Evaluační zpráva projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva projektu"

Transkript

1 Evaluační zpráva projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/ Partner 14 Střední průmyslová škola chemická, Pardubice

2

3 Obsah Obsah 1 1. Identifikace projektu 3 2. Úvod 4 3. Popis projektu 5 4. Klíčové aktivity projektu Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení Klíčová aktivita KA 01 (KA1) Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování Klíčová aktivita KA 02 (KA2) Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání Klíčová aktivita KA 03 (KA3) Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupeny v rámci projektu Klíčová aktivita KA 04 (KA4) Vzdělávání PP v metodách a formách práce vedoucích k vyžití výstupů projektů OP VK doporučených v příloze č. 6 výzvy nebo výstupů jiných projektů OP VK (jedná se pouze o výstupy směřující k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání) Klíčová aktivita KA 05 (KA5) Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné školy Klíčová aktivita KA 06 (KA6) Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností Klíčová aktivita KA 11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/ zvýšení zájmu žáků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů VŠ Klíčová aktivita KA 12 (KA8) Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů Klíčová aktivita KA 14 (KA10) Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě žákovských/ školních projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání Klíčová aktivita KA 15 (KA11) Stavební úpravy škol, které budou nezbytně nutné pro rozvoj Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce Klíčová aktivita KA 07 (KA12) Sdílení učeben/ dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání Klíčová aktivita KA 08 (KA13) Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ s využitím moderních učeben a laboratoří 28 1

4 Klíčová aktivita KA 09 (KA14) Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky SŠ vzdělávací aktivity/ projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání Klíčová aktivita KA 10 (KA15) Spolupráce středních a základních škol se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje Klíčová aktivita KA 16 (KA17) Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak Hlavní cíl projektu Naplňování monitorovacích indikátorů Závěrečné hodnocení projektu Přílohy 40 2

5 1. Identifikace projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ Název příjemce: Pardubický kraj Číslo operačního programu: CZ.1.07 Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.1. Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 44 Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu: 23 měsíců 3

6 2. Úvod Tato evaluační zpráva byla vytvořena na základě podmínek projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Cílem evaluační zprávy je poskytnutí zpětné vazby o samotné realizaci projektu. Předmětem hodnocení jsou zejména způsoby realizace klíčových aktivit, plnění daných cílů, přínos pro cílové skupiny projektu, udržitelnost záměrů projektu a publicita. Evaluační zpráva byla vytvořena na základě poskytnutých evaluačních dotazníků a za pomoci Metodických doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv (Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. 44). Evaluační dotazníky vyplňovali pedagogičtí pracovníci i žáci ZŠ a žáci SŠ, kteří se účastnili jednotlivých aktivit v rámci projektu. Vzhledem k této škále různých zdrojů zpětných informací je možné zajistit dostatečnou míru objektivnosti zpětné vazby. Evaluační zprávu zpracovali: Ing. Marie Simonová, Ing. Jan Ptáček Datum vypracování evaluační zprávy:

7 3. Popis projektu Problematika nedostatku kvalifikovaných pracovníků v technických profesích je problém regionální i celoevropský. Např. v oblasti chemie je dlouhodobý nedostatek kvalifikované pracovní síly, věkový průměr se u technických pracovníků ve výrobě pohybuje kolem 50 let, s vývojem těžko ovlivnitelným bez zásahu v rámci projektů podporujících technické a přírodovědné vzdělávání. Tento projekt reaguje na analýzu současného stavu negativní trendy ve změnách věkové struktury populace v ČR, snižování počtu žáků, nevyvážený pokles žáků v technických oborech v poměru k všeobecnému vzdělávání, což ovlivňuje nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, viz mnohé studie UP. Pro eliminaci těchto faktorů je nezbytný dostatek kvalitně připravených pracovníků v technických a přírodní vědy aplikujících profesích. Projekt podporuje a motivuje žáky ZŠ a SŠ ke studiu na technických středních a vysokých školách a zároveň zkvalitňuje a zatraktivňuje výuku oborů nabízených SPŠCH Pardubice a zvyšuje tak možnost jejich uplatnění na trhu práce. Pardubický kraj je krajem průmyslově-zemědělským, hospodářský význam kraje určují především průmyslové podniky zaměřené na chemický, strojírenský, elektrotechnický průmysl a zpracování zemědělských produktů. Díky příchodu tuzemských i zahraničních investorů se zvyšuje poptávka po kvalifikovaných pracovnících právě v těchto oborech. Projekt zároveň podporuje spolupráci se zaměstnavateli a také možnost reagovat na jejich potřeby, ve spolupráci s nimi proběhly exkurze a přednášky odborníků z praxe. Tuto problematiku měly zlepšit jednotlivé aktivity, které byly na naší škole realizované. Konkrétně se jedná o vzdělávání pedagogických pracovníků základních i středních škol a především vzdělávání žáků. V rámci projektu probíhala výuka žáků základních škol prostřednictvím povinných i volnočasových aktivit. Mezi povinné aktivity patří praktika z biologie, chemie, přírodní vědy v kriminalistice a ochrana při chemickém nebezpečí a chemické havárii, k volnočasovým aktivitám se řadí kroužky Mladý záchranář, Požární kroužek a Chemie v ochraně životního prostředí. Zároveň docházelo ke vzdělávání žáků středních škol, kdy se jednalo nejen o naše žáky, ale zároveň byla navázána spolupráce s několika středními školami z Pardubického kraje. 5

8 4. Klíčové aktivity projektu Škola realizovala v rámci projektu konkrétní klíčové aktivity, které byly vybrány s ohledem na specifický vzdělávací program a potřeby školy. Jednalo se o tyto klíčové aktivity: KA 01 (KA1), KA 02 (KA2), KA 03 (KA3), KA 04 (KA4), KA 05 (KA5), KA 06 (KA6), KA 11 (KA7), KA 12 (KA8), KA 14 (KA10), KA 15 (KA11), KA 07 (KA12), KA 08 (KA13), KA 09 (KA14), KA 10 (KA15), KA 16 (KA17) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení Cílem této aktivity je využití modernizovaných učeben pro výuku a volnočasové aktivity žáků SŠ, dále také zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné obory Klíčová aktivita KA 01 (KA1) Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování V rámci této klíčové aktivity došlo k vybudování nových laboratoří a změně dispozic učeben pro výuku odborných předmětů. Vybudována byla nová laboratoř mikrobiologie, která byla následně vybavena novým laboratorním nábytkem. Konkrétně se jedná o specifický laboratorní nábytek, jako jsou laboratorní stoly s barvícími pulty a stanicemi pro mikroskopování (stoly pod mikroskopy splňující normy pro laboratorní nábytek), skříně na chemikálie, laminární box, zařízení a vybavení je současně využíváno i pro biologii. Tato laboratoř byla zároveň doplněna novým investičním vybavením. Jedná se o laboratorní přístroje autoklávy, termostatické lázně, odsávací zařízení apod. Současně byly dovybaveny i ostatní laboratoře - fyzikální chemie, instrumentální analýzy (laboratoře spektrálních a separačních metod analýzy), dílna požární ochrany a byla vybudována laboratoř povrchových úprav. Dále došlo k vybavení osmi odborných učeben dataprojektory, díky kterým byly zlepšeny podmínky výuky (z důvodu neexistence učebnic lektoři vypracovali řadu prezentací a pracovních listů důležitých pro výuku). Nové vybavení laboratoří využívají především vyučující předmětů Organická chemie, Fyzikální chemie, Biologie, Mikrobiologie, Obecná a anorganická chemie, Bioorganická 6

9 chemie, atd. - žáci oborů M/01 Aplikovaná chemie (farmaceutické substance, chemicko-farmaceutická výroba, analytická chemie, analýza chemických a biologických materiálů) a oboru H/01 Chemik. Vybavení pro Požární ochranu je využíváno především vyučujícími předmětů Organizace požární ochrany, Technická příprava, Praktický výcvik, atd. a žáky oboru M/01 Požární ochrana. V nově vybudovaných inovovaných učebnách se vyučují odborné předměty jednotlivých studijních oborů, dochází tak k navázání na ŠVP. V laboratoři mikrobiologie se vyučují především předměty Biologie, Chemie léčiv a Mikrobiologie, přičemž se laboratoř využívá jak k výuce teoretických, tak praktických znalostí. Odborná učebna Forenzní vědy se rovněž využívá k výuce odborných předmětů, jedná se o předměty Kriminalistika a Bezpečnostní příprava. V učebně Technické přípravy se vyučují předměty Technická příprava, Chemie, Chemické technologie, Chemické výpočty. Výčet vyučovaných předmětů v dalších inovovaných učebnách je následující: Učebna Chemické technologie Technická příprava, Prevence a odhalování kriminality, Fyzika, Chemická technologie, Chemie, Farmakognózie, Farmakologie, Chemie léčiv, Řízení technologických procesů, Učebna Civilní a požární ochrana Technická příprava, Technické prostředky požární ochrany, Prevence a odhalování kriminality, Bezpečnostní příprava, Zdravotnická příprava, Technický výcvik, atp., Učebna Instrumentální analýza Chemie, Analytická chemie, Základy chemie, Organická chemie, Technická příprava, Učebna Fyzika Fyzika, Učebna Fyzikální chemie Chemie, Fyzikální chemie, Speciální chemie, Obecná a anorganická chemie, Chemické výpočty, Technická příprava, Základy chemie, Laboratoř povrchových úprav Odborný výcvik, Laboratoře z chemie. I z následujícího grafu č. 1 vyplývá, že vybavení pořízené v rámci této klíčové aktivity je využíváno jak vyučujícími odborných předmětů, tak i žáky, kteří mají možnost si vyzkoušet a naučit se novým odborným záležitostem. 7

10 Graf 1 - Využití v rámci KA1 Graf 2 Využití Nově vybudovaná laboratoř mikrobiologie byla využívána také v rámci zajišťování zahraničních odborných stáží studentů z partnerských škol (Slovensko, Itálie, Německo) Klíčová aktivita KA 02 (KA2) Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání V rámci této klíčové aktivity bylo osm učeben vybaveno prezentační a didaktickou technikou (dataprojektory). Důvodem pořízení bylo zefektivnění výuky, jelikož neexistují učebnice pro výuku odborných předmětů potřebných na naší škole. V rámci projektu vznikly výukové materiály, pracovní listy a didaktické pomůcky. Dále byly vybaveny laboratoře a dílny pro výuku požární ochrany. Došlo k dovybavení požární techniky, demonstrační techniky pro fyziku, forenzní vědy, civilní a požární ochranu, demonstrační techniky pro fyzikální chemii a vybavení pro mikrobiologii. Dále byla dovybavena demonstrační technika pro výuku instrumentální analýzy, pro chemickou technologii a pro technickou přípravu. Nově pořízený drobný hmotný neinvestiční majetek napomáhá ke zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků. Nově pořízený hmotný neinvestiční majetek a spotřební materiál využívají především vyučující a žáci oborů M/01 Aplikovaná chemie, M/01 Bezpečnostně právní služby, M/01 Požární ochrana, H/01 Chemik a L/51Bezpečnostní služby. Toto nově pořízené vybavení napomáhá k naplňování ŠVP. Vyučující nově pořízený hmotný neinvestiční majetek 8

11 a spotřební materiál využívají jak ve výuce teorie, tak zároveň ve výuce laboratorních a praktických cviční. Konkrétně se jedná o výuku předmětů Mikrobiologie, Biologie, Chemie léčiv, Kriminalistika, Bezpečnostní příprava, Technická příprava, chemie, Chemické technologie, Prevence a odhalování kriminality, Fyzika, Farmakognózie, Farmakologie, Organická chemie, Analytická chemie, Instrumentální analýza, Fyzikální chemie, atp. Z následujícího grafu č. 3 je názorně vidět, že vybavení pořízené v rámci této klíčové aktivity je opravdu využíváno dle potřeb konkrétních vyučujících a probíraných témat v rámci daného období. Graf 3 - Využití KA2 Graf 4 Využití osob Klíčová aktivita KA 03 (KA3) Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupeny v rámci projektu Tato klíčová aktivita je zaměřena na vzdělávání pedagogů vyučujících v oblasti instrumentální analýzy a mikrobiologie. Specifikem kurzů je vzdělávání k obsluze zařízení, jednotlivým oborům instrumentální analýzy, chemické analýzy využívané v ochraně životního prostředí a forenzní chemii. Pedagogičtí pracovníci navštěvovali tři kurzy: Mikrobiologie a analýza biologických materiálů, Chromatografické a izotachoforetické metody a Spektrální metody. Tyto kurzy byly zaměřeny nejen na teoretické znalosti, ale především na praktický výcvik při analýze na jednotlivých přístrojích. Pedagogičtí pracovníci si v rámci těchto kurzů rozšířili své znalosti a dovednosti, které poté využili v pracovním procesu. Vyšší vzdělanost pracovníků školy umožňuje více motivovat žáky vzdělávat se v přírodovědných a technických oborech (žáky SŠ k dalšímu vzdělávání na vysokých školách, 9

12 žáky ZŠ k výběru technického oboru na SŠ) a současně pracovat na přístrojích běžně využívaných ve výzkumných či výrobních (kontrola kvality) firmách. Přínosem bylo navázání spolupráce s pracovišti lektorů, např. Univerzitou Pardubice, RMI, s.r.o. Lázně Bohdaneč, a příslibem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky SPŠCH. 65 % pedagogických pracovníků SPŠCH zhodnotilo navštívené kurzy za velmi přínosné a 23 % za spíše přínosné. Lze tedy konstatovat, že vybrané kurzy měly u vyučujících velký úspěch a byly vhodně zaměřeny. Graf 5 - Přínos kurzů Klíčová aktivita KA 04 (KA4) Vzdělávání PP v metodách a formách práce vedoucích k vyžití výstupů projektů OP VK doporučených v příloze č. 6 výzvy nebo výstupů jiných projektů OP VK (jedná se pouze o výstupy směřující k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání) Tato klíčová aktivita je zaměřena na vzdělávání pedagogů základních škol vyučujících v oblasti chemie a ochrany obyvatelstva. V rámci projektu proběhly čtyři kurzy pro pedagogické pracovníky ZŠ: Anorganická chemie, Organická a bioorganická chemie, Chemie a životní prostředí a Ochrana obyvatelstva. Součástí kurzů byla praktická cvičení a exkurze do chemických podniků (Synthesia a.s. Norbrook, Nitrocelulóza), na Univerzitu Pardubice (Fakulta chemicko-technologická), Hasičský záchranný sbor Pardubice a Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Po absolvování těchto kurzů jsou vyučující připraveni k inovativní výuce chemie a ochrany obyvatelstva na základních školách. V rámci této klíčové aktivity byl také realizován Kurz první pomoci při zasažení chemickou látkou, který měl u pedagogů SPŠCH velký úspěch. Lektor kurzu se zaměřil především na praktické 10

13 ukázky z praxe, simulaci reálných situací a vyzkoušení si první pomoci stejně jako v reálné praxi. Absolventi označili kurz za velmi názorný, zajímavý, srozumitelný, pozitivně hodnotili věrohodné ukázky a nácvik praktických dovedností. Za negativní byla považována zvolená délka jednotlivých lekcí kurzu. Řada vyučujících by přivítala kratší vyučovací bloky. V rámci realizace dalších klíčových aktivit bylo třeba vzdělat začínající pedagogy SPŠCH v oblasti prezentačních dovedností pro aktivity směřující k žákům ZŠ a SŠ, případně ke spolupracujícím univerzitám. Zároveň bylo nezbytné vzdělat stejným způsobem i žáky školy, kteří se podílejí na realizaci projektu. Toto vzdělání začínajícím pedagogům umožnil Kurz prezentačních dovedností. Praktický výcvik před kamerou a následná zpětná vazba absolventům kurzu poskytla přehled o tom, kde mají ve svém projevu rezervy a na co se musí zaměřit pro zlepšování jeho kvality. Graf č. 6 vypovídá o tom, že pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ vyhodnotili absolvované kurzy za přínosné pro svoji další kvalifikaci. 98 % dotázaných bylo s kurzy spokojeno. Graf 6 - Přínos kurzů Graf Graf 7 - Přínos ostatních kurzů pro pedagogy Klíčová aktivita KA 05 (KA5) Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné školy Mezi volnočasové aktivity pro žáky SŠ, které byly realizované v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří dvě praktika: Forenzní vědy a Pokročilá instrumentální analýza. 11

14 Praktikum Forenzní vědy je založeno na fyzikálních, biologických a chemických procesech. Úkolem praktik bylo tuto zajímavou aplikaci přírodních věd rozvíjet. Cílem praktika bylo zapojení žáků SPŠCH Pardubice, kteří mají zájem zdokonalovat se v oblasti ovládání techniky a aplikace znalostí získaných na ZŠ a SŠ. Podstatnou částí bylo osvojení si jednotlivých postupů v historii či v současnosti využívaných. V praktiku si žáci školy ověřili informace získané během výuky v praxi. Praktikum Pokročilá instrumentální analýza se zaměřilo na chemickou analýzu a odběr vzorku, přičemž po vysvětlení daného tématu již žáci pracovali samostatně. Tato forma praktika umožnila žákům osvojit si řadu znalostí a dovedností v oblasti analytické chemie. Praktikanti se tak během kurzu seznámili s chromatografií ve všech podobách, spektrálními a elektrochemickými a separačními metodami. Získali tak ucelený soubor instrumentálněanalytických technik běžně využívaných v analýze životního prostředí, materiálů, zemědělství a potravinářství. Praktikum pokročilé instrumentální analýzy mělo tedy za cíl rozvíjet vzdělání v oblasti chemie a instrumentální analýzy formou zájmové činnosti. Studenti navštěvující tento kroužek byli seznámeni s novými technikami instrumentální analýzy. U žáků bylo možné sledovat postupné zvýšení zručnosti, vědomostní úrovně a zároveň větší entuziasmus do dalších lekcí. Největší zájem jevili žáci o praktická cvičení, kde si mohli danou techniku nejlépe "osahat". Teoretické části výuky však byli pro některé prozatím více abstraktní záležitostí. Stejně jako lektoři praktik i žáci SŠ vyhodnotili zvolené volnočasové aktivity za přínosné, přičemž většina dotazovaných by se této aktivity zúčastnila opětovně. Důvodem může být jak jejich zájem o přírodovědná a technická témata, tak skvělý přístup lektorů, kteří podnítili jejich zájem o další studium přírodovědných a technických oborů na vyšších odborných nebo vysokých školách, což dokazuje graf č

15 Graf 8 - Přínos volnočasové aktivity pro žáky SPŠCH nebo technických oborů Graf 9 - Zájem o další studium přírodovědných Graf 10 - Účast na obdobných aktivitách Graf 11 - Zájem o přírodovědná nebo technická témata Graf 12 - Pohlaví žáků, kteří vyplňovali dotazník Graf 13 - Zhodnocení lektorů 13

16 Graf 14 - Zhodnocení lektorů Graf 15 - Zhodnocení lektorů Graf 16 Očekávání od KA Graf 17 - Účast žáků Graf 18 - Zájem o přírodovědná nebo technická témata Graf 19 - Zájem o další studium 14

17 Graf 20 - Pohlaví žáků Klíčová aktivita KA 06 (KA6) Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností Cílem aktivity je vytváření sítí škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností. V rámci této klíčové aktivity byly původně do projektové žádosti zahrnuty střední školy: Gymnázium Mozartova, Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun a Střední škola potravinářství a služeb Pardubice. V průběhu realizace projektu došlo k několika nepodstatným změnám, které souvisely se změnou středních škol. Střední škola potravinářství a služeb Pardubice se do projektu OP VK Pk nezapojila a zároveň byly do projektu postupně zapojeny školy: Střední průmyslová škola stavební Rybitví a Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ Pardubice s.r.o. Gymnázium Mozartova Pardubice: V rámci projektu byla realizována praktika z fyziky a biologie pro žáky SPŠ chemické Pardubice v inovovaných učebnách na Gymnáziu Mozartova. Současně žáci Gymnázia navštěvovali praktika, která byla uvedena v projektové žádosti. V průběhu realizace došlo k několika změnám, především ke změně hodinové dotace pro žáky Gymnázia Mozartova. V rámci této klíčové aktivity byly také upraveny praktika, kdy žáci Gymnázia Mozartova v menší míře navštěvovali praktika Forenzní vědy a to z důvodů plnění ŠVP. Díky této aktivitě došlo k užší spolupráci mezi školami sídlícími v Pardubicích a vzájemné výměně zkušeností mezi pedagogy. Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun: Vzájemná spolupráce byla založena na týdenní stáži. V rámci této spolupráce, která byla zaměřena především na praktickou výuku 15

18 s ohledem na oborové zaměření žáků. Týdenní stáž v Lanškrouně absolvovali žáci oboru Požární ochrana. Témata praktik byly zaměřeny na zacházení v domácí zvěří, kynologický výcvik a záchranu na vodní hladině. Pro žáky Střední zemědělské a veterinární školy Lanškroun byly připraveny praktika z chemie, mikrobiologie. Dále součástí kurzu byla také exkurze do Národního hřebčína Kladruby nad Labem a na veterinární kliniku. Stáže obohatily žáky o oblasti, které obě školy nemohou nabídnout. Střední průmyslová škola stavební Rybitví: Ke spolupráci s touto střední školou došlo v průběhu realizace projektu. Pro žáky byly připraveny praktika z chemie, kriminalistiky a forenzních věd a povrchové úpravy materiálů. Díky vybavenosti naší školy, jsme mohli nabídnout zázemí, které Střední průmyslová škola stavební Rybitví svým žákům nabídnout nemůže. Došlo i k předání zkušeností od odborných učitelů ze Střední průmyslové školy stavební Rybitví se zaměřením na stavební chemii, které se na naší škole nevyučuje. Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ Pardubice s.r.o.: Ke spolupráci s touto střední školou došlo v průběhu realizace projektu. Pro žáky byly realizovány praktika z chemie a mikrobiologie. Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ Pardubice s.r.o. nedisponuje laboratořemi a spolupráce v rámci projektu OP VK Pk navazuje na spolupráci, která již v minulosti existovala. Ve všech případech byla spolupráce úspěšná, došlo k výměně zkušeností mezi lektory, k využití inovovaných učeben a nakoupených učebních pomůcek ve výuce. V rámci této aktivity došlo k navázání spolupráce se středními školami, které nemohou svým žákům nabídnout laboratoře a další vybavení, které bylo pořízeno v rámci projektu. Zároveň došlo k získání znalostí a dovedností lektorů z partnerských škol, kteří jsou odborníci v daném oboru, a kterými SPŠCH nedisponuje (např. v Lanškrouně chov domácího skotu, chov včel, atp.). Na základě dotazníkového šetření lze říci, že většina zúčastněných žáků středních škol považuje absolvované aktivity za přínosné. Tyto aktivity jim umožní rozšířit své vzdělání a vědomosti, které získávají na zvolených SŠ. 16

19 Graf 21 - Přínos aktivit pro žáky SŠ Graf 22 - Kontakt s účastníky Tyto nově nabyté zkušenosti mohou poté uplatnit i ve svých oborech. SPŠCH Pardubice se snaží přizpůsobit témata studovaným oborům žáků na SŠ. Díky této odlišnosti studijních oborů jsou žáci schopni nově získané vědomosti použít pouze občas nebo velmi zřídka. To dokazuje i následující grafické znázornění odpovědí dotazovaných žáků. Graf 23 - Využití nabytých zkušeností Graf 24 - Ochota sdílení zkušeností Graf 25 - Kontakt s účastníky Klíčová aktivita KA 11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/ zvýšení zájmu žáků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů VŠ SPŠCH Pardubice spolupracuje především s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Tato spolupráce byla rozšířena i o další aktivity, především o zapojení žáků školy do výzkumných činností FCHT a o exkurze na jednotlivá pracoviště FCHT, kde se žáci seznámili s moderní technikou. Obdobná spolupráce probíhala v rámci projektu i s Fakultou bezpečnostního inženýrství (FBI) a Hornicko-geologickou fakultou (HGF) 17

20 Vysoké školy Báňské Technické univerzity v Ostravě, Fakultou přírodovědnou Univerzity Hradec Králové (katedra chemie - KCH) a ČVUT Praha (Ústavem strojírenské technologie povrchové úpravy materiálů - ÚST). V rámci spolupráce s FBI proběhly exkurze žáků na pracoviště fakulty již v předchozích letech, stejně tak i v oblasti studentských prací (práce byly úspěšné v rámci AMAVETu a SOČ), v rámci realizace projektu proběhly 3 exkurze na pracoviště FBI a jejích spolupracujících organizací. S HGF byla spolupráce během realizace navázána a v následujících letech bude pokračovat v oblasti studentských prací v oblasti výzkumu rud a výskytu radonu v horninovém podloží. Spolupráce s KCH byla v rámci projektu realizována návštěvami na pracovištích katedry (pracoviště nukleární magnetické rezonance (NMR)) a drobnými studentskými pracemi. Realizace aktivit s ÚST byla při realizaci projektu výrazně prohloubena, při exkurzích a drobných studentských pracích. 65% žáků, kteří navštívili vybrané vysoké školy, uvedli, že tato aktivita pro ně byla přínosná, přičemž 23% žáků označilo aktivitu za nepřínosnou. Graf 25 - Přínos aktivity pro žáky SPŠCH Důvodem, proč žáci označili aktivitu za nepřínosnou, může být jejich nezájem o přírodovědná a technická témata, nebo špatně zvolená část žáků, která aktivitu absolvovala. I přesto, že 23% žáků označilo aktivitu za nepřínosnou, se o přírodovědná a technická témata zajímá 58% dotazovaných, přičemž dalších 17% uvedlo, že se o tyto obory zajímá pouze částečně. Lze tedy říci, že u převážné většiny žáků, byl vzbuzen zájem o technické a přírodovědné obory (zájem o další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách má 52% dotazovaných). 18

21 Graf 26 - Zájem o přírodovědná a technická témata - žáci SPŠCH Graf 27 - Účast na obdobných aktivitách Graf 28 - Zájem o další studium přírodovědných nebo technických oborů Graf 29 - Pohlaví žáků Klíčová aktivita KA 12 (KA8) Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů Tato klíčová aktivita je zaměřena na zapojení odborníků z praxe do výuky. Toto zapojení bylo dvojí: metodická činnost ve vztahu k aktivitám spojenými se ZŠ a SŠ a přednášky pro žáky SŠ. Metodická činnost spočívala v metodickém vedení lektorů v daném oboru při zpracování metodiky praktik, konzultační činnosti pro lektory v několika odborných oborech (mikrobiologie, ochrana obyvatelstva, požární ochrana, forenzní vědy, fyzika a chemie, hydrochemik-hydrogeolog, povrchové úpravy, spolupráce se sociálními partnery). Odborné přednášky pro žáky SŠ realizovali nejen metodici, ale další odborníci z řad chemických podniků a dalších institucí. 19

22 Tyto odborné přednášky navštěvovali žáci SPŠCH Pardubice. Většina žáků zhodnotila tyto aktivity jako přínosné. Pro řadu studentů byl výklad odborníků výstižný a dostačující, někteří hodnotili přednášky dokonce za velmi krátké a měli by zájem se o daných problematikách dozvědět více informací. Objevili se však i žáci, u kterých tato odborná témata úspěch nezaznamenala. Většinou se však jednalo o žáky, kteří se o přírodovědná a technická témata moc nezajímají a nemají zájem rozvíjet své odborné znalosti v tomto směru. Je také možné, že zvolené téma či podání lektorů zapříčinilo tento nezájem o tuto aktivitu. Jelikož však většina žáků v dotaznících uvedla, že by danou aktivitu absolvovala znovu, předpokládáme, že celá aktivita je hodnocena spíše pozitivně než negativně. Předávání zkušeností od odborníků přímo z praxe je velmi přínosné a doplňuje výuku lektorů a pedagogů na SPŠCH. Graf 30 - Přínos pro žáky SPŠCH Graf 31 - Zájem o absolvování aktivit Jelikož odborné přednášky navštěvovali žáci SPŠCH Pardubice, je zřejmé, že se dotazovaní žáci zajímají o přírodovědná nebo technická témata, přičemž jejich zájem byl podnícen i díky přednáškám odborníků z praxe a vedení metodických pracovníků. 31% dotazovaných se o tato témata velmi zajímá, 30% dotazovaných se trochu zajímá a 34% se zajímá tak napůl, pouze zbylých 5% se spíše nezajímá nebo vůbec nezajímá o přírodovědná nebo technická témata. 20

23 Graf 32 - Zájem o přírodovědná a technická témata Na základě tohoto vyplývajícího zájmu o přírodovědná a technická témata, lze dále tvrdit, že žáci SPŠCH budou mít zájem o pokračování ve studiu odborných předmětů, což potvrzuje i následující graf č. 29. Celých 68% dotazovaných předpokládá, že bude i nadále studovat přírodovědné či technické obory na vyšších odborných a vysokých školách, 15% dotazovaných není ještě rozhodnuto a zbylých 17% se k dalšímu odbornému studiu nepřiklání. Graf 33 - Zájem o studium přírodovědných a technických oborů Graf 34 Pohlaví 21

24 Klíčová aktivita KA 14 (KA10) Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě žákovských školních projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání Žáci SPŠCH Pardubice v rámci projektu navštívili řadu technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru. Poté měli žáci za úkol vytvářet prezentace či seminární práce, které jsou výstupem této klíčové aktivity. Seminární práce jsou uloženy u ostatních výstupů projektu na SPŠCH Pardubice. Velký úspěch měla návštěva Malého světa techniky a Vysoká pec (tyto technické památky se nacházejí v Ostravě ve Vítkovicích). Výstava v Malém světě techniky má za úkol odhalit tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Expozice přináší celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území českých zemí ale i ve světě. K dalším úspěšným technickým památkám u žáků SPŠCH patří návštěva Landek Parku v Ostravě Hornické muzeum, kde žáci navštívili podzemní expozici (přímo ve štolách), expozici báňského záchranářství a expozici historie důlní dopravy. Dále žáci SPŠCH Pardubice navštívili Uhelné safari Most, CHKO Litovelské Pomoraví (správa CHKO, Mladečské jeskyně, hydroelektrárna), CHKO Žďárské vrchy (správa CHKO, sklářská huť Škrdlovice, Barokní areál Zelená hora, zámek Žďár nad Sázavou, Muzeum knihy), KRNAP (správa NP, vodárenství, doly v Obřím dole, Rýchory), CHKO Český ráj (správa CHKO, expozice zpracování polodrahokamů, exkurze Lesy ČR), CHKO Železné hory (správa CHKO, expozice včelařství a zpracování včelích produktů), CHKO Jizerské hory (správa CHKO, Oldřichovské háje, Příroda východního Polabí), CHKO Bílé Karpaty (správa CHKO, Vizovice exkurze R. Jelínek, Baťův kanál), Skanzen Valašská dědina v Rožnově pod Radhoštěm, děkanský kostel v Mostě, město Přerov. Většina žáků označila absolvované aktivity za přínosné pro rozšíření svých znalostí a dovedností. Tento kladný přínos je dán i tím, že řada žáků SPŠCH Pardubice se zajímá o přírodovědná nebo technická témata. Technické památky však navštěvovali také žáci oboru Požární ochrana, kteří se více zajímají o sportovní aktivity. Z tohoto důvodu se v odpovědích 22

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Učební plány 2015/2016

Učební plány 2015/2016 Č. dokumentu: UPO-001-01092015 Strana 1/25 Dokument Učební plány 2015/2016 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 78 (P6) Obsah Popis projektu...

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 15 Gymnázium, Brno, třída Kapitána

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Jan Světlík, prezident NSK Ostrava, 23. 04. 2013 NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR je dobrovolné sdruţení organizací, zaloţené v roce 2003, které

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Údaje o projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Realizace: 01.09.2014-31.07.2015 Rozpočet: 10,6 mil. Kč

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č.

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. 44 Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Zpracoval: Jana Pečinková / jpecinkova@oldanygroup.cz 14. 12. 2009 OldanyGroup představuje

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Přidaná hodnota ve výuce praxe s využitím projektu OP VK výsledky závěrečného dotazníkového šetření (% zastoupení odpovědí)

Přidaná hodnota ve výuce praxe s využitím projektu OP VK výsledky závěrečného dotazníkového šetření (% zastoupení odpovědí) CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Přidaná hodnota ve výuce praxe s využitím projektu OP VK výsledky závěrečného dotazníkového šetření (% zastoupení

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Geologický pavilon ve výuce U3V

Geologický pavilon ve výuce U3V Geologický pavilon ve výuce U3V Ing. Martina Polášková koordinátorka U3V na HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava Geologický pavilon prof. F. Pošepného Hornicko-geologická fakulta VŠB-Technická univerzita

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 11 Střední škola technická a gastronomická

Více

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 PhDr. Daniela Novotná 13. 4. 2011 Hradec Králové Cíl projektu

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 20 Gymnázium J. G. Mendela a jeho

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 IČO: 70844348. Projektový záměr

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 IČO: 70844348. Projektový záměr Moderní šk ol Moder ní škol Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 IČO: 70844348 Projektový záměr Název projektu: EU Peníze školám Zpracoval: Mgr.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více