Správa Pražského hradu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa Pražského hradu"

Transkript

1 Správa Pražského hradu příspěvková organizace Hrad Praha 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky zadávané v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let

2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let Zadávací dokumentace slouží jako podklad pro zpracování a podání nabídky jednotlivými uchazeči o veřejnou zakázku v rámci otevřeného řízeni podle ustanovení 27 zákona č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách, dále jen Zákon. Oznámení zadávacího řízení bylo zveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne.. pod evidenčním číslem Práva a povinnosti uchazeče a zadavatele i další podmínky, neuvedené v této dokumentaci, se řídí výše uvedeným Zákonem. 1. Identifikační údaje zadavatele 1.1 Zadavatel Správa Pražského hradu sídlo: Praha 1 Hrad, PSČ IČ: DIČ: CZ zastoupený: Ing. Ivo Velíškem, CSc 1.2 Kontaktní osoba zadavatele Správa Pražského hradu, Praha 1 Hrad jméno: Mgr. Martina Jandová, ředitelka právního odboru telefon: fax: E mail: 1.3 konzultant jméno: Ing. Ondřej Fraňo telefon: fax: E mail: Jméno: Vladimír Matuna, soudní znalec oboru elektrotechnika telefon: E mail: Vzhledem k tomu, že zadavatel pověřil konzultanta k provedení zadávacího řízení této veřejné zakázky, uplatní uchazeč veškeré své požadavky na zadavatele prostřednictvím konzultanta. 2

3 2. Úvod Správa Pražského hradu, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, byla zřízena k 1. květnu 1993 k plnění úkolů spojených s poskytováním servisu Kanceláři prezidenta republiky a k péči o areály Pražského hradu a zámku v Lánech a k zajištění jejich provozu, včetně služeb spojených s turistickým ruchem. Mezi její základní činnosti tak patří též zajištění potřebných energií a technického servisu pro bezproblémový provoz Kanceláře prezidenta republiky, významné kulturní a společenské aktivity a uspokojování mnohostranných zájmů návštěvníků Pražského hradu z řad občanů České republiky i široké světové veřejnosti. Správa Pražského hradu, jako zadavatel této veřejné zakázky, prohlašuje, že má, v návaznosti na výše uvedené skutečnosti, zájem o zajištění spolehlivé dodávky silové elektřiny pro obě odběrná místa Pražský hrad a zámek v Lánech, od jednoho vybraného uchazeče, a to za předpokladu nejnižší ceny a nejvýhodnějších podmínek dodávky, spolu se zabezpečením této dodávky v kvalitě nejvyšších standardů. Správa Pražského hradu konstatuje, že spotřeba elektřiny v jeho odběrných místech je v průběhu posledních let vcelku neměnná a stabilní a že velký podíl na odběru elektřiny má akumulační vytápění. 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky Předmětem této veřejně zakázky je dodávka elektřiny do odběrných a předacích míst (dále jen OPM) zadavatele. Dodávkou elektřiny je, v této zadávací dokumentaci, myšlena dodávka elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku. Období, na které je zajištění dodávky požadováno, je od 00:00 hodin dne 1. ledna 2011 do 24:00 hodin dne 31. prosince Dodávka elektřiny je míněna do následujících OPM zadavatele: OPM číslo OPM EAN roční odběr Pražský hrad PRE [MWh] zámek Lány ČEZ [MWh] 4. Doplňující informace Zadavatel má a k 1. lednu 2011 bude mít, uzavřenou Smlouvu o připojení a Smlouvu o distribuci s místně příslušným distributorem elektřiny. Na základě těchto smluvních ujednání má tak samostatně zajištěnu dopravu silové elektřiny, kterou od vybraného uchazeče nakoupí. Zadavatel, jako přílohu této zadávací dokumentace, přikládá historická data vývoje spotřeb elektřiny v jednotlivých OPM (Pražský hrad a zámek Lány). Podle příslušných ustanovení Zákona si může uchazeč, v případě potřeby, vyžádat další informace technického rázu, spojených s touto veřejnou zakázkou. Zadavatel dále upozorňuje na skutečnost, že v průběhu plnění smluvního ujednání může dojít k navýšení, případně i poklesu, objemu odebrané elektřiny, a to v závislosti na množství pořádaných akcí v průběhu let 2011 až

4 5. Kvalifikační požadavky kladené na uchazeče 5.1 Obecné požadavky Splnění kvalifikačních předpokladů uchazečem Kvalifikaci, která je předpokladem pro zařazení nabídky uchazeče do výběru dodavatele silové elektřiny zadavateli, splní uchazeč, který, ve smyslu ustanovení Zákona, prokáže splnění: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 Zákona profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 Zákona ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 Zákona technických kvalifikačních předpokladů podle 56 Zákona Prokázání splnění kvalifikace upravuje ustanovení 51 Zákona, a to následovně: v případě plnění prostřednictvím subdodavatele podle odst Zákona v případě společného plnění několika dodavateli podle odst. 5 a 6 51 Zákona v případě plnění zahraničním dodavatelem podle odst Zákona V případě prokazování kvalifikace formou seznamu kvalifikovaných dodavatelů, systémem certifikovaných dodavatelů nebo seznamem zahraničních dodavatelů řídí se uchazeč ustanoveními 125 až 143 Zákona. Pravost a stáří předkládaných dokladů doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, budou předloženy v originálech, nebo v jejich úředně ověřených kopiích, veškeré doklady, které pro splnění základních kvalifikačních předpokladů vyžadují čestné prohlášení uchazeče, budou podepsány osobou oprávněnou jednat za, nebo jménem uchazeče, nebo statutárním zástupcem uchazeče, v případě, že bude uchazeč zastupován osobou na základě udělené plné moci, musí být tato plná moc v originále nebo její úředně ověřené kopii přiložena k předkládané nabídce, předkládané listiny, prokazující splnění kvalifikačních předpokladů včetně výpisu z Obchodního rejstříku, nesmí být, vztaženo k poslednímu dni, kdy má být kvalifikační předpoklad splněn, straší 90 dnů, splnění kvalifikace musí uchazeč prokázat nejpozději dnem, který byl stanoven jako konec lhůty stanovený pro podání nabídek, dojde li ke změně kvalifikace uchazeče, řídí se jeho postu ustanovením 58 Zákona. 5.2 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady stanovené 53 Zákona, splňuje dodavatel uchazeč, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 4

5 b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde lí o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý čten statutárního orgánu této právnické osoby; podává li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právničil předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatřeni podle zvláštních právních předpisů, je li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Dodavatel uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v návaznosti na znění předchozího textu předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů písmeno a) a b) předchozího textu, b) potvrzeni příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení písmeno f) předchozího textu, c) potvrzeni příslušného orgánu či instituce písmeno h) předchozího textu, d) čestného prohlášeni písm. c) až e) a. g) a i) předchozího textu. 5.3 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů, v návaznosti na ustanovení 54 Zákona, prokáže uchazeč, předloží li: výpis z Obchodního rejstříku, platnou licenci na obchod s elektřinou vydanou Energetickým regulačním úřadem podle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších přepisů, platnou registraci do systému operátora trhu (CS OTE) a smlouvu o zúčtování odchylek uzavřenou s operátorem trhu (OTE, a. s.) 5

6 5.4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, v návaznosti na ustanovení 55 Zákona, prokáže uchazeč, předloží li: čestné prohlášení o celkovém obratu uchazeče v oblasti obchodu s elektřinou za období let 2008 a 2009 včetně předpokládaného obratu za rok Minimální výše ročního obratu za uzavřené účetní období v těchto letech požadovaná žadatelem je 400 mil. Kč, kopii pojistné smlouvy uzavřené mezi uchazečem a pojistným ústavem, ve které je předmětem smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě. Minimální výše pojistné částky požadovaná žadatelem je 50 mil. Kč, 5.5 Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů, v návaznosti na ustanovení 56 Zákona, prokáže uchazeč, předloží li formou čestného prohlášení: soupis vybraných významných odběratelů, u kterých v letech 2008 a 2009 zajišťoval a v roce 2010 zajišťuje, nejméně podobný nebo větší rozsah dodávky silové elektřiny. Žadatel požaduje uvést alespoň 10 zákazníků s minimální dodávkou silové elektřiny ve výši 10 GWh/rok, realizovanou za srovnatelných podmínek, uvedených v této veřejné zakázce. U těchto zákazníků uvede uskutečněný objem dodávky (v MWh) spolu s dobou plnění dodávky, přehled celkové roční dodávky silové elektřiny konečným zákazníkům uchazeče v letech 2008 a 2009 spolu s odhadem dodávky silové elektřiny pro rok 2010, vycházející z uzavřených kontraktů. Minimální výše roční dodávky silové elektřiny konečným zákazníkům požadovaná žadatelem je 300 GWh/rok. 5.6 Vyloučení uchazeče Ze soutěže bude ihned vyloučen účastník, který, v návaznosti na výše uvedené podmínky soutěže,: dodal konečným zákazníkům v letech 2008 a 2009 méně než 300 GWh/rok, jehož roční obrat v obchodu se silovou elektřinou, dodanou konečným zákazníkům v letech 2008 a 2009, dosáhl méně než 400 mil. Kč/rok, v letech 2008 a 2009 realizoval méně než 10 zakázek srovnatelných s podmínkami zadání této veřejné zakázky, 6. Podmínky výběrového řízení 1. Účastí v tomto výběrovém řízení bere uchazeč na vědomí, že veškeré informace, které mu budou v rámci výběrového poskytnuty nebo které i jinak získá, jsou důvěrného charakteru a může je použít pouze za účelem vypracování nabídky v rámci tohoto výběrového řízení. Uchazeč se dále zavazuje, že získané informace nesdělí dalším osobám a po ukončení tohoto výběrového řízení je zneplatní. 2. Závaznost předložené nabídky uchazeče musí být minimálně do 28. února Byla li nabídka uchazeče ze soutěže vyřazena, pozbývá pro uchazeče závaznosti ihned po vyřazení. 6

7 3. Zadavatel si vyhrazuje právo: zrušit výběrové řízení v návaznosti na ustanovení 84 Zákona, vyzvat uchazeče k podání vysvětlení nabídky před dokončením hodnocení soutěže, změnit nebo upřesnit návrh smlouvy, který je součástí nejvýhodnější nabídky, nebo požadovat vypracování nového návrhu smlouvy, při zachování všech parametrů nabídky, případně vypracovat vlastní návrh smlouvy, ověřit jakýkoliv údaj nebo informaci, kterou uchazeč v nabídce uvede, nevrátit uchazečům zaslané nabídky 4. zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky. 5. Nebude li dohodnuto jinak, je místem pro obchodní jednání stanovena jednací místnost na adrese Správa Pražského hradu, Pražský hrad, Praha 1 (vchod z 3. nádvoří pod balkonem). 6. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a jejich poskytnutí se řídí ustanoveními Zákona. Kontaktní adresa pro vyžádání dodatečných informací je: Ing. Ondřej Fraňo, Žežice 124, Příbram, telefon , E mail Žádost o dodatečné informace musí být podána písemnou formou. 7. Nabídková cena Nabídku jednotkové ceny, bez DPH, pro dodávku silové elektřiny realizovanou v letech 2011 a 2012, předloží uchazeči v této struktuře: OPM Pražský hrad (jednoduchý jednotarif) dodávka elektřiny Kč/MWh OPM zámek Lány (jednoduchý dvoutarif) dodávka elektřiny ve vysokém tarifu Kč/MWh dodávka elektřiny v nízkém tarifu Kč/MWh vysoký tarif (VT) platnost denně od 06:00 do 22:00 hodin platného času nízký tarif (NT) platnost denně od 22:00 do 06:00 hodin platného času 8. Kritérium hodnocení nabídek Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Rozhodující pro posuzování je nabídková cena bez DPH. Nabídková cena veřejné zakázky bude stanovena jako součet nabízené ceny za dodávku elektřiny v roce 2011 a nabízené ceny za dodávku elektřiny v roce Pro výpočet ceny dodávky budou, pro oba roky, použity odběrové diagramy skutečných odběrů Pražský hrad a zámek Lány v období 08/2009 až 07/2010. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě předložených nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že sestaví pořadí od prvního k poslednímu, přičemž první v pořadí bude uchazeč s nejnižší nabízenou cenou. Nabídka uchazeče s touto nejnižší cenou bude označena jako nejvýhodnější. 9. Obchodní podmínky dodávky 9.1 Platební podmínky Dodržení níže uvedených platebních podmínek je pro dodavatele uchazeče závazné: 7

8 fakturace za dodanou a odebranou elektřinu bude probíhat měsíčně. Fakturačním obdobím je období od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, dodavatel uchazeč může požadovat v průběhu fakturačního období zálohu za dodanou a odebranou elektřinu. Pokud bude dodavatel uchazeč zálohu požadovat, souhlasí zadavatel se zálohou ve výši do 50 % předpokládaného odběru elektřiny v daném měsíci, splatnost faktur, případně zálohových faktur, bude minimálně 30 dnů ode dne jejich doručení zadavateli, veškeré platby budou prováděny pouze bezhotovostním převodem z účtu zadavatele. 9.2 Smluvní hodnoty odběru elektřiny Uchazeč předloží závazné podmínky pro stanovení smluvních hodnot odběru elektřiny. Tyto podmínky budou obsahovat postup řešení pro případy, kdy zadavatel smluvní hodnoty nedodrží. Požadavkem zadavatele je, aby nedodržení smluvních hodnot nemělo vliv na cenu elektřiny. 9.3 Další požadavky zadavatele dodavatel uchazeč jmenuje svého individuálního obchodního zástupce pro zajištění obchodního kontaktu se zadavatelem, který bude zadavateli operativně k dispozici k řešení případných problémů spojených s odběrem elektřiny, tento obchodní zástupce bude v oblasti odběru elektřiny poskytovat zadavateli bezplatné poradenství, zadavatel souhlasí s doplněním této nabídky o další podmínky a služby uchazeče, které tento chce nebo je schopen nabídnout nebo pro zadavatele zajistit. 10. Návrh smlouvy Součástí předložené nabídky bude návrh smlouvy o dodávce elektřiny (v tomto odstavci dále jen smlouvy) vypracovaný uchazečem, který bude odpovídat požadavkům této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí také splňovat všechny náležitosti stanovené Zákonem a zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon a musí být podepsán statutárním zástupcem uchazeče. Předložený návrh smlouvy bude obsahovat též právo zadavatele na jednostrannou výpověď této smlouvy. Toto právo bude moci zadavatel využít pouze v případě, že cena pro rok 2012, sjednaná ve smlouvě, bude vyšší, než cena obvyklá. V tomto případě, nejpozději však do 30. září 2011, vyzve zadavatel uchazeče ke snížení ceny pro rok 2012, a to pod úroveň ceny obvyklé. K úpravě ceny poskytne zadavatel dodavateli uchazeči nejméně 14 dnů, počítáno ode dne odeslání výzvy. Neupraví li dodavatel uchazeč cenu pro rok 2012 tak, aby byla pod úrovní ceny obvyklé, má zadavatel právo smlouvu vypovědět, a to výpovědí k 31. prosinci 2011, odeslanou dodavateli uchazeči nejpozději do 31. října Cena obvyklá bude stanovena vynásobením ceny sjednané ve smlouvě pro rok 2011 a indexem růstu ceny na Pražské energetické burze (PXE). Tento cenový index bude podílem ceny produktu P PXE CZ BL CAL 12 (ke dni 15. září 2011) a ceny produktu P PXE CZ BL CAL 11 (ke dni 15. září 2010). 11. Forma a obsah nabídky Předložená nabídka bude předložena ve formě strukturované nabídky a musí obsahovat: 1. krycí list nabídky, obsah předkládaných dokladů 8

9 2. strukturovanou nabídku včetně příloh s dokumenty, které prokazují: splnění základních kvalifikačních předpokladů splnění profesních kvalifikačních předpokladů splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů splnění technických kvalifikačních předpokladů 3. návrh smlouvy o dodávce elektřiny Podklad pro zpracování strukturované nabídky je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Předložená nabídka, včetně všech příloh a dokumentů, bude zpracována v českém jazyce, v písemné podobě, v jednom originálním výtisku a v jedné kopii. Přílohou originálu i kopie bude elektronická verze nabídky umístěná na nosiči CD ROM, na kterém budou umístěna kompletní data předávaná v písemné podobě nabídky. V elektronické podobě mohou být použity pouze soubory ve standardních formátech *.doc, *.xls a *.pdf. Předávaná verze nabídky bude označena na své titulní straně zřetelným nápisem buď ORIGINÁL nebo KOPIE. Obě tyto verze pak budou umístěny do jedné, společné obálky, která bude předána jako nabídka uchazeče o tuto veřejnou zakázku. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat. Podpis bude umístěn na krycím listu nabídky. 12. Způsob podání nabídky Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Lhůta pro podání nabídky končí a musí být doručena na adresu zadavatele ve čtvrtek 4. listopadu 2010 v 16:00 hodin Správa Pražského hradu, Praha 1 Hrad buď provozovatelem poštovních služeb (podle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) nebo lze nabídku doručit osobně do podatelny zadavatele, na stejné adrese (vstup z 3. nádvoří do Nového paláce vchod pod balkonem), a to v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin, v poslední den lhůty pro podání nabídky od 8:00 do 10:00 hodin. Nabídky bude přebírat paní Jaroslava Krčílková nebo paní Květoslava Hronová (tel.: , E mail: Nabídka bude podána písemně (v originále, kopii a elektronické kopii na CD ROM) v jedné, řádně uzavřené obálce. V místě uzavření bude obálka přelepena a opatřená razítky případně i podpisem. Obálka bude zřetelně označena názvem veřejné zakázky: Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let 2011 a 2012 NEOTEVÍRAT Na obálce bude dále uvedena adresa, na kterou bude možno podanou nabídku uchazeče vrátit v případech stanovených Zákonem. Listy předkládané nabídky budou sešity nebo svázány provázkem, jehož volné konce budou přelepeny a přelep orazítkován tak, aby nebylo možně jednotlivé listy vyjmout nebo s nimi manipulovat. Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou v dolní části stránky. 9

10 13. Místo a termín otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s řádně doručenými nabídkami proběhne v pátek, 5. listopadu 2010 v 10:00 hodin, v zasedací místnosti Správy Pražského hradu, Praha 1 Hrad, vstup z 3. nádvoří do Nového paláce vchod pod balkonem. 14. Závěrečná ustanovení Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účasti v soutěži. O výsledcích soutěže budou uchazeči písemně informováni. S předloženými nabídkami a daty v nich uvedenými, se zadavatel zavazuje nakládat jako s materiály důvěrného charakteru. Kompletní zadávací dokumentace, včetně všech příloh, bude k dispozici na webových stránkách na adrese a to na základě žádosti kvalifikovaného uchazeče, kterou uplatní u konzultanta tohoto výběrového řízení. V Praze 31. srpna 2010 Přílohy: č. 1 vzor krycího listu č. 2 strukturovaná nabídka č. 3 přehled odběrných míst č. 4 informace o odběrných místech č. 5 roční hodinový diagram odběru elektřiny v odběrných místech v období od do

11 Vzor krycího listu příloha č. 1 11

12 Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let Uchazeč společnost: sídlo: IČ: DIČ: Statutární zástupce jméno: telefon: E mail: Obsah nabídky krycí list s obsahem nabídky strukturovaná nabídka prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů návrh smlouvy o dodávce elektřiny další přílohy Uchazeč tímto prohlašuje, že předkládaná nabídka obsahuje všechny údaje potřebné pro realizaci zakázky. Zároveň si je vědom závaznosti této nabídky po celou dobu zadávací lhůty i vlastního výběrového řízení. V., dne Podpisy osob, které jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem uchazeče: 12

13 Strukturovaná nabídka veřejné zakázky Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let příloha č. 2 13

14 1. Uchazeč 1.1 Právní subjekt společnost: sídlo: IČ: DIČ: 1.2 Statutární zástupce zapsaný v Obchodním rejstříku jako osoba oprávněná jednat za společnost jméno: funkce: telefon: E mail: 1.3 Zmocněný zástupce oprávněný jednat jménem uchazeče a činit závazná rozhodnutí v průběhu jednání jméno: funkce: telefon: E mail: 1.4 Korespondenční adresa na tuto adresu bude zasílána veškerá písemná korespondence společnost: jméno odpovědného zástupce: funkce odpovědného zástupce: ulice, číslo: PSČ, místo: na tuto adresu bude zasílána veškerá písemná korespondence E mail: Poznámka uchazeče: Není uvedena 2. Prohlášení uchazeče Uchazeč tímto prohlašuje, že se řádně seznámil s celou zadávací dokumentací veřejné zakázky Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro období let včetně jejích příloh, rozumí ji a poskytnuté informace považuje za dostatečné, aby mohl vypracovat svou závaznou nabídku, kterou tímto předkládá. Uchazeč prohlašuje, že jeho nabídka je, v souladu se zadávacími podmínkami, závazná do doby vyrozumění o vyřazení nabídky ze soutěže zaslané zadavatelem, nejdéle však do 31. prosince

15 Dále uchazeč prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že veškeré informace, které mu byly v průběhu zadávacího, případně i výběrového řízení poskytnuty, použije výhradně pro vypracování své nabídky, že tyto informace jsou důvěrného charakteru a podle toho s nimi uchazeč bude nakládat, nesdělí je dalším osobám a že je, po skončení tohoto výběrového řízení, znehodnotí. Poznámka uchazeče: Není uvedena 3. Předmět zakázky Nabídka uchazeče obsahuje nabídku na dodávku elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku pro odběrná místa OPM číslo OPM EAN Pražský hrad PRE zámek Lány ČEZ Poznámka uchazeče: Není uvedena 4. Doba plnění dodávky Dodávka elektřiny bude realizována v období: od 1. ledna :00 hodin do 31. prosince :00 hodin Poznámka uchazeče: Není uvedena 5. Kvalifikační předpoklady uchazeče Uchazeč prokazuje své kvalifikační předpoklady předložením následujících dokumentů: 5.1 Základní kvalifikační předpoklady dokumenty stanovené 53 Zákona příloha č Profesní kvalifikační předpoklady výpis Obchodního rejstříku příloha č... licence na obchod s elektřinou, v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů příloha č... registraci do systému operátora trhu (CS OTE) a smlouvu o zúčtování odchylek uzavřenou s operátorem trhu (OTE, a. s.) příloha č Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady čestné prohlášení o celkovém obratu uchazeče v oblasti obchodu s elektřinou za období let 2008 a 2009 včetně předpokládaného obratu za rok 2010 příloha č... kopii pojistné smlouvy uzavřené mezi uchazečem a pojistným ústavem, ve které je předmětem smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě příloha č... 15

16 5.4 Technické kvalifikační předpoklady soupis vybraných významných odběratelů, kterým, v letech 2008, 2009 a 2010, zajišťoval nebo zajišťuje dodávky silové elektřiny v nejméně podobném nebo větším rozsahu. V seznamu je uvedeno nejméně 10 zákazníků s minimální dodávkou silové elektřiny ve výši 10 GWh/rok, charakteru podobného této zakázce příloha č... přehled celkové roční dodávky silové elektřiny konečným zákazníkům v letech 2008 a 2009 spolu s odhadem dodávky silové elektřiny pro rok 2010 příloha č Další kvalifikační předpoklady Nejsou uvedeny 6. Kritéria veřejné zakázky Uchazeč prohlašuje, že si při sestavování této nabídky plně uvědomoval, že jediným hodnotícím kritériem, podle kterého budou předložené nabídky uchazečů vyhodnoceny, je celková nabídková cena. Celková nabídková cena bude stanovena jako součet nabízené ceny za dodávku elektřiny v roce 2011 a nabízené ceny za dodávku elektřiny v roce Podmínky zadávacího řízení Uchazeč prohlašuje, že plně respektuje a přistupuje na všechny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Poznámka uchazeče: Není uvedena 8. Cenová nabídka Uchazeč předkládá následující ceny, bez DPH, za dodávku silové elektřiny pro odběrná a předací místa Pražský hrad (jednoduchý jednotarif) rok cena Jednotka 2011 [Kč/MWh] 2012 [Kč/MWh] Zámek Lány (jednoduchý dvoutarif) rok cena VT cena NT jednotka 2011 [Kč/MWh] 2012 [Kč/MWh] vysoký tarif (VT) platnost denně od 06:00 do 22:00 hodin platného času nízký tarif (NT) platnost denně od 22:00 do 06:00 hodin platného času 16

17 Poznámka uchazeče: Není uvedena 9. Obchodní podmínky dodávky Uchazeč předkládá tyto závazné podmínky dodávky silové elektřiny: 9.1 Smluvní hodnoty odběru elektřiny stanovení smluvních hodnot odběru elektřiny Poznámka uchazeče: Nejsou uvedeny postup vyhodnocení smluvních hodnot v případech, kdy dojde k jejich nedodržení Poznámka uchazeče: Není uveden 9.2 Platební podmínky splatnost řádně vystavených faktur za dodávku silové elektřiny bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli Poznámka uchazeče: Není uvedena na dodanou silovou elektřinu žadatel: požaduje v průběhu fakturačního období jednu zálohovou platbu ve výši 50 % předpokládané spotřeby, splatnou do 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli nepožaduje zálohovou platbu 9.3 Zvláštní závazky uchazeče pro zajištění obchodního kontaktu se zadavatelem jmenuje uchazeč individuálního obchodního zástupce, který bude zadavateli operativně k dispozici k řešení případných problémů spojených s odběrem elektřiny obchodní zástupce bude v oblasti odběru elektřiny poskytovat zadavateli bezplatné poradenství uchazeč doplňuje tuto nabídku o další podmínky a služby: nejsou nabízeny další služby Poznámka uchazeče: Není uvedena 10. Návrh smlouvy jako přílohu č. předkládá uchazeč vlastní návrh smlouvy o dodávce elektřiny, který je úplný a zcela odpovídá podmínkám a požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci v předloženém návrhu smlouvy uchazeč akceptuje právo její jednostranné výpovědi zadavatelem, a to za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci Poznámka uchazeče: Není uvedena 11. Jiná sdělení uchazeče Nejsou uvedena 17

18 12. Autorizace nabídky Uchazeč předkládá zadavateli této veřejné zakázky tuto nabídku s vědomím všech povinností a závazků z ní vyplývajících. V., dne Podpisy statutárního zástupce/ statutárních zástupců jméno: funkce: podpis: jméno: funkce: podpis: Přílohy: viz text Další přílohy: nejsou 18

19 Pokyny pro práci s textem strukturované nabídky Text strukturované nabídky je realizován v prostředí MS Word a ve stejném prostředí formátu bude strukturovaná nabídka předána zpět zadavateli při jejím předání v elektronické podobě. V textu je možno provádět tyto volby, úpravy a doplnění: v místech k tomu určených provést volbu z navrhovaných možností NE, NEPLATNÉ ANO, PLATNÉ x doplnit text podle uvážení uchazeče doplnit o přílohy podle uvážení uchazeče Předložený text je možno měnit podle potřeby a uvážení uchazeče zejména v případech, kdy tento text zcela nevyjadřuje jeho myšlenku, požadavek, návrh nebo nabídku. Text strukturované nabídky doplňte odkazem na příslušný odstavec nebo volným texte ve zvláštní příloze. V případě, že si nejste jisti při práci s navrženým textem, při jeho vyplňování nebo jiných potížích s ním, kontaktujte některého z konzultantů. 19

20 Přehled odběrných míst příloha č. 3 20

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

Úvěrový rámec do výše 50 mil. Kč pro akci Energoblok Bouzov

Úvěrový rámec do výše 50 mil. Kč pro akci Energoblok Bouzov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PRO JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM 29 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝVH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová Mgr. Martin Bílý Mgr. Petra Vrábliková Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová Mgr. Miroslav Šianský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více