BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování"

Transkript

1 BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování upravují základní zásady a podmínky obchodování s investičními cennými papíry (dále jen cenné papíry ), investičními nástroji, které nejsou cennými papíry, popř. jinými nástroji kapitálového trhu na Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále jen burza ) a vypořádání obchodů uzavřených nebo registrovaných v automatizovaném systému burzy. (2) Ustanovení těchto pravidel, která se týkají cenných papírů, se obdobně použijí též na zastupitelné investiční nástroje, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiné nástroje kapitálového trhu v rozsahu, v jakém to vyplývá z povolení ČNB-Dohledu nad kapitálovým trhem. (3) Ustanovení těchto pravidel, která se týkají kurzů cenných papírů, se obdobně použijí na ceny těch zastupitelných investičních nástrojů, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiných nástrojů kapitálového trhu ( dále jen investiční nástroje ) v rozsahu, v jakém to vyplývá z povolení ČNB-Dohledu nad kapitálovým trhem. (1) Pro účely Burzovních pravidel se rozumí Článek 2 Vymezení pojmů a) burzovním dnem pracovní den, ve kterém se obchoduje na burze, b) burzovní seancí doba, v níž v souladu s časovým harmonogramem burzovního dne probíhá obchodování, c) automatizovaným obchodním systémem (AOS) soubor zařízení, která umožňují uzavírání, registraci a vypořádání obchodů, elektronické zpracování dat, a programové vybavení těchto zařízení. Součástí AOS je obchodní systém a systém pro vypořádání. Obchodním systémem se rozumí souhrn hardwarových, softwarových, komunikačních a organizačních prostředků, které slouží k zajištění obchodování (sběr objednávek/instrukcí, jejich párování, rozesílání informací členům burzy) k předání uzavřených nebo registrovaných obchodů do vypořádacího systému. Systémem pro vypořádání se rozumí souhrn hardwarových, softwarových, komunikačních a organizačních prostředků, které slouží k zajištění vypořádání obchodů uzavřených nebo registrovaných v obchodním systému. Zařízení, která jsou v souladu s Burzovními pravidly nebo rozhodnutími burzovních orgánů napojena na AOS, se nepovažují za součást AOS, d) způsobem obchodování způsob uzavírání a registrace obchodů v AOS, 1

2 e) automatickými obchody obchody založené na automatickém elektronickém zpracování objednávek podle příslušných algoritmů definovaných v AOS, f) blokovými obchody obchody založené na párování adresných instrukcí, u nichž může být burzovním výborem stanoven minimální objem a maximální odchylka od kurzu, g) obchody s účastí tvůrců trhu veškeré obchody uzavřené v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů 1, h) objednávkou příkaz člena burzy k nákupu nebo prodeji předmětu obchodu, který člen burzy vkládá stanoveným způsobem bez identifikace protistrany obchodu, i) instrukcí příkaz člena burzy k nákupu nebo prodeji předmětu obchodu, ve kterém člen burzy vkládající tento příkaz identifikuje protistranu obchodu, j) limitní cenou maximální cena v případě nákupu a minimální cena v případě prodeje, za kterou lze objednávku provést, k) objemovou podmínkou určení minimálního počtu cenných papírů, při kterém může být objednávka, resp. její určená část párována s jinou objednávkou, objednávka obsahující objemovou podmínku může být určena pouze pro obchodování v kontinuálním režimu automatických obchodů, l) časovou podmínkou výslovné určení doby platnosti objednávky, m) způsobem vyřízení objednávky určení, zda objednávka má být předmětem obchodování v rámci všech fází automatických obchodů nebo pouze některé z nich, n) jednostranným obchodem se rozumí obchod, při němž člen burzy vystupuje jako kupující i jako prodávající zároveň (tzv. cross trade ), člena, o) vlastním obchodem jednostranný obchod, kde na straně nákupu i prodeje vystupuje vlastní účet p) závěrkovým listem datový soubor vytvářený při ukončení každého burzovního dne pro všechny členy burzy, který obsahuje všechny obchody, které tento člen burzy v daný burzovní den uzavřel, závěrkový list je podkladem pro vypořádání obchodů člena burzy, q) vypořádáním obchodu dodání/odebrání předmětu obchodu a zúčtování (peněžní vyrovnání) na základě uzavřeného obchodu, provedené v souladu s pravidly provozovatele vypořádacího systému, r) zúčtováním úhrada peněžních prostředků na účtech členů burzy v Zúčtovacím centru České národní banky, s) dodáním zaknihovaného cenného papíru registrace změny jeho majitele v zákonem stanovené evidenci cenných papírů, t) dodáním listinného cenného papíru zápis o převodu cenného papíru na majetkovém účtu člena burzy ve vypořádacím systému, u) typem vypořádání určení, jakým způsobem má být obchod vypořádán, v) pozastavením obchodování s cenným papírem pozastavení oprávnění všech členů burzy vkládat objednávky/instrukce na nákup a prodej předmětu obchodu z důvodů stanovených Burzovními pravidly, w) celkovým pozastavením obchodování pozastavení obchodování všech emisí cenných papírů a všech derivátů v rámci všech druhů a typů obchodů v AOS, x) částečným pozastavením obchodování pozastavení obchodování některých emisí cenných papírů nebo derivátů v rámci všech nebo jen některých druhů nebo typů obchodů v AOS, y) dočasným přerušením obchodování přerušení obchodování z technických důvodů, z) variabilním dluhopisem dluhopis, jehož výnos je stanoven pohyblivou úrokovou sazbou, popřípadě vývojem devizových kurzů v závislosti na pohybu úrokových sazeb či kurz na finančním trhu, aa) obchodem obchodního systému obchod uzavřený na základě automatického párování objednávek v AOS nebo na základě povinnosti neprodleného párování instrukcí vyplývajícího z burzovních předpisů, které upravují obchody s účastí tvůrců trhu, 1 Pravidla obchodování v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů (dále jen Pravidla obchodování ve SPAD) 2

3 bb) povoleným rozpětím cenové pásmo, v rámci kterého je možné uzavírat obchody, cc) zrušením obchodu zrušení burzovního obchodu smluvními stranami vedeného v burzovní evidenci uzavřených obchodů, avšak dosud nevypořádaného, dd) AÚV úrokový výnos naběhlý mezi počátečním a koncovým datem výnosového období, představuje proporcionální část ročního úroku. ee) cenné papíry derivátového typu investiční nástroje přijaté k obchodování na burze ff) specialista tvůrce trhu na cenných papírech derivátového typu, příp. jiném cenném papíru, kde je pro obchodování technicky využit systém SPAD s jedním specialistou-tvůrcem trhu. Článek 3 Makléř Člen burzy obchoduje na burze prostřednictvím makléře. Jméno makléře a obchodní jméno člena burzy, kterého tento makléř zastupuje, se oznámí ve Věstníku burzy. Článek 4 Předmět obchodu na burze (1) Předmětem obchodu na burze jsou cenné papíry a další investiční nástroje přijaté k obchodování na burze v souladu se zákonem a Burzovními pravidly 2. (2) S cennými papíry přijatými na některý z trhů burzy mohou členové burzy uskutečňovat obchody pouze v rozsahu stanoveném burzovní komorou 3.. (3) Investiční nástroje podle odst. 1 nesmí být předmětem obchodu po dobu existence zástavního práva k nim. Toto ustanovení se nepoužije v případech, kdy se prodejem realizuje zástavní právo 4. (4) Členové burzy nesmí v rámci burzovních obchodů uskutečňovat tyto operace: a) repo operace; repo operací se rozumí převod cenných papírů určených k zajištění úvěru nebo půjčky poskytnuté mezi členy burzy, b) převod cenných papírů související s půjčkou cenných papírů, c) bezúplatný převod nebo přechod cenných papírů (darování, dědění), d) buy and sell, operací buy and sell se rozumí nákup a zpětný prodej stejného počtu cenných papírů nebo prodej a zpětný nákup stejného počtu cenných papírů uzavřený s jednou protistranou v jeden okamžik s rozdílnými dny vypořádání, e) náhradní obchod 5, f) převod cenných papírů z/na vlastního účtu člena burzy na/z účet zákazníka koupených/prodaných na vlastní účet pro zákazníka, g) vypořádání obchodu s cennými papíry 6, h) převod cenných papírů, ke kterému dochází v důsledku uplatnění práva opce. Článek 5 Druhy obchodů uzavíraných / registrovaných na burze (1) Na burze se rozlišují tyto druhy obchodů: a) promptní obchody, b) obchody s deriváty. 2 Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu a Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu na volném trhu burzy 3 Usnesení burzovní komory14/132 ze dne ve znění usnesení ze dne a Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 5 Pravidla vypořádacího systému UNIVYC, a.s. 6 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 3

4 (2) Promptní obchody se rozdělují na následující typy: a) automatické obchody, b) blokové obchody, c) obchody s účastí tvůrců trhu, (3) Obchody s deriváty se dělí na obchodování s následujícími typy kontraktů: a) standardizované opční kontrakty, b) standardizované termínové kontrakty (futures). (4) Pravidla pro jednotlivé druhy obchodů jsou stanovena v příslušných částech Burzovních pravidel. (5) Burzovním obchodem je obchod uzavřený na regulovaném trhu na základě uzavřené smlouvy o koupi a prodeji investičního nástroje na regulovaném trhu, a) na jejíchž podstatných náležitostech se strany dohodly prostřednictvím automatizovaného obchodního systému, nebo b) která byla uzavřena mimo automatizovaný obchodní systém a následně zahrnuta mezi smlouvy uzavřené prostřednictvím automatizovaného systému 8. ČÁST II. OBCHODOVÁNÍ Článek 6 Harmonogram burzovních dnů Harmonogram burzovních dnů stanoví burzovní komora vždy předem na následující rok. Rozhodnutí burzovní komory se oznámí ve Věstníku burzy. Článek 7 Časový harmonogram burzovního dne Časový harmonogram burzovního dne pro dané období stanoví burzovní výbor pro burzovní obchody. Rozhodnutí burzovního výboru pro burzovní obchody se oznámí ve Věstníku burzy. Článek 8 AOS (1) Členové burzy jsou oprávněni užívat AOS pouze v rozsahu a za podmínek stanovených Burzovními pravidly, rozhodnutími burzovní komory nebo jiných burzovních orgánů. (2) V případě závady AOS, jež má nebo může mít za následek ohrožení, narušení nebo znemožnění řádného průběhu obchodování nebo nebezpečí jejího vzniku, řídí se režim obchodování a používání AOS Burzovními pravidly, rozhodnutími burzovní komory nebo generálního ředitele burzy. (3) Dojde-li k závadě na zařízení, které je v souladu s Burzovními pravidly nebo rozhodnutími burzovních orgánů napojeno na AOS a které je užíváno členem burzy, nebo existuje-li nebezpečí jejího vzniku, je burza oprávněna odpojit takovéto zařízení od AOS, a to až do doby prokazatelného odstranění uvedeného stavu. Člen burzy je povinen neprodleně burzu informovat o vzniku rizikové situace a podřídit se režimu stanovenému Burzovními pravidly nebo rozhodnutími příslušného burzovního orgánu. Po odstranění závady je člen burzy povinen umožnit burze nebo jí pověřené osobě kontrolu, zda je zařízení ve stavu umožňujícím jeho opětovné napojení na AOS. 4

5 Článek 9 Způsob obchodování Na burze se používá způsob obchodování založený na elektronickém zpracování objednávek/instrukcí. Článek 10 Přijetí objednávky/instrukce (1) Před vložením objednávky/instrukce člen zkontroluje, zda objednávka/instrukce splňuje veškeré náležitosti stanovené Burzovními pravidly. (2) Objednávka/instrukce je obchodním systémem burzy přijata v okamžiku jejího zápisu do evidence objednávek/instrukcí vedené v AOS. (3) Doba pro přijímání objednávek/instrukcí do centrální evidence objednávek/instrukcí je stanovena v časovém harmonogramu burzovního dne. V případě otevřené aukce automatických obchodů je v časovém harmonogramu burzovního dne stanoven počátek doby pro přijímání objednávek a maximální délka této doby. Skutečný okamžik ukončení příjmu objednávek se může stanovit v AOS náhodně pro jednotlivé emise cenných papírů obchodované v rámci této fáze. Článek 11 Elektronické zpracování objednávek/instrukcí (1) Elektronické zpracování objednávek/instrukcí se skládá z následujících kroků: a) vkládání objednávek/instrukcí, b) soustředění objednávek/instrukcí ke zpracování, c) porovnání objednávek/instrukcí, d) spárování objednávek/instrukcí, e) promítnutí spárovaných objednávek/instrukcí do evidence uzavřených obchodů, f) zařazení platných objednávek neuspokojených v daném burzovním dni do evidence objednávek ke zpracování v následujícím burzovním dni, g) převedení uspokojených nebo neplatných objednávek/instrukcí do archívu. (2) U jednotlivých typů obchodů může být Burzovními pravidly stanoveno elektronické zpracování objednávek/instrukcí, jeho jednotlivé kroky nebo děje v nich probíhající, odlišně. Článek 12 Sumarizace pokynů (1) Člen burzy nesmí sumarizovat mezi sebou pokyny zákazníků ani pokyny zákazníků s objednávkami/instrukcemi na vlastní účet s výjimkou uvedenou v odst.2. (2) Burzovní komora je oprávněna stanovit pravidla, za kterých je možné provádět sumarizaci pokynů. Tato pravidla se oznámí ve Věstníku burzy. Článek 13 Obchodní skupiny cenných papírů (1) Cenné papíry, které jsou předmětem obchodů na burze, jsou rozděleny do obchodních skupin. (2) Cenné papíry zařazené do stejné obchodní skupiny jsou obchodovány stejným způsobem. (3) O zařazení cenného papíru do obchodní skupiny rozhoduje burzovní výbor pro burzovní obchody s přihlédnutím k potřebám burzovního trhu. 5

6 (4) O zřízení obchodních skupin a stanovení způsobu obchodování cenných papírů zařazených do obchodní skupiny rozhoduje burzovní výbor pro burzovní obchody. Přehled obchodních skupin zveřejňuje burzovní výbor pro burzovní obchody ve Věstníku burzy. (5) Za změnu zařazení cenného papíru do obchodní skupiny se nepovažují případy, a) kdy generální ředitel burzy rozhodne o dočasném vyřazení cenného papíru z obchodování v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů 7 (dále jen SPAD ), b) kdy generální ředitel burzy rozhodne o zpětném zařazení cenného papíru k obchodování ve SPAD 8. Článek 14 Kurz cenného papíru (1) Kurz cenného papíru (dále jen kurz ) je stanovován na základě nabídky a poptávky cenného papíru adresované předem neurčenému okruhu osob v automatických obchodech a obchodech s účastí tvůrců trhu. (2) Kurzem cenného papíru zařazeného do obchodování ve SPAD se v daném okamžiku obchodování v otevřené fázi SPAD rozumí aritmetický střed povoleného rozpětí. V uzavřené fázi SPAD se kurz nestanovuje. (3) Kurzem cenného papíru zařazeného do obchodování v automatických obchodech se v daném okamžiku obchodování rozumí aktuální cena v automatických obchodech. Nelze-li kurz stanovit tímto postupem, rozumí se jím střed povoleného rozpětí stanovený v souladu s částí Burzovních pravidel Pravidla pro automatické obchody. (4) Kurzem investičního nástroje, pro jehož obchodování je technicky využit systém SPAD s jedním specialistou, se v daném okamžiku rozumí aritmetický střed povoleného rozpětí. V uzavřené fázi SPAD se kurz nestanovuje. (5) Cena, za kterou se cenný papír kupuje a prodává v rámci blokových obchodů, není kurzem ani základem pro jeho stanovení. kurzu. (6) Burzovní výbor pro burzovní obchody stanoví svým rozhodnutím povolené rozpětí pro stanovení (7) Výpočet cen a stanovení kurzů se provádí na základě algoritmů definovaných v AOS, pokud není v Burzovních pravidlech uvedeno jinak. (8) Kurz dluhopisů se uvádí v procentech z nesplacené části bez AÚV. Kurz ostatních cenných papírů a ostatních investičních nástrojů se uvádí v Kč. Článek 15 Závěrečný kurz cenného papíru (1) Závěrečný kurz cenného papíru zařazeného do obchodování ve SPAD je roven kurzu stanovenému podle čl. 14 odst. 2 k okamžiku ukončení otevřené fáze SPAD v daném burzovním dni. V případě, že v daném burzovním dni nebude pro cenný papír zařazený do obchodování ve SPAD zahájena otevřená fáze, bude jeho závěrečný kurz stanoven podle odst. 3. (2) Závěrečný kurz investičního nástroje, pro jehož obchodování je technicky využit systém SPAD s jedním specialistou, je roven kurzu stanovenému podle čl. 14 odst. 4 k okamžiku ukončení otevřené fáze 9 v daném burzovním dni. V případě, že v daném burzovním dni nebude pro investiční nástroj zahájena otevřená fáze, bude jeho závěrečný kurz stanoven podle odst. 3. (3) Závěrečný kurz cenného papíru zařazeného do obchodování v automatických obchodech je roven a) poslední ceně stanovené v rámci automatických obchodů v daném burzovním dni, b) středu povoleného rozpětí 10, pokud nebyl závěrečný kurz stanoven postupem podle písm. a). 7 Pravidla obchodování ve SPAD 8 Pravidla obchodování ve SPAD 9 Podmínky přijetí a obchodování cenných papírů derivátového typu na oficiálním volném trhu burzy 10 Pravidla pro automatické obchody 6

7 Článek 16 Krok kotace cenných papírů (1) Krok kotace je nejmenší možná změna mezi novým a předchozím kurzem. (2) Krok kotace u dluhopisů činí a) 0,01 %, jestliže kurz nepřesáhne 200 %, b) 1,00 %, jestliže kurz přesáhne 200 %. (3) Krok kotace u ostatních cenných papírů činí a) 0,01 Kč, jestliže kurz nepřesáhne 200 Kč, b) 0,10 Kč, jestliže kurz přesáhne 200 Kč, ale nepřesáhne Kč, c) 1,00 Kč, jestliže kurz přesáhne Kč. (4) V případě, že by kurz měl být stanoven mimo krok kotace, posune takový kurz AOS na nejbližší krok kotace směrem ke středu povoleného rozpětí. Článek 17 Kurz derivátu (1) Kurz derivátu je stanovován na základě nabídky a poptávky derivátu adresované předem neurčenému okruhu osob v rámci obchodování se standardizovanými opčními a termínovými kontrakty. (2) Závěrečný kurz derivátu zařazeného do obchodování se standardizovanými opčními a termínovými kontrakty je roven zavírací ceně 11. Článek 18 Uveřejnění kurzovního lístku a výsledků obchodování jednotlivých členů burzy (1) Po skončení burzovního dne se dosažené kurzy uveřejňují v elektronické podobě prostřednictvím AOS, na internetových stránkách burzy ( a na elektronické tabuli v sídle burzy. trhu. (2) Burza uveřejňuje výsledky obchodování jednotlivých členů burzy realizovaných na burzovním Článek 19 Protest Proti vyhlášeným cenám nebo kurzům lze podat protest u burzovní komory. ČÁST III VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ Článek 20 Vypořádání obchodu na burze (1)Vypořádání obchodů provádí provozovatel vypořádacího systému. Provozovatel vypořádacího systému zadává jako třetí strana příkazy k a) převodům peněžních prostředků na účtech členů burzy v Zúčtovacím centru České národní banky, b) registraci změny majitele investičních nástrojů v příslušné evidenci investičních nástrojů, c) vypořádání listinných cenných papírů 11 Standardizace opčních a termínových kontraktů 7

8 d) registraci změny počtu opčních a termínových kontraktů na majetkovém účtu člena burzy. (2) Vypořádání obchodů se provádí v závislosti na formě obchodu ve stanovený den následující po burzovním dni, kdy došlo k uzavření obchodu. (3) Pokud člen burzy není schopen dostát svým závazkům vyplývajícím z uzavřených obchodů ve stanovený den, je povinen se podřídit zvláštnímu režimu řízenému provozovatelem vypořádacího systému. (4) Vypořádání obchodů s deriváty je upraveno v příslušných předpisech provozovatele vypořádacího systému. Článek 21 Garanční fond burzy K zajištění krytí rizik z vypořádání burzovních obchodů s cennými papíry vytváří povinně všichni členové burzy Garanční fond burzy (dále jen GFB ) 12. Postavení GFB, podmínky používání prostředků v něm shromážděných a jeho správa jsou upraveny zvláštními předpisy 13. Článek 22 Clearingový fond burzy K zajištění krytí rizik z vypořádání burzovních obchodů s deriváty vytváří členové burzy, kteří splní stanovené podmínky, Clearingový fond burzy (dále jen CFB ). Postavení CFB, podmínky účasti v něm, podmínky používání prostředků v něm shromážděných a jeho správa jsou upraveny zvláštními předpisy. ČÁST IV SPORY Z BURZOVNÍHO OBCHODU Článek 23 Rozhodování sporů Spory z burzovního obchodu mezi členy burzy rozhoduje Burzovní rozhodčí soud, pokud tak ujednají strany sporu v písemné rozhodčí doložce. Jinak rozhoduje spory z burzovního obchodu příslušný soud. Článek 24 Burzovní rozhodčí soud (1) Burzovní rozhodčí soud ( dále jen BRS ) je zřízen burzovní komorou. (2) BRS působí jako stálý orgán a je při svém rozhodování nezávislý. (3) Základní pravidla a otázky postavení a organizace BRS ( mj. složení BRS a zápis do seznamu rozhodců, jmenování předsednictva BRS, volba předsedy BRS atd.), pravomoci a působnosti BRS a pravidla řízení před BRS jsou upraveny zákonem 17 a Řádem BRS. Řízení před BRS je upraveno Řádem BRS. (4) Další dílčí otázky organizace BRS, jeho působnosti a pravomoci jsou upraveny Statutem BRS. ČÁST V ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 25 Zrušení obchodu Burza nezruší technicky uzavřený burzovní obchod, ledaže části burzovních pravidel upravující jednotlivé druhy obchodování na burze stanoví jinak 12 Smlouva o sdružení Garanční fond burzy 13 Pravidla Garančního fondu burzy 8

9 Článek 26 Pozastavení obchodování (1) V případě, že nastanou takové okolnosti týkající se předmětu obchodu, emitenta cenných papírů, investora, člena burzy, provozovatele vypořádacího systému, evidence investičních nástrojů nebo dalších osob, jež se účastní na řízení nebo zajištění vypořádání obchodů nebo vedou evidenci předmětu obchodu, které mohou či mohly a) ovlivnit tvorbu nebo vývoj cen/kurzů dosahovaných na burze, b) narušit regulérnost uzavírání anebo vypořádání obchodů, c) poškodit postavení nebo zájmy burzy, d) mít za následek porušení zákona 14, Burzovních pravidel nebo předpisů vypořádacího systému, e) jiným způsobem poškodit zájmy emitenta nebo investorů, a tyto okolnosti spadají pod podmínky stanovené zákonem, může generální ředitel popř. jeho zástupce pozastavit obchodování. (2) Mezi tyto okolnost patří rovněž stávky, občanské nepokoje, válečný stav, přírodní katastrofy nebo jiné výsledky působení vyšší moci, jakož i jakékoli další technické důvody nebo jiné události, které by mohly ohrozit, ztížit nebo znemožnit obchodování nebo vypořádání obchodů. (3) Za technické důvody se zejména považují a) problémy na straně burzy, zejména problémy s AOS, b) problémy na straně osoby zajišťující vypořádání obchodů, c) technické problémy na straně členů burzy, zejména problémy s připojením k obchodnímu systému, kdy člen burzy nemůže činit úkony spojené s obchodováním, (4) Pozastavení obchodování se může týkat a) všech typů obchodů a všech emisí nebo b) určitých typů obchodů u všech emisí nebo c) určitých typů obchodů u některých emisí nebo d) všech typů obchodů u některých emisí (5) Pokud dojde k pozastavení všech typů obchodů podle odst. 4 (písm. a) a d)), není možné obchody v AOS uzavírat ani registrovat. Pokud dojde k pozastavení určitých typů obchodů (písm. b) a c)), cenný papír bude považován za obchodovaný a lze s ním obchodovat v jiných typech obchodů. (4) K pozastavení obchodování může dojít po ukončení burzovního dne nebo i v jeho průběhu. K pozastavení obchodování dochází nejdříve od vydání rozhodnutí o pozastavení, pokud není v takovém rozhodnutí stanoveno, že k pozastavení dochází později. zástupce. (6) K vydání rozhodnutí o pozastavení obchodování je oprávněn generální ředitel burzy, popř. jeho (7) Rozhodnutí o pozastavení obchodování burza bez zbytečného prodlení oznámí všem členům burzy, a to prostřednictvím komunikačního systému burzy nebo jiným vhodným způsobem. (8) Další podmínky pro pozastavení obchodování s investičními nástroji přijatými k obchodování na oficiální nebo speciální trh burzy mohou být upraveny v příslušných částech Burzovních pravidel. Článek 27 Pozastavení obchodování za rizikové situace vyžadující okamžitou evakuaci (1) V případě, že nastane taková riziková situace, která si vyžaduje okamžitou evakuaci pracovníků a odůvodněně nelze čekat na rozhodnutí generálního ředitele, je vedoucímu burzovního dne, za předpokladu, že 14 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 9

10 nebude ohrožen jeho život či zdraví, uložena povinnost standardně ukončit produkční server pro zachování synchronizace dat produkčního a záložního systému burzy. Za rizikovou situaci pro účely tohoto pozastavení je zvláště považována např. přírodní katastrofa, požár, bombový teroristický útok a pod. (2) Vedoucí burzovního dne má pro ukončení produkčního serveru v rámci svého řídícího uživatelského menu aktivní volbu, kterou zadá v případech popsaných v odstavci 1. (3) Zadáním volby pro ukončení produkčního serveru dojde k uzavření podsystémů, produkční i záložní systém bude stabilizován a synchronizace dat zachována. Obchodní a vypořádací systém bude členům burzy od okamžiku zadání volby na ukončení produkčního serveru nedostupný. (4) O zadání volby ukončení produkčního serveru vedoucí burzovního dne bez zbytečného odkladu informuje ředitele odboru obchodování a cenných papírů, ředitele odboru informatiky a generálního ředitele burzy, popř. jeho zástupce, který rozhodne o dalším postupu. (5) Následně, jak to umožňuje situace, je sepsán protokol o zadání volby ukončení produkčního serveru, který podepisují všechny osoby uvedené v odstavci 4. Takový protokol se považuje za rozhodnutí generálního ředitele o pozastavení obchodování a účinnost takového rozhodnutí o pozastavení z technických důvodů je stanovena od okamžiku zadání volby ukončení produkčního serveru vedoucím burzovního dne podle odstavce 1. Článek 28 Dočasné přerušení obchodování V případě závady AOS, zařízení napojeného na AOS, jiného zařízení ve vlastnictví nebo užívání burzy nebo v případě nebezpečí vzniku takové závady může být z rozhodnutí generálního ředitele burzy dočasně přerušeno obchodování, a to na dobu nezbytně nutnou k odstranění závady. Článek 29 Dočasná změna harmonogramu burzovního dne (1) V případě, že nastanou okolnosti uvedené v čl. 26 odst. 1, písm. a)-e) případně okolnosti vyžadující technický zásah do AOS burzy, může generální ředitel nebo jeho zástupce rozhodnout o dočasné změně harmonogramu burzovního dne. (2) O změně harmonogramu burzovního dne může generální ředitel nebo jeho zástupce rozhodnout i v případě, kdy bylo dočasně pozastaveno dle čl.26 a 27 nebo přerušeno obchodování dle čl. 28. (3) Rozhodnutí podle odst. 1 burza v dostatečném předstihu a bez zbytečného prodlení oznámí členům burzy, kterých se toto rozhodnutí bezprostředně dotýká, a to prostřednictvím komunikačního systému burzy nebo jiným vhodným způsobem. Článek 30 Instalace a testování nových zařízení a programového vybavení (1) V případě instalace nebo testování prostředků výpočetní techniky, jejich programového vybavení nebo jiných zařízení, jejichž činnost přímo nebo nepřímo souvisí s organizováním obchodů nebo přenosem dat mezi burzou a členy burzy nebo jinými osobami (dále jen instalovaná zařízení ), může burza uložit členům burzy, aby se za účelem prověření funkce instalovaných zařízení účastnili jejich testování (dále jen simulační testy ). (2) O provádění simulačních testů rozhoduje generální ředitel burzy. V případě, že by při provádění simulačních testů nastala situace, jež by si vyžádala neplánovanou změnu časového harmonogramu burzovního dne, je generální ředitel burzy oprávněn časový harmonogram podle povahy věci změnit. O podmínkách simulačních testů budou členové burzy informováni prostřednictvím komunikačního systému burzy nebo jiným vhodným způsobem. 10

11 Článek 31 Účinnost Tato část Burzovních pravidel Pravidla obchodování byla schválena hlasováním burzovní komory dne a nabývá účinnosti dne

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Burzovní pravidla část I. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ pro automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Strana 1 OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Opatření pro případ nouze... 3 Článek

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací Článek 4 - Kalendář burzovních dnů Článek

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY v systému Xetra Praha ČÁST I Pravidla pro činnost tvůrců trhu 3 Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Tvůrce trhu 3 Článek

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Podmínky přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Podmínky přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Podmínky přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto pravidlech mají následující výrazy níže definovaný význam, pokud z kontextu

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí a obchodování

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST IX. Podmínky přijetí dluhových cenných papírů k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST IX. Podmínky přijetí dluhových cenných papírů k obchodování na Regulovaný trh burzy , BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST IX. Podmínky přijetí dluhových cenných papírů k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto pravidlech mají následující výrazy níže

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Instituce zřizovaná podle speciálního zákona 229/1992 Sb. o komoditních burzách (v platném znění); Státní dozor vůči burze vykonává

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Finanční trhy Burzovní trhy

Finanční trhy Burzovní trhy Finanční trhy Burzovní trhy Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Burzovní trh Vysoce

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu

K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu Z rozhodovací praxe KCP/1/2005 K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu Obchodník s cennými papíry je povinen sledovat již zadané pokyny a zvažovat jejich přesunutí na jiné segmenty

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list č.1. Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová 10.12.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE II. OBCHODOVÁNÍ III. BURZOVNÍ INDEXY IV. PROCES VYPOŘÁDÁNÍ V. DOHLED NAD OBCHODOVÁNÍM VI. STATISTIKY 2 3 I. OBECNÉ ÚDAJE Základní údaje 1993

Více

Burzovní pravidla část II. PRAVIDLA ČLENSTVÍ

Burzovní pravidla část II. PRAVIDLA ČLENSTVÍ Burzovní pravidla část II.. PRAVIDLA ČLENSTVÍ Strana 1 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy Tato část burzovních pravidel upravuje podmínky členství na Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ Článek 1 Poplatky Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví a) Poplatek (jednorázový) za získání práva účastnit se obchodování na burze vydání vstupenky na burzovní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Vltavská 12, Praha 5 Studijní program: Hospodářská politika a správa Navazující magisterské studium: Prezenční forma 1. ročník 2. semestr - akademický rok 2011/2012

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Fio banka, a. s. IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704 CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Obecná ustanovení: Ceník

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VII. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Standard Market

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VII. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Standard Market BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VII. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Standard Market Článek 1 Úvodní ustanovení (1)Tato pravidla upravují podmínky pro přijetí akcií k obchodování na trhu Standard

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VI. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Prime Market

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VI. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Prime Market BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VI. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Prime Market Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky pro přijetí kmenových akcií (dále jen akcií

Více

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Prezentace pro Účastníky trhu Leden 2008 www.ote-cr.cz Obsah 1. Blokový krátkodobý trh (BT) 2. Nové produkty na OTE 2.1. Popis produktu DKK 3. Obchodování

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2006 o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti Česká národní

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VII. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Standard Market

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VII. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Standard Market BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VII. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Standard Market Článek 1 Úvodní ustanovení (1)Tato pravidla upravují podmínky pro přijetí akcií k obchodování na trhu Standard

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VI. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Prime Market

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VI. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Prime Market BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VI. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Prime Market Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky pro přijetí kmenových akcií (dále jen akcií

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tento popis služby elektronických komunikací (dále jen Popis služby ) definuje podmínky přístupu k tísňovým telefonním číslům,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery

OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery květen 08 Základní charakteristika > registrace bilaterální OTC transakce mezi dvěma účastníky obchodování do obchodního

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient )

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient ) ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU ze dne mezi J & T BANKA, a.s. se sídlem: Pobřežní 297/14,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK hypoteční zástavní listy s pohyblivým úrokovým výnosem

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2011 Obsah: 1. Základní informace o PBB 2. Obchodování v r. 2011 3. Organizační struktura burzy 4. Rozhodčí soud spolupráce

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

INFORMACE O PRAVIDLECH PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

INFORMACE O PRAVIDLECH PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Příloha č. 5 INFORMACE O PRAVIDLECH PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ 1. Obecná ustanovení 1.1 Banka uspokojuje Pokyny svých klientů na příslušném trhu či jeho části za nejlepších podmínek, přičemž zejména zohledňuje

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více