Sbírka praktických příkladů k vybraným předmětům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka praktických příkladů k vybraným předmětům"

Transkript

1 Sbírka praktických příkladů k vybraným předmětům vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ SOKRATES na trhu práce pod registračním číslem CZ.1.07/2.1.00/ Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a Mateřská škola SOKRATES 2013

2 Úvodem Jedním z výstupů projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ SOKRATES na trhu práce pod registračním číslem CZ.1.07/2.1.00/ je také tato sbírka příkladů. Po sestavení sbírky v minulém roce byly materiály využívány v rámci inovovaných předmětů, a to zejména během cvičení. Na základě zkušeností ve výuce, zkušeností z absolutoria studentů Vyšší odborné školy Sokrates a zároveň vzhledem k úpravě legislativy dotýkající se některých předmětů bylo přistoupeno k aktualizaci některých okruhů. Aktualizovány byly zejména následující okruhy: - Obchodní právo - Občanské právo - Mikroekonomie - Makroekonomie - Práce s PC - Obchodní korespondence V právnicky orientovaných předmětech (obchodní právo, občanské právo) byly zejména upraveny modelové příklady, došlo k jejich rozšíření, a byly zapracovány další vzorové příklady tak, aby studenti lépe pochopili probírané učivo a jeho praktickou aplikaci. Tyto okruhy byly mimo jiné rozšířeny o příklady, které mají studentům napomoci chápat souvislosti daných předmětů, vést studenty k samostatnému uvažování a zlepšit uplatnitelnost získaných znalostí v budoucím zaměstnání. Předměty Mikroekonomie a Makroekonomie byly rozšířeny o další vzorové příklady, neboť na základě zkušeností z absolutoria studentů Vyšší odborné školy Sokrates byly zjištěny četné nedostatky znalostí studentů těchto okruhů. Předměty byly také aktualizovány tak, aby byly zohledněny změny v metodologii některých výpočtů (míra nezaměstnanosti) zavedené v roce Také došlo k hlubšímu propojení teorie s praxí, v rámci vybraných příkladů jsou studenti vedeni k práci s aktuálními ekonomickými údaji, které si musejí samostatně získat z relevantních datových zdrojů (kupř. Český statistický úřad, Česká národní banka). Předmět Práce s PC a Obchodní korespondence byl rozšířen o nové příklady procvičující znalosti studentů zejména s prací v textovém editoru tak, aby byli schopni bezproblémově

3 zpracovat své závěrečné práce, a to nejenom po stránce odborné, ale také po stránce formální. Stávající příklady byly dále rozšířeny o procvičení tvorby různých typů životopisu či motivačního dopisu tak, aby byli absolventi VOŠ Sokrates schopni zaujmout potencionálního zaměstnavatele a zvýšili pravděpodobnost svého uplatnění na trhu práce.

4 Obsah A. Finanční právo II Daňový řád Správní poplatky Místní poplatky Soudní poplatky B. Makroekonomie Makroekonomické agregáty, model důchod-výdaje Agregátní poptávka, agregátní nabídka Teorie peněz Peníze v otevřené ekonomice Problematika inflace Nezaměstnanost Platební bilance C. Mikroekonomie Nabídka a poptávka Chování spotřebitele Chování firem Trhy Trh výrobních faktorů Tržní selhání D. Obchodní korespondence Životopis, motivační dopis

5 19. Strukturovaný životopis Adresy Písemnosti při nákupu a prodeji Písemnosti při obchodování Písemnosti při řízení podniku Písemnosti při řízení podniku, personální písemnosti Jednoduché právní listiny Dopisy občana organizaci Osobní dopisy E. Obchodní právo III Druhy obchodů Uzavírání obchodních smluv, vznik závazku Zajišťovací instituty Čas v obchodním právu Kupní smlouva, smlouva o dílo Leasing, Bankovní služby Smlouva o prodeji podniku, smlouva o kontrolní činnosti, smlouva o tichém společenství Směnky, ostatní cenné papíry F. Občanské právo Právo na ochranu osobnosti Právo vlastnické Dědické právo Závazkové právo Odpovědnost za škodu

6 G. Obchodní právo Jednání podnikatele Obchodní rejstřík Vynálezy, užitné vzory podmínky patentovatelnosti Povaha obchodního tajemství Insolvenční řízení oddlužení Soutěžní právo Daňový řád Správní poplatky Místní poplatky Soudní poplatky H. Podniková ekonomika a management I. Pracovní právo Sjednávání a uzavírání pracovního poměru Změny a skončení pracovního poměru Práva a povinnosti a odpovědnost za škodu J. Práce s PC Zpracování textu Tabulkový procesor Prezentace Grafika K. Právnické výpočty Plynutí času, lhůty a doby Odměna advokáta Náhrada nákladů řízení

7 61. Cestovní náhrady Úroky, splátky, souběh plnění L. Právní informatika Práce s PIS ASPI Online zdroje právních informací ČR On-line zdroje právních informací EU Veřejné registry M. Účetnictví

8 A. Finanční právo II Modelové řešení příkladu Daňový řád Zadání: I. Společnost ABC s.r.o. se sídlem ve vlastní nemovitosti na Nám. Republiky 3, Opavě, zakoupila v minulém roce novou budovu v Chebu na ul. Osvobození 10, kam přesunula část svých podnikatelských aktivit, čímž zvýšila svůj roční obrat o 1 mil. Kč. Určete místní příslušnost správce daní. Řešení: Místní příslušnost správce daně se určí podle druhu daně. Dle ustan. 13 odst.1) daňového řádu, se (obecně ) řídí místní příslušnost správce daně sídlem právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. V daném případě bude správce daně (pro daň z příjmu právnických osob) Finanční úřadu v Opavě. Místní příslušnost správce daně z nemovitostí bude Finanční úřad v Chebu, neboť dle ustanovení 13 odst.1) daňového řádu, u daní z nemovitostí je správce daně místně příslušný správce daně v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází. 8

9 1. Daňový řád I. Karel Polák se jako hlavní účetní společnosti A.B.C. s.r.o. dostavil ke kontrole ke správci daně. Spolu s účetními doklady předložil správci daně také svou pracovní smlouvu, ze které vyplývá, že je hlavní účetní a dále svou pracovní náplň, v níž má uvedeno mj., že připravuje, předkládá a jedná se správcem daně. Může správce daně pokračovat s Karlem Polákem a provést kontrolu na základě těchto předložených dokumentů? II. Jan Novák se před 2 roky rozvedl a z rodinného domu, který vlastnila manželka, se odstěhoval na ubytovnu v Opavě, ul. Dlouhá 5. Trvalý pobyt od té doby má hlášený na ohlašovně MěÚ Opava, Hlavní náměstí 1. Od loňského roku bydlí u přítelkyně v Pardubicích ul. Horní 40, která však odmítla, aby se Jan Novák zde přihlásil k trvalému pobytu. Určete místně příslušnost správce daně. III. Jana Nováková se dostavila jako podnikající fyzická osoba ke správci daně. Správce daně požadoval prokázání totožnosti, což odmítla. Co v dané chvíli může správce daně dělat? IV. Jednatel společnosti HK s.r.o. Ing. Josef Man obdržel od správce dně výzvu, aby se dostavil k provedení daňové kontroly. V této chvíli však má zlomenou nohu a nemůže se dostavit. Co může učinit? V. Josef Novák, deset let OSVČ, byl 6 měsíců hospitalizován na psychiatrické léčebně z důvodu špatného psychického stavu. Nyní byl propuštěn do domácího ošetření, ale jeho zdravotní stav ještě není dobrý. Správce daně zahájil daňovou kontrolu. Může v kontrole pokračovat? VI. Správce daně stanovil dne společnosti ABC s.r.o., aby předložila příslušné podklady ke kontrole ve lhůtě 5 dnů. Napište přesně dle kalendáře - dny, kdy může společnost doklady správci předložit. 9

10 VII. Správce daně stanovil dne společnosti ABC s.r.o., aby předložila příslušné podklady ke kontrole ve lhůtě 5 dnů. Napište přesně dle kalendáře - dny, kdy může společnost doklady správci předložit. VIII. Správce daně stanovil dne společnosti ABC s.r.o., aby předložila příslušné podklady ke kontrole ve lhůtě 5 dnů. Napište přesně dle kalendáře - dny, kdy může společnost doklady správci předložit. IX. Správce daně zaslal dne společnosti ABC s.r.o. doporučený dopis. Poštovní doručovatel dne v sídle společnosti nikoho nezastihl. Co bude následovat? Jak bude společnosti doručeno a kdy? X. Josef Novák našel dne ve své poštovní schránce oznámení o uložení poštovní zásilky doporučeného dopisu od Finančního úřadu. Protože předpokládá vyčíslený nedoplatek daně, rozhodl se dopis na poště nevyzvednout. Co to bude pro Josefa Nováka znamenat? Jak bude finanční úřad postupovat? XI. Správce daně zjistil, že poplatník podnikající fyzická osoba Miroslav Kolenovský je osoba s neznámým pobytem. Jak bude správce daně pokračovat v daňové kontrole a ve vyměření daně? XII. Správce daně vyzval Jaromíra Horáka, aby jako bývalý zaměstnanec společnosti A.B.C. s.r.o. (již není zaměstnán 8 měsíců) podal vysvětlení k probíhající kontrole. Má povinnost Jaromír Horák dostavit se ke správci daně? XIII. Správce daně vyzval společnost A.B.C. s.r.o. aby se s příslušnými doklady dostavila ke správci daně k provedení daňové kontroly. Jednatel společnosti A.B.C. s.r. o. s daňovou kontrolou nesouhlasí a chce, aby správce daně v případě, že má zájem na daňové kontrole se dostavil přímo do společnosti. Má na to právo nebo musí se dostavit ke správci daně? 10

11 2. Správní poplatky XIV. Jaromír Novák a Marie Nováková jakožto spolumajitelé pozemků podali dne žádost na Obecním úřadě v Kocourkově o stavební povolení. Uveďte, kdo bude povinen a v jaké výši zaplatit správní poplatek. XV. Jaromír Novák a Marie Nováková jakožto spolumajitelé pozemků podali žádost na Obecním úřadě v Kocourkově o stavební povolení dne Ke dni správní poplatek nebyl zaplacen. Co bude následovat? Jaké práva a povinnosti má Obecní úřad v Kocourkově? Jaké následky to může pro manželé Jaromíra Nováka a Marii Novákovou mít? XVI. Jaromír Novák a Marie Nováková jakožto spolumajitelé pozemků podali dne žádost na Obecním úřadě v Kocourkově o stavební povolení a dne v pokladně Obecního úřadu v Kocourkově zaplatili správní poplatek. Dne se Jaromír Novák a Marie Nováková dostavili osobně na Obecní úřad v Kocourkově a vzali svou žádost o stavební povolení zpět, protože se rozhodli, že stavět rodinný dům nebudou. Uveďte, co bude se zaplaceným správním poplatkem? XVII. Uveďte, kdo na Obecním úřadě v Kocourkově vykoná kontrolu nad správným vyměřením a vybíráním správních poplatku a napište jaké má pravomoci v případě zjištění nedostatků. XVIII. Zjistí-li příslušný kontrolní orgán (uveďte který) u Obecního úřadu v Kocourkově, že bylo právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uveďte, co bude následovat. XIX. Miroslav Novák požádal Úřad práce v Kladně o přiznání podpory v nezaměstnanosti a jeho manželka Marie Nováková požádala Okresní správu sociálního zabezpečení v Kladně o přiznání starobního důvodu. U každého uveďte výši správního poplatku a označte, u kterého správního orgánu bude zaplacen. 11

12 XX. Miroslav Novák bude v době parlamentních voleb mimo svoje trvalé bydliště na služební cestě v Praze. Svého volebního práva však chce využít. Požádá proto, aby mu byl vystaven voličský průkaz. Jaká bude výše správního poplatku a v jakém termínu musí správní poplatek zaplatit? XXI. Městský úřad v Kocourkově rozhodl z důvodu větší přehlednosti rozdělit ulici Horní na dvě části a nově vzniklou část pojmenovat na ulici Vyšší. Občané nyní mají povinnost požádat o změnu trvalého bydliště v občanském průkaze. Budou v tomto případě platit správní poplatek? 12

13 3. Místní poplatky XXII. Společnost ABC s.r.o. se sídlem Horní ulice 20, Přerov je bezpečnostní agentura zajištující hlídání objektů se psy v Olomouckém a Moravskoslezské kraji. Vlastní celkem 10 psů. Z toho 3 psy jsou v objektu v okrese Přerov, 2 psy jsou v objektech v městě Šumperk, 4 psy jsou v městě Nový Jičín a 1 pes je v objektu ve Frýdku Místku. Určete, kde bude společnost ABC s.r.o. platit místní poplatek ze psů a v jaké maximální výši. XXIII. Jaroslav Kolenovský je 89letý osamělý člověk, žijící pouze ze svým starým psem. Má povinnost také platit místní poplatek ze psa? XXIV. Magdaléna Markovičová je těžce zdravotně postižená a v současné době je i nezaměstnaná. Žije sama v rodinném domku v obci Kocourkov se svým pětiletým psem. Požádala proto obecní úřad o prominutí zaplatit poplatek ze psa, který v dané obci ční 1 000,-Kč za rok. Obecní úřad její žádosti částečně vyhověl a zaslal paní Markovičové novou složenku na zaplacení místního poplatku ze psa ve výši 500,-Kč za rok. Postupoval obecní úřad správně? XXV. Jaroslav Kolenovský se přestěhoval v srpnu z Pardubic, které bydlel v rodinném domku s desetiletým psem do obce Kocourkov, okres Přerov. Následně obdržel od obecního úřadu složenku na zaplacení místního poplatku ze psa pro rok 2012 ve výši 1 500,-Kč s termínem splatnosti do Postupoval obecní úřad v daném případě správně? XXVI. Miroslav Kolomajzník ke svým 80. narozeninám obdržel od dětí zaplacen lázeňský pobyt v Lázních Teplice nad Bečvou na 21 dnů. Při nástupu do lázní ho v recepci informovali, že do 5ti dnů se má dostavit na městský úřad a v pokladně městského úřadu zaplatit lázeňský poplatek. Musí se Miroslav Kolomajzník dostavit ve lhůtě 5 dnů k zaplacení lázeňského poplatku a kolik bude platit? 13

14 XXVII. Magdaléna Pavlištiková je svobodná matka a žije s dvouletou dcerou sama v obci Kocourkov. Od obecního úřadu obdržela složenku na zaplacení poplatku za svoz tuhého domovního odpadu za sebe i za svou dvouletou dceru. Protože její dvouletá dcera ještě žádný odpad neprodukuje, zaplatila pouze za sebe. Postupoval obecní úřad správně, a jak bude danou situaci řešit? XXVIII. Magdaléna Kolenovská nezaplatil v dané lhůtě Obecnímu úřadu v Kocourkově místní poplatek za psa ve vši 500,-Kč. Napište, jak bude postupovat obecní úřad. XXIX. Vzhledem k velkému počtu psů v obci se rozhodl obecní úřad na základě projednání s občany a na základě vydání obecně závazné vyhlášky zvýšit místní poplatek za psa na 5 000,-Kč za rok. Byl tento postup správný? 14

15 4. Soudní poplatky XXX. Jaroslav Kolomajzník a jeho sestra Markéta Dočekalová jako spolumajitelé pozemku podali žalobní návrh na zaplacení kupné ceny pozemku ve výši ,- Kč. Kdo bude platit soudní poplatek a v jaké výši? XXXI. Jaroslav Kolomajzník a Daniela Kolomajzníková podali návrh na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů. O rozvod požádala Daniela Kolomajzníková. Kdo bude povinen zaplatit soudní poplatek? XXXII. Jaroslav Kolomajzník jako zaměstnanec Markéty Dočekalové, která mu dlouhodobě neplatí mzdu, podal návrh na insolvenční řízení (konkurz). V té době také Markéta Dočekalová jako podnikající fyzická osoba podala sama na sebe návrh na konkurz. Kdo bude platit soudní poplatek? XXXIII. Jaroslav Kolomajzník podal odvolání proti rozhodnutí soudu 1. Stupně, ve kterém je zavázán zaplatit Markétě Dočkalové částku ,-Kč spolu s příslušenstvím, protože s ním nesouhlasí. Musí při podání odvolání zaplatit soudní poplatek, popř. v jaké výši? XXXIV. Markéta Dočkalová podala poštou návrh na vydání platebního rozkazu, na základě kterého jí má Jaroslav Kolomajzník zaplatit částku ,-Kč s příslušenstvím. Kdo bude platit soudní poplatek a v jaké výši a v jakém termínu? XXXV. Kamila Novobilská podala návrh na vydání elektronického platebního rozkazu na zaplacení částky ,-Kč s příslušenstvím Mojmírem Horkým. Kdo bude platit soudní poplatek, v jaké výši a v jakém termínu? XXXVI. Soud vyzval Jindřicha Poborského k zaplacení soudního poplatku za podání odvolání. Jindřich Poborský ani na výzvu soudu nereagoval, nezaplatil, na soud napsal dopis, ve kterém sdělil, že se soudním poplatkem nesouhlasí, že má soud soudní poplatek vymáhat 15

16 XXXVII. po druhé straně sporu, která spor vyvolala. Co bude následovat jak bude postupovat v dané věci soud? Jaroslava Kolenovská podala dne návrh na vydání platebního rozkazu a zaplatila soudní poplatek. Dne vzala svůj návrh zpět, protože jí dlužník dluh zaplatil. Má právo na vrácení soudního poplatku? XXXVIII. Markéta Kolomajzníková a Jaroslav Kolomajzník jsou manželé. Markéta Kolomajzníková podala návrh na rozvod manželství a zaplatila soudní poplatek. Při prvním jednání dne soud vynesl rozsudek, ve kterém manžele rozvedl. Při ústním jednání si oba manželé ponechali lhůtu na odvolání. Dne Markéta Kolomajzníková vzala svůj návrh na rozvod manželství zpět. Může nyní požádat o vrácení soudního poplatku? Bude jí vyhověno? XXXIX. Olina Novotná je svobodná matka, která si podala návrh na zahájení řízení o příspěvek na výživu od otce dítěte. Kdo bude povinen zaplatit soudní poplatek. Olina Novotná nebo otec dítěte a v jaké výši? XL. Miroslava Novotná má od nárok na vrácení soudního poplatku. Co musí učinit, a v jaké době, aby soudní poplatek jí byl vrácen? 16

17 B. Makroekonomie Modelové řešení příkladu makroekonomické agregáty Zadání: XLI. Určete výši čistého domácího produktu (NDP) a čistého exportu (NX), znáte-li následující informace (vyjádřeny v mld. Kč) HDP = 7 500; Ig = 500; In = 250; C = 2500; G = Vzor řešení: NDP = HDP amortizace NDP = ( ) NDP = NX = HDP C Ig In G NX = NX = Závěr: Výše čistého domácího produktu je mld. Výše čistého exportu je mld. 17

18 5. Makroekonomické agregáty, model důchod-výdaje XLII. Určete, jak by se změnila nebo zda by došlo ke změně hodnoty hrubého domácího produktu, kdyby: - Paní Fialová sklidila velkou úrodu řepy, kterou si doma zavařila a to v hodnotě 1 000,- Kč. - Továrna firmy Baťa, která je umístěna v Indii vyprodukovala za rok obuv (dětské sandálky) v hodnotě ,- Kč. - Škoda Mladá Boleslav začala vyrábět v Boleslavi autosedačky a vyprodukovala sedačky v hodnotě ,- Kč. XLIII. Jaká je výše nominálního HDP, víme-li, že reálný HDP je mld. a výše inflace 3 %. XLIV. Určete, jak se změní úroveň inflace, když nominální i reálný HDP vzroste o 5%? XLV. Vypočtěte výši čistého domácího produktu, znáte-li následující informace. - G = 550 mld. - a = 60 mld. - IM = 700 mld. - C = 900 mld. - Ig = 850 mld. - EX = 900 mld. XLVI. Z níže uvedených hodnot: - Určete výši transferových plateb - Určete hodnotu multiplikátoru - Jaká je úroveň rovnovážné produkce - Jaká je nová úroveň rovnovážné produkce při poklesu t na 30 %? - Graficky znázorněte pomocí modelu důchod-výdaje A A = 850 mld. C A = 340 mld. 18

19 c = 0,7 t = 40 % (0,4) I = 440 mld. G = 270 mld. TA A = 605 mld. XLVII. Je-li Y 1200, mezní skolen ke spotřebě c 0,6 a výše investic I = 400, určete: - výši indukované spotřeby, - výši autonomní spotřeby. (Příklad převzat z BRČÁK, Josef a kolektiv. OBECNÁ EKONOMIE II. Vyd. 1. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., s. 87. ISBN ) XLVIII. Doplňte údaje do grafu a popište situaci, která nastala. Pojmenujte uvedený model. 19

20 XLIX. Z níže uvedených hodnot: - Určete výši transferových plateb - Určete hodnotu multiplikátoru - Jaká je úroveň rovnovážné produkce - Graficky znázorněte pomocí modelu důchod-výdaje A A = 1000 mld. C A = 300 mld. c = 0,7 t = 32 % I = 270 mld. G = 500 mld. TA A = 400 mld. L. Doplňte údaje do grafu a popište situaci, která mohla nastat. 20

21 LI. 6. Agregátní poptávka, agregátní nabídka Znázorněte v následujícím grafu stav ekonomiky recesní mezera. LII. Jaký vliv na křivku AS a AD má růst spotřební daní v ekonomice. Zakreslete situaci do grafu. LIII. Jak se projeví v modelu AS-AD snížení vládních výdajů ve fiktivní ekonomice? Novou situaci znázorněte do grafu. LIV. V modelu AS-AD graficky znázorněte změnu kapitálové zásoby. LV. Co se stane v modelu AS-AD, když dojde k celosvětovému zvýšení cen ropy? Znázorněte tuto situaci graficky. LVI. Ekonomika se nachází v krátkodobé rovnováze, reálný HDP je 700 mld. a cenová hladina je o 15 % nižší, než kdyby vyráběla potenciální produkt. Znázorněte pomocí modelu AS- AD krátkodobou a dlouhodobou rovnováhu ekonomiky. 21

22 LVII. Ekonomika se nachází na svém potenciálním produktu. Pak bankovní soustava zvýší peněžní zásobu. Zároveň vláda vyhlásí zmrazení mezd. Bude dosaženo růstu HDP? Zakreslete situaci do modelu AS-AD. (Příklad použit z: HOLMAN, Robert. Ekonomie. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, s ISBN ) 22

23 7. Teorie peněz LVIII. Jakou funkci v následujících tvrzeních peníze zastávají: - Pan Novák si uložil ,- Kč na důchod. - Cena rohlíku je 1,90 Kč. - účetnictví je vedeno v českých korunách. LIX. Bankovní rezervy ekonomiky činí celkem 20 mld. Veškeré peněžní zůstatky mají podobu bankovních vkladů. Vklady na běžných účtech činí celkem 200 mld. Termínované vklady činí celkem 800 mld. - jaká je peněžní zásoba měřená úzce definovanými penězi (M1)? - jaká je peněžní zásoba měřená široce definovanými penězi (M2)? LX. Situace znázorňuje stav na trhu peněz. Doplňte nutné informace do grafu a současně popište situaci, která nastala. 23

24 8. Peníze v otevřené ekonomice LXI. Paní Nováková se rozhodla jet do Kanady na dovolenou. Na stránkách centrální banky našla kurzovní lístek, viz níže. Kolik korun si musí připravit, aby měla k dispozici 500 CAD? země měna množství kód kurz Indonesie rupie 1000 IDR 2,079 Izrael šekel 1 ILS 5,112 Japonsko jen 100 JPY 25,276 Jihoafrická rep. rand 1 ZAR 2,284 Jižní Korea won 100 KRW 1,838 Kanada dolar 1 CAD 19,946 Litva litas 1 LTL 7,353 Lotyšsko lat 1 LVL 36,472 Maďarsko forint 100 HUF 8,930 LXII. Guvernér centrální banky vystoupil na tiskové konferenci s prohlášením, že centrální banka v příštím roce podpoří ekonomický růst tak, že sníží úrokové míry. Jaký toto prohlášení bude mít vliv na měnový kurz? LXIII. Česká koruna apreciovala, jaký toto bude mít dopad na cenu českého skla na japonském trhu? 24

25 9. Problematika inflace LXIV. V roce 1998 byla zjištěna míra inflace v ČR 6,8 % a v Maďarsku 10,3 %. O kolik procent se lišila míra inflace v Maďarsku oproti ČR? LXV. Spotřebitelský koš dané změně je uveden v tabulce níže. Tabulka současně ukazuje změnu cen zboží v koši. Určete skutečnou výši inflaci. Poměr zastoupení ve spotřebitelském koši Změna cen Bydlení 40 % 30 % Energie 40 % 15 % Potraviny 10 % 5 % Doprava 10 % 5 % LXVI. Skutečná míra inflace je 10 %, očekávaná míra inflace je 5 %. Kdo na této situaci vydělává? Dlužníci, věřitelé nebo nikdo? LXVII. V roce 2010 byla míra inflace v ČR 3 %, v roce 2011 inflace klesla o 0,5 %, tj. na 2,5 %. Popsaná situace zobrazuje deflaci nebo desinflaci? 25

26 10. Nezaměstnanost LXVIII. Mezi ekonomicky neaktivní obyvatelstvo nepatří: - ženy v domácnosti, - studenti, - pracující důchodci, - uchazeči o zaměstnání registrovaní na ÚP. LXIX. V ekonomice existuje v současné době nezaměstnaných horníků neúspěšně hledajících práci ve svém oboru, zatím co firmy vyrábějící monitory neúspěšně hledají techniků. O jaký typ nezaměstnanosti se jedná? LXX. V ekonomice je celkem obyvatel, z tohoto počtu 60 % ekonomiky aktivních. Statistický úřad oznámil míru nezaměstnanosti 7 %. Kolik osob je nezaměstnaných, tj. hledá práci? LXXI. Trh práce sklářů dosahoval rovnováhy při průměrné měsíční mzdě ,- Kč a zaměstnanosti pracovníků. Důsledkem recese došlo k poklesu poptávky po českém skle a následně k poklesu poptávku po práci sklářů. Ve sklářském průmyslu však působí odborová organizace, které se podařilo zafixovat mzdy ve výši ,- Kč, tj. zabránili tlaku na snížení mezd pracovníkům. Znázorněte graficky popsanou situaci na trhu práce sklářů. Jaká byla zaměstnanost po poklesu poptávky? Pokud došlo k nárůstu nezaměstnanosti, jedná se o dobrovolnou nebo nedobrovolnou nezaměstnanost? 26

27 LXXII. 11. Platební bilance Do níže uvedené tabulky doplňte změnu devizových rezerv ROK Běžný účet - 40,6-80,9-79,1-110,5 Finanční účet 345,6 240,3 256,7 189,2 Opomenutí a kurzové 23,2 18,4-15,5-13,4 rozdíly Změna devizových rezerv LXXIII. Centrální banka snížila peněžní zásobu. Měnový kurz je volně pohyblivý. Jaký bude mít tento krok důsledek na obchodní bilanci v krátkém období? LXXIV. Česká republika dostala od mezinárodní organizace peněžitou pomoc, na financování dostavby dálnice Praha/Ostrava. Do kterého položky běžného účtu platební bilance se tato pomoc promítne (Obchodní bilance, Bilance služeb, Bilance výnosů, Běžné převody)? LXXV. Jak byste zhodnotili následující tvrzení: Česká ekonomika je malou otevřenou ekonomikou s intenzivním zahraničním obchodem. Proto zvýšení peněžní zásoby nepovede k růstu inflace, nýbrž ke zvýšení schodku obchodní bilance. Je to pravda? (Příklad použit z: HOLMAN, Robert. Ekonomie. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, s ISBN ) 27

28 C. Mikroekonomie Modelové řešení příkladu stanovení rovnovážné ceny na trhu Zadání: I. V níže uvedené tabulce je popsána situace na trhu s jablečným moštem (nabízené a optávané množství moštu při uvedených cenách). Využijte dat v tabulce a zakreslete křivku poptávky a nabídky, určete rovnovážný bod. Cena jablečného moštu Poptávané množství Nabízené množství moštu v (1 l) moštu v l/měsíc l/měsíc 20, , , , , , Řešení: Závěr: Rovnovážný bod, tj. rovnovážná cena je 30,- za 1 litr jablečného moštu. 28

29 12. Nabídka a poptávka LXXVI. Určete, o jaké produkty se jedná substituty/komplementy. - Káva/Čaj - Čaj/Cukr - Auto/čistící prostředek na mytí oken aut - Rukavice pletené/kožené - Motorka/šampón na vlasy - Puget růží/váza - Nafta/benzín - Lampa/žárovka - Pentilka/tuha - Levá bota/pravá bota - Tramvaj/autobus LXXVII. Graficky znázorněte substituty a komplementy. LXXVIII. Které z faktorů nemají vliv na nabídku kofoly: - růst cen kofoly, - růst cen kofči, - změna technologie výroby kofoly urychlující výrobu, - růst mezd zaměstnanců firmy: AUTOCONT (tito zaměstnanci mají rádi coca colu). 29

30 LXXIX. V níže uvedené tabulce je popsána situace na trhu s jablečným moštem (nabízené a optávané množství moštu při uvedených cenách). Cena jablečného Nabízené Poptávané množství moštu množství moštu moštu v l/měsíc (1 l) v l/měsíc 20, , , , , , Díky špatnému počasí byla velká neúroda hrušek, a následně prudce vzrostla cena hruškového moštu. Bude mít tento jev vliv trh jablečného moštu? Pokud ano - jaký + naznačte graficky dojde-li k posunu jakékoliv z křivek, naznačte nový rovnovážný bod. Vzhledem k velké úrodě jablek vstoupily na trh s jablečným moštem nové firmy. Graficky znázorněte a naznačte nový rovnovážný bod. LXXX. Co se stalo v níže uvedeném grafu? Vymyslete virtuální příběh popisující tento graf a vyznačte, co je v grafu potřebné. 30

31 LXXXI. Spočítejte přebytek spotřebitele, Graficky znázorněte pomocí křivky poptávky. ¼ pizzy Cena, kterou jsem ochotna Přebytek Tržní cena ¼ pizzy zaplatit za ¼ pizzy spotřebitele 1 ks ks ks ks ks

32 13. Chování spotřebitele LXXXII. Vypočtěte mezní užitek vč. chybějícího celkového užitku. Spotřebované Celkový užitek množství pizzy za (TU) den Mezní užitek (MU) 1 ks 50 2 ks 90 3 ks ks 5 ks 150 LXXXIII. Manželé Braunovi mají měsíční rozpočet (na 30 dní) 3 000,- Kč. Vzhledem k jejich nesnášenlivosti lepku mohou spotřebovávat pouze bezlepkové potraviny, které nakupují ve specializovaných prodejnách. Jedná se o bezlepkovou mouku a bezlepkové těstoviny. Oba statky jsou dražší, než potraviny obsahují lepek. Cena bezlepkové mouky (1 kg) je 66,- Kč a cena bezlepkových těstovin 91,- Kč (balení). - Nakreslete rozpočtovou linii a prostřednictvím indiferenční analýzy znázorněte, který statek přináší Braunovým větší uspokojení. - Kolik balení bezlepkových těstovin si mohou měsíčně Braunovi dovolit, když dojde k nečekanému prudkému zdražení na 124,- Kč za balení? LXXXIV. Jaké vlastnosti mají indiferenční křivky? LXXXV. Pan Rychlý spotřebovává dva statky pizzu a kofolu. Rozpočet, který na denní spotřebu těchto dvou statků je 500,- Kč. Cena pizzy je 119,- Kč a kofoly je 28,- Kč. - Nakreslete rozpočtovou linii. - Nalezněte s pomocí indiferenčních křivek kombinaci pizzy a kofoly, která panu Rychlému přináší největší uspokojení. 32

33 - Jak se změní situace, vzroste-li panu Rychlému rozpočet na denní spotřebu obou statků z 500,- na 800,- Kč? - Jak bude vypadat situace, změní-li se cena kofoly z 28,- Kč na 40,- Kč (nalezněte s pomocí indiferenčních křivek kombinaci pizzy a kofoly, která panu Rychlému přináší největší uspokojení). Rozpočet zůstává nezměněn ve výši 800,- Kč. 33

34 14. Chování firem LXXXVI. Pan David se rozhodl vyrábět pizzu, níže uvedená tabulka ukazuje jaké má fixní a variabilní náklady výroby a dále jaká je na trhu cena pizzy. Pizza ks/hodina Fixní náklady Variabilní náklady Celkové náklady Mezní náklady Cena/ pizza Celkový příjem Celkový zisk Průměrné fixní Průměrné Průměrné Průměrný Mezní náklady variabilní celkové náklady příjem příjem náklady 34

35 LXXXVII. Zjistěte, kolik pizzy má pan David vyrobit, aby ve své firmě maximalizoval ZISK. Dopočítejte: celkové a mezní náklady, celkový příjem, celkový zisk (doplňte do tabulek výše) a dále průměrné fixní/variabilní/celkové náklady, průměrný/mezní příjem a pokuste se graficky znázornit. 35

36 15. Trhy LXXXVIII. Vzhledem k velmi dobrým povětrnostním podmínkám se podařilo pěstitelům kávy zpracovat a připravit k prodeji velké množství kávy. - Jak se tato situace projeví na trhu s kávou popište a graficky znázorněte. - Bude mít velká úroda vliv na trh s kávovary a espressy? Pokud ano, jaký znázorněte také graficky. LXXXIX. V souvislosti s vlnou otrav metylalkoholem vyhlásila vláda začátkem roku 2013 okamžitou částečnou prohibici a tím zcela zakázala prodej a nalévání tvrdého alkoholu nad 20 procent na celém území státu. - Jak se tato situace projevila na trhu s tvrdým alkoholem? - Myslíte si, že poptávka po alkoholu nad 20 procent je elastická nebo neelastická? - Jak se tato situace projevila na trhu s tvrdým alkoholem? - Myslíte si, že poptávka po alkoholu nad 20 procent je elastická nebo neelastická? XC. Koncem roku 2013 se zvýšila konzumace tvrdého alkoholu, nicméně oproti začátku roku je podstatně nižší. Jak se stávající situace promítla trhu s alkoholem? Jaká situace je na trhu s vínem (za předpokladu, že konzumenti upřednostňují místo tvrdého alkoholu víno)? XCI. Který předpoklad s níže uvedených necharakterizuje dokonale konkurenční trh? - Stejnorodý produkt - Firma ovlivňuje cenu - Neexistence překážek pro vstup do odvětví - Existence dokonalé informovanosti - Existence dokonalé mobility 36

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_23 Jméno

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Dat. narození: iii Osobní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení: Titul za

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014 N á v r h III. ZÁKON ze dne... 2014 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7748/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Kiliany Marek Mgr. Materiál pro 4. zasedání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_13 Jméno

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_24 Jméno

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_10 Jméno

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802 E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D BRNO MĚSTO JUDR. ALENA BLAŽKOVÁ, PH.D., SOUDNÍ EXEKUTOR Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, 611 18 Brno, IČO 66240697 Tel/Fax: 542220200-1 E-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř. E.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 2 PRÁVO PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen "Smlouva")

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen Smlouva) KUMSP00RMKKU imoravsk-oslř-zský KJftAJ - KRAJSKY ÚŘAD Číslo smlouvy: pořadí na pobočce/kód pobočky/rok, i-._ T por. c;sio zkr. odb. se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb.

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Vzory jednoduchých právních písemnosti

Vzory jednoduchých právních písemnosti Vzory jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dlužní úpis Potvrzuji, že jsem si dnes vypůjčila

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více