STUDIJNÍ OPORA MODULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA MODULU"

Transkript

1 STUDIJNÍ OPORA MODULU INTRAPODNIKÁNÍ: KREATIVITA, INOVACE A PODNIKÁNÍ V ORGANIZACÍCH BUDUJTE INTRAPODNIKAVOU ORGANIZACI Lukáš Durda Ostrava 2013

2 Název: Intrapodnikání: kreativita, inovace a podnikání v organizacích. Budujte intrapodnikavou organizaci Autoři: Lukáš Durda Vydání: druhé, 2013 Počet stran: 61 Tisk: Vysoká škola podnikání, a. s. Vydala: Vysoká škola podnikání, a. s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě

3 OBSAH Úvod... 4 VÝSTUPY Z UČENÍ Podnikavá organizace a podnikatelské aktivity v organizaci Formy intrapodnikání Podnikavá orientace Intenzita podnikavosti Bariéry a facilitátory intrapodnikání Bariéry intrapodnikání Facilitátory intrapodnikání Strategie a intrapodnikání Pět sil Strategie k adaptabilitě Integrace intrapodnikání se strategií Podnikavá firemní kultura Podnikavá a inovativní kultura Organizační struktura Organizační struktura Organizační archetypy Řízení lidských zdrojů v podnikavé organizací Řízení lidských zdrojů Specifika řízení lidských zdrojů v podnikavé organizaci Měření podnikavosti Metody měření intrapodnikatelských aktivit Entrepreneurial Performance Index (EPI) Dotazník CEAI: Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument CEAI: Dotazník Závěr Použitá literatura a další zdroje... 60

4 budujte intrapodnikavou organizaci Úvod V prvním semestru jste se seznámili se základními přístupy k intrapodnikání a s osobou intrapodnikatele. V tomto, druhém, semestru se pozornost přesouvá směrem k vyššímu střednímu a vrcholovému managementu. Pozornost je tak věnována budování podnikavé organizace, která se vyznačuje odlišnou firemní kulturou, stylem řízení, organizační strukturou apod. Nárůst popularity intrapodnikání je dán mnoha faktory, nicméně mezi ty hlavní lze zařadit: 1. rostoucí globální konkurenci, 2. neustálé snižování nákladů a počtu zaměstnanců směrem k vyšší efektivitě, 3. dramatické změny, inovace a zlepšování na trhu, 4. vnímané slabiny tradičních metod řízení a 5. odchod inovativních zaměstnanců otrávených přílišnou byrokracií v organizacích. Budování (intra)podnikavé organizace přestavuje cestu, jak se s výše uvedenými faktory úspěšně vyrovnat. Přeji vám na této cestě dostatek vytrvalosti, kreativity a odhodlání. Lukáš Durda 4

5 VÝSTUPY Z UČENÍ VÝSTUPY Z UČENÍ Po úspěšném absolvování modulu budete schopni: - Specifikovat formy intrapodnikání v organizaci - Vysvětlit základní bariéry a facilitátory intrapodnikání v organizaci - Popsat inovativní firemní kulturu - Charakterizovat podnikavé řízení v oblasti lidských zdrojů - Analyzovat intrapodnikatelské klima ve vaší organizaci 5

6 budujte intrapodnikavou organizaci 1 Podnikavá organizace a podnikatelské aktivity v organizaci ÚVOD Co si představit pod pojmem podnikavá organizace? Nelze uvažovat pouze v kategorii podnikavá a nepodnikavá organizace, tedy nelze zařadit organizace do dvou pytlů. Spíše se jedná o kontinuum. Každá organizace má v sobě prvky podnikavosti. Dokonce i v těch nejvíce konzervativních firmách lze najít prvky podnikavosti. Stejně tak v organizacích veřejné správy. Otázkou tedy je, jak určit, do jaké míry je firma podnikavá. V této kapitole se pozornost zaměřuje na jednotlivé formy, které mohou mít intrapodnikatelské aktivity v organizaci. Dále se věnuje způsobům členění organizační podnikavosti a možnostem jejího měření. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete UMĚT: vymezit jednotlivé složky individuální i firemní podnikavosti analyzovat pozici firmy na mřížce podnikavosti Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů ZÍSKÁTE: přehled o formách intrapodnikání v organizacích dobré příklady podnikavých firem Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: identifikovat a interpretovat frekvenci a intenzitu podnikavosti ve vaší organizaci posuzovat úroveň podnikavosti firem 6

7 Podnikavá organizace a podnikatelské aktivity v organizaci V intrapodnikání jde o přenesení podnikavé DNA do větších, zavedených organizací. Bettis a Prahalad (1995, cit. dle Burns 2005) používají pojem dominantní logika, který vyjadřuje způsoby, jakými manažeři v organizaci přistupují k byznysu a jak přistupují k rozhodování o alokaci klíčových zdrojů. Dominantní logika ovlivňuje jednání, strategie, postupy, struktury a systémy v podstatě vše, co organizace dělá a jaká je. Vytvoření dominantní logiky vyžaduje mnoho času, ale co funguje dnes, nemusí fungovat zítra. Dominantní logiku je nezbytné si znovu a znovu osvojovat a opouštět nefunkční prvky. Čím déle uplatňujeme logiku, tím těžší je ji opustit. Výzvou je zabudovat do dominantní logiky koncept neustále změny. Podnikavost může tvořit základ této dominantní logiky. 1.1 Formy intrapodnikání Intrapodnikání může nabývat mnoha podob. Každá z těchto forem odlišuje intrapodnikání od založení nového podniku. Morris a Kuratko (2002) uvádějí sedm hlavních forem. Tradiční VaV (věda a výzkum) Mnoho firem má vytvořené oddělení, jehož zaměstnanci jsou technicky kvalifikováni a zaměřují se na zlepšení existujících produktů a vývoj nových. Nemusí tomu říkat vždycky oddělení vědy a výzkumu, ale důraz je zaměřen na technická zlepšení a překonávání technických problémů. Práce těchto oddělení je výzkumně orientována. V daném okamžiku řeší i několik projektů najednou. Tyto projekty jsou obvykle v souladu se strategickým směrováním firmy. Některé tyto projekty mohou směřovat ke zcela novým konceptům, jindy k replikaci pokroků konkurence. V podstatě je tedy prací těchto oddělení produkce nových produktů, což svým způsobem zbavuje ostatní pracovníky ve firmě odpovědnosti za inovace. Ad hoc tým Vrcholový management vnímá určitou příležitost nebo cítí potřebu reagovat na konkurenční hrozby. Vytvoří tým pracovníků, stanoví jim za úkol přijít s určitou inovací a dá jim autonomní prostor, mimo hlavní firemní proud. Členové týmu často pocházejí z různých složek společnosti, někteří mohou přijít z vnějšího prostředí. Tento typ týmů zpravidla vykazuje vyšší stupeň flexibility a nezávislosti. Nefunguje ve standardním systému a v rámci pravidel, kterými se řídí zbytek společnosti. Často tento tým disponuje značnými finančními zdroji, ale také přísnými termíny dokončení projektu. Divize nových podniků V tomto případě je vytvořena stálá jednotka s cílem přicházet s průlomovými inovacemi a vytvářením nových trhů. Divize nebo skupina funguje jako určitý inkubátor, ve kterém mohou být formulovány nové podniky a uváděny v život. Oddělení překonávají tradiční předpoklady o zákaznících, produktech, distribuci, nákladech, technologiích a konkurenci. Zaměřují se na nalezení inovací, které posunou společnost novým strategickým směrem. Aby byly nové tržní příležitosti vůbec brány v úvahu, musí mít velký tržní potenciál. Jednou z velkých výzev těchto divizí je vývoj nových produktů a služeb, které budou následně podporovány všemi hlavními jednotkami. Proto může být někdy obtížné vzdát se svého nápadu a nechat ho dalším operativním divizím. 7

8 budujte intrapodnikavou organizaci Šampióni a mainstream Tato forma intrapodnikání vychází z jakéhokoli oddělení nebo úrovně organizace. Zaměstnanci rozpoznávají příležitosti a vyvíjejí inovativní koncepty, které se snaží prodat vyššímu managementu. Stávají se vítězi a vyhledávají sponzory na vyšších pozicích. Snaží se získat zdroje, často vycházejí z neformálních sítí a výměny služeb. V počáteční fázi vývoje dělají mnoho věcí tak trochu v utajení, nebo přinejmenším bez formálního schválení a podpory konceptu. Ve výsledku je mnoho konceptů opakovaně zamítnuto, ale vytrvalost vítěze udržuje nápad při životě a přizpůsobuje ho do podoby, ve které ho je management ochoten přijmout. Akvizice Některé společnosti využívají k růstu akvizice. Klasickým příkladem je Cintas Coporation, velmi inovativní prodejce pracovních oděvů. Stal se dominantním hráčem v odvětví díky agresivní strategii nákupu firem. Klíčem je tady soulad strategie, aby akvizice byla vztažena ke klíčovým kompetencím nebo získání dovedností, technologií a zákazníků, kteří mohou doplnit strategické směřování společnosti. Výzvou pro Cintas, velmi podnikavou společnost, je dostat její hodnoty a kultury do každé nové akvizice. Outsourcing inovací Některé společnosti přistupují k outsourcingu inovací. Může to být realistická cesta jednoduše z důvodu nezbytné infrastruktury a personálních nákladů spojených s vlastními zdroji a schopnostmi. Pro jiné firmy to může být spíše otázka času a rychlosti. Rychlý technologický pokrok, vzájemné technologické změny v různých oblastech, překážky při podstatném posunu v celé řadě projektů vedou k tomu, že firma se mnohdy musí spolehnout na další organizace. Hybridní formy V současnosti hledají organizace cesty ke zvýšení podnikatelské výkonnosti. I v rámci výše uvedených šesti forem existují ve firmách velké rozdíly. Příkladem hybridní formy může být firma, která se pokouší o přístup vytvoření nové divize new venture, ale namísto jedné divize společné pro celou firmu zavede nové divize pro každou jednotku. Uvedené formy intrapodnikání vedou k různým výsledkům. Přestože neexistuje přesvědčivá empirická podpora, lze vyjít z předpokladu, že tradiční oddělení vědy a výzkumu budou silně technologicky orientována. Jejich práce může vést k vývoji technologicky lepšího produktu, pro který ale nemusí být, přinejmenším v současnosti, trh. U jednotlivých forem se může lišit také stupeň inovativnosti. Oddělení VaV či skupiny nových podniků vedou k větším inovacím, zatímco šampioni a mainstream směřují spíše k postupným inovacím, ad hoc týmy a outsourcing se nacházejí někde uprostřed. 1.2 Podnikavá orientace Problematika podnikavé orientace (entrepreneurial orientation EO) představuje výraznou oblast výzkumu podnikání s dostatečnou empirickou podporou a kumulaci poznání. EO se vztahuje k politikám a praktikám, které tvoří základ podnikatelského 8

9 Podnikavá organizace a podnikatelské aktivity v organizaci rozhodování a jednání. EO může být vnímána jako podnikatelský/podnikavý proces realizace strategie, který klíčový aktéři přijímají při zapojení poslání organizace, udržení její vize a vytváření konkurenční výhody. (Rauch et al., 2009). Byly identifikovány tři základní složky podnikavé orientace: inovativnost, přijímání rizika a proaktivita. Tyto složky byly později doplněny Lumpkinem a Dessem (1996) o sklon jednat autonomně a konkurenční agresivitu. Poslední dvě dimenze se však nestaly předmětem většiny studií podnikavé orientace. Existují různé kombinace uvedených kategorií. Určitá podnikatelská událost (nový produkt, služba či proces) může být velmi či minimálně inovativní, vyžaduje vysokou míru či omezenou míru proaktivity a významné či omezené riziko. Stupeň podnikavosti označuje míru, do jaké je firma inovativní, proaktivní a přijímá riziko. Vysoká míra ve všech třech dimenzích nemusí být vždy nezbytně lepší. Podnikatelský proces je o nalezení rovnováhy a vhodný stupeň podnikavosti závisí na dané situaci. Podnikavost můžeme vnímat jako vektor v trojrozměrném prostoru. Tři různé situace (P1, P2, P3) jsou znázorněny na schématu 1.1. První situace (P1) znázorňuje firmu nebo skupinu manažerů/podnikatelů, kteří jsou velmi inovativní nebo proaktivní, ale vykazují odpor vůči riziku. Situace P2 zachycuje jinou firmu nebo skupinu manažerů/podnikatelů, kteří jsou velmi inovativní se silným sklonem k riziku, avšak postrádají proaktivitu vytrvalost nebo schopnost zavádět podnikavá řešení. Třetí firma nebo skupina manažerů/podnikatelů má všechny tři složky podnikavé orientace v rovnováze. SCHÉMA 1.1 Mřížka podnikavosti (Morris, Kuratko, 2002) Inovativnost P1 P2 Proaktivita P3 Přijímání rizika Stupeň podnikavosti nemusí být vztažen pouze na firmu či skupinu manažerů/podnikatelů, ale lze jej uplatnit také pro jednotlivé úseky či oddělení organizace, a dokonce také na jednotlivce. Mohou tak existovat pracovníci, kteří jsou přiliš inovativní, ale nedostatečně proaktivní, či jedinci, kteří se pokoušejí nedostatečnou inovativnost překonávat nepřiměřeným přijímáním rizika. 9

10 budujte intrapodnikavou organizaci Velikost a směr vektoru lze jen obtížně spočítat a určit. Závisí na situaci v odvětví a prodejním prostředí. Hi-tech trhy vyžadují vyšší stupeň inovativnosti. Na trhu s nemovitostmi může být více oceněno příjímání rizika než v telemarketingu. Další možností jak znázornit pozici organizace, úseku či jednotlivce je matice dvou ze tří dimenzí. Představme si oddělení prodeje v určité společnosti. To může samo sebe vnímat v jedné ze čtyř možností v tabulce 1.2. Manažer Přilepený v bahně by inovoval velmi zřídka, měl by nízký sklon k přijímání rizika spojeného s realizací inovací. Přijímání rizika by bylo vše, co by udělal divoký gambler koncept, který by realizoval, by obsahoval rizika, ale nebyl by inovativní ani kreativní. Podnikavý manažer prodeje by vyvažoval přijímání rizika a inovativnost, realizoval by inovativní nápady s určitou nezbytnou mírou rizika. TABULKA 1.2 Dimenze inovativnosti a přijímání rizika (Morris, Kuratko, 2002) Vysoká Snílek Podnikatel Inovativnost Přilepený v bahně Divoký gabler Nízká Nízká Vysoká Přijímání rizika Podobnou matici bychom mohli vytvořit také pro míru rizika a proaktivitu či inovativnost a proaktivitu. 1.3 Intenzita podnikavosti Jak bylo řečeno, podnikavost představuje kontinuum. Podnikatelská událost se liší ve stupni podnikavosti (přijímání rizika, inovativnosti a proaktivitě). Důležité je však také to, jak jsou podnikatelské události ve firmě časté, tedy jaká je četnost podnikavosti. Některé organizace vykazují neustálý proud nových produktů, služeb a procesů, zatímco jiné něco nového či jiného zavádějí velice zřídka. Morris a Kuratko (2002) přicházejí s velmi užitečným rozdělením mezi frekvencí a stupněm podnikavosti. Intenzita podnikavosti pak vyjadřuje celkový stupeň podnikavosti v organizaci, tedy spojuje koncept míry podnikavosti a frekvence podnikavosti. K lepšímu pochopení slouží graf 3.3. Osa X představuje stupeň podnikavosti, osy Y frekvenci podnikavosti. Pro názornost je uvedeno pět možných scénářů označených jako periodická/inkrementální, 10

11 Podnikavá organizace a podnikatelské aktivity v organizaci kontinuální/inkrementální, periodická/diskontuniální, dynamická a revoluční. Např. periodická/inkrementální vyjadřuje, že organizace přichází s velmi málo podnikavými událostmi s minimální inovativností, mírou rizika a proaktivitou. Naopak organizace s četnými, vysoce inovativními, podnikatelskými událostmi, spojených s vysokou mírou rizika a vykazující vysokou proaktivitu bývá označována jako revoluční a vykazuje nejvyšší míru intenzity podnikavosti. Graf 3.3 znázorňuje pět názorných možností, ve skutečnosti jich však pochopitelně může být mnohem více, množství je relativní, absolutní standard neexistuje. Navíc je relativní v čase (v různých obdobích se organizace nachází na jiném místě) a také mohou zaujímat různé její části odlišná místa. SCHÉMA 1.3 Mřížka podnikavosti (Morris, Kuratko, 2002; upraveno dle Burns, 2005) Kontinuální/ Inkrementální např.proctor & Gambel Revoluční např. Level 3 Communications Frekvence podnikavosti (počet událostí) Dynamická např. 3M Periodická/ Inkrementální např. Wendy s Periodická/ Diskontinuální např. Nucor Steel Intenzita podnikavosti (inovativnost, přijímání rizika, proaktivita) Mřížka podnikavosti představuje velmi užitečný nástroj pro manažery, kteří chtějí zhodnotit roli podnikání a podnikavosti v rámci svých organizací. Identifikace pozice firmy umožňuje managementu vymezit firemní podnikavou strategii. Tabulka zachycuje pozici pěti úspěšných firem, které vykazují různý stupeň podnikavosti a nacházejí se na mřížce na různých místech. Wendy s PŘÍKLAD Příklady pozice firem na mřížce podnikavosti Firma založena v roce 1969, velmi úspěšný řetězec rychlého občerstvení, který rychle zaujal třetí pozici v odvětví díky inovativnímu produktu/systému poskytování služeb a zacílením na poměrně nepokrytý trh mladých lidí se zájmem o velmi kvalitní jídlo. Od svého založení si udržují konkurenční výhodu díky tomu, že reagují na společenské trendy. Například reagovali na trend zdravé výživy nabídkou salátů a opečených rajčat. Firma Wendy s byla pionýrem v poskytování drive-up služby. Přestože žádná z těchto změn nemůže být považována za vysoce inovativní, přinesla několik inovací v rychlém 11

12 budujte intrapodnikavou organizaci občerstvení. Proto v mřížce podnikavosti zaujímá místo periodické/inkrementální. Procter Gamble Tato značka má vedoucí pozici ve většině ze čtyřiceti kategorií produktů, které nabízí. Firma zůstala na vrcholu ve vysoce konkurenčním odvětví balených výrobků pro zákazníky také díky důrazu na vědu a výzkum. Výsledkem je kontinuální proud zlepšování služeb, s příležitostným uvedením nového produktu. Procter and Gable vyniká v postupné adaptaci a zlepšení konceptů stávajících produktů. Proto reprezentuje pozici kontinuální/inkrementální segment. Nucor Nucor Corporation je přední americký výrobce oceli. Prostřednictvím svých sedmi divizí vyrábí v osmi ocelárnách za tepla i za studena válcované produkty jako ocelové tyče, pásy, hranoly, nosníky, ocelové brusné koule, ocelové šestihranné závity a ocelové ložiskové součástky pro automobilový, stavební, strojírenský nebo těžební průmysl. Nucor zavedl několik podnikatelských iniciativ, které měly markantní dopad na celé odvětví. Proto reprezentuje periodickou/diskontinuální pozici. Minnesota Mining and Manufacturing Company (3M) Společnost 3M je výjimečná v nalézání komerčního využití produktů s novými technologiemi, rozvíjením technologií do mnoha forem a nalézáním nových aplikací těchto produktů. Společnost 3M má za cíl dosáhnout v daném roce alespoň 25% tržeb z produktů vyvinutých v posledních pěti letech. Systém inovativních produktů přisuzuje 3M na manažerské mřížce pozici dynamického segmentu. Level 3 Communications Level 3 je mezinárodní telekomunikační společnost, která obsluhuje jednu z největších komunikačních a internetových páteřních sítí na světě. Level 3 se zaměřuje na poskytování prémiových služeb přes jednu z nejvýkonnějších, IP-optimalizovaných sítí a poskytuje úplné portfolio síťových služeb od služeb IP, širokopásmových přenosů, služby umístění a patentované programem přepínatelné modemové a hlasové služby. Rychlost a agresivita společnosti, její vysoce rizikový profil, vizionářský přístup k budoucnosti ji řadí k revolučnímu sektoru. 12

13 Podnikavá organizace a podnikatelské aktivity v organizaci KONTROLNÍ OTÁZKY Jaké formy může mít intrapodnikání? Která z těchto forem vede k největším inovacím? Která z těchto forem je nejobvyklejší? Co je to intenzita podnikavosti? Co je to frekvence podnikavosti? SHRNUTÍ Intrapodnikání může v organizacích nabývat mnoha podob. Mezi hlavní patří: tradiční oddělení vědy a výzkumu, ad hoc týmy, divize nových podniků, šampióni a mainstream, akvizice, outsourcing a hybridní formy. Intenzita podnikavosti označuje míru, do jaké je firma inovativní, proaktivní se sklonem k přijímání rizika, a zároveň vyjdařuje míru četnosti podnikavých projektů. POUŽITÁ LITERATURA BURNS, P. Corporate entrepreneurship: Building entrepreneurial organization. Hampshire : PALGRAVE MACMILLAN, ISBN LUMPKIN, G. T. & DESS, G. G. Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance. In: Academy of Management Review, 1996, vol. 21, no. 1, pp MORRIS, M. H. KURATKO, D. F. Corporate entrepreneurship. London : Thomson Learning, ISBN RAUCH, A. ET AL. Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An Assessment of Past Research and Suggestion for the Future. In: Entrepreneurship Theory and Practice, 2009, vol. 33, no. 3, pp

14 budujte intrapodnikavou organizaci 2 Bariéry a facilitátory intrapodnikání ÚVOD Úspěch organizace závisí do značné míry na udržení růstu. Mnoho společností si proto uvědomuje význam vnitropodnikatelských aktivit a podnikavosti v organizaci. Jen obtížně bychom hledali organizaci, jejíž manažeři by se přihlásili k tomu, že inovace, podnikavost, kreativita není důležitou součástí jejich činnosti. Problémem je spíše to, jak zvyšovat podnikavost organizace a jak moc zvyšovat podnikavost organizace. Zvyšování podnikavosti naráží na řadu překážek. Zpravidla narušuje některé tradiční postupy a procesy organizace. Dále může být některými pracovníky vnímáno jako velmi ohrožující. V této kapitole je pozornost zaměřena na bariéry a překážky, kterým organizace čelí při zavádění principů intrapodnikání či realizaci jednotlivých podnikatelských projektů. V další části jsou poté zkoumány cesty překovávání těchto překážek. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete UMĚT: Popsat bariéry intrapodnikání Popsat cesty k překonávání bariér intrapodnikání Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů ZÍSKÁTE: Přehled o důvodech, proč některé organizace nejsou intrapodnikavé Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: Identifikovat překážky intrapodnikání Formulovat možnosti k překonávání hlavních překážek intrapodnikání 14

15 Bariéry a facilitátory intrapodnikání 2.1 Bariéry intrapodnikání V praxi existují stovky faktorů, které brání podnikání a podnikavosti. Klíčové je nejprve identifikovat překážky, které znamenají největší hrozbu pro uplatnění nových konceptů a nápadů. Intrapodnikatel si musí zodpovědět zejména následující otázky: Která omezení může přejít? Se kterými může pracovat? Která mohou být eliminována? Která mohou být proměněna na facilitátory podnikání a podnikavosti? Která musí být přijata i přesto, že omezují rozsah a dopad toho, čeho může intrapodnikatel dosáhnout? Jako hlavní bariéry lze uvést (Eesley, Longenecker, 2006): Když organizace trestá jednání spojené s přijímáním rizika a chyby spojené s novými nápady a inovacemi, dochází k potlačování intrapodnikání či dokonce k jeho vytracení. Když organizace nenaslouchá svým pracovníkům, kteří přicházejí s nápady a mají snahu zlepšovat věci, potlačuje mnoho důležitých aspektů nezbytných pro intrapodnikání. Když organizace selhává při podpoře přijímání rizika, zmocňování a jednání směřujícím ke zlepšování, výrazně snižuje pravděpodobnost vytváření prostředí pro vyšší výkonnost. Organizace, pro které je příznačné nezdravé politikaření a nespolupráce mezi jejími členy, může jen obtížně přivést nejlepší lidi k tomu, aby přispívali k vyšší výkonnosti. Když je v organizaci špatná komunikace, která brání toku informací, mohou intrapodnikatelé velmi trpět. TABULKA 1.2 Top 10 bariér intrapodnikání (Eesley, Longenecker, 2006) Bariéra Tresty za přijímání rizika, přicházení s novými nápady a chyby Nápady, které nevedou k akci Selhání směrem ke schválení a podpoře intrapodnikání Nezdravá vnitropolitika: vzájemné půtky a nedostatek spolupráce Špatná komunikace Lidé nejsou podporování k tomu, aby uvažovali o nových příležitostech Nejasné poslání organizace, priorit a cílů Nedostatek skutečné podpory ze strany vedení Zlepšení a činnosti spojené s přijetím rizika nejsou odměňovány Nepřiměřený čas či zdroje Procento odpovědí 57% 44% 38% 35% 31% 28% 26% 23% 21% 18% 15

16 budujte intrapodnikavou organizaci S ohledem na značné množství nejrůznějších omezení je vhodné jejich rozdělení do určitých kategorií. Podle Morrise a Kuratka (2002) mohou být všechny překážky členěny do šesti skupin: systémy, struktury, strategické směřování, praktiky a postupy, lidé a kultura. Tyto kategorie jsou výsledkem studie literatury o intrapodnikání, výzkumu mnoha středních a velkých podniků a hodnocení firem zařazených do Fortune 500. V tabulce 2.1 jsou uvedeny příklady určitých omezení pro každou skupinu. Nutno však říci, že se nejedná o vyčerpávající seznam. TABULKA 2.1 Bariéry intrapodnikání (Morris, Kuratko, 2002) Systémy Struktury Strategické směřování Praktiky postupy a Lidé Kultura Špatně nastavený systém odměňování a hodnocení Represivní systém kontroly Neflexibilní systém rozpočtů Příliš rigidní, formální systém plánování Příliš stupňová hierarchie Příliš omezený rozsah kontroly Odpovědnost bez autority Systém řízení shora-dolů Omezené komunikační kanály Chybějící inovační cíle Chybějící formální strategie pro podnikání či podnikavost Chybějící vize ze shora Nedostatečný pocit závazku ze strany senior managementu Chybějící rolové modely ve vedení Dlouhé, komplexní schvalovací procedury Přehnané požadavky na dokumentaci Nereálná kritéria výkonnosti Obavy ze selhání Nechuť ke změně Provinční sklony Ochrana svého rajonu Samolibost Orientace na krátkodobé cíle Nevhodné dovednosti Špatně definované hodnoty Nedostatek konsenzu ohledně priorit Nedostatek souladu Hodnoty, které jsou v rozporu s požadavky na podnikavost Kromě výše uvedených obecných omezení intrapodnikání jsou podnikatelské iniciativy zastavovány nebo vykolejeny z důvodu četných organizačních či personálních omezení. Níže jsou uvedeny některé z těch, které ovlivňují úspěch intrapodnikání. Nedostatek politické prozíravosti: Osvojit si využívání systému Politika je součástí každého pracovního prostředí. Všechny organizace jsou inherentně politické, všechny tvoří jedinci jednající ve svém zájmu. Při implementaci intrapodnikání se inovativní intrapodnikatel musí pokusit ovlivnit druhé lidi, částečně také klíčové stakeholdery, na jejichž rozhodnutí koncept závisí. Špatná identifikace klíčových osob a odhad a řízení jejich jednání může významně zpomalit či zcela zastavit podnikavou iniciativu. Nedostatek času: Krizový management Zaměstnanci mají svoji práci. Nárůst konkurence a informační věk vedl k tomu, že mají stále méně volného času. Množství informací a technologické změny každý den zavalují jedince, kteří zároveň čelí četným krizím, jejichž řešení si vyžaduje veškerou energii. Jedinci tak jednoduše nemají prostor experimentovat a zkoušet nové věci. Pouze několik 16

17 Bariéry a facilitátory intrapodnikání společností, jako 3M, formálně podporují své zaměstnance k tomu, aby věnovali část pracovní doby práci na svých nových projektech. Nedostatek odměn za inovace: za tokenismem Korporace zpravidla neodměňují (finančně či jinak) zaměstnance za jejich inovativnost. Mnoho společností nedávno zavedlo do systému odměňování položku za podněty k úspoře nákladů nebo za nápady, které prošly strukturovaným programem nápadů. Avšak až na několik výjimek nejsou odměny za inovativní myšlení či jednání systematicky zařazeny do systému hodnocení výkonnosti. Intrapodnikatelé jsou motivování různými formami odměn (např. bonusy, volný čas, podíl na zisku aj.). Měli by být také připraveni snižovat některá rizika spojená s jejich konceptem či nápadem. Měla by existovat rovnice mezi rizikem a odměnou. Nedostatek kvalitních finančních návrhů: projekce čísel Nové koncepty vyžadují finance. Z toho důvodu musí být úspěšný intrapodnikatel schopen vypracovat finanční plán a kalkulace nebo musí do týmu získat někoho, kdo to bude schopen udělat za něj. Ať už schvaluje návrh kdokoli (představenstvo, vedení, ředitel apod.), není ochoten investovat dokud intrapodnikatel neprokáže potenciál zisku dané investice. Někdy jsou intrapodnikatelé natolik zaujatí svým nápadem, že přistupují k rozhodovatelům nepřipraveni, vstupní kapitál na jejich nápad je zamítnut, stanou se frustrovanými a vzdají se. V každé velké organizaci jsou fondy velmi omezené a podpora nového produktu či služeb je určována rozsáhlým výzkumem trhu, detailním finančním plánováním. Jeden podnikatel ve společnosti 3M žádal 20 milionů dolarů na pokračování výzkumu vývoje laserových disků. Na schůzce s vedením společnosti se jako největší překážka ukázaly jeho finanční plány. Ať už intrapodnikatel žádá o dvacet tisící či dvacet milionů, a to i v tak velké a inovativní společnosti jako je 3M, musí mít jasné finanční projekce. Nedostatek schopnosti lidí rozvoje: autoritativní pravidla I dnes mnoho leaderů korporací stále uplatňuje autoritativní přístup, řízení shora-dolů (odpovídající McGregorově teorii X a Y). Tento přístup udělej-co-řeknu neumožňuje pracovníkům dělat chyby. Předpokládá, že lidé jsou motivováni finančními odměnami a bezpečím. Pro tyto manažery je velmi obtížné pochopit a podpořit zaujetí podřízených pro určitý nápad. Zároveň je pro ně těžké zmocňovat pracovníky a důvěřovat záměrům potenciálního podnikatele. Mnoho manažerů trpí syndromem to-není-můj-nápad. Je pro ně těžké si představit, že jejich podřízený by mohl vyvinout inovativní produkt či službu. V některých případech se tito manažeři snaží, pokud pracovník přijde s životaschopným inovativním nápadem, vzít mu kredit a kontrolu nad projektem. Nedostatek legitimity: neprověřený koncept, neprověřený intrapodnikatel Získání důvěry a legitimity pro podnikatelský nápad je obvykle velmi obtížné. Protože za konceptem nejsou dosud žádné hmatatelné stopy a výsledky, může intrapodnikatel 17

18 budujte intrapodnikavou organizaci zažívat ze strany druhých značné projevy skepse. V nejlepším případě najde několik nepříliš nadšených podporovatelů. V nejhorším lidi, kteří se budou snažit podkopat celý koncept. Budování důvěry je pomalý a důsledný proces, nicméně je nezbytný pro úspěch podnikatelského záměru. Legitimita je možná pro intrapodnikatele ještě více důležitá než důvěra. Firmy jsou ochotné investovat do neprověřeného konceptu, pokud je prověřen intrapodnikatel. Ale pravděpodobnost investice do neprověřeného konceptu s neprověřeným intrapodnikatelem je malá. Intrapodnikatelé musí najít způsoby, jak získat zkušenosti s inovativními projekty, musí dobrovolně pomáhat s aktivitami druhých, musí se pokusit převzít vůdcovskou roli v týmu a uspět s vlastními malými iniciativami před tím, než se pustí do těch skutečně velkých. Nedostatek seed kapitálu: problém počátečních zdrojů Počáteční fáze projektu vyžadují odpovídající nabídku zdrojů, včetně lidí, materiálu, využití výrobních systémů či služeb organizace. Nicméně intrapodnikatel obvykle čelí mnoha omezením v množství dostupných zdrojů dostupných pro nový koncept. Jestliže je nápad nový, je více zranitelný a vyžaduje mnohdy proměnu a adaptaci. V té době je méně pravděpodobné získání finanční podpory. Navíc je intrapodnikatel poměrně často vnímán jako vnitřní konkurent, který se snaží urvat prostředky od někoho jiného. Nedostatek otevřeného vlastnictví: chránění si vlastního písečku Když se Joline Godfrey v Polaroidu pokoušela vytvořit novou službu (vývoj podkladu pro zachycení fotografií lidí na dovolené) ve výrobní společnosti, oddělení marketingu se domnívalo, že to spadá do jejich kompetence a snažilo se nápad převzít. K tomuto ve velkých společnostech dochází poměrně často. Jednotlivá oddělení se snaží hájit vlastní píseček namísto rozvoje nových nápadů, ze kterých by mohla mít prospěch celá organizace. Intrapodnikatel se tak mnohdy stává součástí her mezi jednotlivými viceprezidenty, resp. jejich oblastmi. Úspěšný intrapodnikatel si musí být vědom těchto her a neměl by se do nich nechat zatáhnout. Nebo se musí spojit s viceprezidentem či oddělením, které tuto bitvu vyhraje. Nedostatek sponzorů: Někoho, kdo by na vás dohlížel Intrapodnikatel potřebuje někoho, kdo ho podporuje, pomůže mu orientovat se ve vnitropolitice, kdo dohlíží na projekt z vyšších pater organizace. Sponzor je zároveň koučem intrapodnikatele, funguje také jako nárazník chránící inovátora před zbytečnými byrokratickými třenicemi a umožňuje mu soustředit se na samotný projekt. Sponzor napomáhá vytvářet spojenectví potřebné k budování týmu, seznamuje intrapodnikatele se správnými lidmi v organizaci. Napomáhají také v utajení projektu, dokud je to nezbytné. Nejlepší je, pokud sponzor dříve fungoval jako vítěz. V tomto případě může fungovat jako rolový model, který nabízí empatii a optimismus díky svému kritickému, ale důvěřujícímu postoji. Nedostatek energie a sdíleného nadšení Netečnost představuje jeden z hlavních problémů, kterým intrapodnikatel čelí. Vyjadřuje nedostatek energie a přítomnost odporu vůči novým konceptům či idejím. 18

19 Bariéry a facilitátory intrapodnikání Indiference: Protože projekt je zpočátku velmi malý, klíčové složky organizace mohou zůstat indiferentní při poskytování spolupráce nezbytné pro realizaci projektu. Ačkoli projekt může vyžadovat podporu ze strany technického úseku, marketingu či prodeje, dostává se konceptu velmi málo pozornosti prostě proto, že nápad je vnímán jako nedůležitý ve srovnání se stávajícími aktivitami. To se může projevit také ve vztazích s dodavateli, zákazníky či distributory, kteří projekt ignorují prostě proto, že se jim zdá příliš malý. Odvrácení pozornosti: Lidé zodpovědní za chod podniku mohou být jednoduše příliš zavaleni každodenními tlaky. Jestliže koncept vyžaduje např. využití výrobních kapacit, může být projekt odkládán či dokonce může vyvolávat ničivý hněv. Konkurence: Konkurenti mohou mobilizovat svůj vliv společně s dodavateli či distributory směrem k potření podpory nového podnikatelského projektu. Nespokojenost: Přímý opor vůči intrapodnikateli či dokonce pokusy podkopat jeho pozici jsou vyvolávány lidmi v organizaci, kteří buď nevěří v intrapodnikání, jsou nepřející nebo cítí, že intrapodnikatel narušuje jejich komfortní zónu. Pracovníci, kteří se snaží zajistit homogenitu v organizaci, se mohou pokusit zastavit intrapodnikatele různými postupy, pravidly apod. Cokoliv nového a vyžadující odlišný přístup narušuje a ohrožuje jejich systém. Tento postoj se může rozšířit za hranice organizace, směrem k agenturám, odborům či komukoli, kdo má zájem na zachování status quo. Přímé ohrožení: Někteří lidé vnímají intrapodnikatele jako někoho, kdo ohrožuje jejich pozici nebo přímo ohrožuje jejich organizační složku. Tento typ oporu může opět přerůst za hranice organizace. Nedostatek personální obměny: záležitost posíleného odpírání Minulé úspěchy vedou jedince k přílišné důvěře ve stávající projekty a k projevům odporu vůči čemukoli novému. Členové vrcholového managementu se na své pozice dostali díky tomu, že byli dobří v tom, co dělali. Není tedy vůbec překvapivé, že se snaží implementovat stejné strategické a taktické kroky, které fungovaly v jejich kariéře. Tento přístup lze označit jako posílené odmítání. Avšak pokud dochází ke změnám v prostředí, které vedou ke snížení významu dosavadních dovedností a silných stránek, řada manažerů přehnaně ulpívá na minulosti. Nejsou ochotni si připustit změny, které se kolem nich odehrávají. Ještě více věří v tradiční úkoly a dovednosti v naději, že se jim podaří úspěšně překonat změny. Nové je odmítáno posilováním nadějí v minulé úspěchy. Nedostatek naléhavosti: Dobrý a špatný strach Obavy mohou mít pozitivní vliv. Obavy z konkurence, krachu a z toho dělat věci špatně mohou vést k akci. Na druhé straně obavy z trestu mohou být také překážkou intrapodnikání. Může trvat několik let odstranit tyto obavy jako významné inhibitory intrapodnikání. Jediný negativní příklad se rychle šíří organizací a odrazuje pracovníky od toho, aby přicházeli s novými nápady. Jakmile se nastolí atmosféra strachu, může paralyzovat podnikavé chování v celé organizaci. Nedostatek správného načasování: dilema přesunu zdrojů 19

20 budujte intrapodnikavou organizaci Nejde jen o to získat zdroje, ale také o načasování přesunu zdrojů. Představte si, že intrapodnikatel přesvědčí vrcholový management o svém projektu. Načasování přesunu zdrojů ze starého byznysu do nového je nesmírně důležité. Příliš časný přesun zdrojů ze starého byznysu, starých úkolů nebo starého produktu, může být velmi nákladný. Správné načasování může umožnit využít potenciál. Na druhé straně, pozdní uvolnění zdrojů může vést ke ztrátě příležitosti. Společnost zmešká správnou příležitost. Manažeři jednají zpravidla příliš brzy či příliš pozdě. 2.2 Facilitátory intrapodnikání TABULKA 2.2 Top 10 cest k intrapodnikání Procento odpovědí Kultura zmocňování pracovníků, přijímání rizika a jednání Oslava a oceňování nápadů, pokroku a výsledků Otevřená vnitřní komunikace a komunikace se zákazníky Podpora vedení na všech úrovních Podpora přijímání rizika a přicházení s novými nápady Vytváření procesů generování nápadů a zlepšování Jasně definované organizační potřeby, vize a směřování Rozvoj spolupráce a týmové práce Poskytování zdrojů novým nápadům Křížový trénink a speciální úkoly 52% 41% 40% 36% 35% 33% 30% 25% 19% 17% Kultura zmocňování pracovníků, přijímání rizika a jednání Intrapodnikavé organizace se vyznačují schopností proaktivně vytvářet a nalézat příležitosti ke zlepšování na všech úrovních. Těžkopádné organizace, ve kterých pouze hrstka pracovníků věří, že mohou přicházet s novými nápady a budou mít možnost tyto nápady realizovat, jsou méně schopny zaangažovat a mobilizovat pracovníky. Pracovníci musí mít pocit, že úspěch organizace závisí na jejich inovativním jednání. Organizační kultura vyžaduje, aby byla spojena se stylem vedení, rozhodováním, komunikací a řízením lidských zdrojů, to vše vytváří kulturu zmocňování a jednání. Oslava a oceňování nápadů, pokroku a výsledků Firmy jen těžko mohou očekávat, že zaměstnanci budou vyhledávat příležitosti a přijímat riziko, pokud za takové jednání nebudou odměňováni. Proces vývoje nových produktů či služeb může být mnohdy velmi zdlouhavý. Řada zaměstnanců se může odmítavě stavět k předkládání a realizaci nových nápadů, pokud budou mít pocit, že ponesou všechna rizika a odměnu získají pouze tehdy, pokud bude projekt úspěšný. Vedoucí představitelé organizace by měli poskytovat podněty pro zaměstnance ve všech fázích podnikatelské 20

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

10 nových priorit rozvoje managementu

10 nových priorit rozvoje managementu 10 nových priorit rozvoje managementu Richard Dobeš Managing Partner CEE living performance Krauthammer Založení v roce 1971 300 tréninkových konzultantů 24 poboček v 16 zemích 1971-2010: >25.000 účastníků

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Marina Karpovich 2014 Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Přímá - firmy nabízejí produkty vzájemně si podobné. Zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy.

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Organizační změna ve společnosti TetraPak 2000-2001. Případová studie

Organizační změna ve společnosti TetraPak 2000-2001. Případová studie Organizační změna ve společnosti TetraPak 2000-2001 Případová studie Kde jsme začali Analýza: Direktivní firemní kultura Nevhodně umístěné vedení firmy Nedávné dramatické politické, společenské a finanční

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Uveďte svoji strategii do života!

Uveďte svoji strategii do života! Uveďte svoji strategii do života! Program 1. Úvod 2. Business plán implementace podnikové strategie 3. Business plán pro stávající podnikání 4. Postup tvorby plánu 5. Business plán pro nové podnikání 6.

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Motivace k podnikání a její podpora

Motivace k podnikání a její podpora Motivace k podnikání a její podpora Martin Lukeš Praha, 7.12.2007 Seminář Vybrané možnosti ovlivňování motivace nezaměstnaných OBSAH 1. Výchova a vývoj podnikatelské osobnosti 2. Faktory ovlivňující vstup

Více

Management I. Úvod do tématu. Kroky procesu změny firemní kultury Marketingová spirála Řízení lidských zdrojů dříve Řízení lidských zdrojů dnes

Management I. Úvod do tématu. Kroky procesu změny firemní kultury Marketingová spirála Řízení lidských zdrojů dříve Řízení lidských zdrojů dnes Management I. Úvod do tématu Kroky procesu změny firemní kultury Marketingová spirála Řízení lidských zdrojů dříve Řízení lidských zdrojů dnes Osobnost manažera I. 4 typy image manažera Souvislost image

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový pracovní profil

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový pracovní profil UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Multifaktorový pracovní profil 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Pracovní profil je základní dotazník, který nabízí komplexní

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více