Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2012 ředitelka 1

2 Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole Učební plány vyučovaných oborů vzdělání Údaje o přijímací řízení Přehled přihlášených a přijatých na školní rok Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok Přehled o výsledcích výchovy a vzdělávání Přehled tříd školy Údaje o prospěchu v 1. a 2. pololetí školního roku Přehled absencí v 1. a 2. pololetí školního roku Klasifikace chování denního studia v 1. a 2. pololetí školního roku Výsledky závěrečných zkoušek Výsledky maturitních zkoušek Plnění plánu kurzů textilních a dalších technik nadstandard Přehled o konání hodnocených souborných prací v praktickém vyučování Výsledky produktivní práce Údaje o výsledcích inspekce Údaje o výsledcích kontrol Personální zabezpečení Údaje o mimořádných a mimoškolních aktivitách Zájezdy do divadel Přehled třídních výletů žáků Přehled odborných exkurzí Výsledky ve vybraných soutěžích a přehlídkách Údaje o prevenci rizikového chování (sociálně patologických jevů) Kronika ostatních akcí školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, o předložených a školou realizovaných projektech Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ukázky žákovských prací Literární práce Grafické práce Návrhy úspěšných kolekcí Uplatnění zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

3 1 Charakteristika školy Základní údaje o škole Název školy: Střední škola Strážnice Adresa: J. Skácela Strážnice Identifikační číslo zařízení: Identifikační číslo ředitelství: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Způsob hospodaření: příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Petra Fialová Údaje pro dálkový přístup: Charakteristika činnosti Školní rok 2011/2012 byl rokem, kdy škola pokračovala v naplňování strategií v souladu s rozvojovou koncepcí školy, která byla projednána s odborem školství Jihomoravského kraje, politickými činiteli a kompetentními úřady. Od vystupuje škola pod novým názvem Střední škola Strážnice. Stala se nástupnickou organizací při sloučení se Střední odbornou školou, Strážnice, Skácelova 890. Základní koncepcí školy je připravovat žáky v oblastech designu oděvů (oděvní obory), propagačního designu (obory Grafický design a Aranžér), průmyslového designu (Strojírenství a Technické lyceum) a podnikání a služeb (nástavbový obor Podnikání). Vzdělávací nabídka sloučené školy se stabilizovala na oborech: Modelářství a návrhářství oděvů (Oděvní design), Grafický design (Grafický design), Oděvnictví, Oděvnictví - obchodní činnost (Oděvní technik), Strojírenství, Technické lyceum, Aranžér (Aranžér propagační tvorba), Podnikání (denní i dálková forma vzdělávání). Škola svoji vzdělávací nabídku částečně transformovala tak, aby se nabízené obory školy staly konkurenceschopnými. Nosnými obory školy jsou v posledních letech obory uměleckého směru a obor Technické lyceum. Důležité úkoly a změny v oblasti obsahové, materiální a personální pro další roky vyplývají ze skutečnosti, že právě tyto nosné obory byly rozhodnutím zřizovatele utlumeny v souvislosti s optimalizací sítě škol v Jihomoravském kraji. Cílem realizovaných aktivit školy bylo a bude i v příštích letech posílit flexibilitu školy a její novou a moderní tvář, která se odráží v oblasti modelové, návrhářské, grafické a propagační, umělecké, aranžérské a obchodní činnosti. Škola tak poskytuje vzdělání v oblastech uměleckého navrhování oděvů (oděvní design), grafického designu a průmyslového designu (grafický design, strojírenství), oděvnictví, aranžování, podnikání a služeb. Školní rok 2011/2012 byl opět ve školství velmi pestrý a plný změn, které vycházely především ze změn na naší politické scéně, rozpracovaných a připravovaných právních předpisů, z optimalizace sítě středních škol v Jihomoravském kraji. Ve školním roce 2011/2012 byly školou zpracovány všechny školní vzdělávací programy dle schválených rámcových vzdělávacích programů. Škola má vypracovány školní vzdělávací 2

4 programy Grafický design (RVP Grafický design), Oděvní design (RVP Modelářství a návrhářství oděvů), Oděvnictví (RVP Oděvnictví), Oděvnictví obchodní činnost (RVP Oděvní technik), Aranžér propagační tvorba (RVP Aranžér), Podnikání denní i dálková forma vzdělávání (RVP Podnikání), Strojírenství (RVP Strojírenství), Technické lyceum (RVP Technické lyceum). V červnu 2012 byl nově přepracován školní vzdělávací program Oděvní a interiérový design (RVP Oděvnictví). V dubnu 2010 proběhla na SOŠ oděvní a SOU Strážnice tematická inspekce ČŠI, která hodnotila (mimo jiné) i soulad školních vzdělávacích programů s rámcovými vzdělávacími programy a konstatovala, že škola má své školní vzdělávací programy v souladu s rámcovými vzdělávacími programy ve všech sledovaných oblastech. Škola po řadu let cílevědomě rozvíjí nadstandardní aktivity v oblasti uměleckého modelování a navrhování oděvů, tvorby oděvních doplňků, výtvarnictví, zhotovování oděvů, jejich propagace, výstavnictví a aranžování. Svou činnost v těchto oblastech prezentuje mj. před odbornou veřejností na soutěžích v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Na nich v posledních sedmi letech obsadila řadu prvních míst a mnoho dalších čelných umístění. - Mladý módní tvůrce ČR (v roce 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 se škola stala absolutním vítězem této prestižní celorepublikové soutěže). - Avantgarda Lysá nad Labem (2006, 2007, 2009 a místo). - Nova Models Praha ( místo). - Veletrh Styl-Kabo Brno 2009, 2010, 2011, fórum trendů (na vyžádání pořadatelů zapůjčeny modelové kolekce naší školy). - Mistrovství republiky juniorů aranžérů ( místo, Místo, x 2. místo). - Prostějovská zlatá jehla (v roce 2007, a 2. místo, 2012 cena poroty). - Doteky módy Prostějov ( místo, místo, a 5. místo). - Fatima Junior Trenčín (v roce 2007 hlavní cena Top model roku). - Fashion Games Praha místo, místo. - Freeport Fashion Academy ( účast 5 žáků) - Unilever Internacional Schools Art Projekt. - Škola se účastní na celé řadě výtvarných happeningů. - V posledních letech pořádala škola několik samostatných výstav. - Každoroční účast ve Středoškolské odborné činnosti (nejvýraznějším úspěchem byl postup žáků školy až do mezinárodního kola této soutěže, které se konalo v USA, každý rok přední umístění v krajských i celonárodních kolech například v roce místo v národním kole a oceněná žákyně zařazena mezi třicet nejúspěšnějších žáků Jihomoravského kraje, místo v krajském kole), atp. - V prosinci 2010 se stal absolvent naší školy (v současné době vysokoškolský student) finalistou prestižní soutěže Top designér pro rok Uznáním práce školy v těchto oblastech byla i nominace školy do kulturní části reprezentace Jihomoravského kraje v srbském regionu Šumadija v Kragujevaci v květnu Škola zhotovila na žádost Velvyslanectví České republiky Canberra národní kroje pro kulturní a společenské akce pořádané tímto velvyslanectvím. - V červnu 2007, 2009 a 2010 dostala škola možnost prezentovat svoji činnost na dnech otevřených dveří KÚ Jihomoravského kraje. - V červnu 2009 prezentovala škola svoji tvorbu pro prezidentský pár a hejtmana Jihomoravského kraje. 3

5 - Pravidelně spolupracuje škola s odborem vnějších vztahů Jihomoravského kraje na prezentačních akcích kraje (2012 módní přehlídka). Znalosti, zkušenosti a dovednosti z výše zmiňovaných aktivit uplatňuje škola i při zpracování a realizaci projektů, např. projekt v rámci fondu mikroprojektů společenství INTERREG IIIA Avantgardní a modelová tvorba SOŠ oděvní Strážnice, projekt v rámci programu Sokrates FM-EHP/Norska Módní výstřelky našich předků nebo projekt Hledáme inspiraci u přátel v rámci programu Do světa vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Škola se účastní i projektu Nová závěrečná zkouška, jehož podstatou je jednotné zadání závěrečných zkoušek v oboru Aranžér, dále škola realizovala několik projektů v oblasti prevence rizikového chování (sociálně-patologických jevů), např. adaptační program Most. Každoročně realizuje škola vlastní projekt Podpora zájmových aktivit žáků v oblasti oděvního návrhářství a navazujících činností. V posledních dvou letech se škola zapojila do projektu Moje volba moje budoucnost. Partnery jsou vybrané střední školy, Hospodářská komora a Svaz průmyslu ČR. Cílem projektu je představit žákům základních škol odvětví průmyslu, která pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Jedním z těchto odvětví je i oděvní a textilní průmysl. V roce 2012 se SOŠ oděvní a SOU Strážnice zapojila do projektu EU peníze středním školám v rámci OPVK, tento projekt byl schválen. SOŠ Strážnice, Skácelova 890, realizovala v posledních letech například projekty Společné vzdělávání pro budoucnost, Revitalizace zeleně v areálu SOŠ Strážnice, Regenerace objektů SOŠ Strážnice, projekt Pohyb nás spojuje, Zvýšení kvality vzdělávání na SOŠ Strážnice (OPVK) a projekt Areál volného času a sportu při Baťově kanále. Pokračovala spolupráce SOŠ oděvní Strážnice se základními a středními školami v Trnavském kraji (Slovenská republika), která započala projektem Hledáme inspiraci u přátel v rámci programu Do světa vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Partnerskou školou ze Slovenska se stala Stredná škola umelecko-priemyselná Hlohovec, která vyučuje obdobné obory jako Střední odborná škola oděvní Strážnice. Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnily výměnné návštěvy partnerských škol. V rámci přijímacího řízení v oborech vzdělání Modelářství a návrhářství oděvů a Grafický design zůstává počet přihlášených oproti minulým letům na stejné úrovni. Bohužel, v těchto oborech došlo ze strany zřizovatele k útlumu výkonů o 50 %. Počet zápisových lístků byl bez problémů naplněn na 100 %. Počet přihlášek do oboru Aranžér se mírně snížil, obor byl však naplněn velmi slušně. Málokterá škola dokáže tímto způsobem naplnit obory vzdělání s výučním listem. Bohužel, v oboru Strojírenství bylo na 60 míst odevzdáno pouze 36 zápisových lístků. V letošním roce nebyli přijímáni žáci do oborů vzdělání Podnikání (denní forma vzdělávání) a Technické lyceum (důsledek optimalizace). Ve vyučovacím procesu se pozitivně promítly nové vyučovací didaktické, technické a počítačové prostředky, strojové vybavení a dílčí organizační změny. Vzrostla metodická úroveň vyučování, což potvrdily i inspekční závěry ČŠI. Z investičních a provozních akcí byla například zvětšena dílna oboru vzdělání s výučním listem Aranžér, byly vyvločkovány komíny na ulici J. Skácela, došlo k regeneraci objektů SOŠ Strážnice, Skácelova 890, byly zbudovány dvě jazykové učebny a jedna učebna výpočetní techniky. Pokračovala a dále se rozvíjela odborná zájmová činnost žáků v oblasti oděvního návrhářství, včetně následné veřejné prezentace. Oblast oděvního návrhářství tak získala 4

6 pevné místo v činnosti žáků školy. Výsledek se dostavil v umístěních na celostátních přehlídkových soutěží a uznání mezi ostatními školami obdobného zaměření. V novém školním roce 2012/2013 nastanou některé personální změny, které vyplývají především ze sloučení škol a snížení výkonů sloučené školy. V důsledku neřešení personální situace na SOŠ Strážnice (Skácelova 890) ze strany vedení, budou tyto změny na sloučené škole o to náročnější. Této škole již v červnu scházela na platy značná suma peněz (cca 400 tis. Kč). Situace této školy v oblasti provozních prostředků nebyla k datu předávacího protokolu taky nijak růžová (ztráta). V průběhu školního roku se učitelé teoretického a praktického vyučování zúčastnili v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků celé řady akreditovaných vzdělávacích seminářů, školení, kurzů a veletrhů dle svého odborného, příp. všeobecně vzdělávacího zaměření. Celé řady školení a seminářů se zúčastnili i pracovníci ekonomického úseku, hospodářské správy a personalistka. Z celého výčtu lze uvést např.: P. č. Téma - název vzdělávací akce Termín Počet účastníků 1. pololetí 2011/2012 Úprkova Odborná příprava preventistů PO Odborná příprava preventivní požární hlídky Šikana a klima třídy VIII 7 4. BOZO a PO VIII 8 5. Seminář Floristiky XII 8 6. Zdravotní doškolovací kurz XII 1 7. PC program - Corel I 8 8. Školení řidičů I Seminář SAS, vedení školní matriky Seminář Novela školského zákona Bezpečně v kyberprostoru, SSŠ Brno Síťová generace 3, SSŠ Brno Funkce, MU Brno Podpora zvyšování kvality ve vzdělávání - ČŠI Google, SSŠ Brno- 2x 1. a Setkání metodiků primární prevence, Hodonín Animace, SSŠ Brno-2x Aktuální změny v ekon. oblasti a jejich promítnutí do výuky - Brno Seminář státní maturita, CERMAT, Brno Zákl. norma zdravotn. znalostí, SSŠ Hodonín Na hřišti i na vodě bezpečnost žáků Seminář Platové předpisy Školení účetnictví Netoušková Školení cestovní náhrady JUDr. Machalová Školení účetnictví Ing. Hanzlová Školení důchodová reforma Bc. Sojková Školení Zákoník práce Školení závislá činnost Kytler Školení inventarizace pololetí 2011/2012 Skácelova Výchovné poradenství A rozšíření kompetencí Marketing vzdělávání dospělých Studium pedagogiky, 1. semestr NIDV Brno od září Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých

7 5. DPH pro PO Konference Od studenta k vědci Seminář metodiků prevence Nemocenské pojištění Aktuální stav školské legislativy Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnost pololetí 2011/2012 Úprkova Seminář S dětmi v pohodě 1/ Seminář k zadávání veřejných zakázek 3/ Školení uživatelů el. nástroje E-ZAK 3/ Seminář k zadávání veřejných zakázek 3/ Školení k zadávání veřejných zakázek 6/ Školení k zadávání veřejných zakázek 6/ Šikana a klima třídy VIII 7 8. BOZO a PO VIII 8 9. Seminář Floristiky XII Zdravotní doškolovací kurz XII PC program.- Corel I Školení řidičů I Zdravý životní styl, BOZP I Zákoník práce ve školské praxi II Malujeme barvami země I, Veselí nad Mor.. II Výtvarná dílna kytičky z organzy, Brno II Barevná kouzla na textilu, Hodonín III Výtvarná dílna dekorace ze sena, Brno III Výtvarné techniky graffiti, Brno IV Čarovné barvy země, přednáška III Výtvarné techniky šablony, Brno IV Malujeme barvami země I, Veselí nad Mor.. IV Seminář Floristiky p. Kokeš III Výtvarná dílna kytičky z organzy, Brno V Jazykový kurz ANJ III-VI Technika Pergamano VI Ve světle výsledků MZ 2011-matematika,NIDV Efektivně řešit šikanu a neublížit, Břeclav Zákoník práce ve školské praxi, SSŠ Hodonín Chemická legislativa ve šk. praxi, Hodonín Microsoft pro školství, Brno Tvorba e-learningového kurzu,ssš Brno Interaktivní prvky ve výuce MAT, Brno Ve světle výsledků MZ 2011-CJL, Břeclav Interaktivní prvky ve výuce MAT, Brno Tvorba e-learningového kurzu,ssš Brno Školení pro předsedy zkušebních maturit.komisí Školení pro hodnotitele u MZ NEJ, Břeclav Konference IT ve škole Brno Seminář SAS, Brno Školení pro ŠMK, Brno Učíme Money S3, Brno Setkání metodiků prevence, Hodonín Tvorba e-learningového kurzu,ssš Brno EÚ peníze školám-sem. pro příjemce podpory Učíme Money S3, Brno Zadávání výběrových řízení - školení pololetí 2011/2012 Skácelova 890 6

8 1. Agrese a agresivita u dětí a mládeže SSŠ Hod Didaktika fyzikální i obecná Aktuality v účetnictví u PO Geometrie na SŠ MU Brno Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře Inventor pokročilé funkce C-agency Brno SolidWorks SolidVision Brno SolidWorks SolidVision Brno SolidCam SolidVision Brno SolidCam SolidVision Brno CorelDraw a CorelPhoto-Paint květen AutoCAD a Inventor květen Excel 2010 květen Word 2010 květen Školení OPVK Brno (JAZ + CJL) Školení OPVK Brno (JAZ + CJL) Školení OPVK Brno (JAZ + CJL) Studium pedagogiky 2.semestr NIDV Brno, ukončení Koryčanská Radka, program PowerPoint Zákravský Jiří, program PowerPoint Svoboda Jan, program Access Příborská Lenka, program SolidWorks Řičica Vít, program SolidCAM TOS Kuřim, školení CNC, OPVK K doplňování a rozšiřování aprobovanosti a kvalifikace dochází u některých pracovníků dalším studiem (kombinovanou formou), někteří pracovníci si doplňují pedagogické vzdělání. V průběhu školního roku proběhly semináře k jednotnému zadání závěrečných zkoušek z Národního institutu dalšího vzdělávání a k nové formě maturitní zkoušky. Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na několik oblastí. První skupinu tvoří vzdělávací programy k profesionálnímu zvládání situací, které mohou ve škole nastat (zvládání agrese a agresívního žáka, tvorba individuálního plánu, semináře pro metodiky prevence, studium pro výchovné poradce, poskytování první pomoci apod.), druhou skupinu tvoří metodické semináře pro učitele ekonomických, přírodovědných a jiných předmětů nebo pro práci s grafickými programy. Pro výkon funkce školního maturitního komisaře, zadavatele a hodnotitele učitelé absolvovali e-learningové a prezenční kurzy a získali potřebné certifikáty. Vybraní zaměstnanci absolvovali školení řidičů k oprávnění jezdit služebním autem. V průběhu školního roku se učitelé praktického vyučování zúčastnili v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaných vzdělávacích seminářů, školení a veletrhů dle svého odborného zaměření, např.: šikana a klíma třídy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana při výchově a vzdělávání, školení řidičů, školení PC program Corel a p. Klásková zdravotního doškolovacího kurzu. Všichni společně jsme se zúčastnili školení Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti, který zajišťovala Masarykova univerzita Brno Fakulta sportovních studií, pod vedením Mgr. Libuše Černé a Mgr. Zdeňky Kubíkové, Ph.D.. V měsíci dubnu se učitelé odborného výcviku oboru Aranžér a Grafický design zúčastnili mezinárodního veletrhu Mobitex Brno. ZŘ PV absolvovala seminář Zákoník práce ve školské praxi na SSŠ v Hodoníně od Ing. Machalové. Pro učitelky praktického vyučování byl zajištěn seminář Floristiky (2x) od floristy Jaromíra Kokeše a přednáška k II. ročníku výtvarné soutěže Čarovné barvy země. Předmětem soutěže jsou kolektivní dvourozměrné malířské práce vytvořené přírodními jíly a z přírodních materiálů bez použití syntetických a jiných barev a pojidel. Učitelky oboru Aranžér se zúčastnily odborných 7

9 seminářů pro výtvarné techniky a dílny: Barevná kouzla na textilu, Dekorace ze sena, Grafitti, Šablony a Kytičky z organzy. Tři učitelky PV navštěvují jazykový kurz ANJ v rámci projektu Investice do rozvoje vzdělávání na SOŠE a SOU, Veselí nad Moravou. Učitelé teoretického vyučování se účastnili vzdělávacích akcí, které byly zaměřeny na výuku konkrétních předmětů (účetnictví, chemie, matematika) nebo na seznámení se s novými legislativními změnami (školení k maturitním zkouškám, k správnému čerpání dotací, k výběrovým řízením apod.). Byl proškolen školní maturitní komisař i předsedové maturitních komisí, certifikáty pro zadavatele písemných maturitních zkoušek získali další učitelé (Mikulková, Miškeřík, Olivová, Pražáková). L. Vajdíková a A. Klásková se zúčastnily kurzu k poskytování první pomoci, A. Gajdíková semináře pro metodiky prevence. Některé semináře byly zaměřeny na výchovnou činnost (např. problém šikany), jiné na využití moderních komunikačních prostředků ve výuce využití interaktivní tabule). Nejvíce vzdělávacích seminářů absolvovala R. Mikulková. Na Středisku služeb školám v Brně se zúčastnila vzdělávacích programů v rámci projektu Cesta rozvoje středních škol v Jihomoravském kraji na využití výpočetní techniky při výuce (např. tvorba e-learningových kurzů, využití Googlu, tvorba animace, reklamy, komiksu nebo výukového videa). Zúčastnila se také semináře Tvorba vlastních vzdělávacích materiálů pro přírodní vědy a environmentální výchovu, který byl součástí projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v souladu se školním vzdělávacím programem. K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků slouží i odborná literatura a odborné časopisy - Burda měsíčník, Móda pro plnoštíhlé, Snadné šití,, Textil Žurnál, Móda Revue a Praktická žena. Pro obor Aranžér Florista a H.O.M.I.E. Pro obor Oděvnictví pracovali žáci se zahraničním časopisem Marfy moda Itálie, Rundschau - Německo, pro obor Aranžér Style Guide - Německo design, zejména s módou a doplňky, pro obor Modelářství a návrhářství oděvů s časopisem Officiel 1000 Models Francie. Pokračovala spolupráce SOŠ oděvní a SOU Strážnice s Národním ústavem vzdělávání v Praze. V dubnu 2009 byl zahájen tříletý projekt NZZ Nová závěrečná zkouška, který navazuje na projekt Kvalita I, který vyvíjí a realizuje standardizovanou závěrečnou zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem. Dne 1. dubna 2012 byl zahájen projekt Nová závěrečná zkouška 2, který podporuje Evropský sociální fond. Tento projekt bezprostředně navazuje na projekt Nová závěrečná zkouška a Kvalita I a umožňuje dokončení reformy závěrečných zkoušek a jejich celoplošné zavedení. Nová závěrečná zkouška 2 se bude zabývat tvorbou jednotných zadání pro závěrečné zkoušky 2012/2013 a 2013/2014 a přípravou podmínek pro celoplošné zavedení nové závěrečné zkoušky od školního roku 2014/2015. Naše škola i letos pracuje s informačním systémem NZZ u učebního oboru Aranžér a bude poskytovat zpětnou vazbu o fungování tohoto systému, který bude dále v projektu rozvíjen. Škola spolupracovala s bývalým NÚOV i při zpracovávání školních vzdělávacích programů a naše škola je zde uvedena jako příklad dobré praxe. V průběhu školního roku 2010/2011 byly na SOŠ oděvní a SOU Strážnice dokončeny školní vzdělávací programy pro všechny obory školy. V dubnu 2010 posuzovala ČŠI jejich soulad s rámcovými vzdělávacími programy a sdělila, že všechny posuzované školní vzdělávací programy jsou v souladu s rámcovými vzdělávacími programy ve všech posuzovaných oblastech. Škola má tedy zpracovány následující školní vzdělávací programy: ŠVP Oděvní design pro obor M/07 Modelářství a návrhářství oděvů, ŠVP Aranžér - propagační tvorba pro obor H/01 Aranžér, ŠVP Grafický design pro obor M/05 Grafický 8

10 design, ŠVP Oděvnictví pro obor M/01 Oděvnictví, ŠVP Oděvnictví obchodní činnost pro obor L/01 Oděvní technik a ŠVP Podnikání (denní i dálková forma vzdělávání) pro obor L/524 Podnikání, ŠVP Strojírenství pro obor M/01 Strojírenství, ŠVP Technické lyceum pro obor M/01 Technické lyceum. V červnu 2012 bylo dokončeno přepracování školního vzdělávacího programu Oděvní a interiérový design (RVP Oděvnictví) na základě dosavadních zkušeností s výukou. Do učebních osnov jednotlivých oborů byl zařazen program Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. Tento program je organizován v šestihodinových cyklech pro každý ročník daného oboru. Uvedený cyklus se skládá z následujících tematických celků: ochrana obyvatelstva za mimořádných situací, živelné pohromy, havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie jaderných energetických zařízení. Praktická cvičení: vznik požáru, evakuační zavazadlo, improvizovaná ochrana osob, chování v případě povodní, poskytování první pomoci (oživování, krvácení, zlomeniny, tepelné poranění, zasažení chemickými látkami, poranění tlakovou vlnou, hromadné neštěstí). Za každý tematický celek odpovídá vždy jeden nebo dva vyučující (garanti tématického celku). V letošním školním roce byl program zařazen do Plánu práce následujícím způsobem: září poslední ročníky (A 3, MNO 4, O 4) a PO 1, duben třetí ročníky, červen první a druhé ročníky. Na SOŠ oděvní a SOU Strážnice pracovali pedagogičtí pracovníci v předmětových komisích přírodovědných, ekonomických, odborných (oděvních, výtvarných), společenskovědních předmětů. V rámci praktického vyučování fungují metodické komise oděvních předmětů a aranžování. Jako novinku a velké pozitivum lze hodnotit využívání přenosného počítače ve spojení s dataprojektorem vyučujícími v jednotlivých hodinách. Předmětová komise přírodovědných předmětů vedená Mgr. Vladislavou Dolanovou zaštiťuje předměty: matematika, chemie, fyzika, základy ekologie, základy přírodních věd, (u nástavbového studia), komunikační technologie a tělesnou výchovu. Matematika se vyučuje ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou i výučním listem s různou hodinovou dotací. Je jedním z volitelných předmětů státní maturitní zkoušky. Z toho důvodu jsou kladeny vysoké nároky nejen na učitele, ale i na žáky. Je třeba, aby se žáci naučili aplikovat získané poznatky při řešení praktických úloh, využívat numerických dovedností i v jiných předmětech (konstrukce střihů, chemie, fyzika atd.) a především v běžném životě. Při společné části státní maturitní zkoušky, které se dosud na naší škole konaly, jsme nabyli přesvědčení, že by si žáci uměleckých oborů, neměli volit matematiku jako volitelný předmět státní maturitní zkoušky. Odůvodněním je nízká hodinová dotace v matematice u výše zmíněných oborů. Chemie se na naší škole nechemického zaměření vyučuje ve všech oborech. Výuka probíhá hlavně v 1. a 2. ročníku. Nabyté poznatky mohou žáci uplatnit v odborném předmětu Oděvní materiály a všeobecně vzdělávacím předmětu Základy ekologie. V rámci výuky jsou prováděna základní laboratorní cvičení v rozsahu vybavení chemické učebny. Výuka je doplňována videoprojekcí k probranému učivu a samostatnými úkoly s využitím informačních technologií. Fyzika se vyučuje u studijních oborů ukončených maturitní zkouškou i u učebního oboru ukončeného závěrečnou zkouškou. Cílem výuky je seznámit žáky se základními fyzikálními jevy, vysvětlit jejich podstatu a zákonitosti, a umět aplikovat základní matematické postupy. Základy ekologie tento předmět se vyučuje pouze v 1. ročníku u všech oborů (s výjimkou nástavbového studia, kde je součástí základů přírodních věd) s jednohodinovou dotací za týden. Navazuje na vědomosti, které žáci získali na základní škole. Úkolem tohoto předmětu 9

11 je upozornit na současné problémové situace v oblasti životního prostředí, naučit se nebýt k nim lhostejní a umět pracovat s informacemi. Předmět IKT prohlubuje znalosti a dovednosti žáků z hlediska hardwarového a softwarového vybavení počítačů. Ve výuce jsou využívány dostupné moderní výukové technologie. Je kladen důraz na používání nejrůznějších druhů softwaru v rámci jednotlivých vzdělávacích programů, ať už licencovaných, nebo z oblasti freeware. V neposlední řadě se žákům vštěpuje co nejefektivnější využívání informačních zdrojů a samotných získaných informací, a to nejen pro potřeby předmětu Informační a komunikační technologie, ale také pro další předměty. Vyučující se snaží prezentovat nejnovější trendy v IT oblasti a predikovat nejbližší vývoj v počítačových technologiích. Každý žák má vlastní pracovní stanici, byly zakoupeny také grafické tablety, které usnadňují práci a dávají nové možnosti v různých programech, zejména pro grafické ztvárnění úkolů. Kromě běžné výuky jsou žáci zapojováni také do různých soutěží, například v rámci Evropského týdne IT dovedností 2012, soutěž IT Fitness test Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka tělesné výchovy podle učebních osnov a ŠVP, které byly vytvořeny na základě předepsaných požadavků tělesné výchovy na středních školách, s ohledem na možnosti školy a zdravotní potřeby žáků.těžištěm obsahu tělesné výchovy na SOŠ oděvní je systém tělesných cvičení, realizovaných v rámci kondičních, kompenzačních a regeneračních činností. Tato cvičení kompenzují jednostranné zatížení při školní a pracovní činnosti, směřují k upevnění zdraví, k rozvoji tělesné zdatnosti a k osvojení daných pohybových dovedností a zručností.testy tělesné zdatnosti, které plníme dvakrát ročně, trvale ukazují tělesnou kondici v rozsahu úrovně od špatné po průměrnou. Jenom pár žáků dosáhlo vynikající úroveň kondice. Lyžařský výcvikový kur prvních ročníků SOŠ oděvní se neuskutečnil z důvodu malého zájmu ze strany žáků. Ani náhradní varianta půldenních lyžařských výcviků ve ski areálu Filipov se nekonala. Nezájem žáci omlouvají finančními problémy.v mimoškolní tělesné výchově se uskutečnil turnaj ve volejbale a to v lednu, kterého se zúčastnili družstva 7 tříd a to GD3, GD2, GD1, MNO4, O4, OD3 a OD1. V dubnu se konal turnaj ve volejbale za účasti tříd GD1, GD2, GD3, MNO4, O4 a OD2. V květnu se uskutečnil turnaj v ringu tříd GD3 a GD2. Pravidelnější tělovýchovná činnost po vyučování se nedaří z důvodu dojíždění většiny žáků. Komise společenskovědních předmětů SOŠ oděvní zastřešuje výuku českého jazyka a literatury, německého jazyka, anglického jazyka, dějepisu, občanské nauky a psychologie. Komisi vede Mgr. Monika Frantová. Ve výuce je využíváno didaktické techniky, informačních technologií, internetu apod., a to jednak jako doplnění výkladu vedeného vyučujícím, jednak jako významné pomůcky při tvorbě domácích úkolů či samostatných tematicky zaměřených prezentací a projektů, které připravují žáci. Výuka českého jazyka a literatury je koncipována v souladu s moderními výukovými metodami a plně orientována na přípravu k maturitní zkoušce a také na další profesní orientaci a společenské a pracovní uplatnění žáků. Při výuce cizích jazyků je konverzace a osvojení gramatických jevů doplněno nácvikem poslechu pomocí audionahrávek a prací s cizojazyčnými časopisy a beletrií, v letošním roce bylo do výuky anglického jazyka zařazeno i cizojazyčné divadelní představení The Lord of Flies (Domino Theater). Dále se pokračuje ve trendu propojení výuky jazyků a výuky dějepisu a občanské nauky formou projektů a odborných kulturněpoznávacích exkurzí, které již několik let pravidelně vyučující organizují. K posílení společenského vědomí a uvědomování si národní identity a porozumění multikulturnímu světu napomáhají tematicky orientované besedy a workshopy pořádané při příležitosti významných společenských svátků (Vánoce, Velikonoce). V letošním školním roce proběhly dvě kulturně-historické exkurze do Vídně, odborná historická exkurze do koncentračního 10

12 tábora Osvětim a pro 4. ročníky byla připravena kulturně-poznávací exkurze do Prahy. Tyto akce jsou realizovány zcela v duchu sentencí rámcových vzdělávacích programů, v nichž je propagována interdisciplinární návaznost. Vzájemné propojení a využití poznatků mezi jednotlivými předměty pomáhá formovat osobnost žáka, jeho názory a postoje k reáliím běžného života, pomáhá mu lépe se orientovat v různých životních situacích, usnadňovat komunikaci s okolím doma i v zahraničí, na základě vlastních zkušeností zaujímat postoje a umět si vytvořit vlastní názor na aktuální společenské problémy. Výuka psychologie je orientována spíše na praktickou rovinu a využití poznatků v běžných denních situacích. Estetické vnímání žáků je podporováno a rozvíjeno pravidelnými návštěvami divadelních představení Slováckého divadla v Uherském Hradišti a využíváním programové nabídky Kulturního domu Strážničan ve Strážnici, návštěvami významných galerií a unikátních výstav, případně organizováním tematických besed a přednášek, které realizují jednak sami vyučující, jednak externí odborníci na danou problematik, kteří s e školou dlouhodobě spolupracují. Předmětová komise ekonomických předmětů SOŠ oděvní - vedená Ing. Ludmilou Mičkovou zahrnuje tyto předměty:ekonomika, Ekonomika podniku, Účetnictví, Management a marketing, Právo, Chod podniku, Zbožíznalství, Praxe, Písemná a elektronická komunikace, Propagace. Při výuce ekonomických předmětů se přihlíží k platným změnám v jednotlivých zákonech, velká pozornost se věnuje změnám v daňových zákonech v souvislosti s reformou veřejných financí. Do tematických plánů byly zapracovány výchovné programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Úvod do světa práce. Metodickou i odbornou úroveň výuky zaručuje odborná kvalifikace vyučujících, která je doplňována prostřednictvím seminářů. Poznatky z akreditovaného semináře Aktuality ve výuce ekonomiky pro střední odborné školy byly přeneseny do výuky ekonomických předmětů. V příštím školním roce v předmětu Praxe bude využito poznatků ze seminářů Učíme s Money S3 při účtování a vyhotovování dokladů pomocí počítačového programu Money S3. Pro vycházející žáky se v dubnu v rámci výuky ekonomických předmětů uskutečnila beseda s pracovníky Úřadu práce Hodonín na téma: hledání zaměstnání, uplatnění absolventů škol, rekvalifikace a další služby úřadu práce. Ve 2. pololetí proběhla čtrnáctidenní odborná praxe žáků 1. ročníku denního nástavbového studia oboru Podnikání, kde měli žáci využít poznatky z ekonomických předmětů. Z této praxe žáci vypracovali zprávu, kterou odevzdali odpovídajícímu vyučujícímu. Byla stanovena nová pravidla pro vypracovávání žákovských projektů 1. ročníku oboru Podnikání denní forma vzdělávání. Členové komise vypracovali 20 témat z ekonomické oblasti, které si žáci mohli zvolit, měli i možnost zvolit si vlastní téma a najít k němu vhodného konzultanta. Projekty byly zpracovávány v průběhu druhého pololetí a pro Středoškolskou odbornou činnost by mohly být využity až v příštím školním roce. Po odevzdání žákovského projektu proběhla obhajoba těchto prací. Při výuce byla využívána výpočetní technika pravidelně v předmětu Písemná a elektronická komunikace, v ostatních předmětech dle potřeby, např. při vyhledávání důležitých informací na internetu. Předmětová komise odborných oděvních předmětů SOŠ oděvní - byla vedena Marií Čajkovou. Práce komise se zaměřila především k propojení výuky v jednotlivých odborných předmětech v návaznosti na praktické vyučování a předmět Navrhování. Náročnost obíraného učiva a výsledky vzdělávání v jednotlivých oborech jsou pravidelně rozebírány v návaznosti na znalosti žáků u maturitních zkoušek.výuka oboru Oděvnictví a uměleckého oboru Modelářství a návrhářství oděvů 4. ročník pokračovala podle RVP. Výuka u nižších ročníků probíhala podle schváleného ŠVP. Při výuce se používají texty upravené z pracovních sešitů, tím se vytváří širší prostor k procvičení učiva. Pro názornost slouží vzorníky jednotlivých 11

13 rozpracovaných částí oděvu, které žákům usnadní orientaci v probíraném učivu. Je využívána didaktická technika meotar, megaprojekto, dataprojektor a ukázky z internetu. Ke zpestření výuky slouží i žákovské projekty vypracované v předchozích letech. K výuce jsou využívány CAD systémy pro konstrukční a technologickou přípravu výroby, které má škola k dispozici: Nero Inven CAD, PDS Tailor XP a Macenauer. S těmito programy žáci pracují především v předmětech MOO a KOO, kde se učí zhotovovat dokumentaci k výrobku. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti a dokončení projektů, na kterých v jednotlivých programech pracují. Je využívána počítačová síť se složkou daného předmětu, s úkoly pro zadání práce žákům a k jejich odevzdání. V odborných předmětech jsou zadávány odborné dílčí práce, ke kterým je využíván internet. Žáci oborů vzdělání s maturitní zkouškou vypracovali ve 3. ročníku žákovské projekty. Práce byly prezentovány před kolektivem spolužáků, ale i v jiných třídách při hodinách MOO. Byl zorganizován devátý ročník soutěže Návrh modelu pololetí. Soutěž byla rozdělena na dvě pololetí s vyhlášením jednotlivých soutěžních kategorií. Do soutěže se zapojili především žáci uměleckého oboru Modelářství a návrhářství oděvů a Oděvní design, ale i žáci z jiných tříd naší školy. Samostatnou kategorií je soutěž pro žáky ze základních a jiných škol. Výsledky soutěže i fotografie návrhů jsou zveřejněny na internetových stánkách naší školy. Slavnostní vyhlášení a ocenění výherců je vždy na školní akademii. Předmětová komise odborných výtvarných předmětů pracovala ve školním roce 2011/2012 pod vedením K. Pražákové. Mezi členy komise patřili Z. Siváková Herníková, L. Sobková, J. Huňková, J. Miškěřík, J. Karlíková, E. Maurycová, H. Olivová. Tito členové se účastnili pravidelných porad, plnili stanovené úkoly, aktivně se podíleli na vizuální prezentaci školy a jiných výtvarných aktivitách, koordinovali výtvarnou průpravu žáků a motivovali je při účasti v oborových soutěžích. První pololetí žáci zakončili klauzurní prací na téma: GD1 Linoryt přírodniny a její geometrizace, GD2 Grafický návrh pexesa, GD3 Designový obal na čaj/tenisové míčky/helmu na kolo, OD1 Malba zátiší, OD2 To je ten dezén návrh tapety/dekoru na téma podmořský svět, MNO3 Kaliko hra s krejčovskými prvky, MNO4 Halenka prvky z dámské a pánské halenky. Ty nejlepší klauzurní práce z oblasti grafického designu reprezentovaly školu na soutěžích Mladý obal a Studentský design. Klauzurní práce GD2 byla uzpůsobena možnosti využití pro propagační účely školy. Koncem 2. pololetí se žáci věnovali těmto tématům klauzurních prací: GD1 Návrh plakátu k výstavě včetně loga galerie a vlastní ilustrace, GD2 Návrh obalu CD digipack, GD3 Leporelo, OD1 Z ptačí perspektivy návrh dekoru, OD2 Realizace kabelky na téma Od madam Pompadour po současnost, OD3 Sukně inspirovaná od baroka po secesi. Kromě výše zmíněného pracovali žáci grafického oboru na návrzích losů pro společnost Sazka, připravili prezentaci log pro město Strážnice či loga k nové místní hudební soutěži. Žáci oděvního oboru se již tradičně zúčastnili soutěže Mladý módní tvůrce ČR Jihlava, kde již poněkolikáté získali titul Absolutní vítěz. Nově se škola zúčastnila soutěže,,ten designér roku 2011 jsem já, která probíhala v Praze na Veletrhu kosmetiky pod záštitou České komory módy, kde se naše žákyně umístila a postoupila do mezinárodního finále. Opět jsme měli zástupce z řad našich žákyň v soutěži Fashion Games (M. Škrobáčková z OD3 získala 1. místo) a Freeport. Za obory OD a GD byly odeslány práce na soutěž Studentský design. Výtvarné vedení zaznamenalo úspěch i v celostátní soutěži SOČ, kde se letos na 2. místě umístila v krajském kole H. Svobodová z OD3 v kategorii Architektura, stavebnictví a interiérový design se svým projektem Tetris design. S výtvarným tématem postoupila do krajského kola také K. Tesařová z GD3. V uměleckých oborech přetrvává snaha o neustálý progres v oblasti návrhářské tvorby, soustředění se na profesionální výstupy žáků a hledání kvalitních soutěží, ve kterých žáci své nabyté poznatky mohou uplatňovat. 12

14 Metodická komise odborného výcviku a praxe oděvních se scházela po celý školní rok k plnění úkolů v daných termínech nebo v případě potřeby. Počátečním úkolem bylo vypracování a projednání Ročního plánu produktivní činnosti v souladu s osnovami. Tento plán je v pololetí a koncem školního roku kontrolován a vyhodnocován. Všechny učitelky praxe se zúčastnily proškolení počítačového programu Corel, stejně tak floristického semináře pod vedením p. Kokeše. Tři naše členky navštěvují kurz angličtiny. Žáci 2. a 3. ročníků zdárně prošli dvoutýdenní odbornou praxí přes potíže se sháněním firem. Během školního roku hotovily učitelky praxe se svými žáky kolekce modelů, které se účastnily různých soutěží. Nejdříve Mladý módní tvůrce v Jihlavě, pak v Prostějově Doteky módy a Prostějovská zlatá jehla a Fashion Games v Praze. Na všech soutěžích naše škola uspěla. Kromě modelů provádíme také drobné zakázkové činnosti, jako je zkracování a opravy kalhot, výměna zdrhovadel aj. V tomto školním roce to bylo i šití povlečení a návleků pro naši školu. Na náborové akce a různé jiné příležitosti jsou vyráběny drobné upomínkové předměty. Jejich prodej je uskutečňován prostřednictvím módních přehlídek i v rámci školy. Zájem je o polštářky, hračky, nákupní tašky, zápisníčky i chňapky. K jejich výrobě jsou využívány speciální stroje i žehlící technika. Velký prostor byl věnován přípravě a průběhu praktické maturitní zkoušky. Žáci třídy O 4 hotovili oděvní součásti. Byl to přední díl saka, pláště a vesty. Žáci oboru MNO4 vytvářeli modely podle svých předem schválených návrhů. Obě praktické maturitní zkoušky proběhly bez potíží. V březnu se konala Soutěž odborných dovedností. Nejlepší žáci tříd soutěžili mezi sebou. Prokazovali své teoretické znalosti a praktické dovednosti. Metodická komise odborného výcviku aranžování se letošní školní rok scházela pravidelně podle plánu, popřípadě podle aktuálních potřeb. Roční plán byl vypracován již v přípravném týdnu a během roku byl pravidelně sledován. Projednává se zejména plnění produktivní činnosti zde je potřeba víc zapojit žáky 1. ročníků a grafiky. Častým tématem jsou i různé soutěže a propagační akce školy a příprava na ně. Žáci 2. a 3. ročníků oboru aranžér vyráběli kromě činností uvedených v plánu práce navíc náročné dekorace na módní přehlídku ve Strážnici a ve Veselí nad Moravou, kde také zajistili výzdobu sálu i vestibulu. Několikrát byla během roku vyzdobena školní jídelna, obměněny nástěnky a upraveny i ostatní prostory školy. Byly instalovány stánky na VV v Hodoníně a Břeclavi. Několikrát byla na dílně č. 5 připravena prezentace našich prací v rámci dnů otevřených dveří. Pravidelně je také aranžována výkladní skříň na OD Danaj, tato činnost byla povšimnuta i ze strany strážnických obyvatel, když vyhodnotili naši vánoční výlohu, jako bezkonkurenčně nejhezčí výkladní skříň ve Strážnici. Během letošního školního roku jsme reprezentovali naši školu v září na celostátním setkání učňovské mládeže v Olomouci Machři roku. V listopadu jsme se zúčastnili mistrovství republiky AR Junior, v Českých Budějovicích. Zde jsme obsadili třikrát druhé místo. V prosinci jsme se zapojili do akce Vánoční stůl 100x jinak ve Veselí nad Moravou. Poprvé jsme také pomáhali s organizací vánočního tvoření workshopu v naší škole. Zapojili se do něj všichni žáci školy a na vánoce si procvičili 3 druhy dekorací, které si odnesli domů. V lednu jsme opět vyráběli dekorace na výzdobu celého KD v Rohatci na jejich reprezentační ples města. Grafici se postarali o aranžmá našeho školního plesu. Proběhla soutěž odborných dovedností ve všech ročnících. V dubnu proběhl druhý workshop velikonoční. Na prezentaci školy byl našpendlen zajímavý model. Nadaci Veronika byl vyroben a odeslán šperk z recyklovaného materiálu. Rovněž byly zhotoveny dobronožky na podporu celostátní dobročinné kampaně pro neslyšící. Žáci GD se zapojili do soutěže Overface. V květnu byly realizovány 3 soutěžní práce Čarovné barvy země do Mikulčic. Žáci se zúčastnili také několika exkurzí. V listopadu AR Junior 2011 v Českých Budějovicích tam mají největší možnost porovnat své schopnosti a dovednosti s žáky z jiných škol 13

15 v republice. Žáci A1 a A3 byli na exkurzi ve firmě Sítotisk Vávra ve Strážnici zde měli možnost vidět práci s plotrem, i sítotisk. Třídy A2 + A3 navštívili mezinárodní veletrh v Brně Mobitex, kde mohli hodnotit zejména rostoucí úroveň při aranžování a výstavnictví. Žáci A3 byli i na výstavě prací studentů Mendelovy univerzity, pod názvem Jaro v Brně na Vaňkovce. Zde zaujala zejména nová forma vystavovaných exponátů interaktivní zapojení návštěvníků a zapojení všech smyslů i vůně, hmatu,.. Třída A2 navštívila naopak tradiční formu výroby modrotisku ve Strážnici. Žáci všech ročníků měli možnost se dvakrát zapojit do semináře floristiky pod vedení J. Kokeše. Tohoto semináře se zúčastnili i všechny UOV. K. Cáfalová absolvovala 2x i výtvarnou dílnu v Brně graffity a šablony. J Stuchlíková výtvarné dílny Dekorace ze sena, Kytička z organzy, Barevná kouzla na textilu. Všechny tyto nové disciplíny si ihned vyzkoušeli i všichni žáci 2. a 3. ročníků. Závěrem školního roku proběhne ještě seminář Pergamano. Praktická část ZZ je stále náročnější, přibývá praktických úkolů a žáci mají přísnější kriteria, přesto však letošní ZZ zvládli všichni žáci bez závažnějších problémů. Na Střední odborné škole Strážnice (Skácelova 890) pracovali pedagogičtí pracovníci v předmětových komisích odborných předmětů a přírodovědných předmětů. Předmětová komise odborných předmětů byla vedena ve školním roce 2011/2012 Ing. Jaroslavem Velískem a zahrnovala následující předměty: Mechaniku, Stavbu a provoz strojů, Strojírenskou technologii, Výpočetní techniku, Ekonomiku, Elektrotechniku, CAD systémy, CAM systémy, Technické kreslení, Strojnictví, Elektronickou komunikaci, Průmyslový design a Technickou fyziku. Členové komise se podíleli na přípravě způsobu hodnocení dlouhodobé maturitní práce u oboru Technické lyceum a na přípravě maturitních témat z odborných předmětů pro obor Strojírenství i Technické lyceum.výuka odborných předmětů probíhá převážně v učebnách vybavených učitelským PC a dataprojektorem celkem 15 učeben. Ve čtyřech učebnách výpočetní techniky je navíc k dispozici program Vision. Učitelé odborných předmětů vypracovali v rámci projektu OPVK Zvýšení kvality vzdělávání na SOŠ Strážnice celkem 48 výukových materiálů (každý v průměru na 10 až 14 hodin výuky). V rámci tohoto projektu byl proveden nákup nových programů pro výuku CAD a CAM systémů, a to SolidWorks a SolidCam a dále byla prodloužena technická podpora na balík programů Autodesk Design Academy. V návaznosti na nákup těchto programů proběhlo školení učitelů, vždy v rozsahu 32 hodin na jeden program. Celkem se těchto školení zúčastnilo 12 učitelů a bylo provedeno zkušenými lektory firem SolidVision a C-agency Brno. Školení učitelů probíhalo i v rámci naší školy, a to na programy: CorelDraw a CorelPhoto-Paint celkem se zúčastnilo 16 učitelů AutoCAD a Inventor celkem se zúčastnilo 6 učitelů Excel 2010 celkem se zúčastnilo 8 učitelů Word 2010 celkem se zúčastnilo 10 učitelů Ve školním roce 2011/2012 byla vybudována nová učebna výpočetní techniky vybavená celkem 17 PC a interaktivní tabulí. Dále proběhla modernizace PC v učebnách PU-3 a PU-4, kde byla rozšířena operační paměť na všech PC na 4 GB. V učebnách PU-3, PU-4 a PU-5 došlo k výměně dataprojektorů za nové s větším rozlišením. Žáci školy zpracovali celkem 70 kusů 3D modelů (včetně sestav) v programu Inventor, které budou v rámci zmiňovaného projektu OPVK vytištěny na 3D tiskárně a budou sloužit pro další zkvalitnění výuky odborných předmětů. 14

16 V rámci projektu UNIV2 Kraje proměna škol v centru celoživotního učení byl zpracován projekt Program dalšího vzdělávání v ICT, který byl schválen. Devět žáků SOŠ ve Strážnici se zapojilo do Autodesk Academia Programu a po úspěšném absolvování certifikačního procesu získali celosvětově uznávaný certifikát pro programy AutoCAD Mechanical 2012 a Autodesk Inventor Professional Škola splnila podmínky pro členství v Autodesk Academia Programu již v květnu 2009 a získala tak statut Autodesk Academia Partner pro strojírenství. Tento program přináší škole, ale hlavně studentům celou řadu výhod. Studenti mohou např. získat zdarma studentské licence programu Autodesk Inventor a mají tak možnost lepšího uplatnění v praxi. Za značně negativní lze považovat skutečnost, že se ve školním roce 2011/12 nepodařilo zajistit nákup nové výpočetní techniky z vlastních prostředků školy a nepovedlo se tedy provést modernizaci alespoň jedné počítačové učebny. Dochází tak ke zvyšování průměrného stáří PC, které povede následně k vyšším nákladům na opravy a údržbu výpočetní techniky. Předmětová komise přírodovědných předmětů pod vedením Mgr. Ilony Janoškové zaštiťuje předměty MAT, FYZ, CHE, DEG, BIO a TEV. Profilace všech předmětů je specifikována ve ŠVP, který členové komise vytvářeli a celá komise schvalovala. V roce 2011/2012 se ŠVP týkal ročníku, maturanti byli posledním ročníkem, ve kterém se vyučovalo podle starých učebních plánů. Komise kontroluje plnění ŠVP, vytváří a schvaluje roční rozvržení učiva pro jednotlivé ročníky. Významnou součástí práce členů komise je vyhledávání talentovaných žáků a práce s nimi. Předsedkyně komise již třetím rokem spolupracuje s Jihomoravským centrem mezinárodní mobility v Brně, je zařazena do sítě koordinátorů a dostává tedy informace o všech nabídkách a akcích pro talentované žáky. Spoluprací s kolegy se daří alespoň občas některé žáky do těchto aktivit zapojit, i když jejich počet je nízký, obvykle 1 nebo 2 žáci v ročníku. Akce a soutěže týkající se přírodovědných předmětů jsou uvedeny na jiném místě výroční zprávy. Výuka předmětu Tělesná výchova probíhá dle učebních plánů a to jak v tělocvičně tak i ve sportovním areálu. Žáci využívají tyto prostory i mimo vyučování. Hlavním úkolem toho tohoto předmětu je vést žáky k pohybové aktivitě a předcházet úrazům při výuce TEV. Tělovýchovné aktivikty: 1. Mikulášský turnaj v sálové kopané. 2. Sportovní dopoledne v rámci projektu příhraniční spolupráce ČR - SR Společné vzdělávání pro budoucnost s SOŠ Stará Turá. 3. Lyžařské kurzy v rámci realizovaného projektu Pohyb nás spojuje proběhly 3 lyžařské kurzy v době od 23. ledna do 3. března 2012, kterých se zúčastnilo 71 žáků. Lyžařské kurzy se uskutečnily v oblast Bílých Karpat ubytování ve Vápenkách a lyžařský výcvik na Nové Lhotě. Kurzy byly zaměřeny na běžecký výcvik pro zimní turistiku a základy sjezdového lyžování. Během tří kurzů nebyly řešeny žádné kázeňské přestupky a nebyl evidován žádný úraz. V praktickém vyučování SOŠ oděvní a SOU se využívá všechna dostupná šicí a žehlící technika, která byla zakoupena již v dřívějších letech, protože oděvní obory již delší dobu stagnují. Podle potřeby se v průběhu školního roku dokupují pouze potřebné náhradní díly (např. jehly do šicích strojů, náhradní díly na žehličky, na speciální šicí stroje a žehlicí techniku). Pro výuku praktického vyučování a praxe byla upravena dílna č. 4 a na dílně č. 3 byl ponechán jeden svazek šicích stojů - jednak pro výuku praktického cvičení a pro předmět Navrhování u oboru Modelářství a návrhářství oděvů. Pro vyšívací stroj byly zakoupeny dvě 15

17 vyšívací diskety. Celé první pololetí školního roku se věnovala, mimo jiné, pozornost přípravě, nákupu a realizaci modelových kolekcí na soutěž MMT v Jihlavě, ve druhém pololetí pro soutěže Doteky módy, Prostějovská zlatá jehla a Fashion Games Praha. U oboru Aranžér ve školním roce 2011/2012 jsme pro potřebu výuky na dílnách zakoupili přenosný počítač, barevnou tiskárnu, digitální fotoaparát, dřevěné šuplíky pod výlohy (28 ks), dvě makety, reproduktorový stojan k světelné technice a potřebný materiál k výuce. V prvním pololetí se žáci věnovali přípravě veletrhu vzdělávání, módní přehlídce ve Strážnici a přípravě k soutěži AR Junior České Budějovice, ve druhém pololetí přípravě módní přehlídky ve Veselí nad Moravou a plesu v Rohatci. Nákladnou akcí je i realizace výzdoby výlohy obchodního střediska Danaj Strážnice. U oboru Grafický design byly zakoupené válečky a barvy pro grafický tisk a materiál k výuce. Žáci připravovali výzdobu pro školní ples ve Strážnici. Pro potřeby praktického vyučování byl zakoupen kopírovací stroj, který je umístěn ve sborovně učitelů praktického vyučování. Zástupkyni ředitele pro praktické vyučování byla zakoupena barevná tiskárna. Učivo předmětu Praxe je na SOŠ Strážnice (Skácelova 890) rozděleno do čtyř ročníků a na několik tematických celků. V prvním ročníku se žák naučí a procvičuje základy ručního obrábění, spojování materiálů a základy strojního obrábění. V druhém ročníku se učí a prakticky provádí základní operace na soustruhu, frézce a strojní brusce. Ve třetím ročníku dále rozšíří své praktické znalosti v práci na soustruhu a frézce, dále získá základní informace a dovednosti spojené s konstrukcí, údržbou, opravou a montáží a na silničních vozidlech. Čtvrtý ročník je věnován kontrole a měření, žák získává informace o práci s měřidly, technologických zkouškách materiálů a o způsobech zjišťování hlavních provozních parametrů silničních vozidel. Produktivní činností žáků SOŠ oděvní Strážnice se ve školním roce 2011/2012 vyprodukovalo celkem ,- Kč. Oděvní obory ,-Kč, obor Aranžér ,- Kč, obor Grafický design ,- Kč. Zakázkové šití vyprodukovalo 7.020,- Kč. Celková částka z produktivní činnosti a zakázkového šití činí ,- Kč. Oproti loňskému roku je celkové navýšení 2.048,- Kč. Produktivní činnost u všech oborů zaznamenala nárůst produktivity, naopak zakázka zaznamenala značný pokles. Výrobky zhotovené na dílnách praktického vyučování a v ateliérech: pracovní pláště, suvenýry, upomínkové předměty a drobné zakázky. V průběhu celého školního roku se žáci 3. roč. a 4.roč. podíleli na tvorbě náročných kolekcí. Proběhla odborná praxe druhých,třetích a čtvrtých ročníků na provozních pracovištích v měsících únor, duben a květen Žáci oděvních i grafických oborů mají problém se zajištěním odborné praxe odpovídající zaměření daných oborů. Žáci oboru Aranžér v rámci produktivní činnosti vyráběli originální klíčenky, dárkové tašky, keramické suvenýry, podzimní, dušičkové, vánoční i jarní vazby a dekorace, kalendáře, netradiční šperky, obrazy zhotovené neobvyklými technikami (voskové variace, enkaustika), šperky z organzy. Byl dekorován pomocí šablon bytový dům v Hodoníně. Počet stanovených souborných prací je ve všech ročnících splněn (tj. 2 souborné práce za školní rok). Dosažené výsledky většinou odpovídají schopnostem žáků a každoročně se objevují stejné chyby (dodržování kvality, technologických postupů, čistota provedení a preciznost). Nejlepšího průměru u oděvních oborů dosáhla třída OD 2 2,00; u oboru Aranžér třída A 2 2,28; u oboru Grafický design GD 2-2,20. Celkový průměr všech oborů je - 2,40. Známka ze souborné práce je důležitou známkou a započítává se do klasifikace v daného období. 16

18 Školní kolo soutěže odborných oděvních dovedností a znalostí se uskutečnilo v měsíci březnu. Cílem této soutěže je prověření teoretických a praktických znalostí žáků. U oděvních oborů zpracovávali žáci prvních ročníků úkol zhotovení polštáře, druhého ročníku zhotovení nákupní tašky, třetího ročníku zhotovení pánských trenýrek a čtvrtého ročníku zhotovení zástěrky a chňapky. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 žáků a nejlepší tři žáci z jednotlivých ročníků byli odměněni věcnými cenami. U oboru Aranžér po teoretických testech z odborných předmětů zpracovávali žáci 1., 2. a 3. ročníku návrh plakátu na soutěž do Českých Budějovic, formát A 3 Filmový festival. U oboru Grafický design po teoretických testech z odborných předmětů zpracovávali žáci 1.ročníku Spojení písma a grafiky černobílé vyjádření, žáci 2. ročníku Propojení malby a koláže a žáci 3. ročníku Návrh výkladní skříně propagace školy. 1 místo za 1. roč. Radka Litvínová OD 1 1.místo za 1. roč. Radek Horčička GD 1 1 místo za 1. roč. Aneta Kostrunková A 1 1 místo za 2. roč. Hana Šupová OD 2 1.místo za 2. roč. Ludmila Korábová GD 2 1 místo za 2. roč. Sabina Kučerová A 2 1 místo za 3. roč. Renata Benešovská OD 3 1. místo za 3. roč. Kateřina Nováková GD 3 1 místo za 3. roč. Iveta Smrčková A 3 1 místo za 4. roč. Kristýna Poláková O 4 Výuka textilních a jiných technik jako nadstandard k odbornému výcviku probíhala dle zpracovaných učebních plánů jednotlivých technik. Výuku zajišťovaly učitelky odborného výcviku. Každé pololetí dostávají žáci, kteří zvládli nejlépe danou techniku, osvědčení o absolvování kurzu. V tomto školním roce se vyučovaly tyto techniky: malování na hedvábí, batikování, ruční výroba papíru, základy ručního šití, tisk na grafickém lisu, keramika, umělecké navrhování, modeling a modelová tvorba. Celkem bylo vydáno 47 osvědčení za první pololetí školního roku a 37 osvědčení za druhé pololetí. Ocenit lze hlavně zpracování suvenýrů a výroba drobných upomínkových předmětů pro potřeby propagace školy. Odborné praxe oborů vzdělání s maturitní zkouškou (Operátor oděvní výroby/obchodní činnost, Oděvnictví, Podnikání, Oděvní design a Grafický design) probíhaly dle plánu odborných praxí v plánu práce školy. Třída PO1, OD 2 a GD 2 měla čtrnáctidenní praxi zaměřenou na odborné předměty související se svým oborem studia. Třídy OČ4, O3 měly praxi týdenní, zaměřenou na problematiku praktické dovednosti šití a třída OČ4 na praktické dovednosti obchodní činnosti. Žáci si praxi zajišťovali sami. Jedna žákyně z důvodu zdlouhavých zdravotních problému praxi neabsolvovala a praxi vykoná v náhradním termínu. Jinak všichni žáci absolvovali ve školním roce 2010/2011 odbornou praxi. Žáci odevzdali po skončení odborné praxe zprávu vypovídající o tom, jaké bylo zaměření praxe a co tato praxe dala žákovi navíc. Z hodnocení odborné praxe organizacemi a firmami nebyl zaznamenán negativní postřeh - v hodnocení naopak převládá spokojenost s žáky a jejich přístupem k práci. Rozšířil se registr firem a organizací, se kterými už delší dobu spolupracujeme při zabezpečování odborné praxe žáků. Odborné praxe oborů vzdělání s maturitní zkouškou SOŠ oděvní Strážnice (Oděvnictví, Podnikání, Oděvní design a Grafický design) probíhaly dle plánu odborných praxí v plánu práce školy. Třídy PO1, OD 2, GD 2, OD 3 a GD 3 měly čtrnáctidenní praxi zaměřenou na odborné předměty související se svým oborem studia, třída O4 týdenní praxi. Žáci si praxi 17

19 zajišťovali sami, i když byl v některých případech zaznamenán problém si praxi sehnat. Po skončení odborné praxe žáci odevzdali zprávu vypovídající o tom, jaké bylo zaměření praxe a co tato praxe dala žákovi navíc. Třída O4 měla praxi zaměřenou ke svému oboru. Všichni žáci (24) odbornou praxi absolvovali, absence byla minimální a byla vždy omluvena. Vypracované práce odevzdali v daném termínu, nebyly zjištěny žádné nedostatky. Jedna žákyně třídy absolvovala odbornou praxi v oděvní firmě v Německu. U třídy GD 3 jedna žákyně ze zdravotních důvodu neabsolvovala odbornou praxi. Všech zbývajících 28 žáků praxi absolvovalo a práci odevzdali v termínu. U jedné práce bylo učitelem praktického vyučování hodnocení - nedostatečný. Práce po obsahové a formální stránce neodpovídala požadavkům. Hodnocení praxe od zaměstnavatelů byla z větší části pozitivní. Odborná praxe u třídy OD 2 proběhla ve dvou týdnech od do Praxe se zúčastnily všechny žákyně. Ze stručného hodnocení v příloze ke smlouvě vyplývá, že vesměs byla spokojenost s našimi žákyněmi ze strany zaměstnavatele. Žákyně byly pracovité, ochotné a zadané úkoly plnily svědomitě. Ve dnech se uskutečnila odborná praxe žáků třídy OD 3. Přes počáteční potíže se sháněním firem se uplatnily všechny žákyně. 14 žákyň pracovalo v oděvním průmyslu, 4 v obchodu s textilem nebo galanterií a 5 žákyň v úplně jiném oboru. Podle telefonické kontroly i odevzdaných listů s absencí byli pracovníci spokojeni a chválili chování, přístup k práci a ochotu našich žáků. Většina žákyň zhodnotila odbornou praxi jako přínos a dobrou zkušenost ze života. Z hodnocení odborné praxe organizacemi a firmami nebyl zaznamenán negativní postřeh - v hodnocení naopak převládá spokojenost s žáky a jejich přístupem k práci. Rozšířil se registr firem a organizací, se kterými už delší dobu spolupracujeme při zabezpečování odborné praxe žáků. Odborná praxe SOŠ Strážnice (Skácelova 890) probíhá ve výrobních podnicích převážně strojního zaměření. Žáci oboru Strojírenství absolvují odbornou praxi ve druhém a třetím ročníku v rozsahu dvou týdnů. Žáci oboru Technické lyceum absolvují odbornou praxi ve třetím ročníku v rozsahu dvou týdnů. Odborné exkurze SOŠ oděvní Strážnice plánované v rámci praktického vyučování v tomto školním roce byly pro žáky velkým přínosem a tak jako každý rok - i letos jsme s exkurzemi spokojeni. První a druhý ročník oboru OD navštívil Košulenku ve Strážnici, kde se dopodrobna seznámil s přednostmi, ale i problémy průmyslové výroby. Nejvíce žáky zaujal oddělovací proces - vrstvení materiálu, řezací technika a rychlost pracovnic na šicích dílnách. Třetí ročník navštívil firmu p. Bogarové v Ostrožské Nové Vsi a čtvrté ročníky Moravské oděvní závody Břeclav. Seznámily se zde s průmyslovou výrobou podšitých oděvů - dámská, pánská saka a pláště. U těchto exkurzí si především ceníme toho, že se žáci mohli seznámit se zapojením výpočetní techniky s různými oděvními systémy na sestavování střihových poloh a jejich následné vyřezání z materiálu. Žáci tak mohli na vlastní oči vidět, že to co se učí ve škole, využívá spousta firem ve výrobním procesu. Žáci druhého a třetího ročníku oboru Aranžér navštívili mezinárodní veletrh Mobitex Brno a soutěž AR Junior České Budějovice. Druhý ročník Aranžér absolvoval navíc exkurzi do Modrotisku ve Strážnici a žáci třetího ročníku exkurzi do Sítotisku ve Strážnici. Žáci oboru Grafický design 1.ročník absolvovali exkurzi Modrotisku a Sítotisku ve Strážnici a Mobitex Brno. Žáci GD 2 Sítotisk Strážnice a žáci GD 3 Mobitex Brno. Letošní expozice Mobitexu byla velmi přínosná, zejména po aranžérské stránce. Výstavní prostory i exponáty byly již obohaceny interiérovými doplňky a dekoracemi, vhodně naaranžovány. Žáci se mohli inspirovat i různými efekty technického vybavení. Zajímavá byla i výstava studentských prací. 18

20 Odborné exkurze SOŠ Strážnice (Skácelova 890) jsou zaměřeny hlavně na návštěvu MSV Brno, kde se mohou žáci seznámit s novými trendy vývoje techniky a průmyslu. Dále jsme navštívili automobilku PORSCHE v Německu, kde žáci viděli moderní výrobní podnik, vybavený špičkovými výrobními technologiemi. Žákovské projekty SOŠ oděvní Strážnice organizované vedením školy vypracovalo celkem 52 žáků školy (třídy OD 3 a GD 3). Žáci třídy PO 1 mají zadání a realizaci žákovského projektu pod vedením předmětové komise ekonomických předmětů - zpracování podnikatelského záměru v rámci odborného předmětu Praxe. Žáci si navrhovali vlastní témata. Termín odevzdání u třetích ročníků byl stanoven na a obhajoby probíhaly od do Součástí žákovského projektu byla obhajoba před třídou a stanovení celkového hodnocení. Žáci byli seznámeni s hodnocením svých prací, s připomínkami k vypracování a s tím, do kterého předmětu byla známka započítaná. Nejlepší práce byly přihlášeny do školního kola Středoškolské odborné činnosti. Hodnocení prací bylo provedeno dle tříd. Třída/Známka průměr OD ,61 GD ,52 PO ,81 Celkem ,31 Žákovské projekty, které byly klasifikovány známkou výborný, postoupily do školního kola Středoškolské odborné činnosti: Hedvika Svobodová, Marie Škrobáčková, Tereza Tihlaříková (OD 3) a Barbora Kozumplíková, Markéta Machovská, Filip Martinek, Kateřina Tesařová (GD 3). Žák Lukáš Fimbinger ze třídy GD 3 měl žákovský projekt hodnocen známkou nedostatečný. Žákyně Kristýna Mikésková z důvodu prodloužení klasifikace odevzdávala projekt se značným zpožděním. Předmětová komise ekonomických předmětů doporučila pro první ročník oboru Podnikání vypracovávat projekt kratšího rozsahu, který se bude týkat probíraného učiva a připravila pro žáky 21 témat. Úroveň prací se velmi lišila, dvě žákyně hledaly informace nejen na internetu, ale navštívily sociální odbor, odbor péče o dítě, mluvily také s pracovnicemi dětského domova. Veškeré nové materiály získané na sociálním odboru byly součástí projektu. Některé práce byly na nízké úrovni a žáci neplnili předepsané konzultace, proto byly jejich práce hodnoceny nižšími klasifikačními stupni. Čtyři žáci byli klasifikováni známkou výborný, takže v příštím školním roce 2012/2013 postoupí do školního kola SOČ: Durnová Petra, Lovecký Tomáš, Marášková Tereza a Ovári Martin. Školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) SOŠ oděvní a SOU Strážnice proběhlo Porota vyhodnotila 7 nejlepších prací. (viz tabulka). Dvě práce nedoporučila k postupu do okresního kola soutěže, které se konalo na SOŠ ekonomické a SOU ve Veselí nad Moravou. Do krajského kola, které se konalo v Brně postoupily tři práce z okresního kola. Práce Hedviky Svobodobvé Tetris design, práce Terezy Tihlaříkové Klavírní hudba a současní komponisté a interpreti a práce Kateřiny Tesařové Světelná geometrická abstrakce, inspirace Picassem. Žákyně dostaly účastnický list z 34. ročníku krajské přehlídky SOČ. Hedvika Svobodová získala 2. místo a je náhradníkem na postup do celostátní přehlídky (Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora). 19

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2013 ředitelka 1 Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole... 1 2 Učební plány vyučovaných oborů

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A. Obor vzdělání: GRAFICKÝ DESIGN 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury - ústní zkouška 3. Aranžování - ústní zkouška

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2014 ředitelka Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole... 1 2 Učební plány vyučovaných oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy "Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu uznává vzdělávací kvality školy" Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: 2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ): : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední škola Strážnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2015 ředitelka Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poěbradská 2, 360

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Zaměření: Strojírenské práce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Motivační název Strojírenské

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více