Sbírka praktických příkladů k vybraným předmětům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka praktických příkladů k vybraným předmětům"

Transkript

1 Sbírka praktických příkladů k vybraným předmětům vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ SOKRATES na trhu práce pod registračním číslem CZ.1.07/2.1.00/ Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a Mateřská škola SOKRATES 2013

2 Úvodem Jedním z výstupů projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ SOKRATES na trhu práce pod registračním číslem CZ.1.07/2.1.00/ je také tato sbírka příkladů. Po sestavení sbírky v minulém roce byly materiály využívány v rámci inovovaných předmětů, a to zejména během cvičení. Na základě zkušeností ve výuce, zkušeností z absolutoria studentů Vyšší odborné školy Sokrates a zároveň vzhledem k úpravě legislativy dotýkající se některých předmětů bylo přistoupeno k aktualizaci některých okruhů. Aktualizovány byly zejména následující okruhy: - Obchodní právo - Občanské právo - Mikroekonomie - Makroekonomie - Práce s PC - Obchodní korespondence V právnicky orientovaných předmětech (obchodní právo, občanské právo) byly zejména upraveny modelové příklady, došlo k jejich rozšíření, a byly zapracovány další vzorové příklady tak, aby studenti lépe pochopili probírané učivo a jeho praktickou aplikaci. Tyto okruhy byly mimo jiné rozšířeny o příklady, které mají studentům napomoci chápat souvislosti daných předmětů, vést studenty k samostatnému uvažování a zlepšit uplatnitelnost získaných znalostí v budoucím zaměstnání. Předměty Mikroekonomie a Makroekonomie byly rozšířeny o další vzorové příklady, neboť na základě zkušeností z absolutoria studentů Vyšší odborné školy Sokrates byly zjištěny četné nedostatky znalostí studentů těchto okruhů. Předměty byly také aktualizovány tak, aby byly zohledněny změny v metodologii některých výpočtů (míra nezaměstnanosti) zavedené v roce Také došlo k hlubšímu propojení teorie s praxí, v rámci vybraných příkladů jsou studenti vedeni k práci s aktuálními ekonomickými údaji, které si musejí samostatně získat z relevantních datových zdrojů (kupř. Český statistický úřad, Česká národní banka). Předmět Práce s PC a Obchodní korespondence byl rozšířen o nové příklady procvičující znalosti studentů zejména s prací v textovém editoru tak, aby byli schopni bezproblémově

3 zpracovat své závěrečné práce, a to nejenom po stránce odborné, ale také po stránce formální. Stávající příklady byly dále rozšířeny o procvičení tvorby různých typů životopisu či motivačního dopisu tak, aby byli absolventi VOŠ Sokrates schopni zaujmout potencionálního zaměstnavatele a zvýšili pravděpodobnost svého uplatnění na trhu práce.

4 Obsah A. Finanční právo II Daňový řád Správní poplatky Místní poplatky Soudní poplatky B. Makroekonomie Makroekonomické agregáty, model důchod-výdaje Agregátní poptávka, agregátní nabídka Teorie peněz Peníze v otevřené ekonomice Problematika inflace Nezaměstnanost Platební bilance C. Mikroekonomie Nabídka a poptávka Chování spotřebitele Chování firem Trhy Trh výrobních faktorů Tržní selhání D. Obchodní korespondence Životopis, motivační dopis

5 19. Strukturovaný životopis Adresy Písemnosti při nákupu a prodeji Písemnosti při obchodování Písemnosti při řízení podniku Písemnosti při řízení podniku, personální písemnosti Jednoduché právní listiny Dopisy občana organizaci Osobní dopisy E. Obchodní právo III Druhy obchodů Uzavírání obchodních smluv, vznik závazku Zajišťovací instituty Čas v obchodním právu Kupní smlouva, smlouva o dílo Leasing, Bankovní služby Smlouva o prodeji podniku, smlouva o kontrolní činnosti, smlouva o tichém společenství Směnky, ostatní cenné papíry F. Občanské právo Právo na ochranu osobnosti Právo vlastnické Dědické právo Závazkové právo Odpovědnost za škodu

6 G. Obchodní právo Jednání podnikatele Obchodní rejstřík Vynálezy, užitné vzory podmínky patentovatelnosti Povaha obchodního tajemství Insolvenční řízení oddlužení Soutěžní právo Daňový řád Správní poplatky Místní poplatky Soudní poplatky H. Podniková ekonomika a management I. Pracovní právo Sjednávání a uzavírání pracovního poměru Změny a skončení pracovního poměru Práva a povinnosti a odpovědnost za škodu J. Práce s PC Zpracování textu Tabulkový procesor Prezentace Grafika K. Právnické výpočty Plynutí času, lhůty a doby Odměna advokáta Náhrada nákladů řízení

7 61. Cestovní náhrady Úroky, splátky, souběh plnění L. Právní informatika Práce s PIS ASPI Online zdroje právních informací ČR On-line zdroje právních informací EU Veřejné registry M. Účetnictví

8 A. Finanční právo II Modelové řešení příkladu Daňový řád Zadání: I. Společnost ABC s.r.o. se sídlem ve vlastní nemovitosti na Nám. Republiky 3, Opavě, zakoupila v minulém roce novou budovu v Chebu na ul. Osvobození 10, kam přesunula část svých podnikatelských aktivit, čímž zvýšila svůj roční obrat o 1 mil. Kč. Určete místní příslušnost správce daní. Řešení: Místní příslušnost správce daně se určí podle druhu daně. Dle ustan. 13 odst.1) daňového řádu, se (obecně ) řídí místní příslušnost správce daně sídlem právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. V daném případě bude správce daně (pro daň z příjmu právnických osob) Finanční úřadu v Opavě. Místní příslušnost správce daně z nemovitostí bude Finanční úřad v Chebu, neboť dle ustanovení 13 odst.1) daňového řádu, u daní z nemovitostí je správce daně místně příslušný správce daně v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází. 8

9 1. Daňový řád I. Karel Polák se jako hlavní účetní společnosti A.B.C. s.r.o. dostavil ke kontrole ke správci daně. Spolu s účetními doklady předložil správci daně také svou pracovní smlouvu, ze které vyplývá, že je hlavní účetní a dále svou pracovní náplň, v níž má uvedeno mj., že připravuje, předkládá a jedná se správcem daně. Může správce daně pokračovat s Karlem Polákem a provést kontrolu na základě těchto předložených dokumentů? II. Jan Novák se před 2 roky rozvedl a z rodinného domu, který vlastnila manželka, se odstěhoval na ubytovnu v Opavě, ul. Dlouhá 5. Trvalý pobyt od té doby má hlášený na ohlašovně MěÚ Opava, Hlavní náměstí 1. Od loňského roku bydlí u přítelkyně v Pardubicích ul. Horní 40, která však odmítla, aby se Jan Novák zde přihlásil k trvalému pobytu. Určete místně příslušnost správce daně. III. Jana Nováková se dostavila jako podnikající fyzická osoba ke správci daně. Správce daně požadoval prokázání totožnosti, což odmítla. Co v dané chvíli může správce daně dělat? IV. Jednatel společnosti HK s.r.o. Ing. Josef Man obdržel od správce dně výzvu, aby se dostavil k provedení daňové kontroly. V této chvíli však má zlomenou nohu a nemůže se dostavit. Co může učinit? V. Josef Novák, deset let OSVČ, byl 6 měsíců hospitalizován na psychiatrické léčebně z důvodu špatného psychického stavu. Nyní byl propuštěn do domácího ošetření, ale jeho zdravotní stav ještě není dobrý. Správce daně zahájil daňovou kontrolu. Může v kontrole pokračovat? VI. Správce daně stanovil dne společnosti ABC s.r.o., aby předložila příslušné podklady ke kontrole ve lhůtě 5 dnů. Napište přesně dle kalendáře - dny, kdy může společnost doklady správci předložit. 9

10 VII. Správce daně stanovil dne společnosti ABC s.r.o., aby předložila příslušné podklady ke kontrole ve lhůtě 5 dnů. Napište přesně dle kalendáře - dny, kdy může společnost doklady správci předložit. VIII. Správce daně stanovil dne společnosti ABC s.r.o., aby předložila příslušné podklady ke kontrole ve lhůtě 5 dnů. Napište přesně dle kalendáře - dny, kdy může společnost doklady správci předložit. IX. Správce daně zaslal dne společnosti ABC s.r.o. doporučený dopis. Poštovní doručovatel dne v sídle společnosti nikoho nezastihl. Co bude následovat? Jak bude společnosti doručeno a kdy? X. Josef Novák našel dne ve své poštovní schránce oznámení o uložení poštovní zásilky doporučeného dopisu od Finančního úřadu. Protože předpokládá vyčíslený nedoplatek daně, rozhodl se dopis na poště nevyzvednout. Co to bude pro Josefa Nováka znamenat? Jak bude finanční úřad postupovat? XI. Správce daně zjistil, že poplatník podnikající fyzická osoba Miroslav Kolenovský je osoba s neznámým pobytem. Jak bude správce daně pokračovat v daňové kontrole a ve vyměření daně? XII. Správce daně vyzval Jaromíra Horáka, aby jako bývalý zaměstnanec společnosti A.B.C. s.r.o. (již není zaměstnán 8 měsíců) podal vysvětlení k probíhající kontrole. Má povinnost Jaromír Horák dostavit se ke správci daně? XIII. Správce daně vyzval společnost A.B.C. s.r.o. aby se s příslušnými doklady dostavila ke správci daně k provedení daňové kontroly. Jednatel společnosti A.B.C. s.r. o. s daňovou kontrolou nesouhlasí a chce, aby správce daně v případě, že má zájem na daňové kontrole se dostavil přímo do společnosti. Má na to právo nebo musí se dostavit ke správci daně? 10

11 2. Správní poplatky XIV. Jaromír Novák a Marie Nováková jakožto spolumajitelé pozemků podali dne žádost na Obecním úřadě v Kocourkově o stavební povolení. Uveďte, kdo bude povinen a v jaké výši zaplatit správní poplatek. XV. Jaromír Novák a Marie Nováková jakožto spolumajitelé pozemků podali žádost na Obecním úřadě v Kocourkově o stavební povolení dne Ke dni správní poplatek nebyl zaplacen. Co bude následovat? Jaké práva a povinnosti má Obecní úřad v Kocourkově? Jaké následky to může pro manželé Jaromíra Nováka a Marii Novákovou mít? XVI. Jaromír Novák a Marie Nováková jakožto spolumajitelé pozemků podali dne žádost na Obecním úřadě v Kocourkově o stavební povolení a dne v pokladně Obecního úřadu v Kocourkově zaplatili správní poplatek. Dne se Jaromír Novák a Marie Nováková dostavili osobně na Obecní úřad v Kocourkově a vzali svou žádost o stavební povolení zpět, protože se rozhodli, že stavět rodinný dům nebudou. Uveďte, co bude se zaplaceným správním poplatkem? XVII. Uveďte, kdo na Obecním úřadě v Kocourkově vykoná kontrolu nad správným vyměřením a vybíráním správních poplatku a napište jaké má pravomoci v případě zjištění nedostatků. XVIII. Zjistí-li příslušný kontrolní orgán (uveďte který) u Obecního úřadu v Kocourkově, že bylo právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uveďte, co bude následovat. XIX. Miroslav Novák požádal Úřad práce v Kladně o přiznání podpory v nezaměstnanosti a jeho manželka Marie Nováková požádala Okresní správu sociálního zabezpečení v Kladně o přiznání starobního důvodu. U každého uveďte výši správního poplatku a označte, u kterého správního orgánu bude zaplacen. 11

12 XX. Miroslav Novák bude v době parlamentních voleb mimo svoje trvalé bydliště na služební cestě v Praze. Svého volebního práva však chce využít. Požádá proto, aby mu byl vystaven voličský průkaz. Jaká bude výše správního poplatku a v jakém termínu musí správní poplatek zaplatit? XXI. Městský úřad v Kocourkově rozhodl z důvodu větší přehlednosti rozdělit ulici Horní na dvě části a nově vzniklou část pojmenovat na ulici Vyšší. Občané nyní mají povinnost požádat o změnu trvalého bydliště v občanském průkaze. Budou v tomto případě platit správní poplatek? 12

13 3. Místní poplatky XXII. Společnost ABC s.r.o. se sídlem Horní ulice 20, Přerov je bezpečnostní agentura zajištující hlídání objektů se psy v Olomouckém a Moravskoslezské kraji. Vlastní celkem 10 psů. Z toho 3 psy jsou v objektu v okrese Přerov, 2 psy jsou v objektech v městě Šumperk, 4 psy jsou v městě Nový Jičín a 1 pes je v objektu ve Frýdku Místku. Určete, kde bude společnost ABC s.r.o. platit místní poplatek ze psů a v jaké maximální výši. XXIII. Jaroslav Kolenovský je 89letý osamělý člověk, žijící pouze ze svým starým psem. Má povinnost také platit místní poplatek ze psa? XXIV. Magdaléna Markovičová je těžce zdravotně postižená a v současné době je i nezaměstnaná. Žije sama v rodinném domku v obci Kocourkov se svým pětiletým psem. Požádala proto obecní úřad o prominutí zaplatit poplatek ze psa, který v dané obci ční 1 000,-Kč za rok. Obecní úřad její žádosti částečně vyhověl a zaslal paní Markovičové novou složenku na zaplacení místního poplatku ze psa ve výši 500,-Kč za rok. Postupoval obecní úřad správně? XXV. Jaroslav Kolenovský se přestěhoval v srpnu z Pardubic, které bydlel v rodinném domku s desetiletým psem do obce Kocourkov, okres Přerov. Následně obdržel od obecního úřadu složenku na zaplacení místního poplatku ze psa pro rok 2012 ve výši 1 500,-Kč s termínem splatnosti do Postupoval obecní úřad v daném případě správně? XXVI. Miroslav Kolomajzník ke svým 80. narozeninám obdržel od dětí zaplacen lázeňský pobyt v Lázních Teplice nad Bečvou na 21 dnů. Při nástupu do lázní ho v recepci informovali, že do 5ti dnů se má dostavit na městský úřad a v pokladně městského úřadu zaplatit lázeňský poplatek. Musí se Miroslav Kolomajzník dostavit ve lhůtě 5 dnů k zaplacení lázeňského poplatku a kolik bude platit? 13

14 XXVII. Magdaléna Pavlištiková je svobodná matka a žije s dvouletou dcerou sama v obci Kocourkov. Od obecního úřadu obdržela složenku na zaplacení poplatku za svoz tuhého domovního odpadu za sebe i za svou dvouletou dceru. Protože její dvouletá dcera ještě žádný odpad neprodukuje, zaplatila pouze za sebe. Postupoval obecní úřad správně, a jak bude danou situaci řešit? XXVIII. Magdaléna Kolenovská nezaplatil v dané lhůtě Obecnímu úřadu v Kocourkově místní poplatek za psa ve vši 500,-Kč. Napište, jak bude postupovat obecní úřad. XXIX. Vzhledem k velkému počtu psů v obci se rozhodl obecní úřad na základě projednání s občany a na základě vydání obecně závazné vyhlášky zvýšit místní poplatek za psa na 5 000,-Kč za rok. Byl tento postup správný? 14

15 4. Soudní poplatky XXX. Jaroslav Kolomajzník a jeho sestra Markéta Dočekalová jako spolumajitelé pozemku podali žalobní návrh na zaplacení kupné ceny pozemku ve výši ,- Kč. Kdo bude platit soudní poplatek a v jaké výši? XXXI. Jaroslav Kolomajzník a Daniela Kolomajzníková podali návrh na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů. O rozvod požádala Daniela Kolomajzníková. Kdo bude povinen zaplatit soudní poplatek? XXXII. Jaroslav Kolomajzník jako zaměstnanec Markéty Dočekalové, která mu dlouhodobě neplatí mzdu, podal návrh na insolvenční řízení (konkurz). V té době také Markéta Dočekalová jako podnikající fyzická osoba podala sama na sebe návrh na konkurz. Kdo bude platit soudní poplatek? XXXIII. Jaroslav Kolomajzník podal odvolání proti rozhodnutí soudu 1. Stupně, ve kterém je zavázán zaplatit Markétě Dočkalové částku ,-Kč spolu s příslušenstvím, protože s ním nesouhlasí. Musí při podání odvolání zaplatit soudní poplatek, popř. v jaké výši? XXXIV. Markéta Dočkalová podala poštou návrh na vydání platebního rozkazu, na základě kterého jí má Jaroslav Kolomajzník zaplatit částku ,-Kč s příslušenstvím. Kdo bude platit soudní poplatek a v jaké výši a v jakém termínu? XXXV. Kamila Novobilská podala návrh na vydání elektronického platebního rozkazu na zaplacení částky ,-Kč s příslušenstvím Mojmírem Horkým. Kdo bude platit soudní poplatek, v jaké výši a v jakém termínu? XXXVI. Soud vyzval Jindřicha Poborského k zaplacení soudního poplatku za podání odvolání. Jindřich Poborský ani na výzvu soudu nereagoval, nezaplatil, na soud napsal dopis, ve kterém sdělil, že se soudním poplatkem nesouhlasí, že má soud soudní poplatek vymáhat 15

16 XXXVII. po druhé straně sporu, která spor vyvolala. Co bude následovat jak bude postupovat v dané věci soud? Jaroslava Kolenovská podala dne návrh na vydání platebního rozkazu a zaplatila soudní poplatek. Dne vzala svůj návrh zpět, protože jí dlužník dluh zaplatil. Má právo na vrácení soudního poplatku? XXXVIII. Markéta Kolomajzníková a Jaroslav Kolomajzník jsou manželé. Markéta Kolomajzníková podala návrh na rozvod manželství a zaplatila soudní poplatek. Při prvním jednání dne soud vynesl rozsudek, ve kterém manžele rozvedl. Při ústním jednání si oba manželé ponechali lhůtu na odvolání. Dne Markéta Kolomajzníková vzala svůj návrh na rozvod manželství zpět. Může nyní požádat o vrácení soudního poplatku? Bude jí vyhověno? XXXIX. Olina Novotná je svobodná matka, která si podala návrh na zahájení řízení o příspěvek na výživu od otce dítěte. Kdo bude povinen zaplatit soudní poplatek. Olina Novotná nebo otec dítěte a v jaké výši? XL. Miroslava Novotná má od nárok na vrácení soudního poplatku. Co musí učinit, a v jaké době, aby soudní poplatek jí byl vrácen? 16

17 B. Makroekonomie Modelové řešení příkladu makroekonomické agregáty Zadání: XLI. Určete výši čistého domácího produktu (NDP) a čistého exportu (NX), znáte-li následující informace (vyjádřeny v mld. Kč) HDP = 7 500; Ig = 500; In = 250; C = 2500; G = Vzor řešení: NDP = HDP amortizace NDP = ( ) NDP = NX = HDP C Ig In G NX = NX = Závěr: Výše čistého domácího produktu je mld. Výše čistého exportu je mld. 17

18 5. Makroekonomické agregáty, model důchod-výdaje XLII. Určete, jak by se změnila nebo zda by došlo ke změně hodnoty hrubého domácího produktu, kdyby: - Paní Fialová sklidila velkou úrodu řepy, kterou si doma zavařila a to v hodnotě 1 000,- Kč. - Továrna firmy Baťa, která je umístěna v Indii vyprodukovala za rok obuv (dětské sandálky) v hodnotě ,- Kč. - Škoda Mladá Boleslav začala vyrábět v Boleslavi autosedačky a vyprodukovala sedačky v hodnotě ,- Kč. XLIII. Jaká je výše nominálního HDP, víme-li, že reálný HDP je mld. a výše inflace 3 %. XLIV. Určete, jak se změní úroveň inflace, když nominální i reálný HDP vzroste o 5%? XLV. Vypočtěte výši čistého domácího produktu, znáte-li následující informace. - G = 550 mld. - a = 60 mld. - IM = 700 mld. - C = 900 mld. - Ig = 850 mld. - EX = 900 mld. XLVI. Z níže uvedených hodnot: - Určete výši transferových plateb - Určete hodnotu multiplikátoru - Jaká je úroveň rovnovážné produkce - Jaká je nová úroveň rovnovážné produkce při poklesu t na 30 %? - Graficky znázorněte pomocí modelu důchod-výdaje A A = 850 mld. C A = 340 mld. 18

19 c = 0,7 t = 40 % (0,4) I = 440 mld. G = 270 mld. TA A = 605 mld. XLVII. Je-li Y 1200, mezní skolen ke spotřebě c 0,6 a výše investic I = 400, určete: - výši indukované spotřeby, - výši autonomní spotřeby. (Příklad převzat z BRČÁK, Josef a kolektiv. OBECNÁ EKONOMIE II. Vyd. 1. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., s. 87. ISBN ) XLVIII. Doplňte údaje do grafu a popište situaci, která nastala. Pojmenujte uvedený model. 19

20 XLIX. Z níže uvedených hodnot: - Určete výši transferových plateb - Určete hodnotu multiplikátoru - Jaká je úroveň rovnovážné produkce - Graficky znázorněte pomocí modelu důchod-výdaje A A = 1000 mld. C A = 300 mld. c = 0,7 t = 32 % I = 270 mld. G = 500 mld. TA A = 400 mld. L. Doplňte údaje do grafu a popište situaci, která mohla nastat. 20

21 LI. 6. Agregátní poptávka, agregátní nabídka Znázorněte v následujícím grafu stav ekonomiky recesní mezera. LII. Jaký vliv na křivku AS a AD má růst spotřební daní v ekonomice. Zakreslete situaci do grafu. LIII. Jak se projeví v modelu AS-AD snížení vládních výdajů ve fiktivní ekonomice? Novou situaci znázorněte do grafu. LIV. V modelu AS-AD graficky znázorněte změnu kapitálové zásoby. LV. Co se stane v modelu AS-AD, když dojde k celosvětovému zvýšení cen ropy? Znázorněte tuto situaci graficky. LVI. Ekonomika se nachází v krátkodobé rovnováze, reálný HDP je 700 mld. a cenová hladina je o 15 % nižší, než kdyby vyráběla potenciální produkt. Znázorněte pomocí modelu AS- AD krátkodobou a dlouhodobou rovnováhu ekonomiky. 21

22 LVII. Ekonomika se nachází na svém potenciálním produktu. Pak bankovní soustava zvýší peněžní zásobu. Zároveň vláda vyhlásí zmrazení mezd. Bude dosaženo růstu HDP? Zakreslete situaci do modelu AS-AD. (Příklad použit z: HOLMAN, Robert. Ekonomie. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, s ISBN ) 22

23 7. Teorie peněz LVIII. Jakou funkci v následujících tvrzeních peníze zastávají: - Pan Novák si uložil ,- Kč na důchod. - Cena rohlíku je 1,90 Kč. - účetnictví je vedeno v českých korunách. LIX. Bankovní rezervy ekonomiky činí celkem 20 mld. Veškeré peněžní zůstatky mají podobu bankovních vkladů. Vklady na běžných účtech činí celkem 200 mld. Termínované vklady činí celkem 800 mld. - jaká je peněžní zásoba měřená úzce definovanými penězi (M1)? - jaká je peněžní zásoba měřená široce definovanými penězi (M2)? LX. Situace znázorňuje stav na trhu peněz. Doplňte nutné informace do grafu a současně popište situaci, která nastala. 23

24 8. Peníze v otevřené ekonomice LXI. Paní Nováková se rozhodla jet do Kanady na dovolenou. Na stránkách centrální banky našla kurzovní lístek, viz níže. Kolik korun si musí připravit, aby měla k dispozici 500 CAD? země měna množství kód kurz Indonesie rupie 1000 IDR 2,079 Izrael šekel 1 ILS 5,112 Japonsko jen 100 JPY 25,276 Jihoafrická rep. rand 1 ZAR 2,284 Jižní Korea won 100 KRW 1,838 Kanada dolar 1 CAD 19,946 Litva litas 1 LTL 7,353 Lotyšsko lat 1 LVL 36,472 Maďarsko forint 100 HUF 8,930 LXII. Guvernér centrální banky vystoupil na tiskové konferenci s prohlášením, že centrální banka v příštím roce podpoří ekonomický růst tak, že sníží úrokové míry. Jaký toto prohlášení bude mít vliv na měnový kurz? LXIII. Česká koruna apreciovala, jaký toto bude mít dopad na cenu českého skla na japonském trhu? 24

25 9. Problematika inflace LXIV. V roce 1998 byla zjištěna míra inflace v ČR 6,8 % a v Maďarsku 10,3 %. O kolik procent se lišila míra inflace v Maďarsku oproti ČR? LXV. Spotřebitelský koš dané změně je uveden v tabulce níže. Tabulka současně ukazuje změnu cen zboží v koši. Určete skutečnou výši inflaci. Poměr zastoupení ve spotřebitelském koši Změna cen Bydlení 40 % 30 % Energie 40 % 15 % Potraviny 10 % 5 % Doprava 10 % 5 % LXVI. Skutečná míra inflace je 10 %, očekávaná míra inflace je 5 %. Kdo na této situaci vydělává? Dlužníci, věřitelé nebo nikdo? LXVII. V roce 2010 byla míra inflace v ČR 3 %, v roce 2011 inflace klesla o 0,5 %, tj. na 2,5 %. Popsaná situace zobrazuje deflaci nebo desinflaci? 25

26 10. Nezaměstnanost LXVIII. Mezi ekonomicky neaktivní obyvatelstvo nepatří: - ženy v domácnosti, - studenti, - pracující důchodci, - uchazeči o zaměstnání registrovaní na ÚP. LXIX. V ekonomice existuje v současné době nezaměstnaných horníků neúspěšně hledajících práci ve svém oboru, zatím co firmy vyrábějící monitory neúspěšně hledají techniků. O jaký typ nezaměstnanosti se jedná? LXX. V ekonomice je celkem obyvatel, z tohoto počtu 60 % ekonomiky aktivních. Statistický úřad oznámil míru nezaměstnanosti 7 %. Kolik osob je nezaměstnaných, tj. hledá práci? LXXI. Trh práce sklářů dosahoval rovnováhy při průměrné měsíční mzdě ,- Kč a zaměstnanosti pracovníků. Důsledkem recese došlo k poklesu poptávky po českém skle a následně k poklesu poptávku po práci sklářů. Ve sklářském průmyslu však působí odborová organizace, které se podařilo zafixovat mzdy ve výši ,- Kč, tj. zabránili tlaku na snížení mezd pracovníkům. Znázorněte graficky popsanou situaci na trhu práce sklářů. Jaká byla zaměstnanost po poklesu poptávky? Pokud došlo k nárůstu nezaměstnanosti, jedná se o dobrovolnou nebo nedobrovolnou nezaměstnanost? 26

27 LXXII. 11. Platební bilance Do níže uvedené tabulky doplňte změnu devizových rezerv ROK Běžný účet - 40,6-80,9-79,1-110,5 Finanční účet 345,6 240,3 256,7 189,2 Opomenutí a kurzové 23,2 18,4-15,5-13,4 rozdíly Změna devizových rezerv LXXIII. Centrální banka snížila peněžní zásobu. Měnový kurz je volně pohyblivý. Jaký bude mít tento krok důsledek na obchodní bilanci v krátkém období? LXXIV. Česká republika dostala od mezinárodní organizace peněžitou pomoc, na financování dostavby dálnice Praha/Ostrava. Do kterého položky běžného účtu platební bilance se tato pomoc promítne (Obchodní bilance, Bilance služeb, Bilance výnosů, Běžné převody)? LXXV. Jak byste zhodnotili následující tvrzení: Česká ekonomika je malou otevřenou ekonomikou s intenzivním zahraničním obchodem. Proto zvýšení peněžní zásoby nepovede k růstu inflace, nýbrž ke zvýšení schodku obchodní bilance. Je to pravda? (Příklad použit z: HOLMAN, Robert. Ekonomie. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, s ISBN ) 27

28 C. Mikroekonomie Modelové řešení příkladu stanovení rovnovážné ceny na trhu Zadání: I. V níže uvedené tabulce je popsána situace na trhu s jablečným moštem (nabízené a optávané množství moštu při uvedených cenách). Využijte dat v tabulce a zakreslete křivku poptávky a nabídky, určete rovnovážný bod. Cena jablečného moštu Poptávané množství Nabízené množství moštu v (1 l) moštu v l/měsíc l/měsíc 20, , , , , , Řešení: Závěr: Rovnovážný bod, tj. rovnovážná cena je 30,- za 1 litr jablečného moštu. 28

29 12. Nabídka a poptávka LXXVI. Určete, o jaké produkty se jedná substituty/komplementy. - Káva/Čaj - Čaj/Cukr - Auto/čistící prostředek na mytí oken aut - Rukavice pletené/kožené - Motorka/šampón na vlasy - Puget růží/váza - Nafta/benzín - Lampa/žárovka - Pentilka/tuha - Levá bota/pravá bota - Tramvaj/autobus LXXVII. Graficky znázorněte substituty a komplementy. LXXVIII. Které z faktorů nemají vliv na nabídku kofoly: - růst cen kofoly, - růst cen kofči, - změna technologie výroby kofoly urychlující výrobu, - růst mezd zaměstnanců firmy: AUTOCONT (tito zaměstnanci mají rádi coca colu). 29

30 LXXIX. V níže uvedené tabulce je popsána situace na trhu s jablečným moštem (nabízené a optávané množství moštu při uvedených cenách). Cena jablečného Nabízené Poptávané množství moštu množství moštu moštu v l/měsíc (1 l) v l/měsíc 20, , , , , , Díky špatnému počasí byla velká neúroda hrušek, a následně prudce vzrostla cena hruškového moštu. Bude mít tento jev vliv trh jablečného moštu? Pokud ano - jaký + naznačte graficky dojde-li k posunu jakékoliv z křivek, naznačte nový rovnovážný bod. Vzhledem k velké úrodě jablek vstoupily na trh s jablečným moštem nové firmy. Graficky znázorněte a naznačte nový rovnovážný bod. LXXX. Co se stalo v níže uvedeném grafu? Vymyslete virtuální příběh popisující tento graf a vyznačte, co je v grafu potřebné. 30

31 LXXXI. Spočítejte přebytek spotřebitele, Graficky znázorněte pomocí křivky poptávky. ¼ pizzy Cena, kterou jsem ochotna Přebytek Tržní cena ¼ pizzy zaplatit za ¼ pizzy spotřebitele 1 ks ks ks ks ks

32 13. Chování spotřebitele LXXXII. Vypočtěte mezní užitek vč. chybějícího celkového užitku. Spotřebované Celkový užitek množství pizzy za (TU) den Mezní užitek (MU) 1 ks 50 2 ks 90 3 ks ks 5 ks 150 LXXXIII. Manželé Braunovi mají měsíční rozpočet (na 30 dní) 3 000,- Kč. Vzhledem k jejich nesnášenlivosti lepku mohou spotřebovávat pouze bezlepkové potraviny, které nakupují ve specializovaných prodejnách. Jedná se o bezlepkovou mouku a bezlepkové těstoviny. Oba statky jsou dražší, než potraviny obsahují lepek. Cena bezlepkové mouky (1 kg) je 66,- Kč a cena bezlepkových těstovin 91,- Kč (balení). - Nakreslete rozpočtovou linii a prostřednictvím indiferenční analýzy znázorněte, který statek přináší Braunovým větší uspokojení. - Kolik balení bezlepkových těstovin si mohou měsíčně Braunovi dovolit, když dojde k nečekanému prudkému zdražení na 124,- Kč za balení? LXXXIV. Jaké vlastnosti mají indiferenční křivky? LXXXV. Pan Rychlý spotřebovává dva statky pizzu a kofolu. Rozpočet, který na denní spotřebu těchto dvou statků je 500,- Kč. Cena pizzy je 119,- Kč a kofoly je 28,- Kč. - Nakreslete rozpočtovou linii. - Nalezněte s pomocí indiferenčních křivek kombinaci pizzy a kofoly, která panu Rychlému přináší největší uspokojení. 32

33 - Jak se změní situace, vzroste-li panu Rychlému rozpočet na denní spotřebu obou statků z 500,- na 800,- Kč? - Jak bude vypadat situace, změní-li se cena kofoly z 28,- Kč na 40,- Kč (nalezněte s pomocí indiferenčních křivek kombinaci pizzy a kofoly, která panu Rychlému přináší největší uspokojení). Rozpočet zůstává nezměněn ve výši 800,- Kč. 33

34 14. Chování firem LXXXVI. Pan David se rozhodl vyrábět pizzu, níže uvedená tabulka ukazuje jaké má fixní a variabilní náklady výroby a dále jaká je na trhu cena pizzy. Pizza ks/hodina Fixní náklady Variabilní náklady Celkové náklady Mezní náklady Cena/ pizza Celkový příjem Celkový zisk Průměrné fixní Průměrné Průměrné Průměrný Mezní náklady variabilní celkové náklady příjem příjem náklady 34

35 LXXXVII. Zjistěte, kolik pizzy má pan David vyrobit, aby ve své firmě maximalizoval ZISK. Dopočítejte: celkové a mezní náklady, celkový příjem, celkový zisk (doplňte do tabulek výše) a dále průměrné fixní/variabilní/celkové náklady, průměrný/mezní příjem a pokuste se graficky znázornit. 35

36 15. Trhy LXXXVIII. Vzhledem k velmi dobrým povětrnostním podmínkám se podařilo pěstitelům kávy zpracovat a připravit k prodeji velké množství kávy. - Jak se tato situace projeví na trhu s kávou popište a graficky znázorněte. - Bude mít velká úroda vliv na trh s kávovary a espressy? Pokud ano, jaký znázorněte také graficky. LXXXIX. V souvislosti s vlnou otrav metylalkoholem vyhlásila vláda začátkem roku 2013 okamžitou částečnou prohibici a tím zcela zakázala prodej a nalévání tvrdého alkoholu nad 20 procent na celém území státu. - Jak se tato situace projevila na trhu s tvrdým alkoholem? - Myslíte si, že poptávka po alkoholu nad 20 procent je elastická nebo neelastická? - Jak se tato situace projevila na trhu s tvrdým alkoholem? - Myslíte si, že poptávka po alkoholu nad 20 procent je elastická nebo neelastická? XC. Koncem roku 2013 se zvýšila konzumace tvrdého alkoholu, nicméně oproti začátku roku je podstatně nižší. Jak se stávající situace promítla trhu s alkoholem? Jaká situace je na trhu s vínem (za předpokladu, že konzumenti upřednostňují místo tvrdého alkoholu víno)? XCI. Který předpoklad s níže uvedených necharakterizuje dokonale konkurenční trh? - Stejnorodý produkt - Firma ovlivňuje cenu - Neexistence překážek pro vstup do odvětví - Existence dokonalé informovanosti - Existence dokonalé mobility 36

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie 23.9.2003 CS 179 2. VOLNÝ POHYB OSOB A. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ iv) za oddíl J. ITÁLIE se vkládají nové oddíly, které znějí: 1. 31971 R 1408: Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_23 Jméno

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Tematický okruh: písemná a elektronická komunikace na Státních zkouškách

Tematický okruh: písemná a elektronická komunikace na Státních zkouškách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Vzory jednoduchých právních písemnosti

Vzory jednoduchých právních písemnosti Vzory jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dlužní úpis Potvrzuji, že jsem si dnes vypůjčila

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 2 PRÁVO PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4105 281 ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora 1. Působnost směrnice 1.1. Směrnice stanoví základní pravidla a podmínky správy pohledávek bytového hospodářství (BH) města, postupy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: obec ulice, číslo domu PSČ Adresa

Více