Energie je to, co vše uvádí do pohybu Aristoteles. Energy is what sets everything in motion Aristotle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energie je to, co vše uvádí do pohybu Aristoteles. Energy is what sets everything in motion Aristotle"

Transkript

1

2 Energie je to, co vše uvádí do pohybu Aristoteles Energy is what sets everything in motion Aristotle 2 3

3 Severní energetická Severní energetická Skupina Severní energetická spojuje těžbu energetické suroviny a výrobu elektřiny a tepla včetně jejich prodeje. Zahrnuje těžební společnost v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a tepelnou elektrárnu ve Chvaleticích. Toto spojení podpořila jako žádoucí rozšíření konkurence na energetickém trhu Evropská komise a také Úřad pro ochranu hospodářskou soutěž ČR. The Group combines extraction of coal as an energy source with electricity and heat generation and sales. The Group includes a coal mining company in the North Bohemian Brown Coal Basin and the Chvaletice coal-fi red power station. The European Commission and the Czech Republic s Offi ce for the Protection of Competition have endorsed this integration as a desirable expansion of competition in the energy market. Vertikální integrace těžební společnosti, elektrárny a obchodníka schopného zajistit spolehlivé dodávky odběratelům je z hlediska efektivity tím nejlepším modelem. Díky němu se energie obsažená v palivu využije co nejlépe. V tomto uspořádání fungují nejvýznamnější evropské energetické společnosti (např. E.ON, RWE, EDF). Skupina Severní energetická je ovládána českými akcionáři a vznikla odštěpením tehdejší Litvínovské uhelné ze skupiny Czech Coal a nákupem Elektrárny Chvaletice od skupiny ČEZ. Navazuje na úspěšnou tradici hnědouhelné energetiky v ČR a s využitím moderního know-how ji hodlá dále rozvíjet. The vertically integrated chain of an extraction company, a power station, and a trader capable of ensuring reliable supply to customers, is the best model in terms of effi ciency. The energy contained in the fuel is exploited to the maximum thanks to the model. Major European energy companies (for example, E.ON, RWE and EDF) work in this arrangement. The Sev.en Group is controlled by Czech shareholders. It was established by a demerger of what then was Litvínovská uhelná a.s. from the Czech Coal Group and the acquisition of the Chvaletice power station from the ČEZ Group. Sev.en follows up on the successful tradition of brown coal-based generation in the Czech Republic and intends to advance it using the latest know-how. 4 5

4 6 7

5 Moderní energie z hnědého uhlí Modern energy from brown coal Severní energetická je správcem největšího hnědouhelného ložiska v ČR, lomu ČSA, se zásobami 750 milionů tun nejkvalitnějšího hnědého uhlí s výhřevností až 17,5 MJ/kg a s potenciálem těžby až na 100 let. Sev.en manages the country s largest brown coal deposit, the ČSA surface mine, which holds reserves of 750 million tonnes of superior brown coal with an energy content of up to 17.5 MJ/ kg and a potential for extraction for up to 100 years. Elektrárna Chvaletice je hnědouhelná elektrárna s instalovaným výkonem 4 x 200 MW a dosažitelnou dodávkou elektřiny přesahující 4 TWh ročně. Elektrárna bude po roce 2015 modernizována tak, aby splnila nejpřísnější požadavky na dlouhodobý ekologický provoz. Hnědouhelná energetika dokáže nejlépe, nejspolehlivěji a nejlevněji uspokojit stále rostoucí poptávku po energetických produktech, a proto má v evropské energetice své nezastupitelné místo. Dlouhodobá perspektiva těžby uhlí v lokalitě ČSA a modernizovaná elektrárna garantují stabilní dodávky energií zákazníkům i rozvoj a prosperitu regionu v horizontu desítek let, to vše při splnění nejpřísnějších požadavků na péči o životní prostředí. The Chvaletice power station is a brown coal-fi red power station; it has an installed capacity of 4 x 200 MW and ability to supply more than 4 TWh of electricity every year. After 2015, the power station will be retrofi tted to meet the most stringent requirements for long-term environmentallyfriendly operation. The continuously rising demand for energy products can best be met, and at the highest level of reliability and the lowest cost, by brown coal capacities, which therefore are irreplaceable in the European energy sector. The long-term prospects for coal extraction from the ČSA surface mine and the upgraded power station are a guarantee of stable energy supply to customers and of the region s development and prosperity for decades, all of this while satisfying the most stringent environmental requirements. 8 9

6 10 11

7 Výhodně a efektivně Benefi cially and effi ciently Strategií společnosti je dlouhodobě využít potenciál nerostného bohatství a ve spojení s moderní technologií výroby elektrické energie nabízet konkurenceschopné a efektivní produkty za výhodné ceny. Severní energetická je důležitou oporou české energetické soustavy (významný poskytovatel podpůrných služeb). The company s strategy is to continue tapping the potential of natural resources for a long time and, in combination with state-of-the-art electricity generation technologies, offer competitive and efficient products ensuring value for money. A major provider of ancillary services, Sev.en is one of the mainstays of the Czech energy system. Nejvýznamnějšími obchodními komoditami Severní energetické jsou hnědé uhlí a elektrická energie. Hnědé uhlí je určeno pro elektroenergetiku a teplárenství. Z celkového množství 13,2 mil. tun mosteckého energetického uhlí dodaného na trh v roce 2012 realizovala společnost Severní energetická 5,5 milionů tun uhlí. Významným produktem Severní energetické je také tříděné uhlí, které je určeno pro maloodběratele. Výroba elektrické energie ve čtyřech 200MW blocích umožňuje nabízet kombinaci standardních produktů v základním (24h) a špičkovém zatížení (12h) s dynamickým výkonem od 110 do 760 MW k prodeji energetickým obchodním společnostem, bankám, na burze v Praze (PXE) a v Lipsku (EEX) a konečným odběratelům. Skupina nabízí jak dlouhodobé kontrakty, tak i prodej na spotovém trhu. Předpokládaný objem výroby může dosáhnout až 4,5 TWh ročně. Vedlejšími produkty jsou pak materiály pro stavebnictví: popílek, struska či energosádrovec. The Sev.en Group s key commodities are brown coal and electricity. Brown coal is intended for electricity and heat generation. Of the total of 13.2 million tonnes of the Most steam coal delivered to the market in 2012, Sev.en used 5.5 million tonnes. Sev.en s major product is also graded coal intended for retail customers. Electricity generation in four 200MW units makes it possible to offer combinations of standard products covering the base load (24 hours) and peak loads (12 hours), featuring a dynamic output from 110 to 760 MW, for sale to energy trading companies, banks, at the Prague exchange (PXE) and the Leipzig exchange (EEX), and to fi nal customers. The Group offers both long-term and spot market contracts. The expected volume of electricity generation can be up to 4.5 TWh per year. Secondary products include materials for the construction industry: ash, slag and FGD gypsum

8 14 15

9 Prodej elektrické energie Electricity sales Navazuje na více než desetiletou úspěšnou obchodní historii Czech Coal a.s. Pokračuje v osvědčeném individuálním přístupu k našim obchodním partnerům. Disponuje obchodnickým týmem, který má zkušenosti s dodávkami největším odběratelům v ČR. Nabízí dodávky elektřiny v CZK i v EUR. Dokáže nabídnout i takové produkty, které ostatní obchodníci nenabízejí. Sev.en follows up on the more than ten-year track record of Czech Coal a.s. It continues in the well-tried individualised approach to our trade partners. Its trading team has experience with supply to the largest customers in the Czech Republic. Electricity can be supplied for both CZK and EUR. It is able to offer products that other traders do not offer. Severní energetická nabízí na velkoobchodním trhu elektřinu českým i zahraničním obchodním partnerům. V oblasti koncových zákazníků patří k cílové skupině společnosti střední a velcí odběratelé elektrické energie z oblasti průmyslu, municipalit, zdravotnictví a zemědělství. Severní energetická nabízí fi xaci ceny pro celé období dodávky, nebo možnost fl exibilního pořizování elektřiny v několika nákupních krocích. On the wholesale market, Sev.en offers electricity to both Czech and international trade partners. On the market of fi nal customers, the company s target group includes medium-sized and large electricity customers: industrial and municipal customers, and those operating in the health sector and agriculture. Sev.en offers prices fi xed for the whole period of supply and also the opportunity of fl exible electricity procurement in several steps

10 Prodej elektrické energie Electricity sales Nabídka obchodním partnerům: The company s offering to trade partners features: možnost dlouhodobé spolupráce fi xaci cen a množství elektřiny nastavení individuálních podmínek pořizování elektřiny znalosti umožňující nacházet optimální nákupní okamžiky a snižovat riziko špatných rozhodnutí dodávky elektřiny po celém území České republiky působnost na burzách a trzích s elektřinou v rámci Evropské unie kompletní servis v rámci uzavíraných smluv an opportunity for long-term co-operation fi xed electricity prices and quantities individualisation of electricity procurement conditions expertise helping to identify the best moments for purchase and reduce the risk of wrong decisions electricity supply throughout the Czech Republic operation at power exchanges and markets within the European Union full service under contracts 18 19

11 20 21

12 Rekultivace a životní prostředí Reclamation and the environment Těžba uhlí společnosti Severní energetická zatěžuje životní prostředí daleko méně, než je obecně sdílený názor. Vždyť podle nezávislých výzkumů jsou Krušné hory nejčistším pohořím v České republice. Také kvalita ovzduší se výrazně zlepšila, což dokazují nezávislé monitoringy stavu ovzduší. V současnosti je životní prostředí v Ústeckém kraji ve všech parametrech lepší než v Praze. Nedílnou součástí těžby je rekultivace. Společnost zaměstnává špičkové odborníky a výsledky tzv. české rekultivační školy jsou známé po celé Evropě. Při rekultivaci vznikají zcela nové krajinné prvky, jezera, novotvary převýšených výsypek, které v kontaktu s městy a obcemi umožňují nové využití této krajiny, zpravidla pro příměstskou rekreaci, ale i pro pěstební činnost aj. Stávají se domovem nejen tradičních, ale i nově zdomácnělých rostlinných i živočišných druhů, které se často stávají námětem nejrůznějších přírodovědných výzkumů. Nejvýznamnější rekultivační projekty na Mostecku: Sev.en s coal extraction produces much weaker environmental impacts than what is generally believed. According to independent research, the Krušné hory Mts. are the cleanest mountain range in the Czech Republic. Air quality has also signifi cantly improved, as evidenced by independent air quality monitoring. At present, the environment in the Ústí Region is better than in Prague in all respects. Reclamation is an integral part of coal extraction. The company employs preeminent experts and the results of what is known as the Czech reclamation school are well known throughout Europe. Reclamation gives rise to entirely new landscape features, lakes and spoil heap hills, which, in contact with local towns and villages, provide new ways of using the landscape, most frequently for suburban recreation and also for farming etc. They are becoming the habitat for both indigenous and recently naturalised species of animal and plant; these often attract various science and natural history research programmes. Prominent reclamation projects in the Most area: 22 23

13 Rekultivace a životní prostředí Reclamation and the environment Velebudická výsypka (800 ha) Vybudován areál dostihového a parkurového závodiště Hipodrom Most spolu s in-line dráhou, piknikovou zónou, lesem i zemědělskou plochou. Slouží převážně jako příměstské rekreační zázemí města Mostu. Lom Vrbenský (500 ha) Rekultivované území nabízí krátkodobou rekreaci u vodní nádrže Matylda, koupaliště, dráhu pro in-line bruslení a cyklostezku. Součástí této rekultivace je také Autodrom Most. Vnější výsypky lomu ČSA Zde probíhají převážně lesnické a zemědělské rekultivace, vedle lesních ploch vzniká půda pro budoucí agrotechnické využití i rekreační a funkční zeleň s vodními plochami. The Velebudice Spoil Heap (800 ha) An area encompassing the Hippodrome, i.e. a racecourse and show jumping fi eld, and an in-line skating track, a picnic park, woods and farmland, has been built on the former spoil heap. The area primarily serves as a recreational facility in the suburbs of the town of Most. The Vrbenský Surface Mine (500 ha) This reclaimed area offers facilities for short relaxation near the Matylda water reservoir, an outdoor swimming pool, a biking track, and an in-line skating track. The Autodrom, a motor racing circuit in Most, is part of this reclamation project. Outer spoil heaps of the ČSA surface mine Here, predominantly sylvicultural and agricultural reclamation takes place; in addition to wooded stretches, arable land is being developed there for future farming, and green areas with lakes will be cultivated and created for recreational and functional purposes

14 26 27

15 Péče o region Care for the region Skupina Severní energetická každoročně odvádí do veřejných rozpočtů miliardy korun na daních a dalších odvodech. Také prostřednictvím dobrovolných dotačních programů přispívá k lepšímu životu obyvatel regionů, ve kterých působí. The Sev.en Group sends billions of Czech crowns to public budgets in taxes and levies every year. It also helps to improve the life of the residents in the areas where it operates, through voluntary grant schemes. Základem spolupráce s městy a obcemi je smluvní partnerství s Ústeckým krajem i obcemi na Mostecku, Chomutovsku a nově i Pardubicku. The basis of the Group s co-operation with municipalities is a contractual partnership with the Ústí Region and municipalities in the Most, Chomutov and, most recently, Pardubice areas. Oblasti podpory jsou každoročně aktualizovány dle dohody obou stran tak, aby odrážely potřeby partnerských měst a obcí. The lines of support are updated every year on the basis of the two parties agreement, with a view to refl ecting the partner municipalities needs

16 Život plodí život. Energie vytváří energii. Life begets life. Energy creates energy. Sarah Bernhardt 30 31

17 Severní energetická a.s. Václava Řezáče Most

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva 2012 Annual Report 2 Čeština English Čeština English 3 Úvodní slovo vedení společnosti Základní údaje 10 Profil společnosti 11 Identifikační údaje 12 Hlavní předměty podnikání 12 Majetkové

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA * klasická a jaderná energetika * classic and nuclear power industry * chemie a petrochemie * chemistry and petrochemistry * plynárenství * gas industry * ropný průmysl * oil industry * hutnictví * metallurgy

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report 2013 Obsah 1. O skupině Český aeroholding... 2 2. Struktura Českého aeroholdingu k 31. prosinci 2013... 6 3. Strategie a pilíře

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Nedostatek potřebného množství biomasy pro využití projektované kapacity připravovaného energetického bloku výhradně na bázi biomasy znamenal změnu

Nedostatek potřebného množství biomasy pro využití projektované kapacity připravovaného energetického bloku výhradně na bázi biomasy znamenal změnu 24 Nedostatek potřebného množství biomasy pro využití projektované kapacity připravovaného energetického bloku výhradně na bázi biomasy znamenal změnu projektu a snížení parametrů nového roštového kotle

Více

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Javorník

Více

Investujte v srdci Evropy

Investujte v srdci Evropy INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI/INVESTMENT OPPORTUNITIES Sborník konference Collection of Conference Abstracts Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic 26. 4. 2011, Clarion Congress

Více

Zlatá éra v Lužné / A Golden Era in Lužná Jindřich Rachota / Zdeněk Štěpánek

Zlatá éra v Lužné / A Golden Era in Lužná Jindřich Rachota / Zdeněk Štěpánek REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 2 / 2012 Zlatá éra v Lužné / A Golden Era in Lužná Jindřich Rachota / Zdeněk Štěpánek Rok 2011: Zvýšil se objem přeprav i tržby / The Year

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

výroční zpráva 2008 annual report

výroční zpráva 2008 annual report výroční zpráva 2008 annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s. SEVEn, Energy Efficiency Center > OBSAH CONTENT > POSLÁNÍ A POLITIKA

Více

Výroční zpráva Annual Report. Metalimex. Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards

Výroční zpráva Annual Report. Metalimex. Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards Výroční zpráva Annual Report Metalimex 2013 Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah Úvodní slovo

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání

Více

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VIZE / VISION Snažíme se vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytnout jim služby a prostory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 Letiště Praha, a. s. Komunikace Letiště Praha Communication Prague Airport

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ 10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ YEARS SAFE AND RELIABLE ENERGY TRANSMISSION VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008 OBSAH / CONTENTS Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Reference References 1/1

Reference References 1/1 Reference References 1/1 2/3 Perspektivní topná technika, která splňuje všechny požadavky Futureproof heating technology for all requirements Celosvětová spotřeba energie se od roku 1970 zdvojnásobila

Více

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Expected Electricity and Gas Balance Report

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Expected Electricity and Gas Balance Report Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Elektroenergetika a plynárenství si vzhledem ke své vzájemné provázanosti vynucují společné

Více

Czech-Asian Business Forum 4 th Edition

Czech-Asian Business Forum 4 th Edition Czech-Asian Business Forum 4 th Edition Connecting Czech and Asian Business Leaders Česko-asijské obchodní fórum 4. ročník Spojuje úspěšné od Čech až po Asii Program 4. ročníku Česko-asijského fóra: Budoucnost

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více