ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných povolenek v souvislosti s modernizací postupů výroby elektřiny, kterou oznámila Česká republika Pouze české znění je závazné CS CS

2 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných povolenek v souvislosti s modernizací postupů výroby elektřiny, kterou oznámila Česká republika Pouze české znění je závazné EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES 1 (dále jen směrnice ), a zejména na čl. 10c odst. 6 uvedené směrnice, vzhledem k těmto důvodům: (1) Článek 10c směrnice umožňuje způsobilým členským státům stanovit přechodné přidělování bezplatných povolenek na emise zařízením na výrobu elektřiny. (2) Pro provozovatele v odvětví výroby elektřiny je od roku 2013 pravidlem přidělovat povolenky dražením. Za účelem modernizace svých elektroenergetických soustav však členské státy, jež jsou způsobilé k využívání možnosti podle článku 10c směrnice, mohou v období přechodně poskytnout povolenky těmto provozovatelům bezplatně. Tyto povolenky se odečtou od množství, které by daný členský stát jinak vydražil podle čl. 10 odst. 2 směrnice. Hodnota odpovídajících bezplatně přidělených povolenek na emise musí být poté použita k financování investic do vybavení a modernizace infrastruktury, čistých technologií a na diverzifikaci skladby energie a energetických dodávek. (3) Žádost České republiky byla podle čl. 10c odst. 5 směrnice oznámena Komisi dopisem ze dne 29. září Česká republika předložila dodatečné informace, když odpovědí na otázky Komise dokončila oznámený plán v dopisu ze dne 16. ledna 2012, a v dopisu ze dne 21. června 2012 zaevidovaným dne 26. června (4) Žádost České republiky, která zahrnuje celkové maximální množství povolenek navržených k přidělení zařízením podle článku 10c v průběhu období , byla posouzena podle kritérií stanovených v článku 10c směrnice a přihlédlo se i ke sdělení Komise Pokyny k dobrovolnému uplatňování článku 10c 1 Úř. věst. L 275, , s. 32. CS 2 CS

3 směrnice 2003/87/ES 2 (dále jen sdělení ) a k rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2011 o pokynech týkajících se metody přechodného přidělování bezplatných povolenek na emise zařízením na výrobu elektřiny podle čl. 10c odst. 3 směrnice 2003/87/ES 3 (dále jen rozhodnutí ). (5) V souladu s čl. 10c odst. 1 písm. c) bylo v roce 2006 v České republice vyrobeno více než 30 % elektřiny z jednoho typu fosilních paliv a hrubý domácí produkt na obyvatele vyjádřený v tržních cenách nepřesáhl 50 % průměrného HDP na obyvatele Unie vyjádřeného v tržních cenách. Česká republika proto smí využít možnost stanovenou v článku 10c směrnice. (6) Spolu se žádostí poskytly české orgány seznam 81 zařízení na výrobu elektřiny, která byla v provozu k 31. prosinci 2008, a uvedly i jedno zařízení na výrobu elektřiny, u něhož byl k témuž dni fyzicky zahájen investiční proces. České orgány poskytly podložené důkazy, z nichž vyplývá, že výstavba tohoto zařízení byla skutečně zahájena před 31. prosincem 2008, čímž prokázaly, že dané investiční rozhodnutí nebylo ovlivněno možností získat příděl bezplatných povolenek na emise. Z tohoto důvodu Komise považuje všechna zařízení uvedená v žádosti České republiky za způsobilá pro získání bezplatných povolenek podle článku 10c směrnice. (7) Přidělování povolenek zařízením na seznamu se uskuteční v souladu s požadavky čl. 10c odst. 3 směrnice a s požadavky rozhodnutí, zejména jeho článku 1. (8) Součástí národního plánu navrženého Českou republikou jsou investice do vybavení a modernizace infrastruktury a do čistých technologií, jakož i diverzifikace skladby energie a energetických dodávek. Navrhované investice byly provedeny od 25. června 2009 nebo se uskuteční v budoucnosti. Investice zahrnuté do národního plánu České republiky splňují požadavky čl. 10c odst. 1 a jsou v rámci možností slučitelné se zásadami stanovenými v bodě 23 sdělení. Jsou tudíž způsobilé pro financování v hodnotě povolenek přidělovaných podle článku 10c. (9) S ohledem na cíl článku 10c směrnice, jímž je modernizace odvětví výroby elektřiny, musí být hodnota povolenek poskytnutých podle čl. 10c odst. 1 použita na investice, které přinášejí v daném ohledu přidanou hodnotu. Proto by se neměla použít ke zvýšení kapacity pro výrobu elektřiny za účelem uspokojení rostoucí poptávky na trhu. K investicím, jež se uskutečnily s cílem sladit nabídku elektřiny s poptávkou, by došlo nezávisle na přidělování podle článku 10c. Jsou-li nové kapacity pro výrobu elektřiny financovány z hodnoty bezplatných povolenek na emise poskytnutých podle čl. 10c odst. 1, musí být přidaná hodnota ve smyslu modernizace požadované podle článku 10c zajištěna prostřednictvím přiměřeného a včasného vyřazení stávajících méně účinných kapacit pro výrobu elektřiny z provozu. Česká republika ve své žádosti potvrdila, že pokud investice vede v zařízení ke zvýšení kapacity pro výroby elektřiny, dotčený provozovatel se musí pod hrozbou sankcí zavázat, že do jednoho roku začne kapacitu vyřazovat v rovnocenném rozsahu a tento proces dokončí do dvou let po uvedení nové kapacity do provozu. Ve výjimečných případech by stará kapacita mohla být zachována jako záloha pro výrobu elektřiny, s tím, že by byla odpojena od přísunu paliva i rozvodné sítě, a zároveň by bylo zajištěno, že nová a stará kapacita nemůže být v provozu současně. 2 3 Úř. věst. C 99, , s. 9. K(2011) 1983 v konečném znění. CS 3 CS

4 (10) Komise rovněž prozkoumala ustanovení o kontrole a prosazování plánovaných investic. Česká republika zejména navrhuje vydávat povolenky provozovateli, pouze pokud provozovatel příslušnému orgánu uspokojivě prokáže ve zprávě předložené do 30. listopadu každého roku, že investice byla skutečně provedena. Zpozdí-li se investice až o dva roky, povolenky se vydají, pokud se prokáže, že investice byla provedena v příslušném časovém rámci, ovšem nejpozději do 31. prosince Povolenky nevydané provozovateli budou vydraženy v souladu s čl. 10 odst. 1 a 4 směrnice. (11) Aby bylo možné určit, že hodnota bezplatných povolenek na emise poskytnutých podle článku 10c odpovídá výši investic uvedených v národním plánu, použila Česká republika ve své žádosti hodnoty stanovené v příloze VI sdělení. Česká republika nicméně zastává názor, že liší-li se tržní hodnota povolenek stanovená v příloze VI sdělení výrazně od jejich převládající tržní hodnoty, měla by být k určení, zda výše povolenek odpovídá hodnotě investic, použita jiná tržní hodnota. Proto v případech, kdy se tržní hodnota stanovená v příloze VI sdělení odchyluje o více než 10 % od referenční tržní hodnoty, navrhuje Česká republika použít referenční tržní hodnotu. Referenční tržní hodnota se určuje jednou ročně a vychází z průměru vypořádacích cen spotových obchodů s povolenkami na určité burze pro obchodování s uhlíkem zaznamenaného první a patnáctý den obchodování v každém měsíci v období od ledna do listopadu roku předcházejícího roku, v němž jsou povolenky vydávány. Tato referenční hodnota bude zveřejněna spolu s informacemi o tom, jak byla odvozena. Tato referenční hodnota se navíc stanoví každý rok pouze jednou a vztahuje se na všechny povolenky plánované k vydání daném roce. Tím se zajistí, že v případě zpoždění investic bude hodnota tatáž, jako kdyby byly investice provedeny dle původních plánů. (12) Ustanovení navrhovaná Českou republikou umožňují pečlivou kontrolu a účinné prosazování národního plánu a zaručují, že povolenky přidělované podle článku 10c se jasně promítají v podobě investic do modernizace odvětví výroby elektřiny. Komise zejména konstatuje, že metodika pro určování alternativní tržní hodnoty vychází z objektivních, nediskriminačních a transparentních kritérií a takto bude zachována po celé období Investice jsou předmětem přezkumu ze strany příslušného orgánu a předpokládá se, že o nich budou Komisi řádným způsobem podávány zprávy v souladu s čl. 10c odst. 1 a 4. Z tohoto důvodu považuje Komise daná ustanovení ve vztahu ke kontrole a prosazování za dostatečná k tomu, aby bylo zajištěno řádné provádění investic uvedených v národním plánu. (13) Komise zastává názor, že v důsledku přidělování bezplatných povolenek, jak je navrhuje Česká republika ve své žádosti, nedojde k nepatřičnému narušení hospodářské soutěže ve smyslu čl. 10c odst. 5 písm. e) směrnice, protože toto přidělování je v souladu zejména s body 11 a 44 sdělení. Komise je zároveň toho názoru, že přidělování bezplatných povolenek zařízením na výrobu elektřiny a financování odpovídajících investic představuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, kterou Česká republika oznámila Komisi ke schválení v souladu s oznamovací povinností podle čl. 108 odst. 3 SFEU. Česká republika nemůže navrhované opatření podpory provést, dokud Komise nepřijme konečné rozhodnutí, že předmětná státní podpora je slučitelná s vnitřním trhem. (14) Systém stanovený v žádosti musí být prováděn v souladu se směrnicí 2003/87/ES a v souladu s ostatními příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, včetně CS 4 CS

5 směrnice 2001/42/ES. Česká republika může v souladu s čl. 10c odst. 2 směrnice snížit celkové množství přechodně přidělených bezplatných povolenek uvedených v žádosti nebo rozhodnout o přechodném přidělování bezplatných povolenek podle článku 10c směrnice na dobu kratší, než je období , nevznikne-li tak nesoulad se směrnicí nebo jinými právními předpisy Unie. V souladu s právními předpisy Unie nejsou tímto rozhodnutím též dotčena opatření přijatá na vnitrostátní úrovni, která se týkají vnitrostátní energetické politiky, ani právo členských států stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdrojů, učinit volbu mezi různými energetickými zdroji a určit základní skladbu svého zásobování energií. (15) Komise zjistila, že žádost je slučitelná s článkem 10c směrnice, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 K žádosti České republiky o přechodné přidělování bezplatných povolenek zařízením na výrobu elektřiny v období podle čl. 10c odst. 5 směrnice se nevznášejí námitky. Toto rozhodnutí je určeno České republice. V Bruselu dne Článek 2 Za Komisi Connie HEDEGAARD členka Komise CS 5 CS

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2010R1031 CS 01.09.2012 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 28.12.2006 Úřední věstník Evropské unie L 379/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis L 114/8 Úřední věstník Evropské unie 26.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům

Více

Úřední věstník L 122. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 56 3. května 2013. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 122. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 56 3. května 2013. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 122 České vydání Právní předpisy Svazek 56 3. května 2013 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. květnu 2013 o vytvoření

Více

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2011) XXX předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne XXX o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01)

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01) C 16/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE Sdělení Komise Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Vymezení věci

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Vymezení věci 1 Afs 6/2013-46 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: ŠKO-ENERGO,

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 28.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 200/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí

Více

ZÁKON. ze dne 24. října 2012. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON. ze dne 24. října 2012. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 383/2012 Sb. ZÁKON ze dne 24. října 2012 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 28.6.2014 L 190/45 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury EVROPSKÁ KOMISE,

Více

Úřední věstník Evropské unie L 187. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 26. června 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 187. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 26. června 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 187 České vydání Právní předpisy Svazek 57 26. června 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Více

Sdělení Komise Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (2011/C 6/05)

Sdělení Komise Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (2011/C 6/05) 11.1.2011 Úřední věstník Evropské unie C 6/5 Sdělení Komise Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (Text s významem pro

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

L 181/30 Úřední věstník Evropské unie 12.7.2012

L 181/30 Úřední věstník Evropské unie 12.7.2012 L 181/30 Úřední věstník Evropské unie 12.7.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

SMĚRNICE RADY 2009/119/ES

SMĚRNICE RADY 2009/119/ES 9.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 265/9 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů RADA

Více

TISKOVÉ OPRAVY. (Text s významem pro EHP) OBSAH. Strana Kapitola I Předmět a definice... 5. Oddíl 6 Tabulky... 10. Oddíl 7 Kódy a identifikátory...

TISKOVÉ OPRAVY. (Text s významem pro EHP) OBSAH. Strana Kapitola I Předmět a definice... 5. Oddíl 6 Tabulky... 10. Oddíl 7 Kódy a identifikátory... 9.6.2006 Úřední věstník Evropské unie L 156/19 TISKOVÉ OPRAVY Oprava nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více