. Schovala jsem hrnečky a talíře se stříbrem a zlatem. Co kdyby se někdo z rodiny spletl a dal je do vytoužené trouby omylem? To jsem nemohla riskovat. Avšak při větším úklidu nastala otázka Kam s tím?, jelikož uložené kousky už nikdo nechtěl a i já si občas udělala radost a zakoupila si nějaký nový unikát. Dostávám se zpět k mému nápadu. Pracuji v Dětské léčebně, kde máme stále nedostatek nějakého sortimentu (znáte děti, každou chvilku jim něco upadne na zem, a tak nádobí z mé domácnosti putovalo právě sem. Opravdu ho tu ještě využijeme. A proč vám popisuji tento proces? Protože se vás chci zeptat, zda také nemáte stejnou zkušenost Kam s tím? porcelánem a je vám líto ho vyhodit, protože je jinak v pořádku. Mohli byste nám ho věnovat? V léčebně by ještě posloužil dětem. Pokud máte doma čajové hrnečky, mělké, hluboké nebo dezertní talířky a jsou neporušené a nevíte co s nimi, tak my bychom je od vás rádi převzali. Pokud se někdo rozhodnete k tomuto kroku, tak vás poprosím, zda by to mohlo být od pondělí do pátku od 7.00 do hodin k vrchní či staniční sestře, nebo výjimečně odpoledne po 14té hodině a o víkendu na naší vrátnici. Samozřejmě je ještě možnost se domluvit nejdříve telefonicky na čísle sestra Rampouchová Helena a Peterková Dana. Předem děkuji a přeji hezký barevný podzim. Helena R a m p o u c h o v á vrchní sestra léčebny Angličtina nejen pro maminky na mateřské dovolené V letošním školním roce otvíráme třetí ročník výuky angličtiny v dopoledních hodinách. V nových kurzech pro mírně a středně pokročilé navážeme na to, co jsme se již naučili. Zváni jsou všichni, kdo mají zájem o prohloubení svých znalostí z angličtiny. Kurzy budou probíhat 1x týdně v prostorách Mateřského centra Ovečka pod vedením Mgr. Milana Svobody. Jednou v měsíci nás navštíví rodilí mluvčí, kde si budeme moci vyzkoušet své jazykové znalosti přímo v praxi. Výuka pro první pololetí byla zahájena 18. září 2007 od 9:15 do 11:00 a bude ukončena 31. ledna Přesto se však můžete hlásit do 8. října Těm z vás, kteří jste na mateřské a rodičovské dovolené je po čas kurzu zajištěné hlídání dětí v krásně vybavené herně. Zde se vaše ratolest určitě nudit nebude. K dispozici je vybavená herna hračkami a kuličkovým bazénem, dále také kuchyňka k přípravě teplých nápojů a svačin nejen pro děti. Kurzy angličtiny pro mírně a středně pokročilé jsou otevřeny všem Vám, kdo už umíte něco v angličtině zaspikovat a máte zájem o to si své znalosti prohloubit. Pokud jste na rodičovské dovolené nebo Vám vyhovuje doba výuky, kontaktujte nás na nebo telefonicky na čísle Kurzovné na pokrytí nákladů spojených s výukou je stanoveno ne 500,- Kč za pololetí. Na setkání s Vámi se těší za o.s. Dětská zahrada Ing. Jana Kálecká, předsedkyně Informační servis Okresního ředitelství policie v České Lípě Dopravní nehodovost na Českolipsku od počátku roku do konce měsíce srpna Od počátku ledna do konce srpna evidují dopravní policisté na Českolipsku 1276 dopravních nehod, což je o 59 nehod méně než v roce předchozím. Následky letošních dopravních nehod jsou téměř identické s rokem V letošním roce zemřelo na silnicích 13 našeho okresu 13 osob, zatímco v roce loňském osob se zranilo těžce, což je o jedno těžké zranění méně než v roce osob utrpělo zranění lehké, je to o 7 lehkých zranění více než v roce Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, za čímž si můžeme například představit nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, nevěnování se řízení nebo neopatrné couvání či otáčení se na silnici.v 68 případech nehodu zavinil řidič pod vlivem alkoholu a ve 160 případech byla příčinou nepřiměřená rychlost. Nejvíce dopravních nehod se stalo v pátek, následným kritickým dnem je pondělí a po něm středa. nejméně nehod se stalo v neděli. Platební karty jsou stále častěji zneužívány neoprávněnými osobami Od ledna letošního roku do dnešního dne oznámili občané odcizení 78 platebních karet, policisté dosud objasnili 15 případů. Za stejné období roku loňského zloději zcizili 93 platebních karet a v jen v 11 případech zjistili policisté jejich totožnost. Efektivní obrana před zneužíváním platebních karet spočívá především v samotné prevenci. V zájmu předcházení zneužití platební karty je proto nutné dodržovat několik následujících základních zásad. Platební kartu při převzetí ihned podepište. Zjistěte si pravidla její blokace u příslušného peněžního ústavu a uložte si do mobilního telefonu telefonní číslo na linku zajišťující blokaci karty. Nikdy nenechávejte kartu bez dozoru. Chraňte ji před kapesními zloději a ukládejte ji výhradně ve vnitřních kapsách blízko těla nebo ve vhodných pouzdrech. Zablokujte si platební kartu k platbám přes internet, pokud této služby nevyužíváte. PIN nikdy neuschovávejte společně s kartou. Rozhodně nezadávejte PIN v přítomnosti cizích osob a nenechte je nahlížet přes rameno. Všímejte si nestandardně fungujících a vypadajících bankomatů, zejména různých poškození či neznámých přidaných zařízení. Všechny podezřelé poznatky neprodleně hlaste Policii ČR, případně také informujte váš peněžní ústav. Na svou neopatrnost při zacházení s kartou například doplatila mladá žena při nákupu v českolipském Intersparu, když ponechala svou kabelku bez dohledu zavěšenou na nákupním košíku. Neznámý zloděj jí během nákupu z kabely vytáhl peněženku, kde našel tři platební karty, ze kterých pak během několika minut stačil vybrat 30 tisíc korun. 12

13 Dům dětí a mládeže áček tel.+fax: http: //www.ddm.cvikov.cz Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2007/2008 pro všechny zájemce ve věku od 2 let 1/ RYBÁŘSKÝ středa 15,00-16,00 hod.- p.petrus, Salavec áček + příroda rybolovná technika, řády, chytání ryb, soutěže 2/ KYNOLOGIE sobota 14,00-16,00 hod. + neděle 9-12 hod. p.studničný kynologický areál výcvik psů, výlety, soutěže, soustředění 3/ TANEČNÍ 1 začátečníci L.Libichová, Dědková disko tance, vystoupení, soutěže, soustředění termín schůzek bude upřesněn 4/ TANEČNÍ 2 pokročilí L.Libichová, Černá disko tance, vystoupení, soutěže, soustředění termín schůzek bude upřesněn 5/ ANGLIČTINA - DOSPĚLÍ pátek 16,00-18,00 hod. klubovna áček výuka anglického jazyka p. Stránský 6/ POČÍTAČE středa nebo čtvrtek 16,00-18,00 hod. p.hrubý áček - základní obsluha + počítačové hry 7/ LETECKO-LODNÍ MODELÁŘ pondělí 15,00-16,00 hod. p.grančič áček výroba leteckých a lodních modelů, soutěže 8/ PAPÍROVÉ A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ středa 15,00-16,00 hod. p.hána áček stavba různých maket a modelů, výstavy, soutěže 9/ STOLNÍ TENIS I MLADŠÍ úterý 18,00 20,00 hod + pátek ,00 hod. - p.tomek, Macela - Sokolovna tréninky, soutěže, soustředění 10/ STOLNÍ TENIS II STARŠÍ úterý 18,00 20,00 hod. + pátek 15,00-20,00 hod. - Růžička, Tenk - Sokolovna tréninky, soutěže, soustředění 11/ STOLNÍ TENIS III DOROST úterý 18,00 22,00 + pátek 15,00-22,00 hod. p. Plaček, Fojt Sokolovna tréninky, soutěže, soustředění 12/ STOLNÍ TENIS IV DOSPĚLÍ úterý 18,00 22,00 + pátek 15,00-22,00 hod. vedoucí družstev - Sokolovnatréninky, soutěže, soustředění 13/ ODBÍJENÁ I DOROST + DOSPĚLÍ středa 20,00-22,00 hod. - p.hokr, pí.langrová Sokolovna rekreační sport 14/ ODBÍJENÁ II DOSPĚLÍ p.kocman středa 18,00 20,00 hod. Sokolovna rekreační a závodní sport 15/ LEHKÁ ATLETIKA I - mladší pí.augustová, Podolák termín tréninků bude upřesněn Sokolovna, tělocvična ZŠ, školní hřiště. 16/ LEHKÁ ATLETIKA II - starší p.janda termín tréninků bude upřesněn Školní hřiště, Sokolovna, příroda 17/ LEHKÁ ATLETIKA III - dorost p. Libich, rozpis tréninků bude oznámen dodatečně Sokolovna + školní hřiště 18/ CVIČENÍ RODIČU S DĚTMI I středa 16,00-17,00 hod. - Sokolovna pí. Fialová cvičení rodičů s dětmi ve věku od 2 do 6-ti let 19/ CVIČENÍ RODIČU S DĚTMI II středa 17,00 18,00 hod. Sokolovna pí. Fialová cvičení rodičů s dětmi ve věku od 2 do 6-ti let 20/ SPORT PRO VŠECHNY 1.-4.třída pondělí 17,00-18,30 hod. pí. Skibinská Sokolovna pohybové cvičení pro děti 21/ DÍVČÍ KLUB od 3.třídy úterý 15,00-16,00 hod. pí. Isičová áček základy šití, pletení, háčkování, vaření 22/ KERAMIKA pí. Skibinská přihlášky do oddílu po konzultaci s vedoucí. Musí odevzdat i dosavadní členové oddílu 23/ NOHEJBAL I p. Čihák + členové oddílu určeno dětem a mládeži schůzky kurty u Sokolovny pátek 16,00 18,00 hod. 24/ NOHEJBAL II p. Čihák + členové oddílu určeno dospělým Sokolovna sobota od hod. + kurty u Sokolovny dle dohody 25/ JEZDECTVÍ sl. Stanojkovičová pátek 14,30 17,30 areál jezdeckého klubu ve Sloupu v Čechách určeno pro děti od 8-mi let cena 400,- Kč měsíčně P O D M Í N K Y Č L E N S T V Í : 1/ řádně a úplně vyplněná přihláška 2/ zaplacení členských příspěvků a to : děti 100,- Kč bez ohledu na počet oddílů /není omezeno/ dospělí 150,- Kč za každý oddíl Přihlášky a peníze je nutné odevzdat do áčku v termínu od do Přihlášku na školní rok 2007/2008 odevzdají i členové přihlášení v předchozích letech a vlastnící průkazku. Tuto průkazku je nutno předložit k potvrzení. Bez potvrzení průkazky je členství neplatné a nelze využívat slevy a výhody člena áčku. Potvrzená průkazka je dokladem o zaplacení členského příspěvku na daný školní rok. Přihlášky odevzdané ve výše uvedeném termínu budou zařazeny do slosování na mikulášské diskotéce /týká se pouze dětí do 15ti let/ o hodnotné ceny I.cena horské kolo. Po termínu je možné se dále do oddílů hlásit, ale bez nároku na zařazení do losování. Činnost oddílů bude zahájena od pondělí , pokud se vedoucí nedohodnou jinak. Případné oddílové příspěvky si určí každý oddíl samostatně. Tyto příspěvky musí být též řádně vyúčtovány /zodpovídá vedoucí oddílu /. Podrobnější informace získáte ve áčku nebo na telefonu , UPOZORNĚNÍ : ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDÍLU SE MOHOU ZÚČASTNIT POUZE ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠENÍ A REGISTROVANÍ ČLENOVÉ. Václav Macela, ředitel Domu dětí a mládeže áček 13

14 Poděkování Dům dětí a mládeže áček by rád touto cestou dodatečně poděkoval sponzorům, kteří přispěli věcnými dary na zajištění chodu letního tábora v San Menaiu Gargano, Itálie. Díky Vám jsme mohli dětem zpestřit pobyt. Za Dům dětí a mládeže áček Jana N i g r i n o v á Děkujeme touto cestou Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve ě, zvláště paní Martě Studničné a Lídě Vrabcové za uspořádání naší smaragdové svatby. Manželé Jiří a Věra Š t y s o v i Touto cestou děkuji Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve ě za upřímné blahopřání k mým 94. narozeninám. Též děkuji paní Vrabcové a její sestře za osobní předání milého dárku. Elsa T e s á r k o v á Děkuji prostřednictvím Zpravodaje Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve ě, jmenovitě paní Fribertové, za upřímnou gratulaci a milý dárek k mým narozeninám. Mirko K o u c k ý Toto poděkování mělo vyjít již v minulém čísle Zpravodaje, snad tiskařským šotkem, nebo něčí vinou, vychází až nyní. Přesto se omlouvám a zároveň dodatečně přeji oslavenci vše nejlepší. Petr Foltýn člen redakční rady Zpravodaje Děkuji touto cestou členkám Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve ě paní Vrabcové a paní Jandové a členkám Klubu žen při MěÚ paní Buřičové a paní Holubcové za milé dárky, upřímná blahopřání a příjemné posezení u příležitosti mých narozenin. Věra P e š k o v á Dne 24. října 2007 uplyne jeden rok od smrti mého syna Václava Krause z Lindavy. Bolestná rána v našich srdcích však stále zůstává. Kdo jste Václava znali a měli rádi, věnujte mu, prosím, v tento den tichou vzpomínku. Maminka Marie a bratr Petr Lindava Na státní svátek Den vzniku samostatného československého státu se v neděli 28. října 2007 v Sadu 5. května ve ě od hodin uskuteční pietní pokládání věnců u pomníku padlých bojovníků za svobodu. Děkujeme za vaši účast při tomto aktu. Za ČSBS Ladislav H a n ž l í k V měsíci říjnu 2007 oslaví svá významná jubilea tito občané : Běhal Karel Trávník 91 let Dubská Ludmila 83 let Formánková Františka 80 let Halířová Jindřiška 80 let Hanusová Danka 80 let Jodasová Věra 81 let Kovaříčková Anna 92 let Krupičková Ludmila 81 let Novotná Božena 86 let Šimčíková Margareta 82 let Šoltysová Helena 84 let Teplík Stanislav 80 let Zeman Karel 89 let Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalších letech. Za SPOZ Marta S t u d n i č n á Městský úřad nabízí k odprodeji starší počítače a monitory. Cena ,- Kč dle posouzení. Zájemci se mohou hlásit na správním odboru u p. Bělinové do 20. října Studio POLAROID, CTS, a.s. Dokladové fotografie (OP, cestovní pas, řidičský průkaz, ) je stále možné pořídit i ve ě, v budově Městského úřadu v přízemí, naproti nově přestěhované matrice. Přístrojem POLAROID zhotovujeme 4 ks fotografií za cenu 125 Kč. Provozní doba je pondělí a středa od 14 do hodin. Pro lepší kvalitu fotografií doporučujeme barevné oblečení. Informace na tel.:

15 EKOPORADNA ORSEJ při Společnosti pro Lužické hory Akce plánované na říjen 2007 : Nejlepší sběrač lesních plodů 2007 Ekoporadna ORSEJ při Společnosti pro Lužické hory v Jablonném v Podještědí vyhlašuje od 1. září 2007 již podruhé, u příležitosti nadcházejícího Světového dne zvířat, soutěž nazvanou: Nejlepší sběrač lesních plodů aneb i zvířátka musí v zimě jíst. Cílem této soutěže je prohlubovat kladný vztah k přírodě, získat dobrovolníky a také pomoci přežít lesní zvěři někdy dlouhé zimní období. V loňském roce, kdy se tato soutěž uskutečnila poprvé, nasbírali účastníci 560 kg lesních plodů. Nejvíce se nasbíralo žaludů, které jsou velmi hodnotným krmivem pro lesní zvěř. Doufáme, že ani letos se účastníci nedají zahambit a třeba padne i rekord, za který budou vděčna především zvířátka. Nejvíce jim chutnají, žaludy, kaštěny, bukvice nebo uschlé pečivo. Nasbírané plody můžete nosit vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do hodin k nám do ekoporadny. A pro ty, kteří ještě nevědí, kde se nacházíme, tak je to přímo u autobusové zastávky Zdislavy z Lemberka 335 v Jablonném v Podještědí. Pro vítěze jsou nachystané odměny v podobě pěkných publikací. Vyhodnocení proběhne v pondělí 26. listopadu 2007 a hned ve středu 28. listopadu dojde k předání cen nejpilnějším sběračům. 15. září 2007 Hrátky s přírodou. Již podruhé se uskutečnil v MŠ Studánka podzimní ekoden, nazvaný Hrátky s přírodou. Pro širokou veřejnost a především pak pro rodiny s dětmi zde byl připraven pestrý celodenní program. Děti i s rodičema shlédli dvě ekologická představení Divadelní společnosti Ludmily Frištenské, nazvané Babička školnice. A poté si mohli vyzkoušet například pletení z proutí, uříznout kus polena, zatlouci hřebík. Velmi vděčnými dílničkami bylo také zdobení keramických sluníček, dekorování plátěných tašek, sypané obrázky kořením či výroba pěkných dřevěných rámečků. Své znalosti si děti i jejich rodiče mohli prověřit na stanovištích s bylinkami, luštěninami nebo stanovišti s vycpaným zvířectvem. Po celé zahradě byly rozmístěny přírodovědné otázky, u kterých se nejeden návštěvník zapotil. Všichni návštěvníci na této akci mohli podpořit hlasování O strom roku Přestože si s námi počasí během dne zahrávalo, akce se zúčastnilo téměř 150 účastníků. Cílem ekodnů je přiblížit ochranu životního prostředí nenásilnou formou, s pomocí her, úkolů, soutěží či tvůrčích dílniček. Což v tomto případě bylo splněno a nejen děti odcházely s dobrým pocitem, že se něčemu přiučili. 11. října 2007 Údolí samoty Trasa: Údolí samoty Nový Bor Údolí samoty je oázou klidu lemovanou pískovcovými skalami s zajímavou historií. Proto neváhejte a vydejte se s námi za jeho poznáním. Délka: 8 km, Čas: 3 hodiny Sraz: , 9:00, náměstí ve ě 18. října 2007 Kurz drátkování od hodin Pro velký zájem návštěvníků ekoporadny ORSEJ opět zařadili kurz drátkování, který se uskuteční v ekoporadně od hodin. 25. října Kurz pletení z pedigu Od hodin děti, od hodin dospělí Taktéž pro velký zájem se uskuteční další kurz pletení z proutí nazvaném pedig. Vzhledem k tomu, že děti budou mít podzimní prázdniny, tak pro ně budě připraven kurz od 13 hodin, kde si upletou nádoby na tužky. A pro jejich rodiče bude kurz připraven od hod. Rodiče či prarodiče se naučí plést krásné výrobky, jako jsou servírovací tácy a jiné. Dospělé návštěvníky kurzu prosím o telefonické přihlášení na mobilní číslo do10. října vzhledem k nutnosti objednání materiálu. Případné změny týkající se akcí sledujte na vývěsce ekoporadny ORSEJ, umístěné mezi Rosínou a Quellem a na plakátech, které jsou vždy vyvěšeny před akcí, na plakátovacích plochách i v okolních obcích a v infocentru Jablonného v Podještědí, nebo si můžete zavolat na mob Pro zájemce, kteří chtějí být pravidelně informováni před každou akcí mailem, stačí poslat svůj mail na fotografie a komentáře k jednotlivým akcím pořádaným nejen naší poradnou, ale i ostatními ORSEJÁKY naleznete na adrese: Pro všechny, kteří ještě nevědí, kde se naše ekoporadna nachází Zdislavy z Lemberka 335, Jablonné v Podještědí /bývalý Lovecký zámeček též pionýrák/. Na všechny akce jste srdečně zváni, neváhejte a přijďte, vstupy a materiály jsou zdarma!! Dobromysl obecná Na slunných stáních, pasekách, ve světlých lesích a křovinách, na půdách spíše alkalických, dodává porostům v červenci až srpnu charakteristický nachový ton kvetoucí dobromysl obecná. Je to vytrvalá 30 až 50 cm vysoká bylina, vegetující nejlépe na panenských plochách, protože nesnáší hnojení průmyslovými hnojivy. Kvetoucí nať se sbírá v červenci až srpnu. Seřezávají se asi 30 cm dlouhé kvetoucí a olistěné lodyhy. Spodní, zdřevnatělé o odlistěné části lodyh do drogy nepatří. Suší se ve stínu, v tenkých vrstvách bez obracení, nebo zavěšené volné svazečky lodyh. Využití je omezené, ale v lidovém léčitelství je značně oblíbená. Droze je připisována mnohostranná účinnost vedoucí ke zlepšení celkového stavu organismu. Řezaná nať se užívá v nálevu při onemocnění horních cest dýchacích, při úporném kašli, často ve směsi s lipovým květem. Rovněž se užívá při žaludečních potížích a při nechutenství. Je známé její použití jako koření do polévek a omáček. Heřmánek pravý Příjemně vonná jednoletá rostlina, obecně známá jako polní plevel. Květní úbory (květy) mají střechovitý zákrov a květní lůžko duté, což je charakteristický znak, kterým se heřmánek pravý odlišuje od rmenu. Květní úbory se sbírají od června do října. Musí být plně vyvinuté, (Pokračování na stránce 16) 15

16 (Pokračování ze stránky 15) se žlutými trubkovitými květy rozkvetlými nejvýše do jedné třetiny lůžka. Stopky květů nesmějí být delší než 2 cm. Sběr se provádí nejlépe speciálním hřebenem. Nerozvité úbory (poupata) i listy drogu znehodnocují. Sbírané květy musí být zbaveny cizích příměsí. Suší se ve vrstvě cca 2 cm vysoké ve stínu a dobře větrané místnosti. Při použití umělého tepla nesmí přestoupit teplota 40 C. Heřmánek pravý je siličnatá droga a vyšší teplota ji znehodnocuje. Při sušení se neobrací, protože se rozpadá. V obalech se nesmí stlačovat. Špatně usušený ztrácí barvu a vůni. Účinné látky působí protizánětlivě a dezinfekčně, uvolňují křeče a zvyšují pocení. Vhodné je užití ve formě nálevu při průjmových onemocněních, při zánětech močových cest a při žaludečních poruchách. Zevně se používá při ošetření popálenin, na špatně hojící se rány, při kožních vyrážkách. Jako kloktadlo je účinný při nemocech dutiny ústní a hrtanu. Značné užití je v kosmetice. Hloh obecný a hloh jednosemenný Na kamenitých stráních, ve světlých lesích, podél cest a v blízkosti sídlišť roste hloh u nás i v celé Evropě. Je to hustý, trnitý keř, někdy nízký stromek, který se v květnu a červnu zahalí do velkého množství bílých kvítků uspořádaných ve vrcholičnatá květenství. Oba hlohy patří u nás k nejrozšířenějším volně rostoucím druhům. U obou se sbírají květy a květy s listem. Jinak než bíle zbarvené květy ozdobných hlohů se nesbírají. Sběr se provádí těsně před plným květem obvykle seřezáváním nebo sestřiháváním části mladých letorostů. Pro získání květní drogy se ručně vyberou pouze květy, při sběru listu s květy se odstraní všechny části větévek i jiné příměsi. Suší se nejlépe v tenké vrstvě na lískách ve stínu a za dobrého přístupu vzduchu. Při umělém dosoušení se používá teplota do 35 C. V září se až říjnu se sbírají vyzrálé plody, červeně zbarvené malvičky. Sběr se provádí ručně, lze však využít i heřmánkových nebo borůvkových hřebenů. Sebrané plody se zbaví všech příměsí a poškozených plodů. Suší se nejlépe na lískách umělým teplem do 60 C. Příměs zčernalých a připálených plodů je nepřípustná. Hlavní použití v léčebné péči má květ a květ s listem. Obě drogy mají význam pro posílení srdeční činnost a úpravu krevního tlaku.drogy se používají obvykle v nálevu samotné i ve směsích. Obdobné užití mají i plody. Hluchavka bílá Hluchavka bílá, v léčitelství známá též jako hluchá kopřiva nebo planá kopřiva, je vytrvalá rostlina, rostoucí nejčastěji v křovinách, příkopech a na rumištích. Kvete od května do září bílými květy uspořádanými v lichopřeslenech. Sbírají se bílé, pyskaté květní koruny bez kalichů a dalších příměsí, opatrným otrháváním koruny. Nasbírané květy se ukládají do košíčků. Suší se v tenké vrstvě, nejlépe na sítech. Jako jedna z mála rostlin se může sušit na slunci. Dobře usušená droga si uchovává bílou, slabě nažloutlou barvu. Ihned se balí do igelitových sáčků, neb velmi snadno přejímá vzdušnou vlhkost a při opakovaném dosoušení hnědne. Užívá se při chorobách horních cest dýchacích pro uvolnění hlenů. Chrpa modrá Začátkem léta rozkvétá chrpa modrá na okraji obilných polí, podél polních cest a na slunných stráních. Je to jednoletá, 30 až 50 cm vysoká bylina. Řídce olistěná větvená lodyha nese modré, někdy narůžovělé až bělavé květy. Sbírají se buď samotné okrajové, výrazně modře zbarvené květy, nebo celé květní úbory se zeleným šupinatým zákrovem. Suší se rychle ve stínu v tenké vrstvě a za dobrého přístupu vzduchu. Po dokonalém usušení se balí do neprůhledných obalů, protože na světle rychle ztrácí barvu. Droga má mírné, protizánětlivé účinky a podporuje trávení. Jahodník obecný Vytrvalá rostlina vysoká asi 20 cm dává červené plody - jahody. Roste na slunných stráních, lesních pasekách i na mezích. Kvete od června do září drobnými bílými květy. Často se vyskytují jiné planě rostoucí druhy, např. jahodník trávnice a jahodník vyšší, dorůstající až do 40 cm s jahodami, které nesnadno opadají. Jahodník trávnice má plody červené pouze nahoře. Otrhávají se také nesnadno i se sevřenými kališními lístky. V období květu, tedy od června do září, se sbírají listy výhradně planých jahodníků i s řapíky. Příměsi trav a lodyh je třeba odstranit. Surovina se suší v načechraných vrstvách do 10 cm ve stínu a za dobrého přístupu vzduchu. Použije-li se umělého tepla, nesmí být vyšší než 25 C. Droga působí mírně svíravě a protizánětlivě. Vnitřně se používá při zánětech střevní sliznice spojených s průjmy. Listy jahodníku jsou vhodné k přípravě čajového nápoje, například ve směsi s ostružiníkem a maliníkem. Jetel luční Kvete od května do října na lukách i polích. Květní hlávky, až 2 cm velké, jsou červené až červenofialové. Jetel luční poznáme snadno podle světlejší šípovité skvrny uprostřed celokrajných lístků. Používá se také jako hodnotné krmivo skotu a zlepšuje i půdní úrodnost. Pro získání drogy se sbírají celé květní hlávky těsně po rozkvětu. Plně nakvetlé nebo překvetlé hlávky při sušení hnědnou a rozpadají se. U sebraných hlávek se odstraňují podpůrné palisty. Suší se bez obracení v tenké vrstvě. Prvý den na slunci a pak se dosoušejí ve stínu za dobrého přístupu vzduchu.droga musí zachovat původní barvu, zhnědlé hlávky se po usušení odstraní. Při skladování je třeba drogu chránit před světlem a vlhkem,,jinak rychle podléhá zkáze. Nálev z drogy se užívá zevně při ekzémech a hnisavých ranách jako dezinfekce. Doba sběru je červen až září. Jetel plazivý Roste na lukách,pastvinách, zahradách, v parcích i podél polních cest. Je to nízká, vytrvalá bylina s bělavou, sedlovitou skvrnou na trojčetných typických listech. Jetel plazivý-bílý kvete od května do října, květní hlávky jsou bílé, na okrajích trubkovitých květů narůžovělé, asi 1 cm velké. Jetel plazivý je významnou včelařskou rostlinou. Uvádí se, že z plochy 1 ha je možno získat až 100 kg medu. Jako droga se užívají celé květní hlávky. Sběr se provádí tak jako u jetele lučního na počátku květu. Podpůrný palist, překvětlé hlávky a další nečistoty se odstraní. Suší se prvý den na slnci v tenké vrstvě a dosouší se ve stínu za dobrého přístupu vzduchu. Užívá se ve směsích při revmatických bolestech a otocích kloubů. Doba sběru je červen až září. David M i k u l c a Pravda o Černých baronech V padesátých letech se nedostávalo V ČR uhlí, zkrátka neměl ho kdo v dolech nakopat. A tu přišel na spásný nápad prezident republiky Klement Gottwald a jeho zeť, ministr národní obrany JUDr. Alexej Čepička, že by uhlí mohli nakopat vojáci. Tento protizákonný návrh ještě schválil smutně proslulý Bedřich Relcin, který později skončil na šibenici. A tak byly utvořeny útvary PTP pomocné technické prapory. A k nim byli povoláni na dobrozdání místních nebo městských národních výborů politicky nespolehliví vojáci. Nyní mi, čtenáři, dovolte, abych se obšírněji zmínil o těch, kterým se dostalo té cti u PTP sloužit. Nejvíce nás bylo, co jsme měli v posudku napsáno rolnický původ. Ostatně z 244 nevinných lidí, kteří byli v padesátých (Pokračování na stránce 17) 16

17 (Pokračování ze stránky 16) letech popraveni, bylo nejvíce rolníků nebo mužů rolnického původu. Na druhém místě byli synové živnostníků. Zde stačilo, když byl otec trafikant nebo matka hokyně a synáček narukoval k PTP. Také tu byli synové rodičů, kteří vlastnili majetek, stačil rodinný dům. Početnou skupinu tvořili vysokoškoláci, kteří byli z politických důvodů vyloučeni z vysokých škol. Jen málokterému se po vojně podařilo studium dokončit. Další skupinu tvořili duchovní a věřící. Běda mládenci, který před vojnou chodil do kostela! A dál tu byli příslušníci jiných politických stran než KSČ. K PTP byli též povoláni ti, kdo byli jiné národnosti než české a slovenské. A ještě tu byli rebelové. Jim se stále něco nelíbilo. Také byli k PTP povoláni muži nebo jejich příbuzní, kteří ve druhé světové válce bojovali na západní frontě. Nesmím zapomenout na učitele a profesory. Ti se dostali k našim útvarů proto, že málo vtloukali do hlavy žákům a studentům marxismus. A i ten voják, který měl příbuzného v zahraničí (stačil bratranec), byl povolán k PTP. Ti mladí muži, kteří se pokusili o ilegální přechod státní hranice a byli při tom dopadeni, rovněž sloužili u PTP. Nejméně početnou skupinu tvořili šlechtici, baroni a hrabata. Zvláštní skupinu tvořili ti, kteří měli od obce či města v posudku napsáno z ostatních důvodů. Oni marně pátrali, proč u PTP jsou. Velmi jsme my mladí litovali ty, kdo byli k PTP povoláni na paragraf*. Zde ať mi čtenáři prominou, že si číslo toho paragrafu nepamatuji. To byli věsměs starší muži, kteří měli základní vojenskou službu dávno za sebou. Tak se stalo, že mezi námi byli vojáci, kteří se narodili v 19. století! Pomocné technické prapory byly tzv. lehké, kde vojáci pracovali na stavbách, a těžké, kde pracovali v dolech, v podzemí. Vojenská služba u PTP trvala dva roky. Ale ti, co dostali z obce či města do posudku návrat nežádoucí, sloužili déle, já kupříkladu plných třicet měsíců a deset dnů. Bylo to v Petřvaldě u Karviné v letech Ti, kteří četli knížku Miroslava Švandrlíka Černí baroni nebo zhlédli stejnojmenný film, mohou snadno nabýt dojmu, že jsme si užívali legrace s hloupými důstojníky, vytloukali hospody a chodili za ženskými. Je sice pravda, že naši velitelé byli s intelektem na štíru, ale o to byli krutější. V tomto směru hlavně vynikal velitel praporu Slovák Michal Lukáč a velitel roty nadporučík, později kapitán Jaromír Gřešek, který vojáky nepouštěl ani k zubnímu lékaři, i když se jednalo o bolestivý případ. Náš tábor byl obehnán ostnatými dráty a hlídali nás strážci s ostře nabitými samopaly a cvičenými psy. A jaký byl náš denní režim? Bylo to osm hodin práce na dole, dvě hodiny výcviku v terénu a dvě hodiny politického školení. Na práci v šachtě jsme nebyli zacvičeni, na bezpečnost práce se moc nehledělo, na některých úsecích se pracovalo v rychlém tempu, proto docházelo k častým úrazům, někdy bohužel i ke smrtelným. A zatímco my jsme sloužili beze zbraně u útvaru PTP, naše rodiny doma byly krutě pronásledovány. Jediným štěstím pro nás bylo, že se odebrali na věčnost sovětský krutovládce Josef Vissarionovič Stalin a hrobař národa Klement Gottwald. Jinak bychom svůj bídný život skončili v sovětských koncentračních táborech na Sibiři. Po propuštění do civilu nás čekalo další šikanování. Ačkoliv to zní jako zlý sen, to, co jsem zde vylíčil, se skutečně stalo, a to v polovině dvacátého století ve Střední Evropě. S úctou vzpomínáme na kamarády, kteří v dolech padli a na ty, kteří se kvůli popsaným útrapám dnešních dnů nedožili. Čest jejich památce. I kdyby našim pronásledovatelům odpustil Bůh, my nikdy! Černý baron Bohuslav Skalský z Poniklé Paedr. Vladimír Červenka Neschopnost i úspěch Za dobu mého krátkého působení ve ě jsem zaznamenal jeden z příkladů naprosté neschopnosti učitelky. Byla třídní třetí třídy. V době vyučování se z její třídy ozýval téměř stálý halas, lomoz. Vystižnější pojmenování by byl křik. Děti nejen, že po sobě házely papírové koule, ale házely je i na tabuli, když paní učitelka obrácena k ním zády něco na ni psala. Došlo to tak daleko, že na tabuli "vrhaly" jako oštěpy dřevěné násadky, zakončené ocelovým pérem, které se tenkráte používaly ke psaní do sešitů. Vyvrcholení nastalo v okamžiku, kdy se jeden, jak ho nazvat, nepřizpůsobivší žák, odhodlal hodit k tabuli celý skleněný kalamář i s jeho obsahem. Výsledkem bylo přeložení paní učitelky někam na vesnickou malotřídku. Tady se nabízí úvaha, nebyla výsledkem Fišerova nechutenství ke škole a učení obdobná pedagožka? Jméno tohoto žáka jsem si mnohokráte připomněl, zvláště když v pozdějších letech se stal mistrem světa v šachu Američan Boby Fischer. Dnes je to áček, Dům dětí a mládeže, tenkráte to byla Zvláštní škola. Její budova je stále poblíže bývalých závor, nedaleko budovy bývalého nádraží. Chodily do ní děti, které měly výrazný handicap, nevýhodu, prostě zúžené podmínky pro učení. Pokud si pamatuji, byl tam ředitelem pan František Machytka a učitelem pan Karásek. Navštívil jsem tuto školu několikráte, zvláště po tom, co od nich přešel k nám na osmiletku žák Vrzák. Pokračoval u nás normálně, bez nějakých výrazných problémů. Skvělý výsledek odborné práce, vycházející nejen z odborných znalostí, ale hlavně z umění je používat. Opakem tohoto by bylo možno pojmenovat chování jednoho kolegy, jehož syn chodil k nám do školy. Tyto "učitelské" děti to mají ve škole velmi těžké, obzvláště když jejich rodiče trvají, aby jejich synové nebo dcery patřili mezi ty nejlepší. Tak jsem byl svědkem, jak přišel za svým otcem učitelem do kabinetu, aby, jak měl přikázáno, sdělil mu bez prodlení nepříznivou informaci. Nikdy jsem neviděl tak silnou facku, jakou synáček dostal do hlavy. Byla o to větší a silnější, ačkoliv se hoch snažil pevně stát, rána ho poslala k zemi. Knokautovala ho. Po asi deseti letech, kdy jsem byl ve ě, dozvěděl jsem, že dotyčný, tehdy již mladý muž, náhle zemřel, prý na nádor na mozku. Na národně výborovém koberečku Začalo to zcela nevinně. Když jsem jednou stál ve školní jídelně ve frontě na oběd, tak jsem si všiml, že většina žáků vrací nesnědené jídlo. Byla to hrachová kaše s uzeným masem. Někdo maso, někdo kaši. Když občas někdo vrátí něco nedojedeného, nelze se divit. Chutě jsou různé. Tentokráte to však bylo téměř hromadné vracení. Když jsem já vracel prázdný talíř, poznamenal jsem ke kuchařkám "kdyby ty děti věděly, jak bylo za války málo jídla a jak se chtělo jíst, ale nebylo co, tak by si vážily toho, co dnes dostanou k obědu." Po pár dnech jsem byl pozván na národní výbor. Jednal se mnou předseda pan P. a tajemník?. V první řadě mě, (Pokračování na stránce 18) 17

18 (Pokračování ze stránky 17) mírně řečeno, pokárali, že jsem prohlašoval, že by měla být válka, aby si žáci vážili jídla. Vysvětlit si takto moji poznámku bylo pro mě nepochopitelné, ale když se chce pes bít, tak se vždy nějaká ta hůl najde. Následné jednání mně naznačilo, odkud asi vítr věje - nebylo to od Buchlova. "Víte, soudruhu učiteli, dnes nemůže učitel jen učit, musí také dělat něco pro veřejnost. To, že vedete cykloturistický kroužek, je práce, která souvisí se školou, stejně tak šachový kroužek. Vy musíte dělat také něco pro město!" Bráním se tvrzením, že jsem si udělal zkoušky volejbalového rozhodčího a jezdím o nedělích po kraji rozhodovat mistrovská utkání. Do řeči mně skočil tajemník. "To je přece výdělečná činnost, to dobře znám, já pískám fotbalová utkání." Tím mě vyprovokoval k dost nekontrolovatelné reakci. "Víte vůbec, jak se hraje volejbal? Rukama se odbíjí míč přes síť a za rozhodování dostane rozhodčí za jedno utkaní v nižší krajské třídě deset korun a v té vyšší patnáct korun. Zápasy trvají jednu až dvě hodiny, ale cesta k utkáním trvá daleko více, poněvadž ve ě není žádný volejbalový oddíl. Pak ještě jsem aktivním členem dramatického odboru závodního klubu Grafostroje a jako ochotník hraji divadlo." "To není žádná funkce, to děláte pro svou osobní zábavu," přidal se předseda. Jak nazvat takovou argumentaci, aniž by se použilo ostřejší, nespisovné slovo. Nejlépe to vyjádřila skutečnost, že při příštích komunálních volbách již nebyli dotyční zvoleni. Pěšky na Máchovo jezero Říká se mu tak, ale geomorfologicky je to "jen" rybník, veliký rybník, tak se mu začalo říkat jezero. Co to má společného se em? V polovině června roku 1955 se tam vydal pěšky "můj" turistický kroužek. V tomto roce chtělo tehdejší státní vedení navázat na tradici sokolských sletů, když se mu po roce 1948 podařilo Sokol, jako takový, zlikvidovat. Proto místo dobrovolného "chození do Sokola" a nácviku na slet, byl nácvik cvičení prostných žáků a dorostu přenesen povinně do škol. Nebudu spekulovat, proč jsem právě v tom období dostal přidělené hodiny tělocviku a tím musel podstoupit i onen náročný nácvik. Již koncem května se rozšířila pověst, že ze a na I. spartakiádu v Praze nepojedou žádní žáci. V červnu přišlo oficielní potvrzení s tím, že školní vyučování bude v celé republice končit již 15. června. Hned se však našli "horlivci", kterým vadilo, že budou mít učitelé navíc patnáct dní prázdnin, takže se pro ně hledala nějaká práce. Navrhl jsem, že s turistickým kroužkem půjdeme pěšky na Máchovo jezero a po deseti dnech pobytu se vrátíme vlakem zpátky. V mnohých lidech je závist jejich denním chlebem, která jednomu takovému dovolila vypustit z úst: "Má to být ale přece patnáct dní." Jindy celkem tolerantní soudruh ředitel v obličeji zbrunátněl a nezvyklým tónem požadoval opakovat připomínku. Nedočkal se. Snaživý horlivec si najednou uvědomil, že co on bude každý den po osmi až deseti hodinách doma, pokud vůbec bude něco dělat, tak já budu se svými táborníky třináct dní ve dne v noci. Nepamatuji si přesně náš celkový počet, který jedno dopoledne se stany, spacáky, kotlíky i zásobou trvanlivých potravin vyrazil, z dnešního pohledu, na dobrodružnou cestu. Zdravotní zajištění jsem jako vojenský zdravotník mohl sám zajišťovat. Problémem bylo zajištění nezávadné pitné vody a osobní hygieny. V tom prvním mně pomohla znalost speciální mapy a skutečnost, že onen pramen, či studánka na konkrétním místě skutečně byla a v bezvadném stavu. To "druhé" se řešilo konstatováním dotyčného jedince, že támhleten či onen stromek či houští jsou poněkud povadlé, a tak se k němu šlo s lopatkou. Proti ztracení byl zaveden systém dvojic. Každý z ní musel vždy vzájemně vědět, kde je ten druhý a kde jsou ty druhé dvojice. První zastávkou byla oblast "ponorného potoka", jak jsme pojmenovali dávný náhon vedoucí vodu k bývalé brusírně zrcadel, který se místy ztrácel v pískovcových skalách. Prohlídku jsme dělali po skupinách, držíce se lana. Pokládal jsem to tehdy za bezpečné. Poněvadž jsem to nečekal, dodnes si připamatovávám, že první naše přenocování pod stany navštívil otec jednoho našeho táborníka, pan Chyle. Jménem si tak nejsem jistý ani tím, že zda v té době byl holičem. Možná to byl "delegát" i za ostatní rodiče. Na konečné a zpět Nebylo účelem naší cesty dojít co nejrychleji do cíle, ale cestou se bavit, pozorovat přírodu, rozpoznávat rostliny, nerosty a také si něco sami uvařit. Ten první večer to byl jen čaj, poněvadž jsme byli ještě vybaveni od starostlivých maminek. Druhý den, když se blížilo k večeru, stanovali jsme u menšího lesíka, kde nebyla voda. Blízko byl však státní statek, tak dva nejsilnější šli poprosit o propůjčení konve od mléka na vodu. Další den jsme prošli již kolem Máchova jezera a utábořili se asi dva kilometry východně, poblíž hájovny a menšího rybníka. Bylo to na menší louce, na konci předchozího lesa, kde byl vydatný pramen pitné vody. Mělo to tu výhodu, že jsme nemuseli platit kempovné u jezera a dvoučlenná hlídka, která zůstávala na místě, zatím co ostatní se šli koupat nebo na Bezděz, který byl odtud krásně vidět, považovala se po tu dobu hlídky za Robinzony. Po deseti dnech jsme jeli vlakem domů. Bylo by zajímavé, kdybych se při letošním výročí postavení školy, mohl s některým z tehdejších účastníků setkat. Pamatují se ještě na to? Když jsem po mnoha letech navštívil toto tehdejší naše tábořiště, bylo zde vybudované trvalé velké rekreační zařízení jednoho podniku. Zdůvodňoval jsem to přítomností vodního pramene a nedalekého rybníka. Největší překvapení mě však.čekalo při vyúčtování financí, které jsme dostali od odboru školství Okresního národního výboru v Novém Boru. Záloha činila čtrnáct korun na jednu osobu na jeden den a na třináct dní. Na všechny výdaje jsem měl potvrzenky a součet výdajů byl menší než záloha. Úřednice mně vytýkala, že jsem všechno nevyčerpal, třeba tím, že jsem dětem mohl poslední den koupit nějaké čokolády. Divila se mému tvrzení, že jsem se bál toho, že by to nebylo na stravu. Ovšem korunu jsem nasadil, když jsem ji kladl na stůl otvírač na konzervy a stvrzenku na čtyři koruny dvacet haléřů s omluvou, že jsem doma zapomněl svůj otvírák, takže jsme byli nuceni koupit si nový. Její bezeslovný pohled se dal vyjádřit, že mě má za blázna, nebo si dělám blázna z ní. Takový prosťáček učitel snad ani nemůže být. Mlčel jsem a tvářil se ztrápeně. Nikdy předtím jsem podobné úkony nedělal, takže jsem moje počínání považoval za jediné správné. Takovéto chvíle, trvající ve skutečnosti jen vteřiny až pár minut, jsou však pro vlastní aktéry neskutečně dlouhé. Toto trapno skončilo pohybem ruky referentky, která dotyčný otvírák přistrčila ke mně a rozloučila se. Ještě ho mám a stále je funkční. Ovšem teprve nyní mě napadá, jak dopadla asi má finanční vratka. Pokračování příště 18

19 Běh em 53. ročník. Neděle 9. září Ráno v devět hodin začal 53. ročník Běhu em. Každoročně stejné kategorie běžců byly dle časového harmonogramu startovány panem Borisem Jakobi. Závodníci vybíhali od prvních metrů s obrovským nasazením v tak prestižním závodě se prosadit. Žákovské a dorostenecké kategorie byly obsazeny letos hojnějším počtem startujících. Co ale přineslo nejvíc očekávání a radosti, to byl start nejmladších účastníků na sto metrů, od pošty k samoobsluze. Tato děcka, rozdělená na chlapce a děvčata, jsou již po několik let nejobsazenějším dětským závodem celého dne. Jsou velkým příslibem, že další ročníky budou mít své pokračovatele a následníky. Letos se počasí smálo i mračilo, přihlížejících u trati bez pochyb přibylo. V doprovodu snachy se tradičně byl podívat zakladatel tohoto velkolepého a letitého podniku, pan Honzátko, který letos slaví 90 let života a na startovní čáře hlavního závodu byl starostou města panem Ivo Čeřovským a ředitelem závodu panem Stanislavem Hanušem odměněn kyticí a dary. I my všichni moc gratulujeme. Mezi pořadateli byl stále činný další ze zakládajících aktérů pan Novotný. Letošní Běh em měl dobrou atmosféru, jako vždy velmi lákavé ceny, které předával starosta města, pan Ivo Čeřovský. Na závěr jedno srovnání nejmladším závodníkem byl František Žák, ročník 2006, běžící za Cyklosprint. Nejstarším běžcem byl pan Rolf Fichner, ročník 1927, 80tiletý sportovec z TJ Doksy. Sportu zdar a běhu zvlášť. Zdeněk N i g r i n Z výsledků letošního ročníku : Kategorie: 01 - chlapci m 1 31 Kameník David 2000 ZŠ 0:02.18, Fiala Jakub 1999 ZŠ 0:02.27, Tichý Šimon 1999 ZŠ 0:02.34,25 Kategorie: 02 - chlapci m 1 6 Ramisch Richard 1998 Lira 0:01.56, Lupoměský Martin 1997 ZŠ 0:01.59, Fanta Jiří 1998 áček 0:02.06,13 Kategorie: 03 - chlapci m 1 2 Kaisler Jan 1995 ZŠ N.Bor 0:01.51, Tancoš Patrik 1995 áček 0:01.52, Pros Dominik 1996 ZŠ 0:01.53,26 Kategorie: 04 - dívky m 1 5 Bočková Markéta 2000 Jiskra N.Bor 0:02.27, Jeřábková Ema 1999 Jiskra N.Bor 0:02.33, Špačková Tereza 2000 Praha 8-Kobylisy 0:02.35, Vodenková Tereza 2000 ZŠ Kategorie: 05 - dívky m 1 42 Kotrčová Kateřina 1997 áček 0:02.06, Ságnerová Monika 1998 ZŠ 0:02.19, Kameníková Andrea 1997 ZŠ 0:02.21,13 Kategorie: 06 - dívky m 1 63 Vachtová Barbora 1995 ZŠ N.Bor 0:01.55, Svobodová Karolina 1995 AC Č.Lípa 0:01.57, Trčová Jana 1996 AC Č.Lípa 0:01.58, Bišická Nikola 1996 áček 0:02.14,80 Kategorie: 07 - chlapci m 1 92 Tancoš Josef 1994 ZŠ 0:02.34, Ullrich Zdeněk 1993 ZŠ 0:02.40, Parys Daniel 1994 FC Měcholupy 0:02.43,80 Kategorie: 08 - dívky m 1 1 Tomišová Tereza 1994 ZŠ 0:03.04, Madarászová Klára 1994 ZŠ 0:03.08,06 Kategorie: 09 - chlapci 2001 a ml. 100m 1 54 Knespl Jakub 2001 AC Č.Lípa 0:00.18, Šalda Milan 2001 MŠ Jiráskova 0:00.19, Fiala Michal 2001 MŠ Sídliště 0:00.19,31 (Pokračování na stránce 20) 19

20 (Pokračování ze stránky 19) Kategorie: 10 - dívky 2001 a ml. 100m 1 45 Parysová Tereza 2001 Praha 0:00.18, Trčová Michaela 2001 ZŠ N.Bor 0:00.18, Kohlerová Nikola 2001 Mimoň 0:00.20, Vančurová Sára 2001 MŠ Jiráskova 0:00.26,52 Kategorie: 11 - dorostenci mladší 900m Til Jaroslav 1992 áček 0:02.42, Ságner Stanislav :03.18, Focke Vojtěch :03.25,83 Kategorie: 12 - dorostenky mladší 900m Řípová Petra 1992 Skiklub Jablonec 0:03.32,28 Kategorie: 13 - dorostenci starší 2300m Hrdina Jakub 1990 AC Č.Lípa 0:08.12, Kozler Tomáš 1990 TJ Rumburk 0:08.29, Slováček Marek 1990 AČR 0:09.12,10 Kategorie: 14 - dorostenky starší 2300m Svitáková Hana 1990 AC Č.Lípa 0:09.37, Čivrná Eva 1990 Semily 0:11.07,70 Kategorie: 15 - muži mílaři 4300m 1 13 Lenča Jiří 1966 AC Č.Lípa 0:14.57, Pražák Petr 1971 Mountainbike.cz 0:15.09, Charousek Petr 1966 TJ Doksy 0:15.24, Stránský Jiří 1963 Cyklosprint 0:22.20,88 Kategorie: 16 - ženy mílařky 4300m Lenčová Jana 1992 AC Turnov 0:17.32, Mališová Karla 1960 USK Praha 0:18.18, Gratiasová Zuzana 1988 Slavia Liberec 0:19.37,10 Kategorie: 17 - muži do 39 let 15000m 1 1 Čivrný Jiří 1980 Semily 0:52.29, Lajtklep Petr 1973 Slavoj Liberec 0:52.33, Verba Aleš 1978 Cyklorenova 1:06.29,00 Kategorie: 18 - muži od 40 do 49 let 15000m Růžička Vladimír 1962 Ústí n.l. 0:57.25, Lenča Jiří 1966 AC Č.Lípa 1:05.21, Šíp Ladislav 1964 SCMT Liberec 1:05.28, Šrachta Vladimír 1960 Cyklosprint 1:11.27,00 Kategorie: 19 - muži od 50 do 59 let 15000m Malý Jiří 1953 AC Č.Lípa 0:57.52, Bufka Zdeněk 1957 AC Č.Lípa 1:05.22, Vítek Jindřich 1948 ABK Liberec 1:09.27, Kalvoda Břetislav 1955 Cyklosprint 1:10.46,00 Kategorie: 20 - muži od 60 let 15000m Šulc Vladimír 1940 FK Armatury Ústí n.l.1:12.47, Zouhar Jiří 1945 Glassman Teplice 1:13.02, Zábranský Ladislav 1941 Slovan Liberec 1:13.19,00 Kategorie: 21 - ženy bez rozdílu věku 15000m Loubková Ivana 1980 Cyklorenova 1:06.06, Mališová Karla 1960 USK Praha 1:09.29, Svitáková Hana 1990 AC Č.Lípa 1:25.21,00 Kategorie: 22 - ženy bez rozdílu věku 7500m Utínková Věra 1961 HK Varnsdorf 0:35.09, Svitáková Alena 1966 AC Č.Lípa 0:41.21, Lenčová Jana 1969 KRB Koberovy 0:44.37,00 Kategorie: 23 - muži nad 70 let 7500m Karhut Štefan 1937 TJ Doksy 0:40.53, Fichner Rolf 1927 TJ Doksy 0:57.25,16 Na stupních vítězů : 20

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 10.2.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 10.2.2015 Číslo jednání: JedNR3-7/2015 Datum jednání: 10.02.2015 Žádost o odkoupení pozemku pod garáží st.p.č. 180 o výměře 18 m2 v k.ú. Klášter u Nepomuka (USN-R3-173/2015) Žádost (***) o odkoupení pozemku pod

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 25. ÚNORA 2014 R A D A MĚSTA NEJDKU 88. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 13.10.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 13.10.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 13.10.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 8 zastupitelů, p.rösler od 15.40 hod. Omluveni : p.hanzlík

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více