SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí"

Transkript

1 Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LEDEN 2010 ročník VII číslo 1/2010 Městský úřad Nová zastávka MHD Škola s novou fasádou Kostel SLOVO STAROSTY ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí Zpěvem státní hymny a silvestrovským ohňostrojem u radnice začal rok 2010 také v Plané nad Lužnicí. Začátek nového roku znamená, že rok 2009 je nenávratně za námi. Jaký byl vlastně uplynulý rok 2009 v našem městě? Bude patřit v historii mezi úspěšné roky, ve kterých se podařilo splnit úkoly, které jsme si dali na začátku roku, ve kterém se objevily nové problémy potřebné urychleně řešit a ve kterém jsme se museli vyrovnat s negativními dopady ekonomické a následně finanční krize v celém státě? Přes všechny nevyřešené problémy, nové nedostatky, pokračující snahu některých jedinců úspěšně likvidovat společné dílo, si myslím, že rok 2009 byl z pohledu města úspěšný. Samozřejmě se najdou občané, kteří budou klást otázku, proč se neopravil zrovna chodník v jejich ulici, proč jejich komunikace je ve městě ta nejhorší, proč fotbalisti dostali větší příspěvek na činnost než tenisti, apod. Sestavování rozpočtu je vždy především kompromisem mezi vším potřebným a dostupnými zdroji, které má město v daném roce k dispozici. Při naplňování schváleného rozpočtu a vlastní realizaci jednotlivých akcí mohou nastat ještě další komplikace, které často přinášejí zvýšená nebo i další vydání. Samostatnou kapitolou je získávání dotací, které významnou měrou ovlivňují realizaci některých akcí. Při hodnocení uplynulého roku lze říci, že jak v naplňování plánovaných akcí tak v získávání dotací byl rok 2009 pro město úspěšný. A nyní k vlastnímu přehledu akcí v uplynulém roce. Největší investiční akcí bylo zateplení základní školy. Díky značné dotaci ze Státního fondu životního prostředí došlo k zateplení všech budov, k výměně oken a nakonec získala škola i novou barevně výraznou fasádu. Úspory ze zateplení se projeví již v roce V průběhu této akce rozhodlo vedení města o rekonstrukci střechy na staré budově, o pořízení nového zastínění oken na druhém stupni a o výměně stropu v tělocvičně. Posledně jmenovaná záležitost, tj. výměna závadného stropu, bude realizována v prvních měsících roku Financování těchto akcí již šlo v plné výši z prostředků města, a proto byly některé plánované akce odsunuty na další rok. Druhou největší investiční akcí byla rekonstrukce Sportovního centra za řekou. Zde se za pomoci významné dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Jihozápad podařilo vybudovat velice pěkné sportoviště i zázemí pro budoucí kulturní a společenské akce v našem městě. Málokdo věřil, že vzhledem ke zpoždění zahájení prací vlivem vysoké hladiny řeky Lužnice bude Vodnický den první zatěžkávací zkouškou v nově zrekonstruovaném areálu. Návštěvnost Sportovního centra za řekou předčila očekávání a vyvolala i potřebu dalších opatření, která bude město realizovat ještě před zahájením nové sezóny. V květnu loňského roku bylo víceúčelové hřiště před nádražím rozšířeno o běžeckou dráhu. To ocenili především žáci základní školy a členové lehkoatletického kroužku. V loňském roce se podařilo vybudovat nové chodníky v lokalitě Nad Hejtmanem a rekonstruovat část chodníků v Husově ulici. Ke zvýšení bezpečnosti našich občanů byl prodloužen chodník v Ústrašické ulici včetně nového přechodu. Větší bezpečnosti a pohodlí by mělo posloužit i vybudování nové zastávky MHD u řadovek. V jarních měsících se podařilo dokončit hasičskou zbrojnici, díky níž získal náš hasičský sbor tolik potřebné prostory. Na dokončení zbrojnice a tím na vytvoření lepších podmínek pro městský hasičský sbor se podařilo získat příspěvek z krajského grantu. Za svoji záslužnou činnost si nový objekt naši hasiči jistě zasloužili. Úspěšní v získávání krajských peněz jsme byli rovněž při vybudování nové třídy mateřské školy. Vyšší porodnost silných populačních ročníků v celém státě, ale zejména rozšiřující se Planá nad Lužnicí především v lokalitách Nad Hejtmanem a směrem na Soukeník vyvolaly potřebu zvýšení kapacity mateřské školy. Nové prostory byly získány díky pochopení vedení základní školy v objektu plánské školy a výsledkem je nová třída, kde našlo umístění 20 dětí. Součástí celé investiční akce bylo i vybavení kuchyně mateřské školy novým varným zařízením, které přispívá k racionální a zdravé výživě našich dětí. pokračování na str. 2

2 pokračování ze str. 1 V samém závěru loňského roku byl na čtyřech místech našeho města uveden do zkušebního provozu kamerový systém, který by měl pomoci ke zlepšení pořádku ve městě a k ochraně veřejného i soukromého majetku. Ve druhém pololetí uplynulého roku došlo k rozšíření kanalizace v lokalitě Nad Hejtmanem a k přeložení vedení vysokého napětí. Město tak připravuje další sítěmi vybavené pozemky určené k bytové výstavbě. V průběhu roku se vedení města muselo vypořádat s výrazným poklesem daňových příjmů. Pokles činí 15 % oproti předchozímu roku. Přes tento propad město zajistilo průběžné financování všech zřizovaných organizací. Již druhým rokem rozdělovalo město značné finanční prostředky mezi organizace, spolky a zájmové skupiny našich občanů v rámci vypsaného dotačního programu. Město jistě není tak bohaté, aby mohlo plně pokrýt potřeby všech zájemců, ale svým dotačním programem se výraznou měrou podílelo na finančním zajištění jejich činnosti. Mezi významnější investiční akce, u nichž došlo k jejich přesunu do roku 2010, patří ozelenění ulic Nádražní, Husova, Hájkova a Soukenická. Akce, na jejíž realizaci získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí, bude realizována v jarních měsících letošního roku. K posunutí termínu realizace došlo rovněž u oprav některých komunikací. I zde se počítá s termínem během letošního roku. Vedení města samozřejmě nežilo v loňském roce jen loňským rokem. Jen špatný hospodář nemyslí na budoucnost. A proto město připravilo a připravuje další projekty, na něž chce získat částečné finanční krytí pomocí dotace. Mezi tyto hlavní akce patří zateplení Domu s pečovatelskou službou, městského úřadu a zdravotního střediska. Rozsáhlý projekt byl zpracován na Regeneraci zámeckého parku a navazující více než kilometr dlouhou lipovou alej. Projekty jsou dále připraveny na rekonstrukci sběrného dvora a rozšíření vodovodu v lokalitě Nad Hejtmanem. Kromě investičních akcí, jejichž realizace by měla přispět k dalšímu rozvoji Plané nad Lužnicí, vedení města nezapomínalo ani na běžný život ve městě. Nákup další techniky pro technické služby, zvýšený tlak na jejich činnost a nebo i využití pracovníků financovaných z prostředků pracovního úřadu, to vše napomohlo ke zlepšení pořádku v našich ulicích i na jiných veřejných prostranstvích. Bohužel činnost vandalů, původců černých skládek a podobných odborníků vrací zlepšení dosažená na některých místech a po nějaký čas zase nazpět. Vedle každodenních starostí má náš občan potřebu se také bavit, potkat se se sousedy, známými a přáteli, nebo si trochu zasportovat. Na tomto poli se povedlo uspořádat celou řadu akcí, na jejichž přípravě a vlastní organizaci se podílelo jak samotné město, tak desítky až stovky dobrovolníků. Jim všem patří velké poděkování. Odměnou jim potom byli spokojení návštěvníci těchto akcí. Mezi nejvýznamnější akce patřil únorový Masopust, oslavy 720. výročí Plané nad Lužnicí spojené s vysvěcením nové hasičské zbrojnice a setkáním rodáků. Největší návštěvnost našich občanů a hostů byla na Vodnickém dni, který byl spojen s otevřením nového Sportovního centra za řekou. Vydařenou akcí byl dechovkový festival Nad Lužnicí, Moravský večer či celá řada pořadů v období adventu. Zdařilým počinem byla rovněž akce pro děti u sauny v rámci společné akce Tábora, Sezimova Ústí a poprvé i Plané nad Lužnicí pod názvem BAMBI. Mezi pravidelně úspěšná patřila hudební setkání seniorů v restauraci Maxim. Prakticky nepřetržitě se konaly v obřadní síni výstavy mnoha umělců. Je jistě potěšitelné, že mezi vystavujícími autory byla celá řada plánských občanů. Obohacením společenského života byla činnost nově založeného Klubu plánských dam. Módní přehlídka, přednášky na zajímavá témata anebo vydání první plánské kuchařky, to jsou jen ukázky z jejich bohaté činnosti. Oproti roku 2008 nám při akcích pod širým nebem často nepřálo počasí. Účastníci pálení čarodějnic nebo folkového festivalu by spíše řekli, že se matka příroda proti nám v předchozím roce spikla. V těchto případech se potvrdilo známé rčení, že přes všechnu snahu se ne vždy všechno povede. Popřejme proto našemu ministrovi kultury a především nám všem více štěstí s počasím v roce Čtenáře Plánských ozvěn by mohlo v tuto chvíli napadnout: tak nám to starosta všechno pochválil a vše úspěšné v uplynulém roce popsal. Samá chvála a žádné problémy. Jak se říká, žijeme si jako v ráji, ať jsme tady věčně. Realita samozřejmě tak růžová není. Věřte, že radnice se snaží zjistit, co město bolí a občany trápí. Ne vždy má však k realizaci potřebných opatření dostatek peněz, ne vždy se o vzniklém problému dozví včas, ne vždy příslušní pracovníci pracují tak rychle a tak kvalitně, jak to situace vyžaduje. Ale jako platí ve většině rodin, že špinavé prádlo se pere doma, tak i výše uvedené skutečnosti si musí radnice vyřešit také sama. A to je jeden z důležitých úkolů roku Samozřejmě ne všechny požadavky jednotlivých občanů jsou reálné, ne všechna přání lze splnit okamžitě. Někdy se bohužel rovněž stává, že přání jedince je v přímém rozporu s potřebami většiny z nás. Proto stojí ve vedení města zastupitelstvo a zejména rada města. Tyto dva orgány rozhodují o zásadních otázkách dalšího rozvoje města a často rovněž o zdánlivých banalitách. Někdy úspěšně a někdy méně úspěšně. Hodnocení nechť si udělá každý z vás. Je za námi rok 2009 a velice rychle odstartoval rok Co nás čeká v roce 2010, v roce poslaneckých a zejména komunálních voleb, v roce, doufejme, zeslabující ekonomické a finanční krize? Na startu do nového roku je naše město připravené a dovoluji si tvrdit i finančně zdravé. OBSAH ČÍSLA Slovo starosty Matrika Informace z MěÚ Výtah usnesení zasedání RM Výzva podnikatelům Důležitá telefonní čísla Výtah usnesení 19. veřejného zasedání ZM Občan se ptá, radnice odpovídá Dotace z prostředků města Poděkování občanům Informace z MěÚ Seznam stanovišť na tříděný odpad Sazby za reklamní činnost 1. místo v třídění odpadů Co přinesly výsledky analýz Připomenutí Obvodní policie ČR, odd. Sez. Ústí informuje Vyhodnocení ankety My jsme také Plaňáci Stalo se v Plané Tříkrálová sbírka Únorová výstava Mateřské centrum Klub plánských dam Městská knihovna Žijí mezi námi... Dnes představujeme Podávejte chlazené Základní škola Úspěchy florbalistů Florbalisté ZŠ stříbrní Krizová telefonní čísla Orientační běžci Plánský florbal Cyklisté Harmonie Výzva Masopust Plán akcí Městský ples Masopust str. 1-2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 V současné době má město pouze dva úvěry, z nichž jeden je plně kryt vybíraným nájmem a druhý v plné výši schválenou dotací. Těsnou většinou schválený rozpočet města na rok 2010 vytváří svým obsahem předpoklady, že by ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2010 v Plané nad Lužnicí nemusela pojednávat o zastavení rozvoje a zhoršení životních podmínek v Plané nad Lužnicí. Rok 2009 je za námi. Jen samé pozitivní zprávy v roce 2010 vám všem přeje Ing. Jiří Šimánek starosta města 2

3 Matrika Významné životní jubileum v měsíci lednu 2010 oslaví: Jiřina Vinklářová Jaroslava Žaludová Danuše Sováková Josefa Davidová Růžena Špatná Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. Noví občánci Plané narození v měsíci listopadu 2009 Anna Čermáková Štěpán Purkyt Adriana Staňková Laura Čermáková Novým občánkům přejeme hodně zdraví a štěstí do života. Svatby V měsíci prosinci 2009 uzavřel manželství v Plané nad Lužnicí jeden pár. Informace z městského úřadu Úřední hodiny městského úřadu Pondělí :00 Úterý Středa Čtvrtek Pátek polední pauza Po-Čt Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby. Kontaktní adresy: Další informace hledejte: Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách Letní čas (duben říjen) Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8 12 hodin Zimní čas (listopad březen) Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8 12 hodin VÝTAH USNESENÍ Z 63. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA (RM) ZE DNE RM projednala smlouvu o dotaci se Svazkem obcí mikroregionu Táborsko na zajištění obslužnosti MHD Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí v roce RM projednala smlouvu o dotaci se Sdružením měst a obcí okr. Tábor na spolufinancování prokazatelné ztráty MHD v Táboře pro rok 2010 ve výši ,- Kč. RM schválila smlouvu o výpůjčce mezi firmou EKO-KOM a.s. a Městem Planá nad Lužnicí na bezplatné zapůjčení 6 ks sběrných nádob na tříděný odpad. Podmínkou zápůjčky je zakoupení 3 dalších nádob na náklady města. RM doporučuje zastupitelstvu města odstoupit od smlouvy s firmou Optimstav s.r.o., která měla zájem o pozemky v lokalitě Nad Hejtmanem. Optimstav s.r.o. nedodržel podmínky, za kterých mu byly pozemky nabídnuty k prodeji. Dále doporučuje zastupitelstvu města projednat zájem o tyto pozemky firmou STAVBY ČESKO s.r.o. RM projednala žádost policie ČR o stanovisko k prodeji nemovitosti v k.ú. Planá nad Lužnicí a souhlasí s veřejnou soutěží na prodej rekreačního zařízení Ministerstva vnitra s podmínkou dodržení územního plánu. RM schválila zpracování studie na systém varování a vyrozumění obyvatelstva v případě povodňového nebezpečí a následné podání žádosti o dotaci. RM souhlasí s žádostí o převod části ul. Chýnovská z majetku kraje na Město Planá nad Lužnicí. RM souhlasí s vypracováním studie dětského hřiště v prostoru parku u trati. RM projednala a schválila dodatek ke smlouvě na pronájem pozemku na koupališti p. Šafářové. RM projednala žádost ŘSD ČR o pronájem pozemku p.č. 3282/183 v k.ú. Planá nad Lužnicí k výstavbě dálnice D3. Bude vyvěšeno na úřední desce a následně předloženo ke schválení. 3 VÝTAH USNESENÍ Z 64. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA (RM) ZE DNE RM schválila Dodatek č. 4 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru s firmou Rumpold s.r.o. Praha, provozovna Tábor. RM schválila Dodatek č. 10 ke smlouvě o převedení výkonu práv původce komunálních odpadů ve městě Planá nad Lužnicí a pověřenou firmou Rumpold s.r.o. Praha, provozovna Tábor. RM projednala a schválila částku 2000,- Kč pro organizaci Ochrana fauny ČR ve Voticích na rok RM projednala a schválila finanční příspěvek 1000,- Kč pro Český svaz PTP Okresní klub PTP Tábor na rok RM projednala a schválila finanční příspěvek 1000,- Kč pro organizaci I MY Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. Soběslav pro rok RM projednala a schválila smlouvu s ŘSD ČR, České Budějovice, na pronájem pozemku p. č. 3282/183 v k. ú. Planá nad Lužnicí, jenž je v majetku Města Planá nad Lužnicí, pro výstavbu dálnice D3. RM projednala a schválila darovací smlouvu o finanční odměně za umístění v soutěži My třídit umíme. RM schválila žádosti ke změně licencí na provoz MHD linek č. 13 a 14. RM projednala a schválila nájemní smlouvu na pronájem části pozemku tzv. Hraběcí pěšiny od Lesů ČR na 5 let a následně pozemek odkoupit. RM projednala a schválila podepsání smlouvy s firmou s Bc. Dan Hansel IN AL, Kyjov, na podání žádosti o dotaci do Operačního programu životního prostředí na akci Regenerace lipové aleje a na akci Obnova Zámeckého parku. RM projednala a schválila přípravné práce projektu na likvidaci odpadu ze zeleně v Plané nad Lužnicí. VÝZVA PODNIKATELŮM V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU PREZENTOVAT SE NA STRÁNKÁCH MĚSTA V OBLASTI STRAVOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ ČI SLUŽEB KONTAKTUJTE TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU, ING. ANTONÍNA KOLIHU, TEL ,

4 MĚSTSKÝ ÚŘAD PLANÁ NAD LUŽNICÍ STAROSTA ING. JIŘÍ ŠIMÁNEK MÍSTOSTAROSTA VLADISLAV KUBEC ASISTENTKA JAROSLAVA PEKÁRKOVÁ TAJEMNÍK ING. ANTONÍN KOLIHA EKONOM KVĚTA KUČEROVÁ STAVEBNÍ TECHNIK VÁCLAV MELEN MATRIKA MARIE HOLANOVÁ VNITŘNÍ VĚCI ING. SVATAVA NOVOTNÁ BC. EVA SEMRÁDOVÁ KNIHOVNA VÁCLAVA VYHNALOVÁ KULTURA FRANTIŠEK DOUBEK TELEFONNÍ ČÍSLA LÉKAŘŮ V PLANÉ NAD LUŽNICÍ MUDR. DOUDOVÁ Hana MUDR. PASTUCHA Pavel MUDR. PECHÁČKOVÁ Marie MUDR. VESELÝ Jaromír MUDR. VOBORNÍKOVÁ Eva LÉKÁRNA U SVATÉ ANNY DALŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLA SOS 112 HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 MĚSTSKÁ POLICIE 156, MĚSTSKÁ POLICIE SEZIMOVO ÚSTÍ , POLICIE ČR SEZIMOVO ÚSTÍ , TECHNICKÉ SLUŽBY V PLANÉ NAD LUŽNICÍ JEDNATEL ING. MILOŠ TOŠENOVSKÝ SBĚRNÝ DVŮR V PLANÉ NAD LUŽNICÍ SPRÁVCE FRANTIŠEK ČÍŽEK HASIČSKÁ ZBROJNICE SEIDL JIŘÍ, LAPIN RUDOLF, KUČERA LIBOR, ATD DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU BAOBAB VEDOUCÍ BOŽENA VALENTOVÁ VÝTAH USNESENÍ Z 19. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA (ZM) ZE DNE ZM projednalo a schválilo přehled hospodaření k , včetně rozpočtových změn. ZM projednalo a schválilo převod finančních prostředků z účtu FRB na běžný účet města. ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p. č.1538/2 o výměře 1485 m2, který je ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí a je schváleným územním plánem určen z hlediska funkčního využití jako plocha výrobní smíšená. Žadatel: NEWTECH s.r.o., Evropská 423/178, Praha 6. ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 2052/52 o výměře 817 m2 v lokalitě Nad Hejtmanem na výstavbu rodinného domu. ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 2052/52 o výměře 817 m2 u rodinného domu č.p. 793, v ulici Na Skalách. ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 2940/2 o výměře cca 75 m2, který je ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí, v chatové lokalitě na Soukeníku k zpřístupnění pozemku p. č. 2938/2. Část pozemku p. č. 2940/2 zůstane nadále ve vlastnictví města, aby byl zabezpečen vjezd na výše uvedený pozemek. ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 3282/45 o výměře 93 m2, pozemku p. č. 3282/184 o výměře 725 m2 a pozemku p. č. 3282/185 o výměře 303 m2 v rámci stavby dálnice D3. Žadatel: ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle. ZM projednalo a schválilo koupi části pozemku p.č. 2623/42 o výměře cca 40 m2, který je ve vlastnictví ELK a.s., Strkovská 297, Planá nad Lužnicí, městu Planá nad Lužnicí k průchodu z chatové oblasti Skoba do zástavby rodinných domů Na Břehách. ZM projednalo a schválilo žádost o koupi části pozemku p. č. 2053/1 o výměře cca m2 v lokalitě Nad Hejtmanem, na výstavbu řadových garáží. Žadatel: KLM CZ s.r.o.tomáš Blaha, Chýnov. ZM projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č.1733/16, který je ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí pro oprávněného Telefonica 02 Czech Republic, Praha 4, v rámci stavby dálnice D3 pro stavební objekt přeložka dálkového kabelu. ZM projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci stavby dálnice D3 Přeložka vedení 110 kv na pozemcích ve vlastnictví města p. č.1724/4, 1726/1, 1726/4, 1726/6, 1727 a 1797/3. ZM projednalo a schválilo převzetí stavebního objektu SO 421 Úprava místního rozhlasu, vzniklého u okružní křižovatky v rámci stavby Modernizace trati Veselí n. Luž. Tábor, v celkové částce za provedení díla ,32 Kč. ZM projednalo a schválilo převzetí stavebního objektu SO 104 Chodník, vzniklého u okružní křižovatky v rámci stavby Přeložka silnice II/409, Planá nad Lužnicí. Jedná se o převzetí následujících pozemků do majetku města: Střed okružní křižovatky pozemek p. č. 3112/16 o výměře 209 m2. Chodník směr Planá nad Lužnicí pozemek p. č. 3112/18 o výměře 58 m2, p. č. 1532/7 o výměře 16 m2, p. č. 1528/5 o výměře 24 m2, Chodník směr ul. Ve Stržném pozemek p. č. 3112/15 o výměře 97 m2, Chodník u okružní křižovatky pozemek p. č. 1532/4 o výměře 60 m2, p. č. 1528/3 o výměře 45 m2, p. č. 3162/21 o výměře 45 m2, 1519/21 o výměře 1 m2, p. č. 1524/21 o výměře 8 m2, p. č. 1524/20 o výměře 22 m2, p. č. 1524/19 o výměře 65 m2 a 1524/18 o výměře 24 m2. Komunikace pro 4 pěší k podjezdu pozemek p. č. 1524/3 o výměře 85 m2, p. č. 1522/9 o výměře 9 m2 a p. č. 1522/10 o výměře 124 m2. ZM projednalo a schválilo odstoupení od smlouvy s firmou OPTIMSTAV na rezervaci pozemků v lokalitě Nad Hejtmanem. Dále ZM schválilo rezervaci výše uvedených pozemků realitní kanceláři STAVBY ČESKO s.r.o., Resslova 525/18, Plzeň, do ZM projednalo a schválilo žádost p. Babínka z realitní kanceláře VERAX o prodloužení smlouvy do na vzájemnou spolupráci při realizaci developerské výstavby domů v lokalitě Nad Hejtmanem. ZM projednalo a schválilo smlouvu s Technickými službami Planá nad Lužnicí na rok ZM projednalo a schválilo smlouvu o dotaci v hodnotě Kč na dopravní obslužnost MHD v roce ZM projednalo a schválilo smlouvu v hodnotě Kč, na poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti MHD v roce ZM projednalo a schválilo rozpočet města na rok 2010 jako přebytkový. příjmy Kč výdaje Kč Rozdíl Kč bude použit ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. ZM projednalo a schválilo návrh investičních akcí na rok ZM projednalo a schválilo žádost o dotaci na projekt Obnova zámeckého parku a projekt Regenerace lipové aleje s podmínkou finančního zajištění projektů z vlastních zdrojů do výše 10% z celkových nákladů. ZM projednalo a schválilo znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 o místních poplatcích. ZM projednalo a schválilo znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 o místním poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. ZM projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky o územním plánu: Obecně závazná vyhláška obecního zastupitelstva Planá nad Lužnicí o územním plánu aglomerace Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, ze dne Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o vymezení závazné části změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru aglomerace Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí, ze dne Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o vymezení závazné části Změny územního plánu sídelního útvaru aglomerace Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí pro správní území města Planá nad Lužnicí, ze dne ZM projednalo a schválilo usnesení dalšího postupu města v případě projektu odbahnění Jordánu. ZM projednalo a schválilo Jednací řád zastupitelstva Města Planá nad Lužnicí. ZM projednalo a schválilo činnost kontrolního výboru za rok ZM projednalo a schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok ZM projednalo a schválilo činnost finančního výboru za rok ZM projednalo a schválilo plán činnosti finančního výboru na rok ZM projednalo a schválilo převod částky Kč z rezervního fondu ZŠ do fondu investičního a následný převod na účet města, ze kterého bude proplaceno zastínění oken v ZŠ.

5 OBČAN SE PTÁ, RADNICE ODPOVÍDÁ Dotazy občanů, týkající se našeho města, rozvoje, problémů a dalších věcí s Planou spojených, přeposíláme pravidelně všem zastupitelům města a jejich odpovědi v nezměněné podobě uveřejňujeme. Zasílejte prosím vaše dotazy na nebo případně volejte na Rok se s rokem sešel, Vánoce jsou za námi, Silvestra jsme také šťastně oslavili a správnou nohou vykročili do roku Proto se přímo nabízí otázka: Co vy jako zastupitel, radní, místostarosta či starosta vidíte jako prioritní a zásadní při své práci pro město Planou a její občany v roce 2010? Děkuji vám za odpovědi František Doubek Ing. Jiří Šimánek, ODS Hlavní úkoly vyplývají ze schváleného rozpočtu města na rok Kromě schválených akcí chci a musím připravovat další investiční i neinvestiční akce pro následující roky. Přesto, že letošní rok je rokem volebním a po volbách může na radnici sedět zcela jiný starosta, nedovedl bych si představit, že bych předal město bez přípravy na další rozvoj. K tomu je ovšem zapotřebí, abychom my, zastupitelé Plané nad Lužnicí, pracovali pro město bez ohledu na politickou či jinou příslušnost. Při rozhodování je třeba, abychom potlačili úzké skupinové zájmy, nevydávali rychlá rozhodnutí s jejich následným rušením a nepřednášeli sliby, které nemůžeme splnit. Vedle realizace investičních akcí je třeba rychleji řešit oprávněné požadavky občanů na údržbu, opravy apod. A je jedno, zda jejich vyřízení má na starosti pracovník městského úřadu, technických služeb města nebo pracovník městem zřizovaných organizací. Ke zlepšení by mělo dojít rovněž v informování občanů města. Značné rezervy vidím především v kvalitě a zejména v aktuálnosti webových stránek města. Využít lze samozřejmě i Plánské ozvěny, úřední desku nebo v loňském roce nastartovaný INFOKANÁL. Ing. Pavel Koutenský, SNK Bohužel finanční a hospodářská krize se dotýká našeho města stejně, jako se dotýká i ostatních měst. Je odhadováno, že příjmy do městské pokladny v roce 2010 mohou poklesnout až o 20% v porovnání s loňským rokem, a proto vidím jako zcela zásadní hospodařit s vyrovnaným či mírně přebytkovým rozpočtem. Co se týká investičních akcí, byla v rozpočtu města vyčleněna částka Kč na opravu místních komunikací. Budu podporovat, aby tyto peníze byly použity na opravu silnic, neboť to se v loňském roce díky dodatečným investičním akcím zcela nepodařilo. Dále jako prioritní vidím dokončení sportovního centra za řekou, tak aby byl tento areál dobudován a město nemuselo v dalším období vynakládat dodatečné investiční prostředky. V neposlední řadě se budeme muset v tomto roce zabývat problémem, který zcela určitě DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ V ROCE 2010 Rovněž pro letošní rok vyčlenilo město Planá nad Lužnicí ze svého rozpočtu finanční prostředky na podporu činnosti jednotlivých organizací, zájmových spolků, souborů a institucí působících v oblasti kultury a sportu na území města Planá nad Lužnicí nebo ve prospěch města Planá na Lužnicí. Město schválilo ve svém rozpočtu celkově stejnou částku jako v roce 2009, přestože rok 2010 není z hlediska daňových příjmů zrovna rokem hojnosti. Snahou města je podpořit zájmovou činnost i v tomto finančně složitém období a nepřerušit především zájmovou činnost dětí a mládeže. Je třeba si ovšem uvědomit, že se jedná o příspěvky, které mají p o m o c i zajistit činnost jednotlivých zájemců a nikoliv získávat a rozšiřovat jejich majetek. Podmínky pro poskytnutí dotace: 1) Dotace je určená k podpoře činnosti souborů a spolků registrovaných na území města, jejichž působení je kulturní a sportovní činnost. Dotaci je možné rovněž přidělit i souboru a spolku s registrací mimo území města, jejichž činnost je vykonávána na území města nebo jejichž členové jsou ve větší míře občané města. Kulturní a sportovní činností se pro tyto účely rozumí: a) konkrétní kulturní a sportovní akce b) činnost směřující k rozvoji neprofesionální místní kultury c) činnost směřující k estetické a sportovní výchově dětí a mládeže 2) O dotaci může požádat fyzická či právnická osoba působící v oblasti kultury a sportu na území Města Planá nad Lužnicí. 3) Žádost o dotaci musí být zpracována a odevzdána na předepsaném formuláři, který lze stáhnout z webové stránky města 4) Podmínkou je formálně, věcně a úplně vyplněná žádost o dotaci včetně všech povinných příloh. 5) Termín odevzdání žádosti je nejpozději do ) Žádost je nutné podat v uzavřené obálce poštou nebo osobně na MěÚ v Plané nad Lužnicí, Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí 7) Na přidělení dotace není právní nárok 8) O přidělení dotace bude žadatel písemně informován a zároveň bude vyzván k podpisu smlouvy o dotaci, která obsahuje podmínky vlastního čerpání dotace. V Plané nad Lužnicí Ing. Jiří Šimánek starosta města 5 hýbe Planou. Tím je bahno z Jordánu. Pochopitelně budu podporovat aktivity našeho města, které se snaží zamezit zavážení bahna do lokality Hůrka. Mgr. Tomáš Voráček, ODS Vážení spoluobčané, jak všichni víme, rok 2010 je rokem komunálních voleb, které rozhodnou o tom, kdo bude v následujícím období pracovat pro naše město - pro každého z nás. Bude tedy rokem, kdy se bude daleko více hodnotit a ještě více slibovat. Díky tomu jsem přesvědčen, že naprosto zásadní pro práci každého zastupitele (lhostejno zda člena zastupitelstva, radního či starosty) bude pracovat a rozhodovat se bez ohledu na volební výsledek, a to jak politický či osobní. Zásadním kritériem musí být pouze rozvoj našeho města. Nereálných slibů či zastrašování se nám dostává dostatek od centrálních politiků. Pro naši práci je daleko důležitější moci se vždy s čistým svědomím postavit před občany naší Plané. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem popřál rok plný pohody, osobních i pracovních úspěchů, rok plný pevného zdraví, dobrých přátel a vzájemného porozumění prostě rok plný obyčejného lidského štěstí. Poděkování občanům Město Planá nad Lužnicí děkuje všem občanům, kteří nečekali a odklidili sníh před svým domem, aby tak umožnili bezpečnější průchod sobě i ostatním.

6 Informace z městského úřadu Místní poplatky v Plané nad Lužnicí v roce 2009 druh poplatku kdo poplatek platí sazba splatnost - za svoz odpadu 1. občan přihlášený 500 Kč/osoba do k trvalému pobytu 2. stavba určená k individuální rekreaci 400 Kč/stavba určená k do (není zde trvalý pobyt) individuální rekreaci - za psa držitel psa - v rodinném domě 200 Kč do Kč za každého dalšího psa - v bytovém domě 700 Kč do Kč za každého dalšího psa - za lázeňský a rekreační pobyt ubytovatel 10 Kč za osobu a den čtvrtletně - za užívání veřejného prostranství uživatel prostranství dle typu užívání při oznámení užívání - z ubytovací kapacity ubytovatel 6 Kč za lůžko a den čtvrtletně - za výherní hrací přístroj provozovatel Kč za 3 měsíce čtvrtletně - ze vstupného pořadatel 10% z vybraného vstupného při předložení přiznání k poplatku Místní poplatky jsou nově řešeny v obecně závazné vyhlášce č. 2/2009 o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášce č. 4/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tyto vyhlášky byly odsouhlaseny Zastupitelstvem Města Planá nad Lužnicí dne Proti roku 2009 dochází v roce 2010 v sazbách místních poplatků k některým změnám: - sazba místního poplatku za 1. psa v rodinném domku se mění z Kč 100,- na Kč 200,- - sazba za 2. a každého dalšího psa se zvyšuje z Kč 150,- na Kč 300,- - sazba za 1. psa v bytovém domě se mění z Kč 500,- na Kč 700,- - sazba za 2. a každého dalšího psa v bytovém domě se zvyšuje z Kč 750,- na Kč 1 050,- - termín splatnosti poplatku za psa se mění z na zvyšuje se sazba místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt z Kč 5,- na Kč 10,- za osobu a den - sazba místního poplatku z ubytovací kapacity se zvyšuje z Kč 4,- na Kč 6,- za lůžko a den Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává i v roce 2010 Kč 500,-/osobu a je splatná do Poplatky lze uhradit hotově na MěÚ v Plané nad Lužnicí nebo převodem na účet města ( /0800, variabilní symbol je rodné číslo občana). Všechny vyhlášky jsou pro občany dostupné na městském úřadě nebo na internetových stránkách města Prosíme občany, aby dodržovali termíny splatnosti jednotlivých poplatků, především poplatek za svoz odpadu a poplatek za psa. Dále žádáme občany, kteří nemají zaplacené tyto poplatky z minulých let, aby tak neprodleně učinili. V případě nezaplacení je při jejich vymáhání ze strany městského úřadu postupováno podle platných zákonů (tzn. ve zkratce vydání výzvy k zaplacení poplatku, vydání platebního výměru navýšeného až na trojnásobek původní částky a posledním krokem je vymáhání nezaplaceného poplatku exekucí). V současné době již probíhají exekuce za nezaplacený místní poplatek za odpad za roky 2004 a Občané, kteří původní poplatek ve výši Kč 450,- neuhradili, musí nyní zaplatit celkové exekuční náklady ve výši cca Kč ,- na osobu. 2. Informace o odpadech Z výše uvedených místních poplatků se prakticky všech občanů dotýká místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den. Na začátku roku 2010 bychom všem občanům (především nově přihlášeným občanům) chtěli připomenout některé skutečnosti, které s oblastí odpadů úzce souvisí: Sběrný dvůr - umístění - v ulici V Hlinách (za železničním přejezdem na Strkov) - pracovník odpovědný za správné uložení odpadu ing. František Čížek - stručný přehled odpadů, které zde mohou občané uložit velkorozměrový odpad např. židle, koberce, linoleum bioodpad např. tráva, listí, větve nebezpečný odpad např. barvy, lepidla, baterie veškeré elektrozařízení z domácností 6 např. ledničky, sporáky, pračky, televize, počítače, zářivky, vysavače odpady, které lze uložit i do kontejnerů na tříděný odpad tj. papír, sklo, plasty (zejména PET lahve) běžný komunální odpad od chatařů, kteří mají na katastrálním území Planá nad Lužnicí stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci - otevírací doba sběrného dvora viz str. 3 Vlastníci staveb určených k individuální rekreaci ( chataři ) Vlastníci staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci mohou k ukládání komunálního odpadu využít buď vlastních popelnic (v případě, že jejich nemovitost je v lokalitě, kde svozová firma provádí svoz jednotlivých popelnic) nebo kontejnerů ve sběrném dvoře. Samozřejmě mohou využívat kontejnerů na tříděný odpad a sběrný dvůr k uložení nebezpečného odpadu. Od roku 2008 mohou chataři využívat k uložení komunálního odpadu litrové kontejnery na ukládání běžného komunálního odpadu v lokalitách Na Černé, na Soukeníku (zde na obou březích Lužnice) a na konci ulice Pionýrská - pro chataře v lokalitě Ústrašický potok. Kontejnery jsou vyváženy v pravidelných týdenních intervalech v období květen říjen. V loňském roce 2009 byly do lokality Na Černé a na Soukeník u Hospůdky Za vodou přistaveny kontejnery na tříděný odpad; jednalo se celkem o 6 nádob na papír, plasty a sklo. Nádoba na drobný elektroodpad umístěná v přízemí Městského úřadu. Tříděný odpad Na katastrálním území Planá nad Lužnicí je 26 stanovišť s 95 kusy kontejnerů na sběr tříděného odpadu. Jsou sbírány komodity papír, sklo, plasty (hlavně PET lahve) a nápojové kartony (např. od mléka, džusů, vína). Přehled jednotlivých stanovišť kontejnerů na tříděný odpad je uveden v následující tabulce.

7 Seznam stanovišť na tříděný odpad v Plané nad Lužnicí č. stanoviště plasty papír sklo kart.celkem 1 Candátová ČSLA u Motorestu a školy ČSLA - sídliště ČSLA za základní školou ČSLA - zdravotní středisko ČSLA (řadovky k Táboru) ČSLA - obchodní dům Norma Hájkova (u Reprogenu) Hraběcí Chýnovská (Svit) Na Černé - u pensionu Na Pískách Na Skalách Okrouhlická (okály) Pionýrská Průmyslová (u Maso Planá n.l.) Průmyslová (za Silonem) Příčná Samoty Soukenická Soukeník - u hospůdky Údolní/Spojovací Ústrašická V Hlinách (sběrný dvůr) Za Rybníkem (nové bytovky) Zákostelní celkem Na konci roku 2009 dostalo Město Planá nad Lužnicí od spolupracující obalové společnosti EKO-KOM, a.s. 6 nových kontejnerů, z toho 3 na plasty, 2 na papír a 1 na nápojové kartony. Jejich rozmístění bude provedeno na začátku roku Jihočeský kraj spolu s autorizovanou obalovou společností EKO- KOM, a.s. pořádal v roce 2009 již 3. ročník celokrajské soutěže obcí a měst Jihočeského kraje v třídění odpadů nazvanou My třídit umíme. Soutěžící obce byly rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř velikostních kategorií, aby se vyloučilo ovlivnění z důvodu velikosti obce. Planá nad Lužnicí soutěžila v kategorii obcí obyvatel. Po pěkném 3. místě v roce 2007, krásném 2. místě v r obsadila Planá nad Lužnicí za rok 2009 vynikají 1. místo. 7 Sazby za reklamní činnost od Základní DPH Celková Cena 20% cena Kč Plánské ozvěny jednorázová A ,-Kč 400, ,- opakovaně 1 600,-Kč 320, ,- jednorázová A ,-Kč 200, ,- opakovaně 800,-Kč 160,- 960,- jednorázová A6 500,-Kč 100,- 600,- opakovaně 400,-Kč 80,- 480,- jednorázová A7 300,-Kč 60,- 360,- opakovaně 200,-Kč 40,- 240,- Hlášení v městském rozhlase jednorázová 150,-Kč 30,- 180,- opakovaně 200,-Kč 40,- 240,- Na webových stránkách města /rok jednorázová 2 000,-Kč 400,- 2400,- opakovaně 1 500,-Kč 300,- 1800,- Reklamní nosiče A na ploše do 1m2/rok 500,- 100,- 600,- Upozorňujeme fyzické i právnické osoby (podnikatele), kteří budou využívat jako upoutávku reklamní nosič A, aby uhradily poplatek do místo v třídění odpadů v Jihočeském kraji Výsledky nejlepších obcí v kategorii obyvatel: 1. místo Planá n. Lužnicí celkem bodů 2. místo Blatná celkem bodů 3. místo - Rudolfov 892 celkem bodů V soutěži bylo hodnoceno celkové množství vytříděného odpadu, počet umístěných nádob na jednotlivé druhy odpadů, zavedení sběru kartonových nápojů a vedení evidence odpadů. Na závěrečném vyhodnocení soutěže převzali za Planou nad Lužnicí ing. Jiří Šimánek a ing. Svatava Novotná diplom a peněžitý šek na Kč ,-. Tato finanční částka bude použita na nákup dalších kontejnerů na tříděný odpad. Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kteří odpad poctivě třídí. Tento vynikající výsledek si zaslouží velkého uznání a díků. Je potěšující, že stále více občanů se chová šetrně k našemu životnímu prostředí. Nehodit staré letáky, prázdné PET lahve nebo krabici od mléka do popelnice, ale odnést je do kontejnerů na tříděný odpad, je pro mnoho občanů již úplnou samozřejmostí. Díky úsilí těchto občanů se nevozí tuny dále zpracovatelných materiálů na skládku, ale k dalšímu zpracování. Za vytříděný odpad dostává město od společnosti EKO-KOM, a.s. finanční prostředky, které by jinak muselo vynakládat za odvoz a uložení těchto odpadů na skládce v Želči. Ještě jednou děkujeme všem, kteří k tomuto úspěchu v roce 2009 přispěli a věříme, že i v letošním roce 2010 se bude občanům v třídění odpadů dařit. Řečeno sportovní terminologií získat 1. místo je velmi těžké, ale jeho obhájení je ještě mnohem těžší. Ing. Svatava Novotná

8 Co přinesly výsledky analýz sedimentu z Jordánu V listopadovém čísle Plánských ozvěn jste se dočetli o způsobu, jakým probíhal odběr vzorků sedimentu z Jordánu, které si naše město objednalo. Vzorky odebrané firmou EMPLA byly rozděleny na dvě části první pro Planou a druhou pro Tábor a proto byly zpracovány dvěma různými laboratořemi: Firma EMPLA AG spol. s r.o. provedla analýzy 24 vzorků a čtyř směsných vzorků pro posouzení dle zákona O odpadech a vyhlášky O podmínkách ukládání odpadů na skládky. V rozsahu provedených testů je jakost sedimentu poměrně příznivá, avšak jeho využití je omezeno výskytem nadlimitních AOX (absorbovatelné organické halogeny) u 100 % vzorků a výskytem nadlimitního arsenu u 90 % vzorků. Uhlovodíky C10 C40 vycházejí těsně pod limitem v případě využívání odpadu je doporučena jejich další kontrola a průběžný monitoring. Pro Tábor sediment analyzoval Výzkumný ústav vodohospodářský. Zabýval se také 24 vzorky, ale analýza směsných vzorků nebyla zveřejněna. Jeho výsledky vykazují nadlimitní arsen v 95 % vzorků, nadlimitní nikl ve 29 %, nadlimitní sumu PAU (uhlovodíků) ve 4 % a nadlimitní EOX (extrahovatelné organicky vázané halogeny) ve 4 % vzorků. Jak bylo předem dohodnuto, Planá si s Táborem vyměnila výsledky rozborů. Navíc ovšem Táborští zadali celkové zhodnocení výsledků firmě SaNo CB s.r.o. (konkrétně Mgr. Milanu Horňákovi, již dříve spolupracujícímu s Táborem a doc. Gergelem na jordánském projektu). Firma došla k závěru, že se nejedná o nebezpečný odpad a vzorky ve všech případech splňují předepsané legislativní limity pro dané využití sedimentů. Tento názor ovšem vychází z předpokladu, že sedimenty vytvářejí po celé ploše stejně mocnou vrstvu a že koncentrace sledovaných ukazatelů bude přibližně homogenní ve vertikálním směru. Kontrolu koncentrace škodlivin v různých vrstvách sedimentu však město Tábor firmě EMPLA neumožnilo. Navíc se hodnocení firmy SaNo vůbec nevyjadřuje ke 4 směsným vzorkům pro Planou a překročení absorbovatelných organických halogenů (AOX). Táborská radnice se nicméně chystá prosadit přijetí dotace na svůj projekt a to, jak je vidět, za každou cenu. Nás samozřejmě také zajímá, jak a kam by se sediment podle Táborských měl vyvážet. Jeho využití na rekultivaci dobývacího prostoru Hůrka by se mělo řídit zákonem 185/2005 Sb. O odpadech a to zejména z důvodu nevyhovující hodnoty AOX z přílohy č. 9 jmenovaného zákona, potažmo vyhláškou 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů. Byli jsme upozorněni na to, že výklad znění této vyhlášky je nejasný a skýtá možnosti různých výkladů. Pasáž obsahy škodlivin v sušině odpadů využívaných do horní rekultivační vrstvy v mocnosti minimálně 1 metr od povrchu terénu nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty si v Táboře vykládají tak, že nej- výše přípustné hodnoty škodlivin stanovené v příloze 10.1 (u výše zmíněné analýzy) vyhlášky 294/2005 Sb. se vztahují pouze na horní vrstvu jednoho metru a pro odpad ukládaný pod tuto horní vrstvu není žádný limit v předmětné vyhlášce uveden. Takto si vyhlášku vyložil i Krajský úřad v Českých Budějovicích, který nepřijal naši připomínku o vyjasnění této pasáže v provozním řádu dobývacího prostoru Hůrka. Správní orgán argumentoval tím, že v místě rekultivace je zamýšleno zalesnění a nepředpokládá se budoucí využití tohoto prostoru k jiné činnosti (např. bytová výstavba nebo hřiště). Protože se předpokládá využití sedimentu na povrchu terénu v prostorách, které nejsou nijak technicky zabezpečeny proti uvolňování kontaminantů do podzemní vody, domníváme se, že by měly být monitorovány minimálně látky v sušině sedimentů uvedené v tabulce 10.1 v celém profilu úložiště. V těsné blízkosti úložiště jsou již dnes rekreační objekty, kde se využívá podzemní voda. Skutečnost, že výsledky provedených analýz sedimentů nevyhovují limitní hodnotě pro arsen uvedené ve zmíněné tabulce, pak podle našeho názoru neumožňuje využívat uvedené sedimenty popisovaným způsobem ve vysoce propustném prostředí na povrchu terénu. Rozhodnutí Krajského úřadu není konečné, dalším odvolacím orgánem je Ministerstvo životního prostředí, které posoudí naše argumenty. Za o.s. Za zdravou Planou Jiří Rangl, Zdeněk Žalud Konfidenční index Magistra Horňáka aneb mediální odezva případu Jordán Případ odbahnění Jordánu lze považovat nejen za střet technokratů a obyčejných občanů městečka, které se cítí zaskočeno a ohroženo akutní (převážení) i časovanou (uložení) toxickou bombou (jordánským sedimentem). Je to také zatěžkávací zkouška médií, zejména novinářů regionálních týdeníků. Pohovořím zde o dvou diametrálně odlišných přístupech. Týdeník Táborsko v 1. čísle XIV. ročníku (z 6. ledna 2010) problému odbahnění věnoval celou druhou stranu. První článek nazvaný Zastupitelé teď řeknou, zda odbahnit Jordán nebo ne vcelku objektivně shrnuje poslední dění kolem hodnocení naposledy odebraných vzorků a přidává také některé údaje z protokolů výsledků (překročené limity u arsenu, niklu, PAU, EOX). Vyjádření zastupitelů SZ v Táboře nazvané Radnice bagatelizuje překročené normy určitě také stojí za přečtení. Michaela Petrová a Miloš Tuháček upozorňují na to, že 8 nikdo ze stoupenců odbahnění Jordánu neřeší, na jaké chemické sloučeniny se toxické látky z bahna - působením kyslíku, kyselých dešťů i jinak - přemění a zda nebudou propustné do spodních vod. Celá situace [uložení sedimentu] připomíná pštrosa, který když strčí hlavu do písku, tak si také mylně myslí, že není vidět. Táborsko ovšem dává prostor k vyjádření také stoupencům odbahnění, přestože jejich některá vyjádření mohou působit komicky. To je případ doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, který v předvánočním Táborsku rozhodně trval na tom, že Tábor by na Hůrku nevyvážel žádný sediment z Jordánu, kdyby byl nebezpečný. V další větě ovšem bezděky přiznal, že s výsledky rozboru posledních odběrů sedimentu (tehdy již na táborské radnici známých a nejspíše horlivě diskutovaných) nebyl seznámen. Kolik podobně neseznámených odborníků na táborské radnici asi o jordánském sedimentu rozhoduje a bude rozhodovat 2. února 2010? Každý víme, že kdo se nezajímá, většinou se nic nedozví... Týdeník Sedmička Tábor v 1. čísle druhého ročníku (z 7. ledna 2010) na str. 4 vydal drobný článek pod titulem Nový rozbor bahna: je to v pořádku od Martina Donáta. Pan Donát zřejmě pouze došel na tiskovou konferenci táborské radnice a co slyšel, zapsal. Proto opakuje, že osud projektu závisí už jen na postoji táborských zastupitelů a že se nejedná o nebezpečný odpad. I když jde jen o krátkou zprávičku, neměla by odporovat kritičnosti a přesnosti, které od novinářů požaduje veřejnost i jejich etický kodex. Výtku si zaslouží neuvedení zdroje novinářových informací i zavádějící titul, kde místo množného čísla rozborů (provedených nezávisle pro Tábor a pro Planou) použil slovo rozbor a za dvojtečkou už jen kategoricky kladné stanovisko ale už není jasné, čí stanovisko... Pokud by si pan redaktor vyžádal a pročetl Vyhodnocení výsledků rozborů z rybníka Jordán v Táboře vypracované Mgr. Milanem Horňákem, o který se nynější skálopevné stanovisko obhájců odbahnění opírá, neunikla by mu následující fakta: 1) Věrohodnost a legalita Vyhodnocení se neopírá o žádný platný zákon ani vyhlášku, nýbrž jen o matematickou obratnost Mgr. Milana Horňáka, který je ovšem oprávněnou osobou pro vyhodnocení nebezpečnosti odpadů. Takových oprávněných osob je nepochybně více a navíc byl pan Horňák u všech dosavadních Táborem zadaných rozborů jordánského sedimentu, takže se žádné překvapení ani konat nemohlo... 2) Horňák hned po Úvodu Vyhodnocení uvádí, že Vyhodnocení vychází z předpokladu, že sedimenty vytvářejí po celé ploše laguny (vzorované jednotky) přibližně stejně mocnou vrstvu a za předpokladu, že koncentrace sledovaných ukazatelů bude přibližně pokračování na str. 9

9 pokračování ze str. 8 homogenní ve vertikálním směru. Dokonce i laikovi, který si představí směry splachů směřujících do Jordánu je jasné, že přibližně stejně mocná vrstva sedimentů je nesmysl. Vertikální sledování sedimentu navíc Tábor při posledních odběrech firmou EMPLA odmítl a trval na odběru směsných vzorků z maximální hloubky. To ing. Horňák dobře ví. Jasné je také to, že proměnlivou mocnost vrstvy sedimentu podmiňuje vysoce pravděpodobná šikmost dna Jordánu... 3) Mgr. Horňák si vzal hodnoty některých (nikoli všech!) nebezpečných látek, které překračují legislativní limity zákonů a vyhlášek a - laicky řečeno - je zprůměroval pro celkový počet 31 vzorků. Pak určil tzv. konfidenční index jako interval spolehlivosti na stanovené hladině pravděpodobnosti (opět Horňákova formulace). Těmito výpočty se dostal pod limity u sledovaných nebezpečných látek, ačkoli legislativní normu pro arsen si posunul z 10 na 30 mg/kg sušiny. Použil sice standardní statistické metody v souladu s ČSN ISO 2602, ale zprůměrováním výsledků toxických látek nevyloučil možnost, že se v určitých partiích sedimentu nebudou koncentrovat v nadlimitních hodnotách. Nebo snad ing. Horňák dokáže nehomogenní sediment z celého Jordánu homogenizovat tak dokonale, aby po chemické stránce odpovídal matematickému zprůměrování výsledků? 4) Celé Vyhodnocení se proto ing. Horňákovi snadno vešlo na 6 stran A4 (nepočítaje titulní list, obsah a přílohy) a nemusel uplatnit žádnou chemickou ani biochemickou erudici, pouze statistiku komu čest, tomu čest! To je další ukázka objektivního a transparentního přístupu táborské radnice ke svému projektu! Na závěr svého zamyšlení vyzývám všechny občany, kteří vnímají projekt odbahnění Jordánu jako hrozbu, aby se v co největším počtu dostavili na odpolední zasedání zastupitelstva města Tábor 2. února 2010, kde má být převzetí obří dotace na odbahnění projednáno. Zdeněk Žalud PŘIPOMENUTÍ Někteří občané se ptají, zda máme na radnici v Plané schránku na anonymní připomínky, stížnosti či vzkazy. Ano, tato schránka existuje. Všichni, kteří si nepřejí být přímo konfrontováni s kýmkoliv, tam mohou vhodit veškeré věci shora uvedené. Schránka je umístěna ve vstupní chodbě radnice města, po levé straně na zdi, vedle vstupu na poštu. Je pravidelně vybírána a všemi oprávněnými vzkazy se příslušné osoby zabývají. FD Obvodní Policie ČR, oddělení Sezimovo Ústí, informuje Obvodní oddělení Policie České republiky ve spolupráci se ZŠ v Plané nad Lužnicí pořádalo dne besedu se žáky třetích tříd. Beseda byla zaměřena na seznámení s činností Policie ČR, její současnou výstrojí a výzbrojí. Vzhledem ke komplikované dopravní situaci v Plané nad Lužnicí byli žáci také poučeni o pravidlech chování v silničním provozu. Z dotazů žáků vyplynulo, že beseda pro ně byla zajímavá, a proto s besedami budeme v roce 2010 pokračovat. Činnost policie však nespočívá pouze na besedách se žáky. V listopadu 2009 došlo k vloupání do skladu OD Norma a záhy do objektu pošty v Plané n/l. Zde byl policisty Obvodního oddělení Sez. Ústí zadržen pachatel, mladý muž z Plané n/l., který se doznal i k předešlému vloupání a skončil tak ve věznici. V prosinci 2009 byl opět v OD Norma zadržen pachatel, který se předešlý den vloupal do chaty v zahrádkářské kolonii. Na území města Plané n/l. dochází také k další trestné činnosti. Jedná se zejména o vloupání do vozidel, poškozování majetku města a občanů. V roce několikrát došlo k zapálení dětských prolézaček, dokonce i junácké klubovny a k opakovanému ničení majetku na vlakovém nádraží. Množí se také stížnosti na jízdu cyklistů po chodnících, kdy cyklisté svou bezohlednou jízdou ohrožují chodce, zejména starší spoluobčany. Tento nešvar bude ze strany policie nekompromisně trestán blokovou pokutou. Během roku 2009 bylo na území města Planá n/l. při silničních kontrolách u 11 řidičů zjištěno požití alkoholu před jízdou a všichni tito řidiči přišli na místě o řidičský průkaz. V této činnosti bude Policie ČR i nadále pokračovat s ještě větší intenzitou. Policie ČR v těchto, ale i jiných případech, žádá občany Plané n/l. o pomoc a vyzývá je, aby nebyli lhostejní ke svému okolí a pokud jsou svědky páchání trestné činnosti a vandalizmu, aby vše oznámili na Obvodní oddělení Policie ČR Sez. Ústí na tel. č , nebo na V akutních případech se občané mohou obrátit i na linku 158. Vedoucí obvodního oddělení PČR S. Ústí npor. Bc. Jan Urban VYHODNOCENÍ ANKETY JAK DÁLE PLÁNSKÁ KULTURO??? Protože až do 6. ledna 2010 měli možnost občané města odevzdávat vyplněné anketní lístky, do uzávěrky lednových Plánských ozvěn nemohla být tato akce vyhodnocena. Určitě vás ale rádi seznámíme s výsledky této ankety v únorových PO, s tím, že pokud jste uvedli i vaše jméno a adresu, můžete při vylosování získat při akci Masopust před radnicí malý dárek. Děkujeme všem, kteří si udělali čas, anketní lístek vyplnili a do připravených uren odevzdali. FD My jsme také Plaňáci!!! Jsme také Plánští občané a vůbec se za to nestydíme. Ale proč se na nás tak trochu zapomíná? Nemáme tu chodník, naše děti, když jdou do školy, musí jít po frekventované silnici, pokud prší nebo sněží, jsou všichni špinaví až za ušima. Nefunguje městský rozhlas, ani Plánské ozvěny nám sem nechodí. Kdo nemá internet, má smůlu a nedozví se, co se ve městě děje. V zimě nám prohrnou ulici jen někdy, možná jednou za týden, tráva se tu seče jednou ročně, při povodních tady nikdo nebyl, natož aby se uvažovalo o protipovodňových opatřeních na další roky. My jsme tady taky a chceme, aby se s námi počítalo! Ano, jsme to my, obyvatelé ulice Na Skalách!!! Doufáme, že při schvalování rozpočtu na rok 2010 si na nás taky radnice vzpomene. Za obyvatele okrajové části Na Skalách Vladimír Steiner Z důvodů zlepšení a urychlení roznášky Plánských ozvěn rozhodlo vedení Města, že nadále bude jejich distribuci zajišťovat Česká pošta. Doufáme, že se tak dostanou do všech částí Plané nad Lužnicí a naši občané budou díky nim včas a dostatečně informováni o dění ve městě.

10 Ve středu se konal v restauraci Maxim tradiční podvečer pro seniory. Všem přítomným k poslechu a tanci hrála skupina Klasik duo Helena Hýnová a Jarda Pokuta. A navečer se v tento den konala také již třetí beseda Klubu Plánských Dam na téma zdravé výživy s Jarkou Vomáčkovou a Petrem Pospíšilem. V pátek se to v Plané čerty jen hemžilo. Navštívili mateřskou školu Pohádka, základní školu, městský úřad, dům s pečovatelskou službou Baobab, mateřské centrum Kopretina a společně s paní knihovnicí zasadili i darovaný pohádkovník. V sobotu se v Maximu rozeběhla pravá čertovská diskotéka s Pepou Lidralem odpoledne nekuřácká pro mládež, večer pak pro všechny ostatní. V neděli 6. prosince potom měli všichni návštěvníci kostela svatého Václava možnost slyšet adventní koncert táborského sboru Domino a chvilku se tak v předvánočním čase zklidnit, odpočinout a zamyslet. STALO SE V PLANÉ tých věcí pro rok Už z názvu vyplývá, že tato zasedání jsou veřejná, ale účast občanů nebyla až tak hojná. Škoda, možná by se větším zainteresováním občanů o budoucnost města a věci veřejné a hojnější účastí na těchto schůzích předešlo různým hospodským dezinformacím a fámám. Od roku 2000 do roku 2009 probíhala akce policejního prezidia s názvem Bezpečně do škol, jejíž součástí bylo i dozorování státní policií ráno na přechodech pro chodce při příchodu školáků na vyučování. Je hezké, že i po ukončení této státní akce rozhodl npor. Bc. Jan Urban, vedoucí obvodního oddělení policie ČR v Sezimově Ústí, které má Planou nad Lužnicí na starost, že v této akci bude pokračovat i v roce 2010 a naše děti budou tak ráno moci bezpečně, za dozoru státní policie, přejít frekventovanou Ulici ČSLA. Také bylo s panem Urbanem domluveno, že se občané Plané nad Lužnicí v Plánských ozvěnách v pravidelné svodce dovědí každý měsíc, co dalšího policie v Plané plánuje, které besedy bude pořádat Koncert táborského sboru Domino A v pondělí už to opět vypuklo místo toho, aby naše techničky mohly pracovat na něčem smysluplném, musely vzít auto s rukou a jet na ostrov tahat z řeky lavičku, kterou tam nějací siláci pro legraci vhodili. Jak už psal minule pan Lapin fyzické tresty by asi opět měly mít místo v dnešní legislativě a až by někdo v téhle zimě musel do řeky vlézt a tu lavičku jen tak rukama tahat z vody, určitě by si to příště řádně rozmyslel. Je pravda, že až bude celé město monitorováno kamerami, bude hračka podobné výtečníky zjistit a pro lavičku poslat. Od úterka byly vyhlášeny ve škole i školce chřipkové prázdniny nemocnost žáků přesáhla únosnou míru a ředitelky škol využily správně možnosti, jak šíření této nemoci zabránit. Z tohoto důvodu byl také zrušen vánoční koncert plánských žáků Základní umělecké školy ze Sezimova Ústí, který se měl konat 9. prosince. Pod názvem Novoroční se ale přesunul na 12. ledna a všichni občané Plané se o tom všemi dostupnými cestami včas dověděli. Celou středu 9. prosince také probíhalo seřizování a zkoušení městského rozhlasu tak, aby informace z něho byly slyšitelné co největšímu počtu občanů. Stále ale platí možnost přihlášení se k městskému Infokanálu. Bližší informace lze nalézt na stránkách města a jen pro zajímavost již 200 rodin v Plané tuto možnost využilo a do systému se přihlásilo. V pátek 11. prosince zpívající právník z Jindřichova Hradce Ivo Jahelka všem návštěvníkům obřadní síně svým koncertem určitě zvedl náladu. Hosté programu se mohli seznámit s jeho novými písničkami, které připravuje pro svoje právě vydávané DVD. V úterý probíhalo v zasedací síni veřejné zasedání zastupitelstva města, kde se mimo jiné schvaloval i rozpočet na další rok, prodeje pozemků, věcná břemena, smlouvy s různými organizacemi, dotační programy, městské vyhlášky a spousty dalších důleži- Betlémské světlo. Foto FD nebo co v minulých měsících musela řešit. Články budou obsahovat také důležitá telefonní čísla, /158, , / na které mají občané města v případě potřeby volat a ové adresy pro případnou písemnou korespondenci. I tímto způsobem se vedení města snaží o prevenci případné kriminality a třeba i vandalismu některých takyobčanů. V měsíci prosinci bylo možno v městské knihovně shlédnout fotografie z cest po Číně paní Simony Liškové, v lednu pak můžete navštívit výstavu obrazů Tomáše Novotného. V obřadní síni města v prosinci probíhala výstava Balóny nad Táborem pana Daňhela, v zasedací síni pak expozice Kuchyně minulého století, kterou pořádal Klub Plánských Dam. Děkujeme za zapůjčení exponátů pro tuto výstavu paní Brejchové, Bundové, Doubkové, Endrštové, Jánské, Kalinové, Miksové, Novákové, Pánkové, Rokosové, Staré a Žaludové. V lednu mohou navštívit hosté výstavu obrazů paní Leony Mlčákové. V sobotu ve 14 hodin rozdávali před radnicí místní skauti světlo z Betléma, které bylo vlakem do Plané přivezeno z Vídně. Pod bedlivým dohledem Jardy Janovského všem příchozím světélko rozdali Vojta Hofman, Dan Kysilka a Míša Makovec. A potom už bylo vše vypulírováno, napečeno, dárky zabaleny a Plaňáci se mohli potkat na Štědrý den odpoledne před radnicí při tradičním Koledování s Ráčkem. Při horkém punči a perníčkách pro děti si všichni mohli popřát šťastné a veselé a rozejít se v pokoji na smaženého kapra do svých příbytků. Na Strkově ještě znovu zazněly koledy od Hýnů z balkónu v 19 hodin a i tam se potkalo a společně zazpívalo spousta občanů Plané. Po rozsvícení stromečků a rozbalení dárků už nezbývalo nic jiného, než se teple obléci a vyrazit na Půlnoční mši do kostela. U nás v Plané byla, jako již tradičně, od 23 hodin, ale už od půl jedenácté 10

11 zněly před kostelem fanfáry našich trubačů, které provázely všechny přicházející. Poděkování patří Šárce Kvičínské, Evě Mlázovské, Kristýně Klinderové, Jardovi Tupému a Stanislavům Vyhnalovým otci i synovi, kteří nás před kostelem tímto způsobem vítali. Slavnostní mši celebroval pan farář Koranda, Rybovu Vánoční mši, která také při této příležitosti zazněla, doprovázeli na housle Helena Hýnová a Eva Válová, na flétnu Jitka Petříková a na trubku Richard Mlázovský. Zpíval plánský smíšený sbor Harmonie, pod vedením Marie Dohnalové a její manžel Ladislav vše doprovázel na varhany. Zazněla i sóla v podání Lídy Kubecové a Slávky Rokosové. Hned druhý den, 25. prosince, se opět kostel svatého Václava zaplnil do posledního místečka. Od 17 hodin zde probíhal tradiční vánoční koncert pěveckého sboru základní školy Zvoneček, který vedou Dětský sbor Zvoneček. Foto FD Pavla Capáková a Pavel Grenar. Současní i minulí frekventanti sboru, protože na těchto koncertech vystupují i ti, kteří již žáky naší školy nejsou a studují na středních i vysokých školách, ale ke sboru mají srdeční vztah, zazpívali české i cizí koledy. Sóla si střihli šesťáci, noví členové sboru, na flétnu doprovázela Magda Boháčová. Všichni návštěvníci koncertu odcházeli určitě potěšeni a plni dojmů domů. V neděli 27. prosince pro změnu vystřídali Zvoneček v kostele dospěláci z Harmonie. I jejich vánoční koncert jistě potěšil nejednoho Plaňáka. Marie a Ladislav Dohnalovi nacvičili se sborem úplně nový vánoční program, složený z latinských, polských a hlavně českých koled. Zazněla sóla v podání Slávky Rokosové, Jiřího Holického a Františka Doubka. Na housle doprovázely Helena Hýnová a Eva Válová. Harmonie děkuje Městu Planá nad Lužnicí a dále panu Valentovi a Žáčkovi za zhotovení stupňů na kůr kostela. A dále Zvoneček i Harmonie děkují panu Václavu Hovorkovi za pomoc v zákulisí a při organizaci jejich vánočních koncertů. Na Silvestra dopoledne už pojedenácté Planou projížděl peloton tzv. Silvestrovské jízdy. A půlnoc patřila všem, kteří si přišli před radnici připít na Nový rok, popřát hodně zdravíčka a společně shlédnout ohňostroj, který pro všechny občany města připravila místní radnice. Přeji Vám všem úspěšný rok František Doubek ÚNOROVÁ VÝSTAVA V OBŘADNÍ SÍNI MěÚ Lenka Zajícová (roz. Novotná) narozena v Praze Střední umělecká škola textilních řemesel v Praze, obor ruční tkaní, ruční tisk (maturita) Vyšší odborná škola sklářská v Novém Boru (diplomovaná specialistka v oboru tvorba uměleckého skla) Západočeská univerzita v Plzni, pedagogická fakulta učitelství výtvarné kultury pro sš (diplomová práce na téma světlo a tvar) společné výstavy: duben 2006 pajdotrops retrospektivní výstava studentů 4. ročníku katedry výtvarné kultury pedagogické fakulty západočeské univerzity v plzni říjen 2008 VI. mezinárodní bienále kresby plzeň 2008 (získán short list certifikát nejvyšší kvality) techniky tvorby: ve své tvorbě často používám kombinace výtvarných materiálů (sklo, textil, kov, dřevo, papír) v poslední době se soustředím na využití grafických technik, jako je tisk z výšky linoryt, či tisk z hloubky suchá jehla, škrábaná akvatinta návrhy ke grafikám provádím pomocí kresby přírodním uhlem zdroj inspirace: lidské tělo, černobílá fotografie, krajina TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Děkujeme všem, kteří přispěli na Desátou Tříkrálovou sbírku v Plané nad Lužnicí 12. ledna ZŽ 11

12 Mateřské centrum informuje Mateřské centrum je dobrovolné sdružení, kde se scházejí maminky, aby si popovídaly, vyměnily zkušenosti, třeba našly nové kamarádky nebo se i něco nového přiučily a dostaly se tak alespoň na chvilku z každodenního kolotoče mateřské dovolené. Naše děti si tak mohou pohrát s novými hračkami, v předškolkovském věku se učí poznávat hru s ostatními dětmi stejného věku a alespoň trochu se tím připravit na pobyt ve školce. Naše MC není zapsáno v síti mateřských center. Nemáme své vlastní prostory a nesháníme si sponzory. Jsme velmi rády za prostor ke scházení v Domě s pečovatelskou službou, který nám byl poskytnut zcela zdarma! Naším jediným sponzorem, kterému jsme tímto velmi vděčné, je Město Planá nad Lužnicí. Náklady přesahující dar od města si hradíme samy. Maminky si setkávání a různé akce pořádají samy a to zcela bezúplatně, tzn. zcela zdarma. Do chodu centra a pořádání akcí se tak může zapojit každá maminka. Naše setkávání není zpoplatněno, není podmíněno účastí. Je tedy jen na samotné mamince, zda má čas a chuť zrovna to které úterý centrum navštívit. Rády bychom viděly naše MC jako místo, kde maminky najdou psychickou podporu v nelehkém sžívání se s mateřskou dovolenou, kde si maminky navzájem pomohou a poradí, a kde si naše děti rády vyhrají. Pokud budeme mezi sebou komunikovat, hodně se ptát, odložíme stud a předsudky, budeme se navzájem respektovat, pak věřím, že se nám to společně podaří. Proto neváhejte a přijďte mezi nás! Scházíme se každé úterý od 8.30 do hod v Domě s pečovatelskou službou. Nemusíte chodit na čas, většinou se scházíme kolem deváté hodiny dle ranní aktivity našich dětí. Info pro přátele MC Mateřské centrum je otevřené všem od 0 99 let i víc, kteří rádi tráví čas s dětmi. Pokud Vás zaujme nějaká akce pořádaná MC, pak neváhejte a přihlaste se! Na měsíc březen připravujeme: pro maminku, pro babičku k MDŽ v rámci setkávání v MC jarní dekorace z drátků a slámy velikonoční tvoření s dětmi v rámci setkávání v MC zdobení perníčků ve spolupráci s MŠ Informace o akcích a další dotazy pište na mckopretina. nebo volejte na tel , nebo osobně každé úterý od 8.30 do hodin v Domě s pečovatelskou službou. Jitka Břečková a Lenka Kisvetrová MC Kopretina zve rodiče s nejmenšími dětmi na KARNEVAL pořádaný dne v obřadní síni MěÚ od 14 do 17 hodin. Vstup možný pouze v maskách!!! Upečené dobroty vítány! 12 Klub plánských dam Výzva Klubu Plánských Dam Nejkrásnější svátky v roce jsou za námi. Mnohé hospodyňky si jistě oddychly od pečení vánočního cukroví a na dvanáct měsíců mají zase klid. Ale než uložíte své recepty do šuplíků, zúčastněte se prosím našeho druhého kola Plánské kuchařky. Od ledna do března bychom rády posbíraly vyzkoušené recepty na jakékoliv vánoční cukroví, které by byly vydány jako příloha - samostatný soubor již vydané kuchařky. A když už budete recepty psát, pošlete klidně i další, na cokoliv, co doma vaříte nebo pečete a vaše rodina to miluje. Klub Plánských Dam to všechno opět připraví dohromady a při příležitosti Vodnického dne nebo plánované módní přehlídky, dá všem k dispozici. Moc se těšíme na spolupráci s vámi všemi a věříme, že i druhý díl Plánské kuchařky bude tak úspěšný, jako ten předcházející. Vaše sepsané dobroty prosím přineste na radnici, panu Doubkovi nebo zasílejte na nebo klub.planskych. Děkujeme Za KPD Alena Doubková MĚSTSKÁ KNIHOVNA V měsíci únoru probíhá v prostorách dospělého oddělení knihovny již v pořadí 3. výstava Tomáše Novotného, plánského začínajícího umělce a studenta učitelského oboru na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Tentokrát představuje své grafické listy, v nichž je již dobře patrný autorův svébytný styl. EŽ Otevírací doba dětského oddělení Městské knihovny v budově ZŠ (boční vstup, 1. patro) středa pátek

13 ŽIJÍ MEZI NÁMI... V této rubrice bychom vás chtěli v každém čísle Plánských ozvěn blíže seznámit vždy s někým, kdo v Plané nad Lužnicí žije či pracuje a koho denně potkáváte. Budeme velmi rádi, když nám napíšete nebo zavoláte, s kým byste se přáli setkat v dalších číslech. telefon Dnes bychom vás rádi blíže seznámili s ing. Pavlem Koutenským, radním města za SNK a předsedou sportovní komise města a Vladislavem Kolibíkem, radním za ČSSD a členem redakční rady Plánských ozvěn. FD Jméno: Vladislav Kolibík Povolání: operátor Rodina: manželka Eliška, dcery Eliška a Šárka Vztah k Plané nad Lužnicí: Jaký mám vztah k naší obci, když mám z jedné strany za okny les a z druhé strany teče Lužnice, je pro místní celkem zbytečné vysvětlovat. Všichni přece známe předlouhou tradici Plané jako ideálního místa pro odpočinek ať už pro děti na letních táborech, turisty, sezónní návštěvníky nebo známé osobnosti kulturního a společenského života. Krásné místo pro život uprostřed jihočeské přírody, v posledních dvou dekádách zase o něco čistější. Co se Vám v Plané líbí: Planá nad Lužnicí je místo, kde žiji už více než polovinu života. Vyrostly tu mé dvě dcery, mám tu rodinu a jsem tu prostě doma. Nejsem sice místním rodákem, ale necítím se ani jako naplavenina, jak se tak s oblibou příchozím říká, neboť pocházím ze Sezimova Ústí, a to je doslova za rohem. Co by bylo třeba zlepšit: Vnímám nicméně trable svých spoluobčanů s přebujelou dopravní tepnou E 55, která shodou okolností naše město protíná. Jako všichni, kteří zde žijí a musí se dennodenně utkávat s desítkami tisíc projíždějících automobilů, nemohu se dočkat otevření obchvatu Plané, který, jak věřím, přinese do naší obce alespoň částečně ztracený klid. Jako člen zastupitelstva našeho města se chci nadále věnovat rozšíření veřejné dopravy, zejména autobusové, která umožní naším občanům lepší pohyb v aglomeraci za prací, školou i ve volném čase pohodlněji, ekonomičtěji i ekologičtěji, bez dlouhého čekání a bez nutnosti používat vlastní dopravní prostředky. Další diskutovanou otázkou je výstavba protipovodňových opatření. Obecná shoda mezi našimi občany sice nepanuje, můj názor je ovšem takový, že aniž bych byl přítelem poplašných zpráv, domnívám se, že na další stoletou vodu možná nebudeme čekat dalších devadesát let, ale může nás překvapit prakticky kdykoliv. Ve světle názorů klimatologů, že daleko častěji budou přicházet velká sucha i velké povodňové přívaly jsem spíše nakloněn zásadě předběžné opatrnosti, protože krátká paměť by se nám mohla zle vymstít. Co Plané nebo Plaňákům vzkázat: Každý den slyšíme o finanční krizi podle mého názoru se dobrý hospodář nepozná podle toho, kolik peněz má v tobolce, ale především podle toho, jak efektivně je dokáže využít. Přeji si, abychom toto dokázali v naší obci, ať už ke zbudování či rekonstrukci chodníků, zlepšení možností pro mládež, rodiny s dětmi nebo důchodce, zlepšení dopravní obslužnosti a dalších desítek drobných či větších záležitostí, které nám dají pocit, že se budeme doma cítit příjemně a bezpečně. Dovolte mi závěrem úplně to nejobyčejnější přání: v nastávajícím roce Vám přeji zdraví, spokojenost a alespoň trochu obyčejného lidského štěstí. Jméno: Pavel Koutenský Povolání: vývojový pracovník v elektronice Rodina: manželka, dvě děti Vztah k Plané nad Lužnicí: Planou si již oblíbili a usadili se v ní moji prarodiče, rodiče a i já jsem se rozhodl zde žít. Mám zde mnoho přátel a známých, mám rád okolní přírodu, lesy a rybníky, místa, kde člověk může najít někdy tolik potřebný klid a odpočinek, místa, kde se jakoby na chvilku zastaví čas, místa, kde člověk může načerpat sílu do dalších dnů. Taková je z mého pohledu Planá, Planá, kterou mám rád. Co se Vám v Plané líbí: Určitě je to řeka Lužnice, která tvoří nedílnou součást Plané, rád rybařím a přes léto se rád v řece koupu. Líbí se mi možnosti sportovního vyžití, zejména velmi rád a často hraji tenis v pěkném tenisovém areálu. V našem městě je mateřská a základní škola, a tak děti nemusí do školy nikam dojíždět. Líbí se mi také dopravní obslužnost, snadné a rychlé spojení s Táborem a jeho nákupní zónou. Co by bylo třeba zlepšit: Ke zlepšení je toho zcela jistě mnoho, ale v tuto chvíli mne napadají dva zásadní problémy, které ztěžují, a asi ještě ztěžovat budou, život nás všech. Tím prvním je dopravní situace našeho města, kterou vyřeší jen dokončení dálnice D3. Nezbývá než doufat, že sliby politiků budou v brzké době naplněny. Tím druhým problémem je navážení bahna z vodní nádrže Jordán do pískovny v lokalitě Hůrka. Naše město podniká kroky, které se snaží zavážení bahna do pískovny zabránit, což velice podporuji. Co Plané nebo Plaňákům vzkázat: Nestavme svůj život pouze na materiálních hodnotách, ale žijme s láskou, úctou a poro- 13 zuměním jeden k druhému. A protože začíná nový rok, rád bych všem občanům Plané nad Lužnicí popřál hodně zdraví a úspěchů v novém roce, ať se jim splní všechna jejich přání. DNES PŘEDSTAVUJEME PODÁVEJTE CHLAZENÉ Zdravíme všechny příznivce (i ty budoucí kapely Podávejte chlazené. V následujících řádcích bychom vám chtěli toto seskupení trošičku přiblížit. V dobách dávno minulých, kdy Zemi ještě obývali dinosauři a jiná havěť, napadlo trojici kamarádů, že by si mohli založit kapelu. Nápad to byl, zdálo se, velice podivný Ale teď se zdá, že byl super!!! Během krátké existence prodělala kapela několik přísunů a odsunů, až zůstali zase jen zakládající členové. K nim jednou připlula Kačka, zůstala s nimi a stala se tak nedílnou součástí tohoto rockového, často na nervy hrajícího, spolku... Prvním počinem bylo natočení demáče - Papíroví ptáci. Singl vznikl v lednu 2009 u Pavla Kvičínského a byly na něj zařazeny čtyři různorodé písně. V létě téhož roku měli tu čest a stali se součástí místního hudebního festivalu. Díku tomu vlastní i druhou nahrávku, kterou pojmenovali prostě a jednoduše Hiltonfest. Je to živá nahrávka jejich působení na festivalu. Nyní má kapela v repertoáru zhruba dvacet písní vlastní tvorby a začíná se konečně dostávat do podvědomí fanoušků Kdo by se chtěl dozvědět více, nechť mrkne na webovky: či bandzone.cz/podavejtechlazene a dozví se možná i to, co vědět nechtěl Podávejte chlazené: Pavel Hejný kytara Honza Mašek baskytara Karel Vinklář bicí Kateřina Šimotová - zpěv P.S.: Děláme to, co nás baví, pro všechny, které to baví a věříme, že se budeme potkávat stále v hojnějším a hojnějším počtu

14 Úspěchy našich florbalistů ZÁKLADNÍ ŠKOLA V listopadu proběhly ve sportovní hale TJ Spartak MAS v Sezimově Ústí okresní přebory chlapců obou kategorií ve florbale. Naše škola dosáhla v obou kategoriích vynikajících výsledků. Zápasy se odehrávaly ve dvou skupinách, které oba naše týmy suverénně vyhrály, a tak postoupily až do finále. Starší žáci nezaváhali a svého soupeře z Choustníku rozstříleli v poměru 6:0, mladším chybělo trošku štěstí a soupeři ze Soběslavi podlehli 1:2. Na těchto úspěších se podíleli tito hráči: Jakub Kubů, Václav Pavliš, Patrik Kunt, Martin Novák, Tomáš Seifert, Daniel Břenda, Tomáš Bareš, Lukáš Kordina, Jakub Černý, Jan Přibyl, Ondřej Janoušek, David Fiurášek, Karel Kobliška, Martin Hašpl, Jan Žáček, Dan Kytler, Robin Lanžhotský, Marcel Soucha, Vít Vavřinec, Aleš Horný, Jakub Mrázek, Nikolas Cápek, Martin Dvořák, Tomáš Kohout, Michal Makovec a Lukáš Uhlíř. Všem našim úspěšným žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a starším žákům přejeme mnoho úspěchů i v prosincovém krajském přeboru. Tomáš Kolář Florbalisté naší ZŠ senzačně stříbrní v krajském přeboru Orionflorbal cupu Foto archiv ZŠ Ve středu 2. prosince se starším žákům podařilo přepsat historii naší základní školy. Jako první plánský tým vybojoval medaili ve finálovém klání krajské soutěže, které se v celém regionu zúčastnilo na 150 škol. Po vítězství v základní skupině prošel bez porážky i boji ve finálové čtyřce, když po remízách s Českými Budějovicemi a Táborem a vítězstvím nad Jindřichovým Hradcem mohl slavit krásné stříbro. Na úspěchu se podíleli tito hráči Jan Žáček, Jakub Kubů, Václav Pavliš, Jan Přibyl, Jakub Černý, Karel Kobliška, Ondra Janoušek, Tomáš Bareš, Lukáš Kordina, David Fiurášek, Dan Břenda, Patrik Kunt a Tomáš Seifert. Konečné pořadí krajského kola Orionflorbal cupu 1. České Budějovice 2. Planá nad Lužnicí 3. Jindřichův Hradec 4. Tábor 5. Strakonice 6. Vimperk 7. Besednice 8. Písek Pavel Grenar KRIZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NEMOCNICE TÁBOR CENTRUM ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH TÁBOR KLÍČEK SDRUŽENÍ POSTIŽENÉ DÍTĚ RYBKA CENTRUM PRO LIDI OHROŽENÉ DROGOU AURITUS LINKA BEZPEČÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

15 Orientační běžci uvítali nový rok závodem na sněhu Tak i na počátku letošního roku uspořádal SK Kotnov z Plané nad Lužnicí, pod vedením Jiřího Vébra, závod v orientačním běhu. Závod se konal v sobotu 2. ledna Název vlastního závodu Korálkový závod 40 závod série Sněhulákův Kufr, byl odvozen od počtu zakreslených kontrol na mapě a vlastního vzhledu kresby tratí, které měli závodníci absolvovat. Start a cíl závodu byl situován ke sportovnímu areálu u řeky v Plané nad Lužnicí. Větší část tratí byla vedena v lese nad Planou směrem k Ústrašicím a konec tratí absolvovali závodníci proběhnutím kolem areálu bývalé plovárny, k novému sportovnímu areálu. I když příprava závodu probíhala bez sněhu, v den závodu se počasí umoudřilo a začalo sněžit, tak jak se sluší na podmínky závodu sněhulákova kufru. K tomu se přidal mráz a vlastní závod se stal zkouškou vytrvalosti jednotlivých borců, kteří přijeli nejen z Jihočeského kraje. Účastnili se závodníci z Prahy, Dobrušky, Kamenice, Strakonic, Českých Budějovic, Jindřichova Hradce a jiných míst. Plánský florbal Na počátku ledna završil místní FbK vítězstvím v jedné z divizí základní část Táborské florbalové ligy a nyní se již chystá na mnohem úpornější boje v elitní Lize, kam postoupilo osm nejlepších týmů celé soutěže. K úspěšné reprezentaci našeho města přispěla stabilizace kádru a zlepšené individuální výkony všech hráčů, z nichž je potřeba vyzdvihnout především gólmana Honzu Schmödla, dva výtečné ostrostřelce Radima Machoně a Lukáše Jogla a spolehlivého obránce Pavla Škrábka. O výkonech celého týmu ostatně vypovídá deset vítězství a jen dvě jednogólové porážky s celkovým skóre 81:26 a především respekt, který jsme u soupeřů získali. Další informace o dění v plánském florbalu najdete na našich webových stránkách Konečná tabulka Divize A Redukovaná tabulka nadstavbové Ligy 1. FbK Pláná n./l Delfíni Tábor Pacovští Honzíci FbK Pláná n./l Nord Blanc Pacovští Honzíci FbT RR Tábor Mrníci Opařany 9 5. Pacovští Blbouni Rafťáci Jistebnice 8 6. Draci Chotoviny 7 6. Nord Blanc Tábor 6 7. Sudoměřice 5 7. MafieTábor 2 8. FbT RR Tábor 0 Pavel Grenar Cyklisté se loučili s rokem 2009 tradiční jízdou Již pojedenácté se na Silvestra dopoledne uskutečnila tzv. Silvestrovská jízda Planou, kterou tradičně pořádá firma BSP kola manželů Novákových. Peloton čítající 109 účastníků pohostil před radnicí svařákem starosta města ing. Jiří Šimánek spolu s místostarostou Vladislavem Kubecem. FD Foto archiv autora. Specialitou vlastního závodu byly falešné kontroly zakreslené v mapách závodníků, kteří museli své tratě absolvovat průchodem přes správné kontroly ve správném pořadí. Trať zakreslená takto na mapě vypadala jako korálkový náhrdelník. Nejlépe se s nástrahami tratí, lesa a počasí vypořádali mladí závodníci, kteří startovali ve sloučených kategoriích, tak jak je to u závodů tohoto formátu obvyklé. Nejstarším účastníkem byl Vladislav Štindl z Křemže, narozen v roce 1937, a nejmladším účastníkem se stal Vítek Růta z Plané, který absolvoval trať pro příchozí. Samotní účastníci byli s organizací a vlastním průběhem závodu spokojeni a rádi by se zúčastnili i dalších akcí, které SK Kotnov bude pořádat a u kterých se znovu budou dobře bavit tak jak tomu bylo i na tomto závodě. Mezi takové akce bude určitě patřit mistrovství Jižních Čech v OB ve sprintu a několik dalších akcí jak pro veřejnost tak pro organizované sportovce. Bližší informace naleznete na Ing. Jiří Vébr Předseda SK Kotnov Silvestrovská jízda. Foto FD 15

16 Pěvecký sbor Harmonie děkuje všem svým příznivcům za přízeň v roce Pokud si i vy chcete zazpívat a potkat se s partou podobně zaměřených lidí, není nic jednoduššího, než se přijít podívat na zkoušky sboru, které se konají pravidelně, každé pondělí od 18 hodin, v obřadní síni radnice. Těšíme se na vás Za Harmonii František Doubek VÝZVA Pokud máte fotografie z akcí města Planá n. Lužnicí, chtěli byste se o ně podělit s ostatními a nevadilo by vám je umístit na stránkách města, volejte nebo pište na , František Doubek Město Planá nad Lužnicí zve všechny své občany na MASOPUST NEJEN PŘED RADNICÍ 13. února 2010 Odjezd masopustního průvodu s muzikou ze Strkova od Machoňů ve 12 hod. Zastávky průvodu Na Pískách U Jordáka U Mandíka příjezd před radnici předávání starostenského úřadu rychtářovi z řad maškar Program před radnicí od 14 hodin kulturní vystoupení s překvapením staročeská zabíjačka, ovar, jelita, jitrnice, tlačenka, prdelačka koblihy i boží milosti pro každou masku připraven dárek Těšíme se na vás Město Planá nad Lužnicí PLÁN AKCÍ na únor 2010 Akce Kultura Podvečerní setkání nejen pro seniory, tentokrát se skupinou ECHO, Ivou Mlázovskou a Jardou Svobodou, restaurace Maxim, od 16 hodin, vstupné 20,- Kč V případě, že rekonstrukce Maxima ještě nebude u konce, se termín setkání posouvá na Karneval pro nejmenší, v obřadní síni MěÚ pořádá MC Kopretina a Město Planá nad Lužnicí od 14 do 17 hod.. Vstup pouze v maskách. Domácí buchty vítány! Pro děti jsou připraveny soutěže a písničky Rybářský ples v Útrašicích, od 20 hodin, k tanci i poslechu hraje kapela Klasik, vstupenky v prodeji v Trafice a nápojích Vlasty Pechkové. Cena vstupenky 150,- Kč, bližší info o odjezdech autobusů při prodeji vstupenek Masopust nejen před radnicí IV. setkání Klubu Plánských Dam s Jarkou Vomáčkovou. V 18 hodin v obřadní síni radnice Ples Města Planá nad Lužnicí s podtitulem Sejdeme se na parketu opět bez cigaretového kouře, tentokrát v Kulturním domě v Soběslavi. K poslechu a tanci hrají kapely Keramička a Náladička Vstupenky v ceně 150,- Kč k prodeji v sekretariátu starosty od MC Kopretina Kurzy angličtiny s česky mluvící americkou lektorkou Plavání s dětmi Výstavy Obřadní síň radnice Výstava grafiky a kreseb Lenky Novotné Zajícové s názvem Světlo a tvar. Výstava výrobků z keramiky dětí a zaměstnanců mateřské školy Pohádka v Plané nad Lužnicí, zasedací síň radnice. FOTOGRAFIE z činnosti fotografického kroužku a z hodin počítačové grafiky ZŠ. Vernisáž výstav se bude konat v pátek v 17 hodin. Městská knihovna Planá nad Lužnicí Výstava v únoru MASKY z prací žáků druhého stupně ZŠ. Galerie G2 Od do zavřeno Sport Každé pondělí od 17 hodin cvičení pro děti od 1 roku do 7 let v tělocvičně ZŠ pod vedením paní Lenky Matějů. Město Planá nad Lužnicí pořádá Městský ples aneb Sejdeme se na parketu opět bez cigaretového kouře v Kulturním domě v Soběslavi od do K poslechu a tanci hrají kapely Keramička a Náladička Vstupenky v ceně 150,- Kč k prodeji v sekretariátu starosty od Odjezdy autobusů tam i zpět zajištěny Bohatý doprovodný program, slosovatelné vstupenky. Na vaši návštěvu se těší Město Planá nad Lužnicí. MASOPUST Ano, ano, máte pravdu, čas strašně rychle ubíhá a je tu poslední schůzka všech organizátorů Masopustu. Prosím všechny, kteří se Masopustu v Plané chtějí jakkoliv aktivně zúčastnit a ještě pomoci organizátorům s tímto dnem, aby se dostavili na schůzku kulturní komise, která se bude konat v úterý 2. února, v obřadní síni města, od 17 hodin. FD Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky. Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně. Lze za úplatu inzerovat. Chcete-li zveřejnit svůj příspěvek, obraťte se na pracovnice knihovny telefonicky na č nebo na NOVÉ OVÉ ADRESE: Vydává Město Planá nad Lužnicí, fotografie na titulní straně E. Žaludová, grafická příprava Repro- &grafie, tiskne tiskárna Karel Daňa Planá n. Lužnicí. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v únoru 2010 a uzávěrka je 26. ledna Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínu uzávěrky. Další informace - síť Internet -

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

USNESENÍ ZE 19. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ KONANÉHO DNE

USNESENÍ ZE 19. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ KONANÉHO DNE USNESENÍ ZE 19. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ KONANÉHO DNE 15. 12. 2009 Počet zastupitelů: 15 Přítomni: 13 Omluven: JUDr. Punčochář, Ing. Svatopluk Blaţek Hosté: 12 Zastupitelstvo

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z 15. zasedání konaného dne 12. 12. 2012 Počet zastupitelů 15 Přítomno 11 Omluven MUDr. Josef Voborník, Mgr. Zdeněk Žalud PhD. Neomluven Helena Hýnová, Benešová Eva ZM/178/15/12 +11/-0/Z0 Ing.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 2. zasedání ze dne 17.12. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 15 Omluven 0 Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/31/2/14 +3/ -11/ Z1 Mgr.Zdeněk Žalud, PhD. Návrh na doplnění 1. Mgr.Zdeněk

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení z 13. zasedání ze dne 13. 4. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven 0 Neomluven 0 RM/197/13/11

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 89. zasedání ze dne 23. 4. 2014

Usnesení z 89. zasedání ze dne 23. 4. 2014 Usnesení z 89. zasedání ze dne 23. 4. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1588/89/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 76. zasedání ze dne 11. 9. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1297/76/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z 5. zasedání konaného dne 7. 6. 2011 Počet zastupitelů 15 Přítomno 12 Omluven Ing. Pavel Koutenský, MUDr. Josef Voborník, Martin Novák Neomluven ZM/57/5/11 +11/-0/Z1 program zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Jana Dvořáková Neomluven 0 RM/503/27/11 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z ustavujícího zasedání konaného dne 10. 11.2010 Počet zastupitelů 15 Přítomno 14 Omluveno 1 Neomluveno O ZM/1/1/10 +14/ -0/ ZO Program zasedání s ch v á I i I o program zasedání v upraveném znění;

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení ze 17. zasedání ze dne 14. 6. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven Neomluven 0 RM/281/17/11

Více

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014

Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014 Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1651/91/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 84. zasedání ze dne

Usnesení z 84. zasedání ze dne Usnesení z 84. zasedání ze dne22. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1449/84/14 +4/ -1/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: OKENSKÝ ZPRAVODAJ leden 2011 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce se konaloo 21.12.2010. Na zasedání zastupitelstvo schválilo mimo jiné, prodeje pozemků v majetku obce.

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 49. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 13. června 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

Usnesení z 66. zasedání ze dne

Usnesení z 66. zasedání ze dne Usnesení z 66. zasedání ze dne 2. 5. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1138/66/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. února 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 6. zasedání ze dne 11.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení z 58. zasedání ze dne 16. 1. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/988/58/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.04.2014 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,50 hod. Přítomni členové

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení z 61. zasedání ze dne 27. 2. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1047/61/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Mokrá-Horákov č. 2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Křtěnov Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křtěnov se na

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 4.10. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák.

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák. Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák Ing. František Kolář, Ing. Ivana Božáková Program

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner, Ing. Jindřich Brožovský, Ing.

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne 2.3.2016 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Jiří Bláha, Bc. Jana Bláhová 1. Zahájení Starosta

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec. konaného dne

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec. konaného dne 1 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec konaného dne 10. 11. 2015 místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Srubec přítomní zastupitelé: paní Lenka Malá, paní Martina Rossmannová,

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více