Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze"

Transkript

1 Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý Datum vytvoření Datum poslední revize Verzi schválil Funkce Ing. Miloslav Marčan ředitel odboru informatiky Datum schválení Počet stran 90 Počet příloh 4 Důvěrnost Pro potřebu orgánů veřejné správy

2 Identifikace informační koncepce OBSAH 1 IDENTIFIKACE INFORMAČNÍ KONCEPCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍ KONCEPCE CÍLE A PŘÍNOSY INFORMAČNÍ KONCEPCE STRATEGICKÉ CÍLE MPO STRATEGICKÉ CÍLE V OBLASTI INFORMATIKY Základní projekty v rámci resortu CELOSTÁTNÍ CÍLE A PŘÍNOSY (VČETNĚ SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, VEŘEJNOSTÍ A ZAHRANIČÍM) Národní program reforem České republiky v oblasti ICT egovernment v České republice Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (projekty Smart Administration) Informování veřejnosti POPIS A POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ SITUACE ODBORNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU HLAVNÍ ODBORNÉ SEGMENTY ČINNOSTÍ MPO ADMINISTRATIVNĚ SPRÁVNÍ ČINNOSTI HODNOCENÍ INFORMAČNÍ PODPORY ČINNOSTÍ MPO Informační podpora odborných a administrativně správních činností Pracovníci uživatelé informačních systémů Technologická infrastruktura Bezpečnost informačních systémů INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE SPRÁVĚ MPO INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY IS Registr živnostenského podnikání IS Licenční správy IS Operačního programu VÝZNAMNÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY NA MPO Integrovaný systém pro podnikání a export BusinessInfo.cz, oficiální portál pro podnikání a export Informační systém IS SINPRO (Sdílený informační prostor) Informační portál Ministerstva průmyslu a obchodu Integrovaná prevence a omezování znečištění INFORMAČNÍ SYSTÉMY ODBORNÝCH ÚTVARŮ Administrativní činnosti správní sekce Dotační agendy Energetické agendy Kontrola a audit Statistický informační systém Řízení podnikového portfolia PROVOZNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Bezpečnost (verze 1) 2/90

3 Identifikace informační koncepce Evropská unie Intranet Majetek Modul Evidence Majetku je součástí Ekonomického informačního systému EIS Mzdová agenda Personalistika Rozpočet a financování Správa dokumentů Internet ZÁMĚRY NA POŘÍZENÍ NEBO VYTVOŘENÍ NOVÝCH IS MODERNIZACE INFRASTRUKTURY Charakteristika IS Stávající stav Doplňující informace SYSTÉM PRO SPRÁVU DOKUMENTŮ MPO Charakteristika IS Stávající stav Doplňující informace STATISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MPO Charakteristika IS Stávající stav Doplňující informace ŘÍZENÍ KVALITY IS DLOUHODOBÉ CÍLE V OBLASTI ŘÍZENÍ KVALITY IS POŽADAVKY NA KVALITU IS PLÁN ŘÍZENÍ KVALITY IS ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI IS DLOUHODOBÉ CÍLE V OBLASTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI IS POŽADAVKY NA BEZPEČNOST IS PLÁN ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI IS ZÁSADY A POSTUPY PRO SPRÁVU IS ZÁSADY A POSTUPY PRO POŘIZOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ IS Činnosti fáze předprojektové přípravy stadia Příprava projektového záměru: Činnosti fáze schváleného projektu: ZÁSADY A POSTUPY PRO PROVOZOVÁNÍ IS Zajištění provozu a údržby IS ŘÍZENÍ ZMĚN V PROJEKTU Ukončení činnosti IS PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE IS A SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ IS FINANCOVÁNÍ ZÁMĚRŮ NA POŘÍZENÍ NOVÝCH IS FINANCOVÁNÍ SPRÁVY IS (verze 1) 3/90

4 Identifikace informační koncepce 10 NAPLŇOVÁNÍ INFORMAČNÍ KONCEPCE POSTUPY PŘI PROVÁDĚNÍ ZMĚN IK POSTUPY PŘI VYHODNOCOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ INFORMAČNÍ KONCEPCE FUNKČNÍ ZAŘAZENÍ OSOBY, KTERÁ ŘÍDÍ PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ PODLE IK A ZÁKONA ODPOVĚDNOSTI ZA REALIZACI INFORMAČNÍ KONCEPCE SPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PŘÍLOHY (verze 1) 4/90

5 Identifikace informační koncepce 1 Identifikace informační koncepce 1.1 Základní údaje informační koncepce Tabulka č. 1: Základní údaje o informační koncepci Název organizace Ministerstvo průmyslu a obchodu IČ Typ organizace ústřední orgán veřejné správy Adresa Na Františku 32, Praha 1 Doba platnosti 5 let Konec platnosti Tabulka č. 2: Autorizace a schválení informační koncepce Role Osoba Datum Podpis Autor: Ing. Miloslav Marčan Schválil: Ing. Miloslav Marčan (verze 1) 5/90

6 Cíle a přínosy informační koncepce 2 Cíle a přínosy informační koncepce 2.1 Strategické cíle MPO Posláním Ministerstva průmyslu a obchodu je starat se o hospodářský rozvoj České republiky a v rámci toho zejména o průmysl a obchod. Toto poslání je formálně vymezeno v tzv. kompetenčním zákonu č. 2/1969 Sb. (výpis z kompetenčního zákona viz Příloha č. 1). Ke konkrétním prioritám vycházejícím z kompetencí MPO patří: Zvyšování konkurenceschopnosti Zavádění inovací technologií, výrobků a služeb Podpora vědy a výzkumu a jejich vazeb na průmysl a podnikání Snižování surovinové a energetické náročnosti průmyslové výroby Podpora informačních technologií Podpora trhu elektronických komunikací Podpora podnikání Podpora startovacích aktivit malých a středních podniků Podpora infrastruktury pro vytváření nových podnikatelských aktivit Budování a regenerace podnikatelských nemovitostí v "brownfield" oblastech Podpora využívání druhotných zdrojů surovin a energií, zejména průmyslových odpadů a důlních plynů Podpora exportu Podpora českého exportu, zejména finálních výrobků a investičních celků Specifická podpora sektorů strojírenské výroby a energetiky Podpora strategických akvizicí a investic českých podniků v zahraničí s cílem růstu exportu českých výrobků a služeb Rozvoj elektronických komunikací a poštovních služeb Rozvoj vysokorychlostního internetu Rozvoj budování sítí nových generací Vytvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství Střednědobé strategické cíle MPO jsou definovány v řadě zásadních dokumentů, tzv. resortních politik, které se průběžně aktualizují. Jedná se zejména o průmyslovou politiku, energetickou politiku (resp. Státní energetickou koncepci ČR), proexportní politiku, politiky podpory malého a středního podnikání, surovinovou politiku, spotřebitelskou politiku, apod. 2.2 Strategické cíle v oblasti informatiky Rozvoj a služby v oblasti informatiky, resp. v užším slova smyslu informačních technologií (IT), v organizaci jsou pouze nástrojem k dosažení strategických cílů organizace. IT musí poskytnout největší podporu zejména v těch oblastech, které jsou pro organizaci prioritní, tj. pro její koncepční a strategické činnosti. Definice cílů a přínosů resortní informační politiky vycházejí (verze 1) 6/90

7 Cíle a přínosy informační koncepce z kompetencí ministerstva (Příloha č. 1), z legislativních předpisů upravujících činnost MPO (Příloha č. 2), z hlavních vykonávaných činností MPO (Příloha č. 3), ze strategických dokumentů přijatých na úrovni vlády (zejména Programové prohlášení vlády, Národní program reforem, Strategie rozvoje služeb pro informační společnost a Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby), z úkolů vznikajících v souvislosti s členstvím ČR v Evropské unii, z aktuálních potřeb aparátu MPO, ze současných trendů rozvoje informačních a komunikačních technologií, z požadavků vyplývajících z měnícího se okolí MPO (vstup do EU, standardy, metodiky, požadavky popř. zpětná vazba veřejnosti), ze zkušeností získaných při řešení úkolů zadaných v předchozí Informační politice či získaných z rozvoje stávajícího informačního systému MPO. Strategickým cílem v oblasti informatiky je v tomto kontextu: výstavba, provoz a rozvoj informační infrastruktury a sítí elektronických komunikací, zejména sítí nové generace pro interní a externí potřeby uživatelů, včetně personálního zajištění oživujícího tuto infrastrukturu, zajištění přechodu na protokol IPv6, zajištění provozu a rozvoje stávajících informačních systémů a zabezpečení nových, zajištění dostupnosti a využitelnosti potřebných informací a uplatnění informačních technologií pro zvýšení účinnosti řídících a rozhodovacích procesů ( information management ), vytvoření předpokladů pro přechod od řízení informací k řízení znalostí ( management znalostí ), přechod na ERP systém řízení podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning), realizace aktuálních úkolů vyplývajících z členství v EU v návaznosti na EU a vládní informační systémy, vytvoření předpokladů pro realizaci agend vyplývajících z projektů Snižování administrativní zátěže pro podnikatele apod., spolupráce při řešení celostátních a nadresortních projektů, zajištění informování veřejnosti, zajištění bezpečnosti při přenosu a zpracování informací a zvýšení odolnosti informačních a komunikačních systémů proti případným teroristickým útokům vedeným kybernetickými prostředky, tvorba informačních systémů pro zpracování utajovaných informací v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů, zajištění vzdělávání pro odborný personál a uživatele informačních a komunikačních technologií Základní projekty v rámci resortu Kromě obměny základního síťového a uživatelského prostředí, rozvoje odpovídající síťové infrastruktury a využívání Internetu a Intranetu budou řešeny a dále rozvíjeny tyto základní projekty naplňující výše uvedené cíle: Nový informační systém Licenční správy (ELIS). Přechod na protokol IPv6. (verze 1) 7/90

8 Cíle a přínosy informační koncepce Systém na správu dokumentů (DMS) ve vazbě na systém spisové služby. Systém spisové služby SSL včetně vazby na datové schránky. Rezortní statistické zjišťování Statistický informační systém (SIS MPO). Informační systém Extranet EU na MPO a resortní management dokumentů EU. Ekonomický informační systém (EIS) s napojením na Systém státní pokladny a navazující úlohy (cílově orientované rozpočtování COR apod.). Informační systém operačního programu Průmyslu (ISOP). Informační systém Evidence čerpacích stanic pohonných hmot (EVCS) Personální informační systém. Systém sledování úkolů. Informační systémy pro zpracování utajovaných informací. Databáze k Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek. Státní energetická autorizace (SEA). Rozvoj internetu a intranetu, včetně redakčního systému pro plnění internetových stránek s možností interaktivního propojení s DMS. Řada dalších dílčích projektů a agend (jako např. Evidence stížností, Interní audit, Finanční kontrola, Dotazy veřejnosti, Evidence komunikačních aktivit, Rafinérský informační systém RAFIS, vzdálený přístup, ubytování v Bruselu apod.). Nejrozšířenějšími interními systémy na MPO jsou intranet MPO, který tvoří základ pro sdílení znalostí na MPO, Extranet EU s navazující správou dokumentů EU, který se velmi rychle stal základním pracovním nástrojem pro plnění úkolů souvisejících se členstvím v EU, a zejména systém spisové služby včetně sledování úkolů, který pozitivně ovlivňuje administrativní práce prakticky všech pracovníků MPO. Přináší pořádek, adresnost, dostupnost a zvýšení administrativní kultury u všech přijatých resp. vystupujících dokumentů. 2.3 Celostátní cíle a přínosy (včetně spolupráce s ostatními orgány státní správy, veřejností a zahraničím) Vlády ČR se ve svých programových prohlášeních opakovaně přihlašují k realizaci kroků směřujících k posílení konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním prostředí, ke zvýšení efektivity výkonu veřejné správy, zlepšení kvality jí poskytovaných služeb a nastavení podmínek, aby veřejná správa byla nejen chápána, ale skutečně i fungovala, jako služba občanům Národní program reforem České republiky v oblasti ICT Informační a komunikační technologie představují klíčový sektor, jenž ovlivňuje konkurenceschopnost ekonomiky. Česká republika na jedné straně dosahuje vyšší úrovně disponibilních ICT technologií a využití ICT v podnicích (zejména velkých), na straně druhé zaostává v případě konektivity občanů a domácností a dále také v případě procentuálního vyjádření nabízených elektronických veřejných služeb. Na podporu malých a středních podniků, které zamýšlejí investovat do oblasti informačních a komunikačních technologií, je určen Operační program Podnikání a inovace, v rámci něhož je možné využít finančních prostředků strukturálních fondů Evropské unie. Konkrétně jde o program ICT v podnicích, podporující ty subjekty, které plánují modernizaci svých informačních systémů, zejména pro zefektivnění jak vnitřní chodu podniku (například řízení výroby, zakázek nebo skladových zásob), tak vnějších vztahů podniku (se zákazníky, dodavateli či s veřejnou správou a podobně). Dalším dílčím programem je program ICT (verze 1) 8/90

9 Cíle a přínosy informační koncepce a strategické služby, jenž si mohou zvolit firmy, které se rozhodnou postavit či koupit budovu a zaměstnat vývojové a programové specialisty s cílem vyvíjet či zdokonalovat ICT produkty a služby. 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a o změně některých zákonů, pro který se vžil zkrácený název zákon o egovernmentu, případně ega. Cílem zákona je především dosažení zásadního zvýšení podílu elektronické komunikace v rámci veškeré komunikace, jejímž alespoň jedním z účastníků je orgán státu. Dále se rozvíjí síť univerzálních kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT), v rámci nichž je možné získat ověřené výpisy z vybraných rejstříků. V roce 2010 budou následně zprovozněny centrální registry a s pomocí existující sítě kontaktních míst veřejné správy bude možné v témže roce učinit veškerá podání vůči veřejné správě. Bude také ukončen legislativní proces všech norem souvisejících s realizací cílů Strategie a v roce 2012 je plánováno zprovoznění aplikací pro oblast zdravotnictví, sociální péče, správního, soudního a daňového řízení. Plánována je též plně funkční infrastruktura pro dlouhodobé ukládání a archivaci elektronických dokumentů. V roce 2015 bude také dokončen proces elektronizace datové základny, včetně elektronizace geografických informací. V novém období bude též pokračováno v realizaci programů ICT v podnicích a ICT a strategické služby v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Dotace ze strukturálních fondů EU tak budou moci využít jak ty podniky, které informační a komunikační technologie nakupují (program ICT v podnicích s dotací až 20 milionů korun), ale i ty firmy, jež softwarové aplikace vyvíjejí a nabízejí ostatním subjektům (ICT a strategické služby s dotací až 200 milionů korun) egovernment v České republice Zefektivňování služeb veřejné správy poskytovaných podnikům a občanům změnou procesů s využitím dostupných informačních a komunikačních technologií věnuje vláda České republiky velkou pozornost. Vláda na svém jednání 9. července 2008 schválila dokument Strategie rozvoje služeb pro informační společnost v České republice na období jehož hlavním cílem je umožnit občanům i podnikatelské veřejnosti komfortní, bezpečnou a důvěryhodnou elektronickou komunikaci s veřejnou správou na všech úrovních a v maximu životních situací. Strategie si klade za cíl dostat se v úrovni e-governmentu mezi pět nejlepších zemí EU. Strategie bude implementována prostřednictvím řady vzájemně provázaných projektů; tyto projekty jsou rozděleny do pěti programových oblastí: 1. Základní registry a identifikace (registr územní identifikace a nemovitostí; registr obyvatel; registr osob; registr práv a povinností) spolu s organizační architekturou a technickým zázemím zabrání duplicitě dat a zachovají požadované standardy bezpečnosti. 2. Univerzální kontaktní místo (Czech POINT - asistovaná i samoobslužná komunikace s veřejnou správou, portál veřejné správy a jednotlivé agendové portály, systém datových schránek). 3. Zaručená a bezpečná elektronická komunikace mezi úřady a stejně tak mezi občanem a úřadem včetně nezávislého dohledu na dodržování bezpečnostních a provozních pravidel. 4. Digitalizace datových fondů a jejich archivace. (verze 1) 9/90

10 Cíle a přínosy informační koncepce 5. Vlastní služby pro informační společnost, zejména v oblastech: zdravotnictví, důchodová péče, školství, zejména v oblasti elektronické karty uživatelů, tedy pojištěnců, žáků, studentů, veřejná správa v užším slova smyslu, zejména soudní, správní a daňové řízení, vedení elektronických spisů umožňujících jednoduché předávání agendy mezi jednotlivými orgány VS, správa aktiv státu a samospráv, zejména evidence majetku, rozpočtování, státní pokladna, nakládání s majetkem a penězi, veřejné zakázky, dotace. Aplikace základních registrů klade nové požadavky na činnost ministerstva z hlediska: souladu resortní legislativy se zákonem o základních registrech č. 111/2009 Sb.; jasného definování agend MPO vykonávaných podle kompetenčního zákona i navazující resortní legislativy a nezbytných agendových informačních systémů (AIS); nového pohledu na využívání ICT, tj. zajištění nezbytné interoperability mezi resortními AIS se základními registry (ZR) nebo s AIS jiných orgánů veřejné moci (OVM) tam, kde to legislativa vyžaduje. Zavedení výše uvedených služeb je také příležitostí k zahájení hluboké reformy veřejné správy - především po stránce organizačně procesní. egovernment tedy není cílem, nýbrž nástrojem jak dosáhnout efektivnější veřejné správy Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (projekty Smart Administration) Cílem strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (schváleno vládou dne usnesením č. 757, dále též Smart Administration) je zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů EU v programovém období Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím zajištění koordinace a synergického působení intervencí realizovaných v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), Integrovaného operačního programu (IOP) a národních zdrojů. Smart Administration zároveň vytváří rámec pro koordinaci veškerých procesů směřujících k efektivní veřejné správě a přátelským veřejným službám, ať již budou financovány ze strukturálních fondů, či nikoli. Projekty Smart Administration v gesci MPO: projekt č. 238 Zavedení Elektronické licenční správy. možnost elektronického podání v licenčním řízení, digitální evidence v rámci licenčního řízení, snížení administrativní zátěže podnikatelských i veřejnoprávních subjektů. Zrychlení, zjednodušení a zkvalitnění licenčního řízení a transparentnost jeho procesů. projekt č. 239 Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy kromě zabezpečení aplikační podpory a rozvoje IS Živnostenského rejstříku (ŽR, dříve uváděný pod zkratkou RŽP) a dokončení implementací úprav v souvislosti s novelou Živnostenského zákona, archivace dat, klasifikace činností podle NACE, konsolidace existujících dat a realizace elektronické spisovny se jedná o digitalizaci procesů a zabezpečení komunikace se základními registry a s kontaktními místy pro podnikatele. (verze 1) 10/90

11 Cíle a přínosy informační koncepce projekt č. 240 Rozvoj portálu BusinessInfo ve vazbě na Portál veřejné správy a další informační zdroje VS rozšíření funkcionalit portálu ve vazbě na Portál veřejné správy a další informační zdroje ve veřejné správě. V řadě dalších projektů Smart Administration je MPO spolupracujícím resortem. Jedná se zejména o: projekt č. 204 Zavedení elektronické spisové služby a Document Management Systemu. V rámci nové výzvy OP LZZ č. 48 Efektivní správní úřad podalo MPO žádosti o finanční podporu projektů: Implementace strategického řízení v resortu MPO Procesní optimalizace a snížení administrativní zátěže v resortu MPO projekt byl již schválen a je veden pod identifikací projektu: CZ.1.04/4.1.00/ Rozhodujícím aktem pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie byla Usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 536, o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie v rámci Smart Administration příloha ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, a Usnesení vlády ze dne 9. července 2008 č. 854 ke Strategii rozvoje služeb pro informační společnost v České republice na období , kterým vláda mimo jiné ukládá ministru vnitra: stanovit závazné postupy pro koordinaci ICT projektů Smart Administration, zřídit a provozovat pro potřeby realizace projektů Smart Administration Programovou kancelář pro koordinaci projektů Smart Administration, zajistit technologickou provázanost realizovaných projektů Smart Administration; za tímto účelem zřídit a provozovat útvar Hlavního architekta egovernment. Na 1. jednání Výboru pro koordinaci projektů Smart Administration na Ministerstvu vnitra dne bylo doporučeno jednotlivé projekty na resortech koordinovat prostřednictvím tzv. Programové kanceláře, jejímž úkolem bude kontrolovat projekty po stránce obsahové, formální i časové. Problematika řízení projektů a zajištění formální správnosti veškerých kroků vedoucích k úspěchu pro přiznání dotací ze strukturálních fondů EU je natolik složitá a specifická, že vyžaduje vedení specializovanou organizací s potřebným know-how. Toto doporučení bylo projednáno na řádném zasedání pracovní skupiny pro egovernment v rámci MPO, konané dne 11. března Byl přijat záměr zřídit na MPO formou outsourcingu Programovou kancelář (PK MPO), která koordinuje postup při registraci projektů pro schválení jejich financování ze strukturálních fondů EU Informování veřejnosti Na MPO je informování veřejnosti řešena několika směry: naplnění požadavků daných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a poskytování informací nad rámec povinných informací, tj. informací prezentujících činnosti ministerstva. (verze 1) 11/90

12 Cíle a přínosy informační koncepce Těžiště styku s veřejností spatřujeme v rozvoji internetu, jehož prostřednictvím je garantováno operativní zveřejňování veškerých koncepčních, legislativních, aktuálních materiálů MPO a dalších informací. Rozvoj internetu vychází zejména z doporučení pro tvorbu WWW stránek ve veřejné správě, které jsou publikovány v novele zákona č. 365/2000 Sb. a dalších požadavků veřejnosti pro udržení trendu moderní internetové prezentace. V této oblasti jsou rozvíjeny tyto projekty: internetové prezentace při splňování kritérií přístupného webu pro spoluobčany se zdravotním postižením a současně reflektováním jednotné vizuální identity MPO; Portál BusinessInfo.cz Integrovaný systém informací pro podnikání a export; Portál IPPC.cz Integrovaná prevence a omezování znečištění. Dále je v souladu s Komunikační strategií MPO informovanost veřejnosti zabezpečována těmito informačními kanály: verbální komunikací tiskové konference, vyjádření a rozhovory tiskového mluvčí pro média, odpovědi, porady a konzultace vyžádané zástupci firem, institucí a občany, vystoupení představitelů MPO na odborných konferencích apod., písemnou formou odborné vyjádření, konzultace, články, telefonicky vyjádření a odpovědi tiskového oddělení, sjednávání kontaktů vedoucích pracovníků ministerstva se zástupci médií, odborné veřejnosti a občany, elektronickou poštou a faxem viz výše uvedené aktivity, informační skříňkou MPO poskytuje koncepční a metodické materiály, statistické přehledy, tiskoviny apod. Hlavním zdrojem informací pro zaměstnance MPO je intranet, který obsahuje všechny rozhodující vytvořené a získané informace k jejich dalšímu vnitřnímu využití. Ke zkvalitnění vztahů k veřejnosti byla na MPO ustavena redakční rada pro další rozvoj internetu a intranetu, v jejímž čele je tiskový mluvčí MPO. Statut redakční rady je upraven Opatřením ministra č. 15/2003. Vzhledem k snižování nákladů bude v následujícím období preferováno publikování v elektronické podobě na CD a internetu. Tiskem budou vydávány pouze stěžejní publikace v omezeném nákladu. (verze 1) 12/90

13 Popis a posouzení stávající situace 3 Popis a posouzení stávající situace 3.1 Odborné a administrativní činnosti úřadu Dekompozice činností MPO byla již popsána v Koncepci práce s informacemi na MPO z března Pro identifikaci informačních potřeb řídicího systému ministerstva byl tento rozčleněn do pěti základních okruhů (podrobněji viz rovněž Příloha č. 3): 1. Strategické a koncepční činnosti 2. Výkon státní správy Odborné činnosti MPO 3. Administrativa ministerstva 4. Informační servis (dovnitř i mimo Administrativně správní činnosti MPO MPO) 5. Servis pro ministra Kombinace odborných a administrativních činností MPO Z pohledu definice strategických cílů MPO a na ně navazující informační politiku považujeme za nosné a tudíž nejdůležitější odborné činnosti uvedené v prvním a druhém okruhu, které jsou vymezeny kompetenčním zákonem nebo dalšími zákonnými předpisy. 3.2 Hlavní odborné segmenty činností MPO Hlavní odborné segmenty činností MPO jsou zaměřeny zejména na přípravu, definici a realizaci následujících koncepcí a činností (uvedeno bez priorit řešení a současného organizačního zabezpečení): V případné spolupráci s ostatními ústředními orgány: Koncepce průmyslové politiky. Podpora průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií. Harmonizace technických norem a předpisů. Státní energetická koncepce. Obchodní politika. Proexportní politika. Strategie přístupu ČR k prioritním zemím. Ochrana spotřebitele. Členství ČR v Evropské unii. Výkon funkce Resortní koordinační skupiny, včetně meziresortní komunikace a vazby na legislativní proces. Příprava programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, jejich implementace a vyhodnocování. Šetření související s ochrannými opatřeními. Technická harmonizace. Koncepce průmyslového výzkumu a vývoje. (verze 1) 13/90

14 Popis a posouzení stávající situace Surovinová politika České republiky. Koncepce surovinové a energetické bezpečnosti České republiky Koncepce politiky podpory podnikání. Koncepce živnostenského podnikání. Podpora malého a středního podnikání. Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání Státní politika elektronických komunikací a poštovních služeb Zákony (a prováděcí předpisy) zpracovávané MPO. Spolupráce na legislativním procesu spoluvytváření zákonů zpracovávaných jinými resorty (připomínkové řízení). Spolupráce na vytváření a realizaci koncepce Státní informační komunikační politiky (SIKP). Oblast tvorby rozpočtu a jeho vyhodnocení. Oblast statistických šetření resortu MPO. Analytická činnost MPO. Kontrolní činnost resortu MPO. Kromě toho je MPO odpovědno za následující činnosti prováděné specializovanými útvary MPO: vedení Ústřední evidence podnikatelů Registru živnostenského podnikání (RŽP), vydávání licencí a jejich kontrola Licenční správou, provoz národního centra SOLVIT pro řešení problémů vznikajících nesprávnou aplikací pravidel na vnitřním trhu ES orgány členských států EU. vedení evidence čerpacích stanic pohonných hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách Ministerstvu průmyslu a obchodu jsou podřízeny: a) organizační složky státu: Česká obchodní inspekce, Puncovní úřad, Státní energetická inspekce, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva a Správa úložišť radioaktivních odpadů. b) příspěvkové organizace: Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, Agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvest, Správa služeb MPO, Český metrologický institut. 3.3 Administrativně správní činnosti Do okruhu administrativně správních činností patří zejména: Personální a mzdová oblast. Oblast účetních evidencí. (verze 1) 14/90

15 Popis a posouzení stávající situace Oblast správy majetku. Oblast práce s dokumenty včetně spisové služby. Oblast obecné informační podpory pracovníků MPO. Vnější prezentace MPO ( Public Relations ). 3.4 Hodnocení informační podpory činností MPO Při hodnocení informační podpory vycházíme z výše uvedených okruhů a jejich vertikálního rozdělení na jednotlivé úrovně. Navíc přidáváme zvláštní část hodnocení, a to hodnocení technologické infrastruktury Informační podpora odborných a administrativně správních činností IS MPO lze v současné době charakterizovat následovně: Silné stránky: Inovovaný Provozní řád výpočetní techniky; zpracován systém řízení projektů IS na MPO vysoká míra zapojení koncových uživatelů do procesu přípravy, implementace a dalšího rozvoje jednotlivých částí IS MPO; zpracována Bezpečnostní politika informačních a komunikačních systémů MPO; stabilní síťové prostředí; vytvoření podmínek pro práci se základními programovými produkty pro tvorbu dokumentů (MS WORD, MS EXCEL), včetně proškolení převážné většiny pracovníků MPO. Posilování počítačové dovednosti je třeba věnovat trvalou pozornost; solidní úroveň základního technického vybavení koncových pracovních stanic MPO; využívání vnitřních síťových úloh a elektronické pošty pro běžnou práci aparátu MPO. Ve zdůvodněných případech je zabezpečen dálkový přístupu k dokumentům, popř. alespoň k elektronické poště; zvládnutí provozu integrovaného systému spisové služby, systému sledování úkolů a personálního informačního systému; rutinní využívání Internetu řadou pracovníků (přístup na Internet mají všichni zaměstnanci); propracovaný systém zpřístupňování informací na www stránce MPO, včetně dodržení požadavků na přístupný web pro hendikepované; vybudování solidní pevné síťové infrastruktury ve všech budovách MPO s lokální možností bezdrátového přístupu; propojení budov MPO dedikovanými optickými vlákny. Slabé stránky: v řadě případů nedostatečné zapojení zadavatelů do řešení projektů, nejasně resp. na poslední chvíli formulované požadavky na funkcionalitu či nedostatečná zodpovědnost za celkové řešení; (verze 1) 15/90

16 Popis a posouzení stávající situace přetrvávající nedostatečná informační propojenost, jak mezi jednotlivými orgány státní správy, tak i jednotlivých koncepcí (politik resp. odborných činností) uvedených v odstavci 3.2, tj. nedostatečné průběžné sdílení informací; přetrvávající tendence získané informace používat pouze pro svoji potřebu, v lepším případě pouze pro úzký okruh spolupracovníků; rezervy jsou rovněž ve sdílení společných dat a odstraňování duplicitního shromažďování dat, nepropojenost jednotlivých systémů zpracovávajících související agendy; nedostatečná kapacita HW při realizaci některých služeb, přenos dat mezi systémy a funkčnost systémů; přetrvávající nedostatečná (sebe)motivace části odborných pracovníků MPO ke zvyšování forem využívání ICT v jejich práci a z toho vyplývající pouze povrchní znalost možností, které stávající IS a nástroje nabízejí; přes zavedení jednotného stylu práce při vytváření dokumentů a oběhu dokumentů (šablony, spisová služba apod.), kterým se položily základy kultury organizace, je tato stále ještě nedostatečná, zejména v oblasti týmové práce, obsahové úrovně vytvářených dokumentů; Existence neaktuálních šablon, které nevyhovují specifickým potřebám MPO; většina pracovníků MPO (zde se to týká hlavně vedoucích pracovníků) si rychle uvědomí svou roli jako uživatele informačních zdrojů, výrazně méně je reflektována potřeba informační zdroje v působnosti MPO definovat, vytvářet, aktivně získávat a sdílet; nedostatečné a zastaralé programové vybavení koncových pracovních stanic (např. IE v. 6 MS Word, MS Excel); administrativní překážky při řešení požadavků uživatelů; rezervy vidíme též v nedostatečném využívání zpětné vazby, která by měla reflektovat výsledky práce MPO a umožnit zejména vedoucím pracovníkům zpřesnit resp. korigovat definici hlavních cílů; Zastaralé programové vybavení pracovních stanic např. IE6. Je připravována migrace na aktuální programové vybavení; Šablony ne vždy usnadňují práci uživatelům Pracovníci uživatelé informačních systémů Informační a datová základna potřebná pro práci jednotlivých uživatelů IS je závislá na typu pracovníka, jeho kvalifikaci, funkčním a pracovním zařazení. Jiný typ informací a nástrojů na jejich zpracování potřebuje např. ředitel odboru ekonomických analýz, jiný typ referent teritoriálního odboru zemí a jiný účetní, přičemž dělicí čára vede jednak vertikálně dle organizačního uspořádání (ministr, NM, ŘS, ŘO, VO, referent, sekretářka) a jednak horizontálně dle pracovní náplně mezi odbornými útvary jednotlivých divizí. Z hlediska praktického zpracování informací, kdy výstupem (a velmi často i vstupem) je dokument, je a bude i nadále nutno zabezpečit minimálně následující činnosti, které musí technická infrastruktura budovaného IS umožnit majoritě pracovníků co nejefektivněji: tvorba dokumentů (např. textů, tabulek, prezentací); efektivní sdílení a oběh dokumentů; uchovávání dokumentů (archivace v elektronické podobě); (verze 1) 16/90

17 Popis a posouzení stávající situace správa dokumentů ( Dokument Management Systém ve vazbě na spisovou službu, včetně důvěryhodného úložiště dokumentů); účinné a jednoduché vyhledávání dokumentů; prezentace dokumentů (Intranet, Internet, publikace). Přestože pracovníci MPO jsou na nově zaváděné aplikace průběžně školeni, přetrvává u řady uživatelů pouze povrchní znalost těchto nástrojů Technologická infrastruktura Technologická infrastruktura (síť MPO včetně propojení budov, servery a osazení pracovních míst pracovními stanicemi) je formou jasně definovaných a důsledně sledovaných projektů soustavně budována již řadu let s cílem: postupnými kroky minimalizovat různorodost (heterogennost) výpočetního a komunikačního prostředí, odstraňovat kritická místa pro případný vznik poruch ( single point of failure ), maximalizovat ochranu investic, optimalizovat náklady na provoz a údržbu (tzv. TCO - Total Cost of Ownership), optimalizovat přístup uživatelů k výpočetním a informačním zdrojům, zjednodušovat a zefektivňovat správu a údržbu, standardizovat poskytované služby v rámci celého aparátu MPO, zlepšovat bezpečnost provozu a ochranu informací. Základní programové vybavení koncových pracovišť vybudované v uplynulých letech (MS Office 2000) nebylo již nadále podporováno výrobcem a již přestávalo vyhovovat potřebám uživatelům. Vzhledem k nekompatibilitě souborů nových verzí narůstaly problémy při zpracování dokumentů zasílaných z jiných organizací. Z těchto důvodů byl realizován přechod na nové kancelářské prostředí v serverové i klientské části pro uživatele. V oblasti koncových pracovních stanic se již nejstarší modely PC postupně dostávaly na hranici své morální životnosti. Z tohoto důvodu byla provedena částečná modernizace PC pro toto nové prostředí. Zvýšené nároky na technologickou infrastrukturu jsou rovněž kladeny při aplikaci zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací (viz např. projekt Extranet EU, certifikace pracovišť zpracovávajících utajované skutečnosti, či Bezpečný informační systém Licenční správy). Ve vztahu k informačním technologiím se jedná zejména o personální, administrativní, objektová a technická bezpečnost, dále bezpečnost informačních systémů, kryptografická ochrana a certifikace 1. Další nároky představuje plnění úkolů z usnesení vlády č. 727 ze dne 8. června 2009 o přechodu na internetový protokol verze 6 (IPv6) Bezpečnost informačních systémů Bezpečnost komunikačních a informačních systémů je stav, kdy je zachována důvěrnost, integrita a dostupnost informací, s nimiž tyto systémy nakládají, integrita a dostupnost systémových služeb a prostředků a odpovědnost uživatelů za jejich činnost v těchto systémech. 1 Viz zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a navazující vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu. (verze 1) 17/90

18 Popis a posouzení stávající situace Bezpečnosti komunikačních a informačních systémů není dosahováno jen technologicky, ale společným uplatněním souboru opatření z oblasti počítačové, komunikační, fyzické (objektové), personální a administrativní bezpečnosti, kryptografické ochrany a vhodnými organizačními opatřeními. Přijatá opatření musí v každém okamžiku zajistit, aby rizika, kterým je informační nebo komunikační systém vystaven, byla snížena na přijatelnou úroveň. Nejde tedy o jednorázové projekty a nasazení zvolených technologií, ale o trvalý a značně dynamický proces, který je a musí být integrální součástí systému řízení a organizace práce Situace na MPO - Technologická bezpečnost. Stávající informační systémy a aplikační úlohy jsou provozovány v heterogenním prostředí lokální počítačové sítě MPO, která je prostřednictvím aktivních prvků sítě (firewallu) a tzv. demilitarizované zóny oddělena od vnějšího prostředí sítě Internet. Bezpečnost dat v lokální počítačové síti je zajišťována standardními prostředky operačních systémů Microsoft Windows XP a 2003, SCO Unix a Solaris nastavením uživatelských jmen, hesel, přístupových práv, profilů a politik. Nastavení operačních systémů odpovídá normativním doporučením. Pracovní stanice uživatelů jsou sjednoceny a konfigurovány tzv. "preloady", které obsahují odladěné nastavení, zabezpečené v souladu s doporučeními ČSN ISO/IEC U databázových aplikací je navíc vyžadována samostatná autentizace uživatele jménem a heslem v prostředí aplikace. Dále je zajištěno pravidelné denní zálohování dat, uložených na serverech, antivirová ochrana (systémy Symantec a AVG) a antispamová ochrana (Barracuda). Pro dohled nad sítí a koncovými stanicemi uživatelů se využívá IDS a Cisco Security Agent Administrativní bezpečnost. Technická bezpečnost je doplněna o další organizační a administrativní opatření, která jsou zakotvena v interních směrnicích MPO vydaných formou Opatření ministra. Jde zejména o Bezpečnostní řád, Organizační řád, Spisový a skartační řád, Provozní řád počítačové sítě atd Zpracování utajovaných informací. Vzhledem i k ostatním aspektům informační bezpečnosti (personální bezpečnost, fyzická bezpečnost, bezpečnost informačních systémů atd.) není dosažená úroveň bezpečnosti v základním síťovém prostředí MPO dostatečná pro zpracování utajovaných informací podle zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a nesplňuje požadavky, stanovené vyhláškou NBÚ č. 523/2005 Sb. o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor. Tyto informace jsou proto zpracovávány v oddělených informačních systémech. Pro zpracování utajovaných skutečností má MPO v současné době k dispozici dva izolované informační systémy samostatných osobních počítačů, které jsou certifikovány NBÚ a slouží ke zpracování utajovaných informací do stupně D a T a systém EU Extranet-V pro zpracování utajovaných informací EU do stupně utajení Vyhrazené (Restreint UE), který byl uveden do provozu v režimu off-line v roce (verze 1) 18/90

19 Popis a posouzení stávající situace V srpnu 2011 bylo do provozu akreditováno pracoviště systému vládního utajeného spojení, které je určeno pro utajovanou hlasovou i datovou komunikaci mezi organizacemi státní správy, podle nové koncepce Ministerstva vnitra. Zabezpečení neutajovaných informací kategorie "LIMITE UE" bylo vyřešeno v návaznosti na systém EU Extranet ČR vytvořením dvou oddělených segmentů sítě, chráněných aktivními oddělovacími prvky (tzv. firewallem), a řízením přístupu uživatelů zabezpečeným protokolem https Změna bezpečnostní situace V oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních systémů došlo po roce 2000 k výrazným kvalitativním změnám, na které je třeba adekvátně reagovat: masové rozšíření internetu, elektronické pošty a napojení většiny lokálních systémů do této sítě výrazně zvyšují možnost napadení systémů z vnějšího prostředí; k tomu přispívá i vzrůstající objem digitálního zpracování informací v organizacích a tím i jejich rostoucí závislost na informačních a komunikačních technologiích; nasazování mobilních zařízení (mobilní telefony, notebooky, subnotebooky, digitální kamery, velkokapacitní USB disky apod.) a rostoucí požadavky na vzdálená připojení velmi usnadňují možnost úniku informací. Dříve uzavřené lokální systémy se otvírají a rozpouští se perimetr sítě; dříve byly útoky na systémy převážně zábavou studentů technických oborů nebo věcí několika profesionálů (hackerů), kteří si tak dokazovali své odborné kvality, dnes se jedná o dobře organizované i vybavené profesionální skupiny, které navzájem spolupracují; hackerské techniky jsou volně dostupné na internetu a nevyžadují vždy vysoké odborné znalosti; cílem útoku již není pouze pobavit, využít napadené zařízení, nebo způsobit přímou škodu a tím na sebe upozornit, ale naopak kombinovanými technikami nepozorovaně pronikat do systému a zůstat tam neodhalen co nejdéle. To umožní dlouhodobé monitorování organizace, vytěžování citlivých dat, případně infikování rozsáhlých systémů, které pak mohou být vyřazeny ve velmi krátké době bez možnosti efektivní obrany; cíle útoků jsou dnes převážně ekonomické a politické. Napadené systémy nebo vytěžené informace se nyní stávají předmětem lukrativního obchodu. Nelze také vyloučit ani teroristický útok, vedený kybernetickými prostředky. Účinná obrana proti těmto novým hrozbám vyžaduje, kromě nasazení standardních bezpečnostních technologií, systematický přístup a kontinuální monitorování a vyhodnocování provozních charakteristik. Ukazuje se dále potřeba zvýšit ochranu i některých interních informací, jejichž ochrana v uzavřeném prostředí LAN dříve nebyla nezbytně nutná. Další kroky byly proto podniknuty i směrem k postupnému zavedení systému řízení informační bezpečnosti, v souladu s tzv. best practices, zejména mezinárodními normami řady ISO/IEC Opatřením ministra č. 67/2007 byla vydána Deklarace bezpečnostní politiky v resortu MPO a přijata Bezpečnostní politika informačních a komunikačních systémů, která je nyní (verze 1) 19/90

20 Popis a posouzení stávající situace dále rozpracována podle konkrétních podmínek jednotlivých úřadů do podoby Systémové bezpečnostní politiky IS organizace. (verze 1) 20/90

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller

ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller Digital Champions Agenda Dublin 2013 Public Administration as Orchestrated Set of Shared

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Národní elektronický nástroj (NEN)

Národní elektronický nástroj (NEN) ISSS Hradec Králové Národní elektronický nástroj (NEN) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OEVZK Praha, duben 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81 Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA Gesce kybernetické bezpečnosti Usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

ČSSZ před branami Cloud Computingu. Ing. František Křesák, úsek informačních

ČSSZ před branami Cloud Computingu. Ing. František Křesák, úsek informačních ČSSZ před branami Cloud Computingu Ing. František Křesák, úsek informačních technologií ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení základní úkoly a ICT technologie, současný stav architektury IIS, možné

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Kybernetická bezpečnost resortních IS

Kybernetická bezpečnost resortních IS Kybernetická bezpečnost resortních IS Ing. Fares Shima ředitel odboru INF MZČR Seminář Zákon o kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnosti IS ve veřejné správě a ve zdravotnictví 4.11.2014, Poslanecká

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA Úplný název: Právní status: Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace Ulice: Husova 2624 Obec: Havlíčkův

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www.mvcr.cz Czech POINT Czech POINT strana 2 Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

V datové schránce dokument nekončí

V datové schránce dokument nekončí V datové schránce dokument nekončí Co potřebuje každá obec a organizace ke komunikaci s Datovými schránkami??? Spisovou službu a důvěryhodnou spisovnu To co obci, organizaci ukládá zákon. Základní prvky

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 Úplný název: Právní status: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Zřizovaná organizace Ulice: Slovanského

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Možnosti nasazení produktu DESA ve veřejné správě Legislativní zázemí Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě Vyhláška

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti

Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti Datové schránky, Technologické centrum ORP a spisové služby v území praktické zkušenosti 1 Postoj k řešení egovernmentu Statutární město : připravuje projekt na vybudování TC ORP a pořízení ESpSl, pravidelně

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Zapojení OVTI do rozvojových projektů města

Zapojení OVTI do rozvojových projektů města Statutární město KLADNO Zapojení OVTI do rozvojových projektů města Ing. Simona Rákosová a Ing. Pavel Rous 06/13/11 1 Vše začalo vizí 06/13/11 2 Vše začalo vizí Zlepšit komunikaci s veřejností 06/13/11

Více

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost Kybernetická bezpečnost Ondřej Steiner, S.ICZ a. s. 25.9.2014 1 Obsah Zákon co přináší nového? Nové pojmy KII vs VIS Příklady Povinnosti Jak naplnit požadavky Proč implementovat? Bezpečnostní opatření

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Jiří Svoboda MMR ČR Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč Makroekonomické

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy a dalších aktivit Ministerstva vnitra v oblasti prostorových informací Sekce veřejné správy a egovernmentu Eva Kubátová Praha, 24. října 2012 Obsah

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Roman Zemánek ICZ a. s. 10.6.2010 DOKUMENT TCK - Důvěryhodná elektronická spisovna DŮVĚRNOST Pro zákazníky 1 Obsah: 1. Motivace pro

Více

Datové schránky aktuální informace. 22.4.2009 Schůzka městských informatiků 1

Datové schránky aktuální informace. 22.4.2009 Schůzka městských informatiků 1 Datové schránky aktuální informace 22.4.2009 Schůzka městských informatiků 1 Informovanost Lepší osvěta MHMP vůči MČ - nastavení pravidelných komunikačních kanálů: Kontaktní osoby na velkých MČ ( Egoncentra,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

INFORMACE ČLENŮM VLÁDY

INFORMACE ČLENŮM VLÁDY II. INFORMACE ČLENŮM VLÁDY V roce 2011 přistoupila Česká republika k mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, OGP) usnesením vlády ze dne 14. září 2011 č.

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více