l) 2) Zitpis ze zasedhni OZ Viru Polanovou a 7ap isovatelku Lucii Knofl[ikovou. Zdrieli se I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "l) 2) Zitpis ze zasedhni OZ 21.2.2014 Viru Polanovou a 7ap isovatelku Lucii Knofl[ikovou. Zdrieli se I"

Transkript

1 Zitpis ze zasedhni OZ Ustavujici zaseddni Zastupitelst!,a obce Hejn6 bylo zah6jeno v hodin starostou obce Vlastimilem Satou. Starosta piivital piitomn6 a konstatoval, Ze zased6ni bylo i6dnd svol6no. Infomace podle $ 93 odst. 1 ziikona o obcich byla na riiedni desce Obecniho riiadu Hejnri zveiejnena v souladu se ziikonem po dobu nejm ne 7 dni, a to od do SoudasnE byla zveieindna na,,elektronickd.iiedni desce,,. Starosta obce d61e z prezendni listiny piitomnich ile i zastupitelstva konstatoval, Ze piitomno je 6 ile i zastupitelstva (z celkov6ho podtu 7 vjech dlenii zastupitelstva), takze zastupitelstvo je usnasenischopne (g 92 odst. 3 zakona o obcich). l3od-l tlrdeni oriioratqhi a rlpiqoratele Piedsedajici navrhl urdit oveiovateli z6pisu pani Gabrielu Hrabrlkovou a pani Vdru polanovou a zapisovatelem pani Lucii Knoflidkovou. Starosta r.yzval ZO, aby se vyj6diili k tomuto n6whu a potom hlasovali. K nriwhu nebyly vzneseny Z6dn6 protiniivrhy. Ndrrh usnesenl: Zettupitelst o obce Hejnd uftuje otiiovqteli zdpir,, Gabrielu Hrabrkovou a pani Viru Polanovou a 7ap isovatelku Lucii Knofl[ikovou. V;?sledek hlasov{ni: Pro 5 Proti 0 Usneseni i. 1 Irylo schvileno. Zdrieli se I llod-2 S hydlcni ilrosrrmui Piedsedajici sezn6mil piitomnd s n5vrhem programu v souladu s pozviinkou piedanou dlenrim,/aslupitelslra a v souladu s infolmaci z\eieinenou na uiedni desc;. K ndvrhu programu neblly rzns5sns nriwhy z iad obtani. l) 2) 4) 7) e) Udeni oveiovatelt z6pisu ($ 95 odst. 1 zakona o obcich) a zapisovatele Schvdleni Fogramu Zpriva o dirnosti obecniho rifadu Projekt meziobecni spolupr6ce Smlouva o \,]'tvoieni dobrovoln6ho svazku obci HoraZd ovicko Stanovy dobrovolndho svazku obci HoraZd'ovicko Piispevek na ainnocr dobro!olnich hasiai Oprava ziisahovdho vozidla Dodatek d.1/2014 ke smlouv6 o poskltnuti finananiho piispdvku plzeiiskimu kaj i na zajisteni dopravni obsluznosti fzemi Plzeiskeho haje veiejnou l,1litlos itni linkovou dopravou.

2 10) PLin kultumich akci na rok ) Projednrini a schv6leni rozpodtov6 opatieni d.5 12) Projednani z6vdredndho ridtu za rok ) Zedost obce o beziplatny pievod majetku 14) Diskuse K ndvrhu programu nebyly vzneseny n6vrhy na doplndni. pot6 nechal hlasovat o niivrhu proglamu. Ndvrh usneseni: Zastapitelst o obce Hejnd sclrvttluje ndsledujici progrum ustavujiciho x.aseddni: Vysledek hlasovini: Pro 6 Usneseni i. 2 bylo schvdleno. Proti 0 ZdrLeli se 0 llod -1 - Ztr".:iv* o iinnos{i obeenfirc riildri : Piesedajici seznr{mil obdany s didnosti obecniho uiadu: 1. Pracovnici obce vpodtu 2, provriddli iklid veiejn6ho prostanstvi. Nyni jsou piiddleny lesnimu hospodiiii na priice v lesich. Lesni hospod6i je s nimi velmi spokojen a poditii s nimi na pr6ce v lese i v letnim obdobi 2. Provedl se iklid vytezen6ho prcstoru nav6zky. Zde bych chtel poddkovat panu Pedikovi za akti\,11i piistup. 3. Byla prcvedena v.jmdna kontejneru na plast. Opdt provedl pan petiik vlastni technikou. Nyni by se uz u kontejnem pied obecnim fiadem nemel hromadit odpad. 4. Bylo provedeno osazeni Si kusii dopravnich zcadel, kter6 slouzi k bezpedndmu silnidnimu provozu v na5i obci. 5. Byla podana Zadost na Plzeiiski kaj v programu PSOV Z6dal lsem na opravu star6 hasiddmy, ve kterd bude v piizemi umistdni material SDH a Spofi hasiii. V pidnim prostoru chceme r.ybudovat sklad kulis a materi6lu na nase kultumi akce. ZAdali jsme o marimdlni ddstku ,- (coi je 60%o cilov' dristky) 6. ZaiSdali jsme o dalsi Ai pracovniky z Uiadu prace. Z6dost bvla schviilena a doslaneme najejich mzdu l00oo. Praco\ nici nasroupi k LJ. 20l4 7. Petr a Jitka Hnidkovi d6vaji dopisem ze dne na vddomi ZO Hein6. Zesi nepieji n6vitfi,n alent SPOZ a zastupiteli pii jejich Zivotnich \"irodich. 8. Pan Petr Rusnak poiridal o informaci ohlednd ruskdho legionriie Antonina Kazdy nat a Vojtdcha Kohouta nar g94, kteii spolu slouzili na panc6iovdm vlaku Orlik. prosi o informaci. jesrli je po nich v obci ndjak6 stopa(piibuzf nebo hob, di fotografie). Takze jestli nekdo miize pomoci, mize se obr6tit na obecni iiad. 9. Propagadni akce na pnichni ',PrAcheisko na prrichd,' Bude se konat od sraz v HoraZd'ovicich. Prosim o ndjakd niwhy jak by jsme se jao obec prezentovali.

3 Ntivrh usnesenl i.3: Zostapitelst,o obce Hejni berc na tadomi zptdvu starosty obce.,1,,,1 - :r-oi(ht n!c,rul,.(!:t \t,r)lunraee: Nositelem meziobecni spoluprace, je S\,az mest a obci a R 0ehoz jsme alenem) a realizatorem v nasem rcgionu dobrovolni svazek obci Homzdovicko. Co si od projektu svazek slibuje: Stmtegicki dokument, kteri bude v).tvoien podle metodik r,ychdzejicich ze zkusenosti jinich proiekti EU, ktery by mcl bit ridinnou podporou pro realizaci projektt kter6 spolednd v ramci DSO v budoucnu pfipravime. Jsem piesvedden, 2e se qiznaone zvisi Sance na rispdch budoucich Fojektovich Zadosti. Piedpoklid6m, Ze Svaz mest a obci, piipadnd s nim spolupracujici instituce, bude mit v nov6m plinovacim obdobi vliv na rozddlov6ni dotadnich prostiedki EU. NaSe spoledn.i aktivita v r6mci DSO klade minimehi naroky na obce (slanbolicki dlenski piispcvek 3000,- Kd) a das a energie vlozend do piipravy strategick6ho dokumentu, naproti tomu bude v)'tvoien strategicki dokument vyuzitelni pro rozvoj regionu, pro individuilni potfeby zidastndnich obci a v neposledni iade prc podporu projektoqich Z6dosti. Ddle bude zalozei/nisi a iqteri,zi\nejsi pr6ce piedstavitelii obci. Vdiim, Ze vjsledky projektu prospdji vsem obyvatehim rcgionu, jednotlil"jan obcim i mistnim podnikateltm. Postup realizace projektu: do kvdtna 2014 zpracovani anall,'tickd i6sti Strategie fzemi SO ORP ve vybranich oblastech, prubdzn6 komunikace a navazani rizkd spolupr6ce se zristupci obci v uzemi (piizvani k dlenstvi v dobrovolndm svazku obci HoraZdovice) kveten - deryen 2014 velk6 setkrini zdstupct obci k projedn6ni analizy a Wbdru volitelndho tematu do ziii 2014 oponentury analyic\ich dokumentu, zapracoviini pfipominek, zpracovdni analizy voliteh6ho t6matu, prubdzn6 komunikace se z6stupci obci do prosince 2014 celkov6 dokondeni dokumentt ve vsech tdmatech, vyhodnocovdni nazori na formu spolupr6ce v rizemi. Piedpokl6ddme dlenstvi vsech obci ORP v DSO HoraZdovicko d.o biezna2075 zdpracov6vani piipominek ke konedndmu zneni strategickeho dokumentu, spoledne se zastupci obci vltvdieni podminek pro dalsi meziobecni spolupr6ci duben 2015 druhd velk6 setkroi zastupcri obci: konednd schviileni strategick6ho dokumentu a formy budouci rneziobecni spolupriice kveten 2015 zrivdrednd setkdni zastwci obci v r6mci projektu, dokondeni pravnich podkladri pro dalii meziobecni spoluprdci Ntivrh ustuesenl: Zastupitelstvo odkltidti tento bod na pifrti zaseddni ZO Vfsledek hlasovrnf: Pro 6 Proti 0 ZdrZeli se 0 Usneseoi t.4 bylo scbvdleno.!,dd 5 -rlinilollr, {)!tl!oicili doi}m}olnliro t?zl{u obei Itr]grid\]x,icji{}i Projednrini smlouvy a prohl6seni o pfistoupeni ke Smlouvd o v)'tvoieni dobrovoln ho svazku obci Horazd'ovicko. Ndvth usnesetui: Zastupitelst,o odkltidti te to bod na pi&fi mseddni ZO Visledek hlasov6ni: Pro 6 Proti 0 Zdri,elise 0 Usncseni i. 5 bvlo schvrleno-

4 B{}.i 6 Stanor! {lobrol.}l!ra;io sl,nrk$ obni llorr;d'oy;nk{}: Ntir'rh uskeseni: Zastupitelstt'o odkltidti tento bod na pifrti zase.l.ini ZO Vfsledek hlasov:ini: Pro 6 Proti 0 Zdrieli se 0 Usncseni i. 6 bylo schv:ileno. llod? I'iispivek na ii*nost dobrov*iirich hnsidir: Piedsedaj ici piedlozil Zadost SDH Hejna na piispdvek na dinnost na rok Konstatoval,Ze v soudasn6 dobe probih6 spoluprdce mezi SDFI Hejn6 a Obci Hejn6 na dobr6 rirovni. O tuto spolupr6ci se zaslouzil velitel zisahovd jednotky Vojtech Stipek. Byly dorudeny zdravotni prchlidky dlent zdsahov6 j ednotky a ndkteii budou vyslani na Skoleni. Na toto Skoleni Vds zamestnavatel musi uvolnit. Obec pak zam6stnavaleli uhradi uslou mzdu. Piedsedajici navrhl piidelit pfispevek na dinnost i za rok 2013, kdy nebyl piispevek zaplacen z divodu nedod6ni d.fdtu. Ndvth ashesen[: Zastupitelst o obce Hejnd schtalaje pfupdvek na iinnost SDH Hejhd na rok 20j3 a 2014 Proti 0 ZdrZeli se 0 Vjsledek hlasovini: Pro 6 Usneseni i. 7 bylo schvilcno. llorl S - {-}prav* zrisaholi'hc vozidla Piedsedajici uvedl, Ze na iridost velitele hasidn Vojty Stipka byla drina do opravy Avie. Drile byla provedena technick, prohlidka, kter6 byla jii delsi dobu propadl6. Aby toto jiz nenastalo, bylo domluveno s velitelem hasidi, Ze vozidla budou piiddlena konkletnim stojnikim. Piistup do hasiddmy bude mir velitel hasiari. strojnici. Ostatni budou mit vstup do hasid6my pouze za doprovodu velitele nebo strojniki. Jednou za mesic bude provedena kondidni j izda o ktet bude prcveden zaznam a doplndny PHM. Obec n6sledn6 proplati naftu. Nesmi se stet, aby bylo vozidlo bez PHM nebo byly lybity batede. Do hasidiimy se budou vozidla odstavovat dist6. Ndvrh usnesen{: Zastapitelsteo obce Hejni schvaluje opravu uisahoviho vozidla Visledek hlasovdni: Pro 6 Proti 0 Zdrieli se 0 Usneseni i. 8 bylo schvileno. 15)!Xo{X 9 - }}o.t$tc:{ i.il2!i1j kc srnlorr6 $,{}sli\.t:rrai {iren.r$tho I}iii;nir'}r:r!}hrirrLdmu kigii i, zdi!{ioi dorral si o[]slu;dosti 6"en1i Pl?eirrk;]o lirri. r,eieingqt uitr-.rrtigoi li llrlto$ iloaral on. Piedsedajici ozn6mi1, Ze jako kazdj rok, tak i letos by jsme mdli piispet na dopravni obsluznost fzemi Plzeisk6ho kaie. Mdni se dl. II. "ViSe piispdvku a lhtta jeho splatnosti,' Smluvni strany se dohodly, Ze piispdvek bude poskytovrin piijemci ve v.-fii 1830,- Ke ve lhtle do 31.10,2014

5 Ndvrh usneleni: Zdstupitelst o ohce Hejni schvaluje Dodatek i.1/2014 ke smloavd o poskjttnuti finaniniho plispirku Plzeiiskdmu kraji na zajijt'tti.loprurnl obsluinosti izemi Phertskdho kruje teiejhou vnitrostuitnl lihkovou dopravouve vjii 1830,-- Visledek hlasoyini: Pro 6 Proti 0 Zdrieli se 0 Usneseni i. 9 bylo schv:ileno. {;od i 0 - Fl:i& liultu.nirh e sto totnicb t&ci $r rok 2(]1:tr \ynr predsedajtct pieaell plalr kullurnich a spor-tovnich akci zaji!io\ at OU nebo SDH nebo ve spoluprdci. na rck 2014, kterd bude , 2OI4 MASOPUST, MASOPUSTNI PRUVOD posftlnis pis\tckou r4 OSLAV^ MD DiLNA VELIKONO.Ni 01, STAVENi MAJKY NANAVSI O] I4 PoUTOVA,/ABAvA{IPJCVRCCI) 04, POUTV HEJNE - KoI o Io., HOUPA.KY NA \AVSI - ODPOLEDNE FOTBALOVE UTKANi 2, ROENiK TURNAJE V NOHEIBALE t4 DETSKv DEN ienvrret TANLC\izABAVA NA HRtsl I 2'] OI4 VACLAVSKAZABAVA POSVICBNECKA ZABAVA ZABIJAEKOVE HoDY ZAJSTUJi HASIdI ZAJISTUJi obecni TRAD ZAJISiUJi OBECNI.ftAD ZAJISiUJi HASIiI ZAJISTUJi obecni UiAD ZAJISiUJi obecm UftAD ZAJISiUJi HASIiI ZAJISfUJi obecni UftAD ZAJISfUJi obecni UiAD ZAJISTUJi HASICI ZAJISTUJi obecni UAAD ZAJISiUJi OBECNi UftAD ZAJISTUJi obecni Ui,AD Ndvrh usnesenl: Zaslupitelstvo obce Eejhd bere na vzdornl PIdn kaltutntch o stjottovn{ch akc[. Vysledek hlasovrni: Pro 6 Proti 0 Zdr,eli se 0 Usnescni t. l0 bvlo schvileno, ljrld li - I'rttir:dninj:l.ehrirleni rorroitova oildtieili d.5 Piedsedajici konstatoval,ze zastupiteld byli na praco\,1.ii schtzce sezn6meni s rozpodtovim opatienim d. 5/2014. K rozpodtov6mu opatieni nebyly vzneseny ndmitky. Ndvrh usneseni: Zastupitelstvo obce Hejnd sehvalaje rozpoitov6 opatieni i.5. Vfsledek hlasovini: Pro 6 Proti 0 Zdr'eli se 0 Usneseoi i. t I b] l0 schv6leoo, Bo<i 12 - tr'r:olrrln:1:ri zirirciniho r'iif0 za rok?$l-3 Piedsedajici ozrrfurlil,ze zastupitelstvo obce a finandni v.ibor melo moznost prostudovat si z6veredni ridet Obce Hejn6 za rck PoZridd o vyjridieni piedsedy finandni komise k z6vdredn6mu ridtu.piedseda finandniho boru konsr,aror ',1 al. ze nebl lo nic shled6no.

6 Nrivrh usnesen[: Zastupitelstvo obce Hejni sch aluje virdreini iiet obce Hejnd za tuk 2013 bez 1'jhrud. Visledek hlasov{ni: Pro 6 Proti 0 ZdrZeli se 0 Usneseni i. 12 bylo schvilcno, g{xt l3 - Z*d{}sf obce o i}ez*t}l:it'!r{ Dievr(l maietkt Piedsedajici uvedl, Ze v bieznu loiskdho roku #dal o pievod majetku na obec, kter6 mcla pied rokem Jednalo se piev6znd o polni cesty a mistni komunikace. Zadost byla zamitnula. proloie lenro majelek nebyl r majetku obce ale byl to Veieinj ctatek. N)'r'f chce ZAdat soudasn ho majitele Pozemko\.i fond ar o bezplatnli prevod. Jednri se o p.d. 1259/4, 1258, Zdejeknal ddnuti mapa s dotdenjmi pozemky. Ty,to komunikace bych cht6l do vlastrictvi obce, protoze jsou v katastofalnim staur a nikdo se o n6 nestar6. pokud by nim byly pievedeny, mtze se zapodit sjejich opravou. Zastupiteld zadali diskutovat o cestrich, o kter by se mohlo jeite zaz6dat. Piedsedajici uvedl, Ze potiebuje souhlas ZO s bezirplatnim pievodem, prcto dal hlasovat kdo je pro bezplatni pievod na obec. Ndvrh usneseni: Zastupitelstvo obce Hejnd schvaluje beziplaw pievod majetku p.e , IZSB, 1215 v k.ti. Eeind. Vlisledek hlasovini: Pro 6 Proti 0 Zdrieli se 0 Usneseni t. 13 bylo schvileno. *od 1? - ilisk*se Piedsedajici r,yzval obdany k diskuzi -p.kordik se vyjadiil ohlednd spoluprace s lesnirn hospod6iem - starosta ozn.imil, Ze Skudmri ui to ddlat nebudou, bu<i p. Kordik nebo pracovnici Vpp - p. Kordik \ ysr etlil co \ ie se chyshji leros udelal - p. Kordik mel otdzku ohlednd dolniho rybnika, zda ui se bude ndco ddlat - Starosta uvedl, Ze se zadne behem biezna, smlouva uz je podepsand - p. Kordik se zajimal,jestli se bude d6lat podle pivodniho plinu - Starosta ozn6mil, ie ano, drile uvedl, ie kdyby chtel d6t rybnik na ptvodni stav jako v katashu, jen projekt by byl drahlf a hlavd to nedoporudili - p. Hlavat.i se ptala ohledre elektiiny, v HoraZd'ovicich detla Ze neptjde a - Starosta iekl, Ze nemrime Z6dn6 informace o tomto datumu - p. Hlaval6 mdla pfipominku k zrcadlu ke hibitor,'lr, neni tam nic vid6t - p. \4usil iekl. 2e se ro bude piedeldval- musi se ram ddljind ryi - p. Hlavata chtelajeste vedct zda bude l tos nebezpeini odpad - Starosta uvedl, Ze dekiime na temin Na z6ver starosta podekoval piitomnim za ridast a ukondil zased,ini zastupitelstva v 20:00hod.

7 Zripis by ryhotoven drc: Starosra: GabrielaHrabrikov6./2,-e2,.2.. vdraporanovd ru-/- VlasLimil Saoa --tg Misrosrarosra: Vlastimil Musil,4./ / /uo"t 7 6

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ STANOVY Tenisovdho klubu START PRAIIA - TOPOLKA, z. s. Tcnisovi klub START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ /d Obsah: I. Zdkladni ustanovenl Posldni a cile II. ln, flenstvi.

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

ze zasedani zasruprrelsrva obce SrEpAruovtce

ze zasedani zasruprrelsrva obce SrEpAruovtce ZAPIS ze zasedani zasruprrelsrva obce SrEpAruovtce rorunruexo DNE 30.03. 2015 c.5 Piitomni : viz Drezenani listina OvEiovatel6 zdpisu: p. Halka Novotnd, p. Milan Bambule zased6nizastupitelstva bylo svol6no

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 18, březen 2012 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Prostor mezi starou a novou budovou čeká na dostavbu tělocvičny. 1. Finančně nevýhodné - zbytečný mezičlánek

Prostor mezi starou a novou budovou čeká na dostavbu tělocvičny. 1. Finančně nevýhodné - zbytečný mezičlánek březen 2009 www.veciverejnecernosice.cz ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Chceme pro naše děti to nejlepší. Děti tráví ve škole značnou část svého dne. Škola je jednou z vizitek města. Prostředí, v němž se pohybujeme,

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ H O S P O D A DOUBRAVČICE AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER

OBECNÍ ZPRAVODAJ H O S P O D A DOUBRAVČICE AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER H O S P O D A DOUBRAVČICE DOUBRAVČICE číslo 29 ročník VII. období březen - červen 2015 OBECNÍ ZPRAVODAJ Z obsahu: VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ČD - TŘÍDÍME SPRÁVNĚ ODPAD? - SBĚRNÝ DVŮR - JEDNOSMĚRKA U MŠ - JARNÍ

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

3/1. Tisk Z - 691 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl. m. Prahy

3/1. Tisk Z - 691 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl. m. Prahy 34 3/1. Tisk Z - 691 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl. m. Prahy Nám. Hudeček: Dovolte mi, abych vám předložil tisk Z 691, k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I +

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více