Bakalářskou práci věnuji rodině, bez jejíž pomoci by vůbec nevznikla. Poděkování patří vedoucí práce a kolektivu Unicorn College.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářskou práci věnuji rodině, bez jejíž pomoci by vůbec nevznikla. Poděkování patří vedoucí práce a kolektivu Unicorn College."

Transkript

1 Bakalářskou práci věnuji rodině, bez jejíž pomoci by vůbec nevznikla. Poděkování patří vedoucí práce a kolektivu Unicorn College.

2

3 UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podnikatelský záměr - Fotovoltaická elektrárna Autor: Václav VESELÝ Vedoucí práce: Ing. Helena DOLÁKOVÁ, Ph.D. Praha, 2010

4 ii

5 Název práce: Podnikatelský záměr - Fotovoltaická elektrárna Autor: Václav VESELÝ Katedra: Ekonomie a managementu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Helena DOLÁKOVÁ, Ph.D. vedoucího: Abstrakt: Teoretická část této bakalářské práce je věnována energetice. Zdroje Zelené energie jsou porovnávány s fosilními palivy a energií jadernou. Stěžejní část rozboru je věnována fotovoltaice a jejímu exponenciálnímu vzestup v ČR. V neposlední řadě práce bilancuje nad současným paradoxním stavem v odvětví a vymezuje základních trendy do budoucnosti. Praktická část je věnována konkrétnímu řešení modelového projektu fotovoltaické elektrárny Stella-Helios. Práce obsahuje věrný finanční model, který je plně konfigurovatelný zvolením klíčových vstupních proměnných. Finanční simulace je vytvořena v prostředí aplikace Microsoft Office Excel za pomoci efektivního využití autorských funkcí programovacího jazyka Visual Basic for Applications. Optimalizace modelu je postavena na maximalizaci čisté současné hodnoty vlastní investice a zachování její návratnosti na dobu delší než jedenáct let z důvodu splnění podmínky novely zákona. Vstupními hodnotami výkonnostního modelu jsou satelitní meteorologická data, technologické charakteristiky konkrétních součástí technologického zařízení, aplikované na základě ekonomických a účetních pravidel. Data jsou prezentována jako časový harmonogram peněžních toků s měsíčním, respektive ročním rozlišením. Výsledky modelu jsou shrnuty ve struktuře podnikatelského záměru. Důraz je kladen především na hlavní oblasti, které do záměru zasahují a ovlivňují ho. Pro potenciální obchodní partnery a investory je připraveno stručné shrnutí celého projektu, s cílem rychle zaujmout a motivovat. Závěr bakalářské práce obsahuje zhodnocení dosažených poznatků v odvětví energetiky a finančního modelování v tabulkovém procesoru. Modelově zajímavý záměr ukazuje, že investice do fotovoltaiky se v současné situaci v ČR vyplatí, i když trh začíná být poměrně nasycen. Projekty se z důvodu nevyhnutelných legislativních změn začínají potýkat s řadou překážek, které zvyšují riziko podnikání a mohou v příštích letech radikálně snížit výnosnost podobných projektů. Výsledkem práce je záměrně rozporuplný pohled na odvětví fotovoltaiky v ČR. Rozvaha nad ekonomickou výnosností a objektivním přínosem specifické technologie v oblasti obnovitelných zdrojů, vyúst uje v jasnou preferenci malých ostrovních systémů. Klíčová slova: Fotovoltaika, elektrická energie, podnikatelský záměr, obnovitelný zdroj, zelená energie, finanční plán, finanční model, harmonogram, fotovoltaická elektrárna, solární panel, přenosová soustava iii

6 Title: Business Plan - Photovoltaic Power Station Author: Václav VESELÝ Department: Economy and management Supervisor: Ing. Helena DOLÁKOVÁ, Ph.D. Supervisor s address: Abstract: Theoretical part of this thesis is devoted to energy sector. Green energy sources are compared with fossil fuels and nuclear energy. Crucial part of the analysis is devoted to photovoltaics and its exponential rise in Czech Republic. Work balances at the current paradoxical situation in the energy sector and identifies the fundamental trends in the future. The practical part is devoted to a specific model solution of photovoltaic power station Stella-Helios. The work contains a authentic financial model, which is fully configurable by selecting the key input variables. Financial simulation is created in Microsoft Office Excel with the efficient use of author functions written in programming language Visual Basic for Applications. Model optimization is based on maximizing the net present value of investments and maintain investments return for more than eleven years in order to satisfy the conditions of the legal act changes. Input values of the performance model are meteorological satellite data, technological characteristics of the particular technological components applied on the basis of economic and accounting rules. Data are presented as a schedule of monthly and anual cash flows. Model results are summarized in the structure of the business plan. Emphasis is focused on key areas within the project reach. For potential business partners and investors is prepared a brief summary of the project, in order to rapidly engage and motivate. The thesis conclusion contains an evaluation of knowledge reached in the energy sector and financial modeling in a spreadsheet. Model shows an interesting project concluding that investment in photovoltaics in the present Czech situation is lucrative, even if the market becomes relatively saturated. Because of unavoidable legislative changes similar projects are beginning to face many obstacles that increase business risk and may in future years drastically reduce the profitability. The result of this work is deliberately ambivalent view of the photovoltaic industry in the country. The balance between the economic rentability and objective benefits in renewable energy sector, results in a clear preference for small island systems. Keywords: Photovoltaics, Electric Energy, Business Plan, Renewable Source, Green Energy, Financial Plan, Financial Model, Photovoltaic Power Plant, Solar Panel, Transmission Network iv

7 v

8 Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Podnikatelský záměr - Fotovoltaická elektrárna jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujícího autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Václav VESELÝ vi

9 Obsah Abstrakt iii 1 Úvod Cíl práce Předmluva Počátek Jediný zdroj Dospívání Teoretická část Solární energie Sluneční záření Historie výzkumů Články a panely Energetické srovnání Celková spotřeba Světový vývoj Srovnání v odvětví Raketový vzestup Okamžik zlomu Vývoj a stav odvětví v ČR Podnikatelský plán Praktická část Podnikatelský záměr Základní údaje Elevator pitch Profesní hledisko SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Technologie vii

10 OBSAH Pozemek Harmonogram projektu Finanční model Profil produkce Meziměsíční variabilita výkonu Meziroční variabilita výkonu Výkony Nejdůležitější proměnné Amortizace Dlouhodobá aktiva Počáteční provozní investice Provozní náklady Výsledkový finanční plán Výnosy a náklady Peněžní toky a optimalizace Závěr Shrnutí Dosažené cíle Sjednocení Zamyšlení viii

11 Kapitola 1 Úvod 1.1 Cíl práce Cílem mé práce je kontextuální analýza fotovoltaiky, ověření bonity investice do podnikatelského záměru fotovoltaické elektrárny za pomoci finančního modelování, příprava všeobecného návrhu podnikatelského plánu a zhodnocení dosažených výsledků. 1.2 Předmluva Počátek Poeticky by se dalo prohlásit, že všichni jsme děti hvězd. Každá, i ta nejdrobnější částice našeho těla, prošla za svůj život přerodem v nitru hvězdy. Rozmanitost vznikla slučováním základních jader hélia při jaderné fúzi a spektakulárním výbuchem supernovy. Cyklus sjednocení a rozkladu dává společně vzniknout nezměrnému množství energie, tvarů a barev. Je bezpochyby, že nebyloli by hvězd, nebylo by ani organického procesu života, jehož základních premisou je výměna látek a energií. Jako zázrakem vzniklo místo na okraji Mléčné dráhy, kde s vesmírnou elegancí rozehřívá naší planetu hvězda nazvaná prostě Slunce. Naučili jsme se ho zbožňovat a začínáme ho i chápat a využívat Jediný zdroj Je slunečný den a já se procházím po loukách poblíž zříceniny hradu Ralsko v severních Čechách. Cítím jak slunce pálí, jdu a přemýšlím. Jakýkoliv zdroj energie, na který si při procházce po lesní pasece vzpomenu, je zrozen slunečními paprsky. Dřevo, kterým topím vyrostlo na slunci. Uhlí, které slouží ve vedlejším stavení, bylo dříve stromem a rostlo na slunci stejně, jako strom dnes. Větrné elektrárny co se tyčí na hraničních kopcích pohání vítr, který by ale bez energie slunce ani nezafoukal, jelikož by neměl odkud a kam. Klid lesa náhle rozežene zvuk traktoru, co po lesní cestě na okraji louky tahá poražené kmeny stromů. Z jeho výfuků se valí černý dým spálené nafty. Vzpomenu si na načervenalou krev této planety tryskající z poškozeného ropného vrtu hluboko do moře. Těžká záclona odumřelých organismů a rostlin z dávných dob, kterým dalo právě slunce energii k životu. Myšlenka mě odnáší 1

12 PŘEDMLUVA až na opuštěné atoly, kde v minulém století vojáci testovali hrůzu atomu a fúze, zhmotněnou sílu tisíce Sluncí. Slunce je prvotním zdrojem energie Země Dospívání Život dneška jako by měl hlad po tom, co zaniklo věky nazpět. Rozpálené pece průmyslové revoluce začaly polykat dřevo a nikdo ani netušil, jakou poptávku po energiích může jejich nenasytnost ve světovém měřítku vyvolat. Nedlouho později začaly novodobé války zapíjet hořkost lidského přerodu ropou a jejich žízeň dovedla urputné vědce k podstatě hmoty a energie, završené praktickou demonstrací. Politické ochlazení ukázalo paradox totálního zničení. Atomový věk, který vytvořil dvě nadkritická množství světových názorů, byl nahrazen uvolněním a věkem informace šířené světelnou rychlostí. Nastala katarze a zlom. Jsme svědky sociální revoluce, která mění způsoby práce od základů a zároveň mění způsoby uvažování od základů. Megalomanské projekty nukleárních reaktorů začínají být fanatizovány i tabuizovány. Svojí složitostí jsou běžným lidem nepřístupné, nebezpečně centralizují moc, jsou zranitelné a investičně proklatě drahé. Ropa začíná být vzácná a její cena roste, plyn je už nyní strategickou výsadou a hrozbou silných, uhlí je těžkopádné, objemné a až nepříjemně plné zplodin. Lidstvo se pře, jaký zdroj zvolit pro nadcházející století a koná nezvratitelná rozhodnutí. 2

13 Kapitola 2 Teoretická část 2.1 Solární energie Sluneční záření Mezi nejstarší a nejznámější způsoby využití slunečního záření patří přímý ohřev vody. Příkladem mohou být solární kolektory. Kolektory namísto produkce elektrické energie, využívají slunečního záření k přímému ohřevu média a nejčastěji bývá tepelným médiem právě voda. Ta může získané teplo dále předávat, nebo být využita. Solární kolektory se často mylně zaměňují za panely solární, neboli fotovoltaické. Po technologické stránce však fungují na diametrálně odlišném principu a je důležité tyto technologie odlišovat. Ukázkovým příkladem zajímavého decentralizovaného využití solární energie je i takzvaná solární pec. Je paradoxní, že k přípravě teplého pokrmu v severních šířkách Afriky kde je intenzita slunce na celé Zemi nejvyšší, je stále používáno drahocenné dřevo. Přitom za využití odpadních obalových materiálů se dá vytvořit jednoduchá solární pec, respektive solární vařič. Tento druh využití sluneční energie může částečně řešit problémy s nadměrným kácením porostů, vedoucím k erozím půdy a rozšiřování pouští. Na principu sluneční pece funguje i další způsob využití slunečního záření. Koncentrací světla do jediného bodu za pomoci rozsáhlého pole zrcadel se dá dosáhnout extrémně vysoké teploty, využitelné například k tavení kovů, nebo ohřevu tavných solí. Spojením takovéto sluneční pece s výměníkovým okruhem, může zařízení teplo uchovávat za slunečného dne a dodávat jej i v noci. Tímto způsobem se redukuje jeden z největších nedostatků sluneční energie, její celodenní nestálost. Existují projekty, které využívají kombinace zrcadel, větrné turbíny, komínového a skleníkového efektu. Sluneční záření je pohlceno sběrným skleníkovým kolektorem a ohřívá pod jeho povrchem vzduch. Ten je potom na principu rozdílného potenciálu tlaků doslova nasáván do vysoké věže umístěné v centru kolektorů, kde roztáčí mohutné větrné turbíny a následně elektrické generátory. Prototyp takového zařízení je postaven ve Španělsku 150 km jižně od Madridu.[1] Způsobů využití slunečního záření je nespočet. Je velmi zajímavé hledat potenciál ve všech alternativních využitích tohoto zdroje, ale tato práce je zaměřena záměrně úzce. Pilířem práce je využití solárního záření k přímé výrobě elektrické energie pomocí fotovoltaického jevu. 3

14 SOLÁRNÍ ENERGIE Historie výzkumů Fotovoltaický efekt je znám již od čtyřicátých let devatenáctého století. Jeho název je složeninou řeckého phos, světlo se jménem italského fyzika Alessandro Volty ( ), které se vžilo jako jednotka elektrického napětí. Objev jevu fotovoltaiky se přesto připisuje na vrub francouzskému rodinnému klanu fyziků Antoine-César Becquerelemu ( ) a Alexandre- Edmond Becquerelemu ( ). V roce 1839 poprvé naměřili emitované napětí po dopadu elektromagnetického záření na elektrodu ponořenou ve vodivém roztoku. Podobné laboratorní pokusy probíhaly i v Německu v laboratoři německého fyzika Heinricha Rudolfa Hertze ( ) a jsou známy jako takzvaný Herzův efekt. Praktického využití se ovšem fotovoltaický jev dočkal až na počátku dvacátého století. Konkrétně v roce 1902, kdy studenti Johann Elster ( ) a Hans Geistel ( ) z německé univerzity v Heidelbergu použili fotovoltaické články pro měření intenzity elektromagnetického záření. Jasné světlo do oblasti fotovoltaiky vnesl až Albert Einstein ( ) v roce Tehdy rozvedl svoji hypotézu, že sluneční záření je zároveň vlněním i tokem nabitých částic, takzvaných fotonů. Tato hypotéza později přivedla génia ke kvantové teorii, za kterou obdržel v roce 1921 Nobelovu cenu za fyziku a o nedlouho později byla přijata dualistická podstata světla. Světlo je tedy tvořeno tokem fotonů, které se zároveň chovají jako vlnění. Tento efekt vysvětluje způsob, jakým je elektrická energie na vhodném polovodičovém materiálu emitována. Po dopadu fotonu je elektron doslova vyražen fotonem ze svého místa v pevné valenční slupce atomu a povýšen do vrstvy vodivé, za vzniku elektrického potenciálu a proudu. Speciální polovodičový materiál potom zabezpečuje, že elektrický proud je veden pouze jedním směrem, tak aby byl prakticky využitelný Články a panely První fotovoltaické články vznikly v amerických laboratořích v roce 1883 pod vedením Charlese Edgara Frittse ( ). Zpočátku byly články konstruovány z exotických materiálů a jejich účinnost byla mizivá. Účinností fotovoltaického článku se rozumí poměr využitelné elektrické energie ku celkovému množství přijatého slunečního záření. Jako ve většině případů převratných technických vynálezů, našly první články uplatnění nejprve v kosmickém programu. Už v průběhu padesátých let minulého století byly články využívány jako zdroj elektrické energie na palubě kosmických družic a satelitů. Hlavním problémem, se kterým se odvětví průmyslu vyrovnává už od svých prvopočátků, je ekonomická návratnost investic do výzkumu a vývoje. Sériová produkce vyspělých článků je z hlediska vývojového i materiálového složení velmi nákladnou záležitostí. V současnosti platí, že čím vyšší účinnost článku, tím nákladnější suroviny a výrobní procesy. Fotovoltaické panely se vyrábějí slučováním fotovoltaických článků do větších serio-paralelně zapojených seskupení o požadovaném výkonu. Následující obrázek představuje výsledky testů laboratorních fotovoltaických článků podle užitých technologií. Je zapotřebí zmínit, že současné technologie s účinností přes čtyřicet procent jsou pouze laboratorními vzorky a jejich reálné tržní nasazení bude ještě mnoho let trvat. 4

15 E NERGETICKÉ SROVNÁNÍ Obrázek 2.1: Vývoj úc innosti fotovoltaických c lánku podle technologie[2] Zajímavostí je, že úc innost c lánku je mimo atmosféru Zeme znatelne vyšší. Hlavní pr íc iny tohoto jevu jsou snadno odhalitelné. Osvitovost mimo plynný obal Zeme je skoro o polovinu vyšší, než na jejím povrchu. Složení dopadajícího zár ení je v kosmu odlišné od pozemských podmínek a je pro fotovoltaiku z hlediska úc innosti lépe využitelné. V neposlední r ade je technologie na povrchu limitována str ídáním dne a noci, kdežto u statických satelitních družic umíste ných v librac ních bodech tento problém odpadá. Existují dokonce plány využití solárních elektráren na obe žné dráze. Za pomoci vysokofrekvenc ního elektromagnetického pr enosu mají tyto SBSP[3]1 zar ízení, dopravovat elektrickou energii zpe t na Zem. 2.2 Energetické srovnání Celková spotr eba V úvodních odstavcích bylo poeticky nastíne no, že c love k je na ru zných formách energie životne závislý. Energie poskytuje teplo, sve tlo, transport a v podobe elektr iny je základním kamenem informac ního ve ku. Jak se me ní lidstvo, tak se me ní i rozložení zdroju, ze kterých c love k energii získává. Každý zdroj má v urc itém pome ru svoje opodstatne ní nejen z historického hlediska, ale kritérií je více. Nákladnost te žby, pome r objemu a množství dodané energie, jednoduchost pr epravy, náklady na skladování, složitost zpracování, úc innost zúroc ení skladované energie, rozložení zdroju a neposlední v r ade i produkce nebezpec ných odpadu a obnovitelnost. Zajímavý pohled nabízí srovnání grafu s pome ry využití zdroju pr i výrobe energie v celosve tovém me r ítku nejprve z roku 1973 a potom 2007 po pr evodu na ekvivalent megatun ropy.2 1 Space-based 2 Mtoe solar power - Million Tons of Oil Equivalent 5

16 ENERGETICKÉ SROVNÁNÍ Obrázek 2.2: Primární celosvětové energetické zdroje (1973, 2007)[4] Při podrobném pohledu na vývoj za několik desítek let, je vidět nesporný odklon od ropy, jako hlavního zdroje energie dvacátého století. Na síle získává odvětví jaderné energetiky, které dokonce v posledních letech zažívá období jisté renesance. Jaderný program je ale výsadou pouze několika světových velmocí, které celý sektor ovládají a regulují. Ze kontextu světového dění je bez větších podrobností zřejmé, že fosilní zdroje i radioaktivní izotopy centralizují moc. Současnost ukazuje, že opak tedy decentralizace, je trendem dneška. Nahrává tomu uvolněná tržní atmosféra a demokratické smýšlení většiny rozvinutého světa. Rozmach obnovitelných zdrojů je toho odrazem. Nespornou výhodou obnovitelných zdrojů je síla přírody, která se zdá být nevyčerpatelná, regeneruje, je široce dostupná a decentralizuje. S ekonomickou nadsázkou se dá prohlásit, že obnovitelný zdroj se stává jedním z výrobních prostředků, který v sobě zahrnuje součást všech ostatních, je shodně vzácný a pro jeho obnovu se o něj musí pečovat. Hlavním negativem zelené energie je její relativní nestálost. Vodu je možné ještě obejmout přehradou při stabilních výkonech, ale především na velkých tocích. V malém měřítku může působit nestabilita energie větru, slunce a vody problém. Díky jednoduchosti přenosu a efektivitě se stal elektrický proud hlavní formou široce dostupné energie. Z podstaty ale trpí nedostatkem. Skladování elektrické energie je prakticky nerealizovatelné už z podstaty napětí a proudu. Řešením nemohou být baterie, kondenzátory ani jakákoliv doposud známá forma. Elektrická energie musí být spotřebována v okamžiku vzniku. Jakákoliv transformace je zaplacena krutou daní dvojí transformace a nedostatečnou účinností. Pro ilustraci je uveden příklad z praxe. Zafouká-li na větrných planinách svěží vítr, opře se do větrných turbín, nával se prožene generátory do sítě a je potřeba ho okamžitě někde využít. Elektřina je jako proud vody, teče cestou nejmenšího odporu a razí si cestu po svém. V podstatě existují dvě alternativy k prostému vybití přebytečné energie z přenosové sítě do země. První z nich je předem nasmlouvaný rezervovaný výkon, který ale stojí nezanedbatelně více, než samotná elektřina. V ČR je i z tohoto důvodu provozován systém Damas Energy pod vedením společnosti ČEPS 3, který zabezpečuje trh elektrické energie v reálném čase společně s bur- 3 ČEPS, a.s. je akciová společnost provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR. 6

17 ENERGETICKÉ SROVNÁNÍ zou přebytečného výkonu, respektive příkonu a vyvažuje případné výkyvy v nabídce a poptávce. Druhou variantou je produkce pro osobní, potažmo regionální potřebu s vyváženou bilancí. Pro tyto účely ale musí být nastavena přenosová sít, která musí být vybavena ovládacími prvky nové generace společně s nezbytným software vybavením. V ČR je přenosová sít především dědictvím minulého režimu a podobné prvky až na výjimky bohužel neobsahuje Světový vývoj V celosvětovém měřítku nastává veliká změna. Stovky států světa v čele s USA a společenstvím EU se rozhodly pro radikální řez ve struktuře zdrojů energie již v nastávající dekádě. Je to právě mezinárodní hnutí, které jasně preferuje právě obnovitelné zdroje. Většina obecných faktorů pro tuto odlišnou energetickou politiku je uvedena v předchozím odstavci, ale zbývá zmínit ještě dva konkrétní a nejvíce důležité. Prvním pilířem globální změny je Kjótský protokol a následné mezinárodní úmluvy rámce OSN 4, které stanovili kvóty produkce skleníkových plynů a exhalací. Hlavním zdrojem těchto emisí je antropogenní činitel, tedy spalování fosilních paliv, které vede podle mezinárodního společenství ke globálnímu oteplování. Pro OSN je tedy hlavním viníkem člověk a jeho způsoby nakládání s energetickými zdroji, i když některé zdroje tyto spekulace popírají. Druhým, a hlavně pro státy EU směrodatným prvkem odlišné politiky hospodaření s energetickými zdroji, je plán cesty k dosažení 20% podílu obnovitelných zdrojů energie ve celkové skladbě zdrojů v EU do roku Členské země jsou na základě rozhodnutí z roku 2007 nuceny vést kroky, které povedou ke splnění vytyčeného směrného cíle. Je tedy zřejmé, že nejméně ve spojené Evropě a USA začne v příštím desetiletí ukrajovat oblast obnovitelných zdrojů z celkového poměru stále větší část Srovnání v odvětví Relativně malé procento světového podílu bude očividně narůstat. Trend je již nastaven, ale více než samotný objem produkce, je důležité pozorovat rozložení jednotlivých zdrojů v různých zemích a jejich poměrné zastoupení. Zdaleka největším zdrojem zelené energie jsou bezpochyby mohutné turbíny gigantických vodních elektráren. Celosvětově produkují elektrogenerátory největších vodních děl v celkovém objemu třikrát více elektrické energie, než všechny ostatní obnovitelné zdroje dohromady. Hlavním pozitivním faktorem velkých hydroelektráren je relativně vysoká účinnost převodu energie mechanické na energii elektrickou. Je-li tento největší zdroj vyjmut z celkového objemu produkce naskytne se k dispozici následující graf. 4 Organizace spojených národů 7

18 ENERGETICKÉ SROVNÁNÍ Obrázek 2.3: Graf produkce elektrické energie podle typu zdroje (2009)[5] Druhá pozice v pomyslném žebříčku hned za největšími vodními díly je obsazena větrnými elektrárnami. Mohutný rozvoj zažívají především takzvané offshore větrné farmy, které generují elektrický proud v mělkých pobřežních oblastech. Instalací turbín do vod okrajových moří jsou zabezpečeny nízké náklady na pozemky, nulová hluková odezva a relativně stabilní větrné podmínky. Celosvětově drží třetí místo produkce v odvětví obnovitelných zdrojů spalování biomasy, ale v jednotlivých státech už se tato pozice různí. V rámci EU se využití biomasy dělí o pomyslnou třetí příčku s fotovoltaikou. Zajímavým fenoménem je, že celosvětově největším producentem zelené energie z fotovoltaických panelů připojených do sítě je EU a její největší producent Německo. Z geografického hlediska je ovšem pozice severně položeného Německa poměrně nevýhodná. Umístění fotovoltaických systémů je z hlediska účinnosti logické v oblastech s vyšší sluneční aktivitou. Nastíněné hledisko je poměrně zajímavé sledovat a vyvolává otázku, z jakého důvodu je v EU preference právě tohoto zdroje? Pravděpodobně stojí za úspěchem kombinace dotovaných tarifů, příznivé podmínky dluhového financování a vysoká dostupnost kvalifikovaných odborníků a společností v oboru. V úvahu je důležité brát skutečnost, že instalovaný výkon fotovoltaických elektráren každoročně roste o nejméně třicet procent a tento trend trvá již více jak desítku let Raketový vzestup Daleko zajímavější a dynamický je pohled na celkový vývoj fotovoltaiky jako odvětví. Jak ilustruje následující graf, ještě před dvěma lety se jevila fotovoltaika v poměru k ostatním zdrojům energie jako relativně nejméně výhodná. V roce 2008 měla fotovoltaika nejvyšší vážené celkové náklady 8

19 ENERGETICKÉ SROVNÁNÍ na vyrobenou jednotku elektrické energie dodané do sítě. Tato situace opět vyvolává shodnou otázku jako v předchozím odstavci. Z jakého důvodu se trh rozhodl pro preferenci právě tohoto zdroje? Nabízí se odpověd, čistě teoretická. Základem většiny fotovoltaických technologií jsou materiály a součástky, které se využívají při výrobě ostatních polovodičových materiálů, především v oblastech informačních a komunikačních technologií. Je možné, že pro největší výrobce fotovoltaických článků bylo strategicky výhodné orientovat se na trh s již velmi dobře situovanou základnou polovodičů? Obrázek 2.4: Graf nejnižší a nejvyšší vážené nákladovosti vyrobené energie (2008)[6] Relativně nevýhodná startovací pozice společně s vysokými počátečními náklady řadily tuto technologii ve své podstatě na poslední místo z hlediska efektivity. Historie ukazuje, že nehledě na to trh podpořený dotovanými cenami, dokázal vytvořit v odvětví raketový růst a stlačit ceny technologií prudce dolu. Poptávka v čele s hlavními tahouny ve fotovoltaických instalacích dokonce došla tak daleko, že se v současné době dostávají výrobci na hranici výrobních kapacit s minimálními maržemi. Zajímavostí tohoto specifického trhu s polovodiči je především fakt, že ho celosvětová hospodářská krize zasáhla poměrně mírně. Situace není ještě zdaleka stabilní, ale je možné vystopovat čtveřici hlavních důsledků ekonomické recese odvětví. Vlády začínají z důvodu nižších příjmů aplikovat zákony na redukci velmi štědrých dotovaných tarifů, což jistě ohrozí nové investice a zpomalí růst nových projektů v příštích obdobích. Finanční část krize nastolila daleko striktnější podmínky pro získání nezbytného investičního kapitálu, přestože před příchodem krize se finančním domům jevily tyto investice jako velmi výhodné v podstatě státem garantované. Z důvodu klesajících cen fosilních paliv se koncovým zákazníkům může jevit ekonomicky výhodnější preferovat právě tyto zdroje před investičně nákladnými fotovoltaickými zařízeními. Protichůdným jevem, který může naopak podpořit investice v odvětví, je rapidně klesající cena komerčně dostupných fotovoltaických panelů na světovém trhu. Celou situaci ilustruje následující graf vývoje ceny článků, které tvoří většinovou část investice do fotovoltaické elektrárny. 9

20 ENERGETICKÉ SROVNÁNÍ Obrázek 2.5: Graf vývoje tržní ceny fotovoltaických modulů (2010)[7] Okamžik zlomu Klesající trend vývoje cen modulů a hlavních částí fotovoltaické elektrárny má příznivý vliv na koncové uživatele. Je ale zapotřebí si uvědomit, že veřejné mínění může být například v ČR do značné míry ovlivněno médii, které se snaží z nejasného důvodu očernit oblast fotovoltaiky. Energetická lobby velkých společností a energetických gigantů je neúprosná. Miliardové investice do nových bloků jaderné elektrárny Temelín se můžou při pohledu na následující graf jevit jako prosté plýtvání prostředky daňových poplatníků. Důležitým upozorněním, které je zapotřebí brát v potaz je konstrukce použitého modelu. Veškeré trendové interpolace fotovoltaických projektů jsou uvažovány při klesajících cenách modulů na světovém trhu, který ovšem nemusí být vždy stabilní a byl do veliké míry ovlivněn štědrými dotacemi v EU a USA. Obrázek 2.6: Graf srovnání nákladů na kwh fotovoltaika a jádro (2010)[8] Z předchozí ilustrace je vidět, že důležitý tržní zlom již nastal. Mladá, futuristická technologie se stává alternativou k relativně nejnadějnějšímu zdroji gigawattů elektrické energie 21. století. 10

21 ENERGETICKÉ SROVNÁNÍ Jakkoliv je celá situace v ČR spekulativní a mediálně rozvířená, jeden praktický fakt je ovšem nepopiratelný. Fotovoltaika ani jiný obnovitelný zdroj, snad vyjma velkých vodních elektráren, nemůže nahradit výkonnostně stálé klasické zdroje. Elektrická rozvodná sít v ČR na tuto situaci jednoduše není připravena a i kdyby tomu tak bylo, nahrazení je možné jenom do určité míry Vývoj a stav odvětví v ČR Implementace strategických plánů EU na státní úrovní ve formě zákona č. 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, vyhlášky č. 475/2005 a vyhlášky č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, jakoby vytvořily v ČR v roce 2006 živnou půdou pro zcela nové odvětví energetického průmyslu. Na legislativní úrovni byla nastolena ideální pravidla, která odstartovala raketový vzestup fotovoltaiky v ČR. První projeky byly z valné části realizovány zahraničními investory a společnostmi, které již měly s podobnými projekty ve své zemi zkušenosti a na novém trhu ucítili příležitost. Nejdůležitějšími prvky legislativního rámce přijatého v letech 2005 a 2006 je zjednodušení správních postupů při výstavbě a provozu obnovitelných zdrojů, zveřejnění standardních pravidel pro připojení, zveřejňování nákladů na připojení a zavedení povinností vydávání záruk původu, tedy pobídek k mezinárodnímu obchodování se zelenou elektřinou. Praktickými pobídkami pro nové investice jsou především následující tři skutečnosti, které se v EU nazývají společně Feed-in tariff, zkráceně FiT a mají sloužit jako hlavní motor, ale zároveň i regulátor na trhu s elektřinou. Fixovaná dotovaná cena výkupu elektrické energie s maximální mírou snížení o 5% meziročně, garance výkupu elektrické energie za dotované ceny po dobu životnosti projektu v době trvání až 20 let, přednost připojení instalací z obnovitelných zdrojů do sítě před ostatními projekty. Provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy má povinnost od výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupit veškerý objem vyrobené elektřiny. Dalšími důležitými pobídkami je především meziroční navyšování fixně snižované dotované ceny v okamžiku schválení projektu o index spotřebitelských cen PPI 5, který částečně kopíruje inflaci. Z daňového hlediska jsou potom společnosti podnikající v tomto odvětví po dobu šesti let zbaveny povinnosti platit daň z příjmu právnických osob a mohou uplatnit ztrátu minulých let vzniklou odepisováním po dobu pěti let. Všechny tyto skutečnosti vyústily v exponenciální růst v odvětví, který dokonce vyvrcholil v extrémní situaci. Vášnivé diskuse o stabilitě rozvodné sítě v ČR měli za následek, že společnost ČEPS se na počátku roku 2010 pod tlakem spekulativních rezervací výkonu rozhodla vyzvat hlavní distributory energie, aby pozastavili schvalování nových žádostí o rezervaci výkonu a nastal takzvaný stop-stav. Současná situace vytvořila veliký tlak na cenu energií, jelikož do nich musí být započítávány položky na úhradu dotací. Proměnlivá částka příspěvku na obnovitelné zdroje energie neúměrně roste a na trhu to způsobuje problémy. Podniky s vysokou energetickou spotřebou nemohou dobře odhadovat náklady na energie a bojí se neočekávaného zvyšování nákladů. 5 Producer price index 11

22 ENERGETICKÉ SROVNÁNÍ Obrázek 2.7: Celkový výkon fotovoltaických elektráren v ČR v letech [9] Jarní měsíce přinesly po tvrdých bojích dodavatelů, ERÚ 6 a ČEPS změny v legislativě. Po zveřejnění dne 31. března 2010 vstoupila 01. dubna 2010 v platnost novela vyhlášky 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě ve formě vyhlášky č. 81/2010 Sb. Tato novela a její přílohy upravují stanovení podílu nákladů spojených s připojením, finanční a investiční podmínky nových podniků a stávajících rezervací výkonu. S návazností na směrné hodnoty EU a spekulativní stav odvětví v ČR byly přijaty následující podmínky pro nové projekty. Rozdělení dvou kategorií s hranicí 30 kwp instalovaného výkonu, záloha podílu na oprávněných nákladech a to ve výši 50 % z hodnoty podílu na oprávněných nákladech, nejvýše však Kč, zánik stávajících rezervací výkonu maximálně do 180 dnů nahrazených smlouvou o připojení respektive smlouvou o smlouvě budoucí, lhůta pro vyřízení žádosti do 30 dnů, respektive 60 dnů v případě připojení na vysoké nebo velmi vysokého napětí a 90 dnů v případě připojení přímo k přenosové soustavě, zneplatnění smlouvy o připojení v případě změny místa výrobny, zavedení povinností vůči územně plánovací činnosti samospráv. Zároveň byla odsouhlasena novela zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, která vejde v platnost okamžikem vyhlášení a ovlivňuje fotovoltaické systémy instalované od 1. ledna Tato novela obsahuje úpravu zákona jedinou větou a neguje fixaci maximálního snižování výkupní ceny o 5% meziročně u systémů instalovaných od 1. ledna 2011, které dosahují návratnosti investice kratší než 11 let. Spekulativní zůstává ona hranice 11 let návratnosti investice, jelikož není nikde detailně stanoveno o jakou návratnost investice se jedná. Formulace zákona je v tomto případě pojata opět velice nedbale a nahrává následným spekulacím. 6 Energetický regulační úřad 12

23 PODNIKATELSKÝ PLÁN 2.3 Podnikatelský plán Hlavní dokument jakéhokoliv úspěšného projektu se nazývá podnikatelský plán. Jedná se v podstatě o podrobnou analýzu projektu, ještě před jeho samotným začátkem. Dobře připravený podnikatelský plán upozorní samotného podnikatele i potenciální investory na veškerá úskalí a eventuality, které je zapotřebí uvažovat a dobře naplánovat. Bez podnikatelského plánu není v podstatě možné získat jakékoliv cizí prostředky od potenciálních investorů. I ten nejpříznivěji nakloněný rodinný známý, či business angel 7, nevloží do vznikajícího projektu mnoho prostředků, bez jasného záměru, formulovaného právě jako podnikatelský plán. Projekt fotovoltaické elektrárny a její podnikatelský plán se od ostatních projektů poměrně odlišuje. Hlavní důraz plánu je kladen na přesné výpočty, znalost legislativy a posloupnosti jednotlivých kroků projektu. Naopak z podstaty není zapotřebí uvažovat jinak obvyklé součásti jako marketing, srovnání podniku s konkurencí či postavení společnosti na trhu. Praktická část bakalářské práce využívá struktury standardního podnikatelského plánu s vynecháním konkrétních nadbytečných částí. Největší důraz je kladen především na finanční plán, který je pro jakékoliv podobné konstantní zdroje příjmů bez většího zásahu lidského faktoru, zásadní. 7 Neformální investor, který disponuje potřebným rizikovým kapitálem 13

24 Kapitola 3 Praktická část 3.1 Podnikatelský záměr Základní údaje Stella-Helios, s.r.o. (dále jen Stella ) 1, je účelově založená Společnost s ručením omezením. Na parametry sídla společnosti nejsou kladeny vysoké nároky a může být situováno například v místě působnosti právnické osoby jednoho ze společníků. Stella je spojením dvou silných společníků manažera a investora se smluveným rozhodujícím vlivem jednoho z nich. Společnost je založena zakladatelskou listinou a smluvně ošetřena společenskou smlouvou. Do role odpovědného zástupce je dosazen tichý společník, který splňuje odbornou způsobilost stanovenou zákonem. Stella je založena a zapsána do obchodního rejstříku ihned v okamžiku dohody obou společníků. Je provozována jako specifická živnost v energetice podle ERÚ s přiděleným IČ. Stella je posléze registrována u finančního úřadu, zdravotní pojišt ovny a stává se ročním plátcem DPH. Hlavní činností je výroba a prodej elektřiny z obnovitelných zdrojů. Základní kapitál je použit podle finančního plánu. Výrobna je situována na vhodném pozemku, který je situován nejlépe v oblasti jižní Moravy, kde jsou k dispozici pozemky v územním plánu. Starosta obce spolu se zastupitelstvem je plánu nakloněn. Obec je pro projekt motivována příspěvkem na veřejné hřiště ve výši podle finančního plánu Elevator pitch 2 Finanční tématika může začít rozhovor o zajímavém projektu, jehož výnosnost je garantována 20 let fixací ceny státními dotacemi na základě rozhodnutí EU. Plány jsou již v takové fázi, že nezbývá než celý podnik postrčit a řídit. Trh aktuálně nabízí výhodné pořizovací ceny nezbytných technologií. Je ale ve skutečnosti těsně na vrcholu a je zapotřebí rychle jednat a zachovat si přitom klidnou hlavu s jasným plánem. Rizikem, je především exponenciální nárůst výrobců, respektive konkurence, kteří tlačí na omezené kapacity sítě a můžou tak ohrozit její stabilitu a vyvolat zamítnutí přípojky v případě kritické oblasti. Hlavním strategickým tahem a nejdůležitějším milníkem zároveň, je odkup zajímavého pozemku s průmyslovým určením za velmi výhodnou cenu a smlouva o smlouvě budoucí s distributorem. 1 Stella latinsky hvězda. Helios řecký bůh slunce. Jméno společnosti je fiktivní. 2 Prezentace ve výtahu - stručná, jasná a srozumitelná prezentace, kterou lze použít rychle a kdekoli 14

25 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Podnik je financován poměrem zhruba dvaceti procent vlastního kapitálu a osmdesáti procenty kapitálu cizího ve formě dlouhodobého bankovního úvěru. Celkové investice jsou přibližně sedmnáct miliónů pětsettisíc korun. Vlastní kapitál je složen ze základního kapitálu, ceny pozemku oceněného znaleckým posudkem a počátečních investičních nákladů ve výši podle finančního plánu. Kladné finanční toky začíná Stella vykazovat už v prvním roce. Čistá současná hodnota podniku je více jak šest milionů s garancí zajímavého výnosového procenta. Za podíl na počátečních investicích je nabídnut podíl na zisku společnosti podle další domluvy. Shrnutí potenciálnímu investorovi je odlehčeno veselou historkou z vysokoškolských let na univerzitě společně s předáním navštívenky a pevným stiskem ruky Profesní hledisko Manažer společnosti Stella je expertem na finanční modelování, vystudoval vysokou školu s ekonomickým zaměřením a pohybuje se v oblasti fotovoltaiky již více než dva roky. Manažer má dále velmi dobré kontakty ve společnosti, která realizuje fotovoltaické projekty větších rozměrů a velmi dobrého kamaráda z dětství, který pracuje jako finanční analytik u velkého finančního domu v ČR. Kolega manažera z předchozího zaměstnání, také velmi dobrý kamarád z dětství, je technicky zaměřený absolvent vysoké školy elektrotechnické a pracuje v oblasti programování strojových aplikací. Disponuje dostatečnou kvalifikací pro získání licence podnikání v energetice podle podmínek ERÚ. Tým doplňuje vysokoškolsky studovaná daňová poradkyně a účetní, která má dobré zkušenosti s poradenstvím v oblasti daňové optimalizace, manželka kolegy manažera SWOT Silné stránky Pozemek s průmyslovým určením za velmi nízkou cenu Optimalizace návratnosti investice delší než 11 let Kontakty a zkušenosti Bez konkurence Povinnost distributora k odkoupení veškeré produkované energie Dlouhá životnost zařízení Nízké provozní náklady Slabé stránky Relativní časová tíseň Dlouhé schvalovací řízení Nedostatek vlastního kapitálu 15

26 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Příležitosti Výkupní cena fixována po dobu 20 let s maximálním snížením 5% ročně Zisk financí ručením na případné další investice Zelený bonus při napojení na jiný projekt Odkup technologie v případě neúspěchu Hrozby Odvětví je za vrcholem výnosnosti Doba návratnosti kalkulovaná podle auditu bankou kratší než 11 let Komplikace při jednání se stavebním úřadem Nedostatečné kapacity dodavatelů technologií Velké poškození technologie Nesprávná konfigurace měničů Technologie Projekt Stella je postaven na bázi 1111 monokrystalických solárních panelů SunnyWatt 180Wp čínské výroby o celkovém špičkovém výkonu kolem 200 kwp. Panely jsou hlavním investičním nákladem. Nezbytností pro úspěšné poskytnutí bankovních úvěrů je certifikace panelů. Použité panely jsou plně certifikovány a široce přijímány bankovními ústavy v ČR. Jednotlivé moduly jsou propojeny vodiči stejnosměrného proudu. Vedeny jsou serio-paralelně na 18 spolehlivých střídačů napětí SMA SMC TL-10 německého výrobce. Na instalaci je zajištěno připojení k internetu se sledováním stavu zařízení a vzdálenou správou. Proud je potom veden na AC rozvodnici umístěnou na hranicích pozemku o výkonu 22kV připojenou na sít konkrétního distributora elektrické energie. Ten si před zařízení instaluje ještě vlastní odečítací zařízení, za které si účtuje správní poplatky společně s poplatky za instalaci. Nosné konstrukce jsou použity pevné, bez sledovacího mechanismu z důvodu větší spolehlivosti. Jsou vyrobeny z hliníkových profilů, kotveny na volně vrtané patky a zabezpečeny proti úderu blesku hromosvody. Dle statistik je úder bleskem jednou z nejčastějších příčin havárie a výpadku dodávek na fotovoltaických projektech. Technologie se dovážejí přesně podle dodavatelských smluv na oplocený a plně zabezpečený pozemek. S dodavateli jsou předem sjednané dodavatelské smlouvy s jasnou garancí v případě nedostatečného plnění. Z důvodu vysoké poptávky začínají dodavatelé prodlužovat termíny a je proto zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti při výběru dodavatele a smluvním jednání. Pro případ nouze je smluven alternativní dodavatel. Maximální důraz je kladen na spolehlivost instalačních prací a dodržení harmonogramů výstavby. Na stavbě je po celou dobu trvání k dispozici odborný dozor a podle harmonogramu plnění jsou prováděny kontroly. 16

27 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Pozemek Sluneční záření, dopadající v průběhu roku na zemský povrch je pro solární panely hlavním zdrojem energie. Články jsou schopné využít přímého slunečního svitu i světlo rozptýlené, takzvané difúzní. V praxi to znamená, že zařízení poskytuje výkon jak v průběhu slunných, tak oblačných dnů. Na základě satelitních meteorologických měření prováděných z oběžné dráhy, je možné získat přesné informace o slunečním záření dopadajícím na konkrétní místo na zemi. K dispozici jsou přesná každodenní data pro sledované roky a tyto data se dají využít pro průměrovou interpolaci, která je ve výpočtech modelu použita. Interpolace dat je pro přesnost modelu rozhodující a může zásadně rozhodnout o výsledném výkonnostním modelu konkrétního zařízení. V ČR je intenzita dopadajícího záření nejvyšší na jihu Moravy, jak je vidět z následující radiační mapy. Logicky je nejlépe umístit technologii právě do této oblasti. V praxi naráží tato lokalita právě na přílišnou saturaci podobnými projekty a ze strany distributora nemusí být z tohoto důvodu poskytnuto nezbytné připojení do sítě. Obrázek 3.1: Mapa elektrického potenciálu optimálně skloněných panelů v ČR[10] Na parametry konkrétního pozemku jsou při výběru vhodného místa pro fotovoltaickou elektrárnu kladeny zvýšené nároky. Pozemek musí být zahrnut v územním rozvojovém plánu, nebo již musel být dříve pro průmyslovou činnost využíván. Pokud tomu tak není, je pozemek nevhodný. Nejlepšími místy pro podobné projekty jsou staré, opuštěné průmyslové zóny. Vhodné prostory lze 17

28 P ODNIKATELSKÝ ZÁM E R hledat napr íklad na bývalých vojenských pozemcích, nebo v oblastech bývalé chemické te žby uranu. Existují speciální internetové stránky, kde jsou v aukcích nabízeny k odprodeji vhodné pozemky za bezkonkurenc ne výhodnou cenu. Z pr edcházejících r ádku plyne, že v podstate nelze využít pozemek, který není v pr ímém okolí vesnice, c i me sta. Urc ení podle výpisu z katastru nemovitostí, musí být vedeno jako plocha výroby, nebo plocha smíšená výrobní. Je-li pozemek veden jako oblast pod ochranou ZPF3, musí být na obec podána žádost o vyne tí s následným souhlasným stanoviskem. Státu náleží jednorázová c ástka kalkulovaná z velikosti pozemku a koeficientu bonity pu dy. Distributor v lokalite provozovny Stella musí schválit pr ipojení na základe platné smlouvy o pr ipojení. Obecní orgány musí projednat a odsouhlasit podporu obce v projektu. Stavební úr ad obce musí poskytnout nezbytná stavební povolení. Vyve šením ohlášení na ver ejné náste nce obce je uskutec ne no samotné ohlášení stavby, které je taktéž nezbytné. Souc ástí technické dokumentace pro zahájení stavby je plán rozmíste ní podle následujícího výkresu, který je pr ipraven dodavatelem technologie na bázi konkrétního pozemku. Obrázek 3.2: Plán výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemku.[11] 3 Zeme de lský pu dní fond 18

29 FINANČNÍ MODEL Harmonogram projektu Příprava a realizace celého projektu je organizačně poměrně náročná záležitost. Většina nejdůležitějších milníků se odehrává na úřadech a státních zastupitelstvích. Lhůty pro provádění některých formálních nezbytností mohou být poměrně dlouhé a mohou rozjezd celého projektu neúměrně brzdit. Pro jednání s úřady musí být v projektu určena konkrétní osoba, která je vybavena plnou mocí v plném rozsahu a může tedy za společnost v legislativních otázkách jednat. Harmonogram projektu je záležitostí poměrně komplikovanou a jednotlivé kroky na sebe musí logicky navazovat. Pro modelování podobně komplexních projektů je vhodné využít organizačních diagramů, kde je jasně vyznačena logická návaznost jednotlivých kroků a jejich závislostí. V následující tabulce jsou uvedeny hlavní kroky celého projektu v chronologickém řazení. Většina prvků harmonogramu se v průběhu projektu přirozeně překrývá a celková časová kvóta jednoho roku může být při správné optimalizaci jednotlivých kroků minimalizována na dobu zhruba 3 měsíců od okamžiku spuštění projektu. Harmonogram je koncipován pro pozemek v územním plánu, který je veden v katastru jako plocha smíšená výrobní. Z tohoto důvodu není tedy zapotřebí změny územního plánu, která může podle legislativní náročnosti trvat až 1 rok a nemusí být ve specifických případech úspěšná. Položka harmonogramu Dnů trvání Příprava podnikatelského plánu a kalkulace 30 Studie připojitelnosti 14 Technická a ekonomická proveditelnost 14 Projektová dokumentace 7 Jednání s finančním domem 60 Územní rozhodnutí 30 Souhlas obce s výstavbou 14 Smlouva o smlouvě budoucí o připojení 30 Stavební povolení a ohlášení stavby 45 Prováděcí dokumentace 7 Vlastní realizace fotovoltaické elektrárny 30 Licence ERÚ 45 Uzavření smlouvy s distributorem 14 Testování a ladění 25 Tabulka 3.1: Harmonogram projektu Stella s dobou trvání jednotlivých kroků 3.2 Finanční model Veškeré ceny a kalkulace finančního modelu neobsahují daň z přidané hodnoty, i když Stella je od založení plátcem. Projekt je vymodelován v aplikaci Microsoft Office Excel za použití funkcí jazyka Visual Basic for Applications a maticových vzorců. Je koncipován plně dynamicky a 19

30 FINANČNÍ MODEL dají se na něm simulovat různé varianty podnikatelského záměru. Publikovaná verze rozpočtu je koncipována za účelem vysokého vnitřního procenta, nízkého vlastního kapitálu a optimalizace odpisového schématu Profil produkce Základem výkonnostního schématu produkce je simulace. Vstupní hodnoty vycházejí z reálných osvitových charakteristik vybrané lokality na jižní Moravě v zadaných letech.[12] Data z meteorologických družic jsou interpolována na věrném výkonnostním modelu skutečného zařízení se shodnými výkonnostními charakteristikami. Pro další výpočty modelového zadání je využito zprůměrovaných dat následujícího výkonnostní schématu. Stella je technologicky koncipována pro vrcholový výkon 200kWp. Podle provedených srovnání v odvětví je pravděpodobné, že výkonnost zařízení bude o několik procent vyšší, než modelové hodnoty. Model je tedy koncipován jako průměrně pesimistická varianta. Obrázek 3.3: Profil produkce dodané do sítě v kwh[16] Meziměsíční variabilita výkonu Variabilita výkonu v jednotlivých měsících je relativně nestálá. Trendem je vyšší variabilita výkonu v průběhu jara a podzimu. Sledování této veličiny je velmi důležité. Statistika může zabránit nedostatku likvidity v průběhu roku, jelikož výkonnost zařízení je proměnlivá a proto i příjmy nebudou ve všech měsících shodné. Stella využívá průměru této variace a snaží se tak o věrnější odhad výsledné kalkulace. Zajímavostí následujícího grafu je propastný rozdíl ve srovnání měsíce prosince a ledna. 20

31 FINANČNÍ MODEL Obrázek 3.4: Meziměsíční variační koeficient výkonu[16] Meziroční variabilita výkonu Výkonnostní stabilita zařízení meziročně je velmi stálá. Sluneční aktivita prochází v průběhu let dynamickým vývojem a jsou známy její jedenáctileté cykly, které jako jediné ale mohou mít pouze minimální vliv na vývoj produkce. Jako zdroj energie je Slunce do budoucnosti velice spolehlivé. Podle nejnovějších poznatků bude Slunce existovat s největší pravděpodobností dalších 5 až 7 miliard let.[13] Kontrola meziročního variačního koeficientu je velice důležitá. Jejím sledováním je možné zjistit o kolik procent se ze statistického hlediska může maximálně odchylovat výkonnost jednotlivých roků. Obrázek 3.5: Meziroční variační koeficient výkonu[16] Výkony Stella za použití průměrného profilu výkonnosti odhaduje budoucí výkony na celkovou dobu životnosti projektu. Hrubá produkce je následně očištěna o degradaci zařízení, která v kumulativním vyjádření v závěrečném roce podnikatelského záměru dosahuje hodnoty více jak devatenáct procent, což je průměr odvětví. Schéma zachycuje odhadované korekce cen energií podle prvotního 21

32 FINANČNÍ MODEL nastavení pevné sazby. Okamžikem zahájení produkce je konec roku 2010 při hodnotě výkupní ceny elektrické energie 12,15 Kč/kWh dodané do sítě. Tato hodnota je potom každoročně upravena o korekci podle indexu PPI 4. V modelu není zachycen dynamický vývoj cen indexu, ale jeho hodnota je pevně stanovena z důvodu zjednodušení. Obrázek 3.6: Kalkulace výkonů[16] Nejdůležitější proměnné Model projektu je z důvodu upřesnění peněžních toků koncipován do třech fází. Fáze pojmenovaná jako Projekt, je časovým obalem a určuje samotný počátek projektu a celkovou dobu jeho trvání. Fáze druhá nazvaná jako Cizí zdroje a reflektuje období v kterém je čerpán dlouhodobý finanční úvěr. Parametry finančního úvěru jsou optimalizovány pro dosažení nejvyšší možné míry čisté současné hodnoty investice. Hodnota roční úrokové míry je stanovena podle průměru tržních podmínek dlouhodobých bankovních úvěrů, ale může se v závislosti na situace v bankovním sektoru poměrně lišit. Situace na bankovním trhu je poměrně nejistá a je vysoká pravděpodobnost, že banky nebudou ochotny poskytnut takto vysoký poměr cizího kapitálu do projektu. Fáze Produkce je jak již z názvu vyplývá okamžikem zahájení produkce. Výnosnost produkce je v průběhu projektu snižována klesající účinností panelů a měničů. Tato skutečnost je do modelu zanesena meziroční mírou poklesu výnosnosti. Procentní míra WACC 5, tedy průměrných nákladů kapitálu je založena na modelu CAPM 6 oceňování kapitálových aktiv. Bezriziková úroková sazba je stanovena jako průměrná výnosová míra de- 4 Producer price index 5 Weighted Average Cost of Capital 6 Capital Asset Pricing Model 22

33 FINANČNÍ MODEL setiletých státních dluhopisů emitovaných MFČR 7 v roce 2010[14]. Koeficient beta energetické společnosti ČEZ v roce 2010 činí vůči indexu PX pražské burzy cenných papírů hodnotu zhruba 0,9. Uvažujeme-li, že riziko výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů je méně rizikové díky garantovaným státním cenám a dříve zmíněným pobídkám, dostáváme se na hodnotu koeficientu ve výši 0,8. Tato referenční hodnota je použita v modelu Stella. Tržní riziková přirážka je převzata z aktuálních výpočtů Mad arské národní banky[15]. Dluhová prémie vyjadřuje schopnost firmy dostát svým závazkům a hodnota 0,7% je nastavena z důvodu vysokého poměru cizího kapitálu a skutečnosti, že společnost je založena jednoúčelově, bez historie a většího kapitálu a efektivní daňová sazba je podle platných zákonů ČR nastavena na 19%. Obrázek 3.7: Základní nastavení modelu a proměnné[16] Vlastní základní kapitál potřebný k rozjezdu podniku je stanoven dopočtem jako hodnota ne- 7 Ministerstvo financí ČR 23

34 FINANČNÍ MODEL jnižšího kumulovaného peněžního toku, tedy nezbytného volného provozního kapitálu a hodnoty pozemku. Pozemek se stává majetkem společnosti a může být po skončení produkce a likvidaci technologie bud prodán, nebo využíván k jiné průmyslové činnosti. Finanční výsledky hospodaření jsou podle zákona po dobu šesti let osvobozeny od daně z příjmů. Část finanční obsahuje dotovanou cenu energie v roce spuštění projektu podle platného cenového rozhodnutí. Cena výkupu je potom meziročně korigována o pevně stanovenou meziroční míru indexu PPI. Za diskontní míru uvažuje model hodnotu WACC, jak je v běžné ekonomické praxi zvykem. Pro výpočet hlavních ekonomických ukazatelů je použita fixní úroková sazba reinvestic, která opět kopíruje hodnotu WACC. Následuje poměr čisté současné hodnoty ku počátečním vlastním investicím a samotná čistá současná hodnota vlastního kapitálu vloženého do projektu v okamžiku spuštění. Tento ukazatel je hlavním kritériem optimalizace projektu. Neméně důležitá hodnota, která je při optimalizaci sledována je výše vlastního kapitálu, jelikož zásadně ovlivňuje počáteční jednání s potenciálním partnerem projektu Amortizace Umořovací schéma bankovního úvěru je spláceno rovnoměrně po celou dobu půjčky při stanovené úrokové míře. Jednou z největších hrozeb projektu jsou potíže v přístupu k takto strukturovanému bankovnímu úvěru. Banky jsou po zkušenostech s celosvětovou finanční krizí daleko obezřetnější v poskytování úvěrů, než tomu bylo například v roce Při kalkulaci doby úvěru a jeho nastavení, je opět brána v úvahu čistá současná hodnota investice. Optimalizace indikuje, že právě tato položka je jednou z klíčových při balancování modelu. Obrázek 3.8: Amortizační schéma bankovního úvěru[16] Dlouhodobá aktiva Ceny komponent systému jsou kalkulovány na základě reálné poptávky u dodavatele. Panely a měniče jsou hlavními součástmi systému a zároveň největší investicí. Na okraji pozemku je zapotřebí uvažovat trafostanici o napětí 22kV pro připojení zařízení do sítě. Montáž systému, projektové dokumentace a technický dozor provádí dodavatel podle plánu prací. Systém je napojen 24

35 FINANČNÍ MODEL na internetové sledování s přesným monitoringem stavu a dodaného výkonu do sítě. Jako nosné konstrukce jsou voleny pevné hliníkové profily, vrtané do nosného podkladu. Ten je předem upraven zemními pracemi a po instalaci je celé zařízení doplněno o konstrukce hromosvodů. Objekt je opatřen nezbytnou zabezpečovací technikou, která spočívá v instalaci kamerového systému a výstražného zařízení. Oplocení je dle parametrů minimálně 2,5 metrů vysoké, opatřené shora ostnatým drátem. Veškerá podpůrná technologie je umístěna na okraji pozemku v průmyslové buňce. Při porovnání s odvětvím zaujímají samotné panely polovinu veškeré investice, jsou následovány náklady režijními a ostatními. Na třetím místě se v průměru řadí ostatní materiály a nosné prvky s jedenácti procenty, následované celkovými účtovanými náklady na mzdy a práci. Stella se snaží tento model kopírovat, ale v porovnání s podobnými projekty se stále více ukazuje, že po nákladové stránce je model nastaven jako pesimistická varianta s náklady převyšujícími reálnou hodnotu. Obrázek 3.9: Odpisový plán dlouhodobých aktiv[16] Celá elektrárna je odepisována komponentově z důvodu nákladové optimalizace. Zařízení je rozděleno na elektroniku a ostatní zařízení. Legislativa tuto úpravu dovoluje a zároveň povoluje odložení odpisu hlavní komponenty až o 6 let, čehož je v modelu využito. Rok vyřazení je pro všechny komponenty shodný a kryje se s rokem ukončení produkce, potažmo celého projektu. Tabulka zachycuje nasazení jednotlivých položek v konkrétní ceně do celkového nákladového schématu Počáteční provozní investice Počáteční fáze projektu zahrnuje investice, které nemohou být započteny do dlouhodobých aktiv. Tyto položky jsou hrazeny z počátečního provozního kapitálu a odrážejí se tedy v objemu základního kapitálu. Celý podnik je poměrně velmi administrativně náročný a za celou dobu přípravy jsou vynaloženy poměrně značné prostředky na administrativní poplatky. Studie připojitelnosti je jednou z prvních investic vůbec a je účtována dodavateli technologie zvlášt. Po celou dobu trvání 25

36 FINANČNÍ MODEL podniku je kalkulována částka na právní konzultace, které zahrnují revize smluv, přípravy stavebních dokumentů a ostatní právní zastoupení společnosti v případě potřeby. Důležitou položkou počátečních provozních investic je také znalecký posudek. Tímto se rozumí ocenění pozemku v okamžiku nákupu, jelikož se pozemek stává součástí základního kapitálu společnosti. Režijní náklady jsou jistou formou rezervy pro případ nenadálé události v administrativě, nebo mohou sloužit pro případ prudkého pohybu kurzů a rozdílů ceny. Spuštění produkce doprovází také rozjezd internetového portálu s informacemi k projektu, který slouží hlavně pro udržení styku s veřejností, interní komunikaci společnosti a informativní účely. V tabulce je opět dobře patrné nasazení jednotlivých položek do časového harmonogramu. Většina položek je nasazena ihned v okamžiku spuštění projektu, jen náklady webové prezentace jsou alokovány až do okamžiku spuštění produkce. Obrázek 3.10: Investiční náklady s časovým rozlišením[16] Provozní náklady Tabulka provozních nákladů zachycuje pravidelné nasazení jednotlivých položek provozních nákladů do výsledného nákladového schématu. V prvních dvou sloupcích je opět vidět konkrétní rok a měsíc nasazení provozní položky. Třetí sloupec určuje frekvenci nasazení v měsících. Položky s frekvencí 1 jsou alokovány do nákladů každý měsíc, položky s frekvencí 6 pololetně a 12 znamená nasazení nákladové položky jednou ročně. Provozní náklady zahrnují náklady na provoz elektrické přípojky, které fakturuje odběratel ve fakturách za dodanou elektřinu. Drobnou položkou je poplatek za vedení účtu, který slouží jako hlavní firemní účet pro finanční transakce a poplatek za správu domény. Mzda supervizora zachycuje skrytou přidanou hodnou projektu. Tato nákladová položka může velmi dobře sloužit k optimalizaci doby návratnosti investice a znamená stálý měsíční příjem supervizora celého podniku. Částka na jedné straně snižuje rentabilitu, ale na druhé slouží jako motivační složka pro supervizora společnosti, který se o chod projektu po celou dobu jeho trvání stará. Supervizor má zároveň k dispozici prostředky na telefon a výjezdy k objektu elektrárny. 26

37 FINANČNÍ MODEL Obrázek 3.11: Provozní náklady s časovým rozlišením[16] Samotný provoz zařízení je celkem bezproblémový. Největší položkou podle dostupných údajů jsou právě mzdové náklady na seřizování a údržbu zařízení. Je dobré zajistit přímo v místě provozovny technika, který může v případě havárie urychleně jednat. Celý projekt je pojištěn proti většině hrozeb, které fotovoltaické elektrárně podle dostupných statistik hrozí. Náklady na pojištění podobného zařízení činí ve většině případů kolem dvou procent nákladů investičních. V rámci týmu projektu Stella figuruje smluvní účetní a daňová poradkyně, která se stará o bezproblémové vedení účetnictví a daňovou optimalizaci. Účetnictví musí být především čisté, přehledné a spojené s kontrolou plnění finančního plánu. Následující koláčový graf ukazuje poměrné zastoupení nákladů v celku a potvrzuje podobné figury z praxe. Obrázek 3.12: Graf poměrného zastoupení jednotlivých druhu nákladů[16] 27

38 VÝSLEDKOVÝ FINANČNÍ PLÁN 3.3 Výsledkový finanční plán Výnosy a náklady Celý finanční model kalkuluje z měsíčním rozlišením. Důvodem je především vysoká variabilita výkonu jednotlivých měsíců a případné přebytky, nebo nedostatky ve volných peněžních tocích. Následně jsou pro zjednodušení měsíční hodnoty sečteny do tabulky s ročním rozlišením. Nasazením jednotlivých položek do výsledkové tabulky se začíná rýsovat výsledný obraz celé kalkulace a dává prostor k manažerským zhodnocení. Trend výnosů je stoupající, i když dochází k degradaci technologie. Tato skutečnost je zapříčiněna úpravou výkupní ceny indexem PPI. V nákladových položkách je zřetelné, jak jsou ještě v prvním roce nasazeny počáteční provozní investice. Dále je dobře patrné, že odpisy jsou optimalizovány a odloženy. Provozní náklady se v ročním rozlišení jeví jako stabilní a je vidět, že v poměru k výnosům tvoří méně než jejich desetinu. Úrokové a úmorové sloupce slouží k rozdělení úvěru podle amortizačního schématu na výdajové a nákladové položky. Tedy na část úvěru, která ovlivňuje hospodářský výsledek a v součtu na položku, která ovlivňuje peněžní toky. Obrázek 3.13: Výnosy, náklady, úmor a základ daně[16] Peněžní toky a optimalizace Výnosy z provozu slunečních elektráren jsou podle 4 odstavce 1 písmene e) Zákon o dani z příjmu osvobozené od daně z příjmu v roce uvedení zařízení do provozu a po dobu pěti let 28

39 VÝSLEDKOVÝ FINANČNÍ PLÁN bezprostředně následujících. Na konci období osvobození od daně z příjmu je vhodné začít zařízení odpisovat. Při optimalizaci je důležité sledovat skutečnost, že se podnik může při určitém nastavení dostávat opakovaně do ztráty. V praxi je dobré se této skutečnosti vyhnout, jelikož vícenásobné období ztráty po sobě jdoucí vede k negativními obrazu společnosti. Zákon umožňuje uplatnit ztrátu z minulých let a snížit si základ daně až v následujících pěti letech. Tato možnost je v modelu připravena, ale pro projekt Stella není uvažována. Jak již bylo zmíněno výše, jednou z úprav zákona pro rok 2011 je i podmínka jedenáctileté minimální doby návratnosti investice. Kumulované peněžní toky ukazují, že za cenu optimalizace byl posunut bod zvratu v peněžní oblasti za horizont jedenáctého roku provozu. Z tohoto hlediska je tedy Stella připravena na legislativní změnu zákona a hrozba zpoždění a spuštění provozu až v roce 2011 je tak částečně kryta. V posledních sloupcích tabulky jsou hodnoty hrubých peněžních toků převedeny diskontací na současnou hodnotu. Jako míra diskontu je opět použita hodnota WACC. Výsledná čistá současná hodnota je výsledkem rozdílu sumy všech diskontovaných peněžních toků a hodnoty investice celkového vlastního kapitálu. Finanční tabulka zpětně přebírá položku minimální kumulativní hodnoty peněžních toků a tuto částkou převádí do základního kapitálu jako položku volných provozních financí. Obrázek 3.14: Daně, hospodářský výsledek, CF a ukazatele[16] 29

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

EKO PROGRAM PARTNERS

EKO PROGRAM PARTNERS EKO PROGRAM PARTNERS FINANCOVÁNÍ SOLÁRNÍCH SYSTÉMU Problematika týkající se náhradních zdrojů elektrické energie je aktuální záležitosti nejen z pohledu technického, ale také z pohledu financování. Hlavní

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Bronislav Bechník zakládající člen Moderní tenkovrstvé technologie ve fotovoltaice Výhody a použití v projektech FVE Praha 13. 5. 2010 Czech RE Agency Czech

Více

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01)

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) ID název opatření katalog úsporných opatření PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) Obecné zařazení: Obnovitelné zdroje energie Popis: Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Ocenění firem. náš základní přístup

Ocenění firem. náš základní přístup Ocenění firem náš základní přístup Typy ocenění Existují v zásadě 3 typy ocenění: 1. Na základě analýzy výnosů 2. Na základě analýzy majetku 3. Metody založené na trhu - analýza kapitálového trhu a trhu

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.cz David Dytrych Project manager +420 608 282 233 Jaroslav Hadinec- Finance

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

STAVBY FOTOVOLTAICKÝCH ZAŘÍZENÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Obnovitelné zdroje jsou vedle úspor energie jedinými v současné době dostupnými nevyčerpatelnými energetickými zdroji. Přispívají k energetické nezávislosti

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Fotovoltaika na začátku roku 2010

Fotovoltaika na začátku roku 2010 Fotovoltaika na začátku roku 2010 Bronislav Bechník, Iva Šmejkalová, Czech RE Agency a Jana Kravčíková, Ekologický právní servis Instalovaný výkon přesáhl na počátku roku 411 MWp. V letošním roce lze očekávat

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Stručný úvod do problematiky Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje Únor 2011 Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012 Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech 21. červen 2012 1 Manažerské shrnutí Vysoce účinná KVET malého 1 výkonu přináší podstatné benefity českému energetickému

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

DAMAS POWER. Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla

DAMAS POWER. Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla DAMAS POWER Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla > > Komplexní podpora obchodních a technických procesů provozovatelů tepláren a elektráren > > Plánování v různých časových řezech > >

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více