Evaluační zpráva projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva projektu"

Transkript

1 Evaluační zpráva projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/ Partner 14 Střední průmyslová škola chemická, Pardubice

2

3 Obsah Obsah 1 1. Identifikace projektu 3 2. Úvod 4 3. Popis projektu 5 4. Klíčové aktivity projektu Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení Klíčová aktivita KA 01 (KA1) Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování Klíčová aktivita KA 02 (KA2) Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání Klíčová aktivita KA 03 (KA3) Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupeny v rámci projektu Klíčová aktivita KA 04 (KA4) Vzdělávání PP v metodách a formách práce vedoucích k vyžití výstupů projektů OP VK doporučených v příloze č. 6 výzvy nebo výstupů jiných projektů OP VK (jedná se pouze o výstupy směřující k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání) Klíčová aktivita KA 05 (KA5) Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné školy Klíčová aktivita KA 06 (KA6) Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností Klíčová aktivita KA 11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/ zvýšení zájmu žáků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů VŠ Klíčová aktivita KA 12 (KA8) Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů Klíčová aktivita KA 14 (KA10) Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě žákovských/ školních projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání Klíčová aktivita KA 15 (KA11) Stavební úpravy škol, které budou nezbytně nutné pro rozvoj Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce Klíčová aktivita KA 07 (KA12) Sdílení učeben/ dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání Klíčová aktivita KA 08 (KA13) Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ s využitím moderních učeben a laboratoří 28 1

4 Klíčová aktivita KA 09 (KA14) Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky SŠ vzdělávací aktivity/ projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání Klíčová aktivita KA 10 (KA15) Spolupráce středních a základních škol se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje Klíčová aktivita KA 16 (KA17) Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak Hlavní cíl projektu Naplňování monitorovacích indikátorů Závěrečné hodnocení projektu Přílohy 40 2

5 1. Identifikace projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ Název příjemce: Pardubický kraj Číslo operačního programu: CZ.1.07 Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.1. Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 44 Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu: 23 měsíců 3

6 2. Úvod Tato evaluační zpráva byla vytvořena na základě podmínek projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Cílem evaluační zprávy je poskytnutí zpětné vazby o samotné realizaci projektu. Předmětem hodnocení jsou zejména způsoby realizace klíčových aktivit, plnění daných cílů, přínos pro cílové skupiny projektu, udržitelnost záměrů projektu a publicita. Evaluační zpráva byla vytvořena na základě poskytnutých evaluačních dotazníků a za pomoci Metodických doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv (Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. 44). Evaluační dotazníky vyplňovali pedagogičtí pracovníci i žáci ZŠ a žáci SŠ, kteří se účastnili jednotlivých aktivit v rámci projektu. Vzhledem k této škále různých zdrojů zpětných informací je možné zajistit dostatečnou míru objektivnosti zpětné vazby. Evaluační zprávu zpracovali: Ing. Marie Simonová, Ing. Jan Ptáček Datum vypracování evaluační zprávy:

7 3. Popis projektu Problematika nedostatku kvalifikovaných pracovníků v technických profesích je problém regionální i celoevropský. Např. v oblasti chemie je dlouhodobý nedostatek kvalifikované pracovní síly, věkový průměr se u technických pracovníků ve výrobě pohybuje kolem 50 let, s vývojem těžko ovlivnitelným bez zásahu v rámci projektů podporujících technické a přírodovědné vzdělávání. Tento projekt reaguje na analýzu současného stavu negativní trendy ve změnách věkové struktury populace v ČR, snižování počtu žáků, nevyvážený pokles žáků v technických oborech v poměru k všeobecnému vzdělávání, což ovlivňuje nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, viz mnohé studie UP. Pro eliminaci těchto faktorů je nezbytný dostatek kvalitně připravených pracovníků v technických a přírodní vědy aplikujících profesích. Projekt podporuje a motivuje žáky ZŠ a SŠ ke studiu na technických středních a vysokých školách a zároveň zkvalitňuje a zatraktivňuje výuku oborů nabízených SPŠCH Pardubice a zvyšuje tak možnost jejich uplatnění na trhu práce. Pardubický kraj je krajem průmyslově-zemědělským, hospodářský význam kraje určují především průmyslové podniky zaměřené na chemický, strojírenský, elektrotechnický průmysl a zpracování zemědělských produktů. Díky příchodu tuzemských i zahraničních investorů se zvyšuje poptávka po kvalifikovaných pracovnících právě v těchto oborech. Projekt zároveň podporuje spolupráci se zaměstnavateli a také možnost reagovat na jejich potřeby, ve spolupráci s nimi proběhly exkurze a přednášky odborníků z praxe. Tuto problematiku měly zlepšit jednotlivé aktivity, které byly na naší škole realizované. Konkrétně se jedná o vzdělávání pedagogických pracovníků základních i středních škol a především vzdělávání žáků. V rámci projektu probíhala výuka žáků základních škol prostřednictvím povinných i volnočasových aktivit. Mezi povinné aktivity patří praktika z biologie, chemie, přírodní vědy v kriminalistice a ochrana při chemickém nebezpečí a chemické havárii, k volnočasovým aktivitám se řadí kroužky Mladý záchranář, Požární kroužek a Chemie v ochraně životního prostředí. Zároveň docházelo ke vzdělávání žáků středních škol, kdy se jednalo nejen o naše žáky, ale zároveň byla navázána spolupráce s několika středními školami z Pardubického kraje. 5

8 4. Klíčové aktivity projektu Škola realizovala v rámci projektu konkrétní klíčové aktivity, které byly vybrány s ohledem na specifický vzdělávací program a potřeby školy. Jednalo se o tyto klíčové aktivity: KA 01 (KA1), KA 02 (KA2), KA 03 (KA3), KA 04 (KA4), KA 05 (KA5), KA 06 (KA6), KA 11 (KA7), KA 12 (KA8), KA 14 (KA10), KA 15 (KA11), KA 07 (KA12), KA 08 (KA13), KA 09 (KA14), KA 10 (KA15), KA 16 (KA17) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení Cílem této aktivity je využití modernizovaných učeben pro výuku a volnočasové aktivity žáků SŠ, dále také zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné obory Klíčová aktivita KA 01 (KA1) Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování V rámci této klíčové aktivity došlo k vybudování nových laboratoří a změně dispozic učeben pro výuku odborných předmětů. Vybudována byla nová laboratoř mikrobiologie, která byla následně vybavena novým laboratorním nábytkem. Konkrétně se jedná o specifický laboratorní nábytek, jako jsou laboratorní stoly s barvícími pulty a stanicemi pro mikroskopování (stoly pod mikroskopy splňující normy pro laboratorní nábytek), skříně na chemikálie, laminární box, zařízení a vybavení je současně využíváno i pro biologii. Tato laboratoř byla zároveň doplněna novým investičním vybavením. Jedná se o laboratorní přístroje autoklávy, termostatické lázně, odsávací zařízení apod. Současně byly dovybaveny i ostatní laboratoře - fyzikální chemie, instrumentální analýzy (laboratoře spektrálních a separačních metod analýzy), dílna požární ochrany a byla vybudována laboratoř povrchových úprav. Dále došlo k vybavení osmi odborných učeben dataprojektory, díky kterým byly zlepšeny podmínky výuky (z důvodu neexistence učebnic lektoři vypracovali řadu prezentací a pracovních listů důležitých pro výuku). Nové vybavení laboratoří využívají především vyučující předmětů Organická chemie, Fyzikální chemie, Biologie, Mikrobiologie, Obecná a anorganická chemie, Bioorganická 6

9 chemie, atd. - žáci oborů M/01 Aplikovaná chemie (farmaceutické substance, chemicko-farmaceutická výroba, analytická chemie, analýza chemických a biologických materiálů) a oboru H/01 Chemik. Vybavení pro Požární ochranu je využíváno především vyučujícími předmětů Organizace požární ochrany, Technická příprava, Praktický výcvik, atd. a žáky oboru M/01 Požární ochrana. V nově vybudovaných inovovaných učebnách se vyučují odborné předměty jednotlivých studijních oborů, dochází tak k navázání na ŠVP. V laboratoři mikrobiologie se vyučují především předměty Biologie, Chemie léčiv a Mikrobiologie, přičemž se laboratoř využívá jak k výuce teoretických, tak praktických znalostí. Odborná učebna Forenzní vědy se rovněž využívá k výuce odborných předmětů, jedná se o předměty Kriminalistika a Bezpečnostní příprava. V učebně Technické přípravy se vyučují předměty Technická příprava, Chemie, Chemické technologie, Chemické výpočty. Výčet vyučovaných předmětů v dalších inovovaných učebnách je následující: Učebna Chemické technologie Technická příprava, Prevence a odhalování kriminality, Fyzika, Chemická technologie, Chemie, Farmakognózie, Farmakologie, Chemie léčiv, Řízení technologických procesů, Učebna Civilní a požární ochrana Technická příprava, Technické prostředky požární ochrany, Prevence a odhalování kriminality, Bezpečnostní příprava, Zdravotnická příprava, Technický výcvik, atp., Učebna Instrumentální analýza Chemie, Analytická chemie, Základy chemie, Organická chemie, Technická příprava, Učebna Fyzika Fyzika, Učebna Fyzikální chemie Chemie, Fyzikální chemie, Speciální chemie, Obecná a anorganická chemie, Chemické výpočty, Technická příprava, Základy chemie, Laboratoř povrchových úprav Odborný výcvik, Laboratoře z chemie. I z následujícího grafu č. 1 vyplývá, že vybavení pořízené v rámci této klíčové aktivity je využíváno jak vyučujícími odborných předmětů, tak i žáky, kteří mají možnost si vyzkoušet a naučit se novým odborným záležitostem. 7

10 Graf 1 - Využití v rámci KA1 Graf 2 Využití Nově vybudovaná laboratoř mikrobiologie byla využívána také v rámci zajišťování zahraničních odborných stáží studentů z partnerských škol (Slovensko, Itálie, Německo) Klíčová aktivita KA 02 (KA2) Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání V rámci této klíčové aktivity bylo osm učeben vybaveno prezentační a didaktickou technikou (dataprojektory). Důvodem pořízení bylo zefektivnění výuky, jelikož neexistují učebnice pro výuku odborných předmětů potřebných na naší škole. V rámci projektu vznikly výukové materiály, pracovní listy a didaktické pomůcky. Dále byly vybaveny laboratoře a dílny pro výuku požární ochrany. Došlo k dovybavení požární techniky, demonstrační techniky pro fyziku, forenzní vědy, civilní a požární ochranu, demonstrační techniky pro fyzikální chemii a vybavení pro mikrobiologii. Dále byla dovybavena demonstrační technika pro výuku instrumentální analýzy, pro chemickou technologii a pro technickou přípravu. Nově pořízený drobný hmotný neinvestiční majetek napomáhá ke zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků. Nově pořízený hmotný neinvestiční majetek a spotřební materiál využívají především vyučující a žáci oborů M/01 Aplikovaná chemie, M/01 Bezpečnostně právní služby, M/01 Požární ochrana, H/01 Chemik a L/51Bezpečnostní služby. Toto nově pořízené vybavení napomáhá k naplňování ŠVP. Vyučující nově pořízený hmotný neinvestiční majetek 8

11 a spotřební materiál využívají jak ve výuce teorie, tak zároveň ve výuce laboratorních a praktických cviční. Konkrétně se jedná o výuku předmětů Mikrobiologie, Biologie, Chemie léčiv, Kriminalistika, Bezpečnostní příprava, Technická příprava, chemie, Chemické technologie, Prevence a odhalování kriminality, Fyzika, Farmakognózie, Farmakologie, Organická chemie, Analytická chemie, Instrumentální analýza, Fyzikální chemie, atp. Z následujícího grafu č. 3 je názorně vidět, že vybavení pořízené v rámci této klíčové aktivity je opravdu využíváno dle potřeb konkrétních vyučujících a probíraných témat v rámci daného období. Graf 3 - Využití KA2 Graf 4 Využití osob Klíčová aktivita KA 03 (KA3) Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupeny v rámci projektu Tato klíčová aktivita je zaměřena na vzdělávání pedagogů vyučujících v oblasti instrumentální analýzy a mikrobiologie. Specifikem kurzů je vzdělávání k obsluze zařízení, jednotlivým oborům instrumentální analýzy, chemické analýzy využívané v ochraně životního prostředí a forenzní chemii. Pedagogičtí pracovníci navštěvovali tři kurzy: Mikrobiologie a analýza biologických materiálů, Chromatografické a izotachoforetické metody a Spektrální metody. Tyto kurzy byly zaměřeny nejen na teoretické znalosti, ale především na praktický výcvik při analýze na jednotlivých přístrojích. Pedagogičtí pracovníci si v rámci těchto kurzů rozšířili své znalosti a dovednosti, které poté využili v pracovním procesu. Vyšší vzdělanost pracovníků školy umožňuje více motivovat žáky vzdělávat se v přírodovědných a technických oborech (žáky SŠ k dalšímu vzdělávání na vysokých školách, 9

12 žáky ZŠ k výběru technického oboru na SŠ) a současně pracovat na přístrojích běžně využívaných ve výzkumných či výrobních (kontrola kvality) firmách. Přínosem bylo navázání spolupráce s pracovišti lektorů, např. Univerzitou Pardubice, RMI, s.r.o. Lázně Bohdaneč, a příslibem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky SPŠCH. 65 % pedagogických pracovníků SPŠCH zhodnotilo navštívené kurzy za velmi přínosné a 23 % za spíše přínosné. Lze tedy konstatovat, že vybrané kurzy měly u vyučujících velký úspěch a byly vhodně zaměřeny. Graf 5 - Přínos kurzů Klíčová aktivita KA 04 (KA4) Vzdělávání PP v metodách a formách práce vedoucích k vyžití výstupů projektů OP VK doporučených v příloze č. 6 výzvy nebo výstupů jiných projektů OP VK (jedná se pouze o výstupy směřující k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání) Tato klíčová aktivita je zaměřena na vzdělávání pedagogů základních škol vyučujících v oblasti chemie a ochrany obyvatelstva. V rámci projektu proběhly čtyři kurzy pro pedagogické pracovníky ZŠ: Anorganická chemie, Organická a bioorganická chemie, Chemie a životní prostředí a Ochrana obyvatelstva. Součástí kurzů byla praktická cvičení a exkurze do chemických podniků (Synthesia a.s. Norbrook, Nitrocelulóza), na Univerzitu Pardubice (Fakulta chemicko-technologická), Hasičský záchranný sbor Pardubice a Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Po absolvování těchto kurzů jsou vyučující připraveni k inovativní výuce chemie a ochrany obyvatelstva na základních školách. V rámci této klíčové aktivity byl také realizován Kurz první pomoci při zasažení chemickou látkou, který měl u pedagogů SPŠCH velký úspěch. Lektor kurzu se zaměřil především na praktické 10

13 ukázky z praxe, simulaci reálných situací a vyzkoušení si první pomoci stejně jako v reálné praxi. Absolventi označili kurz za velmi názorný, zajímavý, srozumitelný, pozitivně hodnotili věrohodné ukázky a nácvik praktických dovedností. Za negativní byla považována zvolená délka jednotlivých lekcí kurzu. Řada vyučujících by přivítala kratší vyučovací bloky. V rámci realizace dalších klíčových aktivit bylo třeba vzdělat začínající pedagogy SPŠCH v oblasti prezentačních dovedností pro aktivity směřující k žákům ZŠ a SŠ, případně ke spolupracujícím univerzitám. Zároveň bylo nezbytné vzdělat stejným způsobem i žáky školy, kteří se podílejí na realizaci projektu. Toto vzdělání začínajícím pedagogům umožnil Kurz prezentačních dovedností. Praktický výcvik před kamerou a následná zpětná vazba absolventům kurzu poskytla přehled o tom, kde mají ve svém projevu rezervy a na co se musí zaměřit pro zlepšování jeho kvality. Graf č. 6 vypovídá o tom, že pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ vyhodnotili absolvované kurzy za přínosné pro svoji další kvalifikaci. 98 % dotázaných bylo s kurzy spokojeno. Graf 6 - Přínos kurzů Graf Graf 7 - Přínos ostatních kurzů pro pedagogy Klíčová aktivita KA 05 (KA5) Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné školy Mezi volnočasové aktivity pro žáky SŠ, které byly realizované v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří dvě praktika: Forenzní vědy a Pokročilá instrumentální analýza. 11

14 Praktikum Forenzní vědy je založeno na fyzikálních, biologických a chemických procesech. Úkolem praktik bylo tuto zajímavou aplikaci přírodních věd rozvíjet. Cílem praktika bylo zapojení žáků SPŠCH Pardubice, kteří mají zájem zdokonalovat se v oblasti ovládání techniky a aplikace znalostí získaných na ZŠ a SŠ. Podstatnou částí bylo osvojení si jednotlivých postupů v historii či v současnosti využívaných. V praktiku si žáci školy ověřili informace získané během výuky v praxi. Praktikum Pokročilá instrumentální analýza se zaměřilo na chemickou analýzu a odběr vzorku, přičemž po vysvětlení daného tématu již žáci pracovali samostatně. Tato forma praktika umožnila žákům osvojit si řadu znalostí a dovedností v oblasti analytické chemie. Praktikanti se tak během kurzu seznámili s chromatografií ve všech podobách, spektrálními a elektrochemickými a separačními metodami. Získali tak ucelený soubor instrumentálněanalytických technik běžně využívaných v analýze životního prostředí, materiálů, zemědělství a potravinářství. Praktikum pokročilé instrumentální analýzy mělo tedy za cíl rozvíjet vzdělání v oblasti chemie a instrumentální analýzy formou zájmové činnosti. Studenti navštěvující tento kroužek byli seznámeni s novými technikami instrumentální analýzy. U žáků bylo možné sledovat postupné zvýšení zručnosti, vědomostní úrovně a zároveň větší entuziasmus do dalších lekcí. Největší zájem jevili žáci o praktická cvičení, kde si mohli danou techniku nejlépe "osahat". Teoretické části výuky však byli pro některé prozatím více abstraktní záležitostí. Stejně jako lektoři praktik i žáci SŠ vyhodnotili zvolené volnočasové aktivity za přínosné, přičemž většina dotazovaných by se této aktivity zúčastnila opětovně. Důvodem může být jak jejich zájem o přírodovědná a technická témata, tak skvělý přístup lektorů, kteří podnítili jejich zájem o další studium přírodovědných a technických oborů na vyšších odborných nebo vysokých školách, což dokazuje graf č

15 Graf 8 - Přínos volnočasové aktivity pro žáky SPŠCH nebo technických oborů Graf 9 - Zájem o další studium přírodovědných Graf 10 - Účast na obdobných aktivitách Graf 11 - Zájem o přírodovědná nebo technická témata Graf 12 - Pohlaví žáků, kteří vyplňovali dotazník Graf 13 - Zhodnocení lektorů 13

16 Graf 14 - Zhodnocení lektorů Graf 15 - Zhodnocení lektorů Graf 16 Očekávání od KA Graf 17 - Účast žáků Graf 18 - Zájem o přírodovědná nebo technická témata Graf 19 - Zájem o další studium 14

17 Graf 20 - Pohlaví žáků Klíčová aktivita KA 06 (KA6) Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností Cílem aktivity je vytváření sítí škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností. V rámci této klíčové aktivity byly původně do projektové žádosti zahrnuty střední školy: Gymnázium Mozartova, Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun a Střední škola potravinářství a služeb Pardubice. V průběhu realizace projektu došlo k několika nepodstatným změnám, které souvisely se změnou středních škol. Střední škola potravinářství a služeb Pardubice se do projektu OP VK Pk nezapojila a zároveň byly do projektu postupně zapojeny školy: Střední průmyslová škola stavební Rybitví a Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ Pardubice s.r.o. Gymnázium Mozartova Pardubice: V rámci projektu byla realizována praktika z fyziky a biologie pro žáky SPŠ chemické Pardubice v inovovaných učebnách na Gymnáziu Mozartova. Současně žáci Gymnázia navštěvovali praktika, která byla uvedena v projektové žádosti. V průběhu realizace došlo k několika změnám, především ke změně hodinové dotace pro žáky Gymnázia Mozartova. V rámci této klíčové aktivity byly také upraveny praktika, kdy žáci Gymnázia Mozartova v menší míře navštěvovali praktika Forenzní vědy a to z důvodů plnění ŠVP. Díky této aktivitě došlo k užší spolupráci mezi školami sídlícími v Pardubicích a vzájemné výměně zkušeností mezi pedagogy. Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun: Vzájemná spolupráce byla založena na týdenní stáži. V rámci této spolupráce, která byla zaměřena především na praktickou výuku 15

18 s ohledem na oborové zaměření žáků. Týdenní stáž v Lanškrouně absolvovali žáci oboru Požární ochrana. Témata praktik byly zaměřeny na zacházení v domácí zvěří, kynologický výcvik a záchranu na vodní hladině. Pro žáky Střední zemědělské a veterinární školy Lanškroun byly připraveny praktika z chemie, mikrobiologie. Dále součástí kurzu byla také exkurze do Národního hřebčína Kladruby nad Labem a na veterinární kliniku. Stáže obohatily žáky o oblasti, které obě školy nemohou nabídnout. Střední průmyslová škola stavební Rybitví: Ke spolupráci s touto střední školou došlo v průběhu realizace projektu. Pro žáky byly připraveny praktika z chemie, kriminalistiky a forenzních věd a povrchové úpravy materiálů. Díky vybavenosti naší školy, jsme mohli nabídnout zázemí, které Střední průmyslová škola stavební Rybitví svým žákům nabídnout nemůže. Došlo i k předání zkušeností od odborných učitelů ze Střední průmyslové školy stavební Rybitví se zaměřením na stavební chemii, které se na naší škole nevyučuje. Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ Pardubice s.r.o.: Ke spolupráci s touto střední školou došlo v průběhu realizace projektu. Pro žáky byly realizovány praktika z chemie a mikrobiologie. Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ Pardubice s.r.o. nedisponuje laboratořemi a spolupráce v rámci projektu OP VK Pk navazuje na spolupráci, která již v minulosti existovala. Ve všech případech byla spolupráce úspěšná, došlo k výměně zkušeností mezi lektory, k využití inovovaných učeben a nakoupených učebních pomůcek ve výuce. V rámci této aktivity došlo k navázání spolupráce se středními školami, které nemohou svým žákům nabídnout laboratoře a další vybavení, které bylo pořízeno v rámci projektu. Zároveň došlo k získání znalostí a dovedností lektorů z partnerských škol, kteří jsou odborníci v daném oboru, a kterými SPŠCH nedisponuje (např. v Lanškrouně chov domácího skotu, chov včel, atp.). Na základě dotazníkového šetření lze říci, že většina zúčastněných žáků středních škol považuje absolvované aktivity za přínosné. Tyto aktivity jim umožní rozšířit své vzdělání a vědomosti, které získávají na zvolených SŠ. 16

19 Graf 21 - Přínos aktivit pro žáky SŠ Graf 22 - Kontakt s účastníky Tyto nově nabyté zkušenosti mohou poté uplatnit i ve svých oborech. SPŠCH Pardubice se snaží přizpůsobit témata studovaným oborům žáků na SŠ. Díky této odlišnosti studijních oborů jsou žáci schopni nově získané vědomosti použít pouze občas nebo velmi zřídka. To dokazuje i následující grafické znázornění odpovědí dotazovaných žáků. Graf 23 - Využití nabytých zkušeností Graf 24 - Ochota sdílení zkušeností Graf 25 - Kontakt s účastníky Klíčová aktivita KA 11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/ zvýšení zájmu žáků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů VŠ SPŠCH Pardubice spolupracuje především s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Tato spolupráce byla rozšířena i o další aktivity, především o zapojení žáků školy do výzkumných činností FCHT a o exkurze na jednotlivá pracoviště FCHT, kde se žáci seznámili s moderní technikou. Obdobná spolupráce probíhala v rámci projektu i s Fakultou bezpečnostního inženýrství (FBI) a Hornicko-geologickou fakultou (HGF) 17

20 Vysoké školy Báňské Technické univerzity v Ostravě, Fakultou přírodovědnou Univerzity Hradec Králové (katedra chemie - KCH) a ČVUT Praha (Ústavem strojírenské technologie povrchové úpravy materiálů - ÚST). V rámci spolupráce s FBI proběhly exkurze žáků na pracoviště fakulty již v předchozích letech, stejně tak i v oblasti studentských prací (práce byly úspěšné v rámci AMAVETu a SOČ), v rámci realizace projektu proběhly 3 exkurze na pracoviště FBI a jejích spolupracujících organizací. S HGF byla spolupráce během realizace navázána a v následujících letech bude pokračovat v oblasti studentských prací v oblasti výzkumu rud a výskytu radonu v horninovém podloží. Spolupráce s KCH byla v rámci projektu realizována návštěvami na pracovištích katedry (pracoviště nukleární magnetické rezonance (NMR)) a drobnými studentskými pracemi. Realizace aktivit s ÚST byla při realizaci projektu výrazně prohloubena, při exkurzích a drobných studentských pracích. 65% žáků, kteří navštívili vybrané vysoké školy, uvedli, že tato aktivita pro ně byla přínosná, přičemž 23% žáků označilo aktivitu za nepřínosnou. Graf 25 - Přínos aktivity pro žáky SPŠCH Důvodem, proč žáci označili aktivitu za nepřínosnou, může být jejich nezájem o přírodovědná a technická témata, nebo špatně zvolená část žáků, která aktivitu absolvovala. I přesto, že 23% žáků označilo aktivitu za nepřínosnou, se o přírodovědná a technická témata zajímá 58% dotazovaných, přičemž dalších 17% uvedlo, že se o tyto obory zajímá pouze částečně. Lze tedy říci, že u převážné většiny žáků, byl vzbuzen zájem o technické a přírodovědné obory (zájem o další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách má 52% dotazovaných). 18

21 Graf 26 - Zájem o přírodovědná a technická témata - žáci SPŠCH Graf 27 - Účast na obdobných aktivitách Graf 28 - Zájem o další studium přírodovědných nebo technických oborů Graf 29 - Pohlaví žáků Klíčová aktivita KA 12 (KA8) Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů Tato klíčová aktivita je zaměřena na zapojení odborníků z praxe do výuky. Toto zapojení bylo dvojí: metodická činnost ve vztahu k aktivitám spojenými se ZŠ a SŠ a přednášky pro žáky SŠ. Metodická činnost spočívala v metodickém vedení lektorů v daném oboru při zpracování metodiky praktik, konzultační činnosti pro lektory v několika odborných oborech (mikrobiologie, ochrana obyvatelstva, požární ochrana, forenzní vědy, fyzika a chemie, hydrochemik-hydrogeolog, povrchové úpravy, spolupráce se sociálními partnery). Odborné přednášky pro žáky SŠ realizovali nejen metodici, ale další odborníci z řad chemických podniků a dalších institucí. 19

22 Tyto odborné přednášky navštěvovali žáci SPŠCH Pardubice. Většina žáků zhodnotila tyto aktivity jako přínosné. Pro řadu studentů byl výklad odborníků výstižný a dostačující, někteří hodnotili přednášky dokonce za velmi krátké a měli by zájem se o daných problematikách dozvědět více informací. Objevili se však i žáci, u kterých tato odborná témata úspěch nezaznamenala. Většinou se však jednalo o žáky, kteří se o přírodovědná a technická témata moc nezajímají a nemají zájem rozvíjet své odborné znalosti v tomto směru. Je také možné, že zvolené téma či podání lektorů zapříčinilo tento nezájem o tuto aktivitu. Jelikož však většina žáků v dotaznících uvedla, že by danou aktivitu absolvovala znovu, předpokládáme, že celá aktivita je hodnocena spíše pozitivně než negativně. Předávání zkušeností od odborníků přímo z praxe je velmi přínosné a doplňuje výuku lektorů a pedagogů na SPŠCH. Graf 30 - Přínos pro žáky SPŠCH Graf 31 - Zájem o absolvování aktivit Jelikož odborné přednášky navštěvovali žáci SPŠCH Pardubice, je zřejmé, že se dotazovaní žáci zajímají o přírodovědná nebo technická témata, přičemž jejich zájem byl podnícen i díky přednáškám odborníků z praxe a vedení metodických pracovníků. 31% dotazovaných se o tato témata velmi zajímá, 30% dotazovaných se trochu zajímá a 34% se zajímá tak napůl, pouze zbylých 5% se spíše nezajímá nebo vůbec nezajímá o přírodovědná nebo technická témata. 20

23 Graf 32 - Zájem o přírodovědná a technická témata Na základě tohoto vyplývajícího zájmu o přírodovědná a technická témata, lze dále tvrdit, že žáci SPŠCH budou mít zájem o pokračování ve studiu odborných předmětů, což potvrzuje i následující graf č. 29. Celých 68% dotazovaných předpokládá, že bude i nadále studovat přírodovědné či technické obory na vyšších odborných a vysokých školách, 15% dotazovaných není ještě rozhodnuto a zbylých 17% se k dalšímu odbornému studiu nepřiklání. Graf 33 - Zájem o studium přírodovědných a technických oborů Graf 34 Pohlaví 21

24 Klíčová aktivita KA 14 (KA10) Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě žákovských školních projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání Žáci SPŠCH Pardubice v rámci projektu navštívili řadu technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru. Poté měli žáci za úkol vytvářet prezentace či seminární práce, které jsou výstupem této klíčové aktivity. Seminární práce jsou uloženy u ostatních výstupů projektu na SPŠCH Pardubice. Velký úspěch měla návštěva Malého světa techniky a Vysoká pec (tyto technické památky se nacházejí v Ostravě ve Vítkovicích). Výstava v Malém světě techniky má za úkol odhalit tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Expozice přináší celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území českých zemí ale i ve světě. K dalším úspěšným technickým památkám u žáků SPŠCH patří návštěva Landek Parku v Ostravě Hornické muzeum, kde žáci navštívili podzemní expozici (přímo ve štolách), expozici báňského záchranářství a expozici historie důlní dopravy. Dále žáci SPŠCH Pardubice navštívili Uhelné safari Most, CHKO Litovelské Pomoraví (správa CHKO, Mladečské jeskyně, hydroelektrárna), CHKO Žďárské vrchy (správa CHKO, sklářská huť Škrdlovice, Barokní areál Zelená hora, zámek Žďár nad Sázavou, Muzeum knihy), KRNAP (správa NP, vodárenství, doly v Obřím dole, Rýchory), CHKO Český ráj (správa CHKO, expozice zpracování polodrahokamů, exkurze Lesy ČR), CHKO Železné hory (správa CHKO, expozice včelařství a zpracování včelích produktů), CHKO Jizerské hory (správa CHKO, Oldřichovské háje, Příroda východního Polabí), CHKO Bílé Karpaty (správa CHKO, Vizovice exkurze R. Jelínek, Baťův kanál), Skanzen Valašská dědina v Rožnově pod Radhoštěm, děkanský kostel v Mostě, město Přerov. Většina žáků označila absolvované aktivity za přínosné pro rozšíření svých znalostí a dovedností. Tento kladný přínos je dán i tím, že řada žáků SPŠCH Pardubice se zajímá o přírodovědná nebo technická témata. Technické památky však navštěvovali také žáci oboru Požární ochrana, kteří se více zajímají o sportovní aktivity. Z tohoto důvodu se v odpovědích 22

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 78 (P6) Obsah Popis projektu...

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1.6.2012 Datum ukončení realizace 31.7.2014

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 11 Střední škola technická a gastronomická

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Údaje o projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Realizace: 01.09.2014-31.07.2015 Rozpočet: 10,6 mil. Kč

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Jan Světlík, prezident NSK Ostrava, 23. 04. 2013 NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR je dobrovolné sdruţení organizací, zaloţené v roce 2003, které

Více

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zhotovitel zprávy za příjemce podpory:

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 1 Střední škola a Základní škola

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 PhDr. Daniela Novotná 13. 4. 2011 Hradec Králové Cíl projektu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 9 Střední odborné učiliště Svitavy Obsah Obsah 1 1. Identifikace projektu

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Výzva č. 08 V oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla 1. výzva s pořadovým číslem 08 pro žadatele individuálních projektů ostatních (IPo)

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Zpracoval: Jana Pečinková / jpecinkova@oldanygroup.cz 14. 12. 2009 OldanyGroup představuje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta chemicko-technologická Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Katedra anorganické technologie

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno - dílčí vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Dotazník byl vypracován pro účely

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech TRAWI dotazník pro zaměstnavatele Cílem dotazníku prováděného v rámci mezinárodního projektu TRAWI je zmapovat požadavky zaměstnavatelů na kompetence zaměstnanců působících v chemickém sektoru. Je určen

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více