Vrchotojanovický měsíčník 03/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 03/2013"

Transkript

1 Vrchotojanoický měsíčník 03/2013 Výchoa dětí je činnost, při níž musíme obětoat čas, abychom ho získali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse uplynulém období mimo jiné: byla informoána starostou o probíhajících jednáních s lastníky pozemků, kterých se dotýká změna trasy staby "přiaděč pitné ody Benešo - Sedlčany", jednání jsou edena starostou města Sedlčany, eent. jím poěřeným praconíkem; souhlasila s nárhem Smlouy o budoucí smlouě o zřízení ěcného břemene mezi Městysem Vrchotoy Janoice a Městem Sedlčany pro stabu "Přiaděč pitné ody BenešoSedlčany"; doporučila zastupitelstu městyse souhlasit s nárhem Smlouy o zřízení ěcného břemene ozn. IP /1 "Vrchotoy Janoice, knn, p.č. 1311/22" pro ybudoání elektrické přípojky pro noostabu rodinného domu čp. 245 e Vrchotoých Janoicích; doporučila zastupitelstu městyse souhlasit s udělením ýjimky počtu žáků pro základní školu na školní rok tak, že škola bude organizoána jako sedmitřídní s průměrným počtem 14,5 žáka na třídu, a současně se záazkem úhrady zýšených ýdajů na zděláací činnost školy nad ýši stanoenou krajským normatiem; doporučila zastupitelstu městyse souhlasit s nárhem Smlouy o poskytnutí neinestičního příspěku z rozpočtu městyse pro TJ Sokol Vrchotoy Janoice, když ustanoení smlouy byla dopracoána po dohodě mezi finančním ýborem a organizací; souhlasila s uzaírkou části místní komunikace zástabě e Vrchotoých Janoicích, která naazuje na školní hřiště, a to pro konání cyklistického záodu žáků školy dne 18.4.; seznámila se s dopisem Krasjkého úřadu Středočeského kraje a souhlasila se zeřejněním; souhlasila s rozšířením počtu míst mateřské škole o 2 (na celkoý počet 44) od ; zala na ědomí zpráu o skončené inentarizaci majetku městyse za rok 2012; byla informoána o činnosti komise žiotního prostředí; byla informoána o jednání Mikroregionu Džbány. star. Příští eřejné zasedání zastupitelsta městyse - úterý 16. dubna od 18 hodin.

2 Zajímaá beseda Na pozání občanské komise rady městyse naštíil naši obec pan Pael Křížek, edoucí Centra ochrany fauny ČR Hrachoě u Sedlčan. Seznámil přítomné s náplní činnosti, která nespočíá jen odchytu zraněných žiočichů, ale i následné odborné péči a rekonalescenci. Na promítnutých diapozitiech jsme mohli pozoroat, jak praconíci proádějí záchranné přemísťoání olně žijících žiočichů z míst, kde jsou ohroženi, budují bezpečné přechody pro tisíce migrujících obojžielníků při jarních tazích, při nočních odchytech kroužkují ptáky, instalují ptačí budky a hnízdní plošiny pro čápy a orly mořské, atd. V Hrachoě roce 2011 oteřeli moderní areál za podpory EU, Středočeského kraje a sponzorů. Tím se jejich činnost dále územně rozrostla. Nachází se zde i eterinární klinika, rehabilitační prostory, psí útulek a stáje pro týraná zířata. Záslužná činnost této stanice je také ýznamná pro ýchou dětí, které nabádá k úctě, lásce a ochraně přírody. Beseda seniory zaujala tak, že e spolupráci s obcí a některými organizacemi plánují do těchto míst společný zájezd. Záměr hodnotila kladně i předsedkyně komise žiotního prostředí rady městyse inž. Háloá. Děkujeme panu Křížkoi za zajímaé ypráění, obci za spolupráci, zároeň i panu Petráškoi, který celý průběh besedy zaznamenal. Fotografie z besedy jsou zeřejněny na weboých stránkách městyse, záložce komise rady/občanská a sociální. Dr. Josef Kukla Z ÚŘADU MĚSTYSE * 1 * Poplatky - za komunální odpad, za psy, za pronájem (není-li stanoeno jinak) je třeba uhradit do konce měsíce dubna buď pokladně úřadu městyse (úřední dny = pondělí a středa) nebo na účet. Děkujeme. * 2 * Pololetní samoodečet odoměrů pro yúčtoání se proede až ke dni * 3 * Prooz místní knihony e Vrchotoých Janoicích bude ze zdraotních důodů do konce měsíce dubna tohoto roku přerušen. Všem čtenářům, praidelným i nepraidelným se omlouáme a ěříme, že knihoně zachoají sou přízeň. * 4 * Od 1. dubna 2013 se z organizačních důodů stanoují úřední hodiny úřadu městyse Vrchotoy Janoice takto: pondělí a středa od 8 do 11 a od 13 do 18 hodin. Z KRAJSKÉHO ÚŘADU Šte ás rozbitá silnice e ašem okolí? Zaolejte a urychlete tak její oprau! Jaro se pomalu blíží a tající sníh tak jako každý rok odkrýá na komunikacích škody napáchané mraziým počasím. Pokud jste narazili během sé cesty Středočeským krajem na rozbitou silnici, tak neáhejte a obraťte se přímo na odpoědného cestmistra, ať práě tu aši komunikaci, po které jezdíte, co nejdříe opraí! Středočeský kraj se prostřednictím sých Sprá a údržeb silnic stará o íce než osm tisíc kilometrů silnic. Přesto, že jde o tak ysoké číslo, kraj občanům umožňuje jednoduše dohledat, kdo je za jaký úsek konkrétně odpoědný. Díky přehledné mapce a přímým kontaktům uedeným na weboých stránkách kraje tak může každý motorista, chodec, ale třeba i starosta zaolat či napsat odpoědné osobě a dožadoat se nápray rozbité silnice.

3 Naši cestmistři samozřejmě praidelně sledují sta našich silnic a průběžně je spraují, ale protože náš kraj má nejhustší dopraní síť celé republice, uítáme každou informaci. Naíc financí na oprau silnic není nikdy dost a praxi se tak přednostně opraují práě ty nejíce poškozené úseky. Tím, že nás občané upozorní, mohou pomoci k rychlejší opraě práě jejich komunikace, ysětluje ýhody zapojení občanů hejtman Josef Řihák. Kde hledat informace:» na weboých stránkách na hlaní straně leo kliknout na odkaz Dopraa a dále ybrat záložku Informace o silnicích II. a III. tříd pro eřejnost» na stránce je mapa, kde se po kliknutí na konkrétní úsek objeí údaje o příslušném cestmistrostí s kontakty (telefonní číslo, oá adresa) na zodpoědného cestmistra a odkaz na firmu, která údržbu proádí. Kdy olat cestmistra:» pokud nejste spokojeni se staem určité silnice» s dotazem, zda se plánuje opraa silnice» s reklamací špatně proedené opray silnice Protože zima pro cestáře ještě neskončila, nejsou tuto chíli přesně yčísleny škody a náklady na zimní údržbu, předběžné odhady ale hooří o cca 400 milionech korun. Středočeský kraj počítá s tím, že do opra silnic letos inestuje minimálně 1,7 miliardy korun. Barbora Adamoá Vedoucí oddělení komunikace s územními samospránými celky a Asociací krajů ČR (KHTCA) - poěřena zastupoáním Odbor Kancelář hejtmana Prní upozornění již starosta městyse odeslal na adresu pana ředitele Zdeňka Dořáka 21. března: Dobrý den, ážený pane řediteli, občané městyse Vrchotoy Janoice mě upozorňují na haarijní sta komunikace III/11445 prostoru cca 300 m pod místní částí Šebáňoice směrem na obec Maršoice, kde oda ytéká z býalého lomu na komunikaci a jak jsem se informoal u příslušného cestmistra, důodem je nedostatečný průměr propustku (20 cm), který je ještě ke šemu zarostlý a zanesený, takže oda tudy skoro neprotéká a teče na komunikaci, kde se době mrazů toří námraza a tento úsek se stáá dosti nebezpečným. Prosím Vás, ážený pane řediteli, o podniknutí potřebných opatření ke zlepšení ýše uedeného stau z hlediska bezpečnosti silničního proozu. S pozdraem a poděkoáním JUDr. Mirosla Synek, starosta ZE ŠKOLY Recitační soutěž 5. března 2013 jsme připraili pro naše žáky školní kolo recitační soutěže, zúčastnilo se jich 37 e čtyřech ěkoých kategoriích. Účast e školním kole nebyla samozřejmá, žáci nejpre recitoali e sých třídách a společně se sými učitelkami rozhodoali o tom, kdo postoupí do dalšího kola. Možná bychom recitační soutěž neměli nazýat soutěží, protože jde předeším o elmi příjemný kulturní zážitek nejen pro děti samotné, ale i pro nás dospělé, kteří musíme rozhodnout o tom, kdo byl nejlepší. Rozhodoání to opradu není snadné, ýkony jsou často elmi yronané. A jak to dopadlo letos? Tady je ýsledkoá listina. 1. kategorie 1. Lukáš Žák, 2. Michaela Stránská, 3. Tereza Nootná

4 2. kategorie 1. Barbora Maranoá, 2. Marie Vackoá, 3. Tereza Rudolská 3. kategorie 1. Aneta Rohlíkoá, 2. Natálie Rezkoá, 3. Denisa Babická 4. kategorie 1. Izabela Hoškoá, 2. Tomáš Dořák, 3. Lucie Brdkoá Vítězoé jednotliých kategorií reprezentoali naši školu 21. března okresním kole recitační soutěže Dětská scéna Bystřici. Z jejich ystoupení jsem měla opradu radost a chtěla bych jim za zornou příprau poděkoat. Ale předeším blahopřejeme Barboře Maranoé, která ybojoala jedno ze dou postupoých míst a školu bude reprezentoat krajském kole, které se bude konat 9. dubna Kolíně. Držte Barboře palce! Mgr. Yona Kohoutkoá Jaro e školce V úterý 5. března proběhla mateřské škole přednáška na téma PRAVĚK určená pro starší děti. Děti se seznámily s dinosaury, skládaly obrázek, koulely "dinosauří ejce" z papíru a lepenky, hledaly díly a skládaly sádroého dinosaura. Na záěr si ystříhaly a nalepily tary a ybarily jednoho dinosaura. Informace pro zájemce o zápis dětí do mateřské školy: ZÁPIS je plánoán na začátek měsíce kětna, podrobné informace budou ueřejněny na weboých stránkách školy, měsíčníku nebo na ýěsní tabuli e Vrchotoých Janoicích, pochopitelně čas. Jana Muchoá NAPSALI NÁM Jarní burza OS Vrchojan Ve dnech 14. až 16. března 2013 proběhla praidelná burza dětského oblečení a dětských potřeb konaná e spolupráci OS Vrchojan a Komise kultury a sportu. Na burzu bylo doneseno mnoho kusů kojeneckého a dětského oblečení. Každý zájemce si měl opradu z čeho ybírat. V nabídce byla i obu, hračky a lyže. Výtěžek z prodeje bude použit na zajištění jiné akce pro děti, např. na lampiónoý průod.

5 Neprodané kusy oblečení byly dány na charitu. Za ýraznou pomoc na burze bych chtěla touto cestou poděkoat paní Jitce Prokopoé a Pale Šachoé. Podzimní burza bude pořádána na začátku měsíce září. Již dopředu zeme šechny zájemce. Mgr. Ingeborg Klikoá Zámek Vrchotoy Janoice Velikonoce jsou sým půodem sátkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohanskému sátku jara zcela noý ýznam sátkem Paschy. Křesťané pak rozpoznali tajemstí Velikonoc opradoé jaro: žiot je silnější než smrt. (Anselm Grün). V pondělí elikonoční se oteřou deře zámecké kaple pro šechny příchozí z Janoic i okolí - mše satá začne 15 hodin. Ludmila Fiedleroá, ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM - EKORADY Ekorada na březen: Pošlete je znou do kola: baterie a akumulátory Jednorázoé baterie (tz. primární zdroje energie po yrobení poskytují elektřinu) poskytují elektřinu elmi drahou: 1 kwh z běžné tužkoé jednorázoé baterie (1,5 V, 2700 mah) yjde okolo 800,- Kč. Mnohé obsahují škodlié látky a je nutné je likidoat odděleně od ostatního domoního odpadu. Jednorázoé baterie jsou pak opráněné opradu jen ýjimečně. Akumulátory (nabíjecí, tz. sekundární zdroje elektřiny - musí se nejpre nabít, aby poskytoaly elektřinu) poskytují elektřinu o dost leněji než jednorázoé, přesto šak značně dražší než je elektřina z rozodné sítě. Zátěž žiotního prostředí spojená s jejich proozem je nižší úměrně k množstí jejich nabíjecím cyklům. Nejhodnější pro domácí použití mohou být alkalické akumulátory (např. do sítilny, hraček aj.), které lze nabíjet i po jejich částečném ybití a nesnižuje se tak jejich kapacita (nemají paměťoý efekt). Je šak potřeba k nim mít odpoídající typ nabíječky. Dříe hojně použíané nikl-kadmioé (Ni-Cd) akumulátory by se naopak měli před nabíjením úplně ybít a roněž skladoat e ybitém stau. Niklkadmioé akumulátory je nutné třídit jako nebezpečný odpad, neboť obsahují toxické kadmium. To samé platí o akumulátorech z automobilů, jelikož obsahují oloo a též knoflíkoých článcích (např. baterie do hodinek), které obsahují rtuť. Tyto baterie tedy nelze ukládat na skládkách. Akumulátory jsou jistě horší alternatiou, než rozodná síť, při spráném zacházení šak jsou mnohem lepší, než baterie jednorázoé. Samozřejmě šak platí, že ekonomicky i ekologicky nejýhodnější je elektřina ušetřená a tak bychom se měli předeším snažit systematicky udržoat počet elektrospotřebičů na co nejnižším počtu těch skutečně nezbytných. Školy, obecní úřady a jiné eřejné instituce se mohou bezplatně zapojit do kolektiního systému sběru baterií a akumulátorů a zřídit sběrný box pro eřejnost, který umístí na iditelném frekentoaném místě. Dáají tím zároeň eřejnosti najeo, že si áží žiotního prostředí a nepřímo tím oliňují i choání jiných. Rady pro eko logické nakládání s bateriemi a akumulátory: 1. Dobře rozmyslete samotný nákup elektrospotřebiče na baterie. V některých případech může být

6 dostatečnou náhradou zařízení na ruční, solární či jiný pohon, čímž méně zatížíte žiotní prostředí i aši peněženku z pohledu nákladů na prooz. 2. Baterie nakupujte bezprostředně před použitím, nikoli do zásoby. 3. Použíejte přednostně tz. nabíjecí baterie, nepoužíejte baterie z rtuti a oloa. Opotřeboané akumulátory (např. od elektrického nářadí), které již neyhoují sými parametry odezdejte na repasoání. Nebojte se také roněž použíat repasoané (recykloané) akumulátory, kalitou jsou sronatelné s originály, jsou lenější a mají menší dopad na žiotní prostředí. PhDr. Roman Andres ekoporadce, enironmentální zděláání, ýchoa, osěta Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Poznámka redakce: Ve Vrchotoých Janoicích je sběr baterií a aku baterií již zaeden, tedy připomínáme, že baterie je možné ložit do nástaby E-boxu na sběr malých elektrických a elektronických spotřebičů, který je umístěn e stupním prostoru přízemí domu čp. 2 (stup do zasedací místnosti úřadu městyse nebo mateřské školy) a aku baterie sbírají členoé SDH Vrchotoy Janoice při jarním sběru železného šrotu (termín toho letošního najdete dále tomto ydání měsíčníku). JE DOBRÉ VĚDĚT Mikroregion Džbány připrail zděláací projekt pro žáky čtrtých tříd základních škol TISKOVÁ ZPRÁVA Z REGIONU POSÁZAVÍ Vzbudit dětech zájem o místo, něm žijí, je cílem projektu Společné zděláání e školách Mikroregionu Džbány. Pro žáky osmi čtrtých tříd základních škol z Bystřice, Votic, Vrchotoých Janoic, Jankoa, Miličína a Olbramoic ho připrail sazek obcí Mikroregion Džbány. Hlaním ýstupem bude učebnice regionální lastiědy, kterou pak školy yužijí e ýuce. Chceme ziditelnit mikroregion a spolupráci unitř něj. A nejjednodušší a nejjasnější je začít u dětí, to se nikdy neztratí. Sám jsem učitel, takže ím, že e lastiědě se probírají i témata místní historie a okolí místa, kde žáci žijí. A to se dá krásně yužít. Stejně tak budou do projektu začleněna průřezoá témata, jako je například Výchoa k občanstí ycházející z rámcoých zděláacích plánů jednotliých škol, řekl předseda sazku a starosta obce Ratměřice Viktor Liška. Projekt bude založen na samostatných pracích žáků. Jejich ýsledky pak předstaí spolužákům z jiných škol při zájemných náštěách. Z ytořených praconích listů znikne flexibilní učebnice regionální lastiědy, která se bude postupně aktualizoat a rozšiřoat. Finálem projektu bude společné setkání šech zúčastněných žáků, na němž si hraou a soutěžní formou oěří získané znalosti. Na myšlenku podnítit zájem dětí o region přišel Viktor Liška při sých cestách po republice rámci hodnocení obcí zapojených do soutěže Vesnice roku. Její celorepublikoé kolo roce 2010 yhrály práě Ratměřice. Nechal jsem se inspiroat podobným projektem Moraskoslezském kraji, kde děti z různých škol na společném setkání soutěžily e znalostech regionu. Konkrétní podoba poté znikala po konzultacích s profesorem benešoského gymnázia Romanem Andresem, který má zděláací obsah a metodiku našeho projektu z nejětší části na starosti, popsal Viktor Liška. Zástupci Mikroregionu Džbány naštíili ředitele šech šesti základních škol a naázali s nimi spolupráci. Nyní přichází na řadu metodická práce. Na začátku dubna se autoři projektu sejdou už s konkrétními učiteli z jednotliých škol, aby společně nastaili možné parametry regionálního zděláání žáků. Mikroregion Džbány ze sého letošního rozpočtu podpořil rozjezd projektu a ytoření metodiky částkou korun. Očekááme, že příští rok budou náklady yšší. Chtěli bychom totiž zaplatit dětem ýlety do jiných škol a ýrobu praconích listů. V rozpočtu na to peníze mít nebudeme, požádáme proto o dotaci,

7 dodal Viktor Liška. Sazek obcí se podle něj snaží peníze, které e sém rozpočtu uspoří, rátit zpět do regionu. Před děma roky to udělal prostřednictím grantoého programu Ze Džbánů do džbánků, kdy rozdělil korun mezi drobné kulturní a sportoní akce pro děti, mládež a seniory. Jaroslaa Tůmoá Kontakt pro další informace: Viktor Liška, tel.: , SPOLEČENSKÉ OKÉNKO - PŘIPRAVUJE SE - ZVEME VÁS - NABÍZÍME : Bohuslužby e Vrchotoých Janoicích příštích dnech: Zelený čtrtek 28. března od 19.oo h. Velký pátek 29. března od 18.oo h. Bílá sobota 30. března od 19.oo h. Velikonoční neděle 31. března od 9.oo h. Velikonoční pondělí 1. dubna od 15.oo h. kostele s. Martina kostele s. Martina kostele s. Martina kostele s. Martina kapli na zámku 3. dubna - prní středa měsíci - Klub důchodců - od 13 hodin zasedací místnosti úřadu městyse. sobotu 6. dubna 2013 bude Sbor dobroolných hasičů Vrchotoy Janoice proádět SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ, dále LEDNIČEK A VŠECH OSTATNÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ (arné konice, fény, toustoače, žehličky, apod.) SDH laskaě žádá občany, aby starý a nepotřebný materiál na tento den přípraili. Děkujeme. Vladimír Čech, starosta SDH KULTURA U SOUSEDŮ - například: - Votice 31. března - komedie pro dospělé Záměna aneb Kde jsi čera byl a s kým sokoloně, od 19 h., stupné 70,- Kč duben e ýstaní skříni MKC ýstaa obrazů Vladislaa Kasky - Sedlčany - Kulturní dům Josefa Suka 4. dubna koncert Karla Plíhala - od 19.3o h. - za 180,- Kč 9. dubna - Večer s indiánskou kulturou - skupina CHAYAG - za 100,- Kč 29. dubna - The Beatles reial - za 180,- Kč dubna - sedlčanští ochodníci uádějí hudební romantickou komedii Noc na Karlštejně - Bystřice od 13. do 19. dubna Diadelní festial Ludíka Němce - plakát je umístěn na informační tabuli nebo na weboých stránkách kulturních aktualitách

8 - Benešo - Diadlo Na Poště 11. dubna - od 17 h. - O Perníkoém dědkoi - pohádka 16. dubna - od 19.3o h. - Moje hra (Jiří Bartoška, Zuzana Bydžoská, a další) OKÉNKO DO MINULOSTI... z kroniky... ýstřižek z noin... SVOBODA, deník ydáaný e Středočeském kraji, 4. března 1970 otiskl rubrice "čtenáři, napiš to!" článek o dění e Vrchotoých Janoicích: V Janoicích s elánem Dost často se setkááme s názorem, že "poslanci národních ýborů jsou unaeni dlouhým olebním obdobím, že nechtějí už pracoat, že není možné za této situace solat plénum"atd. Neím jak kde, ale e Vrchotoých Janoicích na Benešosku tohle neplatí. S prodlouženým olebním obdobím nejenže poslanci získali bohaté zkušenosti (a ty nejsou nikdy k zahození) ale neztratila se ani potřebná chuť k práci. Prada, i tady někdo občas "odpadne", něco se nepoede, ale rozhodující je celek a cíl, za kterým národní ýbor jde. A až budou janoičtí skládat účty ze sé činnosti, nebudou se muset hanbit. Vzpomeňme jen namátkou. Před několika lety začali e Vrchotoých Janoicích z ničeho budoat drobnou proozonu. Řekneme-li z ničeho, je to míněno dosloa. Dnes tato proozona má strojní ybaení, sklady a sociální zařízení, které by jim mohly záidět i některé elké podniky. Zpracoáá ýrobky pro bytoou ýstabu a její obrat se blíží částce jednohomilionu korun ročně. Také obchodní dům, který postaila Jednota, dělá obci čest.bez aktiní účasti národního býboru by šak nestál. A tak bychom mohli pokračoat. Teď přišla na řadu úpraa místního hřbitoa. Hodnota díla bude íc než dě stěě tisíc korun, ale skutečné náj klady budou zhruba poloiční. - Při práci opět ydatně pomohou brid gádníci. Ano -brigádníci. To sloo totiž Janoicích ještě nemilost neupadlo. O tom podala důkaz i poslední eřejná schůze národního ýboru, na které se sešlo kolem šedesáti občanů. Ti nejlepší brigádníci yslehli nejen poděkoání, ale za odměnu si odnesli i malé dárkoé balíčky. A také schálili záazek k 25. ýročí. František Zajíček, ONV Benešo Nápad - mohl by být naplňoán? Záleží na pořadatelích a spolupráci s úřadem městyse Na webu městyse je připraen kulturní kalendář/přehled plánoaných akcí - šichni by mohli a měli mít přehled o tom, co a kdo a kdy plánuje, aby nedocházelo ke zdojoání / kumuloání akcí (dě a íce akcí jednom nebo podobné akce blízkém termínu). Prosím o Váš názor. Předem děkuji. Marcela Čedíkoá Vydáá Městys Vrchotoy Janoice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Mirosla Synek - předseda, Zdeňka Mrázkoá, Mgr. Jana Jirouškoá, Bc. Jana Čechoá, redaktor: Marcela Čedíkoá Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 3/2013 ychází 25. března 2013 Uzáěrka příspěků pro číslo 4/ dubna 2013 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotoy Janoice, Vrchotoy Janoice 2, tel ,

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014 Zápis z eřejného zasedání zastupitelsta obce Terešo konaného dne 1.9.2014 Začátek : 19,00 hodin Přítomno : iz. prezenční listina příloze Omluen: Program: 1. Úod, schálení programu 2. Kontrola plnění minulých

Více

2011 Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne 20.12.2011 od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po

Více

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 Záěrečný účet města Kouřim za rok 2012 Město Kouřim, Míroé náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 1 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a ýdajů za rok 2012 (Příloha č. 1 a č. 2) 2) Hospodářská

Více

ZÁPIS č. 30. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne od hodin v penzionu.stará Vápenka" na Javorné

ZÁPIS č. 30. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne od hodin v penzionu.stará Vápenka na Javorné I ZÁPIS č. 30 ze zasedání zastupitelsta městyse Čachro, konaného dne 28.11.2013 od 19.00 hodin penzionu.stará Vápenka" na Jaorné Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZM Zapisoatelka: Anna Vítocoá Oěřoatelé

Více

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění í 35.RV1SNÍ < ^ CO FrsT*36 5G*VôOocô Smloua č. T-340-00/15 c. PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzařená souladu s ustanoením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění Smluní strany Příkazce: Zapsaná

Více

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Číslo ydání: 02/2014 Elektronický zpraodaj projektu Prolomit zeď Unitř tohoto ydání: AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Aktiity projektu kostce 1 Prorodinná politika města Třebíče 1-2 Podnik podporující rodinu

Více

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasoé a teleizní ysílání Skřetoa t\i\j 6,120 00 Praha 2 Tel.: 4 i 20 274 813 830 / Fax: 420 27/4 810 885 www.rrt.cz Smloua o dílo uzařená níže uedeného

Více

Město Týn nad Vltavou Schválený rozpočet výdajů na rok 2016

Město Týn nad Vltavou Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 Město Týn nad Vltaou ýdajů na rok 2016 1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Zemědělská a potrainářská činnost a rozoj 1014 Běžné ýdaje (bez opra) 65,00 1014 - opray a udržoání 10,00 1014 Ozdraoání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice Obecně záazná yhláška obce Tuchoměřice č. 7 / 2004 o místním poplatku za užíání eřejného prostranstí Zastupitelsto obce Tuchoměřice schálilo dne 8.12.2004 podle ustanoení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních

Více

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov NEMOCNICE BŘECLAV, příspěkoá organizace U nemocnice 1, 690 74 Břecla telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemb.cz IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského

Více

KUJCP01AHBXK /& 2* ČI. V. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, odst. 3 ve znění Smlouvy:

KUJCP01AHBXK /& 2* ČI. V. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, odst. 3 ve znění Smlouvy: /& 2* KUJCP01AHBXK Smloua o záazku eřejné služby k zajištění základní dopraní obslužnosti Jihočeského kraje linkoou osobní dopraou č. 010/09/56/00/06 (dodatek č. 6) uzařená mezi smluními stranami: 1. JIHOČESKÝ

Více

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozoje enkoa ČR - prohlašuji, že šechny informace uedené Žádosti o dotaci jsou pradié - prohlašuji, že mám k datu

Více

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy Výroční zpráa o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešo za školní rok 2012/2013 Č.j.: S11/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola náze školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešo adresa školy

Více

DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICKÉHO KR r

DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICKÉHO KR r r 4"' i < f tri l PARDUBICKY KRAJ IP < - -Wť' ( Krajský úřad ÍÍ> Kancelář hejtmana >'< -D04- DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICKÉHO KR r y VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2016-2020 Česká strana sociálně demokratická

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s.

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. 43585/201 6-MZE 000251703175 PČ: P26286/2016-CMZE ^lf CUlfYlTV Zaeid.: 27.07.2016 10:03 Počet listů Pianoý zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. Přílohy: W7 Článek I - Základní ustanoení Tyto stanoy jsou

Více

DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICK r

DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICK r DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICK r r KRAJE VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2012-2016 Česká strana sociálně demokratická (dále jen "ČSSD"), zastoupená JUDr Martinem Netolickm PhD, lídrem kandidátní listiny pro

Více

NOVÝ WEB POVRCHOVAUPRAVA.CZ NOVÉ STRÁNKY NOVÁ KONCEPCE NOVÉ MOŽNOSTI ÚVODNÍ SLOVO

NOVÝ WEB POVRCHOVAUPRAVA.CZ NOVÉ STRÁNKY NOVÁ KONCEPCE NOVÉ MOŽNOSTI ÚVODNÍ SLOVO Porchoá úpraa NOVÝ WEB POVRCHOVAUPRAVA.CZ NOVÉ STRÁNKY NOVÁ KONCEPCE NOVÉ MOŽNOSTI ÚVODNÍ SLOVO V jarních měsících letošního roku jsem se rozhodoal, jak dál se stránkami POVRCHOVÁ ÚPRAVA. Prní možnost

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

Pořádá: Generální partner:

Pořádá: Generální partner: Týnecké Napoleonské slanosti 11.-13.ketna Pořádá: Generální partner: Akci pořádá Císařská Slakoská Garda La Garde Impériale d'austerlitz (G.I.A.) o.s. a obec Velký Týnec e spolupráci se Středoeropskou

Více

2.15. VZP-17/2013 léčebně

2.15. VZP-17/2013 léčebně 2.15. VZP-17/2013 léčebně Základní praidla pro poskytoání léčebně rehabilitační péče odborných léčebnách pro dospělé s OD 00022 (dále jen léčebna) jsou uedena platných práních předpisech. Zdraotní péči

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

RECEPTÁŘPRIMA NÁPADŮ. 680 000 diváků 100 000 stránek webu zhlédnutých měsíčně. Sledovanost TV pořadu

RECEPTÁŘPRIMA NÁPADŮ. 680 000 diváků 100 000 stránek webu zhlédnutých měsíčně. Sledovanost TV pořadu Sledoanost TV pořadu 100 000 stránek webu zhlédnutých měsíčně RECEPTÁŘPRIMA NÁPADŮ CHARAKTERISTIKA: je oblíbený publicistický pořad pro kutily a zahrádkáře. Každý díl přináší teleizním m zajímaé informace

Více

ZÁPIS č. 21. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne od hodin na Javomé v.penzionu U Silnice"

ZÁPIS č. 21. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne od hodin na Javomé v.penzionu U Silnice ZÁPIS č. 21 ze zasedání zastupitelsta městyse Čachro, konaného dne 6.12.2012 od 19.00 hodin na Jaomé.Penzionu U Silnice" Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZM Zapisoatelka: A. Vítocoá Oěřoatelé zápisu:

Více

Logo 100%, ochranná zóna loga

Logo 100%, ochranná zóna loga Logo 100%, ochranná zóna loga x Logo 100%, ochranná zóna loga x Kafka školu nejpre Masné naštěoal ulici 12 (1889 1893), Německou poté chlapeckou Německé obecnou gymnázium paláci Golz-Kinských na Staroměstském

Více

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 15. zasedání

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZE PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgneroa 22 400 04 1 Identifikátor materiálu: EU

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

Když už se někdo potřebuje zbavit pytlů s odpady, ať je prosím aspoň složí na místech určených ke svozu - tedy ke kontejnerům - a nehází

Když už se někdo potřebuje zbavit pytlů s odpady, ať je prosím aspoň složí na místech určených ke svozu - tedy ke kontejnerům - a nehází Sedlišťský zpraodaj 3/2013 Tající sníh odkrýá noé černé skládky, odpady je přitom možné odezdat zdarma T ající sníh postupně odkrýá spoušť, kterou obci přes zimu způsobili andaloé: Černé skládky se objeily

Více

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU Leonard Hobst 1, Lubomír

Více

Měsíčník. města Příbora SPONZORSKÉ VYDÁNÍ DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI KVĚTEN 2006. Článek k fotografiím ze křtu knihy Freuduv Příbor na straně 3

Měsíčník. města Příbora SPONZORSKÉ VYDÁNÍ DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI KVĚTEN 2006. Článek k fotografiím ze křtu knihy Freuduv Příbor na straně 3 Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč KVĚTEN 2006 SPONZORSKÉ VYDÁNÍ DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI Článek k fotografiím ze křtu knihy Freudu Příbor na straně 3 Článek k fotografiím ze soutěže Můj sen na straně 5 MĚSÍČNÍK

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová Jedná se o upraenou erzi z důodu dodržení přiměřenosti rozsahu zeřejňoaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, e znění pozdějších předpisů. č. 1060 Rada

Více

Bezpečnostní obvody (BO)

Bezpečnostní obvody (BO) Bezpečnostní obody (BO) rčeno pro studenty bakalářských studijních programů na FBI Poznámka:!!! Níže uedené texty neobsahují změny termínech, přístupech a e lastním proedení bezpečnostních systémů yolané

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2014 2. Orgány společnosti

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název:

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název: MOUDROST moje znalosti = edoucí jo = jiná osoba r = rádce k = kamarád 1. Charitatiní činnost S oddílem/družinou se zúčastním charitatiního projektu Zúčastním se roznášení betlémského sětýlka. 2. Jiná charitatiní

Více

Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice

Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice Kouty nad Desnou 2. listopadu 2008 Oblast vzdělávání, osvěty a výchovy Nástroje Program 2000 Dny s LČR Informační a vzdělávací střediska Lesní pedagogika

Více

Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům

Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům 1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážení činovníci a představitelé sportovního

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřená mezi

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřená mezi Smloua č.2011/220 Smloua o poskytnutí účeloé neinestiční dotace uzařená mezi Městem Poděbrady, se sídlem Jiřího nám. 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupeným PhDr. Ladislaem Langrem, starostou města IČ: 00239640

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizoaný na SPŠ Noé Město nad Metují s finanční podporou Operačním programu Vzděláání pro konkurenceschopnost Králoéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr Pístoé stroje ing.jan Šritr 1

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Svoboda forum. Vážení spoluobčané,

Svoboda forum. Vážení spoluobčané, Soboda forum NOVINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SVOBODĚ NAD ÚPOU XXI. ročník, číslo 724- březen 2010 Vydaatel: Město Soboda nad Úpou, nám. Sornosti 474; Reg. číslo: MK ČR E12866 Redakční rada: Ing. Milan Oraec,

Více

ZÁPIS č. 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 7. dubna 2016

ZÁPIS č. 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 7. dubna 2016 ZÁPIS č. 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 7. dubna 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Miroslav Sládek, Milan

Více

www.melon-anticor.cz Melon s.r.o., Pražáková 8/245, info@melon.cz 709 00 Ostrava +420 605 256 295 KATALOG VELKOKUCHYŇSKÝCH NEREZOVÝCH DIGESTOŘÍ

www.melon-anticor.cz Melon s.r.o., Pražáková 8/245, info@melon.cz 709 00 Ostrava +420 605 256 295 KATALOG VELKOKUCHYŇSKÝCH NEREZOVÝCH DIGESTOŘÍ KATALOG VELKOKUCHYŇSKÝCH NEREZOVÝCH DIGESTOŘÍ OBSAH CENÍKU: 1) Typy digestoří str. 1 2) Ceník digestoří str. 2 TYPY DIGESTOŘÍ: 3) Ceník čisticíc prostředků. str. 5 4) Všeobecné podmínky.. str. 7 DGN DIGESTOŘ

Více

Vrchotojanovický měsíčník 01/2013

Vrchotojanovický měsíčník 01/2013 Vrchotojanovický měsíčník 01/2013 Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse v uplynulém období

Více

Usnesení. ze 44. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 5. března 2014 od 15,30 hod. v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech

Usnesení. ze 44. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 5. března 2014 od 15,30 hod. v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech Usnesení ze 44. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 5. března 2014 od 15,30 hod. kanceláři starosty na MěÚ Podbořanech Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, MUDr. Záhorský,

Více

1.8.9 Bernoulliho rovnice

1.8.9 Bernoulliho rovnice 89 Bernoulliho ronice Předpoklady: 00808 Pomůcky: da papíry, přicucáadlo, fixírka Konec minulé hodiny: Pokud se tekutina proudí trubicí s různými průměry, mění se rychlost jejího proudění mění se její

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam. 1. Číslo 26. března 2013 Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.cz Vážení čtenáři, i v letošním roce Vás

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v ..7 Znaménka Předpoklad: 4 Opakoání: Veličin s elikostí a směrem = ektoroé eličin. Vektor je určen také sým koncoým bodem (pokud začíná počátku) polohu bodu můžeme určit pomocí ektoru, který začíná počátku

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 22. června 2016 od 16:00 do 18:15 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2013 2. Orgány společnosti

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 18. prosince 2014 od 17:00 do 19:40 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

[iäistrát smlouva zavwovát13

[iäistrát smlouva zavwovát13 [iäistrát smloua zawovát13 Kupní smloua uzařena na základě dohody smluních stran podle ustanoení 5409 a následujících zákona Č. 51 3/1991 Sb.. obchodní zákoník, e znění pozdějších předpisů Smluní strany

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č.1 Technický bod Výpis

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Vrchotojanovický měsíčník 3/2012

Vrchotojanovický měsíčník 3/2012 Vrchotojanovický měsíčník 3/2012 Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. BOŽENA NĚMCOVÁ ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse Vrchotovy Janovice v uplynulém měsíci jednala 2x a na svých zasedáních mimo

Více

K ATALOG V ÝROBKŮ. Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o v a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps

K ATALOG V ÝROBKŮ. Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o v a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps K ATALOG V ÝROBKŮ Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps tyrkysoá tepelná izolace z Technické údaje FIBRANxps K ódoé označení dle normy EN 13164 Jednotk

Více

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro estabu do střechy Popis ýrobku ČR. 0. 20 Hoal IDKM 250 plochý kolektor ysoce ýkonný plochý kolektor se skleněnou přední stěnou, určený pro termické yužití sluneční energie sestaením několika kolektorů

Více

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE P O S U D E K NA DUMENTACI, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE NOŠOVICE ZPRACOVATEL POSUDKU: DOC. RNDR. MIROSLAV MARTIŠ, CSC. (držitel autorizace dle ;, datum ydání: 1. 6. 1993) TÝM ZPRACOVATELE

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2014 podle 17 zákona č. 250/2000

Více

CÍL V této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, výpočtu a regulace.

CÍL V této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, výpočtu a regulace. 1 ČERPADLA! čerpadla, tlak, objemoý průtok, ýtlačná ýška, regulace čerpadel, oběžné kolo CÍL této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, ýpočtu

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. z 4.zasedání zastupitelstva obce Nová Ves nad Popelkou, která se konala 29.4.2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 4.zasedání zastupitelstva obce Nová Ves nad Popelkou, která se konala 29.4.2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 4.zasedání zastupitelstva obce Nová Ves nad Popelkou, která se konala 29.4.2015 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více