BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování"

Transkript

1 BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování upravují základní zásady a podmínky obchodování s investičními cennými papíry (dále jen cenné papíry ), investičními nástroji, které nejsou cennými papíry, popř. jinými nástroji kapitálového trhu na Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále jen burza ) a vypořádání obchodů uzavřených nebo registrovaných v automatizovaném systému burzy. (2) Ustanovení těchto pravidel, která se týkají cenných papírů, se obdobně použijí též na zastupitelné investiční nástroje, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiné nástroje kapitálového trhu v rozsahu, v jakém to vyplývá z povolení ČNB-Dohledu nad kapitálovým trhem. (3) Ustanovení těchto pravidel, která se týkají kurzů cenných papírů, se obdobně použijí na ceny těch zastupitelných investičních nástrojů, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiných nástrojů kapitálového trhu ( dále jen investiční nástroje ) v rozsahu, v jakém to vyplývá z povolení ČNB-Dohledu nad kapitálovým trhem. (1) Pro účely Burzovních pravidel se rozumí Článek 2 Vymezení pojmů a) burzovním dnem pracovní den, ve kterém se obchoduje na burze, b) burzovní seancí doba, v níž v souladu s časovým harmonogramem burzovního dne probíhá obchodování, c) automatizovaným obchodním systémem (AOS) soubor zařízení, která umožňují uzavírání, registraci a vypořádání obchodů, elektronické zpracování dat, a programové vybavení těchto zařízení. Součástí AOS je obchodní systém a systém pro vypořádání. Obchodním systémem se rozumí souhrn hardwarových, softwarových, komunikačních a organizačních prostředků, které slouží k zajištění obchodování (sběr objednávek/instrukcí, jejich párování, rozesílání informací členům burzy) k předání uzavřených nebo registrovaných obchodů do vypořádacího systému. Systémem pro vypořádání se rozumí souhrn hardwarových, softwarových, komunikačních a organizačních prostředků, které slouží k zajištění vypořádání obchodů uzavřených nebo registrovaných v obchodním systému. Zařízení, která jsou v souladu s Burzovními pravidly nebo rozhodnutími burzovních orgánů napojena na AOS, se nepovažují za součást AOS, d) způsobem obchodování způsob uzavírání a registrace obchodů v AOS, 1

2 e) automatickými obchody obchody založené na automatickém elektronickém zpracování objednávek podle příslušných algoritmů definovaných v AOS, f) blokovými obchody obchody založené na párování adresných instrukcí, u nichž může být burzovním výborem stanoven minimální objem a maximální odchylka od kurzu, g) obchody s účastí tvůrců trhu veškeré obchody uzavřené v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů 1, h) objednávkou příkaz člena burzy k nákupu nebo prodeji předmětu obchodu, který člen burzy vkládá stanoveným způsobem bez identifikace protistrany obchodu, i) instrukcí příkaz člena burzy k nákupu nebo prodeji předmětu obchodu, ve kterém člen burzy vkládající tento příkaz identifikuje protistranu obchodu, j) limitní cenou maximální cena v případě nákupu a minimální cena v případě prodeje, za kterou lze objednávku provést, k) objemovou podmínkou určení minimálního počtu cenných papírů, při kterém může být objednávka, resp. její určená část párována s jinou objednávkou, objednávka obsahující objemovou podmínku může být určena pouze pro obchodování v kontinuálním režimu automatických obchodů, l) časovou podmínkou výslovné určení doby platnosti objednávky, m) způsobem vyřízení objednávky určení, zda objednávka má být předmětem obchodování v rámci všech fází automatických obchodů nebo pouze některé z nich, n) jednostranným obchodem se rozumí obchod, při němž člen burzy vystupuje jako kupující i jako prodávající zároveň (tzv. cross trade ), člena, o) vlastním obchodem jednostranný obchod, kde na straně nákupu i prodeje vystupuje vlastní účet p) závěrkovým listem datový soubor vytvářený při ukončení každého burzovního dne pro všechny členy burzy, který obsahuje všechny obchody, které tento člen burzy v daný burzovní den uzavřel, závěrkový list je podkladem pro vypořádání obchodů člena burzy, q) vypořádáním obchodu dodání/odebrání předmětu obchodu a zúčtování (peněžní vyrovnání) na základě uzavřeného obchodu, provedené v souladu s pravidly provozovatele vypořádacího systému, r) zúčtováním úhrada peněžních prostředků na účtech členů burzy v Zúčtovacím centru České národní banky, s) dodáním zaknihovaného cenného papíru registrace změny jeho majitele v zákonem stanovené evidenci cenných papírů, t) dodáním listinného cenného papíru zápis o převodu cenného papíru na majetkovém účtu člena burzy ve vypořádacím systému, u) typem vypořádání určení, jakým způsobem má být obchod vypořádán, v) pozastavením obchodování s cenným papírem pozastavení oprávnění všech členů burzy vkládat objednávky/instrukce na nákup a prodej předmětu obchodu z důvodů stanovených Burzovními pravidly, w) celkovým pozastavením obchodování pozastavení obchodování všech emisí cenných papírů a všech derivátů v rámci všech druhů a typů obchodů v AOS, x) částečným pozastavením obchodování pozastavení obchodování některých emisí cenných papírů nebo derivátů v rámci všech nebo jen některých druhů nebo typů obchodů v AOS, y) dočasným přerušením obchodování přerušení obchodování z technických důvodů, z) variabilním dluhopisem dluhopis, jehož výnos je stanoven pohyblivou úrokovou sazbou, popřípadě vývojem devizových kurzů v závislosti na pohybu úrokových sazeb či kurz na finančním trhu, aa) obchodem obchodního systému obchod uzavřený na základě automatického párování objednávek v AOS nebo na základě povinnosti neprodleného párování instrukcí vyplývajícího z burzovních předpisů, které upravují obchody s účastí tvůrců trhu, 1 Pravidla obchodování v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů (dále jen Pravidla obchodování ve SPAD) 2

3 bb) povoleným rozpětím cenové pásmo, v rámci kterého je možné uzavírat obchody, cc) zrušením obchodu zrušení burzovního obchodu smluvními stranami vedeného v burzovní evidenci uzavřených obchodů, avšak dosud nevypořádaného, dd) AÚV úrokový výnos naběhlý mezi počátečním a koncovým datem výnosového období, představuje proporcionální část ročního úroku. ee) cenné papíry derivátového typu investiční nástroje přijaté k obchodování na burze ff) specialista tvůrce trhu na cenných papírech derivátového typu, příp. jiném cenném papíru, kde je pro obchodování technicky využit systém SPAD s jedním specialistou-tvůrcem trhu. Článek 3 Makléř Člen burzy obchoduje na burze prostřednictvím makléře. Jméno makléře a obchodní jméno člena burzy, kterého tento makléř zastupuje, se oznámí ve Věstníku burzy. Článek 4 Předmět obchodu na burze (1) Předmětem obchodu na burze jsou cenné papíry a další investiční nástroje přijaté k obchodování na burze v souladu se zákonem a Burzovními pravidly 2. (2) S cennými papíry přijatými na některý z trhů burzy mohou členové burzy uskutečňovat obchody pouze v rozsahu stanoveném burzovní komorou 3.. (3) Investiční nástroje podle odst. 1 nesmí být předmětem obchodu po dobu existence zástavního práva k nim. Toto ustanovení se nepoužije v případech, kdy se prodejem realizuje zástavní právo 4. (4) Členové burzy nesmí v rámci burzovních obchodů uskutečňovat tyto operace: a) repo operace; repo operací se rozumí převod cenných papírů určených k zajištění úvěru nebo půjčky poskytnuté mezi členy burzy, b) převod cenných papírů související s půjčkou cenných papírů, c) bezúplatný převod nebo přechod cenných papírů (darování, dědění), d) buy and sell, operací buy and sell se rozumí nákup a zpětný prodej stejného počtu cenných papírů nebo prodej a zpětný nákup stejného počtu cenných papírů uzavřený s jednou protistranou v jeden okamžik s rozdílnými dny vypořádání, e) náhradní obchod 5, f) převod cenných papírů z/na vlastního účtu člena burzy na/z účet zákazníka koupených/prodaných na vlastní účet pro zákazníka, g) vypořádání obchodu s cennými papíry 6, h) převod cenných papírů, ke kterému dochází v důsledku uplatnění práva opce. Článek 5 Druhy obchodů uzavíraných / registrovaných na burze (1) Na burze se rozlišují tyto druhy obchodů: a) promptní obchody, b) obchody s deriváty. 2 Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu a Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu na volném trhu burzy 3 Usnesení burzovní komory14/132 ze dne ve znění usnesení ze dne a Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 5 Pravidla vypořádacího systému UNIVYC, a.s. 6 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 3

4 (2) Promptní obchody se rozdělují na následující typy: a) automatické obchody, b) blokové obchody, c) obchody s účastí tvůrců trhu, (3) Obchody s deriváty se dělí na obchodování s následujícími typy kontraktů: a) standardizované opční kontrakty, b) standardizované termínové kontrakty (futures). (4) Pravidla pro jednotlivé druhy obchodů jsou stanovena v příslušných částech Burzovních pravidel. (5) Burzovním obchodem je obchod uzavřený na regulovaném trhu na základě uzavřené smlouvy o koupi a prodeji investičního nástroje na regulovaném trhu, a) na jejíchž podstatných náležitostech se strany dohodly prostřednictvím automatizovaného obchodního systému, nebo b) která byla uzavřena mimo automatizovaný obchodní systém a následně zahrnuta mezi smlouvy uzavřené prostřednictvím automatizovaného systému 8. ČÁST II. OBCHODOVÁNÍ Článek 6 Harmonogram burzovních dnů Harmonogram burzovních dnů stanoví burzovní komora vždy předem na následující rok. Rozhodnutí burzovní komory se oznámí ve Věstníku burzy. Článek 7 Časový harmonogram burzovního dne Časový harmonogram burzovního dne pro dané období stanoví burzovní výbor pro burzovní obchody. Rozhodnutí burzovního výboru pro burzovní obchody se oznámí ve Věstníku burzy. Článek 8 AOS (1) Členové burzy jsou oprávněni užívat AOS pouze v rozsahu a za podmínek stanovených Burzovními pravidly, rozhodnutími burzovní komory nebo jiných burzovních orgánů. (2) V případě závady AOS, jež má nebo může mít za následek ohrožení, narušení nebo znemožnění řádného průběhu obchodování nebo nebezpečí jejího vzniku, řídí se režim obchodování a používání AOS Burzovními pravidly, rozhodnutími burzovní komory nebo generálního ředitele burzy. (3) Dojde-li k závadě na zařízení, které je v souladu s Burzovními pravidly nebo rozhodnutími burzovních orgánů napojeno na AOS a které je užíváno členem burzy, nebo existuje-li nebezpečí jejího vzniku, je burza oprávněna odpojit takovéto zařízení od AOS, a to až do doby prokazatelného odstranění uvedeného stavu. Člen burzy je povinen neprodleně burzu informovat o vzniku rizikové situace a podřídit se režimu stanovenému Burzovními pravidly nebo rozhodnutími příslušného burzovního orgánu. Po odstranění závady je člen burzy povinen umožnit burze nebo jí pověřené osobě kontrolu, zda je zařízení ve stavu umožňujícím jeho opětovné napojení na AOS. 4

5 Článek 9 Způsob obchodování Na burze se používá způsob obchodování založený na elektronickém zpracování objednávek/instrukcí. Článek 10 Přijetí objednávky/instrukce (1) Před vložením objednávky/instrukce člen zkontroluje, zda objednávka/instrukce splňuje veškeré náležitosti stanovené Burzovními pravidly. (2) Objednávka/instrukce je obchodním systémem burzy přijata v okamžiku jejího zápisu do evidence objednávek/instrukcí vedené v AOS. (3) Doba pro přijímání objednávek/instrukcí do centrální evidence objednávek/instrukcí je stanovena v časovém harmonogramu burzovního dne. V případě otevřené aukce automatických obchodů je v časovém harmonogramu burzovního dne stanoven počátek doby pro přijímání objednávek a maximální délka této doby. Skutečný okamžik ukončení příjmu objednávek se může stanovit v AOS náhodně pro jednotlivé emise cenných papírů obchodované v rámci této fáze. Článek 11 Elektronické zpracování objednávek/instrukcí (1) Elektronické zpracování objednávek/instrukcí se skládá z následujících kroků: a) vkládání objednávek/instrukcí, b) soustředění objednávek/instrukcí ke zpracování, c) porovnání objednávek/instrukcí, d) spárování objednávek/instrukcí, e) promítnutí spárovaných objednávek/instrukcí do evidence uzavřených obchodů, f) zařazení platných objednávek neuspokojených v daném burzovním dni do evidence objednávek ke zpracování v následujícím burzovním dni, g) převedení uspokojených nebo neplatných objednávek/instrukcí do archívu. (2) U jednotlivých typů obchodů může být Burzovními pravidly stanoveno elektronické zpracování objednávek/instrukcí, jeho jednotlivé kroky nebo děje v nich probíhající, odlišně. Článek 12 Sumarizace pokynů (1) Člen burzy nesmí sumarizovat mezi sebou pokyny zákazníků ani pokyny zákazníků s objednávkami/instrukcemi na vlastní účet s výjimkou uvedenou v odst.2. (2) Burzovní komora je oprávněna stanovit pravidla, za kterých je možné provádět sumarizaci pokynů. Tato pravidla se oznámí ve Věstníku burzy. Článek 13 Obchodní skupiny cenných papírů (1) Cenné papíry, které jsou předmětem obchodů na burze, jsou rozděleny do obchodních skupin. (2) Cenné papíry zařazené do stejné obchodní skupiny jsou obchodovány stejným způsobem. (3) O zařazení cenného papíru do obchodní skupiny rozhoduje burzovní výbor pro burzovní obchody s přihlédnutím k potřebám burzovního trhu. 5

6 (4) O zřízení obchodních skupin a stanovení způsobu obchodování cenných papírů zařazených do obchodní skupiny rozhoduje burzovní výbor pro burzovní obchody. Přehled obchodních skupin zveřejňuje burzovní výbor pro burzovní obchody ve Věstníku burzy. (5) Za změnu zařazení cenného papíru do obchodní skupiny se nepovažují případy, a) kdy generální ředitel burzy rozhodne o dočasném vyřazení cenného papíru z obchodování v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů 7 (dále jen SPAD ), b) kdy generální ředitel burzy rozhodne o zpětném zařazení cenného papíru k obchodování ve SPAD 8. Článek 14 Kurz cenného papíru (1) Kurz cenného papíru (dále jen kurz ) je stanovován na základě nabídky a poptávky cenného papíru adresované předem neurčenému okruhu osob v automatických obchodech a obchodech s účastí tvůrců trhu. (2) Kurzem cenného papíru zařazeného do obchodování ve SPAD se v daném okamžiku obchodování v otevřené fázi SPAD rozumí aritmetický střed povoleného rozpětí. V uzavřené fázi SPAD se kurz nestanovuje. (3) Kurzem cenného papíru zařazeného do obchodování v automatických obchodech se v daném okamžiku obchodování rozumí aktuální cena v automatických obchodech. Nelze-li kurz stanovit tímto postupem, rozumí se jím střed povoleného rozpětí stanovený v souladu s částí Burzovních pravidel Pravidla pro automatické obchody. (4) Kurzem investičního nástroje, pro jehož obchodování je technicky využit systém SPAD s jedním specialistou, se v daném okamžiku rozumí aritmetický střed povoleného rozpětí. V uzavřené fázi SPAD se kurz nestanovuje. (5) Cena, za kterou se cenný papír kupuje a prodává v rámci blokových obchodů, není kurzem ani základem pro jeho stanovení. kurzu. (6) Burzovní výbor pro burzovní obchody stanoví svým rozhodnutím povolené rozpětí pro stanovení (7) Výpočet cen a stanovení kurzů se provádí na základě algoritmů definovaných v AOS, pokud není v Burzovních pravidlech uvedeno jinak. (8) Kurz dluhopisů se uvádí v procentech z nesplacené části bez AÚV. Kurz ostatních cenných papírů a ostatních investičních nástrojů se uvádí v Kč. Článek 15 Závěrečný kurz cenného papíru (1) Závěrečný kurz cenného papíru zařazeného do obchodování ve SPAD je roven kurzu stanovenému podle čl. 14 odst. 2 k okamžiku ukončení otevřené fáze SPAD v daném burzovním dni. V případě, že v daném burzovním dni nebude pro cenný papír zařazený do obchodování ve SPAD zahájena otevřená fáze, bude jeho závěrečný kurz stanoven podle odst. 3. (2) Závěrečný kurz investičního nástroje, pro jehož obchodování je technicky využit systém SPAD s jedním specialistou, je roven kurzu stanovenému podle čl. 14 odst. 4 k okamžiku ukončení otevřené fáze 9 v daném burzovním dni. V případě, že v daném burzovním dni nebude pro investiční nástroj zahájena otevřená fáze, bude jeho závěrečný kurz stanoven podle odst. 3. (3) Závěrečný kurz cenného papíru zařazeného do obchodování v automatických obchodech je roven a) poslední ceně stanovené v rámci automatických obchodů v daném burzovním dni, b) středu povoleného rozpětí 10, pokud nebyl závěrečný kurz stanoven postupem podle písm. a). 7 Pravidla obchodování ve SPAD 8 Pravidla obchodování ve SPAD 9 Podmínky přijetí a obchodování cenných papírů derivátového typu na oficiálním volném trhu burzy 10 Pravidla pro automatické obchody 6

7 Článek 16 Krok kotace cenných papírů (1) Krok kotace je nejmenší možná změna mezi novým a předchozím kurzem. (2) Krok kotace u dluhopisů činí a) 0,01 %, jestliže kurz nepřesáhne 200 %, b) 1,00 %, jestliže kurz přesáhne 200 %. (3) Krok kotace u ostatních cenných papírů činí a) 0,01 Kč, jestliže kurz nepřesáhne 200 Kč, b) 0,10 Kč, jestliže kurz přesáhne 200 Kč, ale nepřesáhne Kč, c) 1,00 Kč, jestliže kurz přesáhne Kč. (4) V případě, že by kurz měl být stanoven mimo krok kotace, posune takový kurz AOS na nejbližší krok kotace směrem ke středu povoleného rozpětí. Článek 17 Kurz derivátu (1) Kurz derivátu je stanovován na základě nabídky a poptávky derivátu adresované předem neurčenému okruhu osob v rámci obchodování se standardizovanými opčními a termínovými kontrakty. (2) Závěrečný kurz derivátu zařazeného do obchodování se standardizovanými opčními a termínovými kontrakty je roven zavírací ceně 11. Článek 18 Uveřejnění kurzovního lístku a výsledků obchodování jednotlivých členů burzy (1) Po skončení burzovního dne se dosažené kurzy uveřejňují v elektronické podobě prostřednictvím AOS, na internetových stránkách burzy (www.pse.cz) a na elektronické tabuli v sídle burzy. trhu. (2) Burza uveřejňuje výsledky obchodování jednotlivých členů burzy realizovaných na burzovním Článek 19 Protest Proti vyhlášeným cenám nebo kurzům lze podat protest u burzovní komory. ČÁST III VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ Článek 20 Vypořádání obchodu na burze (1)Vypořádání obchodů provádí provozovatel vypořádacího systému. Provozovatel vypořádacího systému zadává jako třetí strana příkazy k a) převodům peněžních prostředků na účtech členů burzy v Zúčtovacím centru České národní banky, b) registraci změny majitele investičních nástrojů v příslušné evidenci investičních nástrojů, c) vypořádání listinných cenných papírů 11 Standardizace opčních a termínových kontraktů 7

8 d) registraci změny počtu opčních a termínových kontraktů na majetkovém účtu člena burzy. (2) Vypořádání obchodů se provádí v závislosti na formě obchodu ve stanovený den následující po burzovním dni, kdy došlo k uzavření obchodu. (3) Pokud člen burzy není schopen dostát svým závazkům vyplývajícím z uzavřených obchodů ve stanovený den, je povinen se podřídit zvláštnímu režimu řízenému provozovatelem vypořádacího systému. (4) Vypořádání obchodů s deriváty je upraveno v příslušných předpisech provozovatele vypořádacího systému. Článek 21 Garanční fond burzy K zajištění krytí rizik z vypořádání burzovních obchodů s cennými papíry vytváří povinně všichni členové burzy Garanční fond burzy (dále jen GFB ) 12. Postavení GFB, podmínky používání prostředků v něm shromážděných a jeho správa jsou upraveny zvláštními předpisy 13. Článek 22 Clearingový fond burzy K zajištění krytí rizik z vypořádání burzovních obchodů s deriváty vytváří členové burzy, kteří splní stanovené podmínky, Clearingový fond burzy (dále jen CFB ). Postavení CFB, podmínky účasti v něm, podmínky používání prostředků v něm shromážděných a jeho správa jsou upraveny zvláštními předpisy. ČÁST IV SPORY Z BURZOVNÍHO OBCHODU Článek 23 Rozhodování sporů Spory z burzovního obchodu mezi členy burzy rozhoduje Burzovní rozhodčí soud, pokud tak ujednají strany sporu v písemné rozhodčí doložce. Jinak rozhoduje spory z burzovního obchodu příslušný soud. Článek 24 Burzovní rozhodčí soud (1) Burzovní rozhodčí soud ( dále jen BRS ) je zřízen burzovní komorou. (2) BRS působí jako stálý orgán a je při svém rozhodování nezávislý. (3) Základní pravidla a otázky postavení a organizace BRS ( mj. složení BRS a zápis do seznamu rozhodců, jmenování předsednictva BRS, volba předsedy BRS atd.), pravomoci a působnosti BRS a pravidla řízení před BRS jsou upraveny zákonem 17 a Řádem BRS. Řízení před BRS je upraveno Řádem BRS. (4) Další dílčí otázky organizace BRS, jeho působnosti a pravomoci jsou upraveny Statutem BRS. ČÁST V ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 25 Zrušení obchodu Burza nezruší technicky uzavřený burzovní obchod, ledaže části burzovních pravidel upravující jednotlivé druhy obchodování na burze stanoví jinak 12 Smlouva o sdružení Garanční fond burzy 13 Pravidla Garančního fondu burzy 8

9 Článek 26 Pozastavení obchodování (1) V případě, že nastanou takové okolnosti týkající se předmětu obchodu, emitenta cenných papírů, investora, člena burzy, provozovatele vypořádacího systému, evidence investičních nástrojů nebo dalších osob, jež se účastní na řízení nebo zajištění vypořádání obchodů nebo vedou evidenci předmětu obchodu, které mohou či mohly a) ovlivnit tvorbu nebo vývoj cen/kurzů dosahovaných na burze, b) narušit regulérnost uzavírání anebo vypořádání obchodů, c) poškodit postavení nebo zájmy burzy, d) mít za následek porušení zákona 14, Burzovních pravidel nebo předpisů vypořádacího systému, e) jiným způsobem poškodit zájmy emitenta nebo investorů, a tyto okolnosti spadají pod podmínky stanovené zákonem, může generální ředitel popř. jeho zástupce pozastavit obchodování. (2) Mezi tyto okolnost patří rovněž stávky, občanské nepokoje, válečný stav, přírodní katastrofy nebo jiné výsledky působení vyšší moci, jakož i jakékoli další technické důvody nebo jiné události, které by mohly ohrozit, ztížit nebo znemožnit obchodování nebo vypořádání obchodů. (3) Za technické důvody se zejména považují a) problémy na straně burzy, zejména problémy s AOS, b) problémy na straně osoby zajišťující vypořádání obchodů, c) technické problémy na straně členů burzy, zejména problémy s připojením k obchodnímu systému, kdy člen burzy nemůže činit úkony spojené s obchodováním, (4) Pozastavení obchodování se může týkat a) všech typů obchodů a všech emisí nebo b) určitých typů obchodů u všech emisí nebo c) určitých typů obchodů u některých emisí nebo d) všech typů obchodů u některých emisí (5) Pokud dojde k pozastavení všech typů obchodů podle odst. 4 (písm. a) a d)), není možné obchody v AOS uzavírat ani registrovat. Pokud dojde k pozastavení určitých typů obchodů (písm. b) a c)), cenný papír bude považován za obchodovaný a lze s ním obchodovat v jiných typech obchodů. (4) K pozastavení obchodování může dojít po ukončení burzovního dne nebo i v jeho průběhu. K pozastavení obchodování dochází nejdříve od vydání rozhodnutí o pozastavení, pokud není v takovém rozhodnutí stanoveno, že k pozastavení dochází později. zástupce. (6) K vydání rozhodnutí o pozastavení obchodování je oprávněn generální ředitel burzy, popř. jeho (7) Rozhodnutí o pozastavení obchodování burza bez zbytečného prodlení oznámí všem členům burzy, a to prostřednictvím komunikačního systému burzy nebo jiným vhodným způsobem. (8) Další podmínky pro pozastavení obchodování s investičními nástroji přijatými k obchodování na oficiální nebo speciální trh burzy mohou být upraveny v příslušných částech Burzovních pravidel. Článek 27 Pozastavení obchodování za rizikové situace vyžadující okamžitou evakuaci (1) V případě, že nastane taková riziková situace, která si vyžaduje okamžitou evakuaci pracovníků a odůvodněně nelze čekat na rozhodnutí generálního ředitele, je vedoucímu burzovního dne, za předpokladu, že 14 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 9

10 nebude ohrožen jeho život či zdraví, uložena povinnost standardně ukončit produkční server pro zachování synchronizace dat produkčního a záložního systému burzy. Za rizikovou situaci pro účely tohoto pozastavení je zvláště považována např. přírodní katastrofa, požár, bombový teroristický útok a pod. (2) Vedoucí burzovního dne má pro ukončení produkčního serveru v rámci svého řídícího uživatelského menu aktivní volbu, kterou zadá v případech popsaných v odstavci 1. (3) Zadáním volby pro ukončení produkčního serveru dojde k uzavření podsystémů, produkční i záložní systém bude stabilizován a synchronizace dat zachována. Obchodní a vypořádací systém bude členům burzy od okamžiku zadání volby na ukončení produkčního serveru nedostupný. (4) O zadání volby ukončení produkčního serveru vedoucí burzovního dne bez zbytečného odkladu informuje ředitele odboru obchodování a cenných papírů, ředitele odboru informatiky a generálního ředitele burzy, popř. jeho zástupce, který rozhodne o dalším postupu. (5) Následně, jak to umožňuje situace, je sepsán protokol o zadání volby ukončení produkčního serveru, který podepisují všechny osoby uvedené v odstavci 4. Takový protokol se považuje za rozhodnutí generálního ředitele o pozastavení obchodování a účinnost takového rozhodnutí o pozastavení z technických důvodů je stanovena od okamžiku zadání volby ukončení produkčního serveru vedoucím burzovního dne podle odstavce 1. Článek 28 Dočasné přerušení obchodování V případě závady AOS, zařízení napojeného na AOS, jiného zařízení ve vlastnictví nebo užívání burzy nebo v případě nebezpečí vzniku takové závady může být z rozhodnutí generálního ředitele burzy dočasně přerušeno obchodování, a to na dobu nezbytně nutnou k odstranění závady. Článek 29 Dočasná změna harmonogramu burzovního dne (1) V případě, že nastanou okolnosti uvedené v čl. 26 odst. 1, písm. a)-e) případně okolnosti vyžadující technický zásah do AOS burzy, může generální ředitel nebo jeho zástupce rozhodnout o dočasné změně harmonogramu burzovního dne. (2) O změně harmonogramu burzovního dne může generální ředitel nebo jeho zástupce rozhodnout i v případě, kdy bylo dočasně pozastaveno dle čl.26 a 27 nebo přerušeno obchodování dle čl. 28. (3) Rozhodnutí podle odst. 1 burza v dostatečném předstihu a bez zbytečného prodlení oznámí členům burzy, kterých se toto rozhodnutí bezprostředně dotýká, a to prostřednictvím komunikačního systému burzy nebo jiným vhodným způsobem. Článek 30 Instalace a testování nových zařízení a programového vybavení (1) V případě instalace nebo testování prostředků výpočetní techniky, jejich programového vybavení nebo jiných zařízení, jejichž činnost přímo nebo nepřímo souvisí s organizováním obchodů nebo přenosem dat mezi burzou a členy burzy nebo jinými osobami (dále jen instalovaná zařízení ), může burza uložit členům burzy, aby se za účelem prověření funkce instalovaných zařízení účastnili jejich testování (dále jen simulační testy ). (2) O provádění simulačních testů rozhoduje generální ředitel burzy. V případě, že by při provádění simulačních testů nastala situace, jež by si vyžádala neplánovanou změnu časového harmonogramu burzovního dne, je generální ředitel burzy oprávněn časový harmonogram podle povahy věci změnit. O podmínkách simulačních testů budou členové burzy informováni prostřednictvím komunikačního systému burzy nebo jiným vhodným způsobem. 10

11 Článek 31 Účinnost Tato část Burzovních pravidel Pravidla obchodování byla schválena hlasováním burzovní komory dne a nabývá účinnosti dne

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací Článek 4 - Kalendář burzovních dnů Článek

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Burzovní pravidla část I. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ pro automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Strana 1 OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Opatření pro případ nouze... 3 Článek

Více

Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů

Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 - Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tyto Obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VI. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Prime Market

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VI. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Prime Market BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VI. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Prime Market Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky pro přijetí kmenových akcií (dále jen akcií

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

www.burzaricany.cz Burzovní pravidla

www.burzaricany.cz Burzovní pravidla www.burzaricany.cz Burzovní pravidla Obsah 1. Pravidla členství... 4 1.1. Členové... 4 1.2. Žádost o přijetí... 4 1.3. Rozhodnutí o přijetí za člena... 5 1.4. Postoupení členství... 5 1.5. Práva a povinnosti

Více

Burzovní pravidla část II. PRAVIDLA ČLENSTVÍ

Burzovní pravidla část II. PRAVIDLA ČLENSTVÍ Burzovní pravidla část II.. PRAVIDLA ČLENSTVÍ Strana 1 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy Tato část burzovních pravidel upravuje podmínky členství na Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s. Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti (1) Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen burza ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Podmínky přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Podmínky přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Podmínky přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159 Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč 5,40% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2012 ISIN CZ0002001159 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 8 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Obchodní podmínky k Rámcové smlouvě - investiční

Obchodní podmínky k Rámcové smlouvě - investiční Obchodní podmínky k Rámcové smlouvě - investiční vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, vedenou rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Modrá kniha Platební styk v České republice

Modrá kniha Platební styk v České republice Modrá kniha Platební styk v České republice Obsah Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1 Právní a institucionální aspekty... 4 1.1 Právní rámec... 4 1.1.1 Právní aspekty v oblasti platebního styku... 4 1.1.2

Více

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen "VOP") I. Předmět úpravy 1.1 BH Securities a.s., licencovaný obchodník s cennými papíry, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. IČ: 248 48 808 Sídlo: Jesenice - Osnice, Vavřínová 240, PSČ 252 42 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení...

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s.

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s. Hlavní město Praha předpokládaná celková jmenovitá hodnota Kč 3 000 000 000 dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v r. 2011 ISIN CZ0001500094 Dluhopisy, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

229/1992 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

229/1992 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 229/1992 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb. Změna: 105/1995 Sb. Změna: 70/2000 Sb. Změna: 285/2005 Sb. Změna: 444/2005 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 230/2008 Sb.

Více