ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Dodávka Systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE Zadavatel: Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem

2 Obsah Obsah... 2 Základní informace o veřejné zakázce... 3 Vymezení předmětu veřejné zakázky... 4 Stručná specifikace předmětu plnění Dodávka služeb systémové integrace a řízení projektu Dodávka a zprovoznění systémové infrastruktury SPPU Dodávka aplikační platformy SPPU Dodávka interního informačního systému Dodávka laboratorního informačního systému Dodávka personálního informačního systému Dodávka poštovního systému Servisní podpora Koncepce systému pro podporu udržitelnosti Požadavek na složení jistoty Předpokládaná hodnota zakázky Kvalifikace uchazeče Základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona Technické kvalifikační předpoklady dle 56 zákona Další požadavky zadavatele Dokumenty v rozsahu stanoveném v 68 odst. 3 zákona Subdodavatelský systém Obchodní podmínky Doba plnění Místo plnění Pokyny pro zpracování nabídky Kritéria hodnocení nabídek Kritéria hodnocení kvality nabízeného plnění Způsob hodnocení nabídek Zadávací lhůta Lhůta a místo pro podání nabídek Datum a místo otevírání obálek s nabídkami Dotazy k zadávacím podmínkám Přílohy zadávací dokumentace... 19

3 Základní informace o veřejné zakázce Zadavatel Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném IČ Se sídlem Jednající Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem Ing. Lubomír Lukáč, předseda představenstva Ing. Milan Petrák, člen představenstva Právní charakter veřejné zakázky Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ustanovením 27 zák. č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů CPV kód Název veřejné zakázky Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE. Předpokládané zahájení a ukončení veřejné zakázky Předpokládané zahájení: 01/06/2014 Předpokládané ukončení: 30/11/2014

4 Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ ) je výběr dodavatele, který v rámci projektu zabezpečí dodávku Systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE (dále také SPPU ). Součástí projektu jsou následující dílčí plnění (dále také subprojekty ): Dodávka služeb systémové integrace a řízení projektu Dodávka a zprovoznění systémové infrastruktury SPPU Dodávka aplikační platformy SPPU Dodávka interního informačního systému 5. Dodávka laboratorního informačního systému 6. Dodávka personálního informačního systému 7. Dodávka poštovního systému Projekt zahrnuje dodávky v celé šíři životního cyklu, požaduje se tedy systémová integrace, analýza, implementace a zavedení všech dílčích plnění spolu s poskytnutím kompletní dokumentace a školení. Součástí zakázky je zajištění podpory a servisu systémové infrastruktury, aplikační platformy a všech informačních systémů po dobu 2 let od akceptace výstupů každého daného subprojektu. Stručná specifikace předmětu plnění se nachází v kap. 4 této zadávací dokumentace. Zpracovaná detailní procesní analýza, která obsahuje podrobný popis plnění (Příloha č. 1) bude poskytnuta všem uchazečům v elektronické podobě na základě jejich vyžádání. Zadavatel dále v příloze č. 2 k této zadávací dokumentaci stanovil seznam požadavků, které musí SPPU splňovat. Veškeré požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace Seznam požadavků, jsou považovány za požadavky nezbytné pro řádné poskytnutí plnění. Pokud plnění dle nabídky uchazeče nesplní některý z uvedených požadavků, bude nabídka zadavatelem vyřazena. 5. Zadavatel nepřipouští podání nabídky na plnění částečné, neúplné nebo neodpovídající zadávací dokumentaci, taková pouze na část plnění, taková nabídka bude vyřazena. 6. Každý dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. 7. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 8. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. 9. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 10. Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky. 1 Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 1 Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu, zakázku zrušit, odmítnout všechny podané nabídky, nebo neuzavřít smlouvu s uchazečem. Stručná specifikace předmětu plnění Z pohledu zadavatele je předmět plnění rozdělen do subprojektů: Dodávka služeb systémové integrace a řízení projektu Dodávka a zprovoznění systémové infrastruktury SPPU Dodávka aplikační platformy SPPU Dodávka interního informačního systému Dodávka laboratorního informačního systému Dodávka personálního informačního systému Dodávka poštovního systému Zadavatel dále požaduje ke každému subprojektu zajištění servisní podpory po dobu 2 let od akceptace výstupů každého daného subprojektu. 1 Dodávka služeb systémové integrace a řízení projektu Zadavatel požaduje jako nedílnou součást projektu služby v oblasti systémové integrace a řízení projektu jako celku. Součástí budou zejména následující okruhy aktivit: Zpřístupnění webové aplikace, ve které budou dostupné veškeré věcné i řídící dokumenty k projektu a evidována klíčová komunikace (schvalování a připomínkování dokumentů, změn, atd.) přístupné pro všechny členy všech projektových týmů včetně odborných garantů za jednotlivé moduly.

5 Vytvoření, pravidelná aktualizace a publikace celkového projektového plánu a plánu všech dílčích subprojektů (vč. plánu poskytování součinnosti zadavatele), udržování kalendáře projektu. Vytvoření, pravidelná aktualizace a publikace na portálu seznamu projektových rizik. Vytvoření reportu (na týdenní bázi), který bude shrnovat dosavadní postup, rizika a úkoly projektu jako celku i všech subprojektů. Vytvoření dokumentu s analýzou a detailním návrhem (technickou specifikací) řešení ke každému subprojektu (kategorizovaný seznam funkčností, architektura řešení, infrastruktura řešení, popis integračních vazeb všech subprojektů, návrhy uživatelského rozhraní a prototyp). Vytvoření testovací strategie a testovacích scénářů a pokynů pro testování jednotlivých informačních systémů. Systémové a integrační otestování vytvořeného IS, zpracování nalezených nedostatků, vytvoření protokolu o otestování s výstupní zprávou. Organizace testování uživateli, jejich podpora, zpracování nalezených chyb a vypracování závěrečné zprávy z uživatelského testování. Vytvoření uživatelské dokumentace k výstupům všech subprojektů. V případě aplikací se bude uživatelská dokumentace přístupná přímo ve formě nápovědy. Školení pro správce systému a všechny uživatele v sídle zadavatele na všechny implementované funkcionality vytvořeného systému. Vytvoření instalační a provozní dokumentace k výstupům všech subprojektů + strategie provozu a podpory IS. 2 Dodávka a zprovoznění systémové infrastruktury SPPU Součástí projektu je dodávka systémové infrastruktury SPPU. Systémová infrastruktura vytváří prostředí pro provoz všech součástí informačního systému a pro přístup uživatelů k nim. Jedná se o vrstvu zahrnující hardware a systémový software. Systémová infrastruktura zahrnuje zejména: Síťovou infrastrukturu (propojení pracovišť UniCRE, propojení na vnější síť, síť pro serverovou infrastrukturu a připojení uživatelů k vnitřní síti) Serverovou infrastrukturu a nezbytné související vybavení Infrastrukturu pro uložení dat (disková pole, zálohování) Vybavení pracovišť koncovými body (pracovní stanice, notebooky, tablety) Tiskové řešení IT zabezpečení celého prostředí (serverové infrastruktury a koncových bodů)

6 V systémové infrastruktuře budou využity komponenty vhodné pro použití v podnikovém prostředí: Plná redundance na všech úrovních HW infrastruktury (eliminace "single point of failure") Vzdálená správa komponent přes dedikované management porty Virtualizace Komponenty určené k montáži do standardizovaných 19'' racků (vyjma koncových bodů) Snadná rozšiřitelnost bez nutnosti nahrazování již instalovaných komponent Součástí dodávky je: Dodávka produktů třetích stran (SW licence a HW), včetně podpory / záruky Instalace dodaných komponent v prostředí UniCRE Konfigurace prostředí dle zadání Následná podpora a servis infrastruktury Celé řešení bude vybudováno nově, s návazností na stávající účetní systém od společnosti KTK Liberec, (k dispozici je pouze připojení k internetu, napájení, chlazení, strukturovaná kabeláž apod.). Součástí dodávky proto musí být veškeré komponenty potřebné k instalaci a provozu systémové infrastruktury SPPU. Položky Systémové infrastruktury označené v Příloze č. 2 Seznam požadavků (sloupec Prioritní dodávka), které jsou nezbytné pro provoz Objednatele, budou dodány nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy. 3 Dodávka aplikační platformy SPPU Součástí projektu je dodání jednotné aplikační platformy, která zajistí jednotný vzhled, chování a správu aplikací. Aplikační platforma umožní efektivnější správu a vývoj aplikací pro potřeby zadavatele. Od platformy se očekává, že všechny aplikace v ní provozované budou přístupné pomocí webového prohlížeče a budou použitelné i z mobilních zařízení. Platforma zajistí implementovaným aplikacím jednotný vzhled a jednoduchou navigaci uživatele mezi jednotlivými aplikacemi a jejich částmi. Bude tak možné, aby uživatel viděl své úkoly a schůzky ze všech částí systému na jednom místě - svém osobním portálu. Očekává se také, že platforma zajistí řadu systémových komponent, jakými jsou například perzistence dat, monitoring, autentizace a autorizace uživatele, podporu integračních vazeb a asynchronních operací. Zvolená platforma musí tyto systémové komponenty obsahovat mimo jiné z důvodu nutného zasazení do technického prostředí zadavatele, který disponuje vlastními aplikacemi, na které se bude třeba integrovat a poskytnout uživateli sjednocený pohled napříč agendami.

7 Platforma dále musí sloužit jako základ pro implementaci řešení přítomností funkčních komponent, kterými jsou podpora uchování dokumentů, modelace a spuštění workflow, editace obsahu dokumentů, plánování a zobrazení osobních i projektových kalendářů a podpora tvorby osobních i projektových portálů. Díky těmto připraveným funkčním komponentám bude možné na dané aplikační platformě plně pokrýt agendy interního IS a také agendu laboratorního IS. Ostatní agendy budou pomocí integračních vazeb řešeny na úrovni platformy částečně s tím, že primární podpora procesů těchto agend bude řešena v separátních aplikacích. Zvolená platforma musí být dostatečně robustní a výkonná. Data musí být ukládána v relačním databázovém stroji (např. Microsoft SQL Server nebo Oracle). Uložení několika milionů dokumentů včetně jejich metadat a provoz desítek portálů nesmí dané platformě působit výkonnostní problémy. Platforma musí podporovat běh na více serverech (farma) pro zajištění škálovatelnosti a vysoké dostupnosti, kdy jednotlivé komponenty mohou běžet pouze na vybraných serverech farmy. 4 Dodávka interního informačního systému Interní informační systém je chápán jako centrální prvek informačního zázemí v rámci UniCRE. Samotný systém bude buď přímo podporovat administrativní a servisní procesy v UniCRE, nebo bude vstupní branou do dalších systémů poskytujících specializované služby. Interní informační systém UniCRE bude podporovat procesy z následujících oblastí: Aktuální informace - položky z této oblasti budou tvořit úvodní obrazovku IIS. Úvodní obrazovka má za úkol stručně a přehledně informovat uživatele o novinkách, které ho zajímají. Patří sem např. důležité zprávy a oznámení od vedení UniCRE, notifikace posledních doručených ů, akce, které se mají daný den konat či úkoly, jejichž termín dokončení se blíží. Projekty - tato oblast bude sloužit projektovým týmům k řízení a udržování přehledu o jednotlivých projektech. V rámci větších projektů bude možné definovat podprojekty, které budou mít stejnou obsahovou strukturu a možnosti jako projekt hlavní. Zaměstnanci - oblast bude soustřeďovat informace o zaměstnancích UniCRE. Na základě přidělených práv se budou zobrazovat informace jen o zaměstnanci, který je přihlášen nebo, v případě přihlášených vedoucích pracovníků, též o jim podřízených zaměstnancích. Dokumentace - oblast umožní přístup k řízené dokumentaci a dalším vybraným typům standardních dokumentů. Zobrazované dokumenty bude možné třídit a filtrovat podle různých kritérií (název, datum vytvoření, datum poslední změny). V rámci řídící dokumentace bude k dispozici i schvalovací workflow, podporující tvorbu řídící dokumentace. Žádanky - oblast umožní přístup ke standardním formulářům, které většinou slouží jako žádosti. Porady - oblast bude sloužit pro přehledné zobrazení jednotlivých porad a informací, které s nimi souvisí. Bude zde možné vkládat nejen porady vedení UniCRE, ale i porady na úrovni jednotlivých pilířů, oddělení nebo projektových týmů. Osobní stránka zaměstnance - v rámci této oblasti bude mít každý zaměstnanec koncentrovány funkce systémy, týkající se jeho osoby. Na osobní stránce najde zaměstnanec svůj kompletní kalendář, přehled všech úkolů, webového ového klienta, všechny své dokumenty a řadu dalších informací. Knihovna - oblast slouží pro koncentraci informací, týkající se vědecké knihovny. Kromě informací o knihovních fondech, zde zaměstnanci najdou aktuality z výzkumu, řadu linků na externí internetové zdroje či formuláře pro zajištění rešerše nebo meziknihovní výpůjčky.

8 Tyto moduly spolu musí být provázány pomocí nativních rozhraní využité platformy. Uživateli musí být zajištěn transparentní přechod mezi jednotlivými moduly. Přístup do daného modulu musí být řízen přístupovými právy. 5 Dodávka laboratorního informačního systému Informační systém LIMS slouží pro podporu práce laboratoří UniCRE. Slouží k evidenci vzorků, zkoušek, parametrů, jejich výsledků, tvorbě protokolů, evidenci přístrojů a jejich kalibračních diagramů, evidenci chemikálií a činidel, správě laboratorních číselníků a reportování prací na projektech. V rámci LIMSu jsou přístupová práva, organizační struktura a uživatelé přebírání z Interního informačního systému (IIS). Všechny základní číselníky je potřeba načítat a pravidelně aktualizovat z primárních evidencí v KTK (stávající ekonomický systém) a IS UniCRE. Úkoly vytvořené v rámci LIMS se sdružují do jednoho centrálního úkolovníku v IIS. Nejdůležitější datovou entitou LIMS je Vzorek reprezentující analyzovaný materiál. V systému mohou existovat různé typy vzorků. Každý vzorek spadá pod jeden z projektů. Za každý vzorek je odpovědná právě jedna osoba. Se vzorkem se provádějí různé zkoušky. V rámci zkoušek se zjišťují hodnoty různý parametrů vzorku. V rámci jedné zkoušky je možno zjišťovat několik parametrů.

9 Výsledek analýzy je uchován v datovém objektu výsledek. 6 Dodávka personálního informačního systému Součástí projektu je dodávka nového personálního a mzdového systému (jako stávající systém se používá IS Nugget). V mzdové oblasti je třeba zachovat stávající funkcionality (rozpočítávání mezd na projekty, rozpočítávání nákladů na náhrady za absence na vybrané projekty, tisk nákladů na jednotlivé projekty až na pásky zaměstnanců, uživatelské sestavy a reporty, výkaznictví pro jednotlivé poskytovatele dotací, atd), migraci všech stávajících dat do nového systému, zachování všech stávajících propojení mezi bankami, státními institucemi, KTK (stávající ekonomický systém), navazující reporting (viz detailní požadavky v Příloze č. 2). Hlavním přínosem personálního systému je zpřístupnění klíčových informací jak pro vedoucí, tak přímo pro každého zaměstnance. Každý zaměstnanec si může na portálu zobrazit dostupné informace (naskenované dokumenty a smlouvy, výplatní pásky, zůstatky dovolené, informace o pracovních poměrech, plánovaných školeních, přidělených pracovních pomůckách, čerpaných benefitech, ). Další novinkou je zavedení nových agend - benefity, řízení organizační struktury, hodnocení zaměstnanců, podpora školení a lékařských prohlídek, obecná automatizace procesů (zavedení workflow) a připojení do jednoho úkolovníku a diáře každého zaměstnance. Další změnou je přenos pracovních výkazů z excelu do elektronických formulářů - tyto se před-vyplní daty z docházkového systému, schválenými žádankami o dovolenou a služební cestu, zaměstnanec doplní projekty, na kterých pracoval včetně dalších upřesňujících informací. Tyto výkazy se po schválení vedoucím pošlou do KTK, kde se po dalších úpravách vrátí zpátky do HR systému k finálnímu výpočtu mezd. 7 Dodávka poštovního systému Zadavatel v rámci dodávky informačního systému požaduje také zavedení nového řešení pro ovou komunikaci. Toto řešení musí nabízet nejen pokročilou možnost práce s poštovními schránkami uživatelů včetně komfortního webového rozhraní, ale také musí disponovat funkčnostmi pro plánování kalendářů jednotlivých uživatelů a případných dalších zdrojů. Z hlediska provozu se musí jednat o robustní řešení, které má zabudované funkčnosti monitoringu, zálohování a umožňuje provoz v clusteru pro zajištění vysoké dostupnosti. Řešení nesmí zadavatele a jeho uživatele omezovat v počtu domén, schránek či velikosti schránky. Očekává se, že dodané mailové řešení umožní pokročilou práci s ovou korespondencí, mezi kterou patří možnost definice pravidel pro automatické zpracování příchozí pošty, podpora pro automatickou odpověď v případě nepřítomnosti, možnost vyhledávání a filtrování pošty a další. Řešení musí podporovat archivaci ů včetně možnosti definice archivačních pravidel. Musí být možné ukládat kontakty a tyto kontakty synchronizovat s adresářovou službou pomocí protokolu LDAP. Co se týče komunikačních protokolů, tak je vyžadována podpora SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, IMAP. Kromě řešení vlastní ové komunikace je od řešení očekávána sada funkčností pro plánování kalendářů. Kalendář musí mít každý uživatel systému, ale kalendáře mohou být vytvořeny i pro jiné zdroje jako například služební automobily. Nadřízení mohou vidět do pracovních kalendářů svých podřízených včetně zobrazení detailů o plánovaných událostech. Některé události bude moci zaměstnanec označit jakou soukromé a pro tyto události nebude možné zobrazit detaily jinými osobami. Kterýkoli zaměstnanec si může zobrazit obsazení kalendáře jiných zaměstnanců za účelem nalezení vhodného času pro naplánování schůzky. Řešení musí obsahovat funkčnost, která při plánování schůzek více uživatelů automaticky nabídne průnik volných časů zvolených uživatelů. Mailové řešení musí obsahovat pokročilé webové uživatelské rozhraní pro přístup ke schránkám uživatelů, včetně možnosti číst a psát y, prohledávat a filtrovat schránku, zobrazit kalendář, plánovat schůzky do kalendáře (i jiných osob), pracovat se složkami a adresářem kontaktů. Pro integraci s ostatními moduly informačního systému musí nabízené řešení disponovat otevřeným aplikačním rozhraním (API) v podobě webových služeb. Pomocí tohoto rozhraní webových služeb musí být možné pracovat s poštovními schránkami i kalendáři uživatelů. Dále musí toto rozhraní umožnit provádět administrační úkony. Očekává se, že řešení bude robustní a spolehlivé - musi podporovat tvorbu vysoce dostupných řešení využitím clusteringu, musí disponovat monitorovacím rozhraním a musí logovat veškeré nestandardní události a také musí obsahovat podporu pro pravidelné automatické zálohování pro případ potřeby obnovy dat k určitému okamžiku. 8 Servisní podpora Zadavatel v rámci plnění požaduje poskytnutí servisní podpory pro jednotlivé subprojekty, vyjma subprojektu Dodávka služeb systémové integrace a řízení projektu. Podpora v délce 24 měsíců počíná běžet pro každý

10 subprojekt samostatně ode dne akceptace výstupů každého daného subprojektu. Zadavatel požaduje, aby servisní podpora pro každý subprojekt splňovala alespoň následující parametry: Časová dostupnost pro hlášení vad alespoň v režimu 5x8 v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00 hodin. Zahájení prací na odstranění vady nejpozději následující pracovní den. Servisní podpora bude poskytována po dobu prvních 3 měsíců od akceptace daného subprojektu ve zvýšené kapacitě (Zvýšená podpora) a následně 21 měsíců ve standardní výši (Standardní podpora) a to pro jednotlivé subprojekty následujícím způsobem: Subprojekt Dodávka a zprovoznění systémové infrastruktury SPPU Zvýšená podpora Standardní podpora 5 3 Dodávka aplikační platformy SPPU Dodávka interního informačního systému Dodávka laboratorního informačního systému Dodávka personálního informačního systému Dodávka poštovního systému V případě nevyčerpání předplacených hodin servisní podpory v daném kalendářním měsíci, budou nevyčerpané hodiny převedeny do měsíce následujícího, s tím že hodiny je možné převádět a tedy vyčerpat vždy pouze v rámci jednoho čtvrtletí. V případě nevyčerpání předplacených hodin servisní podpory v rámci jednoho subprojektu, můžou být tyto hodiny převedeny do subprojektů jiných. Zadavatel si servisní podporu ve stanoveném rozsahu předplatí tedy cena za servisní podporu bude uhrazena vždy při akceptaci výstupů jednotlivých subprojektů Koncepce systému pro podporu udržitelnosti Uchazeč je povinen jako součást nabídky předložit zadavateli svůj návrh Koncepce systému pro podporu udržitelnosti Výzkumného centra UniCre. Tento návrh musí být zpracován ve struktuře, která bude odpovídat členění, dle kapitoly této zadávací dokumentace. Systém bude zcela lokalizován do českého jazyka. Koncepce systému pro podporu udržitelnosti Výzkumného centra UniCre bude podkladem pro hodnocení kvality nabízeného plnění dle kapitoly 14 této zadávací dokumentace. Zadavatel doporučuje uchazeči, aby tuto část své nabídky zpracoval s dostatečnou péčí, zahrnul do ní detailní popis konkrétního způsobu řešení zejména s ohledem na předmět hodnocení pro jednotlivé subprojekty dle části 11 zadávací dokumentace. Součástí bude též vyplněná tabulka Přehled hodnocených částí nabídky, dle přílohy č. 8 zadávací dokumentace. Požadavek na složení jistoty K zajištění splnění povinnosti uchazeče je požadována jistota v souladu s 67 odstavec 1 zákona ve výši Kč (slovy: jeden milion Kč). Jistota bude poskytnuta uchazečem formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen peněžní jistota ), nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Uchazeči jsou povinni při poskytnutí peněžní jistoty složit jistotu na účet zadavatele či převést bankovním převodem, a to na bankovní účet zadavatele (č. ú /5500 Raiffeisen Bank a.s., pobočka Pařížská 20, Ústí nad Labem). Uchazeč je povinen do variabilního symbolu uvést své IČO. V nabídce uchazeč doloží doklad o složení jistoty na účet zadavatele nebo o jeho převodu. Za doklad o poskytnutí jistoty bude považováno např. potvrzení banky, výpis z účtu uchazeče. Z dokladu musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na účet zadavatele a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za doklad o složení jistoty nebude považován bankovní příkaz. Uchazeč je dále povinen doložit v

11 5. 6. nabídce informace, ze kterých bude vyplývat číslo účtu, na který má být jistota vrácena, včetně názvu peněžního ústavu, variabilního symbolu a specifického symbolu. V případě, že bude jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v níže uvedeném bodě 6 pojistné plnění. Originál záruční listiny bude vložen do nabídky takovým způsobem, aby bylo možné jeho vyjmutí. Platnost pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty. V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky bude originál bankovní záruky vložen do nabídky takovým způsobem, aby bylo možné její vyjmutí. V případě, že jistota bude poskytnuta formou bankovní záruky, bude z ní patrné, že jistota připadne zadavateli v případech v níže uvedeném bodě 6. Platnost bankovní záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty. Zadavatel má právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem v souladu s 67 zákona v případě, že: a) uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zruší nebo změní nabídku, b) odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem dle 82 odst. 2 a 4 zákona, c) neposkytne zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy dle 82 odst. 4 zákona. 7. Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota zakázky je Kč bez DPH (slovy: třicetpět milionů Kč) a odpovídá maximálně přípustné ceně. Zadavatel nebude akceptovat vyšší nabídkovou cenu. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně příslušná sazba a výše DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena ve smlouvě, která tvoří Přílohu č. 7 této zadávací dokumentace. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Nabídková cena bude dále uchazečem detailně rozpracována na samostatném zvláštním listu dle šablony uvedené v Příloze č.6. Veškeré ceny dohodnuté na základě výsledků tohoto zadávacího řízení jsou ceny v korunách českých (tj. CZK), tj. v měně České republiky. Stane-li se v mezidobí Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti smlouvy na zakázku závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky. 8. Kvalifikace uchazeče Kvalifikaci splní uchazeč, který: prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona, prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona, prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 zákona a předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v kopii, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel má právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je povinen je předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. 8.1 Základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů v souladu s ustanovením 53 odst. 3 zákona. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

12 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, který není v likvidaci, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 8.2 Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 8.3 Technické kvalifikační předpoklady dle 56 zákona Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: Dle 56 odst. 2 písm. a) zákona

13 Zadavatel požaduje předložení seznamu referenčních dodávek, charakterem odpovídajících předmětu zakázky, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí (název objednatele, název služby a její popis, finanční objem, termín plnění, počet zúčastněných osob a subdodavatelů a kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné realizaci obdobné služby ověřit); přílohou tohoto seznamu musí být: a) b) c) Osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo Osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle písm. b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně Z předložených dokladů, osvědčení nebo popř. za shora uvedených podmínek smlouva a doklad o uskutečnění plnění, musí být zřejmé následující údaje o každé z referenčních dodávek: a) b) c) d) Název objednatele Popis (rozsah) a předmět obdobné služby Finanční hodnota služby Termín plnění Dodavatel v nabídce předloží alespoň 3 osvědčení o poskytnuté službě, přičemž: a) b) Alespoň 1 z realizovaných zakázek bude v hodnotě alespoň Kč bez DPH za poslední 3 roky plnění a zároveň bude svým charakterem plnění pokrývat rozsah vypisované veřejné zakázky (tj. minimálně bude zahrnovat části: analýza, návrh, implementace a zavedení komplexního informačního systému, tedy služby v oblasti HW i SW, poskytované v roli systémového integrátora). Alespoň 2 z realizovaných zakázek budou dosahovat finančního objemu minimálně Kč bez DPH za poslední 3 roky plnění a zároveň se bude jednat o plnění ve formě implementace komplexního informačního systému (včetně dodávky HW v přiměřeném rozsahu vzhledem k velikosti projektu). Uchazeč rovněž uvede souhrnný přehled referenčních dodávek do tabulky, jejíž šablona se nachází v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dle 56 odst. 2 písm. b) zákona Zadavatel požaduje předložení přehledu členů realizačního týmu, jenž je složený z min. 6 odborníků, z toho alespoň 4 s VŠ vzděláním a uvede jejich předchozí zkušenosti s dodávkou informačních systémů podle konkrétních požadavků specifikovaných níže. Tito odborníci musí být přiřazeni k projektovým rolím: projektový manažer, softwarový architekt, business architekt, test architekt, HW specialista, školitel. a) Projektový manažer: Ukončené vysokoškolské vzdělání Praxe v oblasti IT projektového managementu v délce minimálně 5 let Zkušenosti na pozici IT projektového manažera alespoň s jedním projektem v minimálním objemu Kč bez DPH. Platný certifikát v oblasti projektového řízení dle standardů PMI (Project Management Professional) nebo PRINCE2 (PRINCE2 Practicioner). b) Business architekt: Ukončené vysokoškolské vzdělání Praxe v oblasti business návrhu a implementace rozsáhlých informačních systémů v oblasti v délce minimálně 5 let Platný certifikát v oblasti analýzy a návrhu informačních systémů (např. certifikát z oblasti správy a modelování požadavků, UML, atd.). c) Software architekt: Ukončené vysokoškolské vzdělání Praxe v oblasti návrhu a implementace architektur rozsáhlých informačních systémů v oblasti v délce minimálně 5 let

14 Platný certifikát v oblasti návrhu architektur informačních systémů v technologické oblasti, na kterou je orientován návrh řešení poptávaného informačního systému (např. certifikát prokazující znalost platformy.net, Java/JEE, atd.). d) Test architekt: Ukončené vysokoškolské vzdělání Praxe v oblasti návrhu a implementace testovací strategie rozsáhlých informačních systémů v oblasti v délce minimálně 5 let e) HW Specialista: Praxe v oblasti návrhu a implementace HW infrastruktury v délce minimálně 3 roky. f) Školitel: Praxe v oblasti školení uživatelů v oblasti aplikací v délce minimálně 3 roky. V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za všechny členy týmu následující dokumenty: a) b) c) 9. Doklad o dosaženém vzdělání a profesní kvalifikaci (vysvědčení, diplom, apod.). Profesní životopis zpracovaný v následující struktuře a podepsaný osobou (členem týmu): Jméno a příjmení osoby Označení pozice v řešitelském týmu Dosažené vzdělání, včetně uvedení vysoké školy - instituce Certifikáty Celková délka praxe v oboru Přehled profesní praxe, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků zadavatele Přehled obdobných projektů (včetně uvedení termínu realizace projektu, pozice a odpovědnosti), ze kterého bude vyplývat splnění požadavků zadavatele Čestné prohlášení osob (členů týmu), že mají platný smluvní vztah k uchazeči (pracovní poměr, obchodní spolupráci) a budou se osobně podílet na plnění veřejné zakázky. Další požadavky zadavatele 9.1 Dokumenty v rozsahu stanoveném v 68 odst. 3 zákona Uchazeč ve své nabídce doloží: a) b) c) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-i dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s touto veřejnou zakázkou. 9.2 Subdodavatelský systém V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či vice subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje ( 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije šablonu uvedenou v Příloze č. 5, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu služeb a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. 10. Obchodní podmínky Příloha č. 7 této zadávací dokumentace obsahuje Smlouvu o dílo na celý předmět veřejné zakázky. Smlouva o dílo musí být ze strany uchazeče o VZ podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

15 Jako přílohu smlouvy uchazeč předloží pojistnou smlouvu, nebo potvrzení o pojištění, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě na pojistnou částku minimálně Kč. Součástí nabídky bude čestné prohlášení uchazeče o tom, že bude po celou dobu plnění udržovat pojištění v požadované výši, vítězný uchazeč bude vyzván k předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu. Vítězný uchazeč bude na základě uzavřené smlouvy povinen udržovat pojištění v této výši po celou dobu plnění veřejné zakázky. Předložení nepodepsané Smlouvy o dílo, nepředložení zmocnění podepisující osoby, nebo dokladu o pojištění, není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná. Do závazného textu Smlouvy o dílo uchazeč doplní pouze barevně označená místa (žlutě podbarvená), jiná ustanovení není uchazeč oprávněn měnit. Přílohou Smlouvy o dílo se dále stane vyplněná tabulka, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace Seznam požadavků. Přílohou Smlouvy o dílo se stanou Licenční podmínky k software třetích stran, opensource software, nebo standardnímu hotovému software. Ostatní obchodní podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy o dílo Příloha č. 7 zadávací dokumentace. 1 Doba plnění Předpokládaný termín zahájení plnění je ihned po podpisu smlouvy. Termín ukončení plnění je Uchazeč jako součást své nabídky předloží navrhovaný Detailní projektový plán a harmonogram všech prací a služeb po jednotlivých subprojektech a projektu jako celku (uchazeč uvede všechny klíčové milníky po jednotlivých fázích subprojektů a jejich vzájemné závislosti). Projektový plán bude rovněž předložen v elektronické formě ve formátu MS Project 2007, nebo vyšší. Položky Systémové infrastruktury označené v Příloze č. 2 Seznam požadavků, které jsou nezbytné pro provoz Objednatele, budou dodány nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy. 1 Místo plnění Místem plnění veřejné zakázky je lokalita plnění pracoviště centra UniCRE (v ČR). 1 Pokyny pro zpracování nabídky Nabídka bude předložena v jednom originále a třech kopiích v písemné a elektronické formě (elektronická forma na přiloženém CD), v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, číslovanými vzestupnou číselnou řadou. Nabídka se odevzdává v uzavřené obálce opatřené adresou uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 nebo 7 zákona a označené názvem veřejné zakázky DODÁVKA SYSTÉMU PRO PODPORU UDRŽITELNOSTI VÝZKUMNÉHO CENTRA UNICRE a označené nápisem NEOTVÍRAT na adresu: VÚANCH a.s., Revoluční 84, Ústí nad Labem, kontaktní osoba RNDr. Michal Ottis, CSc. v pracovních dnech od 7 do 16 hodin a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 7 do 12 hodin. Uchazeč v nabídce závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace: Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Obsah nabídky Doklady, jimiž uchazeč o VZ splňuje kvalifikaci: a. Doklady pro splnění základních kvalifikačních předpokladů. b. Doklady pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů. c. Doklady pro splnění technických kvalifikačních předpokladů. d. Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Veškeré další doklady požadované v zadávací dokumentaci.

16 Koncepce systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE (uchazečem zpracovaný vlastní věcný návrh řešení podle kterého bude hodnocena kvalita celkového návrhu řešení, technologická vyspělost řešení a dlouhodobá udržitelnost řešení, viz kap. 5). Součástí bude též vyplněná tabulka Přehled hodnocených částí nabídky, dle přílohy č. 8 zadávací dokumentace. Vyplněný Seznam požadavků, který je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Metodika a procesy projektového řízení a systémové integrace v rozsahu, který je adekvátní pro projekt daného rozsahu a komplexity. Detailní projektový plán a harmonogram všech prací a služeb po jednotlivých subprojektech a projektu jako celku (uchazeč uvede všechny klíčové milníky po jednotlivých fázích subprojektů a jejich vzájemné závislosti). Projektový plán bude rovněž předložen v elektronické formě ve formátu MS Project 2007, nebo vyšší. Požadavky na součinnost (uchazeč uvede detailně zpracované požadavky na součinnost Zadavatele v rámci celého projektu ve kvantifikovatelném formátu: subprojekt fáze role aktivita požadovaná doba alokace. List s nabídkovou cenou dle Přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Návrh podmínek bezplatné servisní podpory, který bude splňovat minimální stanovené parametry dle kapitoly 8 této zadávací dokumentace. Závazná Smlouva o dílo podepsaná osobou oprávněnou jménem či za uchazeče jednat (dle 68 zákona) včetně příloh uvedených ve Smlouvě o dílo, které uchazeč vytvoří podle specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Licenční podmínky k software třetích stran, opensource software, nebo standardnímu hotovému software. 1 Kritéria hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel stanovil níže uvedená dílčí hodnotící kritéria: Kritérium Váha Cena 60% Kvalita nabízeného plnění 40% Popis Cílem tohoto kritéria je zhodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý rozsah plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uchazečem detailně rozpracována na samostatném zvláštním listu dle šablony uvedené v Příloze č. 6. Cílem tohoto kritéria je zhodnocení kvality nabídnutých služeb.

17 11 Kritéria hodnocení kvality nabízeného plnění Zadavatel bude hodnotit kvalitu uchazečem zpracované Koncepce systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCre, dle níže stanovených kritérií, pro jednotlivé subprojekty. Hodnoceno bude zpracování návrhu řešení subprojektů: Aplikační platforma, Interní informační systém, Laboratorní informační systém, Personální informační systém, Poštovní systém. Subprojekt Max. počet bodů Kritéria, která budou hodnocena pro daný subprojekt Aplikační platforma 8 bodů (váha 20%) Využití standardní, na trhu dlouhodobě známé a etablované technologie Standardizovaná možnost do-vývoje Využití technologie tenkého klienta Jednotný úkolovník, ve kterém budou agregovány veškeré úkoly z ostatních aplikací 5. Systém práce s dokumenty (document management system) 6. Možnosti modelování workflow (včetně možnosti vizuálního návrhu workflow) 7. Možnost práce s obsahem (tvorba a správa portálů) 8. Nativní podpora práce s dokumenty MS Office 9. Možnost vytvářet uživatelsky definované entity 10. Možnost tvorby integračních vazeb na okolní aplikace bez nutnosti programování 1 Možnost definice přístupových oprávnění až na úroveň jednotlivých datových položek 1 Vestavěný reporting (uživatelská tvorba sestav) Interní informační systém 12 bodů (váha 30%) Plná integrace s aplikační platformou (IIS bude jedna z aplikací nad platformou) Řešení oblasti úkolování, porad a kalendáře Řešení oblasti práce s aktualitami Řešení oblasti intranetu a dokumentace 5. Řešení oblasti řízení projektů (vč. možností parametrizace) 6. Řešení oblasti zpracování žádanek (vč. možností parametrizace) Laboratorní informační systém 12 bodů (váha 30%) 6 bodů (váha 15%) Personální informační systém Plná integrace s aplikační platformou (LIS bude jedna z aplikací nad platformou) Řešení oblasti evidence laboratorních vzorků Řešení oblasti řízení životního cyklu laboratorních vzorků Řešení oblasti laboratorních zkoušek, parametrů a výsledků Řešení oblasti evidence přístrojů Provázanost s okolními systémy (organizační struktura, ekonomické informace) Provázanost s aplikační platformou a interním informačním systémem (sdílení úkolů v jednotném úkolovníku). Zpracování a konfigurovatelnost systému personální evidence Zpracování a konfigurovatelnost zaměstnaneckého portálu Řešení oblasti vykazování zaměstnanců Řešení oblasti zpracování mezd

18 Subprojekt Max. počet bodů Kritéria, která budou hodnocena pro daný subprojekt Poštovní systém 2 body (váha 5%) Využití standardní, na trhu dlouhodobě známé a etablované technologie Provázanost s aplikační platformou a interním informačním systémem Plná podpora mobilních zařízení (přístup, synchronizace) Možnost plánování a sdílení kalendářů Možnosti administrace systému, včetně možnosti administrace prostřednictvím skriptovacího jazyka Podpora skriptovacího jazyka pro administraci řešení Otevřené rozhraní (API) pro propojení s okolními systémy Podmínky pro přidělování bodů jsou u jednotlivých subprojektů stanoveny zadavatelem následujícím způsobem Zadavatel ke každému z kritérií pro daný subprojekt přidělí bodovou hodnotu, dle níže uvedeného systému hodnocení. Následně bude součet dosažených bodů dle kritérií vydělen maximálním počtem bodů, které součtem bodů jednotlivých kritérií získal nejlepší z uchazečů a získaný výsledek vynásoben bodovou váhou subkritéria. Následně dojde k sečtení výsledků pro všechny subprojekty, počet bodů odpovídá procentuální váze hodnocení kvality plnění a bude v rozsahu 0-40 bodů. Každý krok ve výpočtu bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Počet přidělených bodů z maximálního počtu bodů Podmínky pro přidělení bodů 0 Uchazeč sice uvádí, že jeho návrh požadavky zadavatele řeší, ale neuvádí podrobnosti, případně je popis příliš stručný a není z něho patrné, jakým způsobem budou řešené požadavky zadavatele 1 Návrh splňuje veškeré požadavky zadavatele podle specifikace v Příloze č. 1 2 Návrh požadavky zadavatele splňuje nad rámec očekávání, tj. uchazeč navrhuje funkcionality nad rámec analýzy ( viz - příloha č. 1), případně odkazuje i na řešení, která použil u jiného zákazníka, poskytl snímky obrazovky apod. Plně pokrývá požadované téma, je logický, pečlivě zpracovaný a srozumitelný. Příklad výpočtu: Subprojekt Personální informační systém obsahuje 5 samostatných kritérií, každé bude hodnoceno body od 0 do 2 bodů, tj. maximální počet bodů za tento subprojekt je 10 bodů. Předpokládejme, že uchazeč č. 1 získá (součtem bodování za jednotlivá kritéria) 6 bodů (z deseti možných). Nejlepší ze všech uchazečů dosáhl za tento subprojekt výsledku 9 bodů. Následně bude tedy proveden přepočet: (6/9) x 6(viz tabulka) = 4 Uchazeč tedy získal za návrh personálního informačního systému 4 body. Nejlepší z uchazečů získá maximum tj. 6 bodů dle výpočtu (9/9) x 6 = 6. Následně budou sečtena všechna bodová ohodnocení uchazeče za jednotlivé subprojekty. 12 Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti, pomocí výše uvedených kritérií. Pro hodnocení nabídkové ceny bude výsledný počet bodů pro každého uchazeče vypočten dle níže uvedeného vzorce: (Nejnižší dosažená hodnocená nabídková cena / cena uchazeče) * 60 = Počet bodů. Tím bude vypočten poměr mezi nejnižší dosaženou hodnocenou nabídkovou cenou a cenou konkrétního uchazeče, který bude následně vynásoben váhou kritéria nabídkové ceny (60%). K bodovému zisku za nabídkovou cenu bude připočten bodový zisk za kvalitu, jehož výpočet je popsán v předchozím odstavci. Vítěznou bude ta nabídka, která v součtu hodnocení ceny a kvality dosáhne nejvyššího výsledku.

19 Michal Ottis

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Město Kolín 002 35 440 D CZ00235440 Adresa sídla / Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín místa podnikání: za zadavatele jednat: Mgr. et Bc. Vít

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany Krycí list předběžné nabídky Prohlášení uchazeče k předběžné nabídce Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 7: KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka Název: Ekonomický informační systém s integrací péče o ekosystémy v národních parcích Základní identifikační údaje: Zadavatel: Název: Sídlo: Česká republika

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace)

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Uchazeč doplní tuto přílohu pouze na místech k tomu označených, v ostatních místech není oprávněn přílohu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zajištění úklidových

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), v souladu s příručkou pro

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky Oprava - výměna podlahové krytiny v posilovně.

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky Oprava - výměna podlahové krytiny v posilovně. V Brně dne 12.11.2012 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: V Praze dne 6.6.2012 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Dodávka

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

Název veřejné zakázky: Dodávky tepla z jiných zdrojů pro Oderskou městskou společnost

Název veřejné zakázky: Dodávky tepla z jiných zdrojů pro Oderskou městskou společnost ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávky tepla z jiných zdrojů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. 2. Specifikace technických podmínek předmětu

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více