Správa Pražského hradu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa Pražského hradu"

Transkript

1 Správa Pražského hradu příspěvková organizace Hrad Praha 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky zadávané v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let

2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let Zadávací dokumentace slouží jako podklad pro zpracování a podání nabídky jednotlivými uchazeči o veřejnou zakázku v rámci otevřeného řízeni podle ustanovení 27 zákona č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách, dále jen Zákon. Oznámení zadávacího řízení bylo zveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne.. pod evidenčním číslem Práva a povinnosti uchazeče a zadavatele i další podmínky, neuvedené v této dokumentaci, se řídí výše uvedeným Zákonem. 1. Identifikační údaje zadavatele 1.1 Zadavatel Správa Pražského hradu sídlo: Praha 1 Hrad, PSČ IČ: DIČ: CZ zastoupený: Ing. Ivo Velíškem, CSc 1.2 Kontaktní osoba zadavatele Správa Pražského hradu, Praha 1 Hrad jméno: Mgr. Martina Jandová, ředitelka právního odboru telefon: fax: E mail: 1.3 konzultant jméno: Ing. Ondřej Fraňo telefon: fax: E mail: Jméno: Vladimír Matuna, soudní znalec oboru elektrotechnika telefon: E mail: Vzhledem k tomu, že zadavatel pověřil konzultanta k provedení zadávacího řízení této veřejné zakázky, uplatní uchazeč veškeré své požadavky na zadavatele prostřednictvím konzultanta. 2

3 2. Úvod Správa Pražského hradu, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, byla zřízena k 1. květnu 1993 k plnění úkolů spojených s poskytováním servisu Kanceláři prezidenta republiky a k péči o areály Pražského hradu a zámku v Lánech a k zajištění jejich provozu, včetně služeb spojených s turistickým ruchem. Mezi její základní činnosti tak patří též zajištění potřebných energií a technického servisu pro bezproblémový provoz Kanceláře prezidenta republiky, významné kulturní a společenské aktivity a uspokojování mnohostranných zájmů návštěvníků Pražského hradu z řad občanů České republiky i široké světové veřejnosti. Správa Pražského hradu, jako zadavatel této veřejné zakázky, prohlašuje, že má, v návaznosti na výše uvedené skutečnosti, zájem o zajištění spolehlivé dodávky silové elektřiny pro obě odběrná místa Pražský hrad a zámek v Lánech, od jednoho vybraného uchazeče, a to za předpokladu nejnižší ceny a nejvýhodnějších podmínek dodávky, spolu se zabezpečením této dodávky v kvalitě nejvyšších standardů. Správa Pražského hradu konstatuje, že spotřeba elektřiny v jeho odběrných místech je v průběhu posledních let vcelku neměnná a stabilní a že velký podíl na odběru elektřiny má akumulační vytápění. 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky Předmětem této veřejně zakázky je dodávka elektřiny do odběrných a předacích míst (dále jen OPM) zadavatele. Dodávkou elektřiny je, v této zadávací dokumentaci, myšlena dodávka elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku. Období, na které je zajištění dodávky požadováno, je od 00:00 hodin dne 1. ledna 2011 do 24:00 hodin dne 31. prosince Dodávka elektřiny je míněna do následujících OPM zadavatele: OPM číslo OPM EAN roční odběr Pražský hrad PRE [MWh] zámek Lány ČEZ [MWh] 4. Doplňující informace Zadavatel má a k 1. lednu 2011 bude mít, uzavřenou Smlouvu o připojení a Smlouvu o distribuci s místně příslušným distributorem elektřiny. Na základě těchto smluvních ujednání má tak samostatně zajištěnu dopravu silové elektřiny, kterou od vybraného uchazeče nakoupí. Zadavatel, jako přílohu této zadávací dokumentace, přikládá historická data vývoje spotřeb elektřiny v jednotlivých OPM (Pražský hrad a zámek Lány). Podle příslušných ustanovení Zákona si může uchazeč, v případě potřeby, vyžádat další informace technického rázu, spojených s touto veřejnou zakázkou. Zadavatel dále upozorňuje na skutečnost, že v průběhu plnění smluvního ujednání může dojít k navýšení, případně i poklesu, objemu odebrané elektřiny, a to v závislosti na množství pořádaných akcí v průběhu let 2011 až

4 5. Kvalifikační požadavky kladené na uchazeče 5.1 Obecné požadavky Splnění kvalifikačních předpokladů uchazečem Kvalifikaci, která je předpokladem pro zařazení nabídky uchazeče do výběru dodavatele silové elektřiny zadavateli, splní uchazeč, který, ve smyslu ustanovení Zákona, prokáže splnění: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 Zákona profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 Zákona ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 Zákona technických kvalifikačních předpokladů podle 56 Zákona Prokázání splnění kvalifikace upravuje ustanovení 51 Zákona, a to následovně: v případě plnění prostřednictvím subdodavatele podle odst Zákona v případě společného plnění několika dodavateli podle odst. 5 a 6 51 Zákona v případě plnění zahraničním dodavatelem podle odst Zákona V případě prokazování kvalifikace formou seznamu kvalifikovaných dodavatelů, systémem certifikovaných dodavatelů nebo seznamem zahraničních dodavatelů řídí se uchazeč ustanoveními 125 až 143 Zákona. Pravost a stáří předkládaných dokladů doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, budou předloženy v originálech, nebo v jejich úředně ověřených kopiích, veškeré doklady, které pro splnění základních kvalifikačních předpokladů vyžadují čestné prohlášení uchazeče, budou podepsány osobou oprávněnou jednat za, nebo jménem uchazeče, nebo statutárním zástupcem uchazeče, v případě, že bude uchazeč zastupován osobou na základě udělené plné moci, musí být tato plná moc v originále nebo její úředně ověřené kopii přiložena k předkládané nabídce, předkládané listiny, prokazující splnění kvalifikačních předpokladů včetně výpisu z Obchodního rejstříku, nesmí být, vztaženo k poslednímu dni, kdy má být kvalifikační předpoklad splněn, straší 90 dnů, splnění kvalifikace musí uchazeč prokázat nejpozději dnem, který byl stanoven jako konec lhůty stanovený pro podání nabídek, dojde li ke změně kvalifikace uchazeče, řídí se jeho postu ustanovením 58 Zákona. 5.2 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady stanovené 53 Zákona, splňuje dodavatel uchazeč, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 4

5 b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde lí o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý čten statutárního orgánu této právnické osoby; podává li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právničil předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatřeni podle zvláštních právních předpisů, je li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Dodavatel uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v návaznosti na znění předchozího textu předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů písmeno a) a b) předchozího textu, b) potvrzeni příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení písmeno f) předchozího textu, c) potvrzeni příslušného orgánu či instituce písmeno h) předchozího textu, d) čestného prohlášeni písm. c) až e) a. g) a i) předchozího textu. 5.3 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů, v návaznosti na ustanovení 54 Zákona, prokáže uchazeč, předloží li: výpis z Obchodního rejstříku, platnou licenci na obchod s elektřinou vydanou Energetickým regulačním úřadem podle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších přepisů, platnou registraci do systému operátora trhu (CS OTE) a smlouvu o zúčtování odchylek uzavřenou s operátorem trhu (OTE, a. s.) 5

6 5.4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, v návaznosti na ustanovení 55 Zákona, prokáže uchazeč, předloží li: čestné prohlášení o celkovém obratu uchazeče v oblasti obchodu s elektřinou za období let 2008 a 2009 včetně předpokládaného obratu za rok Minimální výše ročního obratu za uzavřené účetní období v těchto letech požadovaná žadatelem je 400 mil. Kč, kopii pojistné smlouvy uzavřené mezi uchazečem a pojistným ústavem, ve které je předmětem smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě. Minimální výše pojistné částky požadovaná žadatelem je 50 mil. Kč, 5.5 Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů, v návaznosti na ustanovení 56 Zákona, prokáže uchazeč, předloží li formou čestného prohlášení: soupis vybraných významných odběratelů, u kterých v letech 2008 a 2009 zajišťoval a v roce 2010 zajišťuje, nejméně podobný nebo větší rozsah dodávky silové elektřiny. Žadatel požaduje uvést alespoň 10 zákazníků s minimální dodávkou silové elektřiny ve výši 10 GWh/rok, realizovanou za srovnatelných podmínek, uvedených v této veřejné zakázce. U těchto zákazníků uvede uskutečněný objem dodávky (v MWh) spolu s dobou plnění dodávky, přehled celkové roční dodávky silové elektřiny konečným zákazníkům uchazeče v letech 2008 a 2009 spolu s odhadem dodávky silové elektřiny pro rok 2010, vycházející z uzavřených kontraktů. Minimální výše roční dodávky silové elektřiny konečným zákazníkům požadovaná žadatelem je 300 GWh/rok. 5.6 Vyloučení uchazeče Ze soutěže bude ihned vyloučen účastník, který, v návaznosti na výše uvedené podmínky soutěže,: dodal konečným zákazníkům v letech 2008 a 2009 méně než 300 GWh/rok, jehož roční obrat v obchodu se silovou elektřinou, dodanou konečným zákazníkům v letech 2008 a 2009, dosáhl méně než 400 mil. Kč/rok, v letech 2008 a 2009 realizoval méně než 10 zakázek srovnatelných s podmínkami zadání této veřejné zakázky, 6. Podmínky výběrového řízení 1. Účastí v tomto výběrovém řízení bere uchazeč na vědomí, že veškeré informace, které mu budou v rámci výběrového poskytnuty nebo které i jinak získá, jsou důvěrného charakteru a může je použít pouze za účelem vypracování nabídky v rámci tohoto výběrového řízení. Uchazeč se dále zavazuje, že získané informace nesdělí dalším osobám a po ukončení tohoto výběrového řízení je zneplatní. 2. Závaznost předložené nabídky uchazeče musí být minimálně do 28. února Byla li nabídka uchazeče ze soutěže vyřazena, pozbývá pro uchazeče závaznosti ihned po vyřazení. 6

7 3. Zadavatel si vyhrazuje právo: zrušit výběrové řízení v návaznosti na ustanovení 84 Zákona, vyzvat uchazeče k podání vysvětlení nabídky před dokončením hodnocení soutěže, změnit nebo upřesnit návrh smlouvy, který je součástí nejvýhodnější nabídky, nebo požadovat vypracování nového návrhu smlouvy, při zachování všech parametrů nabídky, případně vypracovat vlastní návrh smlouvy, ověřit jakýkoliv údaj nebo informaci, kterou uchazeč v nabídce uvede, nevrátit uchazečům zaslané nabídky 4. zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky. 5. Nebude li dohodnuto jinak, je místem pro obchodní jednání stanovena jednací místnost na adrese Správa Pražského hradu, Pražský hrad, Praha 1 (vchod z 3. nádvoří pod balkonem). 6. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a jejich poskytnutí se řídí ustanoveními Zákona. Kontaktní adresa pro vyžádání dodatečných informací je: Ing. Ondřej Fraňo, Žežice 124, Příbram, telefon , E mail Žádost o dodatečné informace musí být podána písemnou formou. 7. Nabídková cena Nabídku jednotkové ceny, bez DPH, pro dodávku silové elektřiny realizovanou v letech 2011 a 2012, předloží uchazeči v této struktuře: OPM Pražský hrad (jednoduchý jednotarif) dodávka elektřiny Kč/MWh OPM zámek Lány (jednoduchý dvoutarif) dodávka elektřiny ve vysokém tarifu Kč/MWh dodávka elektřiny v nízkém tarifu Kč/MWh vysoký tarif (VT) platnost denně od 06:00 do 22:00 hodin platného času nízký tarif (NT) platnost denně od 22:00 do 06:00 hodin platného času 8. Kritérium hodnocení nabídek Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Rozhodující pro posuzování je nabídková cena bez DPH. Nabídková cena veřejné zakázky bude stanovena jako součet nabízené ceny za dodávku elektřiny v roce 2011 a nabízené ceny za dodávku elektřiny v roce Pro výpočet ceny dodávky budou, pro oba roky, použity odběrové diagramy skutečných odběrů Pražský hrad a zámek Lány v období 08/2009 až 07/2010. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě předložených nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že sestaví pořadí od prvního k poslednímu, přičemž první v pořadí bude uchazeč s nejnižší nabízenou cenou. Nabídka uchazeče s touto nejnižší cenou bude označena jako nejvýhodnější. 9. Obchodní podmínky dodávky 9.1 Platební podmínky Dodržení níže uvedených platebních podmínek je pro dodavatele uchazeče závazné: 7

8 fakturace za dodanou a odebranou elektřinu bude probíhat měsíčně. Fakturačním obdobím je období od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, dodavatel uchazeč může požadovat v průběhu fakturačního období zálohu za dodanou a odebranou elektřinu. Pokud bude dodavatel uchazeč zálohu požadovat, souhlasí zadavatel se zálohou ve výši do 50 % předpokládaného odběru elektřiny v daném měsíci, splatnost faktur, případně zálohových faktur, bude minimálně 30 dnů ode dne jejich doručení zadavateli, veškeré platby budou prováděny pouze bezhotovostním převodem z účtu zadavatele. 9.2 Smluvní hodnoty odběru elektřiny Uchazeč předloží závazné podmínky pro stanovení smluvních hodnot odběru elektřiny. Tyto podmínky budou obsahovat postup řešení pro případy, kdy zadavatel smluvní hodnoty nedodrží. Požadavkem zadavatele je, aby nedodržení smluvních hodnot nemělo vliv na cenu elektřiny. 9.3 Další požadavky zadavatele dodavatel uchazeč jmenuje svého individuálního obchodního zástupce pro zajištění obchodního kontaktu se zadavatelem, který bude zadavateli operativně k dispozici k řešení případných problémů spojených s odběrem elektřiny, tento obchodní zástupce bude v oblasti odběru elektřiny poskytovat zadavateli bezplatné poradenství, zadavatel souhlasí s doplněním této nabídky o další podmínky a služby uchazeče, které tento chce nebo je schopen nabídnout nebo pro zadavatele zajistit. 10. Návrh smlouvy Součástí předložené nabídky bude návrh smlouvy o dodávce elektřiny (v tomto odstavci dále jen smlouvy) vypracovaný uchazečem, který bude odpovídat požadavkům této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí také splňovat všechny náležitosti stanovené Zákonem a zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon a musí být podepsán statutárním zástupcem uchazeče. Předložený návrh smlouvy bude obsahovat též právo zadavatele na jednostrannou výpověď této smlouvy. Toto právo bude moci zadavatel využít pouze v případě, že cena pro rok 2012, sjednaná ve smlouvě, bude vyšší, než cena obvyklá. V tomto případě, nejpozději však do 30. září 2011, vyzve zadavatel uchazeče ke snížení ceny pro rok 2012, a to pod úroveň ceny obvyklé. K úpravě ceny poskytne zadavatel dodavateli uchazeči nejméně 14 dnů, počítáno ode dne odeslání výzvy. Neupraví li dodavatel uchazeč cenu pro rok 2012 tak, aby byla pod úrovní ceny obvyklé, má zadavatel právo smlouvu vypovědět, a to výpovědí k 31. prosinci 2011, odeslanou dodavateli uchazeči nejpozději do 31. října Cena obvyklá bude stanovena vynásobením ceny sjednané ve smlouvě pro rok 2011 a indexem růstu ceny na Pražské energetické burze (PXE). Tento cenový index bude podílem ceny produktu P PXE CZ BL CAL 12 (ke dni 15. září 2011) a ceny produktu P PXE CZ BL CAL 11 (ke dni 15. září 2010). 11. Forma a obsah nabídky Předložená nabídka bude předložena ve formě strukturované nabídky a musí obsahovat: 1. krycí list nabídky, obsah předkládaných dokladů 8

9 2. strukturovanou nabídku včetně příloh s dokumenty, které prokazují: splnění základních kvalifikačních předpokladů splnění profesních kvalifikačních předpokladů splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů splnění technických kvalifikačních předpokladů 3. návrh smlouvy o dodávce elektřiny Podklad pro zpracování strukturované nabídky je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Předložená nabídka, včetně všech příloh a dokumentů, bude zpracována v českém jazyce, v písemné podobě, v jednom originálním výtisku a v jedné kopii. Přílohou originálu i kopie bude elektronická verze nabídky umístěná na nosiči CD ROM, na kterém budou umístěna kompletní data předávaná v písemné podobě nabídky. V elektronické podobě mohou být použity pouze soubory ve standardních formátech *.doc, *.xls a *.pdf. Předávaná verze nabídky bude označena na své titulní straně zřetelným nápisem buď ORIGINÁL nebo KOPIE. Obě tyto verze pak budou umístěny do jedné, společné obálky, která bude předána jako nabídka uchazeče o tuto veřejnou zakázku. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat. Podpis bude umístěn na krycím listu nabídky. 12. Způsob podání nabídky Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Lhůta pro podání nabídky končí a musí být doručena na adresu zadavatele ve čtvrtek 4. listopadu 2010 v 16:00 hodin Správa Pražského hradu, Praha 1 Hrad buď provozovatelem poštovních služeb (podle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) nebo lze nabídku doručit osobně do podatelny zadavatele, na stejné adrese (vstup z 3. nádvoří do Nového paláce vchod pod balkonem), a to v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin, v poslední den lhůty pro podání nabídky od 8:00 do 10:00 hodin. Nabídky bude přebírat paní Jaroslava Krčílková nebo paní Květoslava Hronová (tel.: , E mail: Nabídka bude podána písemně (v originále, kopii a elektronické kopii na CD ROM) v jedné, řádně uzavřené obálce. V místě uzavření bude obálka přelepena a opatřená razítky případně i podpisem. Obálka bude zřetelně označena názvem veřejné zakázky: Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let 2011 a 2012 NEOTEVÍRAT Na obálce bude dále uvedena adresa, na kterou bude možno podanou nabídku uchazeče vrátit v případech stanovených Zákonem. Listy předkládané nabídky budou sešity nebo svázány provázkem, jehož volné konce budou přelepeny a přelep orazítkován tak, aby nebylo možně jednotlivé listy vyjmout nebo s nimi manipulovat. Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou v dolní části stránky. 9

10 13. Místo a termín otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s řádně doručenými nabídkami proběhne v pátek, 5. listopadu 2010 v 10:00 hodin, v zasedací místnosti Správy Pražského hradu, Praha 1 Hrad, vstup z 3. nádvoří do Nového paláce vchod pod balkonem. 14. Závěrečná ustanovení Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účasti v soutěži. O výsledcích soutěže budou uchazeči písemně informováni. S předloženými nabídkami a daty v nich uvedenými, se zadavatel zavazuje nakládat jako s materiály důvěrného charakteru. Kompletní zadávací dokumentace, včetně všech příloh, bude k dispozici na webových stránkách na adrese a to na základě žádosti kvalifikovaného uchazeče, kterou uplatní u konzultanta tohoto výběrového řízení. V Praze 31. srpna 2010 Přílohy: č. 1 vzor krycího listu č. 2 strukturovaná nabídka č. 3 přehled odběrných míst č. 4 informace o odběrných místech č. 5 roční hodinový diagram odběru elektřiny v odběrných místech v období od do

11 Vzor krycího listu příloha č. 1 11

12 Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let Uchazeč společnost: sídlo: IČ: DIČ: Statutární zástupce jméno: telefon: E mail: Obsah nabídky krycí list s obsahem nabídky strukturovaná nabídka prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů návrh smlouvy o dodávce elektřiny další přílohy Uchazeč tímto prohlašuje, že předkládaná nabídka obsahuje všechny údaje potřebné pro realizaci zakázky. Zároveň si je vědom závaznosti této nabídky po celou dobu zadávací lhůty i vlastního výběrového řízení. V., dne Podpisy osob, které jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem uchazeče: 12

13 Strukturovaná nabídka veřejné zakázky Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let příloha č. 2 13

14 1. Uchazeč 1.1 Právní subjekt společnost: sídlo: IČ: DIČ: 1.2 Statutární zástupce zapsaný v Obchodním rejstříku jako osoba oprávněná jednat za společnost jméno: funkce: telefon: E mail: 1.3 Zmocněný zástupce oprávněný jednat jménem uchazeče a činit závazná rozhodnutí v průběhu jednání jméno: funkce: telefon: E mail: 1.4 Korespondenční adresa na tuto adresu bude zasílána veškerá písemná korespondence společnost: jméno odpovědného zástupce: funkce odpovědného zástupce: ulice, číslo: PSČ, místo: na tuto adresu bude zasílána veškerá písemná korespondence E mail: Poznámka uchazeče: Není uvedena 2. Prohlášení uchazeče Uchazeč tímto prohlašuje, že se řádně seznámil s celou zadávací dokumentací veřejné zakázky Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let včetně jejích příloh, rozumí ji a poskytnuté informace považuje za dostatečné, aby mohl vypracovat svou závaznou nabídku, kterou tímto předkládá. Uchazeč prohlašuje, že jeho nabídka je, v souladu se zadávacími podmínkami, závazná do doby vyrozumění o vyřazení nabídky ze soutěže zaslané zadavatelem, nejdéle však do 31. prosince

15 Dále uchazeč prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že veškeré informace, které mu byly v průběhu zadávacího, případně i výběrového řízení poskytnuty, použije výhradně pro vypracování své nabídky, že tyto informace jsou důvěrného charakteru a podle toho s nimi uchazeč bude nakládat, nesdělí je dalším osobám a že je, po skončení tohoto výběrového řízení, znehodnotí. Poznámka uchazeče: Není uvedena 3. Předmět zakázky Nabídka uchazeče obsahuje nabídku na dodávku elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku pro odběrná místa OPM číslo OPM EAN Pražský hrad PRE zámek Lány ČEZ Poznámka uchazeče: Není uvedena 4. Doba plnění dodávky Dodávka elektřiny bude realizována v období: od 1. ledna :00 hodin do 31. prosince :00 hodin Poznámka uchazeče: Není uvedena 5. Kvalifikační předpoklady uchazeče Uchazeč prokazuje své kvalifikační předpoklady předložením následujících dokumentů: 5.1 Základní kvalifikační předpoklady dokumenty stanovené 53 Zákona příloha č Profesní kvalifikační předpoklady výpis Obchodního rejstříku příloha č... licence na obchod s elektřinou, v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů příloha č... registraci do systému operátora trhu (CS OTE) a smlouvu o zúčtování odchylek uzavřenou s operátorem trhu (OTE, a. s.) příloha č Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady čestné prohlášení o celkovém obratu uchazeče v oblasti obchodu s elektřinou za období let 2008 a 2009 včetně předpokládaného obratu za rok 2010 příloha č... kopii pojistné smlouvy uzavřené mezi uchazečem a pojistným ústavem, ve které je předmětem smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě příloha č... 15

16 5.4 Technické kvalifikační předpoklady soupis vybraných významných odběratelů, kterým, v letech 2008, 2009 a 2010, zajišťoval nebo zajišťuje dodávky silové elektřiny v nejméně podobném nebo větším rozsahu. V seznamu je uvedeno nejméně 10 zákazníků s minimální dodávkou silové elektřiny ve výši 10 GWh/rok, charakteru podobného této zakázce příloha č... přehled celkové roční dodávky silové elektřiny konečným zákazníkům v letech 2008 a 2009 spolu s odhadem dodávky silové elektřiny pro rok 2010 příloha č Další kvalifikační předpoklady Nejsou uvedeny 6. Kritéria veřejné zakázky Uchazeč prohlašuje, že si při sestavování této nabídky plně uvědomoval, že jediným hodnotícím kritériem, podle kterého budou předložené nabídky uchazečů vyhodnoceny, je celková nabídková cena. Celková nabídková cena bude stanovena jako součet nabízené ceny za dodávku elektřiny v roce 2011 a nabízené ceny za dodávku elektřiny v roce Podmínky zadávacího řízení Uchazeč prohlašuje, že plně respektuje a přistupuje na všechny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Poznámka uchazeče: Není uvedena 8. Cenová nabídka Uchazeč předkládá následující ceny, bez DPH, za dodávku silové elektřiny pro odběrná a předací místa Pražský hrad (jednoduchý jednotarif) rok cena Jednotka 2011 [Kč/MWh] 2012 [Kč/MWh] Zámek Lány (jednoduchý dvoutarif) rok cena VT cena NT jednotka 2011 [Kč/MWh] 2012 [Kč/MWh] vysoký tarif (VT) platnost denně od 06:00 do 22:00 hodin platného času nízký tarif (NT) platnost denně od 22:00 do 06:00 hodin platného času 16

17 Poznámka uchazeče: Není uvedena 9. Obchodní podmínky dodávky Uchazeč předkládá tyto závazné podmínky dodávky silové elektřiny: 9.1 Smluvní hodnoty odběru elektřiny stanovení smluvních hodnot odběru elektřiny Poznámka uchazeče: Nejsou uvedeny postup vyhodnocení smluvních hodnot v případech, kdy dojde k jejich nedodržení Poznámka uchazeče: Není uveden 9.2 Platební podmínky splatnost řádně vystavených faktur za dodávku silové elektřiny bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli Poznámka uchazeče: Není uvedena na dodanou silovou elektřinu žadatel: požaduje v průběhu fakturačního období jednu zálohovou platbu ve výši 50 % předpokládané spotřeby, splatnou do 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli nepožaduje zálohovou platbu 9.3 Zvláštní závazky uchazeče pro zajištění obchodního kontaktu se zadavatelem jmenuje uchazeč individuálního obchodního zástupce, který bude zadavateli operativně k dispozici k řešení případných problémů spojených s odběrem elektřiny obchodní zástupce bude v oblasti odběru elektřiny poskytovat zadavateli bezplatné poradenství uchazeč doplňuje tuto nabídku o další podmínky a služby: nejsou nabízeny další služby Poznámka uchazeče: Není uvedena 10. Návrh smlouvy jako přílohu č. předkládá uchazeč vlastní návrh smlouvy o dodávce elektřiny, který je úplný a zcela odpovídá podmínkám a požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci v předloženém návrhu smlouvy uchazeč akceptuje právo její jednostranné výpovědi zadavatelem, a to za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci Poznámka uchazeče: Není uvedena 11. Jiná sdělení uchazeče Nejsou uvedena 17

18 12. Autorizace nabídky Uchazeč předkládá zadavateli této veřejné zakázky tuto nabídku s vědomím všech povinností a závazků z ní vyplývajících. V., dne Podpisy statutárního zástupce/ statutárních zástupců jméno: funkce: podpis: jméno: funkce: podpis: Přílohy: viz text Další přílohy: nejsou 18

19 Pokyny pro práci s textem strukturované nabídky Text strukturované nabídky je realizován v prostředí MS Word a ve stejném prostředí formátu bude strukturovaná nabídka předána zpět zadavateli při jejím předání v elektronické podobě. V textu je možno provádět tyto volby, úpravy a doplnění: v místech k tomu určených provést volbu z navrhovaných možností NE, NEPLATNÉ ANO, PLATNÉ x doplnit text podle uvážení uchazeče doplnit o přílohy podle uvážení uchazeče Předložený text je možno měnit podle potřeby a uvážení uchazeče zejména v případech, kdy tento text zcela nevyjadřuje jeho myšlenku, požadavek, návrh nebo nabídku. Text strukturované nabídky doplňte odkazem na příslušný odstavec nebo volným texte ve zvláštní příloze. V případě, že si nejste jisti při práci s navrženým textem, při jeho vyplňování nebo jiných potížích s ním, kontaktujte některého z konzultantů. 19

20 Přehled odběrných míst příloha č. 3 20

Správa Pražského hradu

Správa Pražského hradu Správa Pražského hradu příspěvková organizace Hrad 1 119 08 Praha 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky zadávané v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách Dodávka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb.

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje zakázku Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

"Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany"

Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 18.3.2013 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: Zadavatel:

pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: Zadavatel: Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: MONITORING MÉDIÍ PRO POTŘEBY MŠMT Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Město Verneřice. Mírové náměstí 138, podává výzvu k podání nabídky

Město Verneřice. Mírové náměstí 138, podává výzvu k podání nabídky Město Verneřice Mírové náměstí 138, 407 25 podává výzvu k podání nabídky Název akce : Zajištění zimní údržby místních komunikací v zimním období 2012-2013 1.Podmínky zadání zakázky 1.1. Vymezení předmětu

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRAZE Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 IČ: 00022179 Zastoupený: RNDr. Miroslav Procházka, CSc. Pověřená osoba pro organizační zajištění

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na zpracovatele ÚZEMNÍHO PLÁNU BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY Číísl lo zakázky::vz//2012//2//01 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Mnichovice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Mnichovice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ (zakázka na stavební práce do 10 mil. Kč bez DPH) 1. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Košetice, zastoupena starostkou obce

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení Zámecké regionální centrum Sloupno Článek 1 Identifikační údaje veřejného zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona č.137/2006 Sb.) Název veřejného

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Veliš Veliš 1 257 06 Louňovice pod Blaníkem IČ 00 232 921 statutární zástupce: Petr Mach, starosta tel.: 603

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka elektřiny pro odběrná místa Národního muzea na území ČR v roce 2009

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka elektřiny pro odběrná místa Národního muzea na území ČR v roce 2009 NÁRODNÍ MUZEUM příspěvková organizace Václavské náměstí 1700/68 115 79 PRAHA 1 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21, písm.

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

Revitalizace dětského hřiště MŠ Křinec

Revitalizace dětského hřiště MŠ Křinec Městys Křinec IČ: 00239364, Náměstí 25, 289 33 Křinec zastoupený starostou městyse Milanem Mocem (dále jen zadávající) vypisuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně Zadávací dokumentace (zakázka na služby malého rozsahu ZMR 2. kategorie) I. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Studená,

Více

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Stavební úpravy sálu brachyterapie

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

1) Název zakázky. Město Rousínov, odkanalizování m.č. Vítovice realizační projektová dokumentace

1) Název zakázky. Město Rousínov, odkanalizování m.č. Vítovice realizační projektová dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na služby Ve smyslu 6 zákona

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více