BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování"

Transkript

1 BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování upravují základní zásady a podmínky obchodování s investičními cennými papíry (dále jen cenné papíry ), investičními nástroji, které nejsou cennými papíry, popř. jinými nástroji kapitálového trhu na Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále jen burza ) a vypořádání obchodů uzavřených nebo registrovaných v automatizovaném systému burzy. (2) Ustanovení těchto pravidel, která se týkají cenných papírů, se obdobně použijí též na zastupitelné investiční nástroje, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiné nástroje kapitálového trhu v rozsahu, v jakém to vyplývá z povolení ČNB-Dohledu nad kapitálovým trhem. (3) Ustanovení těchto pravidel, která se týkají kurzů cenných papírů, se obdobně použijí na ceny těch zastupitelných investičních nástrojů, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiných nástrojů kapitálového trhu ( dále jen investiční nástroje ) v rozsahu, v jakém to vyplývá z povolení ČNB-Dohledu nad kapitálovým trhem. (1) Pro účely Burzovních pravidel se rozumí Článek 2 Vymezení pojmů a) burzovním dnem pracovní den, ve kterém se obchoduje na burze, b) burzovní seancí doba, v níž v souladu s časovým harmonogramem burzovního dne probíhá obchodování, c) automatizovaným obchodním systémem (AOS) soubor zařízení, která umožňují uzavírání, registraci a vypořádání obchodů, elektronické zpracování dat, a programové vybavení těchto zařízení. Součástí AOS je obchodní systém a systém pro vypořádání. Obchodním systémem se rozumí souhrn hardwarových, softwarových, komunikačních a organizačních prostředků, které slouží k zajištění obchodování (sběr objednávek/instrukcí, jejich párování, rozesílání informací členům burzy) k předání uzavřených nebo registrovaných obchodů do vypořádacího systému. Systémem pro vypořádání se rozumí souhrn hardwarových, softwarových, komunikačních a organizačních prostředků, které slouží k zajištění vypořádání obchodů uzavřených nebo registrovaných v obchodním systému. Zařízení, která jsou v souladu s Burzovními pravidly nebo rozhodnutími burzovních orgánů napojena na AOS, se nepovažují za součást AOS, d) způsobem obchodování způsob uzavírání a registrace obchodů v AOS, 1

2 e) automatickými obchody obchody založené na automatickém elektronickém zpracování objednávek podle příslušných algoritmů definovaných v AOS, f) blokovými obchody obchody založené na párování adresných instrukcí, u nichž může být burzovním výborem stanoven minimální objem a maximální odchylka od kurzu, g) obchody s účastí tvůrců trhu veškeré obchody uzavřené v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů 1, h) objednávkou příkaz člena burzy k nákupu nebo prodeji předmětu obchodu, který člen burzy vkládá stanoveným způsobem bez identifikace protistrany obchodu, i) instrukcí příkaz člena burzy k nákupu nebo prodeji předmětu obchodu, ve kterém člen burzy vkládající tento příkaz identifikuje protistranu obchodu, j) limitní cenou maximální cena v případě nákupu a minimální cena v případě prodeje, za kterou lze objednávku provést, k) objemovou podmínkou určení minimálního počtu cenných papírů, při kterém může být objednávka, resp. její určená část párována s jinou objednávkou, objednávka obsahující objemovou podmínku může být určena pouze pro obchodování v kontinuálním režimu automatických obchodů, l) časovou podmínkou výslovné určení doby platnosti objednávky, m) způsobem vyřízení objednávky určení, zda objednávka má být předmětem obchodování v rámci všech fází automatických obchodů nebo pouze některé z nich, n) jednostranným obchodem se rozumí obchod, při němž člen burzy vystupuje jako kupující i jako prodávající zároveň (tzv. cross trade ), člena, o) vlastním obchodem jednostranný obchod, kde na straně nákupu i prodeje vystupuje vlastní účet p) závěrkovým listem datový soubor vytvářený při ukončení každého burzovního dne pro všechny členy burzy, který obsahuje všechny obchody, které tento člen burzy v daný burzovní den uzavřel, závěrkový list je podkladem pro vypořádání obchodů člena burzy, q) vypořádáním obchodu dodání/odebrání předmětu obchodu a zúčtování (peněžní vyrovnání) na základě uzavřeného obchodu, provedené v souladu s pravidly provozovatele vypořádacího systému, r) zúčtováním úhrada peněžních prostředků na účtech členů burzy v Zúčtovacím centru České národní banky, s) dodáním zaknihovaného cenného papíru registrace změny jeho majitele v zákonem stanovené evidenci cenných papírů, t) dodáním listinného cenného papíru zápis o převodu cenného papíru na majetkovém účtu člena burzy ve vypořádacím systému, u) typem vypořádání určení, jakým způsobem má být obchod vypořádán, v) pozastavením obchodování s cenným papírem pozastavení oprávnění všech členů burzy vkládat objednávky/instrukce na nákup a prodej předmětu obchodu z důvodů stanovených Burzovními pravidly, w) celkovým pozastavením obchodování pozastavení obchodování všech emisí cenných papírů a všech derivátů v rámci všech druhů a typů obchodů v AOS, x) částečným pozastavením obchodování pozastavení obchodování některých emisí cenných papírů nebo derivátů v rámci všech nebo jen některých druhů nebo typů obchodů v AOS, y) dočasným přerušením obchodování přerušení obchodování z technických důvodů, z) variabilním dluhopisem dluhopis, jehož výnos je stanoven pohyblivou úrokovou sazbou, popřípadě vývojem devizových kurzů v závislosti na pohybu úrokových sazeb či kurz na finančním trhu, aa) obchodem obchodního systému obchod uzavřený na základě automatického párování objednávek v AOS nebo na základě povinnosti neprodleného párování instrukcí vyplývajícího z burzovních předpisů, které upravují obchody s účastí tvůrců trhu, 1 Pravidla obchodování v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů (dále jen Pravidla obchodování ve SPAD) 2

3 bb) povoleným rozpětím cenové pásmo, v rámci kterého je možné uzavírat obchody, cc) zrušením obchodu zrušení burzovního obchodu smluvními stranami vedeného v burzovní evidenci uzavřených obchodů, avšak dosud nevypořádaného, dd) AÚV úrokový výnos naběhlý mezi počátečním a koncovým datem výnosového období, představuje proporcionální část ročního úroku. ee) cenné papíry derivátového typu investiční nástroje přijaté k obchodování na burze ff) specialista tvůrce trhu na cenných papírech derivátového typu, příp. jiném cenném papíru, kde je pro obchodování technicky využit systém SPAD s jedním specialistou-tvůrcem trhu. Článek 3 Makléř Člen burzy obchoduje na burze prostřednictvím makléře. Jméno makléře a obchodní jméno člena burzy, kterého tento makléř zastupuje, se oznámí ve Věstníku burzy. Článek 4 Předmět obchodu na burze (1) Předmětem obchodu na burze jsou cenné papíry a další investiční nástroje přijaté k obchodování na burze v souladu se zákonem a Burzovními pravidly 2. (2) S cennými papíry přijatými na některý z trhů burzy mohou členové burzy uskutečňovat obchody pouze v rozsahu stanoveném burzovní komorou 3.. (3) Investiční nástroje podle odst. 1 nesmí být předmětem obchodu po dobu existence zástavního práva k nim. Toto ustanovení se nepoužije v případech, kdy se prodejem realizuje zástavní právo 4. (4) Členové burzy nesmí v rámci burzovních obchodů uskutečňovat tyto operace: a) repo operace; repo operací se rozumí převod cenných papírů určených k zajištění úvěru nebo půjčky poskytnuté mezi členy burzy, b) převod cenných papírů související s půjčkou cenných papírů, c) bezúplatný převod nebo přechod cenných papírů (darování, dědění), d) buy and sell, operací buy and sell se rozumí nákup a zpětný prodej stejného počtu cenných papírů nebo prodej a zpětný nákup stejného počtu cenných papírů uzavřený s jednou protistranou v jeden okamžik s rozdílnými dny vypořádání, e) náhradní obchod 5, f) převod cenných papírů z/na vlastního účtu člena burzy na/z účet zákazníka koupených/prodaných na vlastní účet pro zákazníka, g) vypořádání obchodu s cennými papíry 6, h) převod cenných papírů, ke kterému dochází v důsledku uplatnění práva opce. Článek 5 Druhy obchodů uzavíraných / registrovaných na burze (1) Na burze se rozlišují tyto druhy obchodů: a) promptní obchody, b) obchody s deriváty. 2 Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu a Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu na volném trhu burzy 3 Usnesení burzovní komory14/132 ze dne ve znění usnesení ze dne a Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 5 Pravidla vypořádacího systému UNIVYC, a.s. 6 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 3

4 (2) Promptní obchody se rozdělují na následující typy: a) automatické obchody, b) blokové obchody, c) obchody s účastí tvůrců trhu, (3) Obchody s deriváty se dělí na obchodování s následujícími typy kontraktů: a) standardizované opční kontrakty, b) standardizované termínové kontrakty (futures). (4) Pravidla pro jednotlivé druhy obchodů jsou stanovena v příslušných částech Burzovních pravidel. (5) Burzovním obchodem je obchod uzavřený na regulovaném trhu na základě uzavřené smlouvy o koupi a prodeji investičního nástroje na regulovaném trhu, a) na jejíchž podstatných náležitostech se strany dohodly prostřednictvím automatizovaného obchodního systému, nebo b) která byla uzavřena mimo automatizovaný obchodní systém a následně zahrnuta mezi smlouvy uzavřené prostřednictvím automatizovaného systému 8. ČÁST II. OBCHODOVÁNÍ Článek 6 Harmonogram burzovních dnů Harmonogram burzovních dnů stanoví burzovní komora vždy předem na následující rok. Rozhodnutí burzovní komory se oznámí ve Věstníku burzy. Článek 7 Časový harmonogram burzovního dne Časový harmonogram burzovního dne pro dané období stanoví burzovní výbor pro burzovní obchody. Rozhodnutí burzovního výboru pro burzovní obchody se oznámí ve Věstníku burzy. Článek 8 AOS (1) Členové burzy jsou oprávněni užívat AOS pouze v rozsahu a za podmínek stanovených Burzovními pravidly, rozhodnutími burzovní komory nebo jiných burzovních orgánů. (2) V případě závady AOS, jež má nebo může mít za následek ohrožení, narušení nebo znemožnění řádného průběhu obchodování nebo nebezpečí jejího vzniku, řídí se režim obchodování a používání AOS Burzovními pravidly, rozhodnutími burzovní komory nebo generálního ředitele burzy. (3) Dojde-li k závadě na zařízení, které je v souladu s Burzovními pravidly nebo rozhodnutími burzovních orgánů napojeno na AOS a které je užíváno členem burzy, nebo existuje-li nebezpečí jejího vzniku, je burza oprávněna odpojit takovéto zařízení od AOS, a to až do doby prokazatelného odstranění uvedeného stavu. Člen burzy je povinen neprodleně burzu informovat o vzniku rizikové situace a podřídit se režimu stanovenému Burzovními pravidly nebo rozhodnutími příslušného burzovního orgánu. Po odstranění závady je člen burzy povinen umožnit burze nebo jí pověřené osobě kontrolu, zda je zařízení ve stavu umožňujícím jeho opětovné napojení na AOS. 4

5 Článek 9 Způsob obchodování Na burze se používá způsob obchodování založený na elektronickém zpracování objednávek/instrukcí. Článek 10 Přijetí objednávky/instrukce (1) Před vložením objednávky/instrukce člen zkontroluje, zda objednávka/instrukce splňuje veškeré náležitosti stanovené Burzovními pravidly. (2) Objednávka/instrukce je obchodním systémem burzy přijata v okamžiku jejího zápisu do evidence objednávek/instrukcí vedené v AOS. (3) Doba pro přijímání objednávek/instrukcí do centrální evidence objednávek/instrukcí je stanovena v časovém harmonogramu burzovního dne. V případě otevřené aukce automatických obchodů je v časovém harmonogramu burzovního dne stanoven počátek doby pro přijímání objednávek a maximální délka této doby. Skutečný okamžik ukončení příjmu objednávek se může stanovit v AOS náhodně pro jednotlivé emise cenných papírů obchodované v rámci této fáze. Článek 11 Elektronické zpracování objednávek/instrukcí (1) Elektronické zpracování objednávek/instrukcí se skládá z následujících kroků: a) vkládání objednávek/instrukcí, b) soustředění objednávek/instrukcí ke zpracování, c) porovnání objednávek/instrukcí, d) spárování objednávek/instrukcí, e) promítnutí spárovaných objednávek/instrukcí do evidence uzavřených obchodů, f) zařazení platných objednávek neuspokojených v daném burzovním dni do evidence objednávek ke zpracování v následujícím burzovním dni, g) převedení uspokojených nebo neplatných objednávek/instrukcí do archívu. (2) U jednotlivých typů obchodů může být Burzovními pravidly stanoveno elektronické zpracování objednávek/instrukcí, jeho jednotlivé kroky nebo děje v nich probíhající, odlišně. Článek 12 Sumarizace pokynů (1) Člen burzy nesmí sumarizovat mezi sebou pokyny zákazníků ani pokyny zákazníků s objednávkami/instrukcemi na vlastní účet s výjimkou uvedenou v odst.2. (2) Burzovní komora je oprávněna stanovit pravidla, za kterých je možné provádět sumarizaci pokynů. Tato pravidla se oznámí ve Věstníku burzy. Článek 13 Obchodní skupiny cenných papírů (1) Cenné papíry, které jsou předmětem obchodů na burze, jsou rozděleny do obchodních skupin. (2) Cenné papíry zařazené do stejné obchodní skupiny jsou obchodovány stejným způsobem. (3) O zařazení cenného papíru do obchodní skupiny rozhoduje burzovní výbor pro burzovní obchody s přihlédnutím k potřebám burzovního trhu. 5

6 (4) O zřízení obchodních skupin a stanovení způsobu obchodování cenných papírů zařazených do obchodní skupiny rozhoduje burzovní výbor pro burzovní obchody. Přehled obchodních skupin zveřejňuje burzovní výbor pro burzovní obchody ve Věstníku burzy. (5) Za změnu zařazení cenného papíru do obchodní skupiny se nepovažují případy, a) kdy generální ředitel burzy rozhodne o dočasném vyřazení cenného papíru z obchodování v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů 7 (dále jen SPAD ), b) kdy generální ředitel burzy rozhodne o zpětném zařazení cenného papíru k obchodování ve SPAD 8. Článek 14 Kurz cenného papíru (1) Kurz cenného papíru (dále jen kurz ) je stanovován na základě nabídky a poptávky cenného papíru adresované předem neurčenému okruhu osob v automatických obchodech a obchodech s účastí tvůrců trhu. (2) Kurzem cenného papíru zařazeného do obchodování ve SPAD se v daném okamžiku obchodování v otevřené fázi SPAD rozumí aritmetický střed povoleného rozpětí. V uzavřené fázi SPAD se kurz nestanovuje. (3) Kurzem cenného papíru zařazeného do obchodování v automatických obchodech se v daném okamžiku obchodování rozumí aktuální cena v automatických obchodech. Nelze-li kurz stanovit tímto postupem, rozumí se jím střed povoleného rozpětí stanovený v souladu s částí Burzovních pravidel Pravidla pro automatické obchody. (4) Kurzem investičního nástroje, pro jehož obchodování je technicky využit systém SPAD s jedním specialistou, se v daném okamžiku rozumí aritmetický střed povoleného rozpětí. V uzavřené fázi SPAD se kurz nestanovuje. (5) Cena, za kterou se cenný papír kupuje a prodává v rámci blokových obchodů, není kurzem ani základem pro jeho stanovení. kurzu. (6) Burzovní výbor pro burzovní obchody stanoví svým rozhodnutím povolené rozpětí pro stanovení (7) Výpočet cen a stanovení kurzů se provádí na základě algoritmů definovaných v AOS, pokud není v Burzovních pravidlech uvedeno jinak. (8) Kurz dluhopisů se uvádí v procentech z nesplacené části bez AÚV. Kurz ostatních cenných papírů a ostatních investičních nástrojů se uvádí v Kč. Článek 15 Závěrečný kurz cenného papíru (1) Závěrečný kurz cenného papíru zařazeného do obchodování ve SPAD je roven kurzu stanovenému podle čl. 14 odst. 2 k okamžiku ukončení otevřené fáze SPAD v daném burzovním dni. V případě, že v daném burzovním dni nebude pro cenný papír zařazený do obchodování ve SPAD zahájena otevřená fáze, bude jeho závěrečný kurz stanoven podle odst. 3. (2) Závěrečný kurz investičního nástroje, pro jehož obchodování je technicky využit systém SPAD s jedním specialistou, je roven kurzu stanovenému podle čl. 14 odst. 4 k okamžiku ukončení otevřené fáze 9 v daném burzovním dni. V případě, že v daném burzovním dni nebude pro investiční nástroj zahájena otevřená fáze, bude jeho závěrečný kurz stanoven podle odst. 3. (3) Závěrečný kurz cenného papíru zařazeného do obchodování v automatických obchodech je roven a) poslední ceně stanovené v rámci automatických obchodů v daném burzovním dni, b) středu povoleného rozpětí 10, pokud nebyl závěrečný kurz stanoven postupem podle písm. a). 7 Pravidla obchodování ve SPAD 8 Pravidla obchodování ve SPAD 9 Podmínky přijetí a obchodování cenných papírů derivátového typu na oficiálním volném trhu burzy 10 Pravidla pro automatické obchody 6

7 Článek 16 Krok kotace cenných papírů (1) Krok kotace je nejmenší možná změna mezi novým a předchozím kurzem. (2) Krok kotace u dluhopisů činí a) 0,01 %, jestliže kurz nepřesáhne 200 %, b) 1,00 %, jestliže kurz přesáhne 200 %. (3) Krok kotace u ostatních cenných papírů činí a) 0,01 Kč, jestliže kurz nepřesáhne 200 Kč, b) 0,10 Kč, jestliže kurz přesáhne 200 Kč, ale nepřesáhne Kč, c) 1,00 Kč, jestliže kurz přesáhne Kč. (4) V případě, že by kurz měl být stanoven mimo krok kotace, posune takový kurz AOS na nejbližší krok kotace směrem ke středu povoleného rozpětí. Článek 17 Kurz derivátu (1) Kurz derivátu je stanovován na základě nabídky a poptávky derivátu adresované předem neurčenému okruhu osob v rámci obchodování se standardizovanými opčními a termínovými kontrakty. (2) Závěrečný kurz derivátu zařazeného do obchodování se standardizovanými opčními a termínovými kontrakty je roven zavírací ceně 11. Článek 18 Uveřejnění kurzovního lístku a výsledků obchodování jednotlivých členů burzy (1) Po skončení burzovního dne se dosažené kurzy uveřejňují v elektronické podobě prostřednictvím AOS, na internetových stránkách burzy (www.pse.cz) a na elektronické tabuli v sídle burzy. trhu. (2) Burza uveřejňuje výsledky obchodování jednotlivých členů burzy realizovaných na burzovním Článek 19 Protest Proti vyhlášeným cenám nebo kurzům lze podat protest u burzovní komory. ČÁST III VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ Článek 20 Vypořádání obchodu na burze (1)Vypořádání obchodů provádí provozovatel vypořádacího systému. Provozovatel vypořádacího systému zadává jako třetí strana příkazy k a) převodům peněžních prostředků na účtech členů burzy v Zúčtovacím centru České národní banky, b) registraci změny majitele investičních nástrojů v příslušné evidenci investičních nástrojů, c) vypořádání listinných cenných papírů 11 Standardizace opčních a termínových kontraktů 7

8 d) registraci změny počtu opčních a termínových kontraktů na majetkovém účtu člena burzy. (2) Vypořádání obchodů se provádí v závislosti na formě obchodu ve stanovený den následující po burzovním dni, kdy došlo k uzavření obchodu. (3) Pokud člen burzy není schopen dostát svým závazkům vyplývajícím z uzavřených obchodů ve stanovený den, je povinen se podřídit zvláštnímu režimu řízenému provozovatelem vypořádacího systému. (4) Vypořádání obchodů s deriváty je upraveno v příslušných předpisech provozovatele vypořádacího systému. Článek 21 Garanční fond burzy K zajištění krytí rizik z vypořádání burzovních obchodů s cennými papíry vytváří povinně všichni členové burzy Garanční fond burzy (dále jen GFB ) 12. Postavení GFB, podmínky používání prostředků v něm shromážděných a jeho správa jsou upraveny zvláštními předpisy 13. Článek 22 Clearingový fond burzy K zajištění krytí rizik z vypořádání burzovních obchodů s deriváty vytváří členové burzy, kteří splní stanovené podmínky, Clearingový fond burzy (dále jen CFB ). Postavení CFB, podmínky účasti v něm, podmínky používání prostředků v něm shromážděných a jeho správa jsou upraveny zvláštními předpisy. ČÁST IV SPORY Z BURZOVNÍHO OBCHODU Článek 23 Rozhodování sporů Spory z burzovního obchodu mezi členy burzy rozhoduje Burzovní rozhodčí soud, pokud tak ujednají strany sporu v písemné rozhodčí doložce. Jinak rozhoduje spory z burzovního obchodu příslušný soud. Článek 24 Burzovní rozhodčí soud (1) Burzovní rozhodčí soud ( dále jen BRS ) je zřízen burzovní komorou. (2) BRS působí jako stálý orgán a je při svém rozhodování nezávislý. (3) Základní pravidla a otázky postavení a organizace BRS ( mj. složení BRS a zápis do seznamu rozhodců, jmenování předsednictva BRS, volba předsedy BRS atd.), pravomoci a působnosti BRS a pravidla řízení před BRS jsou upraveny zákonem 17 a Řádem BRS. Řízení před BRS je upraveno Řádem BRS. (4) Další dílčí otázky organizace BRS, jeho působnosti a pravomoci jsou upraveny Statutem BRS. ČÁST V ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 25 Zrušení obchodu Burza nezruší technicky uzavřený burzovní obchod, ledaže části burzovních pravidel upravující jednotlivé druhy obchodování na burze stanoví jinak 12 Smlouva o sdružení Garanční fond burzy 13 Pravidla Garančního fondu burzy 8

9 Článek 26 Pozastavení obchodování (1) V případě, že nastanou takové okolnosti týkající se předmětu obchodu, emitenta cenných papírů, investora, člena burzy, provozovatele vypořádacího systému, evidence investičních nástrojů nebo dalších osob, jež se účastní na řízení nebo zajištění vypořádání obchodů nebo vedou evidenci předmětu obchodu, které mohou či mohly a) ovlivnit tvorbu nebo vývoj cen/kurzů dosahovaných na burze, b) narušit regulérnost uzavírání anebo vypořádání obchodů, c) poškodit postavení nebo zájmy burzy, d) mít za následek porušení zákona 14, Burzovních pravidel nebo předpisů vypořádacího systému, e) jiným způsobem poškodit zájmy emitenta nebo investorů, a tyto okolnosti spadají pod podmínky stanovené zákonem, může generální ředitel popř. jeho zástupce pozastavit obchodování. (2) Mezi tyto okolnost patří rovněž stávky, občanské nepokoje, válečný stav, přírodní katastrofy nebo jiné výsledky působení vyšší moci, jakož i jakékoli další technické důvody nebo jiné události, které by mohly ohrozit, ztížit nebo znemožnit obchodování nebo vypořádání obchodů. (3) Za technické důvody se zejména považují a) problémy na straně burzy, zejména problémy s AOS, b) problémy na straně osoby zajišťující vypořádání obchodů, c) technické problémy na straně členů burzy, zejména problémy s připojením k obchodnímu systému, kdy člen burzy nemůže činit úkony spojené s obchodováním, (4) Pozastavení obchodování se může týkat a) všech typů obchodů a všech emisí nebo b) určitých typů obchodů u všech emisí nebo c) určitých typů obchodů u některých emisí nebo d) všech typů obchodů u některých emisí (5) Pokud dojde k pozastavení všech typů obchodů podle odst. 4 (písm. a) a d)), není možné obchody v AOS uzavírat ani registrovat. Pokud dojde k pozastavení určitých typů obchodů (písm. b) a c)), cenný papír bude považován za obchodovaný a lze s ním obchodovat v jiných typech obchodů. (4) K pozastavení obchodování může dojít po ukončení burzovního dne nebo i v jeho průběhu. K pozastavení obchodování dochází nejdříve od vydání rozhodnutí o pozastavení, pokud není v takovém rozhodnutí stanoveno, že k pozastavení dochází později. zástupce. (6) K vydání rozhodnutí o pozastavení obchodování je oprávněn generální ředitel burzy, popř. jeho (7) Rozhodnutí o pozastavení obchodování burza bez zbytečného prodlení oznámí všem členům burzy, a to prostřednictvím komunikačního systému burzy nebo jiným vhodným způsobem. (8) Další podmínky pro pozastavení obchodování s investičními nástroji přijatými k obchodování na oficiální nebo speciální trh burzy mohou být upraveny v příslušných částech Burzovních pravidel. Článek 27 Pozastavení obchodování za rizikové situace vyžadující okamžitou evakuaci (1) V případě, že nastane taková riziková situace, která si vyžaduje okamžitou evakuaci pracovníků a odůvodněně nelze čekat na rozhodnutí generálního ředitele, je vedoucímu burzovního dne, za předpokladu, že 14 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 9

10 nebude ohrožen jeho život či zdraví, uložena povinnost standardně ukončit produkční server pro zachování synchronizace dat produkčního a záložního systému burzy. Za rizikovou situaci pro účely tohoto pozastavení je zvláště považována např. přírodní katastrofa, požár, bombový teroristický útok a pod. (2) Vedoucí burzovního dne má pro ukončení produkčního serveru v rámci svého řídícího uživatelského menu aktivní volbu, kterou zadá v případech popsaných v odstavci 1. (3) Zadáním volby pro ukončení produkčního serveru dojde k uzavření podsystémů, produkční i záložní systém bude stabilizován a synchronizace dat zachována. Obchodní a vypořádací systém bude členům burzy od okamžiku zadání volby na ukončení produkčního serveru nedostupný. (4) O zadání volby ukončení produkčního serveru vedoucí burzovního dne bez zbytečného odkladu informuje ředitele odboru obchodování a cenných papírů, ředitele odboru informatiky a generálního ředitele burzy, popř. jeho zástupce, který rozhodne o dalším postupu. (5) Následně, jak to umožňuje situace, je sepsán protokol o zadání volby ukončení produkčního serveru, který podepisují všechny osoby uvedené v odstavci 4. Takový protokol se považuje za rozhodnutí generálního ředitele o pozastavení obchodování a účinnost takového rozhodnutí o pozastavení z technických důvodů je stanovena od okamžiku zadání volby ukončení produkčního serveru vedoucím burzovního dne podle odstavce 1. Článek 28 Dočasné přerušení obchodování V případě závady AOS, zařízení napojeného na AOS, jiného zařízení ve vlastnictví nebo užívání burzy nebo v případě nebezpečí vzniku takové závady může být z rozhodnutí generálního ředitele burzy dočasně přerušeno obchodování, a to na dobu nezbytně nutnou k odstranění závady. Článek 29 Dočasná změna harmonogramu burzovního dne (1) V případě, že nastanou okolnosti uvedené v čl. 26 odst. 1, písm. a)-e) případně okolnosti vyžadující technický zásah do AOS burzy, může generální ředitel nebo jeho zástupce rozhodnout o dočasné změně harmonogramu burzovního dne. (2) O změně harmonogramu burzovního dne může generální ředitel nebo jeho zástupce rozhodnout i v případě, kdy bylo dočasně pozastaveno dle čl.26 a 27 nebo přerušeno obchodování dle čl. 28. (3) Rozhodnutí podle odst. 1 burza v dostatečném předstihu a bez zbytečného prodlení oznámí členům burzy, kterých se toto rozhodnutí bezprostředně dotýká, a to prostřednictvím komunikačního systému burzy nebo jiným vhodným způsobem. Článek 30 Instalace a testování nových zařízení a programového vybavení (1) V případě instalace nebo testování prostředků výpočetní techniky, jejich programového vybavení nebo jiných zařízení, jejichž činnost přímo nebo nepřímo souvisí s organizováním obchodů nebo přenosem dat mezi burzou a členy burzy nebo jinými osobami (dále jen instalovaná zařízení ), může burza uložit členům burzy, aby se za účelem prověření funkce instalovaných zařízení účastnili jejich testování (dále jen simulační testy ). (2) O provádění simulačních testů rozhoduje generální ředitel burzy. V případě, že by při provádění simulačních testů nastala situace, jež by si vyžádala neplánovanou změnu časového harmonogramu burzovního dne, je generální ředitel burzy oprávněn časový harmonogram podle povahy věci změnit. O podmínkách simulačních testů budou členové burzy informováni prostřednictvím komunikačního systému burzy nebo jiným vhodným způsobem. 10

11 Článek 31 Účinnost Tato část Burzovních pravidel Pravidla obchodování byla schválena hlasováním burzovní komory dne a nabývá účinnosti dne

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Burzovní pravidla část I. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ pro automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Strana 1 OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Opatření pro případ nouze... 3 Článek

Více

Pravidla poskytování informací d) emisích, kde obchodování probíhá za působení tvůrce trhu a stanovení podmínek pro tvůrce trhu,

Pravidla poskytování informací d) emisích, kde obchodování probíhá za působení tvůrce trhu a stanovení podmínek pro tvůrce trhu, PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Informace o emisích a trhu Článek 1 Informace získané od emitentů investičních nástrojů a dalších osob (1) Informace, které získá RM-S od emitentů investičních nástrojů resp.

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací Článek 4 - Kalendář burzovních dnů Článek

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Na regulovaném trhu RM-S se obchoduje s investičními nástroji, a to s investičními cennými papíry

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Prováděcí předpis k Pravidlům vypořádacího systému Zapůjčování zaknihovaných cenných papírů

Prováděcí předpis k Pravidlům vypořádacího systému Zapůjčování zaknihovaných cenných papírů Prováděcí předpis k Pravidlům vypořádacího systému Zapůjčování zaknihovaných cenných papírů OBSAH Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Předmět zapůjčování... 3 Článek 3 Uzavírání smlouvy o vyhrazení zaknihovaných

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY v systému Xetra Praha ČÁST I Pravidla pro činnost tvůrců trhu 3 Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Tvůrce trhu 3 Článek

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

SAMOSTATNÁ AUKCE A KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ

SAMOSTATNÁ AUKCE A KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ Burzovní pravidla - část III. SAMOSTATNÁ AUKCE A KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ v obchodním systému XETRA Praha Pravidla pro samostatnou aukci a kontinuální obchodování 11.12. 2014 Strana 1 Článek 1 Předmět ustanovení

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

Trhy s cennými papíry. Michal Radvan

Trhy s cennými papíry. Michal Radvan Trhy s cennými papíry Michal Radvan 1 Trhy Trh výrobních faktorů x trh s výrobky x finanční trh Finanční x peněžní x kapitálový x úvěrový x pojistný trh Trh majetkových CP x dluhových CP x podmíněných

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Metodika stanovení hodnoty cenných papírů obchodovaných na tuzemském regulovaném trhu pro výpočet hodnoty investičních nástrojů v majetku fondů (tzv.

Metodika stanovení hodnoty cenných papírů obchodovaných na tuzemském regulovaném trhu pro výpočet hodnoty investičních nástrojů v majetku fondů (tzv. Metodika stanovení hodnoty cenných papírů obchodovaných na tuzemském regulovaném trhu pro výpočet hodnoty investičních nástrojů v majetku fondů (tzv. OP soubor) Pro potřebu stanovení hodnoty cenných papírů

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení Cenný papír Oddíl 1 Obecná ustanovení 506 Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. 507 Nevydal-li

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto pravidlech mají následující výrazy níže definovaný význam, pokud z kontextu

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST IX. Podmínky přijetí dluhopisů k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST IX. Podmínky přijetí dluhopisů k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST IX. Podmínky přijetí dluhopisů k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky pro přijetí dluhopisů k obchodování na Regulovaném

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Podmínky přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Podmínky přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Podmínky přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Účtování a placení OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Výpočet cen... 3 3. Vyúčtování... 5 4. Spory týkající se vyúčtování... 6 5. Placení...

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Burzovní pravidla část IV. KONTINUÁLNÍ AUKCE. v obchodním systému Xetra Praha

Burzovní pravidla část IV. KONTINUÁLNÍ AUKCE. v obchodním systému Xetra Praha Burzovní pravidla část IV. KONTINUÁLNÍ AUKCE v obchodním systému Xetra Praha Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Hlavní zásady tržního modelu 3 Článek 3 Produkty a segmentace 4 Článek 4 Účastníci trhu

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ Článek 1 Poplatky Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví a) Poplatek (jednorázový) za získání práva účastnit se obchodování na burze vydání vstupenky na burzovní

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Předpis č. 190/2004 Sb.

Předpis č. 190/2004 Sb. Předpis č. 190/2004 Sb. ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1-7) HLAVA II - EMISNÍ PODMÍNKY ( 8-11) HLAVA III - VYDÁNÍ DLUHOPISU A VLASTNÍ DLUHOPISY NABYTÉ EMITENTEM ( 15-15a)

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list č.1. Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Smlouva o získávání informací z evidencí centrálního depozitáře cenných papírů prostřednictvím Information Service Broker

Smlouva o získávání informací z evidencí centrálního depozitáře cenných papírů prostřednictvím Information Service Broker Smlouva o získávání informací z evidencí centrálního depozitáře cenných papírů prostřednictvím Information Service Broker Centrální depozitář cenných papírů, a.s, se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14,

Více

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Instituce zřizovaná podle speciálního zákona 229/1992 Sb. o komoditních burzách (v platném znění); Státní dozor vůči burze vykonává

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Ministerstvo financí. Účinný ode dne 1. listopadu 2012

Ministerstvo financí. Účinný ode dne 1. listopadu 2012 Účinný ode dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo financí Článek 1 Úvodní ustanovení a předmět úpravy (1) Ministerstvo fi nancí (dále jen ministerstvo ) vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST IX. Podmínky přijetí dluhových cenných papírů k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST IX. Podmínky přijetí dluhových cenných papírů k obchodování na Regulovaný trh burzy , BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST IX. Podmínky přijetí dluhových cenných papírů k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto pravidlech mají následující výrazy níže

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Prezentace pro Účastníky trhu Leden 2008 www.ote-cr.cz Obsah 1. Blokový krátkodobý trh (BT) 2. Nové produkty na OTE 2.1. Popis produktu DKK 3. Obchodování

Více