TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly"

Transkript

1

2

3

4 Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávnìné užití této knihy bude trestnì stíháno. TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Vedoucí autorského kolektivu, hlavní autor: prof. MUDr. Zdenìk Krška, CSc. Editoøi: prof. MUDr. Zdenìk Krška, CSc., prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc., MUDr. Michaela Schneiderová Kolektiv autorù: MUDr. Petr Baòaø, doc. MUDr. Radan Brùha, CSc., MUDr. Filip Burget, prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., MUDr. Rudolf Demeš, CSc., doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Feyereisel, CSc., MUDr. Roman Fraško, MUDr. Vladimír Frýba, prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prim. MUDr. Josef Hoøejš, CSc., MUDr. David Hoskovec, MUDr. Jiøí Hubík, MUDr. Robert Hvižï, MUDr. David Charvát, prim. MUDr. Vladimír Chlouba, MUDr. Kristian Chrz, MUDr. Anna Jedlièková, MUDr. Dušan Klos, Ing. Jan Kratochvíl, MUDr. Josef Kraus, prof. MUDr. Zdenìk Krška, CSc., MUDr. Karel Kudrna, CSc., doc. MUDr. Tomáš Kvasnièka, CSc., prim. MUDr. Jana Lachmanová, MUDr. Daniel Langer, doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr. Jan Matek, RNDr. Romana Mrázová, Ph.D., doc. MUDr. Èestmír Neoral, CSc., MUDr. Kvìtoslav Novák, Gabriela Opatøilová, MUDr. Oldøich Paul, prim. MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc., prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., MUDr. Petr Rambousek, Karla Rodáková, prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., doc. MUDr. Michal Semrád, CSc., prim. MUDr. Dušan Schmidt, MUDr. Michaela Schneiderová, Mgr. Dagmar Škochová, doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc., MUDr. Stanislav Trèa, Ph.D., MUDr. Jan Ulrych, MUDr. Vít Vachalovský, Mgr. Veronika Zachová, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Recenze: prof. MUDr. RNDr. Jiøí Beneš, CSc., prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. Vydání odborné knihy schválila Vìdecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Grada Publishing, a.s., 2011 Obrázky dodali autoøi. Èerpáno po souhlasu i z firemních zdrojù. Obrázek 6.4 pøekreslila Miloslava Krédlová. Cover Photo fotobanka allphoto, 2011 Vydala Grada Publishing, a.s., U Prùhonu 22, Praha 7 jako svou publikaci Odpovìdná redaktorka Mgr. Jitka Straková Sazba a zlom Milan Vokál Poèet stran vydání, Praha 2011 Vytiskla tiskárna FINIDR, s.r.o., Èeský Tìšín Nakladatelství i autoøi dìkují spoleènosti Johnson & Johnson, s.r.o., i všem ostatním sponzorùm za finanèní podporu, která umožnila vydání této publikace. Názvy produktù, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami pøíslušných vlastníkù, což není zvláštním zpùsobem vyznaèeno. Postupy a pøíklady v této knize, rovnìž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vìdomím autorù. Z jejich praktického uplatnìní ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní dùsledky. ISBN

5 Vedoucí autorského kolektivu, hlavní autor: PROF. MUDR. ZDENÌK KRŠKA, CSC. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha Editoøi: PROF. MUDR. ZDENÌK KRŠKA,CSC. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN PRAHA PROF. MUDR. MIROSLAV ZEMAN, DRSC. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. MICHAELA SCHNEIDEROVÁ I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha Kolektiv autorù: MUDR. PETR BAÒAØ I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha DOC. MUDR. RADAN BRÙHA, CSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. FILIP BURGET I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha PROF. MUDR. JAN DANEŠ, CSc. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. RUDOLF DEMEŠ, CSc. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha DOC. MUDR. JAN DOSTALÍK, CSc. Chirurgická klinika FN Ostrava DOC. MUDR. JAROSLAV FEYEREISEL, CSc. ÚPMD, Praha Podolí MUDR. ROMAN FRAŠKO I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. VLADIMÍR FRÝBA I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha PROF. MUDR. TOMÁŠ HANUŠ, DrSc. Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha PRIM. MUDR. JOSEF HOØEJŠ, CSc. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. DAVID HOSKOVEC I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. JIØÍ HUBÍK I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. ROBERT HVIŽÏ I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. David CHARVÁT I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha PRIM. MUDR. VLADIMír CHLOUBA Neurochirurgické oddìlení, Nemocnice Èeské Budìjovice, a. s. MUDR. KRISTIAN CHRZ I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. ANNA JEDLIÈKOVÁ UIM 1. LF UK, oddìlení mikrobiologie, a ATB centrum VFN Praha MUDR. DUŠAN KLOS I. chirurgická klinika FN Olomouc ING.JAN KRATOCHVÍL I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. JOSEF KRAUS I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha PROF. MUDR. ZDENÌK KRŠKA,CSC. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. KAREL KUDRNA,CSC. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha DOC. MUDR. TOMÁŠ KVASNIÈKA,CSC. Trombotické centrum 1. LF UK a VFN Praha PRIM. MUDR. JANA LACHMANOVÁ Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN Praha MUDR. DANIEL LANGER Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha DOC. MUDR. LUBOMÍR MARTÍNEK,PH.D. Chirurgická klinika FN Ostrava MUDR. JAN MATEK I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha RNDR. ROMANA MRÁZOVÁ,PH.D. Vysokomýtská nemocnice, Vysoké Mýto DOC. MUDR. ÈESTMÍR NEORAL, CSC. I. chirurgická klinika FN Olomouc MUDR. KVÌTOSLAV NOVÁK Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha GABRIELA OPATØILOVÁ I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha

6 MUDR. OLDØICH PAUL I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha PRIM. MUDR. IVAN PAVLÍK, MBA Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. JAROMÍR PETRTÝL, CSC. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha PROF. MUDR. CTIBOR POVÝŠIL, DrSC. Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha MUDR. PETR RAMBOUSEK Oddìlení otorinolaryngologie 1. LF UK a VFN Praha KARLA RODÁKOVÁ Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha PROF. MUDR. MIROSLAV RYSKA,CSC. Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha DOC. MUDR. MICHAL SEMRÁD, CSC. II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha PRIM. MUDR. DUŠAN SCHMIDT I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. MICHAELA SCHNEIDEROVÁ I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha MGR. DAGMAR ŠKOCHOVÁ I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha DOC. MUDR. Jan TOŠOVSKÝ, CSC. II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. STANISLAv TRÈA, PH.D. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. JAN ULRYCH I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDR. VÍT VACHALOVSKÝ Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha MGR. VERONIKA ZACHOVÁ I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha PROF. MUDR. TOMÁŠ ZIMA, DRSC., MBA Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha Nakladatelství dìkuje spoleènostem A. L. P. ECOLOGY, B.BRAUN, COLOPLAST, CONVATEC, DANSAC, HEALTHCARE, HOSPIMED, ILCO, JOHNSON & JOHNSON, OLYMPUS, WELLAND, že autorùm poskytly obrazový materiál, který zvýšil informativní a didaktickou hodnotu publikace.

7 Obsah Pøedmluva Vyšetøovací techniky Laboratorní vyšetøení Základní laboratorní vyšetøení a technika odbìru krve...13 (Tomáš Zima) Odbìr materiálu pro patomorfologické vyšetøení...22 (Ctibor Povýšil) Haemoccult test...27 (Kristian Chrz) Bakteriologické vyšetøení v chirurgických oborech...28 (Anna Jedlièková) 1.2 Zobrazovací vyšetøení Radiologie na operaèním sále...31 (Josef Hoøejš) Zobrazovací a intervenèní metody v diagnostice chorob prsu.. 33 (Jan Daneš) Bedside ultrasonografie...39 (Jan Matek) 1.3 Endoskopické vyšetøení Endoskopie, péèe o endoskopy...45 (Radan Brùha) Endoskopie horní èásti gastrointestinálního traktu, žluèových cest a pankreatu...48 (Jaromír Petrtýl) Endoskopie dolní èásti gastrointestinálního traktu...51 (Oldøich Paul) Videolaparoskop...59 (Zdenìk Krška) Endoskopie v urologii, moèové katétry, cévkování...62 (Vít Vachalovský, Tomáš Hanuš, Ivan Pavlík, Kvìtoslav Novák) 2 Vybavení operaèních sálù Operaèní sály, systémy vzduchotechniky a klimatizace...69 (Jan Kratochvíl) Systém vestavìných operaèních sálù Integrované operaèní sály Hybridní operaèní sály Operaèní stoly a osvìtlení operaèních sálù...77 (Vladimír Frýba) Operaèní stoly Osvìtlení operaèních sálù

8 2.3 Základní chirurgické nástroje...80 (Michaela Schneiderová) 2.4 Rouškování a operaèní odìvy...83 (Gabriela Opatøilová) 2.5 Šicí materiály, jehly a síťky...85 (David Hoskovec) Šicí materiály Chirurgické jehly Síťky Staplery...88 (Robert Hvižï) Lineární staplery Lineární katry Cirkulární staplery Endostaplery Staplery pro fixaci síťky pøi operaci kýl (tøíselné, incizionální) Kožní staplery Hygiena rukou...97 (Michaela Schneiderová) Hygienická dezinfekce rukou Mechanické mytí rukou jako souèást osobní hygieny Mechanické mytí rukou pøed chirurgickou dezinfekcí rukou Chirurgická dezinfekce rukou Používání rukavic Operaèní techniky Bøišní chirurgie Léèba stenóz gastrointestinálního traktu s použitím stentù (Jaromír Petrtýl) Rektoskopie, anoskopie, rektoromanoskopie (Dušan Schmidt) 3.2 Hrudní chirurgie Mediastinoskopie a torakoskopie (Rudolf Demeš) Tracheotomie (Petr Rambousek) 3.3 Úrazová chirurgie Osteosyntéza (Petr Baòaø, Josef Kraus) Endoprotetika (Karel Kudrna, Filip Burget) Artroskopie (Filip Burget) 3.4 Srdeèní chirurgie (Jan Tošovský) Operaèní pøístupy a typy operací Operaèní pøístroje, pomùcky, nástroje a zaøízení

9 3.5 Cévní chirurgie (Michal Semrád) Biologické cévní náhrady Umìlé cévní náhrady Neurochirurgie neuronavigace (Vladimír Chlouba) 3.7 Gynekologie instrumentárium gynekologických operací (Jaroslav Feyereisl) 4 Laparoskopické techniky Laparoskopické operaèní techniky (Lubomír Martínek, Jan Dostalík) Typy laparoskopických operací Laparoskopické stehy a technika šití Robotická chirurgie (Miroslav Ryska, Daniel Langer, Karla Rodáková) Vývoj robotických systémù Indikace robotem asistovaných výkonù Srovnání laparoskopického a robotem asistovaného laparoskopického výkonu Situace v Èeské republice Pokroèilá miniinvazivní chirurgie NOTES a SILS (Zdenìk Krška) 5 Intenzivní péèe Chirurgická intenzivní péèe mechanická plicní ventilace a monitorace (David Charvát) Mechanická plicní ventilace Monitorování v intenzivní medicínì Antimikrobiální profylaxe chirurgických výkonù (Anna Jedlièková) Zásady antimikrobiální chirurgické profylaxe Výbìr antibiotik k profylaxi chirurgických výkonù Hemoeliminaèní metody (Jana Lachmanová) Hemodialýza Peritoneální dialýza Hemofiltrace Hemodiafiltrace Hemoperfuze Plazmaferéza Kontinuální metody Prevence žilní tromboembolické nemoci v chirurgických oborech (Tomáš Kvasnièka) Význam, prevalence a patofyziologie žilní tromboembolické nemoci

10 5.4.2 Prostøedky tromboprofylaxe v chirurgických oborech Význam prevence a profylaxe žilní tromboembolické nemoci Hemostáza (Jan Ulrych) 6 Speciální péèe Stomické pomùcky (Dagmar Škochová, Veronika Zachová) Indikace k založení stomie Dìlení stomií Stomické pomùcky a pøíslušenství k ošetøování stomií Postup ošetøování stomie se stomickými pomùckami a pøíslušenstvím Pøíslušenství Komplikace stomií Intravenózní katétry (Èestmír Neoral, Dušan Klos) Periferní žilní katétr Centrální žilní katétr Speciální sondy (Èestmír Neoral, Dušan Klos) 6.4 Drény (Roman Fraško) Dìlení a vlastnosti drénù Drenáž dutiny bøišní Drenáž hrudníku Drenáž mediastina Kompresivní pomùcky (Stanislav Trèa) 6.6 Chronické kožní defekty (Dagmar Škochová, Romana Mrázová, Jiøí Hubík) Fáze hojení rány Infekce a chronický defekt Klasifikace rány Obvazový materiál Zpùsoby ošetøení ran Využití poèítaèù v medicínì (Kristian Chrz) Literatura Pøehled použitých zkratek Rejstøík Souhrn Summary

11 Pøedmluva Pøedmluva Kniha, kterou právì berete do rukou, vznikla v první øadì na základì zájmu ètenáøù o pøedkládané téma. Souhrnné a pøehlednì uspoøádané knihy tohoto typu na našem trhu dlouhodobì chybìjí a ani v zahranièí nejsou snadno dostupné. Technika ve zdravotnictví, pøedevším pak v oborech, které využívají pøístrojových technik a technologií, se v posledních letech zásadnì zmìnila. Došlo k nástupu zcela nových technologií, které spolu s technologiemi stávajícími vytváøejí složitou síť názvù, pojmenování a dalších vyjádøení èi popisù, kde se èasto obtížnì orientuje pøedevším ve vzájemných vazbách i odborník. Jak již z názvu publikace vyplývá, kniha pojednává jen o èásti této problematiky, i když aktuálnì podstatné. Pojem chirurgické obory byl autory zvolen zámìrnì, protože termín chirurgie vychází z øeckého slova cheirurgia, což v pøesném pøekladu znamená ruèní práce (cheir ruka, ergein pracovat). Popisovány jsou techniky a technologie tìch oborù, kde je využívání tìchto pomùcek pøi diagnostice èi v léèbì zcela bìžné, kde se s nimi poèítá a je nutné se s nimi seznámit jak po stránce pøístrojové, tak i prostorové (napø. operaèní sály). V souèasných uèebnicích není prostor pro podrobnìjší popis technických pomùcek a základních technologií in extenso, natož pro jejich souhrnné pøedstavení. Bìhem pregraduální, ale i postgraduální výuky ve všech typech studia lékaøských i technických oborù se setkáváme s nedostatkem informací tohoto typu. To vyúsťuje pak mimo jiné i v situaci, kdy u složitìjších diagnostických a léèebných postupù øešených multidisciplinárnì chybí ošetøujícímu personálu i jen pøedstava o možnostech a limitujících faktorech diagnosticko-terapeutického procesu, zejména když se objeví další obor. Technické pomùcky a technologie jsou v nìkterých oborech využívány dennì a dochází jen k jejich støídání èi prùbìžné obmìnì v závislosti na pokroku v medicínsko-technických oborech. Pøesto zdravotníci jiných oborù i tyto dennì využívané pomùcky èi postupy neznají a neorientují se v nich. Na druhé stranì existují medicínské obory, kde došlo k nástupu zcela nových, dosud nepoužívaných a neznámých technologií, které jsou stále ve vývoji. Rozsah využití technologií a množství technických pomùcek jsou enormní, vše se vyvíjí, dennì se setkáváme s novými možnostmi èi novou technikou. Domníváme se, že uvedené skuteènosti byly také dùvodem, proè v posledních mnoha desítkách let na tento tenký led sepsání a pøedložení takovéto publikace nikdo nevstoupil. Pøesto èi právì proto sílil tlak odborné medicínské, nelékaøské i technické veøejnosti. Ke spolupráci na tvorbì publikace byli vyzváni pøední odborníci všech oborù a podoborù, jichž se problematika nìjak dotkla a ke kterým byl smìøován nejvìtší zájem potenciálních ètenáøù. Nìkteøí z nich odmítli z obav z hrozící nehomogennosti díla èi jeho brzkého zastarání. Vìtšina oslovených odborníkù však naštìstí naši nabídku podílet se na tvorbì této publikace neodmítla a naopak se k celému dílu postavila velmi vstøícnì. Všichni svornì uvedli, že nebyli schopni postihnout problematiku v celém zábìru to by znamenalo nìkolik takovýchto knih jen pro jejich obory. Snahou bylo popsat vìci zásadní a ty, kde se obecnì nejvíce chybuje jak v definici, tak v pochopení. Všichni autoøi si také uvìdomují riziko rychlého stárnutí 11

12 Techniky a technologie v chirurgických oborech publikace, i když øada technik a technologií se bude samozøejmì užívat i v dalších generacích. Autorský kolektiv se podaøilo shromáždit pod vedením a koordinací I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, která toto považuje za svoji èest. Souèasnì s pøedkládanou publikací pøichází i aktualizované a pøepracované vydání Chirurgické propedeutiky, která je øadou studentù oznaèována jako základní kniha medicíny vùbec, a to díky jejímu širokému zábìru a mimoøádné denní využitelnosti ve všech oborech. Hlavní autoøi obou knih, vydaných ve stejnou dobu stejným nakladatelstvím, vzájemnì koordinovali svou práci, aby bylo možné v pøípadì potøeby knihy využít pøípadnì i komplementárnì. Kolektiv autorù pøeje jak ètenáøùm knihy (studentùm medicíny èi techniky bakaláøských a magisterských oborù), lékaøùm, zdravotním sestrám a technickému personálu, kterým je kniha urèena, tak technice samé, aby nalezli odpovìdi na své otázky právì v uvedené knize a aby tak mohli ještì lépe využít možnosti vìdecko- -technického medicínského pokroku v léèbì pacientù. Za autorský kolektiv prof. MUDr. Zdenìk Krška, CSc. Autorský kolektiv dìkuje za vstøícnost všem firmám a technikùm, kteøí poskytli svoji dokumentaci, podnìty èi konzultace. Dále dìkuje za organizaèní a metodickou pomoc prof. MUDr. M. Zemanovi, DrSc., MUDr. M. Schneiderové a T. Bukvové. 12

13 Vyšetøovací techniky 1 1 Vyšetøovací techniky 1.1 Laboratorní vyšetøení Základní laboratorní vyšetøení a technika odbìru krve Tomáš Zima Laboratorní vyšetøení slouží jména k diagnostickým úèelùm. Svùj význam mají pøi monitorování prùbìhu nemoci a urèování prognózy onemocnìní, ale též pøi preventivních vyšetøeních nebo pøi screeningových programech. Až 70 % lékaøských rozhodnutí u hospitalizovaných pacientù je uèinìno na základì laboratorního vyšetøení. Pro správný výsledek je nezbytné zajistit nejen správné provedení vlastního odbìru, ale rovnìž pouèení pacienta, jak se na odbìr pøipravit. Potøebné jsou také znalosti o faktorech ovlivòujících preanalytickou fázi laboratorního vyšetøení. Laboratorní vyšetøení mùžeme rozdìlit na: základní, speciální a vysoce specializovaná. Toto dìlení vychází z potøebnosti, ale také dostupnosti a rychlosti provádìní daného vyšetøení. Základní vyšetøení musí být rychle dostupná a v lùžkových zaøízeních dokonce dostupná nepøetržitì. Vysoce specializovaná vyšetøení se naopak mají provádìt centralizovanì v laboratoøích v jedné nebo nìkolika málo v republice. Tyto metody, vìtšinou i ekonomicky nákladné, provádìjí tato pracovištì analyticky správnì, ale pøedevším mají zkušenosti s interpretací nálezù a pøípadnou indikací doplòujících vyšetøení. Z hlediska požadavkù na rychlost provedení vyšetøení dìlíme vyšetøení na: rutinní statimová z vitální indikace Vyšetøení oznaèené vitální indikace musí být provedeno okamžitì bez odkladu z dùvodu ohrožení života pacienta do 30 minut od dodání vzorku do laboratoøe. Statimová vyšetøení se provádìjí pøednostnì a mají být provedena do 60 minut od dodání vzorku do laboratoøe, pokud to umožòují analytické vlastnosti stanovení. V moderních konsolidovaných laboratorních celcích se pomalu stírá rozdíl mezi rutinním a statimovým vyšetøením. Z hlediska rychlé dostupnosti výsledkù je nìkdy vhodné provádìt základní vyšetøení na místì tzv. POCT (point of care testing). Nejèastìji se jedná o stanovení parametrù acidobazické rovnováhy a kyslíkového metabolismu a vyšetøení plné krve a moèi pomocí diagnostických proužkù. Další možností je stanovení základních analytù na principu reflexní fotometrie nebo pomocí iontovì selektivních elektrod, pøípadnì biosenzorù. Preanalytická fáze laboratorního vyšetøení Preanalytická fáze laboratorního vyšetøení je definována jako postupy a operace od indikace vyšetøení po zahájení analyzování vzorku. Zahrnuje pøípravu vyšetøovaného na odbìr, odbìr biologického materiálu, jeho uchování a transport do laboratoøe. 13

14 1 Techniky a technologie v chirurgických oborech Lékaø si musí uvìdomit, co oèekává od daného vyšetøení pøi negativním nebo pozitivním výsledku. Je potøebné volit metody v urèitém algoritmu a vybírat metody pro daný problém co nejvíce specifické. Z hlediska indikace vyšetøení a jeho pøípadného opakování hraje podstatnou roli znalost charakteristiky vyšetøovaného analytu, pøedevším biologický poloèas, rychlost stimulace syntézy nebo degradace pøi patologickém procesu. Je nesmyslné vyšetøovat napøíklad dennì cholesterol, každý týden glykovaný hemoglobin nebo TSH apod. Pøíkladem špatné indikace vyšetøení je tøeba požadovat vyšetøení všech dostupných nádorových markerù pøi podezøení na nádorový proces nebo pøesvìdèení se o tom, že pøi bìžném infekèním onemocnìní je CRP doopravdy zvýšeno. Nádorové markery slouží pøedevším k monitorování prùbìhu léèby nebo identifikaci pøípadné recidivy. Pouze nìkteré z nich jsou vysoce citlivé pro urèité druhy nádorù a lze je použít pro diagnostický screening. C-reaktivní protein slouží pøedevším ke kvantifikaci stupnì zánìtlivého procesu a sledování jeho prùbìhu u závažných infekèních nebo autoimunitních onemocnìní. V preanalytické fázi vznikají až dvì tøetiny chyb celého laboratorního procesu a tyto chyby mohou vést k mylným závìrùm jak pozitivním, tak negativním. Jednou z nezbytných podmínek správnì provedeného vyšetøení je správnì vyplnìná žádanka, kde je kromì identifikaèních údajù (jméno, èíslo pojištìnce, pojišťovna apod.) dùležité uvádìt také dobu odbìru (pokud je odbìr provádìn v ambulanci), diagnózu pacienta, chronickou medikaci a odebíraný materiál. Odbìr materiálu K obecným zásadám pøi odbìru materiálu patøí pøedevším pøesná a jednoznaèná identifikace biologického materiálu. Pøi odbìru materiálu musíme mít na mysli zpùsob odbìru v závislosti na typu biologického materiálu, mít správný odbìrový materiál (odlišná stabilizaèní nebo protisrážlivá èinidla), postupovat odpovídající technikou a v neposlední øadì správnì pouèit a pøipravit pacienta. Vlastní odbìr mùže být významnì ovlivnìn dobou odbìru (cirkadiánní rytmy, laènìní), polohou pacienta pøi odbìru, typem odbìrových zkumavek a technikou odbìru. Odbìr krve Odebírá se krev venózní, arteriální nebo kapilární. Nejèastìji se používá venózní krev získaná venepunkcí, u malých dìtí a nedonošencù se odebírá kapilární krev. Pouèení pacienta hraje klíèovou roli v celém procesu laboratorního vyšetøení krve a je nezbytné pro jeho správnost. Odbìr nalaèno pro vìtšinu laické populace znamená nesnídat, ale odbìrem nalaèno se rozumí, že pacient hodin nejedl, byl v relativním klidu a odbìr byl proveden v ranních hodinách. Doporuèuje se též vypít ráno asi 2 3 dl vody. Nedodržením laènìní vznikají zkreslené nálezy v parametrech sacharidového a lipidového metabolismu. Pro nìkterá speciální vyšetøení nebo funkèní testy jsou pøedepsána opatøení dietní (napø. vyšetøení kyseliny vanilmandlové, hydroxyindoloctové) nebo režimová (PSA mùže být pozitivní po jízdì na kole apod.). Venepunkce se má provádìt u pacienta, který je v klidu, paže má být natažena. Nemìla by se používat paže, na které jsou výrazné jizvy, hematom èi zavedená infuze 14

15 Vyšetøovací techniky 1 a u žen paže na stranì po provedené mastektomii. Odbìry se provádìjí ze žil na volární stranì pøedloktí nebo v loketním ohbí. Je možné využít i žíly na høbetu ruky, ovšem je tøeba si uvìdomit rizika u diabetikù a osob s horší cirkulací (vznik možných trofických defektù). Poloha pacienta pøi odbìru je velmi významná a mùže ovlivnit koncentraci øady látek. Standardní poloha pacienta pøi odbìru je poloha vsedì. Pøi poloze vstoje je napø. koncentrace vysokomolekulárních látek (bílkovin) o pøibližnì 10 % vyšší. Nìkteré hormony (napø. aldosteron, renin, adrenalin) mají vestoje až o 50 % vyšší koncentraci. Zmìna polohy vleže do stoje znamená asi 10% redukci krevního volumu se vzestupem koncentrace proteinù. Alterace krevního volumu je úplná asi za 30 minut z polohy vestoje do polohy vleže a asi za 10 minut z lehu do stoje. Zmìny jsou výraznìjší u hypertonikù, pacientù s nižší koncentrací proteinù a starších osob. Hospitalizace a imobilizace vedou k retenci tekutin s poklesem albuminu a bílkoviny. Po dezinfekci místa vpichu se pøikládá turniket, jeho pøiložení nemá být delší než jedna minuta a pacient by nemìl paží pumpovat. Jakmile zaène proudit krev do zkumavky, lze turniket odstranit. Pøi delším zaškrcení konèetiny (asi 5 minut) a výraznìjším cvièení dochází až k 10% zmìnì aktivity nebo koncentrace øady analytù (stoupá napø. AST, kreatinkináza, bilirubin, cholesterol, vápník, kreatinin). Tato zmìna je nejèastìji dána pøestupem nízkomolekulárních látek z intravaskulárního prostoru do intersticia v dùsledku zvýšení filtraèního tlaku pøes kapilární stìnu a metabolickými zmìnami v místì zaškrcení (anaerobní metabolismus). Místo vpichu se doporuèuje tisknout pøibližnì dvì minuty a ponechat náplast alespoò 15 minut po odbìru. V souèasné dobì se používají uzavøené odbìrové systémy, které chrání pacienta a zdravotnický personál provádìjící odbìr, a minimalizuje se tak riziko kontaktu s krví pacienta. V pøípadì použití odbìru do zkumavek s gelovými separátory je nutné si uvìdomit vzácné, ale možné ovlivnìní výsledku mechanickými a chemickými vlastnostmi gelu a možnou adsorpcí látek na gel. Pøi odbìru více zkumavek z jednoho vpichu je potøeba zachovat doporuèené poøadí odbìru: zkumavky pro hemokulturu (aerobní, anaerobní a mykologické) zkumavky bez pøísad (zlatý nebo èervený uzávìr) zkumavky s pøísadami se svìtlomodrým uzávìrem pro hemokoagulaci další zkumavky s pøísadami Bezprostøednì po naplnìní je nutné krev promíchat opakovaným otáèením zkumavky (minimálnì pìtkrát, netøepat!). K odbìru je vhodné používat jehly se širším prùsvitem. Pøi šetøení pacienta tenkou jehlou a pomalém natékání krve do zkumavky mohou vznikat mikrofibrinová vlákna, která ovlivòují výsledky koagulaèních analýz. V pøípadì odbìru z katétru je nutné nejprve odsát krev, která v katétru stagnuje nebo je promísena s antikoagulaèním èinidlem, a pak teprve odebírat krev na laboratorní vyšetøení. Jediným bezpeèným zpùsobem je však odbìr žilní krve z opaèné konèetiny nebo opaèné strany, než je zaveden katétr s infuzí. Pøi podávání infuzí není vhodné odebírat krev na laboratorní vyšetøení. Doporuèený èas pro odbìr je minimálnì osm hodin po ukonèení infuze s tukovou emulzí, pro ostatní infuze asi za 15

16 1 Techniky a technologie v chirurgických oborech jednu hodinu. Pokud je odbìr nezbytný, doporuèuje se odebírat krev z druhé ruky nebo z místa pod intravenózní linkou, nikdy ne proximálnì od místa infuze. Jestliže potøebujeme pouze malé množství krve, je možné použít punkci kùže kapilární odbìr, který je urèen pro odbìry na vyšetøení krevního obrazu, glukózy, glykovaného hemoglobinu a acidobazické rovnováhy. Odbìr se provádí z prstu v poloze vsedì. Dùležité je dobøe dezinfikovat místo vpichu vhodným dezinfekèním prostøedkem. Místem vpichu je obvykle palmární strana distální falangy III. prstu ruky, kterou pacient nepíše. Dezinfekci necháme oschnout, aby dezinfekèní èinidlo nevyvolalo hemolýzu a též aby nekontaminovalo, resp. neøedilo, vzorek. Hloubka vpichu nemá být vìtší než 2 mm, aby nedošlo k poškození hlubších podkožních struktur. Pøi opakujících se punkcích je nutno vybírat rùzná místa vpichu, aby se pøedešlo infekci. Odbìr je tøeba provádìt z dokonale prokrvených míst. Ke zvýšení prokrvení se pøed vlastním odbìrem používá teplý vlhký obklad nebo teplá vodní lázeò (max. 40 C). Krev se odebírá do kapilár nebo mikrozkumavek. Po vpichu se první kapka krve setøe ètvereèkem z bunièiny, pak se konec kapiláry ponoøí do další tvoøící se kapky a krev se nasává kapilární silou. Pøi odbìru se musíme vyhnout násilnému vytlaèování krve z prstu, aby nedocházelo ke kontaminaci krve neurèitým množstvím tkáòového moku. Pøi odbìru tzv. arterializované kapilární krve na vyšetøení krevních plynù je nutné pracovat anaerobnì (pozor na bubliny v kapiláøe, bubliny vzduchu zkreslují výsledek, protože dochází ke kontaktu vzduchu s odebíranou krví) a po odbìru kapiláru uzavøít. Jediným vhodným zpùsobem je volné odtékání kapilární krve do odbìrového zaøízení. Hemolýza vzorku, která zkresluje øadu vyšetøení, vzniká pøi nesprávném odbìru krve. K hemolýze vzorku vede èasto vyšší podtlak pøi odbìru, použití jehly s úzkým prùsvitem, ponechání turniketu na paži delší dobu, prudké vystøikování krve ze støíkaèky do zkumavky, kontaminace dezinfekèním èinidlem, uskladnìní plné krve v lednici po delší dobu, použití nesprávné koncentrace protisrážlivého èinidla, vystavení krve mrazu, teplu a pøímému sluneènímu svìtlu nebo nešetrné protøepání zkumavky. Hemolýza negativnì ovlivòuje vìtšinu biochemických i hematologických vyšetøení zejména proto, že øada látek pøechází z erytrocytù do séra nebo plazmy nebo zbarvení interferuje s vyšetøovacím postupem. Nejèastìjší chyby pøi odbìru krve: pacient nebyl nalaèno (zvýšení triacylglycerolù a glukózy) v dobì odbìru anebo tìsnì pøed odbìrem byla pacientovi aplikována infuze byla zvolena nevhodná doba odbìru (bìhem dne øada biochemických a hematologických hodnot kolísá) øada úzkostlivých pacientù dlouho pøed odbìrem nejí ani nepije a výsledná dehydratace ovlivní výsledky Antikoagulaèní látky Odbìr plné krve je, kromì hematologických vyšetøení, nutný pro stanovení krevních plynù, amoniaku, glykovaného hemoglobinu a nìkterých stopových prvkù, nìkdy pro stanovení glukózy nebo laktátu, stanovení minerálù v plné krvi a pro vyšetøení analytù z plazmy. Velkou pozornost je nutné vìnovat výbìru vhodného protisrážli- 16

17 Vyšetøovací techniky 1 vého èinidla a dodržení pomìru mezi krví a protisrážlivým èinidlem. Mezi plazmou a sérem jsou urèité rozdíly ve složení dané buï spotøebou analytù pøi srážení krve (fibrinogen, glukóza, trombocyty), nebo vznikajícím uvolnìním z bunìk (draselné ionty, laktátdehydrogenáza, fosfáty, laktát, amoniak). Vzhledem k tomu, že pro sražení krve, a tedy stanovení analytu v séru, je nutný èas minut, je pro rychlejší získání výsledkù vhodnìjší plazma. Sražení krve je vhodné provést v místì odbìru, protože napø. okamžitý transport potrubní poštou mùže vést k hemolýze vzorku a jeho znehodnocení. Mezi bìžnì užívaná antikoagulancia patøí heparin, EDTA, citrát sodný a oxaláty. Heparin se užívá jako sodná, draselná, lithná nebo amonná sùl, a tak mùže stanovení tìchto analytù ovlivnit. Draselné soli EDTA mají na laboratorní testy malý vliv kromì nìkterých metod stanovení železa a vápníku. Citrát sodný není vhodný ke stanovení vápníku. Fluorid sodný se využívá jako stabilizaèní èinidlo ke stanovení glukózy (vzorek nelze použít napø. ke stanovení sodných iontù). Barevné oznaèení uzávìrù zkumavek s pøihlédnutím k typu antikoagulaèního prostøedku je zpracováno v tabulce 1.1. Tab. 1.1 Odbìrové zkumavky Materiál Pøídavek Barva víèka Metody sérum žádný èervená biochemie, sérologie, imunologie plazma gel zlatá biochemie, sérologie, imunologie plazma citrát plazma EDTA plazma heparin plazma heparin plazma acetát citrát sodný1:10 K3EDTA 7,5%, 15% modrá, svìtle modrá fialová, svìtle fialová hematologické koagulaèní a speciální metody: Quickùv test, APTT, trombinový èas, fibrinogen, etanolový test, antitrombin III, D-dimer hematologická vyšetøení: krevní obraz, krevní skupina, Coombsùv test biochemie: glykovaný hemoglobin Li heparin zelená imunologie: fagocytóza hematologie: autohemolýza biochemie: amoniak, cyklosporin, porfobilinogen Na heparin zelená imunologie: test blastické transformace, intracelulární cytokiny, HLA typizace Li-I-acetát šedá biochemie: glukóza, laktát bez pøísad tmavì modrá stopové prvky, olovo, selen, kadmium glykovaný hemoglobin z prstu, glukóza z prstu, acidobazická rovnováha z prstu (kapilára + mikrozkumavky) HIV ½ + p24 EIA (zkumavku zvlášť!) 17

18 * 1 Techniky a technologie v chirurgických oborech Biologické vlivy preanalytické fáze neovlivnitelné Rasa Nìkdy je obtížnì odlišit vliv rasy a socioekonomických a geografických rozdílù na zmìny analytù. Rùzné rasy mají odlišné nìkteré metabolické cesty napø. odlišná enzymatická aktivita, ale také množství svalové hmoty (napø. u èernochù je až dvojnásobná aktivita kreatinkinázy, u Asiatù vyšší aktivita slinné amylázy apod.). Pohlaví Rozdíly v hodnotách analytù nejsou jen v aktivitì pohlavních hormonù, ale jsou popisovány též rozdíly v koncentraci (aktivitì) ALT, AST, ALP, CK, kyseliny moèové, moèoviny, hemoglobinu, feritinu a železa. Všeobecnì jsou u øady analytù o nìco vyšší normální hodnoty u mužù. Do puberty jsou rozdíly hodnot mezi pohlavími minimální. Vìk Vìk hraje ve správné interpretaci nálezu významnou roli. Øada biochemických systémù nebo dìjù je spojena s urèitou fází vývoje organismu. Zde uvádíme jen nìkteré z nich. Koncentrace IgM a IgA lineárnì stoupá od narození v souvislosti s jejich syntézou v organismu novorozence. Aktivita ALP je vysoká v dìtství a dosahuje maxima ve vìku let, pak prudce klesá. Vysoké hodnoty v pubertì jsou dány pøedevším vývojem skeletu a obdobné hodnoty napø. ve vìku 40 nebo 50 let by znamenaly patologický nález. Dalším takovým analytem je feritin, který je nižší u žen ve fertilním vìku, pozdìji se zvyšuje a mùže dosáhnout až hodnot mužské populace (tyto zmìny jsou dány fyziologickými ztrátami železa u fertilních žen). Gravidita Tìhotenství znamená výraznou zmìnu biochemických dìjù. Zmìny analytù mohou být dány øadou mechanismù napø. indukcí (navýšení ALP), zvýšením plazmatických transportních proteinù v plazmì (stoupá tyroxin a ceruloplazmin, klesá mìï), hemodilucí (celková bílkovina, albumin), zvýšením tìlesného objemu (zvýšení clearance kreatininu), relativním deficitem (snížení železa, feritinu) èi zvýšením proteinù akutní fáze (nadhranièní hladiny CRP). Biologické cykly Analyty v lidském organismu podléhají chronobiologickým faktorùm, a to jak lineárním (vìk), tak cyklickým, z nichž nejvíce prostudovány jsou denní (cirkadiánní) a biologické (napø. menstruaèní cyklus zmìna koncentrace hormonù, ale též cholesterolu a železa). O cyklech sezonních je v souèasné dobì pouze málo údajù, ale jsou známy údaje o nìkterých zmìnách napø. aktivitì AST, ALT a triacylglycerolù, které mají v prùbìhu roèních období svá maxima a minima s výchylkou více než 5 %. Cirkadiánním zmìnám nepodléhají jen hormony, ale také bìžné analyty, jako je železo (zmìna až 50 %), draselné ionty, urea, kreatinin a øada dalších. Nejznámìjší je denní cyklus kortizolu s maximem v ranních hodinách a veèerním minimem s možnou odchylkou až 250 %, ovšem i jiné analyty mají denní odchylky v øádu desítek procent (AST, ALT, LD, ALP, testosteron, tetrajódtyronin, prolaktin). Biologické vlivy preanalytické fáze ovlivnitelné Hmotnost organismu Hmotnost mùže ovlivnit koncentrace analytù zmìnou distribuèních objemù. S obezitou pozitivnì koreluje koncentrace cholesterolu (LDL), triacylglycerolù, kyseliny moèové, kortizolu a inzulinu. Stravovací návyky Stravovací návyky ovlivòují vyšetøované analyty rùznými mechanismy. Pøed pøíjmem stravy a bìhem jídla se vyplavují hormony a enzymy, nìkteré analyty se pøesouvají do jiných kompartmentù (pokles draselných iontù 18

19 Vyšetøovací techniky 1 a fosfátù vlivem vyplavení inzulinu, pokles chloridových iontù). Požití potravy se nejvíce projeví na koncentraci glukózy, železa, lipidù a alkalické fosfatázy. Jídlo bohaté na proteiny zvýší fosfáty, moèovinu a kyselinu moèovou, ale významnì se zde uplatòuje intraindividuální variabilita. Napøíklad ètyøi dny po zmìnì standardní diety na vysoce proteinovou se zdvojnásobí koncentrace urey a zvýší se cholesterol a fosfáty. Dieta bohatá na tuky sníží podíl dusíkatých látek, napø. kyseliny moèové. Strava bohatá na sacharidy zvýší ALP a LD, sníží triacylglyceroly, cholesterol a celkovou bílkovinu, avšak zmìna aktivity AST závisí na typu sacharidù. U vegetariánù je velmi nízký LDL a VLDL i celkový cholesterol a triacylglyceroly. Jsou jen malé rozdíly v koncentraci bílkovin a enzymù, mùže docházet k poklesu albuminu, urey a nìkterých stopových prvkù, bilirubin bývá zvýšený a ph moèi je výraznì alkalické. Nìkteré potraviny a nápoje mohou ovlivnit specifické metabolické cesty. Pøíkladem mùže být kofein, který zvyšuje hladinu katecholaminù, koncentraci glukózy a koncentraci volných mastných kyselin. Kouøení Kouøení ovlivòuje hladinu øady analytù pøedevším vlivem nikotinu. Pùsobí na metabolismus glukózy, zvyšuje hladinu cholesterolu a triacylglycerolù, zvyšuje kortizol, olovo, kadmium a také CEA (karcinoembryonální antigen), naopak snižuje koncentraci imunoglobulinù a vitaminu B 12. Alkohol Konzumace alkoholu mìní biochemické analyty odlišnì podle toho, zda se jedná o akutní nebo chronický abúzus. Jednorázové požití alkoholu v mírné a støední dávce ovlivòuje biologické testy minimálnì. Pøi akutním abúzu se zvyšují triacylglyceroly a aldosteron a klesá prolaktin, antidiuretický hormon a kortizol. Pøi chronickém abúzu se zvyšuje ALT, AST, GGT, kortizol, adrenalin a estradiol. Dlouhodobý abúzus vede k hypoglykemii a ketoacidóze, stoupá laktát a koncentrace kyseliny moèové. Je známý úèinek mírných dávek alkoholu na zvýšení HDL-cholesterolu, který je však pøechodný. Léky a drogy Zobecnit vliv lékù a drog na laboratorní testy je nemožné. Podávané léky mají vliv na biologické procesy in vivo (indukce enzymù nebo inhibice, zvýšení transportních proteinù, cytotoxicita), ale vyvolávají též fyzikálnì-chemické interference in vitro (zkøížená reaktivita pøi imunochemických stanoveních). Laboratoø je tøeba na medikaci pacienta upozornit nebo s ní konzultovat nejasný nález, který mùže s medikací pacienta souviset. Pøíbalový souhrn informací o pøípravku a další materiály uvádìjí možné zmìny laboratorních testù, které pøíslušná úèinná látka mùže vyvolat nebo se kterými mùže interferovat. Fyzická zátìž Fyzická aktivita v závislosti na délce a intenzitì cvièení ovlivòuje složení tìlních tekutin. Akutní silová a vyèerpávající zátìž zvyšuje podíl anaerobního metabolismu, pøi akutních zmìnách se analyty redistribuují mezi kompartmenty, nastupuje stresová poplachová reakce. Støední zátìž zvyšuje stresovou reakci organismu s následným zvýšením hladiny glukózy a stimulací sekrece inzulinu, zvyšuje se také aktivita enzymù souvisejících s èinností svalù, jako jsou AST, CK, LD, ale i bilirubin. Namáhavé cvièení vede k hypoglykemii a až desetinásobnì mùže stoupnout laktát. Nároèné cvièení také zvyšuje reninovou aktivitu a stimuluje sekreci kortizolu s narušením jeho diurnálního cyklu. Cholesterol a triacylglyceroly bývají snížené. Zevní prostøedí Koncentraci analytù ovlivòuje i zevní prostøedí. Jedná se o nadmoøskou výšku a teplotu prostøedí, ale také o geografickou lokalizaci (venkov, mìsto). Tyto faktory se uplatòují pøedevším u cizincù nebo osob dlouhodobì pùsobících v zahranièí. Cestování pøes èasová pásma se projevuje zmìnou nìkterých 19

20 1 Techniky a technologie v chirurgických oborech analytù, nejèastìji se objevuje retence sodných iontù a tekutin s normalizací do dvou dnù po návratu. Mechanické vlivy Svalové trauma i intramuskulární injekce mohou zvýšit aktivitu ALT, AST, CK a koncentraci myoglobinu. Tlak dìlohy ve vysokém stupni gravidity zvyšuje aktivitu ALT. Pøi maratonském bìhu, stejnì jako pøi chlopenních náhradách, jsou mechanicky poškozovány erytrocyty s následnou hemolýzou. Skladování materiálu Pokud je vzorek zpracován do hodin, maximálnì do týdne, postaèuje pro vìtšinu analytù uchování pøi teplotì 4 C. Pro dlouhodobé skladování proteinù je vhodná teplota 20 C, popøípadì až 80 C. Pøi skladování je nutné, aby byl materiál dobøe uzavøen a zabránilo se zahuštìní vzorku odpaøováním, mikrobiální kontaminaci, vlivu svìtla a difuzi plynù a samozøejmì metabolismu krevních elementù. Chemická konzervace se pro sérum nebo plazmu užívá vzácnì, konzervaèní èinidla se používají spíše pøi skladování moèi. Separace a transport materiálu Pro oddìlení krevních elementù od séra (plazmy) je vhodná centrifugace pøi g (g = násobek gravitaèního zrychlení) po dobu 10 minut pøi pokojové teplotì. Delší doba centrifugace nebo zvýšení poètu g vedou èasto k èásteèné èi úplné hemolýze. Plazma nebo sérum mají být oddìleny pokud možno co nejdøíve, nejpozdìji však do dvou hodin od odbìru (pro stanovení draselných iontù do jedné hodiny od odbìru). Krev pro stanovení tepelnì nestálých analytù (parathormon, osteokalcin, natriuretické peptidy a další) musí být centrifugována v chlazené centrifuze. Pøedèasné oddìlení séra od krevních elementù (døíve než za minut) však mùže vést k dodateèné tvorbì fibrinu, a dochází tak k pocentrifugaèní koagulaci. Z tohoto pohledu je plazma jako biologický materiál pro další analýzy vhodnìjší krev je možné ihned centrifugovat, hrozí menší nebezpeèí hemolýzy. Transport materiálu má být šetrný a rychlý, musí být provádìn pøi adekvátní teplotì a vhodných svìtelných podmínkách (kyselina listová a bilirubin jsou nestabilní a na pøímém svìtle klesají). V pøípadì, že je vzorek krve transportován neprodlenì po odbìru do laboratoøe, postaèuje pro transport vìtšinou pokojová teplota. Pøi delším transportu (déle než 30 minut) a vzhledem k zevním klimatickým podmínkám je vhodnìjší posílat materiál v chladicím boxu. Pro stanovení nìkterých analytù (amoniak, krevní plyny, homocystein, parathormon, kyselá fosfatáza) je doporuèen transport na tajícím ledu. Pokud nelze dopravit krev do laboratoøe do požadované doby, je vhodnìjší zaslat plazmu nebo sérum. V každém pøípadì je dùležité seznámit se s podmínkami transportu a skladování biologického materiálu pro vyšetøovaný analyt, které jsou souèástí laboratorních pøíruèek jednotlivých laboratoøí, kam lékaøi zasílají biologický materiál na vyšetøení. Laboratorní nebo preanalytická pøíruèka obsahuje další potøebné informace o jednotlivých analytech a podrobnìjší informace o preanalytické fázi èi dobì, dokdy bude materiál vyšetøen. 20

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC-09 Metodický list Odběry krve - zásady a chyby Pomocí metodického

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Oddělení klinické biochemie (OKB) Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP) Oddělení klinické imunoendokrinologie (OKIE) 4. Oddělení molekulární endokrinologie (OME) Oddělení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval: RNDr. R. Kurková...

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) 2. Pracoviště dětské medicíny (PDM) Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Pracoviště reprodukční medicíny (PRM) Obilní trh11, 625

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc.

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Názvy produktù, firem apod. pou ité v knize mohou být ochrannými

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odběrové pracoviště Trhové Sviny Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny Odběrové pracoviště Písek Drlíčov 149, 397 01 Písek Odběrové pracoviště Český Krumlov T.G.Masaryka

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM. Nové postupy

Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM. Nové postupy Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM Nové postupy Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM Nové postupy Grada

Více

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum )

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum ) S_KBH KH_001 KBH KH Strana č.: 1 z 5 etoda Kreatinin Clearence kreatininu kratka na nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin nebo větší fyzická zátěž, nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT

Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT Ceník výkonů, které jsou hrazeny osobami, v jejichž zájmu se provádějí a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami Poř. číslo Kód VZP Kód VZP STATIM Název EU (Kč)

Více

Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů

Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů Odběry krve Laboratorní vyšetření krve = zdroj cenných informací pro správné určení diagnózy Analýza: Plné krve Plazmy Séra Odběr žilní krve

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena O39 Alfa-amylása (DPH 0%)-orientační

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Identifikační značka: NRSBN Vydání: 6 Stránka 1 z 6 Ceník laboratorních vyšetření Statimové vyšetření je provedeno do 1 hodiny od přijetí vzorku do laboratoře. Společné výkony 0. Odběr dítě (žíla) 77 Kč

Více

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie Lenka Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie 2., doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz H. Čoupková, P. Gazdošová,

Více

F 4 Ceník laboratorního vyšetření

F 4 Ceník laboratorního vyšetření F 4 Ceník laboratorního vyšetření Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Vyšetření Cena v Kč 17- OH progesteron 184,- alaninaminotransferáza

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru krev nmol/l od do DRM HRM F 15R 100R 0,61 13,6 M 15R 100R 0,61 6,96 Albumin - odpad močí moč μg/min od do DRM HRM (mikroalbuminurie)

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl Hlavní autorka a editorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Martina Cahová, Mgr.

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie poøádá kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení Studijní program : Porodní asistence bakalářské studium - kombinovaná forma Název předmětu : Klinická biochemie Rozvrhová zkratka : LCH/PAK01 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 5 hodin cvičení Zařazení výuky

Více

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Karel Lukáš, CSc. Prof. MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 2 A. Úvod A.1 Účel laboratorní příručky Je určena všem uživatelům laboratorních služeb, jak odborníkům (klinikům, ambulantním

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc.

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Knihu autorky vìnují svému sportovnímu vzoru doc. MUDr. Pavlu Stejskalovi, CSc. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firmy NADAÈNÍ

Více

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Karel Lukáš, CSc. Prof. MUDr.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY

KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY a Univerzitní centrum chirurgické anatomie poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY BRNO 26.-27.3.2010 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

I. INFORMACE. Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. pøipravuje

I. INFORMACE. Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. pøipravuje I. INFORMACE Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì pøipravuje PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE NOSU A VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN BRNO 27.11. - 29.11.2013 Místo konání: Anatomický

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název Cena S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) 80 O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena 20 O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena 16 O39 Alfa-amylása

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 2. Oddělení klinické hematologie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 3. Oddělení klinické

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení)

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) KOD NAZEV STROJ 06119 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU - 09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE - 09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE - 09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO

Více

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

Preanalytická fáze vyšetření. MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s.

Preanalytická fáze vyšetření. MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. Preanalytická fáze vyšetření MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 1 Definice preanalytické fáze: Soubor všech postupů a operací, kterými projde vzorek biologického materiálu včetně

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888)

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) 1. 09129 fragilita kapilár fragil. kapil. 52 58,24 2. 09131 krvácivost podle Duke krvácivost

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 12. 1. - 13. 1.2012 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

POCT v systému zajištění intenzivní péče. Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol

POCT v systému zajištění intenzivní péče. Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol POCT v systému zajištění intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Motol. Hejnarová J., Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol Cíl sdělení Popis systému používání laboratorní techniky u lůžka pacientů

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Odběry biologického materiálu Odběry krve

Odběry biologického materiálu Odběry krve Odběry biologického materiálu Odběry krve Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK Biologický materiál tělesné tekutiny a sekrety, exkrety,tkáně orgánů a patologických útvarů Tělesné tekutiny

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Financování ambulantních a laboratorních výkonů (porovnání ČR x Dolní Rakousko) Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra Ph.D.

Financování ambulantních a laboratorních výkonů (porovnání ČR x Dolní Rakousko) Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra Ph.D. Financování ambulantních a laboratorních výkonů (porovnání ČR x Dolní Rakousko) Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra Ph.D. Původní záměr Porovnání ambulantních výkonů a jejich úhrad ČR x Dolní Rakousko:

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová PREVENCE DEKUBITÙ Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula Recenze: Zdeòka Faltýnková Grada Publishing, a.s., 2008 Cover

Více