Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů"

Transkript

1 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel Houdek, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner, Ing. Jan Křikava, Antonín Merhaut, Ing. Vítězslav Srp, Radim Šíma, Mgr. Jiří Veverka, Mgr. Josef Zeman Omluveni: Jana Popelková 7 občanů Pan starosta Merhaut přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse i přítomné občany. Uvedl, že dle prezenční listiny a podle 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je zastupitelstvo městyse usnášení schopné (přítomno 14 členů zastupitelstva) a zahájil zasedání. Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k nahrávání jednání připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Pan starosta Merhaut přednesl návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva starosty o dění v městysi, kontrola usnesení z předchozího jednání ZM 4. Podněty občanů - přijetí podnětů k projednání 5. Návrh úpravy rozpočtu Programové prohlášení ZM 7. Projednání žádosti T.M. o koupi pozemku p.č. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic 8. Projednání žádosti R.Š. a A.P. o koupi pozemků p.č. 451/2 a p.č. 451/3 v k.ú. Komárov u Hořovic 9. Projednání žádosti o směnu pozemků p.č. 873/4 ve vlastnictví městyse Komárov za část pozemku p.č ve vlastnictví Společenství pro dům č.p. 475, 476, 477,478 Komárov 10. Návrh změny volebního řádu Školské rady 11. Návrh jednacího řádu Redakční rady, volba předsedy popř. členů 12. Návrh úkolu pro Kontrolní výbor 13. Projednání žádosti MAS Brdy o zápůjčku na činnost 14. Usnesení 15. Diskuse s občany 16. Závěr

2 Doplnění programu: p. Šíma navrhuje za bod 13 vložit bod: projednání nabídky fa. Living in green zpracování studie na revitalizaci veřejné zeleně na nám. Míru a v zahradách ZŠ a MŠ. Mgr. Veverka navrhuje vložit do programu jednání bod: návrh pravidel fondu pro tělovýchovu a sport. Mgr. Veverka - upozornil na chybějící podklady k bodu 5,7,8,9,10. p. Havlík - přijal kritiku s vysvětlením, že podklady byly předány na pracovní schůzce dne K bodu 10. uvedl : Volební řád Školské rady - materiál byl zaslán elektronicky, schválení je v kompetenci rady, ale rád by toto téma projednal. Je potřeba stanovit počet členů Školské rady. Mgr. Veverka věří, že napříště budou podklady včas předány, nemá problém projednávat některé záležitosti bez dopředu předložených podkladů. Další návrhy na doplnění nebo změnu programu nebyly podány. Pan starosta Merhaut požádal přítomné o hlasování o doplněném programu. Hlasování: Pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Program byl schválen většinou hlasů. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Pan starosta Merhaut požádal přítomné členy ZM o návrhy na členy návrhové komise. Navrženi byli: Bc. Ondřej Holman, Jaroslav Klekner Hlasování: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů. Dále pan starosta Merhaut požádal o návrhy na ověřovatele zápisu. Navrženi byli: Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Vítězslav Srp Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů.

3 3. Zpráva starosty o dění v městysi, kontrola usnesení z předchozího jednání ZM Pan starosta Merhaut ve své zprávě uvedl: - ZM se v roce 2014 na svých jednáních sešlo 6x, včetně ustavujícího zasedání po volbách do zastupitelstev obcí. - ZM schválilo záměr prodat části 4 pozemků o celkové výměře 1100 m² v k.ú. Kleštěnice prodáno za Kč. - Dne ZM schválilo členství městyse Komárov v MAS Brdy a přistoupení k zájmovému území MAS Brdy - ZM schválilo prodej pozemků o výměře 37 m² v k.ú. Komárov a 9 m² v k.ú. Kleštěnice pod trafostanicemi společnosti ČEZ Distribuce za 100 Kč/m² - ZM schválilo odkoupení pozemku p.č. 492/3 o výměře 12 m² na rozšíření komunikace Záskalská - ZM dne schválilo účetní závěrku za rok 2013 v rozsahu výkazů zisků a ztrát, rozvahy, závěrečného účtu včetně zprávy auditora a inventarizační zprávy. - ZM stanovilo počet členů ZM pro volební období členů - ZM schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 712 a p.č. 769 v k.ú. Komárov u Hořovic o výměře 2924 m² do vlastnictví městyse - ZM schválilo prodej bytu č. 3 v č.p. 359 za cenu 851 tisíc Kč a prodej bytu č. 2 v č.p. 367 za cenu 675,5 tisíc Kč. - ZM schválilo rozpočet městyse Komárov pro rok 2015 Dále informoval o činnosti RM: - RM se od posledního zasedání ZM sešla 5x - RM schválila úpravu rozpočtu č. 8 pro rok RM schválila trasu projektu vedení nízkého napětí u byt. jednotek Nad Oborou - RM schválila složení Komise sociální p. Koňasová předseda, Ing. Anděl, p. Hájková, p. Hůrková, p. Klánová, p. Toušová - RM schválila složení Komise pro kulturu, mládež, sport a volný čas Ing, Királyová předseda, p. Nesnídalová, p. Vaníčková - RM schválila přidělení zakázky na zhotovení průkazů energetické náročnosti pro budovu ZŠ, budovu úřadu a č.p. 111 Ing. Sojkovi - RM schválila přidělení zakázky na rekonstrukci podkroví v č.p. 222 fa. DAK Hořovice - RM schválila Jednací řád komisí - RM schválila zadání projektové dokumentace na odstavnou plochu u sokolovny včetně chodníků Ing. Hrdinová Z činnosti úřadu: V roce 2014 byl v Komárově zkolaudován 1rodinný dům a 1 provozovna. Matrika matriční zápisy sňatky 10x úmrtí 12x vítání občánků 17 dětí zlatá svatba 1x vidimace, legalizace 1200 zápisů Czech Point 360 zápisů - nejvíce výpis z katastru nemovitostí a výpis z rejstříku trestů Evidence obyvatel: Počet obyvatel V roce 2014 narozených 15 zemřelých 21 přistěhováno 44 odstěhováno 42

4 4. Podněty občanů přijetí podnětů k projednání Ing. Sojka práce technické čety při zimní údržbě. V lokalitě Na Horách nebyly vůbec komunikace ošetřeny. p. starosta Merhaut vysvětlil, že technická četa udržuje chodníky, ošetření komunikací zajišťuje p. Vaněk. Předpověď počastí avizovala oteplení. Skutečnost ale byla jiná. Přiznává, že nebylo dostatečně zajištěno. p. Havlík náplň práce technické čety projednávala RM. Hodnotila dostupné dokumenty popis práce, kniha jízd, měsíční výkazy práce. Žádá zastupitele o vyjádření, zda toto téma bude předmětem dnešního jednání. Hlasování: pro 2 hlasy proti 10 hlasů zdržel se 2 hlasy Práce technické čety se nebude zařazovat do jednání ZM. p. Vondal materiály k jednání ZM by měly být zveřejněny na webové stránky v dostatečném předstihu p. Havlík navrhuje změnu jednacího řádu v Přípravě jednání zastupitelstva městyse RM bude zveřejňovat materiály pro jednání ZM na webových stránkách městyse společně s pozvánkou na jednání ZM. Zveřejnění materiálů pro jednání ZM na webové stránky městyse společně s pozvánkou bylo schváleno všemi hlasy. Bc. Holman zmiňuje nedostatečnou funkčnost zasílání aktualit z webových stránek městyse na . p. Havlík prověří u p. Humla 5. Úprava rozpočtu r p. Havlík informoval přítomné o změně, ke které došlo v rozpočtu r Jedná se o navýšení příjmové strany o cca Kč. Mgr. Veverka mění se výše schváleného rozpočtu? p. Havlík výše rozpočtu se nemění, změna pouze na příjmové straně o přebytek hospodaření. V tomto případě není potřeba schvalovat úpravu ZM. 6. Programové prohlášení ZM p. místostarosta Šíma konstatoval, že všichni členové ZM obdrželi návrh programového prohlášení elektronicky. Ing. Jonák a p. Havlík zaslali, jako jediní, obratem své návrhy. V řadě věcí je patrná shoda. Na pracovní schůzce dne k dokončení Programového prohlášení nedošlo. Mgr. Veverka programové prohlášení je strategický dokument, od kterého se odvíjí mnoho dalších věcí (finance, investice atd.). Nesouhlasí s takovou formou tvorby dokumentu. Navrhuje odložit.

5 Ing. Křikava připojuje se k návrhu. Návrh programového prohlášení je ve velmi rozpracovaném stavu. Ing. Srp souhlasí s odložením. Své připomínky by měly vznést i výbory a komise. Zejména sociální oblast je důležitá. p. Havlík návrh by se měl na dnešním jednání alespoň citovat. Očekává od zastupitelů nějaké připomínky. Všichni ho měli včas k dispozici. Mgr. Veverka očekává schůzku zastupitelů se seriozní diskusí, ze které vyjde finální dokument. p. Havlík domnívá se, že projednávání Programového prohlášení by mělo být veřejné Mgr. Veverka ptá se, kdy byl návrh posílán. p. místostarosta Šíma návrh byl zaslán současně s pozvánkou. p. Havlík na jednání ZM bylo řečeno, že projednání Programového prohlášení bude předmětem jednání ZM v lednu Mgr. Veverka trvá na tom, že 7 dní před jednáním ZM návrh Programového prohlášení neobdržel. p. místostarosta Šíma - navrhuje odložit schválení programového prohlášení na příští jednání ZM s tím, že na konečném návrhu dokumentu se budou podílet společně všichni zastupitelé na pracovní schůzce. Hlasování: pro 10 hlasů proti 2 hlasy zdržel se 2 hlasy Odložení schválení Programového prohlášení bylo schváleno většinou hlasu. 7. Projednání žádosti T.M. o koupi pozemků p.č. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic Se žádostí seznámil přítomné Ing. Křikava. Pomocí fotografií a katastrální mapy přítomným přiblížil současný stav, týkající se zmíněného pozemku. Je zde vedena kanalizace. RM nedoporučuje zveřejnit záměr prodeje. Hlasování o zveřejnění záměru k prodeji pozemku pč. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic: pro 0 hlasů proti 14 hlasů Zdržel se 0 hlasů Záměr prodeje pozemku pč. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic nebyl schválen. Ing. Houdek část pozemku má vlastník přihrazenou, bude se to nějakým způsobem řešit? p. Havlík vlastník pozemků je cizinec. Bude probíhat jednání. p. Vondal v případě prodeje, je nutné věcné břemeno. Pozor na vydržení pozemku. Ing. Křikava ohledně vydržení pozemku se informoval na katastrálním úřadu. Dochází k němu po 20 letech, následuje soudní řízení, rozhodnutí, je vyžadován souhlas ostatních zúčastněných. Ing. Jonák městys může pozemek pronajmout s výhradou a přesně stanovenými podmínkami. p. starosta Merhaut jsou zde vedeny odpadní šachty. p. Havlík je zde vážná obava z průběhu jednání. Ing. Sojka nedoporučuje prodej, vlastník nerespektuje rozhodnutí orgánů, jednání bude velmi složité.

6 8. Projednání žádosti R.Š. a A.P. o koupi pozemků pč. 451/2 a p.č. 451/3 v k.ú. Komárov u Hořovic K žádosti byla opět připravena Ing. Křikavou prezentace s použitím fotografií, katastrálních map a map použitých z územního plánu městyse Komárov. Parcely jsou v současné době o výměře 600m² tj. pod limitem k povolení stavby RD. Současný limit je 800 m². Pokud by byl schválen záměr prodeje, muselo by dojít k novému rozparcelování pozemků po 800m². Ing. Jonák zmíněné území v současné době nemá schválenou územní studii, podle velikosti území zde musí být zahrnuty např. i parky, veřejné plochy, hřiště atd. je potřeba studii zpracovat Mgr. Veverka souhlasí s Ing. Jonákem, tato lokalita je určena ke stavbě RD. Studií se pozemky zhodnotí. Navrhuje urychleně zpracovat územní studii jediná lokalita, kde mohou mladí spoluobčané stavět RD. p. Vondal souhlasí s Mgr. Veverkou. Z jednání ZM musí ale jasně vyplynout, zda tyto pozemky, po zpracování územní studie, budou nabídnuty k prodeji. Hlasování o záměru prodeje pozemků p.č. 451/2 a p.č. 451/3 v k. ú. Komárov u Hořovice s tím, že ukládá RM zadat zpracování územní studie této lokality. Pro 14 hlasů Proti 0 hlasů Zdržel se 0 hlasů ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 451/2 a p.č. 451/3 v k. ú. Komárov u Hořovice s tím, že ukládá RM zadat zpracování územní studie této lokality. 9. Projednání žádosti o směnu pozemků p.č. 873/4 ve vlastnictví městyse Komárov za část pozemku p.č ve vlastnictví Společenství pro dům 475, 476, 477, 478 Komárov Ing. Křikava vysvětlil žádost opět pomocí prezentace. Na žádosti není uveden účel. Na pozemku pč. 873/4 (vlastník městys Komárov) je umístěn rozvaděč veřejného osvětlení, trafostanice (ochranné pásmo, přístup ochranných složek). Na části pozemku p.č. 1631, kterou chce SVJ směnit, je část dětského hřiště. Mgr. Veverka nesouhlasí se směnou s ohledem na stavby umístěné na pozemku městyse Komárov. Upozorňuje na riziko hřiště na pozemku SVJ. Navrhuje jednání se SVJ ve věci odkoupení. Z jednací místnosti odešel Ing. Srp Návrh k hlasování: ZM neschvaluje záměr směnit pozemky pč. 873/4 ve vlastnictví městyse Komárov za část pozemku p.č ve vlastnictví Společenství pro dům 475,476,477,478 Komárov s tím, že RM zahájí jednání o pozemku p.č v k.ú. Komárov u Hořovic s vlastníkem Společenství pro dům 475, 476, 477, 478 Komárov.

7 Hlasování: Pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas ZM neschvaluje záměr směnit pozemky pč. 873/4 ve vlastnictví městyse Komárov za část pozemku p.č ve vlastnictví společenství pro dům 475, 476, 477,478 Komárov s tím, že RM zahájí jednání o pozemku p.č v k.ú. Komárov u Hořovic s vlastníkem Společenství pro dům 475, 476, 477, 478 Komárov. Přestávka 10 min. 10. Návrh změny volebního řádu Školské rady p. Havlík seznámil přítomné s výsledkem schůzky svolané RM se členy Školské rady tj. předseda Mgr. Jan Vlček (zástupce zřizovatele), Mgr. Jana Lysá (zástupce školy) a p. Martina Vosiková (zástupce rodičů). Schůzky se též zúčastnila Mgr. Jana Vlčková, ředitelka ZŠ TGM Komárov. Cílem jednání bylo zjistit, do jaké míry Školská rada funguje, čím se zabývá na svých jednáních, jaké jsou výstupy z jednání atd. Výsledek není dobrý! p. Havlík navrhuje zpracovat nový volební řád, rozšíření počtu členů Školské rady na 6. Žádá členy zastupitelstva o vyjádření, zda rozšířit počet členů a vyvolat nové volby v co nejbližší době. p. Havlík ještě upozornil, že chybí dokumenty potvrzení do funkce ředitele dle novelizace Školského zákona (č. 561/2004 Sb.) zákonem č. 471/2011 Sb., platným od , kdy bylo možné vypsat výběrové řízení na funkci ředitele školy. Nyní nelze. Mgr. Veverka citoval povinnosti Školské rady dle Školského zákona. p. Vondal Školská rada může vyvíjet aktivity nad rámec zákona. Je důležité se soustředit na budoucnost, dobře fungující Školská rada je velkým přínosem pro školu. Jsou důležité vazby mezi školou a zřizovatelem a také mezi školou a rodiči. Ing. Srp požadavky se dobou mění, chybí prezentace školy Mgr. Havlíková je škoda, že není cílený záměr na nějakou oblast, ve které by škola vynikla p. Havlík navrhuje složení Školské rady v počtu šesti členů Mgr. Veverka vyslovil protinávrh na složení Školské rady v počtu devíti členů. Hlasování o počtu členů Školské rady 9 Pro 1hlas proti 13 hlasů zdržel se 0 hlasů Návrh Mgr. Veverky na složení Školské rady v počtu 9 členů nebyl schválen. Hlasování o počtu členů Školské rady 6 Pro 13 hlasů proti 1 hlas zdržel se 0 hlasů ZM schvaluje počet členů Školské rady 6 členů většinou hlasů. Mgr. Veverka jakým způsobem lze odvolat Školskou radu? p. Havlík Školskou radu odvolává ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Navrhuje, aby volby nové Školské rady byly co nejdříve.

8 ZM ukládá RM projednat s ředitelkou ZŠ TGM Komárov odvolání Školské rady a provést volby nové Školské rady nejpozději do Návrh jednacího řádu Redakční rady, volba předsedy popř. členů Mgr. Veverka přítomné seznámil s návrhem jednacího řádu Redakční rady (dále jen RR). Návrh obdrželi všichni členové ZM elektronicky. Návrh obsahuje zásady, pravidla, jednání, plán činnosti, návrh členů RR, možnost začlenění i žáků školy, elektronická verze Komárováku. Mgr. Veverka uznal, že dříve se této činnosti dostatečně nevěnoval ani on ani zastupitelstvo. p. Havlík poděkoval za přípravu dokumentu, žádá vysvětlení některých bodů: - sporné příspěvky Mgr. Veverka příspěvky, které jsou na hraně tiskového zákona, vulgarismy, osobní urážky - uložení zápisů z jednání RR Mgr. Veverka na úřadě městyse - . adresy - sjednocení - definice možností daného vydání Mgr. Veverka větší četnost vydání, dle počtu příspěvků, aktuálnosti, speciální čísla, inzerce, vzpomínky - posouzení náboženského cítění, osobní útoky, skrytá reklama p. Vondal Mgr. Veverka uváděl začlenění žáků domnívá se, že toto nelze, RR je výbor zastupitelstva, žák nemůže být členem výboru ZM, výbor je zodpovědný ZM a je odvolatelný Ing. Srp jak uveřejňovat např. vzpomínky p. Vondal přesné stanovení podmínek inzerce, nelze regulovat, inzerent má právo i na zveřejnění vzpomínek Mgr. Veverka finanční stránka bude projednávána s RM Ing. Srp politické strany sdělení o konání pořádaných akcí RR by měla vydat jednoznačné stanovisko ke zveřejňování těchto věcí Mgr. Veverka k řešení bude docházet v průběhu činnosti, individuelně Mgr. Havlíková jasné stanovisko RR k politickým stranám Mgr. Veverka jasně by to mělo stanovit zastupitelstvo Ing. Houdek komerční inzerce pro místní podnikatele, budou mít nějakou výhodu p. Havlík výhoda už je to, že dostane ceník do schránky a může inzerovat ihned Bc. Holman už zveřejnění na webových stránkách městyse je výhoda Ing. Křikava kde budou uvedeny cíle ke zveřejňování příspěvků Mgr. Veverka bude vypracovaný plán činnosti p. Vondal řešení reklamy zahrnout i reklamu v rámci obce, reklamy na obecních pozemcích Mgr. Havlíková Komise pro informace, komunikaci a média zpracování standardních norem p. Havlík RM bude reagovat na stanovisko ZM k RR a stanoví předsedu a členy Komise pro informace, komunikaci a média p. Vondal propojení mezi RR a Komisí pro informace, komunikaci a média musí fungovat p. Šmied bude možnost v Komárováku otisknout např. povídku, sloupek autora, který není občanem Komárova i třeba za nějakou úplatu (městys autorovi) p. Havlík ukončil diskusi k tématu RR a navrhuje pokračovat volbou předsedy RR

9 Návrh na předsedu RR: Mgr. Veverka Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Mgr. Jiří Veverka byl schválen předsedou Redakční rady- výboru ZM většinou hlasů. Mgr. Veverka navrhuje členy RR: Mgr. Kateřina Havlíková - zástupce předsedy RR - oblast spolků a hnutí, sloupky Mgr. Kateřina Havlíková byla schválena členkou Redakční rady všemi hlasy. Jitka Prokopová - oblast kultury, technicko-administrativní práce Jitka Prokopová byla schválena členkou Redakční rady všemi hlasy. Mgr. Libuše Hošková - oblast historie, jazyková korekce Mgr. Libuše Hošková byla schválena členkou Redakční rady všemi hlasy. Michal Huml - oblast fotopříloh, webové stránky městyse Michal Huml byl schválen členem redakční rady všemi hlasy. Jaroslava Kalátová - oblast volného času dětí a mládeže Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Jaroslava Kalátová byla schválena členkou Redakční rady většinou hlasů. ZM ukládá RR, jako jeho výboru, dopracovat návrh zásad činnosti RR. 12. Návrh úkolu pro Kontrolní výbor p. Havlík přednesl návrh úkolu pro kontrolní výbor: prověřit Smlouvu s Městskou policií Hořovice Podněty k prověřování: - rozsah úkolů oprávněnost a povinnost - práce na základě žádosti starosty nebo místostarosty (jindy nemusí?) - mimořádné služby

10 - délka služby - situace vyžadující zásah - písemná zpráva o činnosti nepředkládají - kniha jízd k zapůjčenému vozidlu - odsloužené hodiny - účtování pohonných hmot a opotřebení vozidla - udělené pokuty v Komárově proč finanční prostředky patří MěÚ Hořovice Mgr. Veverka uvedl, že vysvětlení pojmů oprávněnost a povinnost je uvedeno v zákoně o městské policii p. Vondal co požaduje ZM od Kontrolního výboru prověřit, zda je smlouva v souladu se zákonem nebo v souladu s představou městyse Ing. Srp po provedené kontrole bude pro RM výstup, aby stanovila úkoly, nápravu Ing. Houdek Kontrolní výbor prověří naplnění smlouvy, rovina správnosti smlouvy dle zákona vyžaduje jednání s právníkem p. starosta Merhaut na je svolána schůzka s Městskou policií Hořovice, navrhuje přizvat zástupce Kontrolního výboru p. Šmied odsouvání problému není dobré, je potřeba přesně stanovit co ZM očekává a neočekává, vyvolat jednání a smlouvu upravit p. starosta Merhaut Městská policie funguje od 8/2014, kontroluje parkování, situaci u ZŠ, dodržování vodorovného značení (žlutá čára), pochůzka, zajišťování akcí p. Havlík finanční prostředky vyčleněné na městskou policii v rozpočtu na r ,00 Kč. p. Vondal hodnocení práce, efektivnost p. Šmied co najít vlastního člověka p. Havlík to není jednoduchá záležitost p. Havlík navrhuje úkol pro Kontrolní výbor ve znění: vyhodnocení plnění smlouvy úkol pro RM: připravit návrh případných úprav smlouvy s Městskou policií Hořovice. ZM ukládá Kontrolnímu výboru vyhodnotit plnění smlouvy s Městskou policií Hořovice a RM ukládá připravit návrh případných úprav smlouvy s Městskou policií Hořovice. 13. Projednání žádosti MAS Brdy o zápůjčku na činnost Ing. Křikava připravil prezentaci MAS. Účast městyse Komárov schválilo ZM na svém jednání dne Smlouva byla uzavřena MAS se zabývá získáváním dotačních titulů, čerpáním části dotací z EU. Zajišťuje celkovou administraci dotací. MAS Brdy žádá o zápůjčku na činnost ve výši ,00 Kč. Vrácení půjčky do , 2% úrok do Podílí se na projektech např. Studentské sociální minipodniky příprava na podnikání - ZŠ Komárov obdržela cca ,00 Kč na vybavení, nářadí, materiál, školení Zápůjčka vytvoření strategie, projekt spolupráce mezi jednotlivými MAS

11 p. Havlík doplňující informace stanovisko Mgr. Wachtlové obdrželi všichni členové ZM - je to půjčka bez jištění, MAS je subjekt bez majetku. p. Šmied připomenul poutavou prezentaci MAS na loňském jednání ZM, městys by mohl dosáhnout na dotace, ke kterým by jinak nebyl přístup možný. Teď je ovšem situace jeví úplně jinak. Z jakého důvodu chtějí půjčku, proč oslovili jen městys Komárov? Ing. Srp volby statutárních a dalších orgánů MAS Brdy nebyly v loňském roce uskutečněny z důvodu voleb do zastupitelstev obcí, budou provedeny v prvním pololetí letošního roku. Bc. Bublová zástupci MAS Brdy neodpověděli na otázky zastupitelů, MAS Brdy zatím není členem národní sítě MAS. MAS Brdy má 49 subjektů, z toho 29 obcí, proč osloven jen Komárov? Mgr. Havlíková projekt Studentské sociální minipodniky pro děti je to dobrá zkušenost, proč ale časopis, který v tomto projektu vznikl, nemají občané Komárova ve svých schránkách? Mgr. Veverka to je záležitost školy, ne MAS. p. Vondal kdo poskytl škole finanční prostředky na tento projekt? Ing. Křikava je to partnerský projekt ZŠ Obecnice. Mgr. Veverka filosofie MAS je asi správná, ale z čeho tu zápůjčku splatí? Ing. Sojka jiný projekt, než tento zmiňovaný v ZŠ, není zahájen. Ing. Királyová ze smlouvy vyplývá, že peníze budou na předfinancování projektu, bez nějakého jištění, smlouva je nezodpovědná. Ing. Křikava MAS nemá zpracovanou standardizaci, proto ještě nemá zahájeny projekty. p. Vondal jaký je právní status MAS Brdy? Ing. Křikava ústav. p. Vondal vlastně půjčujete sami sobě, proč tedy jen Komárov a ne jiné obce. Ing. Křikava jsme největší člen. p. Havlík ukončil diskusi a navrhl hlasování o schválení zápůjčky MAS Brdy na její činnost ve výši ,00 Kč. Hlasování: pro 5 hlasů proti 7 hlasů zdržel se 2 hlasy Poskytnutí zápůjčky MAS Brdy na činnost ve výši ,00 Kč nebylo schváleno. Mgr Veverka uvedl, že zastupitelstvo jedná více než 4 hodiny. Navrhuje doplněné body programu nezařazovat do dnešního jednání a odložit je na příští jednání ZM. Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Návrh na odložení projednání doplněných bodů programu byl schválen většinou hlasů. 14. Usnesení p. starosta Merhaut požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení z dnešního jednání. Návrh usnesení přednesl Bc. Ondřej Holman. K návrhu usnesení nebyly vzneseny připomínky. Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy.

12 15. Diskuse Ing. Sojka projednávání témat na pracovních poradách jednání by mělo být veřejné! Ing. Křikava některé body jednání jsou velmi rozsáhlé. Mgr. Havlíková poděkovala členům zastupitelstva za připravenost a rozvinutou diskusi k jednotlivým bodům, toto na minulých jednáních nebylo. p. Vondal ke slovům Mgr. Havlíkové se připojil, zvlášť poděkoval Mgr. Veverkovi. p. místostarosta Šíma domluvil pracovní schůzku zastupitelů na v 18 hodin v budově úřadu. Nikdo z přítomných nevznesl další náměty, připomínky ani dotazy. p. starosta Merhaut poděkoval přítomným členům zastupitelstva i občanům za účast a spolupráci a v hod. jednání Zastupitelstva městyse Komárov ukončil.

13 U s n e s e n í č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne Zastupitelstvo městyse Komárov: 1. bere na vědomí: a) zprávu starosty o dění v městysi a kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZM č. 5/2014 ze dne b) jednací řády Kontrolního výboru a Finančního výboru c) úkol Kontrolního výboru připravit zásady a postupy při zadávání malých zakázek je v rozpracování, bude předloženo na dalším jednání ZM 2. schvaluje: a) odložení projednání Jednacích řádu výborů na další jednání ZM b) odložení hlasování o Programovém prohlášení na další jednání ZM c) počet členů Školské rady 6 d) Mgr. Jiřího Veverku jako předsedu Redakční rady výboru ZM e) členy Redakční rady: Mgr. Kateřina Havlíková zástupkyně vedoucího redaktora, oblast spolků a hnutí, sloupky Jitka Prokopová oblast kultury, technicko-administrativní práce Mgr. Libuše Hošková oblast historie, jazyková korekce Michal Huml oblast fotopříloh, webové stránky městyse Jaroslava Kalátová oblast volného času dětí a mládeže 3. neschvaluje: a) projednávání plánu práce technické čety na zasedání ZM b) záměr prodat pozemek p.č. 268 v k.ú. Komárov u Hořovice c) záměr prodat pozemky p.č. 451/2 a p.č. 451/3 v k.ú. Komárov u Hořovic d) záměr směnit pozemky p. č. 873/4 k.ú. Komárov u Hořovic (vlastník městys Komárov) za část pozemku p.č k.ú. Komárov u Hořovice (vlastník Společenství pro dům 475, 476, 477, 478 Komárov) e) poskytnutí zápůjčky pro MAS Brdy na činnost ve výši ,00 Kč

14 4. ukládá: a) RM zajistit zveřejňování materiálů pro jednání ZM společně s pozvánkou na zasedání ZM na webových stránkách městyse b) RM zahájit práce na územní studii pozemků v lokalitě Nad Kocábkou c) RM zahájit jednání o pozemku p.č k. ú. Komárov u Hořovic, který je ve vlastnictví Společenství pro dům Komárov, a na kterém se nachází dětské hřiště vybudované městysem Komárov d) RM projednat s ředitelkou ZŠ TGM Komárov odvolání Školské rady a provést volby nové Školské rady do e) RR dopracovat návrh zásad činnosti RR f) Kontrolnímu výboru prověřit plnění smlouvy s Městskou policií Hořovice g) RM připravit návrh případných úprav smlouvy s Městskou policií Hořovice.... Antonín Merhaut v.r. Radim Šíma v.r. starosta místostarosta Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Jonák v.r. Ing. Vítězslav Srp v.r.

15

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil.

Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 18.12.2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM : Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou.

Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 5.3.2015 a 12.3.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman,

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1.Zápis z jednání KRVŽP 2.Pronájem pozemku pč. 268 k. ú.

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 24.9.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 24.9.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 24.9.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík,Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté : Mgr. Koppová, p. Vondal zástupci zřizovatele

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov MĚSTYS KOMÁROV Nám. Míru 204, Komárov Směrnice k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku pro rok 2014 1. Inventarizace majetku a závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/91

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 19. prosince 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 19. prosince 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 19. prosince 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 13.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 28. dubna 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 28. dubna 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 28. dubna 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Věra Faitová, Martin Gregor, Ing.

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 16 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.4.2015

Zápis č. 16 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.4.2015 Zápis č. 16 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.4.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Jednání se zástupci fa. LS REAL

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová,

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin.

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Obec Vilantice Zastupitelstvo obce Vilantice Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z.,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více