Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2012 ředitelka 1

2 Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole Učební plány vyučovaných oborů vzdělání Údaje o přijímací řízení Přehled přihlášených a přijatých na školní rok Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok Přehled o výsledcích výchovy a vzdělávání Přehled tříd školy Údaje o prospěchu v 1. a 2. pololetí školního roku Přehled absencí v 1. a 2. pololetí školního roku Klasifikace chování denního studia v 1. a 2. pololetí školního roku Výsledky závěrečných zkoušek Výsledky maturitních zkoušek Plnění plánu kurzů textilních a dalších technik nadstandard Přehled o konání hodnocených souborných prací v praktickém vyučování Výsledky produktivní práce Údaje o výsledcích inspekce Údaje o výsledcích kontrol Personální zabezpečení Údaje o mimořádných a mimoškolních aktivitách Zájezdy do divadel Přehled třídních výletů žáků Přehled odborných exkurzí Výsledky ve vybraných soutěžích a přehlídkách Údaje o prevenci rizikového chování (sociálně patologických jevů) Kronika ostatních akcí školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, o předložených a školou realizovaných projektech Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ukázky žákovských prací Literární práce Grafické práce Návrhy úspěšných kolekcí Uplatnění zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

3 1 Charakteristika školy Základní údaje o škole Název školy: Střední škola Strážnice Adresa: J. Skácela Strážnice Identifikační číslo zařízení: Identifikační číslo ředitelství: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Způsob hospodaření: příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Petra Fialová Údaje pro dálkový přístup: Charakteristika činnosti Školní rok 2011/2012 byl rokem, kdy škola pokračovala v naplňování strategií v souladu s rozvojovou koncepcí školy, která byla projednána s odborem školství Jihomoravského kraje, politickými činiteli a kompetentními úřady. Od vystupuje škola pod novým názvem Střední škola Strážnice. Stala se nástupnickou organizací při sloučení se Střední odbornou školou, Strážnice, Skácelova 890. Základní koncepcí školy je připravovat žáky v oblastech designu oděvů (oděvní obory), propagačního designu (obory Grafický design a Aranžér), průmyslového designu (Strojírenství a Technické lyceum) a podnikání a služeb (nástavbový obor Podnikání). Vzdělávací nabídka sloučené školy se stabilizovala na oborech: Modelářství a návrhářství oděvů (Oděvní design), Grafický design (Grafický design), Oděvnictví, Oděvnictví - obchodní činnost (Oděvní technik), Strojírenství, Technické lyceum, Aranžér (Aranžér propagační tvorba), Podnikání (denní i dálková forma vzdělávání). Škola svoji vzdělávací nabídku částečně transformovala tak, aby se nabízené obory školy staly konkurenceschopnými. Nosnými obory školy jsou v posledních letech obory uměleckého směru a obor Technické lyceum. Důležité úkoly a změny v oblasti obsahové, materiální a personální pro další roky vyplývají ze skutečnosti, že právě tyto nosné obory byly rozhodnutím zřizovatele utlumeny v souvislosti s optimalizací sítě škol v Jihomoravském kraji. Cílem realizovaných aktivit školy bylo a bude i v příštích letech posílit flexibilitu školy a její novou a moderní tvář, která se odráží v oblasti modelové, návrhářské, grafické a propagační, umělecké, aranžérské a obchodní činnosti. Škola tak poskytuje vzdělání v oblastech uměleckého navrhování oděvů (oděvní design), grafického designu a průmyslového designu (grafický design, strojírenství), oděvnictví, aranžování, podnikání a služeb. Školní rok 2011/2012 byl opět ve školství velmi pestrý a plný změn, které vycházely především ze změn na naší politické scéně, rozpracovaných a připravovaných právních předpisů, z optimalizace sítě středních škol v Jihomoravském kraji. Ve školním roce 2011/2012 byly školou zpracovány všechny školní vzdělávací programy dle schválených rámcových vzdělávacích programů. Škola má vypracovány školní vzdělávací 2

4 programy Grafický design (RVP Grafický design), Oděvní design (RVP Modelářství a návrhářství oděvů), Oděvnictví (RVP Oděvnictví), Oděvnictví obchodní činnost (RVP Oděvní technik), Aranžér propagační tvorba (RVP Aranžér), Podnikání denní i dálková forma vzdělávání (RVP Podnikání), Strojírenství (RVP Strojírenství), Technické lyceum (RVP Technické lyceum). V červnu 2012 byl nově přepracován školní vzdělávací program Oděvní a interiérový design (RVP Oděvnictví). V dubnu 2010 proběhla na SOŠ oděvní a SOU Strážnice tematická inspekce ČŠI, která hodnotila (mimo jiné) i soulad školních vzdělávacích programů s rámcovými vzdělávacími programy a konstatovala, že škola má své školní vzdělávací programy v souladu s rámcovými vzdělávacími programy ve všech sledovaných oblastech. Škola po řadu let cílevědomě rozvíjí nadstandardní aktivity v oblasti uměleckého modelování a navrhování oděvů, tvorby oděvních doplňků, výtvarnictví, zhotovování oděvů, jejich propagace, výstavnictví a aranžování. Svou činnost v těchto oblastech prezentuje mj. před odbornou veřejností na soutěžích v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Na nich v posledních sedmi letech obsadila řadu prvních míst a mnoho dalších čelných umístění. - Mladý módní tvůrce ČR (v roce 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 se škola stala absolutním vítězem této prestižní celorepublikové soutěže). - Avantgarda Lysá nad Labem (2006, 2007, 2009 a místo). - Nova Models Praha ( místo). - Veletrh Styl-Kabo Brno 2009, 2010, 2011, fórum trendů (na vyžádání pořadatelů zapůjčeny modelové kolekce naší školy). - Mistrovství republiky juniorů aranžérů ( místo, Místo, x 2. místo). - Prostějovská zlatá jehla (v roce 2007, a 2. místo, 2012 cena poroty). - Doteky módy Prostějov ( místo, místo, a 5. místo). - Fatima Junior Trenčín (v roce 2007 hlavní cena Top model roku). - Fashion Games Praha místo, místo. - Freeport Fashion Academy ( účast 5 žáků) - Unilever Internacional Schools Art Projekt. - Škola se účastní na celé řadě výtvarných happeningů. - V posledních letech pořádala škola několik samostatných výstav. - Každoroční účast ve Středoškolské odborné činnosti (nejvýraznějším úspěchem byl postup žáků školy až do mezinárodního kola této soutěže, které se konalo v USA, každý rok přední umístění v krajských i celonárodních kolech například v roce místo v národním kole a oceněná žákyně zařazena mezi třicet nejúspěšnějších žáků Jihomoravského kraje, místo v krajském kole), atp. - V prosinci 2010 se stal absolvent naší školy (v současné době vysokoškolský student) finalistou prestižní soutěže Top designér pro rok Uznáním práce školy v těchto oblastech byla i nominace školy do kulturní části reprezentace Jihomoravského kraje v srbském regionu Šumadija v Kragujevaci v květnu Škola zhotovila na žádost Velvyslanectví České republiky Canberra národní kroje pro kulturní a společenské akce pořádané tímto velvyslanectvím. - V červnu 2007, 2009 a 2010 dostala škola možnost prezentovat svoji činnost na dnech otevřených dveří KÚ Jihomoravského kraje. - V červnu 2009 prezentovala škola svoji tvorbu pro prezidentský pár a hejtmana Jihomoravského kraje. 3

5 - Pravidelně spolupracuje škola s odborem vnějších vztahů Jihomoravského kraje na prezentačních akcích kraje (2012 módní přehlídka). Znalosti, zkušenosti a dovednosti z výše zmiňovaných aktivit uplatňuje škola i při zpracování a realizaci projektů, např. projekt v rámci fondu mikroprojektů společenství INTERREG IIIA Avantgardní a modelová tvorba SOŠ oděvní Strážnice, projekt v rámci programu Sokrates FM-EHP/Norska Módní výstřelky našich předků nebo projekt Hledáme inspiraci u přátel v rámci programu Do světa vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Škola se účastní i projektu Nová závěrečná zkouška, jehož podstatou je jednotné zadání závěrečných zkoušek v oboru Aranžér, dále škola realizovala několik projektů v oblasti prevence rizikového chování (sociálně-patologických jevů), např. adaptační program Most. Každoročně realizuje škola vlastní projekt Podpora zájmových aktivit žáků v oblasti oděvního návrhářství a navazujících činností. V posledních dvou letech se škola zapojila do projektu Moje volba moje budoucnost. Partnery jsou vybrané střední školy, Hospodářská komora a Svaz průmyslu ČR. Cílem projektu je představit žákům základních škol odvětví průmyslu, která pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Jedním z těchto odvětví je i oděvní a textilní průmysl. V roce 2012 se SOŠ oděvní a SOU Strážnice zapojila do projektu EU peníze středním školám v rámci OPVK, tento projekt byl schválen. SOŠ Strážnice, Skácelova 890, realizovala v posledních letech například projekty Společné vzdělávání pro budoucnost, Revitalizace zeleně v areálu SOŠ Strážnice, Regenerace objektů SOŠ Strážnice, projekt Pohyb nás spojuje, Zvýšení kvality vzdělávání na SOŠ Strážnice (OPVK) a projekt Areál volného času a sportu při Baťově kanále. Pokračovala spolupráce SOŠ oděvní Strážnice se základními a středními školami v Trnavském kraji (Slovenská republika), která započala projektem Hledáme inspiraci u přátel v rámci programu Do světa vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Partnerskou školou ze Slovenska se stala Stredná škola umelecko-priemyselná Hlohovec, která vyučuje obdobné obory jako Střední odborná škola oděvní Strážnice. Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnily výměnné návštěvy partnerských škol. V rámci přijímacího řízení v oborech vzdělání Modelářství a návrhářství oděvů a Grafický design zůstává počet přihlášených oproti minulým letům na stejné úrovni. Bohužel, v těchto oborech došlo ze strany zřizovatele k útlumu výkonů o 50 %. Počet zápisových lístků byl bez problémů naplněn na 100 %. Počet přihlášek do oboru Aranžér se mírně snížil, obor byl však naplněn velmi slušně. Málokterá škola dokáže tímto způsobem naplnit obory vzdělání s výučním listem. Bohužel, v oboru Strojírenství bylo na 60 míst odevzdáno pouze 36 zápisových lístků. V letošním roce nebyli přijímáni žáci do oborů vzdělání Podnikání (denní forma vzdělávání) a Technické lyceum (důsledek optimalizace). Ve vyučovacím procesu se pozitivně promítly nové vyučovací didaktické, technické a počítačové prostředky, strojové vybavení a dílčí organizační změny. Vzrostla metodická úroveň vyučování, což potvrdily i inspekční závěry ČŠI. Z investičních a provozních akcí byla například zvětšena dílna oboru vzdělání s výučním listem Aranžér, byly vyvločkovány komíny na ulici J. Skácela, došlo k regeneraci objektů SOŠ Strážnice, Skácelova 890, byly zbudovány dvě jazykové učebny a jedna učebna výpočetní techniky. Pokračovala a dále se rozvíjela odborná zájmová činnost žáků v oblasti oděvního návrhářství, včetně následné veřejné prezentace. Oblast oděvního návrhářství tak získala 4

6 pevné místo v činnosti žáků školy. Výsledek se dostavil v umístěních na celostátních přehlídkových soutěží a uznání mezi ostatními školami obdobného zaměření. V novém školním roce 2012/2013 nastanou některé personální změny, které vyplývají především ze sloučení škol a snížení výkonů sloučené školy. V důsledku neřešení personální situace na SOŠ Strážnice (Skácelova 890) ze strany vedení, budou tyto změny na sloučené škole o to náročnější. Této škole již v červnu scházela na platy značná suma peněz (cca 400 tis. Kč). Situace této školy v oblasti provozních prostředků nebyla k datu předávacího protokolu taky nijak růžová (ztráta). V průběhu školního roku se učitelé teoretického a praktického vyučování zúčastnili v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků celé řady akreditovaných vzdělávacích seminářů, školení, kurzů a veletrhů dle svého odborného, příp. všeobecně vzdělávacího zaměření. Celé řady školení a seminářů se zúčastnili i pracovníci ekonomického úseku, hospodářské správy a personalistka. Z celého výčtu lze uvést např.: P. č. Téma - název vzdělávací akce Termín Počet účastníků 1. pololetí 2011/2012 Úprkova Odborná příprava preventistů PO Odborná příprava preventivní požární hlídky Šikana a klima třídy VIII 7 4. BOZO a PO VIII 8 5. Seminář Floristiky XII 8 6. Zdravotní doškolovací kurz XII 1 7. PC program - Corel I 8 8. Školení řidičů I Seminář SAS, vedení školní matriky Seminář Novela školského zákona Bezpečně v kyberprostoru, SSŠ Brno Síťová generace 3, SSŠ Brno Funkce, MU Brno Podpora zvyšování kvality ve vzdělávání - ČŠI Google, SSŠ Brno- 2x 1. a Setkání metodiků primární prevence, Hodonín Animace, SSŠ Brno-2x Aktuální změny v ekon. oblasti a jejich promítnutí do výuky - Brno Seminář státní maturita, CERMAT, Brno Zákl. norma zdravotn. znalostí, SSŠ Hodonín Na hřišti i na vodě bezpečnost žáků Seminář Platové předpisy Školení účetnictví Netoušková Školení cestovní náhrady JUDr. Machalová Školení účetnictví Ing. Hanzlová Školení důchodová reforma Bc. Sojková Školení Zákoník práce Školení závislá činnost Kytler Školení inventarizace pololetí 2011/2012 Skácelova Výchovné poradenství A rozšíření kompetencí Marketing vzdělávání dospělých Studium pedagogiky, 1. semestr NIDV Brno od září Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých

7 5. DPH pro PO Konference Od studenta k vědci Seminář metodiků prevence Nemocenské pojištění Aktuální stav školské legislativy Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnost pololetí 2011/2012 Úprkova Seminář S dětmi v pohodě 1/ Seminář k zadávání veřejných zakázek 3/ Školení uživatelů el. nástroje E-ZAK 3/ Seminář k zadávání veřejných zakázek 3/ Školení k zadávání veřejných zakázek 6/ Školení k zadávání veřejných zakázek 6/ Šikana a klima třídy VIII 7 8. BOZO a PO VIII 8 9. Seminář Floristiky XII Zdravotní doškolovací kurz XII PC program.- Corel I Školení řidičů I Zdravý životní styl, BOZP I Zákoník práce ve školské praxi II Malujeme barvami země I, Veselí nad Mor.. II Výtvarná dílna kytičky z organzy, Brno II Barevná kouzla na textilu, Hodonín III Výtvarná dílna dekorace ze sena, Brno III Výtvarné techniky graffiti, Brno IV Čarovné barvy země, přednáška III Výtvarné techniky šablony, Brno IV Malujeme barvami země I, Veselí nad Mor.. IV Seminář Floristiky p. Kokeš III Výtvarná dílna kytičky z organzy, Brno V Jazykový kurz ANJ III-VI Technika Pergamano VI Ve světle výsledků MZ 2011-matematika,NIDV Efektivně řešit šikanu a neublížit, Břeclav Zákoník práce ve školské praxi, SSŠ Hodonín Chemická legislativa ve šk. praxi, Hodonín Microsoft pro školství, Brno Tvorba e-learningového kurzu,ssš Brno Interaktivní prvky ve výuce MAT, Brno Ve světle výsledků MZ 2011-CJL, Břeclav Interaktivní prvky ve výuce MAT, Brno Tvorba e-learningového kurzu,ssš Brno Školení pro předsedy zkušebních maturit.komisí Školení pro hodnotitele u MZ NEJ, Břeclav Konference IT ve škole Brno Seminář SAS, Brno Školení pro ŠMK, Brno Učíme Money S3, Brno Setkání metodiků prevence, Hodonín Tvorba e-learningového kurzu,ssš Brno EÚ peníze školám-sem. pro příjemce podpory Učíme Money S3, Brno Zadávání výběrových řízení - školení pololetí 2011/2012 Skácelova 890 6

8 1. Agrese a agresivita u dětí a mládeže SSŠ Hod Didaktika fyzikální i obecná Aktuality v účetnictví u PO Geometrie na SŠ MU Brno Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře Inventor pokročilé funkce C-agency Brno SolidWorks SolidVision Brno SolidWorks SolidVision Brno SolidCam SolidVision Brno SolidCam SolidVision Brno CorelDraw a CorelPhoto-Paint květen AutoCAD a Inventor květen Excel 2010 květen Word 2010 květen Školení OPVK Brno (JAZ + CJL) Školení OPVK Brno (JAZ + CJL) Školení OPVK Brno (JAZ + CJL) Studium pedagogiky 2.semestr NIDV Brno, ukončení Koryčanská Radka, program PowerPoint Zákravský Jiří, program PowerPoint Svoboda Jan, program Access Příborská Lenka, program SolidWorks Řičica Vít, program SolidCAM TOS Kuřim, školení CNC, OPVK K doplňování a rozšiřování aprobovanosti a kvalifikace dochází u některých pracovníků dalším studiem (kombinovanou formou), někteří pracovníci si doplňují pedagogické vzdělání. V průběhu školního roku proběhly semináře k jednotnému zadání závěrečných zkoušek z Národního institutu dalšího vzdělávání a k nové formě maturitní zkoušky. Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na několik oblastí. První skupinu tvoří vzdělávací programy k profesionálnímu zvládání situací, které mohou ve škole nastat (zvládání agrese a agresívního žáka, tvorba individuálního plánu, semináře pro metodiky prevence, studium pro výchovné poradce, poskytování první pomoci apod.), druhou skupinu tvoří metodické semináře pro učitele ekonomických, přírodovědných a jiných předmětů nebo pro práci s grafickými programy. Pro výkon funkce školního maturitního komisaře, zadavatele a hodnotitele učitelé absolvovali e-learningové a prezenční kurzy a získali potřebné certifikáty. Vybraní zaměstnanci absolvovali školení řidičů k oprávnění jezdit služebním autem. V průběhu školního roku se učitelé praktického vyučování zúčastnili v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaných vzdělávacích seminářů, školení a veletrhů dle svého odborného zaměření, např.: šikana a klíma třídy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana při výchově a vzdělávání, školení řidičů, školení PC program Corel a p. Klásková zdravotního doškolovacího kurzu. Všichni společně jsme se zúčastnili školení Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti, který zajišťovala Masarykova univerzita Brno Fakulta sportovních studií, pod vedením Mgr. Libuše Černé a Mgr. Zdeňky Kubíkové, Ph.D.. V měsíci dubnu se učitelé odborného výcviku oboru Aranžér a Grafický design zúčastnili mezinárodního veletrhu Mobitex Brno. ZŘ PV absolvovala seminář Zákoník práce ve školské praxi na SSŠ v Hodoníně od Ing. Machalové. Pro učitelky praktického vyučování byl zajištěn seminář Floristiky (2x) od floristy Jaromíra Kokeše a přednáška k II. ročníku výtvarné soutěže Čarovné barvy země. Předmětem soutěže jsou kolektivní dvourozměrné malířské práce vytvořené přírodními jíly a z přírodních materiálů bez použití syntetických a jiných barev a pojidel. Učitelky oboru Aranžér se zúčastnily odborných 7

9 seminářů pro výtvarné techniky a dílny: Barevná kouzla na textilu, Dekorace ze sena, Grafitti, Šablony a Kytičky z organzy. Tři učitelky PV navštěvují jazykový kurz ANJ v rámci projektu Investice do rozvoje vzdělávání na SOŠE a SOU, Veselí nad Moravou. Učitelé teoretického vyučování se účastnili vzdělávacích akcí, které byly zaměřeny na výuku konkrétních předmětů (účetnictví, chemie, matematika) nebo na seznámení se s novými legislativními změnami (školení k maturitním zkouškám, k správnému čerpání dotací, k výběrovým řízením apod.). Byl proškolen školní maturitní komisař i předsedové maturitních komisí, certifikáty pro zadavatele písemných maturitních zkoušek získali další učitelé (Mikulková, Miškeřík, Olivová, Pražáková). L. Vajdíková a A. Klásková se zúčastnily kurzu k poskytování první pomoci, A. Gajdíková semináře pro metodiky prevence. Některé semináře byly zaměřeny na výchovnou činnost (např. problém šikany), jiné na využití moderních komunikačních prostředků ve výuce využití interaktivní tabule). Nejvíce vzdělávacích seminářů absolvovala R. Mikulková. Na Středisku služeb školám v Brně se zúčastnila vzdělávacích programů v rámci projektu Cesta rozvoje středních škol v Jihomoravském kraji na využití výpočetní techniky při výuce (např. tvorba e-learningových kurzů, využití Googlu, tvorba animace, reklamy, komiksu nebo výukového videa). Zúčastnila se také semináře Tvorba vlastních vzdělávacích materiálů pro přírodní vědy a environmentální výchovu, který byl součástí projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v souladu se školním vzdělávacím programem. K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků slouží i odborná literatura a odborné časopisy - Burda měsíčník, Móda pro plnoštíhlé, Snadné šití,, Textil Žurnál, Móda Revue a Praktická žena. Pro obor Aranžér Florista a H.O.M.I.E. Pro obor Oděvnictví pracovali žáci se zahraničním časopisem Marfy moda Itálie, Rundschau - Německo, pro obor Aranžér Style Guide - Německo design, zejména s módou a doplňky, pro obor Modelářství a návrhářství oděvů s časopisem Officiel 1000 Models Francie. Pokračovala spolupráce SOŠ oděvní a SOU Strážnice s Národním ústavem vzdělávání v Praze. V dubnu 2009 byl zahájen tříletý projekt NZZ Nová závěrečná zkouška, který navazuje na projekt Kvalita I, který vyvíjí a realizuje standardizovanou závěrečnou zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem. Dne 1. dubna 2012 byl zahájen projekt Nová závěrečná zkouška 2, který podporuje Evropský sociální fond. Tento projekt bezprostředně navazuje na projekt Nová závěrečná zkouška a Kvalita I a umožňuje dokončení reformy závěrečných zkoušek a jejich celoplošné zavedení. Nová závěrečná zkouška 2 se bude zabývat tvorbou jednotných zadání pro závěrečné zkoušky 2012/2013 a 2013/2014 a přípravou podmínek pro celoplošné zavedení nové závěrečné zkoušky od školního roku 2014/2015. Naše škola i letos pracuje s informačním systémem NZZ u učebního oboru Aranžér a bude poskytovat zpětnou vazbu o fungování tohoto systému, který bude dále v projektu rozvíjen. Škola spolupracovala s bývalým NÚOV i při zpracovávání školních vzdělávacích programů a naše škola je zde uvedena jako příklad dobré praxe. V průběhu školního roku 2010/2011 byly na SOŠ oděvní a SOU Strážnice dokončeny školní vzdělávací programy pro všechny obory školy. V dubnu 2010 posuzovala ČŠI jejich soulad s rámcovými vzdělávacími programy a sdělila, že všechny posuzované školní vzdělávací programy jsou v souladu s rámcovými vzdělávacími programy ve všech posuzovaných oblastech. Škola má tedy zpracovány následující školní vzdělávací programy: ŠVP Oděvní design pro obor M/07 Modelářství a návrhářství oděvů, ŠVP Aranžér - propagační tvorba pro obor H/01 Aranžér, ŠVP Grafický design pro obor M/05 Grafický 8

10 design, ŠVP Oděvnictví pro obor M/01 Oděvnictví, ŠVP Oděvnictví obchodní činnost pro obor L/01 Oděvní technik a ŠVP Podnikání (denní i dálková forma vzdělávání) pro obor L/524 Podnikání, ŠVP Strojírenství pro obor M/01 Strojírenství, ŠVP Technické lyceum pro obor M/01 Technické lyceum. V červnu 2012 bylo dokončeno přepracování školního vzdělávacího programu Oděvní a interiérový design (RVP Oděvnictví) na základě dosavadních zkušeností s výukou. Do učebních osnov jednotlivých oborů byl zařazen program Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. Tento program je organizován v šestihodinových cyklech pro každý ročník daného oboru. Uvedený cyklus se skládá z následujících tematických celků: ochrana obyvatelstva za mimořádných situací, živelné pohromy, havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie jaderných energetických zařízení. Praktická cvičení: vznik požáru, evakuační zavazadlo, improvizovaná ochrana osob, chování v případě povodní, poskytování první pomoci (oživování, krvácení, zlomeniny, tepelné poranění, zasažení chemickými látkami, poranění tlakovou vlnou, hromadné neštěstí). Za každý tematický celek odpovídá vždy jeden nebo dva vyučující (garanti tématického celku). V letošním školním roce byl program zařazen do Plánu práce následujícím způsobem: září poslední ročníky (A 3, MNO 4, O 4) a PO 1, duben třetí ročníky, červen první a druhé ročníky. Na SOŠ oděvní a SOU Strážnice pracovali pedagogičtí pracovníci v předmětových komisích přírodovědných, ekonomických, odborných (oděvních, výtvarných), společenskovědních předmětů. V rámci praktického vyučování fungují metodické komise oděvních předmětů a aranžování. Jako novinku a velké pozitivum lze hodnotit využívání přenosného počítače ve spojení s dataprojektorem vyučujícími v jednotlivých hodinách. Předmětová komise přírodovědných předmětů vedená Mgr. Vladislavou Dolanovou zaštiťuje předměty: matematika, chemie, fyzika, základy ekologie, základy přírodních věd, (u nástavbového studia), komunikační technologie a tělesnou výchovu. Matematika se vyučuje ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou i výučním listem s různou hodinovou dotací. Je jedním z volitelných předmětů státní maturitní zkoušky. Z toho důvodu jsou kladeny vysoké nároky nejen na učitele, ale i na žáky. Je třeba, aby se žáci naučili aplikovat získané poznatky při řešení praktických úloh, využívat numerických dovedností i v jiných předmětech (konstrukce střihů, chemie, fyzika atd.) a především v běžném životě. Při společné části státní maturitní zkoušky, které se dosud na naší škole konaly, jsme nabyli přesvědčení, že by si žáci uměleckých oborů, neměli volit matematiku jako volitelný předmět státní maturitní zkoušky. Odůvodněním je nízká hodinová dotace v matematice u výše zmíněných oborů. Chemie se na naší škole nechemického zaměření vyučuje ve všech oborech. Výuka probíhá hlavně v 1. a 2. ročníku. Nabyté poznatky mohou žáci uplatnit v odborném předmětu Oděvní materiály a všeobecně vzdělávacím předmětu Základy ekologie. V rámci výuky jsou prováděna základní laboratorní cvičení v rozsahu vybavení chemické učebny. Výuka je doplňována videoprojekcí k probranému učivu a samostatnými úkoly s využitím informačních technologií. Fyzika se vyučuje u studijních oborů ukončených maturitní zkouškou i u učebního oboru ukončeného závěrečnou zkouškou. Cílem výuky je seznámit žáky se základními fyzikálními jevy, vysvětlit jejich podstatu a zákonitosti, a umět aplikovat základní matematické postupy. Základy ekologie tento předmět se vyučuje pouze v 1. ročníku u všech oborů (s výjimkou nástavbového studia, kde je součástí základů přírodních věd) s jednohodinovou dotací za týden. Navazuje na vědomosti, které žáci získali na základní škole. Úkolem tohoto předmětu 9

11 je upozornit na současné problémové situace v oblasti životního prostředí, naučit se nebýt k nim lhostejní a umět pracovat s informacemi. Předmět IKT prohlubuje znalosti a dovednosti žáků z hlediska hardwarového a softwarového vybavení počítačů. Ve výuce jsou využívány dostupné moderní výukové technologie. Je kladen důraz na používání nejrůznějších druhů softwaru v rámci jednotlivých vzdělávacích programů, ať už licencovaných, nebo z oblasti freeware. V neposlední řadě se žákům vštěpuje co nejefektivnější využívání informačních zdrojů a samotných získaných informací, a to nejen pro potřeby předmětu Informační a komunikační technologie, ale také pro další předměty. Vyučující se snaží prezentovat nejnovější trendy v IT oblasti a predikovat nejbližší vývoj v počítačových technologiích. Každý žák má vlastní pracovní stanici, byly zakoupeny také grafické tablety, které usnadňují práci a dávají nové možnosti v různých programech, zejména pro grafické ztvárnění úkolů. Kromě běžné výuky jsou žáci zapojováni také do různých soutěží, například v rámci Evropského týdne IT dovedností 2012, soutěž IT Fitness test Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka tělesné výchovy podle učebních osnov a ŠVP, které byly vytvořeny na základě předepsaných požadavků tělesné výchovy na středních školách, s ohledem na možnosti školy a zdravotní potřeby žáků.těžištěm obsahu tělesné výchovy na SOŠ oděvní je systém tělesných cvičení, realizovaných v rámci kondičních, kompenzačních a regeneračních činností. Tato cvičení kompenzují jednostranné zatížení při školní a pracovní činnosti, směřují k upevnění zdraví, k rozvoji tělesné zdatnosti a k osvojení daných pohybových dovedností a zručností.testy tělesné zdatnosti, které plníme dvakrát ročně, trvale ukazují tělesnou kondici v rozsahu úrovně od špatné po průměrnou. Jenom pár žáků dosáhlo vynikající úroveň kondice. Lyžařský výcvikový kur prvních ročníků SOŠ oděvní se neuskutečnil z důvodu malého zájmu ze strany žáků. Ani náhradní varianta půldenních lyžařských výcviků ve ski areálu Filipov se nekonala. Nezájem žáci omlouvají finančními problémy.v mimoškolní tělesné výchově se uskutečnil turnaj ve volejbale a to v lednu, kterého se zúčastnili družstva 7 tříd a to GD3, GD2, GD1, MNO4, O4, OD3 a OD1. V dubnu se konal turnaj ve volejbale za účasti tříd GD1, GD2, GD3, MNO4, O4 a OD2. V květnu se uskutečnil turnaj v ringu tříd GD3 a GD2. Pravidelnější tělovýchovná činnost po vyučování se nedaří z důvodu dojíždění většiny žáků. Komise společenskovědních předmětů SOŠ oděvní zastřešuje výuku českého jazyka a literatury, německého jazyka, anglického jazyka, dějepisu, občanské nauky a psychologie. Komisi vede Mgr. Monika Frantová. Ve výuce je využíváno didaktické techniky, informačních technologií, internetu apod., a to jednak jako doplnění výkladu vedeného vyučujícím, jednak jako významné pomůcky při tvorbě domácích úkolů či samostatných tematicky zaměřených prezentací a projektů, které připravují žáci. Výuka českého jazyka a literatury je koncipována v souladu s moderními výukovými metodami a plně orientována na přípravu k maturitní zkoušce a také na další profesní orientaci a společenské a pracovní uplatnění žáků. Při výuce cizích jazyků je konverzace a osvojení gramatických jevů doplněno nácvikem poslechu pomocí audionahrávek a prací s cizojazyčnými časopisy a beletrií, v letošním roce bylo do výuky anglického jazyka zařazeno i cizojazyčné divadelní představení The Lord of Flies (Domino Theater). Dále se pokračuje ve trendu propojení výuky jazyků a výuky dějepisu a občanské nauky formou projektů a odborných kulturněpoznávacích exkurzí, které již několik let pravidelně vyučující organizují. K posílení společenského vědomí a uvědomování si národní identity a porozumění multikulturnímu světu napomáhají tematicky orientované besedy a workshopy pořádané při příležitosti významných společenských svátků (Vánoce, Velikonoce). V letošním školním roce proběhly dvě kulturně-historické exkurze do Vídně, odborná historická exkurze do koncentračního 10

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem Výroční zpráva 2012/2013-1 - Obsah výroční zprávy strana 1. Charakteristika školy 3-4 1.1 Základní údaje 3 1.2 Přehled stavu žáků 4 1.3 Provozní

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 školní vzdělávací program Podnikání - nástavba, denní Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 1 Identifikační údaje 1.1 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 8.16 MK_04/20102014 Verze: 1.0 Počet stran: 44 Počet příloh: 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr.

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr. Identifikační údaje Název ŠVP Grafika a animace Platnost 1.9.2010 Forma studia Koordinátor Délka studia v letech: 4.0 denní forma vzdělávání MgA. Jiří Hrdina Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP 82-41-M/05

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ září 2012...1 Úvod... 5 Základní údaje o škole...7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání...10 Přehled pracovníků školy...12 Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2008/2009 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze 1, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole,

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků Obor vzdělávání 31-43-M/01 Oděvnictví Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více