Sbírka praktických příkladů k vybraným předmětům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka praktických příkladů k vybraným předmětům"

Transkript

1 Sbírka praktických příkladů k vybraným předmětům vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ SOKRATES na trhu práce pod registračním číslem CZ.1.07/2.1.00/ Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a Mateřská škola SOKRATES 2013

2 Úvodem Jedním z výstupů projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ SOKRATES na trhu práce pod registračním číslem CZ.1.07/2.1.00/ je také tato sbírka příkladů. Po sestavení sbírky v minulém roce byly materiály využívány v rámci inovovaných předmětů, a to zejména během cvičení. Na základě zkušeností ve výuce, zkušeností z absolutoria studentů Vyšší odborné školy Sokrates a zároveň vzhledem k úpravě legislativy dotýkající se některých předmětů bylo přistoupeno k aktualizaci některých okruhů. Aktualizovány byly zejména následující okruhy: - Obchodní právo - Občanské právo - Mikroekonomie - Makroekonomie - Práce s PC - Obchodní korespondence V právnicky orientovaných předmětech (obchodní právo, občanské právo) byly zejména upraveny modelové příklady, došlo k jejich rozšíření, a byly zapracovány další vzorové příklady tak, aby studenti lépe pochopili probírané učivo a jeho praktickou aplikaci. Tyto okruhy byly mimo jiné rozšířeny o příklady, které mají studentům napomoci chápat souvislosti daných předmětů, vést studenty k samostatnému uvažování a zlepšit uplatnitelnost získaných znalostí v budoucím zaměstnání. Předměty Mikroekonomie a Makroekonomie byly rozšířeny o další vzorové příklady, neboť na základě zkušeností z absolutoria studentů Vyšší odborné školy Sokrates byly zjištěny četné nedostatky znalostí studentů těchto okruhů. Předměty byly také aktualizovány tak, aby byly zohledněny změny v metodologii některých výpočtů (míra nezaměstnanosti) zavedené v roce Také došlo k hlubšímu propojení teorie s praxí, v rámci vybraných příkladů jsou studenti vedeni k práci s aktuálními ekonomickými údaji, které si musejí samostatně získat z relevantních datových zdrojů (kupř. Český statistický úřad, Česká národní banka). Předmět Práce s PC a Obchodní korespondence byl rozšířen o nové příklady procvičující znalosti studentů zejména s prací v textovém editoru tak, aby byli schopni bezproblémově

3 zpracovat své závěrečné práce, a to nejenom po stránce odborné, ale také po stránce formální. Stávající příklady byly dále rozšířeny o procvičení tvorby různých typů životopisu či motivačního dopisu tak, aby byli absolventi VOŠ Sokrates schopni zaujmout potencionálního zaměstnavatele a zvýšili pravděpodobnost svého uplatnění na trhu práce.

4 Obsah A. Finanční právo II Daňový řád Správní poplatky Místní poplatky Soudní poplatky B. Makroekonomie Makroekonomické agregáty, model důchod-výdaje Agregátní poptávka, agregátní nabídka Teorie peněz Peníze v otevřené ekonomice Problematika inflace Nezaměstnanost Platební bilance C. Mikroekonomie Nabídka a poptávka Chování spotřebitele Chování firem Trhy Trh výrobních faktorů Tržní selhání D. Obchodní korespondence Životopis, motivační dopis

5 19. Strukturovaný životopis Adresy Písemnosti při nákupu a prodeji Písemnosti při obchodování Písemnosti při řízení podniku Písemnosti při řízení podniku, personální písemnosti Jednoduché právní listiny Dopisy občana organizaci Osobní dopisy E. Obchodní právo III Druhy obchodů Uzavírání obchodních smluv, vznik závazku Zajišťovací instituty Čas v obchodním právu Kupní smlouva, smlouva o dílo Leasing, Bankovní služby Smlouva o prodeji podniku, smlouva o kontrolní činnosti, smlouva o tichém společenství Směnky, ostatní cenné papíry F. Občanské právo Právo na ochranu osobnosti Právo vlastnické Dědické právo Závazkové právo Odpovědnost za škodu

6 G. Obchodní právo Jednání podnikatele Obchodní rejstřík Vynálezy, užitné vzory podmínky patentovatelnosti Povaha obchodního tajemství Insolvenční řízení oddlužení Soutěžní právo Daňový řád Správní poplatky Místní poplatky Soudní poplatky H. Podniková ekonomika a management I. Pracovní právo Sjednávání a uzavírání pracovního poměru Změny a skončení pracovního poměru Práva a povinnosti a odpovědnost za škodu J. Práce s PC Zpracování textu Tabulkový procesor Prezentace Grafika K. Právnické výpočty Plynutí času, lhůty a doby Odměna advokáta Náhrada nákladů řízení

7 61. Cestovní náhrady Úroky, splátky, souběh plnění L. Právní informatika Práce s PIS ASPI Online zdroje právních informací ČR On-line zdroje právních informací EU Veřejné registry M. Účetnictví

8 A. Finanční právo II Modelové řešení příkladu Daňový řád Zadání: I. Společnost ABC s.r.o. se sídlem ve vlastní nemovitosti na Nám. Republiky 3, Opavě, zakoupila v minulém roce novou budovu v Chebu na ul. Osvobození 10, kam přesunula část svých podnikatelských aktivit, čímž zvýšila svůj roční obrat o 1 mil. Kč. Určete místní příslušnost správce daní. Řešení: Místní příslušnost správce daně se určí podle druhu daně. Dle ustan. 13 odst.1) daňového řádu, se (obecně ) řídí místní příslušnost správce daně sídlem právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. V daném případě bude správce daně (pro daň z příjmu právnických osob) Finanční úřadu v Opavě. Místní příslušnost správce daně z nemovitostí bude Finanční úřad v Chebu, neboť dle ustanovení 13 odst.1) daňového řádu, u daní z nemovitostí je správce daně místně příslušný správce daně v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází. 8

9 1. Daňový řád I. Karel Polák se jako hlavní účetní společnosti A.B.C. s.r.o. dostavil ke kontrole ke správci daně. Spolu s účetními doklady předložil správci daně také svou pracovní smlouvu, ze které vyplývá, že je hlavní účetní a dále svou pracovní náplň, v níž má uvedeno mj., že připravuje, předkládá a jedná se správcem daně. Může správce daně pokračovat s Karlem Polákem a provést kontrolu na základě těchto předložených dokumentů? II. Jan Novák se před 2 roky rozvedl a z rodinného domu, který vlastnila manželka, se odstěhoval na ubytovnu v Opavě, ul. Dlouhá 5. Trvalý pobyt od té doby má hlášený na ohlašovně MěÚ Opava, Hlavní náměstí 1. Od loňského roku bydlí u přítelkyně v Pardubicích ul. Horní 40, která však odmítla, aby se Jan Novák zde přihlásil k trvalému pobytu. Určete místně příslušnost správce daně. III. Jana Nováková se dostavila jako podnikající fyzická osoba ke správci daně. Správce daně požadoval prokázání totožnosti, což odmítla. Co v dané chvíli může správce daně dělat? IV. Jednatel společnosti HK s.r.o. Ing. Josef Man obdržel od správce dně výzvu, aby se dostavil k provedení daňové kontroly. V této chvíli však má zlomenou nohu a nemůže se dostavit. Co může učinit? V. Josef Novák, deset let OSVČ, byl 6 měsíců hospitalizován na psychiatrické léčebně z důvodu špatného psychického stavu. Nyní byl propuštěn do domácího ošetření, ale jeho zdravotní stav ještě není dobrý. Správce daně zahájil daňovou kontrolu. Může v kontrole pokračovat? VI. Správce daně stanovil dne společnosti ABC s.r.o., aby předložila příslušné podklady ke kontrole ve lhůtě 5 dnů. Napište přesně dle kalendáře - dny, kdy může společnost doklady správci předložit. 9

10 VII. Správce daně stanovil dne společnosti ABC s.r.o., aby předložila příslušné podklady ke kontrole ve lhůtě 5 dnů. Napište přesně dle kalendáře - dny, kdy může společnost doklady správci předložit. VIII. Správce daně stanovil dne společnosti ABC s.r.o., aby předložila příslušné podklady ke kontrole ve lhůtě 5 dnů. Napište přesně dle kalendáře - dny, kdy může společnost doklady správci předložit. IX. Správce daně zaslal dne společnosti ABC s.r.o. doporučený dopis. Poštovní doručovatel dne v sídle společnosti nikoho nezastihl. Co bude následovat? Jak bude společnosti doručeno a kdy? X. Josef Novák našel dne ve své poštovní schránce oznámení o uložení poštovní zásilky doporučeného dopisu od Finančního úřadu. Protože předpokládá vyčíslený nedoplatek daně, rozhodl se dopis na poště nevyzvednout. Co to bude pro Josefa Nováka znamenat? Jak bude finanční úřad postupovat? XI. Správce daně zjistil, že poplatník podnikající fyzická osoba Miroslav Kolenovský je osoba s neznámým pobytem. Jak bude správce daně pokračovat v daňové kontrole a ve vyměření daně? XII. Správce daně vyzval Jaromíra Horáka, aby jako bývalý zaměstnanec společnosti A.B.C. s.r.o. (již není zaměstnán 8 měsíců) podal vysvětlení k probíhající kontrole. Má povinnost Jaromír Horák dostavit se ke správci daně? XIII. Správce daně vyzval společnost A.B.C. s.r.o. aby se s příslušnými doklady dostavila ke správci daně k provedení daňové kontroly. Jednatel společnosti A.B.C. s.r. o. s daňovou kontrolou nesouhlasí a chce, aby správce daně v případě, že má zájem na daňové kontrole se dostavil přímo do společnosti. Má na to právo nebo musí se dostavit ke správci daně? 10

11 2. Správní poplatky XIV. Jaromír Novák a Marie Nováková jakožto spolumajitelé pozemků podali dne žádost na Obecním úřadě v Kocourkově o stavební povolení. Uveďte, kdo bude povinen a v jaké výši zaplatit správní poplatek. XV. Jaromír Novák a Marie Nováková jakožto spolumajitelé pozemků podali žádost na Obecním úřadě v Kocourkově o stavební povolení dne Ke dni správní poplatek nebyl zaplacen. Co bude následovat? Jaké práva a povinnosti má Obecní úřad v Kocourkově? Jaké následky to může pro manželé Jaromíra Nováka a Marii Novákovou mít? XVI. Jaromír Novák a Marie Nováková jakožto spolumajitelé pozemků podali dne žádost na Obecním úřadě v Kocourkově o stavební povolení a dne v pokladně Obecního úřadu v Kocourkově zaplatili správní poplatek. Dne se Jaromír Novák a Marie Nováková dostavili osobně na Obecní úřad v Kocourkově a vzali svou žádost o stavební povolení zpět, protože se rozhodli, že stavět rodinný dům nebudou. Uveďte, co bude se zaplaceným správním poplatkem? XVII. Uveďte, kdo na Obecním úřadě v Kocourkově vykoná kontrolu nad správným vyměřením a vybíráním správních poplatku a napište jaké má pravomoci v případě zjištění nedostatků. XVIII. Zjistí-li příslušný kontrolní orgán (uveďte který) u Obecního úřadu v Kocourkově, že bylo právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uveďte, co bude následovat. XIX. Miroslav Novák požádal Úřad práce v Kladně o přiznání podpory v nezaměstnanosti a jeho manželka Marie Nováková požádala Okresní správu sociálního zabezpečení v Kladně o přiznání starobního důvodu. U každého uveďte výši správního poplatku a označte, u kterého správního orgánu bude zaplacen. 11

12 XX. Miroslav Novák bude v době parlamentních voleb mimo svoje trvalé bydliště na služební cestě v Praze. Svého volebního práva však chce využít. Požádá proto, aby mu byl vystaven voličský průkaz. Jaká bude výše správního poplatku a v jakém termínu musí správní poplatek zaplatit? XXI. Městský úřad v Kocourkově rozhodl z důvodu větší přehlednosti rozdělit ulici Horní na dvě části a nově vzniklou část pojmenovat na ulici Vyšší. Občané nyní mají povinnost požádat o změnu trvalého bydliště v občanském průkaze. Budou v tomto případě platit správní poplatek? 12

13 3. Místní poplatky XXII. Společnost ABC s.r.o. se sídlem Horní ulice 20, Přerov je bezpečnostní agentura zajištující hlídání objektů se psy v Olomouckém a Moravskoslezské kraji. Vlastní celkem 10 psů. Z toho 3 psy jsou v objektu v okrese Přerov, 2 psy jsou v objektech v městě Šumperk, 4 psy jsou v městě Nový Jičín a 1 pes je v objektu ve Frýdku Místku. Určete, kde bude společnost ABC s.r.o. platit místní poplatek ze psů a v jaké maximální výši. XXIII. Jaroslav Kolenovský je 89letý osamělý člověk, žijící pouze ze svým starým psem. Má povinnost také platit místní poplatek ze psa? XXIV. Magdaléna Markovičová je těžce zdravotně postižená a v současné době je i nezaměstnaná. Žije sama v rodinném domku v obci Kocourkov se svým pětiletým psem. Požádala proto obecní úřad o prominutí zaplatit poplatek ze psa, který v dané obci ční 1 000,-Kč za rok. Obecní úřad její žádosti částečně vyhověl a zaslal paní Markovičové novou složenku na zaplacení místního poplatku ze psa ve výši 500,-Kč za rok. Postupoval obecní úřad správně? XXV. Jaroslav Kolenovský se přestěhoval v srpnu z Pardubic, které bydlel v rodinném domku s desetiletým psem do obce Kocourkov, okres Přerov. Následně obdržel od obecního úřadu složenku na zaplacení místního poplatku ze psa pro rok 2012 ve výši 1 500,-Kč s termínem splatnosti do Postupoval obecní úřad v daném případě správně? XXVI. Miroslav Kolomajzník ke svým 80. narozeninám obdržel od dětí zaplacen lázeňský pobyt v Lázních Teplice nad Bečvou na 21 dnů. Při nástupu do lázní ho v recepci informovali, že do 5ti dnů se má dostavit na městský úřad a v pokladně městského úřadu zaplatit lázeňský poplatek. Musí se Miroslav Kolomajzník dostavit ve lhůtě 5 dnů k zaplacení lázeňského poplatku a kolik bude platit? 13

14 XXVII. Magdaléna Pavlištiková je svobodná matka a žije s dvouletou dcerou sama v obci Kocourkov. Od obecního úřadu obdržela složenku na zaplacení poplatku za svoz tuhého domovního odpadu za sebe i za svou dvouletou dceru. Protože její dvouletá dcera ještě žádný odpad neprodukuje, zaplatila pouze za sebe. Postupoval obecní úřad správně, a jak bude danou situaci řešit? XXVIII. Magdaléna Kolenovská nezaplatil v dané lhůtě Obecnímu úřadu v Kocourkově místní poplatek za psa ve vši 500,-Kč. Napište, jak bude postupovat obecní úřad. XXIX. Vzhledem k velkému počtu psů v obci se rozhodl obecní úřad na základě projednání s občany a na základě vydání obecně závazné vyhlášky zvýšit místní poplatek za psa na 5 000,-Kč za rok. Byl tento postup správný? 14

15 4. Soudní poplatky XXX. Jaroslav Kolomajzník a jeho sestra Markéta Dočekalová jako spolumajitelé pozemku podali žalobní návrh na zaplacení kupné ceny pozemku ve výši ,- Kč. Kdo bude platit soudní poplatek a v jaké výši? XXXI. Jaroslav Kolomajzník a Daniela Kolomajzníková podali návrh na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů. O rozvod požádala Daniela Kolomajzníková. Kdo bude povinen zaplatit soudní poplatek? XXXII. Jaroslav Kolomajzník jako zaměstnanec Markéty Dočekalové, která mu dlouhodobě neplatí mzdu, podal návrh na insolvenční řízení (konkurz). V té době také Markéta Dočekalová jako podnikající fyzická osoba podala sama na sebe návrh na konkurz. Kdo bude platit soudní poplatek? XXXIII. Jaroslav Kolomajzník podal odvolání proti rozhodnutí soudu 1. Stupně, ve kterém je zavázán zaplatit Markétě Dočkalové částku ,-Kč spolu s příslušenstvím, protože s ním nesouhlasí. Musí při podání odvolání zaplatit soudní poplatek, popř. v jaké výši? XXXIV. Markéta Dočkalová podala poštou návrh na vydání platebního rozkazu, na základě kterého jí má Jaroslav Kolomajzník zaplatit částku ,-Kč s příslušenstvím. Kdo bude platit soudní poplatek a v jaké výši a v jakém termínu? XXXV. Kamila Novobilská podala návrh na vydání elektronického platebního rozkazu na zaplacení částky ,-Kč s příslušenstvím Mojmírem Horkým. Kdo bude platit soudní poplatek, v jaké výši a v jakém termínu? XXXVI. Soud vyzval Jindřicha Poborského k zaplacení soudního poplatku za podání odvolání. Jindřich Poborský ani na výzvu soudu nereagoval, nezaplatil, na soud napsal dopis, ve kterém sdělil, že se soudním poplatkem nesouhlasí, že má soud soudní poplatek vymáhat 15

16 XXXVII. po druhé straně sporu, která spor vyvolala. Co bude následovat jak bude postupovat v dané věci soud? Jaroslava Kolenovská podala dne návrh na vydání platebního rozkazu a zaplatila soudní poplatek. Dne vzala svůj návrh zpět, protože jí dlužník dluh zaplatil. Má právo na vrácení soudního poplatku? XXXVIII. Markéta Kolomajzníková a Jaroslav Kolomajzník jsou manželé. Markéta Kolomajzníková podala návrh na rozvod manželství a zaplatila soudní poplatek. Při prvním jednání dne soud vynesl rozsudek, ve kterém manžele rozvedl. Při ústním jednání si oba manželé ponechali lhůtu na odvolání. Dne Markéta Kolomajzníková vzala svůj návrh na rozvod manželství zpět. Může nyní požádat o vrácení soudního poplatku? Bude jí vyhověno? XXXIX. Olina Novotná je svobodná matka, která si podala návrh na zahájení řízení o příspěvek na výživu od otce dítěte. Kdo bude povinen zaplatit soudní poplatek. Olina Novotná nebo otec dítěte a v jaké výši? XL. Miroslava Novotná má od nárok na vrácení soudního poplatku. Co musí učinit, a v jaké době, aby soudní poplatek jí byl vrácen? 16

17 B. Makroekonomie Modelové řešení příkladu makroekonomické agregáty Zadání: XLI. Určete výši čistého domácího produktu (NDP) a čistého exportu (NX), znáte-li následující informace (vyjádřeny v mld. Kč) HDP = 7 500; Ig = 500; In = 250; C = 2500; G = Vzor řešení: NDP = HDP amortizace NDP = ( ) NDP = NX = HDP C Ig In G NX = NX = Závěr: Výše čistého domácího produktu je mld. Výše čistého exportu je mld. 17

18 5. Makroekonomické agregáty, model důchod-výdaje XLII. Určete, jak by se změnila nebo zda by došlo ke změně hodnoty hrubého domácího produktu, kdyby: - Paní Fialová sklidila velkou úrodu řepy, kterou si doma zavařila a to v hodnotě 1 000,- Kč. - Továrna firmy Baťa, která je umístěna v Indii vyprodukovala za rok obuv (dětské sandálky) v hodnotě ,- Kč. - Škoda Mladá Boleslav začala vyrábět v Boleslavi autosedačky a vyprodukovala sedačky v hodnotě ,- Kč. XLIII. Jaká je výše nominálního HDP, víme-li, že reálný HDP je mld. a výše inflace 3 %. XLIV. Určete, jak se změní úroveň inflace, když nominální i reálný HDP vzroste o 5%? XLV. Vypočtěte výši čistého domácího produktu, znáte-li následující informace. - G = 550 mld. - a = 60 mld. - IM = 700 mld. - C = 900 mld. - Ig = 850 mld. - EX = 900 mld. XLVI. Z níže uvedených hodnot: - Určete výši transferových plateb - Určete hodnotu multiplikátoru - Jaká je úroveň rovnovážné produkce - Jaká je nová úroveň rovnovážné produkce při poklesu t na 30 %? - Graficky znázorněte pomocí modelu důchod-výdaje A A = 850 mld. C A = 340 mld. 18

19 c = 0,7 t = 40 % (0,4) I = 440 mld. G = 270 mld. TA A = 605 mld. XLVII. Je-li Y 1200, mezní skolen ke spotřebě c 0,6 a výše investic I = 400, určete: - výši indukované spotřeby, - výši autonomní spotřeby. (Příklad převzat z BRČÁK, Josef a kolektiv. OBECNÁ EKONOMIE II. Vyd. 1. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., s. 87. ISBN ) XLVIII. Doplňte údaje do grafu a popište situaci, která nastala. Pojmenujte uvedený model. 19

20 XLIX. Z níže uvedených hodnot: - Určete výši transferových plateb - Určete hodnotu multiplikátoru - Jaká je úroveň rovnovážné produkce - Graficky znázorněte pomocí modelu důchod-výdaje A A = 1000 mld. C A = 300 mld. c = 0,7 t = 32 % I = 270 mld. G = 500 mld. TA A = 400 mld. L. Doplňte údaje do grafu a popište situaci, která mohla nastat. 20

21 LI. 6. Agregátní poptávka, agregátní nabídka Znázorněte v následujícím grafu stav ekonomiky recesní mezera. LII. Jaký vliv na křivku AS a AD má růst spotřební daní v ekonomice. Zakreslete situaci do grafu. LIII. Jak se projeví v modelu AS-AD snížení vládních výdajů ve fiktivní ekonomice? Novou situaci znázorněte do grafu. LIV. V modelu AS-AD graficky znázorněte změnu kapitálové zásoby. LV. Co se stane v modelu AS-AD, když dojde k celosvětovému zvýšení cen ropy? Znázorněte tuto situaci graficky. LVI. Ekonomika se nachází v krátkodobé rovnováze, reálný HDP je 700 mld. a cenová hladina je o 15 % nižší, než kdyby vyráběla potenciální produkt. Znázorněte pomocí modelu AS- AD krátkodobou a dlouhodobou rovnováhu ekonomiky. 21

22 LVII. Ekonomika se nachází na svém potenciálním produktu. Pak bankovní soustava zvýší peněžní zásobu. Zároveň vláda vyhlásí zmrazení mezd. Bude dosaženo růstu HDP? Zakreslete situaci do modelu AS-AD. (Příklad použit z: HOLMAN, Robert. Ekonomie. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, s ISBN ) 22

23 7. Teorie peněz LVIII. Jakou funkci v následujících tvrzeních peníze zastávají: - Pan Novák si uložil ,- Kč na důchod. - Cena rohlíku je 1,90 Kč. - účetnictví je vedeno v českých korunách. LIX. Bankovní rezervy ekonomiky činí celkem 20 mld. Veškeré peněžní zůstatky mají podobu bankovních vkladů. Vklady na běžných účtech činí celkem 200 mld. Termínované vklady činí celkem 800 mld. - jaká je peněžní zásoba měřená úzce definovanými penězi (M1)? - jaká je peněžní zásoba měřená široce definovanými penězi (M2)? LX. Situace znázorňuje stav na trhu peněz. Doplňte nutné informace do grafu a současně popište situaci, která nastala. 23

24 8. Peníze v otevřené ekonomice LXI. Paní Nováková se rozhodla jet do Kanady na dovolenou. Na stránkách centrální banky našla kurzovní lístek, viz níže. Kolik korun si musí připravit, aby měla k dispozici 500 CAD? země měna množství kód kurz Indonesie rupie 1000 IDR 2,079 Izrael šekel 1 ILS 5,112 Japonsko jen 100 JPY 25,276 Jihoafrická rep. rand 1 ZAR 2,284 Jižní Korea won 100 KRW 1,838 Kanada dolar 1 CAD 19,946 Litva litas 1 LTL 7,353 Lotyšsko lat 1 LVL 36,472 Maďarsko forint 100 HUF 8,930 LXII. Guvernér centrální banky vystoupil na tiskové konferenci s prohlášením, že centrální banka v příštím roce podpoří ekonomický růst tak, že sníží úrokové míry. Jaký toto prohlášení bude mít vliv na měnový kurz? LXIII. Česká koruna apreciovala, jaký toto bude mít dopad na cenu českého skla na japonském trhu? 24

25 9. Problematika inflace LXIV. V roce 1998 byla zjištěna míra inflace v ČR 6,8 % a v Maďarsku 10,3 %. O kolik procent se lišila míra inflace v Maďarsku oproti ČR? LXV. Spotřebitelský koš dané změně je uveden v tabulce níže. Tabulka současně ukazuje změnu cen zboží v koši. Určete skutečnou výši inflaci. Poměr zastoupení ve spotřebitelském koši Změna cen Bydlení 40 % 30 % Energie 40 % 15 % Potraviny 10 % 5 % Doprava 10 % 5 % LXVI. Skutečná míra inflace je 10 %, očekávaná míra inflace je 5 %. Kdo na této situaci vydělává? Dlužníci, věřitelé nebo nikdo? LXVII. V roce 2010 byla míra inflace v ČR 3 %, v roce 2011 inflace klesla o 0,5 %, tj. na 2,5 %. Popsaná situace zobrazuje deflaci nebo desinflaci? 25

26 10. Nezaměstnanost LXVIII. Mezi ekonomicky neaktivní obyvatelstvo nepatří: - ženy v domácnosti, - studenti, - pracující důchodci, - uchazeči o zaměstnání registrovaní na ÚP. LXIX. V ekonomice existuje v současné době nezaměstnaných horníků neúspěšně hledajících práci ve svém oboru, zatím co firmy vyrábějící monitory neúspěšně hledají techniků. O jaký typ nezaměstnanosti se jedná? LXX. V ekonomice je celkem obyvatel, z tohoto počtu 60 % ekonomiky aktivních. Statistický úřad oznámil míru nezaměstnanosti 7 %. Kolik osob je nezaměstnaných, tj. hledá práci? LXXI. Trh práce sklářů dosahoval rovnováhy při průměrné měsíční mzdě ,- Kč a zaměstnanosti pracovníků. Důsledkem recese došlo k poklesu poptávky po českém skle a následně k poklesu poptávku po práci sklářů. Ve sklářském průmyslu však působí odborová organizace, které se podařilo zafixovat mzdy ve výši ,- Kč, tj. zabránili tlaku na snížení mezd pracovníkům. Znázorněte graficky popsanou situaci na trhu práce sklářů. Jaká byla zaměstnanost po poklesu poptávky? Pokud došlo k nárůstu nezaměstnanosti, jedná se o dobrovolnou nebo nedobrovolnou nezaměstnanost? 26

27 LXXII. 11. Platební bilance Do níže uvedené tabulky doplňte změnu devizových rezerv ROK Běžný účet - 40,6-80,9-79,1-110,5 Finanční účet 345,6 240,3 256,7 189,2 Opomenutí a kurzové 23,2 18,4-15,5-13,4 rozdíly Změna devizových rezerv LXXIII. Centrální banka snížila peněžní zásobu. Měnový kurz je volně pohyblivý. Jaký bude mít tento krok důsledek na obchodní bilanci v krátkém období? LXXIV. Česká republika dostala od mezinárodní organizace peněžitou pomoc, na financování dostavby dálnice Praha/Ostrava. Do kterého položky běžného účtu platební bilance se tato pomoc promítne (Obchodní bilance, Bilance služeb, Bilance výnosů, Běžné převody)? LXXV. Jak byste zhodnotili následující tvrzení: Česká ekonomika je malou otevřenou ekonomikou s intenzivním zahraničním obchodem. Proto zvýšení peněžní zásoby nepovede k růstu inflace, nýbrž ke zvýšení schodku obchodní bilance. Je to pravda? (Příklad použit z: HOLMAN, Robert. Ekonomie. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, s ISBN ) 27

28 C. Mikroekonomie Modelové řešení příkladu stanovení rovnovážné ceny na trhu Zadání: I. V níže uvedené tabulce je popsána situace na trhu s jablečným moštem (nabízené a optávané množství moštu při uvedených cenách). Využijte dat v tabulce a zakreslete křivku poptávky a nabídky, určete rovnovážný bod. Cena jablečného moštu Poptávané množství Nabízené množství moštu v (1 l) moštu v l/měsíc l/měsíc 20, , , , , , Řešení: Závěr: Rovnovážný bod, tj. rovnovážná cena je 30,- za 1 litr jablečného moštu. 28

29 12. Nabídka a poptávka LXXVI. Určete, o jaké produkty se jedná substituty/komplementy. - Káva/Čaj - Čaj/Cukr - Auto/čistící prostředek na mytí oken aut - Rukavice pletené/kožené - Motorka/šampón na vlasy - Puget růží/váza - Nafta/benzín - Lampa/žárovka - Pentilka/tuha - Levá bota/pravá bota - Tramvaj/autobus LXXVII. Graficky znázorněte substituty a komplementy. LXXVIII. Které z faktorů nemají vliv na nabídku kofoly: - růst cen kofoly, - růst cen kofči, - změna technologie výroby kofoly urychlující výrobu, - růst mezd zaměstnanců firmy: AUTOCONT (tito zaměstnanci mají rádi coca colu). 29

30 LXXIX. V níže uvedené tabulce je popsána situace na trhu s jablečným moštem (nabízené a optávané množství moštu při uvedených cenách). Cena jablečného Nabízené Poptávané množství moštu množství moštu moštu v l/měsíc (1 l) v l/měsíc 20, , , , , , Díky špatnému počasí byla velká neúroda hrušek, a následně prudce vzrostla cena hruškového moštu. Bude mít tento jev vliv trh jablečného moštu? Pokud ano - jaký + naznačte graficky dojde-li k posunu jakékoliv z křivek, naznačte nový rovnovážný bod. Vzhledem k velké úrodě jablek vstoupily na trh s jablečným moštem nové firmy. Graficky znázorněte a naznačte nový rovnovážný bod. LXXX. Co se stalo v níže uvedeném grafu? Vymyslete virtuální příběh popisující tento graf a vyznačte, co je v grafu potřebné. 30

31 LXXXI. Spočítejte přebytek spotřebitele, Graficky znázorněte pomocí křivky poptávky. ¼ pizzy Cena, kterou jsem ochotna Přebytek Tržní cena ¼ pizzy zaplatit za ¼ pizzy spotřebitele 1 ks ks ks ks ks

32 13. Chování spotřebitele LXXXII. Vypočtěte mezní užitek vč. chybějícího celkového užitku. Spotřebované Celkový užitek množství pizzy za (TU) den Mezní užitek (MU) 1 ks 50 2 ks 90 3 ks ks 5 ks 150 LXXXIII. Manželé Braunovi mají měsíční rozpočet (na 30 dní) 3 000,- Kč. Vzhledem k jejich nesnášenlivosti lepku mohou spotřebovávat pouze bezlepkové potraviny, které nakupují ve specializovaných prodejnách. Jedná se o bezlepkovou mouku a bezlepkové těstoviny. Oba statky jsou dražší, než potraviny obsahují lepek. Cena bezlepkové mouky (1 kg) je 66,- Kč a cena bezlepkových těstovin 91,- Kč (balení). - Nakreslete rozpočtovou linii a prostřednictvím indiferenční analýzy znázorněte, který statek přináší Braunovým větší uspokojení. - Kolik balení bezlepkových těstovin si mohou měsíčně Braunovi dovolit, když dojde k nečekanému prudkému zdražení na 124,- Kč za balení? LXXXIV. Jaké vlastnosti mají indiferenční křivky? LXXXV. Pan Rychlý spotřebovává dva statky pizzu a kofolu. Rozpočet, který na denní spotřebu těchto dvou statků je 500,- Kč. Cena pizzy je 119,- Kč a kofoly je 28,- Kč. - Nakreslete rozpočtovou linii. - Nalezněte s pomocí indiferenčních křivek kombinaci pizzy a kofoly, která panu Rychlému přináší největší uspokojení. 32

33 - Jak se změní situace, vzroste-li panu Rychlému rozpočet na denní spotřebu obou statků z 500,- na 800,- Kč? - Jak bude vypadat situace, změní-li se cena kofoly z 28,- Kč na 40,- Kč (nalezněte s pomocí indiferenčních křivek kombinaci pizzy a kofoly, která panu Rychlému přináší největší uspokojení). Rozpočet zůstává nezměněn ve výši 800,- Kč. 33

34 14. Chování firem LXXXVI. Pan David se rozhodl vyrábět pizzu, níže uvedená tabulka ukazuje jaké má fixní a variabilní náklady výroby a dále jaká je na trhu cena pizzy. Pizza ks/hodina Fixní náklady Variabilní náklady Celkové náklady Mezní náklady Cena/ pizza Celkový příjem Celkový zisk Průměrné fixní Průměrné Průměrné Průměrný Mezní náklady variabilní celkové náklady příjem příjem náklady 34

35 LXXXVII. Zjistěte, kolik pizzy má pan David vyrobit, aby ve své firmě maximalizoval ZISK. Dopočítejte: celkové a mezní náklady, celkový příjem, celkový zisk (doplňte do tabulek výše) a dále průměrné fixní/variabilní/celkové náklady, průměrný/mezní příjem a pokuste se graficky znázornit. 35

36 15. Trhy LXXXVIII. Vzhledem k velmi dobrým povětrnostním podmínkám se podařilo pěstitelům kávy zpracovat a připravit k prodeji velké množství kávy. - Jak se tato situace projeví na trhu s kávou popište a graficky znázorněte. - Bude mít velká úroda vliv na trh s kávovary a espressy? Pokud ano, jaký znázorněte také graficky. LXXXIX. V souvislosti s vlnou otrav metylalkoholem vyhlásila vláda začátkem roku 2013 okamžitou částečnou prohibici a tím zcela zakázala prodej a nalévání tvrdého alkoholu nad 20 procent na celém území státu. - Jak se tato situace projevila na trhu s tvrdým alkoholem? - Myslíte si, že poptávka po alkoholu nad 20 procent je elastická nebo neelastická? - Jak se tato situace projevila na trhu s tvrdým alkoholem? - Myslíte si, že poptávka po alkoholu nad 20 procent je elastická nebo neelastická? XC. Koncem roku 2013 se zvýšila konzumace tvrdého alkoholu, nicméně oproti začátku roku je podstatně nižší. Jak se stávající situace promítla trhu s alkoholem? Jaká situace je na trhu s vínem (za předpokladu, že konzumenti upřednostňují místo tvrdého alkoholu víno)? XCI. Který předpoklad s níže uvedených necharakterizuje dokonale konkurenční trh? - Stejnorodý produkt - Firma ovlivňuje cenu - Neexistence překážek pro vstup do odvětví - Existence dokonalé informovanosti - Existence dokonalé mobility 36

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KUCHAŘ ČÍŠNÍK 65 51 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 1 3. ročník

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KUCHAŘ ČÍŠNÍK 65 51 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 1 3. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KUCHAŘ ČÍŠNÍK 65 51 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 1 3. ročník Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností?

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností? www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny Praha a Reality: Jsou proluky vzácností? Právní poradna: Jak na pohledávky (foto: vkv) Praha podporuje podnikání 1/2014

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 EKONOMIKA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací, kteří musí dnes a denně řešit mnoho různých problémů, jsme

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek Petr Otáhal, s. r. o. 2012 PRÁVO A BYDLENÍ sborník vydaný v rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obchodní akademie Liberec, Šamánkova 8 Sbírka testů z ekonomiky samostatná příprava k maturitní zkoušce září 2005 Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obsah 1. Podnik 2. Podnikání 3. Právní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4105 281 ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 OBČANSKÁ VÝCHOVA...4 1.1

Více

Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT

Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT Autorský kolektiv: Tereza Babcová Barbara Halířová Petr Mati Martin Slavík Jiří Starý Grafické úpravy: Stanislava Palečková Korektury: Kateřina

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více