Personální informační systémy jako služby ASP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Personální informační systémy jako služby ASP"

Transkript

1 Personální informační systémy jako služby ASP Jan Tomíšek, Michal Máčel Vema, a. s. Výstavní 17/ Brno Klíčová slova: ASP, personální informační systémy, PIS, systémy pro řízení lidských zdrojů, HR, zpracování mezd, služby IT, metriky Abstrakt: Personální informační systémy (PIS) jsou důležitou součástí informačního systému většiny středních a velkých organizací. Personální IS jsou v mnohém specifické. Jedná se zejména o časté legislativními změnami vynucené aktualizace, zřetelně kampaňovitý způsob práce a specifické vlastnosti z hlediska bezpečnosti. Příspěvek posuzuje možnosti poskytování služeb ASP v oblasti PIS s přihlédnutím k těmto specifickým vlastnostem. Obecně je možné konstatovat, že z organizačního hlediska jsou PIS pro služby ASP velmi vhodné a realizace takových služeb je relativně bezproblémová. Právě v oblasti PIS se nachází některé nové příležitosti, které dále zatraktivní poskytováni služeb ASP. Je to zejména možnost zvýšení přidané hodnoty pro uživatele formou dodávky dalších odborných služeb, nejen prostého aplikačního výkonu. Příspěvek se zamýšlí i nad vhodnými metrikami PIS pro účtování ASP služeb. 1. Personální informační systémy Za personální informační systém se považuje komplex aplikací určený pro řízení lidských zdrojů (Human Resources). Proto bývají tyto systémy často označovány jako systémy HR. Označení personální informační systém se zkratkou PIS je v ČR relativně nové. Tento název se však autorům jeví jako výstižný a srozumitelný. Je navíc oficiálním českým termínem Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS) a proto jej budeme používat i v tomto příspěvku. Pro pochopení specifických vlastností personálních informačních systémů je důležitý jejich vztah k systémům označovaným jako ERP (Enterprise Resource Planning). V odborné literatuře je tento vztah chápán různě. Některé prameny považují PIS za součást ERP, jiné za část samostatnou a za ERP považují zejména řízení výroby, logistiky a financí. Rovněž i výrobci ERP systémů se ve svém vztahu k PIS různí. Pro účely tohoto příspěvku budeme považovat PIS za součást ERP, neboť autoři se domnívají, že lidské zdroje jsou nedílnou a velmi významnou součástí zdrojů každé organizace. PIS tedy chápeme jako podmnožinu ERP systému. Z provozního hlediska má PIS s ostatními částmi ERP poměrně interakce. Existují zde relativně málo četné datové toky s relativně jednoduchou strukturou, typicky např. tok dat z mezd do účetnictví. Díky tomu je na našem trhu poměrně obvyklá situace, kdy je provozován PIS od jiného dodavatele, než je zbytek ERP systému. To rovněž vysvětluje, proč někteří výrobci ERP systémů PIS nenabízí vůbec, resp. ho z důvodů legislativních odlišností nenabízí na českém trhu. Organizací zde budeme rozumět libovolnou organizaci používající PIS, ať již privátní, státní či jinou bez ohledu na zaměření její činnosti. Personální informační systém je zpravidla budován okolo jádra, které je tvořeno aplikací pro výpočet mezd. Vzhledem k legislativou dané vysoké komplikovanosti výpočtu mezd v ČR, je prakticky pro každou organizaci nezbytné řešit tuto problematiku automatizovaně. Ruční výpočet je obtížně SYSTEMS INTEGRATION

2 JAN TOMÍŠEK, MICHAL MÁČEL realizovatelný již nad 20 pracovníků. Ostatní aplikace PIS jsou voleny vždy dle konkrétní velikosti a potřeb organizace. Členění do aplikací je u různých výrobců SW různé, ale systémy většinou shodně pokrývají oblast pro podporu personální evidence, systemizaci pracovních míst, řízení vzdělávání, bezpečnost práce, podporu pro nábor pracovníků, oblast evidence docházky a podobně. Dále PIS pro velké organizace nabízí manažerské nástroje pro analýzu, plánování, případně i prognózu vývoje lidských zdrojů. 2. Základní struktura PIS Nejpřirozenější členění PIS je na oblasti, které reflektují základní procesy personální práce. Komponenty PIS pak tyto oblasti různým způsobem pokrývají, podle toho jaká je architektura systému a do jaké hloubky je systém propracován. Oblasti personálních procesů lze obecně rozdělit do dvou skupin - na oblasti legislativně závislé, jejichž existenci zakládá některá zákonná nebo podzákonná norma, a na oblasti vycházející z potřeb personalistiky. Zatímco procesy z první skupiny oblastí jsou povinny provádět všechny organizace, procesy z druhé skupiny probíhají systematicky zpravidla jen ve velkých organizacích, kde se jim mohou v personálních útvarech náležitě věnovat. Tradičně byly personální procesy v doméně pouze odborných útvarů. S rozvojem intranetových technologií stále více roste význam přímého přístupu do PIS ze strany vedoucích pracovníků a vlastních zaměstnanců. Vzniká tím účinná zpětná vazba na kvalitu obsahu databáze PIS a lze distribuovat odpovědnost za data do míst, kde primárně vznikají. Rostou tím ale současně i nároky na nastavení přístupových oprávnění a na bezpečnost celého systému. V následujícím textu se zaměříme na personální procesy z pohledu jejich podpory v PIS. 2.1 Legislativně závislé oblasti personálních procesů Legislativně závislé procesy v personální práci probíhají na základě a v souladu s právními normami. Personální evidence Personální evidence je základní činnost personální práce. V PIS se jedná o správu kmenového souboru osob, kde jsou uloženy všechny jejich údaje. Údaje spravované v rámci personální evidence odpovídají osobnímu dotazníku a zpravidla zahrnují základní osobní údaje, adresy a spojení, rodinné příslušníky, evidenci dokladů, průběh předchozích zaměstnání a vzdělání, lékařské prohlídky, jazykové znalosti, důchody, změněnou pracovní schopnost a závazky k organizaci. Kvalitní PIS je otevřený možnosti definovat další individuální evidenční údaje a dokáže udržovat všechny údaje v časových řadách nejen v minulosti, ale i do budoucnosti. PIS v této oblasti zajišťuje jednoznačnou identifikaci osob a je portálem pro ostatní informační systémy z hlediska personálních údajů. Ostatní komponenty PIS zpravidla sdílí údaje kmenového souboru. Protože v informačním systému organizace je potřebné pracovat s údaji nejen zaměstnanců, ale i osob podobného typu (mandátní smlouvy, obchodní smlouvy), je vhodné, aby personální evidence nebyla přímo propojena se zpracováním pracovněprávního vztahu. Pracovněprávní vztahy Pracovněprávní vztah vznikne uzavřením pracovní smlouvy. Podle typu organizace může být podle zákona o mzdě, o platu nebo může jít o služební poměr. Tato skutečnost výrazně ovlivňuje další požadavky na PIS a jen málo řešení je tak komplexních, aby podporovala celou legislativu. Dalším požadavkem je, aby bylo možné pro jednu osobu definovat více souběžných pracovněprávních poměrů a podobně jako personální evidence v celé časové řadě. V oblasti pracovněprávních vztahů se 62 SYSTEMS INTEGRATION 2002

3 PERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JAKO SLUŽBY ASP řeší správa pracovních smluv, jejich dodatků a příloh, funkční a organizační zařazení, uzavírání dohod a vystavování jiných dokumentů, hodnostní postupy (služební poměr) a stanovení pracovní doby. Odměňování zaměstnanců Odměňování zaměstnanců je algoritmicky nejnáročnější oblast PIS. Dotýká se jí také velké množství předpisů a její správné fungování je ostře sledované jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany celé řady kontrolních orgánů. Výchozí část tvoří mzdové/platové zařazení v souladu s pracovní smlouvou. Jde o definici jednotlivých složek mzdy/platu (tarif, osobní, různé příplatky atp.) a jejich relaci k funkčnímu a organizačnímu zařazení zaměstnance. Za jednotlivé měsíce se musí vkládat podklady o odpracované a neodpracované době, různé typy jednorázových odměn a odchylek od standardního režimu. Hlavním procesem je výpočet mezd, který zpracuje všechna vstupní zadání a nachystá komplexní výstupy ze zpracování. Jde o zaúčtování výsledků do účetnictví, vygenerování převodních příkazů zaměstnancům, zákonné odvody, požadované srážky a vytvoření podkladů pro další výstupy a analýzy. Nejkvalitnější PIS dokáží nejen komplexně zpracovat aktuální měsíc, ale připustí i libovolné opravy do minulosti. Na základě těchto oprav provedou kompletní přepočet opravovaných měsíců a vyhodnotí důsledky. Toto dokáží i v případě, že v době, kdy provádíme opravu, platila jiná legislativní pravidla než ve zpracovávaném měsíci. Nejsou proto nutné žádné ruční korekce výpočtu, které bývají zdrojem nejčastějších chyb. Evidence docházky Zákoník práce ukládá zaměstnavateli evidovat pracovní dobu zaměstnanců a stanoví poměrně komplikovaná pravidla pro výpočet bilance odpracované doby a nároky na různé druhy příplatků. PIS v oblasti evidence docházky počítá s ohledem na pracovní rozvrh intervaly přítomnosti a nepřítomnosti jednotlivých zaměstnanců na pracovišti tak, aby na konci měsíce vznikly informace o celkové odpracované a neodpracované době (nemoc, dovolená, absence atd.), které tvoří podklady pro výpočet mezd. Aplikace pro evidenci docházky je zpravidla doplněna o elektronická zařízení, která sbírají atributované elementární docházkové události (příchody a odchody) jednotlivých pracovníků. Tak vzniká integrovaný elektronický docházkový systém (EDS), který výrazně automatizuje proces přípravy podkladů pro výpočet mezd. Jak se ještě zmíníme, EDS má z hlediska implementace i provozu v rámci PIS mnohá specifika, která nelze přehlížet. Statistika a výkaznictví V personální oblasti existuje řada statistických výkazů, které je organizace povinna předkládat statistickému úřadu, Ministerstvu práce a sociálních věcí a příp. svému rezortnímu ministerstvu. Kromě těchto závazných výstupů bývá obvyklé, že si organizace definuje vlastní vnitřní výkazy. Výsledné výkazy se vytvářejí ve formě sestav nebo datových rozhraní. U vnitřních výkazů je vhodná datová forma umožňující následné počítačové zpracování nebo publikování v Intranetu (formát XML, Excel apod.). Péče o zaměstnance a sociální fondy Organizace mohou pro své zaměstnance vytvářet sociální fondy, které mají vnitřní směrnicí definované plnění a pravidla pro čerpání prostředků z fondu. Zaměstnanec tím získává tzv. zaměstnanecké výhody (benefits). PIS může nabídnout podporu pro správu sociálního fondu. Kromě prosté evidenční úlohy a vedení účtu fondu s vazbou na účetnictví se jedná zejména o sledování SYSTEMS INTEGRATION

4 JAN TOMÍŠEK, MICHAL MÁČEL pravidel nároku čerpání a hlídaní definovaných limitů. Systém má vazbu na zpracování mezd a příp. jiné subsystémy. 2.2 Oblasti procesů vycházející z potřeb personalistiky V této skupině personálních procesů jsou zařazeny ty, které bezprostředně nevyplývají z legislativy. Jedná se o procesy, které jsou obvyklou součástí personální práce. Systemizace a organizační uspořádání Základní funkce PIS v této oblasti je vytvoření, plánování, evidence a srovnávání tzv. systemizovaných míst v rámci organizační struktury. K systemizovaným místům lze přiřadit konkrétní osoby a získat tak přehled o obsazenosti s možnou vazbou na výběrová řízení. Pokud k systemizovaným místům přiřadíme formu odměňování, získáme možnost modelovat mzdové náklady v závislosti na variantě organizačního uspořádání a porovnávat plánované náklady se skutečností. K typickým výstupům PIS patří tisk organizačních schémat a vazba na organizační řád. Vzdělávání Procesy vzdělávání se týkají řady pracovníků. Organizační pracovníci definují vztah mezi systemizovanými místy a požadovaným profilem vzdělání, personalisté stanovují plán osobního rozvoje, pracovník z útvaru vzdělávání řídí vzdělávací proces plánuje jednotlivé akce, zajišťuje přihlašování zaměstnanců a sleduje výsledky akcí. Součástí těchto činností je také sledování nákladů na vzdělávání. Rozvinutá řešení PIS mají také podporu pro kompletní logistiku vzdělávacích zařízení (lektoři, rozvrhy, ubytování, stravování, doprava, atd.) včetně automatického přihlašování na kurzy a zprávy o výsledku absolvování kurzů. Evidence o uchazečích o zaměstnání, o výběrových řízeních Tato oblast se někdy nazývá personální marketing. PIS zde eviduje na jedné straně volná pracovní místa včetně jejich popisu a na druhé straně spravuje databázi zájemců o práci. Pro jednotlivá výběrová řízení vytváří nabídky volných míst, vyhledává a eviduje uchazeče, vytváří podporu pro automatizovaný výběr vhodného uchazeče a zajišťuje související korespondenci. Vybraný uchazeč je pak automaticky převeden do personální evidence. Hodnocení zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců je proces, kterému může PIS vytvořit podporu v oblasti stanovení kritérií hodnocení, sběru a evidence výsledků hodnocení a základního automatizovaného vyhodnocení výsledků. Statistické a manažerské nástroje Poslední významnou součástí personálních informačních systémů jsou statistické a manažerské nadstavby, které umožňují vícerozměrnou analýzu zvolených ukazatelů. Kromě standardních analytických nástrojů můžeme do této oblasti zařadit také specializované nástroje pro modelování a prognózu personálních ukazatelů. Tyto nástroje patří z části do kategorie MIS, a proto se jimi nebudeme podrobněji zbývat. Ostatní 64 SYSTEMS INTEGRATION 2002

5 PERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JAKO SLUŽBY ASP Kromě výše uvedených oblastí existují i další, které uvedeme alespoň výčtem tak, aby si čtenář mohl udělat rámcovou představu o rozsáhlosti problematiky personálních informačních systémů. Jsou to komponenty pokrývající zpravidla stejnojmenné procesy: Bezpečnost práce, Evidence pracovních pomůcek, Správa čipových karet, Plánování směn, Cestovní příkazy, ale patří sem i podpora pro plánování a čerpání lidských zdrojů v rámci projektového řízení. Jistě bychom nalezli mnoho dalších dílčích komponent, které by bylo možné označit za součást PIS. 3. Specifika PIS Podívejme se nejprve, jaké jsou specifické vlastnosti personálních informačních systémů a čím se odlišují od ostatních složek ERP či třeba CRM (Customer Relationship Management) systémů. Budeme se zbývat těmi specifiky, která jsou relevantní z pohledu poskytování služeb APS v této oblasti. 3.1 Dopady legislativy Legislativa se do problematiky personálních informačních systémů promítá v několika směrech a její dopady jsou zásadní. Problematika odměňování, evidence docházky, pracovněprávních vztahů atd. je v České republice velmi složitá. Kromě zákonů s většinou převážně kogentních (smluvně neupravitelných) ustanovení, je tato oblast upravena vyhláškami mnoha ministerstev a dalších institucí, které organizacím stanovují závazné postupy v oblasti daňové, v oblasti zdravotního a sociálního pojištění, statistického výkaznictví apod. Dalším specifickým problémem je vysoká četnost změn s dopadem do oblasti PIS, které v systému legislativních norem prakticky neustále probíhají. Četnost je naprosto nesrovnatelná s ostatními oblastmi pokrývanými ERP systémy. Komplikace plodí i relativně obtížná předvídatelnost obsahu a termínů platnosti legislativních změn. Je zřejmé, že tento stav nutí výrobce aplikací k časté publikaci nových verzí jejich produktů a uživatele k následné časté instalaci nových verzí. Tento proces je navíc z výše uvedených důvodů jen omezeně plánovatelný. Na výpočet mezd a ostatní procesy mají rovněž dopad i interní směrnice organizace a např. kolektivní smlouvy, které v rámci dispozitivních ustanovení příslušných legislativních norem upravují konkrétní případy. Poznámka: Komplikovaná a neustále se měnící legislativa je také relativně velkou barierou při vstupu na trh personálních informačních systémů v ČR. 3.2 Implementace Problematika implementace PIS je z několika důvodů poněkud odlišná od implementace ostatních součástí systémů ERP. Většina těchto důvodů přináší spíše výhody než nevýhody. Prvním důvodem je skutečnost, že personální informační systém má zpravidla oproti ERP systémům relativně malý počet uživatelů vzhledem k počtu pracovníků. Tím míníme uživatele, kteří do sytému vstupují aktivně a provádí v něm rozsáhlejší změny a zpracování. Uživatelé jsou navíc obvykle zřetelně specializovaní a dobře znají problematiku procesů (typicky mzdová účetní), které mají být systémem podporovány či spravovány. Výhodou pro implementaci zejména v oblasti odměňování, ale nejen tam, jsou velmi precizně legislativně definované požadavky na chování aplikací a z toho plynoucí sice široká, ale přece jen limitovaná množina legálních požadavků uživatelů budoucího PIS. Jednotlivé implementace jsou pak závislé na charakteru organizace (škola, statní nemocnice, výrobní organizace apod.) a lze je do jisté míry typizovat. Typizace zřetelně zvyšuje pravděpodobnost úspěšné implementace. Implementační tým, má-li dostatečné zkušenost, je schopen vyjít z pro organizaci typického standardu a ten vhodně SYSTEMS INTEGRATION

6 JAN TOMÍŠEK, MICHAL MÁČEL rozšířit dle interních směrnic konkrétní organizace. Tento postup zřetelně zmenší počet opomenutí a chyb v implementačním projektu a umožňuje tak zrychlit proces implementace. Tato výhoda dobře vynikne například ve srovnání se systémem pro řízení logistiky, který je často zcela specifický i u velmi podobných organizací. Z hlediska implementace je důležitý i vztah PIS k interním procesům v organizaci. Byť přesnost a správnost vyplácených mezd je velmi důležitá a právně vymahatelná, není tento proces pro existenci organizace klíčový. Odměňování vlastních zaměstnanců jistě není pro organizaci hlavním procesem a proto drobné případné implementační potíže nemají fatální dopady a neohrožují bezprostředně tvorbu produktu organizace. To platí také o ostatních personálních procesech. Výhodou PIS je i to, že jej díky malým funkčním vazbám lze bez obtíží implementovat po jednotlivých aplikacích. Výjimkou z výše citovaných výhod je však docházkový systém. Přistoupíme-li na obvyklé pravidlo, které říká, že informace mají do IS vstupovat co nejblíže místu, kde přirozeně vznikají, nutně nastane situace, kdy všichni vedoucí pracovníci musí udržovat a ověřovat docházková data svých podřízených v rámci liniových struktur. Jen ti totiž ví, kdo z jejich zaměstnanců kdy byl či nebyl přítomen na pracovišti. Správná implementace docházky proto postihne celý střední a vrcholový management, což ve větších organizacích bývají i stovky lidí. A to ještě pomíjíme zákonný nárok všech zaměstnanců nahlížet do evidence vlastní docházky. Další zřetelně specifickou vlastností implementace docházkového systému je vysoká míra přinejmenším pasivní rezistence prakticky všech pracovníků organizace, pro které implementace obzvláště prvního docházkového systému znamená jisté - byť pro mnohé jen potenciální - zmenšení manipulačního prostoru. Proto je silná a viditelná vůle vrcholového vedení k úspěšné implementaci ještě významnější než u implementace klíčových komponent ERP. Zatímco neúspěšné implementace ostatních aplikací tvořících PIS jsou spíše výjimkou, u docházkových systémů jsou z uvedených důvodů zřetelně četnější. 3.3 Nerovnoměrnost zpracování V ostatních systémech bychom asi s obtížemi hledali tak zřetelně kampaňovitý a cyklický způsob práce, jaký probíhá v PIS. V období od konce měsíce do výplatního termínu, který bývá obvykle někde mezi 5. až 15. dnem v následujícím měsíci, probíhá intenzivní zpracování podkladů tak, aby mohly být vyplaceny mzdy. Pokud organizace provozuje docházkový systém, týká se ho tato kampaň také. V té době rovněž probíhá více personálních procesů, jelikož nástupy a odchody pracovníků díky úpravě v zákoníku práce často padají právě na konec měsíce. Zde je však v posledních letech přece jen pozorovatelné jisté rozvolnění způsobené požadavky na mobilitu pracovních sil, které jsou dány přirozenými potřebami ekonomiky. Pravidelné nerovnoměrnosti umožňují jednodušší plánování servisních činností a třeba vzdělávacích akcí obsluhujícího personálu mimo kritická období. 3.4 Bezpečnost a spolehlivost Personální informační systémy jsou v mnoha pohledech specifické i v otázkách bezpečnosti a spolehlivosti. Pro mnoho vedoucích pracovníků je představa uložení dat za hranicemi prostor jejich organizace stále těžko představitelná právě z důvodů jejich bezpečnosti. To platí samozřejmě i o datech PIS. Překvapivě, byť by se na první pohled zdálo, že tomu právě naopak, představuje pro organizaci únik dat z personálního informačního systému vně organizace menší hrozbu, než např. únik dat z CRM. Jednak PIS nespravuje data hlavního resp. hlavních procesů, ale ani neobsahuje pro konkurenci příliš užitečné údaje. Typicky za citlivé a velmi chráněné jsou považovány informace o odměňování 66 SYSTEMS INTEGRATION 2002

7 PERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JAKO SLUŽBY ASP pracovníků, zejména vedoucích. Obvyklou výši mzdy na běžných postech však lze na trhu práce zjistit rešeršní činností asi snáze než napadením systému konkurenční společnosti. Navíc bez rizik. Zjištění platových nároků konkrétního získávaného pracovníka na určitý post je snazší realizovat prostým dotazem. Informace o výši mezd proto mají paradoxně větší hodnotu uvnitř organizace, kde jejich únik může být zdrojem vážných interpersonálních konfliktů. A častým původcem interních úniků jsou pak pracovníci IT, kterým totiž prakticky nelze v přístupu k datům PIS zabránit. Tento pohled je pohledem více ze strany komerčního světa a lze konstatovat, že poněkud citlivější na únik personálních údajů směrem vně jsou úřady a instituce financované z veřejných rozpočtů, kde takové úniky jsou zpravidla intenzivně medializovány. Nespornou výhodou PIS v otázce bezpečnosti je i skutečnost, že ochrana osobních údajů je v ČR upravena zákonem (zákon č. 101/2000 Sb.). Neoprávněná manipulace s takovými údaji je sankcionována vysokými pokutami a může být extrémně kvalifikována jako trestný čin. Rovněž na spolehlivost PIS je možné pohlížet ze strany procesů, které spravuje. Odtud již není daleko k prosté úvaze, že vyjma mzdového systému několik dnů před výplatou mezd a docházkového systému, který pracuje v reálném čase a proto vyžaduje prakticky nepřetržitou funkčnost, nejsou kratší provozní výpadky příliš kritické. Tyto skutečnosti mají pozitivní dopad do menších nároků ve smlouvách SLA (Service Level Agreement smlouva o úrovni služby). 4. Koncepce PIS jako služby ASP V této kapitole budeme vycházet z předchozího popisu specifických vlastností personálního informačního systému a nastíníme možnosti, jak může být organizováno poskytování aplikací tvořících PIS formou služeb ASP. V úvahu připadají dvě varianty, kde druhá z nich je novou zajímavou příležitostí typickou právě pro oblast personálních informačních systémů. 4.1 Základní koncepce služby ASP Základní koncepce poskytování služeb ASP se principiálně neodlišuje od koncepcí obvyklých při poskytování ostatních aplikací touto formou. Poskytovatel je vlastníkem licencí a serverové infrastruktury. Příjemce služby je vlastníkem počítače, na kterém je provozována klientská část aplikace (internetový prohlížeč nebo tenký klient), a platí poskytovateli cenu za poskytovaný aplikační výkon. Poskytovatel je prostřednictvím smlouvy SLA zavázán k poskytování svých služeb v dané kvalitě (dostupnost, doba odezvy, reakční doba na poruchy atd.) a k zajišťování bezpečnosti dat. Poskytovatel rovněž zajišťuje technické konzultace. Poskytovatel může být organizace zvenčí, ale často to bývá i vyčleněná organizační složka organizace samotné. 4.2 Koncepce služby ASP s přidanou hodnotou Koncepce služby ASP a přidanou hodnotou je novou příležitostí na trhu služeb ASP a lze ji považovat za nejvyšší stupeň ASP. Platí zde vše, co bylo řečeno pro základní koncepci, ale poskytovatel je zároveň dodavatelem odborných služeb. Vhodným příkladem takového dodavatele je zpracovatel mezd, ale může to být i jakýkoliv další dodavatel odborných znalostí potřebných pro průběh dalších personálních procesů. V případě zpracování mezd za ideálních podmínek slouží docházkový systém jako zdroj podkladů pro vlastní zpracování. Docházkový systém může být provozován v běžném režimu nebo lépe rovněž jako služba ASP. Míra a způsob komunikace a součinnosti mezi příjemcem a dodavatelem mohou být stanoveny individuálně. Jednotlivé případy se budou lišit v objemu a typu informací, které jsou do systému vkládány příjemcem služby, resp. jsou předávány ve formě papírových či jiných podkladů. Výsledkem zpracování jsou pak připravené výplatní lístky, připravené dávky převodních příkazů pro zaslání do banky k proplacení a ostatní podklady a výkazy. SYSTEMS INTEGRATION

8 JAN TOMÍŠEK, MICHAL MÁČEL Za těchto okolností zpravidla poskytovatel rovněž poskytuje konzultační činnosti a provozuje technickou i aplikační podporu (Help Desk). Vlastním zpracovatelem nemusí nutně být subjekt poskytovatele, nýbrž se může jednat o přímou smluvní spolupráci mezi příjemcem služby a zpracovatelem. Lze však předpokládat, že velká část zákazníků si bude na tyto činnosti přát jediného partnera, a to poskytovatele. Zajímavý je i model, kde vlastní zpracovatelé jsou samostatné subjekty, nicméně své služby poskytují na smluvním základě prostřednictvím poskytovatele. Obdobným způsobem mohou být jako přidaná hodnota poskytovány i služby personálních agentur, kde personální agentura získává přímý přístup k personálním procesům zákazníka a zákazník naopak má průběžný přehled o aktivitách personální agentury. Prakticky nic nebrání ani tomu, aby se personální agentura sama stala poskytovatelem služby ASP pro své zákazníky. Koncepce ASP s přidanou hodnotou přináší i další nezanedbatelnou výhodu. Je totiž pravděpodobné, že organizace poskytující službu ASP v tomto rozsahu (zejména je-li současně výrobcem produktu) má s aplikacemi PIS zřetelně větší zkušenosti, než běžné oddělení IT, které obsah aplikací zpravidla programově nezajímá. V klasickém modelu zcela bez ASP (se základní koncepcí ASP je situace obdobná) je totiž IT oddělení zodpovědné pouze za obecnou funkčnost aplikace a provozní prostředí, kterému dobře rozumí. Vlastní provoz jednotlivých aplikací je podporován externími konzultanty, kteří naopak dobře rozumí např. metodice výpočtu mzdy v dané aplikaci. V případě potíží je pak uživatel často vystaven protichůdným tvrzením obou stran a v roli arbitra se snaží donutit jednu či druhou stranu k takovým krokům, které povedou k odstranění problému. Je-li tedy poskytovatel služby zároveň dodavatelem odborných služeb, pak má uživatel na celou správu jediného partnera a nemůže být vystaven uvedeným tlakům. A to je jistě nezanedbatelná výhoda. Obr. 1 Obrázek 1 ilustruje možné vztahy mezi organizací a poskytovatelem služeb ASP v různých variantách od klasické koncepce provozu PIS v organizaci, přes základní koncepci PIS jako služba ASP, až po koncepci PIS jako služba ASP s přidanou hodnotou. Obrázek dobře vystihuje i pravděpodobný vývoj problematiky PIS v čase. 5. Metriky pro oceňování služeb ASP Jednou z klíčových podmínek úspěchu nového produktu na trhu je vždy jeho správně stanovená cena. Správná je taková cena, která je ze subjektivního pohledu vnímána oběma účastníky směny jako spravedlivá; tedy odpovídající na jedné straně vynaloženému úsilí a na straně druhé očekávaným přínosům. U služeb ASP se nejedná o jednu cenu, nýbrž o průběžný způsob stanovování ceny, který 68 SYSTEMS INTEGRATION 2002

9 PERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JAKO SLUŽBY ASP zohledňuje různé míry intenzity využívání aplikací. Proto se pokusíme nalézt metriky, které budou mít požadované vlastnosti. 5.1 Metriky využívání aplikací V případě systému ERP je problematické nalézt universální tvrdou metriku, která určí cenu za využívání platnou v celém systému. Zdá se, že universální metrikou by mohl být snad objem databáze, ale při bližším ohledání nalezneme zásadní nedostatky této metriky. Třeba to, že vůbec nic neříká o počtu transakcí v systému, které zatěžují technickou infrastrukturu. Proto v případě fakturace bude pravděpodobně základem metriky počet dokladů, ve skladovém hospodářství to bude zřejmě počet pohybů ve skladu a třeba v účetnictví počet řádků účetního deníku, to vše vždy za jednotku času. Navíc bude asi potřebné - aby byla dobře zohledňována intenzita využívání systému - zavést metriku typu počet současně přistupujících uživatelů. Ale je nutno si uvědomit, že i metrika typu počet dokladů je velmi diskutabilní, neboť organizace může produkovat méně faktur, zato s mnoha položkami atd. Touto metodou zpřesňování se metriky velmi komplikují a stávají se nepřehlednými. A nepříjemné je, že právě tyto metriky jsou nezbytnou součástí smluv o poskytování ceny. 5.2 Metriky vhodné pro PIS Diametrálně odlišná situace je v oblasti personálních informačních systémů. Zde se totiž nabízí metriky založené na počtu zpracovávaných osobních čísel, které elegantně oceňují intenzitu využívání celého PIS. Jinými slovy tyto metriky všestranně oceňují skutečnou celkovou intenzitu čerpání aplikačního výkonu PIS. Je tomu tak ze dvou důvodů. Jak jsme již uvedli dříve, je významná část PIS silně regulována legislativně. Je proto možné odhadnout množství transakcí v systému vzhledem k počtu osobních čísel. Takováto metrika navíc přirozeným způsobem zohledňuje i počet uživatelů. Lze totiž bez zásadní chyby například prohlásit, že bude-li se organizace chovat efektivně, tak bude mít na zhruba 250 osobních čísel právě jednu mzdovou účetní, tedy jednu uživatelskou licenci a jeden přístup do databáze. Počítání licencí je tedy zbytečné, jelikož počet uživatelů systému atd. je v podstatě lineárně závislý na počtu osobních čísel. Proto pro přiměřeně přesné ohodnocení čerpání aplikačního výkonu postačí následující metrika. Metrika založená na počtu osobních čísel Metriku vycházející z počtu osobních čísel lze formalizovat obecně takto: c = p a f a (o), kde c je cena hrazená příjemcem služby za jednotku času, p a je parametr zohledňující konkrétní typ aplikace (mzdy, personalistika ), f a je cenová funkce pro konkrétní typ aplikace a o je počet osobních čísel. Cenová funkce je obvykle podlineární a reflektuje tak výnosy z rozsahu na straně poskytovatele. Takto zkonstruovaná funkce umožňuje přesně nastavit správné platby za využívané služby, které se pro jednotlivé aplikace mohou liší. Jednotkou času, za který je metrika vyhodnocována je zpravidla jeden měsíc. Metrika je funkční i v případě služby ASP s přidanou hodnotou. Stačí stanovit správně p a, resp. i f a tak, aby odrážela i náklady na odborné služby. Ty mají totiž obdobné chování jako ostatní uvažované náklady. Koeficient fluktuace Metriku lze ještě vylepšit tzv. koeficientem fluktuace, který zohledňuje skutečnost, že nástup a odchod zaměstnance generuje na systém větší požadavky, než jaké odpovídají průběžnému zpracováni. Koeficient fluktuace může být formalizován např. takto: SYSTEMS INTEGRATION

10 JAN TOMÍŠEK, MICHAL MÁČEL n + o k =, z kde n je počet nástupů pracovníků v běžném měsíci, o je počet odchodů pracovníků v běžném měsíci a z je celkový počet zpracovávaných osobních čísel na začátku běžného měsíce. Takováto konstrukce vychází z úvahy, že nástup i odchod pracovníka jsou administrativně obdobně náročné a zohledňuje jak růst, tak i případný pokles počtu pracovníků. Koeficientem k se násobí cena dána metrikou vycházející z počtu osobních čísel. Aplikace koeficientu fluktuace je důležitá zejména u služeb ASP s přidanou hodnotou, kde odborné kapacity jsou fluktuací významněji zatěžovány. Naopak u základní koncepce služeb ASP je možné jej pro jednoduchost i zanedbat. Metrika zohledňující fluktuaci Celková cena služby C hrazená za období jednoho měsíce se potom vypočte následovně: C = (1+ k)c. Metrika je průhledná, srozumitelná a její princip proto nemůže být důvodem sporů mezi příjemcem a poskytovatelem. Z hlediska úhrady za intenzitu využívání licencí a případnou přidanou hodnotu není již potřeba zavádět žádné další metriky. Lze ještě uvažovat o aktivačním poplatku za zřízení služby, který však slouží k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti se smluvním zajištěním a inicializací služby ASP a během provozu se již nevyskytuje. Ostatní metriky Na obchodní vztah pak budou pochopitelně formou SLA aplikovány další z oblasti ASP již dobře známé tvrdé metriky týkající se např. kvality služby, ať se již jedná o dostupnost, rychlost odezev atd. Dle potřeby mohou být aplikované i měkké metriky. Smlouva pak bude zpravidla mít i inflační doložku. K tvrdé metrice dostupnosti je vhodné dodat, že u personálního informačního systému je třeba zohlednit zřetelně kampaňovitý charakter práce, kdy hodinový výpadek v druhé polovině kalendářního měsíce je prakticky bezvýznamný, ale den před výplatou mezd může mít významné negativní dopady. 6. Přínosy provozu PIS jako služby ASP V tomto okamžiku se již můžeme kvalifikovaně zamyslet nad přínosy provozování personálních informačních systémů jako služby ASP. Ostatní obecné výhody ASP jako takového samozřejmě stále platí i v oblasti PIS a budeme je proto zde připomínat jen okrajově. 6.1 Nákladové hledisko V obecné rovině jsou z nákladového pohledu výhody PIS provozovaného jako služba ASP stejné jako u ostatních služeb ASP resp. u outsourcingu. Je to dáno výnosy z rozsahu, kdy poskytovatel rozpouští náklady do většího počtu řešení. I v extrémní poloze, kdy náklady klesnou málo nebo zůstanou na stejné úrovni, lze právem očekávat vyšší kvalitu služby danou výrazně většími možnostmi efektivnějších investic do moderní infrastruktury a vzdělání personálu na straně poskytovatele, které by individuálnímu příjemci zůstalo z finančních důvodů nedostupné. 70 SYSTEMS INTEGRATION 2002

11 PERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JAKO SLUŽBY ASP Při poskytování služeb ASP s přidanou hodnotou se objeví nová výhoda, která činí toto řešení velmi atraktivním pro široký tržní segment menších organizací. Jak již bylo zmíněno, mzdová účetní je schopna ošetřit cca 250 osobních čísel. Pro organizaci s např. 50 pracovníky je plné vytížení mzdové účetní viditelně problematické a zajišťování jejího nezbytného a průběžného vzdělávání je v poměru k výslednému výkonu vysloveně neekonomické. Možná řešení jsou dvě. Mzdovou účetní lze pověřit i jinými úkoly, což však obvykle má negativní dopad na kvalitu její původní práce, nebo proces outsourcovat. Nynější rychlý rozvoj komunikačních technologií nahrává i u malých organizací právě ASP s přidanou hodnotou. Výkon mzdové účetní pak může být sdílen více organizacemi a efektivnost její práce pochopitelně vzroste. Touto metodou má příjemce navíc neustálý přístup k údajům v PIS uloženým. 6.2 Implementace a technický provoz Popsaná typizace implementací personálních informačních systémů je při využívání služeb ASP ještě výraznější, neboť odpadají problémy s jinak docela pestrou technickou a systémovou infrastrukturou zákazníka. Tato část implementace u poskytovatele ASP je rutinní záležitostí probíhající ve známem prostředí, které má zcela pod kontrolu. Nová implementace pak většinou neznamená celou instalaci aplikací, ale jedná se jen o rozšíření konfigurace, která umožní provoz dalšího zákazníka. Tato skutečnost má i pozitivní dopady do nákladů na implementaci. Časté změny legislativy vynucují i časté nové verze aplikací. Nasazení těchto verzí je obvykle nezbytné již od dalšího zpracování mezd. Nové verze aplikací navíc přinášejí nejen nové verze aplikačního kódu (algoritmů), ale rovněž i změny datových struktur, které vyžadují konverze. Při klasickém modelu však prakticky není v silách celkových dostupných konzultačních kapacit provést stovkám, či tisícům zákazníkům instalaci nové verze aplikace a mnohdy i celého PIS v tak krátké době. Tuto citlivou operaci si pak zákazník musí provádět sám, což není příliš žádoucí a je to v příkrém rozporu se stále rostoucí poptávkou po takových odborných službách. Tento problém je službou ASP řešen zcela a s minimálními náklady. 6.3 Bezpečnostní a spolehlivostní hlediska Vzhledem k citlivosti personálních údajů zejména uvnitř organizace je jejich vytěsnění vně organizace přímo žádoucí. Tím, že veškeré databáze jsou uloženy mimo dosah interních správců, je dobře zajištěno, že nehrozí únik nejobvyklejší cestou, tedy selháním lidského faktoru s vysokými přístupovými právy. Správa klientského pracoviště bývá u modelu ASP prakticky nulová a činnosti správců jsou zde proto minimální. Tak je zřetelně omezen únik i v tomto místě. Ostatní hlediska spolehlivosti a bezpečnosti jsou již společná všem řešením ASP. Připomeňme však sofistikovanější archivační mechanismy, které může poskytovatel použít, zejména ve srovnání s dostupnými prostředky v malých organizacích. Vlastní servery se pak obvykle nachází v chráněných datových centrech poskytovatelů datových spojení s kvalitní protipožární ochranou, záložním napájením a bezpečnostním systémem. 6.4 Metriky Nespornou výhodou personálních informačních systémů je existence jediné universální jednoduché a srozumitelné metriky pro výpočet ceny za čerpání aplikačního výkonu. Tato skutečnost usnadňuje uzavírání smluv. Pro hovoří i to, že zákazníci jsou v případě PIS na tuto obchodní politiku mnohdy zvyklí, jelikož část personálních informačních systémů na trhu používá již nyní právě počet osobních čísel jako základ pro licencování aplikací. SYSTEMS INTEGRATION

12 JAN TOMÍŠEK, MICHAL MÁČEL 7. Příklad: Projekt ASP PIS Vema Společnost Vema, a. s. je na českém trhu tradičním dodavatelem personálních informačních systémů, které v tomto okamžiku obsluhují počet osobních čísel, jenž se již celkově rychle blíží jednomu milionu. Mezi uživatele aplikací patří ČSOB, Úřad vlády ČR, ČHMÚ, Ministerstvo financí ČR, VZP, Flextronics International s. r. o., Group 4 Securitas a. s., dále velké nemocnice, školy, obchodní společnosti a podobně. 7.1 Technologie V3 Od roku 2001 společnost nabízí řešení všech svých aplikací v provedení tenký klient a vlastním aplikačním serverem. Tato technologie je komerčně označována jako V3. Technologie V3 je určena pro lokální sítě velkých organizací, kde generuje minimální komunikační zátěž a minimalizuje nároky na údržbu stanic, dále pro organizace se vzdálenými pracovišti s pomalým připojením a právě pro poskytování služeb ASP. V3 klient je jednoduchá samostatná aplikace, která zajišťuje zobrazování dialogových prvků a snímání aktivity uživatele (klávesnice, myš). Výhodou tenkého klienta ve srovnání s řešením pomocí internetového prohlížeče je zřetelně vyšší úroveň prezentačních možností při komunikaci s uživatelem. Klient je vybudován tak, že nelze rozpoznat, zda na počítači běží lokální verze celého systému nebo jen pouhý tenký klient. Takový uživatelský komfort je při použití internetového prohlížeče nedosažitelný. Oproti řešení s internetovým prohlížečem je navíc přenášeno výrazně méně dat a v okamžiku spuštění není nutné po síti přenést velké množství kódu následně pak prováděného na straně prohlížeče. Výhodou tenkého klienta V3 je i to, že v platnosti zůstává stejná uživatelská dokumentace a všechna uživatelská školení. 7.2 Stav projektu ASP PIS Vema Technologie V3 je v plně produktivním stavu, aplikace vybudované touto technologií jsou v rutinním komerčním provozu a jsou prověřeny v rozlehlých sítích. V době psaní příspěvku ji úspěšně používá již více než 20 velkých organizací mnohdy rozložených po celé republice. Pro poskytování služeb ASP disponuje společnost Vema nejen potřebnými produkty, ale i potřebnými odbornými kapacitami. Proces zajištění technické infrastruktury je naplánovaný a je možné ji vybudovat v krátké době. Společnost Vema je tak připravena vstoupit do role poskytovatele aplikací formou ASP. Demonstrační verze Pro prezentaci možností použití technologie V3 pro služby ASP je na adrese v3.vema.cz dostupná demonstrační verze vybraných aplikací z rodiny PIS Vema. Konkrétně je možné si zde vyzkoušet aplikace Mzdy, Personalistika a Vzdělávání. Z této stránky si uživatel po zaregistrování stáhne instalační program klienta V3, automat mu vygeneruje demonstrační data a zašle přihlašovací jméno a heslo k V3 serveru. Provoz systému probíhá plně jako služba ASP v základní koncepci. Pro provoz postačí připojení na internet rychlostí 33,6 kb/s. Příklad provozu technologie V3 v režimu služby ASP PIS Vema je v plně v režimu ASP s přidanou hodnotou provozován u jednoho z velkých zákazníků, kde poskytovatelem je sice interní, nicméně velmi zřetelně vyčleněné IT oddělení. Odbornou složku dodává centrální oddělení pověřené právě správou všech personálních procesů. Uživatelé z mnoha lokalit na území ČR zadávají do systému údaje o jednotlivých pracovnících (podklady pro výpočet mezd, podklady pro smlouvy atd.), které jsou centrálně kontrolovány a dále zpracovávány. Tedy přesně ve shodě s koncepcí ASP s přidanou hodnotou. Jediný rozdíl je ve shodné právní subjektivitě 72 SYSTEMS INTEGRATION 2002

13 PERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JAKO SLUŽBY ASP poskytovatele a příjemce. Nicméně i zde je situace velmi podobná, jelikož jednotlivé složky organizace provádí vzájemné zúčtování výkonů. 8. Závěr V příspěvku jsme osvětlili několik výrazných specifických vlastností personálních informačních systémů, které hovoří právě pro poskytování služeb ASP u těchto systémů. Přesto v době psaní článku nebylo na českém internetu možné nalézt žádné jiné komerčně nabízené řešení ASP pro personální informační systémy kromě řešení V3 společnosti Vema. Oblast ASP je však stále v oblasti podnikových informačních systémů na svém počátku a intenzivní růst tuto oblast teprve čeká. Podle dostupných průzkumů jen 6% organizací v ČR používá nějakou aplikaci formou služby ASP. Že se zatím jedná o aplikace spíše okrajové asi není nutno dodávat. Doufejme, že tento článek přispěje k rozvoji služeb ASP konkrétně v oblasti personálních informačních systémů. Literatura [1] Sborník konference ASP Prague 2001, Internet Information Services, s. r. o., Praha 2001 [2] System Integration 2001, Proceedings, Prague University of Economics, 2001 [3] Učeň, P. a kol.: Metriky v informatice, Grada, 2001 [4] články publikované na serveru [5] Učeň, P: Je možno uplatnit Service Level Agreement v modelu ASP?, časopis Systémová integrace 2001, č. 2, Česká společnost pro systémovou integraci, Praha 2001 [6] Tax, M.: Lze koupit předpoklad efektivity a výkonnosti jako službu?, časopis Systémová integrace 2001, č. 2, Česká společnost pro systémovou integraci, Praha 2001 Summary Personal information system (or HR information system) is one of the most important component of the IS of any bigger organization. This article concentrates on a problem whether personal information systems are suitable to be provided as an ASP service. From this point of view personal information systems have many special characteristics that are necessary to recognize and analyse. The greatest impact on the HR IS usage has a very complex Czech law in this branch with a great amount of frequent changes. We define a very clear metrics useful to calculate the price of provided ASP services in dependence on the amount of employees and their fluctuation. We find personal information systems very suitable for ASP because ASP makes their implementation easier, solves problems with frequent upgrade installations, security and many others. Therefore there is no reason why not to provide this kind of IS in this way. In addition to that, there is a new possibility to offer ASP services with an extra value added with expert services in payroll accounting, personal management, hiring etc. that could be provided via ASP too. And this is a new interesting opportunity on the ASP market. j SYSTEMS INTEGRATION

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o.

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o. Projekt IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje Prezentují Ing. Pavel Kowalski Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, vedoucí personálního oddělení Moravskoslezský

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich RON PORTáL Moderní prostředí internetového prohlížeče zjednodušuje práci uživatelů HR systémů. V jednom prostředí může uživatel pracovat s různými agendami docházkou, personalistikou, mzdovým a stravovacím

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele : HD-002 OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ Název služby Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí Cílová skupina Zkrácený popis služby PRODUKČNÍ Pracovníci

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY FINANČNÍ MECHANISMY EHP / NORSKA POKYN č. 1 NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY Verze: 1. ledna 2008 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí SEZNAM

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 03. dubna 2012 1 Výroční

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů Nový pohled na pracovní pozici, školení, lékařskou péči, pracovní výkazy, odměny Jana Forejtová Řízení lidských zdrojů seznamte se prosím Jde o novou skupinu úloh zaměřenou na problematiku

Více

Personalistika Ron software

Personalistika Ron software Personalistika RON SOFTWARE Program PERSONALISTIKA slouží k evidenci personálních dat zaměstnanců a uchazečů. Můžete plánovat potřebný počet zaměstnanců v určitém čase a jejich nábor, navrhovat školení

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávku Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) Část C - Formuláře pro prokázání splnění některých kvalifikačních předpokladů uchazeče (CELKEM

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím Fakturační systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO?

Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO? Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO? Ing. Petr Pokorný Osnova příspěvku Současné možnosti cloudu computingu Pro jaké aplikace je cloud vhodný? Pro koho je cloud dnes vhodný

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute www.fminstitute.cz 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 1 Vstupní informace ohledně průzkumu

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

Plánování dovolené ve VZP ČR

Plánování dovolené ve VZP ČR Plánování dovolené ve VZP ČR Ing. Kamila Procházková Projektový manažer Vema, a. s. 2013 Vema, a. s. Plánování dovolené v IS Vema ve VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna je se svými čtyřmi tisíci pracovníky

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů MZe Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město

Více

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Přístupy k vyhlašování a řízení výzev Definovat metodická doporučení pro řízení a

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím projektový management Projektový management UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru,

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe Ing. Martin Havel, MBA Obsah 1. Podstata řešení 2. Cíle 3. Průběh implementace 4. Přínos 5. Výsledky 6. Doporučení 2 Podstata řešení Vytvoření jednotného systému

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007 Atestace informačních systémů veřejné správy Vladimír Matějíček 5.12.2007 Co se atestuje a jak? Předmět atestace Dlouhodobé řízení ISVS informační koncepce provozní dokumentace (bezpečnostní politika)

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím callcentrum UNiQ Callcentrum Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím CRM systém CRM systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím pokladní systém Pokladní systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím docházkový systém Docházkový systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. SMP Net, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. SMP Net, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 SMP Net, s.r.o. Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava 03. dubna 2012 1 Výroční zprávu

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více