Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů"

Transkript

1 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel Houdek, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner, Ing. Jan Křikava, Antonín Merhaut, Ing. Vítězslav Srp, Radim Šíma, Mgr. Jiří Veverka, Mgr. Josef Zeman Omluveni: Jana Popelková 7 občanů Pan starosta Merhaut přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse i přítomné občany. Uvedl, že dle prezenční listiny a podle 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je zastupitelstvo městyse usnášení schopné (přítomno 14 členů zastupitelstva) a zahájil zasedání. Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k nahrávání jednání připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Pan starosta Merhaut přednesl návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva starosty o dění v městysi, kontrola usnesení z předchozího jednání ZM 4. Podněty občanů - přijetí podnětů k projednání 5. Návrh úpravy rozpočtu Programové prohlášení ZM 7. Projednání žádosti T.M. o koupi pozemku p.č. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic 8. Projednání žádosti R.Š. a A.P. o koupi pozemků p.č. 451/2 a p.č. 451/3 v k.ú. Komárov u Hořovic 9. Projednání žádosti o směnu pozemků p.č. 873/4 ve vlastnictví městyse Komárov za část pozemku p.č ve vlastnictví Společenství pro dům č.p. 475, 476, 477,478 Komárov 10. Návrh změny volebního řádu Školské rady 11. Návrh jednacího řádu Redakční rady, volba předsedy popř. členů 12. Návrh úkolu pro Kontrolní výbor 13. Projednání žádosti MAS Brdy o zápůjčku na činnost 14. Usnesení 15. Diskuse s občany 16. Závěr

2 Doplnění programu: p. Šíma navrhuje za bod 13 vložit bod: projednání nabídky fa. Living in green zpracování studie na revitalizaci veřejné zeleně na nám. Míru a v zahradách ZŠ a MŠ. Mgr. Veverka navrhuje vložit do programu jednání bod: návrh pravidel fondu pro tělovýchovu a sport. Mgr. Veverka - upozornil na chybějící podklady k bodu 5,7,8,9,10. p. Havlík - přijal kritiku s vysvětlením, že podklady byly předány na pracovní schůzce dne K bodu 10. uvedl : Volební řád Školské rady - materiál byl zaslán elektronicky, schválení je v kompetenci rady, ale rád by toto téma projednal. Je potřeba stanovit počet členů Školské rady. Mgr. Veverka věří, že napříště budou podklady včas předány, nemá problém projednávat některé záležitosti bez dopředu předložených podkladů. Další návrhy na doplnění nebo změnu programu nebyly podány. Pan starosta Merhaut požádal přítomné o hlasování o doplněném programu. Hlasování: Pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Program byl schválen většinou hlasů. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Pan starosta Merhaut požádal přítomné členy ZM o návrhy na členy návrhové komise. Navrženi byli: Bc. Ondřej Holman, Jaroslav Klekner Hlasování: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů. Dále pan starosta Merhaut požádal o návrhy na ověřovatele zápisu. Navrženi byli: Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Vítězslav Srp Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů.

3 3. Zpráva starosty o dění v městysi, kontrola usnesení z předchozího jednání ZM Pan starosta Merhaut ve své zprávě uvedl: - ZM se v roce 2014 na svých jednáních sešlo 6x, včetně ustavujícího zasedání po volbách do zastupitelstev obcí. - ZM schválilo záměr prodat části 4 pozemků o celkové výměře 1100 m² v k.ú. Kleštěnice prodáno za Kč. - Dne ZM schválilo členství městyse Komárov v MAS Brdy a přistoupení k zájmovému území MAS Brdy - ZM schválilo prodej pozemků o výměře 37 m² v k.ú. Komárov a 9 m² v k.ú. Kleštěnice pod trafostanicemi společnosti ČEZ Distribuce za 100 Kč/m² - ZM schválilo odkoupení pozemku p.č. 492/3 o výměře 12 m² na rozšíření komunikace Záskalská - ZM dne schválilo účetní závěrku za rok 2013 v rozsahu výkazů zisků a ztrát, rozvahy, závěrečného účtu včetně zprávy auditora a inventarizační zprávy. - ZM stanovilo počet členů ZM pro volební období členů - ZM schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 712 a p.č. 769 v k.ú. Komárov u Hořovic o výměře 2924 m² do vlastnictví městyse - ZM schválilo prodej bytu č. 3 v č.p. 359 za cenu 851 tisíc Kč a prodej bytu č. 2 v č.p. 367 za cenu 675,5 tisíc Kč. - ZM schválilo rozpočet městyse Komárov pro rok 2015 Dále informoval o činnosti RM: - RM se od posledního zasedání ZM sešla 5x - RM schválila úpravu rozpočtu č. 8 pro rok RM schválila trasu projektu vedení nízkého napětí u byt. jednotek Nad Oborou - RM schválila složení Komise sociální p. Koňasová předseda, Ing. Anděl, p. Hájková, p. Hůrková, p. Klánová, p. Toušová - RM schválila složení Komise pro kulturu, mládež, sport a volný čas Ing, Királyová předseda, p. Nesnídalová, p. Vaníčková - RM schválila přidělení zakázky na zhotovení průkazů energetické náročnosti pro budovu ZŠ, budovu úřadu a č.p. 111 Ing. Sojkovi - RM schválila přidělení zakázky na rekonstrukci podkroví v č.p. 222 fa. DAK Hořovice - RM schválila Jednací řád komisí - RM schválila zadání projektové dokumentace na odstavnou plochu u sokolovny včetně chodníků Ing. Hrdinová Z činnosti úřadu: V roce 2014 byl v Komárově zkolaudován 1rodinný dům a 1 provozovna. Matrika matriční zápisy sňatky 10x úmrtí 12x vítání občánků 17 dětí zlatá svatba 1x vidimace, legalizace 1200 zápisů Czech Point 360 zápisů - nejvíce výpis z katastru nemovitostí a výpis z rejstříku trestů Evidence obyvatel: Počet obyvatel V roce 2014 narozených 15 zemřelých 21 přistěhováno 44 odstěhováno 42

4 4. Podněty občanů přijetí podnětů k projednání Ing. Sojka práce technické čety při zimní údržbě. V lokalitě Na Horách nebyly vůbec komunikace ošetřeny. p. starosta Merhaut vysvětlil, že technická četa udržuje chodníky, ošetření komunikací zajišťuje p. Vaněk. Předpověď počastí avizovala oteplení. Skutečnost ale byla jiná. Přiznává, že nebylo dostatečně zajištěno. p. Havlík náplň práce technické čety projednávala RM. Hodnotila dostupné dokumenty popis práce, kniha jízd, měsíční výkazy práce. Žádá zastupitele o vyjádření, zda toto téma bude předmětem dnešního jednání. Hlasování: pro 2 hlasy proti 10 hlasů zdržel se 2 hlasy Práce technické čety se nebude zařazovat do jednání ZM. p. Vondal materiály k jednání ZM by měly být zveřejněny na webové stránky v dostatečném předstihu p. Havlík navrhuje změnu jednacího řádu v Přípravě jednání zastupitelstva městyse RM bude zveřejňovat materiály pro jednání ZM na webových stránkách městyse společně s pozvánkou na jednání ZM. Zveřejnění materiálů pro jednání ZM na webové stránky městyse společně s pozvánkou bylo schváleno všemi hlasy. Bc. Holman zmiňuje nedostatečnou funkčnost zasílání aktualit z webových stránek městyse na . p. Havlík prověří u p. Humla 5. Úprava rozpočtu r p. Havlík informoval přítomné o změně, ke které došlo v rozpočtu r Jedná se o navýšení příjmové strany o cca Kč. Mgr. Veverka mění se výše schváleného rozpočtu? p. Havlík výše rozpočtu se nemění, změna pouze na příjmové straně o přebytek hospodaření. V tomto případě není potřeba schvalovat úpravu ZM. 6. Programové prohlášení ZM p. místostarosta Šíma konstatoval, že všichni členové ZM obdrželi návrh programového prohlášení elektronicky. Ing. Jonák a p. Havlík zaslali, jako jediní, obratem své návrhy. V řadě věcí je patrná shoda. Na pracovní schůzce dne k dokončení Programového prohlášení nedošlo. Mgr. Veverka programové prohlášení je strategický dokument, od kterého se odvíjí mnoho dalších věcí (finance, investice atd.). Nesouhlasí s takovou formou tvorby dokumentu. Navrhuje odložit.

5 Ing. Křikava připojuje se k návrhu. Návrh programového prohlášení je ve velmi rozpracovaném stavu. Ing. Srp souhlasí s odložením. Své připomínky by měly vznést i výbory a komise. Zejména sociální oblast je důležitá. p. Havlík návrh by se měl na dnešním jednání alespoň citovat. Očekává od zastupitelů nějaké připomínky. Všichni ho měli včas k dispozici. Mgr. Veverka očekává schůzku zastupitelů se seriozní diskusí, ze které vyjde finální dokument. p. Havlík domnívá se, že projednávání Programového prohlášení by mělo být veřejné Mgr. Veverka ptá se, kdy byl návrh posílán. p. místostarosta Šíma návrh byl zaslán současně s pozvánkou. p. Havlík na jednání ZM bylo řečeno, že projednání Programového prohlášení bude předmětem jednání ZM v lednu Mgr. Veverka trvá na tom, že 7 dní před jednáním ZM návrh Programového prohlášení neobdržel. p. místostarosta Šíma - navrhuje odložit schválení programového prohlášení na příští jednání ZM s tím, že na konečném návrhu dokumentu se budou podílet společně všichni zastupitelé na pracovní schůzce. Hlasování: pro 10 hlasů proti 2 hlasy zdržel se 2 hlasy Odložení schválení Programového prohlášení bylo schváleno většinou hlasu. 7. Projednání žádosti T.M. o koupi pozemků p.č. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic Se žádostí seznámil přítomné Ing. Křikava. Pomocí fotografií a katastrální mapy přítomným přiblížil současný stav, týkající se zmíněného pozemku. Je zde vedena kanalizace. RM nedoporučuje zveřejnit záměr prodeje. Hlasování o zveřejnění záměru k prodeji pozemku pč. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic: pro 0 hlasů proti 14 hlasů Zdržel se 0 hlasů Záměr prodeje pozemku pč. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic nebyl schválen. Ing. Houdek část pozemku má vlastník přihrazenou, bude se to nějakým způsobem řešit? p. Havlík vlastník pozemků je cizinec. Bude probíhat jednání. p. Vondal v případě prodeje, je nutné věcné břemeno. Pozor na vydržení pozemku. Ing. Křikava ohledně vydržení pozemku se informoval na katastrálním úřadu. Dochází k němu po 20 letech, následuje soudní řízení, rozhodnutí, je vyžadován souhlas ostatních zúčastněných. Ing. Jonák městys může pozemek pronajmout s výhradou a přesně stanovenými podmínkami. p. starosta Merhaut jsou zde vedeny odpadní šachty. p. Havlík je zde vážná obava z průběhu jednání. Ing. Sojka nedoporučuje prodej, vlastník nerespektuje rozhodnutí orgánů, jednání bude velmi složité.

6 8. Projednání žádosti R.Š. a A.P. o koupi pozemků pč. 451/2 a p.č. 451/3 v k.ú. Komárov u Hořovic K žádosti byla opět připravena Ing. Křikavou prezentace s použitím fotografií, katastrálních map a map použitých z územního plánu městyse Komárov. Parcely jsou v současné době o výměře 600m² tj. pod limitem k povolení stavby RD. Současný limit je 800 m². Pokud by byl schválen záměr prodeje, muselo by dojít k novému rozparcelování pozemků po 800m². Ing. Jonák zmíněné území v současné době nemá schválenou územní studii, podle velikosti území zde musí být zahrnuty např. i parky, veřejné plochy, hřiště atd. je potřeba studii zpracovat Mgr. Veverka souhlasí s Ing. Jonákem, tato lokalita je určena ke stavbě RD. Studií se pozemky zhodnotí. Navrhuje urychleně zpracovat územní studii jediná lokalita, kde mohou mladí spoluobčané stavět RD. p. Vondal souhlasí s Mgr. Veverkou. Z jednání ZM musí ale jasně vyplynout, zda tyto pozemky, po zpracování územní studie, budou nabídnuty k prodeji. Hlasování o záměru prodeje pozemků p.č. 451/2 a p.č. 451/3 v k. ú. Komárov u Hořovice s tím, že ukládá RM zadat zpracování územní studie této lokality. Pro 14 hlasů Proti 0 hlasů Zdržel se 0 hlasů ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 451/2 a p.č. 451/3 v k. ú. Komárov u Hořovice s tím, že ukládá RM zadat zpracování územní studie této lokality. 9. Projednání žádosti o směnu pozemků p.č. 873/4 ve vlastnictví městyse Komárov za část pozemku p.č ve vlastnictví Společenství pro dům 475, 476, 477, 478 Komárov Ing. Křikava vysvětlil žádost opět pomocí prezentace. Na žádosti není uveden účel. Na pozemku pč. 873/4 (vlastník městys Komárov) je umístěn rozvaděč veřejného osvětlení, trafostanice (ochranné pásmo, přístup ochranných složek). Na části pozemku p.č. 1631, kterou chce SVJ směnit, je část dětského hřiště. Mgr. Veverka nesouhlasí se směnou s ohledem na stavby umístěné na pozemku městyse Komárov. Upozorňuje na riziko hřiště na pozemku SVJ. Navrhuje jednání se SVJ ve věci odkoupení. Z jednací místnosti odešel Ing. Srp Návrh k hlasování: ZM neschvaluje záměr směnit pozemky pč. 873/4 ve vlastnictví městyse Komárov za část pozemku p.č ve vlastnictví Společenství pro dům 475,476,477,478 Komárov s tím, že RM zahájí jednání o pozemku p.č v k.ú. Komárov u Hořovic s vlastníkem Společenství pro dům 475, 476, 477, 478 Komárov.

7 Hlasování: Pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas ZM neschvaluje záměr směnit pozemky pč. 873/4 ve vlastnictví městyse Komárov za část pozemku p.č ve vlastnictví společenství pro dům 475, 476, 477,478 Komárov s tím, že RM zahájí jednání o pozemku p.č v k.ú. Komárov u Hořovic s vlastníkem Společenství pro dům 475, 476, 477, 478 Komárov. Přestávka 10 min. 10. Návrh změny volebního řádu Školské rady p. Havlík seznámil přítomné s výsledkem schůzky svolané RM se členy Školské rady tj. předseda Mgr. Jan Vlček (zástupce zřizovatele), Mgr. Jana Lysá (zástupce školy) a p. Martina Vosiková (zástupce rodičů). Schůzky se též zúčastnila Mgr. Jana Vlčková, ředitelka ZŠ TGM Komárov. Cílem jednání bylo zjistit, do jaké míry Školská rada funguje, čím se zabývá na svých jednáních, jaké jsou výstupy z jednání atd. Výsledek není dobrý! p. Havlík navrhuje zpracovat nový volební řád, rozšíření počtu členů Školské rady na 6. Žádá členy zastupitelstva o vyjádření, zda rozšířit počet členů a vyvolat nové volby v co nejbližší době. p. Havlík ještě upozornil, že chybí dokumenty potvrzení do funkce ředitele dle novelizace Školského zákona (č. 561/2004 Sb.) zákonem č. 471/2011 Sb., platným od , kdy bylo možné vypsat výběrové řízení na funkci ředitele školy. Nyní nelze. Mgr. Veverka citoval povinnosti Školské rady dle Školského zákona. p. Vondal Školská rada může vyvíjet aktivity nad rámec zákona. Je důležité se soustředit na budoucnost, dobře fungující Školská rada je velkým přínosem pro školu. Jsou důležité vazby mezi školou a zřizovatelem a také mezi školou a rodiči. Ing. Srp požadavky se dobou mění, chybí prezentace školy Mgr. Havlíková je škoda, že není cílený záměr na nějakou oblast, ve které by škola vynikla p. Havlík navrhuje složení Školské rady v počtu šesti členů Mgr. Veverka vyslovil protinávrh na složení Školské rady v počtu devíti členů. Hlasování o počtu členů Školské rady 9 Pro 1hlas proti 13 hlasů zdržel se 0 hlasů Návrh Mgr. Veverky na složení Školské rady v počtu 9 členů nebyl schválen. Hlasování o počtu členů Školské rady 6 Pro 13 hlasů proti 1 hlas zdržel se 0 hlasů ZM schvaluje počet členů Školské rady 6 členů většinou hlasů. Mgr. Veverka jakým způsobem lze odvolat Školskou radu? p. Havlík Školskou radu odvolává ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Navrhuje, aby volby nové Školské rady byly co nejdříve.

8 ZM ukládá RM projednat s ředitelkou ZŠ TGM Komárov odvolání Školské rady a provést volby nové Školské rady nejpozději do Návrh jednacího řádu Redakční rady, volba předsedy popř. členů Mgr. Veverka přítomné seznámil s návrhem jednacího řádu Redakční rady (dále jen RR). Návrh obdrželi všichni členové ZM elektronicky. Návrh obsahuje zásady, pravidla, jednání, plán činnosti, návrh členů RR, možnost začlenění i žáků školy, elektronická verze Komárováku. Mgr. Veverka uznal, že dříve se této činnosti dostatečně nevěnoval ani on ani zastupitelstvo. p. Havlík poděkoval za přípravu dokumentu, žádá vysvětlení některých bodů: - sporné příspěvky Mgr. Veverka příspěvky, které jsou na hraně tiskového zákona, vulgarismy, osobní urážky - uložení zápisů z jednání RR Mgr. Veverka na úřadě městyse - . adresy - sjednocení - definice možností daného vydání Mgr. Veverka větší četnost vydání, dle počtu příspěvků, aktuálnosti, speciální čísla, inzerce, vzpomínky - posouzení náboženského cítění, osobní útoky, skrytá reklama p. Vondal Mgr. Veverka uváděl začlenění žáků domnívá se, že toto nelze, RR je výbor zastupitelstva, žák nemůže být členem výboru ZM, výbor je zodpovědný ZM a je odvolatelný Ing. Srp jak uveřejňovat např. vzpomínky p. Vondal přesné stanovení podmínek inzerce, nelze regulovat, inzerent má právo i na zveřejnění vzpomínek Mgr. Veverka finanční stránka bude projednávána s RM Ing. Srp politické strany sdělení o konání pořádaných akcí RR by měla vydat jednoznačné stanovisko ke zveřejňování těchto věcí Mgr. Veverka k řešení bude docházet v průběhu činnosti, individuelně Mgr. Havlíková jasné stanovisko RR k politickým stranám Mgr. Veverka jasně by to mělo stanovit zastupitelstvo Ing. Houdek komerční inzerce pro místní podnikatele, budou mít nějakou výhodu p. Havlík výhoda už je to, že dostane ceník do schránky a může inzerovat ihned Bc. Holman už zveřejnění na webových stránkách městyse je výhoda Ing. Křikava kde budou uvedeny cíle ke zveřejňování příspěvků Mgr. Veverka bude vypracovaný plán činnosti p. Vondal řešení reklamy zahrnout i reklamu v rámci obce, reklamy na obecních pozemcích Mgr. Havlíková Komise pro informace, komunikaci a média zpracování standardních norem p. Havlík RM bude reagovat na stanovisko ZM k RR a stanoví předsedu a členy Komise pro informace, komunikaci a média p. Vondal propojení mezi RR a Komisí pro informace, komunikaci a média musí fungovat p. Šmied bude možnost v Komárováku otisknout např. povídku, sloupek autora, který není občanem Komárova i třeba za nějakou úplatu (městys autorovi) p. Havlík ukončil diskusi k tématu RR a navrhuje pokračovat volbou předsedy RR

9 Návrh na předsedu RR: Mgr. Veverka Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Mgr. Jiří Veverka byl schválen předsedou Redakční rady- výboru ZM většinou hlasů. Mgr. Veverka navrhuje členy RR: Mgr. Kateřina Havlíková - zástupce předsedy RR - oblast spolků a hnutí, sloupky Mgr. Kateřina Havlíková byla schválena členkou Redakční rady všemi hlasy. Jitka Prokopová - oblast kultury, technicko-administrativní práce Jitka Prokopová byla schválena členkou Redakční rady všemi hlasy. Mgr. Libuše Hošková - oblast historie, jazyková korekce Mgr. Libuše Hošková byla schválena členkou Redakční rady všemi hlasy. Michal Huml - oblast fotopříloh, webové stránky městyse Michal Huml byl schválen členem redakční rady všemi hlasy. Jaroslava Kalátová - oblast volného času dětí a mládeže Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Jaroslava Kalátová byla schválena členkou Redakční rady většinou hlasů. ZM ukládá RR, jako jeho výboru, dopracovat návrh zásad činnosti RR. 12. Návrh úkolu pro Kontrolní výbor p. Havlík přednesl návrh úkolu pro kontrolní výbor: prověřit Smlouvu s Městskou policií Hořovice Podněty k prověřování: - rozsah úkolů oprávněnost a povinnost - práce na základě žádosti starosty nebo místostarosty (jindy nemusí?) - mimořádné služby

10 - délka služby - situace vyžadující zásah - písemná zpráva o činnosti nepředkládají - kniha jízd k zapůjčenému vozidlu - odsloužené hodiny - účtování pohonných hmot a opotřebení vozidla - udělené pokuty v Komárově proč finanční prostředky patří MěÚ Hořovice Mgr. Veverka uvedl, že vysvětlení pojmů oprávněnost a povinnost je uvedeno v zákoně o městské policii p. Vondal co požaduje ZM od Kontrolního výboru prověřit, zda je smlouva v souladu se zákonem nebo v souladu s představou městyse Ing. Srp po provedené kontrole bude pro RM výstup, aby stanovila úkoly, nápravu Ing. Houdek Kontrolní výbor prověří naplnění smlouvy, rovina správnosti smlouvy dle zákona vyžaduje jednání s právníkem p. starosta Merhaut na je svolána schůzka s Městskou policií Hořovice, navrhuje přizvat zástupce Kontrolního výboru p. Šmied odsouvání problému není dobré, je potřeba přesně stanovit co ZM očekává a neočekává, vyvolat jednání a smlouvu upravit p. starosta Merhaut Městská policie funguje od 8/2014, kontroluje parkování, situaci u ZŠ, dodržování vodorovného značení (žlutá čára), pochůzka, zajišťování akcí p. Havlík finanční prostředky vyčleněné na městskou policii v rozpočtu na r ,00 Kč. p. Vondal hodnocení práce, efektivnost p. Šmied co najít vlastního člověka p. Havlík to není jednoduchá záležitost p. Havlík navrhuje úkol pro Kontrolní výbor ve znění: vyhodnocení plnění smlouvy úkol pro RM: připravit návrh případných úprav smlouvy s Městskou policií Hořovice. ZM ukládá Kontrolnímu výboru vyhodnotit plnění smlouvy s Městskou policií Hořovice a RM ukládá připravit návrh případných úprav smlouvy s Městskou policií Hořovice. 13. Projednání žádosti MAS Brdy o zápůjčku na činnost Ing. Křikava připravil prezentaci MAS. Účast městyse Komárov schválilo ZM na svém jednání dne Smlouva byla uzavřena MAS se zabývá získáváním dotačních titulů, čerpáním části dotací z EU. Zajišťuje celkovou administraci dotací. MAS Brdy žádá o zápůjčku na činnost ve výši ,00 Kč. Vrácení půjčky do , 2% úrok do Podílí se na projektech např. Studentské sociální minipodniky příprava na podnikání - ZŠ Komárov obdržela cca ,00 Kč na vybavení, nářadí, materiál, školení Zápůjčka vytvoření strategie, projekt spolupráce mezi jednotlivými MAS

11 p. Havlík doplňující informace stanovisko Mgr. Wachtlové obdrželi všichni členové ZM - je to půjčka bez jištění, MAS je subjekt bez majetku. p. Šmied připomenul poutavou prezentaci MAS na loňském jednání ZM, městys by mohl dosáhnout na dotace, ke kterým by jinak nebyl přístup možný. Teď je ovšem situace jeví úplně jinak. Z jakého důvodu chtějí půjčku, proč oslovili jen městys Komárov? Ing. Srp volby statutárních a dalších orgánů MAS Brdy nebyly v loňském roce uskutečněny z důvodu voleb do zastupitelstev obcí, budou provedeny v prvním pololetí letošního roku. Bc. Bublová zástupci MAS Brdy neodpověděli na otázky zastupitelů, MAS Brdy zatím není členem národní sítě MAS. MAS Brdy má 49 subjektů, z toho 29 obcí, proč osloven jen Komárov? Mgr. Havlíková projekt Studentské sociální minipodniky pro děti je to dobrá zkušenost, proč ale časopis, který v tomto projektu vznikl, nemají občané Komárova ve svých schránkách? Mgr. Veverka to je záležitost školy, ne MAS. p. Vondal kdo poskytl škole finanční prostředky na tento projekt? Ing. Křikava je to partnerský projekt ZŠ Obecnice. Mgr. Veverka filosofie MAS je asi správná, ale z čeho tu zápůjčku splatí? Ing. Sojka jiný projekt, než tento zmiňovaný v ZŠ, není zahájen. Ing. Királyová ze smlouvy vyplývá, že peníze budou na předfinancování projektu, bez nějakého jištění, smlouva je nezodpovědná. Ing. Křikava MAS nemá zpracovanou standardizaci, proto ještě nemá zahájeny projekty. p. Vondal jaký je právní status MAS Brdy? Ing. Křikava ústav. p. Vondal vlastně půjčujete sami sobě, proč tedy jen Komárov a ne jiné obce. Ing. Křikava jsme největší člen. p. Havlík ukončil diskusi a navrhl hlasování o schválení zápůjčky MAS Brdy na její činnost ve výši ,00 Kč. Hlasování: pro 5 hlasů proti 7 hlasů zdržel se 2 hlasy Poskytnutí zápůjčky MAS Brdy na činnost ve výši ,00 Kč nebylo schváleno. Mgr Veverka uvedl, že zastupitelstvo jedná více než 4 hodiny. Navrhuje doplněné body programu nezařazovat do dnešního jednání a odložit je na příští jednání ZM. Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Návrh na odložení projednání doplněných bodů programu byl schválen většinou hlasů. 14. Usnesení p. starosta Merhaut požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení z dnešního jednání. Návrh usnesení přednesl Bc. Ondřej Holman. K návrhu usnesení nebyly vzneseny připomínky. Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy.

12 15. Diskuse Ing. Sojka projednávání témat na pracovních poradách jednání by mělo být veřejné! Ing. Křikava některé body jednání jsou velmi rozsáhlé. Mgr. Havlíková poděkovala členům zastupitelstva za připravenost a rozvinutou diskusi k jednotlivým bodům, toto na minulých jednáních nebylo. p. Vondal ke slovům Mgr. Havlíkové se připojil, zvlášť poděkoval Mgr. Veverkovi. p. místostarosta Šíma domluvil pracovní schůzku zastupitelů na v 18 hodin v budově úřadu. Nikdo z přítomných nevznesl další náměty, připomínky ani dotazy. p. starosta Merhaut poděkoval přítomným členům zastupitelstva i občanům za účast a spolupráci a v hod. jednání Zastupitelstva městyse Komárov ukončil.

13 U s n e s e n í č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne Zastupitelstvo městyse Komárov: 1. bere na vědomí: a) zprávu starosty o dění v městysi a kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZM č. 5/2014 ze dne b) jednací řády Kontrolního výboru a Finančního výboru c) úkol Kontrolního výboru připravit zásady a postupy při zadávání malých zakázek je v rozpracování, bude předloženo na dalším jednání ZM 2. schvaluje: a) odložení projednání Jednacích řádu výborů na další jednání ZM b) odložení hlasování o Programovém prohlášení na další jednání ZM c) počet členů Školské rady 6 d) Mgr. Jiřího Veverku jako předsedu Redakční rady výboru ZM e) členy Redakční rady: Mgr. Kateřina Havlíková zástupkyně vedoucího redaktora, oblast spolků a hnutí, sloupky Jitka Prokopová oblast kultury, technicko-administrativní práce Mgr. Libuše Hošková oblast historie, jazyková korekce Michal Huml oblast fotopříloh, webové stránky městyse Jaroslava Kalátová oblast volného času dětí a mládeže 3. neschvaluje: a) projednávání plánu práce technické čety na zasedání ZM b) záměr prodat pozemek p.č. 268 v k.ú. Komárov u Hořovice c) záměr prodat pozemky p.č. 451/2 a p.č. 451/3 v k.ú. Komárov u Hořovic d) záměr směnit pozemky p. č. 873/4 k.ú. Komárov u Hořovic (vlastník městys Komárov) za část pozemku p.č k.ú. Komárov u Hořovice (vlastník Společenství pro dům 475, 476, 477, 478 Komárov) e) poskytnutí zápůjčky pro MAS Brdy na činnost ve výši ,00 Kč

14 4. ukládá: a) RM zajistit zveřejňování materiálů pro jednání ZM společně s pozvánkou na zasedání ZM na webových stránkách městyse b) RM zahájit práce na územní studii pozemků v lokalitě Nad Kocábkou c) RM zahájit jednání o pozemku p.č k. ú. Komárov u Hořovic, který je ve vlastnictví Společenství pro dům Komárov, a na kterém se nachází dětské hřiště vybudované městysem Komárov d) RM projednat s ředitelkou ZŠ TGM Komárov odvolání Školské rady a provést volby nové Školské rady do e) RR dopracovat návrh zásad činnosti RR f) Kontrolnímu výboru prověřit plnění smlouvy s Městskou policií Hořovice g) RM připravit návrh případných úprav smlouvy s Městskou policií Hořovice.... Antonín Merhaut v.r. Radim Šíma v.r. starosta místostarosta Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Jonák v.r. Ing. Vítězslav Srp v.r.

15

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: MUDr. Bouchal, Mgr. Tlačil 34. zasedání

Více

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.3.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2012 Datum: 6.4.2012 Přítomni: 6 členů ZO, Mgr. Michal Bureš, Viktor Pohner byli omluveni, hosté J. Pohnerová, R. Freibergerová (pracovnice OÚ) Přítomni:

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více