Máme své Emauzy Velmi mě oslovuje úryvek z Lukášova evangelia o učednících, kteří jdou do Emauz. Může se číst při odpoledních a večerních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Máme své Emauzy Velmi mě oslovuje úryvek z Lukášova evangelia o učednících, kteří jdou do Emauz. Může se číst při odpoledních a večerních"

Transkript

1 Máme své Emauzy Velmi mě oslovuje úryvek z Lukášova evangelia o učednících, kteří jdou do Emauz. Může se číst při odpoledních a večerních bohoslužbách na Hod Boží velikonoční. Zachycuje paradoxní situaci. Dva Ježíšovi učedníci utíkají v den, kdy Ježíš vstal z mrtvých, z Jeruzaléma. Už vše zabalili, nemají žádnou naději a vše vidí velmi černě. Domnívají se, že je to pro ně jeden z nejhorších dní jejich života. Den naprostého zklamání, deziluze... A pak se k nim přidává zmrtvýchvstalý Ježíš. A když ho večer, po příchodu do vesnice Emauzy poznají, zjišťují, že jde ve skutečnosti (a to už od samého rána) o nejkrásnější den jejich života... Mají velkou radost a běží se o ni rozdělit s apoštoly do Jeruzaléma. A ten zlom nastal, když v Emauzích při lámání chleba poznali Ježíše. Naproti poutnímu areálu máme poutní dům s nádherným jménem Emauzy. A v srdci areálu máme kostel místo, kde při lámání chleba - Eucharistii můžeme stále znovu poznávat a zažívat: Zmrtvýchvstalý Ježíš je s námi, je se mnou! A to je skutečnost, která mění vše. Z toho nejsmutnějšího a nejbeznadějnějšího dne dokázala udělat ten nejkrásnější a nejradostnější. Funguje to i nyní... Přeji Vám všem, abyste to prožili tak, jako ti dva učedníci, co šli do Emauz. A pak doslova běželi zpět s obrovskou radostí, o kterou se chcete dělit... P. Pavel Zahradníček, omi

2 Velikonoční přání z plaské oblátské komunity všem klokotským farníkům Vzpomínky na otce biskupa Hloucha od Marie Brtvové (Kuncové) V r jsem ho vítala na pouti v Klokotech, když nastoupil do diecéze - bylo to dva dny před ruskou okupací. Umím ještě tu báseň nazpaměť: Buď Bohu samému jen čest a chvála za všechnu Jeho lásku, se kterou řídí svět. Za to, že zahnal těžké, olověné mraky, aby zas slunce zřít moh' každý prostý květ. Buď dík náš Marii, přesvaté Matce Boží, která tu s námi na Klokotech dlí, u které tolik prosili jsme za Vás a věřili, že vroucí naše prosby vyplní. Kdo pochybovat chtěl by o té její síle? O moci přímluvy, jež plní její Syn? Pojď, sepni vzhůru ruce a pomůže tě zbavit tíže vin. Vás Otče biskupe, vítáme srdcem plným té Mariiny lásky k Bohu, k duším bratří svých tu u Ní, která tak mile na nás shlíží uprostřed družiny svých poslů nebeských. A prosíme: veď Ona Vaše kroky po našich jižních Čechách, té drahé perle naší krásné země. Ať znovu žije hlasem víry to slavné, šťastné Čechů plémě! (Šotek Ladislav st.) Kdo byste měl ještě nějaké vzpomínky na otce biskupa Hloucha, podělte se s námi o ně. Prosíme.

3 Pozdrav od otce Günthera Milí přátelé! Už jsem tady v Libanonu 6 měsíců a také se blíží Velikonoce. Je tedy čas, abych se ozval a vás, věrné přátele, kteří se za mne modlíte a moje bývalé misie stále ještě podporujete, pozdravil! Mám se tu dobře. Zima zde není taková jako v Evropě nebo v pákistánské poušti! Nikdy nepadla teplota pod 6 stupňů, dnes máme dokonce stupňů 25! Ale hodně prší během zimního období, proto v arabštině používají/či ve zdejším dialektu jedno slovo pro déšť i pro označení zimního období. Víte, že se rád učím jazyky, a toho si zde užívám. Až moc! Musím se učit tři jazyky zároveň: spisovnou arabštinu, libanonské nářečí arabského jazyka a francouzštinu. To je docela náročné. Sice znám čím dál víc slov, ale od mluvení alespoň jedním z těchto tří jazyků jsem stále ještě daleko. Chtěl jsem být malým, abych se víc přiblížil Pánu. Toho si také docela dost užívám: Když je člověku už 49 let, když byl zvyklý na pozici faráře, obklopen láskou farníků, pak je takový návrat do mateřské školy náročný. Nikdo na mě není zlý, vůbec ne, ale prostě je to nezvyklý, že jsem tu starší pán, kterého nikdo nezná a který k tomu ještě nemůže mluvit Ale je to přesně to, co jsem chtěl. Přibližuje mě to Pánu i těm maličkým. Poznávám sebe lépe, což je také přínosem! Jsem Bohu vděčný, že mi umožnil tento krok. Samozřejmě se mi někdy stýská po domově, a tehdy myslím především na vás, protože nejpěknější chvíle během pobytu v Evropě a minulý jsem bezesporu strávil v České republice. Samozřejmě jsem také nezapomněl na své bývalé farníky v Pákistánu: každý večer bez výjimky jdu před spaním do kaple na krátkou modlitbu k Panně Marii za mého nástupce a za lidi v Derekabadu. S Boží pomocí může o. Mukhar Alam OMI, můj nástupce v Derekabadu, pokračovat v našem společném díle. S těmi prostředky, které jsem v létě u vás a v Rakousku nasbíral, a s tím, co dvě rakouské církevní organizace ještě po mém odchodu do Libanonu daly, se jim podařilo nakoupit stany a další materiály na pouť v Derakabadu, zajistit platy učitelů na víc než půl roku, postavit novou školu a uskutečnit další drobné projekty. Jsem překvapený, jak Bůh tomuto dílu žehná, a považuji toto, že s naší pomocí může místní kněz vykonat stejnou práci jako zahraniční misionář, za větší a důležitější přínos k rozvoji pákistánské církve než práci, kterou jsem sám v Derekabadu udělal!!! Dnes ráno jsem také odpověděl jednomu příteli ze Sýrie (Aleppo), který mi včera napsal. Má se dobře, píše: I když je elektřina pouze 2-3 hodiny denně, což znamená i problém s vodou, ceny za základní potraviny se pěti až desetkrát znásobily, máme se stále ještě dobře, protože spíme ve vlastní posteli a pod vlastní střechou, na rozdíl od mnoha jiných Ježíš se modlil na kříži žalm 22: Bože můj, proč jsi mě opustil? Tento žalm však končí s chválou Boha v duchu nezlomné naděje. Kéž i my všichni můžeme zakusit ve všech našich velkých i malých trampotách Boží přítomnost, což je darem víry, že Pán od nás nikdy neodvrátí svoji tvář. Pán ať vám všem žehná Váš bratr v Kristu o. Günther

4 Spiritualita pro všední den 3. část Stáňa Rybníčková O. Martin 2.3. v Emauzích završil tento cyklus třetí přednáškou, ve které shrnul i témata přednášek předcházejících. Ve všech třech přednáškách zaznívala naléhavost vytvoření si svého vztahu s Bohem na základě setkání a setkáváním se s Ním a Božího zjevení se nám, které se děje různými způsoby. Bůh nás oslovuje, Bůh nás zve, Bůh se k nám dobývá zvenčí. Jak zakoušet dokonalý vztah s Bohem? Když ho máme, nežádáme dokonalost po druhých. Protože milujeme, odpouštíme, tolerujeme, uvědomujeme si vlastní nedokonalost. Vztah s Bohem nám dá zakusit nejhlubší hloubku naší existence. Je třeba se s Bohem setkávat. V katolické spiritualitě je mnoho způsobů setkávání se. Každého osloví nejvíc něco jiného. Setkání s Osobou v eucharistii v Božím slově v modlitbě adoraci Bůh nás volá jménem, pro Něho jsme každý z nás jedinečným. Každého osobně povolává. A závěrem několik myšlenek z textů M.I. Rupnika Uvedení do duchovního života. vše, co je uchváceno láskou, přechází do vzkříšení duchovní člověk ví, že čeho se vzdá z lásky k druhému, povstane spolu s Kristem na konci časů Nechť i toto ohlédnutí je Vám pozváním na tzv. docházející exercicie na téma Ten poklad máme v nádobě hliněné. Proběhnou ve dnech v Klokotech. Postní radost z postní DO s P. Zavrelem M. Berková Milí přátelé, chci se s Vámi podělit o postní radost, kterou jsem prožila na duchovním setkání s otcem Thomasem van Zavrelem. Bylo to několik přednášek o modlitbě, nepokoji, adoraci, duchovní četbě i soustředění. A tak Vám předávám pár myšlenek z jeho úvah. Nejprve otec Thomas mluvil o vztazích. Vztah je mezilidská komunikace. Mnoho lidí je ve vztahu i ve víře ze setrvačnosti. Vztah vzniká nějakou iniciativou, stojí nás to úsilí. Víra je vztah. Náboženství a církev není víra. To nám pomáhá žít víru. A kostel je místo, kde prožíváme víru. Vztah k Bohu, s bližními, k sobě má být otevřený musím se tomu otevřít. Např. svíčka: jsem-li zády, vidím jen příšeří, a když se otočím ke svíčce, teprve vidím to jasné světlo. Bůh je vždy tajemství někdy blízký, někdy vzdálený. Přesahuje Bibli. Máme přijímat modlitbu jako dar, ne jako bezmyšlenkovitou povinnost. V tomto duchu proběhly krásné dva dny. Těším se, že se potkáme, usmějeme se, pozdravíme a s láskou proneseme: To máme dnes krásný den. A o tom to je. Tak požehnané velikonoční svátky. S úctou a láskou Marie Berková. Mám Vás ráda a sluší Vám to.

5 Klokoty se loučí s Dr. Stanislavem Zitou Dr. Rytíř Ve čtvrtek 21. února 2013 sloužil P. Pavel Zahradníček, omi rekviem za Dr. Stanislava Zitu, který zemřel po těžké nemoci 9. února Dr. Zita byl jako pracovník Husitského muzea v Táboře propagátorem historie Tábora a ctitelem poutního místa Klokoty. V akci sobotních vlastivědných výprav Sobotníků - po historických památkách města zahrnul do svých poutavých přednášek i Klokoty, které navštěvoval už v mládí. Rád vzpomínal na svůj dětský strach v kapli sv. Vojtěcha a sochou sv. Prokopa, který drží na řetěze ďábla a vítězí nad ním. Dr. Zita spolupracoval úspěšně i s klokotskou kronikou, v níž jsou zachyceny jeho zprávy získané v muzeu z novin z minulých století. V akci Sobotníků navštívil rovněž 21. května 2011 i čtrnáct zastavení klokotské křížové cesty a posluchači vyslechli zprávu o P. Rybovi a P. Nepilovi, kteří se zasloužili o její vybudování. Zádušní mše za Dr. Zitu se konala za účasti jeho spolupracovníků z muzea, zástupců města a hojného počtu jeho přátel. Za práci a přátelství mu poděkoval Dr. Smrčka. Kněz vyzvedl v proslovu symboliku křížové cesty a připomenul slova svého klokotského předchůdce, že život nekončí tečkou, ale dvojtečkou. Ministranti kmene Kloko Koukalovi Na konci února, z pátku na sobotu ožily Klokoty setkáním ministrantů kmene Kloko. Jako už na předchozím setkání nás překvapila sněhová nadílka, a tak už první večerní hra situovaná do teplých krajů: získávání ingrediencí na asijské jídlo chudých se odehrála v deseticentimetrovém sněhovém polštáři. Kuchyňku a kavárnu kláštera později večer provoněly bramboráky a teplý čaj, k nimž se ministranti přišli ohřát po venkovním běhání a během stezky odvahy v klokotských sklepeních. Sobotní dopoledne ven moc nelákalo, ale vedoucí je vedoucí, a ten i ty teplomilnější účastníky vylákal ven na atrakci uklízení chodníků okolo kostela zasypaných sněhem. Promáčené věci se stačily jen zlehka osušit rozložené na všech dostupných topeních při zábavných kvízech a dalších hrách a už se zase běželo ven, tentokrát se záměrem vyrobit pořádné eskymácké iglú. Poledne provoněl v Emauzích špagetový oběd. Odpočinutí v teple a společné dovádění nás přesunulo do pozdnějšího odpoledne, kdy došlo na ministrantské vzdělávání a pomalu už tu byl čas návratu domů. Velké poděkování patří Jakubovi a Janě za perfektní přípravu her, otci Pavlovi, mamince Havlíkové a Marušce Kulhánkové za neocenitelnou kuchyňskou pomoc, a všem dětem, které byly moc skvělé.

6 Arménie a Náhorní Karabach země hor a klášterů Přednáška Petra Plášila s fotografiemi nádherné přírody a prastarých klášterů Arménie a Náhorního Karabachu Emauzy dubna sobota h. ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE V TÁBOŘE Vás zve na přednášky EMAUZY - 3. dubna - středa 18 hod. Jsme nejbezbožnější národ Evropy? přednáší ThLic. Petr Štica, Th.D. EMAUZY dubna - úterý 18 hod. Všichni hrajeme divadlo - etika člověka ve funkci a v zaměstnání přednáší prof. Jan Sokol Zveme Vás na poslech hudebně poetického melodramatu ABGAR na text básníka Julia Zeyera, vytvořeném na podkladu kroniky o sv. Brandanu (text vypravuje o arménském králi Abgarovi, který žil v době ukřižování Ježíše Krista, a o jejich setkání) v sobotu v 15 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech čte: Michael Sovadina, hudbu složil: Jiří Sycha Tradiční burza pro každého!!! Máte doma zachovalé oblečení, boty, hračky nebo něco co leží na poličce, nechcete to vyhodit a zároveň už to nepotřebujete? Darujte to do naší burzy a přijďte si za to vzít něco jiného. Sběr těchto věcí se bude konat od 6. března, vždy ve středu od 16-18hod v Emauzích na Klokotech. Burza se uskuteční 6.dubna v Emauzích na Klokotech od 9-12h. Vše na ní bude zdarma. Pokud budete mít nějaké dotazy, ráda zodpovím na tel

7 Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou, výzdobou a průběhem Velikonoc na Klokotech! Novéna k Božímu milosrdenství Velikonoční pondělí 15 hod., hod. Zakončena bude adorací v Neděli Božího milosrdenství v hod. (možnost přistoupit ke svátosti smíření) KRÁTKÁ POZVÁNÍ první pátek v měsíci celodenní adorace v Emauzích h. v kostele h. s modlitbami a zpěvem, h. tichá adorace. Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace) sbírka na naši diecézní katedrálu sv. Mikuláše v Českých Budějovicích 8.4. mše sv. a Mariánské večeřadlo s P. Střížem setkání oblátských laiků v Emauzích středa h. - Emauzy posezení u čaje Nad Biblí světový den modliteb za duchovní povolání v Č. Budějovicích Oblastní setkání Charizmatické obnovy 9-15 h v KD Metropol pátek Dětská mše svatá v 17 hod. po mši táborák na farní zahradě KVĚTEN proběhne opět i na Klokotech Noc kostelů kdo by byl ochotný pomoci se zabezpečením, může se přihlásit u H. Koukalové zveme Vás na pěší pouť do Sepekova dětský farní tábor s tématem Robin Hood srdečně zveme Postní kasičky přineste do kostela 2. neděli velikonoční (7. dubna 2013). Na spodní stranu kasičky napište jak nebo ve prospěch koho by mohla darovaná almužna být použita, nebo poslední možnost jiná, můžete napsat jiný účel. (V našem kostele budeme vybírat Pro Michalku Láníkovou z Holešova, nemocnou metachromatickou leukodystrofií, sbíráme pro ni také víčka z PET lahví, které můžete nosit do kostela do 22.4.) Více informací o Michalce najdete na nástěnce v kostele (z Katolického týdeníku č. 6).

8 Klokoty - události - duben pondělí Pondělí v oktávu velikonočním mše sv. v 10 h. na konci mše sv. svěcení jídla Novéna k Božímu milosrdenství v 15 h. Novéna k Božímu milosrdenství od h. do 7.4. přineste do kostela postní pokladničky 2.4. úterý Společenství Modlitby matek v h. v Emauzích 3.4. středa Emauzy - 18 h. - ČKA - ThLic. Petr Štica, Th.D. - Jsme nejbezbožnější národ Evropy? 5.4. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace - Emauzy h., h. adorace s modlitbami, h. - tichá ad., h. v kostele - svátost smíření, 17 h. mše sv. svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h sobota 1. sobota - Emauzy - P. Stanislav Brožka - Církev žije z Eucharistie - Bohoslužba slova h. 16 h. Klokotské hodinky, h. růženec mše sv. v 17 h. Emauzy - burza 9-12 h neděle 2. neděle velikonoční (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) mše sv. v 10 h. sbírka na naši diecézní katedrálu sv. Mikuláše v Českých Budějovicích Adorace - zakončení Novény k Božímu milosrdenství - 15 hod. (svátost smíření) 8.4. pondělí Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ mše sv. a Mariánské večeřadlo s P. Střížem 9.4. úterý Emauzy - 18 h. - Farní rada středa Emauzy h. - Posezení u čaje nad Biblí čtvrtek Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka pátek svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h pá-so Emauzy - Setkání oblátských laiků sobota 15 hod. - ABGAR - hudebně poetické melodrama - Jiří Sycha Fatimský den neděle 3. neděle velikonoční Dětská mše sv. v 10 h úterý pátek sobota Emauzy - 18 h. - prof. Jan Sokol Všichni hrajeme divadlo - etika člověka ve funkci a v zaměstnání. svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h. Emauzy - 18 h. - přednáška P. Petra Plášila - Arménie a Náhorní Karabach neděle 4. neděle velikonoční Světový den modlit. za duchov. povolání mše sv. v 10 h úterý Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka středa Svátek sv. Jiří, mučedníka svátek má P. Jiří čtvrtek Svátek sv. Marka, evangelisty svátek má P. Marek pátek Dětská mše sv. v 17 h. - po mši táborák na farní zahradě svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h neděle 5. neděle velikonoční mše sv. v 10 h úterý Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy květen 2013 Pokud není uvedeno jinak, mše sv. každý den po-so 17.00, ne h sobota Emauzy h. Malý cyklus 2 - P. Stanislav Brožka - Církev žije z Eucharistie Možnost ke sv. zpovědi Po-So h., pátek h. nebo kdykoliv po domluvě Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor tel: Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat na účet Poštovní spořitelny /0300, VS Na požádání vystavíme potvrzení. Administrátor farnosti: P. Pavel Zahradníček, OMI, tel.: Kaplan na Klokotech: P. Karl Zaiser, OMI, tel.: Diecézní ředitel PMD: P. Marek Adamczuk, OMI, tel.: Pastorační asistent: Janka Pecherová, telefon: Mgr. Hana Koukalová, telefon: Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho Fiatu, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč. Můžete vhodit do kasičky v kostele.

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 4 duben 2013 ročník XXIII. Povolání jsou znamením naděje založené na víře (...) Kněžská a řeholní povolání se rodí

Více

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého Začali křížem začni také V červenci oslavíme slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Tito muži vykonali obrovské evangelizační dílo. Mezi našimi předky to neměli lehké. Slované rozhodně neměli holubičí povahu.

Více

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava Jaká příprava - taková oslava Jedna stará moudrost říká: Jaká příprava taková oslava. Platí to i o přípravě Vánoc - radostné oslavě Kristova narození. Když bude mít příprava na Vánoce jen materiální rozměr,

Více

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota Milí farníci, prožíváme dobu postní, čas milosti nabízený křesťanovi, příležitost k obrácení a návratu k Bohu. Je třeba odvrátit naše pohledy od tolika model, které nás svádějí, a obrátit je k jedinému

Více

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH Podzim oprav Tak jako každý rok, i letos začaly na konci léta opravy našeho kostela. Důvodem, proč se nezačíná na jaře, ale až téměř na podzim je současný způsob rozhodování o státních příspěvcích na opravy

Více

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Duben 2015 Vstup do tajemství Takto letos charakterizoval velikonoční jitro Svatý otec: jako vstup do tajemství. Tím, jak ženy vešly do hrobky, vstoupily do tajemství Velikonoc.

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 106 Advent 2014.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 106 Advent 2014. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 106 Advent 2014 Z obsahu Zprávy z farnosti Setkání Taizé Tříkrálová sbírka Kronika Pro děti

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2013 ročník XXIII. Jak se postit dnes? Čtyřicetidenní postní dobu bychom neměli rozmělňovat pouze sbíráním

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES V roce 1209 přišlo do Říma několik otrhanců z Assisi požádat papeže Inocence III., aby jim schválil společný život

Více

1. SOBOTA NA KLOKOTECH

1. SOBOTA NA KLOKOTECH Výjimečná událost - výjimečná příležitost Jak již jistě víte, hostem letošní hlavní klokotské poutě bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český. Všichni jste srdečně zváni. Je to zvláštní

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2015 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Irská modlitba Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více