POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/ Praha 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10"

Transkript

1 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/ Praha 10 IČ:

2 Základní údaje Pražské energetiky, a. s. Základní údaje IČ Obchodní firma Pražská energetika, a. s. Adresa sídla Ulice Na Hroudě 1492/4 Obec Praha 10 PSČ E mail Internetová adresa Tel Fax Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost Jméno, příjmení (titul) Miluše Vávrová JUDr. Funkce vykonávaná pro emitenta Vedoucí oddělení Akcionářské agendy E mail Tel Fax Obsah souboru Rozvaha,výkaz zisků a ztrát k Další údaje k Údaje o dalších osobách Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Roman Tupý Osoba odpovědná za účetní závěrku Ing. Roman Tupý Tel E mail 1

3 Údaje o konsolidovaném celku Konsolidovaný celek tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s., a její stoprocentní dceřiné společnosti: PREdistribuce, a. s. PREměření, a. s. PREleas, a. s. dále jen Skupina PRE. Základní údaje o Skupině PRE Licence na obchod s elektřinou - Pražská energetika, a. s., č (platnost od do ) Licence na distribuci elektřiny - PREdistribuce, a. s., - č Plošný rozsah licencované oblasti distribuce Praha včetně Roztok cca 505 km 2 Počet obyvatel v oblasti Praha osob Průměrný počet obyvatel na km osob Skupina PRE má bohatou tradici trvající více než sto let. Dne byla založena firma, kterou Skupina PRE považuje za svého právního předchůdce - Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. Tento subjekt tehdy kompletně zajišťoval pro hlavní město výrobu elektřiny, výstavbu, údržbu a provozování všech tratí elektrických drah, osvětlení na ulicích a v domech a samozřejmě i distribuci elektrické energie pro velké průmyslové podniky, drobné podnikatele a domácnosti. V průběhu první poloviny minulého století prošla firma řadou reorganizací a restrukturalizací, přečkala obě světové války, období socialistického hospodaření; v roce 1990 se Pražské energetické závody staly samostatným státním podnikem a dne vznikla akciová společnost Pražská energetika, a. s., v dnešní podobě. Členy Skupiny jsou, kromě mateřské tři 100 % dceřiné společnosti - PREdistribuce, a. s., PREměření, a. s., a PREleas, a. s. Skupina PRE je energetická Skupina působící na území celé ČR. Prioritní snahou vedení a všech zaměstnanců Skupiny je vybudování moderní elektroenergetické Skupiny komerčního zaměření, která je schopna pružně se přizpůsobovat proměnlivým požadavkům svých zákazníků při plném respektování pravidel oddělení obchodu s elektřinou od distribuce. Hlavním cílem všech zaměstnanců je zvyšování kvality veškerých poskytovaných služeb v nově vytvořeném konkurenčním prostředí v sektoru energetiky, trvalé zlepšování ekonomických ukazatelů a v neposlední řadě i změna přístupu a myšlení zaměstnanců ve vztahu k jejich práci a k zákazníkům. Naprostou samozřejmostí je dodržování Etického kodexu, který je platný pro všechny zaměstnance Skupiny PRE. Nutnost zvýšených požadavků na fungování Skupiny PRE se postupně odráží i ve změnách zaměstnanecké struktury. 2

4 Hlavní akcionáři Majoritním vlastníkem společnosti zůstává Pražská energetika Holding, a. s., jejímiž akcionáři jsou Hlavní město Praha s 51 % a EnBW AG se 49 %. Podíl PRE-H je 57, 87 %. Druhým největším vlastníkem společnosti byla společnost Honor Invest, a. s., patřící do finanční skupiny J&T. Její podíl činil 41,1 %. Pražská energetika Holding, a. s., a Honor Invest, a. s., jednají od prosince 2005 ve shodě. V současné době, jak již bylo avizováno v médiích, došlo k uzavření smlouvy mezi akcionáři PRE, na základě které se pravděpodobně změní vlastnická struktura. Smlouva podléhá schválení regulačními orgány, a proto do doby splnění této podmínky, nelze zveřejnit podrobnější informace. Po splnění všech zákonných podmínek bude tato vnitřní informace předepsaným způsobem uveřejněna. Řádná valná hromada Nejdůležitější událostí od informací zveřejněných v Mezitímní zprávě bylo bezesporu konání řádné valné hromady společnosti, která mimo jiné schválila: -zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 ve znění předloženém představenstvem společnosti. -konsolidovanou účetní závěrku Pražské energetiky, a. s., za rok 2009 ve znění předloženém představenstvem společnosti. -řádnou (samostatnou) účetní závěrku Pražské energetiky, a. s., za rok 2009 ve znění předloženém představenstvem společnosti -rozdělení zisku - Na výplatu dividend byla použita částka v celkové výši ,- Kč a to tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč se vyplácí 543,- Kč před zdaněním. Dividenda byla vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni Dividenda byla vyplacena prostřednictvím ČSOB akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti ke dni konání řádné valné hromady. -poskytnutí darů pro rok 2011 v souhrnné výši ,- Kč podle návrhu předloženého představenstvem společnosti. Personální změny v orgánech společnosti Dozorčí rada Ing. Ladislavu Vinickému zaniklo členství dne Dipl.Ing.Alexandru Manfredu Slobodovi zaniklo členství náhradními členy dozorčí rady byli jmenováni: Axel Limberg s účinností od Dipl.Ing.Uwe Benkendorff s účinností od

5 Představenstvo Dipl.Ing.Uwe Benkendorffovi zaniklo členství Dipl.Ing. Alexandru Manfredu Slobodovi vzniklo členství Současné složení orgánů společnosti Představenstvo Ing. Drahomír Ruta, předseda Ing. Pavel Elis, místopředseda JUDr. Milan Jančík, člen Dipl. Ing. Alexander Manfred Sloboda, člen Dozorčí rada JUDr. Petr Hulinský, předseda Dipl. Phys.Hermann Lüschen, místopředseda Bc.Martin Langmajer, člen Ing. Mgr. Miroslav Poche, člen JUDr. Daniel Křetínský, člen Ing. František Čupr, člen Eva Čančíková, členka Ing. Diana Stuchlíková, členka Mgr. Ondřej Běhal, člen Ivana Grafnetrová, členka Axel Limberg, člen Dipl. Ing. Uwe Benkendorff, člen Adresa mateřské akciové společnosti, členů Skupiny PRE a jejich hlavních pracovišť Pražská energetika, a. s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 2405 Společnost byla založena na dobu neurčitou v souladu s právním řádem ČR. web: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. č. účtu: /0300 4

6 Adresa Telefon Pražská energetika, a. s. Generální ředitel Praha 10, Na Hroudě 1492/ Ředitel divize Obchodování a služby Praha 10, Na Hroudě 1492/ Ředitel divize Prodej a strategie Praha 10, Na Hroudě 1492/ Kancelář vedení společnosti Praha 10, Na Hroudě 1492/ Vnitřní audit Praha 10, Na Hroudě 1492/ Podniková ekonomika Praha 10, Na Hroudě 1492/ Lidské zdroje Praha 10, Na Hroudě 1492/ Právní Praha 10, Na Hroudě 1492/ Informatika Praha 10, Na Hroudě 1492/ Nákup a správa majetku Praha 10, Na Hroudě 1492/ Obchodování s elektřinou Praha 10, Na Hroudě 1492/ Ekonomika Skupiny Praha 10, Na Hroudě 1492/ Sekce B2B Praha 10, Na Hroudě 1492/ Sekce B2C Praha 10, Na Hroudě 1492/ Sekce podpora prodeje Praha 10, Na Hroudě 1492/ Sekce rozvoj a strategie Praha 10, Na Hroudě 1492/ Informace pro akcionáře PRE Praha 10, Na Hroudě 1492/ Zákaznické centrum PRE Praha 1, Jungmannova 36/ Praha 4, Vladimírova Praha 9, Ocelářská 5a/ Centrum energetického poradenství Praha 1, Jungmannova Zákaznická linka PRE Praha 10, Na Hroudě 1492/ Informace pro tisk PRE Praha 10, Na Hroudě 1492/ PREdistribuce, a. s. Ředitel Praha 10, Na Hroudě 1492/ Správa sítě Praha 5, Svornosti 3199/19a Řízení sítí Praha 2, Nitranská 2226/ Provoz sítí Praha 9, Novovysočanská 696/ Řízení aktiv sítě Praha 5, Svornosti 3199/19a Přístup k síti a regulace Praha 10, Na Hroudě 1492/ Podpora procesů distribuce Praha 2, Na Hroudě 1492/ Poruchová služba Praha 2, Kateřinská PREměření, a. s. Praha 10, Na Hroudě 2149/ PREleas, a. s. Praha 10, Limuzská 2110/

7 Následující část zprávy obsahuje aktuální konsolidované finanční výsledky do včetně komentáře a popisu podnikatelských aktivit. Finanční výkazy Konsolidovaná ROZVAHA Pražská energetika, a.s. k (v tis. Kč) V souladu s IAS / IFRS k k AKTIVA Pozemky, budovy a zařízení Nehmotná aktiva Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky Dlouhodobá aktiva Zásoby Daňové pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky Ostatní finanční aktiva Peníze a peněžní ekvivalenty Krátkodobá aktiva Aktiva celkem VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Základní kapitál Rezervní fondy Nerozdělené zisky Vlastní kapitál Půjčky Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky Rezervy Odložený daňový závazek Dlouhodobé závazky Půjčky Daňové závazky Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky Rezervy Krátkodobé závazky Vlastní kapitál a závazky celkem

8 Konsolidovaný Výkaz zisku a ztráty Pražská energetika, a.s. k (v tis. Kč) V souladu s IAS / IFRS k k Výnosy z prodané elektřiny Náklady na nákup prodané elektřiny Hrubý zisk z prodeje elektřiny Další provozní výnosy Osobní náklady Odpisy Nakoupené služby, materiál a energie Výpůjční náklady Ostatní zisky a ztráty Zisk z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk z běžné činnosti po zdanění Konsolidovaný Výkaz o peněžních tocích Pražská energetika, a.s. k (v tis. Kč) V souladu s IAS / IFRS k k Čistý peněžní tok z provozní činnosti Investiční činnost Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Čistý peněžní tok z investiční činnosti Finanční činnost Změna stavu finančních závazků Změna stavu krátkodobého finančního majetku Vyplacené dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti

9 Konsolidovaný Přehled o změnách vlastního kapitálu Pražská energetika, a.s. k (v tis. Kč) V souladu s IAS / IFRS Počáteční stav vlastního kapitálu (k 1.1.) Výplata dividend a tantiém Transakce vykázané přímo ve VK Čistý zisk Konečný stav vlastního kapitálu (k 30.6.) Komentář k finančním výsledkům: Skupina PRE dosáhla v prvním pololetí roku 2010 konsolidovaného čistého zisku ve výši mil. Kč, což v porovnání s prvním pololetím roku 2009 znamená zvýšení o 216 mil. Kč (o 21 %). Pokračuje tak trend z prvního čtvrtletí, kdy při zhruba stejném objemu distribuované a prodané elektřiny se ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 zvýšila hrubá marže o 270 mil. Kč (o 10 %), a to i přes snížení ceny silové elektřiny pro zákazníky v průměru o 12 % a to především z důvodu optimalizace nákladů na nákup elektřiny. Čisté provozní cash flow skupiny je za první pololetí roku 2010 výrazně lepší než ve stejném období loňského roku. Příčinou je kromě samotného zvýšení obchodní marže zejména zlepšení inkasa záloh za dodávku elektřiny a distribuce. Nezanedbatelný vliv na meziroční růst provozního cash flow má i loňský negativní dopad zúčtování s PXE (komoditní burza pro obchodování s elektrickou energií) ve výši 461 mil. Kč za první pololetí roku Výsledky hospodaření skupiny za prvních šest měsíců roku 2010 jsou mírně nad plánovanými cíli, nicméně společnost nepodceňuje obecná rizika vyplývající z pokračující hospodářské recese a čelí jim realizací úsporných opatřeních na straně nákladů, které začaly v roce 2009 a budou nadále pokračovat. V oblasti dodávky elektřiny společnost připravuje nové produkty zaměřené na jednotlivé segmenty zákazníků tak, aby více vyhovovaly jejich specifickým potřebám, což snižuje riziko ztráty zákazníků na straně jedné a zvyšuje pravděpodobnost získání zákazníků mimo distribuční území společnosti na straně druhé. Dlouhodobá konsolidovaná aktiva skupiny se od počátku roku zvýšila o 424 mil. Kč (o 3 %). Byla realizována investiční výstavba v objemu 855 mil. Kč, zejména se jednalo o dokončení rekonstrukce rozvodny 110 kv Praha-Střed, pokládku kabelu 110 kv mezi rozvodnami Praha-Střed a Malešice, dokončení výstavby kabelového tunelu Zličín a rekonstrukci havarijního stavu venkovního vedení 110 kv v oblasti Řeporyje Modřany. 8

10 Plán investiční výstavby na rok 2010 dosahuje cca 1,9 mld. Kč. Hlavním cílem investiční výstavby zůstává dosažení vysoké spolehlivosti dodávky a uspokojení poptávky zákazníků na nová připojení. Krátkodobá aktiva se od počátku roku významně snížila (o téměř jednu polovinu). Příčinou je zejména snížení stavu peněžních ekvivalentů o 990 mil. Kč v důsledku vyplacení dividend a dále přecenění tradingových derivátů (snížení krátkodobých aktiv i krátkodobých závazků o cca 800 mil. Kč, tedy bez dopadu na zisk skupiny). Valná hromada, která se konala 28. května 2010, rozhodla o výplatě podílů na zisku ve výši mil. Kč, které byly v červnu vyplaceny a snížil se tak vlastní kapitál. To však bylo kompenzováno tvorbou čistého zisku, takže celkově se konsolidovaný vlastí kapitál skupiny snížil do počátku roku o 911 mil. Kč. Skupina PRE očekává v letošním roce dosažení plánovaných cílů. V Praze dne Ing. Drahomír Ruta předseda představenstva Ing. Pavel Elis místopředseda představenstva 9

Skupina PRE Výroční zpráva 2010

Skupina PRE Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele Vybrané finanční ukazatele z konsolidované účetní závěrky Jedn. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Aktiva celkem mil. Kč 18 395

Více

Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele

Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele Skupina PRE / Výroční zpráva 2011 Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele Vybrané finanční ukazatele z konsolidované účetní závěrky Jednotka 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Aktiva

Více

SKUPINA PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

SKUPINA PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 JSME ENERGIE TOHOTO MĚSTA Vybrané finanční ukazatele z konsolidované účetní závěrky Jednotka 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Aktiva celkem mil. Kč 20 076

Více

akcionářům, občanům, zákazníkům i zaměstnancům.

akcionářům, občanům, zákazníkům i zaměstnancům. Posláním Skupiny PRE je být spolehlivým partnerem svých zákazníků, společensky odpovědnou společností a podpořit tak svůj vztah k zákazníkům a klíčovým partnerům. Strategickou vizí Skupiny PRE je být silnou

Více

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 V Praze dne 27.2.2012 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2005 POLOLETNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2005 Praha dne 18. srpna 2005 1. Základní údaje Obchodní jméno : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

2013 Pololetní zpráva Skupiny České dráhy

2013 Pololetní zpráva Skupiny České dráhy 2013 Pololetní zpráva Skupiny České dráhy Obsah 4 i odpovědnost za Pololetní zprávu Skupiny ČD 5 ii hlavní pololetní ukazatele Skupiny ČD 6 iii Úvodní slovo předsedy představenstva 7 iv hlavní události

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE za první pololetí roku 2014

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE za první pololetí roku 2014 KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE za první pololetí roku 2014 sestavená dle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů Táto konsolidovaná

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 1-5/2015 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001. Pražská v odohospodářská s polečnost a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001. Pražská v odohospodářská s polečnost a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Pražská v odohospodářská s polečnost a.s. 2002 PVS a.s., design: Koncept Praha ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Vážené dámy a pánové, vážení akcionáři, v roce 2001 došlo v Pražské

Více