Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu konaného dne v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu konaného dne 15. 5. 2015 v Praze"

Transkript

1 Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu konaného dne v Praze 1. Lékařské prohlídky registrovaných sportovců P ČKS schvaluje konečnou verzi dvou dokumentů (Stanovisko ČKS ke zdravotním prohlídkám sportovců a Pokyny ČKS ke zdravotním prohlídkám), které zpracoval a předložil S. Žídek a jehož konečné jazykové úpravy provedla V. Tauchmanová. 2. semináře ISU, příprava ME a/ semináře ISU Frankfurt ( ) Na základě ové korespondence V. Tauchmanové s A. Lakernikem (předseda technického výboru ISU pro sólové a párové bruslení) byla zaslána dodatečná přihláška na globální ISU seminář ve Frankfurtu. Zúčastní se jej J. Mokrá (recertifikace na ISU TS) a V. Tauchmanová (recertifikace na ISU TC a seminář pro moderátory ISU). Představitelé ISU účast obou jmenovaných oficiálně potvrdili. Náklady spojené s účastí na seminářích hradí ISU. b/ inspekční návštěva ISU před ME 16, Bratislava Informace z cesty do Bratislavy a návrhy z této návštěvy vyplývající podali V. Tauchmanová a S. Žídek. 3. Příprava valné hromady ČKS P ČKS projednalo návrhy na složení pracovního předsednictva a jednotlivých komisí, vyjádřilo se ke zprávě o činnosti za uplynulé období a ke způsobu vedení valné hromady ČKS. Přijetí klubů P ČKS předloží VH ke schválení přijetí klubů HB Kraso Brno, z.s. (ev.číslo 81) a Krasobruslení Nový Jičín, z.s. (ev. číslo 82) Vyloučení klubu P ČKS navrhne VH vyloučení klubu FSC HABITAT Náměšť nad Oslavou (46), který nezaplatil členské příspěvky na sezóny 2013/2014 a 2014/2015, nefunguje a nekomunikuje. Změna právní subjektivity klubu P ČKS seznámí VH se změnou právní subjektivity klubu VSK Technika Brno. Nově zapsaný jako VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení, p.s. P ČKS vzalo na vědomí nový statut Revizní komise ČKS, který komise přepracovala a předložila P ČKS až v průběhu jednání P ČKS. 4. Informace z komisí Předsedkyně ČKS a/ VH ČUS Předsedkyně podala informace o průběhu valné hromady ČUS, na kterou byla ČKS delegována.

2 b/ Seminář členů technických sborů, , Hradec Králové Předsedkyně připravila pozvánku, která byla publikována na webu ČKS. O případném semináři technických sborů pro synchronizované bruslení bude rozhodnuto po globálním semináři ve Frankfurtu. c/ Náplně programů pro sezónu 2015 / 16 Předsedkyně ČKS připomíná předsedům odborných komisí (především TMK a STK), že do konce června musí být oznámeny náplně soutěžních programů pro sezónu 2015/16. Předseda TMK se vyjádří k návrhům předloženým a zaslaným V. Mojžíšovou a předloží konečné návrhy náplní programů tak, aby mohly být schváleny na příštím zasedání P ČKS. Komise rozhodčích a/ Systém testování rozhodčích ČKS Členové KR se dohodli, že i nadále bude zachován systém testování rozhodčích, tedy povinnost splnit test 1x za dva roky. b/ Školení rozhodčích ČKS KR navrhuje uspořádat školení pro nové rozhodčí sólových kategorií a kategorie sportovních dvojic odděleně od školení na zvýšení kvalifikace. P ČKS schvaluje letošní školení pouze pro nové rozhodčí za předpokladu, že se přihlásí minimálně 5 zájemců na termín Školení se případně uskuteční v kancelářích ČKS (VN9). Praktická část zkoušky proběhne na jedné ze soutěží ČP, jejíž termín bude oznámen později. c/ OSPS KR navrhuje, aby do Organizační směrnice pohárových soutěží byla zapracována orientační délka trvání jednotlivých kategorií při uvedeném počtu startujících pro soutěže v rámci Poháru ČKS. d/ odměny činovníků při soutěžích ČKS KR jednala o výši odměn rozhodčích (ekonomická směrnice č. 2). KR zjistila, že je disproporce mezi stanovenou výší odměn za rozhodování ISU soutěží a OBO soutěží při počtu soutěžících 13 a více. Z tohoto důvodu dojde k následující změně ekonomické směrnice: počet závodníků 13-18: 200,-- Kč počet závodníků 19-24: 250,-- Kč e/ Informace pro pořadatele soutěží KR nabízí pořadatelům soutěží pomoc v případě, kdy bude obtížné sestavit sbory rozhodčích. f/ Zprávy VR KR navrhuje opětné zavedení zpráv vrchních rozhodčích o průběhu soutěže. KR vytvoří formulář, který následně projedná P ČKS. g/ Nominace VR na soutěže Poháru ČKS KR navrhuje, aby i na soutěže Poháru ČKS byli nominováni dva vrchní rozhodčí ze seznamu vrchních rozhodčích ČKS.

3 TMK a/ Školení trenérů III třídy Přihlášeno 47 uchazečů. Hodně uchazečů odmítá účast kvůli termínu (kryje se s termínem státních maturit) a/nebo místu konání (spoléhají na pro ně vhodnější lokalitu na podzim 2015). P ČKS souhlasí s návrhem TMK, aby se zkoušky uskutečnily po prověrkách ČKS, a to v neděli P ČKS schvaluje zkušební komisi ve složení M. Harant (předseda), V. Milčinská, S. Žídek. b/ JGP 2015 Bratislava P ČKS schvaluje nominaci Jany Coufalové (trenérka Ivana Tokošová) a Jiřího Bělohradského (trenérka Monika Škorničková) na soutěž JGP v Bratislavě. Taneční pár Nicole Kuzmich / Alexander Sinicyn požádal GS o to, aby mohl svou účast na JGP v Bratislavě definitivně potvrdit v průběhu června. P ČKS této žádosti vyhovuje. c/ Prověrky výkonnosti 2015 P ČKS schvaluje pozvánku na prověrky výkonnosti a motivační příspěvky za výkony předvedené sportovci při prověrkách výkonnosti. P ČKS ukládá GS, aby pozvánku, nominační kritéria platná pro sezónu 2015/16 a motivační příspěvky publikoval na webu ČKS ihned poté, kdy ISU zveřejní příslušné Communicationy pro sólové kategorie a kategorii sportovních dvojic a kritéria účasti na šampionátech ISU. d/ Oponentury VSC P ČKS bere na vědomí informaci S. Žídka o průběhu oponentur VSC, při kterých bylo schváleno konečné složení VSC Praha, sekce krasobruslení. e/ Společné semináře KR a TMK 2015 Předseda TMK předložil předběžný návrh programu semináře, se kterým P ČKS souhlasí. P ČKS pověřuje sekretariát, aby zjistil možnost přesunu semináře na neděli Předsedové KR a TMK se dohodli na tématu vhodném pro obě skupiny účastníků. Předseda TMK projedná možnost přednášky s Mgr. Hanou Hřebíčkovou, Ph.D. (případně s Dr. Michalem Šafářem). STK a/ Mistrovství České republiky pro rok 2016 Předsedkyně STK navrhuje vyhlášení výběrových řízení pro uspořádání M ČR M ČR juniorů a juniorek a Přebor ČR seniorů a seniorek v termínu Soutěž bude spojena se soutěží ČP pro žákovské kategorie. STK navrhuje, aby součástí tohoto M ČR byly i soutěže tanečních párů všech žákovských kategorií. P ČKS s tímto návrhem souhlasí. M ČR v synchronizovaném bruslení v termínu M ČR žactva, mladšího žactva a nejmladšího žactva v termínu

4 Předsedkyně STK informovala P ČKS o jednání, které vedla s ekonomkou a generálním sekretářem ohledně stanovení výběrových kritérií a přidělovaných finančních částek. b/ Registrační řád ČKS P ČKS schválilo per rollam konečné znění Registračního řádu ČKS, jehož závěrečné jazykové a věcné úpravy provedly předsedkyně ČKS, ekonomka a předsedkyně STK. c/ Přijetí klubu P ČKS schválilo přijetí klubu Krasobruslení Nový Jičín, z.s. Všechny náležitosti pro vstup byly splněny, členský příspěvek byl uhrazen. d/ Návrhy na změny pro sezónu 2015/2016 Předsedkyně STK a KR a předseda TMK předložili návrhy na změny v pravidlech ČKS, OSPS a náplních programů. Tyto změny vyplynuly ze společného jednání zástupců odborných komisí ČKS (KR, STK a TMK), které se uskutečnilo v Praze v neděli P ČKS projednalo tyto návrhy změn (předkládaný text uvedený kurzívou): - rozšíření soutěží Českého poháru (hodnocených v ISU SH) o kategorie nováčků a mladších nováčků při zachování soutěží Poháru ČKS pro tyto kategorie se shodnou náplní P ČKS principiálně souhlasí. Návrh však musí být dopracován tak, aby v průběhu sezóny 2015/2016 mohly proběhnout testovací soutěže a jejich vyhodnocení. K realizaci dojde nejdříve od sezóny 2016/ účastníci M ČR se mohou v následující sezóně zúčastnit pouze dvou soutěží Poháru ČKS P ČKS upravuje tento návrh takto: v průběhu krasobruslařské sezóny může sportovec/sportovkyně, který/která se účastní, jak soutěží ČP, tak soutěží Poháru ČKS, startovat na maximálně dvou soutěžích Poháru ČKS, pokud se zároveň účastní soutěží Českého poháru, a naopak může startovat na maximálně dvou soutěžích Českého poháru, pokud se zároveň účastní soutěží Poháru ČKS. - i pro kategorie ml. žactva (rozhodované v ISU SH) platí omezení opakování dvojitých skoků (jen dvakrát, viz pravidla ISU pro ostatní kategorie) P ČKS souhlasí s návrhem, ale souhlasí i s návrhem předsedkyně ČKS, který uvádí, že opakování by nemělo být omezeno pouze na dvojité skoky a toto pravidla by se mělo týkat jen volné jízdy. P ČKS tedy schvaluje následující změnu: jakýkoliv skok může být předveden ve volné jízdě maximálně dvakrát. P ČKS pověřuje STK, aby toto rozhodnutí zapracovala do Pravidel ČKS. - losování startovního pořadí soutěží Českého poháru již v pátek odpoledne a uveřejnění startovního pořadí na webových stránkách pořadatele P ČKS s návrhem principiálně souhlasí, ale žádá o jeho dopracování, včetně řešení problematiky s tímto návrhem spojené (platby startovného, přítomnost vrchních rozhodčích na soutěži o den dříve, předepsaný počet přítomných na losování, problematika odhlašování na poslední chvíli, možnost účasti náhradníků, ).

5 - školení nových TK a TS, testování TK a TS podobně jako u rozhodčích P ČKS principiálně souhlasí. Odborné komise předloží návrhy testů a způsob jejich realizace i návrhy složení zkušebních komisí. Na tento červen je již připraven a oznámen speciální seminář pro členy technického panelu. V. Tauchmanová předloží návrh nového seznamu technických kontrolorů ČKS, který vznikne na základě praktického procvičování na tomto semináři. - v kategorii mladší žactvo Poháru ČKS B povolit 1A Tento návrh bude řešen společně s ostatními náplněmi programů. e/ soutěžní kategorie ADULT STK navrhuje rozdělení kategorie Adult na dvě (na závodníky, kteří již dříve soutěžili, a ty, kteří začali s krasobruslařskou činností až v kategorii Adult). P ČKS souhlasí a pověřuje STK, aby vypracovala pravidla, na jejichž základě dojde k rozdělení do těchto kategorií a na jejichž základě bude start v jednotlivých kategoriích kontrolován. f/ žákovské kategorie tanců na ledě Generální sekretář obdržel podnět trenérky G. Hrázské Žilkové týkající se sjednocení systému žákovských kategorií tanců na ledě platného pro ČKS a platného v rámci ISU. Člen STK, E. Milčinský předložil následující návrh, který generální sekretář projednal i s předsedou TMK: žactvo A vše shodné s Advanced Novice ISU žactvo B náplně shodné s Basic Novice ISU, věk 7 15 let (k příslušné sezóny) Plnění testů výkonnosti zůstane shodné s kategoriemi sóla a SD. g/ Testy výkonnosti 2015 / 2016 P ČKS schvaluje předložený návrh organizátorů TV pro sezónu 2015/2016: ÚKK Ústí n. Labem FSC Kopřivnice SKK Kraso Děčín TJ Stadion Brno USK Praha, oddíl krasobruslení Ekonomka a/ stanovení výše dotací pro pořadatele MČR 2016 P ČKS souhlasí s částkami přidělenými na uspořádání M ČR 2016 (dle návrhu ekonomky, předsedkyně STK a generálního sekretáře). Částky byly stanoveny jako paušály (dle vyúčtování několika posledních mistrovství České republiky) za náklady, ke kterým ČKS organizátory zavazuje ve smlouvách (ledové plocha, činovníci, slavnostní zahájení a losování, vlastní organizace). P ČKS zároveň souhlasí s návrhem, aby ve smlouvách s organizátory přibyla klauzule, že v případě nevyčerpání této částky může být dotace použita na rozvoj krasobruslení v klubu.

6 b/ založení CFSA, s.r.o. vklad ,- Kč P ČKS souhlasí s návrhem ekonomky, aby základní kapitál s.r.o. byl ve výši ,- Kč. Ekonomka vysvětlila problematiku návaznosti základního jmění s.r.o. na možnost výše půjčky s.r.o. ze strany ČKS a výši úroků jako uznatelných nákladů s.r.o. 5. Různé a/ Projekt Díky, trenére P ČKS souhlasí s uveřejněním informací o projektu na webu ČKS. b/ Složení KKK P ČKS bere na vědomí složení Krajských komisí krasobruslení. Předsedkyně ČKS tento dokument předloží VH ČKS jako součást své zprávy. Příští jednání P ČKS proběhne v Praze dne od 9:00. Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu konaného v sobotu dne 18.12. 2010 v Žilině 1. Národní a mezinárodní soutěže a/ Mistrovství tří republik P ČKS několikanásobně řešilo korespondenční

Více

Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období

Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období Vážení sportovní přátelé. Jako předsedkyně Českého krasobruslařského svazu předstupuji po uplynutí prvního roku činnosti předsednictva, které bylo

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Zápis z jednání Předsednictva ČSA ze dne 16.3.2015 (Kancelář ČSA, Praha Strahov)

Zápis z jednání Předsednictva ČSA ze dne 16.3.2015 (Kancelář ČSA, Praha Strahov) Zápis z jednání Předsednictva ČSA ze dne 16.3.2015 (Kancelář ČSA, Praha Strahov) Přítomní členové P-ČSA: Gabriel Waage, Tomáš Kusý, Dušan Šnelly, Pavel Křivák (od 9:48), Vojtěch Albrecht Přítomní hosté:

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 17.2.2015 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 7.3.2014 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č. ze dne 5..203 ) VV vyhověl odvolání TJ Sokol Kounice Utkání III.A třídy A2A 0205 Kounice- Bříství, se kontumuje 3:0 a 3 body ve prospěch TJ Sokol Kounice 2) VV schvaluje: - převod

Více

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 0 OBSAH 1. VALNÁ H ROMADA...2 1.1. Usnesení VH ČSVL, Dačice, 21. 2. 2014...2 2. ADRESÁŘE.. 4 2.1. Výkonný výbor ČSVL..4 2.2. TJ/SK vodního lyžování. 5 2.3.

Více

S O U T Ě Ž N Í. Odborný sportovní úsek Alpské discipliny OSÚ AD 2011/2012

S O U T Ě Ž N Í. Odborný sportovní úsek Alpské discipliny OSÚ AD 2011/2012 Svaz lyžařů České republiky o.s. SLČR o.s. S O U T Ě Ž N Í Ř Á D Odborný sportovní úsek Alpské discipliny OSÚ AD 2011/2012 Platnost od 1.11.2011 Platnost do 31.10.2012 1 SVAZ LYŽAŘU ČESKÉ REPUBLIKY Odborný

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR.

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR. Úvodní ustanovení Pro r. 2010 platí pro automobilový sport v České republice Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2010) vč. změn a doplňků publikovaných v Bulletinech FIA a Národní sportovní řády

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

Zápis. ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě

Zápis. ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě Zápis ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě Přítomni: - členové STK: Záruba, Kalužný, Chrz, Malec - člen

Více

Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013

Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013 Podklad pro VH ČSOS 7. 12. 2013 Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013 P-ČSOS pracovalo v roce 2013 ve složení: R. Kamenický - předseda ČSOS, P. Klimpl, Ivan Matějů - místopředsedové ČSOS, Z. Pospíšek, P.

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body

Více

Zpravodaj č.111 1 / 2005

Zpravodaj č.111 1 / 2005 Zpravodaj č.111 1 / 2005 Leden 2005 Obsah: Slovo předsedy....2-3 Kongres ESF.....3 Parlament ČSA 4-5 Číselník oddílů..6 Registrace na rok 2005..7 Reprezentační družstva 8-9 Termínová listina ČSA..10-11

Více

Zápis z 64. schůze VV ŠSČR v Malenovicích dne 18.6.2011

Zápis z 64. schůze VV ŠSČR v Malenovicích dne 18.6.2011 Zápis z 64. schůze VV ŠSČR v Malenovicích dne 18.6.2011 Přítomni: VV: Novotný (VN), Vokáč (MV), Záruba (PZ), Benák (JB), Buchníček (PB), Fiala (ZF), Voráčková (JV), Krejnický (JK), Pisk (PP). Host: Niki

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Místo a termín: Praha, 11. 12. 2010; čas jednání 11:00-19:00 Přítomni: J. Kadaně, J. Kozel, L. Kubica, P. Falta, J. Badzik, V. Hycl, V. Čapek, P. Coufal, T. Macko Omluveni:

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více