ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES"

Transkript

1 ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE Č.j. SEK Zápis z jednání Exekutivního výboru ČESKÉHO NÁRODNÍHO KOMITÉTU ICOMOS dne v Praze (průběh jednání od do na FA ČVUT) Přítomni: Olga Bašeová, Martin Čerňanský, Václav Girsa, Dagmar Michoinová, Vlastimil Ouroda, Pavel Slavko, Josef Štulc Omluveni: Richard Biegel, Benjamin Fragner, Petr Chotěbor, Pavel Jerie Nepřítomni: Tomáš Drdácký Hosté: Tomáš Bistřický, Tomáš Pek Originál prezenční listiny uložen u Generální sekretářky V úvodu Václav Girsa přivítal přítomné členy. Konstatoval, že se výbor sešel v usnášeníschopném počtu a představil program zasedání: 1) Informace o registraci zapsaného spolku a o úpravách webu ICOMOS.CZ 2) Informace o proběhlých setkáních presidenta ČNK na MK a na Pražském hradě 3) Informace o konferenci ČNK ICOMOS s tématem Hrady a zámky 4) Projednání Jednacího řádu, příprava úprav Stanov 5) Diskuse ke stanovisku ČNK k památkovému zákonu 6) Informace o průběhu kauzy otáčivé hlediště v zahradě českokrumlovského zámku náměty 7) Informace o vzniku pracovních skupin (financování, ochrana zahrad, popularizace, PR) 8) Informace o aktualizaci seznamu expertů pro mise ICOMOS, příprava školení 9) Různé Program byl schválen. Ad 1. Informace o registraci zapsaného spolku a o úpravách webu ICOMOS.CZ D. Michoinová informovala přítomné o registraci ČNK ICOMOS jako zapsaného spolku. Registrace byla v termínu ukončena, nyní běží lhůta pro odvolání (15 dnů od doručení). Po té Registrace nabývá právní moci. V. Girsa vyzdvihl práci M. Čerňanského, který upravuje webové stránky ČNK. Nový návrh je otevřen k připomínkám a plní se aktuálními daty. Současně jsou konstatovány problémy

2 s připojením webu přes prohlížeč Google Chrome, ostatní prohlížeče připojení umožňují. Na odstranění problému M. Čerňanský intenzivně pracuje, chystá se osobní návštěva u poskytovatele služby. V. Girsa požádal o vytvoření vizuálně dominantní složky, která bude presentovat vývoj kauzy otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Ve spolupráci s webem SHaZ v Českém Krumlově budou na webu ČNK k tématu sdíleny informace. P. Slavko upozornil na nutnost vyvěsit aktuální stanovisko ke kauze na webu i v angličtině. Paralelně existuje (a je nově i aktualizovaný) web provozovaný p. Sommerem. Pro odlišení obou webů bylo doporučeno označit oficiální web ČNK jako OFICIÁLNÍ. Zajišťuje M. Čerňanský, termín průběžně Ad. 2. Informace o proběhlých setkáních presidenta ČNK na MK a na Pražském hradě V. Girsa informoval členy o setkání s náměstkyní ministra kultury Dr. Matouškovou a s ředitelem sekce památkové péče Dr. Vajčnerem, které se na pozvání MK konalo dne Na jednání byla konstatována potřeba spolupráce i mnohé společné cíle jak v oblastech ochrany památek, tak i při řešení významných kauz týkajících se záchrany památek. Diskutována byla aktuálně kauza otáčivého hlediště v zámecké zahradě SHaZ Český Krumlov, V. Girsa informoval o nezměněném odmítavém postoji ČNK ICOMOS k budování scény v půdorysu zámecké zahrady. Obě strany se dohodly na vzájemném informování se o realizovaných krocích. V. Girsa nastínil při návštěvě výši opakovaně přislíbené podpory ze strany MK pro financování zahraničních cest členů ČNK ve formátu 1 zástupce na General Assembly + 6 cest pro členy vědeckých komitétů na výroční jednání vědeckých komitétů. Byly zmíněny omezené možnosti dotačních grantů. MK nemá v současnosti nástroj, který by na tento požadavek dokázal reagovat s výjimkou zcela zvláštních případů. V. Girsa se spolu s dalšími členy ČNK účastnil dne ve Španělském sále Pražského hradu slavnostního setkání SHMSČMS, ICOMOS a MK při příležitosti vyhlášení Soutěže o nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace. Na akci přednesl vice president a čestný president J. Štulc projev k 50. výročí ICOMOS a Benátské charty, v projevu také představil nové vedení ČNK. Projev presidenta ČNK Václava Girsy, tisková zpráva i projev hostitelky PhDr. Kyzourové jsou vyvěšeny na webu ČNK. Ad 3. Informace o konferenci ČNK ICOMOS s tématem Hrady a zámky Dne se konala na Vyšehradě konference ČNK ICOMOS na téma Hodnoty hradů a zámků České republiky péče a prezentace (současný stav východiska perspektivy). Spolupořádajícími subjekty byly ÚDU AV ČR v.v.i, ÚPP FA ČVUT, Omnium, záštitu poskytla generální ředitelky NPÚ, která účastníky konference pozdravila a téma konference otevřela. První referát měla Milena Haussová (příspěvek bude k dispozici na webu), dále vystoupili Josef Štulc, Eva Lukášová, Pavel Slavko, Ina Truxová, Pavel Jerie, Petr Pavelec a Václav Girsa. Předpokládaná účast kastelánů NPÚ nebyla zcela naplněna. Konference se zúčastnilo celkem 47 návštěvníků, z toho 25 z NPÚ, 2 z ICOMOS Slovensko, 4 kasteláni soukromých zámků, 2 účastníci z MK a 2 z ORP. TZ a příspěvek M. Hauserové se chystají k vyvěšení na web ČNK. Tisková zpráva se zhodnocením konference bude zveřejněna na webu ČNK. Za přípravu konference patří dík přednášejícím a organizačnímu týmu kolem D. Michoinové. 2/5

3 Na podzim připravuje NPÚ odbornou akci na podobné téma. Spolupráce s ICOMOS byla projednána s generální ředitelkou NPÚ. J. Štulc je členem organizačního výboru za NPÚ, očekává se spolupráce s ČNK. Ad 4. Projednání Jednacího řádu, příprava úprav Stanov Návrhy bodů jednacího řádu byly zaslány V. Girsou a D. Michoinovou, do úpravy Jednacího řádu byl zapojen T. Pek. Jednací řád byl poskytnut všem členům ČNK v řádném předstihu, připomínky nebyly uplatněny. Na jednání exekutivního výboru diskuze proběhla pouze k formální úpravě, jinak byl dokument přijat bez připomínek. O návrhu bylo hlasováno: PRO PROTI ZDRŽEL SE Návrh byl přijat. Jednací řád (platný od ) je přílohou zápisu a bude k dispozici na webu. V návaznosti na minulý zápis (ze dne 26.2., bod 2) byla konstatována potřeba úpravy stanov tak, aby na nejbližším (podzimním) Plenárním zasedání mohlo dojít po úpravách k jejich schválení. Ve výsledné podobě by měly být stanovy co možná nejjednodušší. Úpravy stanov se ujme T. Pek. Byl dohodnut harmonogram příprav do příštího jednání ( ) bude připraven první koncept stanov, který bude připomínkován do konce července Po té bude připomínkován právníkem. O návrhu a harmonogramu bylo hlasováno: Návrh i harmonogram byl přijat. Návrh úpravy stanov zajistí: T. Pek Termín: dle harmonogramu Ad 5. Diskuse ke stanovisku ČNK k památkovému zákonu Před jednáním Vědecké rady ministra kultury považoval V. Girsa za užitečné prodiskutovat stanovisko ČNK k novému památkovému zákonu a to i s ohledem k tomu, že v minulém období ČNK ICOMOS rozpracovaný zákon nepřipomínkoval. V diskuzi bylo konstatováno, že stávající zákon patří mezi nejlepší v Evropě a vyhovoval by ochraně památek v případě, že by byl dodržován a vymáhán. Návrh nového zákona se jeví jako příliš komplikovaný, uživatelsky problematický, nedostatečně návodný pro veřejnost. Jsou obavy, že zvolená dikce přinese oslabení ochrany památek i pozici NPÚ. V návrhu zákona ČNK postrádá preambuli. Návrh bezesporu přináší ale také některá pozitiva. Postoj ČNK k návrhu zákona by neměl být ovlivněn politickou argumentací MK a měl by srozumitelně objektivně a vyváženě posoudit rizika i pozitiva nové normy pro ochranu památek. Stanovisko ČNK bude konzultováno v užším vedení V. Ouroda pošle V. Girsovi do 6.5. podklad s návrhem stanoviska pro jednání vědecké rady. Ad 6. Informace o průběhu kauzy otáčivé hlediště v zahradě českokrumlovského zámku náměty V. Girsa informoval členy Exkomu o průběžném úspěšném výsledku výzvy podpořit ČNK ve věci odmítnutí vypsání mezinárodní architektonické soutěže na znovu vystavění otáčivého hlediska z zahradě SHaZ v Českém Krumlově opět na půdorysu zámecké zahrady. Podporu 3/5

4 se zásadně odmítavým stanoviskem k připravované soutěži obdržel president v této chvíli od řady významných osobností ztvůrčí a pedagogické oblasti, např. od prof. Ing. arch. akad. arch. Emila Přikryla; prof. ing. arch. Ladislava Lábuse, Hon. FAIA; prof. Ing. arch. akad. arch. Jiřího Suchomela; prof. Ing. arch. Petra Hrůši; prof. Ing. arch. Pavla Gregora, PhD.; prof. Ing. arch. Petra Ulricha, CSc; doc. akad. arch. Vladimíra Soukenky, prof. PhDr. Pavla Vlčka. Další stanoviska stále přicházejí a budou vyvěšována na web ČNK. V. Girsa informoval členy Exkomu o průběhu jednání Komise ministra kultury k přípravě architektonické soutěže, která proběhla dne 21. dubna 2015 i o obsahu Stručného shrnutí příspěvků a reakcí Václava Girsy, uplatněných na výše uvedeném jednání který bude součástí oficiálního záznamu zápisu jednání Komise pana ministra kultury. Proběhla diskuse ke strategii dalšího postupu. Exekutivní výbor vyjádřil plnou podporu prezidentu pro další nekompromisní postup v této kauze, neboť uvažovaný záměr vyhlásit mezinárodní architektonickou soutěž pro vybudování nové letní scénu v půdorysu zámecké zahrady (navíc s novými objekty v chráněném území mimo půdorys zahrady) je v rozporu s požadavky památkové péče a s mezinárodními závazky České republiky. Na webu ČNK bude zřízena položka sumarizující vývoj kauzy a budou propojeny informace k tématu dostupné na webu SHaZ v Českém Krumlově. Pro financování právní pomoci a pro podporu medializace kauzy byly ČNK nabídnuty finanční prostředky. T. Pek uvedl, že pro diskuze k řešení kauzy otáčivé hlediště by bylo možné žádat o grant od Nadace partnerství (úprava veřejného prostranství). podporu práce na Ad. 7. Informace o vzniku pracovních skupin V souladu se stanovami a s minulým zápisem V. Girsa inicioval vznik dvou pracovních skupin a to pro oblast ekonomickou (T. Bistřický, T. Pek, J. Děd) a pro oblast památkek zahradní a krajinářské tvorby (I. Truxová, O. Bašeová). Obě komise začaly pracovat na přípravě činnosti. Členové Exkomu po diskuzi a návrzích zvolili oba předsedy pracovních skupin. Volba I. Truxové za předsedkyni Komise pro ochranu památek zahradní a krajinářské tvorby Volba Tomáše Bistřického za předsedu Komise pro ekonomickou a právní oblast Návrhy byly přijaty. T. Bistřický a T. Pek seznámili členy Exkomu s průběhem a dosavadními výsledky své činnosti. V závěru bylo konstatováno, že pro získání finanční podpory ČNK od veřejnosti je třeba práci ČNK zviditelnit. Při příležitosti 50. výročí ICOMOS bude připravena TK s cílem představit činnost ČNK i ICOMOS. Pro organizaci TK byly ČNK nabídnuty finanční prostředky. Dle zájmu se lze do pracovních skupin zapojovat. Ad. 8. Informace o aktualizaci seznamu expertů pro mise ICOMOS, příprava školení Vybraní noví členové ČNK byli osloveni s nabídkou na zapojením se do expertní činnosti ICOMOS při posuzování hodnoty a připravenosti statku k zápisu na seznam UNESCO. Výzvu přijali z nových členů Jiří Bláha restaurátor pro oblast historických divadel, Martin Čerňanský pro oblast lidová architektura a urbanismus, Tomáš Efler pro oblast lidová architektura, Vlastimil Ouroda - pro oblast historické urbanistické soubory, event. šlechtická sídla. J. Štulc pracuje na zaslání seznamu nových expertů do ICOMOS International. 4/5

5 Tomáš Drdácký nabídl pro nové členy expertního týmu uspořádat informační schůzku, na které nové kolegy seznámí se zásadami práce experta. Nabídka nebyla aktualizována pro nepřítomnost T. Drdáckého. Ad. 9. Různé A) J. Štulc informoval členy o tom, že jeho příspěvek na téma konzervativní přístup k ochraně hodnot památek byl přijat na konferenci Heritage in Transformatin, která se bude konat v červnu ve Varšavě. B) J. Štulc informoval členy, že k EHD bude ČNK pořádat konferenci na téma 50.let výročí ICOMOS a Benátské charty. Předložil návrh, aby v programu vystoupili: Josef Štulc s tématem Benátská charta, Václav Girsa s tématem Benátská charta v praxi při záchraně architektonického dědictví, Karel Kibic nebo Vlastimil Ouroda s tématem Benátská charta a ochrana historických měst a sídel, Pavel Slavko s tématem Otáčivé hlediště v zahradě zámku versus Benátská charta (HIA). Seznam témat a přednášejících je zatím otevřen, lze se s tématy hlásit. C) O. Bašeová připomněla tradici organizovat po 20. letech (tedy opět v roce 2017) jednání výboru IFLA v České republice. Akci lze připravit za předpokladu, že se podaří získat finanční prostředky ve výši min. 250 tis. Kč. Příští jednání Exekutivního výboru se uskuteční od hodin, místo bude upřesněno. V Praze Zaznamenala: D. Michoinová, ověřil V. Girsa PŘÍLOHA: Jednací řád 5/5

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu 12007 Věstník AMG Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu Přítomni: 35 ze 45 členů senátu s hlasem rozhodovacím a 5 z 23 členů s hlasem poradním. V úvodu jednání se představili nově

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3 3 / 2002 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002..... 3 Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální

Více

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech.

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. Výstup úkolu: Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. (SWOT analýza Strength weakness oportunity thread

Více

Téma: 20 let Českého výboru ICOM

Téma: 20 let Českého výboru ICOM v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 1 ročník 14 Téma: 20 let Českého výboru ICOM 200 let českého muzejnictví www.cz-museums.cz MUZEA A VELKÁ VÁLKA 100 LET OD VYPUKNUTÍ I. SVĚTOVÉ

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Téma: Velká válka v muzeích

Téma: Velká válka v muzeích v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 5 ročník 14 Téma: Velká válka v muzeích Jak hospodaří muzea umění Doporučení OMG k vydávání sbírek www.cz-museums.cz Moderní komunikace s návštěvníky

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Rady Asociace krajů České republiky ve 4. volebním období které se konalo dne 21. března 2013 v Jihlavě

Z Á P I S z 3. zasedání Rady Asociace krajů České republiky ve 4. volebním období které se konalo dne 21. března 2013 v Jihlavě Z Á P I S z 3. zasedání ve 4. volebním období které se konalo dne 21. března 2013 v Jihlavě Přítomní členové Rady AKČR : 1. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 2. Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02 140197/00

Více

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003 Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003 Při loňských volbách bylo zvoleno předsednictvo Českého výboru ICOM v tomto složení: Katka Tlachová (předsedkyně), Pavla Seitlová (tajemnice), Vlastimil

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

Fórum. ochrany přírody SILNÉ STRÁNKY A SLABINY NAŠÍ OCHRANY PŘÍRODY ČERVENÉ SEZNAMY ROZHOVOR S GUY PE EREM. Fórum ochrany přírody 01/2014 1

Fórum. ochrany přírody SILNÉ STRÁNKY A SLABINY NAŠÍ OCHRANY PŘÍRODY ČERVENÉ SEZNAMY ROZHOVOR S GUY PE EREM. Fórum ochrany přírody 01/2014 1 Fórum ochrany přírody SILNÉ STRÁNKY A SLABINY NAŠÍ OCHRANY PŘÍRODY ČERVENÉ SEZNAMY ROZHOVOR S GUY PE EREM 01 2014 1 EDITORIAL OBSAH EDITORIAL Petr Roth 2 Vážení čtenáři, v lidském i veřejném životě se

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů II. V Praze dne 19. května 2011 Výroční zpráva za rok 2010 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů byla zřízena dne 10. října 2001 usnesením vlády č. 1033,

Více

OBSAH ÚVOD ČINNOST ČLENSKÁ ZÁKLADNA HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA

OBSAH ÚVOD ČINNOST ČLENSKÁ ZÁKLADNA HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA OBSAH ÚVOD ČINNOST ČLENSKÁ ZÁKLADNA HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA O Sdružení Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Program regenerace městských památkových rezervací (MPR)

Více

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Situace

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více