Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze"

Transkript

1 Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý Datum vytvoření Datum poslední revize Verzi schválil Funkce Ing. Miloslav Marčan ředitel odboru informatiky Datum schválení Počet stran 90 Počet příloh 4 Důvěrnost Pro potřebu orgánů veřejné správy

2 Identifikace informační koncepce OBSAH 1 IDENTIFIKACE INFORMAČNÍ KONCEPCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍ KONCEPCE CÍLE A PŘÍNOSY INFORMAČNÍ KONCEPCE STRATEGICKÉ CÍLE MPO STRATEGICKÉ CÍLE V OBLASTI INFORMATIKY Základní projekty v rámci resortu CELOSTÁTNÍ CÍLE A PŘÍNOSY (VČETNĚ SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, VEŘEJNOSTÍ A ZAHRANIČÍM) Národní program reforem České republiky v oblasti ICT egovernment v České republice Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (projekty Smart Administration) Informování veřejnosti POPIS A POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ SITUACE ODBORNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU HLAVNÍ ODBORNÉ SEGMENTY ČINNOSTÍ MPO ADMINISTRATIVNĚ SPRÁVNÍ ČINNOSTI HODNOCENÍ INFORMAČNÍ PODPORY ČINNOSTÍ MPO Informační podpora odborných a administrativně správních činností Pracovníci uživatelé informačních systémů Technologická infrastruktura Bezpečnost informačních systémů INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE SPRÁVĚ MPO INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY IS Registr živnostenského podnikání IS Licenční správy IS Operačního programu VÝZNAMNÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY NA MPO Integrovaný systém pro podnikání a export BusinessInfo.cz, oficiální portál pro podnikání a export Informační systém IS SINPRO (Sdílený informační prostor) Informační portál Ministerstva průmyslu a obchodu Integrovaná prevence a omezování znečištění INFORMAČNÍ SYSTÉMY ODBORNÝCH ÚTVARŮ Administrativní činnosti správní sekce Dotační agendy Energetické agendy Kontrola a audit Statistický informační systém Řízení podnikového portfolia PROVOZNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Bezpečnost (verze 1) 2/90

3 Identifikace informační koncepce Evropská unie Intranet Majetek Modul Evidence Majetku je součástí Ekonomického informačního systému EIS Mzdová agenda Personalistika Rozpočet a financování Správa dokumentů Internet ZÁMĚRY NA POŘÍZENÍ NEBO VYTVOŘENÍ NOVÝCH IS MODERNIZACE INFRASTRUKTURY Charakteristika IS Stávající stav Doplňující informace SYSTÉM PRO SPRÁVU DOKUMENTŮ MPO Charakteristika IS Stávající stav Doplňující informace STATISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MPO Charakteristika IS Stávající stav Doplňující informace ŘÍZENÍ KVALITY IS DLOUHODOBÉ CÍLE V OBLASTI ŘÍZENÍ KVALITY IS POŽADAVKY NA KVALITU IS PLÁN ŘÍZENÍ KVALITY IS ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI IS DLOUHODOBÉ CÍLE V OBLASTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI IS POŽADAVKY NA BEZPEČNOST IS PLÁN ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI IS ZÁSADY A POSTUPY PRO SPRÁVU IS ZÁSADY A POSTUPY PRO POŘIZOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ IS Činnosti fáze předprojektové přípravy stadia Příprava projektového záměru: Činnosti fáze schváleného projektu: ZÁSADY A POSTUPY PRO PROVOZOVÁNÍ IS Zajištění provozu a údržby IS ŘÍZENÍ ZMĚN V PROJEKTU Ukončení činnosti IS PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE IS A SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ IS FINANCOVÁNÍ ZÁMĚRŮ NA POŘÍZENÍ NOVÝCH IS FINANCOVÁNÍ SPRÁVY IS (verze 1) 3/90

4 Identifikace informační koncepce 10 NAPLŇOVÁNÍ INFORMAČNÍ KONCEPCE POSTUPY PŘI PROVÁDĚNÍ ZMĚN IK POSTUPY PŘI VYHODNOCOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ INFORMAČNÍ KONCEPCE FUNKČNÍ ZAŘAZENÍ OSOBY, KTERÁ ŘÍDÍ PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ PODLE IK A ZÁKONA ODPOVĚDNOSTI ZA REALIZACI INFORMAČNÍ KONCEPCE SPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PŘÍLOHY (verze 1) 4/90

5 Identifikace informační koncepce 1 Identifikace informační koncepce 1.1 Základní údaje informační koncepce Tabulka č. 1: Základní údaje o informační koncepci Název organizace Ministerstvo průmyslu a obchodu IČ Typ organizace ústřední orgán veřejné správy Adresa Na Františku 32, Praha 1 Doba platnosti 5 let Konec platnosti Tabulka č. 2: Autorizace a schválení informační koncepce Role Osoba Datum Podpis Autor: Ing. Miloslav Marčan Schválil: Ing. Miloslav Marčan (verze 1) 5/90

6 Cíle a přínosy informační koncepce 2 Cíle a přínosy informační koncepce 2.1 Strategické cíle MPO Posláním Ministerstva průmyslu a obchodu je starat se o hospodářský rozvoj České republiky a v rámci toho zejména o průmysl a obchod. Toto poslání je formálně vymezeno v tzv. kompetenčním zákonu č. 2/1969 Sb. (výpis z kompetenčního zákona viz Příloha č. 1). Ke konkrétním prioritám vycházejícím z kompetencí MPO patří: Zvyšování konkurenceschopnosti Zavádění inovací technologií, výrobků a služeb Podpora vědy a výzkumu a jejich vazeb na průmysl a podnikání Snižování surovinové a energetické náročnosti průmyslové výroby Podpora informačních technologií Podpora trhu elektronických komunikací Podpora podnikání Podpora startovacích aktivit malých a středních podniků Podpora infrastruktury pro vytváření nových podnikatelských aktivit Budování a regenerace podnikatelských nemovitostí v "brownfield" oblastech Podpora využívání druhotných zdrojů surovin a energií, zejména průmyslových odpadů a důlních plynů Podpora exportu Podpora českého exportu, zejména finálních výrobků a investičních celků Specifická podpora sektorů strojírenské výroby a energetiky Podpora strategických akvizicí a investic českých podniků v zahraničí s cílem růstu exportu českých výrobků a služeb Rozvoj elektronických komunikací a poštovních služeb Rozvoj vysokorychlostního internetu Rozvoj budování sítí nových generací Vytvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství Střednědobé strategické cíle MPO jsou definovány v řadě zásadních dokumentů, tzv. resortních politik, které se průběžně aktualizují. Jedná se zejména o průmyslovou politiku, energetickou politiku (resp. Státní energetickou koncepci ČR), proexportní politiku, politiky podpory malého a středního podnikání, surovinovou politiku, spotřebitelskou politiku, apod. 2.2 Strategické cíle v oblasti informatiky Rozvoj a služby v oblasti informatiky, resp. v užším slova smyslu informačních technologií (IT), v organizaci jsou pouze nástrojem k dosažení strategických cílů organizace. IT musí poskytnout největší podporu zejména v těch oblastech, které jsou pro organizaci prioritní, tj. pro její koncepční a strategické činnosti. Definice cílů a přínosů resortní informační politiky vycházejí (verze 1) 6/90

7 Cíle a přínosy informační koncepce z kompetencí ministerstva (Příloha č. 1), z legislativních předpisů upravujících činnost MPO (Příloha č. 2), z hlavních vykonávaných činností MPO (Příloha č. 3), ze strategických dokumentů přijatých na úrovni vlády (zejména Programové prohlášení vlády, Národní program reforem, Strategie rozvoje služeb pro informační společnost a Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby), z úkolů vznikajících v souvislosti s členstvím ČR v Evropské unii, z aktuálních potřeb aparátu MPO, ze současných trendů rozvoje informačních a komunikačních technologií, z požadavků vyplývajících z měnícího se okolí MPO (vstup do EU, standardy, metodiky, požadavky popř. zpětná vazba veřejnosti), ze zkušeností získaných při řešení úkolů zadaných v předchozí Informační politice či získaných z rozvoje stávajícího informačního systému MPO. Strategickým cílem v oblasti informatiky je v tomto kontextu: výstavba, provoz a rozvoj informační infrastruktury a sítí elektronických komunikací, zejména sítí nové generace pro interní a externí potřeby uživatelů, včetně personálního zajištění oživujícího tuto infrastrukturu, zajištění přechodu na protokol IPv6, zajištění provozu a rozvoje stávajících informačních systémů a zabezpečení nových, zajištění dostupnosti a využitelnosti potřebných informací a uplatnění informačních technologií pro zvýšení účinnosti řídících a rozhodovacích procesů ( information management ), vytvoření předpokladů pro přechod od řízení informací k řízení znalostí ( management znalostí ), přechod na ERP systém řízení podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning), realizace aktuálních úkolů vyplývajících z členství v EU v návaznosti na EU a vládní informační systémy, vytvoření předpokladů pro realizaci agend vyplývajících z projektů Snižování administrativní zátěže pro podnikatele apod., spolupráce při řešení celostátních a nadresortních projektů, zajištění informování veřejnosti, zajištění bezpečnosti při přenosu a zpracování informací a zvýšení odolnosti informačních a komunikačních systémů proti případným teroristickým útokům vedeným kybernetickými prostředky, tvorba informačních systémů pro zpracování utajovaných informací v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů, zajištění vzdělávání pro odborný personál a uživatele informačních a komunikačních technologií Základní projekty v rámci resortu Kromě obměny základního síťového a uživatelského prostředí, rozvoje odpovídající síťové infrastruktury a využívání Internetu a Intranetu budou řešeny a dále rozvíjeny tyto základní projekty naplňující výše uvedené cíle: Nový informační systém Licenční správy (ELIS). Přechod na protokol IPv6. (verze 1) 7/90

8 Cíle a přínosy informační koncepce Systém na správu dokumentů (DMS) ve vazbě na systém spisové služby. Systém spisové služby SSL včetně vazby na datové schránky. Rezortní statistické zjišťování Statistický informační systém (SIS MPO). Informační systém Extranet EU na MPO a resortní management dokumentů EU. Ekonomický informační systém (EIS) s napojením na Systém státní pokladny a navazující úlohy (cílově orientované rozpočtování COR apod.). Informační systém operačního programu Průmyslu (ISOP). Informační systém Evidence čerpacích stanic pohonných hmot (EVCS) Personální informační systém. Systém sledování úkolů. Informační systémy pro zpracování utajovaných informací. Databáze k Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek. Státní energetická autorizace (SEA). Rozvoj internetu a intranetu, včetně redakčního systému pro plnění internetových stránek s možností interaktivního propojení s DMS. Řada dalších dílčích projektů a agend (jako např. Evidence stížností, Interní audit, Finanční kontrola, Dotazy veřejnosti, Evidence komunikačních aktivit, Rafinérský informační systém RAFIS, vzdálený přístup, ubytování v Bruselu apod.). Nejrozšířenějšími interními systémy na MPO jsou intranet MPO, který tvoří základ pro sdílení znalostí na MPO, Extranet EU s navazující správou dokumentů EU, který se velmi rychle stal základním pracovním nástrojem pro plnění úkolů souvisejících se členstvím v EU, a zejména systém spisové služby včetně sledování úkolů, který pozitivně ovlivňuje administrativní práce prakticky všech pracovníků MPO. Přináší pořádek, adresnost, dostupnost a zvýšení administrativní kultury u všech přijatých resp. vystupujících dokumentů. 2.3 Celostátní cíle a přínosy (včetně spolupráce s ostatními orgány státní správy, veřejností a zahraničím) Vlády ČR se ve svých programových prohlášeních opakovaně přihlašují k realizaci kroků směřujících k posílení konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním prostředí, ke zvýšení efektivity výkonu veřejné správy, zlepšení kvality jí poskytovaných služeb a nastavení podmínek, aby veřejná správa byla nejen chápána, ale skutečně i fungovala, jako služba občanům Národní program reforem České republiky v oblasti ICT Informační a komunikační technologie představují klíčový sektor, jenž ovlivňuje konkurenceschopnost ekonomiky. Česká republika na jedné straně dosahuje vyšší úrovně disponibilních ICT technologií a využití ICT v podnicích (zejména velkých), na straně druhé zaostává v případě konektivity občanů a domácností a dále také v případě procentuálního vyjádření nabízených elektronických veřejných služeb. Na podporu malých a středních podniků, které zamýšlejí investovat do oblasti informačních a komunikačních technologií, je určen Operační program Podnikání a inovace, v rámci něhož je možné využít finančních prostředků strukturálních fondů Evropské unie. Konkrétně jde o program ICT v podnicích, podporující ty subjekty, které plánují modernizaci svých informačních systémů, zejména pro zefektivnění jak vnitřní chodu podniku (například řízení výroby, zakázek nebo skladových zásob), tak vnějších vztahů podniku (se zákazníky, dodavateli či s veřejnou správou a podobně). Dalším dílčím programem je program ICT (verze 1) 8/90

9 Cíle a přínosy informační koncepce a strategické služby, jenž si mohou zvolit firmy, které se rozhodnou postavit či koupit budovu a zaměstnat vývojové a programové specialisty s cílem vyvíjet či zdokonalovat ICT produkty a služby. 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a o změně některých zákonů, pro který se vžil zkrácený název zákon o egovernmentu, případně ega. Cílem zákona je především dosažení zásadního zvýšení podílu elektronické komunikace v rámci veškeré komunikace, jejímž alespoň jedním z účastníků je orgán státu. Dále se rozvíjí síť univerzálních kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT), v rámci nichž je možné získat ověřené výpisy z vybraných rejstříků. V roce 2010 budou následně zprovozněny centrální registry a s pomocí existující sítě kontaktních míst veřejné správy bude možné v témže roce učinit veškerá podání vůči veřejné správě. Bude také ukončen legislativní proces všech norem souvisejících s realizací cílů Strategie a v roce 2012 je plánováno zprovoznění aplikací pro oblast zdravotnictví, sociální péče, správního, soudního a daňového řízení. Plánována je též plně funkční infrastruktura pro dlouhodobé ukládání a archivaci elektronických dokumentů. V roce 2015 bude také dokončen proces elektronizace datové základny, včetně elektronizace geografických informací. V novém období bude též pokračováno v realizaci programů ICT v podnicích a ICT a strategické služby v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Dotace ze strukturálních fondů EU tak budou moci využít jak ty podniky, které informační a komunikační technologie nakupují (program ICT v podnicích s dotací až 20 milionů korun), ale i ty firmy, jež softwarové aplikace vyvíjejí a nabízejí ostatním subjektům (ICT a strategické služby s dotací až 200 milionů korun) egovernment v České republice Zefektivňování služeb veřejné správy poskytovaných podnikům a občanům změnou procesů s využitím dostupných informačních a komunikačních technologií věnuje vláda České republiky velkou pozornost. Vláda na svém jednání 9. července 2008 schválila dokument Strategie rozvoje služeb pro informační společnost v České republice na období jehož hlavním cílem je umožnit občanům i podnikatelské veřejnosti komfortní, bezpečnou a důvěryhodnou elektronickou komunikaci s veřejnou správou na všech úrovních a v maximu životních situací. Strategie si klade za cíl dostat se v úrovni e-governmentu mezi pět nejlepších zemí EU. Strategie bude implementována prostřednictvím řady vzájemně provázaných projektů; tyto projekty jsou rozděleny do pěti programových oblastí: 1. Základní registry a identifikace (registr územní identifikace a nemovitostí; registr obyvatel; registr osob; registr práv a povinností) spolu s organizační architekturou a technickým zázemím zabrání duplicitě dat a zachovají požadované standardy bezpečnosti. 2. Univerzální kontaktní místo (Czech POINT - asistovaná i samoobslužná komunikace s veřejnou správou, portál veřejné správy a jednotlivé agendové portály, systém datových schránek). 3. Zaručená a bezpečná elektronická komunikace mezi úřady a stejně tak mezi občanem a úřadem včetně nezávislého dohledu na dodržování bezpečnostních a provozních pravidel. 4. Digitalizace datových fondů a jejich archivace. (verze 1) 9/90

10 Cíle a přínosy informační koncepce 5. Vlastní služby pro informační společnost, zejména v oblastech: zdravotnictví, důchodová péče, školství, zejména v oblasti elektronické karty uživatelů, tedy pojištěnců, žáků, studentů, veřejná správa v užším slova smyslu, zejména soudní, správní a daňové řízení, vedení elektronických spisů umožňujících jednoduché předávání agendy mezi jednotlivými orgány VS, správa aktiv státu a samospráv, zejména evidence majetku, rozpočtování, státní pokladna, nakládání s majetkem a penězi, veřejné zakázky, dotace. Aplikace základních registrů klade nové požadavky na činnost ministerstva z hlediska: souladu resortní legislativy se zákonem o základních registrech č. 111/2009 Sb.; jasného definování agend MPO vykonávaných podle kompetenčního zákona i navazující resortní legislativy a nezbytných agendových informačních systémů (AIS); nového pohledu na využívání ICT, tj. zajištění nezbytné interoperability mezi resortními AIS se základními registry (ZR) nebo s AIS jiných orgánů veřejné moci (OVM) tam, kde to legislativa vyžaduje. Zavedení výše uvedených služeb je také příležitostí k zahájení hluboké reformy veřejné správy - především po stránce organizačně procesní. egovernment tedy není cílem, nýbrž nástrojem jak dosáhnout efektivnější veřejné správy Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (projekty Smart Administration) Cílem strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (schváleno vládou dne usnesením č. 757, dále též Smart Administration) je zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů EU v programovém období Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím zajištění koordinace a synergického působení intervencí realizovaných v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), Integrovaného operačního programu (IOP) a národních zdrojů. Smart Administration zároveň vytváří rámec pro koordinaci veškerých procesů směřujících k efektivní veřejné správě a přátelským veřejným službám, ať již budou financovány ze strukturálních fondů, či nikoli. Projekty Smart Administration v gesci MPO: projekt č. 238 Zavedení Elektronické licenční správy. možnost elektronického podání v licenčním řízení, digitální evidence v rámci licenčního řízení, snížení administrativní zátěže podnikatelských i veřejnoprávních subjektů. Zrychlení, zjednodušení a zkvalitnění licenčního řízení a transparentnost jeho procesů. projekt č. 239 Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy kromě zabezpečení aplikační podpory a rozvoje IS Živnostenského rejstříku (ŽR, dříve uváděný pod zkratkou RŽP) a dokončení implementací úprav v souvislosti s novelou Živnostenského zákona, archivace dat, klasifikace činností podle NACE, konsolidace existujících dat a realizace elektronické spisovny se jedná o digitalizaci procesů a zabezpečení komunikace se základními registry a s kontaktními místy pro podnikatele. (verze 1) 10/90

11 Cíle a přínosy informační koncepce projekt č. 240 Rozvoj portálu BusinessInfo ve vazbě na Portál veřejné správy a další informační zdroje VS rozšíření funkcionalit portálu ve vazbě na Portál veřejné správy a další informační zdroje ve veřejné správě. V řadě dalších projektů Smart Administration je MPO spolupracujícím resortem. Jedná se zejména o: projekt č. 204 Zavedení elektronické spisové služby a Document Management Systemu. V rámci nové výzvy OP LZZ č. 48 Efektivní správní úřad podalo MPO žádosti o finanční podporu projektů: Implementace strategického řízení v resortu MPO Procesní optimalizace a snížení administrativní zátěže v resortu MPO projekt byl již schválen a je veden pod identifikací projektu: CZ.1.04/4.1.00/ Rozhodujícím aktem pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie byla Usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 536, o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie v rámci Smart Administration příloha ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, a Usnesení vlády ze dne 9. července 2008 č. 854 ke Strategii rozvoje služeb pro informační společnost v České republice na období , kterým vláda mimo jiné ukládá ministru vnitra: stanovit závazné postupy pro koordinaci ICT projektů Smart Administration, zřídit a provozovat pro potřeby realizace projektů Smart Administration Programovou kancelář pro koordinaci projektů Smart Administration, zajistit technologickou provázanost realizovaných projektů Smart Administration; za tímto účelem zřídit a provozovat útvar Hlavního architekta egovernment. Na 1. jednání Výboru pro koordinaci projektů Smart Administration na Ministerstvu vnitra dne bylo doporučeno jednotlivé projekty na resortech koordinovat prostřednictvím tzv. Programové kanceláře, jejímž úkolem bude kontrolovat projekty po stránce obsahové, formální i časové. Problematika řízení projektů a zajištění formální správnosti veškerých kroků vedoucích k úspěchu pro přiznání dotací ze strukturálních fondů EU je natolik složitá a specifická, že vyžaduje vedení specializovanou organizací s potřebným know-how. Toto doporučení bylo projednáno na řádném zasedání pracovní skupiny pro egovernment v rámci MPO, konané dne 11. března Byl přijat záměr zřídit na MPO formou outsourcingu Programovou kancelář (PK MPO), která koordinuje postup při registraci projektů pro schválení jejich financování ze strukturálních fondů EU Informování veřejnosti Na MPO je informování veřejnosti řešena několika směry: naplnění požadavků daných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a poskytování informací nad rámec povinných informací, tj. informací prezentujících činnosti ministerstva. (verze 1) 11/90

12 Cíle a přínosy informační koncepce Těžiště styku s veřejností spatřujeme v rozvoji internetu, jehož prostřednictvím je garantováno operativní zveřejňování veškerých koncepčních, legislativních, aktuálních materiálů MPO a dalších informací. Rozvoj internetu vychází zejména z doporučení pro tvorbu WWW stránek ve veřejné správě, které jsou publikovány v novele zákona č. 365/2000 Sb. a dalších požadavků veřejnosti pro udržení trendu moderní internetové prezentace. V této oblasti jsou rozvíjeny tyto projekty: internetové prezentace při splňování kritérií přístupného webu pro spoluobčany se zdravotním postižením a současně reflektováním jednotné vizuální identity MPO; Portál BusinessInfo.cz Integrovaný systém informací pro podnikání a export; Portál IPPC.cz Integrovaná prevence a omezování znečištění. Dále je v souladu s Komunikační strategií MPO informovanost veřejnosti zabezpečována těmito informačními kanály: verbální komunikací tiskové konference, vyjádření a rozhovory tiskového mluvčí pro média, odpovědi, porady a konzultace vyžádané zástupci firem, institucí a občany, vystoupení představitelů MPO na odborných konferencích apod., písemnou formou odborné vyjádření, konzultace, články, telefonicky vyjádření a odpovědi tiskového oddělení, sjednávání kontaktů vedoucích pracovníků ministerstva se zástupci médií, odborné veřejnosti a občany, elektronickou poštou a faxem viz výše uvedené aktivity, informační skříňkou MPO poskytuje koncepční a metodické materiály, statistické přehledy, tiskoviny apod. Hlavním zdrojem informací pro zaměstnance MPO je intranet, který obsahuje všechny rozhodující vytvořené a získané informace k jejich dalšímu vnitřnímu využití. Ke zkvalitnění vztahů k veřejnosti byla na MPO ustavena redakční rada pro další rozvoj internetu a intranetu, v jejímž čele je tiskový mluvčí MPO. Statut redakční rady je upraven Opatřením ministra č. 15/2003. Vzhledem k snižování nákladů bude v následujícím období preferováno publikování v elektronické podobě na CD a internetu. Tiskem budou vydávány pouze stěžejní publikace v omezeném nákladu. (verze 1) 12/90

13 Popis a posouzení stávající situace 3 Popis a posouzení stávající situace 3.1 Odborné a administrativní činnosti úřadu Dekompozice činností MPO byla již popsána v Koncepci práce s informacemi na MPO z března Pro identifikaci informačních potřeb řídicího systému ministerstva byl tento rozčleněn do pěti základních okruhů (podrobněji viz rovněž Příloha č. 3): 1. Strategické a koncepční činnosti 2. Výkon státní správy Odborné činnosti MPO 3. Administrativa ministerstva 4. Informační servis (dovnitř i mimo Administrativně správní činnosti MPO MPO) 5. Servis pro ministra Kombinace odborných a administrativních činností MPO Z pohledu definice strategických cílů MPO a na ně navazující informační politiku považujeme za nosné a tudíž nejdůležitější odborné činnosti uvedené v prvním a druhém okruhu, které jsou vymezeny kompetenčním zákonem nebo dalšími zákonnými předpisy. 3.2 Hlavní odborné segmenty činností MPO Hlavní odborné segmenty činností MPO jsou zaměřeny zejména na přípravu, definici a realizaci následujících koncepcí a činností (uvedeno bez priorit řešení a současného organizačního zabezpečení): V případné spolupráci s ostatními ústředními orgány: Koncepce průmyslové politiky. Podpora průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií. Harmonizace technických norem a předpisů. Státní energetická koncepce. Obchodní politika. Proexportní politika. Strategie přístupu ČR k prioritním zemím. Ochrana spotřebitele. Členství ČR v Evropské unii. Výkon funkce Resortní koordinační skupiny, včetně meziresortní komunikace a vazby na legislativní proces. Příprava programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, jejich implementace a vyhodnocování. Šetření související s ochrannými opatřeními. Technická harmonizace. Koncepce průmyslového výzkumu a vývoje. (verze 1) 13/90

14 Popis a posouzení stávající situace Surovinová politika České republiky. Koncepce surovinové a energetické bezpečnosti České republiky Koncepce politiky podpory podnikání. Koncepce živnostenského podnikání. Podpora malého a středního podnikání. Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání Státní politika elektronických komunikací a poštovních služeb Zákony (a prováděcí předpisy) zpracovávané MPO. Spolupráce na legislativním procesu spoluvytváření zákonů zpracovávaných jinými resorty (připomínkové řízení). Spolupráce na vytváření a realizaci koncepce Státní informační komunikační politiky (SIKP). Oblast tvorby rozpočtu a jeho vyhodnocení. Oblast statistických šetření resortu MPO. Analytická činnost MPO. Kontrolní činnost resortu MPO. Kromě toho je MPO odpovědno za následující činnosti prováděné specializovanými útvary MPO: vedení Ústřední evidence podnikatelů Registru živnostenského podnikání (RŽP), vydávání licencí a jejich kontrola Licenční správou, provoz národního centra SOLVIT pro řešení problémů vznikajících nesprávnou aplikací pravidel na vnitřním trhu ES orgány členských států EU. vedení evidence čerpacích stanic pohonných hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách Ministerstvu průmyslu a obchodu jsou podřízeny: a) organizační složky státu: Česká obchodní inspekce, Puncovní úřad, Státní energetická inspekce, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva a Správa úložišť radioaktivních odpadů. b) příspěvkové organizace: Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, Agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvest, Správa služeb MPO, Český metrologický institut. 3.3 Administrativně správní činnosti Do okruhu administrativně správních činností patří zejména: Personální a mzdová oblast. Oblast účetních evidencí. (verze 1) 14/90

15 Popis a posouzení stávající situace Oblast správy majetku. Oblast práce s dokumenty včetně spisové služby. Oblast obecné informační podpory pracovníků MPO. Vnější prezentace MPO ( Public Relations ). 3.4 Hodnocení informační podpory činností MPO Při hodnocení informační podpory vycházíme z výše uvedených okruhů a jejich vertikálního rozdělení na jednotlivé úrovně. Navíc přidáváme zvláštní část hodnocení, a to hodnocení technologické infrastruktury Informační podpora odborných a administrativně správních činností IS MPO lze v současné době charakterizovat následovně: Silné stránky: Inovovaný Provozní řád výpočetní techniky; zpracován systém řízení projektů IS na MPO vysoká míra zapojení koncových uživatelů do procesu přípravy, implementace a dalšího rozvoje jednotlivých částí IS MPO; zpracována Bezpečnostní politika informačních a komunikačních systémů MPO; stabilní síťové prostředí; vytvoření podmínek pro práci se základními programovými produkty pro tvorbu dokumentů (MS WORD, MS EXCEL), včetně proškolení převážné většiny pracovníků MPO. Posilování počítačové dovednosti je třeba věnovat trvalou pozornost; solidní úroveň základního technického vybavení koncových pracovních stanic MPO; využívání vnitřních síťových úloh a elektronické pošty pro běžnou práci aparátu MPO. Ve zdůvodněných případech je zabezpečen dálkový přístupu k dokumentům, popř. alespoň k elektronické poště; zvládnutí provozu integrovaného systému spisové služby, systému sledování úkolů a personálního informačního systému; rutinní využívání Internetu řadou pracovníků (přístup na Internet mají všichni zaměstnanci); propracovaný systém zpřístupňování informací na www stránce MPO, včetně dodržení požadavků na přístupný web pro hendikepované; vybudování solidní pevné síťové infrastruktury ve všech budovách MPO s lokální možností bezdrátového přístupu; propojení budov MPO dedikovanými optickými vlákny. Slabé stránky: v řadě případů nedostatečné zapojení zadavatelů do řešení projektů, nejasně resp. na poslední chvíli formulované požadavky na funkcionalitu či nedostatečná zodpovědnost za celkové řešení; (verze 1) 15/90

16 Popis a posouzení stávající situace přetrvávající nedostatečná informační propojenost, jak mezi jednotlivými orgány státní správy, tak i jednotlivých koncepcí (politik resp. odborných činností) uvedených v odstavci 3.2, tj. nedostatečné průběžné sdílení informací; přetrvávající tendence získané informace používat pouze pro svoji potřebu, v lepším případě pouze pro úzký okruh spolupracovníků; rezervy jsou rovněž ve sdílení společných dat a odstraňování duplicitního shromažďování dat, nepropojenost jednotlivých systémů zpracovávajících související agendy; nedostatečná kapacita HW při realizaci některých služeb, přenos dat mezi systémy a funkčnost systémů; přetrvávající nedostatečná (sebe)motivace části odborných pracovníků MPO ke zvyšování forem využívání ICT v jejich práci a z toho vyplývající pouze povrchní znalost možností, které stávající IS a nástroje nabízejí; přes zavedení jednotného stylu práce při vytváření dokumentů a oběhu dokumentů (šablony, spisová služba apod.), kterým se položily základy kultury organizace, je tato stále ještě nedostatečná, zejména v oblasti týmové práce, obsahové úrovně vytvářených dokumentů; Existence neaktuálních šablon, které nevyhovují specifickým potřebám MPO; většina pracovníků MPO (zde se to týká hlavně vedoucích pracovníků) si rychle uvědomí svou roli jako uživatele informačních zdrojů, výrazně méně je reflektována potřeba informační zdroje v působnosti MPO definovat, vytvářet, aktivně získávat a sdílet; nedostatečné a zastaralé programové vybavení koncových pracovních stanic (např. IE v. 6 MS Word, MS Excel); administrativní překážky při řešení požadavků uživatelů; rezervy vidíme též v nedostatečném využívání zpětné vazby, která by měla reflektovat výsledky práce MPO a umožnit zejména vedoucím pracovníkům zpřesnit resp. korigovat definici hlavních cílů; Zastaralé programové vybavení pracovních stanic např. IE6. Je připravována migrace na aktuální programové vybavení; Šablony ne vždy usnadňují práci uživatelům Pracovníci uživatelé informačních systémů Informační a datová základna potřebná pro práci jednotlivých uživatelů IS je závislá na typu pracovníka, jeho kvalifikaci, funkčním a pracovním zařazení. Jiný typ informací a nástrojů na jejich zpracování potřebuje např. ředitel odboru ekonomických analýz, jiný typ referent teritoriálního odboru zemí a jiný účetní, přičemž dělicí čára vede jednak vertikálně dle organizačního uspořádání (ministr, NM, ŘS, ŘO, VO, referent, sekretářka) a jednak horizontálně dle pracovní náplně mezi odbornými útvary jednotlivých divizí. Z hlediska praktického zpracování informací, kdy výstupem (a velmi často i vstupem) je dokument, je a bude i nadále nutno zabezpečit minimálně následující činnosti, které musí technická infrastruktura budovaného IS umožnit majoritě pracovníků co nejefektivněji: tvorba dokumentů (např. textů, tabulek, prezentací); efektivní sdílení a oběh dokumentů; uchovávání dokumentů (archivace v elektronické podobě); (verze 1) 16/90

17 Popis a posouzení stávající situace správa dokumentů ( Dokument Management Systém ve vazbě na spisovou službu, včetně důvěryhodného úložiště dokumentů); účinné a jednoduché vyhledávání dokumentů; prezentace dokumentů (Intranet, Internet, publikace). Přestože pracovníci MPO jsou na nově zaváděné aplikace průběžně školeni, přetrvává u řady uživatelů pouze povrchní znalost těchto nástrojů Technologická infrastruktura Technologická infrastruktura (síť MPO včetně propojení budov, servery a osazení pracovních míst pracovními stanicemi) je formou jasně definovaných a důsledně sledovaných projektů soustavně budována již řadu let s cílem: postupnými kroky minimalizovat různorodost (heterogennost) výpočetního a komunikačního prostředí, odstraňovat kritická místa pro případný vznik poruch ( single point of failure ), maximalizovat ochranu investic, optimalizovat náklady na provoz a údržbu (tzv. TCO - Total Cost of Ownership), optimalizovat přístup uživatelů k výpočetním a informačním zdrojům, zjednodušovat a zefektivňovat správu a údržbu, standardizovat poskytované služby v rámci celého aparátu MPO, zlepšovat bezpečnost provozu a ochranu informací. Základní programové vybavení koncových pracovišť vybudované v uplynulých letech (MS Office 2000) nebylo již nadále podporováno výrobcem a již přestávalo vyhovovat potřebám uživatelům. Vzhledem k nekompatibilitě souborů nových verzí narůstaly problémy při zpracování dokumentů zasílaných z jiných organizací. Z těchto důvodů byl realizován přechod na nové kancelářské prostředí v serverové i klientské části pro uživatele. V oblasti koncových pracovních stanic se již nejstarší modely PC postupně dostávaly na hranici své morální životnosti. Z tohoto důvodu byla provedena částečná modernizace PC pro toto nové prostředí. Zvýšené nároky na technologickou infrastrukturu jsou rovněž kladeny při aplikaci zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací (viz např. projekt Extranet EU, certifikace pracovišť zpracovávajících utajované skutečnosti, či Bezpečný informační systém Licenční správy). Ve vztahu k informačním technologiím se jedná zejména o personální, administrativní, objektová a technická bezpečnost, dále bezpečnost informačních systémů, kryptografická ochrana a certifikace 1. Další nároky představuje plnění úkolů z usnesení vlády č. 727 ze dne 8. června 2009 o přechodu na internetový protokol verze 6 (IPv6) Bezpečnost informačních systémů Bezpečnost komunikačních a informačních systémů je stav, kdy je zachována důvěrnost, integrita a dostupnost informací, s nimiž tyto systémy nakládají, integrita a dostupnost systémových služeb a prostředků a odpovědnost uživatelů za jejich činnost v těchto systémech. 1 Viz zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a navazující vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu. (verze 1) 17/90

18 Popis a posouzení stávající situace Bezpečnosti komunikačních a informačních systémů není dosahováno jen technologicky, ale společným uplatněním souboru opatření z oblasti počítačové, komunikační, fyzické (objektové), personální a administrativní bezpečnosti, kryptografické ochrany a vhodnými organizačními opatřeními. Přijatá opatření musí v každém okamžiku zajistit, aby rizika, kterým je informační nebo komunikační systém vystaven, byla snížena na přijatelnou úroveň. Nejde tedy o jednorázové projekty a nasazení zvolených technologií, ale o trvalý a značně dynamický proces, který je a musí být integrální součástí systému řízení a organizace práce Situace na MPO - Technologická bezpečnost. Stávající informační systémy a aplikační úlohy jsou provozovány v heterogenním prostředí lokální počítačové sítě MPO, která je prostřednictvím aktivních prvků sítě (firewallu) a tzv. demilitarizované zóny oddělena od vnějšího prostředí sítě Internet. Bezpečnost dat v lokální počítačové síti je zajišťována standardními prostředky operačních systémů Microsoft Windows XP a 2003, SCO Unix a Solaris nastavením uživatelských jmen, hesel, přístupových práv, profilů a politik. Nastavení operačních systémů odpovídá normativním doporučením. Pracovní stanice uživatelů jsou sjednoceny a konfigurovány tzv. "preloady", které obsahují odladěné nastavení, zabezpečené v souladu s doporučeními ČSN ISO/IEC U databázových aplikací je navíc vyžadována samostatná autentizace uživatele jménem a heslem v prostředí aplikace. Dále je zajištěno pravidelné denní zálohování dat, uložených na serverech, antivirová ochrana (systémy Symantec a AVG) a antispamová ochrana (Barracuda). Pro dohled nad sítí a koncovými stanicemi uživatelů se využívá IDS a Cisco Security Agent Administrativní bezpečnost. Technická bezpečnost je doplněna o další organizační a administrativní opatření, která jsou zakotvena v interních směrnicích MPO vydaných formou Opatření ministra. Jde zejména o Bezpečnostní řád, Organizační řád, Spisový a skartační řád, Provozní řád počítačové sítě atd Zpracování utajovaných informací. Vzhledem i k ostatním aspektům informační bezpečnosti (personální bezpečnost, fyzická bezpečnost, bezpečnost informačních systémů atd.) není dosažená úroveň bezpečnosti v základním síťovém prostředí MPO dostatečná pro zpracování utajovaných informací podle zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a nesplňuje požadavky, stanovené vyhláškou NBÚ č. 523/2005 Sb. o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor. Tyto informace jsou proto zpracovávány v oddělených informačních systémech. Pro zpracování utajovaných skutečností má MPO v současné době k dispozici dva izolované informační systémy samostatných osobních počítačů, které jsou certifikovány NBÚ a slouží ke zpracování utajovaných informací do stupně D a T a systém EU Extranet-V pro zpracování utajovaných informací EU do stupně utajení Vyhrazené (Restreint UE), který byl uveden do provozu v režimu off-line v roce (verze 1) 18/90

19 Popis a posouzení stávající situace V srpnu 2011 bylo do provozu akreditováno pracoviště systému vládního utajeného spojení, které je určeno pro utajovanou hlasovou i datovou komunikaci mezi organizacemi státní správy, podle nové koncepce Ministerstva vnitra. Zabezpečení neutajovaných informací kategorie "LIMITE UE" bylo vyřešeno v návaznosti na systém EU Extranet ČR vytvořením dvou oddělených segmentů sítě, chráněných aktivními oddělovacími prvky (tzv. firewallem), a řízením přístupu uživatelů zabezpečeným protokolem https Změna bezpečnostní situace V oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních systémů došlo po roce 2000 k výrazným kvalitativním změnám, na které je třeba adekvátně reagovat: masové rozšíření internetu, elektronické pošty a napojení většiny lokálních systémů do této sítě výrazně zvyšují možnost napadení systémů z vnějšího prostředí; k tomu přispívá i vzrůstající objem digitálního zpracování informací v organizacích a tím i jejich rostoucí závislost na informačních a komunikačních technologiích; nasazování mobilních zařízení (mobilní telefony, notebooky, subnotebooky, digitální kamery, velkokapacitní USB disky apod.) a rostoucí požadavky na vzdálená připojení velmi usnadňují možnost úniku informací. Dříve uzavřené lokální systémy se otvírají a rozpouští se perimetr sítě; dříve byly útoky na systémy převážně zábavou studentů technických oborů nebo věcí několika profesionálů (hackerů), kteří si tak dokazovali své odborné kvality, dnes se jedná o dobře organizované i vybavené profesionální skupiny, které navzájem spolupracují; hackerské techniky jsou volně dostupné na internetu a nevyžadují vždy vysoké odborné znalosti; cílem útoku již není pouze pobavit, využít napadené zařízení, nebo způsobit přímou škodu a tím na sebe upozornit, ale naopak kombinovanými technikami nepozorovaně pronikat do systému a zůstat tam neodhalen co nejdéle. To umožní dlouhodobé monitorování organizace, vytěžování citlivých dat, případně infikování rozsáhlých systémů, které pak mohou být vyřazeny ve velmi krátké době bez možnosti efektivní obrany; cíle útoků jsou dnes převážně ekonomické a politické. Napadené systémy nebo vytěžené informace se nyní stávají předmětem lukrativního obchodu. Nelze také vyloučit ani teroristický útok, vedený kybernetickými prostředky. Účinná obrana proti těmto novým hrozbám vyžaduje, kromě nasazení standardních bezpečnostních technologií, systematický přístup a kontinuální monitorování a vyhodnocování provozních charakteristik. Ukazuje se dále potřeba zvýšit ochranu i některých interních informací, jejichž ochrana v uzavřeném prostředí LAN dříve nebyla nezbytně nutná. Další kroky byly proto podniknuty i směrem k postupnému zavedení systému řízení informační bezpečnosti, v souladu s tzv. best practices, zejména mezinárodními normami řady ISO/IEC Opatřením ministra č. 67/2007 byla vydána Deklarace bezpečnostní politiky v resortu MPO a přijata Bezpečnostní politika informačních a komunikačních systémů, která je nyní (verze 1) 19/90

20 Popis a posouzení stávající situace dále rozpracována podle konkrétních podmínek jednotlivých úřadů do podoby Systémové bezpečnostní politiky IS organizace. (verze 1) 20/90

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Strategie egon 2007 2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha listopad 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu IS RŽP informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy Ing. Bc. Petr Kameník Ing. Miloslav Marčan Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Program

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt egovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových informací RNDr. Eva Kubátová Obsah Z čeho vycházíme Úloha MV v oblasti prostorových

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Problémová analýza Smart Administration. Ing. Martina Boháčová

Problémová analýza Smart Administration. Ing. Martina Boháčová Problémová analýza Smart Administration Ing. Martina Boháčová 16. dubna 2013 Informace o dokumentu Problémová analýza SA Dokument Problémová analýza Smart Administration byl zpracován: v roce 2012 (aktuální

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Ing. Mgr. David Sláma Ředitel odboru Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program Projektový záměr Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu Integrovaný operační program Prioritní osa/oblast intervence 1.1 Název projektu Uplatnění principu Smart Administration v

Více

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému Způsobilost níže uvedených výdajů byla schválena garantem oblasti intervence 2.1 Řídícího orgánu IOP. V případě potřeby bude přehled výdajů doplňován. Před předložením zadávací dokumentace ke kontrole

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Bohdan Urban

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Bohdan Urban STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY 2014+ Mgr. Bohdan Urban Mikulov, 3.9.2013 Východiska Návrh koncepce reformy veřejné správy Usnesení vlády ČR ze dne 30. března 1999 č. 258 Koncepce

Více

Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+

Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+ Statutární město KLADNO Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+ Ing. Simona Rákosová 5.12.2011 1 Návrh priorit pro další programové období březen 2010 - začátek prací (MMR) srpen 2011 - vláda schválila

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Komise pro informatizaci

Komise pro informatizaci Komise pro informatizaci veřejné správy Rady AK Zdeněk Ryšavý, předseda komise radní kraje Vysočina pro informatiku Územní plánování a životní prostředí 11/08/2009 egovernment a kraje V rámci projektu

Více

AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ. Přehled změn k 22. červenci Položka Popis změny Zdůvodnění změny

AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ. Přehled změn k 22. červenci Položka Popis změny Zdůvodnění změny Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

1. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI:

1. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI: ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU ZA I. POL. 2010 1. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI: SOO ÚPSÚ ktaj 1x nový zaměstnanec na podatelnu 1x nástup na MD a RD, přijat nový zaměstnanec 1x ukončení PP, přijat nový zaměstnanec PP

Více

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Ministerstvo vnitra - odbor Hlavního architekta egovernmentu Rady vlády pro informační společnost (RVIS), 10.6. 2016 Osnova 1. Definice otevřených

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Český egovernment 2015+

Český egovernment 2015+ Český egovernment 2015+ Praha, 26.5.2016 JUDr. Jaroslav Strouhal Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce IKT Strategie STRATEGIE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN SLUŽEB VS A EGOVERNMENTU Strategický rámec rozvoje

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 28. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Specifické informační a komunikační systémy a

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Elektronizaci služeb veřejné správy 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ EGOVERNMENTU A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ EGOVERNMENTU A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ EGOVERNMENTU A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 8. 9. 2015 Mikulov INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ

Více

CESTA. JUDr. Jaroslav Strouhal. náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie

CESTA. JUDr. Jaroslav Strouhal. náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie CESTA JUDr. Jaroslav Strouhal náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie VIZE CESTA Centralizace E-government a občan jako zákazník Synergie Trend efektivního čerpání ze strukturálních

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice 24. 25. listopadu 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam INSPIRE

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Postup realizace

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Postup realizace Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Postup realizace Strategické cíle Strategického rámce 1. Modernizace veřejné správy (rozpracováno do 4 specifických cílů) 2.

Více

Elektronické podání podnikatele vůči živnostenskému rejstříku

Elektronické podání podnikatele vůči živnostenskému rejstříku Elektronické podání podnikatele vůči živnostenskému rejstříku Miloslav Marčan, ředitel, OI MPO Petr Kameník, ředitel, OŽ MPO Antonín Běhounek, vedoucí projektu, ICZ a.s. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Strategie Smart Administration a strukturální fondy. Ing. Jan Havránek, MBA Ředitel odboru strukturálních fondů MV ČR

Strategie Smart Administration a strukturální fondy. Ing. Jan Havránek, MBA Ředitel odboru strukturálních fondů MV ČR Strategie Smart Administration a strukturální fondy Ing. Jan Havránek, MBA Ředitel odboru strukturálních fondů MV ČR Strategie Smart Administration Strategie přijata vládou v roce 2007 (Usnesení vlády

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egon Prsty Czech POINT Oběhová soustava KIVS Srdce zákon 300/2008 Sb. Mozek základní registry Přínosy konec zbytečného obcházení úřadů zrovnoprávnění

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Národní elektronický nástroj (NEN)

Národní elektronický nástroj (NEN) ISSS Hradec Králové Národní elektronický nástroj (NEN) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OEVZK Praha, duben 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Soutěž IT projekt roku a ICZ

Soutěž IT projekt roku a ICZ Soutěž IT projekt roku a ICZ Elektronické podání podnikatele vůči živnostenskému rejstříku rok poté Antonín Běhounek, ICZ a.s. Ing. Miloslav Marčan, OI MPO 25/02/2010, Praha = významný hráč na trhu nabízející

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA KDE JSME Česká republika má v oblasti poskytování služeb e-governmentu stále velký kus cesty před sebou. Dosavadní nízká úroveň hodnocení rozvoje elektronických

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015

Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015 Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015 Jan Přerovský Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby 9. 9. 2014 1 Mikulov 09.09. 2014 Obsah Obsah Cíle strategie předpoklady úspěchu strategie přehled

Více

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Ministerstvo vnitra RNDr. Eva Kubátová Nemoforum, Seminář k digitalizaci katastrálních map, 4. prosince 2008, Praha Obsah prezentace - Úloha

Více

Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie Martina Rojková

Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie Martina Rojková Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie 2012 Martina Rojková Výzva k předkládání žádostí GP Informační a komunikační technologie 2012 PRK Prioritní oblast 3: Technická infrastruktura Opatření

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha SEMINÁŘ Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 11. prosince 2012 Praha Elektronické zdravotnictví Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Vize aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu. Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu

Vize aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu. Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu Vize 2014+ aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu Strategická vize egovermentu 2014+ Navazujeme na realizované projekty zakládající

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS Konference ISSS Hradec Králové 2012 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@ 1/X OBSAH PREZENTACE Přínosy ROS Dopady ROS Na OVM Na podnikatelskou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze NIPEZ / NEN

NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze NIPEZ / NEN NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NIPEZ / NEN Praha 18. 9. 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více