Personální informační systém (PIS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Personální informační systém (PIS)"

Transkript

1 Personální informační systém (PIS) Personální informační systém je komplex programů, jehož úkolem je softwarová podpora procesu řízení lidských zdrojů a podpora pro certifikaci na ISO 9001

2 ISO 9001 Certifikace EN ISO 9001 je zaměřená na management jakosti a je aplikovatelná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. Představuje dnes celosvětově uznávaný standard, jehož zavedení je východiskem pro aplikaci dalších požadavků na systém řízení společnosti. Mezinárodně platná norma ISO 9001 byla vytvořena Mezinárodní Organizací pro standardizaci International Organization for Standardization (ISO), jejímž cílem je stanovovat mezinárodní požadavky pro systém řízení kvality. ISO 9001:2008 je poslední verzí normy, vydané a platné od 14. listopadu 2008

3 Základní charakteristika PIS KS program Součástí aplikace, která může pracovat i samostatně, je systém pro podporu řízení lidských zdrojů. PIS má sloužit jako nástroj vedoucí k urychlení, zefektivnění a zpřesnění jejich práce. Cílem je, aby vedoucí pracovníci na rozhodujících místech měli vždy včas, v požadované kvalitě a formě podklady pro rozhodování v dané oblasti.

4 Základní charakteristika PIS KS program Páteří celého systému je agenda popisů pracovních míst spojené se systemizací pracovních míst, na kterou jsou funkčně navázány ostatní moduly. Každý z modulů může pracovat i samostatně (bez návaznosti na popisy pracovních míst). Bez této vazby však nejsou dostupné některé vlastnosti a funkce. Společná část s MaP, která je nedílnou součásti PIS, je evidence zaměstnanců (Základní personalistika), proto jsou jednotlivé níže popsané moduly umístěny v menu Evidence.

5 PIS tvoří Základní personalistika a následující moduly: Popisy pracovních míst; Systemizace pracovních míst; Školení a vzdělávání; Lékařské prohlídky; Uchazeči o zaměstnání; Pracovní a ochranné pomůcky; Motivace zaměstnanců; Hodnocení zaměstnanců; Plánování a řízení kariéry; Sociální program.

6 Popisy pracovních míst Co mu v personální práci musí předcházet? Vytváření pracovních míst Analýza pracovního místa Popis pracovního místa

7 Popis pracovního místa Popis pracovního místa poskytuje obraz práce na pracovním místě a tím vytváří i představu o zaměstnanci, který by měl na pracovním místě pracovat. Poskytuje plánované údaje, tzn. hodnoty, které by zaměstnanec na daném místě měl dosahovat. Jde o proces zjišťování, zaznamenávání a analyzování informací o úkolech, metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce vykonává a dalších souvislostech pracovních míst.

8 Plánování pracovníků dimenze: profesní určuje, jaké profesní kategorie pracovníků budou nezbytné, kvalifikační stanovuje odbornou úroveň, která je u uvažovaných profesí nezbytná, časová vymezuje, kdy potřeba profesí v určité kvalifikační struktuře přichází v úvahu, organizačně-místní - znamená, ve které organizační jednotce budou profesně, kvalifikačně i časově určení pracovníci zapotřebí.

9 Plán potřebných pracovníků podklad pro: nábor pracovníků, regulaci zaměstnanosti (převod pracovníků na jiná pracoviště), zabezpečení kvalifikační přípravy nebo rekvalifikace určitých skupin pracovníků, odhady nákladů na mzdy, poskytované sociální služby, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, jednání s odbory a zaměstnanci o kolektivních smlouvách.

10 Vytváření a analýza pracovních míst je proces, během něhož se definují konkrétní pracovní úkoly jedince (popř. skupiny jedinců) a seskupují se do základních prvků organizační struktury, tj. do pracovních míst, která musejí zabezpečit nejen efektivní uspokojování potřeb organizace, ale i uspokojování potřeb držitelů pracovních míst (pracovníků zařazených na tato pracovní místa),

11 poskytuje obraz práce na pracovním místě a tím vytváří i představu o pracovníkovi, který by měl na pracovním místě pracovat, jde o proces zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se vykonává, a o dalších souvislostech pracovních míst.

12 Cílem analýzy je zpracování informací v podobě tzv. popisu pracovního místa (specifikace pracovního místa) je podkladem pro odvozování požadavků, které pracovní místo klade na pracovníka. Analýza pracovního místa je rozhodujícím východiskem pro proces vytváření pracovních míst (design pracovních míst) či změnu jejich profilu (redesign).

13 Vytváření a analýza pracovních míst je systematickým procesem - po vytvoření pracovního místa se po určité době provede analýza popis a specifikace pracovního místa hledat možnosti, jak práci vykonávat efektivněji (v úvahu změny techniky, technologie, sortimentu, organizace práce atd., jejich dopad na práci na pracovním místě) možné nové definování pracovních úkolů, povinností a odpovědnosti pracovního místa (jeho redesign). Nově definované pracovní místo se pak po čase opět analyzuje a celý cyklus se opakuje.

14 Proces vytváření pracovních úkolů a pracovních míst: Specifikace jednotlivých úkolů - jaké různé úkoly je třeba plnit, Specifikace metod (způsobu) provádění každého úkolu - jak se bude každý z úkolů konkrétně provádět, Kombinace jednotlivých úkolů a jejich přiřazování konkrétním pracovním místům, ta pak přidělena jedincům - jak třeba různé pracovní úkoly seskupit, aby se vytvořilo pracovní místo, Stanovení vztahu pracovního místa k jiným pracovním místům.

15 Obsah práce často je cílem minimalizovat čas potřebný k vykonávání každé jednotky práce specializace práce (pracovník vykonává co nejúžeji definované pracovní úkoly, a to pokud možno pomocí jednoduchých operací).

16 Výhody specializace není třeba klást takový důraz na kvalifikaci pracovníků, vykonáváním stejných úkolů se zvyšuje zběhlost a výkonnost pracovníka, snižují se mzdové náklady (lze snadněji nahradit živou práci stroji)

17 Nevýhody specializace monotónní a nudná práce zvyšuje pravděpodobnost výskytu chyb, zvyšuje také pravděpodobnost výskytu pracovních úrazů, nespokojenost s prací, zužují se možnosti motivování pracovníků (nelze využít rozmanitost práce, možnost rozhodovat o postupu práce apod.).

18 Orientace na specializaci práce v posledních letech výrazně ochabla. V současné době se uplatňuje hl. rotace práce, rozšiřování obsahu práce a obohacování práce.

19 Rotace práce periodické obměňování vykonávané práce překonání jednostranného zatížení organismu a monotónnosti v práci, osvojování si nových zkušeností a dovedností, Rozšiřování obsahu - horizontální seskupování pracovních úkolů, pracovník plní více úkolů podobné povahy, Obohacování práce - vertikální seskupování pracovních úkolů, pracovník vykonává úkoly různých zaměstnání, práce se stává komplexnější, činí se přidáním pravomocí a odpovědností.

20 Výhody nového přístupu: pracovní síla je flexibilnější a lépe zvládá změny, lepší zastupitelnost pracovníků, práce je zajímavější (má motivační účinky). Nevýhody: vyšší náklady na vzdělávání a rozvoj pracovníků, vyšší náklady na odměňování (pracovníci mají vyšší kvalifikaci), problémy se získáváním pracovníků (musejí mít širší odborný profil).

21 Z p ů s o b i l o s t i Příklad popisu pracovního místa (PPM) obsahuje strategické, skupinové i profesní způsobilosti Angažovanost/iniciativa + Orientace na zákazníka Strategické Přesvědčivost/Asertivita Schopnost pracovat v týmu Zacházení s informacemi/znalostmi Jednání soustředěné na cíl a ukazatele Kreativita Ochota ke změně Plánování a organizace Skupinové Prezentační a školící způsobilost Procesní způsobilost Spolehlivost Úsilí o zisk Znalost trhu Způsobilost k řešení problémů Odbornost EKONOMICKÁ TECHNICKÁ HUMANITNÍ PRÁVNÍ ZDRAVOTNÍ VŠEOBECNÁ JINÁ Vzdělání Medikální způsobilost ŘP ZÁKLADNÍ základní ano STŘEDNÍ ÚPLNÉ STŘEDNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ Angličtina mírně poročilý Jazyk Němčina ne Jiný ne Word uživatel Excel pokročilý PWP Profesní uživatel PC Notes uživatel Internet uživatel jiné ne NE A B C Specifické D E F

22 Popis pracovních míst KS program KDE: -----Menu: PIS Popisy pracovních míst Cílem této agendy je zpracování všech těchto informací v podobě tzv. popisu pracovního místa. Na ni následně navazují další agendy, např. evidence vzdělávání, lékařských prohlídek. V těchto agendách se z popisů pracovních míst získávají informace, kteří lidé mají (vzhledem k tomu, na jakém jsou pracovišti) projít daným školením, lékařskou prohlídkou, jaké mají dosahovat vzdělání, praxi a podobně. Popis pracovního místa společně se systemizací mají společný základ menu: PIS - Popisy pracovních míst, která se dále dělí na jednotlivé volby.

23 Číselníky Menu: PIS Popisy pracovních míst Číselníky Pod touto nabídkou se nachází okno, kde je několik samostatných číselníků, které se budou nabízet pro vyplňování jednotlivých vlastností popisujících pracovní místo. Každý číselník zde naleznete pod samostatnou záložkou. Jsou to například obory a stupně vzdělání, organizační jednotky, osvědčení a další.

24 číselník Skupiny vlastností zde je definován název skupiny, pořadí (v jakém budou skupiny seřazeny v popisu pracovních míst), můžete zde vytvořit novou skupinu. Vlastnosti popisující pracovní místo jsou začleňovány do skupin z důvodu kategorizace i možnosti přidělit přístupová práva na skupiny (např. v organizaci je více lidí, kteří používají různé moduly personálního systému).

25 Číselník vlastností Menu: PIS Popisy pracovních míst Číselník vlastností Při zakládání popisu pracovních míst věnujete tomuto menu pozornost obvykle pouze do té míry, že si vyberete vlastnosti, jimiž budete pracovní místa popisovat, odsouhlasíte nebo pozměníte jejich název a umístění do skupiny vlastností. Nebo vytvoříte svoje uživatelské vlastnosti.

26

27 Číselník vlastností Pracovní místo popisujete vlastnostmi ke každé vlastnosti přísluší hodnota (např. vlastnost: Počet pracovníků na pracovním místě, hodnota: 3). Vlastnosti jsou zde připraveny, hodnoty zadáváte až v konkrétním popisu pracovního místa. Vlastnosti jsou buď systémové (typ: S, číslo vlastnosti: do 1000) nebo uživatelské (zakládáte je sami způsobem vlož nový záznam, založí se typ: U, číslo vlastnosti: nad 1000), jsou zařazeny do nějaké skupiny vlastností. Předpokládá se, že byste si mohli vystačit se škálou přichystaných systémových vlastností.

28 Vyzkoušejte Dvojklikem na vlastnost se dostanete do definice vlastnosti a nebo můžete měnit: název vlastnosti (přejmenování), skupina vlastností (pod kterou skupinu vlastností vlastnost spadá), základní vlastnost (dáte-li hodnotu Ano, pak každé pracovní místo, které založíte, bude tuto vlastnost obsahovat a očekává se, že zadáte hodnotu vlastnosti. Dále můžete prohlížet: opakování ( Ano / Ne zda se vlastnost v popisu pracovního místa může/nesmí opakovat. Např. Ano má vlastnost Činnost na pracovním místě se vykonává více činností, Ne má např. vlastnost Počet pracovníků na pracovním místě ), datový typ (množina přípustných hodnot pro hodnotu vlastnosti např. číslo, datum, text apod.).

29 Číselník vlastností Množina přípustných hodnot pro vlastnost je dána jednak datovým typem, a také může být vyplněno pole Ze seznamu značí, že hodnotu lze jen vybírat z příslušného číselníku. Některé vlastnosti jsou spolu svázány to znamená, že budete muset vyplnit obě dvě, pokud se pro ně rozhodnete např. Jazyková znalost (angličtina) s návaznou vlastností Stupeň jazykové znalosti (pokročilý).

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením. " R.Solow Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH. 4., aktualizované a doplněné vydání. Josef Koubek

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH. 4., aktualizované a doplněné vydání. Josef Koubek PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH 4., aktualizované a doplněné vydání Josef Koubek Kniha je určena pro majitele a vedoucí pracovníky: malých a středních podniků, zdravotnických zařízení, institucí

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

Metodika řízení lidských zdrojů

Metodika řízení lidských zdrojů Metodika řízení lidských zdrojů Krajský úřad Karlovarského kraje 2011 Strana 1 OBSAH: A.METODIKA PRO STANOVENÍ OPTIMÁLNÍCH KAPACIT PRO ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB V KONKRÉTNÍCH PODMÍNKÁCH KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4 Vzdělávání a rozvoj stážistů a garantů Tento sešit se zabývá vzděláváním a rozvojem jak garantů, tak stážistů. Nejdříve se věnuje analýze vzdělávacích potřeb, plánování

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě Automechanika, a. s. Romana Meisselová

Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě Automechanika, a. s. Romana Meisselová Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě Automechanika, a. s. Romana Meisselová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je věnována problematice vyhledávání, výběru a

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení Pavla Šaterová Bakalářská práce 2013 0 1 2 PROHLÁŠENÍ:

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o. Název projektu: Personální strategie efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje Registrační

Více

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz)

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) Personální řízení podniku Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) 1 Program dnešního setkání Organizační záležitosti Úvod do PŘP Pracovní vztahy 2 zkouška Písemný test obsahuje 25 testových

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz)

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) Personální řízení podniku Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) 1 Program dnešního setkání Organizační záležitosti Úvod do PŘP Pracovní vztahy 2 zkouška Písemný test obsahuje 25 testových

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví. Bakalářská práce

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví. Bakalářská práce Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Bakalářská práce

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Personální management

Personální management SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Personální management distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Personální management Vydala Soukromá vysoká škola

Více

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Institut celoživotního vzdělávání ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV EMPLOYEES RECRUITMENT IN AN ALLOWANCE ORGANIZATION

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Manažerské standardy ve veřejné správě (Úvod ke kompetenčnímu managementu)

Manažerské standardy ve veřejné správě (Úvod ke kompetenčnímu managementu) Manažerské standardy ve veřejné správě (Úvod ke kompetenčnímu managementu) Výstup z projektu podpory jakosti č. 2/9/2005 Autoři publikace: František Krontorád, Milan Trčka Národní informační středisko

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více