Vrchotojanovický měsíčník 03/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 03/2013"

Transkript

1 Vrchotojanoický měsíčník 03/2013 Výchoa dětí je činnost, při níž musíme obětoat čas, abychom ho získali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse uplynulém období mimo jiné: byla informoána starostou o probíhajících jednáních s lastníky pozemků, kterých se dotýká změna trasy staby "přiaděč pitné ody Benešo - Sedlčany", jednání jsou edena starostou města Sedlčany, eent. jím poěřeným praconíkem; souhlasila s nárhem Smlouy o budoucí smlouě o zřízení ěcného břemene mezi Městysem Vrchotoy Janoice a Městem Sedlčany pro stabu "Přiaděč pitné ody BenešoSedlčany"; doporučila zastupitelstu městyse souhlasit s nárhem Smlouy o zřízení ěcného břemene ozn. IP /1 "Vrchotoy Janoice, knn, p.č. 1311/22" pro ybudoání elektrické přípojky pro noostabu rodinného domu čp. 245 e Vrchotoých Janoicích; doporučila zastupitelstu městyse souhlasit s udělením ýjimky počtu žáků pro základní školu na školní rok tak, že škola bude organizoána jako sedmitřídní s průměrným počtem 14,5 žáka na třídu, a současně se záazkem úhrady zýšených ýdajů na zděláací činnost školy nad ýši stanoenou krajským normatiem; doporučila zastupitelstu městyse souhlasit s nárhem Smlouy o poskytnutí neinestičního příspěku z rozpočtu městyse pro TJ Sokol Vrchotoy Janoice, když ustanoení smlouy byla dopracoána po dohodě mezi finančním ýborem a organizací; souhlasila s uzaírkou části místní komunikace zástabě e Vrchotoých Janoicích, která naazuje na školní hřiště, a to pro konání cyklistického záodu žáků školy dne 18.4.; seznámila se s dopisem Krasjkého úřadu Středočeského kraje a souhlasila se zeřejněním; souhlasila s rozšířením počtu míst mateřské škole o 2 (na celkoý počet 44) od ; zala na ědomí zpráu o skončené inentarizaci majetku městyse za rok 2012; byla informoána o činnosti komise žiotního prostředí; byla informoána o jednání Mikroregionu Džbány. star. Příští eřejné zasedání zastupitelsta městyse - úterý 16. dubna od 18 hodin.

2 Zajímaá beseda Na pozání občanské komise rady městyse naštíil naši obec pan Pael Křížek, edoucí Centra ochrany fauny ČR Hrachoě u Sedlčan. Seznámil přítomné s náplní činnosti, která nespočíá jen odchytu zraněných žiočichů, ale i následné odborné péči a rekonalescenci. Na promítnutých diapozitiech jsme mohli pozoroat, jak praconíci proádějí záchranné přemísťoání olně žijících žiočichů z míst, kde jsou ohroženi, budují bezpečné přechody pro tisíce migrujících obojžielníků při jarních tazích, při nočních odchytech kroužkují ptáky, instalují ptačí budky a hnízdní plošiny pro čápy a orly mořské, atd. V Hrachoě roce 2011 oteřeli moderní areál za podpory EU, Středočeského kraje a sponzorů. Tím se jejich činnost dále územně rozrostla. Nachází se zde i eterinární klinika, rehabilitační prostory, psí útulek a stáje pro týraná zířata. Záslužná činnost této stanice je také ýznamná pro ýchou dětí, které nabádá k úctě, lásce a ochraně přírody. Beseda seniory zaujala tak, že e spolupráci s obcí a některými organizacemi plánují do těchto míst společný zájezd. Záměr hodnotila kladně i předsedkyně komise žiotního prostředí rady městyse inž. Háloá. Děkujeme panu Křížkoi za zajímaé ypráění, obci za spolupráci, zároeň i panu Petráškoi, který celý průběh besedy zaznamenal. Fotografie z besedy jsou zeřejněny na weboých stránkách městyse, záložce komise rady/občanská a sociální. Dr. Josef Kukla Z ÚŘADU MĚSTYSE * 1 * Poplatky - za komunální odpad, za psy, za pronájem (není-li stanoeno jinak) je třeba uhradit do konce měsíce dubna buď pokladně úřadu městyse (úřední dny = pondělí a středa) nebo na účet. Děkujeme. * 2 * Pololetní samoodečet odoměrů pro yúčtoání se proede až ke dni * 3 * Prooz místní knihony e Vrchotoých Janoicích bude ze zdraotních důodů do konce měsíce dubna tohoto roku přerušen. Všem čtenářům, praidelným i nepraidelným se omlouáme a ěříme, že knihoně zachoají sou přízeň. * 4 * Od 1. dubna 2013 se z organizačních důodů stanoují úřední hodiny úřadu městyse Vrchotoy Janoice takto: pondělí a středa od 8 do 11 a od 13 do 18 hodin. Z KRAJSKÉHO ÚŘADU Šte ás rozbitá silnice e ašem okolí? Zaolejte a urychlete tak její oprau! Jaro se pomalu blíží a tající sníh tak jako každý rok odkrýá na komunikacích škody napáchané mraziým počasím. Pokud jste narazili během sé cesty Středočeským krajem na rozbitou silnici, tak neáhejte a obraťte se přímo na odpoědného cestmistra, ať práě tu aši komunikaci, po které jezdíte, co nejdříe opraí! Středočeský kraj se prostřednictím sých Sprá a údržeb silnic stará o íce než osm tisíc kilometrů silnic. Přesto, že jde o tak ysoké číslo, kraj občanům umožňuje jednoduše dohledat, kdo je za jaký úsek konkrétně odpoědný. Díky přehledné mapce a přímým kontaktům uedeným na weboých stránkách kraje tak může každý motorista, chodec, ale třeba i starosta zaolat či napsat odpoědné osobě a dožadoat se nápray rozbité silnice.

3 Naši cestmistři samozřejmě praidelně sledují sta našich silnic a průběžně je spraují, ale protože náš kraj má nejhustší dopraní síť celé republice, uítáme každou informaci. Naíc financí na oprau silnic není nikdy dost a praxi se tak přednostně opraují práě ty nejíce poškozené úseky. Tím, že nás občané upozorní, mohou pomoci k rychlejší opraě práě jejich komunikace, ysětluje ýhody zapojení občanů hejtman Josef Řihák. Kde hledat informace:» na weboých stránkách na hlaní straně leo kliknout na odkaz Dopraa a dále ybrat záložku Informace o silnicích II. a III. tříd pro eřejnost» na stránce je mapa, kde se po kliknutí na konkrétní úsek objeí údaje o příslušném cestmistrostí s kontakty (telefonní číslo, oá adresa) na zodpoědného cestmistra a odkaz na firmu, která údržbu proádí. Kdy olat cestmistra:» pokud nejste spokojeni se staem určité silnice» s dotazem, zda se plánuje opraa silnice» s reklamací špatně proedené opray silnice Protože zima pro cestáře ještě neskončila, nejsou tuto chíli přesně yčísleny škody a náklady na zimní údržbu, předběžné odhady ale hooří o cca 400 milionech korun. Středočeský kraj počítá s tím, že do opra silnic letos inestuje minimálně 1,7 miliardy korun. Barbora Adamoá Vedoucí oddělení komunikace s územními samospránými celky a Asociací krajů ČR (KHTCA) - poěřena zastupoáním Odbor Kancelář hejtmana Prní upozornění již starosta městyse odeslal na adresu pana ředitele Zdeňka Dořáka 21. března: Dobrý den, ážený pane řediteli, občané městyse Vrchotoy Janoice mě upozorňují na haarijní sta komunikace III/11445 prostoru cca 300 m pod místní částí Šebáňoice směrem na obec Maršoice, kde oda ytéká z býalého lomu na komunikaci a jak jsem se informoal u příslušného cestmistra, důodem je nedostatečný průměr propustku (20 cm), který je ještě ke šemu zarostlý a zanesený, takže oda tudy skoro neprotéká a teče na komunikaci, kde se době mrazů toří námraza a tento úsek se stáá dosti nebezpečným. Prosím Vás, ážený pane řediteli, o podniknutí potřebných opatření ke zlepšení ýše uedeného stau z hlediska bezpečnosti silničního proozu. S pozdraem a poděkoáním JUDr. Mirosla Synek, starosta ZE ŠKOLY Recitační soutěž 5. března 2013 jsme připraili pro naše žáky školní kolo recitační soutěže, zúčastnilo se jich 37 e čtyřech ěkoých kategoriích. Účast e školním kole nebyla samozřejmá, žáci nejpre recitoali e sých třídách a společně se sými učitelkami rozhodoali o tom, kdo postoupí do dalšího kola. Možná bychom recitační soutěž neměli nazýat soutěží, protože jde předeším o elmi příjemný kulturní zážitek nejen pro děti samotné, ale i pro nás dospělé, kteří musíme rozhodnout o tom, kdo byl nejlepší. Rozhodoání to opradu není snadné, ýkony jsou často elmi yronané. A jak to dopadlo letos? Tady je ýsledkoá listina. 1. kategorie 1. Lukáš Žák, 2. Michaela Stránská, 3. Tereza Nootná

4 2. kategorie 1. Barbora Maranoá, 2. Marie Vackoá, 3. Tereza Rudolská 3. kategorie 1. Aneta Rohlíkoá, 2. Natálie Rezkoá, 3. Denisa Babická 4. kategorie 1. Izabela Hoškoá, 2. Tomáš Dořák, 3. Lucie Brdkoá Vítězoé jednotliých kategorií reprezentoali naši školu 21. března okresním kole recitační soutěže Dětská scéna Bystřici. Z jejich ystoupení jsem měla opradu radost a chtěla bych jim za zornou příprau poděkoat. Ale předeším blahopřejeme Barboře Maranoé, která ybojoala jedno ze dou postupoých míst a školu bude reprezentoat krajském kole, které se bude konat 9. dubna Kolíně. Držte Barboře palce! Mgr. Yona Kohoutkoá Jaro e školce V úterý 5. března proběhla mateřské škole přednáška na téma PRAVĚK určená pro starší děti. Děti se seznámily s dinosaury, skládaly obrázek, koulely "dinosauří ejce" z papíru a lepenky, hledaly díly a skládaly sádroého dinosaura. Na záěr si ystříhaly a nalepily tary a ybarily jednoho dinosaura. Informace pro zájemce o zápis dětí do mateřské školy: ZÁPIS je plánoán na začátek měsíce kětna, podrobné informace budou ueřejněny na weboých stránkách školy, měsíčníku nebo na ýěsní tabuli e Vrchotoých Janoicích, pochopitelně čas. Jana Muchoá NAPSALI NÁM Jarní burza OS Vrchojan Ve dnech 14. až 16. března 2013 proběhla praidelná burza dětského oblečení a dětských potřeb konaná e spolupráci OS Vrchojan a Komise kultury a sportu. Na burzu bylo doneseno mnoho kusů kojeneckého a dětského oblečení. Každý zájemce si měl opradu z čeho ybírat. V nabídce byla i obu, hračky a lyže. Výtěžek z prodeje bude použit na zajištění jiné akce pro děti, např. na lampiónoý průod.

5 Neprodané kusy oblečení byly dány na charitu. Za ýraznou pomoc na burze bych chtěla touto cestou poděkoat paní Jitce Prokopoé a Pale Šachoé. Podzimní burza bude pořádána na začátku měsíce září. Již dopředu zeme šechny zájemce. Mgr. Ingeborg Klikoá Zámek Vrchotoy Janoice Velikonoce jsou sým půodem sátkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohanskému sátku jara zcela noý ýznam sátkem Paschy. Křesťané pak rozpoznali tajemstí Velikonoc opradoé jaro: žiot je silnější než smrt. (Anselm Grün). V pondělí elikonoční se oteřou deře zámecké kaple pro šechny příchozí z Janoic i okolí - mše satá začne 15 hodin. Ludmila Fiedleroá, ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM - EKORADY Ekorada na březen: Pošlete je znou do kola: baterie a akumulátory Jednorázoé baterie (tz. primární zdroje energie po yrobení poskytují elektřinu) poskytují elektřinu elmi drahou: 1 kwh z běžné tužkoé jednorázoé baterie (1,5 V, 2700 mah) yjde okolo 800,- Kč. Mnohé obsahují škodlié látky a je nutné je likidoat odděleně od ostatního domoního odpadu. Jednorázoé baterie jsou pak opráněné opradu jen ýjimečně. Akumulátory (nabíjecí, tz. sekundární zdroje elektřiny - musí se nejpre nabít, aby poskytoaly elektřinu) poskytují elektřinu o dost leněji než jednorázoé, přesto šak značně dražší než je elektřina z rozodné sítě. Zátěž žiotního prostředí spojená s jejich proozem je nižší úměrně k množstí jejich nabíjecím cyklům. Nejhodnější pro domácí použití mohou být alkalické akumulátory (např. do sítilny, hraček aj.), které lze nabíjet i po jejich částečném ybití a nesnižuje se tak jejich kapacita (nemají paměťoý efekt). Je šak potřeba k nim mít odpoídající typ nabíječky. Dříe hojně použíané nikl-kadmioé (Ni-Cd) akumulátory by se naopak měli před nabíjením úplně ybít a roněž skladoat e ybitém stau. Niklkadmioé akumulátory je nutné třídit jako nebezpečný odpad, neboť obsahují toxické kadmium. To samé platí o akumulátorech z automobilů, jelikož obsahují oloo a též knoflíkoých článcích (např. baterie do hodinek), které obsahují rtuť. Tyto baterie tedy nelze ukládat na skládkách. Akumulátory jsou jistě horší alternatiou, než rozodná síť, při spráném zacházení šak jsou mnohem lepší, než baterie jednorázoé. Samozřejmě šak platí, že ekonomicky i ekologicky nejýhodnější je elektřina ušetřená a tak bychom se měli předeším snažit systematicky udržoat počet elektrospotřebičů na co nejnižším počtu těch skutečně nezbytných. Školy, obecní úřady a jiné eřejné instituce se mohou bezplatně zapojit do kolektiního systému sběru baterií a akumulátorů a zřídit sběrný box pro eřejnost, který umístí na iditelném frekentoaném místě. Dáají tím zároeň eřejnosti najeo, že si áží žiotního prostředí a nepřímo tím oliňují i choání jiných. Rady pro eko logické nakládání s bateriemi a akumulátory: 1. Dobře rozmyslete samotný nákup elektrospotřebiče na baterie. V některých případech může být

6 dostatečnou náhradou zařízení na ruční, solární či jiný pohon, čímž méně zatížíte žiotní prostředí i aši peněženku z pohledu nákladů na prooz. 2. Baterie nakupujte bezprostředně před použitím, nikoli do zásoby. 3. Použíejte přednostně tz. nabíjecí baterie, nepoužíejte baterie z rtuti a oloa. Opotřeboané akumulátory (např. od elektrického nářadí), které již neyhoují sými parametry odezdejte na repasoání. Nebojte se také roněž použíat repasoané (recykloané) akumulátory, kalitou jsou sronatelné s originály, jsou lenější a mají menší dopad na žiotní prostředí. PhDr. Roman Andres ekoporadce, enironmentální zděláání, ýchoa, osěta Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Poznámka redakce: Ve Vrchotoých Janoicích je sběr baterií a aku baterií již zaeden, tedy připomínáme, že baterie je možné ložit do nástaby E-boxu na sběr malých elektrických a elektronických spotřebičů, který je umístěn e stupním prostoru přízemí domu čp. 2 (stup do zasedací místnosti úřadu městyse nebo mateřské školy) a aku baterie sbírají členoé SDH Vrchotoy Janoice při jarním sběru železného šrotu (termín toho letošního najdete dále tomto ydání měsíčníku). JE DOBRÉ VĚDĚT Mikroregion Džbány připrail zděláací projekt pro žáky čtrtých tříd základních škol TISKOVÁ ZPRÁVA Z REGIONU POSÁZAVÍ Vzbudit dětech zájem o místo, něm žijí, je cílem projektu Společné zděláání e školách Mikroregionu Džbány. Pro žáky osmi čtrtých tříd základních škol z Bystřice, Votic, Vrchotoých Janoic, Jankoa, Miličína a Olbramoic ho připrail sazek obcí Mikroregion Džbány. Hlaním ýstupem bude učebnice regionální lastiědy, kterou pak školy yužijí e ýuce. Chceme ziditelnit mikroregion a spolupráci unitř něj. A nejjednodušší a nejjasnější je začít u dětí, to se nikdy neztratí. Sám jsem učitel, takže ím, že e lastiědě se probírají i témata místní historie a okolí místa, kde žáci žijí. A to se dá krásně yužít. Stejně tak budou do projektu začleněna průřezoá témata, jako je například Výchoa k občanstí ycházející z rámcoých zděláacích plánů jednotliých škol, řekl předseda sazku a starosta obce Ratměřice Viktor Liška. Projekt bude založen na samostatných pracích žáků. Jejich ýsledky pak předstaí spolužákům z jiných škol při zájemných náštěách. Z ytořených praconích listů znikne flexibilní učebnice regionální lastiědy, která se bude postupně aktualizoat a rozšiřoat. Finálem projektu bude společné setkání šech zúčastněných žáků, na němž si hraou a soutěžní formou oěří získané znalosti. Na myšlenku podnítit zájem dětí o region přišel Viktor Liška při sých cestách po republice rámci hodnocení obcí zapojených do soutěže Vesnice roku. Její celorepublikoé kolo roce 2010 yhrály práě Ratměřice. Nechal jsem se inspiroat podobným projektem Moraskoslezském kraji, kde děti z různých škol na společném setkání soutěžily e znalostech regionu. Konkrétní podoba poté znikala po konzultacích s profesorem benešoského gymnázia Romanem Andresem, který má zděláací obsah a metodiku našeho projektu z nejětší části na starosti, popsal Viktor Liška. Zástupci Mikroregionu Džbány naštíili ředitele šech šesti základních škol a naázali s nimi spolupráci. Nyní přichází na řadu metodická práce. Na začátku dubna se autoři projektu sejdou už s konkrétními učiteli z jednotliých škol, aby společně nastaili možné parametry regionálního zděláání žáků. Mikroregion Džbány ze sého letošního rozpočtu podpořil rozjezd projektu a ytoření metodiky částkou korun. Očekááme, že příští rok budou náklady yšší. Chtěli bychom totiž zaplatit dětem ýlety do jiných škol a ýrobu praconích listů. V rozpočtu na to peníze mít nebudeme, požádáme proto o dotaci,

7 dodal Viktor Liška. Sazek obcí se podle něj snaží peníze, které e sém rozpočtu uspoří, rátit zpět do regionu. Před děma roky to udělal prostřednictím grantoého programu Ze Džbánů do džbánků, kdy rozdělil korun mezi drobné kulturní a sportoní akce pro děti, mládež a seniory. Jaroslaa Tůmoá Kontakt pro další informace: Viktor Liška, tel.: , SPOLEČENSKÉ OKÉNKO - PŘIPRAVUJE SE - ZVEME VÁS - NABÍZÍME : Bohuslužby e Vrchotoých Janoicích příštích dnech: Zelený čtrtek 28. března od 19.oo h. Velký pátek 29. března od 18.oo h. Bílá sobota 30. března od 19.oo h. Velikonoční neděle 31. března od 9.oo h. Velikonoční pondělí 1. dubna od 15.oo h. kostele s. Martina kostele s. Martina kostele s. Martina kostele s. Martina kapli na zámku 3. dubna - prní středa měsíci - Klub důchodců - od 13 hodin zasedací místnosti úřadu městyse. sobotu 6. dubna 2013 bude Sbor dobroolných hasičů Vrchotoy Janoice proádět SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ, dále LEDNIČEK A VŠECH OSTATNÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ (arné konice, fény, toustoače, žehličky, apod.) SDH laskaě žádá občany, aby starý a nepotřebný materiál na tento den přípraili. Děkujeme. Vladimír Čech, starosta SDH KULTURA U SOUSEDŮ - například: - Votice 31. března - komedie pro dospělé Záměna aneb Kde jsi čera byl a s kým sokoloně, od 19 h., stupné 70,- Kč duben e ýstaní skříni MKC ýstaa obrazů Vladislaa Kasky - Sedlčany - Kulturní dům Josefa Suka 4. dubna koncert Karla Plíhala - od 19.3o h. - za 180,- Kč 9. dubna - Večer s indiánskou kulturou - skupina CHAYAG - za 100,- Kč 29. dubna - The Beatles reial - za 180,- Kč dubna - sedlčanští ochodníci uádějí hudební romantickou komedii Noc na Karlštejně - Bystřice od 13. do 19. dubna Diadelní festial Ludíka Němce - plakát je umístěn na informační tabuli nebo na weboých stránkách kulturních aktualitách

8 - Benešo - Diadlo Na Poště 11. dubna - od 17 h. - O Perníkoém dědkoi - pohádka 16. dubna - od 19.3o h. - Moje hra (Jiří Bartoška, Zuzana Bydžoská, a další) OKÉNKO DO MINULOSTI... z kroniky... ýstřižek z noin... SVOBODA, deník ydáaný e Středočeském kraji, 4. března 1970 otiskl rubrice "čtenáři, napiš to!" článek o dění e Vrchotoých Janoicích: V Janoicích s elánem Dost často se setkááme s názorem, že "poslanci národních ýborů jsou unaeni dlouhým olebním obdobím, že nechtějí už pracoat, že není možné za této situace solat plénum"atd. Neím jak kde, ale e Vrchotoých Janoicích na Benešosku tohle neplatí. S prodlouženým olebním obdobím nejenže poslanci získali bohaté zkušenosti (a ty nejsou nikdy k zahození) ale neztratila se ani potřebná chuť k práci. Prada, i tady někdo občas "odpadne", něco se nepoede, ale rozhodující je celek a cíl, za kterým národní ýbor jde. A až budou janoičtí skládat účty ze sé činnosti, nebudou se muset hanbit. Vzpomeňme jen namátkou. Před několika lety začali e Vrchotoých Janoicích z ničeho budoat drobnou proozonu. Řekneme-li z ničeho, je to míněno dosloa. Dnes tato proozona má strojní ybaení, sklady a sociální zařízení, které by jim mohly záidět i některé elké podniky. Zpracoáá ýrobky pro bytoou ýstabu a její obrat se blíží částce jednohomilionu korun ročně. Také obchodní dům, který postaila Jednota, dělá obci čest.bez aktiní účasti národního býboru by šak nestál. A tak bychom mohli pokračoat. Teď přišla na řadu úpraa místního hřbitoa. Hodnota díla bude íc než dě stěě tisíc korun, ale skutečné náj klady budou zhruba poloiční. - Při práci opět ydatně pomohou brid gádníci. Ano -brigádníci. To sloo totiž Janoicích ještě nemilost neupadlo. O tom podala důkaz i poslední eřejná schůze národního ýboru, na které se sešlo kolem šedesáti občanů. Ti nejlepší brigádníci yslehli nejen poděkoání, ale za odměnu si odnesli i malé dárkoé balíčky. A také schálili záazek k 25. ýročí. František Zajíček, ONV Benešo Nápad - mohl by být naplňoán? Záleží na pořadatelích a spolupráci s úřadem městyse Na webu městyse je připraen kulturní kalendář/přehled plánoaných akcí - šichni by mohli a měli mít přehled o tom, co a kdo a kdy plánuje, aby nedocházelo ke zdojoání / kumuloání akcí (dě a íce akcí jednom nebo podobné akce blízkém termínu). Prosím o Váš názor. Předem děkuji. Marcela Čedíkoá Vydáá Městys Vrchotoy Janoice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Mirosla Synek - předseda, Zdeňka Mrázkoá, Mgr. Jana Jirouškoá, Bc. Jana Čechoá, redaktor: Marcela Čedíkoá Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 3/2013 ychází 25. března 2013 Uzáěrka příspěků pro číslo 4/ dubna 2013 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotoy Janoice, Vrchotoy Janoice 2, tel ,

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydáá Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sloo starosty Vážení poskytoatelé a příjemci informací,

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

BROADWAY TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ. Tak co, primátore? Dáme sázku? Krychlič: Útok policajta je ostuda. strana 13

BROADWAY TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ. Tak co, primátore? Dáme sázku? Krychlič: Útok policajta je ostuda. strana 13 Krychlič: Útok policajta je ostuda ČÍSLO: 4 www.ibular.cz ROČNÍK: 15 CENA: 10 Kč strana 13 TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ BROADWAY Třída Míru není kosmická dráha, jdeš po ní - jseš koboj O.K., sleduješ ty obličeje,

Více

Vrchotojanovický měsíčník 02/2013

Vrchotojanovický měsíčník 02/2013 Vrchotojanovický měsíčník 02/2013 Všechna zvířata nedůvěřují člověku - a právem. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na svém 16. veřejném zasedání dne 12. února 2013 přijalo

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2014 2. Orgány společnosti

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. JACK LONDON ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na svém 14. veřejném zasedání

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Jevíčský zpravodaj. se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Jevíčský zpravodaj. se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Jevíčský zpravodaj se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka BŘEZEN 2015 Reagujeme na anketní dotazy občanů Vážení spoluobčané, rádi bychom v tomto čísle zpravodaje opět reagovali

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014 zpravodaj Městského úřadu ZDARMA Starosti starosty Vážení spoluobčané, dovolte abych vás - čtenáře našich městských novin - pozdravil poprvé v roce 2014. Letošní zima byla velmi příznivá a tudíž jarní

Více

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15)

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15) Březen 2015 > číslo třetí www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof.

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 ZDARMA Lampionový průvod Popovické dýňování Tenkrát v roce 1874 Představujeme projekt: U Andělky bez bariér Měsíčník obce Velké Popovice, e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz,

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 3 MĚSÍČNÍK VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2014 STŘÍPKY Z HISTORIE PIŠTE RADNÍM JARNÍ SVOZ ODPADU DOPISY ČTENÁŘŮ ÚSPĚCH VRATISLAVICKÝCH DĚTÍ V HIP HOPU 9 4 8 10

Více

Vrchotojanovický měsíčník 5/2012

Vrchotojanovický měsíčník 5/2012 Vrchotojanovický měsíčník 5/2012 A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení. VÍTĚZSLAV HÁLEK ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse v uplynulém období na svých

Více