Bakalářskou práci věnuji rodině, bez jejíž pomoci by vůbec nevznikla. Poděkování patří vedoucí práce a kolektivu Unicorn College.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářskou práci věnuji rodině, bez jejíž pomoci by vůbec nevznikla. Poděkování patří vedoucí práce a kolektivu Unicorn College."

Transkript

1 Bakalářskou práci věnuji rodině, bez jejíž pomoci by vůbec nevznikla. Poděkování patří vedoucí práce a kolektivu Unicorn College.

2

3 UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podnikatelský záměr - Fotovoltaická elektrárna Autor: Václav VESELÝ Vedoucí práce: Ing. Helena DOLÁKOVÁ, Ph.D. Praha, 2010

4 ii

5 Název práce: Podnikatelský záměr - Fotovoltaická elektrárna Autor: Václav VESELÝ Katedra: Ekonomie a managementu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Helena DOLÁKOVÁ, Ph.D. vedoucího: Abstrakt: Teoretická část této bakalářské práce je věnována energetice. Zdroje Zelené energie jsou porovnávány s fosilními palivy a energií jadernou. Stěžejní část rozboru je věnována fotovoltaice a jejímu exponenciálnímu vzestup v ČR. V neposlední řadě práce bilancuje nad současným paradoxním stavem v odvětví a vymezuje základních trendy do budoucnosti. Praktická část je věnována konkrétnímu řešení modelového projektu fotovoltaické elektrárny Stella-Helios. Práce obsahuje věrný finanční model, který je plně konfigurovatelný zvolením klíčových vstupních proměnných. Finanční simulace je vytvořena v prostředí aplikace Microsoft Office Excel za pomoci efektivního využití autorských funkcí programovacího jazyka Visual Basic for Applications. Optimalizace modelu je postavena na maximalizaci čisté současné hodnoty vlastní investice a zachování její návratnosti na dobu delší než jedenáct let z důvodu splnění podmínky novely zákona. Vstupními hodnotami výkonnostního modelu jsou satelitní meteorologická data, technologické charakteristiky konkrétních součástí technologického zařízení, aplikované na základě ekonomických a účetních pravidel. Data jsou prezentována jako časový harmonogram peněžních toků s měsíčním, respektive ročním rozlišením. Výsledky modelu jsou shrnuty ve struktuře podnikatelského záměru. Důraz je kladen především na hlavní oblasti, které do záměru zasahují a ovlivňují ho. Pro potenciální obchodní partnery a investory je připraveno stručné shrnutí celého projektu, s cílem rychle zaujmout a motivovat. Závěr bakalářské práce obsahuje zhodnocení dosažených poznatků v odvětví energetiky a finančního modelování v tabulkovém procesoru. Modelově zajímavý záměr ukazuje, že investice do fotovoltaiky se v současné situaci v ČR vyplatí, i když trh začíná být poměrně nasycen. Projekty se z důvodu nevyhnutelných legislativních změn začínají potýkat s řadou překážek, které zvyšují riziko podnikání a mohou v příštích letech radikálně snížit výnosnost podobných projektů. Výsledkem práce je záměrně rozporuplný pohled na odvětví fotovoltaiky v ČR. Rozvaha nad ekonomickou výnosností a objektivním přínosem specifické technologie v oblasti obnovitelných zdrojů, vyúst uje v jasnou preferenci malých ostrovních systémů. Klíčová slova: Fotovoltaika, elektrická energie, podnikatelský záměr, obnovitelný zdroj, zelená energie, finanční plán, finanční model, harmonogram, fotovoltaická elektrárna, solární panel, přenosová soustava iii

6 Title: Business Plan - Photovoltaic Power Station Author: Václav VESELÝ Department: Economy and management Supervisor: Ing. Helena DOLÁKOVÁ, Ph.D. Supervisor s address: Abstract: Theoretical part of this thesis is devoted to energy sector. Green energy sources are compared with fossil fuels and nuclear energy. Crucial part of the analysis is devoted to photovoltaics and its exponential rise in Czech Republic. Work balances at the current paradoxical situation in the energy sector and identifies the fundamental trends in the future. The practical part is devoted to a specific model solution of photovoltaic power station Stella-Helios. The work contains a authentic financial model, which is fully configurable by selecting the key input variables. Financial simulation is created in Microsoft Office Excel with the efficient use of author functions written in programming language Visual Basic for Applications. Model optimization is based on maximizing the net present value of investments and maintain investments return for more than eleven years in order to satisfy the conditions of the legal act changes. Input values of the performance model are meteorological satellite data, technological characteristics of the particular technological components applied on the basis of economic and accounting rules. Data are presented as a schedule of monthly and anual cash flows. Model results are summarized in the structure of the business plan. Emphasis is focused on key areas within the project reach. For potential business partners and investors is prepared a brief summary of the project, in order to rapidly engage and motivate. The thesis conclusion contains an evaluation of knowledge reached in the energy sector and financial modeling in a spreadsheet. Model shows an interesting project concluding that investment in photovoltaics in the present Czech situation is lucrative, even if the market becomes relatively saturated. Because of unavoidable legislative changes similar projects are beginning to face many obstacles that increase business risk and may in future years drastically reduce the profitability. The result of this work is deliberately ambivalent view of the photovoltaic industry in the country. The balance between the economic rentability and objective benefits in renewable energy sector, results in a clear preference for small island systems. Keywords: Photovoltaics, Electric Energy, Business Plan, Renewable Source, Green Energy, Financial Plan, Financial Model, Photovoltaic Power Plant, Solar Panel, Transmission Network iv

7 v

8 Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Podnikatelský záměr - Fotovoltaická elektrárna jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujícího autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Václav VESELÝ vi

9 Obsah Abstrakt iii 1 Úvod Cíl práce Předmluva Počátek Jediný zdroj Dospívání Teoretická část Solární energie Sluneční záření Historie výzkumů Články a panely Energetické srovnání Celková spotřeba Světový vývoj Srovnání v odvětví Raketový vzestup Okamžik zlomu Vývoj a stav odvětví v ČR Podnikatelský plán Praktická část Podnikatelský záměr Základní údaje Elevator pitch Profesní hledisko SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Technologie vii

10 OBSAH Pozemek Harmonogram projektu Finanční model Profil produkce Meziměsíční variabilita výkonu Meziroční variabilita výkonu Výkony Nejdůležitější proměnné Amortizace Dlouhodobá aktiva Počáteční provozní investice Provozní náklady Výsledkový finanční plán Výnosy a náklady Peněžní toky a optimalizace Závěr Shrnutí Dosažené cíle Sjednocení Zamyšlení viii

11 Kapitola 1 Úvod 1.1 Cíl práce Cílem mé práce je kontextuální analýza fotovoltaiky, ověření bonity investice do podnikatelského záměru fotovoltaické elektrárny za pomoci finančního modelování, příprava všeobecného návrhu podnikatelského plánu a zhodnocení dosažených výsledků. 1.2 Předmluva Počátek Poeticky by se dalo prohlásit, že všichni jsme děti hvězd. Každá, i ta nejdrobnější částice našeho těla, prošla za svůj život přerodem v nitru hvězdy. Rozmanitost vznikla slučováním základních jader hélia při jaderné fúzi a spektakulárním výbuchem supernovy. Cyklus sjednocení a rozkladu dává společně vzniknout nezměrnému množství energie, tvarů a barev. Je bezpochyby, že nebyloli by hvězd, nebylo by ani organického procesu života, jehož základních premisou je výměna látek a energií. Jako zázrakem vzniklo místo na okraji Mléčné dráhy, kde s vesmírnou elegancí rozehřívá naší planetu hvězda nazvaná prostě Slunce. Naučili jsme se ho zbožňovat a začínáme ho i chápat a využívat Jediný zdroj Je slunečný den a já se procházím po loukách poblíž zříceniny hradu Ralsko v severních Čechách. Cítím jak slunce pálí, jdu a přemýšlím. Jakýkoliv zdroj energie, na který si při procházce po lesní pasece vzpomenu, je zrozen slunečními paprsky. Dřevo, kterým topím vyrostlo na slunci. Uhlí, které slouží ve vedlejším stavení, bylo dříve stromem a rostlo na slunci stejně, jako strom dnes. Větrné elektrárny co se tyčí na hraničních kopcích pohání vítr, který by ale bez energie slunce ani nezafoukal, jelikož by neměl odkud a kam. Klid lesa náhle rozežene zvuk traktoru, co po lesní cestě na okraji louky tahá poražené kmeny stromů. Z jeho výfuků se valí černý dým spálené nafty. Vzpomenu si na načervenalou krev této planety tryskající z poškozeného ropného vrtu hluboko do moře. Těžká záclona odumřelých organismů a rostlin z dávných dob, kterým dalo právě slunce energii k životu. Myšlenka mě odnáší 1

12 PŘEDMLUVA až na opuštěné atoly, kde v minulém století vojáci testovali hrůzu atomu a fúze, zhmotněnou sílu tisíce Sluncí. Slunce je prvotním zdrojem energie Země Dospívání Život dneška jako by měl hlad po tom, co zaniklo věky nazpět. Rozpálené pece průmyslové revoluce začaly polykat dřevo a nikdo ani netušil, jakou poptávku po energiích může jejich nenasytnost ve světovém měřítku vyvolat. Nedlouho později začaly novodobé války zapíjet hořkost lidského přerodu ropou a jejich žízeň dovedla urputné vědce k podstatě hmoty a energie, završené praktickou demonstrací. Politické ochlazení ukázalo paradox totálního zničení. Atomový věk, který vytvořil dvě nadkritická množství světových názorů, byl nahrazen uvolněním a věkem informace šířené světelnou rychlostí. Nastala katarze a zlom. Jsme svědky sociální revoluce, která mění způsoby práce od základů a zároveň mění způsoby uvažování od základů. Megalomanské projekty nukleárních reaktorů začínají být fanatizovány i tabuizovány. Svojí složitostí jsou běžným lidem nepřístupné, nebezpečně centralizují moc, jsou zranitelné a investičně proklatě drahé. Ropa začíná být vzácná a její cena roste, plyn je už nyní strategickou výsadou a hrozbou silných, uhlí je těžkopádné, objemné a až nepříjemně plné zplodin. Lidstvo se pře, jaký zdroj zvolit pro nadcházející století a koná nezvratitelná rozhodnutí. 2

13 Kapitola 2 Teoretická část 2.1 Solární energie Sluneční záření Mezi nejstarší a nejznámější způsoby využití slunečního záření patří přímý ohřev vody. Příkladem mohou být solární kolektory. Kolektory namísto produkce elektrické energie, využívají slunečního záření k přímému ohřevu média a nejčastěji bývá tepelným médiem právě voda. Ta může získané teplo dále předávat, nebo být využita. Solární kolektory se často mylně zaměňují za panely solární, neboli fotovoltaické. Po technologické stránce však fungují na diametrálně odlišném principu a je důležité tyto technologie odlišovat. Ukázkovým příkladem zajímavého decentralizovaného využití solární energie je i takzvaná solární pec. Je paradoxní, že k přípravě teplého pokrmu v severních šířkách Afriky kde je intenzita slunce na celé Zemi nejvyšší, je stále používáno drahocenné dřevo. Přitom za využití odpadních obalových materiálů se dá vytvořit jednoduchá solární pec, respektive solární vařič. Tento druh využití sluneční energie může částečně řešit problémy s nadměrným kácením porostů, vedoucím k erozím půdy a rozšiřování pouští. Na principu sluneční pece funguje i další způsob využití slunečního záření. Koncentrací světla do jediného bodu za pomoci rozsáhlého pole zrcadel se dá dosáhnout extrémně vysoké teploty, využitelné například k tavení kovů, nebo ohřevu tavných solí. Spojením takovéto sluneční pece s výměníkovým okruhem, může zařízení teplo uchovávat za slunečného dne a dodávat jej i v noci. Tímto způsobem se redukuje jeden z největších nedostatků sluneční energie, její celodenní nestálost. Existují projekty, které využívají kombinace zrcadel, větrné turbíny, komínového a skleníkového efektu. Sluneční záření je pohlceno sběrným skleníkovým kolektorem a ohřívá pod jeho povrchem vzduch. Ten je potom na principu rozdílného potenciálu tlaků doslova nasáván do vysoké věže umístěné v centru kolektorů, kde roztáčí mohutné větrné turbíny a následně elektrické generátory. Prototyp takového zařízení je postaven ve Španělsku 150 km jižně od Madridu.[1] Způsobů využití slunečního záření je nespočet. Je velmi zajímavé hledat potenciál ve všech alternativních využitích tohoto zdroje, ale tato práce je zaměřena záměrně úzce. Pilířem práce je využití solárního záření k přímé výrobě elektrické energie pomocí fotovoltaického jevu. 3

14 SOLÁRNÍ ENERGIE Historie výzkumů Fotovoltaický efekt je znám již od čtyřicátých let devatenáctého století. Jeho název je složeninou řeckého phos, světlo se jménem italského fyzika Alessandro Volty ( ), které se vžilo jako jednotka elektrického napětí. Objev jevu fotovoltaiky se přesto připisuje na vrub francouzskému rodinnému klanu fyziků Antoine-César Becquerelemu ( ) a Alexandre- Edmond Becquerelemu ( ). V roce 1839 poprvé naměřili emitované napětí po dopadu elektromagnetického záření na elektrodu ponořenou ve vodivém roztoku. Podobné laboratorní pokusy probíhaly i v Německu v laboratoři německého fyzika Heinricha Rudolfa Hertze ( ) a jsou známy jako takzvaný Herzův efekt. Praktického využití se ovšem fotovoltaický jev dočkal až na počátku dvacátého století. Konkrétně v roce 1902, kdy studenti Johann Elster ( ) a Hans Geistel ( ) z německé univerzity v Heidelbergu použili fotovoltaické články pro měření intenzity elektromagnetického záření. Jasné světlo do oblasti fotovoltaiky vnesl až Albert Einstein ( ) v roce Tehdy rozvedl svoji hypotézu, že sluneční záření je zároveň vlněním i tokem nabitých částic, takzvaných fotonů. Tato hypotéza později přivedla génia ke kvantové teorii, za kterou obdržel v roce 1921 Nobelovu cenu za fyziku a o nedlouho později byla přijata dualistická podstata světla. Světlo je tedy tvořeno tokem fotonů, které se zároveň chovají jako vlnění. Tento efekt vysvětluje způsob, jakým je elektrická energie na vhodném polovodičovém materiálu emitována. Po dopadu fotonu je elektron doslova vyražen fotonem ze svého místa v pevné valenční slupce atomu a povýšen do vrstvy vodivé, za vzniku elektrického potenciálu a proudu. Speciální polovodičový materiál potom zabezpečuje, že elektrický proud je veden pouze jedním směrem, tak aby byl prakticky využitelný Články a panely První fotovoltaické články vznikly v amerických laboratořích v roce 1883 pod vedením Charlese Edgara Frittse ( ). Zpočátku byly články konstruovány z exotických materiálů a jejich účinnost byla mizivá. Účinností fotovoltaického článku se rozumí poměr využitelné elektrické energie ku celkovému množství přijatého slunečního záření. Jako ve většině případů převratných technických vynálezů, našly první články uplatnění nejprve v kosmickém programu. Už v průběhu padesátých let minulého století byly články využívány jako zdroj elektrické energie na palubě kosmických družic a satelitů. Hlavním problémem, se kterým se odvětví průmyslu vyrovnává už od svých prvopočátků, je ekonomická návratnost investic do výzkumu a vývoje. Sériová produkce vyspělých článků je z hlediska vývojového i materiálového složení velmi nákladnou záležitostí. V současnosti platí, že čím vyšší účinnost článku, tím nákladnější suroviny a výrobní procesy. Fotovoltaické panely se vyrábějí slučováním fotovoltaických článků do větších serio-paralelně zapojených seskupení o požadovaném výkonu. Následující obrázek představuje výsledky testů laboratorních fotovoltaických článků podle užitých technologií. Je zapotřebí zmínit, že současné technologie s účinností přes čtyřicet procent jsou pouze laboratorními vzorky a jejich reálné tržní nasazení bude ještě mnoho let trvat. 4

15 E NERGETICKÉ SROVNÁNÍ Obrázek 2.1: Vývoj úc innosti fotovoltaických c lánku podle technologie[2] Zajímavostí je, že úc innost c lánku je mimo atmosféru Zeme znatelne vyšší. Hlavní pr íc iny tohoto jevu jsou snadno odhalitelné. Osvitovost mimo plynný obal Zeme je skoro o polovinu vyšší, než na jejím povrchu. Složení dopadajícího zár ení je v kosmu odlišné od pozemských podmínek a je pro fotovoltaiku z hlediska úc innosti lépe využitelné. V neposlední r ade je technologie na povrchu limitována str ídáním dne a noci, kdežto u statických satelitních družic umíste ných v librac ních bodech tento problém odpadá. Existují dokonce plány využití solárních elektráren na obe žné dráze. Za pomoci vysokofrekvenc ního elektromagnetického pr enosu mají tyto SBSP[3]1 zar ízení, dopravovat elektrickou energii zpe t na Zem. 2.2 Energetické srovnání Celková spotr eba V úvodních odstavcích bylo poeticky nastíne no, že c love k je na ru zných formách energie životne závislý. Energie poskytuje teplo, sve tlo, transport a v podobe elektr iny je základním kamenem informac ního ve ku. Jak se me ní lidstvo, tak se me ní i rozložení zdroju, ze kterých c love k energii získává. Každý zdroj má v urc itém pome ru svoje opodstatne ní nejen z historického hlediska, ale kritérií je více. Nákladnost te žby, pome r objemu a množství dodané energie, jednoduchost pr epravy, náklady na skladování, složitost zpracování, úc innost zúroc ení skladované energie, rozložení zdroju a neposlední v r ade i produkce nebezpec ných odpadu a obnovitelnost. Zajímavý pohled nabízí srovnání grafu s pome ry využití zdroju pr i výrobe energie v celosve tovém me r ítku nejprve z roku 1973 a potom 2007 po pr evodu na ekvivalent megatun ropy.2 1 Space-based 2 Mtoe solar power - Million Tons of Oil Equivalent 5

16 ENERGETICKÉ SROVNÁNÍ Obrázek 2.2: Primární celosvětové energetické zdroje (1973, 2007)[4] Při podrobném pohledu na vývoj za několik desítek let, je vidět nesporný odklon od ropy, jako hlavního zdroje energie dvacátého století. Na síle získává odvětví jaderné energetiky, které dokonce v posledních letech zažívá období jisté renesance. Jaderný program je ale výsadou pouze několika světových velmocí, které celý sektor ovládají a regulují. Ze kontextu světového dění je bez větších podrobností zřejmé, že fosilní zdroje i radioaktivní izotopy centralizují moc. Současnost ukazuje, že opak tedy decentralizace, je trendem dneška. Nahrává tomu uvolněná tržní atmosféra a demokratické smýšlení většiny rozvinutého světa. Rozmach obnovitelných zdrojů je toho odrazem. Nespornou výhodou obnovitelných zdrojů je síla přírody, která se zdá být nevyčerpatelná, regeneruje, je široce dostupná a decentralizuje. S ekonomickou nadsázkou se dá prohlásit, že obnovitelný zdroj se stává jedním z výrobních prostředků, který v sobě zahrnuje součást všech ostatních, je shodně vzácný a pro jeho obnovu se o něj musí pečovat. Hlavním negativem zelené energie je její relativní nestálost. Vodu je možné ještě obejmout přehradou při stabilních výkonech, ale především na velkých tocích. V malém měřítku může působit nestabilita energie větru, slunce a vody problém. Díky jednoduchosti přenosu a efektivitě se stal elektrický proud hlavní formou široce dostupné energie. Z podstaty ale trpí nedostatkem. Skladování elektrické energie je prakticky nerealizovatelné už z podstaty napětí a proudu. Řešením nemohou být baterie, kondenzátory ani jakákoliv doposud známá forma. Elektrická energie musí být spotřebována v okamžiku vzniku. Jakákoliv transformace je zaplacena krutou daní dvojí transformace a nedostatečnou účinností. Pro ilustraci je uveden příklad z praxe. Zafouká-li na větrných planinách svěží vítr, opře se do větrných turbín, nával se prožene generátory do sítě a je potřeba ho okamžitě někde využít. Elektřina je jako proud vody, teče cestou nejmenšího odporu a razí si cestu po svém. V podstatě existují dvě alternativy k prostému vybití přebytečné energie z přenosové sítě do země. První z nich je předem nasmlouvaný rezervovaný výkon, který ale stojí nezanedbatelně více, než samotná elektřina. V ČR je i z tohoto důvodu provozován systém Damas Energy pod vedením společnosti ČEPS 3, který zabezpečuje trh elektrické energie v reálném čase společně s bur- 3 ČEPS, a.s. je akciová společnost provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR. 6

17 ENERGETICKÉ SROVNÁNÍ zou přebytečného výkonu, respektive příkonu a vyvažuje případné výkyvy v nabídce a poptávce. Druhou variantou je produkce pro osobní, potažmo regionální potřebu s vyváženou bilancí. Pro tyto účely ale musí být nastavena přenosová sít, která musí být vybavena ovládacími prvky nové generace společně s nezbytným software vybavením. V ČR je přenosová sít především dědictvím minulého režimu a podobné prvky až na výjimky bohužel neobsahuje Světový vývoj V celosvětovém měřítku nastává veliká změna. Stovky států světa v čele s USA a společenstvím EU se rozhodly pro radikální řez ve struktuře zdrojů energie již v nastávající dekádě. Je to právě mezinárodní hnutí, které jasně preferuje právě obnovitelné zdroje. Většina obecných faktorů pro tuto odlišnou energetickou politiku je uvedena v předchozím odstavci, ale zbývá zmínit ještě dva konkrétní a nejvíce důležité. Prvním pilířem globální změny je Kjótský protokol a následné mezinárodní úmluvy rámce OSN 4, které stanovili kvóty produkce skleníkových plynů a exhalací. Hlavním zdrojem těchto emisí je antropogenní činitel, tedy spalování fosilních paliv, které vede podle mezinárodního společenství ke globálnímu oteplování. Pro OSN je tedy hlavním viníkem člověk a jeho způsoby nakládání s energetickými zdroji, i když některé zdroje tyto spekulace popírají. Druhým, a hlavně pro státy EU směrodatným prvkem odlišné politiky hospodaření s energetickými zdroji, je plán cesty k dosažení 20% podílu obnovitelných zdrojů energie ve celkové skladbě zdrojů v EU do roku Členské země jsou na základě rozhodnutí z roku 2007 nuceny vést kroky, které povedou ke splnění vytyčeného směrného cíle. Je tedy zřejmé, že nejméně ve spojené Evropě a USA začne v příštím desetiletí ukrajovat oblast obnovitelných zdrojů z celkového poměru stále větší část Srovnání v odvětví Relativně malé procento světového podílu bude očividně narůstat. Trend je již nastaven, ale více než samotný objem produkce, je důležité pozorovat rozložení jednotlivých zdrojů v různých zemích a jejich poměrné zastoupení. Zdaleka největším zdrojem zelené energie jsou bezpochyby mohutné turbíny gigantických vodních elektráren. Celosvětově produkují elektrogenerátory největších vodních děl v celkovém objemu třikrát více elektrické energie, než všechny ostatní obnovitelné zdroje dohromady. Hlavním pozitivním faktorem velkých hydroelektráren je relativně vysoká účinnost převodu energie mechanické na energii elektrickou. Je-li tento největší zdroj vyjmut z celkového objemu produkce naskytne se k dispozici následující graf. 4 Organizace spojených národů 7

18 ENERGETICKÉ SROVNÁNÍ Obrázek 2.3: Graf produkce elektrické energie podle typu zdroje (2009)[5] Druhá pozice v pomyslném žebříčku hned za největšími vodními díly je obsazena větrnými elektrárnami. Mohutný rozvoj zažívají především takzvané offshore větrné farmy, které generují elektrický proud v mělkých pobřežních oblastech. Instalací turbín do vod okrajových moří jsou zabezpečeny nízké náklady na pozemky, nulová hluková odezva a relativně stabilní větrné podmínky. Celosvětově drží třetí místo produkce v odvětví obnovitelných zdrojů spalování biomasy, ale v jednotlivých státech už se tato pozice různí. V rámci EU se využití biomasy dělí o pomyslnou třetí příčku s fotovoltaikou. Zajímavým fenoménem je, že celosvětově největším producentem zelené energie z fotovoltaických panelů připojených do sítě je EU a její největší producent Německo. Z geografického hlediska je ovšem pozice severně položeného Německa poměrně nevýhodná. Umístění fotovoltaických systémů je z hlediska účinnosti logické v oblastech s vyšší sluneční aktivitou. Nastíněné hledisko je poměrně zajímavé sledovat a vyvolává otázku, z jakého důvodu je v EU preference právě tohoto zdroje? Pravděpodobně stojí za úspěchem kombinace dotovaných tarifů, příznivé podmínky dluhového financování a vysoká dostupnost kvalifikovaných odborníků a společností v oboru. V úvahu je důležité brát skutečnost, že instalovaný výkon fotovoltaických elektráren každoročně roste o nejméně třicet procent a tento trend trvá již více jak desítku let Raketový vzestup Daleko zajímavější a dynamický je pohled na celkový vývoj fotovoltaiky jako odvětví. Jak ilustruje následující graf, ještě před dvěma lety se jevila fotovoltaika v poměru k ostatním zdrojům energie jako relativně nejméně výhodná. V roce 2008 měla fotovoltaika nejvyšší vážené celkové náklady 8

19 ENERGETICKÉ SROVNÁNÍ na vyrobenou jednotku elektrické energie dodané do sítě. Tato situace opět vyvolává shodnou otázku jako v předchozím odstavci. Z jakého důvodu se trh rozhodl pro preferenci právě tohoto zdroje? Nabízí se odpověd, čistě teoretická. Základem většiny fotovoltaických technologií jsou materiály a součástky, které se využívají při výrobě ostatních polovodičových materiálů, především v oblastech informačních a komunikačních technologií. Je možné, že pro největší výrobce fotovoltaických článků bylo strategicky výhodné orientovat se na trh s již velmi dobře situovanou základnou polovodičů? Obrázek 2.4: Graf nejnižší a nejvyšší vážené nákladovosti vyrobené energie (2008)[6] Relativně nevýhodná startovací pozice společně s vysokými počátečními náklady řadily tuto technologii ve své podstatě na poslední místo z hlediska efektivity. Historie ukazuje, že nehledě na to trh podpořený dotovanými cenami, dokázal vytvořit v odvětví raketový růst a stlačit ceny technologií prudce dolu. Poptávka v čele s hlavními tahouny ve fotovoltaických instalacích dokonce došla tak daleko, že se v současné době dostávají výrobci na hranici výrobních kapacit s minimálními maržemi. Zajímavostí tohoto specifického trhu s polovodiči je především fakt, že ho celosvětová hospodářská krize zasáhla poměrně mírně. Situace není ještě zdaleka stabilní, ale je možné vystopovat čtveřici hlavních důsledků ekonomické recese odvětví. Vlády začínají z důvodu nižších příjmů aplikovat zákony na redukci velmi štědrých dotovaných tarifů, což jistě ohrozí nové investice a zpomalí růst nových projektů v příštích obdobích. Finanční část krize nastolila daleko striktnější podmínky pro získání nezbytného investičního kapitálu, přestože před příchodem krize se finančním domům jevily tyto investice jako velmi výhodné v podstatě státem garantované. Z důvodu klesajících cen fosilních paliv se koncovým zákazníkům může jevit ekonomicky výhodnější preferovat právě tyto zdroje před investičně nákladnými fotovoltaickými zařízeními. Protichůdným jevem, který může naopak podpořit investice v odvětví, je rapidně klesající cena komerčně dostupných fotovoltaických panelů na světovém trhu. Celou situaci ilustruje následující graf vývoje ceny článků, které tvoří většinovou část investice do fotovoltaické elektrárny. 9

20 ENERGETICKÉ SROVNÁNÍ Obrázek 2.5: Graf vývoje tržní ceny fotovoltaických modulů (2010)[7] Okamžik zlomu Klesající trend vývoje cen modulů a hlavních částí fotovoltaické elektrárny má příznivý vliv na koncové uživatele. Je ale zapotřebí si uvědomit, že veřejné mínění může být například v ČR do značné míry ovlivněno médii, které se snaží z nejasného důvodu očernit oblast fotovoltaiky. Energetická lobby velkých společností a energetických gigantů je neúprosná. Miliardové investice do nových bloků jaderné elektrárny Temelín se můžou při pohledu na následující graf jevit jako prosté plýtvání prostředky daňových poplatníků. Důležitým upozorněním, které je zapotřebí brát v potaz je konstrukce použitého modelu. Veškeré trendové interpolace fotovoltaických projektů jsou uvažovány při klesajících cenách modulů na světovém trhu, který ovšem nemusí být vždy stabilní a byl do veliké míry ovlivněn štědrými dotacemi v EU a USA. Obrázek 2.6: Graf srovnání nákladů na kwh fotovoltaika a jádro (2010)[8] Z předchozí ilustrace je vidět, že důležitý tržní zlom již nastal. Mladá, futuristická technologie se stává alternativou k relativně nejnadějnějšímu zdroji gigawattů elektrické energie 21. století. 10

21 ENERGETICKÉ SROVNÁNÍ Jakkoliv je celá situace v ČR spekulativní a mediálně rozvířená, jeden praktický fakt je ovšem nepopiratelný. Fotovoltaika ani jiný obnovitelný zdroj, snad vyjma velkých vodních elektráren, nemůže nahradit výkonnostně stálé klasické zdroje. Elektrická rozvodná sít v ČR na tuto situaci jednoduše není připravena a i kdyby tomu tak bylo, nahrazení je možné jenom do určité míry Vývoj a stav odvětví v ČR Implementace strategických plánů EU na státní úrovní ve formě zákona č. 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, vyhlášky č. 475/2005 a vyhlášky č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, jakoby vytvořily v ČR v roce 2006 živnou půdou pro zcela nové odvětví energetického průmyslu. Na legislativní úrovni byla nastolena ideální pravidla, která odstartovala raketový vzestup fotovoltaiky v ČR. První projeky byly z valné části realizovány zahraničními investory a společnostmi, které již měly s podobnými projekty ve své zemi zkušenosti a na novém trhu ucítili příležitost. Nejdůležitějšími prvky legislativního rámce přijatého v letech 2005 a 2006 je zjednodušení správních postupů při výstavbě a provozu obnovitelných zdrojů, zveřejnění standardních pravidel pro připojení, zveřejňování nákladů na připojení a zavedení povinností vydávání záruk původu, tedy pobídek k mezinárodnímu obchodování se zelenou elektřinou. Praktickými pobídkami pro nové investice jsou především následující tři skutečnosti, které se v EU nazývají společně Feed-in tariff, zkráceně FiT a mají sloužit jako hlavní motor, ale zároveň i regulátor na trhu s elektřinou. Fixovaná dotovaná cena výkupu elektrické energie s maximální mírou snížení o 5% meziročně, garance výkupu elektrické energie za dotované ceny po dobu životnosti projektu v době trvání až 20 let, přednost připojení instalací z obnovitelných zdrojů do sítě před ostatními projekty. Provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy má povinnost od výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupit veškerý objem vyrobené elektřiny. Dalšími důležitými pobídkami je především meziroční navyšování fixně snižované dotované ceny v okamžiku schválení projektu o index spotřebitelských cen PPI 5, který částečně kopíruje inflaci. Z daňového hlediska jsou potom společnosti podnikající v tomto odvětví po dobu šesti let zbaveny povinnosti platit daň z příjmu právnických osob a mohou uplatnit ztrátu minulých let vzniklou odepisováním po dobu pěti let. Všechny tyto skutečnosti vyústily v exponenciální růst v odvětví, který dokonce vyvrcholil v extrémní situaci. Vášnivé diskuse o stabilitě rozvodné sítě v ČR měli za následek, že společnost ČEPS se na počátku roku 2010 pod tlakem spekulativních rezervací výkonu rozhodla vyzvat hlavní distributory energie, aby pozastavili schvalování nových žádostí o rezervaci výkonu a nastal takzvaný stop-stav. Současná situace vytvořila veliký tlak na cenu energií, jelikož do nich musí být započítávány položky na úhradu dotací. Proměnlivá částka příspěvku na obnovitelné zdroje energie neúměrně roste a na trhu to způsobuje problémy. Podniky s vysokou energetickou spotřebou nemohou dobře odhadovat náklady na energie a bojí se neočekávaného zvyšování nákladů. 5 Producer price index 11

22 ENERGETICKÉ SROVNÁNÍ Obrázek 2.7: Celkový výkon fotovoltaických elektráren v ČR v letech [9] Jarní měsíce přinesly po tvrdých bojích dodavatelů, ERÚ 6 a ČEPS změny v legislativě. Po zveřejnění dne 31. března 2010 vstoupila 01. dubna 2010 v platnost novela vyhlášky 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě ve formě vyhlášky č. 81/2010 Sb. Tato novela a její přílohy upravují stanovení podílu nákladů spojených s připojením, finanční a investiční podmínky nových podniků a stávajících rezervací výkonu. S návazností na směrné hodnoty EU a spekulativní stav odvětví v ČR byly přijaty následující podmínky pro nové projekty. Rozdělení dvou kategorií s hranicí 30 kwp instalovaného výkonu, záloha podílu na oprávněných nákladech a to ve výši 50 % z hodnoty podílu na oprávněných nákladech, nejvýše však Kč, zánik stávajících rezervací výkonu maximálně do 180 dnů nahrazených smlouvou o připojení respektive smlouvou o smlouvě budoucí, lhůta pro vyřízení žádosti do 30 dnů, respektive 60 dnů v případě připojení na vysoké nebo velmi vysokého napětí a 90 dnů v případě připojení přímo k přenosové soustavě, zneplatnění smlouvy o připojení v případě změny místa výrobny, zavedení povinností vůči územně plánovací činnosti samospráv. Zároveň byla odsouhlasena novela zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, která vejde v platnost okamžikem vyhlášení a ovlivňuje fotovoltaické systémy instalované od 1. ledna Tato novela obsahuje úpravu zákona jedinou větou a neguje fixaci maximálního snižování výkupní ceny o 5% meziročně u systémů instalovaných od 1. ledna 2011, které dosahují návratnosti investice kratší než 11 let. Spekulativní zůstává ona hranice 11 let návratnosti investice, jelikož není nikde detailně stanoveno o jakou návratnost investice se jedná. Formulace zákona je v tomto případě pojata opět velice nedbale a nahrává následným spekulacím. 6 Energetický regulační úřad 12

23 PODNIKATELSKÝ PLÁN 2.3 Podnikatelský plán Hlavní dokument jakéhokoliv úspěšného projektu se nazývá podnikatelský plán. Jedná se v podstatě o podrobnou analýzu projektu, ještě před jeho samotným začátkem. Dobře připravený podnikatelský plán upozorní samotného podnikatele i potenciální investory na veškerá úskalí a eventuality, které je zapotřebí uvažovat a dobře naplánovat. Bez podnikatelského plánu není v podstatě možné získat jakékoliv cizí prostředky od potenciálních investorů. I ten nejpříznivěji nakloněný rodinný známý, či business angel 7, nevloží do vznikajícího projektu mnoho prostředků, bez jasného záměru, formulovaného právě jako podnikatelský plán. Projekt fotovoltaické elektrárny a její podnikatelský plán se od ostatních projektů poměrně odlišuje. Hlavní důraz plánu je kladen na přesné výpočty, znalost legislativy a posloupnosti jednotlivých kroků projektu. Naopak z podstaty není zapotřebí uvažovat jinak obvyklé součásti jako marketing, srovnání podniku s konkurencí či postavení společnosti na trhu. Praktická část bakalářské práce využívá struktury standardního podnikatelského plánu s vynecháním konkrétních nadbytečných částí. Největší důraz je kladen především na finanční plán, který je pro jakékoliv podobné konstantní zdroje příjmů bez většího zásahu lidského faktoru, zásadní. 7 Neformální investor, který disponuje potřebným rizikovým kapitálem 13

24 Kapitola 3 Praktická část 3.1 Podnikatelský záměr Základní údaje Stella-Helios, s.r.o. (dále jen Stella ) 1, je účelově založená Společnost s ručením omezením. Na parametry sídla společnosti nejsou kladeny vysoké nároky a může být situováno například v místě působnosti právnické osoby jednoho ze společníků. Stella je spojením dvou silných společníků manažera a investora se smluveným rozhodujícím vlivem jednoho z nich. Společnost je založena zakladatelskou listinou a smluvně ošetřena společenskou smlouvou. Do role odpovědného zástupce je dosazen tichý společník, který splňuje odbornou způsobilost stanovenou zákonem. Stella je založena a zapsána do obchodního rejstříku ihned v okamžiku dohody obou společníků. Je provozována jako specifická živnost v energetice podle ERÚ s přiděleným IČ. Stella je posléze registrována u finančního úřadu, zdravotní pojišt ovny a stává se ročním plátcem DPH. Hlavní činností je výroba a prodej elektřiny z obnovitelných zdrojů. Základní kapitál je použit podle finančního plánu. Výrobna je situována na vhodném pozemku, který je situován nejlépe v oblasti jižní Moravy, kde jsou k dispozici pozemky v územním plánu. Starosta obce spolu se zastupitelstvem je plánu nakloněn. Obec je pro projekt motivována příspěvkem na veřejné hřiště ve výši podle finančního plánu Elevator pitch 2 Finanční tématika může začít rozhovor o zajímavém projektu, jehož výnosnost je garantována 20 let fixací ceny státními dotacemi na základě rozhodnutí EU. Plány jsou již v takové fázi, že nezbývá než celý podnik postrčit a řídit. Trh aktuálně nabízí výhodné pořizovací ceny nezbytných technologií. Je ale ve skutečnosti těsně na vrcholu a je zapotřebí rychle jednat a zachovat si přitom klidnou hlavu s jasným plánem. Rizikem, je především exponenciální nárůst výrobců, respektive konkurence, kteří tlačí na omezené kapacity sítě a můžou tak ohrozit její stabilitu a vyvolat zamítnutí přípojky v případě kritické oblasti. Hlavním strategickým tahem a nejdůležitějším milníkem zároveň, je odkup zajímavého pozemku s průmyslovým určením za velmi výhodnou cenu a smlouva o smlouvě budoucí s distributorem. 1 Stella latinsky hvězda. Helios řecký bůh slunce. Jméno společnosti je fiktivní. 2 Prezentace ve výtahu - stručná, jasná a srozumitelná prezentace, kterou lze použít rychle a kdekoli 14

25 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Podnik je financován poměrem zhruba dvaceti procent vlastního kapitálu a osmdesáti procenty kapitálu cizího ve formě dlouhodobého bankovního úvěru. Celkové investice jsou přibližně sedmnáct miliónů pětsettisíc korun. Vlastní kapitál je složen ze základního kapitálu, ceny pozemku oceněného znaleckým posudkem a počátečních investičních nákladů ve výši podle finančního plánu. Kladné finanční toky začíná Stella vykazovat už v prvním roce. Čistá současná hodnota podniku je více jak šest milionů s garancí zajímavého výnosového procenta. Za podíl na počátečních investicích je nabídnut podíl na zisku společnosti podle další domluvy. Shrnutí potenciálnímu investorovi je odlehčeno veselou historkou z vysokoškolských let na univerzitě společně s předáním navštívenky a pevným stiskem ruky Profesní hledisko Manažer společnosti Stella je expertem na finanční modelování, vystudoval vysokou školu s ekonomickým zaměřením a pohybuje se v oblasti fotovoltaiky již více než dva roky. Manažer má dále velmi dobré kontakty ve společnosti, která realizuje fotovoltaické projekty větších rozměrů a velmi dobrého kamaráda z dětství, který pracuje jako finanční analytik u velkého finančního domu v ČR. Kolega manažera z předchozího zaměstnání, také velmi dobrý kamarád z dětství, je technicky zaměřený absolvent vysoké školy elektrotechnické a pracuje v oblasti programování strojových aplikací. Disponuje dostatečnou kvalifikací pro získání licence podnikání v energetice podle podmínek ERÚ. Tým doplňuje vysokoškolsky studovaná daňová poradkyně a účetní, která má dobré zkušenosti s poradenstvím v oblasti daňové optimalizace, manželka kolegy manažera SWOT Silné stránky Pozemek s průmyslovým určením za velmi nízkou cenu Optimalizace návratnosti investice delší než 11 let Kontakty a zkušenosti Bez konkurence Povinnost distributora k odkoupení veškeré produkované energie Dlouhá životnost zařízení Nízké provozní náklady Slabé stránky Relativní časová tíseň Dlouhé schvalovací řízení Nedostatek vlastního kapitálu 15

26 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Příležitosti Výkupní cena fixována po dobu 20 let s maximálním snížením 5% ročně Zisk financí ručením na případné další investice Zelený bonus při napojení na jiný projekt Odkup technologie v případě neúspěchu Hrozby Odvětví je za vrcholem výnosnosti Doba návratnosti kalkulovaná podle auditu bankou kratší než 11 let Komplikace při jednání se stavebním úřadem Nedostatečné kapacity dodavatelů technologií Velké poškození technologie Nesprávná konfigurace měničů Technologie Projekt Stella je postaven na bázi 1111 monokrystalických solárních panelů SunnyWatt 180Wp čínské výroby o celkovém špičkovém výkonu kolem 200 kwp. Panely jsou hlavním investičním nákladem. Nezbytností pro úspěšné poskytnutí bankovních úvěrů je certifikace panelů. Použité panely jsou plně certifikovány a široce přijímány bankovními ústavy v ČR. Jednotlivé moduly jsou propojeny vodiči stejnosměrného proudu. Vedeny jsou serio-paralelně na 18 spolehlivých střídačů napětí SMA SMC TL-10 německého výrobce. Na instalaci je zajištěno připojení k internetu se sledováním stavu zařízení a vzdálenou správou. Proud je potom veden na AC rozvodnici umístěnou na hranicích pozemku o výkonu 22kV připojenou na sít konkrétního distributora elektrické energie. Ten si před zařízení instaluje ještě vlastní odečítací zařízení, za které si účtuje správní poplatky společně s poplatky za instalaci. Nosné konstrukce jsou použity pevné, bez sledovacího mechanismu z důvodu větší spolehlivosti. Jsou vyrobeny z hliníkových profilů, kotveny na volně vrtané patky a zabezpečeny proti úderu blesku hromosvody. Dle statistik je úder bleskem jednou z nejčastějších příčin havárie a výpadku dodávek na fotovoltaických projektech. Technologie se dovážejí přesně podle dodavatelských smluv na oplocený a plně zabezpečený pozemek. S dodavateli jsou předem sjednané dodavatelské smlouvy s jasnou garancí v případě nedostatečného plnění. Z důvodu vysoké poptávky začínají dodavatelé prodlužovat termíny a je proto zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti při výběru dodavatele a smluvním jednání. Pro případ nouze je smluven alternativní dodavatel. Maximální důraz je kladen na spolehlivost instalačních prací a dodržení harmonogramů výstavby. Na stavbě je po celou dobu trvání k dispozici odborný dozor a podle harmonogramu plnění jsou prováděny kontroly. 16

27 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Pozemek Sluneční záření, dopadající v průběhu roku na zemský povrch je pro solární panely hlavním zdrojem energie. Články jsou schopné využít přímého slunečního svitu i světlo rozptýlené, takzvané difúzní. V praxi to znamená, že zařízení poskytuje výkon jak v průběhu slunných, tak oblačných dnů. Na základě satelitních meteorologických měření prováděných z oběžné dráhy, je možné získat přesné informace o slunečním záření dopadajícím na konkrétní místo na zemi. K dispozici jsou přesná každodenní data pro sledované roky a tyto data se dají využít pro průměrovou interpolaci, která je ve výpočtech modelu použita. Interpolace dat je pro přesnost modelu rozhodující a může zásadně rozhodnout o výsledném výkonnostním modelu konkrétního zařízení. V ČR je intenzita dopadajícího záření nejvyšší na jihu Moravy, jak je vidět z následující radiační mapy. Logicky je nejlépe umístit technologii právě do této oblasti. V praxi naráží tato lokalita právě na přílišnou saturaci podobnými projekty a ze strany distributora nemusí být z tohoto důvodu poskytnuto nezbytné připojení do sítě. Obrázek 3.1: Mapa elektrického potenciálu optimálně skloněných panelů v ČR[10] Na parametry konkrétního pozemku jsou při výběru vhodného místa pro fotovoltaickou elektrárnu kladeny zvýšené nároky. Pozemek musí být zahrnut v územním rozvojovém plánu, nebo již musel být dříve pro průmyslovou činnost využíván. Pokud tomu tak není, je pozemek nevhodný. Nejlepšími místy pro podobné projekty jsou staré, opuštěné průmyslové zóny. Vhodné prostory lze 17

28 P ODNIKATELSKÝ ZÁM E R hledat napr íklad na bývalých vojenských pozemcích, nebo v oblastech bývalé chemické te žby uranu. Existují speciální internetové stránky, kde jsou v aukcích nabízeny k odprodeji vhodné pozemky za bezkonkurenc ne výhodnou cenu. Z pr edcházejících r ádku plyne, že v podstate nelze využít pozemek, který není v pr ímém okolí vesnice, c i me sta. Urc ení podle výpisu z katastru nemovitostí, musí být vedeno jako plocha výroby, nebo plocha smíšená výrobní. Je-li pozemek veden jako oblast pod ochranou ZPF3, musí být na obec podána žádost o vyne tí s následným souhlasným stanoviskem. Státu náleží jednorázová c ástka kalkulovaná z velikosti pozemku a koeficientu bonity pu dy. Distributor v lokalite provozovny Stella musí schválit pr ipojení na základe platné smlouvy o pr ipojení. Obecní orgány musí projednat a odsouhlasit podporu obce v projektu. Stavební úr ad obce musí poskytnout nezbytná stavební povolení. Vyve šením ohlášení na ver ejné náste nce obce je uskutec ne no samotné ohlášení stavby, které je taktéž nezbytné. Souc ástí technické dokumentace pro zahájení stavby je plán rozmíste ní podle následujícího výkresu, který je pr ipraven dodavatelem technologie na bázi konkrétního pozemku. Obrázek 3.2: Plán výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemku.[11] 3 Zeme de lský pu dní fond 18

29 FINANČNÍ MODEL Harmonogram projektu Příprava a realizace celého projektu je organizačně poměrně náročná záležitost. Většina nejdůležitějších milníků se odehrává na úřadech a státních zastupitelstvích. Lhůty pro provádění některých formálních nezbytností mohou být poměrně dlouhé a mohou rozjezd celého projektu neúměrně brzdit. Pro jednání s úřady musí být v projektu určena konkrétní osoba, která je vybavena plnou mocí v plném rozsahu a může tedy za společnost v legislativních otázkách jednat. Harmonogram projektu je záležitostí poměrně komplikovanou a jednotlivé kroky na sebe musí logicky navazovat. Pro modelování podobně komplexních projektů je vhodné využít organizačních diagramů, kde je jasně vyznačena logická návaznost jednotlivých kroků a jejich závislostí. V následující tabulce jsou uvedeny hlavní kroky celého projektu v chronologickém řazení. Většina prvků harmonogramu se v průběhu projektu přirozeně překrývá a celková časová kvóta jednoho roku může být při správné optimalizaci jednotlivých kroků minimalizována na dobu zhruba 3 měsíců od okamžiku spuštění projektu. Harmonogram je koncipován pro pozemek v územním plánu, který je veden v katastru jako plocha smíšená výrobní. Z tohoto důvodu není tedy zapotřebí změny územního plánu, která může podle legislativní náročnosti trvat až 1 rok a nemusí být ve specifických případech úspěšná. Položka harmonogramu Dnů trvání Příprava podnikatelského plánu a kalkulace 30 Studie připojitelnosti 14 Technická a ekonomická proveditelnost 14 Projektová dokumentace 7 Jednání s finančním domem 60 Územní rozhodnutí 30 Souhlas obce s výstavbou 14 Smlouva o smlouvě budoucí o připojení 30 Stavební povolení a ohlášení stavby 45 Prováděcí dokumentace 7 Vlastní realizace fotovoltaické elektrárny 30 Licence ERÚ 45 Uzavření smlouvy s distributorem 14 Testování a ladění 25 Tabulka 3.1: Harmonogram projektu Stella s dobou trvání jednotlivých kroků 3.2 Finanční model Veškeré ceny a kalkulace finančního modelu neobsahují daň z přidané hodnoty, i když Stella je od založení plátcem. Projekt je vymodelován v aplikaci Microsoft Office Excel za použití funkcí jazyka Visual Basic for Applications a maticových vzorců. Je koncipován plně dynamicky a 19

30 FINANČNÍ MODEL dají se na něm simulovat různé varianty podnikatelského záměru. Publikovaná verze rozpočtu je koncipována za účelem vysokého vnitřního procenta, nízkého vlastního kapitálu a optimalizace odpisového schématu Profil produkce Základem výkonnostního schématu produkce je simulace. Vstupní hodnoty vycházejí z reálných osvitových charakteristik vybrané lokality na jižní Moravě v zadaných letech.[12] Data z meteorologických družic jsou interpolována na věrném výkonnostním modelu skutečného zařízení se shodnými výkonnostními charakteristikami. Pro další výpočty modelového zadání je využito zprůměrovaných dat následujícího výkonnostní schématu. Stella je technologicky koncipována pro vrcholový výkon 200kWp. Podle provedených srovnání v odvětví je pravděpodobné, že výkonnost zařízení bude o několik procent vyšší, než modelové hodnoty. Model je tedy koncipován jako průměrně pesimistická varianta. Obrázek 3.3: Profil produkce dodané do sítě v kwh[16] Meziměsíční variabilita výkonu Variabilita výkonu v jednotlivých měsících je relativně nestálá. Trendem je vyšší variabilita výkonu v průběhu jara a podzimu. Sledování této veličiny je velmi důležité. Statistika může zabránit nedostatku likvidity v průběhu roku, jelikož výkonnost zařízení je proměnlivá a proto i příjmy nebudou ve všech měsících shodné. Stella využívá průměru této variace a snaží se tak o věrnější odhad výsledné kalkulace. Zajímavostí následujícího grafu je propastný rozdíl ve srovnání měsíce prosince a ledna. 20

31 FINANČNÍ MODEL Obrázek 3.4: Meziměsíční variační koeficient výkonu[16] Meziroční variabilita výkonu Výkonnostní stabilita zařízení meziročně je velmi stálá. Sluneční aktivita prochází v průběhu let dynamickým vývojem a jsou známy její jedenáctileté cykly, které jako jediné ale mohou mít pouze minimální vliv na vývoj produkce. Jako zdroj energie je Slunce do budoucnosti velice spolehlivé. Podle nejnovějších poznatků bude Slunce existovat s největší pravděpodobností dalších 5 až 7 miliard let.[13] Kontrola meziročního variačního koeficientu je velice důležitá. Jejím sledováním je možné zjistit o kolik procent se ze statistického hlediska může maximálně odchylovat výkonnost jednotlivých roků. Obrázek 3.5: Meziroční variační koeficient výkonu[16] Výkony Stella za použití průměrného profilu výkonnosti odhaduje budoucí výkony na celkovou dobu životnosti projektu. Hrubá produkce je následně očištěna o degradaci zařízení, která v kumulativním vyjádření v závěrečném roce podnikatelského záměru dosahuje hodnoty více jak devatenáct procent, což je průměr odvětví. Schéma zachycuje odhadované korekce cen energií podle prvotního 21

32 FINANČNÍ MODEL nastavení pevné sazby. Okamžikem zahájení produkce je konec roku 2010 při hodnotě výkupní ceny elektrické energie 12,15 Kč/kWh dodané do sítě. Tato hodnota je potom každoročně upravena o korekci podle indexu PPI 4. V modelu není zachycen dynamický vývoj cen indexu, ale jeho hodnota je pevně stanovena z důvodu zjednodušení. Obrázek 3.6: Kalkulace výkonů[16] Nejdůležitější proměnné Model projektu je z důvodu upřesnění peněžních toků koncipován do třech fází. Fáze pojmenovaná jako Projekt, je časovým obalem a určuje samotný počátek projektu a celkovou dobu jeho trvání. Fáze druhá nazvaná jako Cizí zdroje a reflektuje období v kterém je čerpán dlouhodobý finanční úvěr. Parametry finančního úvěru jsou optimalizovány pro dosažení nejvyšší možné míry čisté současné hodnoty investice. Hodnota roční úrokové míry je stanovena podle průměru tržních podmínek dlouhodobých bankovních úvěrů, ale může se v závislosti na situace v bankovním sektoru poměrně lišit. Situace na bankovním trhu je poměrně nejistá a je vysoká pravděpodobnost, že banky nebudou ochotny poskytnut takto vysoký poměr cizího kapitálu do projektu. Fáze Produkce je jak již z názvu vyplývá okamžikem zahájení produkce. Výnosnost produkce je v průběhu projektu snižována klesající účinností panelů a měničů. Tato skutečnost je do modelu zanesena meziroční mírou poklesu výnosnosti. Procentní míra WACC 5, tedy průměrných nákladů kapitálu je založena na modelu CAPM 6 oceňování kapitálových aktiv. Bezriziková úroková sazba je stanovena jako průměrná výnosová míra de- 4 Producer price index 5 Weighted Average Cost of Capital 6 Capital Asset Pricing Model 22

33 FINANČNÍ MODEL setiletých státních dluhopisů emitovaných MFČR 7 v roce 2010[14]. Koeficient beta energetické společnosti ČEZ v roce 2010 činí vůči indexu PX pražské burzy cenných papírů hodnotu zhruba 0,9. Uvažujeme-li, že riziko výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů je méně rizikové díky garantovaným státním cenám a dříve zmíněným pobídkám, dostáváme se na hodnotu koeficientu ve výši 0,8. Tato referenční hodnota je použita v modelu Stella. Tržní riziková přirážka je převzata z aktuálních výpočtů Mad arské národní banky[15]. Dluhová prémie vyjadřuje schopnost firmy dostát svým závazkům a hodnota 0,7% je nastavena z důvodu vysokého poměru cizího kapitálu a skutečnosti, že společnost je založena jednoúčelově, bez historie a většího kapitálu a efektivní daňová sazba je podle platných zákonů ČR nastavena na 19%. Obrázek 3.7: Základní nastavení modelu a proměnné[16] Vlastní základní kapitál potřebný k rozjezdu podniku je stanoven dopočtem jako hodnota ne- 7 Ministerstvo financí ČR 23

34 FINANČNÍ MODEL jnižšího kumulovaného peněžního toku, tedy nezbytného volného provozního kapitálu a hodnoty pozemku. Pozemek se stává majetkem společnosti a může být po skončení produkce a likvidaci technologie bud prodán, nebo využíván k jiné průmyslové činnosti. Finanční výsledky hospodaření jsou podle zákona po dobu šesti let osvobozeny od daně z příjmů. Část finanční obsahuje dotovanou cenu energie v roce spuštění projektu podle platného cenového rozhodnutí. Cena výkupu je potom meziročně korigována o pevně stanovenou meziroční míru indexu PPI. Za diskontní míru uvažuje model hodnotu WACC, jak je v běžné ekonomické praxi zvykem. Pro výpočet hlavních ekonomických ukazatelů je použita fixní úroková sazba reinvestic, která opět kopíruje hodnotu WACC. Následuje poměr čisté současné hodnoty ku počátečním vlastním investicím a samotná čistá současná hodnota vlastního kapitálu vloženého do projektu v okamžiku spuštění. Tento ukazatel je hlavním kritériem optimalizace projektu. Neméně důležitá hodnota, která je při optimalizaci sledována je výše vlastního kapitálu, jelikož zásadně ovlivňuje počáteční jednání s potenciálním partnerem projektu Amortizace Umořovací schéma bankovního úvěru je spláceno rovnoměrně po celou dobu půjčky při stanovené úrokové míře. Jednou z největších hrozeb projektu jsou potíže v přístupu k takto strukturovanému bankovnímu úvěru. Banky jsou po zkušenostech s celosvětovou finanční krizí daleko obezřetnější v poskytování úvěrů, než tomu bylo například v roce Při kalkulaci doby úvěru a jeho nastavení, je opět brána v úvahu čistá současná hodnota investice. Optimalizace indikuje, že právě tato položka je jednou z klíčových při balancování modelu. Obrázek 3.8: Amortizační schéma bankovního úvěru[16] Dlouhodobá aktiva Ceny komponent systému jsou kalkulovány na základě reálné poptávky u dodavatele. Panely a měniče jsou hlavními součástmi systému a zároveň největší investicí. Na okraji pozemku je zapotřebí uvažovat trafostanici o napětí 22kV pro připojení zařízení do sítě. Montáž systému, projektové dokumentace a technický dozor provádí dodavatel podle plánu prací. Systém je napojen 24

35 FINANČNÍ MODEL na internetové sledování s přesným monitoringem stavu a dodaného výkonu do sítě. Jako nosné konstrukce jsou voleny pevné hliníkové profily, vrtané do nosného podkladu. Ten je předem upraven zemními pracemi a po instalaci je celé zařízení doplněno o konstrukce hromosvodů. Objekt je opatřen nezbytnou zabezpečovací technikou, která spočívá v instalaci kamerového systému a výstražného zařízení. Oplocení je dle parametrů minimálně 2,5 metrů vysoké, opatřené shora ostnatým drátem. Veškerá podpůrná technologie je umístěna na okraji pozemku v průmyslové buňce. Při porovnání s odvětvím zaujímají samotné panely polovinu veškeré investice, jsou následovány náklady režijními a ostatními. Na třetím místě se v průměru řadí ostatní materiály a nosné prvky s jedenácti procenty, následované celkovými účtovanými náklady na mzdy a práci. Stella se snaží tento model kopírovat, ale v porovnání s podobnými projekty se stále více ukazuje, že po nákladové stránce je model nastaven jako pesimistická varianta s náklady převyšujícími reálnou hodnotu. Obrázek 3.9: Odpisový plán dlouhodobých aktiv[16] Celá elektrárna je odepisována komponentově z důvodu nákladové optimalizace. Zařízení je rozděleno na elektroniku a ostatní zařízení. Legislativa tuto úpravu dovoluje a zároveň povoluje odložení odpisu hlavní komponenty až o 6 let, čehož je v modelu využito. Rok vyřazení je pro všechny komponenty shodný a kryje se s rokem ukončení produkce, potažmo celého projektu. Tabulka zachycuje nasazení jednotlivých položek v konkrétní ceně do celkového nákladového schématu Počáteční provozní investice Počáteční fáze projektu zahrnuje investice, které nemohou být započteny do dlouhodobých aktiv. Tyto položky jsou hrazeny z počátečního provozního kapitálu a odrážejí se tedy v objemu základního kapitálu. Celý podnik je poměrně velmi administrativně náročný a za celou dobu přípravy jsou vynaloženy poměrně značné prostředky na administrativní poplatky. Studie připojitelnosti je jednou z prvních investic vůbec a je účtována dodavateli technologie zvlášt. Po celou dobu trvání 25

36 FINANČNÍ MODEL podniku je kalkulována částka na právní konzultace, které zahrnují revize smluv, přípravy stavebních dokumentů a ostatní právní zastoupení společnosti v případě potřeby. Důležitou položkou počátečních provozních investic je také znalecký posudek. Tímto se rozumí ocenění pozemku v okamžiku nákupu, jelikož se pozemek stává součástí základního kapitálu společnosti. Režijní náklady jsou jistou formou rezervy pro případ nenadálé události v administrativě, nebo mohou sloužit pro případ prudkého pohybu kurzů a rozdílů ceny. Spuštění produkce doprovází také rozjezd internetového portálu s informacemi k projektu, který slouží hlavně pro udržení styku s veřejností, interní komunikaci společnosti a informativní účely. V tabulce je opět dobře patrné nasazení jednotlivých položek do časového harmonogramu. Většina položek je nasazena ihned v okamžiku spuštění projektu, jen náklady webové prezentace jsou alokovány až do okamžiku spuštění produkce. Obrázek 3.10: Investiční náklady s časovým rozlišením[16] Provozní náklady Tabulka provozních nákladů zachycuje pravidelné nasazení jednotlivých položek provozních nákladů do výsledného nákladového schématu. V prvních dvou sloupcích je opět vidět konkrétní rok a měsíc nasazení provozní položky. Třetí sloupec určuje frekvenci nasazení v měsících. Položky s frekvencí 1 jsou alokovány do nákladů každý měsíc, položky s frekvencí 6 pololetně a 12 znamená nasazení nákladové položky jednou ročně. Provozní náklady zahrnují náklady na provoz elektrické přípojky, které fakturuje odběratel ve fakturách za dodanou elektřinu. Drobnou položkou je poplatek za vedení účtu, který slouží jako hlavní firemní účet pro finanční transakce a poplatek za správu domény. Mzda supervizora zachycuje skrytou přidanou hodnou projektu. Tato nákladová položka může velmi dobře sloužit k optimalizaci doby návratnosti investice a znamená stálý měsíční příjem supervizora celého podniku. Částka na jedné straně snižuje rentabilitu, ale na druhé slouží jako motivační složka pro supervizora společnosti, který se o chod projektu po celou dobu jeho trvání stará. Supervizor má zároveň k dispozici prostředky na telefon a výjezdy k objektu elektrárny. 26

37 FINANČNÍ MODEL Obrázek 3.11: Provozní náklady s časovým rozlišením[16] Samotný provoz zařízení je celkem bezproblémový. Největší položkou podle dostupných údajů jsou právě mzdové náklady na seřizování a údržbu zařízení. Je dobré zajistit přímo v místě provozovny technika, který může v případě havárie urychleně jednat. Celý projekt je pojištěn proti většině hrozeb, které fotovoltaické elektrárně podle dostupných statistik hrozí. Náklady na pojištění podobného zařízení činí ve většině případů kolem dvou procent nákladů investičních. V rámci týmu projektu Stella figuruje smluvní účetní a daňová poradkyně, která se stará o bezproblémové vedení účetnictví a daňovou optimalizaci. Účetnictví musí být především čisté, přehledné a spojené s kontrolou plnění finančního plánu. Následující koláčový graf ukazuje poměrné zastoupení nákladů v celku a potvrzuje podobné figury z praxe. Obrázek 3.12: Graf poměrného zastoupení jednotlivých druhu nákladů[16] 27

38 VÝSLEDKOVÝ FINANČNÍ PLÁN 3.3 Výsledkový finanční plán Výnosy a náklady Celý finanční model kalkuluje z měsíčním rozlišením. Důvodem je především vysoká variabilita výkonu jednotlivých měsíců a případné přebytky, nebo nedostatky ve volných peněžních tocích. Následně jsou pro zjednodušení měsíční hodnoty sečteny do tabulky s ročním rozlišením. Nasazením jednotlivých položek do výsledkové tabulky se začíná rýsovat výsledný obraz celé kalkulace a dává prostor k manažerským zhodnocení. Trend výnosů je stoupající, i když dochází k degradaci technologie. Tato skutečnost je zapříčiněna úpravou výkupní ceny indexem PPI. V nákladových položkách je zřetelné, jak jsou ještě v prvním roce nasazeny počáteční provozní investice. Dále je dobře patrné, že odpisy jsou optimalizovány a odloženy. Provozní náklady se v ročním rozlišení jeví jako stabilní a je vidět, že v poměru k výnosům tvoří méně než jejich desetinu. Úrokové a úmorové sloupce slouží k rozdělení úvěru podle amortizačního schématu na výdajové a nákladové položky. Tedy na část úvěru, která ovlivňuje hospodářský výsledek a v součtu na položku, která ovlivňuje peněžní toky. Obrázek 3.13: Výnosy, náklady, úmor a základ daně[16] Peněžní toky a optimalizace Výnosy z provozu slunečních elektráren jsou podle 4 odstavce 1 písmene e) Zákon o dani z příjmu osvobozené od daně z příjmu v roce uvedení zařízení do provozu a po dobu pěti let 28

39 VÝSLEDKOVÝ FINANČNÍ PLÁN bezprostředně následujících. Na konci období osvobození od daně z příjmu je vhodné začít zařízení odpisovat. Při optimalizaci je důležité sledovat skutečnost, že se podnik může při určitém nastavení dostávat opakovaně do ztráty. V praxi je dobré se této skutečnosti vyhnout, jelikož vícenásobné období ztráty po sobě jdoucí vede k negativními obrazu společnosti. Zákon umožňuje uplatnit ztrátu z minulých let a snížit si základ daně až v následujících pěti letech. Tato možnost je v modelu připravena, ale pro projekt Stella není uvažována. Jak již bylo zmíněno výše, jednou z úprav zákona pro rok 2011 je i podmínka jedenáctileté minimální doby návratnosti investice. Kumulované peněžní toky ukazují, že za cenu optimalizace byl posunut bod zvratu v peněžní oblasti za horizont jedenáctého roku provozu. Z tohoto hlediska je tedy Stella připravena na legislativní změnu zákona a hrozba zpoždění a spuštění provozu až v roce 2011 je tak částečně kryta. V posledních sloupcích tabulky jsou hodnoty hrubých peněžních toků převedeny diskontací na současnou hodnotu. Jako míra diskontu je opět použita hodnota WACC. Výsledná čistá současná hodnota je výsledkem rozdílu sumy všech diskontovaných peněžních toků a hodnoty investice celkového vlastního kapitálu. Finanční tabulka zpětně přebírá položku minimální kumulativní hodnoty peněžních toků a tuto částkou převádí do základního kapitálu jako položku volných provozních financí. Obrázek 3.14: Daně, hospodářský výsledek, CF a ukazatele[16] 29

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11.

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11. Fotovoltaika v ČR Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy Envi A, Ostrava 25. 11. 2009 Obsah Instalovaná kapacita Segmenty trhu Vývoj cen panelů a ostatních

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce 2012 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa vývoj novely zákona č. 180/2005 Sb. Platná sekundární legislativa k zákonu

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

zdroj:

zdroj: Seznam příloh Příloha č. 1: Distribuční společnosti na území ČR (obrázek) Příloha č. 2: Celkový vzorec pro výpočet povolených výnosů distribučních společností (vzorec) Příloha č. 3: Struktura růstu inflace

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií Přínos české jaderné energetiky k ochraně životního prostředí a její perspektiva Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět se rychle mění - 21. století bude stoletím boje o přírodní zdroje

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s.

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Aktuální situace v zeměděských podnicích Krize ve většině komodit Velké výkyvy cen Nerovnoprávné podmínky v rámci EU Nekonkurenceschopná

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

Energie prověřená časem. výstavba a provoz solárních elektráren

Energie prověřená časem. výstavba a provoz solárních elektráren Energie prověřená časem výstavba a provoz solárních elektráren HISTORIE SPOLEČNOSTI Základy investičních a developerských společností pod obchodním názvem SUNINVEST byly položeny v roce 2007, založením

Více

Návratnost fotovoltaických elektráren z let 2009 a 2010. Shrnutí znaleckého posudku společnosti Ostravská znalecká a.s.

Návratnost fotovoltaických elektráren z let 2009 a 2010. Shrnutí znaleckého posudku společnosti Ostravská znalecká a.s. Návratnost fotovoltaických elektráren z let 2009 a 2010 Shrnutí znaleckého posudku společnosti Ostravská znalecká a.s. Ekonomičtí experti ze společnosti Ostravská znalecká podrobili nezávislé analýze materiály

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Seminář Aktuální problémy držitelů licencí související s provozováním FVE a jejich řešení v rámci připravované legislativy Praha,

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.16 Vzdělávací oblast: energie slunce, větru,

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda

Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda Notifikace a vývoj legislativy Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda Retroaktivní kroky Zrušení osvobození od daně z příjmu Zvýšení investičních nákladů uložením povinnosti instalace dispečerského

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Ing. Michal Jůza, Ing. Pavel Vrkoslav Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autora, její zneužití bez jeho souhlasu je trestné dle zákona 1 Trnitá cesta

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Rostislav Krejcar 26. ledna 2006 Elektřina ze Slunce, Praha 1 Obsah prezentace PředstaveníEnergetického regulačního úřadu Vyhlášky ERÚ k zákonu č. 180/2005

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok 2010 Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Základní principy podpory

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Životní prostředí Energetika a životní prostředí Životní prostředí Energetika a životní prostředí Energie-fyzikální zákonitosti Přírodní suroviny+další zdroje Zdroje energie versus člověk + ŽP (popis, vlivy, +/-) Čím tedy topit/svítit? (dnes/zítra) Katedra

Více

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. 2012 Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. Špitálka 461/21a, 602 00 Brno Představení společnosti Naše společnost Qnet CZ s.r.o. vznikla v roce 1998. Od roku 2008 se zabýváme výstavbou

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů Úplné znění 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Financování bioenergetiky Českou spořitelnou

Financování bioenergetiky Českou spořitelnou Financování bioenergetiky Českou spořitelnou Energetické využití biomasy Vladimír Kubeček Hustopeče, 5.-6.5.2010 1 Obsah Bioenergetika v ČR Legislativa Vývoj instalované kapacity Odhad potenciálu biomasy

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času

Více

Optimalizace finančních produktů pro inovativní řešení v teplárenství

Optimalizace finančních produktů pro inovativní řešení v teplárenství Pavel Pelčák Komerční banka, a.s. Optimalizace finančních produktů pro inovativní řešení v teplárenství Návratnost investice řešíme jako první věc OBSAH KAPITOLA 01_Co je inovativní projekt A. Definice

Více

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Fotovoltaika - legislativa Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Legislativa ČR Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad 3. Česká fotovoltaická konference, Kongresové centrum BVV, Brno 4. 11. 2008 Obsah prezentace Stručné

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník Budoucnost teplárenství 21.6.2013 Konference Mělník MÁ CENTRALIZOVANÉ TEPLÁRENSTVÍ ŠANCI V DECENTRALIZOVANÉ, LIBERALIZOVANÉ A PŘEREGULAVANÉ VÝROBĚ ELEKTŘINY? Historicky byly perfektně nastaveny korelace

Více

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Článek FVE Varnsdorf Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Před několika lety se rozhodla společnost ViaRegia o.s. zaměřit se na propagaci obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a úspor energií

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více