Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů"

Transkript

1 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel Houdek, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner, Ing. Jan Křikava, Antonín Merhaut, Ing. Vítězslav Srp, Radim Šíma, Mgr. Jiří Veverka, Mgr. Josef Zeman Omluveni: Jana Popelková 7 občanů Pan starosta Merhaut přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse i přítomné občany. Uvedl, že dle prezenční listiny a podle 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je zastupitelstvo městyse usnášení schopné (přítomno 14 členů zastupitelstva) a zahájil zasedání. Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k nahrávání jednání připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Pan starosta Merhaut přednesl návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva starosty o dění v městysi, kontrola usnesení z předchozího jednání ZM 4. Podněty občanů - přijetí podnětů k projednání 5. Návrh úpravy rozpočtu Programové prohlášení ZM 7. Projednání žádosti T.M. o koupi pozemku p.č. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic 8. Projednání žádosti R.Š. a A.P. o koupi pozemků p.č. 451/2 a p.č. 451/3 v k.ú. Komárov u Hořovic 9. Projednání žádosti o směnu pozemků p.č. 873/4 ve vlastnictví městyse Komárov za část pozemku p.č ve vlastnictví Společenství pro dům č.p. 475, 476, 477,478 Komárov 10. Návrh změny volebního řádu Školské rady 11. Návrh jednacího řádu Redakční rady, volba předsedy popř. členů 12. Návrh úkolu pro Kontrolní výbor 13. Projednání žádosti MAS Brdy o zápůjčku na činnost 14. Usnesení 15. Diskuse s občany 16. Závěr

2 Doplnění programu: p. Šíma navrhuje za bod 13 vložit bod: projednání nabídky fa. Living in green zpracování studie na revitalizaci veřejné zeleně na nám. Míru a v zahradách ZŠ a MŠ. Mgr. Veverka navrhuje vložit do programu jednání bod: návrh pravidel fondu pro tělovýchovu a sport. Mgr. Veverka - upozornil na chybějící podklady k bodu 5,7,8,9,10. p. Havlík - přijal kritiku s vysvětlením, že podklady byly předány na pracovní schůzce dne K bodu 10. uvedl : Volební řád Školské rady - materiál byl zaslán elektronicky, schválení je v kompetenci rady, ale rád by toto téma projednal. Je potřeba stanovit počet členů Školské rady. Mgr. Veverka věří, že napříště budou podklady včas předány, nemá problém projednávat některé záležitosti bez dopředu předložených podkladů. Další návrhy na doplnění nebo změnu programu nebyly podány. Pan starosta Merhaut požádal přítomné o hlasování o doplněném programu. Hlasování: Pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Program byl schválen většinou hlasů. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Pan starosta Merhaut požádal přítomné členy ZM o návrhy na členy návrhové komise. Navrženi byli: Bc. Ondřej Holman, Jaroslav Klekner Hlasování: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů. Dále pan starosta Merhaut požádal o návrhy na ověřovatele zápisu. Navrženi byli: Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Vítězslav Srp Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů.

3 3. Zpráva starosty o dění v městysi, kontrola usnesení z předchozího jednání ZM Pan starosta Merhaut ve své zprávě uvedl: - ZM se v roce 2014 na svých jednáních sešlo 6x, včetně ustavujícího zasedání po volbách do zastupitelstev obcí. - ZM schválilo záměr prodat části 4 pozemků o celkové výměře 1100 m² v k.ú. Kleštěnice prodáno za Kč. - Dne ZM schválilo členství městyse Komárov v MAS Brdy a přistoupení k zájmovému území MAS Brdy - ZM schválilo prodej pozemků o výměře 37 m² v k.ú. Komárov a 9 m² v k.ú. Kleštěnice pod trafostanicemi společnosti ČEZ Distribuce za 100 Kč/m² - ZM schválilo odkoupení pozemku p.č. 492/3 o výměře 12 m² na rozšíření komunikace Záskalská - ZM dne schválilo účetní závěrku za rok 2013 v rozsahu výkazů zisků a ztrát, rozvahy, závěrečného účtu včetně zprávy auditora a inventarizační zprávy. - ZM stanovilo počet členů ZM pro volební období členů - ZM schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 712 a p.č. 769 v k.ú. Komárov u Hořovic o výměře 2924 m² do vlastnictví městyse - ZM schválilo prodej bytu č. 3 v č.p. 359 za cenu 851 tisíc Kč a prodej bytu č. 2 v č.p. 367 za cenu 675,5 tisíc Kč. - ZM schválilo rozpočet městyse Komárov pro rok 2015 Dále informoval o činnosti RM: - RM se od posledního zasedání ZM sešla 5x - RM schválila úpravu rozpočtu č. 8 pro rok RM schválila trasu projektu vedení nízkého napětí u byt. jednotek Nad Oborou - RM schválila složení Komise sociální p. Koňasová předseda, Ing. Anděl, p. Hájková, p. Hůrková, p. Klánová, p. Toušová - RM schválila složení Komise pro kulturu, mládež, sport a volný čas Ing, Királyová předseda, p. Nesnídalová, p. Vaníčková - RM schválila přidělení zakázky na zhotovení průkazů energetické náročnosti pro budovu ZŠ, budovu úřadu a č.p. 111 Ing. Sojkovi - RM schválila přidělení zakázky na rekonstrukci podkroví v č.p. 222 fa. DAK Hořovice - RM schválila Jednací řád komisí - RM schválila zadání projektové dokumentace na odstavnou plochu u sokolovny včetně chodníků Ing. Hrdinová Z činnosti úřadu: V roce 2014 byl v Komárově zkolaudován 1rodinný dům a 1 provozovna. Matrika matriční zápisy sňatky 10x úmrtí 12x vítání občánků 17 dětí zlatá svatba 1x vidimace, legalizace 1200 zápisů Czech Point 360 zápisů - nejvíce výpis z katastru nemovitostí a výpis z rejstříku trestů Evidence obyvatel: Počet obyvatel V roce 2014 narozených 15 zemřelých 21 přistěhováno 44 odstěhováno 42

4 4. Podněty občanů přijetí podnětů k projednání Ing. Sojka práce technické čety při zimní údržbě. V lokalitě Na Horách nebyly vůbec komunikace ošetřeny. p. starosta Merhaut vysvětlil, že technická četa udržuje chodníky, ošetření komunikací zajišťuje p. Vaněk. Předpověď počastí avizovala oteplení. Skutečnost ale byla jiná. Přiznává, že nebylo dostatečně zajištěno. p. Havlík náplň práce technické čety projednávala RM. Hodnotila dostupné dokumenty popis práce, kniha jízd, měsíční výkazy práce. Žádá zastupitele o vyjádření, zda toto téma bude předmětem dnešního jednání. Hlasování: pro 2 hlasy proti 10 hlasů zdržel se 2 hlasy Práce technické čety se nebude zařazovat do jednání ZM. p. Vondal materiály k jednání ZM by měly být zveřejněny na webové stránky v dostatečném předstihu p. Havlík navrhuje změnu jednacího řádu v Přípravě jednání zastupitelstva městyse RM bude zveřejňovat materiály pro jednání ZM na webových stránkách městyse společně s pozvánkou na jednání ZM. Zveřejnění materiálů pro jednání ZM na webové stránky městyse společně s pozvánkou bylo schváleno všemi hlasy. Bc. Holman zmiňuje nedostatečnou funkčnost zasílání aktualit z webových stránek městyse na . p. Havlík prověří u p. Humla 5. Úprava rozpočtu r p. Havlík informoval přítomné o změně, ke které došlo v rozpočtu r Jedná se o navýšení příjmové strany o cca Kč. Mgr. Veverka mění se výše schváleného rozpočtu? p. Havlík výše rozpočtu se nemění, změna pouze na příjmové straně o přebytek hospodaření. V tomto případě není potřeba schvalovat úpravu ZM. 6. Programové prohlášení ZM p. místostarosta Šíma konstatoval, že všichni členové ZM obdrželi návrh programového prohlášení elektronicky. Ing. Jonák a p. Havlík zaslali, jako jediní, obratem své návrhy. V řadě věcí je patrná shoda. Na pracovní schůzce dne k dokončení Programového prohlášení nedošlo. Mgr. Veverka programové prohlášení je strategický dokument, od kterého se odvíjí mnoho dalších věcí (finance, investice atd.). Nesouhlasí s takovou formou tvorby dokumentu. Navrhuje odložit.

5 Ing. Křikava připojuje se k návrhu. Návrh programového prohlášení je ve velmi rozpracovaném stavu. Ing. Srp souhlasí s odložením. Své připomínky by měly vznést i výbory a komise. Zejména sociální oblast je důležitá. p. Havlík návrh by se měl na dnešním jednání alespoň citovat. Očekává od zastupitelů nějaké připomínky. Všichni ho měli včas k dispozici. Mgr. Veverka očekává schůzku zastupitelů se seriozní diskusí, ze které vyjde finální dokument. p. Havlík domnívá se, že projednávání Programového prohlášení by mělo být veřejné Mgr. Veverka ptá se, kdy byl návrh posílán. p. místostarosta Šíma návrh byl zaslán současně s pozvánkou. p. Havlík na jednání ZM bylo řečeno, že projednání Programového prohlášení bude předmětem jednání ZM v lednu Mgr. Veverka trvá na tom, že 7 dní před jednáním ZM návrh Programového prohlášení neobdržel. p. místostarosta Šíma - navrhuje odložit schválení programového prohlášení na příští jednání ZM s tím, že na konečném návrhu dokumentu se budou podílet společně všichni zastupitelé na pracovní schůzce. Hlasování: pro 10 hlasů proti 2 hlasy zdržel se 2 hlasy Odložení schválení Programového prohlášení bylo schváleno většinou hlasu. 7. Projednání žádosti T.M. o koupi pozemků p.č. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic Se žádostí seznámil přítomné Ing. Křikava. Pomocí fotografií a katastrální mapy přítomným přiblížil současný stav, týkající se zmíněného pozemku. Je zde vedena kanalizace. RM nedoporučuje zveřejnit záměr prodeje. Hlasování o zveřejnění záměru k prodeji pozemku pč. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic: pro 0 hlasů proti 14 hlasů Zdržel se 0 hlasů Záměr prodeje pozemku pč. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic nebyl schválen. Ing. Houdek část pozemku má vlastník přihrazenou, bude se to nějakým způsobem řešit? p. Havlík vlastník pozemků je cizinec. Bude probíhat jednání. p. Vondal v případě prodeje, je nutné věcné břemeno. Pozor na vydržení pozemku. Ing. Křikava ohledně vydržení pozemku se informoval na katastrálním úřadu. Dochází k němu po 20 letech, následuje soudní řízení, rozhodnutí, je vyžadován souhlas ostatních zúčastněných. Ing. Jonák městys může pozemek pronajmout s výhradou a přesně stanovenými podmínkami. p. starosta Merhaut jsou zde vedeny odpadní šachty. p. Havlík je zde vážná obava z průběhu jednání. Ing. Sojka nedoporučuje prodej, vlastník nerespektuje rozhodnutí orgánů, jednání bude velmi složité.

6 8. Projednání žádosti R.Š. a A.P. o koupi pozemků pč. 451/2 a p.č. 451/3 v k.ú. Komárov u Hořovic K žádosti byla opět připravena Ing. Křikavou prezentace s použitím fotografií, katastrálních map a map použitých z územního plánu městyse Komárov. Parcely jsou v současné době o výměře 600m² tj. pod limitem k povolení stavby RD. Současný limit je 800 m². Pokud by byl schválen záměr prodeje, muselo by dojít k novému rozparcelování pozemků po 800m². Ing. Jonák zmíněné území v současné době nemá schválenou územní studii, podle velikosti území zde musí být zahrnuty např. i parky, veřejné plochy, hřiště atd. je potřeba studii zpracovat Mgr. Veverka souhlasí s Ing. Jonákem, tato lokalita je určena ke stavbě RD. Studií se pozemky zhodnotí. Navrhuje urychleně zpracovat územní studii jediná lokalita, kde mohou mladí spoluobčané stavět RD. p. Vondal souhlasí s Mgr. Veverkou. Z jednání ZM musí ale jasně vyplynout, zda tyto pozemky, po zpracování územní studie, budou nabídnuty k prodeji. Hlasování o záměru prodeje pozemků p.č. 451/2 a p.č. 451/3 v k. ú. Komárov u Hořovice s tím, že ukládá RM zadat zpracování územní studie této lokality. Pro 14 hlasů Proti 0 hlasů Zdržel se 0 hlasů ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 451/2 a p.č. 451/3 v k. ú. Komárov u Hořovice s tím, že ukládá RM zadat zpracování územní studie této lokality. 9. Projednání žádosti o směnu pozemků p.č. 873/4 ve vlastnictví městyse Komárov za část pozemku p.č ve vlastnictví Společenství pro dům 475, 476, 477, 478 Komárov Ing. Křikava vysvětlil žádost opět pomocí prezentace. Na žádosti není uveden účel. Na pozemku pč. 873/4 (vlastník městys Komárov) je umístěn rozvaděč veřejného osvětlení, trafostanice (ochranné pásmo, přístup ochranných složek). Na části pozemku p.č. 1631, kterou chce SVJ směnit, je část dětského hřiště. Mgr. Veverka nesouhlasí se směnou s ohledem na stavby umístěné na pozemku městyse Komárov. Upozorňuje na riziko hřiště na pozemku SVJ. Navrhuje jednání se SVJ ve věci odkoupení. Z jednací místnosti odešel Ing. Srp Návrh k hlasování: ZM neschvaluje záměr směnit pozemky pč. 873/4 ve vlastnictví městyse Komárov za část pozemku p.č ve vlastnictví Společenství pro dům 475,476,477,478 Komárov s tím, že RM zahájí jednání o pozemku p.č v k.ú. Komárov u Hořovic s vlastníkem Společenství pro dům 475, 476, 477, 478 Komárov.

7 Hlasování: Pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas ZM neschvaluje záměr směnit pozemky pč. 873/4 ve vlastnictví městyse Komárov za část pozemku p.č ve vlastnictví společenství pro dům 475, 476, 477,478 Komárov s tím, že RM zahájí jednání o pozemku p.č v k.ú. Komárov u Hořovic s vlastníkem Společenství pro dům 475, 476, 477, 478 Komárov. Přestávka 10 min. 10. Návrh změny volebního řádu Školské rady p. Havlík seznámil přítomné s výsledkem schůzky svolané RM se členy Školské rady tj. předseda Mgr. Jan Vlček (zástupce zřizovatele), Mgr. Jana Lysá (zástupce školy) a p. Martina Vosiková (zástupce rodičů). Schůzky se též zúčastnila Mgr. Jana Vlčková, ředitelka ZŠ TGM Komárov. Cílem jednání bylo zjistit, do jaké míry Školská rada funguje, čím se zabývá na svých jednáních, jaké jsou výstupy z jednání atd. Výsledek není dobrý! p. Havlík navrhuje zpracovat nový volební řád, rozšíření počtu členů Školské rady na 6. Žádá členy zastupitelstva o vyjádření, zda rozšířit počet členů a vyvolat nové volby v co nejbližší době. p. Havlík ještě upozornil, že chybí dokumenty potvrzení do funkce ředitele dle novelizace Školského zákona (č. 561/2004 Sb.) zákonem č. 471/2011 Sb., platným od , kdy bylo možné vypsat výběrové řízení na funkci ředitele školy. Nyní nelze. Mgr. Veverka citoval povinnosti Školské rady dle Školského zákona. p. Vondal Školská rada může vyvíjet aktivity nad rámec zákona. Je důležité se soustředit na budoucnost, dobře fungující Školská rada je velkým přínosem pro školu. Jsou důležité vazby mezi školou a zřizovatelem a také mezi školou a rodiči. Ing. Srp požadavky se dobou mění, chybí prezentace školy Mgr. Havlíková je škoda, že není cílený záměr na nějakou oblast, ve které by škola vynikla p. Havlík navrhuje složení Školské rady v počtu šesti členů Mgr. Veverka vyslovil protinávrh na složení Školské rady v počtu devíti členů. Hlasování o počtu členů Školské rady 9 Pro 1hlas proti 13 hlasů zdržel se 0 hlasů Návrh Mgr. Veverky na složení Školské rady v počtu 9 členů nebyl schválen. Hlasování o počtu členů Školské rady 6 Pro 13 hlasů proti 1 hlas zdržel se 0 hlasů ZM schvaluje počet členů Školské rady 6 členů většinou hlasů. Mgr. Veverka jakým způsobem lze odvolat Školskou radu? p. Havlík Školskou radu odvolává ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Navrhuje, aby volby nové Školské rady byly co nejdříve.

8 ZM ukládá RM projednat s ředitelkou ZŠ TGM Komárov odvolání Školské rady a provést volby nové Školské rady nejpozději do Návrh jednacího řádu Redakční rady, volba předsedy popř. členů Mgr. Veverka přítomné seznámil s návrhem jednacího řádu Redakční rady (dále jen RR). Návrh obdrželi všichni členové ZM elektronicky. Návrh obsahuje zásady, pravidla, jednání, plán činnosti, návrh členů RR, možnost začlenění i žáků školy, elektronická verze Komárováku. Mgr. Veverka uznal, že dříve se této činnosti dostatečně nevěnoval ani on ani zastupitelstvo. p. Havlík poděkoval za přípravu dokumentu, žádá vysvětlení některých bodů: - sporné příspěvky Mgr. Veverka příspěvky, které jsou na hraně tiskového zákona, vulgarismy, osobní urážky - uložení zápisů z jednání RR Mgr. Veverka na úřadě městyse - . adresy - sjednocení - definice možností daného vydání Mgr. Veverka větší četnost vydání, dle počtu příspěvků, aktuálnosti, speciální čísla, inzerce, vzpomínky - posouzení náboženského cítění, osobní útoky, skrytá reklama p. Vondal Mgr. Veverka uváděl začlenění žáků domnívá se, že toto nelze, RR je výbor zastupitelstva, žák nemůže být členem výboru ZM, výbor je zodpovědný ZM a je odvolatelný Ing. Srp jak uveřejňovat např. vzpomínky p. Vondal přesné stanovení podmínek inzerce, nelze regulovat, inzerent má právo i na zveřejnění vzpomínek Mgr. Veverka finanční stránka bude projednávána s RM Ing. Srp politické strany sdělení o konání pořádaných akcí RR by měla vydat jednoznačné stanovisko ke zveřejňování těchto věcí Mgr. Veverka k řešení bude docházet v průběhu činnosti, individuelně Mgr. Havlíková jasné stanovisko RR k politickým stranám Mgr. Veverka jasně by to mělo stanovit zastupitelstvo Ing. Houdek komerční inzerce pro místní podnikatele, budou mít nějakou výhodu p. Havlík výhoda už je to, že dostane ceník do schránky a může inzerovat ihned Bc. Holman už zveřejnění na webových stránkách městyse je výhoda Ing. Křikava kde budou uvedeny cíle ke zveřejňování příspěvků Mgr. Veverka bude vypracovaný plán činnosti p. Vondal řešení reklamy zahrnout i reklamu v rámci obce, reklamy na obecních pozemcích Mgr. Havlíková Komise pro informace, komunikaci a média zpracování standardních norem p. Havlík RM bude reagovat na stanovisko ZM k RR a stanoví předsedu a členy Komise pro informace, komunikaci a média p. Vondal propojení mezi RR a Komisí pro informace, komunikaci a média musí fungovat p. Šmied bude možnost v Komárováku otisknout např. povídku, sloupek autora, který není občanem Komárova i třeba za nějakou úplatu (městys autorovi) p. Havlík ukončil diskusi k tématu RR a navrhuje pokračovat volbou předsedy RR

9 Návrh na předsedu RR: Mgr. Veverka Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Mgr. Jiří Veverka byl schválen předsedou Redakční rady- výboru ZM většinou hlasů. Mgr. Veverka navrhuje členy RR: Mgr. Kateřina Havlíková - zástupce předsedy RR - oblast spolků a hnutí, sloupky Mgr. Kateřina Havlíková byla schválena členkou Redakční rady všemi hlasy. Jitka Prokopová - oblast kultury, technicko-administrativní práce Jitka Prokopová byla schválena členkou Redakční rady všemi hlasy. Mgr. Libuše Hošková - oblast historie, jazyková korekce Mgr. Libuše Hošková byla schválena členkou Redakční rady všemi hlasy. Michal Huml - oblast fotopříloh, webové stránky městyse Michal Huml byl schválen členem redakční rady všemi hlasy. Jaroslava Kalátová - oblast volného času dětí a mládeže Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Jaroslava Kalátová byla schválena členkou Redakční rady většinou hlasů. ZM ukládá RR, jako jeho výboru, dopracovat návrh zásad činnosti RR. 12. Návrh úkolu pro Kontrolní výbor p. Havlík přednesl návrh úkolu pro kontrolní výbor: prověřit Smlouvu s Městskou policií Hořovice Podněty k prověřování: - rozsah úkolů oprávněnost a povinnost - práce na základě žádosti starosty nebo místostarosty (jindy nemusí?) - mimořádné služby

10 - délka služby - situace vyžadující zásah - písemná zpráva o činnosti nepředkládají - kniha jízd k zapůjčenému vozidlu - odsloužené hodiny - účtování pohonných hmot a opotřebení vozidla - udělené pokuty v Komárově proč finanční prostředky patří MěÚ Hořovice Mgr. Veverka uvedl, že vysvětlení pojmů oprávněnost a povinnost je uvedeno v zákoně o městské policii p. Vondal co požaduje ZM od Kontrolního výboru prověřit, zda je smlouva v souladu se zákonem nebo v souladu s představou městyse Ing. Srp po provedené kontrole bude pro RM výstup, aby stanovila úkoly, nápravu Ing. Houdek Kontrolní výbor prověří naplnění smlouvy, rovina správnosti smlouvy dle zákona vyžaduje jednání s právníkem p. starosta Merhaut na je svolána schůzka s Městskou policií Hořovice, navrhuje přizvat zástupce Kontrolního výboru p. Šmied odsouvání problému není dobré, je potřeba přesně stanovit co ZM očekává a neočekává, vyvolat jednání a smlouvu upravit p. starosta Merhaut Městská policie funguje od 8/2014, kontroluje parkování, situaci u ZŠ, dodržování vodorovného značení (žlutá čára), pochůzka, zajišťování akcí p. Havlík finanční prostředky vyčleněné na městskou policii v rozpočtu na r ,00 Kč. p. Vondal hodnocení práce, efektivnost p. Šmied co najít vlastního člověka p. Havlík to není jednoduchá záležitost p. Havlík navrhuje úkol pro Kontrolní výbor ve znění: vyhodnocení plnění smlouvy úkol pro RM: připravit návrh případných úprav smlouvy s Městskou policií Hořovice. ZM ukládá Kontrolnímu výboru vyhodnotit plnění smlouvy s Městskou policií Hořovice a RM ukládá připravit návrh případných úprav smlouvy s Městskou policií Hořovice. 13. Projednání žádosti MAS Brdy o zápůjčku na činnost Ing. Křikava připravil prezentaci MAS. Účast městyse Komárov schválilo ZM na svém jednání dne Smlouva byla uzavřena MAS se zabývá získáváním dotačních titulů, čerpáním části dotací z EU. Zajišťuje celkovou administraci dotací. MAS Brdy žádá o zápůjčku na činnost ve výši ,00 Kč. Vrácení půjčky do , 2% úrok do Podílí se na projektech např. Studentské sociální minipodniky příprava na podnikání - ZŠ Komárov obdržela cca ,00 Kč na vybavení, nářadí, materiál, školení Zápůjčka vytvoření strategie, projekt spolupráce mezi jednotlivými MAS

11 p. Havlík doplňující informace stanovisko Mgr. Wachtlové obdrželi všichni členové ZM - je to půjčka bez jištění, MAS je subjekt bez majetku. p. Šmied připomenul poutavou prezentaci MAS na loňském jednání ZM, městys by mohl dosáhnout na dotace, ke kterým by jinak nebyl přístup možný. Teď je ovšem situace jeví úplně jinak. Z jakého důvodu chtějí půjčku, proč oslovili jen městys Komárov? Ing. Srp volby statutárních a dalších orgánů MAS Brdy nebyly v loňském roce uskutečněny z důvodu voleb do zastupitelstev obcí, budou provedeny v prvním pololetí letošního roku. Bc. Bublová zástupci MAS Brdy neodpověděli na otázky zastupitelů, MAS Brdy zatím není členem národní sítě MAS. MAS Brdy má 49 subjektů, z toho 29 obcí, proč osloven jen Komárov? Mgr. Havlíková projekt Studentské sociální minipodniky pro děti je to dobrá zkušenost, proč ale časopis, který v tomto projektu vznikl, nemají občané Komárova ve svých schránkách? Mgr. Veverka to je záležitost školy, ne MAS. p. Vondal kdo poskytl škole finanční prostředky na tento projekt? Ing. Křikava je to partnerský projekt ZŠ Obecnice. Mgr. Veverka filosofie MAS je asi správná, ale z čeho tu zápůjčku splatí? Ing. Sojka jiný projekt, než tento zmiňovaný v ZŠ, není zahájen. Ing. Királyová ze smlouvy vyplývá, že peníze budou na předfinancování projektu, bez nějakého jištění, smlouva je nezodpovědná. Ing. Křikava MAS nemá zpracovanou standardizaci, proto ještě nemá zahájeny projekty. p. Vondal jaký je právní status MAS Brdy? Ing. Křikava ústav. p. Vondal vlastně půjčujete sami sobě, proč tedy jen Komárov a ne jiné obce. Ing. Křikava jsme největší člen. p. Havlík ukončil diskusi a navrhl hlasování o schválení zápůjčky MAS Brdy na její činnost ve výši ,00 Kč. Hlasování: pro 5 hlasů proti 7 hlasů zdržel se 2 hlasy Poskytnutí zápůjčky MAS Brdy na činnost ve výši ,00 Kč nebylo schváleno. Mgr Veverka uvedl, že zastupitelstvo jedná více než 4 hodiny. Navrhuje doplněné body programu nezařazovat do dnešního jednání a odložit je na příští jednání ZM. Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Návrh na odložení projednání doplněných bodů programu byl schválen většinou hlasů. 14. Usnesení p. starosta Merhaut požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení z dnešního jednání. Návrh usnesení přednesl Bc. Ondřej Holman. K návrhu usnesení nebyly vzneseny připomínky. Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy.

12 15. Diskuse Ing. Sojka projednávání témat na pracovních poradách jednání by mělo být veřejné! Ing. Křikava některé body jednání jsou velmi rozsáhlé. Mgr. Havlíková poděkovala členům zastupitelstva za připravenost a rozvinutou diskusi k jednotlivým bodům, toto na minulých jednáních nebylo. p. Vondal ke slovům Mgr. Havlíkové se připojil, zvlášť poděkoval Mgr. Veverkovi. p. místostarosta Šíma domluvil pracovní schůzku zastupitelů na v 18 hodin v budově úřadu. Nikdo z přítomných nevznesl další náměty, připomínky ani dotazy. p. starosta Merhaut poděkoval přítomným členům zastupitelstva i občanům za účast a spolupráci a v hod. jednání Zastupitelstva městyse Komárov ukončil.

13 U s n e s e n í č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne Zastupitelstvo městyse Komárov: 1. bere na vědomí: a) zprávu starosty o dění v městysi a kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZM č. 5/2014 ze dne b) jednací řády Kontrolního výboru a Finančního výboru c) úkol Kontrolního výboru připravit zásady a postupy při zadávání malých zakázek je v rozpracování, bude předloženo na dalším jednání ZM 2. schvaluje: a) odložení projednání Jednacích řádu výborů na další jednání ZM b) odložení hlasování o Programovém prohlášení na další jednání ZM c) počet členů Školské rady 6 d) Mgr. Jiřího Veverku jako předsedu Redakční rady výboru ZM e) členy Redakční rady: Mgr. Kateřina Havlíková zástupkyně vedoucího redaktora, oblast spolků a hnutí, sloupky Jitka Prokopová oblast kultury, technicko-administrativní práce Mgr. Libuše Hošková oblast historie, jazyková korekce Michal Huml oblast fotopříloh, webové stránky městyse Jaroslava Kalátová oblast volného času dětí a mládeže 3. neschvaluje: a) projednávání plánu práce technické čety na zasedání ZM b) záměr prodat pozemek p.č. 268 v k.ú. Komárov u Hořovice c) záměr prodat pozemky p.č. 451/2 a p.č. 451/3 v k.ú. Komárov u Hořovic d) záměr směnit pozemky p. č. 873/4 k.ú. Komárov u Hořovic (vlastník městys Komárov) za část pozemku p.č k.ú. Komárov u Hořovice (vlastník Společenství pro dům 475, 476, 477, 478 Komárov) e) poskytnutí zápůjčky pro MAS Brdy na činnost ve výši ,00 Kč

14 4. ukládá: a) RM zajistit zveřejňování materiálů pro jednání ZM společně s pozvánkou na zasedání ZM na webových stránkách městyse b) RM zahájit práce na územní studii pozemků v lokalitě Nad Kocábkou c) RM zahájit jednání o pozemku p.č k. ú. Komárov u Hořovic, který je ve vlastnictví Společenství pro dům Komárov, a na kterém se nachází dětské hřiště vybudované městysem Komárov d) RM projednat s ředitelkou ZŠ TGM Komárov odvolání Školské rady a provést volby nové Školské rady do e) RR dopracovat návrh zásad činnosti RR f) Kontrolnímu výboru prověřit plnění smlouvy s Městskou policií Hořovice g) RM připravit návrh případných úprav smlouvy s Městskou policií Hořovice.... Antonín Merhaut v.r. Radim Šíma v.r. starosta místostarosta Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Jonák v.r. Ing. Vítězslav Srp v.r.

15

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 14.5.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Omluven: Antonín Merhaut Program: 1. Hosté rady p. Hirschová

Více

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program jednání: 1. Kontrola usnesení zápisů a

Více

Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil.

Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 18.12.2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM : Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Zápis č. 3 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.1.2015

Zápis č. 3 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.1.2015 Zápis č. 3 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Ing. Jaroslav Jonák, za firmu Living in green:

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Host RM - účetní městyse, p. Hirschová

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Zápis č. 28 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 18.11.2014

Zápis č. 28 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 18.11.2014 Zápis č. 28 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 18.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Program jednání: - Úprava rozpočtu č. 6. - Příspěvek

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou.

Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 5.3.2015 a 12.3.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman,

Více

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík,Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté : Mgr. Koppová, p. Vondal zástupci zřizovatele

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1.Zápis z jednání KRVŽP 2.Pronájem pozemku pč. 268 k. ú.

Více

Omluveni: Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner. Přítomní občané - 4

Omluveni: Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner. Přítomní občané - 4 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23.6.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.2.2015

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.2.2015 Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: zástupci Městské policie Hořovice Bc. Alena Baierová, Světla

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.3.2015

Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.3.2015 Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava p. Koňasová předseda Komise sociální p. Koňasová informovala členy

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Josef Chvátal, Eva

Více

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov MĚSTYS KOMÁROV Nám. Míru 204, Komárov Směrnice k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku pro rok 2014 1. Inventarizace majetku a závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/91

Více

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 13 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.3.2015

Zápis č. 13 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.3.2015 Zápis č. 13 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program jednání: 1. MUDr. Neužilová host, projednání

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 29. ledna 2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 29. ledna 2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 29. ledna 2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Věra Faitová, Ing. Pavel Houdek, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 24.9.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 24.9.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 24.9.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více