Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze"

Transkript

1 Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý Datum vytvoření Datum poslední revize Verzi schválil Funkce Ing. Miloslav Marčan ředitel odboru informatiky Datum schválení Počet stran 90 Počet příloh 4 Důvěrnost Pro potřebu orgánů veřejné správy

2 Identifikace informační koncepce OBSAH 1 IDENTIFIKACE INFORMAČNÍ KONCEPCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍ KONCEPCE CÍLE A PŘÍNOSY INFORMAČNÍ KONCEPCE STRATEGICKÉ CÍLE MPO STRATEGICKÉ CÍLE V OBLASTI INFORMATIKY Základní projekty v rámci resortu CELOSTÁTNÍ CÍLE A PŘÍNOSY (VČETNĚ SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, VEŘEJNOSTÍ A ZAHRANIČÍM) Národní program reforem České republiky v oblasti ICT egovernment v České republice Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (projekty Smart Administration) Informování veřejnosti POPIS A POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ SITUACE ODBORNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU HLAVNÍ ODBORNÉ SEGMENTY ČINNOSTÍ MPO ADMINISTRATIVNĚ SPRÁVNÍ ČINNOSTI HODNOCENÍ INFORMAČNÍ PODPORY ČINNOSTÍ MPO Informační podpora odborných a administrativně správních činností Pracovníci uživatelé informačních systémů Technologická infrastruktura Bezpečnost informačních systémů INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE SPRÁVĚ MPO INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY IS Registr živnostenského podnikání IS Licenční správy IS Operačního programu VÝZNAMNÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY NA MPO Integrovaný systém pro podnikání a export BusinessInfo.cz, oficiální portál pro podnikání a export Informační systém IS SINPRO (Sdílený informační prostor) Informační portál Ministerstva průmyslu a obchodu Integrovaná prevence a omezování znečištění INFORMAČNÍ SYSTÉMY ODBORNÝCH ÚTVARŮ Administrativní činnosti správní sekce Dotační agendy Energetické agendy Kontrola a audit Statistický informační systém Řízení podnikového portfolia PROVOZNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Bezpečnost (verze 1) 2/90

3 Identifikace informační koncepce Evropská unie Intranet Majetek Modul Evidence Majetku je součástí Ekonomického informačního systému EIS Mzdová agenda Personalistika Rozpočet a financování Správa dokumentů Internet ZÁMĚRY NA POŘÍZENÍ NEBO VYTVOŘENÍ NOVÝCH IS MODERNIZACE INFRASTRUKTURY Charakteristika IS Stávající stav Doplňující informace SYSTÉM PRO SPRÁVU DOKUMENTŮ MPO Charakteristika IS Stávající stav Doplňující informace STATISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MPO Charakteristika IS Stávající stav Doplňující informace ŘÍZENÍ KVALITY IS DLOUHODOBÉ CÍLE V OBLASTI ŘÍZENÍ KVALITY IS POŽADAVKY NA KVALITU IS PLÁN ŘÍZENÍ KVALITY IS ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI IS DLOUHODOBÉ CÍLE V OBLASTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI IS POŽADAVKY NA BEZPEČNOST IS PLÁN ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI IS ZÁSADY A POSTUPY PRO SPRÁVU IS ZÁSADY A POSTUPY PRO POŘIZOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ IS Činnosti fáze předprojektové přípravy stadia Příprava projektového záměru: Činnosti fáze schváleného projektu: ZÁSADY A POSTUPY PRO PROVOZOVÁNÍ IS Zajištění provozu a údržby IS ŘÍZENÍ ZMĚN V PROJEKTU Ukončení činnosti IS PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE IS A SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ IS FINANCOVÁNÍ ZÁMĚRŮ NA POŘÍZENÍ NOVÝCH IS FINANCOVÁNÍ SPRÁVY IS (verze 1) 3/90

4 Identifikace informační koncepce 10 NAPLŇOVÁNÍ INFORMAČNÍ KONCEPCE POSTUPY PŘI PROVÁDĚNÍ ZMĚN IK POSTUPY PŘI VYHODNOCOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ INFORMAČNÍ KONCEPCE FUNKČNÍ ZAŘAZENÍ OSOBY, KTERÁ ŘÍDÍ PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ PODLE IK A ZÁKONA ODPOVĚDNOSTI ZA REALIZACI INFORMAČNÍ KONCEPCE SPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PŘÍLOHY (verze 1) 4/90

5 Identifikace informační koncepce 1 Identifikace informační koncepce 1.1 Základní údaje informační koncepce Tabulka č. 1: Základní údaje o informační koncepci Název organizace Ministerstvo průmyslu a obchodu IČ Typ organizace ústřední orgán veřejné správy Adresa Na Františku 32, Praha 1 Doba platnosti 5 let Konec platnosti Tabulka č. 2: Autorizace a schválení informační koncepce Role Osoba Datum Podpis Autor: Ing. Miloslav Marčan Schválil: Ing. Miloslav Marčan (verze 1) 5/90

6 Cíle a přínosy informační koncepce 2 Cíle a přínosy informační koncepce 2.1 Strategické cíle MPO Posláním Ministerstva průmyslu a obchodu je starat se o hospodářský rozvoj České republiky a v rámci toho zejména o průmysl a obchod. Toto poslání je formálně vymezeno v tzv. kompetenčním zákonu č. 2/1969 Sb. (výpis z kompetenčního zákona viz Příloha č. 1). Ke konkrétním prioritám vycházejícím z kompetencí MPO patří: Zvyšování konkurenceschopnosti Zavádění inovací technologií, výrobků a služeb Podpora vědy a výzkumu a jejich vazeb na průmysl a podnikání Snižování surovinové a energetické náročnosti průmyslové výroby Podpora informačních technologií Podpora trhu elektronických komunikací Podpora podnikání Podpora startovacích aktivit malých a středních podniků Podpora infrastruktury pro vytváření nových podnikatelských aktivit Budování a regenerace podnikatelských nemovitostí v "brownfield" oblastech Podpora využívání druhotných zdrojů surovin a energií, zejména průmyslových odpadů a důlních plynů Podpora exportu Podpora českého exportu, zejména finálních výrobků a investičních celků Specifická podpora sektorů strojírenské výroby a energetiky Podpora strategických akvizicí a investic českých podniků v zahraničí s cílem růstu exportu českých výrobků a služeb Rozvoj elektronických komunikací a poštovních služeb Rozvoj vysokorychlostního internetu Rozvoj budování sítí nových generací Vytvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství Střednědobé strategické cíle MPO jsou definovány v řadě zásadních dokumentů, tzv. resortních politik, které se průběžně aktualizují. Jedná se zejména o průmyslovou politiku, energetickou politiku (resp. Státní energetickou koncepci ČR), proexportní politiku, politiky podpory malého a středního podnikání, surovinovou politiku, spotřebitelskou politiku, apod. 2.2 Strategické cíle v oblasti informatiky Rozvoj a služby v oblasti informatiky, resp. v užším slova smyslu informačních technologií (IT), v organizaci jsou pouze nástrojem k dosažení strategických cílů organizace. IT musí poskytnout největší podporu zejména v těch oblastech, které jsou pro organizaci prioritní, tj. pro její koncepční a strategické činnosti. Definice cílů a přínosů resortní informační politiky vycházejí (verze 1) 6/90

7 Cíle a přínosy informační koncepce z kompetencí ministerstva (Příloha č. 1), z legislativních předpisů upravujících činnost MPO (Příloha č. 2), z hlavních vykonávaných činností MPO (Příloha č. 3), ze strategických dokumentů přijatých na úrovni vlády (zejména Programové prohlášení vlády, Národní program reforem, Strategie rozvoje služeb pro informační společnost a Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby), z úkolů vznikajících v souvislosti s členstvím ČR v Evropské unii, z aktuálních potřeb aparátu MPO, ze současných trendů rozvoje informačních a komunikačních technologií, z požadavků vyplývajících z měnícího se okolí MPO (vstup do EU, standardy, metodiky, požadavky popř. zpětná vazba veřejnosti), ze zkušeností získaných při řešení úkolů zadaných v předchozí Informační politice či získaných z rozvoje stávajícího informačního systému MPO. Strategickým cílem v oblasti informatiky je v tomto kontextu: výstavba, provoz a rozvoj informační infrastruktury a sítí elektronických komunikací, zejména sítí nové generace pro interní a externí potřeby uživatelů, včetně personálního zajištění oživujícího tuto infrastrukturu, zajištění přechodu na protokol IPv6, zajištění provozu a rozvoje stávajících informačních systémů a zabezpečení nových, zajištění dostupnosti a využitelnosti potřebných informací a uplatnění informačních technologií pro zvýšení účinnosti řídících a rozhodovacích procesů ( information management ), vytvoření předpokladů pro přechod od řízení informací k řízení znalostí ( management znalostí ), přechod na ERP systém řízení podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning), realizace aktuálních úkolů vyplývajících z členství v EU v návaznosti na EU a vládní informační systémy, vytvoření předpokladů pro realizaci agend vyplývajících z projektů Snižování administrativní zátěže pro podnikatele apod., spolupráce při řešení celostátních a nadresortních projektů, zajištění informování veřejnosti, zajištění bezpečnosti při přenosu a zpracování informací a zvýšení odolnosti informačních a komunikačních systémů proti případným teroristickým útokům vedeným kybernetickými prostředky, tvorba informačních systémů pro zpracování utajovaných informací v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů, zajištění vzdělávání pro odborný personál a uživatele informačních a komunikačních technologií Základní projekty v rámci resortu Kromě obměny základního síťového a uživatelského prostředí, rozvoje odpovídající síťové infrastruktury a využívání Internetu a Intranetu budou řešeny a dále rozvíjeny tyto základní projekty naplňující výše uvedené cíle: Nový informační systém Licenční správy (ELIS). Přechod na protokol IPv6. (verze 1) 7/90

8 Cíle a přínosy informační koncepce Systém na správu dokumentů (DMS) ve vazbě na systém spisové služby. Systém spisové služby SSL včetně vazby na datové schránky. Rezortní statistické zjišťování Statistický informační systém (SIS MPO). Informační systém Extranet EU na MPO a resortní management dokumentů EU. Ekonomický informační systém (EIS) s napojením na Systém státní pokladny a navazující úlohy (cílově orientované rozpočtování COR apod.). Informační systém operačního programu Průmyslu (ISOP). Informační systém Evidence čerpacích stanic pohonných hmot (EVCS) Personální informační systém. Systém sledování úkolů. Informační systémy pro zpracování utajovaných informací. Databáze k Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek. Státní energetická autorizace (SEA). Rozvoj internetu a intranetu, včetně redakčního systému pro plnění internetových stránek s možností interaktivního propojení s DMS. Řada dalších dílčích projektů a agend (jako např. Evidence stížností, Interní audit, Finanční kontrola, Dotazy veřejnosti, Evidence komunikačních aktivit, Rafinérský informační systém RAFIS, vzdálený přístup, ubytování v Bruselu apod.). Nejrozšířenějšími interními systémy na MPO jsou intranet MPO, který tvoří základ pro sdílení znalostí na MPO, Extranet EU s navazující správou dokumentů EU, který se velmi rychle stal základním pracovním nástrojem pro plnění úkolů souvisejících se členstvím v EU, a zejména systém spisové služby včetně sledování úkolů, který pozitivně ovlivňuje administrativní práce prakticky všech pracovníků MPO. Přináší pořádek, adresnost, dostupnost a zvýšení administrativní kultury u všech přijatých resp. vystupujících dokumentů. 2.3 Celostátní cíle a přínosy (včetně spolupráce s ostatními orgány státní správy, veřejností a zahraničím) Vlády ČR se ve svých programových prohlášeních opakovaně přihlašují k realizaci kroků směřujících k posílení konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním prostředí, ke zvýšení efektivity výkonu veřejné správy, zlepšení kvality jí poskytovaných služeb a nastavení podmínek, aby veřejná správa byla nejen chápána, ale skutečně i fungovala, jako služba občanům Národní program reforem České republiky v oblasti ICT Informační a komunikační technologie představují klíčový sektor, jenž ovlivňuje konkurenceschopnost ekonomiky. Česká republika na jedné straně dosahuje vyšší úrovně disponibilních ICT technologií a využití ICT v podnicích (zejména velkých), na straně druhé zaostává v případě konektivity občanů a domácností a dále také v případě procentuálního vyjádření nabízených elektronických veřejných služeb. Na podporu malých a středních podniků, které zamýšlejí investovat do oblasti informačních a komunikačních technologií, je určen Operační program Podnikání a inovace, v rámci něhož je možné využít finančních prostředků strukturálních fondů Evropské unie. Konkrétně jde o program ICT v podnicích, podporující ty subjekty, které plánují modernizaci svých informačních systémů, zejména pro zefektivnění jak vnitřní chodu podniku (například řízení výroby, zakázek nebo skladových zásob), tak vnějších vztahů podniku (se zákazníky, dodavateli či s veřejnou správou a podobně). Dalším dílčím programem je program ICT (verze 1) 8/90

9 Cíle a přínosy informační koncepce a strategické služby, jenž si mohou zvolit firmy, které se rozhodnou postavit či koupit budovu a zaměstnat vývojové a programové specialisty s cílem vyvíjet či zdokonalovat ICT produkty a služby. 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a o změně některých zákonů, pro který se vžil zkrácený název zákon o egovernmentu, případně ega. Cílem zákona je především dosažení zásadního zvýšení podílu elektronické komunikace v rámci veškeré komunikace, jejímž alespoň jedním z účastníků je orgán státu. Dále se rozvíjí síť univerzálních kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT), v rámci nichž je možné získat ověřené výpisy z vybraných rejstříků. V roce 2010 budou následně zprovozněny centrální registry a s pomocí existující sítě kontaktních míst veřejné správy bude možné v témže roce učinit veškerá podání vůči veřejné správě. Bude také ukončen legislativní proces všech norem souvisejících s realizací cílů Strategie a v roce 2012 je plánováno zprovoznění aplikací pro oblast zdravotnictví, sociální péče, správního, soudního a daňového řízení. Plánována je též plně funkční infrastruktura pro dlouhodobé ukládání a archivaci elektronických dokumentů. V roce 2015 bude také dokončen proces elektronizace datové základny, včetně elektronizace geografických informací. V novém období bude též pokračováno v realizaci programů ICT v podnicích a ICT a strategické služby v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Dotace ze strukturálních fondů EU tak budou moci využít jak ty podniky, které informační a komunikační technologie nakupují (program ICT v podnicích s dotací až 20 milionů korun), ale i ty firmy, jež softwarové aplikace vyvíjejí a nabízejí ostatním subjektům (ICT a strategické služby s dotací až 200 milionů korun) egovernment v České republice Zefektivňování služeb veřejné správy poskytovaných podnikům a občanům změnou procesů s využitím dostupných informačních a komunikačních technologií věnuje vláda České republiky velkou pozornost. Vláda na svém jednání 9. července 2008 schválila dokument Strategie rozvoje služeb pro informační společnost v České republice na období jehož hlavním cílem je umožnit občanům i podnikatelské veřejnosti komfortní, bezpečnou a důvěryhodnou elektronickou komunikaci s veřejnou správou na všech úrovních a v maximu životních situací. Strategie si klade za cíl dostat se v úrovni e-governmentu mezi pět nejlepších zemí EU. Strategie bude implementována prostřednictvím řady vzájemně provázaných projektů; tyto projekty jsou rozděleny do pěti programových oblastí: 1. Základní registry a identifikace (registr územní identifikace a nemovitostí; registr obyvatel; registr osob; registr práv a povinností) spolu s organizační architekturou a technickým zázemím zabrání duplicitě dat a zachovají požadované standardy bezpečnosti. 2. Univerzální kontaktní místo (Czech POINT - asistovaná i samoobslužná komunikace s veřejnou správou, portál veřejné správy a jednotlivé agendové portály, systém datových schránek). 3. Zaručená a bezpečná elektronická komunikace mezi úřady a stejně tak mezi občanem a úřadem včetně nezávislého dohledu na dodržování bezpečnostních a provozních pravidel. 4. Digitalizace datových fondů a jejich archivace. (verze 1) 9/90

10 Cíle a přínosy informační koncepce 5. Vlastní služby pro informační společnost, zejména v oblastech: zdravotnictví, důchodová péče, školství, zejména v oblasti elektronické karty uživatelů, tedy pojištěnců, žáků, studentů, veřejná správa v užším slova smyslu, zejména soudní, správní a daňové řízení, vedení elektronických spisů umožňujících jednoduché předávání agendy mezi jednotlivými orgány VS, správa aktiv státu a samospráv, zejména evidence majetku, rozpočtování, státní pokladna, nakládání s majetkem a penězi, veřejné zakázky, dotace. Aplikace základních registrů klade nové požadavky na činnost ministerstva z hlediska: souladu resortní legislativy se zákonem o základních registrech č. 111/2009 Sb.; jasného definování agend MPO vykonávaných podle kompetenčního zákona i navazující resortní legislativy a nezbytných agendových informačních systémů (AIS); nového pohledu na využívání ICT, tj. zajištění nezbytné interoperability mezi resortními AIS se základními registry (ZR) nebo s AIS jiných orgánů veřejné moci (OVM) tam, kde to legislativa vyžaduje. Zavedení výše uvedených služeb je také příležitostí k zahájení hluboké reformy veřejné správy - především po stránce organizačně procesní. egovernment tedy není cílem, nýbrž nástrojem jak dosáhnout efektivnější veřejné správy Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (projekty Smart Administration) Cílem strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (schváleno vládou dne usnesením č. 757, dále též Smart Administration) je zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů EU v programovém období Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím zajištění koordinace a synergického působení intervencí realizovaných v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), Integrovaného operačního programu (IOP) a národních zdrojů. Smart Administration zároveň vytváří rámec pro koordinaci veškerých procesů směřujících k efektivní veřejné správě a přátelským veřejným službám, ať již budou financovány ze strukturálních fondů, či nikoli. Projekty Smart Administration v gesci MPO: projekt č. 238 Zavedení Elektronické licenční správy. možnost elektronického podání v licenčním řízení, digitální evidence v rámci licenčního řízení, snížení administrativní zátěže podnikatelských i veřejnoprávních subjektů. Zrychlení, zjednodušení a zkvalitnění licenčního řízení a transparentnost jeho procesů. projekt č. 239 Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy kromě zabezpečení aplikační podpory a rozvoje IS Živnostenského rejstříku (ŽR, dříve uváděný pod zkratkou RŽP) a dokončení implementací úprav v souvislosti s novelou Živnostenského zákona, archivace dat, klasifikace činností podle NACE, konsolidace existujících dat a realizace elektronické spisovny se jedná o digitalizaci procesů a zabezpečení komunikace se základními registry a s kontaktními místy pro podnikatele. (verze 1) 10/90

11 Cíle a přínosy informační koncepce projekt č. 240 Rozvoj portálu BusinessInfo ve vazbě na Portál veřejné správy a další informační zdroje VS rozšíření funkcionalit portálu ve vazbě na Portál veřejné správy a další informační zdroje ve veřejné správě. V řadě dalších projektů Smart Administration je MPO spolupracujícím resortem. Jedná se zejména o: projekt č. 204 Zavedení elektronické spisové služby a Document Management Systemu. V rámci nové výzvy OP LZZ č. 48 Efektivní správní úřad podalo MPO žádosti o finanční podporu projektů: Implementace strategického řízení v resortu MPO Procesní optimalizace a snížení administrativní zátěže v resortu MPO projekt byl již schválen a je veden pod identifikací projektu: CZ.1.04/4.1.00/ Rozhodujícím aktem pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie byla Usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 536, o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie v rámci Smart Administration příloha ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, a Usnesení vlády ze dne 9. července 2008 č. 854 ke Strategii rozvoje služeb pro informační společnost v České republice na období , kterým vláda mimo jiné ukládá ministru vnitra: stanovit závazné postupy pro koordinaci ICT projektů Smart Administration, zřídit a provozovat pro potřeby realizace projektů Smart Administration Programovou kancelář pro koordinaci projektů Smart Administration, zajistit technologickou provázanost realizovaných projektů Smart Administration; za tímto účelem zřídit a provozovat útvar Hlavního architekta egovernment. Na 1. jednání Výboru pro koordinaci projektů Smart Administration na Ministerstvu vnitra dne bylo doporučeno jednotlivé projekty na resortech koordinovat prostřednictvím tzv. Programové kanceláře, jejímž úkolem bude kontrolovat projekty po stránce obsahové, formální i časové. Problematika řízení projektů a zajištění formální správnosti veškerých kroků vedoucích k úspěchu pro přiznání dotací ze strukturálních fondů EU je natolik složitá a specifická, že vyžaduje vedení specializovanou organizací s potřebným know-how. Toto doporučení bylo projednáno na řádném zasedání pracovní skupiny pro egovernment v rámci MPO, konané dne 11. března Byl přijat záměr zřídit na MPO formou outsourcingu Programovou kancelář (PK MPO), která koordinuje postup při registraci projektů pro schválení jejich financování ze strukturálních fondů EU Informování veřejnosti Na MPO je informování veřejnosti řešena několika směry: naplnění požadavků daných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a poskytování informací nad rámec povinných informací, tj. informací prezentujících činnosti ministerstva. (verze 1) 11/90

12 Cíle a přínosy informační koncepce Těžiště styku s veřejností spatřujeme v rozvoji internetu, jehož prostřednictvím je garantováno operativní zveřejňování veškerých koncepčních, legislativních, aktuálních materiálů MPO a dalších informací. Rozvoj internetu vychází zejména z doporučení pro tvorbu WWW stránek ve veřejné správě, které jsou publikovány v novele zákona č. 365/2000 Sb. a dalších požadavků veřejnosti pro udržení trendu moderní internetové prezentace. V této oblasti jsou rozvíjeny tyto projekty: internetové prezentace při splňování kritérií přístupného webu pro spoluobčany se zdravotním postižením a současně reflektováním jednotné vizuální identity MPO; Portál BusinessInfo.cz Integrovaný systém informací pro podnikání a export; Portál IPPC.cz Integrovaná prevence a omezování znečištění. Dále je v souladu s Komunikační strategií MPO informovanost veřejnosti zabezpečována těmito informačními kanály: verbální komunikací tiskové konference, vyjádření a rozhovory tiskového mluvčí pro média, odpovědi, porady a konzultace vyžádané zástupci firem, institucí a občany, vystoupení představitelů MPO na odborných konferencích apod., písemnou formou odborné vyjádření, konzultace, články, telefonicky vyjádření a odpovědi tiskového oddělení, sjednávání kontaktů vedoucích pracovníků ministerstva se zástupci médií, odborné veřejnosti a občany, elektronickou poštou a faxem viz výše uvedené aktivity, informační skříňkou MPO poskytuje koncepční a metodické materiály, statistické přehledy, tiskoviny apod. Hlavním zdrojem informací pro zaměstnance MPO je intranet, který obsahuje všechny rozhodující vytvořené a získané informace k jejich dalšímu vnitřnímu využití. Ke zkvalitnění vztahů k veřejnosti byla na MPO ustavena redakční rada pro další rozvoj internetu a intranetu, v jejímž čele je tiskový mluvčí MPO. Statut redakční rady je upraven Opatřením ministra č. 15/2003. Vzhledem k snižování nákladů bude v následujícím období preferováno publikování v elektronické podobě na CD a internetu. Tiskem budou vydávány pouze stěžejní publikace v omezeném nákladu. (verze 1) 12/90

13 Popis a posouzení stávající situace 3 Popis a posouzení stávající situace 3.1 Odborné a administrativní činnosti úřadu Dekompozice činností MPO byla již popsána v Koncepci práce s informacemi na MPO z března Pro identifikaci informačních potřeb řídicího systému ministerstva byl tento rozčleněn do pěti základních okruhů (podrobněji viz rovněž Příloha č. 3): 1. Strategické a koncepční činnosti 2. Výkon státní správy Odborné činnosti MPO 3. Administrativa ministerstva 4. Informační servis (dovnitř i mimo Administrativně správní činnosti MPO MPO) 5. Servis pro ministra Kombinace odborných a administrativních činností MPO Z pohledu definice strategických cílů MPO a na ně navazující informační politiku považujeme za nosné a tudíž nejdůležitější odborné činnosti uvedené v prvním a druhém okruhu, které jsou vymezeny kompetenčním zákonem nebo dalšími zákonnými předpisy. 3.2 Hlavní odborné segmenty činností MPO Hlavní odborné segmenty činností MPO jsou zaměřeny zejména na přípravu, definici a realizaci následujících koncepcí a činností (uvedeno bez priorit řešení a současného organizačního zabezpečení): V případné spolupráci s ostatními ústředními orgány: Koncepce průmyslové politiky. Podpora průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií. Harmonizace technických norem a předpisů. Státní energetická koncepce. Obchodní politika. Proexportní politika. Strategie přístupu ČR k prioritním zemím. Ochrana spotřebitele. Členství ČR v Evropské unii. Výkon funkce Resortní koordinační skupiny, včetně meziresortní komunikace a vazby na legislativní proces. Příprava programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, jejich implementace a vyhodnocování. Šetření související s ochrannými opatřeními. Technická harmonizace. Koncepce průmyslového výzkumu a vývoje. (verze 1) 13/90

14 Popis a posouzení stávající situace Surovinová politika České republiky. Koncepce surovinové a energetické bezpečnosti České republiky Koncepce politiky podpory podnikání. Koncepce živnostenského podnikání. Podpora malého a středního podnikání. Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání Státní politika elektronických komunikací a poštovních služeb Zákony (a prováděcí předpisy) zpracovávané MPO. Spolupráce na legislativním procesu spoluvytváření zákonů zpracovávaných jinými resorty (připomínkové řízení). Spolupráce na vytváření a realizaci koncepce Státní informační komunikační politiky (SIKP). Oblast tvorby rozpočtu a jeho vyhodnocení. Oblast statistických šetření resortu MPO. Analytická činnost MPO. Kontrolní činnost resortu MPO. Kromě toho je MPO odpovědno za následující činnosti prováděné specializovanými útvary MPO: vedení Ústřední evidence podnikatelů Registru živnostenského podnikání (RŽP), vydávání licencí a jejich kontrola Licenční správou, provoz národního centra SOLVIT pro řešení problémů vznikajících nesprávnou aplikací pravidel na vnitřním trhu ES orgány členských států EU. vedení evidence čerpacích stanic pohonných hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách Ministerstvu průmyslu a obchodu jsou podřízeny: a) organizační složky státu: Česká obchodní inspekce, Puncovní úřad, Státní energetická inspekce, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva a Správa úložišť radioaktivních odpadů. b) příspěvkové organizace: Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, Agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvest, Správa služeb MPO, Český metrologický institut. 3.3 Administrativně správní činnosti Do okruhu administrativně správních činností patří zejména: Personální a mzdová oblast. Oblast účetních evidencí. (verze 1) 14/90

15 Popis a posouzení stávající situace Oblast správy majetku. Oblast práce s dokumenty včetně spisové služby. Oblast obecné informační podpory pracovníků MPO. Vnější prezentace MPO ( Public Relations ). 3.4 Hodnocení informační podpory činností MPO Při hodnocení informační podpory vycházíme z výše uvedených okruhů a jejich vertikálního rozdělení na jednotlivé úrovně. Navíc přidáváme zvláštní část hodnocení, a to hodnocení technologické infrastruktury Informační podpora odborných a administrativně správních činností IS MPO lze v současné době charakterizovat následovně: Silné stránky: Inovovaný Provozní řád výpočetní techniky; zpracován systém řízení projektů IS na MPO vysoká míra zapojení koncových uživatelů do procesu přípravy, implementace a dalšího rozvoje jednotlivých částí IS MPO; zpracována Bezpečnostní politika informačních a komunikačních systémů MPO; stabilní síťové prostředí; vytvoření podmínek pro práci se základními programovými produkty pro tvorbu dokumentů (MS WORD, MS EXCEL), včetně proškolení převážné většiny pracovníků MPO. Posilování počítačové dovednosti je třeba věnovat trvalou pozornost; solidní úroveň základního technického vybavení koncových pracovních stanic MPO; využívání vnitřních síťových úloh a elektronické pošty pro běžnou práci aparátu MPO. Ve zdůvodněných případech je zabezpečen dálkový přístupu k dokumentům, popř. alespoň k elektronické poště; zvládnutí provozu integrovaného systému spisové služby, systému sledování úkolů a personálního informačního systému; rutinní využívání Internetu řadou pracovníků (přístup na Internet mají všichni zaměstnanci); propracovaný systém zpřístupňování informací na www stránce MPO, včetně dodržení požadavků na přístupný web pro hendikepované; vybudování solidní pevné síťové infrastruktury ve všech budovách MPO s lokální možností bezdrátového přístupu; propojení budov MPO dedikovanými optickými vlákny. Slabé stránky: v řadě případů nedostatečné zapojení zadavatelů do řešení projektů, nejasně resp. na poslední chvíli formulované požadavky na funkcionalitu či nedostatečná zodpovědnost za celkové řešení; (verze 1) 15/90

16 Popis a posouzení stávající situace přetrvávající nedostatečná informační propojenost, jak mezi jednotlivými orgány státní správy, tak i jednotlivých koncepcí (politik resp. odborných činností) uvedených v odstavci 3.2, tj. nedostatečné průběžné sdílení informací; přetrvávající tendence získané informace používat pouze pro svoji potřebu, v lepším případě pouze pro úzký okruh spolupracovníků; rezervy jsou rovněž ve sdílení společných dat a odstraňování duplicitního shromažďování dat, nepropojenost jednotlivých systémů zpracovávajících související agendy; nedostatečná kapacita HW při realizaci některých služeb, přenos dat mezi systémy a funkčnost systémů; přetrvávající nedostatečná (sebe)motivace části odborných pracovníků MPO ke zvyšování forem využívání ICT v jejich práci a z toho vyplývající pouze povrchní znalost možností, které stávající IS a nástroje nabízejí; přes zavedení jednotného stylu práce při vytváření dokumentů a oběhu dokumentů (šablony, spisová služba apod.), kterým se položily základy kultury organizace, je tato stále ještě nedostatečná, zejména v oblasti týmové práce, obsahové úrovně vytvářených dokumentů; Existence neaktuálních šablon, které nevyhovují specifickým potřebám MPO; většina pracovníků MPO (zde se to týká hlavně vedoucích pracovníků) si rychle uvědomí svou roli jako uživatele informačních zdrojů, výrazně méně je reflektována potřeba informační zdroje v působnosti MPO definovat, vytvářet, aktivně získávat a sdílet; nedostatečné a zastaralé programové vybavení koncových pracovních stanic (např. IE v. 6 MS Word, MS Excel); administrativní překážky při řešení požadavků uživatelů; rezervy vidíme též v nedostatečném využívání zpětné vazby, která by měla reflektovat výsledky práce MPO a umožnit zejména vedoucím pracovníkům zpřesnit resp. korigovat definici hlavních cílů; Zastaralé programové vybavení pracovních stanic např. IE6. Je připravována migrace na aktuální programové vybavení; Šablony ne vždy usnadňují práci uživatelům Pracovníci uživatelé informačních systémů Informační a datová základna potřebná pro práci jednotlivých uživatelů IS je závislá na typu pracovníka, jeho kvalifikaci, funkčním a pracovním zařazení. Jiný typ informací a nástrojů na jejich zpracování potřebuje např. ředitel odboru ekonomických analýz, jiný typ referent teritoriálního odboru zemí a jiný účetní, přičemž dělicí čára vede jednak vertikálně dle organizačního uspořádání (ministr, NM, ŘS, ŘO, VO, referent, sekretářka) a jednak horizontálně dle pracovní náplně mezi odbornými útvary jednotlivých divizí. Z hlediska praktického zpracování informací, kdy výstupem (a velmi často i vstupem) je dokument, je a bude i nadále nutno zabezpečit minimálně následující činnosti, které musí technická infrastruktura budovaného IS umožnit majoritě pracovníků co nejefektivněji: tvorba dokumentů (např. textů, tabulek, prezentací); efektivní sdílení a oběh dokumentů; uchovávání dokumentů (archivace v elektronické podobě); (verze 1) 16/90

17 Popis a posouzení stávající situace správa dokumentů ( Dokument Management Systém ve vazbě na spisovou službu, včetně důvěryhodného úložiště dokumentů); účinné a jednoduché vyhledávání dokumentů; prezentace dokumentů (Intranet, Internet, publikace). Přestože pracovníci MPO jsou na nově zaváděné aplikace průběžně školeni, přetrvává u řady uživatelů pouze povrchní znalost těchto nástrojů Technologická infrastruktura Technologická infrastruktura (síť MPO včetně propojení budov, servery a osazení pracovních míst pracovními stanicemi) je formou jasně definovaných a důsledně sledovaných projektů soustavně budována již řadu let s cílem: postupnými kroky minimalizovat různorodost (heterogennost) výpočetního a komunikačního prostředí, odstraňovat kritická místa pro případný vznik poruch ( single point of failure ), maximalizovat ochranu investic, optimalizovat náklady na provoz a údržbu (tzv. TCO - Total Cost of Ownership), optimalizovat přístup uživatelů k výpočetním a informačním zdrojům, zjednodušovat a zefektivňovat správu a údržbu, standardizovat poskytované služby v rámci celého aparátu MPO, zlepšovat bezpečnost provozu a ochranu informací. Základní programové vybavení koncových pracovišť vybudované v uplynulých letech (MS Office 2000) nebylo již nadále podporováno výrobcem a již přestávalo vyhovovat potřebám uživatelům. Vzhledem k nekompatibilitě souborů nových verzí narůstaly problémy při zpracování dokumentů zasílaných z jiných organizací. Z těchto důvodů byl realizován přechod na nové kancelářské prostředí v serverové i klientské části pro uživatele. V oblasti koncových pracovních stanic se již nejstarší modely PC postupně dostávaly na hranici své morální životnosti. Z tohoto důvodu byla provedena částečná modernizace PC pro toto nové prostředí. Zvýšené nároky na technologickou infrastrukturu jsou rovněž kladeny při aplikaci zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací (viz např. projekt Extranet EU, certifikace pracovišť zpracovávajících utajované skutečnosti, či Bezpečný informační systém Licenční správy). Ve vztahu k informačním technologiím se jedná zejména o personální, administrativní, objektová a technická bezpečnost, dále bezpečnost informačních systémů, kryptografická ochrana a certifikace 1. Další nároky představuje plnění úkolů z usnesení vlády č. 727 ze dne 8. června 2009 o přechodu na internetový protokol verze 6 (IPv6) Bezpečnost informačních systémů Bezpečnost komunikačních a informačních systémů je stav, kdy je zachována důvěrnost, integrita a dostupnost informací, s nimiž tyto systémy nakládají, integrita a dostupnost systémových služeb a prostředků a odpovědnost uživatelů za jejich činnost v těchto systémech. 1 Viz zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a navazující vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu. (verze 1) 17/90

18 Popis a posouzení stávající situace Bezpečnosti komunikačních a informačních systémů není dosahováno jen technologicky, ale společným uplatněním souboru opatření z oblasti počítačové, komunikační, fyzické (objektové), personální a administrativní bezpečnosti, kryptografické ochrany a vhodnými organizačními opatřeními. Přijatá opatření musí v každém okamžiku zajistit, aby rizika, kterým je informační nebo komunikační systém vystaven, byla snížena na přijatelnou úroveň. Nejde tedy o jednorázové projekty a nasazení zvolených technologií, ale o trvalý a značně dynamický proces, který je a musí být integrální součástí systému řízení a organizace práce Situace na MPO - Technologická bezpečnost. Stávající informační systémy a aplikační úlohy jsou provozovány v heterogenním prostředí lokální počítačové sítě MPO, která je prostřednictvím aktivních prvků sítě (firewallu) a tzv. demilitarizované zóny oddělena od vnějšího prostředí sítě Internet. Bezpečnost dat v lokální počítačové síti je zajišťována standardními prostředky operačních systémů Microsoft Windows XP a 2003, SCO Unix a Solaris nastavením uživatelských jmen, hesel, přístupových práv, profilů a politik. Nastavení operačních systémů odpovídá normativním doporučením. Pracovní stanice uživatelů jsou sjednoceny a konfigurovány tzv. "preloady", které obsahují odladěné nastavení, zabezpečené v souladu s doporučeními ČSN ISO/IEC U databázových aplikací je navíc vyžadována samostatná autentizace uživatele jménem a heslem v prostředí aplikace. Dále je zajištěno pravidelné denní zálohování dat, uložených na serverech, antivirová ochrana (systémy Symantec a AVG) a antispamová ochrana (Barracuda). Pro dohled nad sítí a koncovými stanicemi uživatelů se využívá IDS a Cisco Security Agent Administrativní bezpečnost. Technická bezpečnost je doplněna o další organizační a administrativní opatření, která jsou zakotvena v interních směrnicích MPO vydaných formou Opatření ministra. Jde zejména o Bezpečnostní řád, Organizační řád, Spisový a skartační řád, Provozní řád počítačové sítě atd Zpracování utajovaných informací. Vzhledem i k ostatním aspektům informační bezpečnosti (personální bezpečnost, fyzická bezpečnost, bezpečnost informačních systémů atd.) není dosažená úroveň bezpečnosti v základním síťovém prostředí MPO dostatečná pro zpracování utajovaných informací podle zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a nesplňuje požadavky, stanovené vyhláškou NBÚ č. 523/2005 Sb. o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor. Tyto informace jsou proto zpracovávány v oddělených informačních systémech. Pro zpracování utajovaných skutečností má MPO v současné době k dispozici dva izolované informační systémy samostatných osobních počítačů, které jsou certifikovány NBÚ a slouží ke zpracování utajovaných informací do stupně D a T a systém EU Extranet-V pro zpracování utajovaných informací EU do stupně utajení Vyhrazené (Restreint UE), který byl uveden do provozu v režimu off-line v roce (verze 1) 18/90

19 Popis a posouzení stávající situace V srpnu 2011 bylo do provozu akreditováno pracoviště systému vládního utajeného spojení, které je určeno pro utajovanou hlasovou i datovou komunikaci mezi organizacemi státní správy, podle nové koncepce Ministerstva vnitra. Zabezpečení neutajovaných informací kategorie "LIMITE UE" bylo vyřešeno v návaznosti na systém EU Extranet ČR vytvořením dvou oddělených segmentů sítě, chráněných aktivními oddělovacími prvky (tzv. firewallem), a řízením přístupu uživatelů zabezpečeným protokolem https Změna bezpečnostní situace V oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních systémů došlo po roce 2000 k výrazným kvalitativním změnám, na které je třeba adekvátně reagovat: masové rozšíření internetu, elektronické pošty a napojení většiny lokálních systémů do této sítě výrazně zvyšují možnost napadení systémů z vnějšího prostředí; k tomu přispívá i vzrůstající objem digitálního zpracování informací v organizacích a tím i jejich rostoucí závislost na informačních a komunikačních technologiích; nasazování mobilních zařízení (mobilní telefony, notebooky, subnotebooky, digitální kamery, velkokapacitní USB disky apod.) a rostoucí požadavky na vzdálená připojení velmi usnadňují možnost úniku informací. Dříve uzavřené lokální systémy se otvírají a rozpouští se perimetr sítě; dříve byly útoky na systémy převážně zábavou studentů technických oborů nebo věcí několika profesionálů (hackerů), kteří si tak dokazovali své odborné kvality, dnes se jedná o dobře organizované i vybavené profesionální skupiny, které navzájem spolupracují; hackerské techniky jsou volně dostupné na internetu a nevyžadují vždy vysoké odborné znalosti; cílem útoku již není pouze pobavit, využít napadené zařízení, nebo způsobit přímou škodu a tím na sebe upozornit, ale naopak kombinovanými technikami nepozorovaně pronikat do systému a zůstat tam neodhalen co nejdéle. To umožní dlouhodobé monitorování organizace, vytěžování citlivých dat, případně infikování rozsáhlých systémů, které pak mohou být vyřazeny ve velmi krátké době bez možnosti efektivní obrany; cíle útoků jsou dnes převážně ekonomické a politické. Napadené systémy nebo vytěžené informace se nyní stávají předmětem lukrativního obchodu. Nelze také vyloučit ani teroristický útok, vedený kybernetickými prostředky. Účinná obrana proti těmto novým hrozbám vyžaduje, kromě nasazení standardních bezpečnostních technologií, systematický přístup a kontinuální monitorování a vyhodnocování provozních charakteristik. Ukazuje se dále potřeba zvýšit ochranu i některých interních informací, jejichž ochrana v uzavřeném prostředí LAN dříve nebyla nezbytně nutná. Další kroky byly proto podniknuty i směrem k postupnému zavedení systému řízení informační bezpečnosti, v souladu s tzv. best practices, zejména mezinárodními normami řady ISO/IEC Opatřením ministra č. 67/2007 byla vydána Deklarace bezpečnostní politiky v resortu MPO a přijata Bezpečnostní politika informačních a komunikačních systémů, která je nyní (verze 1) 19/90

20 Popis a posouzení stávající situace dále rozpracována podle konkrétních podmínek jednotlivých úřadů do podoby Systémové bezpečnostní politiky IS organizace. (verze 1) 20/90

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpráva část 1 k projektu Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o. Sestavil: Houžvička V

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011)

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011) Informační koncepce podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje Verze 1.2 (platná od 01/2011) Zpracoval CORTIS Consulting s.r.o. Ing. Tomáš Kuba Ing. Tomáš Hrabík Schválil Ing. Václav Koudele

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Projekt studie Registru pasivní infrastruktury. Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury

Projekt studie Registru pasivní infrastruktury. Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury Projekt studie Registru pasivní infrastruktury Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury Objednatel: Zpracovatel: Český telekomunikační úřad enovation s.r.o. Duben 2015

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více