s určitostí říci, jestli a kdy bude možno zahájit stavbu dotčeného diskontu. Do dnešní doby není ani ukončeno územní řízení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s určitostí říci, jestli a kdy bude možno zahájit stavbu dotčeného diskontu. Do dnešní doby není ani ukončeno územní řízení."

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, Skuteč BŘEZEN 2007 CENA 5,- Kč Jaroslav Vrchlický OTÁZKY A ODPOVĚDI Umývá dlažbu chladný liják zimní. Jsi mdlá již, duše? - Co Ti zbývá, zdřímni! V bezlistých stromech ostrý vítr sténá, i ty jej cítíš. Co tvůj úděl? - Změna! Lampami třese, zní to ostrým hlasem jak výsměch. Vzpomínáš si? - Ano časem! V kamnech to úpí, lomcuje to svaly. Ty sníš a dumáš. - Počítáš? - Své ztráty! Ta práce nevděčná se nevyplatí, Je lépe zhasnout. Vím již, co chceš. - Spáti! q Masopustní veselí krásně dokumentuje snímek z radčické návsi (více viz. fotoreportáž str. 8). ČTĚTE V TOMTO ČÍSLE l Výměna řidičských průkazů str. 3 l MP začala s měřením str. 3 l Činnost SDH str. 5 l Pozvánka pro zahrádkáře str. 6 ČTĚTE PŘÍŠTĚ: l Konkrétní program festivalu TNHS 2007 l Změny ve vyhlášce o místních poplatcích l Pozvánka na Pálení čarodějnic Pozvánka na druhou velikonoční výstavu na ZŠ Komenského Srdečně zveme všechny rodiče, přátele školy a širokou skutečskou veřejnost na druhou velikonoční výstavu, která bude spojena se dnem otevřených dveří a proběhne v pondělí 2. a v úterý 3. dubna Ke zhlédnutí bude mnoho druhů výrobků a prací žáků naší školy s jarní a velikonoční tematikou. Výstava bude opět prodejní a slavnostně ji zakončí koncert dětského pěveckého sboru Smíšek 3. dubna v hod. Otevřeno bude po oba dny od do hod. Těšíme se na Vaši návštěvu ZŠ Komenského OBDOBÍ CHŘIPEK A VIRÓZ SNAD S JAREM SKONČÍ Protáhne se výstavba Plusu? Vážení spoluobčané, v minulém čísle novin jsme vám slíbili informace ohledně výstavby diskontu obchodního řetězce Plus. V srpnu roku 2005 jsme začali jednat s developerskou firmou Agile ohledně možnosti stavby supermarketu. V září téhož roku zastupitelstvo schválilo prodej pozemků této firmě vedle čerpací stanice pod ulicí Družstevní. V březnu roku 2006 byla schválena změna územního plánu v této lokalitě a od tohoto data až do listopadu 2006 firma Agile zadávala různé potřebné odborné posudky a studie, prováděla měření. Nakonec byla zpracována zjiš ovací studie ohledně vlivu stavby na životní prostředí a touto studií bylo konstatováno, že k ovlivnění životního prostředí nedojde a byla stanovena některá upřesňující měření a podmínky do stavebního povolení. Na základě toho podala firma Agile začátkem měsíce listopadu 2006 žádost o vydání územního řízení k této stavbě. Územní řízení je předstupňem stavebního povolení. V rámci územního řízení bylo ještě zažádáno o rozhodnutí o kácení zeleně. Tato veškerá řízení mají své zákonitosti a lhůty. Jsou zde vymezeni účastníci řízení, kteří se k jednotlivým dokumentům vyjadřují a případně podávají své připomínky a námitky. Občanské sdružení Za zelenou Skuteč své námitky podává téměř ke každému rozhodnutí a proto se řízení protahuje. Zhodnocení relevantnosti těchto námitek je na odvolacím orgánu a město do tohoto v žádném případě nezasahuje. Proto dnes nemohu s určitostí říci, jestli a kdy bude možno zahájit stavbu dotčeného diskontu. Do dnešní doby není ani ukončeno územní řízení. q Je pátek hodin. Typická situace před diskontní prodejnou je následující: podaří-li se Vám najít místo k zaparkování a máte-li dostatek trpělivosti vystát frontu na vozík, můžete si nakoupit za předpokladu, že si poté vystojíte ještě jednu frontu u pokladny. Je mi líto toho, že občanské sdružení vyvíjí aktivity medializace a permanentní obstrukce, místo toho, aby sáhlo po několikrát nabízené ruce racionálního připomínkování. Vůči těm, kteří už by chtěli nakupovat a vytýkají nám nečinnost, mi nezbývá, než konstatovat, aby přišli na zasedání městského zastupitelstva a vyslechli si hutné připomínky z úst představitelek občanského sdružení. Radek Zeman, tajemník MěÚ q Letošní teplá zima je ideální především z hlediska šíření virových infekcí. Pádným důkazem jsou permanentně zaplněné čekárny. Ti menší pacienti (alespoň ve Skutči) mají výhodu ve velmi pěkném prostředí, které je při návštěvě dětské lékařky vítá a čekání jim ukrátí. CITÁT NA TENTO MĚSÍC Být někdy nemocen je zdravé H. D. Thoreau Týká se vás povolení k odběru vody? V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky. Odběr podzemní vody Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu (příslušný městský nebo obecní úřad), vydané podle vodního zákona, nebo podle předchozích právních předpisů. Povolení k odběru není potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou jako "zboží" (např. vodárenskou společností, která si pro svoji činnost povolení zajiš uje sama, apod.) nebo pro majitele studní, kteří jí používají pro individuální potřebu v domácnosti, jejichž studna byla vybudována do roku 1955, nebo jejichž studna byla vybudována po roce 1955 a bylo jim vydáno povolení k odběru. Dále se to netýká studní, které byly vybudovány po 1. lednu Vypouštění odpadních vod Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů. Povolení není třeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (např. odváděny do veřejné kanalizace nebo vyváženy ze žumpy apod.) kanalizační společností, která má povinnost zajistit si pro svou činnost příslušné povolení. Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických nebo jiných stavbách, dále voda použitá v zařízeních nebo dopravních prostředcích, a má změněnou jakost (tzn. složení nebo teplotu). Může to být i jiná voda odtékající z výše uvedených staveb nebo zařízení či dopravních prostředků, pokud může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o vodu z WC, myčky, pračky apod. Tato povolení je třeba si zajistit nejdéle do konce roku Více informací v příštím čísle nebo na Radek Zeman, tajemník MěÚ

2 STRANA 2 SKUTEČSKÉ NOVINY U S N E S E N Í ZE 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne na MěÚ ve Skutči Rada města bere na vědomí: 01/006 Zvýšení hodnoty majetku ve výpůjčce u příspěvkových organizací zřízených Městem Skuteč. 02/006 Kupní smlouvu se Statutárním městem Pardubice na nákup laserového měřiče rychlosti LIDAR 03/006 Přijetí paní Věry Štorkové, Radčice 76 do SeniorCentra Skuteč středisko Domov pro seniory - Penzion. Rada města osvědčuje: 04/006 Dnem pana Mgr. Lu ka Netolického, Družstevní ul. 903 Skuteč, členem zastupitelstva Města Skutče. Rada města schvaluje: 05/006 S platností od změnu výše odměn členům přestupkové, bytové a sociální komise 06/006 Na základě poptávkového řízení nákup multifunkčního stroje s barevným tiskem dle nabídky firmy XERON s.r.o. Hradec Králové. 07/006 Podání žádosti o grant z rozpočtu Pardubického kraje pro rok /006 Převod finančních prostředků SeniorCentra Skuteč ve výši ,- Kč z fondu rezervního na fond reprodukce majetku 09/006 Ceník poskytovaných pobytových služeb v SeniorCentru Skuteč s platností od /006 Pravidla pro přijímání uchazečů do SeniorCentra Skuteč 11/006 Na návrh SDH Lešany a SDH Lažany bezúplatný převod hasičského stroje (stříkačky) PS 12 z SDH Lešany na SDH Lažany. 12/006 Žádost pana Jaromíra Valenty, Skuteč 578 o prodloužení pronájmu bytu č. 14 v domě čp. 927 Družstevní ulice Skuteč od do paní Petře Horychové, bytem tamtéž. 13/006 Postoupení práv a povinností k bytu č. 38 o velikosti 1+2 v domě čp. 929, Družstevní ulice Skuteč, z manž. Pondělíčkových na pana Martina Brázdu, Krouna /006 Pronájem domu čp. 946 Smetanova ul. Skuteč za cenu ,- Kč/rok na dobu určitou 1 roku pro SeniorCentrum Skuteč. 15/006 Smlouvu o poskytování služeb č s firmou AQE advisors, s.r.o. Brno 16/006 Udělení souhlasu s tím, aby advokát JUDr. Václav Burgr, Kováků 9, Praha 5, zastupoval Město Skuteč při soudním řízení před Okresním soudem v Karviné, pobočce Havířov, ve věci návrhu na výkon rozhodnutí proti povinnému - Bedřich Klimčák, nar.: , bytem Jarošova 749/54B, Havířov - Šumbark. Dále souhlasí s tím, aby starosta města podepsal plnou moc k zastupování. Rada města neschvaluje: 17/006 Žádost Centra pro zdravotně postižené Pardubického kraje Chrudim o finanční příspěvek na činnost tohoto Centra. 18/006 Žádost jednatele firmy Potraviny HT s.r.o. Perálec o snížení nájemného pro prodejnu potravin na Palackého nám. čp. 379/381 a v ul. Sládkova 788 Skuteč. Rada města doporučuje ZM schválit: 19/006 Rozpočtovou změnu č. 5/ /006 Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2007 o místních poplatcích 21/006 Zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/2003 o veřejném pořádku. 22/006 S platností od změnu výše odměn za výkon funkce členům zastupitelstva a členům výborů v souladu a nařízením vlády č. 614/2006 Sb., 23/006 Zřízení kontokorentního účtu nebo úvěru SeniorCentra Skuteč 24/006 Změnu statutu Penzionu pro důchodce na Domov pro seniory s platností od /006 Prodej částí p.p.č. 1707/8, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 k.ú. Skuteč o celkové výměře cca 1200 m 2 (parcela č.3) za cenu 400,- Kč/m 2 + náklady s prodejem spojené sl. Hanusové, Skuteč /006 Prodej části p.p.č. 151, 1245 a 1250/1 k.ú. Ž árec u Sk. o výměře cca 100 m 2 za cenu 75,- Kč/m 2 (připlocený pozemek) + náklady s prodejem spojené panu Flídrovi, Ž árec u Sk /006 Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 76/4 a 76/5 k.ú. Skuteč do majetku Města Skutče od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Chrudim včetně podmínek 28/006 Směnu p.p.č. 791 o výměře 478 m 2 k.ú. Skuteč ve vlastnictví pana Bohumila Pytlíka Skutíčko za část p.p.č. 695/1 o výměře cca 200 m 2 k.ú. Skutíčko ve vlastnictví Města Skuteč, s věcným břemenem ve prospěch manž. Peškových, Skutíčko 11. Náklady spojené se směnou ponesou obě strany polovinou. 29/006 Zřízení věcného břemene za účelem uložení přípojky zemního plynu na p.p.č. 2543/1, 2452/12 k.ú. Skuteč ve prospěch Východočeské plynárenské a.s. Hradec Králové za cenu 50,- Kč/m. 30/006 Zřízení věcného břemene za účelem uložení přípojky zemního plynu na p.p.č. 2523/1 a 1836/1 k.ú. Skuteč ve prospěch Východočeské plynárenské a.s. Hradec Králové za cenu 50,- Kč/m. 31/006 Zřízení věcného břemene za účelem uložení elektrické přípojky na p.p.č. 2452/30, 99/24 a 99/17 k.ú. Skuteč ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. Děčín za cenu 1.000,- Kč. 32/006 Zřízení věcného břemene za účelem uložení elektrické přípojky na p.p.č. 2523/1 a 1836/1 k.ú. Skuteč ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. Děčín za cenu 1.000,- Kč. U S N E S E N Í ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne na MěÚ ve Skutči Rada města bere na vědomí: 01/007 Podání žádosti o dotaci dle dohody o spolupráci v celkové hodnotě projektu ,- Kč. Rada města revokuje: 02/007 Usnesení rady města č. 19/006 o- hledně rozpočtové změny č. 5/2006. Rada města schvaluje: 03/007 Rozpočtovou změnu č. 5/2006 dle přílohy. 04/007 Prominutí penále u poplatku za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů celkové hodnotě 158,- Kč 05/007 Zprávu hlavní inventarizační komise 06/007 Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací školského typu 07/007 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení platné od /007 Směrnici odboru kultury a školství č.1/2007 ke stanovení příplatků za vedení a odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem Skuteč 09/007 Smlouvu o dílo s Ing. Janem Ptáčkem, jejímž předmětem bude dodání fotografických i textových podkladů pro zhotovení skutečského stolního kalendáře na rok 2008 s tématem "Fauna a Flóra na Skutečsku" 10/007 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne se Zemědělským družstvem Zderaz 11/007 Dodatek č.1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č.2/2006 s firmou DS TEPLO, s.r.o. Skuteč dl přílohy. 12/007 Smlouvu č. S-0027/2006 na zajištění třídění a zneškodňování komunálního odpadu s firmou EKO Hlinecko, o.p.s. Hlinsko 13/007 Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení v rámci odpadového hospodářství s firmou ASEKOL s.r.o. Praha 4 14/007 Přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+0 v domě čp. 317 Skuteč, ul. B.Němcové panu Klempárovi a sl. Rumlové, Skuteč 121 na dobu určitou do /007 Podmínky k pronájmu nájemního bytu č.9 o velikosti 2+kk v domě čp. 931 Skuteč, ul. B.Němcové. 16/007 Zásah do místní komunikace p.č. 2452/11 v k.ú. Skuteč - ul. V. Nováka z důvodu provádění plynové přípojky pro RD na p.č. 315 a 346, investorem stavby je pan Lukáš Vostrčil, Předhradí 138, za podmínek 17/007 Zásah do místní komunikace p.č. 2523/1 v k.ú. Skuteč - ul. Příčná z důvodu provádění kabelového vedení NN pro novostavbu RD na p.č. 1836/9 a 1836/10, investorem stavby je ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, za podmínek 18/007 Zásah do místní komunikace p.č. 2454/30 ul. Havlova z důvodu provádění úpravy kabelového vedení NN pro p.č. 102/1 k.ú. Skuteč, kterou bude provádět firma ČEZ Distribuce a.s. Děčín, za podmínek 19/007 Změnu úhrady kupní ceny za pozemek v Lažanech na dvě splátky (1. splátka ve výši ,- Kč před podpisem kupní smlouvy a 2. splátka ve výši ,- Kč do ) s tím, že kupní smlouva bude podána k zápisu na Katastrální úřadu po úhradě druhé splátky. 20/007 Pronájem částí p.p.č. 1083/17 nezbytně nutné a skutečně užívané o- kolo stávajících chat a části p.p.č. 1083/55, 1083/73 vše k.ú. Hněvětice nájemcům dle přílohy na dobu určitou od do za cenu 9,- Kč/m2/rok s tříměsíční výpovědní lhůtou. 21/007 Pronájem částí p.p.č.1068 k.ú. Skuteč, obec Skuteč nájemcům dle přílohy za cenu 1,-Kč/m 2 /rok na dobu určitou od do s výpovědní lhůtou 3 měsíce podanou vždy k běžného roku. 22/007 Umístění stavby garáže na hranici pozemku č. 1836/1 k.ú. Skuteč ve vlastnictví Města Skuteč v souladu se stavebním zákonem. Rada města doporučuje ZM schválit: 23/007 Rozpočtovou změnu č. 1/2007 dle přílohy. 24/007 Dohodu o spolupráci uzavřenou mezi městem Skuteč a obcí Přehradí, sdružením obcí Toulovcovy Maštale a zámkem Nové Hrady. 25/007 Prodej části p.p.č. 1083/17 k.ú. Hněvětice o výměře cca 32 m2 pod stávající chatou za cenu 150,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem pro manž. Pschaidtovi, Lázně Bohdaneč /007 Zřízení věcného břemene za účelem uložení přípojky zemního plynu na p.p.č. 1738/1 k.ú. Skuteč ve prospěch Východočeské plynárenské a.s. Hradec Králové za cenu 50,- Kč/m. 27/007 Vypracování nového územního plánu Města Skutče pro celé správní ú- zemí Města Skuteč dle 188 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 28/007 V souvislosti s vypracováním územně plánovací dokumentace určujeme zastupitele Města Skuteč pana Pavla Bezděka, který bude spolupracovat s pořizovatelem této dokumentace, tj. odborem územního plánu na MěÚ Chrudim, dle 6 odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. 29/007 Změnu územního plánu na p.p.č. 1758/1 k.ú. Skuteč, obec Skuteč o výměře m 2 ze zeleně zahrad a sadů na obytné území. Rada města jmenuje: 30/007 Předsedu bytové a sociální komise pana Mgr. Lu ka Netolického, Skuteč 903. Matrika- činnost v roce 2006 Na matrice MěÚ se kromě matriční agendy vede evidence o- byvatel, provádí se vidimace a legalizace dokladů, přijímají se žádosti o vydání občanského průkazu a zároveň se vydávají nové OP, potvrzují se a odesílají žádosti o výpis z rejstříku trestů, zajiš uje se vítání občánků do života, dárkové balíčky a gratulace občanům starších 70 let, zlaté svatby. Matriční agenda se vykonává i pro obce: Hluboká, Prosetín, Předhradí, Mrákotín, Leštinka a Vrbatův Kostelec. Matrika - žádost a protokoly o uzavření manželství 7 z toho církevních 2 - list o prohlídce mrtvého 47 - druhopisy matričních dokladů(rl, OL, ÚL) 13 - změna jména a příjmení 0 - zápisy o určení otcovství souhlas. prohl. rodičů 18 - žádosti o osvědčení státního občanství 117 Evidence obyvatel - počet obyvatel celkem počet narozených dětí 56 - počet přihlášených k trvalému pobytu počet přehlášení o obci počet odhlášených z trvalého pobytu 85 - počet zemřelých 60 - potvrzení z informačního systému EO 6 Vidimace a legalizace dokladů 1155 Občanské průkazy - počet žádostí 1050 Cestovní doklady - počet žádostí 660 Žádost o výpis z rejstříku trestů 344 Počet obyvatel v jednotlivých místních částech: Borek, Hněvětice - 59; Lažany - 125; Lešany - 42; Lhota u Sk.- 63; Nová Ves - 16; Radčice - 237; Skuteč ; Skutíčko - 122; Štěpánov - 197; Zbožnov - 114; Zhoř - 54; Ž árec Od přešla agenda cestovních dokladů na pověřený ú- řad, kterým je Městský úřad Chrudim, oddělení cestovních dokladů. Žadatelé o cestovní pasy se proto musí obracet přímo na MěÚ Chrudim. Petra Šlemrová, matrika SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI MEZI SKUTEČSKÉ OBČANY BYLY SLAVNOSTNĚ PŘIVÍTÁNY TYTO DĚTI: v Denisa Bubeníčková, Osady Ležáků v Kateřina Málková, Smetanova NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ UZAVŘELI MANŽELSTVÍ: v Aleš Trojan a Iveta Šiklová ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI: 70 let v Eva Polanská, Vítězslava Nováka v Růžena Krupková, ČSA v Bohuslav Vik, Tomáškova 75 let v Marie Nováková, Hněvětice v Marie Janecká, Hněvětice 80 let v Emilie Šilerová, Smetanova v Emilie Dostálová, Bílý Kopeček v Zdeňka Kajzrlíková, Smetanova v Anna Kynclová, Zvěřinova v Kryštof Harant, Palackého nám. 85 let v Marie Formánková, Smetanova 90 let v Františka Zoulíková, Rubešova Rozpis pohotovostních služeb stomatologů POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN Březen 3.3. Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 4.3. Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Sobota MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova Neděle MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350 Duben 1.4. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družtevní Pondělí velikonoční MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova Sobota MUDr. Helena Seyčková hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Neděle MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko

3 SKUTEČSKÉ NOVINY STRANA 3 STAVEBNÍ ÚŘAD BILANCUJE Tak jako každý rok, i letos bych chtěla informovat veřejnost o činnosti stavebního úřadu ve Skutči. Přehled činnosti v číslech: Za rok 2006 byl celkový počet podání 866. ROZHODNUTÍ Stavební povolení - fyzické osoby 42 Stavební povolení-právnické osoby 25 Kolaudace - fyzické osoby 36 Kolaudace - právnické osoby 26 Přestupky 3 Územní rozhodnutí 8 Kácení stromů 21 Překopy 10 Různá rozhodnutí 41 Znečištění ovzduší 6 Demolice 3 Opravná rozhodnutí 8 Rozhodnutí o odvodech ze ZPF 4 SDĚLENÍ Souhlasy dle 120 sta. zákona 10 Existence stavby 11 Dělení pozemků 44 Zásah do zeleně 2 Sdělení pro pozemkový fond 11 Přidělení čísla popisného 9 Drobné stavby 35 Stavební úpravy 50 Ostatní 35 Městská policie Skuteč informuje: ÚŘEDNÍ HODINY: PONDĚLÍ OD 12:30 DO 16:00 HOD. TEL.: , Čím ještě se stavební úřad zabývá: Mnozí v Vás možná neví, že náš stavební úřad vyřizuje kromě a- gendy související se stavebním zákonem také řízení na úseku životního prostředí ( zejména povolení kácení stromů rostoucích mimo les, rozhodnutí o výši poplatků za malé zdroje znečiš ování o- vzduší, vyhlášení památných stromů, rozhodnutí o odvodech za odnětí ze zemědělského půdního fondu, atd.), na úseku zákona o pozemních komunikacích vydává náš úřad zejména rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací ( překopy, u- zavírky, zábor místního prostranství, atd ). Dále jsme ochotni Vám pomoci v pozemkových záležitostech- poskytnutí informací o parcelách. Je možnost zde nahlédnout do územního plánu Skutče; tento bude do pěti let upraven podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. V souvislosti s územním plánováním opakovaně vyzývám občany, před zakoupením "stavební parcely" navštivte stavební úřad a informujte se na možnost výstavby, možná si tím u- šetříte peníze i nervy (vycházím ze zkušení občanů, kteří se neinformovali a pořídili si pozemky, na kterých není možno realizovat výstavbu). Zasklívání lodžií: Dále bych chtěla upozornit zejména obyvatele sídliště "U Botany", ale i vlastníky dalších bytových a řadových domu, aby v případě, že budou chtít zasklít lodžii, postupovali v souladu se stavebním zákonem, tj. požádali na našem úřadě o povolení této činnosti (tiskopisy všech žádostí jsou k dispozici na stránkách Města Skutečwww.skutec.cz.)a dále upozorňuji, že je nutno dodržet jednotný vzhled, tzn. užít vizuelně stejný systém, jaký je již v daném bytovém domě použit. Iveta Kopřivová tel.: , mobil: fax: mail: Ve středu 14. února se na obou skutečských školách konaly zápisy do prvních tříd. V příštím školním roce nastoupí na ZŠ Komenského 27 a na ZŠ Smetanova 30 nových prvňáčků. Výměna řidičských průkazů Na základě oznámení z Ministerstva dopravy upozorňujeme občany na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince Bližší informace naleznete na úřední desce městského ú- řadu, případně na odboru MěÚ Chrudim (Pardubická ul.) - Tel.: /533. Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto, prosím, s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte! Cirkusový kousek K doslova cirkusovému kousku donutil strážníka devětasedmdesátiletý řidič, který se dne na Bílém Kopečku řítil rychlostí 72 k m / h o d. Strážníka v reflexní vestě, který ho stavěl, údajně přehlédl, takže strážník byl nucen uskočit. Řidič zastavil přibližně 20m za místem zastavování. Strážníci řidičovu omluvu přijali, nicméně za porušení rychlosti byl potrestán tučnou pokutou a ztrátou cenných bodů. "Babička mi furt nadává, že jezdím pomalu. Tak ji ukážu pokutu za rychlost, ta se bude divit," podotkl řidič. Ze života hmyzu Pocit broučka těsně před nárazem do čelního skla projíždějícího automobilu zažil strážník, když stavěl přibližně 30 tun těžký kamión "letící" 89 km /hod. na Bílém Kopečku. Test brzd dopadl dobře a strážník se těší dobrému zdraví. Řidiče stál příliš nízký průlet nad městem 2500 Kč a tři trestné body. Po 4,5 hod. měření rychlosti přibylo ve fun clubu Městské policie Skuteč 25 potrestaných řidičů. Většina svou chybu uznala a zlobila se především na sebe. Našli se pochopitelně i tací, kteří kolem sebe plivali síru a snažili se svou vinu svalit na strážníky, zákony, systém,.... Výmluva měsíce: S: Jela jste moc rychle paní řidičko. Ř: To abych se nepočůrala. Jsme zde pro Vás! pprap. Jiří Stuna nstržm. Pavel Kouba q Ani na ZŠ Smetanova s budoucí prvňáčci nemuseli zápisu bát. q Že škola může být opravdu hrou, je vidět na fotografii ze zápisu na ZŠ Komenského. Odbor výstavby města nezahálí Stejně jako v minulém roce, i letos dozná Skuteč výrazných pozitivních změn. Regenerace sídliště, jejíž druhá etapa se v současné době dokončuje, bude pokračovat vybudováním dalších parkovacích míst pro osobní automobily či nových chodníků a schodiš. Zároveň v letošním roce požádáme o přidělení dotace ve výši 5 mil. Kč na poslední etapu obnovy sídliště. Na konci května by měla odstartovat druhá etapa rekonstrukce kulturního domu, která se zaměří především na interiér velkého sálu. Rozsáhlá úprava čeká i venkovní amfiteátr. Dokončena bude i oprava penzionu, započatá v minulém roce, a školy Smetanova, základní umělecké školy a malotřídní škola ve Ž árci se dočkají renovace sociálních zařízení. Jak ve Skutči, tak ve Zbožnově je naplánováno dokončení rozestavěných chodníků a na zbožnovské návsi i udržovací práce na tamním rybníku. Nová hasičská zbrojnice vyroste v Lažanech. V průběhu celého letošního roku bude probíhat příprava na velkou investiční akci - výstavbu nové multifunkční haly s ubytovnou. Investiční prostředky budou samozřejmě směřovány i do údržby objektů v majetku města. Ing. Maritn Šoltys Rady seniorům Jak zvýšit své bezpečí a ochránit svůj majetek q Nové parkovací plochy vznikají vedle výměníkové stanice - mezi ulicemi Sládkova a Družstevní. Alespoň částečně by měly řešit problémy s parkováním na sídlišti.! Poři te si dveřní panoramatické kukátko a pojistný řetízek. Panoramatické kukátko vám umožní vidět široký prostor za vašimi dveřmi a díky pojistnému řetízku můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí.! Pokud je to možné, poři te si elektronické spínací zařízení, které samo v určitou dobu rozsvítí a zhasne světlo či televizi. Ve zlodějích tak vyvoláte pocit, že jste doma, i když tomu tak nebude.! Peníze můžete ukládat do banky či spořitelny. Nemějte doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud nevlastníte dobře ukrytý nebo zabudovaný trezor. Peníze si raději uložte na účet a cennosti do bezpečnostní schránky v bance nebo v jiném peněžním ústavu. Své cennosti si raději vyfotografujte, při jejich případném odcizení vám tyto fotografie usnadní jejich identifikaci.! Noste u sebe jen nezbytnou finanční hotovost. Pokud potřebujete uložit nebo vybrat více peněz, vezměte s sebou raději někoho blízkého. Bu te ostražití jak v peněžních ústavech (banka, spořitelna, pošta), tak u peněžních bankomatů.! Nikdy se před nikým nechlubte svým majetkem, ani tím, kolik máte peněz.! Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy podomním prodejcům. z materiálů Policie ČR příště Bezpečí na ulici

4 STRANA 4 SKUTEČSKÉ NOVINY Prarodiče vyprávějí I jako mladí jsme cítili souvztažnost ke státu Vyprávění o staré Skutči, okupaci, vypálení Ležáků a nasazení ve válečném Německu s panem Josefem Palečkem z Přibylova Narodil jsem se v Tisovci v roce 1921 a do Skutče jsem se jezdil učit strojním zámečníkem k panu Kulhavému. To je ta budova, kde je dnes drogerie a zelenina. Tam, kde je zelenina, byla dříve dílna a to vzadu byla obytná část a sklad. Byl tam se mnou ještě jeden učedník, dělali jsme hlavně zemědělské stroje. Když byl ve Skutči jarmark, pamatuji si, že jsme vždycky tlačili na náměstí sečku a museli jsme se snažit ji prodat. Jinak jsme jezdívali po vesnicích a opravovali zemědělské stroje- samovazy, sečky, sekačky, mlátičky atd. Domů jsem jezdíval každý den na kole. Zkoušky jsem skládal před nějakým Voralem, s ním jsem později dělal i v České Třebové. Předseda představenstva byl Svatoš, soustružník dřeva,bydlel tam, co je dneska Jonáš a ve dvoře měl dílnu. Zkoušen jsem byl zkušební komisí, musel jsem jí předložit zkušební kus, který jsem vyrobil. Pamatuji si, že jsem tehdy, vysekal kosu na řezačku ve tvaru lišky. Pak jsem musel před komisí zodpovídat odborné otázky a nato jsem dostal tovaryšský list. Ten jsem získal ve čtyřicátém roce. Rok před tím nás začali obsazovat Němci. Pamatuji to jako dnes, já jsem jel ještě do práce, napadlo tehdy hodně sněhu, ale dostal jsem se do Skutče a viděl jsem, jak od Chrasti přijíždějí Němci na motorkách s přívěsy a to už vlastně začala okupace. Prožívali jsme to velmi tragicky, protože i jako mladí lidé jsme cítili takovou osobní souvztažnost ke státu. Na cestách byli poražené zachumelené stromy a ty jim alespoň trochu zarazily ten jejich marš. Po vyučení jsem začal pracovat v Nových Dvorech u Havlíčkova Brodu. Jednou v červnu v 42. roce jsem si půjčil od šéfa kolo a jel domů do Tisovce. Večer jsem šel s kamarádem Bře ou Vašků do kina Na Cikánku. Zpátky jsme šli ještě s ležáckými děvčaty, jedna z nich byla i Marie Hrdá, ta co má ve Skutči pamětní desku. U Ležáků jsme seděli na patnících a povídali si. Kolem půlnoci vidíme, jak k nám běží pan Dušek a volá na nás: " Utečte, utečte, jede sem gestapo!" A skutečně na cestě od Dachova jsme zahlédli světla od auta. Vzali jsme to nahoru na ležácký kopec k Vrběticím a přes louky jsme to brali směrem k Tisovci. Přilítli jsme celí ucouraní a sledovali, co to auto bude dělat. Projelo Ležáky, pod Vrběticemi otočilo a jelo zpátky. Doběhli jsme domů a celkem nic se nedělo, jenže ráno jsme se dozvěděli, že byl zatčen mlynář Švanda a ten četník z Vrbatova Kostelce Kněz se zastřelil u louky. Potom jsem odjel zpátky do Nových Dvorů a ve středu odpoledne už hlásil rozhlas, že byly Ležáky vypálené. No samozřejmě, že to na nás zapůsobilo, protože jsme měli určitý vztah k těm lidem, když jsme s nimi sousedili, jak polnostmi, tak jsme se s nimi stýkali, když byly sena, žně a podobně. Při další návštěvě jsem se tam šel podívat, to už zbyly z celé vesnice jenom trosky. V říjnu dvaačtyřicátého roku jsem musil nastoupit na práci do německého města Gerlitz. Poslali mě tam s kamarády z okolí Havlíčkova Brodu, odsud ze Skutče tam s námi nebyl nikdo. Jako mladí lidé jsme tím trpěli. Dělali jsme denní, odpolední i noční směny. Když jsme měli ve dne volno, chodili jsme se radši koupat k Nise - chtěli jsme z města ven, protože jsme se báli náletů. Lágry byly zavšivené, palandy vždy dvě nad sebou. Možná tak čtyřikrát za tu dobu, co jsem tam byl jsme museli všecko vyklidit, ucpat všechny škvíry a vysířilo se to tam, jenže to moc nepomáhalo. Matrace, to byly strožoky vycpané slámou. Na lágru jsme žili s Francouzi, Litevci, Ukrajinci a dalšími. My jsme je podporovali, jak bylo možné, protože jsme z domu dostávali balíky, já sám jsem jich tedy moc nedostal, protože naši nebyli tak bohatí, aby si to mohli dovolit. Musím říct, q I přes složitě prožité válečné roky působí pan Josef Paleček ve svých šestaosmdesáti letech stále velice optimisticky. že jsme byli dobrý kolektiv, nikdo na nikoho nic špatného neprozradil, nikdo nikomu nic špatného neřekl. Ale na to jídlo, to bylo hrozné. Dostávali jsme většinou klasický německý eintopf, to se dalo jíst jenom s velkým sebezapřením. No ale když jsme chtěli vydržet, museli jsme. Platy nebyly nijak ohromné, jestli jsme brali 200 Marek, to bylo tak všechno. Většina se utratila za jídlo. Volno jsme dostali jednou v roce na 14 dní. V březnu pětačtyřicátého roku jsem z Gerlitz ještě s třemi kamarády utekl a po zbytek války jsem pracoval ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsem byl později zatčen gestapem a obviněn ze sabotáže. K soudu jsem se ale nedostal, protože 5. května začalo pražské povstání a já byl propuštěn. Válka nebyla pěkná, ale díky ní jsem se dostal ke dráze, u které jsem zůstal celý život a nelituji toho. Vyprávění zpracoval Petr Sedlák (obsahově neupraveno) Čas je běžec s dlouhým krokem Znám několik lidí, kteří zrají jako víno - čím starší, tím lepší. Je jich ale málo. Co bych za to dal, kdybych mezi ně patřil. Osud mně však přihrál jinou kartu, a tak alespoň v posledních letech svého života se snažím jeho filosofii porozumět. A musím Vám prozradit, že to, o čem od dávných dob filosofové, ale i šarlatáni usilovali, a co marně hledali, jsem objevil já: elixír mládí. Myslíte, že jsem se pomátl? Nikoli. Hned Vám prozradím, v čem to tajemství tkví. Stačí k tomu málo: usedněte večer o samotě a v tichu u stolu, vezměte do ruky nějaké pisátko a položte před sebe čistý papír. Zavřete oči, uvolněte se, zažeňte problémy všedního dne a zavzpomínejte. Přeneste se myšlenkami proti proudu času o několik desítek let zpátky, do š astné doby svého dětství. Nechte se unášet kaleidoskopem událostí, na něž jste už dávno zapomněli, ale které jsou jen zasunuty v přihrádkách paměti a čekají, až je pootevřete. Budete překvapeni, co všechno se Vám vybaví a možná pochopíte leccos, co Vám tenkrát u- niklo. Ale hlavně: omládnete jako já o 70 či více let, zapomenete na své neduhy, jako já zapomínám, že trpím anginou pectoris, přežívám 3 infarkty a přepadají mě závratě atd. Jsem opět čtyřletý klučina, co si přišlápl dlouhou šálu a skutálel se po schodech, až ho zastavil katr. A vybaví se hned další událost, jak jsme s tatínkem sáňkovali a narazili na vrata, která se právě větrem uzavřela. Od těch časů mám nos poněkud nepodařený, jak mě ho maminka začerstva zformovala. A film pokračuje dál, hodiny odbíjejí půlnoc a já se proháním s Vlastíkem a Tondou po Humperkách a bojujeme s krvelačnými indiány. Bohužel, indiáni se vytratili neznámo kam, Humperek se zmocnili kameníci a změnili je k nepoznání, odešli Vlastík i Tonda, ale vzpomínky zůstávají kupodivu tak živé, že je to k nevíře. A to je to tajemství elixíru, o kterém píšu na začátku. To, že si nemohu vzpomenout, co se stalo včera, to mně nermoutí, to patří k fyziologickému procesu stáří. Život, který člověk prožil, je jedinečný, neopakovatelný fenomén, který zůstává naším bohatstvím s nesměnitelnou hodnotou. Zkuste a uvidíte. Já už to tak dělám řadu let, stránky rukopisu se vrší a konec učiní až tuponoska křivá, jak smrt posměšně nazval Cyrano blahé paměti. To už čas - běžec s dlouhým krokem doběhl do cíle. Věran Porš ZŠ KOMENSKÉHO A FLORBAL CUP 2007 V lednu 2007 ZŠ Komenského uspořádala 1. ročník florbalového turnaje chlapců 6. a 7. tříd, kterého se zúčastnily nejen skutečské školy ZŠ Smetanova, ZŠ Komenského, biskupské gymnázium, ale i ZŠ Luže. Všichni malí sportovci hráli s plným nasazením a touhou po vítězství. O tom svědčí i výsledky samotných utkání. Za předvedenou hru si zaslouží náš dík a obdiv. ZŠ Komenského : ZŠ Luže 8 : 0 ZŠ Smetanova : BIGY 6 : 0 ZŠ Luže : ZŠ Smetanova 4 : 3 BIGY : ZŠ Komenského 4 :10 ZŠ Luže : BIGY 4 : 1 ZŠ Komenského : ZŠ Smetanova 14 : 1 Ihned po skončení turnaje proběhlo vyhlášení výsledků s předáním diplomů a sladkých cen. Na 4. místě se umístilo biskupské gymnázium, na 3. místě ZŠ Luže, 2. místo obsadila ZŠ Smetanova a 1. místo si po vynikajícím výkonu vybojovali chlapci ZŠ Komenského. Nejlepším střelcem Florbal cupu byl vyhlášen Pavel Vočadlo (ZŠ Komenského ), který vstřelil do branek soupeřů celkem 10 gólů. ZŠ Komenského děkuje svým žákům za příkladnou reprezentaci školy a také všem soupeřům za předvedenou hru a za rok se těší na další ročník - "Florbal cup 2008". Mgr. Dalibor Macháček Ohlédnutí za pololetím školního roku 2006/07 Nový kalendářní rok teprve začíná, ale rok školní má za sebou již polovinu. Vedle výuky zvládli prvňáčci a druháci ZŠ Smetanova ještě něco navíc! V rámci branného dne jsme navštívili interiér sanitky p. Zelenky. Exkurze pokračovala na místním oddělení Policie ČR. Prohlídka budovy a služebního vozu pod dohledem uniformovaných policistů byla velmi napínavá. Přímo ve škole nás navštívili strážníci městské policie. Po přednášce následovala ukázka a testování jejich služební výbavy. Dne 31. října měla premiéru strašidelná pěvecká soutěž BUBU Halloween. Odvážní si zazpívali s mikrofonem, jiní předvedli své masky. Strašení vystřídaly Vánoce. Jeli jsme na výlet novým BUSEM p. Netolického do q Beseda se strážníky MP byla jednou z nejatraktivnějších především díky možnosti prohlédnout si služební výbavu. Hlinska na Betlém a betlémy. Po rozdání vysvědčení na nás čeká 2. pololetí a s ním další zážitky. Třídní učitelky 1. a 2. tříd ZŠ Smetanova Přednáška o putování dalekou Indií Ne každý má čas, chu, odvahu nebo sílu k tomu, aby se vydal na daleké a ke všemu déle trvající cesty za poznáním cizích národů a kultur. - Po pravdě řečeno, stále více je těch, kdo si nechají zprostředkovaně o těchto dálavách pouze vyprávět. Každý takovýto "cestovatel prstem po mapě" z blízkého i vzdálenějšího okolí měl v nedávné době možnost si své, vesměs samostudiem objevené, cestovatelské obzory rozšířit poněkud netradičním způsobem. - Na dolní škole se totiž uskutečnila přednáška tamního učitele dějepisu - Jana F. Teistera, který v rámci prohloubení svých dějepisných a zeměpisných znalostí podnikl měsíční, mnohdy přímo strastiplnou, pou od severu na jih po indickém subkontinentu. Během bezmála dvouhodinového, mnohdy pro nás až neuvěřitelného, vyprávění, které bylo doprovázeno projekcí desítek, ne-li přímo stovek, fotografií, mohly tuto majestátní zemi alespoň z části poznat více než tři desítky pozorných posluchačů. - Ano, jednalo se sice o poznání zprostředkované a tudíž ne zcela objektivní, leč pro nejednoho z nás velmi poučné. I přesto, že vzdálenosti mezi jednotlivými místy na naší planetě se díky nejrůznějším moderním technologiím neustále, ale za to neúprosně zkracují, zůstává pro mnohé z nás indický subkontinent stále ještě dalekým kusem vskutku exotické země. - Je to totiž místo, kde je pohled na svět a přístup k životu na rozdíl od toho našeho českého (chcete-li středoevropského) téměř, ba přímo zcela diametrálně odlišný. Bezesporu jsem nebyla sama, kdo byl přednášejícímu vděčný za nezvyklé přiblížení této rozlehlé země s přebohatou historií a alespoň některých jejich obyčejů a zvyklostí. Zároveň pevně doufám, že zanedlouho budeme mít opět další příležitost, obdobným a navíc velmi pohodlným způsobem procestovat další kus některé z pro nás blížeji nepříliš známé země. Marcela Plíšková

5 SKUTEČSKÉ NOVINY STRANA 5 Zpráva o činnosti výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Skuteč za rok 2006 Vážení spoluobčané, stalo se již jistou tradicí, že Vás počátkem nového roku informuji o činnosti zdejší výjezdové jednotky a jejím současném postavení. Jednotka má v současné době 25 členů. V uplynulém roce obdržela za službu v systému nepřetržitých 24 hodinových hotovostí státní dotaci ,- Kč a stejnou částkou na tento systém přispělo Město Skuteč. Chtěl bych zde opětovně zmínit, že uvedená částka by měla být jistou finanční kompenzací za odsloužené hotovostní hodiny, v naší jednotce však do současné doby převládá stanovisko dobrovolnosti, tedy obdržené finanční prostředky si neponecháváme pro vlastní potřebu, nýbrž veškeré finance investujeme do lepší výstroje a výzbroje všech členů a samotné techniky. Z dotací Pardubického kraje se podařilo získat finanční prostředky ve výši ,- Kč na opravu podvozku Avie, která v konečné sumě vyšla na částku ,- Kč. Za výjezdy mimo území obce jsme obdrželi dotaci ,- Kč a dotaci na věcné vybavení ve výši 8.500,- Kč, která byla využita na nákup nové radiostanice. Z finančních prostředků za hotovosti pro rok 2006 byly zakoupeny tyto věci : - pro zlepšení viditelnosti a s tím spojené bezpečnosti prvního výjezdového vozidla, tedy CAS 24/T815 Terrno, stroboskopické majáky - v hodnotě ,-Kč, - dokoupeny 4 přilby a zásahové obleky v hodnotě ,-Kč, - zakoupeny ruční svítilny včetně držáku na přilby pro všechny členy VJ v hodnotě ,-Kč, - zakoupeno 25 párů zásahových rukavic v hodnotě ,-Kč, - zakoupeno 15 páru zásahové obuvi zn. Haix v hodnotě ,- Kč. Od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje se podařilo na zápůjčku získat 20 kusů koncových přijímačů svolávacího zařízení typu Motorola, které nahradilo staré, již často nefunkční a tudíž nespolehlivé, zařízení. I když nový systém svolávání má jisté nedostatky v signálovém pokrytí, v současné době je pro naší jednotku a naše podmínky asi nejvýhodnější. Problémy se však ukazují u několika starších přijímačů, kde budeme muset ještě v letošním roce řešit jejich obměnu. Sami jste si mohli povšimnout, že při vyhlášení poplachu jednotce, je ve stejném okamžiku spuštěna v době od hodin do hodin i siréna napojená na krizový systém svolávání na městském úřadě, nikoliv na hasičské zbrojnici. Nyní stručně něco o událostech, k nimž naše jednotka vyjížděla: 8. ledna Dopravní nehoda Skuteč, obchvatová komunikace 8. února Dopravní nehoda Ž árec u Skutče 16. února Požár rodinného domku - komína, Miřetice - Dubová 22. února Technická pomoc Oldřetice - vytažení zapadlého automobilu- CAS 24 ve 4 lidech 13. března Havárie nákladního automobilu Zbožnov - CAS 24 ve 4 lidech 17. března Požár rodinného domku Chrast, CAS 32 ve 2 lidech 27. března Povodeň - technická pomoc Raná 27. března Kontrola vodních toků na žádost Města Skuteč 28. března Kontrola vodních toků na žádost Města Skuteč 29. března Povodeň - technická pomoc Kutřín, zaplavené hospodářské stavení 29. března Sesuv půdy - technická pomoc Podhořany u Nových Hradů 31. března Požár výkrmny prasat Skutíčko, CAS 32 ve 4 lidech 14. dubna Dopravní nehoda Skutíčko 17. dubna Otevření bytu ve Skutči - technická pomoc 18. dubna Dopravní nehoda Přibylov 23. dubna Požár rodinného domu Vrbatův Kostelec, CAS 32 ve 2 lidech 17. května Povodeň - technická pomoc Skutíčko 25. května Likvidace včelího roje - technická pomoc Skuteč - vyjížděl CAS 24 ve 3 lidech 16. června námětové cvičení Štěpánov, CAS 32 ve 2 lidech 9. července Požár hospodářského stavení Radčice, CAS 32 ve 4 lidech, A31/DA12 v 7 lidech 10. července Dohašování požáru z Radčice - hospodářské stavení, A31 ve 2 lidech 10. července Planý poplach - požár lesa Hnevětice, CAS 32 ve 2 lidech 11. července Požár nákladního automobilu Skuteč - vyjížděl CAS 32 ve 4 lidech 19. července Planý poplach - požár lesa Skutíčko 20. července Požár pole Mrákotín, CAS 32 ve 4 lidech 5. srpna Likvidace spadlých stromů Skuteč a Zbožnov 8. srpna Povodeň - technická pomoc Kutřín, zaplavené hosp. stavení 8. srpna Technická pomoc, čerpání zatopených sklepních prostor Přibylov 8. srpna Technická pomoc, čerpání sklepa Skuteč 9. srpna Technická pomoc, čerpání znečištěné studny Skuteč 9. srpna Technická pomoc, povodeň Kutřín - letní tábor Barrandov 15. srpna Technická pomoc, likvidace sršního roje Zhoř 14. září Požár kůlny Mrákotín, CAS 32 ve 3 lidech 15. září Likvidace spadlého stromu Přibylov 15. září Požár hospodářského stavení Perálec, CAS 32 ve 4 lidech 18. září Technická pomoc, otevření bytu Skuteč 27. září Dopravní nehoda Přibylov 29. září Požár křoví Skuteč - planý poplach 7. října Dopravní nehoda Předhradí - Kutřín 14. října Požár rodinného domu Skuteč, Bílý Kopeček, CAS 32 ve 4 lidech 15. října Dopravní nehoda Štěpánov 10. listopadu Požár lesa Předhradí - planý poplach vyjížděl CAS 24 ve 4 lidech 23. listopadu Požár nákladního automobilu Podlažice - vyjížděl CAS 24 ve 3 lidech, CAS 32 ve 2 lidech 29. listopadu Požár rodinného domku Luže, CAS 32 ve 2 lidech 13. prosince Požár osobního automobilu a garáže Vojtěchov 15. prosince Dopravní nehoda Zhoř 17. prosince Dopravní nehoda Předhradí 25. prosince Dopravní nehoda pod Přibylovem Celkem se tedy jedná za rok 2006 o 48 výjezdů, z čehož je 14 požárů, 10 dopravních nehod, 11 technických pomocí, 4 plané poplachy a 9 výjezdů v rámci povodní. Pokud si k celkovému počtu 48 výjezdů připočítáme dalších 20 výjezdů pro Městský úřad, které nejsou evidovány o- peračním střediskem, dostáváme se na počet 69 výjezdů. Zde jsme tedy zaznamenali oproti konstantnímu počtu výjezdů v minulých letech nárůst o více než 20 výjezdů. To vše je spojeno se značným časovým zatížením. Když si uvědomíme časovou zátěž veškerých školení, zdravotních prohlídek, údržby techniky, výstroje a výzbroje, s tím spojenou veškerou administrativu a všechny výjezdy, dostáváme se na vysokou časovou vytíženost, což osobně vidím z pohledu dobrovolnosti jako velkou obětavost všech členů jednotky. Pro bližší informovanost o konkrétních událostech je na hasičské zbrojnici umístěna informační skříňka, kde si můžete sami udělat obrázek o na naší práci. Pokud nám v roce 2007 a dále do budoucnosti časové možnosti dovolí, budeme Vás v pravidelných intervalech blíže informovat o jednotlivých událostech a naší činnosti při jejich likvidaci. V současné době provádíme svépomocí výstavbu nové šatny pro členy výjezdových družstev a to přímo za výjezdovými garážemi. Nejvíce nás tíží elektrorozvody v dolních garážích, které jsou již značně zastaralé, v návaznosti pak systém vytápění a zateplení výjezdových garáží a s tím související samotná výjezdová vrata na 1. a 2. výjezdu. Vhodná by rovněž byla i drobná rekonstrukce druhé výjezdové cisterny, zdarma převedené naší jednotce od Armády ČR. Pro rok 2007 je schválena státní dotace na udržení akceschopnosti jednotky v rámci hotovostí ve výši ,- Kč. Vzhledem k stoupajícímu počtu dopravních nehod jsme se začali intenzivně zabývat otázkou vyproš ovacího zařízení. Pro Vaší informovanost nutno zmínit, že počátkem měsíce února 2007 došlo k přesunu Operačního střediska Hasičského záchranného sboru z Chrudimi do Pardubic. Co říci závěrem? Svojí vytrvalostí, pracovitostí a pílí jsme se vypracovali na poloprofesionální jednotku. S touto skutečností však nastalo mnoho povinností, které musí všichni z jednotky dodržovat. Jednou z prioritních je neustálé vzdělávání a zdokonalování, nebo při zanedbaném systému vzdělávání a školení, by toto vše mohlo v kontextu znamenat velké riziko nejen pro hasiče samotného, který z pouhé neznalosti může ohrozit sám sebe, svoji jednotku či družstvo, ale také riziko pro zachraňované o- soby a jejich majetek. Osobně jsem přesvědčen o tom, že i v roce 2006 jsme společným úsilím dokázali odvést pro naše spoluobčany spoustu kvalitní a profesionální práce. Děkuji všem členům výjezdové jednotky za jejich obětavost. Milan Pešek, velitel výjezdové jednotky a sboru Výjezdy JSDH Skuteč v letech Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES 10. března 2007 od 20:00 v kulturním domě ve Skutči hraje skupina GEM a Šeucovská muzika, připraveno vystoupení SDO Hejduk Předhradí Bohatá tombola VSTUPNÉ 50 Kč a 5 Kč místenka předprodej v trafice " U Jardy " na náměstí ve Skutči BAAUFORTOVA STUPNICE SÍLY VĚTRU Jak poznat podle pohybu vodní hladiny, stromů, kouře, pohybu prachu a jiných částic sílu větru. BEZVĚTŘÍ - 0-0,2 m/s, pod 1 km/h, kouř stoupá svisle vzhůru VÁNEK - 0,3-1,5 M/S, 1-5 KM/H, směr větru je poznatelný podle pohybu kouře, vítr však nepohybuje větrnou korouhví (směrovkou) SLABÝ VÍTR - 1,6-3,3 M/S, 6-11 KM/H, vítr je cítit ve tváři, listy stromů šelestí, větrná směrovka se začíná pohybovat MÍRNÝ VÍTR - 3,4-5,4 m/s, km/h, listy stromů a větvičky jsou v trvalém pohybu, vítr napíná praporky a slabě čeří hladinu stojaté vody DOSTI ČERSTVÝ VÍTR - 5,5-7,9 m/s, km/h, vítr zdvíhá prach a kousky papíru, pohybuje slabšími větvemi ČERSTVÝ VÍTR - 8,0-10,7 m/s, km/h, listnaté keře se začínají hýbat, na stojatých vodách se tvoří menší vlny se zpěněnými hřebeny SILNÝ VÍTR - 10,8-13,8 m/s, km/h, vítr pohybuje silnějšími větvemi, Telegrafní dráty sviští, používání deštníků se stává nesnadné PRUDKÝ VÍTR - 13,9-17,1 m/s, km/h, vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru je obtížná BOUŘLIVÝ VÍTR - 17,2-20,7 m/s, km/h, vítr ulamuje větve, chůze proti větru je téměř nemožná VICHŘICE - 20,8-24,4 m/s, km/h, vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky ze střech) SILNÁ VICHŘICE - 24,5-28,4 m/s, km/h, vyskytuje se na pevnině zřídka, Vyvrací stromy, působí větší škody MOHUTNÁ VICHŘICE - 28,5-32,6 m/s, km/h, vyskytuje se velmi zřídka, působí velké škody na domech, lesích ORKÁN - nad 32,7 m/s, nad 118 km/h, ničivé účinky

6 STRANA 6 SKUTEČSKÉ NOVINY Od masopustu k Velikonocím V Veselé období masopustu, kdy se lidé oddávali všeobecnému veselí a nezřízenému hodování, skončilo přesně o půlnoci na masopustní úterý. Popeleční středou se zahajuje čtyřicetidenní půst, doba střídmější a o poznání klidnější než masopust. Proto se v tomto mezidobí mezi masopustem a Velikonocemi neměly nekonat ani svatby či jiné veselé obřady. Šest týdnů dlouhé období, kdy církevní kalendář neslavil žádné svátky ale poskytovalo dostatek prostoru k tomu, aby lidé mohli slavit prastaré, ještě pohanské, svátky, které ani křes anská tradice nedokázala vykořenit z lidového folklóru. Upomínkou jsou třeba i názvy některých neděl v samotném půstu. Například neděle pražná neboli pučálka (připomínka pohanských obřadních pokrmů z pražené pšenice a napučeného hrachu), neděle kýchavná (v ní se odráží doba velkých morových epidemií, kdy kýchání oznamovalo první příznaky této choroby a lidé věřili, že kolikrát kdo v tento den kýchne, tolik let bude ještě živ). Asi nejzajímavější je pro nás druhá neděle před Velikonoci, která se nazývala smrtnou. Zvyk, jenž se k tomuto dni vázal, již napoví jedno z mnoha pořekadel, které se ten den zpívaly v hromadných průvodech k potokům a řekám poblíž vesnic: Smrt neseme ze vsi - nové léto do vsi. Smrt plave po vodě - nové léto k nám jede. Vynášení Smrti, Morany, Mořeny, Smrtholky, má prastaré pohanské kořeny a ani křes anská víra je nedovedla zcela vymýtit a ještě dnes je na mnoha místech stále živým zvykem. O staroslovanské bohyni smrti Moraně se toho již dnes mnoho neví, jelikož se nedochovaly žádné písemné doklady a povědomí o ní máme právě jen z dochovaného zvyku vynášení její figuríny z vesnice. Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara významnou událostí, kterou prožívalo celé společenství. Dospělí a staří ale jenom přihlíželi. Přímými aktéry byli mladí lidé, dospívající nebo děti, ti, kteří představují naději do budoucna. Mládež vyrobila loutku a dala jí ženskou podobu. K jejímu zhotovení se používalo to, co už nebylo k potřebě - suché větve, roští, stará sláma, uschlá tráva z loňska, Morana bývala ustrojena do bílého a okrášlena náhrdelníky a ozdobami z vyfouknutých vaječných skořápek a prázdných šnečích ulit, tedy symboly smrti a zmaru - vždy figurína Morany představuje smrt, nemoci, bídu a všechno, co lidem škodí. Ustrojená smrtka byla rituálně zničena či jinak sprovozena ze světa a s ní všechno nedobré, co by lidi mohlo sužovat. Před vhozením do vody někdy smrtku i zapálili, jelikož oheň je stejně jako voda očistný živel, jindy ji pouze pustili po vodě a nechali smrt a veškeré neštěstí uplout s vodou pryč. Návrat domů neprobíhal vůbec tiše a spořádaně. Mládež, na znamení toho, že je zima už konečně pryč a nastává období jara, přinášela do vsi čerstvě utržené větvičky rašící svěží zelení ozdobené barevnými pentličkami, jimž se říkalo líto, léto, létečko,. S ratolístkami obcházela vesnici dům od domu a každému hospodáři hlasitými říkánkami oznámila, že zima již skončila, čímž se vlastně symbolicky přinášel obnovený život do vsi. Za tuto zprávu pak byli odměněni koledou. Je škoda, že se tento zvyk našich pradávných předků na Skutečsku do dnešních dob neudržel. Petr Sedlák Dejme si předsevzetí - bu me slušní Slušnost je vlastnost člověka, o kterém se všeobecně říká, že je to člověk poctivě žijící. Slušný člověk nedělá nic, co je proti dobrým mravům společnosti, v níž žije. Nedělá nic, co by druhým škodilo, co by je uráželo, co by je obtěžovalo atd. Nejen to, on také udělá, co druhým pomůže, je ohleduplný, pracuje, neopíjí se a žije ve spořádané rodině, v nějaké míře se podílí na životě a zájmu celé obce. Nemávejte rukou a neříkejte, že svatí lidé neexistují. Jednak občas jsou i svatí, ale hlavně je dost slušných nebo docela slušných lidí. Bývalo jich víc, protože se o ně celá společnost starala. Slušnost je totiž jakýsi nikdy nezaznamenaný a nevyhlášený rámec chování, který se předává z generace na generaci, je vysvětlován je všeobecně známý. Je také všemi chráněn, protože všichni vědí, že život mezi lidmi, kteří nejsou slušní, je krajně nepříjemný, protože neslušní lidé porušují mír obce. Za slušnost byli a jsou také všichni a jeden každý zodpovědní. Neslušné dítě bylo kterýmkoli dospělým poučeno a napomenuto, neslušný člověk byl rovněž upozorněn a neupravil-li své jednání, byl jakoby opouzdřen a vytlačován z organismu obce jako cizí těleso. Neslušnost pachatele vysunovala na okraj a do o- samění. Odmalinka se to všem ukazovalo: "Nediv se. Když druhým bouráš bábovičky, nikdo si s tebou nechce hrát. Nediv se, že pan pekař dal Karlíkovi perníček a tobě ho nedal, když jsi nepozdravil a Karlík pozdravil." A někdy později se děti dozvídaly, že se nečmárá po zdech, nelomcuje se zábradlím a nematlá po jízdním řádu, protože to slouží všem a "ty, chlapečku, jsi ještě nic neudělal ani nepostavil a nebudeš nám to tu ničit." Děti se to dozvěděly od kohokoli, kdo je viděl. A ještě o hodně později se udivený kupec v hospodě dozvěděl, že k němu málokdo přijde, když nemá v krámě čisto, děti se ho bojí, míru váží jen taktak a pokaždé podstrčí i něco, co měl vyhodit nebo přiznat, jednou shnilou hrušku, podruhé dva zlámané preclíky. "No, Mikulka tohle nedělá a všichni jdou k němu, takže - jaké divení?" Netvrdím, že zákony jsou k ničemu. Mají však řadu nevýhod, které jsou dnes tak dobře viditelné proto, že je jim jako přesně definovaným dávána naprostá přednost před mlhavou a někdy těžko definovatelnou slušností. Zákony jako by měly nahradit slušnost, a to je přesně to, co nikdy nemohou. Zákony totiž slušnost předpokládají a u- kazuje se, že bez ní jsou doopravdy málo platné. Vezměte si hned prvý velký sloup současného práva. Co není zakázáno, je dovoleno. Zajisté tomu rozumím. Zákon vymezuje oblast zločinu. Jenže tím se stane, že i mnohé, co už není slušné, se stává beztrestným (není to proti zákonu) a tím pádem i přípustným a posléze dovoleným. Zákonodárci vypracovávají zá- ZAHRADA KRÁSNÁ NEZNÁMÁ POŘAD PRO VŠECHNY, KTERÉ ZAJÍMÁ TÉMA ZAHRADY, ZA- HRADNÍ ARCHITEKTURY, NOVÉ TRENDY PĚSTITELSTVÍ APOD. Patříte-li do výše uvedené kategorie, pak máte jedinečnou možnost setkat se s nejžádanějšími odborníky z televizního RECEPTÁŘE PRIMA NÁPADŮ, kde jsou již řadu let stálicemi. V pořadu Zahrada krásná neznámá uvidíte Ing. Ludmilu Duškovou a Jana Kopřivu. Program pořadu zahrnuje: - nejžhavější informace v rámci pěstitelské činnosti od velkých zeleninových zahrad, přes zahrady okrasné u rodinných domů až po balkónové výsadby - informace na témata, která zaujmou a jsou vytipována dlouholetou praxí pro všechny milovníky zahrad, pěstitelství, kutilství, chovatelství a přírodu vůbec - tématické okruhy aktuální po celý rok - nejnovější informace o odrůdách zeleniny, květin, pěstební technologie a agrotechnické postupy, neobávanější choroby a škůdci, kteří ohrožují vaše zahrady, poradenství a informace v oblasti ochrany rostlin, doporučení biologických a alternativních metod i chemické ochrany - prezentaci zahradní techniky a novinek spolu s praktickými ukázkami. Vše bude doplněno audiovizuální produkcí všech daných témat. Aktuálnost témat je podložena dlouholetou praktickou přednáškovou a poradenskou činností na seminářích, přednáškách, v televizní a rozhlasové tvorbě a při publikování v desítkách odborných článků a knih. Pokud Vás tato ojedinělá nabídka zaujala, těšíme se spolu s protagonisty pořadu na viděnou v pátek 29. března od 19 hodin ve velkém sále KD ve Skutči. L. Balounová, odbor kultury HUDEBNÕ SKUTE» TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ a Festival dětských pěveckých sborů Zveme Vás na IV. ročník hudebního festivalu věnovaného odkazu Václava Jana Tomáška a Vítězslava Nováka Bližší informace o programu i doprovodných akcích sledujte na: Festival pořádá Město Skuteč a ZUŠ V. Nováka Skuteč ve spolupráci s Národním muzeem Praha - Českým muzeem hudby Akci podporuje Pardubický kraj. Generální sponzor - Česká spořitelna, a.s. kony s předpokladem, že slušnost funguje a že se proto nemusí zakazovat kde co. Čím dál víc si u- vědomují, že slušnost mizí, a jsou dokonce kritizováni za to, že mají v zákonech díry, které způsobují nárůst všech možných syčáren. Co je to za divnou logiku? Slušný člověk nehledá díry v zákonech, aby jimi beztrestně u- nikal. To dělají neslušní lidé. Slušný člověk zákon ctí a jedná podle záměru zákonodárce. Uličník zákonodárce chytá za slovo. Kdyby zákony měly být dokonalé tak, že nebudou mít žádné mezery, znamenalo by to vymyslet všechny nejabsurdnější možnosti lumpáren a jmenovitě je zakázat. Na příkladech nejběžnějších předpisů lze ukázat, kam věci směřují. Je např. v samoobsluhách zakázáno ochutnat vystavené zboží? Není. Je zakázáno zboží ohmatávat. Možná je jinak a jinde v zákonech zakázáno je ničit. Výsledek je, že si koupíte nutelu a doma zjistíte, že už byla otevřena a že je z ní vyhrábnuto prstem velké sousto. Kdybychom chytili viníka, o- tevře se nekončící proces, který by sofistikovaný advokát dnes považovaný za dobrého nejspíš vyhrál. Slovní hříčky a logické kotrmelce obhajoby si jistě dovedete doplnit sami. Nešlo o prst, ale o lžičku atd. Snaha o úplnost zákonů nutně povede také k tomu, že zásady slušnosti - jednoduché a nemnohé - budou nahrazeny takovým množstvím dílčích předpisů a předpisečků, že je předně nikdo nebude znát a v dalším kroku se o ně přestane zajímat. V třetím kroku se přestane zajímat o jakoukoli zákonnost. Jiným problémem společnosti, která by byla budována výhradně na zákonech, je, že zákony sice platí pro celou společnost, ale celek společnosti je nehlídá ani nechrání. Zákon jako institut musí být a je chráněn nějakým institučním orgánem státu. Pokud by nedošlo k neúměrným a krutým trestům i za malé přestupky, musilo by být vskutku mnoho policistů, protože v neslušné společnosti by bylo třeba hlídat každý trávník, na který je zakázáno šlapat, každou švestku, na kterou je zakázáno lézt, každou ze, na kterou je zakázáno sprejovat atd. atd. Stručná teze, kterou hájím, je, že nepostaráme-li se, aby ve společnosti významně převažovala slušnost, žádné zákony nezabrání dalšímu rozvratu. Slušnost a zákon, kapitola z knihy Výchova, naděje společnosti Petra Pi hy KULTURNÍ KALENDÁŘK města Skuteč BŘEZEN 2007 Sobota 10. března - 20 hodin Hasičský ples Na svůj společenský ples Vás srdečně zvou členové SDH Skuteč. Večer proběhne v příjemné atmosféře také díky hudbě - v podání skupiny GEM a Šeucouská muzika. Připraveno bude chutné občerstvení i tombola. Předprodej v trafice " U Jardy " na náměstí ve Skutči Cena vstupenky 50,- Kč + místenka 5,- Kč Pondělí 12. března - 10 hodin AUTOŠKOLKA Pořad pro děti mateřských škol a prvních tříd ZŠ s tematikou bezpečnosti dětí na silnicích i v městském provozu. Zábavnou formou podaná dopravní pravidla. Vstupné 25,- Kč Sobota 17. března - 20 hodin Ples HC Skuteč Plesovou sezónu ve Skutči uzavře ples hokejistů. Přij te se bavit spolu s vyznavači tohoto atraktivního sportu. K tanci i poslechu Vám bude hrát skupina Proxima. Chybět nebude občerstvení ani bohatá tombola. Předprodej vstupenek od 1.3., květinářství Sokol Cena vstupenky včetně místenky 55,- Kč Pátek 29. března - 18 hodin Zahrada krásná neznámá Pořad pro všechny, které zajímá téma zahrady, zahradní architektury, nové trendy pěstitelství apod. Jedinečná možnost setkat se s nejžádanějšími odborníky z televizního RECEPTÁŘE PRIMA NÁPADŮ Ing. Ludmilou Duškovou a Janem Kopřivou. Dozvíte se nejnovější informace v této oblasti, doplněno videoprojekcí. Vstupné 80,- Kč Připravujeme na duben: Klubový pořad s Jiřinou Jiráskovou Pálení čarodějnic Další ročník festivalu je za dveřmi Do května, v němž po Skutči opět zavlají festivalové praporky, nám zbývají už je dva měsíce. A tak přípravy - především ty programové - v této době finišují. Doufáme, že v letošním roce přilákáme do hlediště velkého sálu KD i do ostatních prostor, v nichž budou jednotlivé koncerty a představení probíhat, větší množství návštěvníků. Docílit toho chceme nejen kvalitním programem, ale také vytvořením příjemné a slavnostní atmosféry, která nám umožní povznést se nad starosti všedních dnů. Již v příštím vydání Vám představíme konkrétní program IV. ročníku Tomáškovy a Novákovy hudební Skutče. /bal/ Make a Connection - Připoj se! Pokud se Vám zdá, že jste tento slogan už slyšeli, nepletete se. Právě pod jeho hlavičkou ve Skutči vyvíjela své aktivity skupiny dobrovolníků ze ZŠ Komenského pod vedením Mirka Beránka a jeho následovníků. Připomeňme např. "prázdninové středy" či další akce pro děti i seniory v penzionu, na koupališti apod. Letos byl vyhlášen již 6. ročník tohoto programu, který je určen na podporu skupina mladých lidí ve věku let. Ti si mohou zrealizovat svůj vlastní projekt a získat nové zkušenosti. Je jedno, zda se rozhodnou hrát divadlo, pomáhat přírodě, organizovat sportovní akce či budovat naučnou stezku Fantazii se meze nekladou, jen je třeba, aby byl projekt prospěšný svému okolí. Program je určen neformálním skupinám, nikoli neziskovým organizacím, tzn., že k získání finančních prostředků nepotřebujete zakládat žádnou organizaci. Z programu bylo doposud podpořeno celkem 353 projektů, na jejichž úspěšné realizaci se přímo podílelo více než 2700 mladých dobrovolníků. Víc informací naleznete na úřední desce, dále na adrese a v neposlední řadě přímo v Občanskén sdružení Altus, na adrese: Tovární 1112, Chrudim IV. Veškeré dotazy můžete posílat také el. poštou na: nebo telefonovat na č /bal/ MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ, S. R. O. VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA DISKOTÉKU NA LEDĚ sobota 10. ledna od 18:00 do 20:00 hod. HRAJE DJ LUDĚK DOSTÁL vstup zdarma

7 SKUTEČSKÉ NOVINY STRANA 7 OČNÍ STŘEDISKO Optika - Olivová - Skuteč VÁM NABÍZÍ: AKCE BŘEZEN - nové modely dioptrických obrub - 10 % slevy stálým zákazníkům Skuteč, Sládkova 849 tel JOLANA CESTOVNÍ AGENTURA JOLANA NABÍDKA 170. CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ LÉTO 2007 nejlepší ceny na červenec a srpen CHORVATSKO...7 nocí v penzionu, doprava+ P ,- CHORVATSKO...7 nocí v apartmánu za 4 osoby ,- ITÁLIE...7 nocí v apartmánu, doprava ,- BULHARSKO...10 nocí v penzionu** letecky ,- TUNISKO...10 nocí v hotelu*** letecky+ P ,- TURECKO...10 nocí v hotelu *** letecky+ Al ,- ŘECKO...10 nocí v apartmánu, letecky ,- MALLORCA...7 nocí v hotelu** letecky+ P ,- HOTELY, PENZIONY, CHATY, CHALUPY V ČR A SR LAST MINUTE - EGYPT...10 nocí v hotelu**** letecky+ Al ,- SPOJ. AR. EM...7 nocí v hotelu**** letecky+ P ,- SKUTEČ, PAL. NÁM. Po-Pá , !!! DĚTI STÁLE ZCELA ZDARMA NA LÉTO 2007!!! / P - polopenze, PP - plná penze / AUTOŠKOL OLA A abc Petr Šlemr vám nabízí: získání řidičských oprávnění skupin: q A1 - motocykl do 125ccm (16 let) q A - motocykl do 25 kw i nad 25 kw (18 a 21 let) q B - osobní automobil (18 let) q B+E - os.automobil s přívěsy (18 let) q T - traktor s přívěsy (17 let) q C - nákl.automobil (18 let) q C+E - nákl.automobil s přívěsy a návěsy (18 let) q D - autobus (21 let) q školení řidičů, získání osvědčení profesní způsobilosti řidiče q kondiční jízdy Přihlášky a informace: SKUTEČ, V. Nováka 7, tel Kino Proseč zve k návštěvě - v březnu promítá: 3.3. Š astné a Veselé 17 hod 30,- od 12 let Saw 3 17 hod 30,- od 18 let Déja Vu 17 hod 35,- od 12 let Realitní kancelář JARO Jaroslava HETFLEIŠOVÁ, Palackého náměstí 369, Skuteč, IČO: , Tel: , q nabízíme našim klientům kompletní realitní služby v oblastech prodeje a pronájmu všech typů nemovitostí q zajistíme veškeré náležitosti související s převodem nemovitostí až po vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti q zajistíme odhady i financování nemovitostí q hypoteční úvěry zajistíme i u nemovitosti, která není z naší nabídky NEBANKOVNÍ PŮJČKY q od 6000 do Kč,- q bez nahlédnutí do bank.registrů q vyřízení zdarma q TEL: Řádková inzerce l Prodáme elektrický sporák a elektrickou pánev SeniorCentrum Skuteč prodá elektrickou smažící pánev obsah 80 l za cenu ,-Kč a čtyřplotýnkový elektrický sporák za cenu ,-Kč. U sporáku jsou zánovní plotýnky. Informace u paní Novotné na telefonním čísle Knižní novinky z městské knihovny Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání. JIŘÍ ORTEN KNIHY PRO MENŠÍ DĚTI Šrámková, Marta: Vodník Mikulenda - Bohatě ilustrované vyprávění o hastrmanovi. Nováková, Zuzana: Příběhy a pohádky z malované zahrádky - Nejen pohádková knížka o zahrádce - o tom, co se na ní děje od jara do zimy. Nováková, Zuzana: Hejkálek ze starého lesa - Bohatě i- lustrované pohádky pro nejmenší o malém strašidýlku Hejkálkovi. Skála, František: Jak Cílek Lídu našel - Krásná kniha - poetické vyprávění s inscenovanými fotografiemi od našeho předního výtvarníka Hlaváč, Jan: Krtčí výlety: Bohatě ilustrovaná kniha s přílohou CD (hra Krtčí výlety, ozvučeno) Básně pro děti: Jak se učil vítr číst - Kniha pro malé děti, větší děti a jejich rodiče. Obsahuje to nejlepší ze současné české poezie pro děti. Baby kuchařka - Knížka vaření pro děti od 6-15 let. NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ Krebs, Vojtěch: Sociální politika - Učebnice nabízí čtenářům ucelený výklad základních sociálně politických témat a problémů. MacGregor, Cynthia: Zábavné činnosti pro celou rodinu - Činnosti pro poznání rodiny, ztvárnění rodinné tradice, rodinné zábavy, rodinné prázdniny. Gravillon, Isabele: Spánek malých dětí - Instruktivní kniha o spánku nejmenších dětí a o obtížích s ním. Neuman, Jan: Turistika a sporty v přírodě - Kniha nabízí souhrn metodických rad a praktických zkušeností pro vedení akcí v přírodě. West, G. Kenneth: Novákovi potřebují pomoc - Čtenář nahlédne do života rodiny Nováků a spolu s rodiči Novákovými je konfrontován s nejrůznějšími výchovnými situacemi a dilematy, týkajícími se jejich dětí ve věku pět, sedm a devět let. Rigon, Emmanuelle: Nepořádek - Ponětí o pořádku a schopnost srovnat si věci jsou důležité pro vyrovnanost dítěte, jeho vnitřní harmonii i pro celý jeho další život. Dalloz, Daniele: Lhaní - Pravda z hlediska malého dítěte, k čemu dětem slouží lež, lži, fabulace a legrace, jak vytvořit správné vztahy. Lež u dětí rodiče často překvapí a dělají si s ní starosti. Praško, Ján: Nespavost - Zvládání nespavosti a dalších poruch spánku u dětí. To je jen malá ochutnávka našeho MENU, které vám nabízí Městská knihovna ve Skutči. Další informace o novinkách hledejte na webu městské knihovny ve Skutči www. knihovna-skutec.cz v ON-LINE katalogu v sekci Knižní novinky MěK Z.Š. Šeucovanka děkuje K vánočnímu koncertu, který se konal v Kulturním domě Města Skutče, se Šeucouskou muzikou zazpívala jako host děvčata ze ZUŠ Skuteč: Klára Krejčová a Jolana Slavíková. Pěkné písničky, ale hlavně vánoční koledy si přišlo poslechnout na dvě stovky příznivců dechovky. Šeucouská muzika děkuje všem za přízeň a bude se těšit při dalších akcích. Josef Skála SBÍRKA OŠACENÍ proběhne ve dnech 8., 15.,a 22. března 2007 od h. na Děkanství ve Skutči. Všem dárcům předem děkujeme. Farní charita Poděkování l Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Josefem Brychtou. Děkujeme za slova útěchy a květinové dary. Poděkování patří též p. Š astnému, pohřebnímu ú- stavu p. Cempera a kapela p. Skály. Zároveň děkuji MUDr. V. Hejlovi a MUDr. Špeldovi. manželka a děti s rodinami Omlouváme se pozůstalým za chybně uvedené jméno v minulém čísle SN. Redakce l Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit nebo jinak přispěli k důstojnému pohřbu mého manžela. Libuše Bartošková a dcery s rodinami l Děkujeme personálu domova důchodců za péči o naši maminku. rodina Chaloupkova Vzpomínáme l Dne uplyne 10 let od úmrtí paní Květoslavy Moudré za Skutče. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Stále s láskou vzpomínají dcery s rodinami. LINKA A DŮVĚRY LINKA DŮVĚRY ÚSTÍ NAD ORLICÍ VYHRÁLA výběrové řízení KrÚ Pardubice na poskytování telefonické krizové pomoci. Linky důvěry (LD) poskytují širokou psychosociální pomoc. Největší část klientely tvoří lidé v krizových stavech. LD v Ústí nad Orlicí vznikla jako součást Pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP) v Ústí nad Orlicí za podpory Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí a Školského úřadu v Ústí nad Orlicí. Cílovou skupinou v době vzniku LD byly děti, mládež a rodiny, s postupem času se naší klientelou stále více stávali a stávají dospělí. Jako krajská linka očekáváme opět zájem školní a dospívající mládeže. Za tím ú- čelem se v roce 2007, po proškolení, zaměříme na Internetové poradenství. tel Poskytujeme anonymní a okamžitou psychologickou, poradenskou a informační službu lidem v krizové situaci. Otázky se týkají vztahové problematiky, seniorské kategorie občanů, domácího násilí, drog, šikany, antikoncepce Od roku 1996 pracuje LD NONSTOP a je jediná s tímto rozsahem služeb v Pardubickém kraji. LD v Ústí nad Orlicí získala v roce 2005 statut pracoviště akreditovaného Českou asociací pracovníků linek důvěry ( organizace, která zastřešuje LD v republice ). V LD je vybudován systém supervize a intervize k zajištění vysoké kvality služby. Pracovníci LD jsou speciálně vyškolený tým složený z psychologů, sociálních pracovníků, kurátorů, speciálních pedagogů a studentů. Díky propagaci, seznámením veřejnosti a škol s funkcí LD a dobré spolupráci se starosty měst, policií a úřady zabývajícími se sociální problematikou, se LD stala běžnou součástí života lidí nejen našeho kraje. LD získává peníze na provoz prostřednictvím OS KONTAKT Ústí nad Orlicí, které se stalo nástupnickou organizací PPP ÚO od IČO , Ge Capital Bank a.s., č.ú /0600 Těšíme se na spolupráci se všemi zainteresovanými. Ladislava Langerová, vedoucí LD, AKTUÁLNĚ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM Zdarma si doplnit vzdělání mají nyní příležitost handicapovaní v regionu. Od března do července se v rámci Projektu zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením uskuteční tyto vzdělávací programy: vstupní diagnostika, výuka práce s výpočetní technikou, kurzy angličtiny, kurz rozvoje osobnosti a aktivita, při které budou handicapovaní zasvěceni do základů podnikání a podnikání v sociálních službách. Kurzy budou přizpůsobeny jednotlivým typům postižení Zájemci se mohou hlásit u regionálního koordinátora.(viz tisková zpráva), který též poskytne další informace. Údaje o projektu lze nalézt také na Alena Šejblová, občanské sdružení Unikátní projekty (www.smrzovka.cz/snezenka)

8 STRANA 8 SKUTEČSKÉ NOVINY MASOPUSTNÍ VESELÍ VE ZBOŽNOVĚ A V RADČICÍCH Překrásně prosluněné dopoledne si v sobotu 10. února vybrali zbožnovští ke konání tradiční masopustní obchůzky masek. Na tři desítky nádherně a vtipně vyvedených tradičních i méně tradičních maškar se O týden později, 17. února, prošel masopustní průvod Radčicemi. Snad padesátihlavý dav navštěvoval téměř každé stavení. Před ním zahrála muzika několik písniček, maškary zatancovaly povinné kolečko, za což je čekalo opět bohaté pohoštění. Mezi tradičními maskami bylo vidět i několik modernějších. Například typickým skákavým pohybem musel snad každého upoutat častý průlet párku čarodějnic, jejichž tradiční koš ata se dočkala značné modernizace v podobě cyklistických řidítek vybavených množstvím zvonků a houkaček. Jako na Zbožnově, i v Radčicích se maškary dočkaly netradičně krásného počasí a tak na krásné a veselé atmosféře nebylo opravdu co zkazit. q I takové nebezpečí hrozilo divákům masopustních radovánek v dopoledních hodinách dům od domu vydalo na průvod vesnicí. Rozpustilé taškařice, veselá a uvolněná nálada, řízná hudba, tradiční tanečky, před každým stavením bohaté pohoštění a sem tam nějaká ta štamprlička, tak vypadal masopust nad zbožnovskou strání. Letos se do průvodu dovádějících turků, Nastěnek, židů, pochodujících klobouků, q Moderně vybavená čarodějnice v družném objetí s hastrmanem. q Tento kominík bral svoji službu zcela vážně a neušetřil opravdu nikoho. čmeláka, medvědů a dalších zapojil i veselý francouzský pár, jehož bujaré francouzské pokřikování se mísilo s radostným voláním laufra a pohodovou muzikou. Prostě masopust, jak má vypadat. q Zdravotnická služba byla na místě a vždy k dispozici. q V čele masopustního průvodu musí vždy kráčet laufr. Vydává Město Skuteč q Bohaté pohoštění čekalo na maškary v každém stavení Povoleno referátem kultura OkÚ v Chrudimi pod registrační značkou MK ČR E Za obsah novin zodpovídá Rada Města Skutče, šéfredaktorka - Lenka Balounová. Příjem příspěvků vč. inzerce: MěÚ ve Skutči, paní Lenka Balounová, ved. odboru kultury, tel.: , Uzávěrka došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci. Grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou, tel.: , fax:

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem;

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem; Město Hlinsko Výpis z usnesení z ii. řádného zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne iz. prosince 2012 Zastupitelstvo města Hlinska usnesením Č.: ZM/71 bere na vědomí: 1. složení slibu člena

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení Město Hlinsko Výpis z Usnesení Z 12. řádné schůze Rady města Hlinska konane dne 26. cervna 2013 Rada města Hlinska usnesením Č.: 95/2013 b e r e na vědomí:. žádosti manželu Hlinsko, a manželu Hlinsko,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Rada města Chropyně. u k l á d á

Rada města Chropyně. u k l á d á čj. zápisu MCH 4590/2009 spisová značka MCH 4588/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 86. zasedání dne 31. srpna 2009 R M 1 / 8 6 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze Rady města Uherské konané dne 24.5.2011 202/14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 392/16/RM/2013 směna pozemků Lesy ČR,s.p. Rada města navrhuje zastupitelstvu města zveřejnit

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

Město Sázava Rada města Souhrn za jednání 6. řádné jednání rady města, konané dne v 16:00 hod. Jednací sál MÚ Sázava

Město Sázava Rada města Souhrn za jednání 6. řádné jednání rady města, konané dne v 16:00 hod. Jednací sál MÚ Sázava Město Sázava Souhrn za jednání 6. řádné jednání rady města, konané dne 4. 2. 2015 v 16:00 hod. Jednací sál MÚ Sázava 32/15 Zahájení, organizační záležitosti navržený program jednání. 33/15 Kontrola úkolů

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 14. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 26.08. 2016 od

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Z á p i s č. 4 / 2009

Z á p i s č. 4 / 2009 Z á p i s č. 4 / 2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne 30. září 2009 v Kulturním domě v Malšovicích Přítomni: dle presenční listiny Zapisovatelka: J. Gaudeková Ověřovatelé:

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2014 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing.

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing. čj. MCH 6500/2011 spisová značka 6497/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 29. zasedání dne 26. října 2011 R M 1 / 2 9 / 1 1 b e r e n a v ě d o m í 1. Informativní zprávu o plnění

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne 2.3.2016 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Jiří Bláha, Bc. Jana Bláhová 1. Zahájení Starosta

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 27.6.2016 396/15/RM/2016 Souhlas zřizovatele zařazení projektových záměrů příspěvkové

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Výpis z usnesení z 16. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 29. srpna 2016

Výpis z usnesení z 16. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 29. srpna 2016 Město Hlinsko Výpis z usnesení z 16. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 29. srpna 2016 Rada města Hlinska usnesením č.: 97/2016 b e r e na v ě d o m í : 1. informaci odboru sociálních věcí, školství

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2013; 23.10.2013; 28.11.2013; 16.12.2013 a 29.01.2014.

Více

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne Město Přibyslav Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 14. 12. 2016 74/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 14. 12. 2016. Termín: 14. 12. 2016 Zajistí:

Více