Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání"

Transkript

1 UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Název zakázky: Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání Zadavatel: Město Jablonné nad Orlicí se sídlem: zastoupeno: náměstí 5.května 4, Jablonné nad Orlicí Miroslavem Wágnerem, starostou 1

2 ZADAVATEL Název zadavatele: Město Jablonné nad Orlicí zástupce: Miroslav Wágner, starosta Sídlo: náměstí 5.května 4, Jablonné nad Orlicí IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba zadavatele: RNDr. Vladimír Nožka Telefon: ORGANIZÁTOR Název organizátora: AgroKonzulta Žamberk, spol. s r.o. Sídlo: Klostermanova 1258, Žamberk IČ: Kontaktní osoba: Ilona Jílková Tel: PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem plnění veřejné zakázky je odborné zajištění služby v rámci realizace projektu Personalistika, audit vnitřních předpisů a vzdělávání na MěÚ Jablonné nad Orlicí. Projekt je financován z OP LZZ, prioritní osy 4 Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Zakázka je členěna do následujících částí: 1. Systém vnitřních předpisů (analýza stavu, návrh struktury předpisů, zpracování vnitřní dokumentace, kontrola vzájemné provázanosti) 2. Řízení personální agendy (přezkum současného stavu, tvorba metodiky personálního řízení vč. přijímání, adaptace, propouštění zaměstnanců, vedení personální agendy, náležitosti osobního spisu zaměstnance, sestavení náplní práce dle nového organizačního řádu, metodika zařazování zaměstnanců do tříd dle Katalogu prací, nastavení systému a metodiky hodnocení a odměňování dle výkonnosti zaměstnanců, vytvoření interního personálního informačního systému sběr dat) 2

3 3. Systém vzdělávání (analýza současného stavu, vč. zjištění vzdělávacích potřeb zaměstnanců, požadavků vedoucích zaměstnanců, nastavení interního systému vzdělávání, vytvoření plánu vzdělávání a pilotních vzdělávacích programů ) 4. Změnové řízení v případě, že při ověřování systému v praxi dojde ke zjištěním chyb, nedostatků Součástí každé této aktivity je povinnost dodavatele průběžně (po dohodě s projektovým týmem) informovat zaměstnance úřadu o plánovaných aktivitách, o potřebách spolupráce zaměstnanců, dále informovat o průběhu a výstupech projektu, včetně jeho dopadu na chod úřadu a práci jeho zaměstnanců. 2. POPIS PŘEDMĚTU DLE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ Hlavním cílem projektu je nastavení optimálního, efektivního a funkčního systému pro řízení a rozvoj lidských zdrojů na městském úřadě. Část 1 - Systém vnitřních předpisů Popis realizace aktivity v rámci veřejné zakázky: V úvodu realizace dodavatel provede analýzu současného stavu systému vnitřní řídicí dokumentace. Následně pak na základě této analýzy vyhodnotí, zda-li je daná řídící dokumentace v souladu s platnými právními předpisy, aktualizuje ji, případně kompletně přepracuje (vypracuje návrh struktury nových předpisů, provede kontrolu vzájemné provázanosti) tak, aby byla efektivněji využitelná pro praxi v úřadu. Inovovanou řídící dokumentaci dodavatel předloží ke schválení příslušnému orgánu města a následně po jejím schválení zajistí proškolení všech zaměstnanců úřadu města v jejím řádném používání. Výstupem budou minimálně čtyři základní řídicí dokumenty (Organizační řád, Pracovní řád, Spisový řád, Podpisový řád, případně další dokumenty na ně navazující) Období realizace: Část 2 - Řízení personální agendy Popis realizace aktivity v rámci veřejné zakázky: Dodavatel provede analýzu současného stavu a vytvoří metodiku personálního řízení, v rámci které budou nastavena pravidla například pro přijímání, adaptaci a propouštění zaměstnanců, vedení personální agendy, náležitostí osobního spisu zaměstnance. S ohledem na nový Organizační řád dodavatel sestaví v součinnosti se zadavatelem nové náplně práce pro současné zaměstnance a metodiku zařazování zaměstnanců do platových tříd dle platného Katalogu práce. 3

4 Zavede systém pro sledování a hodnocení výkonnosti zaměstnanců, který bude nápomocen nejen výše uvedenému záměru hodnocení zaměstnanců dle jejich výkonnosti, ale bude také sloužit zaměstnancům s personální pravomocí jako zdroj informací a záznamů. Tento systém bude také sloužit jako interní personální informační systém pro zaznamenávání personální agendy. Dodavatel následně proškolí zaměstnance, kterých se tato problematika týká. Výstupem bude zpracovaná metodika personálního řízení, metodika hodnocení a odměňování dle výkonnosti a interní personální informační systém. Období realizace: Část 3 Systém vzdělávání Popis realizace aktivity v rámci veřejné zakázky: Dodavatel analyzuje současný stav vzdělávání, včetně zjištění vzdělávacích potřeb zaměstnanců a požadavků vedoucích zaměstnanců. Na základě zjištěných informací nastaví interní systém vzdělávání pro personalisty a zaměstnance, kterých se problematika personalistiky bezprostředně dotýká. Součástí interního systému vzdělávání bude vytvoření plánu vzdělávání a realizace pilotních vzdělávacích programů. V první fázi budou vytvořeny vzdělávací programy pro účely seznámení zaměstnanců s nastaveným systémem řízení a rozvoje lidských zdrojů. Další vzdělávací programy budou vytvořeny na základě výsledků analýzy požadavků vedoucích zaměstnanců a potřeb zaměstnanců pro výkon vlastní agendy. Výstupem bude vypracovaný plán vzdělávání a vzdělávací programy (programy pro seznámení se se systémem vnitřních předpisů a pro personální agendu) Období realizace: Část 4 Změnové řízení Popis realizace aktivity v rámci veřejné zakázky: V případě, že při pilotním ověřování systému v praxi dojde ke zjištěním chyb a nedostatků v systému vnitřních předpisů, personální agendě nebo v systému vzdělávání, provede dodavatel změny dle připomínek uživatelů (zadavatele). Výstupem budou upravené základní řídicí dokumenty, metodika personálního řízení, metodika hodnocení a odměňování dle výkonnosti, interní personální informační systém, plán vzdělávání a vzdělávací programy s ohledem na požadavky zadavatele. Období realizace:

5 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládá se, že smlouva s realizátorem veřejné zakázky bude uzavřena v prosinci 2010 a zakázka bude realizována do Místo dodání a realizace předmětu veřejné zakázky: Sídlo zadavatele MěÚ, náměstí 5.května 4, Jablonné nad Orlicí 4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota zakázky je Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky je současně maximální a nepřekročitelnou cenou. Pokud nabídková cena uchazeče překročí zadavatelem stanovenou maximální hodnotu zakázky, nebude jeho nabídka hodnocena a bude vyřazena. 5. MÍSTO A DOBA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK Nabídky je možné zaslat poštou na adresu Městský úřad Jablonné nad Orlicí, náměstí 5.května 4, Jablonné nad Orlicí nebo je osobně předat na podatelně MěÚ. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do do 11:30 hod. Uchazeč je povinen předložit nabídku v listinné podobě 1x originál a 1x kopie, v uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci svázáním a přelepením s razítkem uchazeče a zřetelně označené nápisem: Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání NEOTEVÍRAT. V případě osobního předání bude na žádost vydáno potvrzení o převzetí nabídky 6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Zadavatel požaduje, aby uchazeč vyplnil v požadované struktuře nabídkovou cenu do krycího listu nabídky. Krycí list nabídky je příloha č. 2 zadávací dokumentace. 5

6 Další požadavky: Celková nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena»nejvýše přípustná«! 7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Uzavíraná smlouva musí být v souladu se zadávací dokumentací, s věcnou částí nabídky a finanční částí nabídky uchazeče. Cena plnění bude sjednána jako cena maximální a nepřekročitelná. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Vyúčtování za plnění této zakázky bude prováděno na základě dílčích daňových dokladů faktur. Dílčí daňové doklady budou vystavovány dodavatelem průběžně za každý kalendářní měsíc. Rozsah prací bude zjišťován k poslednímu dni příslušného měsíce, a ten bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost daňových dokladů vystavených dodavatelem bude 21 kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a účetního dokladu dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Úhrada faktury bude zadavatelem provedena bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedeného na příslušné faktuře. Zaplacením se rozumí odepsání příslušné částky z účtu zadavatele ve prospěch účtu dodavatele. Doručení faktury se provede osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu zadavatele. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků. Smlouva bude obsahovat povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH). Realizace jednotlivých částí zakázky může být zajištěna subdodavatelsky. Součástí nabídky musí být originál návrhu smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace (viz příloha č. 3) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění (vynechaná zvýrazněná místa) Zadavatel si vyhrazuje právo použít tento návrh smlouvy. Nepoužité podepsané návrhy smluv se zadavatel zavazuje znehodnotit takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že k uzavření takové smlouvy nedošlo. 6

7 Dodací podmínky Předpokládaný termín zahájení plnění: leden 2011 Předpokládaný termín ukončení plnění: únor SUBDODAVATELÉ Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 4 zadávací dokumentace Seznam subdodavatelů. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. 9. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DODAVATELE 9.1. OBECNÁ PRAVIDLA PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE Prokázání splnění kvalifikace dle níže stanovených požadavků je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení. Uchazeč, který nesplní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Při prokazování kvalifikace je uchazeč povinen se řídit následujícími pravidly: a) Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu. Dále jsou takoví dodavatelé povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé podávající společnou nabídku budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. b) Doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musí být předloženy uchazečem v originále nebo úředně ověřené kopii jako součást originálu nabídky. Tam, kde zadavatel požaduje čestné prohlášení, musí být čestné prohlášení podepsáno statutárním orgánem nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou statutárním orgánem. Pro tyto účely zadavatel stanoví, že podpis takové osoby nemusí být úředně ověřen. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění součástí dokladů, kterými je splnění kvalifikace prokazováno. 7

8 c) Pokud není uchazeč z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických, finančních, technických a kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými v jednotlivých bodech, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne. d) Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční uchazeč splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště. Pokud se podle tohoto právního řádu určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud v této zadávací dokumentaci není výslovně stanoveno jinak. e) Dojde-li do doby konečného rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci uchazeče, která by znamenala nesplnění kvalifikace dle této zadávací dokumentace, je uchazeč povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a zároveň předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. f) Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezuje parametry v české měně CZK (Kč). V případě, že uchazeč počítá údaje v jiných měnách než v CZK, použije pro přepočet na CZK poslední čtvrtletní průměrný kurz devizového trhu příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni zahájení zadávacího řízení. g) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. h) V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. i) Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Základní kvalifikační předpoklady vybrané pro realizaci této veřejné zakázky splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinné skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 8

9 b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 49 obchodního zákoníku; d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán i mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení viz příloha č PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 9

10 9.4. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Dodavatel předloží seznam významných služeb s obdobným předmětem plnění poskytovaných dodavatelem v posledních 3 letech v tomto rozsahu: - uchazeč doloží seznam minimálně pěti významných služeb s obdobným plněním jako je předmět veřejné zakázky Uchazeč prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu příslušných služeb, kde bude uveden jejich název, finanční objem, zdroj financování, doba plnění a objednatel zakázky včetně kontaktní osoby. Přílohou tohoto seznamu bude i osvědčení vydané zadavatelem případně čestné prohlášení dodavatele. Uchazeč dále předloží doklad o vzdělání, kvalifikaci a praxi pracovníků dodavatele případně i subdodavatele, kteří budou zakázku realizovat. Uchazeč prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu doložením čestného prohlášení jednotlivých pracovníků o jejich vzdělání, kvalifikaci a praxi. 10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 10.1 Základní hodnotící kritérium Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu ustanovení 78 odst. 1) písm. a) zákona. Celková výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií, stanovených v sestupném pořadí s váhou určenou v procentním vyjádření dle tabulky č Dílčí hodnotící kritéria Tabulka č.1: Dílčí hodnotící kritéria Dílčí hodnotící kritérium Váha 1 Nabídková cena bez DPH 45% 2 3 Kvalita nabízeného řešení zkušenosti v oblasti tvorby a kontroly vnitřních předpisů územně správních celků Odborné zkušenosti členů týmu dodavatele v oblasti personalistiky územně správních celků a vzdělávání v personalistice 35% 20% 10

11 Popis dílčích kritérií ad. dílčí kritérium 1 Nabídková cena za realizaci této zakázky musí být uvedena v korunách českých. Hodnocena bude výše nabídkové ceny bez DPH. Nabídkovou cenu vyplní uchazeč do tabulka v krycím listu (viz příloha č.1 této zadávací dokumentace) ad. dílčí kritérium 2 Pro hodnocení kritéria č. 2 budou použity informace o již realizovaných zakázkách, převážně k obsahu zakázky míry zaměření zakázky na oblast tvorby a kontroly vnitřních předpisů územně správních celků ad. dílčí kritérium 3 Kritérium č.3 bude hodnoceno na základě doložených odborných zkušeností členů realizačního týmu dodavatele - čestná prohlášení o dosaženém vzdělání, kvalifikaci a praxi jednotlivých pracovníků Způsob hodnocení nabídek Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například nabídková cena, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce, vynásobí se příslušnou váhou kritéria. Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů. 11. POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí obsahovat závazný návrh smlouvy (vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče). 11

12 Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu, a to včetně kontaktní adresy a ové adresy. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Zadavatel požaduje, aby jednotlivé části nabídky resp. její přílohy (v každém výtisku) byly odděleny samostatnými listy (tzv. oddělovači), které umožní jednoduchou orientaci mezi jednotlivými částmi výtisků. Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí: 1. Krycí list nabídky příloha č Obsah nabídky nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol) 3. Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů příloha č Doklady prokazující splnění požadavků na profesní kvalifikační předpoklady 5. Doklady prokazující splnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady 6. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče příloha č Návrh poskytování služeb popis navrhovaných řešení a případné další doplňující údaje v tomto bodě doloží uchazeč další údaje neobsažené v předchozích kapitolách, které pokládá za významné pro prezentaci a nabídku vlastního řešení (bude hodnoceno dílčí kritérium č. 2) 8. Seznam subdodavatelů příloha č Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky příloha č Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky Při nesplnění povinného obsahu nabídky nebude tato zahrnuta do hodnocení. Nabídka uchazeče bude zpracována v českém jazyce, v písemné podobě a jako celek bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 12. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne v 13:00 hod., na adrese Městský úřad Jablonné nad Orlicí, náměstí 5.května 4, Jablonné nad Orlicí. Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a to za každého uchazeče maximálně jedna osoba k tomu oprávněná nebo pověřená na základě plné moci. Jednání se dále budou účastnit zástupci organizátora výběrového řízení společnosti AgroKonzulta Žamberk, spol. s r.o. 12

13 13. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ M PODMÍNKÁM (DOTAZY) Za účelem zajištění transparentnosti zadávacího řízení stanoví zadavatel následující pravidla pro podávání dotazů týkajících se zadávacího řízení a veřejné zakázky a odpovídání na tyto dotazy. Uchazeč je oprávněn požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. do do 14:00 hod. Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Nožka, tel , 14. PRÁVA ZADAVATELE Všichni uchazeči obdrží písemné sdělení o výsledcích výběrového řízení. Oznámení o výsledku, tj. pořadí prvních tří uchazečů včetně nabídkové ceny, bude uveřejněno na webových stránkách města Jablonné nad Orlicí. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy do konce lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je oprávněn si ponechat všechny nabídky, které byly řádně podány a byly otevřeny. Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se zrušením zadávacího řízení, ani v případě, že zadavatel byl uchazečem informován o možnosti vzniku škody. Zadavatel požaduje po vybraném uchazeči při realizaci zakázky splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Tyto činnosti bude zadavatel činit vždy v souladu se závaznými předpisy. 15. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Seznam příloh zadávací dokumentace: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Čestné prohlášení Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Příloha č. 4 Seznam subdodavatelů Příloha č. 5 Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky 13

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Výběr informačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále Výzva ) k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky malého rozsahu DODAVATEL SLUŽEB TISK KNIŽNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více