Správa Pražského hradu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa Pražského hradu"

Transkript

1 Správa Pražského hradu příspěvková organizace Hrad Praha 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky zadávané v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let

2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let Zadávací dokumentace slouží jako podklad pro zpracování a podání nabídky jednotlivými uchazeči o veřejnou zakázku v rámci otevřeného řízeni podle ustanovení 27 zákona č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách, dále jen Zákon. Oznámení zadávacího řízení bylo zveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne.. pod evidenčním číslem Práva a povinnosti uchazeče a zadavatele i další podmínky, neuvedené v této dokumentaci, se řídí výše uvedeným Zákonem. 1. Identifikační údaje zadavatele 1.1 Zadavatel Správa Pražského hradu sídlo: Praha 1 Hrad, PSČ IČ: DIČ: CZ zastoupený: Ing. Ivo Velíškem, CSc 1.2 Kontaktní osoba zadavatele Správa Pražského hradu, Praha 1 Hrad jméno: Mgr. Martina Jandová, ředitelka právního odboru telefon: fax: E mail: 1.3 konzultant jméno: Ing. Ondřej Fraňo telefon: fax: E mail: Jméno: Vladimír Matuna, soudní znalec oboru elektrotechnika telefon: E mail: Vzhledem k tomu, že zadavatel pověřil konzultanta k provedení zadávacího řízení této veřejné zakázky, uplatní uchazeč veškeré své požadavky na zadavatele prostřednictvím konzultanta. 2

3 2. Úvod Správa Pražského hradu, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, byla zřízena k 1. květnu 1993 k plnění úkolů spojených s poskytováním servisu Kanceláři prezidenta republiky a k péči o areály Pražského hradu a zámku v Lánech a k zajištění jejich provozu, včetně služeb spojených s turistickým ruchem. Mezi její základní činnosti tak patří též zajištění potřebných energií a technického servisu pro bezproblémový provoz Kanceláře prezidenta republiky, významné kulturní a společenské aktivity a uspokojování mnohostranných zájmů návštěvníků Pražského hradu z řad občanů České republiky i široké světové veřejnosti. Správa Pražského hradu, jako zadavatel této veřejné zakázky, prohlašuje, že má, v návaznosti na výše uvedené skutečnosti, zájem o zajištění spolehlivé dodávky silové elektřiny pro obě odběrná místa Pražský hrad a zámek v Lánech, od jednoho vybraného uchazeče, a to za předpokladu nejnižší ceny a nejvýhodnějších podmínek dodávky, spolu se zabezpečením této dodávky v kvalitě nejvyšších standardů. Správa Pražského hradu konstatuje, že spotřeba elektřiny v jeho odběrných místech je v průběhu posledních let vcelku neměnná a stabilní a že velký podíl na odběru elektřiny má akumulační vytápění. 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky Předmětem této veřejně zakázky je dodávka elektřiny do odběrných a předacích míst (dále jen OPM) zadavatele. Dodávkou elektřiny je, v této zadávací dokumentaci, myšlena dodávka elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku. Období, na které je zajištění dodávky požadováno, je od 00:00 hodin dne 1. ledna 2011 do 24:00 hodin dne 31. prosince Dodávka elektřiny je míněna do následujících OPM zadavatele: OPM číslo OPM EAN roční odběr Pražský hrad PRE [MWh] zámek Lány ČEZ [MWh] 4. Doplňující informace Zadavatel má a k 1. lednu 2011 bude mít, uzavřenou Smlouvu o připojení a Smlouvu o distribuci s místně příslušným distributorem elektřiny. Na základě těchto smluvních ujednání má tak samostatně zajištěnu dopravu silové elektřiny, kterou od vybraného uchazeče nakoupí. Zadavatel, jako přílohu této zadávací dokumentace, přikládá historická data vývoje spotřeb elektřiny v jednotlivých OPM (Pražský hrad a zámek Lány). Podle příslušných ustanovení Zákona si může uchazeč, v případě potřeby, vyžádat další informace technického rázu, spojených s touto veřejnou zakázkou. Zadavatel dále upozorňuje na skutečnost, že v průběhu plnění smluvního ujednání může dojít k navýšení, případně i poklesu, objemu odebrané elektřiny, a to v závislosti na množství pořádaných akcí v průběhu let 2011 až

4 5. Kvalifikační požadavky kladené na uchazeče 5.1 Obecné požadavky Splnění kvalifikačních předpokladů uchazečem Kvalifikaci, která je předpokladem pro zařazení nabídky uchazeče do výběru dodavatele silové elektřiny zadavateli, splní uchazeč, který, ve smyslu ustanovení Zákona, prokáže splnění: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 Zákona profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 Zákona ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 Zákona technických kvalifikačních předpokladů podle 56 Zákona Prokázání splnění kvalifikace upravuje ustanovení 51 Zákona, a to následovně: v případě plnění prostřednictvím subdodavatele podle odst Zákona v případě společného plnění několika dodavateli podle odst. 5 a 6 51 Zákona v případě plnění zahraničním dodavatelem podle odst Zákona V případě prokazování kvalifikace formou seznamu kvalifikovaných dodavatelů, systémem certifikovaných dodavatelů nebo seznamem zahraničních dodavatelů řídí se uchazeč ustanoveními 125 až 143 Zákona. Pravost a stáří předkládaných dokladů doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, budou předloženy v originálech, nebo v jejich úředně ověřených kopiích, veškeré doklady, které pro splnění základních kvalifikačních předpokladů vyžadují čestné prohlášení uchazeče, budou podepsány osobou oprávněnou jednat za, nebo jménem uchazeče, nebo statutárním zástupcem uchazeče, v případě, že bude uchazeč zastupován osobou na základě udělené plné moci, musí být tato plná moc v originále nebo její úředně ověřené kopii přiložena k předkládané nabídce, předkládané listiny, prokazující splnění kvalifikačních předpokladů včetně výpisu z Obchodního rejstříku, nesmí být, vztaženo k poslednímu dni, kdy má být kvalifikační předpoklad splněn, straší 90 dnů, splnění kvalifikace musí uchazeč prokázat nejpozději dnem, který byl stanoven jako konec lhůty stanovený pro podání nabídek, dojde li ke změně kvalifikace uchazeče, řídí se jeho postu ustanovením 58 Zákona. 5.2 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady stanovené 53 Zákona, splňuje dodavatel uchazeč, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 4

5 b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde lí o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý čten statutárního orgánu této právnické osoby; podává li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právničil předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatřeni podle zvláštních právních předpisů, je li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Dodavatel uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v návaznosti na znění předchozího textu předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů písmeno a) a b) předchozího textu, b) potvrzeni příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení písmeno f) předchozího textu, c) potvrzeni příslušného orgánu či instituce písmeno h) předchozího textu, d) čestného prohlášeni písm. c) až e) a. g) a i) předchozího textu. 5.3 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů, v návaznosti na ustanovení 54 Zákona, prokáže uchazeč, předloží li: výpis z Obchodního rejstříku, platnou licenci na obchod s elektřinou vydanou Energetickým regulačním úřadem podle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších přepisů, platnou registraci do systému operátora trhu (CS OTE) a smlouvu o zúčtování odchylek uzavřenou s operátorem trhu (OTE, a. s.) 5

6 5.4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, v návaznosti na ustanovení 55 Zákona, prokáže uchazeč, předloží li: čestné prohlášení o celkovém obratu uchazeče v oblasti obchodu s elektřinou za období let 2008 a 2009 včetně předpokládaného obratu za rok Minimální výše ročního obratu za uzavřené účetní období v těchto letech požadovaná žadatelem je 400 mil. Kč, kopii pojistné smlouvy uzavřené mezi uchazečem a pojistným ústavem, ve které je předmětem smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě. Minimální výše pojistné částky požadovaná žadatelem je 50 mil. Kč, 5.5 Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů, v návaznosti na ustanovení 56 Zákona, prokáže uchazeč, předloží li formou čestného prohlášení: soupis vybraných významných odběratelů, u kterých v letech 2008 a 2009 zajišťoval a v roce 2010 zajišťuje, nejméně podobný nebo větší rozsah dodávky silové elektřiny. Žadatel požaduje uvést alespoň 10 zákazníků s minimální dodávkou silové elektřiny ve výši 10 GWh/rok, realizovanou za srovnatelných podmínek, uvedených v této veřejné zakázce. U těchto zákazníků uvede uskutečněný objem dodávky (v MWh) spolu s dobou plnění dodávky, přehled celkové roční dodávky silové elektřiny konečným zákazníkům uchazeče v letech 2008 a 2009 spolu s odhadem dodávky silové elektřiny pro rok 2010, vycházející z uzavřených kontraktů. Minimální výše roční dodávky silové elektřiny konečným zákazníkům požadovaná žadatelem je 300 GWh/rok. 5.6 Vyloučení uchazeče Ze soutěže bude ihned vyloučen účastník, který, v návaznosti na výše uvedené podmínky soutěže,: dodal konečným zákazníkům v letech 2008 a 2009 méně než 300 GWh/rok, jehož roční obrat v obchodu se silovou elektřinou, dodanou konečným zákazníkům v letech 2008 a 2009, dosáhl méně než 400 mil. Kč/rok, v letech 2008 a 2009 realizoval méně než 10 zakázek srovnatelných s podmínkami zadání této veřejné zakázky, 6. Podmínky výběrového řízení 1. Účastí v tomto výběrovém řízení bere uchazeč na vědomí, že veškeré informace, které mu budou v rámci výběrového poskytnuty nebo které i jinak získá, jsou důvěrného charakteru a může je použít pouze za účelem vypracování nabídky v rámci tohoto výběrového řízení. Uchazeč se dále zavazuje, že získané informace nesdělí dalším osobám a po ukončení tohoto výběrového řízení je zneplatní. 2. Závaznost předložené nabídky uchazeče musí být minimálně do 28. února Byla li nabídka uchazeče ze soutěže vyřazena, pozbývá pro uchazeče závaznosti ihned po vyřazení. 6

7 3. Zadavatel si vyhrazuje právo: zrušit výběrové řízení v návaznosti na ustanovení 84 Zákona, vyzvat uchazeče k podání vysvětlení nabídky před dokončením hodnocení soutěže, změnit nebo upřesnit návrh smlouvy, který je součástí nejvýhodnější nabídky, nebo požadovat vypracování nového návrhu smlouvy, při zachování všech parametrů nabídky, případně vypracovat vlastní návrh smlouvy, ověřit jakýkoliv údaj nebo informaci, kterou uchazeč v nabídce uvede, nevrátit uchazečům zaslané nabídky 4. zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky. 5. Nebude li dohodnuto jinak, je místem pro obchodní jednání stanovena jednací místnost na adrese Správa Pražského hradu, Pražský hrad, Praha 1 (vchod z 3. nádvoří pod balkonem). 6. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a jejich poskytnutí se řídí ustanoveními Zákona. Kontaktní adresa pro vyžádání dodatečných informací je: Ing. Ondřej Fraňo, Žežice 124, Příbram, telefon , E mail Žádost o dodatečné informace musí být podána písemnou formou. 7. Nabídková cena Nabídku jednotkové ceny, bez DPH, pro dodávku silové elektřiny realizovanou v letech 2011 a 2012, předloží uchazeči v této struktuře: OPM Pražský hrad (jednoduchý jednotarif) dodávka elektřiny Kč/MWh OPM zámek Lány (jednoduchý dvoutarif) dodávka elektřiny ve vysokém tarifu Kč/MWh dodávka elektřiny v nízkém tarifu Kč/MWh vysoký tarif (VT) platnost denně od 06:00 do 22:00 hodin platného času nízký tarif (NT) platnost denně od 22:00 do 06:00 hodin platného času 8. Kritérium hodnocení nabídek Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Rozhodující pro posuzování je nabídková cena bez DPH. Nabídková cena veřejné zakázky bude stanovena jako součet nabízené ceny za dodávku elektřiny v roce 2011 a nabízené ceny za dodávku elektřiny v roce Pro výpočet ceny dodávky budou, pro oba roky, použity odběrové diagramy skutečných odběrů Pražský hrad a zámek Lány v období 08/2009 až 07/2010. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě předložených nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že sestaví pořadí od prvního k poslednímu, přičemž první v pořadí bude uchazeč s nejnižší nabízenou cenou. Nabídka uchazeče s touto nejnižší cenou bude označena jako nejvýhodnější. 9. Obchodní podmínky dodávky 9.1 Platební podmínky Dodržení níže uvedených platebních podmínek je pro dodavatele uchazeče závazné: 7

8 fakturace za dodanou a odebranou elektřinu bude probíhat měsíčně. Fakturačním obdobím je období od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, dodavatel uchazeč může požadovat v průběhu fakturačního období zálohu za dodanou a odebranou elektřinu. Pokud bude dodavatel uchazeč zálohu požadovat, souhlasí zadavatel se zálohou ve výši do 50 % předpokládaného odběru elektřiny v daném měsíci, splatnost faktur, případně zálohových faktur, bude minimálně 30 dnů ode dne jejich doručení zadavateli, veškeré platby budou prováděny pouze bezhotovostním převodem z účtu zadavatele. 9.2 Smluvní hodnoty odběru elektřiny Uchazeč předloží závazné podmínky pro stanovení smluvních hodnot odběru elektřiny. Tyto podmínky budou obsahovat postup řešení pro případy, kdy zadavatel smluvní hodnoty nedodrží. Požadavkem zadavatele je, aby nedodržení smluvních hodnot nemělo vliv na cenu elektřiny. 9.3 Další požadavky zadavatele dodavatel uchazeč jmenuje svého individuálního obchodního zástupce pro zajištění obchodního kontaktu se zadavatelem, který bude zadavateli operativně k dispozici k řešení případných problémů spojených s odběrem elektřiny, tento obchodní zástupce bude v oblasti odběru elektřiny poskytovat zadavateli bezplatné poradenství, zadavatel souhlasí s doplněním této nabídky o další podmínky a služby uchazeče, které tento chce nebo je schopen nabídnout nebo pro zadavatele zajistit. 10. Návrh smlouvy Součástí předložené nabídky bude návrh smlouvy o dodávce elektřiny (v tomto odstavci dále jen smlouvy) vypracovaný uchazečem, který bude odpovídat požadavkům této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí také splňovat všechny náležitosti stanovené Zákonem a zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon a musí být podepsán statutárním zástupcem uchazeče. Předložený návrh smlouvy bude obsahovat též právo zadavatele na jednostrannou výpověď této smlouvy. Toto právo bude moci zadavatel využít pouze v případě, že cena pro rok 2012, sjednaná ve smlouvě, bude vyšší, než cena obvyklá. V tomto případě, nejpozději však do 30. září 2011, vyzve zadavatel uchazeče ke snížení ceny pro rok 2012, a to pod úroveň ceny obvyklé. K úpravě ceny poskytne zadavatel dodavateli uchazeči nejméně 14 dnů, počítáno ode dne odeslání výzvy. Neupraví li dodavatel uchazeč cenu pro rok 2012 tak, aby byla pod úrovní ceny obvyklé, má zadavatel právo smlouvu vypovědět, a to výpovědí k 31. prosinci 2011, odeslanou dodavateli uchazeči nejpozději do 31. října Cena obvyklá bude stanovena vynásobením ceny sjednané ve smlouvě pro rok 2011 a indexem růstu ceny na Pražské energetické burze (PXE). Tento cenový index bude podílem ceny produktu P PXE CZ BL CAL 12 (ke dni 15. září 2011) a ceny produktu P PXE CZ BL CAL 11 (ke dni 15. září 2010). 11. Forma a obsah nabídky Předložená nabídka bude předložena ve formě strukturované nabídky a musí obsahovat: 1. krycí list nabídky, obsah předkládaných dokladů 8

9 2. strukturovanou nabídku včetně příloh s dokumenty, které prokazují: splnění základních kvalifikačních předpokladů splnění profesních kvalifikačních předpokladů splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů splnění technických kvalifikačních předpokladů 3. návrh smlouvy o dodávce elektřiny Podklad pro zpracování strukturované nabídky je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Předložená nabídka, včetně všech příloh a dokumentů, bude zpracována v českém jazyce, v písemné podobě, v jednom originálním výtisku a v jedné kopii. Přílohou originálu i kopie bude elektronická verze nabídky umístěná na nosiči CD ROM, na kterém budou umístěna kompletní data předávaná v písemné podobě nabídky. V elektronické podobě mohou být použity pouze soubory ve standardních formátech *.doc, *.xls a *.pdf. Předávaná verze nabídky bude označena na své titulní straně zřetelným nápisem buď ORIGINÁL nebo KOPIE. Obě tyto verze pak budou umístěny do jedné, společné obálky, která bude předána jako nabídka uchazeče o tuto veřejnou zakázku. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat. Podpis bude umístěn na krycím listu nabídky. 12. Způsob podání nabídky Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Lhůta pro podání nabídky končí a musí být doručena na adresu zadavatele ve čtvrtek 4. listopadu 2010 v 16:00 hodin Správa Pražského hradu, Praha 1 Hrad buď provozovatelem poštovních služeb (podle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) nebo lze nabídku doručit osobně do podatelny zadavatele, na stejné adrese (vstup z 3. nádvoří do Nového paláce vchod pod balkonem), a to v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin, v poslední den lhůty pro podání nabídky od 8:00 do 10:00 hodin. Nabídky bude přebírat paní Jaroslava Krčílková nebo paní Květoslava Hronová (tel.: , E mail: Nabídka bude podána písemně (v originále, kopii a elektronické kopii na CD ROM) v jedné, řádně uzavřené obálce. V místě uzavření bude obálka přelepena a opatřená razítky případně i podpisem. Obálka bude zřetelně označena názvem veřejné zakázky: Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let 2011 a 2012 NEOTEVÍRAT Na obálce bude dále uvedena adresa, na kterou bude možno podanou nabídku uchazeče vrátit v případech stanovených Zákonem. Listy předkládané nabídky budou sešity nebo svázány provázkem, jehož volné konce budou přelepeny a přelep orazítkován tak, aby nebylo možně jednotlivé listy vyjmout nebo s nimi manipulovat. Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou v dolní části stránky. 9

10 13. Místo a termín otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s řádně doručenými nabídkami proběhne v pátek, 5. listopadu 2010 v 10:00 hodin, v zasedací místnosti Správy Pražského hradu, Praha 1 Hrad, vstup z 3. nádvoří do Nového paláce vchod pod balkonem. 14. Závěrečná ustanovení Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účasti v soutěži. O výsledcích soutěže budou uchazeči písemně informováni. S předloženými nabídkami a daty v nich uvedenými, se zadavatel zavazuje nakládat jako s materiály důvěrného charakteru. Kompletní zadávací dokumentace, včetně všech příloh, bude k dispozici na webových stránkách na adrese a to na základě žádosti kvalifikovaného uchazeče, kterou uplatní u konzultanta tohoto výběrového řízení. V Praze 31. srpna 2010 Přílohy: č. 1 vzor krycího listu č. 2 strukturovaná nabídka č. 3 přehled odběrných míst č. 4 informace o odběrných místech č. 5 roční hodinový diagram odběru elektřiny v odběrných místech v období od do

11 Vzor krycího listu příloha č. 1 11

12 Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let Uchazeč společnost: sídlo: IČ: DIČ: Statutární zástupce jméno: telefon: E mail: Obsah nabídky krycí list s obsahem nabídky strukturovaná nabídka prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů návrh smlouvy o dodávce elektřiny další přílohy Uchazeč tímto prohlašuje, že předkládaná nabídka obsahuje všechny údaje potřebné pro realizaci zakázky. Zároveň si je vědom závaznosti této nabídky po celou dobu zadávací lhůty i vlastního výběrového řízení. V., dne Podpisy osob, které jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem uchazeče: 12

13 Strukturovaná nabídka veřejné zakázky Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let příloha č. 2 13

14 1. Uchazeč 1.1 Právní subjekt společnost: sídlo: IČ: DIČ: 1.2 Statutární zástupce zapsaný v Obchodním rejstříku jako osoba oprávněná jednat za společnost jméno: funkce: telefon: E mail: 1.3 Zmocněný zástupce oprávněný jednat jménem uchazeče a činit závazná rozhodnutí v průběhu jednání jméno: funkce: telefon: E mail: 1.4 Korespondenční adresa na tuto adresu bude zasílána veškerá písemná korespondence společnost: jméno odpovědného zástupce: funkce odpovědného zástupce: ulice, číslo: PSČ, místo: na tuto adresu bude zasílána veškerá písemná korespondence E mail: Poznámka uchazeče: Není uvedena 2. Prohlášení uchazeče Uchazeč tímto prohlašuje, že se řádně seznámil s celou zadávací dokumentací veřejné zakázky Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let včetně jejích příloh, rozumí ji a poskytnuté informace považuje za dostatečné, aby mohl vypracovat svou závaznou nabídku, kterou tímto předkládá. Uchazeč prohlašuje, že jeho nabídka je, v souladu se zadávacími podmínkami, závazná do doby vyrozumění o vyřazení nabídky ze soutěže zaslané zadavatelem, nejdéle však do 31. prosince

15 Dále uchazeč prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že veškeré informace, které mu byly v průběhu zadávacího, případně i výběrového řízení poskytnuty, použije výhradně pro vypracování své nabídky, že tyto informace jsou důvěrného charakteru a podle toho s nimi uchazeč bude nakládat, nesdělí je dalším osobám a že je, po skončení tohoto výběrového řízení, znehodnotí. Poznámka uchazeče: Není uvedena 3. Předmět zakázky Nabídka uchazeče obsahuje nabídku na dodávku elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku pro odběrná místa OPM číslo OPM EAN Pražský hrad PRE zámek Lány ČEZ Poznámka uchazeče: Není uvedena 4. Doba plnění dodávky Dodávka elektřiny bude realizována v období: od 1. ledna :00 hodin do 31. prosince :00 hodin Poznámka uchazeče: Není uvedena 5. Kvalifikační předpoklady uchazeče Uchazeč prokazuje své kvalifikační předpoklady předložením následujících dokumentů: 5.1 Základní kvalifikační předpoklady dokumenty stanovené 53 Zákona příloha č Profesní kvalifikační předpoklady výpis Obchodního rejstříku příloha č... licence na obchod s elektřinou, v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů příloha č... registraci do systému operátora trhu (CS OTE) a smlouvu o zúčtování odchylek uzavřenou s operátorem trhu (OTE, a. s.) příloha č Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady čestné prohlášení o celkovém obratu uchazeče v oblasti obchodu s elektřinou za období let 2008 a 2009 včetně předpokládaného obratu za rok 2010 příloha č... kopii pojistné smlouvy uzavřené mezi uchazečem a pojistným ústavem, ve které je předmětem smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě příloha č... 15

16 5.4 Technické kvalifikační předpoklady soupis vybraných významných odběratelů, kterým, v letech 2008, 2009 a 2010, zajišťoval nebo zajišťuje dodávky silové elektřiny v nejméně podobném nebo větším rozsahu. V seznamu je uvedeno nejméně 10 zákazníků s minimální dodávkou silové elektřiny ve výši 10 GWh/rok, charakteru podobného této zakázce příloha č... přehled celkové roční dodávky silové elektřiny konečným zákazníkům v letech 2008 a 2009 spolu s odhadem dodávky silové elektřiny pro rok 2010 příloha č Další kvalifikační předpoklady Nejsou uvedeny 6. Kritéria veřejné zakázky Uchazeč prohlašuje, že si při sestavování této nabídky plně uvědomoval, že jediným hodnotícím kritériem, podle kterého budou předložené nabídky uchazečů vyhodnoceny, je celková nabídková cena. Celková nabídková cena bude stanovena jako součet nabízené ceny za dodávku elektřiny v roce 2011 a nabízené ceny za dodávku elektřiny v roce Podmínky zadávacího řízení Uchazeč prohlašuje, že plně respektuje a přistupuje na všechny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Poznámka uchazeče: Není uvedena 8. Cenová nabídka Uchazeč předkládá následující ceny, bez DPH, za dodávku silové elektřiny pro odběrná a předací místa Pražský hrad (jednoduchý jednotarif) rok cena Jednotka 2011 [Kč/MWh] 2012 [Kč/MWh] Zámek Lány (jednoduchý dvoutarif) rok cena VT cena NT jednotka 2011 [Kč/MWh] 2012 [Kč/MWh] vysoký tarif (VT) platnost denně od 06:00 do 22:00 hodin platného času nízký tarif (NT) platnost denně od 22:00 do 06:00 hodin platného času 16

17 Poznámka uchazeče: Není uvedena 9. Obchodní podmínky dodávky Uchazeč předkládá tyto závazné podmínky dodávky silové elektřiny: 9.1 Smluvní hodnoty odběru elektřiny stanovení smluvních hodnot odběru elektřiny Poznámka uchazeče: Nejsou uvedeny postup vyhodnocení smluvních hodnot v případech, kdy dojde k jejich nedodržení Poznámka uchazeče: Není uveden 9.2 Platební podmínky splatnost řádně vystavených faktur za dodávku silové elektřiny bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli Poznámka uchazeče: Není uvedena na dodanou silovou elektřinu žadatel: požaduje v průběhu fakturačního období jednu zálohovou platbu ve výši 50 % předpokládané spotřeby, splatnou do 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli nepožaduje zálohovou platbu 9.3 Zvláštní závazky uchazeče pro zajištění obchodního kontaktu se zadavatelem jmenuje uchazeč individuálního obchodního zástupce, který bude zadavateli operativně k dispozici k řešení případných problémů spojených s odběrem elektřiny obchodní zástupce bude v oblasti odběru elektřiny poskytovat zadavateli bezplatné poradenství uchazeč doplňuje tuto nabídku o další podmínky a služby: nejsou nabízeny další služby Poznámka uchazeče: Není uvedena 10. Návrh smlouvy jako přílohu č. předkládá uchazeč vlastní návrh smlouvy o dodávce elektřiny, který je úplný a zcela odpovídá podmínkám a požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci v předloženém návrhu smlouvy uchazeč akceptuje právo její jednostranné výpovědi zadavatelem, a to za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci Poznámka uchazeče: Není uvedena 11. Jiná sdělení uchazeče Nejsou uvedena 17

18 12. Autorizace nabídky Uchazeč předkládá zadavateli této veřejné zakázky tuto nabídku s vědomím všech povinností a závazků z ní vyplývajících. V., dne Podpisy statutárního zástupce/ statutárních zástupců jméno: funkce: podpis: jméno: funkce: podpis: Přílohy: viz text Další přílohy: nejsou 18

19 Pokyny pro práci s textem strukturované nabídky Text strukturované nabídky je realizován v prostředí MS Word a ve stejném prostředí formátu bude strukturovaná nabídka předána zpět zadavateli při jejím předání v elektronické podobě. V textu je možno provádět tyto volby, úpravy a doplnění: v místech k tomu určených provést volbu z navrhovaných možností NE, NEPLATNÉ ANO, PLATNÉ x doplnit text podle uvážení uchazeče doplnit o přílohy podle uvážení uchazeče Předložený text je možno měnit podle potřeby a uvážení uchazeče zejména v případech, kdy tento text zcela nevyjadřuje jeho myšlenku, požadavek, návrh nebo nabídku. Text strukturované nabídky doplňte odkazem na příslušný odstavec nebo volným texte ve zvláštní příloze. V případě, že si nejste jisti při práci s navrženým textem, při jeho vyplňování nebo jiných potížích s ním, kontaktujte některého z konzultantů. 19

20 Přehled odběrných míst příloha č. 3 20

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka souboru stavebních prací pro úpravu prostor za účelem vzniku centra volnočasových aktivit, jejíž součástí je vznik prostoru

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY I. VYHLAŠOVATEL O PRODEJI ZVĚŘINY 1) Vojenské lesy a statky ČR, s. p., se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6, IČ 00000205, zapsané v obchodním

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

oznámení zadání zakázek

oznámení zadání zakázek Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na služby ve smyslu 18,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka. V ý z v a

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka. V ý z v a Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka V ý z v a k podání nabídky dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013 z programu ROP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ..07/.4.00/2.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace. Název zakázky: Dodávka

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY"

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK OBEC ŘÍČANY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ), dle Závazných

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené

Více