TRENDY V PODNIKÁNÍ PERSONÁLNÍ MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRENDY V PODNIKÁNÍ PERSONÁLNÍ MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ"

Transkript

1 Mezinárodní vědecká konference TRENDY V PODNIKÁNÍ listopadu 2013 Sekce 1 PERSONÁLNÍ MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ Filip Bušina ÚVOD Oblast stavebnictví je velice specifickou činností, která v důsledku rozdílnosti stavebních a s nimi souvisejících činností v jednotlivých svých oborech vyžaduje obzvlášť charakteristický přístup pro řádné fungování personálního managementu uvnitř každé stavební organizace. Personalisté se tak do jisté míry neustále vypořádávají s uplatňováním personálního know how, ale zároveň musí disponovat i tzv. analytickým myšlením a umět formulovat výhledy do budoucnosti, tj. předvídat budoucí potřeby v oblasti personální a způsoby jejich uspokojování s velkou mírou pravděpodobnosti. Personalisté tak kromě sledování jevů v podnikových procesech na personální úrovni, musí sledovat i vývoj oblasti stavebnictví a na základě jakýchkoli budoucích odchylek včasně jednat. 1 PERSONÁLNÍ MANAGEMENT A EFEKTIVNOST PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Personální management je jednak neustálá praxe a jednak vědecká odborná disciplína, která se zabývá uplatněním lidí v organizacích, kteří hledají způsoby jak dosáhnout svých cílů, které ne vždy jsou s cíly organizace či manažera shodné. PM by měl především udávat směr a přinášet znalosti, se kterými je dále potřeba pracovat a rozvíjet je. PM v současnosti má humanistický rozměr, který v devadesátých letech minulého století velmi posílil a neustále se v tomto oboru rozvíjí (Kasper, Mayrhofer, 2005). Personální management můžeme vedle jiného definovat jako disciplínu, která se neustále potýká s novými myšlenkami. Využívá pro své vlastní potřeby vědeckých poznatků i z jiných disciplín jako například teorie podnikového hospodářství jako soubornou ekonomickou disciplínu pro fungování podniků, psychologii organizace a řízení, právních věd, abych jmenoval ty nejvýznamnější. Převzal např. vědecké poznatky a právní normy občanského a pracovního práva, poznatky pracovní psychologie tykající se motivace nebo sociologické aspekty fungování organizací apod. Tak jak je výše uvedeno, personální management v několika málo posledních letech prožívá velkou vnitřní dynamiku, která se projevuje především novými pojmy, novými obsahy starých pojmů a novými postupy. Mění se charakter pracovně právních vztahů ve směru větší flexibility, objevují se nástroje využívající informačních technologií atd. Na jednu stranu tuto dynamiku můžeme označit jako pozitivní nicméně stejně tak i jako negativní. Jako pozitivní můžeme označit velkou rozmanitost jednotlivých příchozích poznatků v podobě návrhů a způsobů uplatňování, které spolu soutěží o to, který je lepší. Pozitivní je i rychlejší reakce na potřeby trhu, podniků a pracovníků. Jako negativní můžeme naopak označit skrývající se nebezpečí v podobě neprofesionality a do jisté míry nesourodosti při získávání jednotlivých specifických poznatků, které následně mohou být označeny

2 jako diletantské a povrchní a mohou vést k neadekvátním reakcím na nově vzniklé situace v podniku. (Kasper, Mayrhofer, 2005, s. 340) Personální strategie je velice důležitou (dílčí) strategií organizace a je využívaná pro vytváření dlouhodobých a komplexních cílů v personálních oblastech tak, aby byly naplňovány cíle dané organizace. Personální strategie musí umět hbitě reagovat na jakékoli změny v záměrech a strategii firem a v neposlední řadě musí umět odpovídat specifickým požadavkům firmy, kterou reprezentuje. Personální strategie tak zpravidla vychází z tzv. strategického plánování, kdy se k jednotlivým strategickým plánům stanovuje jejich důležitost explicitním vyjádřením vztahu k personální strategii (Stýblo, Urban, Vysokajová 2011). Personální strategie se zabývá cílovou skladbou lidských zdrojů a z toho vyúsťujících ekonomizačních opatření v personální struktuře podniku. Zpravidla bývá vytvářena za účelem stanovení cílové podoby dané společnosti, či jednotlivých časových etap jejího naplánovaného vývoje. Personální strategie musí znát odpověď na následující otázky (Kociánová, 2010): Kteří zaměstnanci a s jakým kvalifikačním zaměřením, jsou pro firmu z pohledu budoucích požadavků přínosem? V jakém rozsahu investovat do zaměstnanců? Je stávající kvalifikovanost kmenových zaměstnanců dostatečná vzhledem k nastaveným rozvojovým cílům? Je optimálně využíván podnikový potenciál a rozvíjí se dostatečně? Investuje se do rozvoje lidských zdrojů přiměřeným způsobem a sledují se výsledky? Je úroveň výkonnosti společnosti dostatečně vysoká a efektivní, aby umožnila zvýšení ziskovosti, vyšší produktivitu, lepší kvalitu a zlepšení služeb zákazníkům? Jsou jednotlivé oblasti, jako např. struktura, procesy a systémy v organizaci schopny vyrovnat se s budoucími úkoly? Využívá se potenciál zaměstnanců efektivním způsobem s důrazem na výkonnost? Typy personálních strategií firem musí umět v souladu se svou povahou specifikovat a definovat jednotlivé záměry, které odpovídají vytýčenému směru, kterým hodlají jednotlivé firmy postupovat. Jejich konkrétní podoba se odvíjí od následujících norem (Kociánová, 2010): druh velikosti dané společnosti (malá, střední, velká), nastavená personální strategie a její cíle, typy personální strategie a důraz na jednotlivé oblasti, struktura personální strategie, celková úroveň organizace, ze které daná personální strategie vychází. Na základě výše uvedených norem tak tedy vyplývá, že hlavní oblasti, ve kterých by měly být personální strategie rozpracovány, jsou (Kociánová, 2010): formování podnikové pracovní síly, rozvoje pracovníků, odměňování pracovníků, zaměstnaneckých vztahů. Personální strategie se především odvíjí od strategie společnosti, které je přímou součástí a ta jí tak následně vytváří a stanovuje jasné cíle, jak a kudy se bude společnost vyvíjet a kam chce do budoucna směřovat. Právě na základě těchto stanovisek musí personální strategie stanovit jasný scénář, podle kterého se budou sledovat stanovené cíle a způsob jejich dosahování. Při formulaci jednotlivých personálních strategií, musíme definovat následující otázky (Kociánová, 2010): kde se momentálně nacházíme, v jakém časovém horizontu chceme dosáhnout stanovených cílů (s rozlišením na krátké, střední a dlouhé období), jakým způsobem chceme požadovaného dosáhnout.

3 2 NÁSTROJE ZJIŠŤOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ EFEKTIVITY PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Na základě jednotlivých prezentovaných poznatků od různých autorů lze určit šest rozdílných skupin přístupů PM (Kasper, Mayrhofer, 2005, s. 341). Tyto skupiny znamenají vždy určité zjednodušení proti jednotlivým originálním verzím, zároveň dávají dobrý přehled o tom, co je v nich považováno za nejdůležitější. A nejen to, jednotlivé skupiny přístupů ukazují rovněž na určité filozofické založení a na rozhodující trendy v řešení problematiky. Zároveň orientují pozornost na určitý typ prosazování efektivity personální práce a ekonomizaci. Pragmaticko instrumentální přístup Tento přístup je v užším smyslu charakterizován využíváním podnikových ekonomických metod a nástrojů, jejichž prostřednictvím se prosazují žádoucí podnikové cíle v oblasti personálního managementu. Typické je zde zabývání se plánováním personálních činností a účetním zobrazením personálně ekonomických skutečností, např. nově také využitím controllingu. Pro tento přístup je typické, že se důkladně zabývá četnými praktickými nástroji personálního managementu jako např. popis místa, plánování potřeby personálu nebo stanovení plánu směn. (Kasper, Mayrhofer, 2005, s. 341) Behaviorální přístup - přístup zaměřený na chování V tomto případě spočívá těžiště v analýze a studiu lidského chování, a to zejména chování v práci. Behaviorální teorie personálního managementu přispěla od sedmdesátých let spolu s teorií o managementu k podstatnému rozšíření ekonomických předmětů bádání tím, že se otevřela psychologickému modelování a empirickému šetření lidského chování. V personální perspektivě se přitom orientovala především na americkou teorii organizačního chování (Organizational Behaviour) a její témata. Typické pro tento přístup je soustředění se na motivační tématiku, zabývání se teoriemi řízení a chování v pracovních skupinách (Kasper, Mayrhofer, 2005, s. 341). Politický přístup Tento přístup především srovnává strategii personálního managementu podniku se strategií podnikové politiky jako celku a uvádí je do souladu. Dále se zde na podnikové úrovni řeší konflikty mezi zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců, zastoupenými především závodní (odborovou) radou. Takto definovaný předmět zkoumání stojí ostatně v centru dlouholeté diskuse o funkcích a o tvorbě organizace pracovních vztahů v podniku a zákona o spolurozhodování. Pro politický přístup je konečně typická i tzv. mikropolitika, tzv. druh nahlížení na podnik jako na arénu, ve které svádí boj o uskutečnění individuálních zájmů. (Kasper, Mayrhofer, 2005, s. 341) Pracovní, personálně-ekonomický přístup Tento přístup se zakládá na metodách moderní mikroekonomie. Typické pro něj je modelování a zkoumání pracovního chování v organizacích prostřednictvím ekonomických (ekonometrických) metod. Důležitým cílem je vyvození jednotlivých doporučení pro sestavení smluvních podmínek, které se v rámci personálního managementu stanovují pro vymezení efektivního pracovního jednání a fungování podniku. Tímto způsobem dochází k zadání správných podnětů zaměřených na vyvolání požadovaného chování (Kasper, Mayrhofer, 2005, s. 341). K těmto čtyřem přístupům je možné v jiném zorném úhlu přiřadit další dva přístupy. Jejich rozdělení spočívá ve skutečnosti, že lze přístupy rozlišit podle představy o míře ovlivnitelnosti lidského pracovního chování pomocí personálního managementu. Lineárně-direktivní přístup Vychází z toho, že individuální a kolektivní pracovní chování personálu lze účinně ovlivňovat nástroji, kterými management disponuje. Důležité je, aby byly pouze nasazeny správné nástroje a pobídky. To co rozumíme pod označením správné, popř. přiměřené, lze odvodit případ od případu s různým úspěchem od každého ze čtyř právě výše vyjmenovaných přístupů. Tento přístup je metaforicky přirovnáván fungování triviálního stroje. Podle něj se pracující člověk chová stejně jako stroj a reaguje na určité řídící

4 impulzy způsobem, který lze předem předvídat a funguje pouze pokud je mu dodávána energie. (Kasper, Mayrhofer, 2005, s ) Systémově teoreticky-konstruktivistický přístup Je přístup diametrálně odlišný od předchozího, kde pracovník je objektem managementu a nástrojů, kterých management používá. Vychází z nemožnosti zásadního ovlivnění a řízení pracujícího člověka. Ten je totiž chápán jako v principu autonomní jednotka imunní vůči řídícím pokusům ze strany svého okolí. Vytváří si svou skutečnost jako produkt vlastního jednání a rozhoduje se, zda možné vnější řídící pokusy jako takové zaregistruje, zda je akceptuje a jak na ně v kladném případě zareaguje. Tento přístup je v přirovnání netriviálním strojem podle von Foerstera. (Kasper, Mayrhofer, 2005, s. 342). Každý z výše uvedených přístupů znamená specifický náhled a zdůrazňuje nějakou otázku nebo fenomén. Žádný přístup nemůže platit za absolutně správný. Pozorovatel a teoretik se sám musí rozhodnout, který z přístupů zvolí při posuzování svého problému. S touto volbou se také rozhoduje o možnostech dosažitelných odpovědí. Kdo vyzkouší více přístupů zároveň, rozšíří svou perspektivu, což může být v perspektivě managementu přínosné nejen v souvislosti s vědeckou aplikací, nýbrž právě i v praktickém použití. Manažer může takto získat jiný pohled na vnímané problémy a zároveň i nová řešení těchto problémů. (Kasper, Mayrhofer, 2005, s. 342) Osobně se ztotožňuji z prvním uvedeným pragmaticko instrumentálním přístupem, nicméně pozornost je třeba věnovat i dalším přístupům. Neboť efektivnost je jistá část ekonomizačního procesu, který se může odehrávat na všech úrovních fungování podniku a jejím hlavním mottem by mělo především být zeštíhlování, zefektivňování a zkvalitňování. Z tohoto důvodu je zajímavé sledovat vztah personální controllingu, personálního auditu a ekonomizace za účelem zvyšovaná efektivnosti u personálního managementu. 3 ZVLÁŠTNOSTI PODMÍNEK PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU VE STAVEBNICTVÍ V kontextu právě uvedeného tak tedy zřetelně vyplývá, že personalisté ve stavebních podnicích musejí za účelem zvyšování efektivnosti ve stavebních organizacích spolupracovat s obchodním a výrobním oddělením, kde se sjednávají jednotlivé stavební práce. Na základě toho lze specifikovat činnosti budoucí realizace potenciálních zakázek a z toho vyvstávají i jednotlivé požadavky na strukturu personálu a technickou způsobilost pracovníků. Personalisté pak mohou následně připravovat zajištění odpovídajících pracovníků. Jedná se o následující způsoby: najímání zaměstnanců přes personální agenturu, nabírání zaměstnanců do kmenového stavu, smluvní sjednanávání subdodavatelských firem, poskytujících provedení části realizačního celku. Mezi charakteristické vlastnosti stavebnictví, které významně ovlivňují personální management, se tak řadí následující: 1) Sezónnost stavebních prací. Stavební výroba je velice závislá na období, ve kterém se mohou realizovat jednotlivé stavební celky. Z tohoto důvodu tak oblast stavebnictví každoročně zaznamenává propad v zimních měsících, kdy se pozastavují jednotlivé realizace stavebních prací z důvodu nemožnosti jejich realizace. Od tohoto se samozřejmě odvíjí i personální a platová politika, kdy některé stavební společnosti přistupují k následujícím krokům: snižování stavu kmenových zaměstnanců, převedení zaměstnanců na jiné práce, po dobu hluchého období snížení platu v rozmezí 50% - 70% oproti původním 100%. 2) Nárazovost realizace při plnění jednotlivých stavebních zakázek. Stavebním společnostem se často stává, že po získání stavební zakázky v soutěži na jednotlivé stavební práce převedou toto plnění do realizačního oddělení, které ji následně začne připravovat dle původně stanoveného realizačního plánu (harmonogramu). To znamená, že kromě technologických

5 zajištění se zajišťují i pracovníci s požadovanou kvalifikací k dané realizaci. Specifické problémy ovšem nastávají, když: po podepsání kontraktní smlouvy je najata způsobilá pracovní síla pro danou zakázku, jsou zajištěny veškeré technické požadavky, ale zadavatel náhle pozdrží zahájení realizace, mají být zaměstnáni tito úzce zaměření pracovníci na jiné realizaci, vzhledem k neustále se měnícímu druhu stavebních zakázek bude obtížné vymezit úzce zaměřené nároky na pracovní sílu, která tyto nároky musí splňovat. požadovaná odborná způsobilost pracovníků ve stavebnictví se vzhledem k neustálému vývoji požadavků kladených na jednotlivé stavební dělníky v důsledku technického a technologického pokroku začne rozcházet s potřebami stavebních organizaci; potom musí tito zaměstnanci podstupovat různá přeškolování a školení z důvodů změn požadovaných norem a normativů. Zde mám na mysli například rozpočtáře či stavební techniky, kteří musejí ovládat jednotlivé normy a normativy, sestávající z kalkulačních vzorců (dle času a následně stanovených cen) pro oceňování stavebních prací. Tyto kalkulační vzorce se každý půl rok mění dle požadované obnovy v návaznosti nových technologií a cen. (Tímto stanovováním jednotné cenové politiky jednotlivých podniků a sledováním trendů ve vývoji stavebnictví se na území České republiky zabývají dva ústavy, URS 1 a RTS 2 ). 3) Stavební technologie a jejich obsluha. Technická způsobilost organizací ve stavebnictví jde neustále kupředu a jejich činnost je neustále inovována. Z toho vyplývají nároky kladené na jednotlivé pracovníky ve stavebnictví a jejich přeškolování, odvíjející se především od bezpečnosti práce, viz vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 3. 4) Ztížené pracovní podmínky. Oblast stavebnictví je zároveň i vysoce náročná z pohledu psychické odolnosti při provádění jednotlivých stavebních prací. Například: výškové práce a závratě pracovníků, tunely a strach z uzavřených prostor - klaustrofobie, sanace ekologických škod a špatné ovzduší na pracovišti a jeho okolí, nakládání s nebezpečným odpadem a možnost zranění a otravy, noční stavby a špatná viditelnost, změna režimu střídání dne a noci a z toho plynoucí únava. 5) Odpovědnost pracovníků při plnění pracovních postupů. Při realizaci stavebního díla je vždy kladena vysoká míra odpovědnosti na část stavebních dělníků, kteří na stavbě zastupují zhotovitele a osobu zastupující investora (technický dozor investora) 4. Vysoká míra odpovědnosti těchto osob nespočívá pouze v kontrole odvedených prací a jejich kvalitě ale skládá se i z časového harmonogramu a heterogennosti daného investičního díla a složitosti modelů, projektů a programů, vyplývajících z projektové dokumentace, 5 neboť každé stavební dílo je unikátní. 1 ÚRS PRAHA, a.s., v současné době zúročuje 50 let zkušeností z působení ve stavebnictví. Základní činností firmy jsou služby v oblasti oceňování stavební produkce a distribuci SW pro tvorbu stavebních rozpočtů a kalkulací. Dále vytváří analýzy vývoje a prognózy ve stavebnictví, v regionálním rozvoji a bytové problematice pro státní i soukromý sektor. 2 RTS, a.s., je český producent kvalitních softwarových informačních systémů, technických, ekonomických a inženýrských služeb, které v komplexu vytváří nástroje pro podporu, plánování, organizování, kontrolování, vedení a personalistiku (management) podnikatelských subjektů. 3 Český úřad bezpečnosti práce, [online][cit ] Zdroj: 4 Technický dozor investora zahrnuje kontrolu prováděné stavby tak, aby stavební firma dodržovala technické podmínky realizace, platné zákony, stavbu prováděla kvalitně, dodržovala rozpočet a termíny stavby. Technický dozor investora též komunikuje na základě plné moci s příslušnými úřady. Podle 152 odst. (4) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb "U stavby financované z veřejného rozpočtu", kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad provádění stavby. 5 Projektová dokumentace je soubor dvojrozměrných schémat a výkresů doplněných textovou částí sloužící jako popis stavby, stroje nebo jiného hmotného objektu pro výrobní a stavební proces. Obvykle jsou výkresy kresleny nebo tištěny na papír, ale mohou také být zhotoveny ve formě digitálního souboru. Výkresy a plány

6 6) Lokální podmíněnost a lokální rozrůzněnost stavby ve vztahu k legislativním nárokům. Jakékoli stavební dílo se v průběhu své realizace střetává s celou řadou komplikací a výzev: stacionární povaha staveniště a z toho vyplývající přesun výrobních činitelů na místo stavby a podmínky způsobu realizace vytvářené v daném prostředí, každá stavební výroba je technologicky a materiálově náročná, délkou výrobního cyklu lze řadit stavební výrobu jako časově náročnou, mohou zde vyvstat nepředvídatelné jevy (např. historické pozůstatky), požadavky vyslovované v průběhu realizace jednotlivými úřady jako jsou stavební úřad, drážní inspekce a různá opatření vyplývající ze specifických podmínek prováděných prací, apod. Mezi hlavní funkce personálního managementu patří personální plánování, operativní personální řízení, vedení, personální kontrola a evidence. To znamená, že personální management v sobě zahrnuje personalistiku a personální politiku se všemi druhy personálních činností (Kasper, Mayrhofer, 2005). Přístup organizace k personální práci se odráží jak v běžných denních situacích, tak v dlouhodobém časovém měřítku. To, jaký význam jí organizace přikládá, lze zaznamenat v několika rovinách. V existenci pracovní funkce personalisty, v existenci personálního útvaru a jeho začlenění ve struktuře organizace a v postavení ředitele útvaru vůči ostatním manažerům. Je-li ve velké organizaci zřízen personální útvar, v jehož čele stojí personální ředitel, který je v rámci organizace ve stejném postavení jako jiní výkonní ředitelé, lze usuzovat na to, že řízení lidských zdrojů má z pohledu celé organizace formálně vytvořeny podmínky pro naplnění své podstaty (Dvořáková, 2007, s. 12). V souvislosti s personální politikou a řízením lidských zdrojů ve stavebnictví platí uvedený vztah dvakrát tolik. Právě s ohledem na stávající situaci ve stavebnictví, kdy v důsledku neustále přetrvávající ekonomické recese se tato oblast neustále propadá, se o to více vyvíjí tlak na personální politiku jednotlivých organizací. Právě personální řízení sehrává klíčovou roli pro kvalitní fungování stavebních organizací. Předvídavost a personální plánování tak umožňují získávat konkurenční výhodu. Způsob a přístup stavebních firem k personální politice se předně odvíjí od jejich dennodenních potřeb a ze situací, ve kterých se ocitají. Proto můžeme konstatovat, že personální činnosti u stavebních společností nejsou strnulé a jednotné nýbrž proměnlivé, a že z tohoto důvodu je nutné je chápat v několika rovinách (Dvořáková, 2007): v rovině pracovní funkce personalistiky, v rovině personálního útvaru a jeho začlenění v dané struktuře organizace, v postavení vedoucího/ředitele personálního útvaru oproti ostatním manažerům ve firmě. Veškeré tyto existenční roviny hrají důležitou roli při prosazování jednotlivých návrhů personální politiky firmy, vůči ostatním úsekům. Z logiky personální práce je tak nutné vnímat personální útvar jako poskytovatele analytických, koncepčních a metodických služeb včetně poradenské povahy a dále pak jako systém zabezpečující operativní provádění personálních činností (Dvořáková, 2007). Při specifikaci jednotlivých personálních činností, které HMR při aplikaci personální politiky zabezpečuje, dojdeme k následujícímu výčtu (Koubek, 2002): personální strategie a politika, vytváření a analýza pracovních míst, personální plánování, získávání a výběr pracovníků, přijímání a adaptace pracovníků, řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků, jsou především využívány v architektuře, stavebnictví, průmyslu, inženýrství a plánování. Účelem projektové dokumentace v těchto oborech je přesné a jednoznačné zaznamenání všech geometrických charakteristik staveniště, strojů, budov, produktů či komponent. Výkresy mohou mít také účel prezentační nebo orientační, stejně tak mohou zaznamenávat předešlé (původní) stavy objektu. Hlavním smyslem dokumentace je zobrazení skutečného stavu místa či objektu, nebo poskytnout dostatek informací staviteli případně výrobci pro realizaci záměru výstavby či výroby.

7 vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, odměňování a zaměstnanecké výhody, rozmisťování, propouštění a penzionování pracovníků, pracovní vztahy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a péče o zaměstnance, personální informační systém, marketing personálního útvaru. Dále je velice důležité zmínit potřebu vzájemné provázanosti a koordinace při zabezpečování výše uvedených personálních činností, a to především personálního plánování, získávání a výběru pracovníků a následně jejich přijímání. Neboť při výběru zaměstnanců a při obsazování pracovních pozic se vychází z popisu a specifikace jednotlivých pracovních míst. Rozmisťování nově příchozích i stávajících pracovníků se děje v rámci vnitřních potřeb a dále pak v rámci funkčního systému personálního oddělení v souladu s personální strategií. Často používaným způsobem ve stavebnictví je outsourcing personálních činností, při kterém firma specifikuje jednotlivé podpůrné a vedlejší činnosti a následně je převádí na specializovaný subjekt, zabývající se danou oblastí. (Stýblo, 2010). Oblastí dnes již ne úplně aktuálního outsourcingu ve stavebnictví je tzv. nezákonný způsob zaměstnávání cizích občanů (Rumunsko, Ukrajina, Uzbekistán, apod.) na jednotlivé stavební práce. Tento způsob využívání pracovních sil se řídil dvěma způsoby, které se vyznačovaly následujícími praktikami: A. hodinoví pracovníci toto označení používám pro občany zemí z východního bloku (Rumunsko, Ukrajina, Vietnam, apod.), kteří v ČR pracovali pro jednotlivé stavební firmy. Občané těchto zemí se ve většině případů zdržovali v ČR na základě neplatných dokladů, které měly umožnit zde vykonávat pracovní činnost. Označení hodinoví pracovníci vyplývalo z toho, že nikdo nikdy nevěděl, jak dlouho budou jednotliví nájemní pracovníci danou činnost schopni vykonávat z důvodu kontrol cizinecké policie na jednotlivých ubytovnách či na samotných stavbách. Proto byli vypláceni každý den po skončení pracovní doby a proto, aby si vydělali co nejvíce finančních prostředků, pracovali v průměru 14 až 16 hodin denně. Výhodou pro stavební firmy byly nízké náklady (hodinová sazba) v porovnání s náklady za českého dělníka a dále byly náklady sníženy i neodváděním daní. B. personální agentury na dobu určitou tento způsob nepřímo navazoval na předešlou problematiku tzv. hodinových pracovníků. Jednotlivé stavební firmy se začaly zabývat otázkou přenesení odpovědnosti za zaměstnávání nelegálních pracovníků na třetí osobu. Toto samozřejmě nebyl jediný důvod, neboť do jisté míry zde hrála roli i trestná činnost, kdy s lidskými zdroji začaly pracovat organizované skupiny a pod nabídkou lehce vydělaných peněz přivážely do ČR nové a nové dělníky, kterým následně odebraly cestovní doklady a pod pohrůžkou násilí je nutily pracovat za poskytnutí ubytování a stravy. Faktorem, který po stránce finančních nákladů zlevňoval celý tento systém zaměstnávání, byla nulová platba odvodů za sociální a zdravotní pojištění, nízké odvody DPH a nulové platby daně z příjmu. Životnost jednotlivých personálních agentur (s.r.o.) které vznikaly na dobu určitou tak, aby následně byly nahrazeny novou (s.r.o.) personální agenturou, byla téměř vždy promyšlena dopředu. Oprávněnými osobami (statutární orgán) jednat za tyto společnosti byly vždy lidé z dané země (Ukrajina, Vietnam, apod.) kteří nebyli dohledatelní. Podle Armstronga (Armstrong 2007, s. 71) existují tři důvody pro zadávání některých personálních činností externím institucím: 1. Úspora nákladů náklady personální práce se sníží, neboť služby jsou levnější a já mohu propustit zaměstnance dříve tuto práci zastávající, 2. Koncentrace úsilí personalistů zaměstnanci pracující na personálních oddělení nejsou odváděni od svých klíčových úkolů, které tvoří hodnotu firmy,

8 3. Získání odbornějších služeb způsobem outsourcingu, si mohu zajistit know-how které jsem dříve neměl. Naopak nevýhodou je plná závislost firmy na dodávkách služeb ze strany dodavatelů, kteří tak mohou zvyšovat své finanční nároky a dále pak poklesu morálky. ZÁVĚR Oblast stavebnictví klade na personální management vysoké nároky, které plynou ze zvláštností, které obor stavebnictví pro zaměstnávání pracovníků přináší. Ke zvláštnostem stavebnictví v oblasti personální patří: Sezónnost stavebních prací, nárazovost realizace při plnění jednotlivých stavebních zakázek, požadovaná odborná způsobilost pracovníků ve stavebnictví, stavební technologie a jejich obsluha, nároky kladené na jednotlivé pracovníky na jejich přeškolování, odvíjející se především od bezpečnosti práce, ztížené pracovní podmínky, vysoká odpovědnost pracovníků při plnění pracovních postupů, lokální podmíněnost a lokální rozrůzněnost stavby ve vztahu k legislativním nárokům. Vypořádat se s problémem efektivity personálního managementu v oboru stavebnictví je hypoteticky možné při vyrovnání se a při optimalizaci dvou protikladných tendencí. To je obsahem další hypotézy. Problém efektivity personálního managementu je řešen v rámci propracovaných personálních systémů, které obsahují metodicky zvládnuté postupy a rovněž kontrolní mechanismy. Tomu vyhovují spíše stabilizované poměry. Podmínky ve stavebnictví se naopak projevují velkou proměnlivostí v čase a jsou i věcně proměnlivé. Podmínky se proto logicky více spojují s flexibilními systémy personální práce. Ve výsledku jde tedy o to, adaptovat personální systémy efektivity na proměnlivé prostředí a flexibilitu personální práce ve stavebnictví. LITERATURA [1] ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, ISBN [2] DVOŘÁKOVÁ, Z., a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, ISBN [3] KASPER, H., MAYRHOFER, W. Personální management Řízení organizace. Praha: Linde, ISBN [4] KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010, ISBN [5] KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, ISBN [6] STÝBLO, J. Management podniku světové třídy. Praha: Professional Publishing, 2010, ISBN [7] STÝBLO, J., URBAN, J., VYSOKAJOVÁ, M. Personalistika. Praha: Wolters Kluwer, ISBN Adresa autora (autorů): Ing. Filip Bušina, MBA, VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, katedra Personalistiky,

9 PERSONAL MANAGEMENT IN THE BUILDING INDUSTRY Filip Bušina Abstract The building industry is a very specific area that requires a particularly characteristic approach for the function of the personal management in every building organization due to the different construction and related activities. The personal managers keep coping with the implementation of the human resources know-how but at the same time they have to dispose of so called analytical thinking and be able to formulate the company future visions i.e. they have to be able to predict future personal needs and the methods how to satisfy such needs with a high level of probability. In addition to the monitoring of the corporate processes phenomena on the personal level, the human resources managers have to monitor the development of the building industry and take measures based on any future deviations. Keywords Efficiency, Personal management, Building industry JEL Classification L22, M12

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 Název tématického celku PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální a etická úloha managementu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních

Více

D o p a d o v á s t u d i e. "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu"

D o p a d o v á s t u d i e. Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" P r a h a 2012 D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" Název projektu: Posilování bipartitního dialogu

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch celého týmu,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 1: PŘEDMĚT ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět řízení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Základní personální činnosti organizace. Management I

Základní personální činnosti organizace. Management I Základní personální činnosti organizace Management I Řízení lidských zdrojů zabývá se dosahováním organizačních cílů prostřednictvím lidských zdrojů. lidský faktor je chápán jako faktor rozhodující o úspěšnosti

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura Studie proveditelnosti Obsah a struktura Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Josef Koubek, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena ISBN 978-80-7261-168-3 Obsah Předmluva ke 4. vydání

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ)

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ) Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci

Více

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Studium předmětu umoţní studentům základní orientaci v moderních

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon:

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon: Podniková ekonomika I 1. ročník prezenční studium, akademický rok 2011/12 Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č. 6.21 telefon: 545 13 26 00 e-mail: martinov@node.

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Základy investování. Investiční fáze Etapa zadávání realizace

Základy investování. Investiční fáze Etapa zadávání realizace Základy investování Investiční fáze Etapa zadávání realizace Etapa zadávání realizace Časové vymezení rozhodnutí o pokračování přípravy --------- uzavření smlouvy s realizátory projektu Účastníci investor

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Povinný státnicový předmět obor E PŘÍPRAVA A HODNOCENÍ STAVEB

Povinný státnicový předmět obor E PŘÍPRAVA A HODNOCENÍ STAVEB Povinný státnicový předmět obor E PŘÍPRAVA A HODNOCENÍ STAVEB Okruhy z předmětů: Příprava a řízení staveb, Ceny, náklady, kalkulace, Hodnotový management, Pracovní inženýrství. 1. Management staveb 2.

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ

ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ Kateřina Legnerová Mail: katerina.legnerova@fhs.cuni.cz ÚVOD Předmět jako takový Organizace zkoušek Základní literatura: Zuzana Dvořáková a kol.: Řízení lidských zdrojů, 2012

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1281_Management. Význam a podstata_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1281_Management. Význam a podstata_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1281_Management. Význam a podstata_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

PŘEDMLUVA 14 ÚVOD 17 KAPITOLA 1 20 APLIKACE EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU 20

PŘEDMLUVA 14 ÚVOD 17 KAPITOLA 1 20 APLIKACE EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU 20 PŘEDMLUVA 14 ÚVOD 17 KAPITOLA 1 20 APLIKACE EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU 20 1.1 KONFLIKT MEZI VZÁCNÝMI ZDROJI A NEOMEZENÝMI POTŘEBAMI LIDÍ 20 1.2 EKONOMICKÉ CHÁPÁNÍ OBRANY A UPLATŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Management. Personalistika a řízení lidských zdrojů. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Personalistika a řízení lidských zdrojů. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Personalistika a řízení lidských zdrojů Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Motto Rozumný člověk se přizpůsobí světu kolem sebe,

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více