LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10. ČÍSLO - ŘÍJEN ROČNÍK XVI.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10. ČÍSLO - ŘÍJEN 2006 - ROČNÍK XVI."

Transkript

1 Slovo pana starosty V lidském životě stále něco začíná a všechno jednou končí. Člověk se narodí, dospěje, odvede (měl by odvést), co do něj bylo vloženo, a přidá (měl by přidat) něco ze sebe, aby tady nebyl jenom konzumentem, ale byl něco platný. Okolí jeho konání hodnotí různě, podle přízně, či ochoty znát fakta. Nejdůležitější je ovšem svědomí dotyčného (má li jaké). To nám nastavuje měřítka a upozorňuje na případné chyby či nepravosti. Je jen na nás, jak s tím naložíme. A s hodnocením okolí se musíme klidně a sebekriticky (ne sebemrskačsky) vyrovnávat. Takovéhle období teď čeká tisíce spoluobčanů, dosavadních zastupitelů. Hodnotícím okolím budou voliči. A každý ze zastupitelů si bude přehodnocovat leckterá, již minulá, rozhodnutí. Zastupitelům děkuji za jejich práci. Děkuji jim za jejich rozvahu i kritiku, za iniciativu i pochopení. Za ochotu změnit názor po seznámení se všemi objektivními skutečnostmi. Za to, že nesou důsledky rozhodnutí, se kterým ne všichni, jichž se dotýkalo, souhlasili. Za to, že ctí kolektivní rozhodnutí, i když se s ním jejich názor neztotožňuje. Za to, že vůbec měli odvahu a chuť pracovat na pozici, která není příliš atraktivní. Soudím, že i přes občasnou různost jsme byli docela dobrou a dělnou partou. Samozřejmě spoustu práce je ještě potřeba udělat. Přeji novému zastupitelstvu dostatek elánu a vzájemného pochopení. Určitě budu mít z jeho úspěšného působení radost. Voličům přeji moudrou prozíravost. Ať co nejméně podléhají laciným populistickým prohlášením a neobjektivním anketám. Ať jsou schopni vidět, kde se za takovýmito aktivitami skrývá spíše snaha o osobní prospěch. Všem přeji krásný podzim a do budoucna dostatek optimismu! Vladimír Tomek, starosta Letohradu DŮLEŽITÉ INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA NALEZNETE NA VLOŽENÉM LISTU UPROSTŘED ZPRAVODAJE. Poslední zasedání Zastupitelstva města Letohrad v tomto volebním období se koná ve středu od hod. v zasedací místnosti zámku. POZOR! Svoz plastů a papíru dům od domu Pondělí a Usnesení z jednání Zastupitelstva města Letohrad dne /2006 ZM schvaluje uzavření budoucích kupních smluv s vlastníky parcel dotčených Opravou místní komunikace ul. Sirková, Letohrad a poté i uzavření vlastních kupních smluv. Město Letohrad vykoupí na základě GP části parcel za cenu 20 Kč/m 2 pozemkové parcely a 100 Kč/m 2 stavební parcely. 373/2006 ZM schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na část cca 10 m 2 z pozemkové parcely č. 355/16 v k. ú. Letohrad, dotčenou opravou komunikace ulice Petříkov, Letohrad, s vlastníky J. a M. S., bytem Letohrad, a poté na základě GP bude uzavřena vlastní kupní smlouva. Město odkoupí část parcely za cenu 20 Kč/ m 2. GP bude hrazen investorem - Městem Letohrad. 374/2006 ZM schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na části p. p. č. 939/7, 939/3, 939/4, 939/8 a 939/10 v k. ú. Kunčice u Letohradu s Letohradskou zemědělskou společností Letohrad se sídlem v Lukavici. Na základě GP bude uzavřena vlastní kupní smlouva podléhající zápisu do katastru nemovitostí, cena za m 2 bude stanovena na základě odhadu dle vyhlášky, cena za zpevněné povrchy bude odvozena od 100 Kč/m 2. Náklady na vyhotovení GP budou rozděleny mezi účastníky převodu dle dohody. 375/2006 ZM schvaluje prodej pro město nepotřebných pozemků vklíněných do nemovitostí ve vlastnictví fyzických osob, a sice pozemků p. č. 522/7 a 522/10 v k. ú. Letohrad úhrnné výměry 105 m 2 za cenu odvozenou z 50 Kč/m 2 spoluvlastníkům sousedních nemovitostí manželům J. a J. K., bytem Letohrad. Sepsání kupní smlouvy zajistí strana prodávající, kupující uhradí veškeré poplatky s převodem související vč. poplatku ke vkladu. 376/2006 a) Vlastníkům domku čp. 211 Orlice, manželům A. a O. M. a A. T., prodej ideální 1/2 na pozemcích st. p. č. 373 a p. p. č. 472/3, které přísluší k č. p. 211, a to v poměru dle spoluvlastnictví k budově, za úhrnnou cenu Kč. b) Vlastníkům domku čp. 212 Orlice, manželům H. a L. A., prodej st. p. č. 374 a p. p. č. 472/4 za celkovou cenu Kč. Sepsání obou smluv zajistí prodávající, kupující uhradí veškeré náklady s převodem související vč. poplatku ke vkladu. 377/2006 a) ZM ruší své usnesení č. 361/2006 ze dne v celém rozsahu. b) ZM schvaluje prodej většinové části o výměře cca 780 m 2 z pozemku p. č. 517/1 v k. ú. Kunčice manželům M. a E. T., nyní bytem Praha 4, za jednotkovou cenu 350 Kč/m 2. Smluvní ujednání bude ošetřeno smlouvou o smlouvě budoucí kupní a úhradou min. 1/2 kupní ceny pozemku do 60 dnů od podpisu této smlouvy. Budoucí kupující zahájí stavbu do dvou let od podepsání této smlouvy. Doplatek kupní ceny bude na účet města složen před podáním návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 378/2006 ZM schvaluje prodej p. p. č. 386/43 v k. ú. Letohrad manželům J. a J. E., bytem Letohrad, za úhrnnou cenu Kč. Do předmětu prodeje budou zahrnuta napojovací místa na elektro a zemní plyn. Smluvní ujednání bude v souladu se schválenými zásadami ošetřeno smlouvou o smlouvě budoucí kupní a úhradou min. 1/2 kupní ceny pozemku do 60 dnů od podpisu této smlouvy. Budoucí kupující zahájí stavbu do dvou let od podepsání této smlouvy. Doplatek kupní ceny bude na účet města složen před podáním návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 379/2006 ZM ruší svá usnesení č. 309/2006 ze dne a č. 325/ 2006 ze dne v celém rozsahu. 380/2006 ZM schvaluje prodej p. p. č. 386/47 v k. ú. Letohrad paní. J. H., bytem Letohrad, za úhrnnou cenu Kč. Do předmětu prodeje budou zahrnuta napojovací místa na elektro a zemní plyn. Smluvní ujednání bude v souladu se schválenými zásadami ošetřeno smlouvou o smlouvě budoucí kupní a úhradou min. 1/2 kupní ceny pozemku do 60 dnů od podpisu této smlouvy. Budoucí kupující zahájí stavbu do dvou let od podepsání této smlouvy. Doplatek kupní ceny bude na účet města složen před podáním návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 381/2006 ZM schvaluje bezúplatnou směnu pozemků dotčených stavbou nového mostu ev. č v Letohradě (přes Lukavický potok), a to mezi Městem Letohrad a Pardubickým krajem. Podle GP skutečného provedení stavby město převede kraji p. p. č. 670/3 a 762/2 v k. ú. Letohrad v celkové výměře 15 m 2, město naopak získá od Pardubického kraje do vlastnictví p. p. č. 681/3 a 716/3 v témže k.ú. v úhrnné výměře 37 m /2006 ZM schvaluje prodej zastavěných ploch st. p. č. 418/4, 419/2, 420/2, 465/1 a 496/2 v k. ú. Orlice a ostat. pl., orných a trvalých travních porostů p. p. č. 505/10, 3

2 LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 505/21, 505/47, 505/48, 505/57, 505/66, 505/69, 505/71, 601/9, 601/10 a 601/11 v témže kat. území společnosti BOCUS, a. s. Letohrad za cenu Kč podle znaleckého posudku vyhotoveného ke dni Kupní cena bude uhrazena prodávající straně do 60 po podpisu kupní smlouvy, jejíž zpracování zajistí prodávající. Kupující uhradí správní poplatek ke vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. Podání návrhu na vklad zajistí do 10 pracovních dnů po složení kupní ceny na účet města prodávající strana. 383/2006 ZM schvaluje záměr regenerace panelového sídliště U Dvora. 384/2006 ZM schvaluje název nově vzniklé ulice v lokalitě výstavby rodinných domků od OEZ Luční. Dne oznámil pan P.S. z Kunčic zcizených měděných dešťových svodů z márnice u orlického kostela. Celá věc byla fotograficky zdokumentována a předána OO PČR Letohrad. MP Letohrad Upozornění velkoplošná deratizace města Dne bude prováděna velkoplošná deratizace města Letohradu. Akci zabezpečuje firma Deratex s.r.o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, nebo nahlaste své požadavky na Správu budov a majetku města Letohrad, tel , aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření města. Pro vlastní potřebu si budou moci občané zakoupit u provádějící firmy nástrahy proti hlodavcům. Deratex s.r.o. Zlín Správa budov a majetku města Letohrad PODZIMNÍ SVOZ ODPADŮ října /2006 ZM schvaluje rozšíření stávajícího kontokorentního úvěru na částku 6 mil. Kč. 386/2006 ZM bere na vědomí zprávy z kontrol Kontrola správy majetku města za rok 2003, Kontrola dodržování a plnění opatření uložených v roce 2004 Městu Letohrad vnějšími kontrolními orgány (audit, správa soc. zabezpečení) a Výsledky kontrol provedených Finančním úřadem Ústí nad Orlicí čj ze (dotace na Program záchrany architektonického dědictví ) a čj z (dotace na Odstranění havarijního stavu objektu ZŠ U Dvora ) včetně doporučených opatření obsažených ve zprávách o provedených kontrolách vypracovaných kontrolním výborem v červnu a červenci V. Tomek, starosta K. Stejskal, 1. místostarosta Městský úřad Letohrad představuje Přestupky Saša Šilarová Komenského 41, Letohrad, 2. mezipatro budovy (finanční odbor) Tel Náplň: - zajišťuje činnost komise k projednávání přestupků pro obvod města Letohrad a pro obce Nekoř, Šedivec, Písečná a Žampach - vede evidenci přestupků - zapisovatelka přestupkové komise. Městská policie hlásí Dne v oznámila paní D. krádež zajištěných popelnic v biatlonovém areálu V Lomu. Jelikož se jednalo o překonání překážky, celá věc byla předána OO PČR Letohrad. 4 Obsluze vozidla můžete odevzdat tyto druhy odpadů: ostatní odpad (např. linolea, koberce, části nábytku, mastný papír, porcelán, keramické předměty, výrobky z kůže a gumy) nebezpečné složky komunálního odpadu (např. olejové filtry, obalový materiál znečištěný škodlivinami, akumulátory, suché články, odpad rtuti, kosmetické přípravky s prošlou záruční lhůtou, odpadní oleje, nátěrové hmoty, lepidla, textilní materiál znečištěný škodlivinami, chemikálie, obaly od sprejů, léky) pneumatiky bez disků bioodpad (např. tráva, větve, listí, shrabky ze zahrady) Kontejner na železo bude přistaven na stanoviště Husovo náměstí dne Při tomto svozu NEODEVZDÁVEJTE odpady, které podléhají jinému režimu sběru!

3 PAPÍR, PLASTY, SKLO, KOVY pro jejich odevzdání můžete zvolit z těchto variant: Papír - do kontejnerů na tříděný odpad - do sběrny surovin - při svozu dům od domu (každé liché pondělí) Plasty - do kontejnerů na tříděný odpad - při svozu dům od domu (každé liché pondělí) Sklo - do kontejnerů na tříděný odpad - do sběrny surovin Kovy - do kontejnerů na tříděný odpad - do sběrny surovin ELEKTROZAŘÍZENÍ = např. osobní počítače včetně myší, klávesnic, televize, monitory, videorekordéry, videokamery, rádia, ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, myčky, mikrovlnné trouby, elektrická topidla, kalkulačky, zářivky, vysavače, žehličky, telefony, vysoušeče vlasů, vrtačky, pily, videohry, elektrické vláčky atd. - podléhá zpětnému odběru - lze odevzdat do sběrného dvora v Letohradě u koupaliště Hana Koblížková referent odboru výstavby a životního prostředí 700 let Památková zóna Právě před dvaceti lety, v roce 1986, byla dokončena velmi náročná rekonstrukce štukové výzdoby hlavního sálu a přilehlé chodby v přízemí letohradského zámku, která dnes slouží k pořádání nejvýznamnějších akcí. Uvědomil jsem si to, když jsem se v těchto prostorách zúčastnil zajímavé besedy 19. září se členy Klubu autorů literatury faktu. V 10. a 11. čísle Letohradského zpravodaje v roce 1995 byla zveřejněna tehdy nová koncepce památkové ochrany historických měst. Podrobně je zde uvedeno, jak koncepce vznikla a jakým směrem by se měla ochrana památek ubírat. Díky naší těsné spolupráci jednak s tehdejším Státním ústavem památkové péče a ochrany přírody, také nyní již zesnulým Mgr. Petrem Kovaříkem, velkým příznivcem Letohradu a Státním ústavem pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SURPMO) se dostal Letohrad mezi vybraných 160 památkových zón. Ofi ciálně byla památková zóna vyhlášena až Od roku 1982 se těmito otázkami zabývala Koordinační komise pro rekonstrukci historického jádra města Letohradu a v současné době Komise pro regeneraci městské památkové zóny a životní prostředí. Jedním z nejváženějších narušení hodnot zámku byla 70 cm silná zeď, kterou nechali původní majitelé postavit uprostřed dnešní obřadní síně. Tím byl sál o rozměrech 14x7,5 m rozdělen na dvě místnosti. Je tomu tedy právě dvacet let, kdy byly až od půdy zámku ručně zdi o kubatuře 77m 3 rozebrány, a to umožnilo znovu otevřít původní nádherné prostředí pro nové, respektive současné využití. Obnovu výzdoby provedla skupina štukatérů z tehdejšího Krajského podniku pro obnovu kulturních památek Opočno. Podle vyjádření odborníků se jedná o vzácné, tzv. prořezávané štuky, které jsou velmi plastické a působivé a svými motivy velmi ojedinělé v celé České republice. Až přijdete do přízemní chodby hlavní budovy zámku, i vy se můžete obdivovat sloním uším a prasečím rypáčkům na jejím stropě, které budete těžko hledat na jiných mnohem významnějších zámcích. Současné úkoly v obnově památkové zóny však mají trochu jiný rozměr. Po mnoha měsících diskusí, posuzování připomínek a námětů občanů je zpracována studie úprav celého Václavského náměstí. Poslední veřejné projednání s občany bylo 26. září, s konečnou platností bude závazný dokument schválen na zasedání zastupitelstva 18. října. V loňském roce byla již v tomto duchu upravena Palackého ulice, což dokumentuje spodní snímek. Na obrázku nahoře z roku 1913 je tatáž ulice, tehdy Šedivská brána s původními roubenými chalupami. Rozdíl za 93 let je zde evidentní. V památkové zóně byla v letošním roce dokončena rekonstrukce tzv. zahradního domku v zámeckém parku na bytovou jednotku a v těchto dnech ještě pokračuje obnova rozpadlé zámecké zdi mezi velkým nádvořím a domem čp. 89 ve Vitanovského (Ústecké ulici). Součástí opravy zdi bude i nová střecha, fasáda a okna nad vnitřním schodištěm z Vitanovského ulice. Pro zahájení ještě v letošním roce je připraven projekt, vydáno stavební povolení a vybrán dodavatel nových veřejných záchodků u zámecké terasy. Dále už záleží na novém zastupitelstvu a radě města, zda podpoří další kroky v obnově památkových objektů, které souvisí se zřízením nového městského úřadu, rekonstrukcí bývalého Panského domu, vytvořením nových zastávek pro autobusy i osobní vozidla. Vedle muzea a infocentra by mělo vzniknout nové zázemí pro zde končící 4 cyklostezky i pěší turistiku. Martin Hatka, komise pro regeneraci MPZ Zapište si do diáře Neděle v hod. Extraliga ml. dorostu: Letohrad Jihlava Neděle ve hod. Extraliga st. dorostu: Letohrad Jihlava Středa Velkoplošná deratizace města Středa v hod. Pohár ČMFS: Letohrad Mladá Boleslav Fotbalový stadion Čtvrtek v hod. Výstava obrazů, kreseb a soch St. Vacka U sochy Járy Cimrmana Pátek od hod. Sobota od hod. Zvěřinové hody Restaurace Na koupališti 5

4 Sobota ve hod. II. NHbL: Letohrad Chlumec n. C. Sobota v hod. Extraliga mužů: Letohrad Ústí n. L. Sobota v hod. Divize C: Letohrad Český Brod Fotbalový stadion Neděle v hod. Extraliga mužů: Letohrad Most Neděle ve a hod. MČR ml. žáci: Letohrad Svitavy Neděle ve a hod. MČR st. žáci: Letohrad Polička Neděle v hod. Módní přehlídka žamberských firem Dům kultury Pátek v hod. Koncert: Laco Deczi Celula New York SC Nový dvůr Sobota ve hod. Extraliga ml. dorostu: Letohrad Plzeň Sobota v hod. Extraliga st. dorostu: Letohrad Dobřany Sobota ve hod. Představení pro děti: Františkovo čarování s Majdou Dům kultury Neděle v 9.30 hod. Extraliga ml. dorostu: Letohrad Plzeň-Litice Neděle ve hod. Extraliga st. dorostu: Letohrad Litoměřice Neděle v hod. Kino: Garfield 2 Dům kultury Středa v hod. Kino: Miami Vice Dům kultury Sobota v hod. II. NHbL. Letohrad Přelouč Sobota v hod. Extraliga mužů: Letohrad Jihlava Sobota ve hod. Divize C: Letohrad Chrudim Fotbalový stadion Neděle v 9.30 a hod. MČR st. žáci: Letohrad Česká Třebová 6 Neděle v a hod. MČR ml. žáci: Letohrad Česká Třebová Dům kultury Letohrad program na říjen 2006 KINO Neděle v hod. Garfield 2 Jeho královská výsost je zpět. GARFIELD, všemi milovaný kocour, odjíždí do Evropy. Kombinovaný/komedie (81 min), přístupný, vstupné: 60 Kč Středa v hod. Miami Vice Žádné příkazy, žádné pravidla, žádné zákony Akční thriller (151 min.), přístupný od 15 let, vstupné: 60 Kč Na listopad připravujeme tyto fi lmy: Středa Prachy dělaj člověka Úterý Kráska v nesnázích DIVADLO představení pro děti Sobota ve hod. Františkovo čarování s Majdou Agentura Pragokoncert si Vás dovoluje pozvat na nové dětské představení Magdaleny Reifové FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU. Premierové představení je hodinový písničkový pořad plný kouzel a překvapení, kde Majda s Františkem zažijí spoustu legrace a dobrodružství. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA Neděle v hod. Módní přehlídka žamberských firem Pro všechny věkové i velikostní kategorie kolekce podzim zima, svatební šaty. Doprovodný program ve spolupráci Animo Žamberk Akci podporují: Dětský svět Žamberk, Linie R Žamberk, Půjčovna svatebních šatů Žamberk Vstupné: 90 Kč Městské muzeum v Letohradě pořádá výstavu obrazů, kreseb a soch Stanislava Vacka v prostorách městského muzea a zámku. Slavnostní zahájení proběhne u sochy Járy Cimrmana ve čtvrtek 12. října v hod., v případě nepřízně počasí v arkádách zámku. Výstava potrvá do 31. října Otevřeno: v muzeu Po Pá , , So , na zámku v chodbě směrem k restauraci volně. V pátek 6. a v sobotu 7. října 2006 uspořádá Oblastní charita Ústí nad Orlicí - středisko Letohrad v průjezdu fary na Václavském náměstí v Letohradě tradiční podzimní Humanitární sbírku oděvů, obuvi a hraček. Sbírka proběhne: Pátek 6.10.: hod. Sobota 7.10.: hod. Noste, prosím, pouze čisté a nositelné oděvy a obuv. Sbírka je určena pro sociální šatník, který má Charita zřízen v Pobytovém středisku žadatelů o azyl v Kostelci nad Orlicí. Další informace vám rádi poskytneme osobně na adrese: Oblastní charita Ústí nad Orlicí, středisko Letohrad, Na Kopečku 356, Letohrad, paní Marta Venclová, nebo na tel MIKCENTRUM ve spolupráci se Společenským centrem Nový dvůr po velkém úspěchu v minulém roce pořádá opět koncert LACO DECZI - CELULA NEW YORK. 20. října 2006 v hod. ve Společenském centru Nový dvůr. Předprodej vstupenek: MIKCENTRUM (tel ) a MUZEUM ŘEMESEL (tel ) Cena vstupenky: v předprodeji 140 Kč, na místě 160 Kč

5 Podzimní burza v Centru Pod střechou Ve dnech října se v Centru Pod střechou uskuteční již tradiční podzimní burza dětského oblečení a potřeb. Podrobnější informace naleznete na vývěskách a plakátech v průběhu měsíce října. Centrum Pod střechou, Taušlova 714, Letohrad Povídání o mašinkách Podzimní cyklus Povídání o mašinkách začíná v úterý od hod. v rotundě letohradského zámku (ZUŠ Letohrad - spojovací chodba v 1. poschodí vpravo). Na programu videodokumenty 1)Ročenka 2005, takzvaná nedokončená 2)Do Vídně od slunka do slunka - video z červnového zájezdu do Železničního muzea Strasshof, vídeňského Prátru a zámeckého komplexu Schönbrunn. Pořádá městská knihovna a pobočka ČSVTS železničního uzlu Letohrad. Změna autobusových jízdních řádů Postižení to již jistě zjistili, ale i případné další možné cestující na autobusové lince Brno - Rokytnice v Orl. h. (720307) upozorňujeme, že nedělní spoje (6 a 9) jsou v obou směrech od uspíšeny o 1 hod. To znamená, že ve směru do Brna odjíždí spoj z Letohradu již po půl druhé odpoledne a při zpáteční cestě dorazí do Letohradu v hod. Petr Buryška, dopravní komise Letohradský nekonečný seriál Komunitní plánování soc. služeb ve městě Letohrad a okolí V současné době se vytváří internetové stránky pro komunitní plánování ve městě Letohrad. Budou zde všechny dostupné informace. Ačkoliv se stránky vytváří podle nejmodernějších kritérií, orientace zde bude velmi přehledná a jednoduchá. Jelikož jsme v minulých číslech uvedli čísla, na kterých můžete našeho koordinátora zastihnout, nezbývá nám nic jiného, než vám sdělit adresu, kde se s ním můžete setkat osobně. Jeho sídlo je na adrese Sokolovská 15 v DPS v posledním patře. Jan Škarka DiS. koordinátor komunitního plánování pro město Letohrad a okolí Letní sezóna v MIKCENTRU Jako každý rok i letos přinášíme čtenářům zpravodaje informace a statistiku o návštěvnosti během letních měsíců. Nejvýraznější změnou oproti minulým letům je rapidní pokles zahraničních turistů. Letos jich přicházelo opravdu málo, několik Holanďanů, Slováků a Poláků a téměř na prstech ruky by se dali spočítat návštěvníci z Německa, Francie a Anglie. Naopak tuzemských návštěvníků přibývá, hodně z Prahy, ale také západních Čech a Moravy. Náš region se postupně stává vyhledávaným cílem pro klidnou rodinnou dovolenou. Největší úspěch měly strašidelné noční prohlídky. Po zkušenostech z minulých let jsme si nebyli jistí, zda se všechny termíny naplní, proto jsme inzerovali, že prohlídky budou jen v červenci. Pro obrovský zájem ovšem probíhaly i v srpnu, a to každý pátek. Chodily vždy tři skupiny po cca 20 minutách a všechny byly zcela naplněny. Díky častým upoutávkám v různých médiích (novinách a několika rádiích) se do Letohradu za nočním dobrodružstvím sjížděli lidé i z dalekého okolí. Těší nás kladné odezvy a spokojení zákazníci. Ve strašidelném týmu bylo vždy zhruba 15 lidí, účinkovali všichni zaměstnanci MIKCENTRA a tým jsme doplnili našimi příbuznými a kamarády, kteří nám chodili zdarma pomáhat. Tímto bychom jim všem chtěli poděkovat. Bez jejich nezištné ochoty a nadšení by tato akce nemohla probíhat, protože kdybychom měli zaplatit všechny účinkující, vstupné by ani zdaleka nemohlo být tak nízké, jak se ho snažíme udržet. Z vydělaných peněz jsme vydali 8 nových pohlednic Letohradu, které jsou k dostání v informačním centru. Něco ze statistiky Počty návštěvníků červenec - srpen: Informační centrum: Zahraniční návštěvníci: 93 Zámek: Městské muzeum: 159 Strašidelné sklepení: Strašidelné noční prohlídky: 670 Ještě počet dotazů telefonem: 555 A nejčastější dotazy: kromě obligátního Co máte v Letohradě zajímavého? se nejčastěji lidé dotazují na veřejné WC a kde je na náměstí poštovní schránka. Dagmar Bednářová Adopce na dálku Projekt Adopce na dálku je zaměřený na pomoc chudým indickým dětem z diecéze Belgaum. Pomoc dětem spočívá ve sponzorování jejich vzdělávání. Každému adoptovanému dítěti jsou ze sponzorského příspěvku pořízeny školní pomůcky, zaplatí se mu školné a cestovní výdaje. Z příspěvku děti dostávají alespoň jedno plnohodnotné jídlo denně a je jim poskytována základní zdravotní péče. Minimální částka na jedno adoptované dítě je Kč na rok. Cílem projektu je: podpora vzdělávání chudých indických dětí, aniž by musely opustit vlastní rodinné prostředí a kulturní zázemí zlepšení povědomí Indů o důležitosti vzdělání pro jejich budoucí život zvýšení gramotnosti Naší snahou je vyhledat co nejvíce adoptivních rodičů, kteří by byli ochotni fi nančně podporovat adoptované dítě po celou dobu jeho základního vzdělání. Do programu Adopce na dálku jsou vybíráni z nejchudších rodin chlapci a dívky ve věku 6 a více let, jejichž rodiče nemají dostatek fi nancí na zajištění vzdělání svých dětí. Tyto děti jsou nuceny pomáhat při zajištění chodu domácnosti a hospodářství, aby zvýšily příjem rodiny. Naše farnost je do projektu zapojena od roku 2000 a adoptovala 8 indických dětí. 4 děvčata: Milan - 10 let, Gracy - 10 let, Sheela- 14 let, Sylvia - 10 let 4 chlapce: Johnson 13 let, Pradeep 14 let, Vishwa 6 let, Kiran 11 let. Pokud vám není lhostejný život chudých indických dětí, cítíte i za ně zodpovědnost a chcete se zapojit do programu Adopce na dálku, znamená to pro vás: zaplatit ročně minimální částku 5000 Kč (jednorázově nebo formou čtvrtletních splátek) tím na dobu 1 roku na dálku adoptovat dítě z Indie Do sponzorování se mohou zapojit jednotlivci i celé rodiny, důchodci, mladé páry, studenti, různá společenství lidí, školy Své příspěvky můžete vhazovat do zapečetěných pokladniček na Charitě v Letohradě, v kostele na Orlici a v Letohradě. Velice nás těší, že lidí ochotných pomáhat stále přibývá a že má stále více dětí možnost získat základní vzdělání. Věříme, se nám podaří vybrat dost fi nančních prostředků pro naše děti, aby mohly i dále studovat, aby měly možnost jednou v budoucnu sehnat dobré zaměstnání a byly schopny živit svoje vlastní rodiny. Všem dárcům upřímně děkujeme. Za OCH Ústí nad Orlicí: Marcela Náhlíková 7

6 Oblastní charita Ústí nad Orlicí informuje o svých projektech Dům pokojného stáří sv. Kryštofa a denní stacionář Oblastní charita Ústí nad Orlicí provozuje Dům pokojného stáří sv. Kryštofa v Kerharticích. Je určen pro trvalý pobyt částečně soběstačných seniorů či osob se zdravotním postižením z města Ústí nad Orlicí. V domě není 24 hodinová služba. Mimo provozní hodiny, kdy je personál přítomen přímo v budově, drží pracovníci pohotovost a jsou k dispozici na zavolání signalizačním zařízením nebo telefonicky. Obyvatelé žijí v samostatných malometrážních bytových jednotkách. Zajištěna je komplexní péče. Při domu pokojného stáří funguje denní stacionář, který nabízí denní pobyty částečně soběstačným seniorům a osobám zdravotně postiženým, kteří nemohou či nechtějí být přes den sami doma. Pro klienty je ve stacionáři zajištěn dohled, stravování, program přizpůsobený jejich zdravotnímu stavu a náladě, dále odpočinek, pomoc při hygieně atd. Za poplatek nabízíme též svoz a odvoz klientů. Kontakt: Dům pokojného stáří sv. Kryštofa, Sokolská 68, Ústí nad Orlicí, tel.: , , otevřeno od 2. října Mateřské centrum MOZAIKA Vedoucí: Lída Šlesingrová. Otevřeno: pondělí, úterý, pátek od 8 do 12 hodin. Centrum je pro maminky a tatínky na mateřské dovolené s dětmi do 6 let. Vlastní nápady na činnosti a akce od našich návštěvníků uvítáme! Pevný program: Pondělí: Cvičení na míčích (vede Hana Štěpánková) vhodné i pro těhotné Možnost využití počítače s internetem Úterý: Tvoření pro maminky s dětmi výroba dekorací apod. z různých materiálů Výroba zvířátek ze slaměných ozdob Dekorativní tkaní (pavučina, plátýnko) Výroba panáčka pro děti do vany Výroba ozdobných girland z přírodnin Malba barvami na sklo Možnost využití počítače s internetem Pátek: Zpívánky (vede Helena Poláčková a Pavlína Zamazalová) pro maminky 8 Centrum Pod střechou s dětmi Možnost využití počítače s internetem První otvírací den bude pondělí 2. října. Za jedno dopoledne se platí 20 Kč. Ve čtvrtek 5. října v 17 hod. bude beseda rodičů s PhDr. Ludmilou Langrovou na téma Problémy dětí ve škole. Jednorázové akce a konkrétní program bude upřesněn na letácích, plakátech a internetových stránkách V pátek 13. října bude beseda starší mládeže s P. Václavem Vackem na téma Posmrtný život. Vzdělávání maminek Vzděláváním k pracovnímu uplatnění vedoucí: Katka Kalousková. Bezplatné kurzy angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé. Probíhají (po skupinách) v pondělí, úterý a čtvrtek od 8 do Přihlásit se je možné na tel (je nutné vyplnit přihlášku). Začátek kurzu máme plánovaný na 2. října. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Otevřeno každý den od 13 do 18 hodin. Děti a mládež zde mohou využívat internetu, zahrát si deskové hry, stolní fotbálek a zapojit se do tvořivých dílen (výtvarné, keramické, ). Jednou týdně bude probíhat fi lmový klub a klub deskových her. Jednorázové akce a konkrétní program bude upřesněn na letácích, plakátech a internetových stránkách V centru budou také probíhat zájmové činnosti: Jóga - pro dospělé, vede Eliška Čepelková, úterý odpoledne, čtvrtek ráno Modeláři - vede Oldřich Chládek Keramika - vede Lenka Lásková, Lída Šlesingrová, pondělí odpoledne Výtvarný kroužek - Lída Šlesingrová, čtvrtek odpoledne Dramatický kroužek - vede Martin Zahálka, středa odpoledne Hra na flétnu - vede Honza Škarka, čtvrtek odpoledne, pátek odpoledne Paličkování - vede Marie Králíková Doučování - vede Katka Šťovíčková, středa odpoledne Přihlášky na kroužky si je možné vyzvednout v Centru Pod střechou nebo na středisku Charity. Kroužky začnou probíhat od října. Přesné termíny kroužků dohodneme s vedoucími a přihlášenými dětmi. Další informace získáte na tel , Spisovatelé literatury faktu se opět sešli v Letohradě Ve dnech 20. a 21. září hostil Letohrad již potřetí v řadě setkání spisovatelů Klubu autorů literatury faktu, letos XXI. v pořadí. Jeho nedílnou součástí bylo předávání prestižních Cen E. E. Kische. Po předchozích úspěšných ročnících vstoupil Letohrad do povědomí odborné i laické veřejnosti jako Město literatury faktu. Někteří autoři přijeli do našeho města o den dříve, aby se v podvečerních hodinách zúčastnili v obřadní síni zámku besedy s občany. Jejími hosty byli Eva a Hans Hahnovi, ze SRN, kteří přednášejí na tamních univerzitách. Hovořilo se zejména o problematice česko-německých vztahů. Ve středu 20. září v dopoledních hodinách přicestovali do Letohradu ostatní autoři, mezi nimi také delegace ze Slovenska. Odpoledne se účastníci přesunuli do obřadní síně, kde proběhl slavnostní akt předávání Cen E. E. Kische za rok Tajemník KALFu M. Kučera přečetl zdravici ministra kultury Petra Štěpánka. Po ceremoniálu následoval referát a diskuse, zaměřené na problematiku česko-německých vztahů a sudetoněmeckou otázku. Dopoledne se někteří spisovatelé rozjeli na besedy do škol, převážně v okolí Letohradu. Čtvrtek byl ve znamení členské schůze KALFu. V odpoledních hodinách se účastníci rozjeli domů. Spisovatelům se v našem městě opět velmi líbilo a již nyní se těší na setkání v příštím roce. Akci podpořily: Město Letohrad a sponzoři Hartman CZ s.r.o., Testa s.r.o., YBM s.r.o., J. + J. Fogl Elektro, Letrans CZ s.r.o., Oftis s.r.o., Sdružení pro Letohradsko. Všem jmenovaným patří velký dík. Ceny E. E. Kische za rok 2005 udělené českým autorům: Dušan Tomášek: Nevyhlášená válka Josef Opatrný: Velká siouxská válka Jan Halada (editor): Egon Ervín Kisch známý a neznámý Vladimír Šindelář: Tajemné stezky. Po bitevních polích jižních Čech Petr Horký: Neznámá země Vojtěch Šustek: Zlato se čistí v ohni Jindřich Marek: Pod císařskou šibenicí Ceny E. E. Kische za rok 2005 udělené slovenským autorům: Ján Čomaj: Tisíc a jedna noc sochára Bartfaye Ivan Szabó, Ladislav Švihran: Vzácné

7 návštěvy Bratislavy Vladimír Segeš: Prešpurský pitaval Katarína Hradská: Slobodumurárské lóže v Bratislave Viliam Apel: Čas bez rozlúčky Laco Zrubec: Ranil tvár ženy Čestná uznání autorům literatury faktu získali: L. Žídek, J. Hořec, M. Švihálek, M. Kačer, M. Hýl, L. Knězek, J. Fiedler Čestná uznání za práci pro KALF získali: Petr Šilar, Vladimír Tomek, Zdeněk Maixner, Petr Cink a Alexandra Hauzrová ZŠ U Dvora Red. Telegraf ZŠ U Dvora bohužel skončily prázdniny a začal nový školní rok interaktivní program v 6. třídách konal se Třídnický den, pro 9. třídy připravila sportovní program průmyslová střední škola, odpoledne jsme si šli zasportovat na Běh Terryho Foxe plavání B pro změnu si zaplavala A byl Olympijský týden plavecké kurzy tříd uděleno ředitelské volno Káťa, Monča, Terka a Maca (9. B) Projekt Socrates Naše škola se zapojila do jednoletého projektu Socrates s názvem We are Europeans, we are neighbours, we are friends!, tedy Jsme Evropané, jsme sousedé, jsme přátelé. Záměrem projektu je snaha poskytnout žákům příležitost zapojit se do spolupráce mezi evropskými národy a nabídnout jim tak možnost osobního kontaktu s žáky partnerské školy a také prohlubovat či získávat nové informací o regionu, ve kterém žijí. Naší partnerskou školou se stala škola v polských Starachowicích. Před žáky 8. a 9. tříd, kteří jsou do tohoto projektu zapojeni především, stojí nelehký úkol, ale pod vedením svých učitelů si i s ním poradí. Žáci budou získávat a shromažďovat poznatky o svém kraji z různých oblastí (historie, geografie, botaniky, zoologie, kultury ). Z těchto informací by měli vytvořit ucelený propagační materiály letáky, které budou vypracovány v angličtině. Konečná verze bude ještě doplněna o slovníčky základních výrazů a frází v anglickém, německém, polském a českém jazyce a bude prezentována při návštěvě partnerské školy. Při výměnném pobytu se polští žáci aktivně zapojí do výuky a společně budou dotvářet rozpracované projekty. Podobný úkol bude čekat i naše žáky na partnerské škole v Polsku. Stěžejním cílem projektu je dát žákům příležitost zajímat se o své prostředí, rozšířit si povědomí o evropské společnosti a vnímat tak shody a rozdíly mezi jejich kulturami. Nabízí dětem možnosti rozvíjet jazykové schopnosti zábavným a dynamickým způsobem. Spolupráce s partnerskou školou také vytváří příznivý prostor pro nová přátelství a zviditelnění své země v evropském kontextu, což se jistě projeví v budoucnosti těchto partnerských zemí. Alena Boháčová, koordinátorka projektu CORALE do USA 13. září 2006 odletěl pěvecký sbor Corale do partnerského města Rice Lake v USA. Tento zájezd se uskutečnil jako projekt Žamberské asociace mezinárodních kontaktů ŽIFA. Naše město a Pardubický kraj reprezentovalo 38 bývalých a současných studentů Gymnázia Žamberk. Sbor koncertoval nejen v Rice Lake, ale také v Madisonu, kde nám s organizací pomohl Petr Kolářský ze Žamberka, který žije v Madisonu již několik let. Další koncerty se uskutečnily v Chicagu, kde nám pomáhal reverend Dušan Hladík, český kněz. Všem, kteří nám fi nančně s touto cestou pomáhají, patří velký dík. Je to především Město Žamberk a dále následující sponzoři: Šmídl TRANSPORT, Město Letohrad, Nadační fond nadaných Jablonné n. O., ISOLIT BRAVO Jablonné n. O., VINKA MB Jablonné n. O., GLOBUS TOUR Žamberk, TESTA Letohrad, UNITA Letohrad, Ru-Ka Jablonné n. O., Alfa Investing Hradec Králové. Záštitu nad projektem převzali radní Pardubického kraje Marie Málková a vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Pk Mgr. Karel Peška. Všem velmi děkujeme. O naší cestě Vás budeme dále informovat. Mgr. Iva Mimrová, sbormistr Přehlídka středních škol Přemýšlíte, pro jakou střední školu se rozhodnout po ukončení základní školy? Nevíte, z jakých studijních nebo učebních oborů si můžete vybírat? Na tyto otázky a celou řadu dalších vám odpoví reprezentativní Přehlídka středních škol, která se koná ve dnech 11. a 12. října 2006 v pěkném prostředí SOŠ a SOU technických oborů Skalka Česká Třebová. Přehlídku můžete navštívit ve středu 11. října od 12 do 17 hodin a ve čtvrtek 12. října od 8 do 17 hodin. Na tuto reprezentativní Přehlídku středních škol vás zve Odbor poradenství Úřadu práce v Ústí nad Orlicí. Mgr. I. Vernerová, ÚP Ústí n. O. Cyklokomunikace údolím Tiché Orlice a Třebovky aneb Aktivní turistika na Orlicko Třebovsku V současné době probíhají přípravné práce k zahájení stavby cyklokomunikací z Ústí nad Orlicí do Letohradu, České Třebové a Chocně. Investorem je svazek obcí Orlicko-Třebovsko, spolufi nancujícími partnery jsou města Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Letohrad, Choceň a Brandýs nad Orlicí a obce Dlouhá Třebová, Libchavy, Dolní Dobrouč, Hnátnice a Orlické Podhůří a v neposlední řadě OKČT Horal. Rozpočet akce činí 113 mil. Kč. Jedná se o národní projekt zlepšení infrastruktury pro cestovní ruch, který získá dotaci 65 mil. Kč ze strukturálních fondů EU (SROP) a z Pardubického kraje (7,7 mil. Kč na I. etapu), v jednání jsou i fi nanční prostředky ze SFDI. Investor bude na realizaci čerpat krátkodobý a dlouhodobý úvěr, krytý výhradně z příspěvků spolufi nancujících měst a obcí. Předmětem projektu je vybudování 30 km cyklostezek s kvalitním živičným povrchem údolím Tiché Orlice a Třebovky, mimo silniční provoz. Povrch bude vhodný i pro kolečkové brusle. V rámci projektu bude vybudována turistická ubytovna v Cakli a provedeny některé úpravy pro zpřístupnění hradu Lanšperk. Hlavním cílem projektu je vytvoření unikátní infrastruktury pro aktivní rekreaci. Předpokládá se zvýšení 9

8 návštěvnosti regionu, a tím i nárůst tržeb a zaměstnanosti ve sféře služeb. Zároveň dojde k zajištění bezpečné cyklistické dopravy mezi obcemi spádového regionu s více než obyvateli. Předpokládaný harmonogram realizace projektu: výstavba cyklokomunikace Ústí n. O. Letohrad, ubytovny v Cakli a zpřístupnění hradu Lanšperk: leden červenec 2007 výstavba cyklokomunikace Ústí n. O. Česká Třebová: srpen prosinec 2007 výstavba cyklokomunikace Ústí n. O. Choceň I. etapa (do Bezpráví): leden červen 2008 výstavba cyklokomunikace Ústí n. O. Choceň II. etapa (Bezpráví Choceň): pravděpodobně 2008, rozpočet 25 mil. Kč Bližší informace: RNDr. Renata Šedová, OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí (manažerka Regionu Orlicko Třebovsko) tel./fax: , mobil: , Mgr. Luboš Bäuchel, předseda svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko, tel , Biatlonová elita v Letohradě Dva domácí šampionáty v biatlonu hostil na přelomu srpna a září letohradský areál v Šedivském lomu. Nejprve se zde ve dnech 26. a 27. srpna uskutečnil Atex Cup v letním biatlonu, následně 1. a 2. září se při OEZ Cupu sešla česká špička při mistrovství republiky v jízdě na kolečkových lyžích. OEZ Cup byl současně poctou talentované juniorce a mistryni světa z roku 2003 Tereze Hlavsové, která počátkem roku zahynula při autonehodě. Při OEZ Cupu se dařilo Magdě Rezlerové, která v kategorii žen dosáhla na oba tituly. Blízko jim byl i Tomáš Holubec vítěz sprintu mužů, ale ve fi niši stíhacího závodu podlehl letohradskému odchovanci Michalu Šlesingrovi. Příjemné překvapení připravil další letohradský závodník v barvách SKP Jablonex Petr Hradecký, jenž při své premiéře mezi dospělými vybojoval stříbro. Neméně výborně si vedli mladí biatlonisté současně závodící za Klub biatlonu OEZ Letohrad. Zpestřením programu OEZ Cupu byly tradičně noční závody v supersprintu, které navštívilo několik stovek fanoušků a doprovodily rytmy samby skupiny bubeníku Tam Tam Batucada. Ke zdaru akce nemalou měrou přispělo nově vybudované zázemí pro rozhodčí a trenéry postavené za podpory Městského úřadu v Letohradě. ATEX Cup MČR v letním biatlonu, závody s hromadným startem, muži 10 Klub biatlonu OEZ Letohrad vyhlašuje v měsících září-říjen nábor dětí do žákovských kategorií biatlonu. Kontaktujte nás na tel. čísle nebo cz Letohradské karate V sobotu 16. září 2006 se KARATE TEAM KCK zúčastnil Krkonošského poháru karate v Trutnově Na tyto závody, které měly ověřit připravenost karatistů z celé ČR před hlavní závodní sezónou, se vypravila část našich závodníků v počtu 6 lidí. Přes malý počet letohradských karatistů jsme se nenechali zahanbit. Děkujeme tímto za podporu DDM ANIMO Žamberk. Zde jsou výsledky: Martin Kosek kata junioři - 2. místo Martin Kosek kumite junioři - 3. místo David Beran kata dorost - 3. místo David Beran kumite - 2. místo Ondřej Stejskal kumite - 3. místo - kata - 3. místo Nikola Krátká kumite st. žákyně - 1. místo Nikola Krátká - kumite ml. dorostenky - 2. místo Nikola Krátká - kata - 3. místo Lucie Lorencová kumite ml. žákyně - 3. místo Chcete také cvičit? Zájemci o závodní a rekreační KARATE, přijďte se podívat na trénink. Každé pondělí v Kulturním domě Letohrad (vchod zezadu bývalá loutkárna). Od hod. přípravka (bílý a žlutý pásek), od hod. závodní žactvo, dorost. Pro dospělé kondiční karate a sebeobrana info: naši závodníci předvedou ukázky karate před Kulturním domem v Letohradě na kulturní akci Letohrátky. 6 km: 1. Šlesingr, 2. Moravec (oba SKP Jablonex), 3. Schorný (St. Město p. L.). Junioři 6 km: 1. Suchánek, 2. Hradecký, 3. Tomeš (vš. SKP Jablonex). Ženy 5 km: 1. Matyášová (St. Město p. L.), 2. Vejnarová, 3. Moravcová (obě SKP Jablonex). Juniorky 5 km: 1. Balatková, 2. Bečajová (obě SG Jablonec n. N.), 3. Hořejší (SKP Jablonex). Dorostenky A: 1. Šlechtová (Jílemnice), 2. Davidová, 3. Levá, 5. Vacková, 18. Lipenská (všechny OEZ Letohrad). Dorostenci A: 1. Kristejn L., 2. Krčmář, 3. Poláček, 5. Exler, 7. Morkes R., 22. Morkes M., 26. Kroupa (všichni OEZ Letohrad) Rychlostní závody, muži 4 km: 1. Moravec, 2. Soukup (SKP Jablonex),. Šlesingr. Junioři 4 km: 1. Suchánek, 2. Hradecký, 3. Tomeš. Ženy 3 km: 1. Vejnarová, 2. Matyášová, 3. Faltusová (SKP Jablonex). Juniorky 3 km: 1. Balatková, 2. Hořejší, 3. Líkařová (SKP Jalonex). Dorostenky A: 1. Ambrožová (Nové Město n. M.), 2. Levá, 3. Davidová, 10. Vacková (všechny OEZ Letohrad) Dorostenci A: 1. Kristejn L., 2. Krčmář, 4. Exler, 5. Poláček, 11. Kroupa, 13. Morkes M., 19. Morkes Rr (všichni OEZ Letohrad) OEZ Cup. Mistrovství ČR v biatlonu na kolečkových lyžích a Memoriál Terezy Hlavsové, rychlostní závody - muži 10 km: 1. Holubec, 2. Hradecký, 3. Dostál, 4. Šlesingr, 5. Moravec, 6. Soukup (vš. SKP Jablonex). Junioři 10 km: 1. Jánov (SKP Jablonex), 2. Kuřík, 3. Havel (oba Jilemnice). Ženy 7,5 km: 1. Rezlerová, 2. Faltusová (obě SKP Jablonex), 3. Gereková (SR). Juniorky 7,5 km: 1. Vítková (Jilemnice), 2. Špátová (Rover Praha), 3. Hořejší (SKP Jablonex). Dorostenky A: 1. Ambrožová (Nové Město n. M.), 3. Havlová, 4. Davidová, 5. Vacková, 6. Lipenská, 7. Levá (všechny OEZ Letohrad). Dorostenci A: 1. Exler, 2. Ďurán, 5. Krčmář, 6. Morkes M., 7. Vávra, 10. Kroupa (všichni OEZ Letohrad) Stíhací závody - muži 12,5 km: 1. Šlesingr, 2. Holubec, 3. Moravec, 4. Dostál, 5. Hradecký, 6. Staněk (Třebíč). Junioři 12,5 km: 1. Jánov, 2. Kuřík, 3. Kobr (Jilemnice). Ženy 10 km: 1. Rezlerová, 2. Gereková (SR), 3. Tryznová (SKP Jablonex). Juniorky 7,5 km: 1. Vítková, 2. Johanidesová (OEZ Letohrad), 3. Munclingerová (SKP Jablonex). Dorostenky A: 1. Vacková, 2. Havlová, 5. Levá, 6. Lipenská, 7. Davidová (všechny OEZ Letohrad). Dorostenci A: 1. Janoušek (SKP Jablonex), 2. Exler, 3. Krčmář, 4. Vávra,, 5. Morkes M., 6. Ďurán, 9. Kroupa (všichni OEZ Letohrad) -tjhtým po soutěži 1. místo - Nikola Krátká Martin Kosek

9 Modernizace fotbalového stadionu FK OEZ Letohrad Celá modernizace je rozdělena do čtyřech oblastí 1. Rekonstrukce sauny - v tomto objektu probíhá přestavba nevyhovujících prostor bývalé sauny na rozšíření zázemí fotbalového klubu, vznikne nová šatna pro rozhodčí, místnost pro delegáta utkání, prostory pro antidopingovou kontrolu a nová prádelna se sušárnou. 2. Rekonstrukce a přístavba garáže - vzniknou nové prostory pro technické zázemí stadionu. 3. Přestavba starých šaten na bufet a sociální zařízení - v blízkosti umělé trávy bude vybudováno občerstvovací místo s WC, které bude využíváno v zimním období při utkáních na umělé trávě i pro návštěvníky na nové tribuně. 4. Na východní straně areálu vyroste místo původního hlediště nová krytá tribuna pro cca 450 sedících diváků, a tím ze zvýší kapacita stadionu na 950 míst k sezení. S. Beneš, manažer FK OEZ Letohrad Nebola pod Řípem druhý Po neúspěchu na nedávném mistrovství Evropy si letohradský silák v barvách TJ Spartak OEZ Letohrad spravil chuť na Podřipském poháru v benčpresu. Již podle nových pravidel, která ho před měsícem připravila o medaili sice neatakoval své nejlepší zdvihy, přesto zvednuté dva metráky znamenaly druhé místo v konkurenci 32 závodníků z celé republiky, mezi nimiž nescházeli ani reprezentanti. V přepočtu přes tzv. Wilksovy tabulky těsně prohrál se soupeřem, jenž zdolal o 2,5 kg více. Výhodou vítěze byl los, neboť startoval jako poslední a dle předchozích pokusů mohl takticky určit pro sebe vítěznou váhu. Partnerem pro pohárový závod byl Vladimírovi Martin Krčmář pokrývačské a tesařské práce Jablonné nad Orlicí. Hokejbal Roman Suchomel Letohrad nesplnil ve finále Českého poháru stanovený cíl O víkendu proběhl v Kladně závěrečný turnaj celostátního fi nále Českého poháru 2006, který se hrál naposled podle starého modelu. Letohradu se nepodařilo splnit stanovený cíl a po matných výkonech odešel v základní skupině s Kladnem a Plzní dvakrát o branku poražen. To jej odsoudilo k večernímu utkání o 5. místo, ve kterém porazil druhého východočeského zástupce Autosklo H.A.K. Hradec Králové 5:3. Všechna utkání se hrála zkráceně 2 x15 minut. Letohrad obsadil předposlední 5. příčku, z vítězství v ČP se radoval tým HBC Škoda Plzeň. Obhájit evropské zlato se Letohradu nepodařilo Ve švýcarském Sierre proběhl ve dnech EUROPA Cup, nejprestižnější klubový turnaj Evropy. Letohrad jel do dvanáct set kilometrů vzdáleného městečka v Alpách obhajovat loňské prvenství. Úvodní hrací den mu vyšel výborně a tři jednoznačná vítězství jej pasovala ke spolufavoritům. Bohužel sobota se nesla ve znamení porážek od obou slovenských zástupců a stop medailovým ambicím ve čtvrtfi nále s pozdějším vítězem Martinem, když v samotném zápase byl Letohrad jednoznačně lepším týmem, ale Martin byl týmem šťastnějším. Letohrad tak z blízka poznal tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěchem. V nedělním souboji o konečné 5. místo přišlo jednoznačné vítězství nad pořádajícím Sierre. Všechna utkání byla hrána na 2 x 15 min čistého času. Ačkoli konečné 5. místo v EC 2006 není podle představ, většina výkonů a zejména ten ve čtvrtfi nálovém utkání bylo povedenými. Účastníci čtyřdenní akce také ocenili dva pěkné výlety do Zermattu (pod horou Matterhorn) a Crans-Montany (golfové středisko). Mladí hasiči soutěžili Dne uspořádali letohradští hasiči IX. ročník soutěže O putovní pohár starosty města Letohradu v požárním útoku starších žáků. K místní hasičské zbrojnici přijelo celkem jedenáct družstev starších a dvě družstva mladších žáků. Soutěž byla vypsána na dvě kola, přičemž se počítal lepší čas. Klání odstartovalo družstvo Bystřec A časem 23,76 s a určitě neměli důvod ke spokojenosti. Jako druzí šli na start hasiči z Dolní Dobrouče a časem 15,28 s hodili rukavici všem ostatním družstvům. Nejlépe na tuto výzvu zareagovali domácí hasiči, ale bohužel čas 15,61 s stačil jen na druhé místo po prvním kole. K vedoucí dvojici se ještě přiblížili časem 15,97 s hasiči z Orlice, ale další družstva už nebyla schopna překonat hranici šestnácti vteřin, a proto se musela spokojit s průběžným umístěním pod bednou. V druhém kole si čtyři družstva vylepšila čas. Ovšem největším překvapením byl tým z Dolního Třešňovce, který se časem 15,47 s vyšvihl až na druhé místo a odsunul domácí borce na bronzovou příčku. Vítězem se stali zaslouženě hasiči z Dolní Dobrouče. Ještě než si družstva přebrala ceny, nastoupili na plac naši nejmladší hasiči, aby předvedli svým starším kamarádům, že s nimi v příštích sezónách musejí počítat. Časem 24,31 s vyrazili dech nejen přihlížejícím divákům, ale možná i sami sobě, vždyť některým z nich nebylo ještě ani osm let. O to je jejich výkon úctyhodnější. Pokud vás hasičina zajímá a je vám mezi šesti a čtrnácti lety, určitě budeme rádi, když přijdete mezi nás. Podrobné informace o schůzkách podá paní Lehká na tel Poděkování za přípravu soutěže patří všem, kteří se na ní jakkoliv podíleli, a samozřejmě děkujeme i sponzorům za fi nanční a věcné dary. Orlický pohár mladých hasičů v požárním útoku V neděli za slunečného počasí přivítal Sbor dobrovolných hasičů Letohrad Orlice na Ostrově družstva mladých hasičů z Orlickoústecké ligy. Na poslední závody v požárním útoku přijelo jen 9 družstev. Po opatrnějším prvním kole, kdy družstva šla svoje průměry následovalo kolo druhé, které, jak jsme si již zvykli, je,, buď a nebo, každý si chce vylepšit svůj první čas a díky velké motivaci se zlepší nebo vyhoří. V tomto kole jsme zde viděli vynikající útoky a byly z toho nejlepší časy, které byly letos na okrese zaběhnuty. Putovní pohár si z Orlice odvezl s velkým štěstím Bystřec A, když těsně po sražení plechovek se rozpojily hadice, pokus však byl platný. Pořadí družstev: Bystřec A 14,02 s, Dolní Dobrouč 14,22 s, Letohrad Orlice 14,49 s, Dolní Třešňovec 14,91 s, Lukavice 15,19 s, Kunčice 17,40 s, Letohrad 17,65 s, Bystřec B 20,48 s, Sloupnice 20,62 s Po sečtení dosažených výkonů ze závodů v Přívratu, Bystřeci, Dolní Dobrouči, Letohradě a Orlici v okresní lize mládeže v požárním útoku, do kterých bylo zapojeno 22 družstev, se na medailových místech umístily: 1. Dolní Dobrouč, 2. Dolní Třešňovec, 3. Letohrad Orlice. Vyhodnocení závodů a předání cen se podařilo díky sponzorům, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat. SDH Letohrad-Orlice Taneční studio Ká Roman Čada (přízemí Základní školy v Komenského ulici v Letohradě) Vás srdečně zve na své hodiny výuky tance: DÍVKY A ŽENY bez rozdílu věku: ORIENTÁLNÍ TANEC - Orientálním břišním tancem, původně 11

10 tancem rodiček, ochutnáte čistou ženskou energii. Je to přirozená terapie pro všechny typicky ženské fyzické a psychické potíže. Pomáhá např. na špatné trávení, gynekologické potíže, inkontinenci, bolesti páteře, hlavy, kloubů, při menstruaci... Působí skvěle na tvarování postavy a ladných ženských tvarů. Tento tanec Vás také učí milovat Vaše tělo a být sama sebou, což působí na zvyšování Vašeho sebevědomí a uvolnění mnohých psychických problémů a depresí. Tanec je vhodný pro všechny věkové i váhové kategorie, děti i babičky a dokonce jej tančí i někteří muži. Začátečnice v úterý, hod. (v případě většího zájmu i ve čtvrtek) DÍVKY od 6 let, které by to chtěly zkusit jako: ROZTLESKÁVAČKY A MAŽORETKY - příprava na vystoupení a soutěže mažoretkových skupin každé úterý a čtvrtek od do hodin Taneční studio Ká bylo založeno v roce Od září roku 2003 působí v nově zrekonstruovaných prostorách, které mají vlastní sociální zázemí a šatnu a jsou mimo jiné vybaveny tanečním parketem, zrcadlovou stěnou, audio a video technikou. Naši členové se úspěšně účastní celorepublikových tanečních soutěží a přehlídek. Vyučovat Vás rádi budou: Kateřina Uhlířová, Mirka Moravcová, Lenka Borovičková, Míša Kalášková, Péťa Novotná, Iva Hejzlarová a Zuzka Mimrová. Podrobnější informace a přihlášky: Kateřina Uhlířová, V Aleji 743, Letohrad, tel.: , S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Dokud nevyhrávám, samozřejmě naříkám, že jsou karty špatně namíchány. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se Dora Moravcová Vojtěch Doleček Jan Kadič Veronika Vavřínová David Křivohlávek Vážení rodiče, radujeme se s Vámi společně z narození Vašeho děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Manželství uzavřeli Jiří Říha Monika Jakešová Pavel Langr Simona Kotková Martin Řehák Martina Sršňová David Soukal Kamila Mačátová Petr Václavek Lucie Dušková Richard Holčák Jitka Faitová Lubomír Rybovič Kateřina Čiháková Miroslav Jirout Marie Hrdinová Didier Daniel Klein Renée Brožková J. Swift Vladimír Srnský Dagmar Žáková Jiří Pohanka Klára Žabová Jakub Robenek Martina Novotná Lukáš Bureš Markéta Chaloupecká Radovan Kaška Lenka Cymorková Tomáš Hottmar Lenka Kalinová Jakub Vajrauch Edita Novotná Michal Šítek Růžena Holancová Zbyněk Stejskal Alena Hubálková František Sperger Ivana Mazanová Jiří Pauk Jana Dodková David Hoffman Hana Papáčková Jan Sklenář Jitka Kubíčková Jan Stínka - Martina Kulhánková Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, aby bylo trvalé a šťastné. Zlatá svatba Vladimír a Marie Švecovi Jiří a Marie Tomkovi Miroslav a Zdeňka Bednářovi Vážení manželé, blahopřejeme Vám k významnému výročí a děkujeme, že je Vaše manželství příkladem pro další generace. Společné stříbrné svatby se uskuteční v pátek 6. října 2006 v obřadní síni města. Jubilanti Karel Jansa Karel Jansa Jarmila Otavová František Matyáš Vladimír Adamec Věra Machková Marie Holubová Václav Fait Zdeňka Kučerová Františka Moravcová 81 let Růžena Laňková, Letohrad 84 let Hedvika Hejcmanová, Letohrad Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí 70, 75, 80 nebo více let, které v září oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Vzpomínáme Soňa Dudková Radek Adamec Eva Venclová Antonín Fogl Miluška Vyhnálková Marie Vacková Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Poznámka redakce: Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za pochopení. 12

11 Poděkování za slova útěchy, květinové dary a všem, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou. Děkuje Ludmila a Jiří Mikyska s rodinou Panu učiteli Kudláčkovi Téměř denně se s ním můžete potkat. Vyšší, štíhlý, bělovlasý, věčně někam spěchající. Vždy upraven, s úsměvem pozdravy vrací, nikoho nezarmoutí, s každým si rád popovídá, rady rozdává, no prostě pan učitel je prima. Čas jakoby se zastavil. Ještě pořád má dost sil, ještě stále každé jaro kytkám domlouvá, ze země jim pomáhá. I když letos zima dlouhá byla, psychiku nám všem tak trochu rozhodila, on i tady ví si rady. Všem je potřeba věnovat čas, s láskou i pokorou zas a zas, semínka vysévat, zalévat, slabší vyřadit, silné pěstovat, starat se, aby dostatek hnojiva měla, aby žádnou újmou netrpěla. Tady vysadíme vedle květáku petržel, tam přijdou rajčata hned za kompostem. Dětičky pod jeho vedením dokázaly, že ví si skoro se vším rady Tady to okopej, ty kypři, ty zalévej, nestůj, nezevluj, něco dělej! Za dobrou práci přijde odměna. Dost možná byly tenkrát děti mnohem skromnější, za vděk vzaly pár jahod či jablíček A pro ty nejlepší byl zájezd připraven. Změna je život. Ta naše malá velká botanická zahrada hrdě se do světa dívala. I dneska a už je tomu pár desítek let, hlásí se mnozí a s vděkem vzpomínají. Říká se však, že vzpomínkami život nemá se žít, že konat pro dny příští má se chtít, že člověk se srdcem na dlani bude jen štěstí potkávat, že se nám vždycky vrátí velká i malá dobra, která jsme rozsypali kolem cest, že přece stojí za dobře prožitý den děkovat, že Sluší se smeknout a poděkovat. Naučil jste obyčejnou krásu obdivovat, přírodu milovat, pro ni se i obětovat a trpělivě šlechtit všechno kolem nás, dobro zmnožovat. Vážený pane učiteli, k Vašemu životnímu jubileu přeji hodně, hodně zdraví a sluníčka. Jménem bývalých kolegyň a kolegů uč. Jana Adamcová Pranostiky na říjen Na sv. Havla (16.) dobytek do chléva. Neprší-li na sv. Havla, přijde suché jaro. Sv. Havel češe se stromů poslední jablko. Sv. Havel do zelí zajel. Havlovo žito, Urbanův (25.5.) oves, co z toho mít budeš, potom mi pověz! Do sv. Lukáše (18.), kde chceš ruce měj, po něm za ňadra je dej. Na sv. Lukáše hojnost chleba i kaše. Na sv. Šimona a Judy (28.) zima je všudy. Šimona Judy, paste pastevci všudy; kdo nemá chalupy, ať staví boudy! Teplý říjen, studený únor. Opadá-li v říjnu listí, bude mokrá zima. Říjen-li blýská, zima pak plíská. Mnoho dešťů v říjnu, mnoho větrů v prosinci. V.Š. Ze života skautů Milí přátelé, chtěla bych se s vámi podělit o zážitky z Celostátního kola Závodu vlčat a světlušek, které se konalo od 15. do 17. září v letním táboře Ráj. Závod vlčat a světlušek se koná vždy jednou za dva roky a organizátorem této akce bývá středisko, ze kterého vzešla poslední vítězná hlídka. Jistě si vzpomínáte na říjen v roce 2004, kdy jsem zde psala o vlčatech z 1. smečky, která právě toto kolo závodu vyhrála v Brně. Tentokrát se tedy závod konal v Ráji, kam se v pátek 15. září sjelo přes 200 vlčat a světlušek z celé republiky. Na slavnostním nástupu je uvítal český kníže svatý Václav, jehož legendou byl celý závod opředen a děti shlédly představení s výjevy z Václavova života. Samotný závod se konal v sobotu. Na start se přihlásilo 30 hlídek, vítězové krajských kol v dívčí a chlapecké kategorii. Na trase dlouhé 4 kilometry bylo připraveno 13 disciplín, při kterých prokazovali znalosti a dovednosti z poskytování první pomoci, zdolávání překážek, paměti, zvládání problémových situací, kuchařských dovedností, logického myšlení, orientace v mapě, dopravních značek, vlasti a skautingu, vyhledávání informací, komunikace, manuální zručnosti a poznávání přírody. Všechny děti se opravdu moc snažily a byly skvělé, leč vyhrát mohla jen jedna hlídka z každé kategorie. Dívčí kategorii vyhrály světlušky z Českých Budějovic, chlapeckou vlčata z Albrechtiček v Moravskoslezském kraji. Obhájci titulu, vlčata z 1. smečky Letohrad, obsadili krásné 8. místo a určitě se nemají za co stydět. Kromě závodu samotného byl pro děti připraven i doprovodný program v podobě rukodělných prací, střílení ze vzduchovky a rozličných stolních i míčových her. V sobotu večer byl připraven táborový oheň, na který měla většina hlídek připraveny písničky nebo scénky. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo na nedělním ranním nástupu a pak už všechny čekalo balení, loučení a odjezd domů. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu závodu podíleli. Ať už to byli rozhodčí na stanovištích, kterých bylo přes padesát, nebo skupina oldskautů, kteří se starali o kuchyň a stravování a v neposlední řadě sponzorům, kteří nám svými dary pomohli celý závod uskutečnit. Jana Faltejsková Představujeme policisty z OO PČR Letohrad pprap. Jaroslav Šilar okrsek Jablonné nad Orlicí U policie pracuje pět let, předtím byl strážníkem Městské policie Letohrad. Ve volném čase se již od mládí věnuje parašutismu, motorovému a bezmotorovému létání. Ze zápisníku policie Připomínáme, že s blížícím se podzimem je třeba překontrolovat osvětlení jízdních kol a včas vyměnit pneumatiky na motorových vozidlech. Vlivem snížené viditelnosti a s příchodem prvních mrazíků dochází k nárůstu počtu dopravních nehod. Také je třeba připomenout nutnost zamykání vchodů do rodinných i bytových domů nejen v nočních, ale i v denních hodinách. Neustále se opakují případy, kdy pachatel i ve dne nepozorovaně vstoupí do neuzamčeného domu (ve kterém je často i jeho uživatel), a krade cennosti ze šatny, garáže nebo sklepních prostor. Za poslední měsíc došlo v Letohradě k pěti případům krádeže vloupáním do sklepních kójí bytových domů. Zde se nevítaní návštěvníci zaměřili především na drahá jízdní kola. Věnujte proto pozornost cizím osobám, které se pohybují ve společných prostorách domu. Neumožněte vstup do bytu lidem, kteří se pod záminkou prodeje zboží nebo vyvoláváním soucitu snaží vetřít dovlnit či vylákat fi nanční hotovost. Dne v nočních hodinách v pivnici Na Kovárně napadl D.Š. z Letohradu úderem pěstí a kopnutím do hrudníku paní 13

12 LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ E. K. ze Žamberka. Poškozená utrpěla zlomeninu žebra. Agresivní muž se svým jednáním dopustil trestného činu ublížení na zdraví. V srpnu letošního roku šetřilo OO PČR Letohrad trestný čin podílnictví, kterého se dopustil L.K. z Letohradu tím, že zakoupil motorové vozidlo tovární značky VW Vento, i když měl pochybnosti o jeho původu. K automobilu totiž nebyly žádné doklady, měl odstraněný VIN kód a jeho cena byla nepřiměřeně nízká. Vůz na sebe koupil, převedl a užíval, přestože si uvědomoval, že mu P.S. prodal odcizené vozidlo. OOP ČR Letohrad AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ v Ústí nad Orlicí Vás zve na semináře v říjnu Účetní aktuality Nový zákoník práce Nově v nemocenském pojištění až rekvalifikační kurz s akreditací MŠ ČR Účetnictví a vedení daňové evidence s využitím výpočetní techniky Tel , Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Zámek zve bývalé žáky, kolegy a přátele školy u příležitosti 50. výročí školy ve dnech 13. a Na programu je mj. den otevřených dveří, setkání zaměstnanců a absolventů a přijetí u starosty města. U příležitosti výročí bude vydán Almanach. Všichni jsou srdečně zváni. V minulém čísle LZ byl v článku XIV. všesokolský slet 2006 chybně uveden název firmy BOCUS a.s. Tato společnost finančně podpořila přípravu a účast letohradských cvičenek na sletu v Praze. Redakce se omlouvá. ŘÁDKOVÁ INZERCE CA Letohrad LUXOVÁ Marie Tyršova 305 (blízko ČD), tel , , Půjčovna svatebních šatů, doplňků a šatů pro družičky, prodej prstenů, svatebních oznámení, pánských košil a kravat. Otevřeno denně od do hod. Tel.: , mob Letohrad, Orlice 64 Ostrov. Autoškola Trans Žamberk provádí výuku, školení, kond. jízdy a zkoušky řidičů. Rychle, levně, kvalitně - Kontakt: Ing. V. Filip, , První úvěrový hypermarket - úvěry, půjčky hotovostní od do Kč, od Kč na ručitele. Hypoteční úvěry od Kč do Kč, americké půjčky. Nebankovní sektor. Neznáme slovo NEJDE TO! Tel Dubové podlahy, schody, stupně, podstupně, parapety a střešní okna prodám

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 6 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS Vydařené oslavy 300. Kopečkové pouti vyvrcholily koncertem Michala Davida. NIEMCZA DARUVAR

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad.

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO PANA STAROSTY Zima se nám přehoupla do závěrečné třetiny, ale zatím jsme ani v Letohradě skoro nepoznali, že vůbec nějaká byla. Určitě řada z nás přemýšlí nad tím, jaké nám v poslední

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč 300. KOPEČKOVÁ POUŤ 11. - 12. 5. 2013 SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS Foto: Petr Šilar jr. NIEMCZA DARUVAR V květnu bude

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč 510 2012 2012 foto: J. Vyčítal V Letohradě byla otevřena ulička Járy Cimrmana. Letohrad opět patřil biatlonu. Nemohl chybět Michal Šlesingr. 12. 13. 10.

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 11 2014 ročník XXIV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA Foto: J. Vyčítal DARUVAR Foto: J. Vyčítal Hosty jubilejního letohradského setkání

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: výměna řidičských průkazů zasedání zastupitelů soutěž ve sběru druhotných surovin Oslavy 50. výročí přátelství s německým Senftenbergem,

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE 20. 10. účast na jednání správní rady TO OHP (Dobruška); jednání na KrÚ územní plán kraje (Pardubice) 21. 10. jednání s managementem spol. Golem Group; jednání s Ing. Priknerem (PSŠ);

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO MÍSTOSTAROSTY Závěr školního roku se kvapem blíží. Školáci si vyzvednou svá vysvědčení, a sklidí tak ovoce za druhé pololetí školního roku. Někdo bude úspěšný více, někdo trochu

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 4 2015 ročník XXV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Foto: Petr Pulc V pátek 27. února 2015 navštívil Letohrad hejtman Pardubického

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 1 2015 ročník XXV., cena 15,- Kč PF 2015 SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody do roku

Více

č.14 Dnes v Listech: www.zamberk.cz čtrnáctideník města žamberka ročník XIX. POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO VOLBY TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 PŘÍLOHA

č.14 Dnes v Listech: www.zamberk.cz čtrnáctideník města žamberka ročník XIX. POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO VOLBY TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 PŘÍLOHA 1 ročník XIX. se koná ve dnech 6. a 7. září 2008 na Masarykově náměstí v Žamberku. 6. září v 16.30 hod. se v kapli sv. Rozálie uskuteční mše svatá. 7. září v 9.15 hod. se v kostele sv. Václava uskuteční

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 21 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku Ročník XIII. číslo 12 (170) Pátek 30. prosince 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYJDE V ÚTERÝ 31. LEDNA 2006 Uzávěrka: 23. ledna 2006 Tichá krása. Koštofrank,

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní. termín ZAsedÁnÍ zastupitelstva města

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní. termín ZAsedÁnÍ zastupitelstva města NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červenec - srpen 2012 cena: 10 Kč MeZinÁrodnÍ sklářské sympozium igs str. 22-27 fotogalerie str. 15 a 16 KArtA sociálních systémů skarta str. 7 starostův úvodník -

Více

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč Z obsahu Horácko zpívá a tančí průvod městem (foto: Jaroslav Vála) Schůze rady..................... str. 3 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi

Více