Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze"

Transkript

1 Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý Datum vytvoření Datum poslední revize Verzi schválil Funkce Ing. Miloslav Marčan ředitel odboru informatiky Datum schválení Počet stran 90 Počet příloh 4 Důvěrnost Pro potřebu orgánů veřejné správy

2 Identifikace informační koncepce OBSAH 1 IDENTIFIKACE INFORMAČNÍ KONCEPCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍ KONCEPCE CÍLE A PŘÍNOSY INFORMAČNÍ KONCEPCE STRATEGICKÉ CÍLE MPO STRATEGICKÉ CÍLE V OBLASTI INFORMATIKY Základní projekty v rámci resortu CELOSTÁTNÍ CÍLE A PŘÍNOSY (VČETNĚ SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, VEŘEJNOSTÍ A ZAHRANIČÍM) Národní program reforem České republiky v oblasti ICT egovernment v České republice Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (projekty Smart Administration) Informování veřejnosti POPIS A POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ SITUACE ODBORNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU HLAVNÍ ODBORNÉ SEGMENTY ČINNOSTÍ MPO ADMINISTRATIVNĚ SPRÁVNÍ ČINNOSTI HODNOCENÍ INFORMAČNÍ PODPORY ČINNOSTÍ MPO Informační podpora odborných a administrativně správních činností Pracovníci uživatelé informačních systémů Technologická infrastruktura Bezpečnost informačních systémů INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE SPRÁVĚ MPO INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY IS Registr živnostenského podnikání IS Licenční správy IS Operačního programu VÝZNAMNÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY NA MPO Integrovaný systém pro podnikání a export BusinessInfo.cz, oficiální portál pro podnikání a export Informační systém IS SINPRO (Sdílený informační prostor) Informační portál Ministerstva průmyslu a obchodu Integrovaná prevence a omezování znečištění INFORMAČNÍ SYSTÉMY ODBORNÝCH ÚTVARŮ Administrativní činnosti správní sekce Dotační agendy Energetické agendy Kontrola a audit Statistický informační systém Řízení podnikového portfolia PROVOZNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Bezpečnost (verze 1) 2/90

3 Identifikace informační koncepce Evropská unie Intranet Majetek Modul Evidence Majetku je součástí Ekonomického informačního systému EIS Mzdová agenda Personalistika Rozpočet a financování Správa dokumentů Internet ZÁMĚRY NA POŘÍZENÍ NEBO VYTVOŘENÍ NOVÝCH IS MODERNIZACE INFRASTRUKTURY Charakteristika IS Stávající stav Doplňující informace SYSTÉM PRO SPRÁVU DOKUMENTŮ MPO Charakteristika IS Stávající stav Doplňující informace STATISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MPO Charakteristika IS Stávající stav Doplňující informace ŘÍZENÍ KVALITY IS DLOUHODOBÉ CÍLE V OBLASTI ŘÍZENÍ KVALITY IS POŽADAVKY NA KVALITU IS PLÁN ŘÍZENÍ KVALITY IS ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI IS DLOUHODOBÉ CÍLE V OBLASTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI IS POŽADAVKY NA BEZPEČNOST IS PLÁN ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI IS ZÁSADY A POSTUPY PRO SPRÁVU IS ZÁSADY A POSTUPY PRO POŘIZOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ IS Činnosti fáze předprojektové přípravy stadia Příprava projektového záměru: Činnosti fáze schváleného projektu: ZÁSADY A POSTUPY PRO PROVOZOVÁNÍ IS Zajištění provozu a údržby IS ŘÍZENÍ ZMĚN V PROJEKTU Ukončení činnosti IS PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE IS A SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ IS FINANCOVÁNÍ ZÁMĚRŮ NA POŘÍZENÍ NOVÝCH IS FINANCOVÁNÍ SPRÁVY IS (verze 1) 3/90

4 Identifikace informační koncepce 10 NAPLŇOVÁNÍ INFORMAČNÍ KONCEPCE POSTUPY PŘI PROVÁDĚNÍ ZMĚN IK POSTUPY PŘI VYHODNOCOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ INFORMAČNÍ KONCEPCE FUNKČNÍ ZAŘAZENÍ OSOBY, KTERÁ ŘÍDÍ PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ PODLE IK A ZÁKONA ODPOVĚDNOSTI ZA REALIZACI INFORMAČNÍ KONCEPCE SPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PŘÍLOHY (verze 1) 4/90

5 Identifikace informační koncepce 1 Identifikace informační koncepce 1.1 Základní údaje informační koncepce Tabulka č. 1: Základní údaje o informační koncepci Název organizace Ministerstvo průmyslu a obchodu IČ Typ organizace ústřední orgán veřejné správy Adresa Na Františku 32, Praha 1 Doba platnosti 5 let Konec platnosti Tabulka č. 2: Autorizace a schválení informační koncepce Role Osoba Datum Podpis Autor: Ing. Miloslav Marčan Schválil: Ing. Miloslav Marčan (verze 1) 5/90

6 Cíle a přínosy informační koncepce 2 Cíle a přínosy informační koncepce 2.1 Strategické cíle MPO Posláním Ministerstva průmyslu a obchodu je starat se o hospodářský rozvoj České republiky a v rámci toho zejména o průmysl a obchod. Toto poslání je formálně vymezeno v tzv. kompetenčním zákonu č. 2/1969 Sb. (výpis z kompetenčního zákona viz Příloha č. 1). Ke konkrétním prioritám vycházejícím z kompetencí MPO patří: Zvyšování konkurenceschopnosti Zavádění inovací technologií, výrobků a služeb Podpora vědy a výzkumu a jejich vazeb na průmysl a podnikání Snižování surovinové a energetické náročnosti průmyslové výroby Podpora informačních technologií Podpora trhu elektronických komunikací Podpora podnikání Podpora startovacích aktivit malých a středních podniků Podpora infrastruktury pro vytváření nových podnikatelských aktivit Budování a regenerace podnikatelských nemovitostí v "brownfield" oblastech Podpora využívání druhotných zdrojů surovin a energií, zejména průmyslových odpadů a důlních plynů Podpora exportu Podpora českého exportu, zejména finálních výrobků a investičních celků Specifická podpora sektorů strojírenské výroby a energetiky Podpora strategických akvizicí a investic českých podniků v zahraničí s cílem růstu exportu českých výrobků a služeb Rozvoj elektronických komunikací a poštovních služeb Rozvoj vysokorychlostního internetu Rozvoj budování sítí nových generací Vytvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství Střednědobé strategické cíle MPO jsou definovány v řadě zásadních dokumentů, tzv. resortních politik, které se průběžně aktualizují. Jedná se zejména o průmyslovou politiku, energetickou politiku (resp. Státní energetickou koncepci ČR), proexportní politiku, politiky podpory malého a středního podnikání, surovinovou politiku, spotřebitelskou politiku, apod. 2.2 Strategické cíle v oblasti informatiky Rozvoj a služby v oblasti informatiky, resp. v užším slova smyslu informačních technologií (IT), v organizaci jsou pouze nástrojem k dosažení strategických cílů organizace. IT musí poskytnout největší podporu zejména v těch oblastech, které jsou pro organizaci prioritní, tj. pro její koncepční a strategické činnosti. Definice cílů a přínosů resortní informační politiky vycházejí (verze 1) 6/90

7 Cíle a přínosy informační koncepce z kompetencí ministerstva (Příloha č. 1), z legislativních předpisů upravujících činnost MPO (Příloha č. 2), z hlavních vykonávaných činností MPO (Příloha č. 3), ze strategických dokumentů přijatých na úrovni vlády (zejména Programové prohlášení vlády, Národní program reforem, Strategie rozvoje služeb pro informační společnost a Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby), z úkolů vznikajících v souvislosti s členstvím ČR v Evropské unii, z aktuálních potřeb aparátu MPO, ze současných trendů rozvoje informačních a komunikačních technologií, z požadavků vyplývajících z měnícího se okolí MPO (vstup do EU, standardy, metodiky, požadavky popř. zpětná vazba veřejnosti), ze zkušeností získaných při řešení úkolů zadaných v předchozí Informační politice či získaných z rozvoje stávajícího informačního systému MPO. Strategickým cílem v oblasti informatiky je v tomto kontextu: výstavba, provoz a rozvoj informační infrastruktury a sítí elektronických komunikací, zejména sítí nové generace pro interní a externí potřeby uživatelů, včetně personálního zajištění oživujícího tuto infrastrukturu, zajištění přechodu na protokol IPv6, zajištění provozu a rozvoje stávajících informačních systémů a zabezpečení nových, zajištění dostupnosti a využitelnosti potřebných informací a uplatnění informačních technologií pro zvýšení účinnosti řídících a rozhodovacích procesů ( information management ), vytvoření předpokladů pro přechod od řízení informací k řízení znalostí ( management znalostí ), přechod na ERP systém řízení podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning), realizace aktuálních úkolů vyplývajících z členství v EU v návaznosti na EU a vládní informační systémy, vytvoření předpokladů pro realizaci agend vyplývajících z projektů Snižování administrativní zátěže pro podnikatele apod., spolupráce při řešení celostátních a nadresortních projektů, zajištění informování veřejnosti, zajištění bezpečnosti při přenosu a zpracování informací a zvýšení odolnosti informačních a komunikačních systémů proti případným teroristickým útokům vedeným kybernetickými prostředky, tvorba informačních systémů pro zpracování utajovaných informací v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů, zajištění vzdělávání pro odborný personál a uživatele informačních a komunikačních technologií Základní projekty v rámci resortu Kromě obměny základního síťového a uživatelského prostředí, rozvoje odpovídající síťové infrastruktury a využívání Internetu a Intranetu budou řešeny a dále rozvíjeny tyto základní projekty naplňující výše uvedené cíle: Nový informační systém Licenční správy (ELIS). Přechod na protokol IPv6. (verze 1) 7/90

8 Cíle a přínosy informační koncepce Systém na správu dokumentů (DMS) ve vazbě na systém spisové služby. Systém spisové služby SSL včetně vazby na datové schránky. Rezortní statistické zjišťování Statistický informační systém (SIS MPO). Informační systém Extranet EU na MPO a resortní management dokumentů EU. Ekonomický informační systém (EIS) s napojením na Systém státní pokladny a navazující úlohy (cílově orientované rozpočtování COR apod.). Informační systém operačního programu Průmyslu (ISOP). Informační systém Evidence čerpacích stanic pohonných hmot (EVCS) Personální informační systém. Systém sledování úkolů. Informační systémy pro zpracování utajovaných informací. Databáze k Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek. Státní energetická autorizace (SEA). Rozvoj internetu a intranetu, včetně redakčního systému pro plnění internetových stránek s možností interaktivního propojení s DMS. Řada dalších dílčích projektů a agend (jako např. Evidence stížností, Interní audit, Finanční kontrola, Dotazy veřejnosti, Evidence komunikačních aktivit, Rafinérský informační systém RAFIS, vzdálený přístup, ubytování v Bruselu apod.). Nejrozšířenějšími interními systémy na MPO jsou intranet MPO, který tvoří základ pro sdílení znalostí na MPO, Extranet EU s navazující správou dokumentů EU, který se velmi rychle stal základním pracovním nástrojem pro plnění úkolů souvisejících se členstvím v EU, a zejména systém spisové služby včetně sledování úkolů, který pozitivně ovlivňuje administrativní práce prakticky všech pracovníků MPO. Přináší pořádek, adresnost, dostupnost a zvýšení administrativní kultury u všech přijatých resp. vystupujících dokumentů. 2.3 Celostátní cíle a přínosy (včetně spolupráce s ostatními orgány státní správy, veřejností a zahraničím) Vlády ČR se ve svých programových prohlášeních opakovaně přihlašují k realizaci kroků směřujících k posílení konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním prostředí, ke zvýšení efektivity výkonu veřejné správy, zlepšení kvality jí poskytovaných služeb a nastavení podmínek, aby veřejná správa byla nejen chápána, ale skutečně i fungovala, jako služba občanům Národní program reforem České republiky v oblasti ICT Informační a komunikační technologie představují klíčový sektor, jenž ovlivňuje konkurenceschopnost ekonomiky. Česká republika na jedné straně dosahuje vyšší úrovně disponibilních ICT technologií a využití ICT v podnicích (zejména velkých), na straně druhé zaostává v případě konektivity občanů a domácností a dále také v případě procentuálního vyjádření nabízených elektronických veřejných služeb. Na podporu malých a středních podniků, které zamýšlejí investovat do oblasti informačních a komunikačních technologií, je určen Operační program Podnikání a inovace, v rámci něhož je možné využít finančních prostředků strukturálních fondů Evropské unie. Konkrétně jde o program ICT v podnicích, podporující ty subjekty, které plánují modernizaci svých informačních systémů, zejména pro zefektivnění jak vnitřní chodu podniku (například řízení výroby, zakázek nebo skladových zásob), tak vnějších vztahů podniku (se zákazníky, dodavateli či s veřejnou správou a podobně). Dalším dílčím programem je program ICT (verze 1) 8/90

9 Cíle a přínosy informační koncepce a strategické služby, jenž si mohou zvolit firmy, které se rozhodnou postavit či koupit budovu a zaměstnat vývojové a programové specialisty s cílem vyvíjet či zdokonalovat ICT produkty a služby. 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a o změně některých zákonů, pro který se vžil zkrácený název zákon o egovernmentu, případně ega. Cílem zákona je především dosažení zásadního zvýšení podílu elektronické komunikace v rámci veškeré komunikace, jejímž alespoň jedním z účastníků je orgán státu. Dále se rozvíjí síť univerzálních kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT), v rámci nichž je možné získat ověřené výpisy z vybraných rejstříků. V roce 2010 budou následně zprovozněny centrální registry a s pomocí existující sítě kontaktních míst veřejné správy bude možné v témže roce učinit veškerá podání vůči veřejné správě. Bude také ukončen legislativní proces všech norem souvisejících s realizací cílů Strategie a v roce 2012 je plánováno zprovoznění aplikací pro oblast zdravotnictví, sociální péče, správního, soudního a daňového řízení. Plánována je též plně funkční infrastruktura pro dlouhodobé ukládání a archivaci elektronických dokumentů. V roce 2015 bude také dokončen proces elektronizace datové základny, včetně elektronizace geografických informací. V novém období bude též pokračováno v realizaci programů ICT v podnicích a ICT a strategické služby v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Dotace ze strukturálních fondů EU tak budou moci využít jak ty podniky, které informační a komunikační technologie nakupují (program ICT v podnicích s dotací až 20 milionů korun), ale i ty firmy, jež softwarové aplikace vyvíjejí a nabízejí ostatním subjektům (ICT a strategické služby s dotací až 200 milionů korun) egovernment v České republice Zefektivňování služeb veřejné správy poskytovaných podnikům a občanům změnou procesů s využitím dostupných informačních a komunikačních technologií věnuje vláda České republiky velkou pozornost. Vláda na svém jednání 9. července 2008 schválila dokument Strategie rozvoje služeb pro informační společnost v České republice na období jehož hlavním cílem je umožnit občanům i podnikatelské veřejnosti komfortní, bezpečnou a důvěryhodnou elektronickou komunikaci s veřejnou správou na všech úrovních a v maximu životních situací. Strategie si klade za cíl dostat se v úrovni e-governmentu mezi pět nejlepších zemí EU. Strategie bude implementována prostřednictvím řady vzájemně provázaných projektů; tyto projekty jsou rozděleny do pěti programových oblastí: 1. Základní registry a identifikace (registr územní identifikace a nemovitostí; registr obyvatel; registr osob; registr práv a povinností) spolu s organizační architekturou a technickým zázemím zabrání duplicitě dat a zachovají požadované standardy bezpečnosti. 2. Univerzální kontaktní místo (Czech POINT - asistovaná i samoobslužná komunikace s veřejnou správou, portál veřejné správy a jednotlivé agendové portály, systém datových schránek). 3. Zaručená a bezpečná elektronická komunikace mezi úřady a stejně tak mezi občanem a úřadem včetně nezávislého dohledu na dodržování bezpečnostních a provozních pravidel. 4. Digitalizace datových fondů a jejich archivace. (verze 1) 9/90

10 Cíle a přínosy informační koncepce 5. Vlastní služby pro informační společnost, zejména v oblastech: zdravotnictví, důchodová péče, školství, zejména v oblasti elektronické karty uživatelů, tedy pojištěnců, žáků, studentů, veřejná správa v užším slova smyslu, zejména soudní, správní a daňové řízení, vedení elektronických spisů umožňujících jednoduché předávání agendy mezi jednotlivými orgány VS, správa aktiv státu a samospráv, zejména evidence majetku, rozpočtování, státní pokladna, nakládání s majetkem a penězi, veřejné zakázky, dotace. Aplikace základních registrů klade nové požadavky na činnost ministerstva z hlediska: souladu resortní legislativy se zákonem o základních registrech č. 111/2009 Sb.; jasného definování agend MPO vykonávaných podle kompetenčního zákona i navazující resortní legislativy a nezbytných agendových informačních systémů (AIS); nového pohledu na využívání ICT, tj. zajištění nezbytné interoperability mezi resortními AIS se základními registry (ZR) nebo s AIS jiných orgánů veřejné moci (OVM) tam, kde to legislativa vyžaduje. Zavedení výše uvedených služeb je také příležitostí k zahájení hluboké reformy veřejné správy - především po stránce organizačně procesní. egovernment tedy není cílem, nýbrž nástrojem jak dosáhnout efektivnější veřejné správy Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (projekty Smart Administration) Cílem strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (schváleno vládou dne usnesením č. 757, dále též Smart Administration) je zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů EU v programovém období Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím zajištění koordinace a synergického působení intervencí realizovaných v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), Integrovaného operačního programu (IOP) a národních zdrojů. Smart Administration zároveň vytváří rámec pro koordinaci veškerých procesů směřujících k efektivní veřejné správě a přátelským veřejným službám, ať již budou financovány ze strukturálních fondů, či nikoli. Projekty Smart Administration v gesci MPO: projekt č. 238 Zavedení Elektronické licenční správy. možnost elektronického podání v licenčním řízení, digitální evidence v rámci licenčního řízení, snížení administrativní zátěže podnikatelských i veřejnoprávních subjektů. Zrychlení, zjednodušení a zkvalitnění licenčního řízení a transparentnost jeho procesů. projekt č. 239 Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy kromě zabezpečení aplikační podpory a rozvoje IS Živnostenského rejstříku (ŽR, dříve uváděný pod zkratkou RŽP) a dokončení implementací úprav v souvislosti s novelou Živnostenského zákona, archivace dat, klasifikace činností podle NACE, konsolidace existujících dat a realizace elektronické spisovny se jedná o digitalizaci procesů a zabezpečení komunikace se základními registry a s kontaktními místy pro podnikatele. (verze 1) 10/90

11 Cíle a přínosy informační koncepce projekt č. 240 Rozvoj portálu BusinessInfo ve vazbě na Portál veřejné správy a další informační zdroje VS rozšíření funkcionalit portálu ve vazbě na Portál veřejné správy a další informační zdroje ve veřejné správě. V řadě dalších projektů Smart Administration je MPO spolupracujícím resortem. Jedná se zejména o: projekt č. 204 Zavedení elektronické spisové služby a Document Management Systemu. V rámci nové výzvy OP LZZ č. 48 Efektivní správní úřad podalo MPO žádosti o finanční podporu projektů: Implementace strategického řízení v resortu MPO Procesní optimalizace a snížení administrativní zátěže v resortu MPO projekt byl již schválen a je veden pod identifikací projektu: CZ.1.04/4.1.00/ Rozhodujícím aktem pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie byla Usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 536, o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie v rámci Smart Administration příloha ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, a Usnesení vlády ze dne 9. července 2008 č. 854 ke Strategii rozvoje služeb pro informační společnost v České republice na období , kterým vláda mimo jiné ukládá ministru vnitra: stanovit závazné postupy pro koordinaci ICT projektů Smart Administration, zřídit a provozovat pro potřeby realizace projektů Smart Administration Programovou kancelář pro koordinaci projektů Smart Administration, zajistit technologickou provázanost realizovaných projektů Smart Administration; za tímto účelem zřídit a provozovat útvar Hlavního architekta egovernment. Na 1. jednání Výboru pro koordinaci projektů Smart Administration na Ministerstvu vnitra dne bylo doporučeno jednotlivé projekty na resortech koordinovat prostřednictvím tzv. Programové kanceláře, jejímž úkolem bude kontrolovat projekty po stránce obsahové, formální i časové. Problematika řízení projektů a zajištění formální správnosti veškerých kroků vedoucích k úspěchu pro přiznání dotací ze strukturálních fondů EU je natolik složitá a specifická, že vyžaduje vedení specializovanou organizací s potřebným know-how. Toto doporučení bylo projednáno na řádném zasedání pracovní skupiny pro egovernment v rámci MPO, konané dne 11. března Byl přijat záměr zřídit na MPO formou outsourcingu Programovou kancelář (PK MPO), která koordinuje postup při registraci projektů pro schválení jejich financování ze strukturálních fondů EU Informování veřejnosti Na MPO je informování veřejnosti řešena několika směry: naplnění požadavků daných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a poskytování informací nad rámec povinných informací, tj. informací prezentujících činnosti ministerstva. (verze 1) 11/90

12 Cíle a přínosy informační koncepce Těžiště styku s veřejností spatřujeme v rozvoji internetu, jehož prostřednictvím je garantováno operativní zveřejňování veškerých koncepčních, legislativních, aktuálních materiálů MPO a dalších informací. Rozvoj internetu vychází zejména z doporučení pro tvorbu WWW stránek ve veřejné správě, které jsou publikovány v novele zákona č. 365/2000 Sb. a dalších požadavků veřejnosti pro udržení trendu moderní internetové prezentace. V této oblasti jsou rozvíjeny tyto projekty: internetové prezentace při splňování kritérií přístupného webu pro spoluobčany se zdravotním postižením a současně reflektováním jednotné vizuální identity MPO; Portál BusinessInfo.cz Integrovaný systém informací pro podnikání a export; Portál IPPC.cz Integrovaná prevence a omezování znečištění. Dále je v souladu s Komunikační strategií MPO informovanost veřejnosti zabezpečována těmito informačními kanály: verbální komunikací tiskové konference, vyjádření a rozhovory tiskového mluvčí pro média, odpovědi, porady a konzultace vyžádané zástupci firem, institucí a občany, vystoupení představitelů MPO na odborných konferencích apod., písemnou formou odborné vyjádření, konzultace, články, telefonicky vyjádření a odpovědi tiskového oddělení, sjednávání kontaktů vedoucích pracovníků ministerstva se zástupci médií, odborné veřejnosti a občany, elektronickou poštou a faxem viz výše uvedené aktivity, informační skříňkou MPO poskytuje koncepční a metodické materiály, statistické přehledy, tiskoviny apod. Hlavním zdrojem informací pro zaměstnance MPO je intranet, který obsahuje všechny rozhodující vytvořené a získané informace k jejich dalšímu vnitřnímu využití. Ke zkvalitnění vztahů k veřejnosti byla na MPO ustavena redakční rada pro další rozvoj internetu a intranetu, v jejímž čele je tiskový mluvčí MPO. Statut redakční rady je upraven Opatřením ministra č. 15/2003. Vzhledem k snižování nákladů bude v následujícím období preferováno publikování v elektronické podobě na CD a internetu. Tiskem budou vydávány pouze stěžejní publikace v omezeném nákladu. (verze 1) 12/90

13 Popis a posouzení stávající situace 3 Popis a posouzení stávající situace 3.1 Odborné a administrativní činnosti úřadu Dekompozice činností MPO byla již popsána v Koncepci práce s informacemi na MPO z března Pro identifikaci informačních potřeb řídicího systému ministerstva byl tento rozčleněn do pěti základních okruhů (podrobněji viz rovněž Příloha č. 3): 1. Strategické a koncepční činnosti 2. Výkon státní správy Odborné činnosti MPO 3. Administrativa ministerstva 4. Informační servis (dovnitř i mimo Administrativně správní činnosti MPO MPO) 5. Servis pro ministra Kombinace odborných a administrativních činností MPO Z pohledu definice strategických cílů MPO a na ně navazující informační politiku považujeme za nosné a tudíž nejdůležitější odborné činnosti uvedené v prvním a druhém okruhu, které jsou vymezeny kompetenčním zákonem nebo dalšími zákonnými předpisy. 3.2 Hlavní odborné segmenty činností MPO Hlavní odborné segmenty činností MPO jsou zaměřeny zejména na přípravu, definici a realizaci následujících koncepcí a činností (uvedeno bez priorit řešení a současného organizačního zabezpečení): V případné spolupráci s ostatními ústředními orgány: Koncepce průmyslové politiky. Podpora průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií. Harmonizace technických norem a předpisů. Státní energetická koncepce. Obchodní politika. Proexportní politika. Strategie přístupu ČR k prioritním zemím. Ochrana spotřebitele. Členství ČR v Evropské unii. Výkon funkce Resortní koordinační skupiny, včetně meziresortní komunikace a vazby na legislativní proces. Příprava programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, jejich implementace a vyhodnocování. Šetření související s ochrannými opatřeními. Technická harmonizace. Koncepce průmyslového výzkumu a vývoje. (verze 1) 13/90

14 Popis a posouzení stávající situace Surovinová politika České republiky. Koncepce surovinové a energetické bezpečnosti České republiky Koncepce politiky podpory podnikání. Koncepce živnostenského podnikání. Podpora malého a středního podnikání. Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání Státní politika elektronických komunikací a poštovních služeb Zákony (a prováděcí předpisy) zpracovávané MPO. Spolupráce na legislativním procesu spoluvytváření zákonů zpracovávaných jinými resorty (připomínkové řízení). Spolupráce na vytváření a realizaci koncepce Státní informační komunikační politiky (SIKP). Oblast tvorby rozpočtu a jeho vyhodnocení. Oblast statistických šetření resortu MPO. Analytická činnost MPO. Kontrolní činnost resortu MPO. Kromě toho je MPO odpovědno za následující činnosti prováděné specializovanými útvary MPO: vedení Ústřední evidence podnikatelů Registru živnostenského podnikání (RŽP), vydávání licencí a jejich kontrola Licenční správou, provoz národního centra SOLVIT pro řešení problémů vznikajících nesprávnou aplikací pravidel na vnitřním trhu ES orgány členských států EU. vedení evidence čerpacích stanic pohonných hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách Ministerstvu průmyslu a obchodu jsou podřízeny: a) organizační složky státu: Česká obchodní inspekce, Puncovní úřad, Státní energetická inspekce, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva a Správa úložišť radioaktivních odpadů. b) příspěvkové organizace: Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, Agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvest, Správa služeb MPO, Český metrologický institut. 3.3 Administrativně správní činnosti Do okruhu administrativně správních činností patří zejména: Personální a mzdová oblast. Oblast účetních evidencí. (verze 1) 14/90

15 Popis a posouzení stávající situace Oblast správy majetku. Oblast práce s dokumenty včetně spisové služby. Oblast obecné informační podpory pracovníků MPO. Vnější prezentace MPO ( Public Relations ). 3.4 Hodnocení informační podpory činností MPO Při hodnocení informační podpory vycházíme z výše uvedených okruhů a jejich vertikálního rozdělení na jednotlivé úrovně. Navíc přidáváme zvláštní část hodnocení, a to hodnocení technologické infrastruktury Informační podpora odborných a administrativně správních činností IS MPO lze v současné době charakterizovat následovně: Silné stránky: Inovovaný Provozní řád výpočetní techniky; zpracován systém řízení projektů IS na MPO vysoká míra zapojení koncových uživatelů do procesu přípravy, implementace a dalšího rozvoje jednotlivých částí IS MPO; zpracována Bezpečnostní politika informačních a komunikačních systémů MPO; stabilní síťové prostředí; vytvoření podmínek pro práci se základními programovými produkty pro tvorbu dokumentů (MS WORD, MS EXCEL), včetně proškolení převážné většiny pracovníků MPO. Posilování počítačové dovednosti je třeba věnovat trvalou pozornost; solidní úroveň základního technického vybavení koncových pracovních stanic MPO; využívání vnitřních síťových úloh a elektronické pošty pro běžnou práci aparátu MPO. Ve zdůvodněných případech je zabezpečen dálkový přístupu k dokumentům, popř. alespoň k elektronické poště; zvládnutí provozu integrovaného systému spisové služby, systému sledování úkolů a personálního informačního systému; rutinní využívání Internetu řadou pracovníků (přístup na Internet mají všichni zaměstnanci); propracovaný systém zpřístupňování informací na www stránce MPO, včetně dodržení požadavků na přístupný web pro hendikepované; vybudování solidní pevné síťové infrastruktury ve všech budovách MPO s lokální možností bezdrátového přístupu; propojení budov MPO dedikovanými optickými vlákny. Slabé stránky: v řadě případů nedostatečné zapojení zadavatelů do řešení projektů, nejasně resp. na poslední chvíli formulované požadavky na funkcionalitu či nedostatečná zodpovědnost za celkové řešení; (verze 1) 15/90

16 Popis a posouzení stávající situace přetrvávající nedostatečná informační propojenost, jak mezi jednotlivými orgány státní správy, tak i jednotlivých koncepcí (politik resp. odborných činností) uvedených v odstavci 3.2, tj. nedostatečné průběžné sdílení informací; přetrvávající tendence získané informace používat pouze pro svoji potřebu, v lepším případě pouze pro úzký okruh spolupracovníků; rezervy jsou rovněž ve sdílení společných dat a odstraňování duplicitního shromažďování dat, nepropojenost jednotlivých systémů zpracovávajících související agendy; nedostatečná kapacita HW při realizaci některých služeb, přenos dat mezi systémy a funkčnost systémů; přetrvávající nedostatečná (sebe)motivace části odborných pracovníků MPO ke zvyšování forem využívání ICT v jejich práci a z toho vyplývající pouze povrchní znalost možností, které stávající IS a nástroje nabízejí; přes zavedení jednotného stylu práce při vytváření dokumentů a oběhu dokumentů (šablony, spisová služba apod.), kterým se položily základy kultury organizace, je tato stále ještě nedostatečná, zejména v oblasti týmové práce, obsahové úrovně vytvářených dokumentů; Existence neaktuálních šablon, které nevyhovují specifickým potřebám MPO; většina pracovníků MPO (zde se to týká hlavně vedoucích pracovníků) si rychle uvědomí svou roli jako uživatele informačních zdrojů, výrazně méně je reflektována potřeba informační zdroje v působnosti MPO definovat, vytvářet, aktivně získávat a sdílet; nedostatečné a zastaralé programové vybavení koncových pracovních stanic (např. IE v. 6 MS Word, MS Excel); administrativní překážky při řešení požadavků uživatelů; rezervy vidíme též v nedostatečném využívání zpětné vazby, která by měla reflektovat výsledky práce MPO a umožnit zejména vedoucím pracovníkům zpřesnit resp. korigovat definici hlavních cílů; Zastaralé programové vybavení pracovních stanic např. IE6. Je připravována migrace na aktuální programové vybavení; Šablony ne vždy usnadňují práci uživatelům Pracovníci uživatelé informačních systémů Informační a datová základna potřebná pro práci jednotlivých uživatelů IS je závislá na typu pracovníka, jeho kvalifikaci, funkčním a pracovním zařazení. Jiný typ informací a nástrojů na jejich zpracování potřebuje např. ředitel odboru ekonomických analýz, jiný typ referent teritoriálního odboru zemí a jiný účetní, přičemž dělicí čára vede jednak vertikálně dle organizačního uspořádání (ministr, NM, ŘS, ŘO, VO, referent, sekretářka) a jednak horizontálně dle pracovní náplně mezi odbornými útvary jednotlivých divizí. Z hlediska praktického zpracování informací, kdy výstupem (a velmi často i vstupem) je dokument, je a bude i nadále nutno zabezpečit minimálně následující činnosti, které musí technická infrastruktura budovaného IS umožnit majoritě pracovníků co nejefektivněji: tvorba dokumentů (např. textů, tabulek, prezentací); efektivní sdílení a oběh dokumentů; uchovávání dokumentů (archivace v elektronické podobě); (verze 1) 16/90

17 Popis a posouzení stávající situace správa dokumentů ( Dokument Management Systém ve vazbě na spisovou službu, včetně důvěryhodného úložiště dokumentů); účinné a jednoduché vyhledávání dokumentů; prezentace dokumentů (Intranet, Internet, publikace). Přestože pracovníci MPO jsou na nově zaváděné aplikace průběžně školeni, přetrvává u řady uživatelů pouze povrchní znalost těchto nástrojů Technologická infrastruktura Technologická infrastruktura (síť MPO včetně propojení budov, servery a osazení pracovních míst pracovními stanicemi) je formou jasně definovaných a důsledně sledovaných projektů soustavně budována již řadu let s cílem: postupnými kroky minimalizovat různorodost (heterogennost) výpočetního a komunikačního prostředí, odstraňovat kritická místa pro případný vznik poruch ( single point of failure ), maximalizovat ochranu investic, optimalizovat náklady na provoz a údržbu (tzv. TCO - Total Cost of Ownership), optimalizovat přístup uživatelů k výpočetním a informačním zdrojům, zjednodušovat a zefektivňovat správu a údržbu, standardizovat poskytované služby v rámci celého aparátu MPO, zlepšovat bezpečnost provozu a ochranu informací. Základní programové vybavení koncových pracovišť vybudované v uplynulých letech (MS Office 2000) nebylo již nadále podporováno výrobcem a již přestávalo vyhovovat potřebám uživatelům. Vzhledem k nekompatibilitě souborů nových verzí narůstaly problémy při zpracování dokumentů zasílaných z jiných organizací. Z těchto důvodů byl realizován přechod na nové kancelářské prostředí v serverové i klientské části pro uživatele. V oblasti koncových pracovních stanic se již nejstarší modely PC postupně dostávaly na hranici své morální životnosti. Z tohoto důvodu byla provedena částečná modernizace PC pro toto nové prostředí. Zvýšené nároky na technologickou infrastrukturu jsou rovněž kladeny při aplikaci zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací (viz např. projekt Extranet EU, certifikace pracovišť zpracovávajících utajované skutečnosti, či Bezpečný informační systém Licenční správy). Ve vztahu k informačním technologiím se jedná zejména o personální, administrativní, objektová a technická bezpečnost, dále bezpečnost informačních systémů, kryptografická ochrana a certifikace 1. Další nároky představuje plnění úkolů z usnesení vlády č. 727 ze dne 8. června 2009 o přechodu na internetový protokol verze 6 (IPv6) Bezpečnost informačních systémů Bezpečnost komunikačních a informačních systémů je stav, kdy je zachována důvěrnost, integrita a dostupnost informací, s nimiž tyto systémy nakládají, integrita a dostupnost systémových služeb a prostředků a odpovědnost uživatelů za jejich činnost v těchto systémech. 1 Viz zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a navazující vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu. (verze 1) 17/90

18 Popis a posouzení stávající situace Bezpečnosti komunikačních a informačních systémů není dosahováno jen technologicky, ale společným uplatněním souboru opatření z oblasti počítačové, komunikační, fyzické (objektové), personální a administrativní bezpečnosti, kryptografické ochrany a vhodnými organizačními opatřeními. Přijatá opatření musí v každém okamžiku zajistit, aby rizika, kterým je informační nebo komunikační systém vystaven, byla snížena na přijatelnou úroveň. Nejde tedy o jednorázové projekty a nasazení zvolených technologií, ale o trvalý a značně dynamický proces, který je a musí být integrální součástí systému řízení a organizace práce Situace na MPO - Technologická bezpečnost. Stávající informační systémy a aplikační úlohy jsou provozovány v heterogenním prostředí lokální počítačové sítě MPO, která je prostřednictvím aktivních prvků sítě (firewallu) a tzv. demilitarizované zóny oddělena od vnějšího prostředí sítě Internet. Bezpečnost dat v lokální počítačové síti je zajišťována standardními prostředky operačních systémů Microsoft Windows XP a 2003, SCO Unix a Solaris nastavením uživatelských jmen, hesel, přístupových práv, profilů a politik. Nastavení operačních systémů odpovídá normativním doporučením. Pracovní stanice uživatelů jsou sjednoceny a konfigurovány tzv. "preloady", které obsahují odladěné nastavení, zabezpečené v souladu s doporučeními ČSN ISO/IEC U databázových aplikací je navíc vyžadována samostatná autentizace uživatele jménem a heslem v prostředí aplikace. Dále je zajištěno pravidelné denní zálohování dat, uložených na serverech, antivirová ochrana (systémy Symantec a AVG) a antispamová ochrana (Barracuda). Pro dohled nad sítí a koncovými stanicemi uživatelů se využívá IDS a Cisco Security Agent Administrativní bezpečnost. Technická bezpečnost je doplněna o další organizační a administrativní opatření, která jsou zakotvena v interních směrnicích MPO vydaných formou Opatření ministra. Jde zejména o Bezpečnostní řád, Organizační řád, Spisový a skartační řád, Provozní řád počítačové sítě atd Zpracování utajovaných informací. Vzhledem i k ostatním aspektům informační bezpečnosti (personální bezpečnost, fyzická bezpečnost, bezpečnost informačních systémů atd.) není dosažená úroveň bezpečnosti v základním síťovém prostředí MPO dostatečná pro zpracování utajovaných informací podle zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a nesplňuje požadavky, stanovené vyhláškou NBÚ č. 523/2005 Sb. o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor. Tyto informace jsou proto zpracovávány v oddělených informačních systémech. Pro zpracování utajovaných skutečností má MPO v současné době k dispozici dva izolované informační systémy samostatných osobních počítačů, které jsou certifikovány NBÚ a slouží ke zpracování utajovaných informací do stupně D a T a systém EU Extranet-V pro zpracování utajovaných informací EU do stupně utajení Vyhrazené (Restreint UE), který byl uveden do provozu v režimu off-line v roce (verze 1) 18/90

19 Popis a posouzení stávající situace V srpnu 2011 bylo do provozu akreditováno pracoviště systému vládního utajeného spojení, které je určeno pro utajovanou hlasovou i datovou komunikaci mezi organizacemi státní správy, podle nové koncepce Ministerstva vnitra. Zabezpečení neutajovaných informací kategorie "LIMITE UE" bylo vyřešeno v návaznosti na systém EU Extranet ČR vytvořením dvou oddělených segmentů sítě, chráněných aktivními oddělovacími prvky (tzv. firewallem), a řízením přístupu uživatelů zabezpečeným protokolem https Změna bezpečnostní situace V oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních systémů došlo po roce 2000 k výrazným kvalitativním změnám, na které je třeba adekvátně reagovat: masové rozšíření internetu, elektronické pošty a napojení většiny lokálních systémů do této sítě výrazně zvyšují možnost napadení systémů z vnějšího prostředí; k tomu přispívá i vzrůstající objem digitálního zpracování informací v organizacích a tím i jejich rostoucí závislost na informačních a komunikačních technologiích; nasazování mobilních zařízení (mobilní telefony, notebooky, subnotebooky, digitální kamery, velkokapacitní USB disky apod.) a rostoucí požadavky na vzdálená připojení velmi usnadňují možnost úniku informací. Dříve uzavřené lokální systémy se otvírají a rozpouští se perimetr sítě; dříve byly útoky na systémy převážně zábavou studentů technických oborů nebo věcí několika profesionálů (hackerů), kteří si tak dokazovali své odborné kvality, dnes se jedná o dobře organizované i vybavené profesionální skupiny, které navzájem spolupracují; hackerské techniky jsou volně dostupné na internetu a nevyžadují vždy vysoké odborné znalosti; cílem útoku již není pouze pobavit, využít napadené zařízení, nebo způsobit přímou škodu a tím na sebe upozornit, ale naopak kombinovanými technikami nepozorovaně pronikat do systému a zůstat tam neodhalen co nejdéle. To umožní dlouhodobé monitorování organizace, vytěžování citlivých dat, případně infikování rozsáhlých systémů, které pak mohou být vyřazeny ve velmi krátké době bez možnosti efektivní obrany; cíle útoků jsou dnes převážně ekonomické a politické. Napadené systémy nebo vytěžené informace se nyní stávají předmětem lukrativního obchodu. Nelze také vyloučit ani teroristický útok, vedený kybernetickými prostředky. Účinná obrana proti těmto novým hrozbám vyžaduje, kromě nasazení standardních bezpečnostních technologií, systematický přístup a kontinuální monitorování a vyhodnocování provozních charakteristik. Ukazuje se dále potřeba zvýšit ochranu i některých interních informací, jejichž ochrana v uzavřeném prostředí LAN dříve nebyla nezbytně nutná. Další kroky byly proto podniknuty i směrem k postupnému zavedení systému řízení informační bezpečnosti, v souladu s tzv. best practices, zejména mezinárodními normami řady ISO/IEC Opatřením ministra č. 67/2007 byla vydána Deklarace bezpečnostní politiky v resortu MPO a přijata Bezpečnostní politika informačních a komunikačních systémů, která je nyní (verze 1) 19/90

20 Popis a posouzení stávající situace dále rozpracována podle konkrétních podmínek jednotlivých úřadů do podoby Systémové bezpečnostní politiky IS organizace. (verze 1) 20/90

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Strategie egon 2007 2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu IS RŽP informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy Ing. Bc. Petr Kameník Ing. Miloslav Marčan Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Program

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Ing. Mgr. David Sláma Ředitel odboru Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Komise pro informatizaci

Komise pro informatizaci Komise pro informatizaci veřejné správy Rady AK Zdeněk Ryšavý, předseda komise radní kraje Vysočina pro informatiku Územní plánování a životní prostředí 11/08/2009 egovernment a kraje V rámci projektu

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ EGOVERNMENTU A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ EGOVERNMENTU A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ EGOVERNMENTU A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 8. 9. 2015 Mikulov INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

CESTA. JUDr. Jaroslav Strouhal. náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie

CESTA. JUDr. Jaroslav Strouhal. náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie CESTA JUDr. Jaroslav Strouhal náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie VIZE CESTA Centralizace E-government a občan jako zákazník Synergie Trend efektivního čerpání ze strukturálních

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

Národní elektronický nástroj (NEN)

Národní elektronický nástroj (NEN) ISSS Hradec Králové Národní elektronický nástroj (NEN) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OEVZK Praha, duben 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Elektronické podání podnikatele vůči živnostenskému rejstříku

Elektronické podání podnikatele vůči živnostenskému rejstříku Elektronické podání podnikatele vůči živnostenskému rejstříku Miloslav Marčan, ředitel, OI MPO Petr Kameník, ředitel, OŽ MPO Antonín Běhounek, vedoucí projektu, ICZ a.s. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2.

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. Předpoklady a stav prací Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. 2015 1 AGENDA Předpoklady k naplnění Národní strategie ehealth Aktuální

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 10.4.2013 1 Zákon o kybernetické bezpečnosti Kritická informační infrastruktura 10.4.2013

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze NIPEZ / NEN

NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze NIPEZ / NEN NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NIPEZ / NEN Praha 18. 9. 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu

Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu Company LOGO Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu Obsah Úvod Zvyšování efektivity veřejné správy MV ČR a kvalita veřejné správy Spolupráce MV ČR a NSZM Různé Veřejná správa včr je primárně pojata

Více

Zadání pro zpracování koncepce rozvoje společnosti Metropolnet a.s.

Zadání pro zpracování koncepce rozvoje společnosti Metropolnet a.s. Zadání pro zpracování koncepce rozvoje společnosti Metropolnet a.s. Základní cíle, které považujeme na základě zadání vlastníka za podstatné, jsou zejména: Poskytování a kvalitativní rozvoj služeb pro

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Možnosti nasazení produktu DESA ve veřejné správě Legislativní zázemí Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě Vyhláška

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Zapojení OVTI do rozvojových projektů města

Zapojení OVTI do rozvojových projektů města Statutární město KLADNO Zapojení OVTI do rozvojových projektů města Ing. Simona Rákosová a Ing. Pavel Rous 06/13/11 1 Vše začalo vizí 06/13/11 2 Vše začalo vizí Zlepšit komunikaci s veřejností 06/13/11

Více

Kybernetická bezpečnost resortu MV

Kybernetická bezpečnost resortu MV Kybernetická bezpečnost resortu MV Ing. Miroslav Tůma Ph. D. odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT miroslav.tuma@mvcr.cz Agenda 1. Pokyn MV - ustanovení Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti

Více

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Analýza stavu projektového řízení v krajích Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Agenda Úvod Analýza stavu projektového řízení v krajích Doporučení a možnosti řešení Závěr 2 ITEG a.s. Poradenská a konzultační

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Obsah Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti Vyhláška č. 316/2014 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost Kybernetická bezpečnost Ondřej Steiner, S.ICZ a. s. 25.9.2014 1 Obsah Zákon co přináší nového? Nové pojmy KII vs VIS Příklady Povinnosti Jak naplnit požadavky Proč implementovat? Bezpečnostní opatření

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Ministerstvo vnitra a veřejná správa Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Struktura přednášky 1. Představení MV 2. Role MV ve vztahu k územním samosprávám 3. Financování územní veřejné správy z pohledu

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 12. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace a další oborová sdružení APKT, ČAT, ČAEK. Svatoslav Novák Praha 1/2015 Digitální Česko

Více

Odštěpný závod České pošty, s.p. ICT SLUŽBY PRO egovernment. Konference egovernment, Mikulov, 4. 5. 9. 2012

Odštěpný závod České pošty, s.p. ICT SLUŽBY PRO egovernment. Konference egovernment, Mikulov, 4. 5. 9. 2012 Odštěpný závod České pošty, s.p. ICT SLUŽBY PRO egovernment Ing. Ivo Rosypal Ing. František Štefan Konference egovernment, Mikulov, 4. 5. 9. 2012 Obsah: Ing. Ivo Rosypal ředitel odštěpného závodu Proč

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více