Únor občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor 2009. občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr"

Transkript

1 NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Únor 2009 Číslo 2 Ulice, ulice a opět ulice (Věřte, že nejde z mé strany o snahu zaplnit stránky tohoto periodika za každou cenu.) Po kolikáté už? Přestože se domnívám, že už bylo řečeno vše, tak to asi není pravda, neboť jsem se v Krkonošském deníku dne 12. února 2009 dozvěděl opět něco nového, co by město mělo a co město zanedbalo, nikde však ani řádka o tom, že jsem si jako občan nepřečetl Noviny královédvorské radnice a že pravidelně nesleduji dění ve městě a ozvu se teprve, když je na diskusi už pozdě. Ačkoliv mohu se domnívat, že není pozdě a budu bojovat a proč ne, vždyť mám pravdu, já chci Vorlech I, Vorlech II a Vorlech III to, že je to nepřípustné, neboť tento název je zavádějící, to je už vedlejší... Takže ještě jednou rekapitulace. Důvody proč změna názvu ulic, bych nerad uváděl, neboť o tomto pojednával článek v minulém čísle našich novin na straně 2. Co tato změna pro občana vlastně znamená? Pro občana, který nepodniká, je to velmi jednoduché, zajde si do OK FOTO na podloubí v ulici Palackého čp. 89 a nechá si zdarma zhotovit fotografii na občanský průkaz, poté dojde na městský úřad na oddělení občanských průkazů nebo na evidenci obyvatel, kde mu pracovnice ochotně pomohou vyplnit žádost o OP, dále je tento občan informován o tom, že oznámení o změně názvu ulice byla zaslána na následující instituce: ČEZ, Český statistický úřad, Východočeská plynárenská, Vodovody a kanalizace, Katastrální úřad, Česká pošta, Finanční úřad, Úřad práce, Pozemkový úřad a fond, Policie ČR a Okresní správa sociálního zabezpečení. Občan by měl informaci o změně adresy oznámit zaměstnavateli, zdravotní pojišťovně, provést změnu u pojistek na nemovitost a podobně. V případě, že má nějaké speciální požadavky, může je sdělit a v případě, že je to v moci úřadu, bude mu pomoženo. Když se jedná o podnikatele, jsou mimo výše uvedených skutečností vystaveny zdarma nové živnostenské listy a zdarma zhotoveny razítka. V případě požadavku je mu poskytnuta další pomoc. Změna adresy je dále provedena, opět bezplatně, i v technických průkazech vozidel. Co tato změna znamená pro pracovníky městského úřadu? Větší nápor práce na jednotlivých odborech, počínaje odborem všeobecné vnitřní správy - evidence obyvatel, občanské průkazy, odborem dopravy a silničního hospodářství, odborem obecní živnostenský úřad, odborem výstavby a územního plánování a v neposlední řadě oddělením informatiky kanceláře tajemníka úřadu, kde informatici musí tyto změny provést do nejrůznějších registrů a mapových souborů tak, aby vše bylo provázané a fungovalo, jak má. Dále samozřejmě i řešení většího množství stresových situací v případě příchodu rozzlobených občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr Králové nad Labem splnil oznamovací povinnost nebo za občany oznámil. I tyto organizace musí neprodleně provést všechny změny ve svých registrech, aby v případě, že se na ně občané nebo jiné instituce obrátí se žádostí o potvrzení či nějaký doklad, dostali požadovaný dokument se správnými údaji. Tyto organizace a státní orgány již změny samozřejmě provedly a byl to i pro ně veliký nárůst práce. Nyní si představme, že po dvou měsících od zaevidování těchto změn, tj. od , jim naše město napíše, ať to znovu změní, neboť se to některým občanům nelíbilo (To by pan režisér Miroslav Cikán svůj film s Werichem, Plachtou a dalšími hereckými velikány U nás v Kocourkově točil určitě v našem městě.) Myslím si, že radní města zaujali racionální stanovisko neřešit námitky k názvům ulic z výše uvedených důvodů a také například proto, aby město neztratilo svou tvář, že vlastně neví, co chce. Dále se domnívám, že si naše město, zvlášť v dnešní nelehké době, zaslouží klid zbraní a větší chuť k životu a práci a hlavně v rámci možností spokojené občany, o což se jistě drtivá většina pracovníků úřadu upřímně snaží. Přesto vše mohu slíbit občanům, kterých se výhledově budou týkat další změny, že si z dosud získaných rozumných podnětů vezmeme ponaučení a budeme se snažit je respektovat, hlavně v oblasti větší informovanosti. Jan Černík, ved. odboru VVS strana 1

2 Noviny královédvorské radnice ÚNOR 2009 strana 2 Odbory městského s úřadu informují Péče o městskou zeleň ve Dvoře Králové nad Labem V následujících větách bychom rádi čtenářům stručně přiblížili a popsali, jak probíhá péče o městskou zeleň ve Dvoře Králové nad Labem. Již delší dobu dochází k důslednému a odbornému monitorování všech lokalit, kde se vyskytují dřeviny s narušenou stabilitou nebo vitalitou. U těchto dřevin je kvalifikovaně vyhodnocen zdravotní stav a navrženo takové opatření, které Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) v Zeyerově ulici Novinky na úseku živnostenského podnikání V červenci 2008 vstoupila v platnost novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Smyslem nové právní úpravy, která byla provedena zákonem č. 130/2008 Sb., je především zjednodušit a urychlit proces vzniku živnostenského oprávnění a usnadnit vstup do podnikání novým podnikatelům. Obecná část živnostenského zákona zaznamenala několik nejdůležitějších změn. Novela zrušila živnostenské listy a koncesní listiny. Tyto průkazy živnostenského oprávnění jsou nahrazeny jediným dokumentem, a to výpisem ze živnostenského rejstříku. V souladu s možnostmi, které poskytuje informační systém živnostenského rejstříku, je podnikatelům umožněno komunikovat s kterýmkoliv obecním živnostenským úřadem na celém území státu. Zavádí se jedna volná živnost, v jejímž rámci může podnikatel vykonávat ohlášený obor činnosti. Například 125 volných živností se slučuje do jedné, nově se zavádí jediná volná živnost s 80 obory, podnikatel příslušnému úřadu oznámí pouze obor činnosti, kterou bude v rámci živnosti vykonávat, aniž by k tomu potřeboval několik živnostenských oprávnění poplatek tedy nebude platit za každý obor své činnosti. Současně se sloučily některé živnosti řemeslné, vázané a koncesované. Tím se snížil počet činností, které nyní podléhají regulaci ze strany státu. Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována. Právo provozovat živnost se prokazuje dosavadním průkazem živnostenského oprávnění až do doby vydání prvního výpisu podnikateli. Výpis vydá živnostenský úřad na žádost nebo na základě oznámení změny podnikatelem. Novela nezavádí žádné nové povinnosti, naopak řadu z nich odstraňuje a při jakýchkoliv nejasností se podnikatelé mohou s důvěrou obrátit na pracovníky živnostenského úřadu. může zabránit případnému pádu stromu nebo jeho částí. K navrženým opatřením patří především ořezávání větví, snižování koruny a pokud je to nezbytně nutné i pokácení stromu. K samotnému kácení se přistupuje po povolení orgánem ochrany přírody a jen tehdy, když dojde k radikálnímu zhoršení estetického a funkčního významu stromu nebo hrozí-li jeho pád. V současné době je zmapována převážná část lokalit a již dochází k účelným opatřením, u nichž je zároveň i zvýšen důraz na výchovu dřevin, což má především preventivní smysl. Pro perspektivní stromy jsou tím zajištěny dobré podmínky pro kvalitní vývoj. V řadě případů dochází i k nevyhnutelné obnově městské zeleně. To znamená, že za každý pokácený strom, který má výrazně zhoršený zdravotní stav, je vysázen minimálně jeden nový jedinec. Obava z dramatického úbytku zeleně ve městě je tedy zbytečná, obnovou pouze zajišťujeme postupné omlazení a zkvalitnění zeleně. Výsledek tohoto snažení bude plně oceněn až dalšími generacemi. Popsaný postup není reakcí na nedávnou tragickou událost, která se stala ve Zlíně. Pouze nás to však utvrdilo ve správnosti a nutnosti postupu, který jsme v minulosti zvolili. Na závěr bychom chtěli za důsledný přístup k péči o zeleň a dobrou spolupráci poděkovat Technickým službám města Dvora Králové nad Labem, které se významně podílí na navržených opatřeních a na případné náhradní výsadbě. Milan Šimek DiS., odbor životní prostředí Dále upozorňujeme na projekt Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti integrace cizinců Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky, který je rozdělen do dvou částí. První část je věnována podmínkám živnostenského podnikání a druhá část je věnována soustavě a působnosti živnostenských úřadů. Projekt je v jazyce českém a také přeložen do jazyka anglického, ruského, ukrajinského, vietnamského a německého. Využití projektu se předpokládá zejména pro informaci a bližší orientaci cizince na úseku živnostenského podnikání. Projekt je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: pod podporou podnikání. Hana Pokorná, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad Oznámení Rada města Dvůr Králové nad Labem na své schůzi dne schválila dohodu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností Vodovody a kanalizace, spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem. Součástí této dohody je i dohoda o výši ceny vodného a stočného pro rok S účinností od vstupují v platnost nové ceny vodného a stočného dle následující tabulky. Toto oznámení bylo zveřejněno na úřední desce i elektronické úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem dne původní cena v roce 2008 bez DPH Kč/m 3 vč. DPH Kč/m 3 upravená cena v roce 2009 bez DPH Kč/m 3 vč. DPH Kč/m 3 Vodné 23,04 25,11 23,64 25,76 Stočné 35,66 38,87 39,64 43,21 Celkem 63,98 68,97 Ing. Radmila Fiľakovská, vedoucí odboru RIM Tažení vůči neplatičům povinného ručení začíná - tisková zpráva ČKP Některé informace z tiskové zprávy ČKP Praha ze dne První výzvy k zaplacení příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů obdrží neplatiči povinného ručení již v polovině února Povinnost hradit příspěvek do garančního fondu ukládá, s účinností od , neplatičům povinného ručení zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Denní sazba příspěvku pro běžné osobní vozy je dle objemu válců motoru 50 nebo 70 Kč. Například majitele nepojištěné Škody Fabie přijde měsíc bez ručení na více než Kč. Nesrovnatelně více než kdyby povinné ručení řádně platil. Cílem ČKP je výrazně snížit počty nepojištěných vozidel v České republice. Proto doporučujeme všem, na které je vedeno nepojištěné vozidlo, aby si své věci dali urychleně do pořádku: buď neprovozované vozidlo vyřadili, byť jen dočasně, z registru vozidel, nebo pro něj bezodkladně sjednali povinné ručení. Příjemce výzvy bude mít 30denní lhůtu na úhradu příspěvku, popřípadě na doložení skutečnosti, že vozidlo neprovozoval v rozporu se zákonem. K tomu účelu obdrží spolu s výzvou dotazník, jehož prostřednictvím může tuto skutečnost specifikovat. Nutné je tvrzení ve vyplněném dotazníku doložit kopiemi dokladů, které prokazují jeho pravdivost například: kopií pojistné smlouvy, kopií technického průkazu s vyznačením doby vyřazení vozidla z registru vozidel nebo výpisem dat z registru vozidel s uvedeným obdobím vyřazení vozidla z registru, kopií kupní smlouvy nebo kopií protokolu o oznámení odcizení vozidla Policii ČR. Pokud obeslaný na výzvu nezareaguje doložením, že vozidlo neprovozoval v rozporu se zákonem, ani neuhradí příspěvek, bude zahájen proces vymáhání příspěvku. Ten může skončit až žalobou u soudu a následnou exekucí. Od zahájení vymáhání se dlužná částka navíc navyšuje o náklady s vymáháním spojené. Samozřejmě se nakonec ještě připočtou úroky z prodlení. Další informace jsou k dispozici na stránkách a informační linka ČKP , kde veřejnost může získat podrobné informace o problematice povinného ručení a především příspěvku do garančního fondu. Odbor dopravy a silničního hospodářství Chystané zapojení MHD Dvůr Králové n.l. do IDS IREDO V současné době se připravuje zapojení Městské hromadné dopravy (MHD) ve Dvoře Králové n. L. do integrovaného dopravního systému (IDS) IREDO. Předpokládaný termín spuštění je Cestující budou moci na jeden jízdní doklad zakoupený v autobuse MHD cestovat nejprve na nádraží ČD a dále na tentýž doklad pokračovat vlakem do Jaroměře, České Skalice, Hradce Králové apod. Obdobně cestující s jízdenkou zakoupenou např. z Hradce Králové do zóny Dvůr Králové n. L. budou po přestupu z vlaku moci předložit tuto jízdenku při dojezdu po městě autobusem MHD. Jízdenky IREDO budou nově platné i na vybraných linkách meziměstských autobusů na trase Trutnov Dvůr Králové n. L. Jaroměř Hradec Králové. K tomuto datu se též předpokládá změna jízdního řádu na lince Trutnov Hajnice Dvůr Králové n. L. Autobusy budou jezdit v pravidelných intervalech a vybrané spoje budou ve Dvoře Králové n. L. zajíždět na železniční stanici, kde vytvoří přípoje na rychlíky Pardubice Liberec.

3 ÚNOR 2009 Územní plán závazný podklad pro rozhodování stavebního úřadu Územní plán je z hlediska obce nejdůležitějším nástrojem územního plánování a z hlediska stavebního úřadu závazným podkladem pro rozhodování dle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ). Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Bez pořízení územního plánu nelze v obci vymezit zastavitelné plochy, tj. plochy pro novou výstavbu. Územní plán může ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn jejich využití územní studií nebo pořízení regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování o změnách v území. Vydaný regulační plán tak nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro navazující rozhodování stavebního úřadu. Pro rozhodování stavebního úřadu o umístění a realizaci stavby není územní plán jediným podkladem. Aby bylo možné povolit novou stavbu do území, musí být splněno mnoho dalších hledisek, která jsou zakotvena v jednotlivých ustanoveních stavebního zákona a prováděcích předpisů. Jedná se například o ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, možnosti napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, soulad s požadavky jednotlivých dotčených orgánů atd. Z uvedeného je zřejmé, že podmínky pro možnost umístění konkrétní stavby se mohou lišit jednak v závislosti na charakteru navrhované stav- Město zvýší počet míst v MŠ Elišky Krásnohorské Rada města Dvůr Králové nad Labem na svých schůzích dne a schválila rozšíření kapacity v Mateřské škole Elišky Krásnohorské čp o jedno oddělení, tj. o 18 míst. Za tím účelem bude k upraven stávající pavilon po bývalých jeslích, nyní využívaný Mateřským centrem Žirafa. Město je zřizovatelem mateřských škol v ulici Elišky Krásnohorské a v ulici Drtinova, jejichž stávající celková kapacita je 417 míst. Konkrétně v Mateřské škole Elišky Krásnohorské je stávající kapacita 226 míst a v Mateřské škole Drtinova je 191 míst. Poznámka: Pod Mateřskou školu E. Krásnohorské patří MŠ škola Slunečná I. s kapacitou 54 míst, MŠ škola Slunečná II. s kapacitou 36 dětí a 18 dětí je ve speciálních třídách, ve Verdeku je umístěno 25 dětí. Sama Mateřská škola E. Krásnohorské má kapacitu 93 míst (včetně třídy po bývalých jeslích). Kmenová mateřská škola Drtinova, má kapacitu 51 míst. Její součástí jsou MŠ Dvořákova se 40 místy, MŠ Lipnice s 25 místy, MŠ Roháčova má 51 míst a MŠ Žireč 24 míst. Po dlouhém období poklesu narozených dětí nyní dochází ke zvýšené porodnosti. Z demografického vývoje plyne, že ve školním roce 2009/2010 bude cca 405 předškolních dětí ve věku 3-6 let, ve školním roce 2010/2011 to již bude 458 dětí a ve školním roce 2011/2012 dokonce 503 děti. Podle informací z evidence obyvatel se v roce 2005 narodilo ve Dvoře Králové nad Labem 141 dětí, v roce 2006 bylo narozených 156, v roce 2007 to bylo dokonce 176 dětí a v loňském roce 172 dětí. Tento vývoj porodnosti má vazbu na silné ročníky z let 1975 až 1980, na tzv. Husákovy děti, neboť v dané době vrcholila propopulační politika státu. Město také ještě výhledově zvažuje možnost rozšíření MŠ v ulici Slunečná. Dále pak hledá vhodný prostor pro další činnost Mateřského centra Žirafa. Ing. Ivana Holubcová, vedoucí odboru ŠKS by, tak i v závislosti na charakteru daného území, do něhož je stavba situována. Stavební úřad zaznamenal i případy, kdy jednotlivé stavby, ač byly navrhovány do zastavitelných ploch s regulativy umožňujícími umístění dané stavby, kladly takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že nebylo možné tyto bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení (případně úpravy stávajících) realizovat. V takovém případě stavební úřad postupuje podle ustanovení 88 stavebního zákona, kdy žadatele v rámci územního řízení vyzve k předložení plánovací smlouvy a územní řízení přeruší. Obsahem této plánovací smlouvy jsou závazky žadatele na vybudování potřebné veřejné dopravní a technické infrastruktury, resp. jeho podíl, ať už věcný nebo finanční. V případě nepředložení plánovací smlouvy stavebnímu úřadu ve lhůtě k tomuto úkonu stanovené, stavební úřad územní řízení zastaví. Jednou z možností, jak předejít případným komplikacím, je využití nového nástroje územního plánování kterým je územně plánovací informace. Žádost o územně plánovací informaci se podává na předepsaném formuláři, který je možno získat přímo na odboru výstavby a územního plánování, nebo z internetových stránek Ministerstva pro místní rozvoj. Územně plánovací informace poskytne žadateli dostatečné informace o podmínkách využívání území, o podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí nebo územního souhlasu a o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího rozhodnutí (územního souhlasu). Andrea Březská - odbor VÚP Město Dvůr Králové nad Labem na veletrhu Holiday World Letošní druhá prezentace města Dvůr Králové nad Labem se konala ve dnech v Praze - Holešovicích na 18. ročníku středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Město Dvůr Králové nad Labem letos sdílelo stánek spolu s Hořicemi. Obě města vystavovala pod sdružením Podzvičinsko, v rámci expozice Královéhradeckého kraje. Příchozí se, stejně jako na veletrhu Regiontour v Brně, zajímali o informace o městě, kulturní památky, plánované akce, ubytování a sportovní vyžití. Veletrhu se zúčastnilo 47 států a počet návštěvníků přesáhl 28 tisíc. Účast na veletrhu byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu Propagace města Dvůr Králové nad Labem. V letošním roce se bude město prezentovat ještě na veletrhu Infotour ve dnech v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Věra Adámková, Petra Sklenářová DiS., odbor ŠKS informační centrum Osobnost města za rok 2008 Vážení spoluobčané, rada města Dvůr Králové nad Labem Vás informuje, že v termínu od máte možnost podat písemné návrhy na udělení ceny Osobnost města za rok Ocenění osobností města se udílejí v oborech: 1. Za hudbu, hudební dílo 2. Za výtvarné dílo, fotografii, film 3. Za organizaci kulturního podniku 4. Za vědeckou a odbornou činnost, popularizaci vědy, přednášky, publicistickou a vydavatelskou činnost 5. Za politickou a společensky významnou veřejnou činnost Noviny královédvorské radnice Činnost Technických služeb v měsíci únoru Pro práce na veřejné zeleni je příznivé období, proto pracovníci tohoto úseku započali s úpravou korun kulových javorů a hlohů, a to v ul. Raisova, Všehrdova, Bezručova, Vojanova a Luční, dále prováděli průklesy keřů v ul. L. Janáčka, Schulzových sadech, v Eklově ul. a ve Zboží, tvarovali živé ploty v ul. Eklova a ve Zboží, průběžně probíhá kontrola zdravotního stavu porostů na pozemku města, na základě doporučení odboru životního prostředí jsme skáceli v ul. Spojených národů 14 ks bříz, všichni pracovníci TSM se podílejí na zimní údržbě, na úseku komunikací uklízeli odložený odpad u kontejnerů na separovaný odpad, odstraňovali nově vzniklé černé skládky, a to na Slovanech v prostoru mezi bývalou služebnou VČE a Labem, na úseku elektro odstraňovali poruchy veřejného osvětlení na základě hlášení občanů města. Jsme nuceni potýkat se i s takovým problémem, jakým bylo záměrné vyplavení veřejných záchodů v Revoluční ulici, kdy neznámý vandal utrhl umyvadlo a pustil vodu. Způsobil tím škodu na městském majetku. Výsledky zápisů do I. ročníků základních škol Ve dnech 4. a 5. února letošního roku proběhly zápisy do I. ročníků základních škol, jejichž zřizovatelem je město Dvůr Králové nad Labem, pro školní rok 2009/2010. Celkem bylo do škol zapsány 198 dětí; z tohoto počtu žádají rodiče pro 26 dětí odklad povinné školní docházky. Do Základní školy 5. května přišlo k zápisu 21 dětí (z toho možné odklady školní docházky pro 4 děti), ve škole bude otevřena jedna první třída. Do Základní školy Podharť se dostavily 42 děti (z toho možný odklad docházky pro 3 děti), budou zde otevřeny dvě první třídy; do Základní školy Strž byly zapsány 33 děti + 5 dětí do odloučeného pracoviště v Žirči (z toho možné odklady pro 2 děti ze Strže + 1 dítě ze Žirče), ředitelka školy uvažuje o otevření dvou tříd ve Strži a jedné v Žirči. Do Základní školy Schulzovy sady přišlo celkem k zápisu celkem 97 dětí (z tohoto počtu žádají rodiče pro 16 dětí odklad), ve škole budou otevřeny čtyři první třídy. V případě opodstatněného zájmu rodičů o umístění dětí sociálně znevýhodněných do přípravné třídy a po doporučení pedagogicko psychologické poradny bude, dle sdělení ředitele Základní školy Schulzovy sady, opět zřízena přípravná třída ve školní budově v ul. Komenského. Milena Bláhová, odbor ŠKS 6. Za hrdinský čin 7. Za reprezentaci města 8. Za významný studijní výsledek žák nebo student roku 9. Za sponzorství společenských aktivit Návrh na udělení ceny: Písemné návrhy na Osobnost města za rok 2008 zasílejte na adresu: (formuláře jsou k dispozici tamtéž a na Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, náměstí T. G. Masaryka čp. 38, Dvůr Králové nad Labem Z Vašich návrhů na udělení ceny Osobnost roku vybere rada města osobnosti na ocenění. odbor ŠKS strana 3

4 Noviny královédvorské radnice Kontrola na stadionu Botičky i v zimě strana 4 Foto: J. Hauke Třídit odpad se vyplatí i přes krizi na trhu druhotných surovin! Foto: MPDK Vážení spoluobčané, jelikož se v současné době hodně píše a mluví o krizi na trhu druhotných surovin, ráda bych Vám objasnila, jaký má krize vliv na třídění odpadů v našem městě. Dobrou zprávou je, že město má stále zajištěný odbyt a následné zpracování druhotných surovin, takže se nemusíte obávat, že by Vámi vytříděné odpady skončily na skládce. Zajímá Vás, jak je to s náklady na třídění odpadů? Město má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, která podporuje využití obalových odpadů papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a kovů. Za vytříděný obalový odpad město v roce 2008 obdrželo odměnu ve výši Kč. Odměna od společnosti EKO- KOM v minulých letech pokryla náklady na svoz kontejnerů na plasty, sklo, papír a nápojové kartony. V letošním roce již nelze očekávat úplné pokrytí nákladů na svoz tříděného odpadu, protože město nebude dostávat od zpracovatelů za vytříděné suroviny zaplaceno, ale bude za jejich zpracování platit určitý poplatek, který je však stále nižší než skládkovné. Dále si musíme uvědomit, že pokud odpady vytřídíme a předáme k recyklaci, dostane město odměnu od společnosti EKO-KOM, která byla pro letošní rok dokonce zvýšena o 15%. Nesmíme zapomínat také na to, že náklady za skládkování směsného komunálního odpadu stále stoupají vloni to bylo Kč/t, letos je cena Kč/t. A odpad, který občan jednou Čekání na značku V měsíci lednu i únoru se na MPDK obraceli a obracejí občané s dotazy, kdy začne městská policie měřit rychlost, proč čeká. Jedni si libují, že k měření rychlosti zatím nedochází, a čekají, že tento stav potrvá ještě dostatečně dlouho. Druzí kroutí hlavou, proč tak nečiníme, a čekají pozitivní odpověď. Jak je patrné ze zpráv hromadných sdělovacích prostředků, Ministerstvo dopravy ČR jako jediné nečekalo. Nečekalo, že s příchodem novely zákona bude nutné i doplnění dopravních značek, a souběžně s přípravou zákona nepřipravilo a nevydalo novelu prováděcího předpisu, který stanoví, jak má vypadat přenosná dopravní značka Měření rychlosti a Konec měření rychlosti. odhodí do popelnice na směsný odpad, již není možné roztřídit a zpracovat. Každý již určitě pochopí, že se musíme snažit co nejvíce odpadů vytřídit. Jen tak můžeme dosáhnout toho, že se sníží množství odpadu ukládaného na skládce a nebude potřeba poplatek za komunální odpad příliš zvyšovat. Vám všem, kteří odpady třídíte, bych chtěla touto cestou moc poděkovat. Věřím, že budete třídění odpadu nakloněni i v dalších letech. Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Soutěž o nejstarší sebraný elektrospotřebič Město Dvůr Králové nad Labem má možnost zapojit se do soutěže o nejstarší sebraný elektrospotřebič. Tuto soutěž vyhlásil kolektivní systém ASEKOL, který zajišťuje zpětný odběr použitých elektrozařízení skupin 3, 4 a 7. Doba trvání soutěže je do Vyhrát některou z 27 cen od ASEKOLu mohou obce, provozovatelé sběrných dvorů a obsluha sběrných dvorů, kde budou nejstarší elektrospotřebiče nalezeny. Pokud by v soutěži získal cenu elektrospotřebič z našeho sběrného dvora, poskytne naše město občanovi, který tento elektrospotřebič do sběrného dvora přinesl, odměnu. Sebrané nejstarší elektrospotřebiče budou poté posouzeny odborníky z Národního technického muzea, restaurovány a vystaveny na putovní výstavě, která objede celou Českou republiku. U vystavených spotřebičů bude uveden název obce a sběrného dvora, kde byl spotřebič nalezen. Na které elektrospotřebiče se soutěž vztahuje? Skupina 3 Výpočetní technika a telekomunikační zařízení (všechny druhy počítačových monitorů, ÚNOR 2009 Městská policie čeká, až příslušné úřady dokončí svou práci. Čeká, že bude moci zakoupit příslušné dopravní značky, zahájit měření rychlosti, zakročovat proti řidičům, kteří ji překračují, a přispívat tak ke zklidnění dopravy v obcích. Ve chvíli, kdy bude vzhled dopravní značky uzákoněn, nebudeme na nic čekat a začneme okamžitě s měřením. Bezpečnost dopravy a jejích účastníků totiž nepočká. P. S. Mimochodem, MPDK v rámci preventivních opatření zvažuje možnost umístění informačních tabulí upozorňujících na měření rychlosti v obci. Tabule o velikosti cca 50 x 80 cm by byly umístěny na sloupech veřejného osvětlení či na dalších vhodných místech. Ve směru provozu by byly na lícové straně opatřeny nápisem POZOR, MĚŘENÍ RYCHLOSTI a doplněné vhodným obrázkem, na rubové straně by bylo možné umístit reklamu. Rádi bychom využili zájem o případné umístění reklamy na těchto tabulích k financování jejich tvorby a instalace. Hledáme subjekty, které by se chtěly podílet na preventivní kampani za snížení rychlosti v obci a případně by si takové tabule objednaly a financovaly. SKYPEM MPDK MPDK v průběhu měsíce února zahájila zkušební provoz internetového volání prostřednictvím služby SKYPETM pro neformální, alternativní komunikaci s MPDK. Neformální služba není dostupná denně, připojujeme se v pracovní dny od deseti do čtrnácti hodin. V této době by mělo být možné navázat online hovor či videohovor. Ve zbylém čase lze zasílat textové zprávy a obrazové soubory. Na zprávy a odkazy neslušné, sprosté a nesrozumitelné nebudeme odpovídat. Digitální rádiová síť MPDK V rámci modernizace rádiového provozu sítě MPDK začala postupná výměna analogových radiostanic Motorola za nové, digitální stanice. Digitální provoz přinese kvalitnější spojení hlídek se základnou a služebními vozidly, zaručí fonický provoz bez šumů a rušení, znemožní odposlech radiohovorů a v neposlední řadě umožní přenos datových souborů prostřednictvím radiové sítě nebo vyhledáváni pozic GSM. V současné chvíli ještě pracujeme v analogovém provozu s možností provozu digitálního a po doplnění radiostanic přejdeme zcela na provoz digitální. Stávající analogová radiová síť bude nadále využívána jako náhradní pro případ, že digitální síť nebude funkční. Ve spojení se službami operátorů mobilních sítí může MPDK bezpečně pokrýt celé území, na kterém vykonává svou pravomoc Omluva: V předešlém čísle Novin královédvorské radnice jsem omylem uvedl v článku Nové služební vozidlo datum zařazení vozidla do autoparku. Správně má být rok Za překlep se omlouvám. Vstm. Jindřich Hauke počítače, notebooky, myši, klávesnice, telefonní přístroje klasické, bezdrátové i mobilní, faxy, záznamníky, tiskárny, malé kopírky, kalkulačky, el. psací stroje apod.) Skupina 4 Spotřební elektronika (všechny druhy televizních přijímačů, veškerá ostatní spotřební elektronika vč. příslušenství např. radiopřijímače, videopřehrávače, DVD přehrávače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, dálkové ovladače, sluchátka, walkmany, diskmany, videokamery, digitální a analogové fotoaparáty, teleobjektivy, blesky apod.) Skupina 7 Elektrické hračky a zařízení pro volný čas (elektrické a elektronické hudební nástroje, herní konzole, videohry včetně ovladačů, elektrické hračky - např. vláčky, autodráhy, RC modely- auta, letadla, lodě na dálkové ovládání apod.) Děkujeme všem občanům, kteří přinesou do sběrného dvora starý elektrospotřebič a umožní městu zúčastnit se této soutěže. Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Příprava městské kompostárny Město Dvůr Králové nad Labem v současné době připravuje výstavbu městské kompostárny, která by sloužila k využití biologicky rozložitelných odpadů z údržby městské zeleně a podobných odpadů od občanů města. Na vybudování kompostárny lze získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci prioritní osy 4. V současné době je vyhledáván vhodný pozemek v souladu s územním plánem města. Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

5 ÚNOR 2009 Noviny královédvorské radnice INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Pobočka vysoké školy ve Dvoře Králové V říjnu začne slavnostní imatrikulací první ročník kombinovaného (dálkového) studia oboru podnikání, který v našem městě otevírá Vysoká škola podnikání Ostrava. Co mohou čekat budoucí studenti? Absolventi studijního oboru podnikání se mohou uplatnit v podnicích všech právních forem, zejména v profesích spojených s řízením podniků, jako jsou obchodník, účetní, logistik, finanční odborník, prokurista, personální manažer, produkt manažer a projekt manažer. Uplatní se i v profesích vedoucích a řídících pracovníků na úrovni nižšího a středního managementu ve větších podnicích. Budou připraveni působit i jako samostatní podnikatelé v resortech malého a středního podnikání. Výuka je koncipována od října do května vždy jeden víkend v měsíci od pátku do neděle. Prostory pro výuku poskytuje Střední škola informatiky a služeb, která získala statut konzultačního střediska této vysoké školy. Profesně orientované kombinované studium je určeno zejména zájemcům, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání nebo při podnikatelské činnosti. Výhodou je příznivé školné ve výši 15 tisíc za semestr a vzdělávací systém školy, neboť všechny učebnice jsou pro studenty zdarma k dispozici v knihovně a na internetu. A protože naše město i Střední škola informatiky a služeb nezapomíná na naše seniory, od podzimu pro ně bude otevřena Univerzita třetího věku. Podzimní semestr bude zahájen v říjnu a budoucí studenti - senioři budou mít výuku celkem 15krát vždy jeden den v týdnu. Samozřejmě se jich bude týkat slavnostní imatrikulace, dostanou indexy ( průkaz studenta vysoké školy). Výuka bude zaměřena na finanční a počítačovou gramotnost, zdravovědu a další témata. S potěšením zjišťujeme, že je mezi obyvateli našeho města o studium této vysoké školy zájem. Objevují se již dotazy, zda bude lyžařský výcvik, adaptační kurz, třídní schůzky apod.. Těmto zájemcům přejeme, aby jim dobrá nálada vydržela během celého studia. Těm ostatním, kteří o studiu zatím jen uvažují, chceme vzkázat: na studium není nikdy pozdě a vlastní vzdělávání je jedinou investicí, která se vždy vrátí. Informace lze získat na čísle , nebo na webu Mgr. Petr Vojtěch, ředitel SŠIS RM svým usnesením č. 1143/2008 (72. RM) vyjádřila podporu Střední škole informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, zřízení pobočky Vysoké školy podnikání, a. s. Ostrava, ve Dvoře Králové nad Labem. Školní kolo moderátorské soutěže Ve čtvrtek 12. února si někteří žáci ZŠ Schulzovy sady vyzkoušeli, co znamená práce moderátora. V rámci školního kola se před odbornou porotou zhostili několika úkolů měli se představit ostatním, dále pronést monolog na téma Evropská unie nebo libovolný členský stát. Poslední úkol si soutěžící losovali měli posluchače upozornit např. na sportovní nebo kulturní akci, vyhlásit předpověď počasí apod. Odborná porota složená ze známých rozhlasových osobností p.ponomareva, P.Stárkové, J.Malého, M. Schejba- Výprava gymnazistů po stopách dějin 20. století Třída 5.C, členové dějepisného kroužku Historia i další zájemci z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem se v úterý vydali do Prahy na tematickou exkurzi věnovanou československým dějinám 20. století. Mimořádný ráz jí dodávala nabídka nesmírně vzácných dokumentů - vždyť kdy jindy bude možné téměř současně vidět Mnichovskou smlouvu a dopisy Jana Palacha napsané bezprostředně před jeho smrtí? Po dopolední obhlídce pamětihodností na Karlově náměstí v Praze jsme přešli do Národního památníku hrdinů heydrichiády v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde jsme se formou přednášky, dokumentu i individuální prohlídky prostor krypty kostela a vystavených exponátů seznámili s hrdinstvím československých parašutistů za druhé světové války. Během další cesty jsme srovnali sochařské ztvárnění sv. Václava v podání Davida Černého (pasáž Paláce Lucerna) a Josefa Václava Myslbeka (Václavské náměstí). Výstavou sezony je letos patrně projekt Republika v Národním muzeu. Snaží se zachytit léta ve všech jejich podobách. Prohlédli jsme si tedy jak závažné dokumenty (např. rukopis prvního československého zákona z či originály Mnichovské smlouvy), tak expozice věnované každodennosti (kultura, sport, bydlení, škola atd.). Zbyl nám čas i na další výstavy hlavní budovy Národního muzea na Václavském náměstí. Po přesunu na Ovocný trh následovalo přiblížení historie Stavovského divadla a Karolina. Právě v centru Univerzity Karlovy jsme poté navštívili unikátní krátkodobou výstavu Jan Palach 69, působivé seznámení s jeho životem, smrtí i odkazem. Měli jsme tak třeba možnost přečíst si originály dopisů, které napsal před svou demonstrativní smrtí, a srovnat je se zněním jejich přeškrtané původní pracovní verze. Posledním bodem programu byla návštěva představení Gogolova Revizora ve Stavovském divadle. Plejáda výborných herců v čele s Miroslavem Donutilem dokázala vtipnou hru dále rozvinout. Současně laděné kostýmy umocnily zamyšlení, zda k podobným příběhům omylů, neschopnosti a korupce nedochází i v současnosti. Zpátky domů se studenti vraceli spokojeni s historickým i kulturním programem a rozhodně ještě lépe obeznámeni se složitými cestami naší státnosti v minulém století. PhDr. Ivo Rejchrt lové a představitele MÚ Mgr. V. Bibena vyslechla a posoudila jednotlivá vystoupení a vybrala vítěze. V kategorii tříd zvítězila Tereza Hrušková, v kategorii tříd Nikola Čejková. Obě postupují do celostátního kola Mladý evropský moderátor v České Lípě. Kromě cen, které obdržely, mohou se ještě podívat do rozhlasového studia. Děkujeme DDM Jednička, kde se školní kolo odehrávalo, a Mgr. Janě Tauchmanové, vedoucí mediálního kroužku při DDM, která tuto zajímavou akci zorganizovala. Více na Les ve škole škola v lese Takto se nazývá program, který vytvořilo občanské sdružení Tereza ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. Snahou je děti učit přímo v lese za doprovodu lesníka, který se nejen o daný les stará, ale je k němu vázán i citově. Program nabízí možnost ovlivnit budoucí generaci, její vztah k životnímu prostředí, naučit jí lásce k přírodě, místu, kde žije. V letošním školním roce se ZŠ Schulzovy sady zapojila do tohoto programu. Navázala spolupráci s Lesní správou Dvůr Králové, byl vybrán revír Království, kde byla v loňském roce otevřena naučná stezka Lesem Království. Tato lokalita je blízko Dvora, nabízí hluboké lesy, které obklopují řeku Labe s přehradou Les Království. V těchto pohádkových končinách působí lesní pedagogové Václav Lokvenc a Radim Myslivec. Hlavním tématem letošního programu jsou proměny lesa v ročních obdobích. Proto žáci ZŠ prošli naučnou stezku poprvé v září a plnili na jednotlivých stanovištích úkoly. V arboretu na Hájemství hledali strom svého narození podle keltského stromového kalendáře, popisovali model Krkonoš, porovnávali smrkovou monokulturu se smíšeným lesem, dozvěděli se, kdo postavil v lese krmelec, zahráli si na lesní zvířenu, natrhali kytičku sv. Hubertovi, vyslechli lovecké fanfáry, viděli porosty poškozené vichřicí Kyrilem a Emmou, dozvěděli se, že než vyroste strom, uplyne jeden lidský život. V odpoledním programu v lesní učebně a v areálu dětské ozdravovny se žáci přesvědčili, že léto končí, listnaté stromy zdobí pestré barvy a je možno se brodit v čerstvě spadaném listí. Pro zpětné ověření nabytých poznatků děti vyplňovaly testy. Následně došlo k vytvoření pracovních listů pro NS Království, které lze použít jak při návštěvě stezky, tak ve školních lavicích. Tyto listy vydaly LČR, LS Dvůr Králové v programu Při druhé návštěvě v zimě žáci ZŠ dostali za úkol přinést potravu pro srnčí zvěř. Většina dětí donesla ke krmelci sušené pečivo, dále kaštany, žaludy, jablka, mrkev, nechybělo ani seno. Byli i tací, kteří nic nepřinesli, a padly výmluvy na současnou hospodářskou krizi. Při týmové práci ve čtyřech skupinách žáci vyplňovali dva pracovní listy na téma přikrmování lesní zvěře a potravní řetězec. Dále se učili orientaci v lesnické mapě v návaznosti na stáří lesních porostů. Odměnou za splněné úkoly dostávali razítka v podobě stop lesních zvířat. Na sněhové pokrývce bylo možno určovat stopy skutečných zvířat, hlavně srnčí zvěře, dále zajíců, kun, lišek. Žáci ZŠ se přesvědčili, jak je zima vlezlá, kdo si špatně vybral boty do sněhu, uvítal autobus čekající na přehradě. V tomto období, kdy les odpočívá, to jeho obyvatelé nemají jednoduché. Děti si na ně snad vzpomenou v teple školy alespoň při individuálním vyplňování probraných pracovních listů. Co dodat na závěr. Ať všem zůstane elán a zájem o okolní přírodu, která je na jaře přivítá krásnými barvami. Lokvenc Václav, LS Dvůr Králové, Lesy České republiky, s.p., strana 5

6 Noviny královédvorské radnice Dopravní soutěž prvňáčků v ZŠ Podharť V závěru měsíce ledna se uskutečnila na naší škole malá dopravní soutěž žáků prvních tříd. Soutěž navazovala na výuku v prvouce a na sledování dopravních situací v okolí školy při společných vycházkách. Žáci si nejprve ve skupinkách zopakovali základní dopravní značky pro chodce i světelné signály a potom už na ně čekal dopravní test, kde samostatně i s pomocí paní učitelek vypracovali soutěžní úkoly. Při vyhodnocení získali sladkou odměnu a reflexní přívěšek na oblečení a samolepky na aktovky, které jsme obdrželi od BESIPU. Soutěž skončila, ale již nyní se naši malí prvňáčci připravují na další soutěž v oblasti dopravy, ke které pozveme i rodiče a městskou policii, se kterou jsme velmi dobře spolupracovali v loňském školním roce. Mgr. D.Šrámková, Bc.I.Pešťáková tř. uč. 1.A, 1.B JEŽEČKOVÉ VE VESMÍRU Na začátku února se třída Ježečkové z Mateřské školy Drtinova vydala na třítýdenní let do vesmíru. Cílem bylo poznat sluneční soustavu se všemi planetami, hvězdami a jinými vesmírnými objekty. Děti měly pro snazší učení předloženou velkou škálu her, činností (výtvarných, pracovních, dramatických, hudebních ), situací, pomůcek a encyklopedií. A tak ve třídě vznikl nejen raketoplán i s kosmonauty, ale také třeba vesmírná laboratoř, kde měl každý možnost zkoumat vzorky z různých planet pod lupou a mikroskopem. Nutností byl samozřejmě výcvik kosmonautů, který všichni zvládli s přehledem, a proto další průzkum hvězdného prostoru nedělal nikomu žádné problémy. Závěrečnou rozlučku s vesmírem jsme skloubili s karnevalem, kde se sešlo mnoho krásných kosmických masek a kostýmů. Při dobré zábavě jsme plnili, jak jinak, mezigalaktické soutěže se sladkým překvapením v závěru. Odměnou pak pro všechny byl společný výlet do Planetária a hvězdárny v Hradci Králové, kde jsme si užili poslední, krásné vesmírné dopoledne. Za mateřskou školu Bc. Tereza Pacáková, učitelka Píšťalky v Žirafě Scházíme se každé pondělí o půl páté. Společně se učíme hledat cestu k hudbě, a to hravou formou. Flétničku mají už i ti nejmenší dvouletí caparti, kteří původně přišli jen doprovodit ze zvědavosti staršího sourozence. Správné dýchání, do rytmu tleskání je pro nás hračka. Známe hudební hádanky, říkadla i rozpočitadla a občas si i zatancujeme. Samozřejmě, maminky nebo tatínkové nám musí trochu dopomoci, máme ještě malé prstíky a ručky. Když spustíme s flétnami všichni najednou, je to koncert. Máme chvilku i na vybarvování písniček a hru s hračkami, které jsou v centru k dispozici. Na závěr nás potěší malá odměna.dokonce jsme měli i pištecký karneval! Mateřské centrum Žirafa přeje veselé období masopustních karnevalů, ten náš se koná v pátek v 15 hodin. Přijďte, bude legrace! Jinak se již velmi těšíme všichni na jaro a na to, až budeme moci využít zahradu - kolotoč a nové houpačky s pískovištěm. Veselé a hravé jaro všem příznivcům našeho dětského spolku! Kontakt: mc-zirafa.wc.cz MC Zirafa tel. L.Mocová Dita Jarošová, DiS. Matematické třídy ZŠ Schulzovy sady nabízí budoucím šesťákům třídu s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Jedná se o výběrovou třídu, která je určena pro žáky studijního typu se zájmem o matematiku, přírodopis, fyziku, chemii a informatiku. Osnovy jsou náročnější a učební plán je upraven ve prospěch těchto předmětů. Studijní výsledky žáků matematické třídy, ověřované celostátními srovnávacími testy, dosahují úrovně víceletých gymnázií. Absolventi tohoto studijního programu jsou velmi dobře připraveni ke studiu i náročnějších středních škol a gymnázií. Nabídka platí pro všechny zájemce z řad budoucích šesťáků ze Dvora Králové nad Labem a okolí. Test z matematiky se koná ve středu v hlavní budově ZŠ Schulzovy sady. Více informací a přihlášky na nebo v kanceláři školy. Mgr. Josef Sedláček, ZŠ Schulzovy sady Jak se učíme o lidském těle? V projektovém týdnu od do jsme si mohli potřást rukou s kostlivcem a také nahlédnout do tajů lidského těla. Během vyučování jsme skládali a rozkládali model s vnitřními orgány člověka, jednotlivé části pojmenovávali, povídali si o funkci orgánů lidského těla, skládali naučné puzzle, vyplňovali kvízy, zkoumali obrázky se zrakovými klamy. Užili jsme si také spoustu legrace při poznávání okolního světa našimi smysly. Rozeznávali jsme věci podle tvaru, vůně, chuti, takže jsme si i zamlsali. Za celý týden jsme získali spoustu cenných zkušeností, které se nám v budoucnu určitě budou hodit. Týden utekl jako voda a my už se těšíme, jak si budeme zase při vyučování tak trochu hrát. 3.A, 3.B ZŠ Strž Prostory pro Žirafu Mnozí z nás, rodičů, asi sledují situaci týkající se nedostatku mateřských školek po celé České republice. Bohužel tato skutečnost zasáhla i do života Mateřského centra Žirafa v našem městě. Žirafa má pronajaté prostory bývalých jeslí Mateřské školky Elišky Krásnohorské ve Strži. Nájemní smlouva je sepsána vždy na jeden školní rok, tj. nyní máme jisté prostory do Z různých neoficiálních zdrojů jsme se dozvěděly, že nemáme nájemní smlouvu pro školní rok jistou. Na lednovém jednání s paní starostkou Mgr. Vaňkovou jsme však byly ujištěny, že město má zájem na naší existenci a činnosti. Nyní se hledají různé možnosti, jakým způsobem řešit nárůst dětí předškolního věku, a tedy zvýšený zájem o jejich umístění do předškolních zařízení a zároveň najít vhodné prostory se zahradou pro Mateřské centrum Žirafa. Chceme ujistit všechny maminky, že Mateřské centrum Žirafa ve Dvoře Králové nezanikne. Zároveň budeme rády za pomoc při hledání vhodného objektu (i soukromého), který by si mohlo Mateřské centrum za přijatelnou částku dlouhodobě pronajmout. V březnu chystáme v pátek od 15 hod. oblíbený karneval a zveme na něj všechny čertíky, karkulky, princezny, prince, indiány, broučky, spidermany a další krásné masky ÚNOR 2009 Na co se mohou žáci ZŠ Schulzovy sady těšit ve školním roce ? ZŠ Schulzovy sady je škola se zaměřením na přírodovědné předměty, matematiku a ekologii. Od školního roku nabízí na druhém stupni v rámci ŠVP nově také třídu se zaměřením na cestovní ruch. Pro třídu s touto specializací je v rámci čtyřletého cyklu mimo jiné připraveno několik nových předmětů, je posílena výuka cizích jazyků a na žáky čeká také mnoho exkurzí do známých a turisticky atraktivních míst celé ČR i do zahraničí. Častým cílem bude i královédvorská zoologická zahrada, která nabízí řadu možností pro budoucí cestovatele poznávání cizích zemí prostřednictvím fauny a flory, přípravu projektů využitelných v hodinách zeměpisu, cizích jazyků i nových volitelných předmětů. V rámci třídních exkurzí do ZOO si žáci budou moci vyzkoušet i své průvodcovské schopnosti, znamená to posilování komunikativních dovedností žáků. Prostřednictvím školní pobočky Radia Kulíšek se budou zajímavé informace dozvídat i ostatní žáci školy. Svou specializaci na cestovní ruch mohou využít žáci i v návazném studiu na středních školách podobného zaměření a získané poznatky pak mohou využívat i při propagaci turisticky pozoruhodných míst východních Čech. Gymnázium nabízí konzultace Termín odevzdání přihlášek na střední školy se blíží, přijímací řízení se letos na většině škol obejde bez přijímacích zkoušek. Na našem gymnáziu budou skládat přijímací zkoušky jen zájemci o šestileté studium, kteří nesplní požadavek prospěchu s vyznamenáním v posledních třech pololetích. Jim nabízíme konzultace z matematiky a českého jazyka, a to ve středu 25. března a 1. dubna od 14:30. Podrobnější informace o přijímacím řízení a konzultacích lze najít na našich webových stránkách na adrese RNDr. Vladimír Hušek a jejich tvořivé rodiče. Pro děti budou připraveny jednoduché zábavné soutěže a na všechny masky čeká sladká odměna. Zájemci se mohou hlásit u služeb v Žirafě nebo na níže uvedených kontaktech. Vstupné 50 Kč zahrnuje i balíček s dobrotami a překvapením. V březnu také pořádáme tradiční jarní bazárek v termínu od Pondělí příjem věcí ( a hod.), úterý příjem věcí ( hod.), středa - prodej věcí ( a hod.), čtvrtek prodej věcí ( hod.), pátek výdej věcí a peněz ( a hod.). Na bazárku můžete prodat i nakoupit pestrý sortiment věcí pro děti na jarní i letní sezónu (oblečení, boty, hračky, kočárky, sportovní náčiní aj.). Neváhejte a přijďte si do Žirafy levně nakoupit! Kurz Znakování s miminky proběhne ve středu od 14:30 hod. Hledáme šikovnou a ochotnou maminku, která by vedla náš kroužek keramiky pro rodiče s dětmi. Určitě se podívejte na webové stránky Žirafy, kde najdete náš pravidelný program i mimořádné akce: Všechny srdečně zveme! Kontakt: tel: Bc. Linda Mocová strana 6

7 PLACENÁ INZERCE

8 Noviny královédvorské radnice Noví občánci města V prosinci 2008 se narodilo v našem městě 12 občánků - 4 chlapci a 8 děvčat. Jana Náhlovská, evidence obyvatel Sňatky V měsíci lednu byl uzavřen ve Dvoře Králové n.l. 1 sňatek. Úmrtí V měsíci lednu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 23 lidí, z toho bylo 11 dvorských občanů, 4 muži a 7 žen. Simona Vykouřilová, matrika Vzpomínka Dne 10. března 2009 vzpomeneme 3. výročí úmrtí pana Rudolfa Holiče, který zemřel ve věku 104 let a byl nejstarší občan ve Dvoře Králové nad Labem. Rodina Holičova Oznámení Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR,o.s.,oznamuje svým členům,že se koná od hod. v sále Hanková domu výroční členská schůze.od do hod. se budou vybírat členské příspěvky. Za výbor Šmelhausová Společenská rubrika Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v lednu 17 občanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavily 4 manželské páry stříbrnou svatbu a 3 páry zlatou svatbu. Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 23 novorozených občánků našeho města. Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ Gratulace k narozeninám V únoru 2009 oslavily obyvatelky Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem paní Růžena Mrkvičková 103. narozeniny a paní Zdeňka Krtičková 97. narozeniny. Srdečně poblahopřát přišli starostka Mgr. Edita Vaňková a zástupci komise pro občanské záležitosti. L. Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ Ústav sociální péče Hajnice barevné domky Pořádal dne benefiční společenský ples v Dolní Brusnici. Předtančení zajistila Angeles dance group ze Dvora Králové nad Labem a k tanci a poslechu hrála kapela ELKA z Broumova. Účast byla hojná, ples se velmi vydařil. Velký dík patří všem návštěvníkům této akce! Přátelé svoji práci končí Od listopadu předešlého roku jsme se scházeli jako,, Přátelé Geislerovy sbírky, abychom upřesnili a doplnili Geislerovo dílo. Sešli jste se na moji výzvu dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí, vědomi si toho, že tato odpovědná práce bude konána zdarma a bude sloužit občanům našeho města za poděkování. Na tomto díle jsme byli účastni převážně z věkově pokročilých ročníků, měli jsme i své osobní těžkosti, ale úkol, který jsme si sami předsevzali, byl odpovědně splněn. Je třeba ještě dodat, že původní sbírka byla značně rozšířena o letité fotografie našich spoluobčanů, které jste mi věnovali nebo zapůjčili v době, kdy jsem ještě kronikařil. A byly to stovky fotografií od desítek z vás. Staly se doplňkem kronik a uvedené sbírky. Upřímně vám ještě jednou děkuji. Dobrým pomocníkem se nám zase staly Noviny radnice, kterými jsem vás, ochotné spolupracovníky a spoluobčany, ale v dobré víře i dosud nezúčastněné osobnosti, informoval. Každá vstřícně podaná ruka nám v naší práci pomohla, kdo ruku nepodal, ten asi nepochopil, o jak ušlechtilý záměr se jedná. Klub Střelka v roce 2008 Nízkoprahový klub pro děti a mládež Střelka dostal v uplynulém roce 2008 šanci k rozvoji pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Díky dotacím z MPSV a města bylo možné tuto službu zajistit a také zkvalitnit, zvláště personálně. Nyní je v klubu zaměstnáno na částečný úvazek 6 osob 3 pracovníci v sociálních službách, pedagog, speciální pedagog a sociální pracovnice. Díky této pozitivní změně začala fungovat klubová čajovna jako kontaktní místnost samostatně a nezávisle na dění v místnostech volnočasových. Dětem se tak nabídla možnost individuálních a nikým nerušených rozhovorů s vedoucími. Nemalá část návštěvníků Střelky této služby hojně využívá k menším či delším a zároveň i náročnějším poradám, týkajících se zvláště rodinného a osobního života a nejbližší i vzdálenější budoucnosti. Zaměstnanci Střelky se setkávají na pravidelných týdenních poradách, pod vedením psycholožky probíhají supervize, kde se řeší obtížnější situace v zařízení. Samozřejmostí je stálé odborné vzdělávání všech pracovníků. Oblíbené volnočasové aktivity, které jsou nejčastěji využívanými službami zařízení, slouží k navázání kontaktu s klientem, jeho odpočinku a navození přátelské atmosféry, umožňující podle potřeb využít i jiné sociální služby, například právě poradenství. Děti a mládež se v roce 2008 zapojovaly do aktivit jiných, návazných zařízení. Účastnily se akcí internátu SŠIS, DDM Jedničky, psího útulku, Dne otevřených dveří u hasičů, živého betléma a spolupracovaly s Okrašlovacím spolkem. Kromě toho však samy dokázaly zorganizovat zábavu i pro jiné děti Pohádkový les pro nejmenší, dobrodružnou poznávací hru na věži pro starší kamarády, Den otevřených dveří s promítáním prezentací o klubu pro širokou veřejnost, stejně jako oslavy Dne Romů 8. dubna s kulturním programem, pro rodiče a sourozence zase Mikulášské představení. Turnaje ve fotbálku, stolním tenise, taneční zábavy ÚNOR 2009 Na sklonku ledna projevila o naši práci zájem paní redaktorka Dana Voňková z rozhlasu Hradec Králové a následně to bylo odvysíláno. Vážení Přátelé, 12. února jsme se naposledy pracovně sešli, vzájemně si popřáli k úspěchu a poděkovali. Mě osobně ještě zbývá doma sbírku doladit a potom jen očekávat, jak s ní bude dále naloženo. Celé naše konání však ukončíme přátelskou besedou dne 26. března v hod. ve Špejcharu. Na toto posezení přijďte všichni, kteří jste se na práci třeba i docela málo podíleli. Vážím si práce vás všech. Udělali jste, co jste mohli a mnohdy i zdravíčko dovolilo. Jako zpestření Přátelské besedy budou promítnuty historické snímky a film pana Rulfa. S řadou z vás se ještě předtím setkám na přednášce Obrázky z kronik, která bude už 5. března (bude plakátována). Těším se na vás, uvidíte slovně doprovázené promítnuté obrázky, ale i originály minulých kronik. Poděkování panu PharmDr. Vítu Hojnému do Staré lékárny, který je prvním dárcem z oslovených sponzorů mé knížky věnované Podharti, a panu Bohuslavu Haasovi z Klazarovy ulice za archivní písemnosti z let 1968, 1988 a Pavel Janoušek a hry patří k tradičním nabídkám klubu pro všechny děti. Veškeré informace jsou zveřejňovány ve vývěsce před Střelkou a také aktuálně na internetových stránkách. Tanečně nadané děti přijaly pozvání na festival v Trmici, dále na soutěž Romský talent 2008 v Praze a na taneční soutěž v Jaroměři. Úspěšní fotbalisté si přivezli putovní pohár z utkání ve Vrchlabí. Děti rády vzpomínají také na letní tábor v Chotěborkách a další výlety a víkendové akce (Praha, Pecka, Těšnovská přehrada), kde upevnily svá přátelství. Klienti NZDM Střelka si mohou stanovit své individuální cíle, s jejichž realizací jim zaměstnanci pomáhají. Patří mezi ně např. umět něco dobrého upéct, naučit se pracovat s počítačem, zorganizovat hry nebo diskotéku, zlepšit si prospěch v matematice nebo angličtině a také se naučit i plavat. Mezi zajímavé hosty, pozvané v loňském roce do Střelky, patří kurátorka pro mládež, kosmetička, kadeřnice a pravidelně docházející pan malíř. Setkání Na hlubině byla věnována tématům kamarádství, drogové problematiky, sexuality, mentální anorexie a jiným závažným problémům dotýkajících se současné mládeže. Od roku 2007 se téměř zdvojnásobil počet registrovaných návštěvníků zařízení, který je nyní 112, zatímco počet návštěv zůstává lehce zvýšený (stále průměrně dětí denně).to je únosná kapacita zařízení. Během celého roku 112 dětí navštívilo klub celkem 3898x. Pracovníci Střelky oslovili všechny školy ve Dvoře Králové a prostřednictvím třídních učitelů rozdali dětem informační letáky. Většina škol však stále ještě nabízenou možnost klub společně s celou třídou navštívit a seznámit tak potenciální zájemce s jeho chodem nevyužila. NZDM Střelka zůstává i nadále zařízením pro děti a mládež obtížně zvládající svou životní situaci, vystavenou nepříznivým podmínkám ve škole či vlastní rodině. Za NZDM Střelka sestra Dagmar Litošová NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 7000výtisků. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada: Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Pavel Kraus Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ELLI print, spol. s r. o., náměstí T. G. Masaryka 86, Dvůr Králové nad Labem, Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 8

9 ÚNOR 2009 Nový Svět co bylo, co bude Rok 2008 byl na Novém Světě nabitý akcemi především pro pejskaře, ale i pro koňáky a širokou veřejnost V areálu Nový Svět (na Hrubých lukách, za čerpací stanicí ÖMW a tenisovými kurty) je soustředěno několik organizací, které se Vám snaží již několik let nabízet volnočasové aktivity pro vás i vaše čtyřnohé kamarády: Kynologický klub Nový Svět Celoročně probíhaly výcvikové hodiny základní poslušnosti. Mnoho štěňat z našeho města a širokého okolí prošlo školkou, která je, doufám, připravila na pohodový život v lidské i psí společnosti. Tréninky agility se proskákalo několik nových týmů k účasti na neoficiálních i oficiálních závodech po celé republice a dvě belgičandy z naší agiliťácké novosvětské smečky se v dubnu zúčastnily Mistrovství republiky belgických ovčáků v Praze Letňanech. Alička Bonna Bar-Bar Beskydy si přivezla vítězství v soutěži o titul C.A.C.Ag. a Fixi Mount Mckinkey 4. místo v soutěži o titul MR. Dva canisterapeutičtí psi Fixi a Šaryk v prvním pololetí navštěvovali pravidelně děti z dětského domova a všichni členové se během letních měsíců účastnili mnoha ukázek výcviku na akcích v našem městě i v okolí (Dětské dny, Den spolků, Výstava drobného zvířectva v Žirči, Svatoanenské slavnosti, akce DDM 1, školní akce, ) Pořádali jsme také neoficiální závody v agility Novosvětské hopsinky a ve spolupráci s OSA Dubenec první ročník dvoudenního Otevřeného mistrovství východních Čech v agility Bento Kronen Cup. Na jaře a na podzim jsme o víkendech sbírali zkušenosti na parkuru s Martinou Konečnou účastnicí Evropského poháru a o prázdninách u nás proběhlo čtvero agiliťáckých táborů s Irenou Kochovou (letošní mistr republiky v agility), Pavlem Koškem (loňský vicemistr v agility), Alici Glöcknerovou (rozhodčí agility) a Martinem Nehybou (účastník Evropského poháru), na podzim pak proběhl první ročník Čivava cupu, neoficiálních závodů agility pro nejmenší psí plemena, kterým se začala v našem klubu věnovat Hana Böhmová, ta také v září otevřela školičku pro malá a společenská plemena. Kromě klubových akcí se široká veřejnost mohla zúčastnit Pochodu za buřtem, který má již svoji tradici a vždy v květnu se k nám sjíždí čím dál tím více lidí, aby strávilo se svým psem i rodinou pěkné odpoledne, a koncem letních prázdnin si u nás zase dávají dostaveníčko psi všech velikostí, zbarvení a tvarů tedy kříženci, aby soutěžili o získání titulu Podzvičisnký voříšek. Velmi vydařenou akcí byly květnové 4 dny s obediencí, kdy se první den konaly závody v OB se zápisem zkoušky, další dva dny vedla seminář několikanásobná účastnice mistrovství světa Petra Florschuetz z Rakouska a na závěr tu proběhlo školení nových instruktorů a rozhodčích. Tanec se psem neboli dogdancing byl zastoupen týdenním táborem pod vedením Aleny Smolíkové a zaházet psům létající talíře k nám přijeli i účastníci z Polska na říjnovou soutěž v dogfrisbee. Psi i psovodi si také protáhli faldíky při víkendovém tréninku flyballu pod vedením velmi zkušených a věci znalých trenérů z Prahy. ZKO DKnL Nový Svět č.686 V loňském roce nastartovala činnost ZKO několika novinkami, pravidelný trénink sportovní kynologie (stopy, poslušnost, obrana) byl samozřejmostí. Během jarních až podzimních měsíců jsme pořádali dvoje zkoušky z výkonu podle mezinárodního zkušebního řádu IPO, jedny podle Národního zkušebního řádu a dvoje podle ZŘ KJ Brno. Na všech těchto zkouškách nastoupilo (někteří skládali během roku více zkoušek) celkem 22 členů se svými psy, úspěšně zkouškou prošlo 19 z nich. Letní výcvikový tábor zakončený zkouškami a v průběhu konáním celotáborové hry je již také tradicí. Novinkou byly dva desetihodinové kurzy pro majitele psů a první ročníky závodů podle Jméno:...Příjmení:... Ulice, č. domu:...tel.:... Soutěž Znáte své město pokračuje snímkem z našeho města. Do volného řádku napište název ulice u této, dnes již, neexistující budovy.... Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihněte a vhoďte do osudí v městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. Noviny královédvorské radnice Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: ANO NE Ceny do NKR cena - DVD o našem městě + puzzle 2. cena - Královédvorsko - Sborník pro dějiny regionu č. 2 + puzzle 3. cena - Průvodce městem + puzzle Losování soutěže NKR 02 proběhne M. Záruba, oddělení informatiky Řešení z NKR 1 (Kino Svět) Výherci z NKR 1: 1. místo - Arnošt Geisler, Sladkovského vstupenky do HD na divadelní představení 2. místo - Stanislav Pavelka, Macharova Královédvorsko - Sb. pro dějiny regionu č. 2 + puzzle 3. místo - Barbora Janáková, Purkyňova Průvodce městem + puzzle zkušebního řádu KJ Brno (ZOP) a NZŘ (ZZO, ZM, ZVV 1). Na podzim složil Pavel Tauchman zkoušku figuranta II. třídy a organizace je konečně kompletně vybavena všemi potřebnými výcvikovými překážkami a pomůckami. Přes zimu se členové připravují na skládání dalších zkoušek a na účast na závodech jiných kynologických organizací. Kynologické organizace slouží jak k rekreačnímu výcviku a setkávání členů za účelem pobavení se a naučení se nových aktivit, které prohloubí vztah mezi pánem a psem, tak i k tréninkům a výcviku, které vedou psovoda i psa k výsledkům nejen při skládání zkoušek, ale i na závodech. To bylo stručné shrnutí roku 2008 na Novém Světě, ale je tu rok nový a s ním i další plány můžete se těšit na tradiční akce Pochod za buřtem a Podzvičinský voříšek, pořádat budeme i závody agility, obedience, dogfrisbee a sportovní kynologie, v létě proběhnou tábory a soustředění, nabídneme možnost složení zkoušek z výkonu podle všech zkušebních řádů a rádi se s ukázkou výcviku zúčastníme vaší akce. Velký dík patří všem sponzorům a dalším lidem, kteří se podílejí na pohodovém a úspěchy nesoucím přístupu k činnosti Nového Světa. Fotky a informace o dění na Novém Světě najdete na internetových stránkách: o Novém Světě www. psipac.ic.cz o canisterapii o útulku pro psy o LVT o agility www. podzvicinsky-vorisek.wz.cz o Pejskařském kroužku pro děti Za Nový Svět Daniela Hoblová a Martin Antonín Psí útulek Nový Svět Opuštěných a toulavých psů královédvorským útulkem prošlo vloni 102. Klasická péče jako je očkování, odblešení a odčervení se rozšířila od září i o čipování každý pes, který naším zařízením projde, je nezaměnitelně identifikován. V říjnu také útulek změnil vlastníka, kterým bylo od roku 1999 město, nyní jím je Martin Antonín. Pro psy se ale nezměnilo nic Pouze snad větší bezohlednost a lhostejnost ze strany lidí, kteří si je pořídí a po čase s nezájmem odloží. Snad tento přístup do budoucna změní besedy s dětmi v rámci exkurzí u nás. Mnoho tříd nejen z královédvorských mateřských, základních a středních škol si u nás prohlédlo zázemí, vybavení a ukázky výcviku psů, ale s mnoha dětmi jsme mluvili o důležité zodpovědnosti při pořízení psa a dennodenní péči, kterou mu musí věnovat. Pro zlepšení kvality pobytu psů v útulku stále funguje Pejskařský kroužek pro děti, většinou mladí lidé chodí občas některé psy vyvenčit a o víkendech bývá útulek častým cílem vycházek rodin, které přijdou pejsky potěšit nějakým pamlskem. V zimních měsících psům velmi pomáhají vámi donesené deky a matrace, které je zahřejí v období mrazů. Všem, kteří přispívají k lepšímu pobytu psů u nás, velmi děkujeme. V novém roce by psí útulek rád nabídl nové aktivity pro psy umístěné v útulku novinkou jsou procházky, o kterých se můžete dočíst na internetových stránkách nebo v příloze NKR Kde co a o dalších se více dozvíte v dalších výtiscích Novin královédvorské radnice, kterým bychom rádi poděkovali za pravidelné uveřejňování článků ze života Nového Světa Daniela Hoblová, strana 9

10 Noviny královédvorské radnice ÚNOR 2009 Vrchol halové atletické sezóny byl úspěšný Druhá polovina halových přeborů Královéhradeckého a Pardubického kraje tentokrát proběhla v pražské nafukovací hale na Strahově. Přeboru se zúčastnila celá řada výborných závodníků z obou krajů. Bylo zaznamenáno rekordních 650 startů. Královedvorští zástupci vybojovali 1 první, 4 druhá a 2 třetí místa. Z jednotlivých výsledků KH kraje 60m - starší žactvo: 1. Lahodyk Týn.n.O. 7,81 2. Skořepa DK 7,99 3. Veselka Týn.n.O. 8,10 1. Hanušová N.Město 8,31 2. Broumová N.Město 8,44 3. Hlaváčková DK 8,46 150m - st. žactvo: 1. Veselka N.Paka 19,56 2. Skořepa DK 19,85 3. Rykl HK 20,12 1. Hanušová N.Město 20,80 2. Ulrichová N.Město 20,94 3. Hlaváčková DK 20,99 výška muži : 1.Vlačiha N.Paka 190 cm. 2.Bakeš DK 175 cm. 3.Kadeřávek N.Město 175 cm. 800m ženy: 1. Šturmová DK. 2:35,11 2. Hožová N. Město 2:47,49 K těmto výsledkům lze ještě přiřadit umístění závodníků, kteří odešli posílit ligové celky 2. místo Šimek, koule 12,48 a Teichmanová 3. místo 60m ženy, 8.,38. Florbal 11. a 12. kolo přeboru starších žáků proběhlo v hale ZŠ Strž ve Dvoře Králové nad Labem. Družstvo KUPFLORBALKU.CZ TEAM Dvůr Králové mělo v prvém utkání za soupeře posledního v tabulce CSP Hradec Králové B, tvořeného velmi mladým a perspektivním kolektivem. V utkání zvítězilo královédvorské družstvo 8:0 po třetinách 3:0, 2:0, a 3:0. Za řízení rozhodčích Čevely a Adlera se o branky Dvora rozdělili Wihan třemi, Samek dvěma a po jedné Němec, Schreiber a Jirí Neumann. V druhém utkání měli Královédvoráci za soupeře páté družstvo tabulky MM Reality Sokol Pardubice, které tvořili převážně hráči posledního ročníku v kategorii. Domácí tak teoreticky neměli naději na úspěch. Opak se stal skutkem, když ke zvratu zavelel vyrovnávacím gólem na 1:1 Samek v osmé sekundě třetí třetiny. Další dvě branky dal Schreiber na konečných 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). Druhé utkání řídili Čevela a Mach. O obě vítězství se hlavně zasloužili střelci branek, dále brankáři Němec a Špůr. Bojovným a dobrým výkonem přispěli i ostatní hráči - Hejduk, Blažek, Neumann Jakub, Kulhánek, Černý a mladší žáci David, Koncok a Drbal. Josef Samek Fotbalová zimní liga CHUDONICE 2009 ZLATÝ POHÁR MĚSTA NOVÝ BYDŽOV hráno Převýšov Dvůr Králové 1:1 (1:1) Krejčí - Urban HR: Hlavsa, 25 diváků 1.FK Nová Paka Olympia HK 2:1 (0:1) Bažík, Král - Hůlka HR: Čejchan, 20 diváků FC Hradec Král.B - Nový Bydžov A 2:2 (1:1) Hubička, J.Čech Tomeš, Krois HR: Hofman, 60 diváků ODDÍL KOPANÉ T J D V Ů R K R Á L O V É N A D L A B E M - T E R M Í N O V Á L I S T I N A - JARO 2009 datum den M U Ž I- A divize C SO NE D N.Bydžov A 14: SO V AFK Chrudim 10: NE M U Ž I - B 1.A třída DOROST česká divize C starší mladší SO V Kolín 10:15 12: NE D TJ Kunice 15:00 ŽÁCI krajský přebor VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VÝSLEDKY DVORSKÉ- HO TÝMU: Dvůr Králové A Olympia HK 5:1 (4:0) M.Otradovský 4, Řežábek - Dvořáček Dvůr Králové A FK Černilov 4:0 (1:0) Kilevník 2, M.Otradovský, Volf Nový Bydžov A - TJ Dvůr Králové 6:2 (2:2) Blažej 3, Karanský, Žalman, Tomeš Holub, M.Otradovský FC Hradec Král.B - TJ Dvůr Králové 1:4 (1:3) J.Čech M.Otradovský, Míl, Holub, Kilevník Před uzávěrkou Dvůr Králové A - HK Dorost 3:0 (1:0) Brendl, Urban, Jurík St dorost. DKNL - Probluz - 8:1 (4:1) 4x Klazar, Němeček, Řehák, Macek, Marks starší mladší PŘÍPRAVK PŘÍPRAV- KA A krajský přebor SO V Tesla Pardubice 10:15 D N.Bydžov B 16:30 Běloves Hamra? V Chotěvice 15: NE D Náchod-Deštné 10:15 12:30 V Náchod-Deštné B 9:30 11: SO V Rapid Liberec 10:30 12:45 D Vrchlabí 9:30 11: NE D Horní Měcholupy 17:00 V Vrchlabí 17:00 UT Doubí D Liberec B 14: SO D Kostelec n. O. 17:00 V RMSK Cidlina B 13:00 14:45 1. k o l o NE D Sokol Živanice 17:00 D FK Jablonec B 10:15 12:30 V Pardubice 16: SO V Dobruška 17:00 V AFK Chrudim 10:00 12:15 D Broumov 9:30 11:15 nejlépe d (2.) NE V Hradec Králové B 10:15 D Choceň 14: SO V Olympia HK 10:15 12:30 D Dobruška 9:30 11:15 3. k o l o NE D FC Velim 17:00 V Hořice 17:00 V Uhl.Janovice??:?? SO D Libčany 17:00 4. k o l o D Rokytnice 14: NE V Převýšov 10:15 D Agria Choceň 10:15 12:30 V Třebeš 9:30 11: SO V Chlumec n. C. 17:00 D Jičín 9:30 11:15 5. k o l o V Zálší-Jehnědí 14: NE D Bohemians B 17:00 V Pěnčín-Turnov 10:00 12: SO V Holice 17:00 V Nové Město 9:30 11:15 6. k o l o D St. Mateřov 14: NE D Trutnov 17:00 D Pardubice B 10:15 12: SO V Roudnice 17:00 D Jaroměř 9:30 11:15 7. k o l o NE D Ovčáry 17:00 V Slovan Liberec B 14:45 17:00 V Hradištko??:?? SO D Milíčeves 17:00 D Staré Čivice 14: NE V Pěnčín-Turnov 17:00 D Polaban Nymburk 10:15 12:30 V RSCM Rozkoš 9:30 11: SO D Hořice 9:30 11: NE D Týniště n. O. 17:00 V Libáň 17:00 V M.Boleslav B 12:30 10:15 Černilov FC Hradec Král. SD 0:2 (0:0) Hečko, Musil HR: Bárta, 20 diváků TABULKA ZLATÉHO POHÁRU: STŘELCI: 7 - M. Otradovský (D.Králové), Bažík (Nová Paka) 6 - Blažej (N.Bydžov), Hůlka (Olympia HK), 5 - P.Čech (Hradec B), 4 - J.Čech (Hradec B), 3 - Voltr, Hečko (Hradec SD), Hubička (Hradec B), Kilevník (D.Králové), Tomeš (N.Bydžov) 2 - Hejzlar, Kašajík, Kubelka (Olympia HK), Galovič, Semelka (Převýšov), Holub (D.Králové), Lacina (Hradec SD), Král (Nová Paka) 1 - Řežábek, Volf, Míl, Urban (D.Králové), Mačí, Fišar, Keszeg (Nová Paka), Klička, T.Hrabík, Holý, Krejčí (Převýšov), Janouch, Matějka, Podolník, Žalman, Karanský, Krois (Nový Bydžov), Drapač, Kout, Svoboda, Chleboun (Hradec B), Dvořáček, Huňák, Dujsík, vlastní (Olympia HK), Novotný, Pártl, Musil (Hradec SD), Hlína (Černilov) SO V Kolín 17:00 D L.Bělohrad (H) 10:30 V FKM Úpa 9:30 11: NE D Čáslav 10:15 12:30 doma pod HG doma v Podharti doma pod HG doma v Podharti doma pod HG v Podharti st. a ml. ŽENY III. liga strana 10

11 ÚNOR 2009 Noviny královédvorské radnice PLACENÁ INZERCE TABULKA - Fotbalová zimní liga CHUDONICE TJ Dvůr Králové A : FC Olympia Hradec Králové : FC Hradec Králové B : RMSK Cidlina Nový Bydžov A : FK Nová Paka : SK Převýšov : FC Hradec Králové SD : FK Černilov :19 0 strana 11

12 Noviny královédvorské radnice ÚNOR 2009 Starostka Mgr. Edita Vaňková blahopřála paní Růženě Mrkvičkové k 103. narozeninám Veletrh Holiday World Praha - Holešovice 2009 Odpoledne otevřených dveří v gymnáziu Školní kolo moderátorské soutěže ZŠ Schulzovy sady Projektový týden o lidském těle na ZŠ Strž ZŠ Schulzovy sady se zapojila do programu Les ve škole - škola v lese, který vytvořilo občanské sdružení Tereza ve spolupráci s Lesy ČR Dopravní soutěž prvňáčků v ZŠ Podharť Na začátku února se třída Ježečkové z Mateřské školy Drtinova vydala na třítýdenní let do vesmíru strana 12

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

RADNICE. Číslo 01/2011. Vychází 31. ledna

RADNICE. Číslo 01/2011. Vychází 31. ledna NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Vánoce přerušily práce na stavbě základní umělecké školy, ale hned po novém roce se opět začalo pracovat. Provádí se montáž ústředního

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014 Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. listopadu 2014 ZDARMA 10 2014 Výsledky voleb, 1-2 koaliční dohoda Kácení dřevin 3 Rekonstrukce 3 mimo les ulice 28. října On-line rezervace 4 vstupenek Obec

Více

Seznamte se s novými členy vedení města

Seznamte se s novými členy vedení města Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. prosince 2014 ZDARMA 11 2014 Dotační programy a 2 možnosti Nová alej v Lipnici 3 Fotosoutěž Novinky odpadového 3 hospodářství U3V - letní semestr 8 v knihovně

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

Srpen 2009. Celkové náklady na realizaci projektu přesahují 80 mil. korun. Skoro 75 mil. korun, tedy více

Srpen 2009. Celkové náklady na realizaci projektu přesahují 80 mil. korun. Skoro 75 mil. korun, tedy více NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Číslo 8 Srpen 2009 www.dvurkralove.cz ZAČÍNÁ NEJVĚTŠÍ DOTAČNÍ PROJEKT V HISTORII MĚSTA Rekonstrukcí bývalé Reginy - budovy

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 11/2013 Vychází 30. listopadu 2013 www.dvurkralove.cz Dvůr Králové nad Labem - město podporující sociální služby V této

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

Číslo 10/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 10/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem ZDARMA KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE Číslo 10/2010 - vychází 29. října Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz PODZIMNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Vychází 30.11.2007 Ročník XIII. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Omlouváme se občanům města za tiskovou chybu termínu konání zastupitelstva

Více

Číslo 10/2012. Vychází 31. října. Graf č. 1: Výsledky krajských voleb ve Dvoře Králové. Graf č. 2: Výsledky krajských voleb v Královéhradeckém kraji

Číslo 10/2012. Vychází 31. října. Graf č. 1: Výsledky krajských voleb ve Dvoře Králové. Graf č. 2: Výsledky krajských voleb v Královéhradeckém kraji NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 10/2012 Vychází 31. října www.dvurkralove.cz Výsledky VOLeb DO ZASTUPITELSTva KRAJe Smutným aspektem těchto voleb je, že

Více

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI OD 1.1.2012 Leden příštího roku přinese celou řadu změn pro příjemce

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L. Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 30. května 2014 ZDARMA 5 2014 Rekonstrukce 2 silnice v Kocbeři Otevření Tyršova 3 koupaliště Novinky DéKá 4 festu Úspěchy místních 9 škol Mladší dorost 11 házené

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Nedbalova ulice čeká na nový most

Nedbalova ulice čeká na nový most Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 29. dubna 2015 ZDARMA 4 2015 Zhodnocení půlroční práce vedení města 2 3 Plány ve Valové 4 uličce Novinky na hřišti 4 Královédvorský 4 v Podharti okruh Férová

Více

NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění

NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění NOVINY královédvorské RADNICE 26. února 2004 Ročník X. Číslo 2 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Místostarostka města Mgr. Edita Vaňková odpovídá na otázky obyvatel DPS. Představitelé Města na

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč sbírky byla například použita v létě ve prospěch postižených katastrofálními záplavami. S každou skupinkou králů

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více