Obsahem oboru personalistika je personální práce jako organizovaný a řízený systém,který je členěn na řadu subsystémů obsahujících:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsahem oboru personalistika je personální práce jako organizovaný a řízený systém,který je členěn na řadu subsystémů obsahujících:"

Transkript

1 Universita Jana Amose Komenského Praha Obor: Andragogika Kombinované studium Předmět: Personální činnosti Studijní rok 2011/2012, ZS Poznámky k přednáškám Přednášející: PhDr. Jarmila Salivarová Obsah: vývoj a pojetí personální práce personální práce a andragogika podstata,úloha a význam personalistiky v organizaci personální plánování, analýzy pracovních míst, popis pracovního místa získávání a výběr zaměstnanců, personální marketing přijímání zaměstnanců,proces adaptace motivace, pracovní spokojenost,odměňování hodnocení, řízení pracovního výkonu vzdělávání, kariéra, talenty, osobní rozvoj, sociální klima, pracovní podmínky a péče o zaměstnance uvolňování zaměstnanců zaměstnanecké vztahy, psychologická smlouva audity personální informační systém Vývoj a pojetí personální práce Pojmy které jsou často používána jak synonyma: a) personální práce široká škála činností prováděných prováděných v organizaci ( péče o jednotlivce, rozvojové činnosti, údaje o zaměstnancích, hodnocení, odměny, postihy a činnosti, které souvisí s přímým ( operativním ) či nepřímým ( strategickým ) řízením procesů vykonávaných a spoluvytvářených lidmi v organizaci ) b) personalistika - obor ( studijní i praktické činnosti, tj. profese ), zabývající se prací s lidmi v různých typech organizací. Nositelem jsou odborníci personalisté. Obsahem oboru personalistika je personální práce jako organizovaný a řízený systém,který je členěn na řadu subsystémů obsahujících:

2 a) administrativně-organizační oblast ( ( získávání, přijímání, rozmisťování zaměstnanců, uvolňování zaměstnanců ) b) personální a sociální rozvoj celé organizace ( komplexní řízení ) c) optimalizace řídících a rozhodovacích činností ( s využitím poznatků psychologie práce, sociologie, andragogiky,práva ) d) personální poradenství ( Tureckiová 2009 ) To, že nejdůležitějším prostředkem k dosažení udržitelného rozvoje organizace jsou lidé a jejich znalosti, postoje k práci i sobě navzájem se objevuje v literatuře, teoretiky je tento názor považován za samozřejmý, ale v dnešní praxi není tento názor všeobecně přijímán. Přehled přístupů k člověku v organizaci, odvozený z teorie organizace a reflektující poskytované příležitosti k rozvoji členů v organizaci, dokládají způsoby personální práce v jednotlivých vývojových etapách. Mnohé z postojů jsou stále vysledovatelné v praxi zaměstnavatelských organizací. 1. Mechanistické pojetí ( 1. třetina 20. století ) 2. Organistické pojetí ( léta 20. století ) 3. Systémové pojetí ad 1) Člověk je vnímám jako prodloužená ruka stroje, jako složka neživého organismu Tato fáze ( člověk stroj ) je spojována se vznikem a největším rozvojem klasických koncepcí organizace. Objevila se témata výcviku a vzdělávání, naznačen význam týmového ducha a spolupráce. Prakticky jsou aplikovány myšlenky vědeckého řízení ) taylorismus, fordismus. Je podceněn vliv zaměstnanců na úspěšnost fungování organizace a její rozvoj,možnost rozvoje je redukována na pouhé odstraňování deficitů v praktických znalostech a později psychosociálních dovednostech. Další znaky: přísná centralizace rozhodování a řízení, nadměrná pracovní specializace, nízká úroveň některých humanitních věd působení zaměstnanců je omezováno na bezchybné odvedení vlastní práce, bez vlivu na rozhodování ( týkalo se to rovněž řídících pracovníků omezení na vlastní specializaci). Výkon personální práce referenti vykonávající adm. práce a zajišťující základní péči o zaměstnance, později vznikaly první personální politiky v oblasti výběru,vzdělávání zaměstnanců a manažerů. ad 2) Organizace byla chápána jako živý ( nejdříve biologický, později psycho-sociální ) organismus a člověk jedna z jeho částí. Koncepce s největším vlivem psychologickosociologických přístupů ( tzv. druhá škola lidských vztahů s tématy pracovní motivace, vedení lidí, leadership, efektivita fungování pracovních skupin a týmů ). Akcentace sociálně psychologických faktorů řízení na úkor ekonomických a technických, resp. technologických. Významný rozvoj teorií o sociální a psychologické povaze vztahů mezi lidmi v organizaci ( koncept organizačního chování). Aktivní podíl člověka na výsledcích

3 činností a dalším rozvoji organizace. O členech ( zaměstnancích ) se hovoří jako o lidském faktoru. Nedostatkem organistického pojetí je nezohlednění vlivu vnějšího prostředí a situace. vymezení personalistiky jako interdisciplinárního oboru, později i k začleňování jejího studia do kurikula manažerského a dalšího specializačního vzdělávání. Přechod od pasivní personální politiky k aktivnější politice plánování, výběru a rozvoji členů organizace, přibývá oblastí řešených sociálních problémů a zaměstnaneckých vztahů (sociální politika podniku). Můžeme hovořit také o soustavnější andragogizaci personálních činností a o aplikaci profesní a personální andragogiky v zaměstnaneckých organizacích. ad 3) Organizace je vnímána a studována jako systém, tvořený jak sociálními ( ne pouze živými na úrovni biologické a psychické), tak technickými a ekonomickými prvky a subsystémy, a to navíc jako systém otevřený svému okolí, okolím ovlivňovaný a zároveň okolí ovlivňující. Lidé jsou v tomto pojetí posuzováni jako nositelé znalostí a inovací ( člověk =znalost ). Organizace jim mají vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj a současně s tím se přesouvá odpovědnost za využití těchto podmínek na jednotlivce ( seberozvoj ). V kontextu andragogiky se jedná o koncepty řízení znalostí ( knowledge management ) a řízení lidských zdrojů dle kompetencí. Systémové pojetí nepřestavuje poslední vývojový stupeň. Od 80.let 20. století se v rámci tohoto pojetí vytvářejí další přístupy ke studiu organizací, hledající možnosti, jak v nových společenských podmínkách dojít ke shodě mezi cíly jednotlivců a skupin s cíli organizace. Ty jsou nově spoludefinovány a určovány také požadavky zákazníků.mezi těmito postmoderními přístupy dominují empiricko-pragmatické přístupy. To vede k rozvoji empirických výzkumů a vytváření dílčích teorií řízení ( vč.teorie řízení lidských zdrojů ). Na druhé straně narůstají rizika odtržení řídící praxe od rozvoje vědeckého poznání v oblasti humanitních věd. ( Tureckiová, 2009 ) Personální práce a andragogika Dle Beneše (2008 ) vznikla andragogika z důvodu poptávky po nových kvalifikacích a kompetencích. Společným zájmem andragogiky a personální práce v organizaci je dospělý jedinec v určité fázi své životní dráhy a v určitých sociálních rolích,které má zvládat díky procesům personalizace, socializace a enkulturace. Z aplikovaných andragogických disciplín se personální práce v organizaci inspiruje především z oblasti profesní andragogiky ( odborné všeobecné vzdělávání zaměstnanců

4 v zaměstnavatelských organizacích x) lze ji chápat jako synonymum managementu, resp. péče o lidské zdroje v organizaci personálního x) veškeré aktivity,které vedouc k rozvoji osobnostního a profesního rozvoje jedince, k žádoucím změnám v jednání a soustavnou podporu seberozvoje zaměstnance. Podobný význam má tzv. andragogika práce ( zkoumá problémy vzdělávání a učení v pracovních podmínkách, pracovním prostředí i o institucích,které přžipravují zaměstnance do pracovních funkcí ). Nejblíže určení vztahu mezi personální prací a andragogikou, resp. vymezením personální práce v kontextu andragogiky je Palánem (2002 ) uvedený termín personální andragogika soubor teorií, strategií, zásad a pravidel zaměřených na orientaci, vedení,pomoc, péči a aktivní utváření ( profesionalizaci ) člověka v jeho pracovních rolích. Společným cílem personální práce v organizaci a profesní,resp. personální andragogiky je rozvinout klíčové, prohloubit či rozšířit a eventuálně změnit profesní způsobilosti členů organizace. V tomto smyslu lze hovořit o profesně kvalifikační a rekvalifikační andragogice. Podstata,úloha a význam personalistiky v organizaci Člověk je největším bohatstvím, které organizace má. Pracovní síla přestává být nákladovou položkou a stává se kapitálem.předpokladem ovšem je, aby záležitostem pracovních sil, jejich formování, fungování, rozvoji, byla věnována náležitá pozornost. Nejen personalista, ale každý vedoucí pracovník musí zvládnout alespoň základy personalistiky. Uvědomit si, že tyto záležitosti jsou jádrem jejich pracovních povinností. Personální útvar potom sehrává roli vzdělavatele, poradce a usměrňovatele personálních činností a jedním z jeho základních poslání je zpostředkovávat znalosti v práci s lidmi všem vedoucím pracovníkům. K tomu musí být personální útvar řádně vybaven a personalisté sami musí udržovat krok se světovými trendy. ( Koubek,2007 ) Efektivní personální řízení má zásadní podíl na fungování organizace. Lidský potenciál a jeho využívání je rozhodujícím faktorem úspěchu organizace. Kvalifikovaní, motivovaní, kompetentní a loajální zaměstnanci to je největší bohatství organizace. Postavení personálního řízení v organizaci závisí na přístupu vrcholového managementu. Vliv na personální řízení v podniku má profesionální úroveň personalistů, ale také podíl liniových manažerů. Jaké jsou faktory ovlivňující personální řízení, personální politiku v organizaci? Vnější: ekonomické

5 měnící se technologie konkurence na trhu ( nejen domácím ) vládní politika, pracovně právní legislativa sociální a kulturní vlivy ( např. podíl zaměstnaných žen ) demografické vlivy ( vzdělání, věk,pohlaví,imigrace) aktuální situace na trhu práce ekologické vlivy apod. Vnitřní:. Charakter činnosti organizace Velikost organizace Podniková kultura, styl řízení Velikost organizace Geografická poloha Ekonomické situace Sociální,kvalifikační,profesní struktura zaměstnanců organizační kultura ( kultura organizace z ní vychází personální řízení ) působení odborů v organizaci kolektivní vyjednávání Jaký je profil personalisty profesionála? Personalista by měl mít: - teoretické znalosti - rozvinuté sociální dovednosti - velmi dobré organizační schopnosti - dovednost verbální komunikace - empatie - emoční stabilita - systematičnost - správný, rychlý úsudek - kvalitní charakterové vlastnosti - předvídavost, tvořivost - schopnost získat autoritu. Co je to personální politika? Je to soubor relativně stabilních zásad,uplatňovaných metod a nástrojů v personální oblasti. Personální politika určuje pravidla přístupu k řízení lidí v organizaci, způsoby jednání s lidmi a z nich odvozené principy očekávaného jednání vedoucích pracovníků při řešení personálních záležitostí. Personální politika je koncepcí realizace personální strategie,určuje pravidla realizace personálních činností. Personální politiku tvoří dílčí politiky, vztahující se ke konkrétním oblastem personálního řízení.

6 Personální politika může obsahovat: politiku týkající se pracovní činnosti pracovníků ( organizace práce, pracovní podmínky,organizační struktura, popisy pracovních míst, personální plánování, zvyšování kvalifikace v souladu s nároky budoucích činností,informovanost o změnách souvisejících s pracovní činností ) politiku zaměstnanosti ( nároky na pracovníky, zásady získávání a výběru pracovníků ) vzdělávací politiku a politiku rozvoje pracovníků ( možnosti vzdělávání, časové a finanční podmínky, trvalý rozvoj dovedností a schopností pracovníků ) informační politiku ( charakter informací, pohyb informací oboustranný, vertikální a horizontální, neformální komunikace, předkládání návrhů a stížností pracovníků ) politiku vedení ( mezilidské vztahy vycházející z důvěry, spolehlivosti a lidské slušnosti, úsilí o rozvoj pracovníků k optimálnímu výkonu, poskytování samostatnosti pracovníkům ) politiku odměňování ( principy odměňování, stanovení odměny za práci, složky odměny, zaměstnanecké výhody, informovanost pracovníků o mzdové politice ) politiku rozmisťování pracovníků ( pravidla převedení pracovníků na jinou práci, principy obsazování vedoucích pozic,jejich obsazování prioritně pracovníky z vlastních řad,příprava pracovníků pro vedoucí pozice ) politiku uvolňování pracovníků ( zásady pro odchody pracovníků z organizace,zásady propouštění pracovníků ) sociální politiku sociální služby poskytované pracovníkům. ( Horalíková, 1995 in Kociánová, 2010 ) Sociální politiku jako jednu z personálních politik, chápeme v tomto případě jako sociální politiku v jejím užším pojetí ( sociální služby ). Kdo má odpovědnost za personální řízení v organizaci? Vrcholové vedení Linioví manažeři Personalisté Vrcholové vedení odpovědnost za personální strategii Linioví manažeři realizace personální práce v každodenním kontaktu s podřízenými Personalisté metodika, personální služby a informace pro vedoucí pracovníky, personální služby pro jednotlivé pracovníky, komunikace vně organizace v oblasti své působnosti. Sociální politika podniku Zaměstnavatelé se stále častěji snaží získat nové zaměstnance i prostřednictvím nabídky sociálních výhod nebo kvalitní sociální politiky organizace.

7 Jak můžeme charakterizovat podnikovou sociální politiku? Podnikovou sociální politiku můžeme charakterizovat jako soubor aktivit firmy, které směřují ke zlepšení pracovních a životních podmínek zaměstnanců, k zabezpečení nebo udržování jejich sociální suverenity a sociálního bezpečí, a to v rámci daných ekonomických možností organizace. ( Hála, 2000 ) Sociální politiku organizace lze analogicky odvodit z vymezení sociální politiky obecně. Sociální politika v novějším a širším pojetí představuje celospolečenskou činnost,která je součástí aktivit společenské odpovědnosti organizace. Nositelem konkrétních aktivit sociální politiky je ale stále oblast personálního řízení, personální útvar, který zabezpečuje povinnou, smluvní i dobrovolnou sociální politiku organizace. A to s dopady interními( zaměstnanci, odbory ) i externími (okolí podniku, stát ). Nástroje sociální politiky organizace by měly být svázány s výkonem zaměstnance resp. jeho přínosem pro firmu. Měla by vytvářet prostor pro kvalitní podnikovou kulturu. V tradičním pojetí byla sociální politika chápána spíše jako další možnost odměňování zaměstnance bez vazby na jeho výkon. Nástroje podnikové sociální politiky jsou poskytovány všem zaměstnancům bez ohledu na jejich preference. Personální plánování, analýzy pracovních míst, popis pracovního místa Pojem plánování obecně jde o cílevědomou činnost orientovanou do budoucnosti, plánujeme činnost, které má být dosaženo, stanovujeme cíle a prostředky, pomocí nichž má být cílů dosaženo. Stanovování si cílů a výběr prostředků k dosažení cílů je úkolem plánování. Plánování je tedy významným nástrojem podnikového řízení. Jak lze definovat personální plánování? Plánování lidských zdrojů: (Armstrong,2007 definice britský Institut of Personnel and Development ) : Systematický a kontinuální proces analýzy potřeby lidských zdrojů v organizaci, probíhající v měnících se podmínkách a vytváření personální politiky orientované na dlouhodobou efektivnost organizace. Je integrální součástí podnikového plánování a přípravy rozpočtů, protože náklady na lidské zdroje a perspektivní odhady lidských

8 zdrojů jednak ovlivňují dlouhodobé podnikové plány, jednak jsou jimi samy ovlivňovány. Podle Koubka (2007 ): Personální plánování ( plánování lidských zdrojů, plánování pracovníků ) slouží realizaci podnikových cílů tím, že předvídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatření směřující k současnému a perspektivnímu zajištění podnikových úkolů adekvátní pracovní silou. Lze říci, že personální plánování usiluje o to, aby podnik měl nejen v současnosti, ale zejména v budoucnosti pracovní síly: a) v potřebném množství b) s potřebnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi c) s žádoucími osobnostními charakteristikami d) motivované e) flexibilní,připravené na změny f) optimálně rozmístěné g) ve správný čas h) s přiměřenými náklady Personální plánování představuje proces předvídání, stanovování cílů a realizace opatření v oblasti pohybu lidí do podniku, z podniku a uvnitř podniku, v oblasti spojování pracovníků s pracovními úkoly v pravý čas na správném místě, v oblasti formování a využívání pracovních schopností lidí, v oblasti formování pracovních týmů a v oblasti personálního a sociálního rozvoje těchto lidí. ( Koubek, 2007) Plánování lidských zdrojů, probíhá v kontextu s trhem práce. Vnější trh práce lokální, regionální, národní, mezinárodní Vnitřní trh práce uvnitř firem Co je cílem plánování lidských zdrojů? Cíl plánování lidských zdrojů (Armstrong, 2007 ): - získávání a udržení potřebného počtu lidí s odpovídajícímu znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi - co nejlepší využívání lidských zdrojů - předvídání a předcházení problémům souvisejícím s nedostatkem či přebytkem pracovních sil - možnost rozvíjet a dobře vycvičené a flexibilní pracovní síly a tak přispívat je své schopnosti adaptovat se na nejisté a měnící se prostředí - snižování své závislosti na získávání pracovníků z vnějších zdrojů v případech,kdy nabídka pracovních sil s kvalifikací,která je pro organizaci klíčová, je nedostatečná

9 znamená doformulování strategie udržení si pracovníků a strategie rozvoje pracovníků. O účinnosti plánování rozhodují čtyři základní faktory ( Kociánová 2010 ): a) cíle specifikované budoucí stavy, jsou stanoveny v návaznosti na hlavní zájmy organizace b) akce jsou specifické činnosti,plánované pro dosažení cílů c) zdroje - určují se pomocí rozpočtů d) implementace zahrnuje určení pracovníků a jejich úkolů,které sledují realizaci plánu. Klasifikace plánů dle jejich různé podoby: ( Kociánová,2010 dle Koontz a Weihrich): Vize, strategie, taktiky, postupy, pravidla, programy V mnoha organizacích představuje základní plánovací nástroj rozpočet. Rozpočet = numerické stanovení očekávaných výsledků. Může být vyjádřen ve finančních jednotkách, v jednotkách produkce ap. Časové ohraničení plánů: a) krátkodobé, operativní šest měsíců, max.jeden rok b) střednědobé taktické, někdy označované jako manažerské rok, rok a půl c) dlouhodobé strategické, zpravidla nepřekračují dobu 3 roky Strategické plánování je zásadní pro udržení životnosti organizace. Podstata analýza současné a budoucí situace organizace, určení rozvoje organizace,určení prostředků k dosažení zamýšleného stavu. Strategické personální plánování vychází ze strategických cílů organizace. Plánování v personální oblasti Personální plánování stanovuje potřebu lidí k dosažení cílů organizace. Armstrong (2007 )odlišuje plánování lidských zdrojů od plánování pracovních sil.

10 Plánování lidských zdrojů vymezuje jako přístup týkající se širších záležitostí než je tomu u tradičního kvantitativního plánování pracovních sil. Koubek (2007 ) považuje za podstatné pro efektivní personální plánování dodržovat následující zásady: - personální plány musí navazovat na strategické plány v organizaci - organizační a personální plánování by mělo být časově sladěno ( při vytváření plánu činnosti by se mělo přemýšlet o personálních plánech - personální plánování by mělo být celoorganizační( celopodnikovou záležitostí ) Do jakých oblastí lze dělit personální plánování? Koubek ( 2007 ) dělí personální plánování do tří oblastí: - plánování potřeby pracovníků ( plánování poptávky ) - plánování pokrytí potřeby pracovníků ( plánování zdrojů ) - plánování rozvoje pracovníků ( zdroje pracovníků s potřebnými schopnostmi ) Koubek ( 2007 ) člení proces personálního plánování následovně: a) rozepsání plánovaných úkolů organizace b) odhad počtu, kvalifikační a další struktury pracovníků, potřebných k plnění plánovaných úkolů c) odhad počtu, kvalifikační a další struktury pracovníků, kteří jsou pro plnění úkolů k dispozici d) porovnání předchozích dvou odhadů, z čehož vyplývá potřena pracovníků e) sumarizace podkladů z organizačních jednotek v personálním útvaru f) vypracování plánů personálních činnosti,které mají zabezpečit vyřešení čisté potřeby pracovníků v organizaci. Kvalitní plánování závisí na kvalitě prognóz. Personální plánování vychází ze dvou prognóz. ( Kociánová, 2010 dle Koubek) - prognóza potřeby pracovních sil ( výrobní orientace organizace, trh práce,demografie, technologie, mobilita pracovních sil ) - prognóza zdrojů pracovních sil ( informace o současném stavu využívání pracovníků organizace, profesně-kvalifikační struktura pracovníků,flexibilita pracovníků,perspektivní vývojové tendence na trhu práce Jakou fázi personálního plánování lze označit za nejobtížnější a jaké jsou využívány metody k odhadu budoucí potřeby zaměstnanců?

11 Nejobtížnější fází personálního plánování je stanovení ( odhad ) perspektivní potřeby pracovníků. (Koubek, 2007 ) K odhadu budoucí potřeby pracovníků jsou využívány intuitivní a kvantitativní metody. - delfská metoda ( skupina expertů usiluje o shodu názorů na budoucí vývoj faktorů, které by mohly ovlivnit budoucí potřebu pracovníků v organizaci ) - kaskádová metoda ( úkoly organizace jsou postupně rozepisovány na nižší organizační úrovně a k jejich zajištění odhadují vedoucí od nejnižších úrovní,kolik budou potřebovat pracovníků,jaké a kdy) - metoda manažerských odhadů ( manažeři odhadují velikost a strukturu budoucí potřeby pracovníků). - kvantitativní metody - matematické a statistické, např. založené na analýza vývojových trendů. K odhadu pokrytí potřeby pracovníků se rovněž využívají intuitivní a kvantitativní metody. K odhadům potřeby pokrytí pracovníků z vnitřních zdrojů : - bilanční metoda (intuitivnější ) zjišťuje současný stav dle znaků, soulad mezi pracovními schopnostmi a pracovními místy - Markovova analýza ( kvantitativnější ) kvantifikuje pravděpodobnost pohybu pracovníků uvnitř i vně organizace. Odhad pokrytí potřeby pracovníků z vnějších spolehlivější. Opírá se o statistiku obyvatelstva. zdrojů je méně komplikovaný a je Pro jaké oblasti jsou zpracovávány personální plány? Dle Armstronga (2007 )by měly být zpracovány pro oblast: - zabezpečování lidských zdrojů - flexibility - snižování počtu pracovníků Dílčí personální plány: ( Koubek,2007): - získávání a výběru pracovníků - rozmisťování - vzdělávání a rozvoje - následnictví - odměňování a produktivity práce - penzionování a propuštění

12 - hodnocení Analýza pracovních míst Pracovní místo ( pozice, funkce ) - soubor úkolů a odpovědností, které má člověk na určitém pracovišti. ( Kociánová,2010 ) Pracovní role - úloha, kterou lidé při vykonávání práce hrají. Je to očekávání výsledků a požadavky na schopnosti ke splnění těchto očekávání. ( Kociánová, 2010 ) Analýza pracovních míst - je velmi důležitou činností v systému personálního řízení.je východiskem pro mnoho personálních činností.např. poskytuje informace k tvorbě popisů pracovních míst,ke specifikaci nároků na pracovníky apod. ( Kociánová,2010 ) Analýzu pracovního místa provádějí specialisté např. psycholog práce, ergonom, analytik práce. Počet pracovních míst určuje celkovou potřebu počtu pracovníků. Charakter a obsah práce na pracovních místech určuje potřebu profesně- kvalifikačních a dalších znaků pracovníka. Jak definujeme analýzu pracovního místa? Definice analýzy pracovního místa dle Koubka (2007):. Poskytuje obraz práce na pracovním místě a tím vytváří i představu o pracovníkovi,který by měl na pracovním místě pracovat. Při analýze pracovních míst jde o proces zjišťování, zaznamenávání,uchovávání informací o úkolech,metodách,odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce vykonává a o dalších souvislostech pracovních míst. Kde získáváme informace o pracovních místech? Zdroje informací o pracovních místech: pracovník na daném místě školení a zkušení pozorovatelé bezprostřední nadřízený pracovního místa specialisté na analýzu pracovních míst nezávislý odborník (např. ten, který vykonává stejnou práci jinde ) spolupracovníci či podřízení daného pracovního místa další odborníci, např.techničtí experti písemná dokumentace k danému pracovnímu místu ( původní popisy, pracovní deníky, informace o technických postupech apod. ) Od analýzy pracovního místa odlišujeme hodnocení pracovního místa ( tj.mzdové ocenění ) a hodnocení pracovníka.

13 Jak chápeme pojem hodnocení práce (hodnocení pracovního místa)? Dle Armstronga( 2007) poskytuje hodnocení práce základnu pro to, aby byla odměna spravedlivá a hraje významnou roli jako nástroj zásady, že za stejnou práci má být stejná odměna. Koubek hovoří o systematickém určování hodnoty každé práce či pracovní funkce ( místa) ve vztahu k jiným pracím či pracovním funkcím ( místům) v organizaci a jeho úkolem je zabezpečit vnitřní spravedlnost odměňování. ( Koubek,2000) Jde o stanovení hodnoty práce ne o hodnocení výkonu pracovníka. K hodnocení práce existuje řada přístupů,které dělíme na analytické (např.bodové hodnocení ) a neanalytické sumární. Jedna z těchto neanalytických metod je např. vnitřní poměřováníbenchmarking. Dle Armstronga (2007) je to,co lidé, když rozhodují o hodnotě prací, často dělají intuitivně, i když to nebývá v textech věnovaných hodnocení práce uváděno jako oficiální metoda hodnocení práce. Znamená porovnání sledované práce s jakoukoli modelovou prací existující v podniku, která je uznávána za správně zařazenou a odměňovanou. Porovnání se provádí na základě práce jako celku. ( ne analýza ) Ale benchmarking jako metoda porovnávání se používá i v jiných oblastech personální práce. Kromě vnitřního poměřování se používá i v tzv. vnějším poměřování = tržní oceňování. I zde můžeme hvořit o benchmarkingu. Příklady metod analýz pracovního místa: ( kriteriem výběru metody je účel,ke kterému má být využita ) metoda rozboru postupu ( postupové diagramy, grafy, schémata ) analyzují postup činnosti ( pohyb )pracovníka nebo materiálu. Používají se např. pro postup kooperace činností mezi spolupracovníky. metoda časové analýzy pracovního postupu ( např. Ganttův diagram ) umožňuje odvodit požadavky na činnosti člověka v závislosti na rozdělení funkcí např.umožňují zjistit a snížit rozsah prostojů, chyb. síťová analýza grafická metoda znázornění částí,které tvoří systém a vazeb mezi těmito částmi rozhovory s pracovníky na pracovních místech dotazníky - jsou vhodné,když je analyzován větší počet pracovních míst pozorování sledování pracovníka denní záznamy píší si pracovníci. Popis pracovního místa (Kociánová,2010 ) Úkolem analýzy pracovního místa je získávání informací o obsahu práce,jejích podmínkách a souvislostech pracovní činnosti na konkrétních pracovních místech.

14 Cílem analýzy pracovních míst je vytvoření popisů pracovních míst. K čemu potřebujeme popisy pracovních míst? Jsou využívány při realizaci řady personálních činností např. při obsazování pracovních míst, při vypracování pracovní smlouvy, v souvislosti s aktivitami rámci systému řízení pracovního výkonu stanovování cílů, hodnocení výkonu, plánování vzdělávání, kariéry, pravomoci, odpovědnosti. Jakou může mít strukturu popis pracovního místa? Název pracovního místa Přímý nadřízený Počet podřízených Zastupování ( koho zastupuje a kým je zastupován ) Vztahy k dalším pracovním místům v organizaci i mimo ni Účel pracovního místa Popis povinností na pracovním místě Odpovědnosti a pravomoci na pracovním místě Očekávané výsledky konkretizované výstupy práce Předpisy na práci na daném pracovním místě ( výčet zákonných a interních předpisů ) Technické prostředky a zařízení k práci Pracovní podmínky a případná rizika práce Jméno pracovníka zastávajícího pracovní místo, datum,podpis Na základě popisu pracovního místa je možné specifikovat nároky na pracovníka na tomto místě. Lze vytvořit kvalifikační profil pracovníka. ( vzdělání, zkušenosti, dovednosti, osobnostní předpoklady, fyzické předpoklady ). Získávání a výběr zaměstnanců Co je předmětem procesu získávání zaměstnanců a jaký je jeho cíl? Získávání pracovníků je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa v podniku přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato místa, a to s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu ( včas ). Spočívá tedy v rozpoznávání a vyhledávání vhodných pracovních zdrojů,informování o pracovních místech v podniku, nabízení těchto volných pracovních míst, v jednání s uchazeči, v získávání přiměřených informací o uchazečích a v organizačním a administrativním zajištění těchto činností. ( Koubek,2007 ) Obecný cíl: Získat s vynaložením minimálních nákladů takové množství a takovou kvalitu pracovníků, které jsou žádoucí pro uspokojování potřeby pracovních sil.

15 Získávání a pracovníků předchází různá strategická rozhodnutí o fungování firmy, analýzy trhu marketingové strategie apod. Moderní získávání zaměstnanců se dost odlišuje od tradičního označovaného jako nábor. ( z ruského nabor ). Celé získávání vycházelo pouze z hledisek pracovního místa. V procesu získávání proti sobě ovšem stojí 2 strany - na jedné straně organizace se svojí potřebou, na druhé straně pracovník, resp. uchazeč o práci se svojí potřebou. K tomu je nutno brát v potaz stávajících zaměstnanců člověk se začleňuje do sociálního prostředí organizace, do kolektivu, týmu spolupracovníků. Dle Koubka sestává postup při získávání zaměstnanců následující kroky ( Koubek, 2000) Identifikace potřeby ( analýzy PM, prognózy,..) Popis PM a jeho specifika Zvážení alternativ ( zrušení místa, pokrytí formou přesčasů, část. úvazek, DPP,DPČ, externí zdroje ) Výběr charakteristik, na kterých založíme výběr zaměstnanců personální marketing Identifikace potencionálních zdrojů Volba metod Volba dokumentů a info od uchazečů Formulace nabídky Uveřejnění nabídky Shromažďování dokumentů Předvýběr Seznam osob, pozvaných k výběrovému řízení Co je to personální marketing? Úsilí o dobrou zaměstnaneckou pověst by mělo mít koncepční charakter, V této souvislosti hovoříme o tzv. personálním marketingu někdy chápán jako ekvivalent pojmu získávání zaměstnanců. Může mít ale i širší význam. Koubek hovoří o pers. marketingu jako o nástroji formování personálu, tedy nejen jako ekvivalent získávání zaměstnanců, ale i z hlediska formování personálu a jeho stabilizaci v organizaci. Personální marketing je použití marketingové strategie v personální práci, zejména v úsilí o zformování a udržení potřebné pracovní síly v organizaci,která se opírá o vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace a výzkumu trhu práce ( Koubek, 2007). Co je to společenská odpovědnost firem? Corporate Social Responsible (CSR)

16 O problematice CSR se dnes hovoří stále častěji v rámci praxe, ale i v rovině teoretické. Rozumíme jí koncept, kdy firmy do svého podnikání zahrnují tzv. tři P- people, planet,profit. CSR znamená,že organizace vedle ekonomických zahrnují do svých strategií i cíle sociální a enviromentální. Organizace se stává přirozenou součástí svého okolí ( obce, regionu,..). Jaké jsou fáze získávání a výběru zaměstnanců ( pracovníků)? Fáze získávání a výběru: a) definování požadavků ( popis a specifikace pracovního místa, rozhodnutí o požadavcích a podmínkách zaměstnání ) b) přilákání uchazečů prozkoumání zdrojů ( vnitřní, vnější, inzerce, agentury,poradci) c) vybírání uchazečů - ( třídění žádostí, pohovory, testy,hodnocení uchazečů, AC,získávání referencí,příprava pracovní smlouvy ) ( Armstrong, 2007 ) K jednotlivým fázím podrobněji: Které činnosti provádíme v souvislosti s definováním požadavků na pracovníka? a) vycházíme z popisu pracovního místa a blíže specifikujeme toto pracovní místo, určujeme: co musí znát, včetně vloh a dovedností požadavky na chování a postoje ( aby odpovídaly kultuře organizace ) odborná příprava a výcvik ( odbornost a vzdělání ) zkušenosti, praxe zvláštní požadavky vhodnost pro organizaci další požadavky ze strany organizace ( cestování, pobyt mimo bydliště, neobvyklá pracovní doba apod.) možnosti splnit požadavky pracovníka ( kariéra, vzdělání, mzda, jistota zaměstnání) b) vytváříme profil pracovní role Profil pracovní role je v souvislosti se získáváním pracovníků rozšířen o informace o pracovních podmínkách ( mzda/plat, zaměstnanecké výhody, pracovní doba, místo výkonu práce, cestování..) Profil pracovní role poskytuje základnu pro specifikaci požadavků na pracovníka. Které činnosti provádíme v souvislosti s přilákáním uchazečů?

17 Jde o rozpoznání, vyhodnocení a využití nejvhodnějších zdrojů potenciálních uchazečů. Je dobré vypracovat předběžnou studii faktorů, které mohou přilákat nebo odradit potenciální uchazeče. Analýza slabých a silných stránek získávání pracovníků SWOT. (tato analýza byla vyvinuta na Stanford University v letech minulého století. SWOT analyzujeme: silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby. Při aplikaci v oblasti lidských zdrojů jsou silné a slabé stránky chápány jako analýza současnosti, příležitosti a hrozby jako analýza dalšího možného vývoje. Jaké jsou možné zdroje uchazečů pro obsazení pracovního místa v organizaci a jaké jsou výhody a nevýhody u jednotlivých zdrojů? a) vnitřní zdroje úspory, organizační změny, kariérní postup, zaměstnanci, kteří chtějí změnit pozici obecně. b) pokud nejsou vhodní lidé uvnitř organizace přistupujeme k hledání vhodných uchazečů z vnějších zdrojů: - volné pracovní síly na trhu práce, - absolventi škol, - pracovníci jiných organizací, kteří se rozhodnou změnit zaměstnání, - doplňkové zdroje : ženy v domácnosti,důchodci, studenti, zdroje ze zahraničí Obsazení pracovního místa z vnějších a vnitřních zdrojů má v obou případech své výhody i nevýhody. Výhody z vnitřních zdrojů: - znalost uchazeče - uchazeč zná organizaci - možnost postupu pro zaměstnance - nízké náklady na získání - rychlejší obsazení místa - atd. Nevýhody z vnitřních zdrojů: - omezený výběr - provozní slepota - rivalita kolegů - apod. Výhody z vnějších zdrojů: - širší nabídka

18 - pravděpodobnější uznání pracovníka zvnějšku - větší pracovní nasazení - zdroj know-how Nevýhody z vnějších zdrojů: - vyšší náklady na získání - delší doba pro obsazení místa - větší finanční požadavky nových pracovníků - blokace možnosti postupu vlastních pracovníků - neznalost organizace - apod. Jaké metody používáme při získávání uchazečů o obsazení pracovního místa? Volba metody závisí na tom, z jakých zdrojů se rozhodneme získávat zaměstnance, jaké jsou požadavky na uchazeče z titulu obsazovaného pracovního místa, jaká je situace na trhu práce, (zejména lokálním), jaké jsou, v souvislosti s výběrem, naše finanční možnosti, jaké pracovní místo a jak rychle potřebujeme obsadit. Většinou nabízené metody kombinujeme. Příklady metod: uchazeči se nabízejí sami jsou doporučeni přímo oslovíme vyhlédnutého jedince použijeme vývěsky, letáky inzerujeme ve sdělovacích prostředcích využijeme elektronickou inzerci - e-recruitment využijeme spolupráce se školami, při získávání absolventů škol je možno použít metodu campus recruinting získávání budoucích zaměstnanců přímo na půdě VŠ spolupracujeme se stavovskými organizacemi spolupracujeme s Úřadem práce využijeme služeb komerčních zprostředkovatelen práce personálních agentur ty většinou nabízení nejen získávání, ale i výběr, resp.předvýběr zaměstnanců. Dobré zprostředkovatelny mají znalost trhu práce, databáze potencionálně vhodných jedinců, zkušenosti s formováním poptávky a mohou poskytovat služby zlepšující proces výběru zaměstnanců. Personální agentura je komerční instituce pracující na principu úřadu práce. Její činností je m.j. zajištění poptávky společností po pracovní síle a výběr uchazečů o zaměstnání dle kritérií zadaných klienty. Na tuzemském trhu práce se pohybuje velké množství personálních agentur specializujících pouze na určité obory. Kromě standardních služeb nabízejí personální agentury také kariérní poradenství, personální audity, služby outplacementu, testování pracovních předpokladů, HR marketing a další.

19 Typy personálních agentur V České republice se personální agentury dělí podle cílových skupin uchazečů a podle způsobu jejich vyhledávání. Dálejsou uvedeny některé možnosti vyhledávání uchazečů: Přímé vyhledávání (Executive search) V poslední době velmi častý způsob vyhledávání zaměstnanců. Neformální název, který se už v českém personálním názvosloví domestikoval je headhunting (headhunter - z angl. lovec lebek). Jde o cílené oslovení pracovníka, který působí na identické či obdobné pracovní pozici u konkurence. Výhodou, kterou tento výběr zaměstnanců přináší, je oslovení kvalifikovaného a kvalitního zaměstnance, jehož není třeba nijak zaškolovat či připravovat. Headhunting je termín označující vyhledávání pracovníků na pozice ve středním a vyšším managementu cestou přímého oslovení potenciálního kandidáta.. V této souvislosti je vhodné zmínit pozici interim manager. Někdy společnost cítí, že úkol, který potřebuje vyřešit, přesahuje její možnosti. To je správná doba pro najmutí interim manažera. Je to osoba, která v určitém časovém horizontu vyřeší předem jasně daný ( definovaný ) úkol. Po dobu působení v organizaci má přesně definované pravomoci. Jde obvykle o velmi zkušené manažery, které si společnosti najímají právě pro jejich specifické odborné znalosti. Většinou řeší strategický projekt. Očekává se od něj nadhled, rychlé efektivní řešení problémů a nastavení principů dalšího fungování dané oblasti. Navrhuje i personální opatření. Využití databází Velká část personálních agentur hledá uchazeče i z pasivních zdrojů, kterými jsou buď interní databáze, databáze pracovních úřadů nebo online databáze internetových pracovních portálů, které nabízí registraci pro uchazeče zdarma. Inzerce pracovních pozic Výše zmíněné pracovní portály nefungují pouze jako online databáze uchazečů, ale současně jako inzertní místa pracovních příležitostí. Zájemce o inzerované zaměstnání může zaměstnavatele/personální agenturu kontaktovat buď prostřednictvím odpovědného formuláře, nebo přímo. Pro inzerenty jsou ve většině případů služby pracovních portálů zpoplatněny, pro uchazeče o zaměstnání jsou vždy zdarma. Inzerce pracovních pozic ale není jen věcí online portálů. Stále ještě je hojně využívána inzerce v tisku, kromě novin a časopisů se využívají i tiskoviny specializující se přímo na inzerci. Agenturní zaměstnání (Outsourcing zaměstnanců) Další činností některých personálních agentur je tzv. outsourcing zaměstnanců. Těchto služeb využívají zejména podniky, které mají požadavky na velké množství pracovních sil pro méně kvalifikované činnosti a často pouze na dobu určitou (sítě supermarketů atd.). Těmto

20 podnikům personální agentura poskytne požadované zaměstnance, kteří ale nevstupují do pracovního poměru s klientem, ale jsou zaměstnanci zprostředkovatelské agentury, která jim vyplácí mzdu. Za zaměstnance v tomto případě jedná agentura, a proto jsou veškeré zaměstnanecké výhody a bonusy závislé na smluvních podmínkách mezi klientem a agenturou.. Podmínky pro vznik agentur práce zabývajících se tzv. agenturním zaměstnáváním upravuje Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Připravovaná novela zákona o zaměstnanosti zavádí tzv. sdílené zaměstnání. Agentury práce budou moci zprostředkovávat zaměstnání ve spolupráci s Úřadem práce ČR. Agentura bude odměňována příspěvkem za každého uchazeče o zaměstnání, kterému zprostředkovává zaměstnání a bonifikována v případě, že umístí uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru na dobu neurčitou a také v případě udržení tohoto zaměstnání po dobu alespoň šesti měsíců. Stále častěji využívají personalisté při hledání vhodných kandidátů na volné pracovní pozice sociální sítě. Člověk hledající práci si zřizuje svůj profil na sociální síti. Např. na LinkedIn ( tu využívají personalisté nejčastěji) nebo Facebooku nebo Twitteru. O kandidátech leze na jejich profilu najít hodně informací. Personalisté nemusí spoléhat pouze na informace, které jim o sobě uchazeč sdělí sám, ale najdou i další informace hodnocení od bývalých spolupracovníků, od bývalých manažerů. V dnešní době tento způsob vyhledávání uchazečů přináší, dle personalistů, lepší výsledky než inzerce na serverech, které nabízejí pracovní příležitosti. A také personalistům šetří čas. Rovněž je uváděno, že uchazeči o zaměstnání jsou oslovováni raději přímo než přes personální agenturu. Úřad práce České republiky Zřizuje jej zákon č. 73/2011 Sb. Účinnost zákona je od datem účinnosti se zrušují původní (okresní ) úřady práce,zřízené podle zákona o zaměstnanosti ( zákon č 435/2004 Sb). Veškeré úkony v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory a dalších přebírá Úřad práce ČR. ÚP je správní orgán s celostátní působností, je členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Po připojení ČR k Evropské unii se Úřady práce ( dnes Úřad práce ) staly součástí sítě EURES.Jejím posláním je usnadňován mobilitu pracovních sil. EURES ( EURopean Employment Servicie Evropské služby zaměstnanosti ) nabízí veřejné služby zaměstnanosti

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Institut celoživotního vzdělávání ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV EMPLOYEES RECRUITMENT IN AN ALLOWANCE ORGANIZATION

Více

Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě Automechanika, a. s. Romana Meisselová

Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě Automechanika, a. s. Romana Meisselová Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě Automechanika, a. s. Romana Meisselová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je věnována problematice vyhledávání, výběru a

Více

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Bakalářská práce Veronika Fojtíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením. " R.Solow Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. * Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Markéta Stavinohová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou získávání,

Více

Personální management

Personální management SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Personální management distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Personální management Vydala Soukromá vysoká škola

Více

Projekt vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků ve společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Bc. Lucie Hanáčková

Projekt vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků ve společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Bc. Lucie Hanáčková Projekt vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků ve společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Bc. Lucie Hanáčková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je zpracování projektu ke zlepšení

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Personální činnosti ve vybraném podniku Bc. Alena Janečková Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Definice a charakteristika pojmů... 3 2. Faktory charakterizující práci... 12 3. Kvalifikační standardy... 17 4. Trh práce... 20 5. Role státu na trhu práce... 24 6. Role EU na trhu práce... 31

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení Pavla Šaterová Bakalářská práce 2013 0 1 2 PROHLÁŠENÍ:

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA . PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.3 Nábor a výběr zaměstnanců Tento sešit se zabývá výběrem zaměstnanců, požadavkem na jejich znalosti a schopnosti, na problematiku získávání nových pracovníků, jejich

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Nástroje personálního řízení společnosti TOP HOTEL PRAHA, a.s. Jana Dufková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Nástroje personálního řízení společnosti TOP HOTEL PRAHA, a.s. Jana Dufková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nástroje personálního řízení společnosti TOP HOTEL PRAHA, a.s. Jana Dufková Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Adaptace a adaptační program nových zaměstnanců ve vybraném podniku Makro Cash&Carry spol. s r.o. Jana Pokorná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ NA ÚŘADECH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE

PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ NA ÚŘADECH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Národní vzdě lávací fond Národní informační středisko pro poradenství PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ NA ÚŘADECH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více