Evaluační zpráva projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva projektu"

Transkript

1 Evaluační zpráva projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/ Partner 14 Střední průmyslová škola chemická, Pardubice

2

3 Obsah Obsah 1 1. Identifikace projektu 3 2. Úvod 4 3. Popis projektu 5 4. Klíčové aktivity projektu Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení Klíčová aktivita KA 01 (KA1) Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování Klíčová aktivita KA 02 (KA2) Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání Klíčová aktivita KA 03 (KA3) Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupeny v rámci projektu Klíčová aktivita KA 04 (KA4) Vzdělávání PP v metodách a formách práce vedoucích k vyžití výstupů projektů OP VK doporučených v příloze č. 6 výzvy nebo výstupů jiných projektů OP VK (jedná se pouze o výstupy směřující k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání) Klíčová aktivita KA 05 (KA5) Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné školy Klíčová aktivita KA 06 (KA6) Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností Klíčová aktivita KA 11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/ zvýšení zájmu žáků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů VŠ Klíčová aktivita KA 12 (KA8) Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů Klíčová aktivita KA 14 (KA10) Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě žákovských/ školních projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání Klíčová aktivita KA 15 (KA11) Stavební úpravy škol, které budou nezbytně nutné pro rozvoj Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce Klíčová aktivita KA 07 (KA12) Sdílení učeben/ dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání Klíčová aktivita KA 08 (KA13) Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ s využitím moderních učeben a laboratoří 28 1

4 Klíčová aktivita KA 09 (KA14) Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky SŠ vzdělávací aktivity/ projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání Klíčová aktivita KA 10 (KA15) Spolupráce středních a základních škol se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje Klíčová aktivita KA 16 (KA17) Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak Hlavní cíl projektu Naplňování monitorovacích indikátorů Závěrečné hodnocení projektu Přílohy 40 2

5 1. Identifikace projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ Název příjemce: Pardubický kraj Číslo operačního programu: CZ.1.07 Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.1. Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 44 Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu: 23 měsíců 3

6 2. Úvod Tato evaluační zpráva byla vytvořena na základě podmínek projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Cílem evaluační zprávy je poskytnutí zpětné vazby o samotné realizaci projektu. Předmětem hodnocení jsou zejména způsoby realizace klíčových aktivit, plnění daných cílů, přínos pro cílové skupiny projektu, udržitelnost záměrů projektu a publicita. Evaluační zpráva byla vytvořena na základě poskytnutých evaluačních dotazníků a za pomoci Metodických doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv (Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. 44). Evaluační dotazníky vyplňovali pedagogičtí pracovníci i žáci ZŠ a žáci SŠ, kteří se účastnili jednotlivých aktivit v rámci projektu. Vzhledem k této škále různých zdrojů zpětných informací je možné zajistit dostatečnou míru objektivnosti zpětné vazby. Evaluační zprávu zpracovali: Ing. Marie Simonová, Ing. Jan Ptáček Datum vypracování evaluační zprávy:

7 3. Popis projektu Problematika nedostatku kvalifikovaných pracovníků v technických profesích je problém regionální i celoevropský. Např. v oblasti chemie je dlouhodobý nedostatek kvalifikované pracovní síly, věkový průměr se u technických pracovníků ve výrobě pohybuje kolem 50 let, s vývojem těžko ovlivnitelným bez zásahu v rámci projektů podporujících technické a přírodovědné vzdělávání. Tento projekt reaguje na analýzu současného stavu negativní trendy ve změnách věkové struktury populace v ČR, snižování počtu žáků, nevyvážený pokles žáků v technických oborech v poměru k všeobecnému vzdělávání, což ovlivňuje nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, viz mnohé studie UP. Pro eliminaci těchto faktorů je nezbytný dostatek kvalitně připravených pracovníků v technických a přírodní vědy aplikujících profesích. Projekt podporuje a motivuje žáky ZŠ a SŠ ke studiu na technických středních a vysokých školách a zároveň zkvalitňuje a zatraktivňuje výuku oborů nabízených SPŠCH Pardubice a zvyšuje tak možnost jejich uplatnění na trhu práce. Pardubický kraj je krajem průmyslově-zemědělským, hospodářský význam kraje určují především průmyslové podniky zaměřené na chemický, strojírenský, elektrotechnický průmysl a zpracování zemědělských produktů. Díky příchodu tuzemských i zahraničních investorů se zvyšuje poptávka po kvalifikovaných pracovnících právě v těchto oborech. Projekt zároveň podporuje spolupráci se zaměstnavateli a také možnost reagovat na jejich potřeby, ve spolupráci s nimi proběhly exkurze a přednášky odborníků z praxe. Tuto problematiku měly zlepšit jednotlivé aktivity, které byly na naší škole realizované. Konkrétně se jedná o vzdělávání pedagogických pracovníků základních i středních škol a především vzdělávání žáků. V rámci projektu probíhala výuka žáků základních škol prostřednictvím povinných i volnočasových aktivit. Mezi povinné aktivity patří praktika z biologie, chemie, přírodní vědy v kriminalistice a ochrana při chemickém nebezpečí a chemické havárii, k volnočasovým aktivitám se řadí kroužky Mladý záchranář, Požární kroužek a Chemie v ochraně životního prostředí. Zároveň docházelo ke vzdělávání žáků středních škol, kdy se jednalo nejen o naše žáky, ale zároveň byla navázána spolupráce s několika středními školami z Pardubického kraje. 5

8 4. Klíčové aktivity projektu Škola realizovala v rámci projektu konkrétní klíčové aktivity, které byly vybrány s ohledem na specifický vzdělávací program a potřeby školy. Jednalo se o tyto klíčové aktivity: KA 01 (KA1), KA 02 (KA2), KA 03 (KA3), KA 04 (KA4), KA 05 (KA5), KA 06 (KA6), KA 11 (KA7), KA 12 (KA8), KA 14 (KA10), KA 15 (KA11), KA 07 (KA12), KA 08 (KA13), KA 09 (KA14), KA 10 (KA15), KA 16 (KA17) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení Cílem této aktivity je využití modernizovaných učeben pro výuku a volnočasové aktivity žáků SŠ, dále také zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné obory Klíčová aktivita KA 01 (KA1) Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování V rámci této klíčové aktivity došlo k vybudování nových laboratoří a změně dispozic učeben pro výuku odborných předmětů. Vybudována byla nová laboratoř mikrobiologie, která byla následně vybavena novým laboratorním nábytkem. Konkrétně se jedná o specifický laboratorní nábytek, jako jsou laboratorní stoly s barvícími pulty a stanicemi pro mikroskopování (stoly pod mikroskopy splňující normy pro laboratorní nábytek), skříně na chemikálie, laminární box, zařízení a vybavení je současně využíváno i pro biologii. Tato laboratoř byla zároveň doplněna novým investičním vybavením. Jedná se o laboratorní přístroje autoklávy, termostatické lázně, odsávací zařízení apod. Současně byly dovybaveny i ostatní laboratoře - fyzikální chemie, instrumentální analýzy (laboratoře spektrálních a separačních metod analýzy), dílna požární ochrany a byla vybudována laboratoř povrchových úprav. Dále došlo k vybavení osmi odborných učeben dataprojektory, díky kterým byly zlepšeny podmínky výuky (z důvodu neexistence učebnic lektoři vypracovali řadu prezentací a pracovních listů důležitých pro výuku). Nové vybavení laboratoří využívají především vyučující předmětů Organická chemie, Fyzikální chemie, Biologie, Mikrobiologie, Obecná a anorganická chemie, Bioorganická 6

9 chemie, atd. - žáci oborů M/01 Aplikovaná chemie (farmaceutické substance, chemicko-farmaceutická výroba, analytická chemie, analýza chemických a biologických materiálů) a oboru H/01 Chemik. Vybavení pro Požární ochranu je využíváno především vyučujícími předmětů Organizace požární ochrany, Technická příprava, Praktický výcvik, atd. a žáky oboru M/01 Požární ochrana. V nově vybudovaných inovovaných učebnách se vyučují odborné předměty jednotlivých studijních oborů, dochází tak k navázání na ŠVP. V laboratoři mikrobiologie se vyučují především předměty Biologie, Chemie léčiv a Mikrobiologie, přičemž se laboratoř využívá jak k výuce teoretických, tak praktických znalostí. Odborná učebna Forenzní vědy se rovněž využívá k výuce odborných předmětů, jedná se o předměty Kriminalistika a Bezpečnostní příprava. V učebně Technické přípravy se vyučují předměty Technická příprava, Chemie, Chemické technologie, Chemické výpočty. Výčet vyučovaných předmětů v dalších inovovaných učebnách je následující: Učebna Chemické technologie Technická příprava, Prevence a odhalování kriminality, Fyzika, Chemická technologie, Chemie, Farmakognózie, Farmakologie, Chemie léčiv, Řízení technologických procesů, Učebna Civilní a požární ochrana Technická příprava, Technické prostředky požární ochrany, Prevence a odhalování kriminality, Bezpečnostní příprava, Zdravotnická příprava, Technický výcvik, atp., Učebna Instrumentální analýza Chemie, Analytická chemie, Základy chemie, Organická chemie, Technická příprava, Učebna Fyzika Fyzika, Učebna Fyzikální chemie Chemie, Fyzikální chemie, Speciální chemie, Obecná a anorganická chemie, Chemické výpočty, Technická příprava, Základy chemie, Laboratoř povrchových úprav Odborný výcvik, Laboratoře z chemie. I z následujícího grafu č. 1 vyplývá, že vybavení pořízené v rámci této klíčové aktivity je využíváno jak vyučujícími odborných předmětů, tak i žáky, kteří mají možnost si vyzkoušet a naučit se novým odborným záležitostem. 7

10 Graf 1 - Využití v rámci KA1 Graf 2 Využití Nově vybudovaná laboratoř mikrobiologie byla využívána také v rámci zajišťování zahraničních odborných stáží studentů z partnerských škol (Slovensko, Itálie, Německo) Klíčová aktivita KA 02 (KA2) Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání V rámci této klíčové aktivity bylo osm učeben vybaveno prezentační a didaktickou technikou (dataprojektory). Důvodem pořízení bylo zefektivnění výuky, jelikož neexistují učebnice pro výuku odborných předmětů potřebných na naší škole. V rámci projektu vznikly výukové materiály, pracovní listy a didaktické pomůcky. Dále byly vybaveny laboratoře a dílny pro výuku požární ochrany. Došlo k dovybavení požární techniky, demonstrační techniky pro fyziku, forenzní vědy, civilní a požární ochranu, demonstrační techniky pro fyzikální chemii a vybavení pro mikrobiologii. Dále byla dovybavena demonstrační technika pro výuku instrumentální analýzy, pro chemickou technologii a pro technickou přípravu. Nově pořízený drobný hmotný neinvestiční majetek napomáhá ke zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků. Nově pořízený hmotný neinvestiční majetek a spotřební materiál využívají především vyučující a žáci oborů M/01 Aplikovaná chemie, M/01 Bezpečnostně právní služby, M/01 Požární ochrana, H/01 Chemik a L/51Bezpečnostní služby. Toto nově pořízené vybavení napomáhá k naplňování ŠVP. Vyučující nově pořízený hmotný neinvestiční majetek 8

11 a spotřební materiál využívají jak ve výuce teorie, tak zároveň ve výuce laboratorních a praktických cviční. Konkrétně se jedná o výuku předmětů Mikrobiologie, Biologie, Chemie léčiv, Kriminalistika, Bezpečnostní příprava, Technická příprava, chemie, Chemické technologie, Prevence a odhalování kriminality, Fyzika, Farmakognózie, Farmakologie, Organická chemie, Analytická chemie, Instrumentální analýza, Fyzikální chemie, atp. Z následujícího grafu č. 3 je názorně vidět, že vybavení pořízené v rámci této klíčové aktivity je opravdu využíváno dle potřeb konkrétních vyučujících a probíraných témat v rámci daného období. Graf 3 - Využití KA2 Graf 4 Využití osob Klíčová aktivita KA 03 (KA3) Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupeny v rámci projektu Tato klíčová aktivita je zaměřena na vzdělávání pedagogů vyučujících v oblasti instrumentální analýzy a mikrobiologie. Specifikem kurzů je vzdělávání k obsluze zařízení, jednotlivým oborům instrumentální analýzy, chemické analýzy využívané v ochraně životního prostředí a forenzní chemii. Pedagogičtí pracovníci navštěvovali tři kurzy: Mikrobiologie a analýza biologických materiálů, Chromatografické a izotachoforetické metody a Spektrální metody. Tyto kurzy byly zaměřeny nejen na teoretické znalosti, ale především na praktický výcvik při analýze na jednotlivých přístrojích. Pedagogičtí pracovníci si v rámci těchto kurzů rozšířili své znalosti a dovednosti, které poté využili v pracovním procesu. Vyšší vzdělanost pracovníků školy umožňuje více motivovat žáky vzdělávat se v přírodovědných a technických oborech (žáky SŠ k dalšímu vzdělávání na vysokých školách, 9

12 žáky ZŠ k výběru technického oboru na SŠ) a současně pracovat na přístrojích běžně využívaných ve výzkumných či výrobních (kontrola kvality) firmách. Přínosem bylo navázání spolupráce s pracovišti lektorů, např. Univerzitou Pardubice, RMI, s.r.o. Lázně Bohdaneč, a příslibem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky SPŠCH. 65 % pedagogických pracovníků SPŠCH zhodnotilo navštívené kurzy za velmi přínosné a 23 % za spíše přínosné. Lze tedy konstatovat, že vybrané kurzy měly u vyučujících velký úspěch a byly vhodně zaměřeny. Graf 5 - Přínos kurzů Klíčová aktivita KA 04 (KA4) Vzdělávání PP v metodách a formách práce vedoucích k vyžití výstupů projektů OP VK doporučených v příloze č. 6 výzvy nebo výstupů jiných projektů OP VK (jedná se pouze o výstupy směřující k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání) Tato klíčová aktivita je zaměřena na vzdělávání pedagogů základních škol vyučujících v oblasti chemie a ochrany obyvatelstva. V rámci projektu proběhly čtyři kurzy pro pedagogické pracovníky ZŠ: Anorganická chemie, Organická a bioorganická chemie, Chemie a životní prostředí a Ochrana obyvatelstva. Součástí kurzů byla praktická cvičení a exkurze do chemických podniků (Synthesia a.s. Norbrook, Nitrocelulóza), na Univerzitu Pardubice (Fakulta chemicko-technologická), Hasičský záchranný sbor Pardubice a Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Po absolvování těchto kurzů jsou vyučující připraveni k inovativní výuce chemie a ochrany obyvatelstva na základních školách. V rámci této klíčové aktivity byl také realizován Kurz první pomoci při zasažení chemickou látkou, který měl u pedagogů SPŠCH velký úspěch. Lektor kurzu se zaměřil především na praktické 10

13 ukázky z praxe, simulaci reálných situací a vyzkoušení si první pomoci stejně jako v reálné praxi. Absolventi označili kurz za velmi názorný, zajímavý, srozumitelný, pozitivně hodnotili věrohodné ukázky a nácvik praktických dovedností. Za negativní byla považována zvolená délka jednotlivých lekcí kurzu. Řada vyučujících by přivítala kratší vyučovací bloky. V rámci realizace dalších klíčových aktivit bylo třeba vzdělat začínající pedagogy SPŠCH v oblasti prezentačních dovedností pro aktivity směřující k žákům ZŠ a SŠ, případně ke spolupracujícím univerzitám. Zároveň bylo nezbytné vzdělat stejným způsobem i žáky školy, kteří se podílejí na realizaci projektu. Toto vzdělání začínajícím pedagogům umožnil Kurz prezentačních dovedností. Praktický výcvik před kamerou a následná zpětná vazba absolventům kurzu poskytla přehled o tom, kde mají ve svém projevu rezervy a na co se musí zaměřit pro zlepšování jeho kvality. Graf č. 6 vypovídá o tom, že pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ vyhodnotili absolvované kurzy za přínosné pro svoji další kvalifikaci. 98 % dotázaných bylo s kurzy spokojeno. Graf 6 - Přínos kurzů Graf Graf 7 - Přínos ostatních kurzů pro pedagogy Klíčová aktivita KA 05 (KA5) Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné školy Mezi volnočasové aktivity pro žáky SŠ, které byly realizované v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří dvě praktika: Forenzní vědy a Pokročilá instrumentální analýza. 11

14 Praktikum Forenzní vědy je založeno na fyzikálních, biologických a chemických procesech. Úkolem praktik bylo tuto zajímavou aplikaci přírodních věd rozvíjet. Cílem praktika bylo zapojení žáků SPŠCH Pardubice, kteří mají zájem zdokonalovat se v oblasti ovládání techniky a aplikace znalostí získaných na ZŠ a SŠ. Podstatnou částí bylo osvojení si jednotlivých postupů v historii či v současnosti využívaných. V praktiku si žáci školy ověřili informace získané během výuky v praxi. Praktikum Pokročilá instrumentální analýza se zaměřilo na chemickou analýzu a odběr vzorku, přičemž po vysvětlení daného tématu již žáci pracovali samostatně. Tato forma praktika umožnila žákům osvojit si řadu znalostí a dovedností v oblasti analytické chemie. Praktikanti se tak během kurzu seznámili s chromatografií ve všech podobách, spektrálními a elektrochemickými a separačními metodami. Získali tak ucelený soubor instrumentálněanalytických technik běžně využívaných v analýze životního prostředí, materiálů, zemědělství a potravinářství. Praktikum pokročilé instrumentální analýzy mělo tedy za cíl rozvíjet vzdělání v oblasti chemie a instrumentální analýzy formou zájmové činnosti. Studenti navštěvující tento kroužek byli seznámeni s novými technikami instrumentální analýzy. U žáků bylo možné sledovat postupné zvýšení zručnosti, vědomostní úrovně a zároveň větší entuziasmus do dalších lekcí. Největší zájem jevili žáci o praktická cvičení, kde si mohli danou techniku nejlépe "osahat". Teoretické části výuky však byli pro některé prozatím více abstraktní záležitostí. Stejně jako lektoři praktik i žáci SŠ vyhodnotili zvolené volnočasové aktivity za přínosné, přičemž většina dotazovaných by se této aktivity zúčastnila opětovně. Důvodem může být jak jejich zájem o přírodovědná a technická témata, tak skvělý přístup lektorů, kteří podnítili jejich zájem o další studium přírodovědných a technických oborů na vyšších odborných nebo vysokých školách, což dokazuje graf č

15 Graf 8 - Přínos volnočasové aktivity pro žáky SPŠCH nebo technických oborů Graf 9 - Zájem o další studium přírodovědných Graf 10 - Účast na obdobných aktivitách Graf 11 - Zájem o přírodovědná nebo technická témata Graf 12 - Pohlaví žáků, kteří vyplňovali dotazník Graf 13 - Zhodnocení lektorů 13

16 Graf 14 - Zhodnocení lektorů Graf 15 - Zhodnocení lektorů Graf 16 Očekávání od KA Graf 17 - Účast žáků Graf 18 - Zájem o přírodovědná nebo technická témata Graf 19 - Zájem o další studium 14

17 Graf 20 - Pohlaví žáků Klíčová aktivita KA 06 (KA6) Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností Cílem aktivity je vytváření sítí škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností. V rámci této klíčové aktivity byly původně do projektové žádosti zahrnuty střední školy: Gymnázium Mozartova, Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun a Střední škola potravinářství a služeb Pardubice. V průběhu realizace projektu došlo k několika nepodstatným změnám, které souvisely se změnou středních škol. Střední škola potravinářství a služeb Pardubice se do projektu OP VK Pk nezapojila a zároveň byly do projektu postupně zapojeny školy: Střední průmyslová škola stavební Rybitví a Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ Pardubice s.r.o. Gymnázium Mozartova Pardubice: V rámci projektu byla realizována praktika z fyziky a biologie pro žáky SPŠ chemické Pardubice v inovovaných učebnách na Gymnáziu Mozartova. Současně žáci Gymnázia navštěvovali praktika, která byla uvedena v projektové žádosti. V průběhu realizace došlo k několika změnám, především ke změně hodinové dotace pro žáky Gymnázia Mozartova. V rámci této klíčové aktivity byly také upraveny praktika, kdy žáci Gymnázia Mozartova v menší míře navštěvovali praktika Forenzní vědy a to z důvodů plnění ŠVP. Díky této aktivitě došlo k užší spolupráci mezi školami sídlícími v Pardubicích a vzájemné výměně zkušeností mezi pedagogy. Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun: Vzájemná spolupráce byla založena na týdenní stáži. V rámci této spolupráce, která byla zaměřena především na praktickou výuku 15

18 s ohledem na oborové zaměření žáků. Týdenní stáž v Lanškrouně absolvovali žáci oboru Požární ochrana. Témata praktik byly zaměřeny na zacházení v domácí zvěří, kynologický výcvik a záchranu na vodní hladině. Pro žáky Střední zemědělské a veterinární školy Lanškroun byly připraveny praktika z chemie, mikrobiologie. Dále součástí kurzu byla také exkurze do Národního hřebčína Kladruby nad Labem a na veterinární kliniku. Stáže obohatily žáky o oblasti, které obě školy nemohou nabídnout. Střední průmyslová škola stavební Rybitví: Ke spolupráci s touto střední školou došlo v průběhu realizace projektu. Pro žáky byly připraveny praktika z chemie, kriminalistiky a forenzních věd a povrchové úpravy materiálů. Díky vybavenosti naší školy, jsme mohli nabídnout zázemí, které Střední průmyslová škola stavební Rybitví svým žákům nabídnout nemůže. Došlo i k předání zkušeností od odborných učitelů ze Střední průmyslové školy stavební Rybitví se zaměřením na stavební chemii, které se na naší škole nevyučuje. Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ Pardubice s.r.o.: Ke spolupráci s touto střední školou došlo v průběhu realizace projektu. Pro žáky byly realizovány praktika z chemie a mikrobiologie. Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ Pardubice s.r.o. nedisponuje laboratořemi a spolupráce v rámci projektu OP VK Pk navazuje na spolupráci, která již v minulosti existovala. Ve všech případech byla spolupráce úspěšná, došlo k výměně zkušeností mezi lektory, k využití inovovaných učeben a nakoupených učebních pomůcek ve výuce. V rámci této aktivity došlo k navázání spolupráce se středními školami, které nemohou svým žákům nabídnout laboratoře a další vybavení, které bylo pořízeno v rámci projektu. Zároveň došlo k získání znalostí a dovedností lektorů z partnerských škol, kteří jsou odborníci v daném oboru, a kterými SPŠCH nedisponuje (např. v Lanškrouně chov domácího skotu, chov včel, atp.). Na základě dotazníkového šetření lze říci, že většina zúčastněných žáků středních škol považuje absolvované aktivity za přínosné. Tyto aktivity jim umožní rozšířit své vzdělání a vědomosti, které získávají na zvolených SŠ. 16

19 Graf 21 - Přínos aktivit pro žáky SŠ Graf 22 - Kontakt s účastníky Tyto nově nabyté zkušenosti mohou poté uplatnit i ve svých oborech. SPŠCH Pardubice se snaží přizpůsobit témata studovaným oborům žáků na SŠ. Díky této odlišnosti studijních oborů jsou žáci schopni nově získané vědomosti použít pouze občas nebo velmi zřídka. To dokazuje i následující grafické znázornění odpovědí dotazovaných žáků. Graf 23 - Využití nabytých zkušeností Graf 24 - Ochota sdílení zkušeností Graf 25 - Kontakt s účastníky Klíčová aktivita KA 11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/ zvýšení zájmu žáků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů VŠ SPŠCH Pardubice spolupracuje především s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Tato spolupráce byla rozšířena i o další aktivity, především o zapojení žáků školy do výzkumných činností FCHT a o exkurze na jednotlivá pracoviště FCHT, kde se žáci seznámili s moderní technikou. Obdobná spolupráce probíhala v rámci projektu i s Fakultou bezpečnostního inženýrství (FBI) a Hornicko-geologickou fakultou (HGF) 17

20 Vysoké školy Báňské Technické univerzity v Ostravě, Fakultou přírodovědnou Univerzity Hradec Králové (katedra chemie - KCH) a ČVUT Praha (Ústavem strojírenské technologie povrchové úpravy materiálů - ÚST). V rámci spolupráce s FBI proběhly exkurze žáků na pracoviště fakulty již v předchozích letech, stejně tak i v oblasti studentských prací (práce byly úspěšné v rámci AMAVETu a SOČ), v rámci realizace projektu proběhly 3 exkurze na pracoviště FBI a jejích spolupracujících organizací. S HGF byla spolupráce během realizace navázána a v následujících letech bude pokračovat v oblasti studentských prací v oblasti výzkumu rud a výskytu radonu v horninovém podloží. Spolupráce s KCH byla v rámci projektu realizována návštěvami na pracovištích katedry (pracoviště nukleární magnetické rezonance (NMR)) a drobnými studentskými pracemi. Realizace aktivit s ÚST byla při realizaci projektu výrazně prohloubena, při exkurzích a drobných studentských pracích. 65% žáků, kteří navštívili vybrané vysoké školy, uvedli, že tato aktivita pro ně byla přínosná, přičemž 23% žáků označilo aktivitu za nepřínosnou. Graf 25 - Přínos aktivity pro žáky SPŠCH Důvodem, proč žáci označili aktivitu za nepřínosnou, může být jejich nezájem o přírodovědná a technická témata, nebo špatně zvolená část žáků, která aktivitu absolvovala. I přesto, že 23% žáků označilo aktivitu za nepřínosnou, se o přírodovědná a technická témata zajímá 58% dotazovaných, přičemž dalších 17% uvedlo, že se o tyto obory zajímá pouze částečně. Lze tedy říci, že u převážné většiny žáků, byl vzbuzen zájem o technické a přírodovědné obory (zájem o další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách má 52% dotazovaných). 18

21 Graf 26 - Zájem o přírodovědná a technická témata - žáci SPŠCH Graf 27 - Účast na obdobných aktivitách Graf 28 - Zájem o další studium přírodovědných nebo technických oborů Graf 29 - Pohlaví žáků Klíčová aktivita KA 12 (KA8) Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů Tato klíčová aktivita je zaměřena na zapojení odborníků z praxe do výuky. Toto zapojení bylo dvojí: metodická činnost ve vztahu k aktivitám spojenými se ZŠ a SŠ a přednášky pro žáky SŠ. Metodická činnost spočívala v metodickém vedení lektorů v daném oboru při zpracování metodiky praktik, konzultační činnosti pro lektory v několika odborných oborech (mikrobiologie, ochrana obyvatelstva, požární ochrana, forenzní vědy, fyzika a chemie, hydrochemik-hydrogeolog, povrchové úpravy, spolupráce se sociálními partnery). Odborné přednášky pro žáky SŠ realizovali nejen metodici, ale další odborníci z řad chemických podniků a dalších institucí. 19

22 Tyto odborné přednášky navštěvovali žáci SPŠCH Pardubice. Většina žáků zhodnotila tyto aktivity jako přínosné. Pro řadu studentů byl výklad odborníků výstižný a dostačující, někteří hodnotili přednášky dokonce za velmi krátké a měli by zájem se o daných problematikách dozvědět více informací. Objevili se však i žáci, u kterých tato odborná témata úspěch nezaznamenala. Většinou se však jednalo o žáky, kteří se o přírodovědná a technická témata moc nezajímají a nemají zájem rozvíjet své odborné znalosti v tomto směru. Je také možné, že zvolené téma či podání lektorů zapříčinilo tento nezájem o tuto aktivitu. Jelikož však většina žáků v dotaznících uvedla, že by danou aktivitu absolvovala znovu, předpokládáme, že celá aktivita je hodnocena spíše pozitivně než negativně. Předávání zkušeností od odborníků přímo z praxe je velmi přínosné a doplňuje výuku lektorů a pedagogů na SPŠCH. Graf 30 - Přínos pro žáky SPŠCH Graf 31 - Zájem o absolvování aktivit Jelikož odborné přednášky navštěvovali žáci SPŠCH Pardubice, je zřejmé, že se dotazovaní žáci zajímají o přírodovědná nebo technická témata, přičemž jejich zájem byl podnícen i díky přednáškám odborníků z praxe a vedení metodických pracovníků. 31% dotazovaných se o tato témata velmi zajímá, 30% dotazovaných se trochu zajímá a 34% se zajímá tak napůl, pouze zbylých 5% se spíše nezajímá nebo vůbec nezajímá o přírodovědná nebo technická témata. 20

23 Graf 32 - Zájem o přírodovědná a technická témata Na základě tohoto vyplývajícího zájmu o přírodovědná a technická témata, lze dále tvrdit, že žáci SPŠCH budou mít zájem o pokračování ve studiu odborných předmětů, což potvrzuje i následující graf č. 29. Celých 68% dotazovaných předpokládá, že bude i nadále studovat přírodovědné či technické obory na vyšších odborných a vysokých školách, 15% dotazovaných není ještě rozhodnuto a zbylých 17% se k dalšímu odbornému studiu nepřiklání. Graf 33 - Zájem o studium přírodovědných a technických oborů Graf 34 Pohlaví 21

24 Klíčová aktivita KA 14 (KA10) Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě žákovských školních projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání Žáci SPŠCH Pardubice v rámci projektu navštívili řadu technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru. Poté měli žáci za úkol vytvářet prezentace či seminární práce, které jsou výstupem této klíčové aktivity. Seminární práce jsou uloženy u ostatních výstupů projektu na SPŠCH Pardubice. Velký úspěch měla návštěva Malého světa techniky a Vysoká pec (tyto technické památky se nacházejí v Ostravě ve Vítkovicích). Výstava v Malém světě techniky má za úkol odhalit tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Expozice přináší celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území českých zemí ale i ve světě. K dalším úspěšným technickým památkám u žáků SPŠCH patří návštěva Landek Parku v Ostravě Hornické muzeum, kde žáci navštívili podzemní expozici (přímo ve štolách), expozici báňského záchranářství a expozici historie důlní dopravy. Dále žáci SPŠCH Pardubice navštívili Uhelné safari Most, CHKO Litovelské Pomoraví (správa CHKO, Mladečské jeskyně, hydroelektrárna), CHKO Žďárské vrchy (správa CHKO, sklářská huť Škrdlovice, Barokní areál Zelená hora, zámek Žďár nad Sázavou, Muzeum knihy), KRNAP (správa NP, vodárenství, doly v Obřím dole, Rýchory), CHKO Český ráj (správa CHKO, expozice zpracování polodrahokamů, exkurze Lesy ČR), CHKO Železné hory (správa CHKO, expozice včelařství a zpracování včelích produktů), CHKO Jizerské hory (správa CHKO, Oldřichovské háje, Příroda východního Polabí), CHKO Bílé Karpaty (správa CHKO, Vizovice exkurze R. Jelínek, Baťův kanál), Skanzen Valašská dědina v Rožnově pod Radhoštěm, děkanský kostel v Mostě, město Přerov. Většina žáků označila absolvované aktivity za přínosné pro rozšíření svých znalostí a dovedností. Tento kladný přínos je dán i tím, že řada žáků SPŠCH Pardubice se zajímá o přírodovědná nebo technická témata. Technické památky však navštěvovali také žáci oboru Požární ochrana, kteří se více zajímají o sportovní aktivity. Z tohoto důvodu se v odpovědích 22

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední škola, Trhové Sviny, Školní 79 (P) Obsah Popis projektu... Klíčové aktivity hodnocení realizace....

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 1. HODNOCENÍ

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Evaluační zpráva Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.1 Název partnera: Integrovaná

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 28 Purkyňovo gymnázium, Strážnice,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 30 Gymnázium, Boskovice, Palackého

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10 Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Identifikátor školy: 600 004 856 Termín

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol Obalky brozura Sebkova Karlovarsky kraj.indd 1 24.6.15

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167 Školní vzdělávací program Obchodník 1 Varianta A-n Naše zboží: znalost a kompetence

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více